Vous êtes sur la page 1sur 4

Cc knh

giao tip

Thng ip

Cc thnh
vin trong
nhm
i
trng
tng ng

Tin cng
vic:
- Bo co tin
cng vic ca
cc nhn t
ngi qun l c
th kim sot
c tin
ang din ra ca
d n

Cc ngh:
- Nu r mong
mun ca cc
thnh vin trong
nhm d n v
iu kin lm
vic ( yu cu
nng cp my
tnh ang s
dng, yu cu s
dng cc phn
mm h
tr)
Cc thay i v
thi gian lm
vic:
- Thng bo cho
nhm
trng
bit cc thay i
trong thi gian
lm vic (khi
no ngh, ngh

nh dng thng tin


gi

Phng
thc
truyn
thng
- Tn ngi lp
Gi email
- M nhn vin
cho
- Thuc nhm
trng
- Danh sch cc cng nhm
vic thc hin
- Mc hon thnh
tng cng vic (hon
thnh, cha hon
thnh)
- Thi gian d tnh s
hon thnh.
- Cc kh khn gp
phi trong qu trnh
thc hin
- Tn ngi lp
Gi email
- M nhn vin
cho
- Thuc nhm
trng
- Ni dung ngh
nhm
- L do

Tn sut

Cch
giao
tip

Thng
tin
phn
hi
Khng

Theo tng
mc
thi
gian trong
WBS

Gin
tip

Ty thuc
vo nhu cu

Gin
tip

- Tn ngi lp
Gi email, Ty thuc
- M nhn vin
n t
vo nhu cu
- Thuc nhm
- Ni dung (trnh by
mong mun)
- L do
- Cam kt

Gin
tip

Cc
i
trng vi
nhau

Cc
trng
nhm
gim c
d n

bao lu)
kp thi c iu
chnh v nhn s
v tin cng
vic.
Cc ph bin
ch o:
- Thng tin cho
ton nhm bit
cc cng vic
cn lm tip
theo, yu cu
ca cng vic,
cc thi hn thc
hin, cc ch o
t trn
Chi tit cng
vic thc
hin:
- Trng nhm
trao i vi nhau
chi tit cc cng
vic mnh
hon thnh
lm u vo cho
cng vic ca
nhm tip theo
Tin cng
vic:
- Cc nhm
trng tng hp
bo co tin
ca cc thnh
vin trong nhm
bo co vi
gim c d n

Cc ngh:

- Tng kt tun va
qua
- Cng vic cn lm
tip theo trong tun
(danh sch cc cng
vic, cc thi hn
thc hin)
- Cc kin ch o
t trn nu c

- Gi qua 8h - sng
th in th 3 hng
t
tun
- Hp ni
b ti tng
nhm
ph bin

Trc
tip

Khng

- Tng kt cng vic


hon thnh
- Nhng vn pht
sinh c th nh hng
n giai on sau

Thng qua
vn bn
ti
liu,
gp
g
trc tip

Ti
thi
im
bn
giao cng
vic
(milestone)

Trc
tip

Khng

- Tn nhm
Gi email
- Danh sch cc cng
vic thc hin
- Mc hon thnh
tng cng vic (%
hon thnh, % cha
hon thnh)
- Thi gian d tnh s
hon thnh.
- Cc kh khn gp
phi trong qu trnh
thc hin
- Ngi lp
Gi email,

8h - sng
th 3 hng
tun

Gin
tip

Khng

Ty

Gin

thuc

Gim c
d n &
khch
hng

- xut mong
mun ca nhm
v iu kin lm
vic (yu cu i
ch ngi, yu
cu nng cp
my tnh ang s
dng, yu cu s
dng cc phn
mm h
tr), cc yu
cu v nhn s
( b sung nhn
s..)
Cc ph bin
ch o:
- a ra nhng
thng tin ch o
kp thi ti cc
trng nhm t
ph bin li
ton thnh vin
trong d n

- Tn nhm
trao
i vo nhu cu
- Ni dung ngh trc tip
(trnh by mong
mun)
- L do

tip

8h sng
th 3 hng
tun
_ Khi c s
thay i tc
ng
n
cc
mc
tiu ca d
n

Trc
tip

Khng

Tin cng
vic:
- Ly kin
khch hng v
phn mm s
xy dng.
- Lm c s cho
vic k kt hp
ng v thanh
ton sau ny.
- Yu cu khch
hng gii p
cc vn v
nghip v

- Tng kt tun va
qua
- Cng vic cn lm
tip theo trong tun
(danh sch cc cng
vic, cc thi hn
thc hin)
- Cc iu chnh v
tin , nhn s nu
c.
- Cc kin khen
thng nu c
- Danh sch cc chc
nng chnh v giao
din minh ha
- Cc thao tc vi
tng chc nng
- Gii thiu u im
ca phn mm
- c lng thi gian
cn thit

Trao i 8h - sng
qua
i th 3 hng
thoi trc tun
tip

Trc
tip

Khng

Gp mt
trc tip
trng
nhm