Vous êtes sur la page 1sur 2

1.

INTEGRALE AFWEGING

Wanneer u subsidie aanvraagt, dient een integrale afweging te hebben plaats gevonden tussen
de draagkracht van de locatie en de feitelijke mogelijk te nemen duurzaamheidsmaatregelen.

Onderstaande checklist van duurzaamheidsaspecten moet bij deze integrale afweging


doorlopen worden. Bij het aanvraagformulier moet een projectbeschrijving / projectplan
gevoegd worden, waarin aandacht moet worden besteed aan onderstaande aspecten (indien
een aspect niet van toepassing is, moet dit ook aangegeven en gemotiveerd worden):

Hoogwaardig
Is getracht de woonfunctie op het terrein zoveel mogelijk te beperken?

Indien wonen op het terrein noodzakelijk is, is dan rekening gehouden met een goed
samengaan van wonen en werken. M.a.w. is wonen goed ingepast én vormt de woonfunctie
geen belemmering voor de toekomst?

Houdt het project rekening met de historie van het gebied (aanhaken op historische
ontwikkeling en oude patronen)?

Wordt een optimale bereikbaarheid voor bedrijven en bewoners gegarandeerd?

Duurzaam
Is getracht een goede landschappelijke inpassing te realiseren?

Wordt een goede leef- en werkkwaliteit gegarandeerd?

Is rekening gehouden met duurzame waterhuishouding?

Is rekening gehouden met duurzame energie?

Is rekening gehouden met een hoogwaardig voorzieningenniveau?

Is rekening gehouden met sociale veiligheid en criminaliteitspreventie?

Is rekening gehouden met milieuveiligheid?

Is rekening gehouden met verkeersveiligheid?

Is rekening gehouden met HOV / Vervoersmanagement?

Intensief ruimtegebruik
Is getracht het terrein zo intensief mogelijk te benutten (efficiënte verkaveling en benutten van
de randen van het terrein) en welke afwegingen zijn daarbij gemaakt?

Wordt meervoudig ruimtegebruik toegepast?

Is sprake van een selectief vestigingsbeleid / zonering / segmentering?

Organisatie en beheer
Is organisatie en beheer na de uitvoeringsfase van het project georganiseerd?

Is de continuïteit van het project gewaarborgd en op welke wijze?

Financiën
Welke aanpassingen / maatregelen zijn genomen voor exploitatie in de toekomst ter
voorkoming van de grootschalige revitalisering en financiële tekorten?

Regionaal maatwerk
Draagt het project bij aan (het scheppen van) een gezonde en duurzame regionale
economische groei, zoals geformuleerd in het betreffende RES-programma?

Sluit het project aan op de vraag in de regio (bijv. behoefte aan veel woon-werkeenheden of
juist hoge kantoorcomplexen)?