Vous êtes sur la page 1sur 70

Hukum Onani/Masturbasi

ˮϩΪϳ ΢ϛΎϧ Ϳ΍ Ϧόϟ :ΚϳΪΣ ΔΤλ Ύϣ

Ϫϟ Ϟλ΃ ϻ
. Ϫϟ Ϟλ΃ ϻ : έΎϨϤϟ΍ ΔϴηΎΣ ϲϓ ϱϭΎϫήϟ΍ ϝΎϗ . ϥϮόϠϣ Ϊϴϟ΍ ΢ϛΎϧ : ( 431/2 ) ( ˯ΎϔΨϟ΍ ϒθϛ ) ϲϓ ϲϧϮϠΠόϟ΍ ϝΎϗ
) . 319 ΚϳΪΣ ) ϲϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϲϧΎΒϟϷ΍ ΔϣϼόϠϟ Δϔϴόπϟ΍ ΔϠδϠδϟ΍ ϊΟ΍έϭ

..."ϩΪϳ ΢ϛΎϨϟ΍ .....ΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳ ϢϬϴϟ· Ϳ΍ ήψϨϳ ϻ ΔόΒγ " ΚϳΪΣ ϲϓ Ωέϭ ϩΎϨόϣ ϦϜϟϭ Ϫϟ Ϟλ΃ ϻ φϔϠϟ ΍ ΍άϬΑ ΚϳΪΤϟ΍
ρ΍ϮϠϟ΍ ϡΫ ϰϓ ϱήΟϵ΍ ϪΟήΧ΃ ϭ 319 Δϔϴόπϟ΍ ϰϓ ΎϫήϬη΃ ϲϧΎΒϟϷ΍ Φϴθϟ΍ ήϛΫ ϕήτΑ Ωέϭ ϒϴόο ΚϳΪΣ Ϯϫϭ
ΐϴϏήΘϟ΍ ϲϓ ϱέάϨϤϟ΍ϭ ΐ όθϟ΍ ϲϓ ϲϘϬϴΒϟ΍ ϭ 167 ϯϮϬϟ΍ ϡΫ ϲϓ ϱίϮΠϟ΍ ϦΑ΍ ϭ ϦϴΘϔϴόο ϦϴϘϳήσ Ϧϣ 73 ι
.˯ΎϨϤΘγϹ΍ ϢϳήΤΗ ϲϓ ϪΘϟΎγέ ϲϓ ϱέΎϤϐϟ΍ Ϫϔόοϭ Ϫϔόοϭ 195/ 3
.ΕΎΠϳήΨΘϟ΍ ξόΑ ϖϴΛϮΗ ϡΪόϟ ΍Ϯϔϋϭ ήδϴΗΎϣ ΍άϫ

ϦϴϣϷ΍ ΪϤΤϣ ΕΎϛέΎθϤϟ΍: n/a


ΓΩϮόϟ΍ Φϴθϟ΍ ϰϠϋ Ωήϟ΍ϭ ˬ (Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍) ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϳήΤ Η ϥΎϴΑ

)˯ΎϨϤΘγϻ΍ ) Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍

ϥϮϜϳϭ ˬΔ˴πΨ ˴ ˸πΨ


˴ ϟ΍ :Ύ˱ πϳ΃ ϪϴϠϋ ϖϠτϳϭ ˬϪΟ΍ήΧΈΑ ϲϨϤϟ΍ ˯ΎϋΪΘγ΍ :Ϯϫϭ ˬϲϨϤϟ΍ Ϧϣ ϝΎόϔΘγ΍ :ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ˯ΎϨϤΘγϻ΍
ΎϤΑ ΍ϮϟΪΘγ΍ϭ ˬ˯ΎϬϘϔϟ΍ ΪϨϋ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟ ήϠϟ ˲ϡ΍ήΣ ϲϫϭ .Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍:ϡϮϴϟ΍ ϰϤδϳ Ύϣ Ϯϫϭ ˬϯήΧ΃ ΔϠϴγϭ ϱ΄Α Ύ˱ πϳ΃
:ϲϠϳ

ϲϫϭ ˬΔϳϵ΍ ϩάϬΑ ΪϴϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϳήΤΗ ϰϠϋ ±ϲόϓΎθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϪόΒΗϭ ± ϚϟΎϣ ϡΎϣϹ΍ ϝΪΘγ΍ ΪϘϓ :ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ :ϻ ˱ ϭ΃
ϰϐ˴ΘΑ΍ Ϧ
˶ Ϥ˴ ϓ .Ϧϴ ϣϮϠ˴ϣ ή˵ ϴϏ ϢϬϧΈϓ Ϣ˵Ϭϧ˵ΎϤϳ΃ ΖϜ˴Ϡϣ˴ Ύϣ ϭ΃ Ϣ˶ϬΟ
˶ ΍ϭί΃ ϰϠϋ ϻ· .ϥϮψ˶ϓΎΣ ˸ϢϬ˶ Ο
˶ ϭ˵ήϔ˵ ϟ˶ Ϣ˵ϫ Ϧϳάϟ΍ϭ} :ϰϟΎόΗ ϪϟϮϗ
ήϛΫ ϲϓ Ύ˱ Ϩ˷ϴΑ ϥΎϜϓ » :(94\5) "ϡϷ΍" ϲϓ ϲόϓΎθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϝΎϗ .(ϥϮϨϣΆϤϟ΍ 6-4) {ϥϭΩΎόϟ΍ Ϣ˵ ϫ ϚΌϟϭ΄ϓ ϚϟΫ ˯˴ ΍έϭ
ϥ΃ Ϧ˷ϴΑϭ .ϥΎϤϳϷ΍ ΖϜϠϣ Ύϣϭ Ν΍ϭίϷ΍ ϯϮγ Ύϣ Ϣ˵ ϳήΤΗ ˬϢϬϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ Ύϣ ϭ΃ ϢϬΟ΍ϭί΃ ϰϠϋ ϻ· ϢϬΟϭήϔϟ ϢϬψϔΣ
Ϣϫ ϚΌϟϭ΄ϓ ϚϟΫ ˯΍έϭ ϰϐΘΑ΍ ϦϤϓ } :ϞΟϭ ΰ˷ ϋ ϝΎϘϓ ΎϫΪ˷ϛ΃ ϢΛ .Ϣ΋ΎϬΒϟ΍ ϥϭΩ ˬΕΎϴϣΩϵ΍ Ϧϣ ϦϴϤϴϟ΍ ϚϠϣϭ Ν΍ϭίϷ΍
ϑΎϨΣϷ΍ ξόΑ ΎϤϬόΒΗϭ .«˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϟ ͊Τ˶ ϳ˴ ϻϭ ˬϦϴϤϴϟ΍ Ϛ˸Ϡϣ˶ ϲϓ ϭ΃ ΔΟϭΰϟ΍ ϲϓ ϻ· ή˶ ϛ˴ ά͉ ϟΎ˶Α Ϟ
˵ Ϥ˴ ό˴ ˸ϟ΍ Ϟ
͊Τ
˶ ˴ϳ ϼϓ .{ϥϭΩΎόϟ΍
.ϲόϠϳΰϟΎϛ

:˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϧϋ "ϰϠΤϤϟ΍" ϲϓ ϡΰΣ ϦΑ΍ ϝΎϗ .ςϘϓ Δϴϫ΍ήϜϟΎΑ ϥϮϟϮϘϳϭ ˬαΎϴϘϟΎΑ ϢϳήΤΘϟ΍ ϥϮπϓήϴϓ ΔϳήϫΎψϟ΍ Ύϣ΃
ˬϦϴϨϣΆϤϟ΍ ΓέϮγ ϲϓ ϲΘϟ΍ ΔϳϵΎΑ ϝϻΪΘγϻ΍ ϢϬπϓέϭ .«Ϟ΋Ύπϔϟ΍ Ϧϣ ϻϭ ˬϕϼΧϷ΍ ϡ˶ έΎϜϣ Ϧϣ βϴϟ ϪϧϷ ˬ˵Ϫϫ˵ ήϜϧ »
.(Δϔϴόο ΎϬϠϜϓ ϚϟΫ ϲϓ ΚϳΩΎΣϷ΍ Ύϣ΃) Δϳϵ΍ ϚϠΗ ϢϬϠϴϟΩϭ ˬ˯ΎϤϠόϟ΍ ϦϴΑ ϪϴϠϋ ˲ϖϔΘϣ ΔϤϴϬΒϟ΍ ΡΎϜϧ ϢϳήΤΗ ϥΈϓ . ήψϧ Ϫϴϓ
ϪϣΰϠϳ ΍άϬϓ ˬΔϳέΎΠϟ΍ϭ ΔΟϭΰϠϟ ϻ· ΝήϔϟΎΑ ωΎΘϤΘγϻ΍ ΰΠϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ ΔΠΤΑ ˬΔϤϴϬΒϟ΍ ϥΎϴΗ· Δϳϵ΍ ϚϠΘΑ ϥϮϣήΤ Η ΎϤϜϓ
.˯ΎϤϠόϟ΍ ϩίΎΟ΃ ΪϘϓ ΔΟϭΰϟ΍ ΪϴΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ύϣ΃ .ϕήϓ ϻϭ ˬϚϟάϛ ΪϴϟΎΑ ωΎΘϤΘγϻ΍ ϢϳήΤΗ

{Ϫ˶ Ϡ˶˸πϓ˴ ˸Ϧϣ˶ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ΍ ˸ϢϬ˵ ϴ˴ Ϩ˶ ˸ϐϳ˵ ϰ͉ΘΣ


˴ Ύ˱ ΣΎ˴Ϝϧ˶ ϥ
˴ ϭ Ϊ˵ Π
˶ ϳ˴ ϻ Ϧ
˴ ϳ˶άϟ͉΍ ˸ϒϔ˶ ˸όΘ˴ ˸δϴ˴ ˸ϟϭ˴ } :ϰϟΎόΗ ϪϟϮϘΑ ±Ϛϟάϛ± ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΃ ξόΑ ϝΪΘγ΍ϭ
.ϩ΍Ϯγ ΎϤϋ ήΒμϟ΍ ϲπΘϘϳ ϑΎϔόϟΎΑ ήϣϷ΍ ϥ΄Α ˬ 33)έϮϨϟ΍)

ϲϓ ¿(2\1018) ϊϣ ΎϨϛ :ϝΎϗ¿ ϻ Ύ˱ ΑΎΒη ϢϠδϣϭ (1950\5) ϱέΎΨΒϟ΍ ϪΟήΧ΃ ΚϳΪΤΑ ΍ϮϟΪΘγ΍ :ΔϳϮΒϨϟ΍ Δ˷Ϩδϟ΍ :Ύ˱ ϴϧΎΛ
Ϳ΍ ϝϮγέ ΎϨϟ ϝΎϘϓ ˬ˱ΎΌϴη Ϊ˵ Π
˶ ϧ ¿Γ˴ ˯ΎΒϟ΍ ωΎτΘγ΍ Ϧϣ .ΏΎΒθϟ΍ ήθόϣ Ύϳ : «ΩϮόδϣ ϦΑ Ϳ΍ ΪΒϋ Ϧϋ ΎϤϬϴΤϴΤλ
ϪϧΈϓ ˬϡϮ͉μϟΎΑ ϪϴϠόϓ ˬϊτΘδϳ Ϣϟ Ϧϣϭ . Ν˸ήϔϠϟ Ϧ ˵μ
˴ Σ΃ϭ ήμΒϠϟ ξ
͊ Ϗ΃ ϪϧΈϓ ˬΝ˷ϭΰΘϴϠϓ (ϪϴϠϋ ΓέΪϘϟ΍ϭ Ν΍ϭΰϟ΍ ϒϴϟΎϜΗ (
Ϣϟϭ .ϪΘ˷Ϙθϣ ϊϣ ˬϡϮμϟ΍ ϰϟ· ±ΡΎϜϨϟ΍ Ϧϋ ΰΠόϟ΍ ΪϨϋ ± ωέΎθϟ΍ Ϊηέ΄ϓ .«(ϡ΍ήΤϟ΍ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ Ϧϣ ΔϳΎϤΣ ) ˲˯Ύ˴Οϭ˶ Ϫ˵ ϟ
ΡΎϜϧ ϢϳήΤΗ ΚϳΩΎΣ΃ Ύϣ΃ .ϪΑ ΢Ϥδϳ Ϣϟ ϚϟΫ ϊϣϭ ˬϡϮμϟ΍ Ϧϣ ϞϬγ΃ Ϯϫϭ .Ϫϴϟ· ϊϓ΍Ϊϟ΍ ΓϮϗ ϊϣ ˬ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϰϟ· Ϊ˶ηή˵ϳ
.΢μΗ ϼϓ Ϊϴϟ΍

έΎπΤΘγ΍ ΔϟϭΎΤϣ ΐΒδΑ ˬϲϨϫάϟ΍ ΖΘθΘϟ΍ ΎϬϨϤϓ .Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ έ΍ήο΃ ΓΪϋ ΖΘΒΛ Ϊϗϭ :ϲΤμϟ΍ έήπϟ΍ :Ύ˱ ΜϟΎΛ
Ϊϴϟ΍ ϥ΃ (ϝΎΟήϟ΍ ΪϨϋ) ΎϬϨϣϭ .Γήϛ΍άϟ΍ ϒόο ϰϟ· ϞϳϮτϟ΍ ϯΪϤϟ΍ ϰϠϋ ϱΩΆϳ ΍άϫϭ .˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϞΒϗ ΔϴδϨΟ ΕϼϴΨΗ
΍άϫϭ .ϞΟήϟ΍ ή˴ϛΫ ΔϴγΎδΣ ϲϓ Ύ˱ ϔόο ˬϞϳϮτϟ΍ ϯΪϤϟ΍ ϰϠϋ ΪϴϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΐΒδϴϓ ˬΓ΃ήϤϟ΍ ϞΒϬϣ Ϧϣ Ύ˱ ϴΒδϧ ϦθΧ΃
˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϊϴτΘδϳ Ϊόϳ Ϣϟ ϪϧϷ ϪΗ΃ήϣ΍ ϙήΘϳ ϞΟήϟ΍ ΪΠΗ ΚϴΣ ±ϪϨϣ Ϳ΍ ΎϧΎϓΎϋ± ϦϴϴΑήϐϟ΍ ΪϨϋ ήθΘϨϣ νήϣ
΃ΪΑ ΔϴΟϭΰϟ΍ ΓΎϴΤϠϟ ˲ήϣ˷ Ϊϣ ˲νήϣ Ϯϫϭ .ΔϴδϨΠϟ΍ ΕϼΠϤϟ΍ϭ ϡϼϓϷ΍ ΓΪϋΎδϤΑ ϩΪϴΑ ˯ΎϨϤΘγϻΎΑ ϲϔΘϜϳϭ ˬΎϬΘόϣΎΠϤΑ
ϮϤϧ ϰϟ· ΎϫΪϨϋ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϱΩΆΘϓ Γ΃ήϤϟ΍ ΪϨϋ Ύϣ΃ .ΕΎϴ΋Ύπϔϟ΍ϭ ΔϴΣΎΑϹ΍ ϊϗ΍ϮϤϟ΍ ΐΒδΑ ΎϨόϤΘΠϣ ϰϟ· ΏήδΘϳ
ΔόϣΎΠϣ ΪϨϋ ΔόΘϤϟΎΑ ήόθΗ ϻ ΚϴΤΑ ˬ (ϞΒϬϤϟ΍) ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ έϮϤοϭ (ϦϳήϔθϤϟ΍ϭ ήψΒϟ΍) ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍
ϊϣ ΔϧέΎϘϣ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔϟϮϬγ ϥ΃ ΎϤϛ .ϦϴϴΑήϐϟ΍ ΪϨϋ ˬϢϔϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ βϨΠϟΎΑ ϰϤδ˵ϳ Ύϣ έΎθΘϧ΍ ΐΒγ ΍άϫϭ .Νϭΰϟ΍
.ϥΎϣΩϹ΍ ΔΟέΪϟ ΎϬΑ έ΍ήϤΘγϻ΍ ϰϠϋ ϊΠθϳ ) ήΧϵ΍ κΨθϟ΍ ΐϠτΘΗ ϻ ΎϬϧϷ ) ωΎϤΠϟ΍

ˬΔϴϠγΎϨΘϟ΍ ΩΪϐϟ΍ ϒόοϭ ˬϲδϨΠϟ΍ ϒόπϟ΍ :ΎϬϤϫ΃ ΓήϴΜϛ ΍˱έ΍ήο΃ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϬϟ ϥ΃ ϱΩΎϤΤϟ΍ έϮϧ΃ έϮΘϛΪϟ΍ ήϛΫϭ
ν΍ήϣϷ΍ ϱέΎθΘγ΍ ϱίΎΠΣ ΪϤΤϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϩήϛΫ Ύϣ ΍άϫϭ . ϯήΧ΃ έϮϣ΃ϭ ˬϮπόϟ΍ ϥϼϴϣϭ ˬϝ΍ΰϧϹ΍ Δϋήγϭ
ˬΔϴδϔϧϭ ˬΔϴϧΪΑ έ΍ήο ΃ ϰϟ· ϱΩΆΗ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϥ΃ ˯ΎΒσϷ΍ ϡϼϛ Ϧϣ ΎϨϟ ϦϴΒΘϳϭ .Ύ˱ πϳ΃ ΔϴϠγΎϨΘϟ΍ϭ ΔϳΪϠΠϟ΍
.ζΣ΍Ϯϔϟ΍ ΏΎϜΗέ΍ ϰϟ· ϩΩϮϘΗ Ϊϗϭ ˬΕΎΒΟ΍Ϯϟ΍ Ϧϋ ΎϬϠϋΎϓ ϞϐθΗϭ ˬΏΎΌΘϛϻ΍ ΐΒδΗϭ ˬϥΪΒϟ΍ ϯϮϗ ΪϔϨΘδΗ ϲϬϓ

».˯ΎϬϘϔϟ΍ ϦϴΑ ϕ
˳ ΎϔΗ΍ ϞΤϣ ΍άϫϭ .Ύ˱ ϋήη ˲έϮψΤϣ ϮϬϓ Ύ˱ ϴΒσ ΍˱ήπϣ ϥΎϛ Ύϣϭ » :Ύϗέΰϟ΍ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ Φϴθϟ΍ ϝΎϗ

Ύ˱ ΣήΟϭ ϕϼΧϸϟ Γ˱ ΎϓΎϨϣ ΎϬϴϓ ϥ΃ ΎϤϛ .ΐϧάϟΎΑ έϮόθϟ΍ϭ Γ˯ΎϧΪϟΎΑ α


˳ ΎδΣ· ϰϟ· ϱΩΆΗ ϲϬϓ :ϲδϔϨϟ΍ έήπϟ΍ :Ύ˱ όΑ΍έ
!».ˮήϴΒϜϟ΍ ϞΟήϟΎΑ ϒϴϜϓ ˬ˯ϲϧΪϟ΍ ϞΟήϟΎΑ ˲έΎϋ ˯˵ ΎϨϤΘγϻ΍ » :ϲΒσήϘϟ΍ ϝΎϗ .Γ˯ϭήϤϠϟ

:ΎϬόϣ ΎϬϠϠϋ ήϛάϧϭ Ύϫήϛάϧ ϦΤϧϭ ˬΎϬϨϣ ˯ϲη ΢μϳ ΩΎϜϳ ϻ έΎΛ΂Α ΔϳήϫΎψϟ΍ ϥϮϴΣΎΑϹ΍ ΞΘΣ΍ϭ

:˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΏΎΑ (390 \7) ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋ ϒϨμϣ ϲϓ ˯ΎΟ

.ϪΘόϤγ Ύϣ :ϝΎϗ ˮ(ΚϳΪΣ) Ϫϴϓ΃ :ΖϠϗ .˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϩήϛ Ϫϧ΃ :˯Ύτϋ Ϧϋ ΞϳήΟ ϦΑ΍ ΎϧήΒΧ΃ 13586

Ϛ
˵ ΋˶ Ύ˴ϧ ϚϟΫ » :ϝΎϘϓ ˬϪϨϋ ήϤϋ ϦΑ΍ Ϟ
˴ Ό˶ γ
˵ : ϝΎϗ ΪϫΎΠϣ Ϧϋ (ΪϴΟ ˬϢΜϴΧ ϦΑ ) ϥΎϤΜϋ ϦΑ Ϳ΍ ΪΒϋ Ϧϋ ϱέϮΜϟ΍ Ϧϋ 13587
.˯ΎϨϤΘγϼϟ ήϤϋ Δϫ΍ήϛ Ϫϴϓ ˬΪϴΟ ΩΎϨγ· ΍άϬϓ .«Ϫ˶ δ
˶ ˸ϔϧ˴

ϦΑ΍ Ϧϋ (έϮΘδϣ) ϰϴΤϳ ϲΑ΃ Ϧϋ ) ΔϘΛ ˬϚϟΎϣ ϦΑ ΩϮόδϣ ) Ϧϳίέ ϲΑ΃ Ϧϋ ζϤϋϷ΍ Ϧϋ ήϤόϣϭ ϱέϮΜϟ΍ Ϧϋ 13588
».Ύϧΰϟ΍ Ϧϣ ˲ήϴΧ Ϯϫϭ ˬ˵ϪϨϣ ˲ήϴΧ Δ˶ ϣ˴ Ϸ΍ ΡΎϜ˶ϧ ϥ· » :ϝΎϗ .«ϝ
˴ ΰ˶ ˸ϧ΃˵ ϰΘΣ ϱ˶ήϛ˴ ά˴ Α˶ Κ
˵ Β˴ ˸ϋ΃˴ ϲϧ·»:Ϫϟ ϝΎϗ ϼ
˱ Οέ ϥ΃ αΎΒϋ

ΎΑ΃ ϲ
˴ Ϙ˶ ϟ ήϴΒΟ ϦΑ Ϊϴόγ Ζϳ΃έ ϝΎϗ ) ΔϘΛ ˬϦϴτΒϟ΍) ϢϠδϣ Ϧϋ (ϲόϴη ΔϘΛ) ϲϨϫΪϟ΍ έΎϤϋ Ϧϋ ΔϨϴϴϋ ϦΑ΍ Ϧϋ 13590
ϰΘΣ ϩ˶ ή˶ ϛ˴ ά˴ Α˶ Κ
˵ Β˴ ˸όϳ˴ Ϟ
˳Ο
˵ έ˴ Ϧϋ αΎΒϋ ϦΑ΍ Ϟ
˴ Ό˶ γ
˵ » :ϰϴΤϳ ϮΑ΃ Ϫϟ ϝΎϘϓ ˬαΎΒϋ ϦΑ΍ ΚϳΪΣ ΍ήϛ΍άΘϓ (έϮΘδϣ) ϰϴΤϳ
».Ύϧΰϟ΍ Ϧϣ ήϴΧ ΍άϫϭ ΍άϫ Ϧϣ ήϴΧ ΔϣϷ΍ ΡΎϜϧ ϥ· » :αΎΒϋ ϦΑ΍ ϝΎϘϓ «ˮ˴ϝΰ˶ ˸Ϩϳ˵

ϙ˵΅Ύ˴ϣ Ϯϫ» :ϝΎϗ (103Ε ϱήμΒϟ΍ (˯ΎΜόθϟ΍ ϲΑ΃ Ϊϳί ϦΑ ήΑΎΟ Ϧϋ έϮμϨϣ Ϧ ϋ ΩΎ˷Βϋ Ϧϋ ϱέϮΜϟ΍ Ϧϋ 13591
ήϫΎψϟ΍ϭ .ΚϳΪΤϟ΍ ήϴΜϛ ΎϤϫϼϛ ϥ΃ ϢϏέ ˬ˯ΎΜόθϟ΍ ϲΑ΃ Ϧϋ έϮμϨϤϟ Δϳ΍ϭέ ΔόδΘϟ΍ ΐΘϜϟ΍ ϲϓ βϴϟ :ΖϠϗ .«Ϫ˵ ˸ϗή˶ ˸ϫ΄˴ ϓ˴
Ϯϫϭ ˬϱέϮΜϟ΍ ϥΎϴϔγ ΥϮϴη Ϧϣ ΍άϫϭ ˬ "έϮμϨϣ ϦΑ ΩΎΒϋ" ˰ϟ Ύ˱ ϔϳήΤΗ ϥϮϜΗ Ϊϗ "έϮμϨϣ Ϧϋ ΩΎΒϋ "ΔϤϠϛ ϥ΃

˱ λ΃ ˯ΎΜόθϟ΍ ϲΑ΃ Ϧϋ Δϳ΍ϭέ Ϫϟ ϢϠϋ΃ ϻϭ .ϒϴόο

:ϝΎϗ Ϫϧ΃ αΎΒϋ ϦΑ΍ Ϧϋ (ϝϮϬΠϣ) Ϟ


˳Ο
˵ έ Ϧϋ (έϮΘδϣ) ήϜΑ ϲΑ΃ ϦΑ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϲϧήΒΧ΃ ϝΎϗ ΞϳήΟ ϦΑ΍ ΎϧήΒΧ΃ 13592
».˯Ύϣ ϝ˴ ΰ˶ ˸Ϩϳ˵ ϰΘΣ Ϫ˵ Α͉ ί˵ ϢϛΪΣ΃ ϙ˶ή˸όϳ˵ ϥ΃ ϻ· Ϯ˴ ϫ˵ Ύϣϭ »

ϰπϣ Ϧϣ ϥΎϛ » :ϝΎϗ ΪϫΎΠϣ Ϧϋ (έϮΘδϣ ˬϲδϨΧϷ΍ ) ήϜΑ ϲΑ΃ ϦΑ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϲϧήΒΧ΃ ϝΎϗ ΞϳήΟ ϦΑ΍ ΎϧήΒΧ΃ 13593
): ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋ) ϝΎϗ .«ˮ˱ΎΌϴη ϞΧΪΗ Ύϣ » :ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒόϟ ΎϨϠϗ .«Ύ˱ Όϴη ϞΧΪΗ Ϛϟάϛ Γ΃ήϤϟ΍ϭ .˯ΎϨϤΘγϻΎΑ ϢϬϧΎ˷Βη
˵ ϥϭήϣ΄ϳ
"». Ύϧΰϟ΍ Ϧϋ ϪΑ ϲϨϐΘδΗ " :(ΪϫΎΠϣ ϱ΃) ϝϮϘϳ .ϖδϟ΍ Ϊϳήϳ «

».Ύ˱ γ΄Α ˯˶ ΎϨϤ˶ΘγϻΎΑ ϯέ΃ Ύϣ » :(126 Ε) έΎϨϳΩ ϦΑ ϭήϤϋ ϝΎϗ :ϝΎϗ (β˷ϟΪϣ) ΞϳήΟ ϦΑ΍ ΎϧήΒΧ΃ 13594

Ϫϧ΃ ϱήμΒϟ΍ ϦδΤϟ΍ Ϧϋ (ϝϮϬΠϣ κΨη ϱ΃) ϕ͋Ϊλ˵΃ Ϧϣ ϲϧήΒΧ΃ ΞϳήΟ ϦΑ΍ Ύϧ΃ ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋ ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋ ϝΎϗϭ
.ϰϧΰϟ΍ Ϧϋ ϪΑ ϲϨϐΘδΗ ήΘδϟ΍ ΪϳήΗ Ύ˱ Όϴη Ϟ
˵Χ
˶ Ϊ˵Η Γ΃ήϤϟΎΑ Ύ˱ γ΄Α ϯήϳ ϻ ϥΎϛ
ϞΟέ) ϩ˶ ή˶ ϴϏ ϭ΃ ˬϲϧΎϴΘ˸Ψδ
͋ ϟ΍ ΏϮϳ΃ Ϧϋ ήϤόϣ ϩήϛΫϭ :ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋ ϝΎϗ» :(393 \11) ϰϠΤϤϟ΍ ϲϓ ϡΰΣ ϦΑ΍ ϝΎϗ
ϦϴΑ Δτγ΍Ϯϟ΍ ΔϟΎϬΠϟ ϒϴόο ΪϨγ ΍άϫ :ΖϠϗ .«˯ΎϨϤΘγϻΎΑ Ύ˱ γ΄Α ϯήϳ ϻ ϥΎϛ Ϫϧ΃ :ϦδΤϟ΍ Ϧϋ ΪϫΎΠϣ Ϧϋ (ϝϮϬΠϣ
ϦΑ΍ ϡΎϫϭ΃ Ϧϣ ϪϠόϠϓ . ϩήϴϏ ϲϓ ϻϭ ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋ ϒ˷Ϩμϣ ϲϓ ϻ ±ϝΎΣ Δϳ΃ ϰϠϋ± ϝϮϘϟ΍ ΍άϫ ΪΟ΃ Ϣϟϭ . ΪϫΎΠϣϭ ήϤόϣ
.ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ ˬϡΰΣ

."Ϫ˵ Ϝ˵ ϟ͋Ϊ˴ Η˵ ˲ΐμ


˴ ϋ
˴ Ϯϫ ΎϤϧ· " :ϝΎϗ Ϫϧ΃ ήϤϋ ϦΑ΍ Ϧϋ (ϝ
˳ ϮϬΠϣ) Ϟ
˳Ο
˵ έ Ϧϋ ΓΩΎΘϗ Ϧϋ » :΢ ˳ ϴΤλ Ω˳ ΎϨγΈΑ ϡΰΣ ϦΑ΍ ϯϭέϭ
ϲϓ ϪϧϮϠόϔϳ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϧ΃" :(έϮΘδϣ ˲ΪΑΎϋ ˬϱϭΪόϟ΍ ήτϣ ϦΑ ΩΎϳί) ϪϴΑ΃ Ϧϋ ΩΎϳί ϦΑ ˯ϼόϟ΍ Ϧϋ (β˷ϟΪϣ) ΓΩΎΘϗ ϰϟ· ϪΑϭ
ϲϨϤ˴Θδ˴ϳ ϞΟήϟ΍ ϲϓ ϦδΤϟ΍ ϝΎϗϭ :ΓΩΎΘϗ ϝΎϗ ."ϝ˶ΰϨ˵ϳ ϰΘΣ Ϫ˵ Ϝ˵ ϟ͋Ϊ˴ ϳ˵ ϩ˶ ή˶ ϛ˴ ά˴ Α˶ Ϟ
˵Ο
˵ ήϟ΍ Κ
˵ Β˴ όϳ ±˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϲϨόϳ ± .ϱίΎϐϤϟ΍
"».ϱίΎϐϤϟ΍ ϲϓ ϥϮϠόϔϳ ΍ϮϧΎϛ " :ϝΎϗ ˬϝ˶ΰϨϳ ϰΘΣ ϩήϛάΑ ΚΒόϳ

ΏϮϘόϳ ϦΑ Ϳ΍ ΪΒϋ ϮΑ΃ ΄Βϧ΃ ϲϛΰϤϟ΍ ϕΎΤγ· ϲΑ΃ ϦΑ Ύϳήϛί ϮΑ΃ ΎϧήΒΧ΃ :(199\7) ϯήΒϜϟ΍ ϪϨϨγ ϲϓ ϲϘϬϴΒϟ΍ ΝήΧ΃ϭ
(Ύ˱ ότϘϨϣ) ήϴΑΰϟ΍ ϲΑ΃ Ϧϋ (ϒϴόο ϲόϴη) ΢ϠΟϷ΍ ΄Βϧ΃ (ΪϴΟ) ϥϮϋ ϦΑ ήϔόΟ ΄Βϧ΃ (ΔϘΛ) ΏΎϫϮϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ΎϨΛ
.«Ϫ˴δϠ˴Ο΃ Ύϣ ˲˯ϲη .ϩϮϋΩ : «αΎΒϋ ϦΑ΍FξόΑ Ϫϟ ϝΎϘϓ .βϟΎΟ ϡϼϐϟ΍ϭ ϥϮϣϮϘϳ ϡϮϘϟ΍ ϞόΠϓ ˬϩΎΗ΃ Ύ˱ ϣϼϏ ϥ΃ : Ϧϋ
ϚϟΩ΄ϓ .ΓΪϳΪη Δ˱ ϤϠϏ Ϊ˵ Ο
˶΃Ώ
͇ Ύη ˲ϡϼ Ϗ
˵ ϲϧ· .αΎΒϋ ϦΑ΍ Ύϳ » :ϝΎϗ ˬϼΧ αΎΒϋ ϦΑ΍ ϝΎϘϓ .«ϡϼϏ Ύϳ Ϣϗ» :ϡϮϘϟ΍FΎϤϠϓ
».ϪϨϣ ˲ήϴΧ ΔϣϷ΍ ΡΎϜϧϭ ˬΎϧΰϟ΍ Ϧϣ ˲ήϴΧ » :αΎΒϋ ϦΑ΍ ϝΎϘϓ .«ˮϝΰϧ΃ ϰΘΣ ϱήϛΫ

ϊϣ) Ύϧΰϟ΍ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ ϝΎΣ ϲϓ ςϘϓ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ (ΔϠΑΎϨΤϟ΍ϭ ϑΎϨΣϷ΍ Ϧϣ ΔλΎΨΑ (˯ΎϤϠόϟ΍ ξόΑ ίΎΟ΃ Ϊϗϭ
ϻ
˱ ΪΑ ΓϮϬθϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϠϟ ϖϳήσ ϰϟ· ϝϮΤΘΗ ϻ ϰΘΣϭ έ΍ήο ΃ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ΐΗήΘϳ ΎϤϟ ˬΎϬϨϣ έΎΜϛϹ΍ ϡΪϋ ϰϠϋ ιήΤϟ΍
"ϑΎμϧϹ΍ " ϲϓ ϱϭ΍ΩήϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϝΎϗ .ϢϳήΤΘϟ΍ ϖϠσ΃ ξόΒϟ΍ϭ ˬϞϗϷ΍ ΓΪδϔϤϟΎΑ άΧϷ΍ ΏΎΑ Ϧϣ ˬ (ΎϬ΋Ύϔσ· Ϧϣ
ΖϠμΣ ΍ΫΈϓ .Γέϭήπϟ΍ ΪϨϋ ϻ· ˯ΎϣϹ΍ ΡΎϜϧ ΡΎΒ˵ϳ ϻϭ . Γέϭήπϟ΍ ΪϨϋ ϻ· ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΡΎΒ˵ϳ ϻ » :(252\10)
ϪϤΣέ ΪϤΣ΃ ϡΎϣϹ΍ ϪϴϠϋ κ ˷ ϧϭ ˬϩήϴϏϭ ΰϴΟϮϟ΍ ϲϓ ϪΑ ϊτϗ ΎϤϛ ˬ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϟ ˷ Τϳ ϻϭ .˯ΎϣϹ΍ ΡΎϜϧ ϡ˷Ϊϗ ˬΓέϭήπϟ΍
ΚΒόϟ΍ Ϧϣ ϪΘ˴ϣ΃ ϭ΃ ϪΗ΃ήϣ΍ Ϧ˷Ϝϣ Ϯϟϭ .ήϳΰόΘϟ΍ Ϫϴϓϭ ˬ˲ϡ΍ήΣ ˯ΎϨϤΘγϻ΍» :(27\4) "έΎΘΨϤϟ΍ έΪϟ΍" ΐΣΎλ ϝΎϗϭ .«Ϳ΍
ˬΓϮϬθϟ΍ ΏϼΠΘγ΍ ϝΎΤΑ ϲϔϨΤϟ΍ ϦϳΪΑΎϋ ϦΑ΍ ϩΪ˷ϴϗ ϢϳήΤΘϟ΍ ϲϓ ϕϼσϹ΍ ΍άϫϭ .«ϪϴϠϋ ˯ϲη ϻϭ ϩ˴ ή˶ ϛ ˬϝΰϧ˴΄ϓ ϩ˶ήϛ˴ ά˴ Α
.Ύϧΰϟ΍ ϲϓ ϊϗϮϟ΍ ϑϮΧ ΪϨϋ ϩίΎΟ΃ ϪϨϜϟ

:(229 \35) ϩ΍ϭΎΘϓ ωϮϤΠϣ ϲϓ ΏΎΟ΄ϓ ». ˮϻ ϡ΃ ˲ϡ΍ήΣ Ϯϫ Ϟϫ» :˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϧϋ ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϡϼγϹ΍ Φϴη Ϟ ˴ Ό˶ γ
˵ Ϊϗϭ
. ϪϠό˴ϓ Ϧϣ έ˵ ΰ˷ ό˴ ϳ˵ Ϛϟάϛϭ .ΪϤΣ΃ ΐϫάϣ ϲϓ ϦϴϟϮϘϟ΍ ΢ ˷ λ΃ Ϯ˵ϫϭ .˯ΎϤϠόϟ΍ έϮϬϤΟ ΪϨϋ ˲ϡ΍ήΣ ϮϬϓ ΪϴϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ύϣ΃ »
Ϧϋ Ϟ ˴ Ϙ˶ ϧ˵ϭ .ϩήϴϏ ϻϭ Ζ ˶ Ϩ˴ ό˴ ϟ΍ ϑϮΨϟ ϪϧϮΤϴΒ˵ϳ ϻ (˯ΎϬϘϔϟ΍ ϱ΃ ) ϢϫήΜϛ΃ϭ .ϡ˷ήΤϣ ή˵ ϴϏ ˲ϩϭήϜϣ Ϯϫ ήΧϵ΍ ϝϮϘϟ΍ ϲϓϭ
ϥ΃ ϞΜϣϭ .ϪΑ ϻ· ϪϨϣ Ϣ˵ μ ˴ ό˵ϳ ϼϓ ˬΎϧΰϟ΍ ϰθΨ˵ϳ ϥ΃ ϞΜϣ :ΓέϭήπϠϟ Ϫϴϓ ΍Ϯμ˷Χέ ϢϬϧ΃ ϦϴόΑΎΘϟ΍ϭ ΔΑΎΤμϟ΍ Ϧϣ Δ˳ ϔ΋Ύσ
ΪϤΣ΃ ϝϮϗ ΍άϫϭ .(΍˱ΪΑ΃ ϢδΠϟ΍ ή˷ πϳ ϻ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϡΪϋ ϥ΃ Ύ˱ ϴϤϠϋ ΖΑΎΜϟΎϓ ˲ϞσΎΑ ΍άϫϭ ) νήϤϳ ϥ΃ ϪϠόϔϳ Ϣϟ ϥ· ϑΎΨϳ
». Ϫϴϓ κ˷Χέ ΍˱ΪΣ΃ Ζ˵ Ϥ˶Ϡϋ ΎϤϓ Γέϭήπϟ΍ ϥϭΪΑ Ύϣ΃ϭ .(ήψϧ ϪΗϮΒΛ ϲϓϭ ) ϩήϴϏϭ

Ϳ΍ ϪψϔΣ ΓΩϮόϟ΍ ϥΎϤϠγ ΦϴθϠϟ Ϟμϔϣ Ώ΍ϮΟ ΍άϫ

ϝ΍Άδϟ΍
Ϳ΍ ϪψϔΣ ϥΎϤϠγ Φϴθϟ΍ ΔϠϴπϓ
ϪΗΎϛήΑϭ Ϳ΍ ΔϤΣέϭ ϢϜϴϠϋ ϡϼδϟ΍
. ΎϬϨϣ ιϼΨϟ΍ ϕήσϭ ϞϴμϔΘϟΎΑ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϢϜΣ ΡΎπϳΈΑ ϡήϜΘϟ΍ ϮΟέ΃

Ώ΍ϮΠϟ΍
ϢϴΣήϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ Ϳ΍ ϢδΑ
:ΪόΑϭ ϪΒΤλϭ Ϫϟ΁ ϰϠϋϭ ˬ ΪϤΤϣ ΎϨϴΒϧ ϰϠϋ ϡϼδϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ϭ , Ϳ ΪϤΤϟ΍
"ϡϮϴϟ΍ ϡϼγϹ΍ "ϊϗϮϣ ϲϓΎϨΑ ϚϟΎμΗ΍ϭ ϚΘϘΜϟ ΍˱ήϜη
, Δ˴πΨ
˴ ˸πΨ
˴ ϟ΍ :Ύ˱ πϳ΃ ϪϴϠϋ ϖϠτϳϭ ˬ ϪΟ΍ήΧΈΑ ϲϨϤϟ΍ ˯ΎϋΪΘγ΍ :Ϯϫϭ ˬ ϲϨϤϟ΍ Ϧϣ ϝΎόϔΘγ΍ : ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ˯ΎϨϤΘγϻ΍
.Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍: ϡϮϴϟ΍ ϰϤδϳ Ύϣ Ϯϫϭ ˬ ϯήΧ΃ ΔϠϴγϭ ϱ΄Α Ύ˱ πϳ΃ ϥϮϜϳϭ
:ϲϟΎΘϟΎϛ ϲϫϭ , ϝ΍Ϯϗ΃ ΔΛϼΛ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϜΣ ϲϓ ˯ΎϤϠόϠϟϭ
: ϝϭϷ΍ ϝϮϘϟ΍
.ΐϫάϤϟ΍ ϲϓ ϢϬϟ ϝϮϗ ϲϓ ΔϠΑΎϨΤϟ΍ϭ , ΔϴϜϟΎϤϟ΍ϭ , ΔϴόϓΎθϟ΍ ήΜϛ΃ : ϚϟΫ ϰϠϋϭ ˬ˱ΎϘϠτϣ ϢϳήΤΘϟ΍

:ΎϬϤϫ΃ ΔϟΩ΄Α ΍ϮϟΪΘγ΍ Ϊϗϭ˴ ϴ˶ϣϮ˵Ϡϣ˴ ή˵ ˸ϴϏ
˴ ˸ϢϬ˵ ϧ͉Έ˶ ϓ˴ ˸ϢϬ˵ ϧ˵Ύ˴Ϥ˸ϳ΃˴ ˸ΖϜ˴ Ϡ˴ϣ˴ Ύ˴ϣ ˸ϭ΃˴ ˸ϢϬ˶ Ο
˶ ΍˴ϭ˸ί΃˴ ϰ˴Ϡϋ
˴ Ύ͉ϟ·˶ * ϥ
˴ Ϯ˵ψϓ˶ Ύ˴Σ ˸ϢϬ˶ Ο
˶ ϭ˵ήϔ˵ ϟ˶ ˸Ϣϫ˵ Ϧ˴ ϳ˶άϟ͉΍˴ϭ ) ϰϟΎόΗ ϪϟϮϗ1-
) ϥϮϨϣΆϤϟ΍)
" ϥϮόϠϣ Ϊϴϟ΍ ΢ϛΎϧ" : ΚϳΪΣ2-
"ϩΪϳ ΢ϛΎϨϟ΍ :ϢϬϨϣ ήϛΫϭ... ϢϬϴϟ· ήψϨϳ ϻϭ , Ϳ΍ ϢϬϤϠϜϳ ϻ ΔόΒγ " :ΚϳΪΣ3-
.ΎϬϴϠϋ ωήθϟ΍ ΔψϓΎΤϣ ϢϠ˵ϋ ϲΘϟ΍ ϞγΎϨΘϟ΍ ΔόϔϨϣ ϞϴμΤΗ ϲϓΎϨϳ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ 4-
.ΡΎϜϨϟ΍ ϲϓ ΐϴϏήΘϟ΍ Ϧϣ ωήθϟ΍ ϲϓ Ωέϭ Ύϣ ϲϓΎϨϳ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ 5-
.βϔϨϟΎΑ ωΎΘϤΘγ΍ Ϫϧ΃ϭ , ϝΰόϟ΍ ϰϠϋϭ , ϞδϨϟ΍ ϊτϗ ϊϣΎΠΑ ρ΍ϮϠϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ αΎϘϳ 6-
.ΔϴΒσ έΎπϣ Ϫϟ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ΄Α Ύ˱ πϳ΃ ΍ϮΠΘΣ΍ϭ 7-

: ϲϧΎΜϟ΍ ϝϮϘϟ΍
ˬ ϡΰΣ ϦΑ΍ϭ ˬ ϑΎϨΣϷ΍ ξόΑϭ ˬ ϪϨϋ Δϳ΍ϭέ ϲϓ - Ϳ΍ ϪϤΣέ - ϞΒϨΣ ϦΑ ΪϤΣ΃ : ϚϟάΑ ϝΎϗ ϦϤϣϭ ˬ˱ΎϘϠτϣ ΔΣΎΑϹ΍
.Ϫϣϼϛ Ϧϣ ϢϬϔϳ Ύ Ϥϴϓ αΎΒϋ ϦΑ΍ϭ ˬΞϳήΟ ϦΑ΍ϭ ˬέΎϨϳΩ ϦΑ ϭήϤϋϭ ΪϫΎΠϣ : ϝϮϗ Ϯϫϭ
.ϪΟ΍ήΧ· ίΎΠϓ ϥΪΒϟ΍ Ϧϣ ϪϠπϓ Ν΍ήΧ· ϲϨϤϟ΍ : Ϳ΍ ϪϤΣέ ΪϤΣ΃ ϡΎϣϹ΍ ϝΎϗ
ΎϬϠϛ ΔϣϷ΍ ωΎϤΟΈΑ ΡΎΒϣ Ϛϟάϛ ΎϬΟήϓ Γ΃ήϤϟ΍ βϣϭ ˬ ΡΎΒϣ ϪϟΎϤθΑ ϩήϛΫ ϞΟήϟ΍ βϣ ϥϷ : Ϳ΍ ϪϤΣέ ϡΰΣ ϦΑ΍ ϝΎϗϭ

˱ λ΃ Ύ˱ ϣ΍ήΣ ϚϟΫ βϴϠϓ ˬϲϨϤϟ΍ ϝϭΰ˰Ϩϟ ΪϤόΘϟ΍ ϻ· ΡΎΒϤϟ΍ ϰϠϋ ΓΩΎϳί ϙΎϨϫ βϴϠϓ ˬ

:ΎϬϤϫ΃ ΕΎΒϴϘόΗ ±ϰϨ˵Ϥϟ΍ ύϮϠΑ : ϪΑΎΘϛ ϲϓ ˬ ˯ΎϨϤΘγϼϟ ϦϴϣήΤϤϟ΍ ΔϟΩ΃ -Ϳ΍ ϪϤΣέ- ϲϧΎϛϮθϟ΍ ΐϘόΗ Ϊϗϭ
, ϥΎδϧϹ΍ ϪϴϐΘΒϳ Ύϣ Ϟϛ ϡΰϟ ϻ·ϭ , ϦϴϤϴϟ΍ ϚϠϣ ϭ΃ , Ν΍ϭίϸϟ ήϳΎϐϣ Ϯϫ Ύϣ ϞϜΑ ΎϬΘϐϴμϟ ϡϮϤϋ ϼϓ , Δϳ϶ϟ ΔΒδϨϟΎΑ -
ϲϓ ϪϧϮϜΑ ϩΪϴϴϘΗ Ϧϣ ΪΑϻ , ϚϟάΑ ϩΪϴϴϘΗ ϊϣϭ , ΡΎϜϨϟΎΑ ϖϠόΘΗ ϲΘϟ΍ ϊϓΎϨϤ ϟ΍ ϲϓ ΔόϔϨϤϟ ϲϐΘΒϳ ϻ ϥ΃ϭ , Ϛϟάϟ ήϳΎϐϣ Ϯϫϭ
ΕΎϛϮϠϤϤϟ΍ϭ ΕΎΟϭΰϟ΍ Νήϓ ήϴϏ Νήϓ ΡΎϜϧ ϰϐΘΑ΍ ϦϤϓ : ΎϨϟϮϗ ΓϮϗ ϲϓ Δϳϵ΍ ϲϓ Ύϣ ϥϮϜϴϓ .. ήΑΩ ϭ΃ Ϟ ˳ Β˵ ϗ˵ Ϧϣ Νήϓ
.ϥϭΩΎόϟ΍ Ϣϫ ϚΌϟϭ΄ϓ
.˯ϲη ΎϬϨϣ ΢μϳ ϻϭ ΔϋϮοϮϣ ϭ΃ Δϔϴόο ϥϮϣήΤϤϟ΍ ΎϬΑ ϝΪΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΚϳΩΎΣϷ΍ -
ϥΎϛ Ϧϣ ϻ ˬ ΓήοΎΣ ΔΟϭί Ϫϟ Ϧϣ ϰϨϤΘγ΍ ΍Ϋ· ϪΑ Ϣ˷Ϡδ˵ϳ ϚϟΫ ϥ΄Α Ω˷ ή˴ ϴ˵ ϓ ˭ ϞδϨϠϟ ϪότϘΑ ωήθϠϟ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΓΎϓΎϨϣ Ύϣ΃ -
.˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϙήΗ ϩήπϳϭ ˬ˱ΎΑΰϋ΃
.˯ΎϨϤΘγϻΎΑ ϪϨϋ ϑΰϋϭ Ν΍ϭΰϟ΍ ϰϠϋ έΪϗ ϥ· ΍άϫ ˭ Ν΍ϭΰϟ΍ ϲϓ ΐϴϏήΘϠϟ ϪΗΎϓΎϨϣ Ύϣ΃ϭ -
.Νήϓ ϲϓ βϴϟ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ϭ , Νήϓ ϲϓ ρ΍ϮϠϟΎϓ˭ϕέΎϔϟ΍ ϊϣ αΎϴϗ ρ΍ϮϠϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ αΎϴϗϭ -
΢Ο΍ήϟ΍ϭ , ϪϴϠϋ αΎϴϘϟ΍ ΢μϳ ϼϓ ˭ ϪϤϳήΤΗ ϲϓ ϒϠΘΨϣ ϝΰόϟ΍ Ϯϫϭ ϞλϷ΍ ϥϷ ˭ ΢μϳ ϻ ϝΰόϟ΍ ϰϠϋ ϪγΎϴϗ -
. Ωήϔϣ ΚΤΑ ϲϓ ϩΎϨϴΑ ΎϤϛ , ϪσήθΑ ϝΰόϟ΍ ί΍ϮΟ

:ΚϟΎΜϟ΍ ϝϮϘϟ΍
Ϧϣ ϑϮΨϛ , Γέϭήπϟ΍ ϲϫϭ , ϚϟΫ ϲπΘϘΗ ΔϟΎΣ ϲϓ ΔΣΎ ΑϹ΍ϭ , Γέϭήπϟ΍ ϡΪϋ ΔϟΎΣ ϲϓ ϢϳήΤΘϟ΍ Ϯϫϭ , ϞϴμϔΘϟ΍
.ΔϴϔϨΤϟ΍ϭ ΔϠΑΎϨΤϟ΍ ξόΑ ϚϟΫ ϰϠϋϭ , ΔϨΘϓ ϭ΃ , νήϣ ϭ΃ , Ύϧί
ϪϧϷ ˭ ϪϴϠϋ έ˷ΰϋ ˵ ϭ ˬ ϚϟΫ Ϫ˵Ϡόϓ ϡ˴ ή˵ Σ
˴ Δ˰ΟΎΣ ήϴϐϟ Γ΃ήϣ΍ ϭ΃ ϞΟέ Ϧϣ ϰϨϤΘγ΍ Ϧϣϭ : ϲϬΘϨϤϟ΍ Ρήη ϲϓ ϲΗϮϬΒϟ΍ ϝΎϗ
.ϰϟϭ΃ ϞΑ ˬ ϪϧΪΑ ϰϠϋ Ύ˱ ϓϮΧ ϪϠόϓ Ϯϟ ΎϤϛ ϪϴϠϋ ˯ϲη ϼϓ ˭ ρ΍ϮϠϟ΍ ϭ΃ Ύϧΰϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ ϓϮΧ ϪϠόϓ ϥ·ϭ , Δϴμόϣ
.Ύϧΰϟ΍ ϑΎΧ Ϯϟ -˯ΎϨϤΘγϻ΍ :ϱ΃ ± ΐΠϳϭ :ϦϳΪΑΎϋ ϦΑ΍ ΔϴηΎΣ ϲϓϭ
.ΓϮϬθϟ΍ ϥΎΠϴϫ ΪϨϋ ˬί΍ϮΠϟ΍ ϱ΃ , ΪϤΣ΃ ϡΎϣϹ΍ ΪϨϋ ϪΟϭ Ϯϫϭ :ΐϴΒΤϟ΍ ΔϔΤΗ ϲϓϭ
ϢϴϘϟ΍ ϦΑ΍ ϝΎϗϭ . νήϤϳ ϪϠόϔϳ Ϣϟ ϥ· ϑΎΨϳ ϥ΃ ϞΜϣϭ , ϪΑ ϻ· Ϣμό˵ϳ ϼϓ , Ύϧΰϟ΍ ΔϴθΧ ΪϨϋϭ :ϯϭΎΘϔϟ΍ ωϮϤΠϣ ϲϓϭ
.ϒϠΨϟ΍ϭ ϒϠδϟ΍ Ϧϣ ϒ΋΍Ϯσ ΪϨϋ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ Ϫϴϓ κΧέ -˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϱ΃ -Ύ˱ πϳ΃ Ϯϫϭ :ϊ΋΍ΪΒϟ΍ ϲϓ

, ϲδϔϨΘϟ΍ : ϢδΠϟ΍ ΓΰϬΟ΃ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ΔϴΤμϟ΍ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ έ΍ήο΃ ϲϓ ϦϳήλΎόϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϢϠϜΗ :ΔϴΤμϟ΍ έ΍ήοϷ΍
ϖΛϮϣ ϲϤϳΩΎϛ΃ ϲϤϠϋ ΚΤΑ ϲϓ ϥϵ΍ ϰϟ· Ύ˱ ϴΒσ ΖΒΜϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ .. ϲϠγΎϨΘϟ΍ϭ , ϲΒμόϟ΍ϭ , ϲϠπόϟ΍ϭ , ϱέϭΪϟ΍ϭ
.ΔϴΒσ έ΍ήο΃ Ϫϟ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ΃ ΔϴϤϠϋ ΏέΎΠΘΑ
˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϲϓ ΔϴΒτϟ΍ έΎπϤϟ΍ ϲϓ νήόϳ Ύϣ Ϟϛϭ , ΔΟϭΰϟ΍ ΪϴΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ί΍ϮΟ ϰϠϋ ωΎϤΟϹ΍ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϰϜΣ Ϊϗϭ
!!ΔΟϭΰϟ΍ ϒϜΑ ϚϟάϜϓ Ϫδϔϧ ϥΎδϧϹ΍ ϒϜΑ

:Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ΔϴδϔϨϟ΍ έ΍ήοϷ΍


ϰϠϋ Ύ˱ ϴΒϠγ ΍˱ήΛ΃ ΙΪΤΗ ϲϬϓ ˭ΎϬΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϦϣΪϳ Ϧϣ ΪϨϋ ϪΛΪΤΗ ϱάϟ΍ ϲδϔϨϟ΍ ήΛϷ΍ ΍άϫ :Ϯϫ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϲϓ Ύϣ ΃Ϯγ΃ϭ
:ϰϟ· ϪΑ ϱΩΆϳ κΨθϟ΍
.Γ˯ϭήϤϟ΍ ΓΎϓΎϨϣϭ Γ˯ΎϧΪϟΎΑ αΎδΣ· 1-
!! )ήϴΒϜϟ΍ ϞΟήϟΎΑ ϒϴϜϓ ˭ ˯ϲϧΪϟ΍ ϞΟήϟΎΑ ˲έΎϋ ˯˵ ΎϨϤΘγϻ΍ ): ϪϤΣέ ϲΒσήϘϟ΍ ϝΎϗ
Ϧϣ ϻϭ , ϕϼΧϷ΍ ϡέΎϜϣ Ϧϣ βϴϟ ϪϧϷ ˭ ϪϫήϜϧ ΎϨϧ΃ ϻ· ) : ˯ΎϨϤΘγϼϟ ϪΘΣΎΑ· ΪόΑ ± Ϳ΍ ϪϤΣέ- ϡΰΣ ϦΑ΍ ϝΎϗ2-
) .Ϟ΋Ύπϔϟ΍
.βϔϨϟ΍ ΖϘϣ3-
.ϕΎϔϨϟΎΑ έϮόθϟ΍4-
.ΔϴΘϗϭ Γάϟ ϻ· ΍˱ΪϳΪΟ ϒπϳ Ϣϟϭ ήδΧ Ϫϧ΃ κΨθϟ΍ αΎδΣϹ ˭ ΓήηΎΒϣ ϝ΍ΰ˰ϧϹ΍ ΪόΑ ΔλΎΧ ρΎΒΣϹ΍ 5-
.˯ΎϔΧ ϲϓ ΍˱ήγ αέΎϤΗ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΔλΎΧ , βϔϨϟ΍ Ϧϣ ϞΠΨϟ΍6-
.ήΗϮΘϟ΍ϭ ϖϠϘϟ΍7-
.ΔϴμΨθϟ΍ ΔϴΟ΍ϭΩίΎΑ ϩέϮόθϟ ˭ ϱϮδϟ΍ ϖϳήτϟ΍ Ϧϋ ΐ˷ϜϨΘϟ΍ϭ αΎϜΘϧϻ΍ ϰϟ· ΕϻΎΤϟ΍ ξόΑ ϞμΗ 8-
.ΎϬΒγ΍ϭέ Ϧϣ ϦϴΟϭΰϟ΍ ϦϴΑ ϕΎϘη ϞμΤϳ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛϭ , Ν΍ϭΰϟ΍ ΪόΑ ϰΘΣ ΎϬϨϣΩ΃ ϦϤϟ ΎϬϨϋ ωϼϗϹ΍ ΔΑϮόλ 9-
.Ϧϫάϟ΍ Ωϭήη ϰϟ· ϱΩΆϳ ΎϤϣ ˭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓΎϴΤϟ΍ Ϧϋ ΪόΒϟ΍ϭ , ˯΍Ϯτϧϻ΍ϭ ,ΔϴδϔϨϟ΍ ΔΑ΂Ϝϟ΍10-
Δϴδϔϧ ΕΎγΎϜόϧ΍ ϰϟ· ϱΩΆϳ ΎϤϣ ˭ ΔγέΎϤϣ Ϟϛ ΪόΑ βϔϨϟ΍ ϲϓ Ύ˱ ϨϣΎϛ Ϟψϳ ΔϴϠΒϘΘδϤϟ΍ έ΍ήοϷ΍ ϊϗϮΗ Ύ˱ πϳ΃ 11-
.ΓήϴτΧ

Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ϢϳήΤΘϟ΍ϭ ϊϨϤϟΎϓ ˯ΎϤϠόϟ ΍ Ϧϣ Ϟ˷μϓ Ϧϣ ϝϮϗ :Ϯϫ Ϫϴϟ· ϞϴϤϧ ϱάϟΎϓ ˯ΎϤϠόϟ΍ϭ ΔϤ΋Ϸ΍ ϝ΍Ϯϗ΃ Ϧϣ ϡΪϘΗ ΎϤϣϭ
Ϧϋ ΪϴόΑ ήϓΎδϤϛϭ ˬ ΎϤϬϴϓ ΩΎϬΘΟϻ΍ ΪόΑ , ϡϮμϟ΍ ϭ΃ Ν΍ϭΰϟ΍ ϰϠϋ ϪΗέΪϗ ϡΪόϟ ˭ ΎϬϴϟ· ϥΎδϧϹ΍ ήτο΍ ΍Ϋ· ϻ· , ϰϟϭ΃
ϻ ϰΘΣϭ , ϖΒγ ΎϤϛ έ΍ήο΃ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ΐΗήΘϳ ΎϤϟ ˭ ΎϬϨϣ έΎΜϛϹ΍ ϡΪϋ ϰϠϋ ιήΤϟ΍ ϊϣ , ΍άϫ ϪΒη΃ Ύϣϭ , ϪΘΟϭί
ΔΑΎϧϹ΍ϭ ϞΟϭ ΰϋ Ϳ΍ ϰϟ· ˯ϮΠϠϟ΍ ϲϐΒϨϳϭ , ΎϬϨϣ ΪΤϟ΍ ϭ΃ , ΎϬ΋Ύϔσ· Ϧϣ ϻ ˱ ΪΑ ΓϮϬθϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϠϟ ϖϳήσ ϰϟ· ϝϮΤΘΗ
.ήϴΧ ϞϜϟ ϖϓϮϤϟ΍ϭ ˯Ϯγ Ϟϛ Ϧϣ ϢλΎόϟ΍ ϪϧΎΤΒγ ϮϬϓ ˭ ϑΎϔόΘγϻΎΑ ˯ΎϋΪϟ΍ϭ Ϫϴϟ·
ϢϠδΘδϳ ϻ΃ ϲϐΒϨϳϭ ˬέΎϔϐΘγϻ΍ϭ ΔΑϮΘϟ΍ ϩήϔϜΗ ΏϮϧάϟ΍ Ϧϣ ϩήϴϐϛ ΐϧΫ ΎϬϧΈϓ ΎϬϤϳήΤΘΑ ϝϮϘϟ΍ ϰϠϋ ϰΘΣ Ϫϧ΃ ήϛάϧ ΎϨϫϭ
ϥ΃ ΐϴΠόϟ΍ϭ ˬϚϟΫ ΪόΑ ήϴΨϟ΍ ϞΒγ Ϧϣ ήϴΜϛ Ϧϋ ΎϬϗϮόϳ ΎϤϣ ϊϳήϘΘϟ΍ ϲϓ βϔϨϟ΍ ϰϠϋ ΓΪθϟ΍ϭˬ α΄ϴϟ΍ϭ ϥΰΤϠϟ ΏΎθϟ΍
ˬ...ήΠϔϟ΍ Γϼλ Ϧϋ ϡϮϨϟ΍ϭ ˬΔΒϴϐϟ΍ϭ ˬΚϳΪΤϟ΍ ϲϓ ΏάϜϟΎϛ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ Ϧϣ Ϣψϋ΃ ϲϫ ΏϮϧΫ ϲϓ ϥϮόϘϳ ϦϳήϴΜϛ
ϊϣ ϥϮϠϣΎόΘϳ ΎϤϨϴΑ ˬΕ΍άϟ΍ ΐϴϧ΄Η Ϧϣ ˯ϲθΑ ϥϮδΤϳ ϻϭ ˬϡϮϠϟ΍ ΍άϫ ξόΑ ϢϬδϔϧ΃ ϥϮϣϮϠϳ ϻ ϚϟΫ ϊϣϭ ˬ΍άϜϫϭ
.ΔϳΪΒόΘϟ΍ϭ Δϴγ΍έΪϟ΍ϭ ΔϴϛϮϠδϟ΍ ϢϬΗΎϴΣ ϲΣ΍Ϯϧ Ϧϣ ήϴΜϛ ϰϠϋ ήΛΆΗ ΚϴΤΑ ˬΔσήϔϣ ΔϴγΎδΤΑ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ωϮοϮϣ
.΍˱έΪϗ ˯ϲη ϞϜϟ Ϳ΍ ϞόΟ Ϊϗϭ ˬϲϘϴϘΤϟ΍ ΎϬϤΠΤΑ έϮϣϷ΍ ϊοϭ ΏϮϠτϤϟ΍ϭ

:ΎϬϨϣ ˬΏΎΒγ΃ Ϫϟ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ ϥ· ϢΛ


ϪΘϴΑ ϲϓ ΏΎθϟ΍ ϪΟ΍ϮΗ Ϊϗ ΓήϴΜϛ ΕΎΒϘϋ ΐΒδΑ ˬήϜΒϤϟ΍ Ν΍ϭΰϟ΍ ϰϠϋ ϥϮϣΪϘϳ ϻ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϓ :Ν΍ϭΰϟ΍ ήϴΧ΄Η1-
.ϚϟΫ ήϴϏ ϭ΃ ˬϪόϤΘΠϣ ϭ΃

Ύϣ΃ϭ ˬΎϬ΋Ύπϗ ϰϟ· ωέΎγ ˬΓϭΰϧ ϭ΃ ΓϮϬη Ϫδϔϧ ϲϓ ΖϛήΤΗ ΎϤϠϛ ˬϥΎϤϳϹ΍ ϒϴόο ϥΈϓ :ϲϨϳΪϟ΍ ωί΍Ϯϟ΍ ϒόο2-
.ϯϮϬϟ΍ Ϧϋ βϔϨϟ΍ ϰϬϨϴϓ ˭ϰϟΎόΗ Ϳ΍ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ϭ ˬΔϔόϟ΍ϭ ήΒμϟ΍ ϩΪϨϋ ϥΈϓ ˬϥΎϤϳϹ΍ ϱϮϗ

Ύϣ ΪϫΎη ΍Ϋ· ϞΟήϟ΍ ϥ· ΚϴΣ :ΔϴδϨΠϟ΍ ΓέΎΛϹ΍ϭ.(171/10) Ώήόϟ΍ ϥΎδϟ :ΡΎϜϨϟ΍ ΐϠσϭ ΔϤ˸Ϡϐ˵ ϟ΍ ΓΪη :ϖ˴Βθ͉ ϟ΍3-
.ΓέΎΛϹ΍ϭ ϖΒθϟΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ ϪϳΪϟ ΪϟϮΗ ΎϬϧΈϓ ˬϚϟΫ ήϴϏ ϭ΃ ˬ˱ΓέϮλ ϭ΃ ˬ˱Γ΃ήϣ΍ ϯ΃έ ˯΍Ϯγ ˬϩήϴΜϳ

κΨθϟ΍ ΢Βμϳϭ -ΖϴϤγ ΎϤϛ- Γ˱ ΩΎϋ ΢ΒμΗ ΎϬϧΈϓ ˭Ε΍ήϤϟ΍ ξόΑ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϲϓ ϊϗϭ ΍Ϋ· ΏΎθϟ΍ ϥΈϓ :ΩϮόΘϟ΍4-
ΪόΑ -ͿΎΑ ΫΎϴόϟ΍ϭ- ϢϬπόΑ ϥ· ϞΑ ˭ϪϴϠϋ ΖϨϤϴϫ ϲΘϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϰπΘϘϤΑ ϦϜϟϭ ˬΎϬϟ ήϴΒϛ ϊϓ΍Ω ϙΎϨϫ ϦϜϳ Ϣϟ ϥ·ϭ ˬΎϬϠόϔϳ
.ΔϨ΋Ύθϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ΔγέΎϤϣ ϲϓ ϻ· Γάϟ ΪΠϳ ϻ ˭ϝϼΤϟ΍ Ϫϟ Ϳ΍ ήδϴϳϭ ˬΝϭΰΘϳ ϥ΃

˭Γήϣ ϝϭ΃ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ Ϟόϔϳ ΏΎθϟ΍ ϥ΃ ϚϟΫ :ΓάϠϟ΍ ϞϴμΤΗ ϲϓ ΔΒϏέ ϰϟ· ΓϮϬθϠϟ ˯Ύπϗ Ϧϣ -ΩϮόΘϟ΍ ϊϣ- ϝϮΤΘΗ ΎϬϧ΃5-
Ϣϟ ϥ·ϭ- ΓάϠϟ΍ ϞϴμΤΗ ΩήΠϤϟ ΎϬϠόϔϳ ΢Βμϳ ΎϫΩΎΘόϳ ΎϣΪόΑ ϪϨϜϟ ˬέΎϨϟΎϛ ϩΪδΟ ϲϓ έϮϔΗ ϲΘϟ΍ ΓϮϬθϟ΍ Ϧϣ κϠΨΘϴϟ
-.ϪϤδΟ ϲϓ ΞΟ΄ΘΗ ΓϮϬη ϙΎϨϫ ϦϜϳ
Ε΃ΪΑ Ωήϔϧ΍ϭ ϼΧ ΍Ϋ· ϢϫΪΣ΃ ϥΈϓ ˬΔϣήΤϤϟ΍ έϮμϟ΍ ΓΪϫΎθϣ Ϧϣ ϥϭήΜϜϳ Ϧϳάϟ΍ ΔλΎΨΑϭ :Ω΍ήϔϧϻ΍ϭ ΓϮϠΨϟ΍6-
ωϮϗϮϟ΍ ϰϟ· ϚϟΫ ϩϮϋΪϳ ϢΛ ˭ϪϴϨϴϋ ϲϓ κϗ΍ήΘΗϭ ˬϪϨϫΫ ΎϬοήόΘδϳϭ ˬϪΗήϛ΍Ϋ ϰϟ· ΩϮόΗ Ύϫ΁έ ϥ΃ ϖΒγ ϲΘϟ΍ έϮμϟ΍
.Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϲϓ

:ϝϮϗ΃ ΎϬϨϣ ϕΎΘόϧϻ΍ ϰϟ· Ύ˱ ϓϮθΘϣ ΎϬϟ ΍˱ήϴγ΃ ΢Βλ΃ϭ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϊϗϭ ΏΎη Ϟϛ ϰϟΈϓ
ϚΗΪϘϓ΃ ΔϠηΎϔϟ΍ ΔϘΑΎδϟ΍ ϚΗϻϭΎΤϣ ϥ΃ ΪϘΘόΗ ϥ΃ ϙΎϳ·ϭ ˬϚδϔϧ ΡϼλϹ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϊϴϤΟ ϚϠϤΗϭ ˬϚϟΫ ϰϠϋ έΩΎϗ Ζϧ΃
.Ϛδϔϧ ϰϠϋ ϙϭΪϋ ΡήϔΗ ϚϟΫ ΪϨϋϭ ˬϚϟΎΣ Ρϼλ Ϧϣ α΄ϴϟ΍ ΔϠΣήϣ ϰϟ· ϞμΗ ϥ΃ ϚϨϣ Ϊϳήϳ ϥΎτϴθϟ΍ ϥΈϓ ˬΓέΪϘϟ΍
ˬ˱Ύπϳ΃ ΝέΪΘϟΎΑ ϥϮϜϴγ ΔϤϘϟ΍ ϰϟ· ΩϮόμϟΎϓ ˬΝέΪΘϟΎΑ έΪΤϨϤϟ΍ ΍άϫ ϰϟ· ΖϠλϭ Ζϧ΄ϓ ˬήϴϴϐΘϟ΍ ϲϓ ΍˱Ϊϴηέ Ύ˱ ΠϬϨϣ ϚϠγ΍
ˬΎϴϧΩ ϭ΃ ϦϳΩ ήϣ΃ ϲϓ ˯΍Ϯγ ϚϏ΍ήϓ Ζϗϭ Ϟϐθϳ ϞϤόΑ ςΒΗέ΍ ˬυΎϘϴΘγϻ΍ ΕΎϋΎγ ϊϴϤΟ ϲϓ ϚϣΎψϧϭ ϚϟΎΣ ήϴϏ
ϼΑ ΎϬΑ ϡϮϘΗ Ϛϟ ΔϜϟΎϣ ΓΩΎϋ ΖΤΒλ΄ϓ ΓϮϬη Δϳ΍ΪΒϟ΍ ΖϧΎϛϭ ˬΔϠόϔϟ΍ ϩάϫ ΖϠόϓ Γήϣ Ϣϛ :ϚϠϘϋ ΐσΎΧϭ ˬϚδϔϧ ΡέΎλ
ϚόϓΪΗ ϢΛ ΎϬγέΎϤΘϓ ϙήϴδΗ ΓΩΎϋ ΕέΎλ ϡϮϴϟ΍ϭ ˬΓϮϬθϟ΍ ϚΒϟΎϐΗ ή΋ΎΛ Ζϧ΃ϭ ΎϬγέΎϤΗ ΖϨϛ ˬΎϬϟ ΍˱ΪΒϋ ΖΤΒλ΃ ˬΓάϟ
.ΔϏήϔϣ ΔϘϠΣ ϲϓ έϭΪΗ ΍άϜϫϭ ˬΎϬϠΜϣ ϰϟ·

ϪϴϠϋ ϝϮγήϟ΍ ωΎΒΗ΍ ϞόΟϭ Δϳ΍ΪϬϟ΍ ϖϳήσ ϢϬϟ ΢οϭ΃ϭ ˬ˱ϼϴΒγ ϪΗΎοήϣ ϰϟ· ϦϴϘΘϤϟ΍ ϩΩΎΒόϟ ϞϬγ ϱάϟ΍ Ϳ ΪϤΤϟ΍
ϥ΃ ΪϬη΃ϭ ˬϪϋήη Ύϣ ϦϳΪϟ΍ϭ ϪϣήΣ Ύϣ ϡ΍ήΤϟ΍ϭ ϪϠΣ΃ Ύϣ ϝϼΤϟ΍ ˬϪϟ Ϛϳήη ϻ ϩΪΣϭ Ϳ΍ ϻ· Ϫϟ· ϻ ϥ΃ ΪϬη΃ϭ ˬ˱ϼϴϟΩ
ϦϴΒϴτϟ΍ ϪΑΎΤλ΃ϭ Ϫϟ΁ ϰϠϋϭ ϪϴϠϋ ϢϠγϭ Ϟλ ϢϬϠϟ΍ ˬϰΒΘΠϤϟ΍ ϪϟϮγέϭ ϰπΗήϤϟ΍ ϪϴΒϧϭ ϰϔτμϤϟ΍ ϩΪΒϋ ΍˱ΪϤΤϣ ΎϨϴΒϧ
ϢΛ ..ϦϳΪϟ΍ ϡϮϳ ϰϟ· ϥΎδΣΈΑ ϢϬόΒΗ Ϧϣϭ ϦϴόΑΎΘϟ΍ ϰϠϋϭ ϦϴοέϷ΍ϭ Ε΍ϮϤδϟ΍ ϡ΍ϭΪΑ ϦϴϤ΋΍Ω Ύ˱ ϣϼγϭ Γ˱ ϼλ ˬϦϳήϫΎτϟ΍
:ΪόΑ Ύϣ΃

˸Ϣϫ˵ Ϧ
˴ ϳ˶άϟ͉΍˴ϭ:ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝΎϗ ˬϪϤϳήΤΗ ϰϠϋ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ϝΩ ˬ˱Ύϋήη ίϮΠϳ ϻ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ ϭ΃ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ·
Ϣ˵ ϫ˵ Ϛ˴ Ό˶ ϟ˴ϭ˵΄ϓ˴ Ϛ
˴ ϟ˶Ϋ˴ ˯˴ ΍˴έϭ˴ ϰ˴ϐΘ˴ ˸Α΍ Ϧ
˶ Ϥ˴ ϓ˴ *Ϧ
˴ ϴ˶ϣϮ˵Ϡϣ˴ ή˵ ˸ϴϏ
˴ ˸ϢϬ˵ ϧ͉Έ˶ ϓ˴ ˸ϢϬ˵ ϧ˵ Ύ˴Ϥ˸ϳ΃˴ ˸ΖϜ˴ Ϡ˴ϣ˴ Ύ˴ϣ ˸ϭ΃˴ ˸ϢϬ˶ Ο
˶ ΍˴ϭ˸ί΃˴ ϰ˴Ϡϋ
˴ Ύ͉ϟ·˶ *ϥ
˴ Ϯ˵ψϓ˶ Ύ˴Σ ˸ϢϬ˶ Ο
˶ ϭ˵ήϔ˵ ϟ˶
].31-30-29 :ΝέΎόϤϟ΍] ϥ ˴ ϭ˵ΩΎ˴ό˸ϟ΍

ˬΝήϔϠϟ ϦμΣ΃ϭ ήμΒϠϟ ξϏ΃ ϪϧΈϓ ˬΝϭΰΘϴϠϓ Γ˯ΎΒϟ΍ ϢϜϨϣ ωΎτΘγ΍ Ϧϣ ΏΎΒθϟ΍ ήθόϣ Ύϳ :ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϝΎϗϭ
.ΩϮόδϣ ϦΑ΍ Ϧϋ Ϣ Ϡδϣϭ ϱέΎΨΒϟ΍ ϩ΍ϭέ . ˯ΎΟϭ Ϫϟ ϪϧΈϓ ϡϮμϟΎΑ ϪϴϠόϓ ϊτΘδϳ Ϣϟ Ϧϣϭ

ϞϴΒγ ϻϭ ....ϪΟήϓ φϔΣ ϢϠδϤϟ΍ ϰϠϋ ΐΠϴϓ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϳήΤΗ ϰϠϋ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϝΪΘγ΍ ΓήϬτϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ϭ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟΎΒϓ
ΎϤϛ Ύ˱ ϳΪΘόϣ ϥΎϛ ϚϟΫ ήϴϏ Ω΍έ΃ ϦϤϓ ˬϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϝϮγήϟ΍ Ϫϴϟ· Ϊηέ΃ Ύϣ ΍άϫϭ ˬΝ΍ϭΰϟΎΑ ϻ· ΓϮϬθϟ΍ ϒϳήμΘϟ
ϻ· ϙήΘϳϭ ϪϟϮϗ Ϧϣ άΧΆϳ Ϟϛϭ ˬϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϪϟϮγέ ϡϼϛϭ Ϳ΍ ϡϼϛ ΪόΑ ΪΣϷ ϡϼϛ ϻϭ ˬΔϤϳήϜϟ΍ Δϳϵ΍ ϲϓ
.ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϡϮμόϤϟ΍

˯ϻΆϫ ϝΪΘγ΍ Ϊϗϭ ˬΔϠΑΎϨΤϟ΍ϭ ΔϴόϓΎθϟ΍ϭ ΔϴϜϟΎϤϟ΍ϭ ΔϴϔϨΤϟ΍ Ϧϣ ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΃ έϮϬϤΟ Ϫϴϟ· ΐϫΫ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϳήΤΘΑ ϝϮϘϟ΍ϭ
ϢϬϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ Ύϣ ϭ΃ ϢϬΟ΍ϭί΃ ϰϠϋ ϻ· *ϥϮψϓΎΣ ϢϬΟϭήϔϟ Ϣϫ Ϧϳά ϟ΍ϭ ) :ϰϟΎόΗ ϪϟϮϘΑ ΓήΜϛ ϥϮμΤϳ ϻ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍
Δϳϵ΍ ϩάϬΑ ϝϻΪΘγϻ΍ϭ ϢϳήΤΘϟΎΑ ϝϮϘϟ΍ ϰϠϋ έΎγ Ϊϗϭ ( ϥϭΩΎόϟ΍ Ϣϫ ϚΌϟϭ΄ϓ ϚϟΫ ˯΍έϭ ϰϐΘΑ΍ ϦϤϓ *ϦϴϣϮϠϣ ήϴϏ ϢϬϧΈϓ
ˬͿ΍ ϪϤ Σέ ίΎΑ ϦΑ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ Φϴθϟ΍ϭ ˬͿ΍ ϪϤΣέ ϲτϴϘϨθϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ΪϤΤϣ ΦϴθϟΎϛ ήμόϟ΍ ˯ΎϤϠϋ Ϧϣ ϊϤΟ ΔϛέΎΒϤϟ΍
.ϢϫήϴϏϭ ˬͿ΍ ϪϤΣέ ϦϴϤϴΜϋ ϦΑ ΢ϟΎλ ϦΑ ΪϤΤϣ Φϴθϟ΍ϭ

Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ϭ) :ϰϟΎόΗ ϪϟϮϘΑ ϦϴϟΪΘδϣ ϩϮϣήΣ Ϧϳάϟ΍ ϊϣ ϖΤϟ΍ ϥ΃ ϯήϨϓ ϦΤϧ Ύϣ΃ϭ :ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϲϧΎΑϸϟ΍ ϝΎϗ Ϊϗϭ
Ϣϫ ϚΌϟϭ΄ϓ ϚϟΫ ˯΍έϭ ϰϐΘΑ΍ ϦϤϓ *ϦϴϣϮϠϣ ήϴϏ ϢϬϧΈϓ ϢϬϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ Ύϣ ϭ΃ ϢϬΟ΍ϭί΃ ϰϠϋ ϻ· *ϥϮψϓΎΣ ϢϬΟϭήϔϟ
ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϪϟϮϗ Ϯϫϭ ϱϮΒϨϟ΍ ΐτϟ΍ ϞϤόΘγ΍ ΍Ϋ· ϻ· ˬΎϧΰϟ΍ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ ϑΎΧ ϦϤϟ ϩί΍ϮΠΑ ϝϮϘϧ ϻϭ ) ϥϭΩΎόϟ΍
ΎϨϧΈϓ Ϛϟάϟϭ "˯ΎΟϭ Ϫϟ ϪϧΈϓ ϡϮμϟΎΑ ϪϴϠόϓ ϊτΘδϳ Ϣϟ ϦϤϓ : "Ν΍ϭΰϟΎΑ ϢϬϟ ήϣϵ΍ ϑϭήόϤϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍ ϲϓ ΏΎΒθϠϟ ϢϠγϭ
.ϢϳήϜϟ΍ ϱϮΒϨϟ΍ ΐτϟ΍ ΍άϬΑ Ϣϫϭήϣ΄ϳ ϥ΃ ϥϭΩ ˬϰϧΰϟ΍ ΔϴθΧ ϩί΍ϮΠΑ ΏΎΒθϟ΍ ϥϮΘϔϳ Ϧϳάϟ΍ ϰϠϋ έΎϜϧϹ΍ Ϊη΃ ήϜϨϧ
420 :ι ΔϨδϟ΍ ϪϘϓ ϰϠϋ ϖϴϠόΘϟ΍ ϲϓ ΔϨϤϟ΍ ϡΎϤΗ Ϧϣ ϰϬΘϧ΍

ϝΪΗ" :ΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎϳϵ΍ ήϴδϔΗ ϲϓ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϝΎϗ ˬ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϜΣ ϲϓ ϲτϴϘϨθϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ΪϤΤϣ Δϣϼόϟ΍ ϡϼϛ Ϛϴϟ· ϞϘϧ΃ϭ
ϪϴϨϣ ϝΰϧ΃ ϰΘΣ ϩΪϴΑ ΫάϠΗ Ϧϣ ϥϷ ˬΔπΨπΨϟ΍ :Ϫϟ ϝΎϘϳϭ ˬΓ ήϴϤϋ ΪϠΠΑ ϑϭήόϤϟ΍ ΪϴϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϊϨϣ ϰϠϋ ΎϬϣϮϤόΑ
ˬϞ΋Ύγ ϝ΄γ ΓέϮγ ϲϓϭ ˬΎϨϫ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϤϳήϜϟ΍ Δϳϵ΍ ϩάϫ κϨΑ ϦϳΩΎόϟ΍ Ϧϣ ϮϬϓ ˬͿ΍ ϪϠΣ΃ Ύϣ ˯΍έϭ ϰϐΘΑ΍ Ϊϗ ˬϚϟάΑ
ϦΑ ΪϤΤϣ ϝΎϗ ϲΒσήϘϟ΍ ϝΎϗϭ ˬΪϴϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϊϨϣ ϰϠϋ Δϳϵ΍ ϩάϬΑ ΍ϮϟΪΘγ΍ ϪόΒΗ Ϧϣϭ ϲόϓΎθϟ΍ ϥ΃ ήϴΜϛ ϦΑ΍ ήϛΫ Ϊϗϭ
Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ϭ ) :Δϳϵ΍ ϩάϫ ϼΘϓ ˮΓήϴϤϋ ΪϠΠϳ ϞΟήϟ΍ Ϧϋ Ύ˱ ϜϟΎϣ Ζϟ΄γ :ϝΎϗ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΔϠϣήΣ ΖόϤγ :ϢϜΤϟ΍ ΪΒϋ
.) ϥϭΩΎόϟ΍) ϪϟϮϗ ϰϟ· ( ϥϮψϓΎΣ ϢϬΟϭήϔϟ
Δϳϵ΍ ϩάϬΑ ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ΎϤϫήϴϏϭ ϲόϓΎθϟ΍ϭ ϚϟΎϣ ϝϻΪΘγ΍ ϥ΃ ϲϟ ήϬψϳ ϱάϟ΍ :Ϫϟ ήϔϏϭ ϪϨϋ Ϳ΍ Ύϔϋ ϩΪϴϘϣ ϝΎϗ
Ϣϟϭ ˬϥ΁ήϘϟ΍ ήϫΎχ ϪϴϠϋ ϝΪϳ ˬͿ΍ ΏΎΘϜΑ ΢ϴΤλ ϝϻΪΘγ΍ ˬΪϴϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ ΓήϴϤϋ ΪϠΟ ϊϨϣ ϰϠϋ ΔϤϳήϜϟ΍
ΓήϴϤϋ ΪϠΟ ΔΣΎΑ· Ϧϣ Ϫϋέϭϭ ϪΘϟϼΟϭ ˬϪϤϠϋ ϊϣ ΪϤΣ΃ ϡΎϣϹ΍ Ϧϋ ϱϭέ Ύϣϭ ˬΔϨγ ϻϭ ΏΎΘϛ Ϧϣ ϪοέΎόϳ ˯ϲη Ωήϳ
Ϊμϔϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ γΎϴϗ ˬίΎΠϓ ΎϬΟ΍ήΧ· ϰϟ· Γέϭ ήπϟ΍ ϮϋΪΗ ϥΪΒϟ΍ Ϧϣ ΔϠπϓ Ν΍ήΧ· Ϯϫ :ϼ ˱ ΋Ύϗ αΎϴϘϟΎΑ ϚϟΫ ϰϠϋ ϻ
˱ ΪΘδϣ
: ˯΍ήόθϟ΍ ξόΑ ϚϟΫ ϲϓ ϝΎϗ ΎϤϛ ˬΔϣΎΠΤϟ΍ϭ
ΝήΣ ϻϭ έΎϋ ϻ ΓήϴϤϋ ΪϠΟΎϓ * ϪΑ βϴϧ΃ ϻ Ω΍ϮΑ ΖϠϠΣ ΍Ϋ·
ˬϥ΁ήϘϟ΍ ϡϮϤϋ ήϫΎχ ϒϟΎΨϳ αΎϴϗ ϪϧϷ ˬΎϬΑ Ϯϫ ϲΘϟ΍ ΔϓϭήόϤϟ΍ ΔϟΰϨϤϟ΍ ϲϓ ϪϠ΋Ύϗ ϥΎϛ ϥ·ϭ ˬΏ΍Ϯμϟ΍ ϑϼΧ ϮϬϓ
Ϫϴϓ ΎϧήϛΫϭ ˬ˱΍έ΍ήϣ ϙέΎΒϤϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΎϨΤοϭ΃ ΎϤϛ ˬέΎΒΘϋϻ΍ ΩΎδϓ : ϰϤδϤϟ΍ ΡΩΎϘ ϟΎΑ Ωέ Ϛϟάϛ ϥΎϛ ϥ· αΎϴϘϟ΍ϭ
: ΩϮόδϟ΍ ϲϗ΍ήϣ ΐΣΎλ ϝϮϗ
ϰϋϭ Ϧϣ Ϟϛ έΎΒΘϋϻ΍ ΩΎδϓ * ΎϋΩ ωΎϤΟ· ϭ΃ κϨϠϟ ϒϠΨϟ΍ϭ
ϪϟϮϗ ϲϓ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϦϴϋϮϨϟ΍ ϻ· ΔΘΒϟ΃ ϚϟΫ Ϧϣ ϦΜΘδϳ Ϣϟϭ ( ϥϮψϓΎΣ ϢϬΟϭήϔϟ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ϭ ) :ϝΎϗ ϼϋϭ ϞΟ ͿΎϓ
ΔϛϮϠϤϤϟ΍ϭ ΔΟϭΰϟ΍ Ϧϋ Νήϔϟ΍ φϔΣ ϡΪϋ ϲϓ ΔϣϼϤϟ΍ ϊϓήΑ Ρήμϓ ( ϢϬϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ Ύϣ ϭ΃ ϢϬΟ΍ϭί΃ ϰϠϋ ϻ· ) :ϰϟΎόΗ
ϚϟΫ ˯΍έϭ ϰϐΘΑ΍ ϦϤϓ ) :ϪϟϮϗ ϲϫϭ ϊϨϤϟ΍ ϰϠϋ Δϟ΍Ω ˬϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϦϴϋϮϨϟ΍ ήϴϐϟ ΔϠϣΎη ΔϣΎϋ ΔϐϴμΑ ˯ΎΟ ϢΛ ˬςϘϓ
ˬϪϨϋ ϝϭΪόϟ΍ ίϮΠϳ ϻ ϥ΁ήϘϟ΍ ϡϮϤϋ ήϫΎχϭ ˬϩΪϳ ΢ϛΎ ϧ ϩήϫΎψΑ ϝϭΎϨΘϳ Ϫϧ΃ Ϛη ϻ ϡϮϤόϟ΍ ΍άϫϭ ( ϥϭΩΎόϟ΍ Ϣϫ ϚΌϟϭ΄ϓ
. Ϫϴϟ· ωϮΟήϟ΍ ΐΠϳ ΔϨγ ϭ΃ ΏΎΘϛ Ϧϣ ϞϴϟΪϟ ϻ·
ήϴδϔΗ 525/5 ϥΎϴΒϟ΍ ˯΍Ϯο΃ ϰϬΘϧ΍ ."ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ΪϨϋ ϢϠόϟ΍ϭ ˬΎϨΤοϭ΃ ΎϤϛ έΎΒΘϋϻ΍ ΪγΎϓ ϮϬϓ Ϫϟ ϒϟΎΨϤϟ΍ αΎϴϘϟ΍ Ύϣ΃
.ϥϮϨϣΆϤϟ΍ ΓέϮγ

ΔϴϠγΎϨΘϟ΍ ΩΪϐϟ΍ ϒόοϭ ˬϲδϨΠϟ΍ ϒόπϟ΍ :ΎϬϤϫ΃ ΓήϴΜϛ ΍˱έ΍ήο΃ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϬϟ ϥ΃ ϱΩΎϤΤϟ΍ έϮϧ΃ έϮΘϛΪϟ΍ ήϛΫϭ
έϮΘϛΪϟ΍ ϩήϛΫ Ύϣ ΍άϫϭ .ΎϬϟΎϤόΘγ΍ ϲϓ ϑ΍ήγϹ΍ ΪϨϋ ϢϘόϟ΍ ϰϟ· ϱΩΆΗ Ϊϗ ΎϬϧ΃ ΎϤϛ ˬϮπόϟ΍ ϥϼϴϣϭ ϝ΍ΰϧϹ΍ Δϋήγϭ
. Ύπϳ΃ ΔϴϠγΎϨΘϟ΍ϭ ΔϳΪϠΠϟ΍ ν΍ήϣϷ΍ ϱέΎθΘγ΍ ϱίΎΠΣ ΪϤΤϣ

ˬϥΪΒϟ΍ ϯϮϗ ΪϔϨΘδΗ ϲϬϓ ˬΔϴδϔϧϭ ˬΔϴϧΪΑ έ΍ήο΃ ϰϟ· ϱΩΆΗ Δϳήδ ϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϥ΃ ˯ΎΒσϷ΍ ϡϼϛ Ϧϣ ΎϨϟ ϦϴΒΘϳϭ
ΏΎμϳ ϝΎΟήϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϓ ˬζΣ΍Ϯϔϟ΍ ΏΎϜΗέ΍ ϰϟ· ϩΩϮϘΗ Ϊϗϭ ˬΕΎΒΟ΍Ϯϟ΍ Ϧϋ ΎϬϠϋΎϓ ϞϐθΗϭ ˬΏΎΌΘϛϻ΍ ΐΒδΗϭ
΍ϮΤϠϔϳ Ϣϟ ϚϟΫ ΍ϭΩΎΘϋ΍ ϦϤϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ· ϞΑ .Φϟ· .. Ν΍ϭΰϟ΍ ΪϨϋ Ύ˱ ϴϠΟ ϚϟΫ ήϬψϳϭ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ΐΒδΑ ϲδϨΠϟ΍ ϒόπϟΎΑ
ΚΤΒϳ ϝ΍ΰϳ ϻϭ ϝΎϔσϷ΍ ΏΎΠϧ· ΪόΑϭ Ν΍ϭΰϟ΍ ΪόΑ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ήϤΘγ΍ Ϧϣ ϢϬϨϣϭ ...ϕϼτϟ΍ ϊϗϮϓ ˬΝ΍ϭΰϟ΍ ϲϓ
Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ αέΎϤΗ ΖϧΎϛ ΍Ϋ·ϭ ˬ˯ΎΒσϷ΍ ϝϮϘϳ ΎϤϛ ΎϬϠόϔΑ (ΎϬΗέΎϜΑ) ϝϭΰΗ ΪϘϓ ΓΎΘϔϟ΍ Ύϣ΃ ˬιϼΨϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ
ϦϜϤϳ Ν΍ϭΰϟ΍ ΪόΑ ωΎΘϤΘγϻ΍ ϰϠϋ ΎϬΗέΪϗ ϥΈϓ ˬΔλΎΧ ΎϬΗϻΎϴΧ ϲϓ ζϴόΗϭ ˬΔϠϳϮσ ΓΪϤϟϭ ΓέήϜΘϣϭ ΓήϤΘδϣ ΓέϮμΑ
ˬϥΎϣΩϹΎΑ ϑήόϳ Ύϣ ΍άϫϭ ˬΎϬϴϓ ΔόΘϣ Ϧϳήϳ ϻϭ ΓΩΎόϟ΍ ϚϠΗ ϦγέΎϤϳ ϻ ϲΗϼϟ΍ ΕΎϴΘϔϟ΍ ϪΑ ήόθΗ ΎϤΑ ήόθΗ ϼϓ ήΛ΄ΘΗ ϥ΃
.έϮϣϷ΍ ήτΧ΃ Ϧϣ Ϯϫϭ

"˯ΎϬϘϔϟ΍ ϦϴΑ ϕΎϔΗ΍ ϞΤϣ ΍άϫϭ Ύ˱ ϋήη έϮψΤϣ ϮϬϓ Ύ˱ ϴΒσ ΍˱ήπϣ ϥΎϛ Ύϣϭ " :Ϳ΍ ϪϤΣέ Ύϗέΰϟ΍ ϰϔτμϣ Φϴθϟ΍ ϝΎϗ
ϥ΃ ήϬψϳ ΎϨϫ Ϧϣϭ " :ϝΎϗ ΚϴΣ ϖΒγϷ΍ ΔϳήμϤϟ΍ έΎϳΪϟ΍ ϲΘϔϣ ϑϮϠΨϣ ϦϴϨδΣ Φϴθϟ΍ ϪΑ ϰΘϓ΃ Ύϣ ϦδΣ΃ Ύϣϭ .ϰϬΘϧ΍
ˬϝϮϘόϟ΍ϭ ϯϮϘϟ΍ϭ ΏΎμϋϷΎΑ ώϟΎΑ έήο Ϧϣ Ϫϴϓ Ύϣ ϚϟΫ ϲϓ ϢϫΪϳΆϳϭ ˬΪϴϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϳήΤΗ ϥϭήϳ ΔϤ΋Ϸ΍ έϮϬϤΟ
: ΎϬγ΃έ ϰϠϋ ˬέϮϣ΃ ΎϬϨϣ κϠΨΘϟ΍ ϰϠϋ ΪϋΎδϳ ΎϤϣϭ ˬϢϳήΤΘϟ΍ ΐΟϮϳ ϚϟΫϭ
.ΪϴϘόΗ ϻϭ ΎϬϴϓ ϑ΍ήγ· ϻ ΔτδΒϣ ΓέϮμΑ ϥΎϛ Ϯϟϭ ϥΎϜϣϹ΍ ΪϨϋ Ν΍ϭΰϟΎΑ ΓέΩΎΒϤϟ΍ 1-
ϰλϭ΃ ϡΎϘϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϝϮγήϟ΍ϭ ˬΓϮϬθϟ΍ έϮΜΗ ϻ ϰΘΣ Ώήθϟ΍ϭ ϞϛϷ΍ ϲϓ ϝ΍ΪΘϋϻ΍ Ϛϟάϛϭ 2-
.΢ϴΤμϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍ ϲϓ ϡΎϴμϟΎΑ
ΪΟϮϳ ΎϤϣ ˬΔόϴϠΨϟ΍ έϮμϟ΍ ϰϟ· ήψϨϟ΍ϭ ΔϨΟΎϤϟ΍ ϲϧΎϏϷ΍ ϰϟ· ωΎϤΘγϻΎϛ ΓϮϬ θϟ΍ ΞϴϬϳ Ύϣ Ϟϛ Ϧϋ ΪόΒϟ΍ ΎϬϨϣϭ 3-
.Ε΍άϟΎΑ ϡϼϓϷ΍ ϲϓ ΓήΜϜΑ
.ΓήϴΜϤϟ΍ ήϴϏ ΔόϴΒτϟ΍ ήχΎϨϤϟ΍ϭ έϮϫΰϠϟ ϢγήϟΎϛ ΔΣΎΒϤϟ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϤΠϟΎΑ αΎδΣϹ΍ ϪϴΟϮΗ 4-
.έΎϜϓϸϟ ϡϼδΘγϻ΍ ϡΪϋϭ ˬΔϣΎϋ ΓΩΎΒόϟΎΑ ϝΎϐθϧϻ΍ϭ ϦϴϤϴϘΘδϤϟ΍ ˯ΎϗΪλϷ΍ ήϴΨΗ ΎϬϨϣϭ 5-
. βϨΠϟ΍ ϲϓ ήϴϜϔΘϟ΍ Ϧϋ ϪϠϐθΗ ϲΘϟ΍ ϝΎϤϋϷΎΑ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΝΎϣΪϧϻ΍ 6-
ϡΪϋ -8 .ΎϬΗέΎΛ·ϭ ΰ΋΍ήϐϟ΍ ˯Ύοέ· ϢϬϤϬϳ Ϧϣ ΎϬϴϓ ϦϨϔΗ ϲΘϟ΍ ΔλΎΨϟ΍ ΢΋΍ϭήϟ΍ϭ ˬΔϤϋΎϨϟ΍ βΑϼϤϟΎΑ ΔϴϫΎϓήϟ΍ ϡΪϋ 7-
.ϲδϨΠϟ΍ ˯ΎϘϠϟΎΑ ήϛάϳ ήϴΛϭ ε΍ήϓ ϲϓ ϡϮϨϟ΍
.ΩϭΪΤϟ΍ ϰϋ΍ήΗ ϻϭ ˬϦΗΎϔϤϟ΍ ΎϬϴϓ ήϬψΗ ϲ Θϟ΍ ΔτϠΘΨϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ Ϧϋ ΪόΒϟ΍ 9-
. ϰϬΘϧ΍ ."˯ϮδϟΎΑ ϱήϐΗϭ ˬϞϘόϟ΍ϭ ϢδΠϟ΍ ήπΗ ϲΘϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ϰϟ· ΄ΠϠΗ ϻϭ ΔϴδϨΠϟ΍ ΔϴΣΎϨϟ΍ ϝΪΘόΗ ϪϟΎΜϣ΃ϭ ΍άϬΑϭ
˰ϫ1391 ϡήΤϣ ήϬη ΩΪϋ 91 ΔΤϔλ ˬΚϟΎΜϟ΍ ΪϠΠϤϟ΍ ήϫίϷ΍ ΔϠΠϣ ήψϧ΍

ϚϴϠόϓ ˬΕϻΎϴΨϟ΍ϭ ϡΎϫϭϷ΍ ϲϓ ΎϬΒΣΎλ ϊϗϮΗϭ ˬ˱Ύϋ΍Ϊ Χ ΍˱έϮόη ϲτόΗ ΔΌϴδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ϥ· :ϝϮϗ΃ ϥ΃ ϲϟ ϲϘΑ
ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϚμϠΨϳ ϥ΃ Ϫϴϟ· ˯ΎΠΘϟϻ΍ϭ ˬϕΪμΑ Ϳ΍ ϰϟ· ΔΑϮΘϟΎΑ ϚΤμϨϧϭ ˬΎϬ΋΍ϮϏ· ϰϠϋ ΐϠϐΘϟ΍ϭ βϔϨϟ΍ ΔϣϭΎϘϤΑ
ϲΘϟ΍ ϊδΘϟ΍ ΢΋ΎμϨϟ΍ ϞϜΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϊϣ ˬΕ΍ΩΎΒόϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ϡϮμϟ΍ϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ΓϭϼΗ Ϧϣ έΎΜϛϹΎΑ ϚϴϠϋϭ ˬΔϟϭΫήϤϟ΍
.ΎϫήϛΫ ϖΒγ

ΎϫήϴΧ΄Η ϢϠδϤϠϟ ίϮΠϳ ϻϭ έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ΔΒΟ΍ϭ ΔΑϮΘϟ΍ ϥΈϓ ΍˱έϮϓ ΎϫάϔϨϳ ϻ ΍ΫΎϤϠϓ ΔΑϮΘϟ΍ ϰϠϋ ϡΰϋ ΎϬϠϋΎϓ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ
ϥ
˴ Ϯ˵Ϥϟ˶Ύ͉ψϟ΍ Ϣ˵ ϫ˵ Ϛ
˴ Ό˶ ϟ˴ϭ˵΄ϓ˴ ˸ΐΘ˵ϳ˴ ˸Ϣϟ˴ ˸Ϧϣ˴ ϭ˴ :ϰϟΎόΗ ϝΎϗ ˬϪγϭΎγϭϭ ϥΎτϴθϟ΍ ΕΎϗϮόϣ Ϧϣ ϚϟΫ ϥΈϓ ˬΎϬΑ ϒϳϮδΘϟ΍ϭ
].11 :Ε΍ήΠΤϟ΍]

: www.islamweb.net ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϜΒθϟ΍ ϊϗϮϤΑ ϯϮΘϔϟ΍ ΰϛήϣ ϰϟ· ωϮΟήϟ΍ ϚϨϜϤϴϓ ˬΓ Ω΍ΰΘγϻ΍ ΕΩέ΃ ϥ·ϭ
): www.islam-qa.com Ϳ΍ ϪψϔΣ ΪΠϨϤϟ΍ Φϴθϟ΍ ΔϠϴπϔΑ ιΎΨϟ΍ ) Ώ΍ϮΟϭ ϝ΍Άγ ϡϼγϹ΍ ϊϗϮϣ Ύπϳ΃ϭ

Ϯϫ ϱάϟ΍ ΎϨϨϳΩ ΎϨϟ ΢ϠμΗ ϥ΃ ϢϬϠϟ΍ ϚϠΌδϧϭ ˬϞϤόϟ΍ ϲϓ ΕΎΒΜϟ΍ϭ ϝϮϘϟ΍ ϲϓ ϕΪμϟ΍ Ϛϟϭ ϲϟ Ϳ΍ ϝ΄γ΍ :ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓϭ
ΎϨϤϫ ήΒϛ΃ ΎϴϧΪϟ΍ ϞόΠΗ ϻ ϢϬϠϟ΍ ΎϧΩΎόϣ ΎϬϴϟ· ϲΘϟ΍ ΎϨΗήΧ΁ ΎϨϟ ΢Ϡλ΃ϭ ΎϨηΎόϣ ΎϬϴϓ ϲΘϟ΍ ΎϧΎϴϧΩ ΎϨϟ ΢Ϡλ΃ϭ Ύϧήϣ΃ ΔϤμϋ
ν΍έ Ζϧ΃ϭ ΎϨϓϮΗϭ ήη Ϟϛ Ϧϣ ΎϨϟ ΔΣ΍έ ΕϮϤϟ΍ ϞόΟ΍ϭ ήϴΧ Ϟϛ ϲϓ ΎϨϟ ΓΩΎϳί ΓΎϴΤϟ΍ ϞόΟ΍ ϢϬϠϟ΍ .ΎϨϤϠϋ ώϠΒϣ ϻϭ
.ϦϴόϤΟ΃ ϪΒΤλϭ Ϫϟ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ ϢϬϠϟ΍ ϰϠλϭ ˬϦϴϤϟΎόϟ΍ Ώέ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ϥ΃ Ύϧ΍ϮϋΩ ήΧ΁ϭ ..ΎϨϋ

:ϪΒΗέϭ ϪόϤΟ
ϱήϫίϷ΍ ϦϴδΣ ϦΑ ΪϤΣ΃ / ͿΎΑ ϖΛ΍Ϯϟ΍
__________________
ϱήϫίϷ΍ ϦϴδΣ ϦΑ ΪϤΣ΃ / ͿΎΑ ϖΛ΍Ϯϟ΍

Rabu, 31/12/2008 13:25 WIB

Assalamu'alaikum...

mohon jawaban ustad tentang beberapa pertanyaan saya ini karena saya sangat sulit
mencari literatur yang membahas hal ini dari sudut pandang syariat islam.jarang
sekali kitab fiqih yang membahasnya dan kalopun ada itu sangat singkat sekali dan
tidak mendalam

1. apakah onani termasuk dosa besar dan sama dengan zina??

2. adakah hukuman had untuk pelakunya??

3. apakah seseorang yang mengeluarkan mani karena sesuatu yang bukan sentuhan
misalnya melihat film ato sejenisnya secara syar'i dimasukkan kedalam kategori
onani??

4. adakah solusi secara syar'i untuk menolong orang2 yang sudah addick akan hal
ini??

5. bagaimanakah kedudukan dan maksud dari zina tangan, zina mata, bahkan ada
seorang ustad yang menghukumi orang yang berfikiran ato membayangkan mesum
juga sebagai zina..samakah kedudukan zina ini dengan zina seperti yang digambarkan
rosul dalam hadist??

terimakasih

khoirul.insan
kawaban

Wa'alaikumussalam Wr Wb

Apakah Onani Sama Dengan Zina

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para
ulama dalam permasalahan onani :

1. Para ulama madzhab Maliki, Syafi¶i dan Zaidiyah berpendapat bahwa onani adalah
haram. Argumentasi mereka akan pengharaman onani ini adalah bahwa Allah swt
telah memerintahkan untuk menjaga kemaluan dalam segala kondisi kecuali terhadap
istri dan budak perempuannya. Apabila seseorang tidak melakukannya terhadap kedua
orang itu kemudian melakukan onani maka ia termasuk kedalam golongan orang-
orang yang melampaui batas-batas dari apa yang telah dihalalkan Allah bagi mereka
dan beralih kepada apa-apa yang diharamkan-Nya atas mereka. Firman Allah swt

ͼ˾ͽ ϥ
˴ Ϯ˵ψϓ˶ Ύ˴Σ ˸ϢϬ˶ Ο˶ ϭ˵ήϔ˵ ϟ˶ ˸Ϣϫ˵ Ϧ ˴ ϳ˶άϟ͉΍˴ϭ
ͼ˿ͽ Ϧ
˴ ϴ˶ϣϮ˵Ϡϣ˴ ή˵ ˸ϴϏ˴ ˸ϢϬ˵ ϧ͉Έ˶ ϓ˴ ˸ϢϬ˵ ϧ˵Ύ˴Ϥ˸ϳ΃˴ ˸ΖϜ˴ Ϡ˴ϣ˴ Ύ˴ϣ ˸ϭ΃ ˸ϢϬ˶ Ο
˶ ΍˴ϭ˸ί΃˴ ϰ˴Ϡϋ
˴ Ύ͉ϟ·˶
ͼ̀ͽ ϥ
˴ ϭ˵ΩΎ˴ό˸ϟ΍ Ϣ˵ ϫ˵ Ϛ
˴ Ό˶ ϟ˴˸ϭ΄˵ϓ˴ Ϛ˴ ϟ˶Ϋ˴ ˯΍˴έϭ˴ ϰ˴ϐΘ˴ ˸Α΍ Ϧ ˶ Ϥ˴ ϓ˴

Artinya : ³dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri


mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini
tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang
yang melampaui batas.´ (QS. Al Mukminun : 5 ± 7)

2. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa onani hanya diharamkan dalam
keadaan-keadaan tertentu dan wajib pada keadaan yang lainnya. Mereka mengatakan
bahwa onani menjadi wajib apabila ia takut jatuh kepada perzinahan jika tidak
melakukannya. Hal ini juga didasarkan pada kaidah mengambil kemudharatan yang
lebih ringan. Namun mereka mengharamkan apabila hanya sebatas untuk bersenang-
senang dan membangkitkan syahwatnya. Mereka juga mengatakan bahwa onani tidak
masalah jika orang itu sudah dikuasai oleh syahwatnya sementara ia tidak memiliki
istri atau budak perempuan demi menenangkan syahwatnya.

3. Para ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa onani itu diharamkan kecuali
apabila dilakukan karena takut dirinya jatuh kedalam perzinahan atau mengancam
kesehatannya sementara ia tidak memiliki istri atau budak serta tidak memiliki
kemampuan untuk menikah, jadi onani tidaklah masalah.

4. Ibnu Hazm berpendapat bahwa onani itu makruh dan tidak ada dosa didalamnya
karena seseorang yang menyentuh kemaluannya dengan tangan kirinya adalah boleh
menurut ijma seluruh ulama sehingga onani itu bukanlah suatu perbuatan yang
diharamkan. Firman Allah swt

˸ϢϜ˵ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ ϡ˴ ή͉ Σ
˴ Ύ͉ϣ Ϣ˵Ϝϟ˴ Ϟ
˴μ
͉ ϓ˴ ˸Ϊϗ˴ ϭ˴

Artinya : ³Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang
diharamkan-Nya atasmu.´ (QS. Al An¶am : 119)
™an onani tidaklah diterangkan kepada kita tentang keharamannya maka ia adalah
halal sebagaimana firman-Nya :

Artinya : ³™ia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.´
(QS. Al Baqoroh : 29)

5. ™iantara ulama yang berpendapat bahwa onani itu makruh adalah Ibnu Umar dan
Atho¶. Hal itu dikarenakan bahwa onani bukanlah termasuk dari perbuatan yang
terpuji dan bukanlah prilaku yang mulia. Ada cerita bahwa manusia pada saat itu
pernah berbincang-bincang tentang onani maka ada sebagian mereka yang
memakruhkannya dan sebagian lainnya membolehkannya.

6. ™iantara yang membolehkannya adalah Ibnu Abbas, al Hasan dan sebagian ulama
tabi¶in yang masyhur. Al Hasan mengatakan bahwa dahulu mereka melakukannya
saat dalam peperangan. Mujahid mengatakan bahwa orang-orang terdahulu
memerintahkan para pemudanya untuk melakukan onani untuk menjaga kesuciannya.
Begitu pula hukum onani seorang wanita sama dengan hukum onani seorang laki-laki.
(Fiqhus Sunnah juz III hal 424 ± 426)

™ari pendapat-pendapat para ulama diatas tidak ada dari mereka yang secara tegas
menyatakan bahwa onani sama dengan zina yang sesungguhnya. Namun para ulama
mengatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk kedalam muqoddimah zina
(pendahuluan zina), firman Allah swt

Ύ˱Ϡϴ˶Βγ
˴ ˯˴ Ύ˴γϭ˴ Δ˱ θ
˴Σ˶ Ύ˴ϓ ϥ
˴ Ύ˴ϛ Ϫ˵ ϧ͉·˶ Ύ˴ϧΰ͋ ϟ΍ ΍Ϯ˵Αή˴ ˸ϘΗ˴ Ύ˴ϟϭ˴

Artinya : ³dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah
perbuatan yang keji. ™an suatu jalan yang buruk.´ (QS. Al Israa : 32)

Adapun apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam dosa besar ?

Imam Nawawi menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang batasan dosa besar jika
dibedakan dengan dosa kecil :

™ari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa dosa besar adalah segala dosa yang Allah akhiri
dengan neraka, kemurkaan, laknat atau adzab, demikian pula pendapat Imam al Hasan
Bashri.

Para ulama yang lainnya mengatakan bahwa dosa besar adalah dosa yang diancam
Allah swt dengan neraka atau hadd di dunia.

Abu Hamid al Ghozali didalam ³al Basiith´ mengatakan bahwa batasan menyeluruh
dalam hal dosa besar adalah segala kemaksiatan yang dilakukan seseorang tanpa ada
perasaan takut dan penyesalan, seperti orang yang menyepelekan suatu dosa sehingga
menjadi kebiasaan. Setiap penyepelean dan peremehan suatu dosa maka ia termasuk
kedalam dosa besar .

Asy Syeikhul Imam Abu µAmr bin Sholah didalam ³al Fatawa al Kabiroh´
menyebutkan bahwa setiap dosa yang besar atau berat maka bisa dikatakan bahwa itu
adalah dosa besar.
Adapun diantara tanda-tanda dosa besar adalah wajib atasnya hadd, diancam dengan
siksa neraka dan sejensnya sebagaimana disebutkan didalam Al Qur¶an maupun
Sunnah. Para pelakunya pun disifatkan dengan fasiq berdasarkan nash, dilaknat
sebagaimana Allah swt melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. (Shohih
Muslim bi Syarhin Nawawi juz II hal 113)

™ari beberapa definisi dan tanda-tanda dosa besar maka perbuatan onani tidaklah
termasuk kedalam dosa besar selama tidak dilakukan secara terus menerus atau
menjadi suatu kebiasaan.

Hendaknya seorang muslim tidak berfikir kecilnya dosa suatu kemasiatan yang
dilakukannya akan tetapi terhadap siapa dia bermaksiat, tentunya terhadap Allah swt
yang Maha Besar lagi Maha Mulia.

Apakah Onani Mesti Dengan Menggunakan Tangan

Pada asalnya istimna¶ (masturbasi) adalah mengeluarkan mani bukan melalui


persetubuhan, baik dengan telapak tangan atau dengan cara yang lainnya. (Mu¶jam
Lughotil Fuqoha juz I hal 65)
Masturbasi adalah menyentuh, menggosok dan meraba bagian tubuh sendiri yang
peka sehingga menimbulkan rasa menyenangkan untuk mendapat kepuasan seksual
(orgasme) baik tanpa menggunakan alat maupun menggunakan alat...

Sedangkan onani mempunyai arti sama dengan masturbasi. Namun ada yang
berpendapat bahwa onani hanya diperuntukkan bagi laki-laki, sedangkan istilah
masturbasi dapat berlaku pada perempuan maupun laki-laki. (sumber :
http://situs.kesrepro.info)

Namun didalam buku-buku fiqih kata istimna¶ (onani) ini adalah mengeluarkan mani
dengan menggunakan tangan baik tangannya, tangan istri atau tangan budak
perempuannya.

Adapun mengeluarkan air mani dengan alat (sarana) tertentu selain tangan pada
asalnya tidaklah berbeda dengan istmina¶ dikarenakan subsatansi perbuatan itu adalah
sama, yaitu sama-sama mengeluarkan mani untuk mendapatkan satu kenikmatan
apakah dikarenakan kondisi terpaksa atau tidak, sehingga hukumnya bisa disamakan
dengan hukum onani yang menggunakan tangan.

Ibnu µAbidin menyebutkan bahwa ³Perkataan onani itu makruh´ adalah secara zhahir
ia adalah makruh yang tidak sampai haram. Hal itu dikarenakan bahwa kedudukan
onani seperti orang yang mengeluarkan mani baik dengan merapatkan kedua paha
atau menekan perutnya. (Roddul Mukhtar juz XV hal 75)

Adapun mengeluarkan mani dengan menonton film-film porno maka ini lebih berat
dari sekedar onani dikarenakan ia telah menyaksikan aurat orang lain yang tidak halal
baginya. Pada hakekatnya melihat aurat orang lain melalui menonton film porno sama
dengan melihat auratnya secara langsung dan ini adalah haram.

Solusi Bagi Orang Yang Sudah Terbiasa Onani


™R. Muhammad Shaleh al Munjid, seorang ulama di Saudi Arabia, menyebutkan
beberapa solusi bagi orang-orang yang terbiasa melakukan perbuatan ini, yaitu :

1. Hendaklah faktor yang mendorongnya untuk melepaskan diri dari kebiasaan onani
adalah untuk menjalankan perintah Allah swt dan menghindari murka-Nya.

2. Mendorong dirinya untuk mengambil solusi mendasar dengan menikah sebagai


pelaksanaan dari wasiat Rasulullah saw kepada para pemuda dalam permasalahan ini.

3. Mengarahkan fikiran, bisikan dan menyibukan dirinya dengan perkara-perkara


yang didalamnya terdapat kemaslahatan bagi dunia maupun akheratnya. Karena terus
menerus menghayal akan mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dan pada
akhirnya menjadikannya kebiasaan sehingga sulit untuk dilepaskan.

4. Menjaga pandangan dari melihat orang-orang atau foto-foto yang membawa fitnah
apakah itu foto dari orang yang hidup atau sekedar gambar dengan matanya secara
langsung. Karena hal itu akan mendorongnya kepada perbuatan yang diharamkan,
sebagaimana firman Allah swt

˸Ϣϫ˶ έ˶ Ύ˴μ˸Α΃˴ ˸Ϧϣ˶ ΍Ϯ͊πϐ˵ ϳ˴ Ϧ


˴ ϴ˶Ϩϣ˶ ˸ΆϤ˵ ˸Ϡϟ͋ Ϟ˵ϗ

Artinya : ³Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka


menahan pandanganya ´ (QS. An Nuur : 30)

Juga sabda Rasulullah saw,´Janganlah engkau ikuti pandanganmu dengan pandangan


yang selanjutnya.´ (HR. Tirmidzi, dan dihasankan didalam shahihul jami¶)

Pandangan pertama adalah pandangan spontanitas yang tidak ada dosa didalamnya
sedangkan pandangan kedua adalah haram. Untuk itu sudah seharusnya dia
menjauhkan diri dari tempat-tempat yang didalamnya terdapat perkara-perkara yang
bisa menggelorakan dan menggerakkan syahwat.

5. Menyibukkan dirinya dengan berbagai ibadah dan menghindari untuk mengisi


waktu-waktu kosongnya dengan maksiat.

6. Mengambil palajaran dari beberapa penyakit pada tubuh yang disebabkan


kebiasaan melakukan onani seperti : melemahkan penglihatan dan syahwat,
melemahkan alat reproduksi, sakit punggung dan penyakit-penyakit lainnya yang
telah disebutkan oleh para dokter. ™emikian pula dengan penyakit kejiwaan seperti :
stress, kegalauan hati dan yang lebih besar dari itu semua adalah meremehkan waktu-
waktu sholat dikarenakan berulang kalinya mandi dan juga merusak puasanya
(apabila dalam keadaan puasa).

7. Menghilangkan berbagai cara untuk mencari kepuasan yang salah, dikarenakan


sebagian pemuda menganggap bahwa perbuatan ini dibolehkan dengan alasan
menjaga diri dari zina atau homoseksual padahal kondisinya tidaklah sama sekali
mendekati perbuatan yang keji (zina / homoseksual) tersebut.
8. Mempersenjatai diri dengan kekuatan kehendak dan tekad serta tidak mudah
meyerah terhadap setan. Hindari berada dalam kesendirian seperti bermalam
sendirian. ™idalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi saw melarang seseorang
bermalam sendirian.´ (HR. Ahmad didalam shahihul jami¶ 6919)

9. Mengambil cara-cara penyembuhan Nabi saw berupa puasa, karena ia dapat


menekan gejolak syahwat dan seksualnya. ™ia juga perlu menghindari beberapa
solusi yang aneh, seperti bersumpah untuk tidak melakukannya lagi atau bernazar
dikarenakan jika ia kembali melakukan hal itu maka ia termasuk kedalam golongan
orang-orang yang memutuskan sumpah yang telah dikokohkan. Jangan pula
menggunakan obat-obat penekan syahwat karena didalamnya terkandung berbagai
bahaya bagi tubuh. ™idalam sunnah disebutkan bahwa segala sesuatu yang dipakai
untuk menghentikan syahwat secara keseluruhan adalah haram.

10. Berkomitmen dengan adab-adab syari¶ah saat tidur, seperti; berdzikir, tidur diatas
sisi kanan tubuhnya, menghindarkan tidur telungkup yang dilarang Nabi saw.

11. Berhias dengan kesabaran dan iffah. Hal yang demikian dikarenakan diantara
kewajiban kita adalah bersabar terhadap hal-hal yang diharamkan walaupun hal itu
disukai oleh jiwa. Telah diketahui bahwa sifat iffah dalam diri pada akhirnya akan
menghentikannya dari kebiasaan tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah
saw,´Barangsiapa yang menjaga diri (iffah) maka Allah akan menjaganya,
barangsiapa yang meminta pertolongan kepada Allah maka Allah akan menolongnya,
barangsiapa yang bersabar maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya dan
tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik atau lebih luas daripada
kesabaran.´ (HR. Bukhori, didalam Fath no 1469)

12. Apabila seseorang telah jatuh kedalam perbuatan maksiat ini maka segeralah
bertaubat dan beristighfar serta melakukan perbuatan-perbuatan taat dengan tidak
berputus asa karena putus asa adalah termasuk kedalam dosa besar.

13. Akhirnya, diantara kewajiban yang tidak diragukan adalah kembali kepada Allah
dan merendahkan dirinya dengan berdoa, meminta pertolongan dari-Nya untuk
melepaskan diri dari kebiasaan ini. Ini adalah solusi terbesar karena Allah swt
senantiasa mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. (sumber :
www.islam-qa.com)

Hukum Zina Tangan atau Mata

Abu Hurairoh berkata dari Nabi saw,´Sesungguhnya Allah telah menetapkan terhadap
anak-anak Adam bagian dari zina yang bisa jadi ia mengalaminya dan hal itu tidaklah
mustahil. Zina mata adalah pandangan, zina lisan adalah perkataan dimana diri ini
menginginkan dan menyukai serta kemaluan membenarkan itu semua atau
mendustainya.´ (HR. Bukhori)

Imam Bukhori memasukan hadits ini kedalam Bab Zina Anggota Tubuh Selain
Kemaluan, artinya bahwa zina tidak hanya terbatas pada apa yang dilakukan oleh
kemaluan seseorang saja. Namun zina bisa dilakukan dengan mata melalui pandangan
dan penglihatannya kepada sesuatu yang tidak dihalalkan, zina bisa dilakukan dengan
lisannya dengan membicarakan hal-hal yang tidak benar dan zina juga bisa dilakukan
dengan tangannya berupa menyentuh, memegang sesuatu yang diharamkan.

Ibnu Hajar menyebutkan pendapat Ibnu Bathol yaitu,´Pandangan dan pembicaraan


dinamakan dengan zina dikarenakan kedua hal tersebut menuntun seseorang untuk
melakukan perzinahan yang sebenarnya. Karena itu kata selanjutnya adalah ³serta
kemaluan membenarkan itu semua atau mendustainya.´ (Fathul Bari juz XI hal 28)

Meskipun demikian hukum zina tangan, lisan dan mata tidaklah sama dengan zina
sebenarnya yang wajib atasnya hadd. Si pelakunya hanya dikenakan teguran dan
peringatan keras.

™R Wahbah menyebutkan bahwa pelaku onani haruslah diberi teguran keras dan
tidak dikenakan atasnya hadd. (al Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII hal 5348)

Begitu pula penjelasan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dengan bersandar pada
pendapat yang paling benar dari Imam Ahmad bahwa pelaku onani haruslah diberikan
teguran keras. (Majmu¶ al Fatawa juz XXIV hal 145)

Ibnul Qoyyim mengatakan,´Adapun teguran adalah pada setiap kemaksiatan yang


tidak ada hadd (hukuman) dan juga tidak ada kafaratnya. Sesungguhnya kemaksiatan
itu mencakup tiga macam :
1. Kemaksiatan yang didalamnya ada hadd dan kafarat.
2. Kemaksiatan yang didalamnya hanya ada kafarat tidak ada hadd.
3. Kemaksiatan yang didalamnya tidak ada hadd dan tidak ada kafarat.

Adapun contoh dari macam yang pertama adalah mencuri, minum khomr, zina dan
menuduh orang berzina.

Adapun contoh dari macam kedua adalah berjima¶ pada siang hari di bulan
Ramadhan, bersetubuh saat ihram.

Adapun contoh dari macam yang ketiga adalah menyetubuhi seorang budak yang
dimiliki bersama antara dia dan orang lain, mencium orang asing dan berdua-duaan
dengannya, masuk ke kamar mandi tanpa mengenakan sarung, memakan daging
bangkai, darah, babi dan yang sejenisnya. (I¶lamul Muwaqqi¶in juz II hal 183)

Adapun terkait dengan permasalahan orang-orang yang melampiaskan kepuasannya


dengan menghayalkan orang lain maka ini termasuk zina maknawi. Untuk lebih
jelasnya anda bisa baca dalam jawaban sebelumnya di rubrik ini tentang ³Berfantasi
Saat Berhubungan Badan´.

Wallahu A¶lam

U. Aslm. Wr.Wb. Ustadz, apa hukumnya onani? ( dari 085U 569xxx)

kawab:

Wa µAlaikum salam. Wr.Wb. Bismillahirrahmanirrahim.


Masalah onani/masturbasi (istimna¶) sejak lama para ulama khilafiyah. ™i antara mereka ada
yang mengharamkan ada pula yang memakruhkan, bahkan membolehkan dengan syarat, artinya jika
syaratnya tidak terpenuhi maka tetap haram. Yang pasti, ditinjau secara: (citra diri) seorang
muslim, tak ada yang mengatakan onani/masturbasi adalah baik.

Saya akan kutip uraian dan fatwa dari para beberapa ulama kita, sebagai berikut.

1.: Fatwa N  N 


   , fatwa no. 2192

Ϣ΋Ύμϟ΍ ˯ΎϨϤΘγ΍
(U9U) Ϣϗέ ϯϮΘϔϟ΍ Ϧϣ ϝϭϷ΍ ϝ΍Άδϟ΍
ϞϬϓ ϲϨϤΘδϳ ϥ΃ ϻ· Ύ˱Ϙϳήσ ΪΠϳ Ϣϟϭ ϥΎπϣέ έΎϬϧ ϲϓ ϢϠδϤϟ΍ ΓϮϬη ΖϛήΤΗ ΍Ϋ· :α
ˮΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΓέΎϔϛ ϭ΃ ˯Ύπϗ ϪϴϠϋ Ϟϫϭ ˬϪϣϮλ ϞτΒϳ

˸Ϣϫ˵ Ϧ
˴ ϳ˶άϟ͉΍˴ϭ } :ϰϟΎόΗ ϪϟϮϘϟ ˭ϪϠόϓ ίϮΠϳ ϻ ˬϡ΍ήΣ ϩήϴϏϭ ϥΎπϣέ ϲϓ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ :Ν
}{ Ϧ˴ ϴ˶ϣϮ˵Ϡϣ˴ ή˵ ˸ϴϏ
˴ ˸ϢϬ˵ ϧ͉ Έ˶ ϓ˴ ˸ϢϬ˵ ϧ˵ Ύ˴Ϥ˸ϳ΃˴ ˸ΖϜ˴ Ϡ˴ ˴ϣ Ύ˴ϣ ˸ϭ΃˴ ˸ϢϬ˶ Ο
˶ ΍˴ϭ˸ί΃˴ ϰ˴Ϡϋ
˴ Ύ͉ϟ·˶ }{ ϥ ˴ Ϯ˵ψϓ˶ Ύ˴Σ ˸ϢϬ˶ Ο ˶ ϭ˵ήϔ˵ ϟ˶
ϥΎπϣέ έΎϬϧ ϲϓ ϪϠόϓ Ϧϣ ϰϠϋϭ () { ϥ ˴ ϭ˵ΩΎ˴ό˸ϟ΍ Ϣ˵ ϫ˵ Ϛ
˴ Ό˶ ϟ˴ ϭ˵΄ϓ˴ Ϛ
˴ ϟ˶ Ϋ˴ ˯˴ ΍˴έϭ˴ ϰ˴ϐΘ˴ ˸Α΍ Ϧ
˶ Ϥ˴ ϓ˴
˭ΓέΎϔϛ ϻϭ ˬϪϴϓ ϪϠόϓ ϱάϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϚϟΫ ϡΎϴλ ϲπϘϳ ϥ΃ϭ ˬͿ΍ ϰϟ· ΏϮΘϳ ϥ΃ Ϣ΋Ύλ Ϯϫϭ
.ΔλΎΧ ωΎϤΠϟ΍ ϲϓ ΕΩέϭ ΎϤϧ· ΓέΎϔϜϟ΍ ϥϷ

.ϢϠγϭ ϪΒΤλϭ Ϫϟ΁ϭ ΪϤΤϣ ΎϨϴΒϧ ϰϠϋ Ϳ΍ ϰϠλϭ ϖϴϓϮΘϟ΍ ͿΎΑϭ


˯ΎΘϓϹ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΙϮΤΒϠϟ ΔϤ΋΍Ϊϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍

// βϴ΋ήϟ΍ // ΔϨΠϠϟ΍ βϴ΋έ ΐ΋Ύϧ // Ϯπϋ // Ϯπϋ

ΪΒϋ ϦΑ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ // ϲϔϴϔϋ ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋ // ϥΎϳΪϏ ϦΑ Ϳ΍ ΪΒϋ // ΩϮόϗ ϦΑ Ϳ΍ ΪΒϋ
// ίΎΑ ϦΑ Ϳ΍
Onani Bagi Orang Berpuasa

Pertanyaan: kika seorang muslim, syahwat tergerak pada siang hari Ramadhan dan dia tidak
menemukan cara meredam kecuali dengan onani, maka apakah batal puasanya, apakah wajib
baginya qadha atau membayar kifarat dalam keadaan seperti itu?

kawab:

Onani pada bulan Ramadhan dan selain bulan Ramadhan adalah haram, tidak boleh
melakukannya. Karena Allah Ta¶ala berfirman: – : :
: : 
:
: :  : : : :
: : : : 
: :
 : : : : : :
: : : : : : : :

: : (QS. Al Mu¶minun: 5-7)

™an bagi siapa saja yang melakukannya pada siang hari Ramadhan, wajib baginya tobat
kepada Allah, dan hendaknya mengganti (qadha) puasanya itu pada hari lain, tidak usah membayar
kifarat, karena kifarat itu khusus untuk yang jima¶ pada bulan puasa.
Wa billahit taufiq wa shallallahu µ Ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa
sallam.

Al Lajnah ™a¶imah Lil Buhuts wal Ifta,

Ketua: Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz.


Anggota: - Syaikh Abdullah bin Qu¶ud
- Syaikh Abdullah bin Ghudyan
- Syaikh Abdurrazzaq µAfifi

U.Fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

ˮ Ύ˴ϟ ˸ϡ΃˴ ˮ ˲ϡ΍˴ήΣ ˴ Ϯ˴ ϫ˵ ˸Ϟϫ˴ " ˯˶ Ύ˴Ϩ˸ϤΘ˶ ˸γΎ˶ϟ΍ " ˸Ϧϋ ˴ ϰ˴ϟΎ˴όΗ˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ΍ Ϫ˵ Ϥ˴ Σ ˶ έ˴ Ϟ˴ Ό˶ γ
˵ ϭ˴
Ώ
˵ ΍˴ϮΠ ˴ ˸ϟ΍
ϲ˶ϓ Ϧ ˶ ˸ϴϟ˴ ˸ϮϘ˴ ˸ϟ΍ ΢
͊λ ˴ ΃˴ Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ ˯˶ Ύ˴ϤϠ˴ ό˵ ˸ϟ΍ έ˶ Ϯ˵Ϭ˸ϤΟ ˵ Ϊ˴ ˸Ϩϋ˶ ˲ϡ΍˴ήΣ ˴ Ϯ˴ Ϭ˵ ϓ˴ Ϊ˶ ϴ˴ ˸ϟΎ˶Α ˯Ύ˴Ϩ˸ϤΘ˶ ˸γΎ˶ϟ΍ Ύ͉ϣ΃˴ : Ώ ˴ Ύ˴Ο΄˴ ϓ˴
˸Ϣϫ˵ ή˵ Μ˴ ˸ϛ΃˴ϭ˴ ϡ˳ ή͉ Τ˴ ϣ˵ ή˵ ˸ϴϏ
˴ ˲ϩϭ˵ή˸Ϝϣ˴ Ϯ˴ ϫ˵ ή˶ Χ ˴ ΂˸ϟ΍ ϝ˶ ˸ϮϘ˴ ˸ϟ΍ ϲ˶ϓϭ˴ . Ϫ˵ Ϡ˴ ό˴ ϓ˴ ˸Ϧϣ˴ έ˵ ΰ͉ ό˴ ϳ˵ Ϛ ˴ ϟ˶ ά˴ ϛ˴ ϭ˴ Ϊ˴Ϥ˸Σ΃˴ ΐ ˶ ϫ˴ ˸άϣ˴
˸ϢϬ˵ ϧ͉ ΃˴ Ϧ
˴ ϴ˶όΑ˶ Ύ͉Θϟ΍˴ϭ Δ˶ Α˴ Ύ˴Τμ
͉ ϟ΍ ˸Ϧϣ˶ Δ˳ ϔ˴ ΋˶ Ύ˴σ ˸Ϧϋ ˴ Ϟ˴ Ϙ˶ ϧ˵ ϭ˴ ϩ˶ ή˶ ˸ϴϏ
˴ Ύ˴ϟϭ˴ Ζ ˶ Ϩ˴ ό˴ ˸ϟ΍ ϑ ˶ ˸ϮΨ ˴ ϟ˶ Ϫ˵ ϧ˴ Ϯ˵Τϴ˶Βϳ˵ Ύ˴ϟ
˸ϥ· ϑ ˴ Ύ˴Ψϳ˴ ˸ϥ΃˴ Ϟ˴ ˸Μϣ˶ ϭ˴ Ϫ˶ Α˶ Ύ͉ϟ· Ϫ˵ ˸Ϩϣ˶ Ϣ˵ μ ˴ ˸ό˵ϳ Ύ˴Ϡϓ˴ Ύ˴ϧΰ͋ ϟ΍ ϰ˴θ˸Ψϳ˴ ˸ϥ΃˴ Ϟ˴ ˸Μϣ˶ : Γ˶ έ˴ ϭ˵ήπ ͉ Ϡ˶ϟ Ϫ˶ ϴ˶ϓ ΍Ϯ˵μΧ ͉ έ˴
΍˱ΪΣ
˴ ΃˴ Ζ˸ϤϠ˶ ϋ ˴ Ύ˴Ϥϓ˴ Γ˶ έ˴ ϭ˵ήπ ͉ ϟ΍ ϥ ˶ ϭ˵ΪΑ˶ Ύ͉ϣ΃˴ϭ˴ . ϩ˶ ή˶ ˸ϴϏ ˴ ϭ˴ Ϊ˴Ϥ˸Σ΃˴ ϝ˵ ˸Ϯϗ˴ ΍˴άϫ˴ ϭ˴ ν ˴ ή˴ ˸Ϥϳ˴ ˸ϥ΃˴ Ϫ˵ ˸Ϡό˴ ˸ϔϳ˴ ˸Ϣϟ˴
. Ϣ˵ Ϡ˴ ˸ϋ΃˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ˴΍ϭ˴ . Ϫ˶ ϴ˶ϓ κ ˴ Χ ͉ έ˴
Beliau ±Rahimahullah- ditanya tentang onani, apakah haram? Atau tidak?

kawab:

Adapun onani dengan tangan, adalah haram menurut jumhur (mayoritas) ulama, dan itu
adalah yang lebih benar di antara dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad, dan bagi yang
melakukannya wajib di ta¶zir (didera). ™alam pendapat lainnya, hukumnya makruh tidak haram,
kebanyakan mereka tidak membolehkannya baik yang takut tidak mampu menahan nafsu dan bagi
selainnya. ™ikutip dari sekelompok sahabat dan tabi¶in, bahwa mereka memberikan rukhshah
(keringanan) dalam hal ini jika dharurat: misalnya jika dia takut berzina, dan dia tidak mampu
mencegahnya kecuali dengan onani, atau misalnya orang yang takut jika tidak melakukannya maka dia
akan sakit, dan ini adalah pendapat Ahmad dan selainnya. Sedangkan jika tidak ada dharurat, maka
saya tidak mengetahui satu pun ulama yang memberikan rukhshah (keringanan). Wallahu A¶lam (
Imam Ibnu Taimiyah, ›   , kuz. 9, Hal. 8. Al Maktabah Asy Syamilah)

Sedangkan dalam   , tertulis demikian:

έ˶ Ϯ˵Ϭ˸ϤΟ ˵ Ϊ˴ ˸Ϩϋ ˶ Ϣ˵ ϳ˶ή˸ΤΘ͉ ϟ΍ Ϫ˶ ϴ˶ϓ Ϟ˵ ˸λ΄˴ ˸ϟΎ˴ϓ ˯˵ Ύ˴Ϩ˸ϤΘ˶ ˸γΎ˶ϟ΍ Ύ͉ϣ΃˴ : Ώ˴ Ύ˴Ο΄˴ ϓ˴ " ˯˶ Ύ˴Ϩ˸ϤΘ˶ ˸γΎ˶ϟ΍ " ˸Ϧϋ ˴ : Ϟ˴ Ό˶ γ ˵
. Ύ˴ϧΰ͋ ϟ΍ Ϟ˴ ˸Μϣ˶ β
˴ ˸ϴϟ˴ ϭ˴ ˭ ή˵ ϳ˶ΰ˸όΘ͉ ϟ΍ Ϫ˶ Ϡ˶ ϋ
˶ Ύ˴ϓ ϰ˴Ϡϋ
˴ ϭ˴ ˬ ˯˶ Ύ˴ϤϠ˴ ό˵ ˸ϟ΍
. Ϣ˵ Ϡ˴ ˸ϋ΃˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ˴΍ϭ˴
Beliau ditanya tentang ³onani´, maka beliau menjawab: ³ Ada pun onani, hukum asalnya
adalah haram menurut jumhur ulama, dan bagi pelakunya wajib di ta¶zir (di hukum dera/pukul) dan
tidak sama dengan zina (hukumannya). Wallahu A¶lam (Imam Ibnu Taimiyah,    ,
kuz. 5, Hal. 80. Al Maktabah Asy Syamilah)

3.Imam Ibnu Hazm dalam › , sebagai berikut:


ϥΎϴϔγ ϰϟ· ϪΑϭ ˬϪδϔϧ Ϛ΋Ύϧ ϚϟΫ ϝΎϘϓ ˮ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϧϋ ήϤϋ ϦΑ΍ ϞΌγ :ϝΎϗ ΪϫΎΠϣ Ϧϋ
Ϫϟ ϝΎϗ ϼΟέ ϥ΃ αΎΒϋ ϦΑ΍ Ϧϋ ϰϴΤϳ ϲΑ΃ Ϧϋ Ϧϳίέ ϲΑ΃ Ϧϋ ζϤϋϻ΍ Ϧϋ ϱέϮΜϟ΍
Ύϧΰϟ΍ Ϧϣ ήϴΧ Ϯϫϭ ϪϨϣ ήϴΧ Δϣϻ΍ ΡΎϜϧ ϑ΃ ϝΎϗ ϝΰϧ΃ ϰΘΣ ϱήϛάΑ ΚΒϋ΃ ϲϧ·
™ari Mujahid, dia berkata, bahwa Ibnu Umar ditanya tentang onani?, dia menjawab: ³Itu
adalah menjauhkanmu dari nafsu.´ ™engannya pula pandangan Sufyan ats Tsauri, dari Al A¶masy,
dari Abu Razin, dari Abu Yahya, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepadanya,
³Sesungguhnya saya bermain-main dengan dzkar saya, sampai keluar mani.´ Ibnu Abbas berkata:
³Cis! Menikahi budak lebih baik dari itu, namun itu lebih baik dari zina.´ (Imam Ibnu Hazm, 
› , kuz. , Hal. 39-39U. Al Maktabah Asy Syamilah)

™ari ucapan di atas, bisa kita ketahui bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak
mengharamkannya. Sedangkan Imam Ibnu Hazm sendiri juga tidak mengharamkan, menurutnya onani
adalah makruh dan tidak berdosa. Onani dilarang karena merusak jiwa dan akal, dan perbuatan tidak
luhur.

Berikut Ucapan Imam Abu Muhammad bin Hazm:

ϩήϜϴϓ ϝΰϨϳ ϰΘΣ ϪϠΧΪΗ ϥ΃ ϥϭΩ ΎΌϴη ΎϬΟήϓ Ζοήϋ ϮϠϓ :Ϳ΍ ϪϤΣέ ΪϤΤϣ ϮΑ΃ ϝΎϗ
ϪϟΎϤθΑ ϩήϛΫ ϞΟήϟ΍ βϣ ϥϻ ˯΍Ϯγ ˯΍Ϯγ ϝΎΟήϠϟ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϛϟάϛϭ Ϫϴϓ ϢΛ΍ ϻϭ ΍άϫ
ϚϟΎϨϫ βϴϠϓ ΡΎΒϣ Ϯϫ ΫΈϓ ΎϬϠϛ Δϣϻ΍ ωΎϤΟΎΑ ΡΎΒϣ Ϛϟάϛ ΎϬΟήϓ Γ΃ήϤϟ΍ βϣϭ ΡΎΒϣ
:ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝϮϘϟ ϼλ΃ Ύϣ΍ήΣ ϚϟΫ βϴϠϓ ϲϨϤϟ΍ ϝϭΰϨϟ ΪϤόΘϟ΍ ϻ΍ ΡΎΒϤϟ΍ ϰϠϋ ΓΩΎϳί
ϪϟϮϘϟ ϝϼΣ ϮϬϓ ϪϤϳήΤΗ ΎϨϟ Ϟμϓ ΎϤϣ ΍άϫ βϴϟϭ (ϢϜϴϠϋ ϡήΣ Ύϣ ϢϜϟ Ϟμϓ Ϊϗϭ)
:ϰϟΎόΗ
Ϧϣ ϻϭ ϕϼΧϻ΍ ϡέΎϜϣ Ϧϣ βϟ Ϫϧϻ ϪϫήϜϧ ΎϨϧ΃ ϻ΍ (ΎόϴϤΟ νέϻ΍ ϲϓ Ύϣ ϢϜϟ ϖϠΧ)
ϯήΧ΃ ϪΘΣΎΑ΃ϭ Δϔ΋Ύσ ϪΘϫήϜϓ ΍άϫ ϲϓ αΎϨϟ΍ ϢϠϜΗ Ϊϗϭ ˬϞ΋Ύπϔϟ΍
Berkata Abu Muhammad Rahimahullah: ³Seandainya seorang wanita memainkan
kemaluannya dengan sesuatu tanpa memasukkannya sampai dia inzal (orgasme) maka itu dibenci
(makruh) dan tidak berdosa. ™emikian juga onani bagi laki-laki, sama saja, karena seorang laki-laki
menyentuh kemaluannya dengan tangan kirinya adalah mubah, dan juga seorang wanita yang
menyentuh kemaluannya adalah mubah (boleh) menurut ijma¶ umat seluruhnya. Maka, jika hal itu
mubah, maka di sana tidak ada tambahan atas kebolehannya kecuali menyengaja hingga keluar mani.
Maka itu tidak haram pada asalnya, karena Allah Ta¶ala berfirman: ³Allah telah jelaskan bagi kalian
apa-apa yang telah diharamkan atas kalian´, dan tidak ada dalam hal ini apa-apa yang menjelaskan
keharamannya bagi kita, maka dia halal karena Allah Ta¶ala berfirman: ³Allah telah menciptakan apa-
apa yang ada di bumi semua untuk kalian.´ Namun, kami memakruhkan hal itu, karena itu bukanlah
perbuatan mulia, bukan utama, dan manusia telah membicarakan hal ini, sekelompok ada yang
memakruhkannya, dan yang lain ada yang membolehkannya.´ (Imam Ibnu Hazm, › , kuz.
, Hal. 39U)

4.™alam kitab    disebutkan:

ˬ ϩ˶ ή˶ ϛ˴ ά˴ Α˶ Κ
˶ Β˴ ό˴ ˸ϟ΍ ˸Ϧϣ˶ Ϫ˵ Θ˴ ϣ˴ ΃˴ ˸ϭ΃˴ ˬ Ϫ˵ Η˴ ΃˴ή˴ ˸ϣ΍ Ϧ
˴ Ϝ͉ ϣ˴ ˸Ϯϟ˴ ϭ˴ ˬ ˵ήϳ˶ΰ˸όΘ͉ ϟ΍ Ϫ˶ ϴ˶ϓϭ˴ ˬ ˲ϡ΍˴ήΣ
˴ ˯˵ Ύ˴Ϩ˸ϤΘ˶ ˸γΎ˶ϟ΍
Ν
˶ Ύ͉ϫϮ˴ ˸ϟ΍ Ν˶ ΍˴ήδ ͋ ϟ΍ ϲ˶ϓ ΍˴άϛ˴ ˬ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ ϋ
˴ ˯˴ ˸ϲη˴ Ύ˴ϟϭ˴ ˬ ˲ϩϭ˵ή˸Ϝϣ˴ Ϫ˵ ϧ͉ Έ˶ ϓ˴ ˬ ϝ˴ ΰ˴ ˸ϧ΄˴ ϓ˴
Onani adalah haram, dan harus dikenai ta¶zir. ™an seandainya yang meng-onanikan adalah
istrinya, atau budaknya memainkan dzakarnya, hingga keluar maninya, maka itu makruh. ™an tidak
dikenai hukuman. ™emikian keterangan dalam n: :: (   , kuz.5,
Hal. 3U. Al Maktabah Asy Syamilah)

5.™alam Kitab  , Syaikh Sayyid Sabiq berkata:

Ϧϣ ϥΎδϧϻ΍ ϪϴϠϋ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ Ύϣ ϊϣ ϰϓΎϨΘϳ ΎϤϣ ϩΪϴΑ ϞΟήϟ΍ ˯ΎϨϤΘγ΍ :˯ΎϨϤΘγϻ΍
ϡ΍ήΣ Ϫϧ΃ ϯ΃έ Ϧϣ ϢϬϨϤϓ :ϪϤϜΣ ϲϓ ˯ΎϬϘϔϟ΍ ϒϠΘΧ΍ Ϊϗϭ ˬϖϠΨϟ΍ ϦδΣϭ ΏΩϻ΍
.ΎϘϠτϣ
.ήΧϵ΍ ΎϬπόΑ ϲϓ ΐΟ΍ϭϭ ˬΕϻΎΤϟ΍ ξόΑ ϲϓ ϡ΍ήΣ Ϫϧ΃ ϯ΃έ Ϧϣ ϢϬϨϣϭ
.ϪΘϫ΍ήϜΑ ϝϮϘϟ΍ ϰϟ· ΐϫΫ Ϧϣ ϢϬϨϣϭ
.ΔϳΪϳΰϟ΍ϭ ˬΔϴόϓΎθϟ΍ϭ ΔϴϜϟΎϤϟ΍ ϢϬϓ ϪϤϳήΤΗ ϰϟ· ΍ϮΒϫΫ Ϧϳάϟ΍ Ύϣ΃
ΔΒδϨϟΎΑ ϻ· ˬΕϻΎΤϟ΍ Ϟϛ ϲϓ Νϭήϔϟ΍ φϔΤΑ ήϣ΃ ϪϧΎΤΒγ Ϳ΍ ϥ΃ ϢϳήΤΘϟ΍ ϲϓ ϢϬΘΠΣϭ
.ϦϴϤϴϟ΍ ϚϠϣϭ ˬΔΟϭΰϠϟ
Ϳ΍ ϞΣ΃ Ύϣ ϦϳίϭΎΠΘϤϟ΍ ϦϳΩΎόϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ˬϰϨϤΘγ΍ϭ ϦϴΘϟΎΤϟ΍ ϦϴΗΎϫ ˯ήϤϟ΍ ίϭΎΠΗ ΍ΫΈϓ
.ϢϬϴϠϋ ϪϣήΣ Ύϣ ϰϟ· ϢϬϟ
.ϥϮψϓΎΣ ϢϬΟϭήϔϟ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ϭ " :ϪϧΎΤΒγ Ϳ΍ ϝϮϘϳ
.ϦϴϣϮϠϣ ήϴϏ ϢϬϧΈϓ ϢϬϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ Ύϣ ϭ΃ ϢϬΟ΍ϭί΃ ϰϠϋ ϻ·
." ϥϭΩΎόϟ΍ Ϣϫ ϚΌϟϭ΄ϓ ϚϟΫ ˯΍έϭ ϰϐΘΑ΍ ϦϤϓ
ϢϬϓ ˬήΧϵ΍ ΎϬπόΑ ϲϓ ΏϮΟϮϟ΍ϭ ˬΕϻΎΤϟ΍ ξόΑ ϲϓ ϢϳήΤΘϟ΍ ϰϟ΍ ΍ϮΒϫΫ Ϧϳάϟ΍ Ύϣ΃ϭ
ϰϠϋ ΎϳήΟ ˬϪϧϭΪΑ Ύϧΰϟ΍ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ ϒϴΧ ΍Ϋ· ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΐΠϳ Ϫϧ· :΍ϮϟΎϗ ΪϘϓ ϑΎϨΣϻ΍
.Ϧϳέήπϟ΍ ϒΧ΃ ΏΎϜΗέ΍ :ΓΪϋΎϗ
.ΎϬΗέΎΛ·ϭ ΓϮϬθϟ΍ ΏϼΠΘγϻ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϡήΤϳ Ϫϧ· :΍ϮϟΎϗϭ
ϰϨϤΘγ΍ϭ Δϣ΃ ϭ΃ ΔΟϭί ϩΪϨϋ ϦϜϳ Ϣϟϭ ˬΓϮϬθϟ΍ ΖΒϠϏ ΍Ϋ· ϪΑ α΄Α ϻ Ϫϧ· :΍ϮϟΎϗϭ
.ΎϬϨϴϜδΗ ΪμϘΑ
ΎϓϮΧ ϭ΃ ˬΎϧΰϟ΍ Ϧϣ Ϫδϔϧ ϰϠϋ ΎϓϮΧ ϰϨϤΘγ΍ ΍Ϋ· ϻ· ˬϡ΍ήΣ Ϫϧ· :΍ϮϟΎϘϓ ΔϠΑΎϨΤϟ΍ Ύϣ΃ϭ
.ϪϴϠϋ ΝήΣϻ ϪϧΈϓ ˬΝ΍ϭΰϟ΍ ϰϠϋ έΪϘϳ Ϣϟϭ ˬΔϣ΃ ϭ΃ ΔΟϭί Ϫϟ ϦϜΗ Ϣϟϭ ˬϪΘΤλ ϰϠϋ
ϪϟΎϤθΑ ϩήϛΫ ϞΟήϟ΍ βϣ ϥϻ ˬϪϴϓ ϢΛ· ϻϭ ϩϭήϜϣ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ΃ ϯήϴϓ ϡΰΣ ϦΑ΍ Ύϣ΃ϭ
.ΎϬϠϛ Δϣϻ΍ ωΎϤΟΈΑ ΡΎΒϣ
ϚϟΫ βϴϠϓ ˬϲϨϤϟ΍ ϝϭΰϨϟ ΪϤόΘϟ΍ ϻ· ΡΎΒϤϟ΍ ϰϠϋ ΓΩΎϳί ϚϟΎϨϫ βϴϠϓ ΎΣΎΒϣ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ
:ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝϮϘϟ ˬϼλ΃ Ύϣ΍ήΣ
" ϢϜϴϠϋ ϡήΣ Ύϣ ϢϜϟ Ϳ΍ Ϟμϓ Ϊϗϭ "
νέϻ΍ ϲϓ Ύϣ ϢϜϟ ϖϠΧ " :ϰϟΎόΗ ϪϟϮϘϟ ϝϼΣ ϮϬϓ ˬϪϤϳήΤΗ ΎϨϟ Ϟμϓ Ύϣ ΍άϫ βϴϟϭ
." ΎόϴϤΟ
:Ϟ΋Ύπϔϟ΍ Ϧϣ ϻϭ ϕϼΧϻ΍ ϡέΎϜϣ Ϧϣ βϴϟ Ϫϧϻ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϩήϛ ΎϤϧ·ϭ :ϝΎϗ
.ϯήΧ΃ ϪΘΣΎΑ΃ϭ Δϔ΋Ύσ ϪΘϫήϜϓ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϲϓ ΍ϮϤϠϜΗ αΎϨϟ΍ ϥ΃ ΎϨϟ ϱϭέϭ
.˯Ύτϋϭ ˬήϤϋ ϦΑ΍ Ϫϫήϛ ϦϤϣϭ
.ϦϴόΑΎΘϟ΍ έΎΒϛ ξόΑϭ ˬϦδΤϟ΍ϭ ˬαΎΒϋ ϦΑ΍ ϪΣΎΑ΃ ϦϤϣϭ
.ϱίΎϐϤϟ΍ ϲϓ ϪϧϮϠόϔϳ ΍ϮϧΎϛ :ϦδΤϟ΍ ϝΎϗϭ
ϢϜΣϭ ˬϚϟάΑ ϥϮϔόΘδϳ ˯ΎϨϤΘγϻΎΑ ϢϬΑΎΒη ϥϭήϣ΄ϳ ϰπϣ Ϧϣ ϥΎϛ :ΪϫΎΠϣ ϝΎϗϭ
.Ϫϴϓ ϞΟήϟ΍ ϢϜΣ ϞΜϣ Γ΃ήϤϟ΍
Onani

Onani yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan tangannya termasuk suatu hal yang
merusak adab dan akhlak yang baik. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya.
Sebagian ulama ada yang menetapkan hukumnya haram secara mutlak. Sedangkan yang lain
mengatakan haram dalam suatu keadaan, namun wajib dalam keadaan lain. Sebagian yang lain
mengatakan makruh.

™i antara para ulama yang mengatakan haram adalah: pengikut madzhab Maliki, Syafi¶i, dan
Zaidi. Mereka berhujjah bahwa Allah Ta¶ala telah memerintakan manusia untuk menjaga kemaluannya
dalam segala kondisi kecuali terhadap isteri dan budak yang dimilikinya. Jadi, jika ada lelaki yang
melampaui kedua hal itu ±mendatangi isteri dan budak- dengan cara onani, maka ia termasuk orang
yang melampaui batas dari hal yang telah Allah halalkan masuk ke dalam perbuatan yang Allah
haramkan.

Allah Ta¶ala berfirman:


– : :
: : 
: : :  : : :

: :  : 


: :::: ::
: :
 :: : :: :
: : (QS. Al Mu¶minun: 5-7)

Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa onani itu haram dalam satu keadaan, namun wajib
dalam keadaan lain adalah pengikut Imam Abu hanifah. Pendapat ini mengatakan bahwa andaikata
seseorang dikhawatirkan akan berbuat zina, maka wajiblah ia menyalurkan nafsunya dengan cara
onani. Pendapat ini mengikuti kaidah:: – :  : : : : : :
:
::

Mereka mengatakan: ³Jika onani ini dilakukan hanya untuk merangsang dan membangkitkan
syahwat, maka ini haram hukumnya.´

Mereka juga mengatakan: ³Bahwa onani dengan tangan sendiri itu tidak apa-apa di kala
syahwat sudah tidak mampu dibendung lagi, sedangkan dia sendiri tidak memiliki isteri atau budak.
™an onani ini dilakukannya dalam rangka meredakan syahwat.´

Pengikut Hambali mengatakan bahwa onani dengan tangan sendiri haram hukumnya kecuali
jika takut akan berbuat zina atau takut akan merusak kesehatan, sedangkan ia tidak punya isteri atau
budak yang dimilikinya, dan ia juga tidak mampu untuk menikah. Jika DALAM KEADAAN
SEPERTI INI maka tidak mengapa dia melakukan onani.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, yaitu pandangan Imam Ibnu Hazm yang mengatakan
bahwa onani itu makruh dan tidak berdosa. Karena seorang laki-laki menyentuh kemaluannya dengan
tangan kirinya adalah mubah (boleh) menurut ijma¶ umat seluruhnya. Maka, jika hal itu mubah, maka
di sana tidak ada tambahan atas kebolehannya kecuali menyengaja hingga keluar mani. Maka itu tidak
haram pada asalnya, karena Allah Ta¶ala berfirman: ³Allah telah jelaskan bagi kalian apa-apa yang
telah diharamkan atas kalian´, dan tidak ada dalam hal ini apa-apa yang menjelaskan keharamannya
bagi kita, maka dia halal karena Allah Ta¶ala berfirman: ³Allah telah menciptakan apa -apa yang ada di
bumi semua untuk kalian.´ Namun, kami memakruhkan hal itu, karena itu bukanlah perbuatan mulia,
bukan utama, dan manusia telah membicarakan hal ini, sekelompok ada yang memakruhkannya, dan
yang lain ada yang membolehkannya.´

™i antara yang mengatakan makruh adalah Ibnu Umar dan Atha¶, dan yang mengatakan mubah adalah
Ibnu Abbas dan Al Hasan, dan sebagian tabi¶in senior.

Al Hasan berkata: ³Mereka melakukan onani ketika berperang.´


Mujahid berkata: ³Orang dulu justru memerintahkan pemudanya beronani untuk menjaga
kesucian dan kehormatan diri.´

Sama dengan onani, masturbasi wanita pun sama hukumnya. (Syaikh Sayyid Sabiq, 
 , kuz. U, Hal. 3 - 36. Al Maktabah Asy Syamilah)

™emikianlah masalah ini, nampaknya apa yang dibahas oeh Syaikh Sayyid Sabiq cukup
konprensif. Kesimpulannya, tak ada yang mengatakan bahwa onani adalah perbuatan baik, etis, dan
beradab. Namun, apa yang dipegang Hanafiyah dan Hambaliyah nampaknya lebih pas untuk zaman
sekarang, zaman banyaknya wanita berpakaian tetapi sebenarnya telanjang, zamannya godaan,
pornografi, sementara biaya pernikahan tidak murah, maka pandangan mereka yakni haram dalam satu
keadaan dan wajib dalam keadaan lain, lebih pas, dengan catatan kondisi-kondisi tersebut memang
terjadi karena dharurat bukan dicari-cari dan dibuat-buat.

Wallahu A¶lam
} 
ΓήΤϟ΍ ΔϋϮγϮϤϟ΍ ˬΎϳΪϴΒϴϜϳϭ Ϧϣ

ϰϟ· ΐϫΫ΍: ΢ϔμΗ, ΚΤΒϟ΍

Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϰϤδΗ ϭ ˯ΎϨϤΘγ΍ ϭ έϮϛάϟ΍ ϯΪϟ ίΎΟήΘγ΍ ϢΘΗ ΕΎϴϳΪΜϟ΍ ΪϨϋ ΔϴδϨΟ ΓέΎΜΘγ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϫ ϭ .ΙΎϧϹ΍ ϯΪϟ
ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϑΪϬΑ ΔϴδϨΠϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ΓέΎΜΘγΎΑ ΓΩΎόϟ΍ ϲϓ ΔϴδϨΠϟ΍ ΓϮθϨϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ΔϴϠϤόϟ΍ Ϧϋ ϼϳΪΑ Ζδϴϟ ϲϫϭ .

Ε΍ήϔθϟ΍ ϚΣϭ ϚϳήΤΘΑ ϢΘΗϭ ϥΎδϧϹ΍ ϯΪϟ ΓήϴΒϛ ΔΒδϨΑ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ήθΘϨΗ ήψΒϟ΍ϭ ϡΎδΟ΃ ϝΎΧΩ· ϭ΃ ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ
ϞΧ΍Ω ϞΒϬϤϟ΍ ϚΣ ϭ ΙΎϧϸϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΐϴπϘϟ΍ ΎϤϛ Ϊϴϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΎΒϟΎϏ ϢΘϳ ΓΩΎϋ ϢΘΗ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϭ .έϮϛάϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ϝΎΤϟ΍ Ϯϫ ΩϮγϷ΍ ϭ ΓΩήϘϟ΍.ϭ ϥϮϜϳ Ύϣ ΓΩΎϋϭ .ϥΎδϧϹ΍ ΪϨϋ ϊοϮϟ΍ Ϯϫ ΎϤϛ ϯήΧ΃ Δϴϟ΁ Ϟ΋Ύγϭ ϝΎϤόΘγ΍ ϢΘϳ Ϊϗ
ΎϬϴϓ ϡϮϘϳ ΔϴϟΩΎΒΗ ΕΎϗϼϋ ήΒϋ ϢΘΗ ϪϟΎϜη΃ ξόΑ ΖϧΎϛ ϥ· ϭ ΎϴΗ΍Ϋ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ύϣ Ϯϫ ϭ ϲϨϤΘδϤϟ΍ Ϊϳ έϭΪΑ Ωήϓ Ϟϛ
ϝΩΎΒΘϤϟ΍ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϪϴϠϋ ϖϠτϳ (ΔϳΰϴϠΠϧϹΎΑ: mutual masturbation) .

ΔϴϨϓ ΔΣϮϟ ΖϤϴϠϛ ϑΎΘγϮϐϟ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ αέΎϤΗ Γ΍ήϣϻ 1916 ϡΎόϟ ΩϮόΗ.
ΕΎϳϮΘΤϣ
[˶ϒΧ΃]

: 1 Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϕήσ


: 2 ˯ΎϨϤΘγϻ΍ έΎΛ΃
ä: 2.1 ϲΟϮϟϮϴδϔϟ΍ ήΛϷ΍
ä: 2.2 ϲδϔϨϟ΍ ήΛϷ΍
: 3 ϦϴδϨΠϟ΍ ΪϨϋ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍
: 4 ϥΎϳΩϷ΍ ϲϓ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϢϜΣ
ä: 4.1 ϡϼγϹ΍ ϲϓ
ä: 4.2 ΔϋΎϤΠϟ΍ϭ ΔϨδϟ΍ Ϟϫ΃
ä: 4.3 Δϳήθϋ ΎϨΛϹ΍ Δόϴθϟ΍
: 5 έΩΎμϣ

4ϝΪϋ] Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϕήσ


ϭΎτϐπϟ΍ ϦϤπΘΗ ϦϴδϨΠϟ΍ ϯΪϟ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ Δό΋Ύθϟ΍ ϕήτϟ΍ Ύϣ΍ Δτγ΍ϮΑ .ΔϴϠγΎϨΘϟ΍ ˯Ύπϋϼϟ ϚϴϟΪΘϟ΍
ϢΘϳ ˯Ύϴη΍ Δτγ΍ϮΑ ϭ΃ ϊΑΎλϻ΍ ϦϜϤϳ ϱάϟ΍ ϲΑήϬϛ ϚϴϟΪΗ ίΎϬΟ Δτγ΍ϮΑ ΐϴπϘϟ΍ ϚϴϟΪΗϭ Νήθϟ΍ ΔΤΘϓ ϞΧ΍Ω ΎϬϟΎΧΩ΍
ϦϴδϨΠϟ΍ Ϧϣ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϮγέΎϤϣ .Νήθϟ΍ ΔΤΘϓ ϭ΃ ϞΒϬϤϟΎΑ ϪϟΎΧΩ΍ ϢΘϳ ϥ΍ ΕΎϤϠΣ ιήϗ ϭ΃ βϤϠΑ Ύπϳ΃ ϥϮόΘϤΘδϳ
ήϴΜΗ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϭ΃ έΪμϟ΍ ϡΪΨΘδϳ ΎϧΎϴΣ΃ ϦϴδϨΠϟ΍ ϼϛ .Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ˯ΎϨ Λ΃ ΔϴδϨΠϟ΍ ΓϮϬθϟ΍
ήϴΜϜϟ΍ .ΔϴΣΎΑϻ΍ ϡϼϓϻ΍ ϭ΃ ΕϼΠϤϟ΍ ΓΪϫΎθϤϛ έϮόθϟ΍ ϒϴΜϜΘϟ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ξόΑ ˯ΎϨΛ΃ ϪΗήϛ΍Ϋ ϭ΃ ϪΘϠϴΨϣ ϡΪΨΘδϳ
ΐΒδΗ ϥ΍ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ ξόΑ .ΔγέΎϤϤϟ΍ ϪδϔϨϟ κΨθϟ΍ ΪϴϴϘΗ ϭ΃ ϖϨΨϟ΍ ϞΜϣ ΔϓήτΘϤϟ΍ ϝΎόϓϻ΍ ϭ΃ ϯΫ΍
Ύπϳ΃ ϡΪΨΘδΗ ϝΎΧΩ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΔϴδϨΠϟ΍ ΔόΘϤϟ΍ ϰϠϋ ϥϮϠμΤϳ ϝΎΟήϟ΍ ξόΑ .Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϞΧ΍Ω ˯Ύϴη΍
ΕΎγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ .Ε΍ήΘϣϮϣήΘϟ΍ ϞΜϣ (ϝϮΒϟ΍ ϯήΠϣ ϞΧ΍Ω ϭ΃ ) ΐϴπϘϟ΍ ΔΑΎλϻ΍ ϭ΃ ΓήϴτΧ ΕΎΑΎλ΍ ϰϟ· ϱΩΆΗ Ϊϗ
ΓΩΎόϟ΍ ϥϮγέΎϤϳ ιΎΨηϻ΍ ξόΑ .ϯϭΪόϟΎΑ ξόΑ .ωΎϤΠϟ΍ ΔϴϠ Ϥϋ ϲϛΎΤΗ ΓΰϬΟ΃ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϖϳήσ Ϧϋ Δϳήδϟ΍
ϥϮγέΎϤϳ ιΎΨηϻ΍ ϞΒϗ Ύϣ ϭ΃) ΔϴδϨΠϟ΍ Γϭέάϟ΍ ϞΒϗ Ύϣ ΔϠΣήϣ ϰϟ· ΍ϮϠμϳ ϰΘΣ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϥϮϔϗϮΘϳϭ (ϑάϘϟ΍
ϥϭΩϭΎόϳ ϢΛ ϲϠγΎϨΘϟ΍ Ϯπόϟ΍ ΓέΎΜΘγ΍ ΍ϮϠϠϘϳ ϰΘΣ ΓήΘϔϟ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΔϴϠϤόϟ΍ ϩάϫ ϥϭέήϜϳ Ϊϗ ˬϯήΧ΃ Γήϣ ΔγέΎϤϤϟ΍
ϒϗϮΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ .Γήϣ Ϧϣ ΓέΩΎϧ ΕϻΎΣ ϙΎϨϫ .ϯϮϗ΍ ΔϴδϨΟ ΓϭέΫ ϖϘΤΗ ϥ΍ ΎϬϨϜϤϳ ϩάϫ έ΍ήϤΘγϻ΍ϭ ϦϤϣ αΎϨϟ΍
ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎϋ ϢϬΘϗΎσ ϰϠϋ ϥϮψϓΎΤϴϟ Γϭέάϟ΍ ϞΒϗ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϥϮϔϗϮϳ ϥ΍ ϦϜϤϳ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ .Γϭέάϟ΍ ΪόΑ ξϔΨϨΗ
ϥΎϘΘΣ΍ ΔΠϴΘϧ ΢ϳήϣ ήϴϏ έϮόη ΐΒδΗ νϮΤϟ΍.

4ϝΪϋ] ˯ΎϨϤΘγϻ΍ έΎΛ΃


4ϝΪϋ] ϲΟϮϟϮϴδϔϟ΍ ήΛϷ΍

ΓήϴΜϛ ΕΎΌϓ ϦϴΑ ωΎθϳ Ύϣ βϜόΑ [1] ΓήΜϛ ϦϜϟϭ .ϥΎϫάϟ΍ ϭ΃ ϰϤόϟΎϛ ΓήϴτΧ ΔϴΒσ ήσΎΨϣ ˯ΎϨϤΘγϼϟ ΪΟϮϳ ϻ
ΎϬΘγέΎϤϣ ϥ΃ ήϛάϳϭ .ϲϨϫΫ ϭ ϱΪδΟ ρΎθϧ ϱ΃ ϥ΄θϛ Ϫϧ΄η ϲϠγΎϨΘϟ΍ϭ ϲΒμόϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ ϖϫήΗ ΖΘΒΛ΃ ΔΜϳΪΣ Δγ΍έΩ
ϥΎσήγ Ϧϣ ϪΒΣΎλ ϲϤΤϳ Ϊϗ ϝΎΟήϠϟ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΔγέΎϤϣ ϥ΃ ΕΎΘγϭήΒϟ΍ [2] ϑάϘϟ΍ ϥ΃ ΕΎϳήψϨϟ΍ ϯΪΣ· ϝϮϘΗϭ
Δϴ΋ΎϴϤϴϛ Ω΍Ϯϣ ϢδΠϟ΍ ΝέΎΨϟ ϊϓΪϳ έήϜΘϤϟ΍ ϥΎσήγ νήϤΑ ςΑέ ϱάϟ΍ βϠϜΘϟΎΑ ΔΑΎλϹ΍ ϞϠϘΗ ϭ΃ ˬϥΎσήδϟ΍ ΐΒδΗ
ˬΎΗΎΘγϭήΒϟ΍ [3] ϥΎϘΘΣ΍ ϰϟ· ϱΩΆϳ Ϊϗ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ ϩήϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΔγέΎϤϣ ϦϜϟϭ ΎΗΎΘγϭήΒϟ΍ [4]

4ϝΪϋ] ϲδϔϨϟ΍ ήΛϷ΍

ϭ ΔϴδϨΠϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ΝϭήΧ ΐΒδΑ Δγέ ΎϤϤϟ΍ ϚϠΗ ΪόΑ Δϴδϔϧ ΔΣ΍ήΑ Ωήϔϟ΍ ήόθϳ ΐΒδΑ ϭ . ΓΩϭΪόϣ ϥ
˳ ΍ϮΜϟ .Ϧϫάϟ΍ ˯Ύϔλ
ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕΎσϮϐπϟ΍ ξόΑ ϲϓ ϞϛΎθϣ ϰϟ· ϱΩΆϳ ΎϤϣ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΔγέΎϤϣ ΪόΑ ΐϧάϟΎΑ Ωήϔϟ΍ ήόθϳ ΎϤΑέ
ϒόοϭ .ΩήϔϠϟ ϲδϔϨϟ΍ ϥί΍ϮΘϟ΍ βϔϨϟΎΑ ΔϘΜϟ΍

4ϝΪϋ] ϦϴδϨΠϟ΍ ΪϨϋ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍


Ύϫ΍ήΟ΃ Δγ΍έΩ ΖϨϴΑ ϱΰϨϴϛ Ϊϳήϔϟ΃ %62 ϭ ϝΎΟήϟ΍ Ϧϣ %92 ϥ΍ ξϴΒϟ΍ ϦϴϴϛήϴϣϷ΍ Ϧϣ ΓέΎΘΨϣ ΔϋϮϤΠϣ ϰϠϋ
ϢϬΗΎϴΣ Ϧϣ ΓήΘϓ ϲϓ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΍ϮγέΎϣ Ϊϗ ˯ΎδϨϟ ΍ Ϧϣ [5]

ϪμϘϨϳ ϊτϘϤϟ΍ ϭ΃ ϝΎϘϤϟ΍ ΍άϫ έΩΎμϤΑ ΩΎϬθΘγϻ΍. ϊοϮΑ ϝΎϘϤϟ΍ ϦϴδΤΗ ˯ΎΟήϟ΍ ΔΒγΎϨϣ έΩΎμϣ. ϱ΃
ήϴϏ ΕΎϣϮϠόϣ ΔϘΛϮϣ ΎϬΘϟ΍ί·ϭ ΎϬΑ ϚϴϜθΘϟ΍ ϦϜϤϳ.
2009_ήϳ΍ήΒϓ :άϨϣ ΐϟΎϘϟ΍ ΍άϫ Ϣγϭ

4ϝΪϋ] ϥΎϳΩϷ΍ ϲϓ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϢϜΣ


4ϝΪϋ] ϡϼγϹ΍ ϲϓ

4ϝΪϋ] ΔϋΎϤΠϟ΍ϭ ΔϨδϟ΍ Ϟϫ΃


ϲϓ ΢ϳήλ κϧ Ωήϳ ϢϠϓ ˬΎϬΘϴϫ΍ήϛ ϭ ΎϬϤϳήΤΗ ϦϴΑ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϦϴΑ ϑϼΘΧ΍ ΪΟϮϳ ϥ΁ήϘϟ΍ ϲϓ ϻϭ ΔϳϮΒϨϟ΍ ΔϨδϟ΍
Ύϣ ϭ΃ ϢϬΟ΍ϭί΃ ϰϠϋ ϻ· ˬϥϮψϓΎΣ ϢϬΟϭήϔϟ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ϭ ) ΔϳϷ΍ ϻ· ,ΎϬϤϳήΤΘΑ ϦϤϓ ˬϦϴϣϮϠϣ ήϴϏ ϢϬϧΈϓ ϢϬϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ
ϥϭΩΎόϟ΍ Ϣϫ ϚΌϟϭ΄ϓ ϚϟΫ ˯΍έϭ ϰϐΘΑ΍)ˬ ˬϥϮϨϣΆϤϟ΍ ΓέϮγ ϪϳάΨϓ ϦϴΑϭ ϪϴϜϓ ϦϴΑ Ύϣ ϲϟ ϦϤο Ϧϣ ) ϡϼγϹ΍ ϲΒϧ ϝϮϗϭ
ϩ΍ϭέ (ΔϨΠϟ΍ Ϫϟ ΖϨϤο Ϧϣ Ν΍ϭΰϟ΍ ϊτΘδϳ Ϣ ϟ Ϧϣ ϲΒϨϟ΍ ϝΩ Ϊϗϭ ˬΎϬϤϳήΤΗ ϲϠϋ ΎϬΑ ϝΪΘϴδϳ ξόΒϟΎϓ ˬϢϠδϣ ΏΎΒθϟ΍
ϭ ϚϟΫ ήϴϏ ϰϠϋ ϝΪϳ Ϣϟϭ (˯ΎΟϭ Ϫϟ ϪϧΎϓ):ϝΎϘϓ ϡΎϴμϟ΍ ϰϠϋ ϢϴϘϟ΍ ϦΑ΍ ϑϮΨϟ΍ ΪϨϋ ϚϟΫ ίϮΠϳ Ϫϧ΃ ϰϠϋ κϧ ϩήϴϏϭ
ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ Ϧϣ Ύϧΰϟ΍

4ϝΪϋ] Δϳήθϋ ΎϨΛϹ΍ Δόϴθϟ΍

ΖϴΒϟ΍ Ϟϫ΃ ΔϤ΋΃ Ϧϣ ΢ϳήλ κϧ ΩϭέϮϟ ˬΎϬϤϳήΤΗ ϰϠϋ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϦϴΑ ϕΎϔΗ΍ ΪΟϮϳ ϕΩΎμϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϞΌγ ΚϴΣ .ΎϬϤϳήΤΘΑ
˯ΎϨϤΘγϻ΍ » ΔπΨπΨϟ΍ Ϧϋ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϡϼγ » Ϯϟϭ Ϫδϔϧ ΢ϛΎϨϛ ϪϠϋΎϓϭ ϪΑΎΘϛ ϲϓ ϪϨϋ Ϳ΍ ϰϬϧ Ϊϗϭ Ϣϴψϋ ϢΛ· » :ϝΎϗ
ΎϤΑ ΖϤϠϋ Ϳ΍ ΏΎΘϛ Ϧϣ Ϳ΍ ϝϮγέ ϦΑ΍ Ύϳ ϲϟ Ϧ˷ϴΒϓ :Ϟ΋Ύδϟ΍ ϝΎϘϓ ˬϪόϣ ΖϠϛ΃ Ύϣ ϪϠόϔϳ ΰ˷ ϋ Ϳ΍ ϝϮϗ :ϝΎϘϓ ˮϪϴϓ ϰϟΎόΗ
˷ Οϭ: «ϥϭΩΎόϟ΍ Ϣϫ ϚΌϟϭ΄ϓ ϚϟΫ ˯΍έϭ ϰϐΘΑ΍ ϦϤϓ» [6][7] ΚϳΪΤϟ΍ ήΧ΁ ϰϟ· ...ϚϟΫ ˯΍έϭ ΎϤϣ Ϯϫϭ» [8]
Ϟ

Ύπϳ΃ ϊϟΎσ :ϮϣϼγϹ΍ ϲϓ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΓάΧΎϔϣ

4ϝΪϋ] έΩΎμϣ
1.: ‹ HTTP://WWW.NOO-PROBLEMS.COM/VB/SHOWTHREA™.PHP?THREA™I™ 3428
2.: ‹ ϲϟ΍ήΘγ΃
3.: ‹
HTTP:// ARABIC .CNN.COM/2004/SCITECH/4/10/CANCER. EJACULATIONS/IN™EX.HT
ML
4.: ‹ Ϟσϭ κΑ ˬΎϫήϴΛ΄Ηϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍
5.: ‹ THE KINSEY INSTITUTE ™ATA FROM ALFRE™ KINSEY'S STU™IES
6.: ‹ 7 Δϳ΁ - ϥϮϨϣΆϤϟ΍ ΓέϮγ
7.: ‹ 31 Δϳ΁ -ΝέΎόϤϟ΍ ΓέϮγ
8.: ‹ (500ι ˬ2Ν ˬϞ΋ΎδϤϟ΍ νΎϳέ).

Ϧϣ ωΎΟήΘγϻ΍ ϢΗ
"http://ar.wikipedia.org/wiki/%™8%B9%™8%A7%™8%AF%™8%A9_%™8%B3%™
8%B1%™9%8A%™8%A9"
ϒϴϨμΘϟ΍: ϲδϨΟ ΐσ

΢ϴΤλ ΚϳΪΣ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϲϓ ΖΒ Μϳ ϻ

ϪΗΎϛήΑ ϭ Ϳ΍ ΔϤΣέϭ ϢϜϴϠϋ ϡϼδϟ΍ ϝϮγήϟ΍ Ϧϋ Ϫϴϓ ΚϳΩΎΣ΃ ΕήϛΫ Ϟϫϭ ˮϦϳΪϴϟ΍ ΢ϛΎϧ ϭ΃ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϜΣ Ϯϫ Ύϣ
ˮ ϪϨϣ Νϼόϟ΍ Δϴϔϴϛ ϭ ˮϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ

ϯϮΘϔϟ΍ :
ΪόΑ Ύϣ΃ ϪΒΤλϭ Ϫϟ΁ ϰϠϋϭ Ϳ΍ ϝϮγέ ϰϠϋ ϡϼδϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ϭ Ϳ ΪϤΤϟ΍ :

ϥΈϓ Ϯϫϭ ˬ˯ΎϤϠόϟ΍ ήΜϛ΃ ϝϮϗ ϰϠϋ ϡ΍ήΣ - Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟΎΑ ϰϤδϤϟ΍ Ϯϫϭ - ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΓήϴΜϛ ϯϭΎΘϓ ϖΒγ Ϊϗϭ .΢Ο΍ήϟ΍
Ϣϗέ ϯϮΘϔϟ΍ ΎϬϨϣ ˬωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ: 2179 ΎϬόΟ΍ήϓ.
Ϣϗέ ϯϮΘϔϟ΍ ϊΟ΍έ ΔΌϴδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍ Δϴϔϴϛ ΔϓήόϤϟϭ : 7170.
ϚϟΫ ϲϓ ϪϨϋ Ύ˱ΘΑΎΛ Ύ˱ΤϴΤλ Ύ˱ΜϳΪΣ ϢϠόϧ ϼϓ ˮ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϧϋ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ Ϧϋ ΚϳΩΎΣ΃ ΕήϛΫ Ϟϫ Ύϣ΃ .
΍άϫ ΔϨδϟ΃ ϰϠϋ ΖϋΎηϭ ˬΎϬϟ Ϟλ΃ ϻ ϭ΃ ΔϋϮοϮϣ Ύϣ· ϲϫϭ ˬΚϳΩΎΣϷ΍ ξόΑ ΕΩέϭ Ϊϗϭ ξόΑ ΎϬϨϣϭ ˬαΎϨϟ΍
ΚϳΪΣ ϚϟΫ Ϧϣϭ .ΪϴϧΎγ΃ ΎϬϟ Ζδϴϟ ϦϴόΑΎΘϟ΍ Ϧϋ έΎΛϵ΍ : " ˬΩϮΒόϤϟ΍ ϥϮϋ ΐΣΎλ ϩήϛΫ ˬ"ϩΪϳ ΢ϛΎϧ Ϳ΍ Ϧόϟ
ϲΑ΃ Ϧϋ "έΎσϭϷ΍ Ϟϴϧ" ΐΣΎλϭ ϼΑ "ϝΎϤόϟ΍ ΰϨϛ" ΐΣΎλ ήϛΫϭ .ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ϝϮϗ Ϧϣ Ϫϧ΃ ΔϔϴϨΣ
Ϧϣ Ύ˱Όϴη κϘΘϧ΍ Ϧϣ ϰϠϋ ϦϴόϤΟ΃ αΎϨϟ΍ϭ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ϭ Ϳ΍ ΔϨόϟ ϻ΃" :ΪϨγ ϩΪϳ ΢ϛΎϧ ϰϠϋϭ " :ϪϟϮϗ ϰϟ· "..ϲϘΣ.".
ΐϠϘϟ΍ ΡϮϧϭ ϥϮϴόϟ΍ Γήϗ " ΐΣΎλ ήϛΫϭ ήϛάϓ ˬ"..Ϣϴϟ΃ Ώ΍άϋ ϢϬϟϭ ϢϬϴϛΰϳ ϻϭ Ϳ΍ ϢϬϤϠϜϳ ϻ ΔΛϼΛ " :"ϥϭΰΤϤϟ΍
ΩΎϨγ· ϼΑ Ϯϫϭ ."ΐΘϳ Ϣϟ ϥ· ϩΪϳ ΢ϛΎϧϭ " :ϢϬϨϣ.
ϱϮϐΒϟ΍ ϩΩέϭ΃ ήΛ΃ ϚϟΎϨϫϭ ϢϬϳΪϳ΃ϭ ΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳ ϥϭήθΤϳ Ύ˱ϣϮϗ ϥ΃ ΖόϤγ " :ϝΎϗ ˯Ύτϋ Ϧϋ ΞϳήΟ ϦΑ΍ Ϧϋ ˬϰϟΎΒΣ
ϩΪϨδϳ Ϣϟϭ ."˯ϻΆϫ ϢϬϨχ΄ϓ.
Ϧϋ ΪϨδϣ ήϴϏ ΍˱ήΧ΁ ΍˱ήΛ΃ Ύ˱πϳ΃ ήϛΫϭ Ϣϫήϴϛ΍άϤΑ ϥϮΜΒόϳ ΍ϮϧΎϛ Δϣ΃ Ϳ΍ Ώάϋ " :ϝΎϗ ˬ ήϴΒΟ ϦΑ Ϊϴόγ ".
ϞλΎΤϟΎϓ Ύϫ΍Ϯϗ΃ ϯήΧ΃ ΔϟΩϷ Ύ˱ϣ΍ήΣ ϪϧϮϛ ϊϣ ˬ΢ϴΤλ ΚϳΪΣ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϲϓ ΖΒΜϳ ϻ Ϫϧ΃ ϲΗέϮγ Ϧϣ ΔϤϳήϜϟ΍ Δϳϵ΍
˯˴ ΍˴έϭ˴ ϰ˴ϐΘ˴ ˸Α΍ Ϧ
˶ Ϥ˴ ϓ˴ :ΝέΎόϤϟ΍ϭ ϥϮϨϣΆϤϟ΍ ϚϟΫ ΪΠΗϭ .[31:ΝέΎόϤϟ΍ ˬ7:ϥϮϨϣΆϤϟ΍]ϥ ˴ ϭ˵ΩΎ˴ό˸ϟ΍ Ϣ˵ ϫ˵ Ϛ
˴ Ό˶ ϟ˴ϭ˵΄˴ϓ Ϛ
˴ ϟ˶Ϋ˴ ϲϓ ϼ
˱ μϔϣ
ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ .ΎϬϴϠϋ ϝΎΤϤϟ΍ ϯϭΎΘϔϟ΍ .

έΪμϤϟ΍
ΐϳϭ ϡϼγ΍
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang A&Id 35889&Option F
atwaId

Ϫϳήδϟ΍ ϩΩΎόϟ΍ ϢϜΣ


ϩήϬτϤϟ΍ ϪϳϮΒϨϟ΍ ϪϨδϟ΍ ϲϓ Ϫϳήδϟ΍ ϩΩΎόϟ΍ ϢϜΣ ϭ Ϫόϳήθϟ΍ ϲϓ Ϫϳήδϟ΍ ϩΩΎόϟ΍ ϢϜΣ ϭ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ΪϨϋ Δϳήδϟ΍ ϩΩΎόϟ΍ ϢϜΣ
: ϝ΍Ά˰˰δϟ΍ ϲϣϼγϹ΍ ΎϨϨϳΪϟ ϪϴϓΎϨϣ ΕΎϨΒϠϟ ΔΒϳήϏ ΕΎϓήμΗ ϡΎϳϷ΍ ϩάϫ ϯέ΃ Ύϣ ΍ήϴΜϛ
ˮ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϡΎϜΣ΃ ϲϫ Ύϣ
ˮ ΎϬϨϋ ήΟ΍ϭΰϟ΍ϭ ϲϫ΍ϮϨϟ΍ ϲϫ Ύϣϭ
ˮ ΎϬΗέΎϔϛ Ύϣϭ
----------
:ϙ΍άϧ΁ Ώ΍ϮΠϟ΍ ϥΎϜϓ

: ΐϴΒΤϟ΍ ϲΧ΃
ΓϮΧϷ΍ ΪΣ΃ ϪΑ ΕΪϓ΃ ϥ΃ ϖΒγ ήμΘΨϣ ΚΤΑ ΍άϫ

: ϰϟΎόΗ ϪϟϮϗ ϢϳήΤΘϟΎΑ ϥϮϠ΋ΎϘϟ΍ϭ ϥϮόϧΎϤϟ΍ ϪΑ ϝΪΘγ΍ ΎϤϣ


Ϛ
˴ ϟ˶Ϋ˴ ˯΍˴έϭ˴ ϰ˴ϐΘ˴ ˸Α΍ Ϧ
˶ Ϥ˴ ϓ˴ * Ϧ
˴ ϴ˶ϣϮ˵Ϡϣ˴ ή˵ ˸ϴϏ
˴ ˸ϢϬ˵ ϧ͉Έ˶ ϓ˴ ˸ϢϬ˵ ϧ˵Ύ˴Ϥ˸ϳ΃˴ ˸ΖϜ˴ Ϡ˴˴ϣ Ύ˴ϣ ˸ϭ΃ ˸ϢϬ˶ Ο
˶ ΍˴ϭ˸ί΃˴ ϰ˴Ϡϋ
˴ ϻ
˷ ·˶ * ϥ
˴ Ϯ˵ψϓ˶ Ύ˴Σ ˸ϢϬ˶ Ο
˶ ϭ˵ήϔ˵ ϟ˶ ˸Ϣϫ˵ Ϧ ˴ ϳ˶άϟ͉΍˴ϭ (
)ϥ˴ ϭ˵ΩΎ˴ό˸ϟ΍ Ϣ˵ ϫ˵ Ϛ˴ Ό˶ ϟ˴˸ϭ΄˵ϓ˴

) : ϝΎϘϓ ˬ ΎϫΪ˰˷ϛ΃ ϢΛ Ϣ΋ΎϬΒϟ΍ ϥϭΩ ΕΎϴϣΩϵ΍ Ϧϣ ϦϴϤϴϟ΍ ϚϠϣϭ Ν΍ϭίϷ΍ ϥ΃ ϦϴΑϭ : ± Ϳ΍ ϪϤΣέ ± ϲόϓΎθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϝΎϗ

˴ ϭ˵ΩΎ˴ό˸ϟ΍ Ϣ˵ ϫ˵ Ϛ
˴ Ό˶ ϟ˴˸ϭ΄˵ϓ˴ Ϛ
˴ ϟ˶Ϋ˴ ˯΍˴έϭ˴ ϰ˴ϐΘ˴ ˸Α΍ Ϧ
˶ Ϥ˴ ϓ˴
. ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ ˬ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϞΤϳ ϻϭ ϦϴϤϴϟ΍ ϚϠϣ ϲϓ ϭ΃ ΔΟϭί ϲϓ ϻ· ήϛάϟΎΑ ϞϤόϟ΍ ϞΤϳ ϼϓ

: ήϴδϔΘϟ΍ ϲϓ ϲΒσήϘϟ΍ ϝΎϗϭ


˸ϢΘ˵ϧ˴΃ ˸ϞΑ˴ ) : ϰϟΎόΗ ϪϟϮϗ ϞϴϟΪΑ Δϐϟϭ Ύϧ΁ήϗ Ω˳ Ύϋ ς΋ϼϟ΍ϭ ˬ Ϫϧ΍ϭΪόϟ ΪΤϟ΍ ϪϴϠϋ ΐΟϭ΄ϓ ˬ ΎϳΩΎϋ ϞΤϳ ϻ Ύϣ ΢Ϝϧ Ϧϣ ϰϤδϓ
).ϥ ˴ ϭ˵ΩΎ˴ϋ ˲ϡ˸Ϯϗ˴
.˰ϫ΍ . ϩίΎΟϭ ΪΤϟ΍ ίϭΎΟ ϱ΃ ΍Ϊϋ Ϧϣ ΪΤϟ΍ ϥϭίϭΎΠϤϟ΍ ϱ΃ ( ϥ ˴ ϭ˵ΩΎ˴ό˸ϟ΍ Ϣ˵ ϫ˵ Ϛ
˴ Ό˶ ϟ˴˸ϭ΄˵ϓ˴ ) : ϝΎϗϭ

: ήϳήΟ ϦΑ΍ ϝΎϗϭ


Ϣ˵ ϫ˵ Ϛ
˴ Ό˶ ϟ˴˸ϭ΄˵ϓ˴ ) ϪϨϴϤϳ ϚϠϣϭ ϪΘΟϭί ϯϮγ Ύ˱˰Τ˰˴Ϝ˰˸Ϩ˰˴ϣ ϪΟήϔϟ βϤΘϟ΍ ϦϤϓ : ϝϮϘϳ ( Ϛ
˴ ϟ˶Ϋ˴ ˯΍˴έϭ˴ ϰ˴ϐΘ˴ ˸Α΍ Ϧ
˶ Ϥ˴ ϓ˴ ) : ϪϟϮϗϭ
ϚϟΫ ϲϓ ΎϨϠϗ ϱάϟ΍ ϮΤϨΑϭ ˬ ϢϬϴϠϋ ϡήΣ Ύϣ ϰϟ· ϢϬϟ Ϳ΍ ϞΣ΃ Ύϣ ϥϭίϭΎΠϤϟ΍ ˬ Ϳ΍ ΩϭΪΣ ϥϭΩΎόϟ΍ ϢϬϓ : ϝϮϘϳ ) ϥ ˴ ϭ˵ΩΎ˴ό˸ϟ΍
.ϰϬΘϧ΍ ) . ήϴδϔΘϟ΍ Ϟϫ΃ ϱ΃ ) . Ϟϳϭ΄Θϟ΍ Ϟϫ ΃ ϝΎϗ

: Δϳϵ΍ ϲϓ - Ϳ΍ ϪϤΣέ - ϢϴϘϟ΍ ϦΑ΍ ϝΎϗϭ


: έϮϣ΃ ΔΛϼΛ ϦϤπΘϳ ΍άϫϭ
ϦϳΩΎόϟ΍ Ϧϣϭ ˬ ϦϴϣϮϠϤϟ΍ Ϧϣ Ϫϧ΃ϭ ˬ ϦϴΤϠϔϤϟ΍ Ϧϣ ϦϜϳ ϪΟήϓ φϔΤϳ Ϣϟ Ϧϣ
˰ϫ΍ . ϚϟΫ ξόΑ Ϧϣ ή˵ δϳ΃ ΎϬ ˰ΗΎϧΎόϣϭ ΓϮϬθϟ΍ Ϣ˶ ϟ΃ Γ˵ ΎγΎϘϤϓ ˭ ϡϮϠϟ΍ ϲϓ ϊϗϭϭ ˬ ϥ΍ϭΪόϟ΍ Ϣγ΍ ϖΤΘγ΍ϭ ˬ Ρϼϔϟ΍ ϪΗΎϔϓ

: έΎΛ΁ϭ ΚϳΩΎΣ΃ Δϟ΄δϤϟ΍ ϲϓϭ

: ϝϭϷ΍ ΚϳΪΤϟ΍
. ϩΪϳ ΢ϛΎϨϟ΍ϭ ± ϢϬϨϣ ήϛΫϭ ± ΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳ ϢϬϴϟ· Ϳ΍ ήψϨϳ ϻ ΔόΒγ
) 319 ) Ρ ( 490/1 ) Δϔϴόπϟ΍ ΚϳΩΎΣϷ΍ ΔϠδϠγ ϲϓ ± Ϳ΍ ϪϤΣέ ± ϲϧΎΒϟϷ΍ Ϫϔόο ΚϳΪΤϟ΍ϭ

: ϲϧΎΜϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍ϭ
. ϰϠΒΣ ϩΪϳϭ ΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳ ϩΪϳ ΢ϛΎϨϟ΍ ˯ϲΠϳ : ϝΎϗ ϚϟΎϣ ϦΑ βϧ΃ Ϧϋ ϥΎϤϳϹ΍ ΐόη ϲϓ ϲϘϬϴΒϟ΍ ϩ΍ϭέ
. Ϣϫήϴϛ΍άϤΑ ϥϮΜΒόϳ ΍ϮϧΎϛ Δϣ΃ Ϳ΍ Ώάϋ : ήϴΒΟ ϦΑ Ϊϴόγ ϝΎϗϭ
. Ύϧΰϟ΍ Ϧϣ ϰϟΎΒΣ ϢϬϳΪϳ΃ϭ ϥϭήθΤϳ ΎϣϮϗ ϥ΃ ΖόϤγ : ˯Ύτϋ ϝΎϗϭ

ϥ΍ΰϴϣ ϲϓ ϲΒϫάϟ΍ Ϫϴϓ ϝΎϗ ΪϘϓ ˬ ήϔόΟ ϦΑ ΔϤϠδϣ ϖϳήσ Ϧϣ ϲϘϬϴΒϟ΍ ϪϨϋ ϩ΍ϭέ ϱάϟ΍ϭ ϪϴϠϋ ϑϮϗϮϤϟ΍ βϧ΃ ΚϳΪΣ Ύϣ΃
ϦΑ΍ φϓΎΤϟ΍ ϪϘϓ΍ϭϭ . ϪΨϴηϭ Ϯϫ ϞϬΠ˵ϳ ϩΪϳ ΢ϛΎϨϟ΍ ΐγ ϲϓ βϧ΃ Ϧϋ ΪϴϤΣ ϦΑ ϥΎδΣ Ϧϋ ήϔόΟ ϦΑ ΔϤϠδϣ : ϝ΍ΪΘϋϻ΍
. ϥ΍ΰϴϤϟ΍ ϥΎδϟ ϲϓ ήΠΣ

. ΔϣήΤϣ Ζδϴϟ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϥ΃ ϲϨόϳ ϻ ΍άϫ ϦϜϟϭ

!Ϫδϔϧ Ϛ΋Ύϧ ϙ΍Ϋ : ϝΎϘϓ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϧϋ ϞΌγ Ϫϧ΃ ήϤϋ ϦΑ΍ Ϧϋ ΢λ ΪϘϓ
. ϪϠΜϣ αΎΒϋ ϦΑ΍ Ϧϋ ΢λ Ϛϟάϛϭ
. ήϣϷ΍ ΍άϫ ϢϳήΤΗ ϲϓ ΔΑΎΤμϟ΍ Ϧϋ ϯήΧ΃ ΍έΎΛ΁ ΕΩέϭϭ

βϴϟϭ ήϳΰόΘϟ΍ ϪϠϋΎϓ ϰϠϋϭ ˬ ˯ΎϤϠόϟ΍ έϮϬϤΟ ΪϨϋ ϢϳήΤΘϟ΍ Ϫϴϓ ϞλϷΎϓ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ύϣ΃ : ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϡϼγϹ΍ Φϴη ϝΎϗ
. ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ . Ύϧΰϟ΍ ϞΜϣ

ˮ ϻ ϡ΃ ϡ΍ήΣ Ϯϫ Ϟϫ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϧϋ ± Ϳ΍ ϪϤΣέ ± ϞΌγϭ


Ϧϣ έΰόϳ Ϛϟάϛϭ ˬ ΪϤΣ΃ ΐϫάϣ ϲϓ ϦϴϟϮϘϟ΍ ΢λ΃ Ϯϫϭ ˬ ˯ΎϤϠόϟ΍ έϮϬϤΟ ΪϨϋ ϡ΍ήΣ ϮϬϓ ΪϴϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ύϣ΃ : ΏΎΟ΄ϓ
Δϔ΋Ύσ Ϧϋ ϞϘϧϭ ˬ ϩήϴϏ ϻϭ ΖϨόϟ΍ ϑϮΨϟ ϪϧϮΤϴΒϳ ϻ ϢϫήΜϛ΃ϭ ˬ ϡήΤϣ ήϴϏ ϩϭήϜϣ Ϯϫ ήΧϵ΍ ϝϮϘϟ΍ ϰϓϭ ˬ ϪϠόϓ
ϑΎΨϳ ϥ΃ ϞΜϣϭ ˬ ϪΑ ϻ· ϪϨϣ Ϣμό˵ϳ ϼϓ Ύϧΰϟ΍ ϰθΨϳ ϥ΃ ϞΜϣ ˬ ΓέϭήπϠϟ Ϫϴϓ ΍ϮμΧέ ϢϬϧ΃ ϦϴόΑΎΘϟ΍ϭ ΔΑΎΤμϟ΍ Ϧϣ
. ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ . Ϫϴϓ κ˰˷Χέ ΍˱ΪΣ΃ ΖϤϠϋ ΎϤϓ Γέϭήπϟ΍ ϥϭΪΑ Ύϣ΃ϭ ˬ ϩήϴϏϭ ΪϤΣ΃ ϝϮϗ ΍άϫϭ ˬ νήϤϳ ϥ΃ ϪϠόϔϳ Ϣϟ ϥ΃
. ϰϬΘϧ΍

.ϊϴϤΠϟ΍ Ϳ΍ ϢΣέ . ϢϫήϴϏϭ ϲϧΎΒϟϷ΍ϭ ϦϴϤϴΜϋ ϦΑ΍ϭ ίΎΑ ϦΑ΍ Φϴθϟ΍ : ϦϳήλΎόϤϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ Ϧϣ ϪΘϣήΤΑ ϰΘϓ΃ ϦϤϣϭ

--------------------------------------------------------------------------------

: έϮϣ΄ϓ ˬ ΔΌϴδϟ΍ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ήΟ΍ϭΰϟ΍ϭ ΎϬϨϋ ϲϫ΍ϮϨϟ΍ Ύϣ΃ϭ

: ΎϬϟϭ΃
ϪϧΎΤΒγ ϩήψϧ ϢϴψόΗϭ ˬ ΓϮϠΨϟ΍ ϝΎΣ ϲϓ ϞΟϭ ΰϋ Ϳ΍ ΔΒϗ΍ήϣ
. ϞΟϭ ΰϋ Ϳ΍ ήψϨΑ ϼΧϭ ήΘΘγ΍ϭ αΎϨϟ΍ Ϧϴϋ΃ Ϧϋ ΏΎϏ ΍Ϋ· ϻ· ΎϬϠόϔϳ ϻ ϥΎδϧϹ΍ ϥΈϓ
. Ϫϴϟ· ϦϳήχΎϨϟ΍ ϥϮϫ΃ Ϳ΍ ϞόΠϳ ϼϓ
Ύϣ΍Ϯϗ΃ ϦϤϠϋϷ : ϝΎϗ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ϥ΄ϬϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ϥΎΑϮΛ Ϧϋ ΢ϴΤλ ΪϨδΑ ϪΟΎϣ ϦΑ΍ ϦϨγ ϲϓ ΖΒΛ
Ύϳ : ϥΎΑϮΛ ϝΎϗ ˬ ΍έϮΜϨϣ ˯ΎΒϫ ϞΟϭ ΰϋ Ϳ΍ ΎϬϠόΠϴϓ ΎπϴΑ ΔϣΎϬΗ ϝΎΒΟ ϝΎΜϣ΃ ΕΎϨδΤΑ ΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳ ϥϮΗ΄ϳ ϲΘϣ΃ Ϧϣ
ˬ ϢϜΗΪϠΟ Ϧϣϭ ˬ ϢϜϧ΍ϮΧ· ϢϬϧ· Ύϣ΃ : ϝΎϗ ˮ ϢϠόϧ ϻ ϦΤϧϭ ϢϬϨϣ ϥϮϜϧ ϻ ϥ΃ ΎϨϟ ϢϬ˰͋˰ϠΟ ˬ ΎϨϟ ϢϬϔλ Ϳ΍ ϝϮγέ
. ΎϫϮϜϬΘϧ΍ Ϳ΍ ϡέΎΤϤΑ ΍ϮϠΧ ΍Ϋ· ϡ΍Ϯϗ΃ ϢϬϨϜϟϭ ˬ ϥϭάΧ΄Η ΎϤϛ ϞϴϠϟ΍ Ϧϣ ϥϭάΧ΄ϳϭ
. έ΍ήϤΘγϻ΍ϭ ΓήΜϜϟ΍ ϰϠϋ ϝΪϳ . Ϳ΍ ϡέΎΤϤΑ ΍ϮϠΧ ΍Ϋ· : ϡϼδϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ ϪϴϠϋ ϪϟϮϘϓ

˸Ϋ·˶ ˸ϢϬ˵ ό˴ ϣ˴ Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ Ϫ˶ Ϡ˷ϟ΍ Ϧ


˴ ϣ˶ ϥ
˴ Ϯ˵ϔ˸ΨΘ˴ ˸δϳ˴ ϻ
˴ ϭ˴ α
˶ Ύ͉Ϩϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶ ϥ
˴ Ϯ˵ϔ˸ΨΘ˴ ˸δϳ˴ ) : ϢϬϨϋ ϞΟϭ ΰϋ Ϳ΍ ϝΎϗ ϱάϟ΍ ϦϴϘϓΎϨϤϟ΍ ϥ΄η Ϯϫ ΍άϫϭ
) Ύ˱τϴ˶Τϣ˵ ϥ ˴ Ϯ˵Ϡ Ϥ˴ ˸όϳ˴ Ύ˴ϤΑ˶ Ϫ˵ Ϡ˷ϟ΍ ϥ
˴ Ύ˴ϛϭ˴ ϝ
˶ ˸ϮϘ˴ ˸ϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶ ϰ˴ο˸ήϳ˴ ϻ
˴ Ύ˴ϣ ϥ
˴ Ϯ˵Θϴ͋Β˴ ϳ˵

.ϥΎϛ ΎϤΜϴΣ ϩ΍ήϳ ϪϴϠϋ ϊϠ˷τϣ˵ Ϳ΍ ϥ΃ ϢϠόϴϟϭ


ϻ΃ ) Δπϴϐϟ΍ ϲΘΑϻ ϦϴΑ Ύϣ ϸϣ ΎΗϮλ ϊϤδϓ !ˮ ϲϧ΍ήϳ ϥΎϛ Ϧϣ ΔϴμόϤΑ ΎϨϫ Ύϫ ΕϮϠΧ Ϯϟ : ϝΎϘϓ ΔπϴϏ ϞΟέ ϞΧΩ
) . ή˵ ϴ˶ΒΨ
˴ ˸ϟ΍ ϒ
˵ ϴ˶τϠ͉ϟ΍ Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ ϖ
˴ Ϡ˴Χ
˴ ˸Ϧϣ˴ Ϣ˵ Ϡ˴˸όϳ˴

: ΎϬϴϧΎΛ
. ϚϟΫ ϲϓ ϢϴϘϟ΍ ϦΑ΍ ϡϼϛ ϡ˷ΪϘΗϭ ˬ ΕΎψϓΎΤϟ΍ϭ ϢϬΟϭήϔϟ ϦϴψϓΎΤϟ΍ ϰϠϋ Ϳ΍ ϰϨΛ΃ Ϊϗϭ ˬ ΐϠτϣ Νήϔϟ΍ φϔΣ ϥ΃ ϢϠόϳ ϥ΃

.ΎϬψϔΤΑ Δόϳήθϟ΍ Ε˯ΎΟ ϲΘϟ΍ Ε΍έϭήπϟ΍ϭ ΕΎ˷ϴϠϜϟ΍ Ϧϣ Νϭήϔϟ΍ φϔΣϭ

.ΔϨΠϟ΍ ϝϮΧΪϟ ΐΒγ Νϭήϔϟ΍ φϔΣϭ


ϩ΍ϭέ . ΔϨΠϟ΍ Ϫϟ ϦϤ ο΃ ϪϴϠΟέ ϦϴΑ Ύϣϭ ϪϴϴΤϟ ϦϴΑ Ύϣ ϲϟ ϦϤπϳ Ϧϣ : ϢϠγϭ Ϫϟ΁ ϰϠϋ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ϝΎϘϓ
.ϱέΎΨΒϟ΍

΍Ϋ· ΍Ϯϓϭ΃ϭ ˬ ϢΘΛΪΣ ΍Ϋ· ΍ϮϗΪλ΍ ˭ ΔϨΠϟ΍ ϢϜϟ ϦϤο΃ ϢϜδϔϧ΃ Ϧϣ ΎΘγ ϲϟ ΍ϮϨϤο΍ : ± ϡϼδϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ ϪϴϠϋ ± ϝΎϗϭ
ˬ ϩήϴϏϭ ΪϤΣ΃ ϡΎϣϹ΍ ϩ΍ϭέ . ϢϜϳΪϳ΃ ΍Ϯϔϛϭ ˬ ϢϛέΎμΑ΃ ΍ϮπϏϭ ˬ ϢϜΟϭήϓ ΍ϮψϔΣ΍ϭ ˬ ϢΘϨϤΘ΋΍ ΍Ϋ· ΍ϭΩ΃ϭ ˬ ϢΗΪϋϭ
.ϲϧΎΒϟϷ΍ ϪΤΤλϭ

ˬ ΎϫήϬη ΖϣΎλϭ ˬ ΎϬδϤΧ Γ΃ήϤϟ΍ ΖϠλ ΍Ϋ· : ± ϡϼδϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ ϪϴϠϋ ± ϝΎϗ ΍άϟϭ ˬ ϝΎΟήϟ΍ ϖ΋ΎϘη ˯Ύ δϨϟ΍ϭ
ˬ ϩήϴϏϭ ΪϤΣ΃ ϩ΍ϭέ . ΖΌη ΔϨΠϟ΍ Ώ΍ϮΑ΃ ϱ΃ Ϧϣ ΔϨΠϟ΍ ϲϠΧΩ΃ : ΎϬϟ Ϟϴϗ . ΎϬΟϭί ΖϋΎσ΃ϭ ˬ ΎϬΟήϓ ΖψϔΣϭ
.ϲϧΎΒϟϷ΍ ϪΤΤλϭ

˸Ϣϫ˶ έ˶ Ύ˴μ˸Α΃˴ ˸Ϧϣ˶ ΍Ϯ͊πϐ˵ ϳ˴ Ϧ


˴ ϴ˶Ϩϣ˶ ˸ΆϤ˵ ˸Ϡϟ͋ Ϟ˵ϗ : ( ϪϧΎΤΒγ ϝΎ ϗ ΍άϟϭ ˬ ήμΒϟ΍ ξϏ ϪΑΎΒγ΃ Ϣψϋ΃ Ϧϣϭ ˬ ΏΎΒγ΃ Ϫϟ Νήϔϟ΍ φϔΣϭ
)ϥ˴ Ϯ˵όϨ˴ ˸μϳ˴ Ύ˴ϤΑ˶ ˲ήϴ˶ΒΧ
˴ Ϫ˴ Ϡ͉ϟ΍ ϥ
͉ ·˶ ˸ϢϬ˵ ϟ˴ ϰ˴ϛ˸ί΃˴ Ϛ
˴ ϟ˶Ϋ˴ ˸Ϣ˵ϬΟ
˴ ϭ˵ήϓ˵ ΍Ϯ˵ψϔ˴ ˸Τϳ˴ ϭ˴

͉ Ϭ˵ Ο
˴ ϭ˵ήϓ˵ Ϧ
˴ ˸ψϔ˴ ˸Τϳ˴ ϭ˴ Ϧ
͉ ϫ˶ έ˶ Ύ˴μ˸Α΃˴ ˸Ϧϣ˶ Ϧ˴ ˸ππ ˵ ˸ϐϳ˴ Ε ˶ Ύ˴Ϩϣ˶ ˸ΆϤ˵ ˸Ϡϟ͋ Ϟ˵ϗϭ˴ ) : ΓήηΎΒϣ ΎϫΪόΑ ϝΎϗϭ
.˯ΎδϨϟ΍ ϭϷΎΟήϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˯΍Ϯγ ˬ Ϫ˰͋πϏ ϡΪϋϭ ˬ ήμΒϟ΍ ϕϼσ· Ϯϫ ΔΌϴδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϊϗϮϳ Ύϣ ήΜϛ΃ Ϧϣ Ϟόϟϭ
!ΔϛήΤΘϤϟ΍ ϭ΃ ΔΘΑΎΜϟ΍ έϮμϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϥΎϛ ϭ΃ ˬ ΍˱ήηΎΒ˵ϣ ήψϨϟ΍ ϥΎϛ ˯΍Ϯγϭ

: ΎϬΜϟΎΛ
. ϞϤόϟ΍ ϚϟΫϭ ˬϞόϔϟ΍ ϚϠΗ έ΍ήο΃ ΖϟϭΎϨΗ ϲΘϟ΍ ΙΎΤΑϷ΍ϭ ΐΘϜϟ΍ ϲϓ ΃ήϘϳ ϥ΃
. ϩΪόΑ ϭ΃ Ν΍ϭΰϟ΍ ϞΒϗ ˯΍Ϯγ ΎϫήσΎΨϣϭ Ύϫέ΍ήο΃ ϢϠόϳ ϥ΃ Ϫϟ ΎϋΩ΍έ ϥϮϜϳ ΪϘ ϓ

: ΎϬόΑ΍έ
. ΡΎΒϣ ˯Ύϴη΄Α ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϭ΃ Ϳ΍ ΔϋΎσ Ϧϣ ˯Ύϴη΄Α Ϫδϔϧ Ϟϐθ˵ϳ ϥ΃
. έϮϣϷ΍ ϒγΎϔγ Ϧϋ ϪΑ ϞϐΘθϴϟ ϪΣ˷ήδ˵ϳϭ ϪϠ˰˷Οή˵ϳ ήόη Ώΰόϟ΍ ΏΎθϠϟ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϥϮϨδΤΘδϳ ϒϠδϟ΍ ϥΎϛ ΍άϟϭ
. ΔϴμόϤϟΎΑ ϚΘϠϐη ΔϋΎτϟΎΑ ΎϬϠϐθΗ Ϣϟ ϥ · βϔϨϟ΍ ϥ΃ ή˷ϛάΘϴϟϭ

: ΎϬδϣΎΧ
.˯ΎθΤϔϟ΍ϭ ˯Ϯδϟ΍ ϪΒ˷ϨΠ˵ϳ ϥ΃ ϞΟϭ ΰϋ Ϳ΍ ϝ΄δϳ ϥ΃
ˬ ϙΪΒϋ Ύϧ΃ϭ ϲΑέ Ζϧ΃ . Ζϧ΃ ϻ· Ϫϟ· ϻ ϚϠϤϟ΍ Ζϧ΃ ϢϬϠϟ΍ : ϢϠγϭ Ϫϟ΁ ϰϠϋ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ˯ΎϋΩ Ϧϣ ϥΎϛ Ϊϗϭ
ϕϼΧϷ΍ ϦδΣϷ ϲϧΪϫ΍ϭ .Ζϧ΃ ϻ· ΏϮϧάϟ΍ ήϔϐϳ ϻ Ϫϧ· ˬ ΎόϴϤΟ ϲΑϮϧΫ ϲϟ ήϔϏΎϓ ˬ ϲΒϧάΑ ΖϓήΘϋ΍ϭ ˬ ϲδϔϧ ΖϤϠχ
.ϢϠδϣ ϩ΍ϭέ . Ζϧ΃ ϻ· ΎϬΌϴγ ϲϨϋ ϑήμϳ ϻ ΎϬΌϴγ ϲϨϋ ϑήλ΍ϭ ˬ Ζϧ΃ ϻ· ΎϬϨδΣϷ ϱΪϬϳ ϻ

: ΎϬγΩΎγ
. ΔϴμόϤϟ΍ ϰϠϋ ϪϨϴόΗ ϲΘϟ΍ ˯Ϯδϟ΍ ΔϘϓέ ΐϨΘΠϳ ϭ ˬ ϦϴΤϟΎμϟ΍ ΔδϟΎΠϣ ϰϠϋ ιήΤϳ ϥ΃
. ϡΎϫϭϷ΍ έϮΤΑ ϲϓ ΢Βδϳϭ έΎϜϓϷ΍ ϩάΧ΄Θϓ ϪδϔϨΑ ϮϠΨϳ ϻ΃ϭ
: ΎϬόΑΎγ
Ϫδϔϧ Ϧϣ΍Ϯϛ ΚόΒϳϭ ϪΗϮϬη ήϴΜ˵ϳϭ ϩή˷ϛάϳ Ύϣ ΐ˷ϨΠΗ
ϡήΤϤϟ΍ ήψϨϟΎϛ
ˬ ήμΒϟ΍ ξϏ ϲϓ ΍άϫ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ Ζϣ˷ΪϘΗϭ ˬ ΎϫϮΤϧϭ ΕϼΠϤϟ΍ ϭ΃ ΕΎηΎθϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϭ΃ ΍ήηΎΒϣ ϥΎϛ ˯΍Ϯγ
. ϪϴϠϋ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ΖΒΒΣ΃ ϲϨϜϟϭ

. ΎϬϨϋ ϲϫϮϨϟ΍ ϝϮΣ ΔϟΎΠόϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϪΘΑΎΘϛϭ ϩή˷ϛάΗ ϢΗ Ύϣ ΍άϫ

--------------------------------------------------------------------------------

ΡϮμϨϟ΍ ΔΑϮΘϟ΍ ϻ· ΎϬϟ ΓέΎϔϛ ϼϓ ΓέΎϔϜϟ΍ Ύϣ΃ϭ


.Ϫϴϓ ϊϗϭ ΎϤϠϛ ΐϧ˷άϟ΍ Ϧϣ ΏϮΘϴϓ ΎϬϴϟ· ΩΎϋϭ ΎϬϴϓ ϊϗϭ Ϯϟϭ ΎϬϨϣ ΏϮΘϴϓ

ϪΒΘϛ
ϢϴΤδϟ΍ Ϳ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ
assuhaim@al-islam.com

ϡ΍ήϜϟ΍ ϯΪΘϨϤϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϢϜϴϠϋ ϡϼδϟ΍

εΪϟ΍ϭ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϡϼϓ΃ϭ ΖϳϼΘδϟ΍ ήΒϋ ˯΍ϮΟϷ΍ Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ΓέΎΛϹ΍ Ϧϣ ϢσϼΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ΍άϫ ϢπΧ ϲϓ
ΕΎϳέΎόϟ΍ϭ Ε΍ήϴΜϤϟ΍ ˯ΎδϨϠϟ ΏΎΒθϟ΍ ΓΪϫΎθϣ Ϛϟάϛϭ ...ΔΠϠΑΪϤϟ΍ ΕϼδϠδϤϟ΍ϭ ΎϤϨϴδϟ΍ ΕΎηΎηϭ ΖϧήΘϧϹ΍ϭ ϲΑϭέϭϷ΍
Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ ΓΪΣ ΕΪϳ΍ΰΗ Ϛϟάϛϭ ϻΎόΘη΍ ΔϴδϨΠϟ΍ Γΰϳήϐϟ΍ ΓΪΣ ΕΩ΍ί ϕ΍ϮγϷ΍ϭ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϲϓ
ΔϴδϨΠϟ΍ ΓϮϬθϟ΍ ϒϳήμΘϟ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϤΑ ΕΎϴΘϔϟ΍ Ϧϣ %89ϭ ϢϟΎόϟ΍ ΏΎΒη Ϧϣ %99 Ϧϣ ήΜϛ΃ ϑήΘόϳϭ
ϭ ϦϴϘϫ΍ήϤϟ΍ ϦϫΫ ϲϓ έϭΪϳ Ύϣ Ϟϛ Ϧϋ ΔΑΎΟϹ΍ ϭ ΔϠϤΘΤϤϟ΍ Ύϫέ΍ήο΃ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣ ΢Βλ΃ ΍άϟ ˬΓΪ΋΍ΰϟ΍
..ΎϬϴϓ ωήθϟ΍ ϢϜΣ ϥΎϴΑϭ ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ϝϮΣ Εϻ΅ΎδΗ Ϧϣ ΏΎΒθϟ΍

:Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϒϳήόΗ

ΓέΎΛ· ϭ΃ ΪϴϟΎΑ ΔϴϠγΎϨΘϟ΍ Ϫ ΋ΎπϋϷ ϥΎδϧϹ΍ ΔΒϋ΍Ϊϣ ϲϫ ϭ " ΓήϴϤϋ ΪϠΟ " Ώήόϟ΍ ΎϫΎϤγ ϭ ˯ΎϤϨΘγϹΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ ϭ΃
.ϑάϘϟ΍ ΙϭΪΣϭ ΓϮθϨϟ΍ Γϭέάϟ΍ ϰϟ΍ ϝϮλϮϟ΍ ϰΘΣ ΔϴϨϫΫ ΔϴδϨΟ έϮμΑ ΎϴΗ΍Ϋ ΪδΠϟ΍

ˮΎϫέΎθΘϧ΍ ϯΪϣ Ύϣ

ξόΒϟ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ϫϧ΃ ϰϟ· ΙϮΤΒϟ΍ ΖϟΩ Ϊϗϭ ϦϴΒΗ ΎϤϛ ΍ήϴΒϛ ΍έΎθΘϧ΍ ΕΎΑΎθϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϦϴΑ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ήθΘϨΗ
53 ϥ΃ ΪΟϭ ΚϴΣ ˬωΎΘϤΘγϹ΍ ΔϴϐΑ ΔϴϠγΎϨΘϟ΍ ˯ΎπϋϷΎΑ ΚΒόϟ΍ϭ ΐόϠϟ΍ ϲϓ ϞΜϤΘϳ ˬύϮϠΒϟ΍ ϞΒϗ ϲδϨΟ ρΎθϧ ϝΎϔσϷ΍
Ύϣ ΔϠΣήϤϟ΍ ϲϓ έϮϛάϟ΍ ΩϻϭϷ΍ κΨΗ ϯήΒϜϟ΍ ΔΒδϨϟ΍ ΖϧΎϛ Ϊϗϭ ˬΔϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΖγέΎϣ Ϊϗ ΔϟΎΣ 1000 ϦϴΑ Ϧϣ ΔϟΎΣ
ϥ΃ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ξό Α ϲϓ ΪΟϭ ΎϤϛ ˬΕΎϨΒϟ΍ ΪϨϋ ϪϨϣ ήΜϛ΃ ΩϻϭϷ΍ ΪϨϋ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ έΎθΘϧΎϓ ˬΕ΍ϮϨγ ϊδΗ ϰϟ· ϊΒγ ϦϴΑ
. ΕΎϗϭϷ΍ Ϧϣ Ζϗϭ ϲϓ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ Ϯϟϭ΍ί Ϊϗ ΩϻϭϷ΍ Ϧϣ %98

ξόΒϟ΍ ϯήϳϭ .ΩϻϭϷ΍ Ϧϣ 10% ΪϨϋ ΔόγΎΘϟ΍ Ϧγ ϲϓ ΃ΪΒϳ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ΔγέΎϤϣ ϥ΍ ΔϴΑήΘϟΎΑ ϦϴϤΘϬϤϟ΍ ξόΑ ϯήϳ
ϢϬπόΑϭ .Ύ˱ ΒϳήϘΗ αΩΎδϟ΍ ήϬθϟ΍ Ϧϣ ΃ΪΒΗ ΎϬϧ΃ ϯήϳ ϢϬπόΑϭ .Ε΍ϮϨγ Ζγ ϰϟ· ϦϴΘϨγ Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ΃ΪΒΗ ΎϬϧ΃ ήΧϷ΍
ξΤϣ ΄τΧ Ϛη ϼΑ ΍άϫϭ ˬΔϴδϨΟ ΕΎσΎθϧ ΎϬϧ΄Α Ϟϔτϟ΍ ΕΎσΎθϧ ϊϴϤΟ ϝϭΆϳ Ϋ· ˬΩϼϴϤϟ΍ ϊϣ ΎϬΘϳ΍ΪΑ ϞόΠϴϓ ϑήτΘϳ
Ϧϣ Ϟϔτϟ΍ ϦϜϤΘϳ ϥ΃ ϞΒϗ Ϟϔτϟ΍ ΪϨϋ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ Δϳ΍ΪΑ ϯήϳ ϝϮϗ ϰϟ· Ύ˱ πϳ΃ ΖϔΘϠϳ ϻϭ ˬϪϴϟ· ΖϔΘϠϳϻ
ˬϝ΍ϮϗϷ΍ ΐδϧ΃ Ϟόϟϭ .ϲδϨΠϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϲϓ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ξόΑ ϰϠϋ ϝϮ μΤϟ΍ϭ ˬϪϳΪϳ ϝΎϤόΘγ΍ ϲϓ ϼ ˱ ϣΎϛ Ύ˱ ϤϜΤΗ ϢϜΤΘϟ΍
Ϋ· ˭ΔόγΎΘϟ΍ Ϧγ ϲϟ΍ϮΣ ϲϓ ϥϮϜϳ ΔϳϮϔϋ ήϴϏ ΓΩϮμϘϣ ΔϘϳήτΑ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ΔγέΎϤϣ Δϳ΍ΪΑ ϥ΃ Ώ΍Ϯμϟ΍ ϰϟ· ΎϬΑήϗ΃ϭ
. ϪΗ΍Ϋ ϲϓ ΔϧϮϨϜϤϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ΔΒϏήϟ΍ ϮϤϧϭ ύϮϠΒϟ΍ ϰϟ· Ώήϗ΃ Ϧδϟ΍ ΍άϫ ϲϓ Ϟϔτϟ΍ ϥ΃
Ϊόϳ ϻ ωΎΘϤΘγϹ΍ ϭ΃ ΓϮϬθϟ΍ ΏϼΘΟϻ ΔϴπϔϤϟ΍ ΔΒϴΗήϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ϥϭΩ ϲϠγΎϨΘϟ΍ ϩϮπόΑ ήϴϐ μϟ΍ ΪϟϮϟ΍ ΚΒϋ ΩήΠϣ Ύϣ΃
ΔϘϳήτΑ ϲϠγΎϨΘϟ΍ ϮπόϟΎΑ ΚΒόϟ΍ ΎϬϧ΄Α Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϒϳήόΗ ϰϠϋ ϲϨΒϣ ϡϮϬϔϤϟ΍ ΍άϫϭ .Δϳήγ ΓΩΎϋ ϭ΃ ˬ˯ΎϤϨΘγϹ΍
.ΓήϤΘδϤϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ϩάϫ ϥϭΩ ήΧϵ Ζϗϭ Ϧϣ Ϯπόϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ ΩήΠϣ ϻ .ωΎΘϤΘγϹ΍ϭ ΓϮϬθϟ΍ ΏϼΘΟϻ ΓήϤΘδϣϭ ΔϤψΘϨϣ
: ΎϬϨϣ .ΓΪϋ ϕήσ Ϧϋ ΔΤϴΒϘϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΪϟϮϟ΍ ϑήόΘϳϭ

ΎϬγέΎϤϳϭ ΎϬΘϴϔϴϛ ϢϠόΘϴϓ ΔϴπϘϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ϞϴμϔΗϭ ΔϗΪΑ ΙΪΤΘϳ ΏΎΘϛ 1-

ϩϮπόΑ ΚΒόϟ΍ Γάϟ ϪδϔϨΑ ϒθΘϜϳ ΚϴΣ ϲ΋ΎϘϠΗ ήΧ΁ ϖϳήσ 2-

ϭ΃ ˯ΎΑήϗϷ΍ Ωϻϭ΃ Ϧϣ ˯Ϯδϟ΍ ˯ΎϘϓέ ϖϳήσ Ϧϋ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ϢϠόΗ Ϯϫϭ ΎϫήτΧ΃ϭ ϕήτϟ΍ Ϣψϋ΃ Ϊόϳ ήΧ΁ ϖϳήσϭ 3-
ϥϮϠϗΎϨΘϳϭ ˬΩϻϭϷ΍ ˯ϻΆϫ ϊϤΘΠϳ - έΎΒϜϟ΍ ήψϧ Ϧϋ ΍˱ΪϴόΑ - ΕΎϗϭϷ΍ ξόΑ ϲϔϓ .ΔγέΪϤϟ΍ ˯ϼϣί ϭ΃ ϥ΍ήϴΠϟ΍
ϩάϫ ξόΑ Ϧϣ ϢϬπόΑ ϢϠόΘϴϓ ˬΔϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϲϓ ΔϴμΨθϟ΍ ϢϬΗ΍ήΒΧ ϥϮϟΩΎΒΘϳϭ ˬβϨΠϟ΍ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϣ
ϯΩ΃ ΎϤΑέϭ ˬϦϳήΧϸϟ ΔϴϠγΎϨΘϟ΍ Ϫ΋Ύπϋ΃ Ϧϋ ϢϬϨϣ Ϊϟϭ Ϟϛ ϒθϜϳ ϥ΃ ϢϬπόΒΑ ήϣϷ΍ ώϠΑ ΎϤΑέϭ .ΔΤϴΒϘϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ΍
ϚϟάΑ αήϐΘϓ .ήΧϷ΍ ΎϤϫΪΣ΃ ΄τϳ ϥ΃ ϰϟ· ϢϬϨϣ ϦϴϨΛ· ΓϮϠΧ ΕΩ΃ ΎϤΑέ ϞΑ .ξόΑ ˯Ύπϋ΃ ϢϬπόΑ ϝϭΎϨΘϳ ϥ΃ ϰϟ· ΍άϫ
ϦϜϤϳ ϑήΤϨϤϟ΍ ϡΩΎΨϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ .ΓΪϳΪΟ ΔϴδϨΟ ΕΎϓήΤϧϻ Δϳ΍ΪΑ ϥϮϜΘϓ ΎϤϬϴΒϠϗ ϲϓ ϲδϨΠϟ΍ Ϋϭάθϟ΍ϭ ˬϑ΍ήΤϧϹ΍ ΓέάΑ
. ΎϬΑ ϖϠόΘϳϭ ΎϬϤϠόΘϴϓ Ϫόϣ ΎϬγέΎϤϳϭ ΔΤϴΒϘϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΪϟϮϟ΍ ϝΪϳ ϥ΃

ˮ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ έΎπϣ

ίΎϬΠϟ΍ ϖϫήΗ ΔΟέΪϟ ΓήΜϜΑ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϥϮγέΎϤϳ Ω΍ήϓ΃ ϙΎϨϫ ϦϜϟϭ ΎϬΗ΍Ϋ ΪΤΑ Γήπϣ Ζδϴϟ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍
ΪϘϓ ˬ ήπϣ ϥϮϜϳ ϲόϴΒτϟ΍ ϩΪΣ Ϧϋ Ϊϳΰϳ ˯ϲη Ϟϛϭ ΏΎΒγϷ΍ ϩάϬϟ ϒϠΘΨΗ ΔγέΎϤϤϟ΍ έΎτΧ΄ϓ .ϲϠγΎϨΘϟ΍ϭ ϲΒμόϟ΍
ϯήΠϣ ΓΎϨϗ ΔϴγΎδΣ ΓΩΎϳίϭ ΔΗΎΘγήΒϟ΍ ϢΨπΗϭ ϥΎϘΘΣ΍ ϞΜϣ ΓήϴτΧ ΕΎϔϋΎπϣ ΎϬΘγέΎϤϣ ϲϓ ϱΩΎϤΘϟ΍ Ϧϣ ΄θϨΗ
ϲϓ ΔϨϣΰϣ ΕΎΑΎϬΘϟΎΑ ΏΎμϳ Ϊϗϭ ˬΔϴόϴΒτϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ΔϴϠϤόϟ΍ ΓήηΎΒϣ ΪϨϋ ϑάϘϟ΍ Δϋήγ ϰϟ· ϱΩΆϳ ΎϤϣ ϝϮΒϟ΍
˯ΎϤϨΘγϻ΍ αέΎϣ ΏΎθϟ΍ ϥ΃ Ϯϟ ϝΎϘϳϭ .Ύ˱ ΣΎΒλ ΔϴσΎΨϤϟ΍ Ε΍ί΍ήϓϹ΍ ξόΑ ϝϭΰϧϭ ϝϮΒΘϟ΍ ΪϨϋ ϥΎϗήΣϭ ΔΗΎΘγϭήΒϟ΍
κΨθϟ΍ ΪϨϋ ϒϠΘΨϳ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϦϜϟϭ ϲϠγΎϨΘϟ΍ ϩίΎϬΟ ΐόΘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ Ϫϧ΄ϓ ωϮΒγϷ΍ ϲϓ Ε΍ήϣ ΙϼΛ ϭ΃ ϦϴΗήϣ
ϩάϫϭ . ϲΒμόϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ϭ ϲϠγΎϨΘϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ ϰϠϋ ήΛΆϳ ϑϮγ ϚϟάΑ ϪϧϷ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ Ε΍ήϣ ΓΪϋ ˯ΎϤϨΘγϻ΍ αέΎϤϳ ϱάϟ΍
. ΔΣ΍ήϟ΍ Ϧϣ ΓήΘϓ ΐδΘϜΗ ϥ΃ ρήθΑ ϖΑΎδϟ΍ ΎϬσΎθϧ ϰϟ· ΩϮόΗ ˯ΎπϋϷ΍

ϲϓ ΎϬΗάϟ ϰϘΒΗ ΚϴΣ ϲϘϴϘΣ ϲδϨΟ ωΎΒη· ϲϟ· ΎϬγέΎϤϳ ϱάϟ΍ κΨθϟΎΑ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϞμΗ ϻ ΎϫέΎπϣ Ϧϣ Ύπϳ΃ϭ
˯΍Ϯτϧϻ΍ ϰϟ· ϼϴϣ κΨθϟ΍ Ε΍Ϋ ϲϓ ϖϠΨΗ ΎϬϧ΃ ΎϤϛ . ΕϼϴΨΘϟ΍ϭ Ε΍έϮμΘϟ΍ ΩϭΪΣ

ωΎϤΠϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϝϼΧ ϱΩΎόϟ΍ ΝΎϴϬϟΎΑ Ύϫ˯΍ϭέ΍ ΐόμϳ ΎϤϣ ϱϭΪϴϟ΍ ΝΎϴϬϟ΍ ϰϠϋ ΔϴΒμόϟ΍ ϑΎϴϟϷ΍ ΩϮόΗ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ϭ
Ϧϋ ϢΟΎϨϟ΍ ϱΩΎόϟ΍ ΝΎϴϬϟ΍ ϰϟ· ϞμΗ ϥ΃ ΎϬϴϠϋ ΐόμϳ ˯ΎδϨϟ΍ ΪϨϋ Ύϣ΃ϭ . ρ΍ήϓϹ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ
Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ ϝΎμΗϻ΍

ϦϴμΨη έϮπΣ ΐϠτΘΗ ΔϴόϴΒτϟ΍ ΔϗϼόϟΎϓ ΪϳΰϤϟ΍ ΐϠσϭ ΎϬϴϠϋ ϥΎϣΩϹ΍ϭ ρ΍ήϓϹ΍ ϰϟ· ΎϬΒΣΎλ ϊϓΪΗ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍
ϰϟ· ϪόϓΪϳ ϪΗ΍Ϋ ΪΤΑ ΍άϫϭ ΎϬΘγέΎϤϣ ωΎτΘγ΍ κΨθϟ΍ Ω΍έ΃ ϰΘϤϓ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΎϤϨϴΑ ΔϨϴόϣ ΔϋΎγϭ Ϧϴόϣ ϥΎϜϣ ϲϓ
ϥΎϣΩϹ΍

Ϫϟ ΐΒδΗ ϥ΃ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ Ϫ ϧ΃ϭ ΐϧάϟΎΑ έϮόη ϪΑΎΘϨϳ ΔγέΎϤϤϟ΍ Ϧϣ ˯ΎϬΘϧ΍ ΪόΑ ϮϬϓ ϥΰΤϟ΍ϭ ΐπϐϟ΍ ΐΒδΗ Ϊϗϭ
Ϫδϔϧ ϲϓ ϩΩϭ΍ήΗ ϲΘϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ ΓήΜϛϭ ϝϮϬΠϤϟ΍ Ϧϣ ϑϮΨϟΎΑ αΎδΣϹ΍ ϰϟ· ϪΒΣΎμΑ ϱΩΆϳ έϮόθϟ΍ ΍άϫϭ . ν΍ήϣϷ΍
.

ϥΎΒΤϣ ϥΎμΨη ˯ΎϘΘϟ΍ ϪΑ ϢΘϳ ϪϧϷ ϡΎϫ ΙΪΣ ήΒΘόϳ ωΎϤΠϟΎϓ ± ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ΓάϠϟ΍ ϰϟ· ϱΩΆΗ ϻ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍
ήόθΗ βϔϨϟ΍ ϰΘΣ ϦϜϟϭ ΔόΘϤϟ΍ Ϧϣ ΎϬϘΣ άΧ΄Η ςϘϓ ΔϴϠγΎϨΘϟ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ςϘϓ Ζδϴϟ ΎϨϫϭ ˬ ΖϗϮϟ΍ ΔϠϴσ ΔόΘϤϟ΍ ϥϻΩΎΒΘϴϓ
ςϘϓ ώϳήϔΗ Ϧϋ ΓέΎΒϋ Ϯϫϭ ϩΪΣϮϟ ϥϮϜϳ ϪϧϷ ϢϬϣ ήϴϏ ΙΪΣ ϻ· Ϯϫ Ύϣ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϲϓ ΎϤϨϴΑ ± ΓΩΎόδϟ΍ϭ ΔΣ΍ήϟΎΑ
. ΔϴϠγΎϨΘϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ΕΎϳϮΘΤϤϟ

ϲϓ ΔϴϠγΎϨΘϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϚΤϟ ˯Ύϴη΃ ϭ΃ Ε΍ϭΩ΃ ϝΎϤόΘγϻ ΄ΠϠΗ Ϊϗ Γ ΎΘϔϟ΍ ϥϷ ϚϟΫϭ ΓέϮτΧ Ϊη΃ ΓΎΘϔϟ΍ ΪϨϋ ΔγέΎϤϣϭ
. ΎϬΘϳέάϋ ΩΪϬϳ ΎϤϣ ϞΒϬϤϟΎΑ ΎϬόΒλ· ϝΎΧΩ· ΔϟϭΎΤϤϟ Ϟμϳ Ϊϗ ΎϤϣ ΓϮθϨϟ΍ ΐϠσ

.ΔγϮϤϠϤϟ΍ϭ ΓήϫΎψϟ΍ έΎΛϵ΍ -

) .ΓϮϬθϟ΍ ϥ΍ΪϘϓ ˬ ΏΎμΘϧϻ΍ ϒόο ˬ ϑάϘϟ΍ Δϋήγ ) ϲδϨΠϟ΍ ΰΠόϟ΍ (1)


ϒόπϟ΍ϭ ϡϻϵ΍ϭ ϙΎϬϧϹ΍ (2)

:- Γήϛ΍άϟ΍ ϒόοϭ ϲϨϫάϟ΍ ΕΎΘθϟ΍ (3)


ΞΘϨϳ ϰΘΣ ΏΎόϴΘγϻ΍ϭ ϢϬϔϟ΍ϭ φϔΤϟ΍ Ε΍έΪϗ ϪϳΪϟ κϗΎϨΘΗϭ ϲϨϫάϟ΍ ΰϴϛήΘϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ΪϘϔϳ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ αέΎϤϣ
.ΎΤϴΤλ ΎϤϬϓ έϮϣϷ΍ ϢϬϓϭ ϦϳήΧϵ΍ Γ΍έΎΠϣ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϡΪϋϭ Γήϛ΍άϟ΍ ϲϓ ϒόοϭ Ϧϫάϟ΍ ϲϓ ΕΎΘη ϚϟΫ Ϧϋ
ΐΒδΗ Ϊϗ ΔϘϳήτΑϭ ήψϨϠϟ Ζϓϻ ϞϜθΑϭ ϩ΅Ύτϋ ήΛ΄Θϴγ Ύϴγ΍έΩ Ϧϳ˷ΪΠϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ϱά ϟ΍ ϥ΃ φΣϼϳ ϚϟΫ ϰϠϋ ϞϴΜϤΘϠϟϭ
.ϲϤϴϠόΘϟ΍ ϩ΍ϮΘδϣ ξϔΨϨϳϭ ϖϠϘϟ΍ Ϫϟ

:- Ν΍ϭΰϟ΍ ΪόΑ ΎϬΘγέΎϤϣ έ΍ήϤΘγ΍(4)

ϑϭήχ ΎϬΘϤ˷ΘΣ ΔϴΘϗϭ ΔϠΣήϣ ϲϫ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϦϴδϨΠϟ΍ Ϧϣϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϲγέΎϤϣ Ϧϣ ϥϭήϴΜϜϟ΍ Ϧψϳ
ϰϠϋ ϪΗέΪϗ ϡΪϋ ήΧϵ΍ ξόΒϟ΍ ϞόΠϳϭ .ΕΎϳήϐϤϟ΍ ΓήΜϛϭ ύ΍ήϔϟ΍ϭ ΔϘϫ΍ήϤϟ΍ ΓήΘϓ ϲϓ Γ ϮϬθϟ΍ ΓϮϗ Ϧϣ ϦϴγέΎϤϤϟ΍
ϲ˷ϋΪϳ ΎϣΪϨϋ ΔϳϮϗ ΔΠΣ ΪΠϳ Ϊϗ Ϫϧ΍ ϞΑ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ϪΘγέΎϤϣ ΏΎΒγ΃ ΎϬϴϠϋ ϖϠόϳϭ ΎϬΑ έήΒϳ ΔϋΎ˷Ϥη ήϜΒϤϟ΍ Ν΍ϭΰϟ΍
ϥΎϓ ϪϴϠϋϭ ˬ ϪϳΪϟ ΓΪ΋΍ΰϟ΍ ΕΎϨΤθϟ΍ ύήϓϭ Ϫδϔϧ Ϧϋ β˷ϔϧ ΍Ϋ· ϚϟΫϭ Ύϧΰϟ΍ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ Ϧϋ ΎϫΪόΒϳϭ Ϫδϔϧ ϲϤΤϳ Ϫϧ΄Α
ϦϴϋϷ΍ ήϘΗϭ βϔϨϟ΍ ΃ΪϬΗϭ ΓΎϧΎόϤϟ΍ ϩάϫ ϝϭΰΘγ ΔϘΑΎδϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ˯ΎϬΘϧ΍ϭ Ν΍ϭΰϟ΍ ΩήΠϤΑϭ Ϫϧ΃ ϥϭΪϘΘόϳ ˯ϻΆϫ Ϟϛ
ΔΌσΎΨϟ΍ Ε΍ΩΎϘΘϋϻ΍ Ϧϣ Ϊόϳ ΩΎϘΘϋϻ΍ ΍άϫ ϥ΃ ϻ· .ΔϋϭήθϤϟ΍ ϕήτϟΎΑ ϪΗΎΒϏέ ϪΑ ϊΒθϳ Ύϣ ϦϴδϨΠϟ΍ Ϧϣ ϞϜϟ ϥϮϜϳϭ
ϦϠϓ ΎϬϴϠϋ αέΎϤϤϟ΍ ϦϣΩ΃ Ύϣ ϰΘϣ Ϫϧ΃ ΖΘΒΛ΃ ϢϬδϔϧ΃ ϦϴϧΎόϤϟ΍ ΔΣέΎμϣϭ ϊϗ΍ϮϟΎϓ ˬΔϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϝϮΣ ΔϣΎϬϟ΍ϭ
Ύϫ΍Ϯγ ϲϓ ΔόΘϤϟ΍ ΪΠϳ ϻ Ϫϧ΄Α Ρ˷ήλ Ϊϗ ξόΒϟ΍ ϥ· ϞΑ .Ν΍ϭΰϟ΍ ΪόΑ ϰΘΣϭ ΐϟΎϐϟ΍ ϲϓ ΎϬϨϣ ιϼΨϟ΍ϭ ΎϬϛήΗ ϊϴτΘδϳ
Ν΍ϭίϷ΍ ϦϴΑ έϮ ϔϧ ϰϟ· ϯΩΆϳ ΎϤϣ ϞϣΎϜϟ΍ ωΎΒηϹ΍ ϖϴϘΤΗ Ϧϣ ΎϨϜϤΘϳ ϻϭ Ϧϴόϣ κϘϨΑ ϦϴΟϭΰϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ήόθϳ ΚϴΣ
ϢϠϋ ϥϭΪΑ ϭ΃ ϢϠόΑ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϰϠϋ ΎϤϬϨϣ Ϟϛ ϒϴϜΘϳ Ϊϗ ϭ΃ ˬ ϕϼτϟ΍ ϰϟ· ϞμΗ Ϊϗ ΔϴΟϭί ϞϛΎθϣϭ
. ΔϴΟϭΰϟ΍ ϪΗΎϴΣ ϲϓ κϗΎϨϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ ΎϤϬϨϣ Ϟϛ ϞϤϜϳ ϰΘΣ ήΧϵ΍ ϑήτϟ΍

:- ΓήδΤϟ΍ϭ ϡΪϨϟ΍ έϮόη(5)

ϰϠϋ ΎϬϴγέΎϤϣ ΐϠϏ΃ ΪϛΆϳ ΚϴΣ ΓήδΤϟ΍ϭ ϢϟϷΎΑ Ϣ΋΍Ϊϟ΍ αΎδΣϹ΍ ΔΌϴδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ΎϬϔϠΨΗ ϲΘϟ΍ ΔϴδϔϨϟ΍ έΎΛϵ΍ Ϧϣ
Ύϫέ΍ήο΄Α ήόθϳ ϥ΃ ϥϭΩ ΎϫέϮΤΑ ϲϓ ϕήϏϭ αέΎϤϤϟ΍ ΎϬϴϠϋ Ω˷ϮόΗ ( ϥ΍ϮΛ ΓΪϤϟ ( ΔϴΘϗϭ Γάϟ ΎϬϟ ΓΩΎϋ ΖϧΎϛ ϥ΍ϭ ΎϬϧ΃
˯ΎϬΘϧ΍ϭ ϑάϘϟ΍ ϭ΃ ϝϮλϮϟ΍ ΪόΑ ΍έϮϓ ΓήδΤϟ΍ϭ ϢϟϷ΍ϭ ϡΪϨϟΎΑ ΍έϮόη ΎϬγέΎϤϤϟ ϙήΘΗ ΎϬϧ΃ ϻ· ΎϬϴϠϋ ΐΗήΘϳ Ύϣϭ
.΍ΪϳΪΟ αέΎϤϤϠϟ ϒπΗ Ϣϟ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ΎϬϧϷ ΓϮθ Ϩϟ΍

:Ε΍έΪϘϟ΍ ϞϴτόΗ(6)

Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ΔγέΎϤϣ ϦϴΑ Ύϣ ΖϗϮϟ΍ Ϣψόϣ ωΎϴοϭ ϢψΘϨϤϟ΍ ήϴϏ ϡϮϨϟ΍ ϭ΃ ϡϮϨϟ΍ ϲϓ ΔϤ΋΍Ϊϟ΍ ΔΒϏήϟ΍ ΪϟϮΘΑ ϚϟΫ ϭ
.ϲδϔϨϟ΍ ϖϠϘϟ΍ϭ ήΗϮΘϟ΍ Ϛϟάϛϭ ϦϳήΧϵ΍ Ϧϋ ϝΰόϣ ϲϓ ˯΍Ϯτϧϻ΍ ϪϴϠϋ ΐΗήΘϳ ΎϤϣ ΎϫΩϮϬΠϣ ξϳϮόΘϟ ϡϮϨϟ΍ ϦϴΑϭ

... ΔγϮϤϠϤϟ΍ ήϴϏ έΎΛϵ΍ - Ώ

:-Γήϛ΍άϟ΍ϭ ΦϤϟ΍ ΎϳϼΧ ΩΎδϓ· ( 1 )

ˬΎϬϟ έΪμϣϭ ΚϋΎΑϭ ϙήΤϣ ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϥϭΩ Ϧϣ ϞϘΘδϣ ϞϜθΑ αέΎϤϤϟ΍ ϪΑ ϡϮϘϳ ϼόϓ Ζδϴϟ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϥ·
...ϲϠϳ ΎϤϴϓ ϞΜϤΘΗ έΩΎμϣ ΎϬϟ ϥ· ϞΑ

:ϲΟέΎΧ έΪμϣ - ΃
. ΓΰϳήϐϠϟ ΔϛήΤϣ ΔϴϘϴϘΣ ήχΎϨϣ ϭ΃ ϚϟΫ ήϴϏϭ ϡϼϓ΃ϭ έϮλ Ϧϣ ήϓϮΘϳ Ύϣ Ϯϫϭ
:ϲϠΧ΍Ω έΪμϣ - Ώ
ϊϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ Ύϣ· ϝΎϴΨϟ΍ ΍άϫϭ ˬ ΓϮϬθϟ΍ ϚϳήΤΗ ϰϟ· ϊϓΪϳ ΎϴδϨΟ ϻΎϴΧ έϮμϳ ϱάϟ΍ϭ ΎϬϟ αέΎϤϤϟ΍ ϞϘϋ Ϧϣ
Ϫϧ΍ Ϫμ΋ΎμΧ Ϧϣ ϲδϨΠϟ΍ ϝΎϴΨϟ΍ ΍άϫ .ϲϤϫϭ ϪϟΎϴΧ Ϧϣ ϭ΃ αέΎϤϤϟΎΑ ςϴΤϤϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ϢϟΎϋ Ϧϣ ΔϴϘϴϘΣ ΕΎϴμΨη
ΓϮϬθϟ΍ ϚϳήΤΗ ϰϠϋ ϪΗέΪϗ ΖμϗΎϨΘϟ Ϛϟάϛ ϥΎϛ Ϯϟ ϪϧϷ ΓέήϜΘϣϭ ΓΪΣ΍ϭ Δμϗ ΪϨϋ ήμΘϘϳ ϻϭ ΪΣ ΪϨϋ ϒϗϮΘϳ ϻ
ϖϘΤϳ ϰΘΣ Ε΍ήϣΎϐϤϟ΍ϭ κμϘϟ΍ Ϫϴϓ ήϴϐΘΗ ϡϮϳ ΪόΑ ΎϣϮϳ ˬ ήϴϐΘϣϭ ΩΪΠΘϣ ϝΎϴΧ ϮϬϓ Ϛϟάϟ ϑάϘϠϟ ϝϮλϮϟ΍ϭ
ϥϮϜϴγ Ϣϛ ϞϴΨΘΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ϟϫ ϮϳΪϴϔϟ΍ ς΋΍ήθϟ ΔΒΘϜϣ Ϧϋ ΓέΎΒϋ ϲϫ Γήϛ΍άϟ΍ ΎϳϼΧ ϥ΃ ΍ί΍ϮΟ ϞϴΨΘϧ ΎϨϋΩϭ ωΎΒηϹ΍
ϭ΃ ϼΜϣ Δϴγ΍έΪϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϠϟ ΔμμΨϤϟ΍ ΎϳϼΨϟΎΑ ΔϧέΎϘϣ ϲδϨΠϟ΍ ϝΎϴΨϠϟ ςϘϓ ΔμμΨϤϟ΍ (ΎϳϼΨϟ΍) ς΋΍ήθϟ΍ ϢΠΣ
ϭ΃ ς΋΍ήθϟ΍ Ϧϣ Ϟ΋ΎϬϟ΍ ϢϜϟ΍ ΍άϫ αΎϴϗ ϼόϓ ΎϨότΘγ΍ Ϯϟ .. Ώ΍ϮΠϟ΍ ˮ ΔόϓΎϨϟ΍ ήϴϏϭ ΔόϓΎϨϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏ
βϴϟ ϞϜθΑ ϕϮϔΘΗ ΐμΨϟ΍ ϪϟΎϴΧϭ βϨΠϟ΍ ΔϣΪΨϟ ΓίϮΠΤϤϟ΍ ΎϳϼΨϟ΍ ϚϠΗ ϥ΃ ΎϧΪΟϮϟ ΔϧέΎϘϤϟ΍ ϩάϫ ΖϳήΟ΃ϭ ΎϳϼΨϟ΍
βϜόΑ ϥΎϜϤϟ΍ϭ ϥΎϣΰϟ΍ ϲϓ έήϜΘϣϭ ΩΪΠΘϣ ήϣ΃ ϲδϨΠϟ΍ ϝΎϴΨϟ΍ ϥϷ ΓΪϳΪη ΔσΎδΒΑ ΐΒδϟ΍ϭ ΔϧέΎϘϣ ϪΟϭ ϱ΃ Ϫϴϓ
ϰϘΒΗ Ϛ ϟάϟ ) ϼΜϣ ΕΎϧΎΤΘϣϻ΍ ϡΎϳ΃ ) ϥΎϣίϭ (ϼΜϣ ΔγέΪϣ) ϥΎϜϣ ΎϬϟ ΩΪΤϳ ϲΘϟ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ϯήΧϷ΍ ω΍ϮϧϷ΍
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ϡΪϋϭ ϝΎϤϫϹ΍ ΐΒδΑ ϯήΧ΃ ΕΎϣϮϠόϣ ϱ΃ κϗΎϨΘΗ ΎϤϨϴΑ ϒϴΨϣ ϞϜθΑ ΓΪϳ΍ΰΘϣ βϨΠϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣ
. ήϤΘδϤϟ΍

ϲϋϮϧ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ΩΪμΑ ϝ΍ΰϳ ϻ ϪϧϷ ΓήϜΒϤϟ΍ ϩήϤϋ ϞΣ΍ήϣ ϲϓ ΔϧέΎϘϤϟ΍ ϩάϬΑ ήόθϳ ϻ αέΎϤϤϟ΍ ϥ΄Α Ϛηϻϭ
ϥ΃ φΣϼϴγ ϼΜϣ Δϴγ΍έΪϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ Ϧϋ ϒϗϮΘϟ΍ ΩήΠϤΑϭ Ϫϧ΃ ϻ· ˬ ϊϓΎϨϟ΍ ήϴϏϭ ϊϓΎϨϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ϞΜϣ ΢ΒμΗϭ ϲϤϠόϟ΍ ϞϴμΤΘϟ΍ ΎϳϼΧ ΪϤΠΘΗ ΚϴΣ ( ϒϴμϟ΍ ΓίΎΟ· ϲϓ ϚϟΫ φΣϼϳ ) ϲηϼΘϟ΍ ϲϓ ΃ΪΑ Ϊϗ Ίη Ϟϛ
) ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ ήϴϏ ΦϤϟ΍ ΎϳϼΧ ϚϟάΑ ϞϐΘδϴϟ ΍ΪϳΪΟ ΎϤϠϴϓ ΎϬϴϠϋ ϞΠδϴϟ ΎϬΒΣΎλ ΎϬΤδϤϳ ϲΘϟ΍ ΔϤϳΪϘϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ς΋΍ήη
ΎϬϠϛ ϥϮϜΗϭ ΎϳϼΨϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ΓΪϴϔϣ ΔϣϮϠόϣ ϱ΃ ϰϘΒϳ Ϧϟ ΎΌϴθϓ ΎΌϴηϭ ( φΣϼϳ ϭ΃ ΪμϘϳ ϥ΃ ϥϭΩ ΙΪΤϳ ϚϟΫϭ
ϱ΃ ϝ΍Άγ ϦϜϤϳ ϚϟΫ Ϧϣ ΖΒΜΘϠϟ ˬ ΔϳϮϴϧΩϭ ΔϴϨϳΩ ϡϮϠϋ Ϧϣ ϊϓΎϧϭ Ϊϴϔϣ Ϯϫ Ύϣ Ϟϛ Ωήσ ΪόΑ ϮϬϠϟ΍ϭ βϨΠϠϟ ΓίϮΠΤϣ
ΙϼΜΑ ΔόϣΎΠϟ΍ ϭ΃ ϱϮϧΎΜϟ΍ Ϧϣ Ν ήΨΘϟ΍ ΪόΑ Ίη ϪϨϫΫ ϲϓ ϥϵ΍ ϲϘΑ Ϊϗ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΎϤϴϓ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϲϨϣΪϣ Ϧϣ ΏΎη
. ήϴΜϜΑ ϚϟΫ Ϧϋ ΓΪϤϟ΍ ϞϘΗ ΎϤΑέϭ ςϘϓ Ε΍ϮϨγ

)ˮ ϊϗ΍ϭ ϰϟ· ϝΎϴΨϟ΍ ϝϮΤΘϳ ϒϴϛ ) ϢϴϘϟ΍ϭ ΉΩΎΒϤϟ΍ ρϮϘγ (2)

Ϧϣ ΏΎθϟ΍ ΔϳΎϗϮϟ ΍ΪΟ ϢϬϣ ΎϬΘγέΎϤϣ ϥ΃ ϩΩΎϔϣ ΍ΪΟ ΊσΎΧ ϱ΃έϭ ΓήϜϓ ˯΍έϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ϦϴγέΎϤϤϟ΍ ξόΑ ϕΎδϨϳ
ϞΟ΃ Ϧϣ ΎϬΘγέΎϤϣ Ϧϣ ΓΎΘϔϟ΍ϭ ΏΎθϠϟ ΪΑ ϻϭ Ε΍˯΍ήϏϻ΍ϭ ϦΘϔϟ΍ Ϫϴϓ ήΜϜΗ ϥΎϣί ϲϓ ΎϨϧ΃ ϭ ζΣ΍Ϯϔϟ΍ϭ Ύϧΰϟ΍ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍
κμϘϟΎϓ . ΎϣΎϤΗ ϚϟΫ βϜϋ ΔϤϟΆϤϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϥ΃ ϻ· ϦΘϔϟ΍ ϩάϫ ΔϣϭΎϘϣ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϖϴϘΤΗϭ ΓϮϬθϟ΍ έΎϧ ΩΎϤΧ·
ϢϏέ ΔϴϗϼΧ΃ ϞϛΎθϣ ϲϓ ΍ϮσέϮΗ Ϧϳάϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϊϣ ΙΪΣ Ύϣ ϥ΃ ϰϠϋ ΕΪϛ΃ ϦϴγέΎϤϤϟ΍ ξόΑ ΔΣέΎμϣϭ Δϴόϗ΍Ϯϟ΍
ϻ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΕΎτϘδϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ βϴ΋ήϟ΍ ΐΒδϟ΍ ϥΎϛϭ ΉΩΎΒϤϟ΍ϭ ϢϴϘϟ΍ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϣϭ ΓΪϴΟ ΔΌϴΑ ϲϓ ΍ϮΌθϧ ϢϬϧ΃
ΓΩΎόϟ΍ ϊϣ ϩέ΍Ϯθϣ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ αέΎϤϤϟ΍ ΪΠΗ . Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΎϬΗ΍ϭΩ΃ Ϣϫ΃ Ϧϣ ϲΘϟ΍ϭ ΔϴδϨΠϟ΍ ΓϮϬθϟ΍ ήϴΛ΄Η Ϧϋ ΝήΨϳ
ΔϳάϐΗ ϰϟ· ϪΘΟΎΣϭ Ϊϳ΍ΰΗ ϲϓ ΔϴδϨΠϟ΍ ϪΗΎΒϏέ ΪΠϳ ΎΌϴθϓ ΎΌϴη Ϫϧ΃ ϻ· ΉΩ ΎΒϣϭ Ϣϴϗϭ Δϴϣϼγ· ΔϴΑήΗ ϭΫ ϥΎϛ Δϳήδϟ΍
ϭ΃ κμϘϟ΍ϭ ήχΎϨϤϟ΍ έ΍ήϜΘΑ ϡΪϘΗ ΎϤϛ Ϫϟ ϖϘΤΘϳ Ϧϟ ϚϟΫϭ ϡϮϳ ΪόΑ ΎϣϮϳ ήΒϜΗ ΓέΎΛϹ΍ϭ Ϫϴϓ ΪϳΪΠΘϟΎΑ ϲδϨΠϟ΍ ϪϟΎϴΧ
ϭ΃ ϪτϴΤϣ Ϧϣ ΔϴϘϴϘΣ ΕΎϗϼϋ ΩΎΠϳ· ϲϓ ήϴϜϔΘϟ΍ ΃ΪΒϳ ΎϨϫ Ϧϣϭ ΩϮΟϭ ϢϬϟ βϴϟ ϥϮ˷ϴϤϫϭ αΎϧ΃ Ϟ˷ϴΨΗ ϲϓ έ΍ήϤΘγϻΎΑ
΃ήΠΘϳ ϻϭ ϞΑ Ϛϟάϟ Ύπϓ΍έ ήϣϷ΍ ΉΩΎΑ ϲϓ ϥϮϜϳ Ϊϗ . ΎϬΑΎΤλ΃ ΎϬϤϠόϳ ϲΘϟ΍ ϕήτϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϚϟΫ ήϴϏϭ ήϔδϟΎΑ
ϝΎϴΨϟ΍ ϞϏϮΘΑϭ ΓήϤϟ΍ ϮϠΗ ΓήϤϟ΍ ϦϜϟϭ ΃ΪΒϣϭ ϖϠΧϭ ϦϳΩ ϭΫ ϝ΍ΰϳ ϻ ϪϧϷ ϊϗ΍Ϯϟ΍ νέ΃ ϰϠϋ ϝΎϴΨϟ΍ ϚϟΫ ϖϴϘΤΗ ϰϠϋ
ϦϳΪΑ ϑήΘόΗ ϻ ΔΌϴϧΩ Ϟ΋Ύγϭ ΎϬϠϛϭ ( βϨΠϠϟ ΔϛήΤϣ ϯήΧ΃ Ϟ΋Ύγϭϭ ϡϼ ϓ΃ Ϧϣ ϩΪϫΎθϳ ΎϤΑϭ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ Ϫϴϓ ϲδϨΠϟ΍
ϦϴϛΎδϤϟ΍ ˯ϻΆϫ ΉΩΎΒϣ άΧ΄Η ϰΘΣ ˬ (Δϴϧ΍ϮϴΣ ΕΎϗϼόϟ ΪϴδΠΗ ϻ· ϲϫ Ύϣ ϲΘϟ΍ϭ ΔϴϣΩϵ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ςδΑ΃ ϰΘΣ ϭ΃ ΃ΪΒϣ ϭ΃
ΪϴΒϋ ϻ· Ϣϫ Ύϣϭ ΃ΪΒϣ ϻϭ ϦϳΩ ϢϬϤϜΤϳ ϻ ΕΎϧ΍ϮϴΤϟ΍ ϡϮϬϔϤΑ αΎϧ΃ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓ ϥϮΤΒμϳ ϰΘΣ ΎΌϴθϓ ΎΌϴη έΎϴϬϧϻ΍ ϲϓ
. ΔϴδϨΠϟ΍ ϢϬΗΎΒϏέϭ ϢϬϟΎϴΧ ˯΍έϭ ϥϭΩΎϘϨϣ ϥϭή˷ϴδϣ

Ϫϧ΍ ϻ· ΕΎϣήΤϤϟ΍ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ Ϧϣ ΎΘϗΆϣ ΏΎΒθϟ΍ ϲϤΤΗ ΎϬϧ΃ Ϧϣ ϻΪΑ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ϥϮϜΗϭ ΊσΎΨϟ΍ ΩΎϘΘϋϻ΍ ϚϟΫ ΩΪΒΘϳϭ
Ϣψόϣ ϲϓ ΔϤϴϟ΃ ΔϳΎϬϧ Ϧϣ ϦϴϨϣΪϤϟ΍ϭ ϦϴγέΎϤϤϟ΍ ήϴΜϛ ϊϣ ΙΪΤϳ Ϊϗ Ύϣ ϲϓ ΎΒΒγ ϥϮϜΗ ΎϬϧΎϣΩ·ϭ ΎϬϴϓ ΝέΪΘϟΎΑϭ
ΔϳϮϴϧΩ ΔΑϮϘϋ ϭ΃ ίΪϳϹΎϛ ΔϴδϨΟ ν΍ήϣ΃ Ϧϣ ΎϤϬϴϠϋ ΐΗήΘϳ Ύϣϭ ρ΍ϮϠϟ΍ ϭ΃ Ύϧΰϟ΍ ϥΎϣΩΈΑ ΎϴϧΪϟ΍ ϲϓ ωΎϴοϭ ϦϴϳΎΣϷ΍
ϊϤδϧ ϲΘϟ΍ έϮϣϷ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏϭ ϞϫϷ΍ ϯΪϟ ΔΤϴπϓ ϭ΃ ) ϦϴΟϭΰΘϤϠϟ ) ϕϼσ έ΍ήοϷ΍ Ϟϗ΃ϭ ήϳΰόΘϟ΍ ϭ΃ ϦΠδϟΎϛ
ΎϨϴϘϳ ϥ΃ ϢϜϟϭ ϲϟ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝ΄γ΍ϭ ΕήϛΫ ϲΘϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ Ϧϣ ϝΎΣ ϰϠϋ ΔϤΗΎΧ ˯Ϯγ ϚϟΫ ϊΒΘϳ ΎϤΑέ Ϛϟάϛϭ ΎϬϨϋ
. ϚϟΫ Ϧϣ ΎόϴϤΟ ΎϨψϔΤϳ ϥ΍ϭ ˯ΎθΤϔϟ΍ϭ ˯Ϯδϟ΍ ΎϨϋ ϑήμϳ ϥ΃ϭ ΎϨδϔϧ΃ έϭήη

:-Δϔόϟ΍ϭ ˯ΎϴΤϟ΍ ϝ΍ϭί(3)


ϦϳΪϟ΍ ΰΟ΍ϮΣ ϡ΍ΪϬϧ΍ϭ Δϔόϟ΍ϭ ˯ΎϴΤϟ΍ ϢϟΎόϣ ϝ΍ϭί ϰϟ· ϲΠϳέΪΗ ϞϜθΑϭ ϱΩΆϳ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϲϓ ϱΩΎϤΘϟ΍ ϥ·
ϚϟΫ ϯήΗ ϥ΃ ΐΠϋ ϼϓ .ΎΣϮοϭ ήΜϛ΃ ΙΎϧϺϟ ϮϬϓ έϮϛάϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΎΤο΍ϭ Ϊόϳ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ ˬ ϕϼΧ Ϸ΍ϭ
ϡΎόϟ΍ ωέΎθϟ΍ ϲϓ ϰΘΣ ϭ΃ ϥ΍ήϴΟ ϭ΃ ΕΎΒϳήϗ Ϧϣ ϪΑ ΔτϴΤϤϟ΍ Ε΍έϮόϟ΍ ϰϟ· ήψϨϟΎΑ ΃ήΠΘϳ ϦϜϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ϕϮϠΨϟ΍ ΏΎθϟ΍
ϊϓέ Ϧϣ ϲΤΘδΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϥ΃ ΐΠϋ ϻϭ .Ϊϴ˷ μΘϟ΍ϭ ΔϘΣϼϤϟΎΑ ϙΎϨϫϭ ΎϨϫ Ϧϣ Ε΍έϮόϟ΍ ϊΒΘΘϳϭ ϖΣϼϳ ΢Βλ΃ Ϊϗϭ
Ε΍έΎηϹ΍ ΪϨϋϭ ϕ΍ϮγϷ΍ ϲϓ ϙ΍Ϋϭ ΍άϫ ϰϟ· ήμΒϟ΍ ϕΪΤΗ ϲΘϟ΍ ϲϫ ΖΤΒλ΃ Ϊϗϭ ΎϬϴϣΪϗ ϊοϮϣ Ϧϣ ϰϠϋ΃ ΎϫήμΑ
ϖΣϼΗ Ύϫ΍ήΗϭ ˬϩήμΑ ξϐϳϭ ϞΟήϟ΍ ϲΤΘδϳ ϰΘΣ ΎϬΗ΍ήψϨΑ ϞΟήϟ΍ ϊΑΎΘΗϭ ϕΪΤΗ ϝ΍ΰΗ ϻ ϦϬπόΑ ϥ΃ ϰΘΣ
ΐΠϋ ϻ .Ε΍ϮϨϘϟ΍ϭ ίΎϔϠΘϟ΍ ϲϓ ϡ΍ήϐϟ΍ϭ ΐΤϟ΍ ΪϫΎθϣ Ϟϛϭ ϝΎΟήϟ΍ Ε΍ έϮϋ ϰϟ· ήψϨΗϭ ΎϬΑΎϛέϭ ΔϠϴϤΠϟ΍ Ε΍έΎϴδϟ΍
ϝΎΠϣ Ϟϛ ϲϓ ϪϟΎϴΧϭ ϩήϜϔΑ ϞϘϨΘϳ ΢Βλ΃ ΔΌϳήΑ έϮϣ΃ ϲϓ ΍έϮμΤϣϭ Ύϔϴψϧ ΍ήϫΎσ βϣϷΎΑ ϪϟΎϴΧ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϯήΗ ϥ΃
ϕ΍ϮγϷΎϛ ϦϴδϨΠϟ΍ ΎϬϴϓ ΪΟ΍ϮΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϣΎόϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ ϲϓ έϮϣϷ΍ ϩάϫ ΔψΣϼϣ ϦϜϤϳ .ΓϮϬθϟ΍ϭ βϨΠϟ΍ ΕϻΎΠϣ Ϧϣ
΍ΪΟ ϞϬδϟ΍ Ϧϣ ΢Βλ΃ έϮϣϷ΍ ϩάϫ ϝ΍ϭΰΑ Ϫϧ΃ Ϛη ϻϭ ˬ Ϳ΍ ϢΣέ Ϧ˷Ϥϣ ϻ· ˯ΎϴΤϟ΍ ϝ΍ϭί ϰϠϋ ϞϴϟΪϛ ΕΎϫΰϨΘϤϟ΍ϭ
.ΎϬϨϣ ϢϛΎ˷ϳ·ϭ Ϳ΍ ΎϨϤμϋ ή΋ΎΒϜϟ΍ ϥ΍Ϯϟ΃ϭ ϑΎϨλ΃ Ϧϣ ΎϬόΒΘϳ Ύϣ Ϟϛϭ ΔϣήΤϣ ΕΎϗϼϋ ΔϣΎϗ·

:ζΣ΍Ϯϔϟ΍ϭ Ν΍ϭΰϟ΍ϭ ϕϼτϟ΍ ΩΪόΗ (4)

ϲϓ ΞϳϭήΘϟ΍ϭ ω΍ΪΨϟ΍ ˯Ύδϧ ϪϴϠϋ ϱάϟ΍ ΓέΎΛϹ΍ϭ ˯΍ήϏϹ΍ ϯϮΘδϣ βϔϨϟ ϞμΗ ϻ Ϊϗ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ αέΎϤϤϟ΍ ΔΟϭί
ϡΎϫϭϷ΍ ϝΎϴΨϟ΍ ϦϣΪϣ ήψϧ ϲϓ ϚϟΫϭ (ΔΌϳήΒϟ΍ϭ Δϔϴϔόϟ΍ ϝΎϤΠϟ΍ ΕΎϣϮϘϣ Ϧϣ ΎϬϳΪϟ ϥΎϛ ϥ΍ϭ ϰΘΣ ) Ε΍ϮϨϘϟ΍ϭ ϡϼϓϷ΍
Ϟμϳ ϥ΃ ΩΎΘϋ΍ ϱάϟ΍ ϒ΋΍ΰϟ΍ ϱΩέϮϟ΍ ϪϟΎϴΧ ϢϟΎϋ ϲϓ Ϧθόϳ ϲΗϼϟ΍ ϚΌϟϭ΃ ΔΟέΩ ϰϟ· ϪϋΎϨϗ· ΔΟέΩ ϲϓ ώϠΒΗ Ϧϟϭ
ϪΘΟϭί ϊϣ ωΎΘϤΘγϻ΍ βϔϧ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϲϓ Ϟθϔϳ Ϊϗ ϮϬϓ ϡΪϘΗ Ύϣ ϰϠϋ ˯ΎϨΑϭ Ϛϟάϟϭ Ϫόϣ ϞϣΎϜϟ΍ ωΎΘϤΘγϻ΍ϭ ΓϮθϨϠϟ
Ϫϟ ϖϘΤΗ ϯήΧ΃ Γ΃ήϣΎΑ Ν΍ϭΰϟ΍ϭ ϕϼτϟ΍ ϲϓ ήϴϜϔΘϟ΍ ϰϟ· ΪόΑ ΎϤϴϓ ϩϮϋΪϳ ΎϤϣ ΎϬόϣ ϲδϨΟ έϮΘϓ ϚϟΫ ϰϠϋ ΐΗήΘϳϭ
Ϫϧ΍ ϭ΃ ΔϠϜθϤϟ΍ βϔϧ ϰϘΒΗϭ ϯήΧ΄Α ΝϭΰΘϳ ϢΛ ϖϠτϴϓ ϰϟϭϷ΍ ϪΘΟϭί ϲϓ ΔϠϜθϤϟ΍ ϥ΃ ϪϨϣ ΎϨχ ΩϮϘϔϤϟ΍ ωΎΒηϹ΍ ϚϟΫ
ΓΩϮϘϔϣ ΔϘϠΣ ϞΧ΍Ω ϦϴϜδϤϟ΍ ΍άϫ ΢Βλ΃ ΪϘϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ϚϟΫ ϖϴϘΤΘϟ ΔϣήΤϤϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϰϟ· ΄ΠϠϳ ϪϨϜϟϭ ϪΘΟϭί ϰϠϋ ϲϘΒϳ
ΎϬΗΎϣϮϘϣϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϲϓ Δϳ΍ΪΒϟ΍ άϨϣ ΖϧΎϛ ΔϠϜθϤϟ΍ ϥ΃ ϢϠϋ ϪΘϴϟϭ ϪΘϳΎϏ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϲϓ ϼϣ΃ ΕΎϣήΤϤϟ΍ Ϧϣ
ϝϼΤϟ΍ Ϟϗ΄ϓ ωΎΒηϹ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ ΪϬΠϟ΍ ϭ ˯ΎϨόϟ΍ Ϧϣ ΔϠΣήϤϟ΍ ϚϠΘϟ Ϟμϳ ϻ ΎϬγέΎϤϳ ϦϜϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ϥ΃ ϚϟΫ ϞϴϟΩϭ
Γ΃ήϤϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˯ΎδϨϟ΍ ϊϣ ϖΒτϨϳ Ϫδϔϧ ήϣϷ΍ ϭ ϪΘΟϭί ϊϣ ωΎΘϤΘγϻ΍ ϭ ϑάϘϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ϭ ϪΗϮϬη ϚϳήΤΘϟ ϪϴϔϜϳ
ϝϮϠΤϟ΍ ΪΣ΄Α ξϳϮόΘϠϟ ϰόδΗ Ϊϗ ϻ· ϭ ϚϟάΑ ϼϴϔϛ ΎϬϧΎϤϳ · ϥΎϛ ΍Ϋ· ϞϤΤΘΗϭ ήΒμΗ Ϊϗϭ ήΜϛ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫ ϲϔΨΗ Ϊϗ
. ΔϣήΤϤϟ΍

:ΔϴϠΒϘΘδϤϟ΍ έΎΛϵ΍ ( Ν(

.ΓΪϴΟ Δϔϴχϭ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϟ΍ ( 1 )


ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ϝϮΒϘϟΎϓ ˬ ϞϬδϟ΍ ˯ϲθϟ΍ ϚϟάΑ ΪόΗ Ϣϟ ϩήϴϏϭ ϢϴϠόΗϭ ΐδϛϭ ϞϤϋ Ϧϣ ΓΎϴΤϟ΍ ϑϭήχ ϥ΃ ϊϴϤΠϟ΍ ϢϠόϳ
ΔόϔΗήϣ Ν˷ήΨΗ ΕϻΪόϣ ήΧϵ΍ Ϯϫ ΐϠτΘϳ ΢Βλ΃ ΓΪϴΟ Δϔϴχϭ ϰϠϋ ϝϮ μΤϟ΍ϭ ΔόϔΗήϣ ΕϻΪόϣ ΐϠτΘϳ ΢Βλ΃
΢Βλ΍ ΍άϫ Ϟϛϭ ˬ ϼΜϣ ήΗϮϴΒϣϮϜϟ΍ϭ ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ Ε΍ΩΎϬη ϰϟ· ΔϓΎο· ΔϴϠϤϋ Ε΍ήΒΧϭ Ε΍έΎϬϤΑ ΔϤϋΪϣ
.ϪΗήγ΃ ϭ ϪΗΎϴΤϟ ΐγΎϨϣ ϞΧΩ έΪμϣ ήϴϓϮΗϭ ( Γήγ΃ ϦϳϮϜΗ ) Ϊϳήϳ ϦϤϟ βϴ΋έ ΐϠτΘϣ

ϯήΧϷ΍ Ε΍έΪϘϟ΍ϭ Ε΍έΎϬϤϟΎΑ Ϛϟάϛϭ ΔϴϤϳΩΎϛϷ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟΎΑ ΊϠϣ ΞοΎϧ ϞϘϋ ΩϮΟϮ Α ϻ· ϖϘΤΘϳ Ϧϟ ϡΪϘΗ Ύϣ Ϟϛ ϥ·
υΎϘϴΘγ΍ ˬ ΓΪϴΟ ΔΤλϭ ϲϧΪΑ ρΎθϧ Ύπϳ΃ ΐϠτΘϳ ˬ Ε΍ίΎΟϹ΍ ϲϓ ΔϴϠϤόϟ΍ Ε΍ήΒΨϟ΍ ΏΎδΘϛ΍ϭ ϲϧ΍ΪϴϤϟ΍ ΐϳέΪΘϟ΍ϭ
ϦϜϳ Ϣϟ ϲΘ ϟ΍ έϮϣϷ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏϭ ˬ ΎϴϣϮϳ ΕΎϋΎγ ϊδΘϟ΍ ϭ΃ ϥΎϤΜϟ΍ ϰϟ· Ϟμϳ Ϊϗ ϞϤϋ ϡ΍ϭΩ ϲϓ ϡΎψΘϧ΍ϭ ήϜΒϣ
ϦϣΪϣ ϯϮϘϴγ ϒϴϜϓ ϡϮϴϟ΍ ΔΤϠϣ Γέϭήο ΖΤΒλ΃ ΎϬϧ΃ ϻ· ϢϬϧΎϣί ϰϠϋ ΓΎϴΤϟ΍ ΔϟϮϬγ ϢϜΤΑ ΎϧϮϘΒγ Ϧϣ ΎϬΟΎΘΤϳ
ϢδΟ ϱ΃ϭ ϞϘϋ ϱ΃ ˮ ΔΌϴδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫϭ ΔϣήΤϤϟ΍ ΓϮϬθϟ΍ έϮΤΑ ϲϓ ϝΰόϨϣ ϕέΎϏ Ϯϫϭ ϚϟΫ Ϟϛ ϰϠϋ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍
ˮˮˮ ήϛΫ Ύϣ ΔϬΟ΍Ϯϣ ϰϠϋ ϯϮϘϳ ϚϟΫ ΪόΑ

ϢϬϴϠϋ ϭΪΒϳ ϻϭ ϢϬϔ΋Ύχϭϭ ϢϬϤϴϠόΘΑ ϦϴϜ˷δϤΘϣ ϥϮϟ΍ΰϳ ϻϭ ϢϬΗ΍ϮϬη ϲϓ ϥϮϗέΎϏ αΎϧ΃ ϙΎϨϫ ϥ΃ Ύ Ϩϫ Ϟ΋Ύϗ ϝϮϘϳ Ϊϗϭ
ϥ΃ ϞϴΤΘδϤϟ΍ Ϧϣ ˯ϻΆϫ ϝΎΜϣ΃ ϥ΃ ΎΘΒΛ΃ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϭ ΔΑήΠΘϟ΍ ϥ΃ ϝϮϘϧ ϚϟΫ ϰϠϋ Ώ΍ϮΠϠϟϭ ˬέϮϛάϤϟ΍ ήΛ΄Θϟ΍ Ϧϣ ΎΌϴη
ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣϭ ˬΔϳϮϴΤϟ΍ϭ ρΎ θϨϟ΍ Ϧϣ ϯϮΘδϤϟ΍ βϔϧ ϰϠϋ Ϣϫϭ Ϧδϟ΍ ϡΪϘΗ ΪϨϋ ΎϤϴγ ϻϭ ΔϠϳϮσ ΓήΘϔϟ ΍ϭήϤΘδϳ
ϥϮϴΤϳ ϢϬϓ ϡ΍ήΣϭ ϝϼΣ ϦϴΑ ϖϳήϔΗ ϻϭ ϡϮλ ϻϭ Γϼλ ϼϓ Ε΍ΩΎΒόϟ΍ ϲϓ ϦϴσήϔϤϟ΍ ήΜϛ΃ Ϧϣ ˯ϻΆϫ ϝΎΜϣ΃ ϥ΃ ΪΠϧ
ϥ΃ ϢϠδϤϠϟϭ ˬ Ε΍ϮϬθϟ΍ϭ ϞϤόϠϟ ϻ· ϊδΘΗ ϻ ϢϬΗΎϴΣϭ ΎϴϧΪϟ΍ Ϟϫ΃ϭ έΎϔϜϟ΍ ϥ΄η ϚϟΫ ϲϓ ϢϬϧ΄η ΔϘϠτϣ ΔϳϮϴϧΩ ΓΎϴΣ
Ώ΍άόϟ΍ ϥ΍Ϯϟ΃ Ϧϣ ϥϮϟ ϱ΃ ϰϟ΍ϭ ˮϥϮϟϭΆϴγ ϝ΂ϣ ϱ· ϰϟΈϓ Ε΍ϮϬθϟ΍ϭ ΎϴϧΪϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ Ϣϫ ϭ ˯ϻΆϫ ϝΎΜϣ΃ ΕΎϣ Ϯϟ ϞϴΨΘϳ
. ˮϥϮϗϼϴγ
:-Δϳέάϟ΍ϭ ϞϫϷ΍ ΔϳΎϋέ(2)
Ύϣ ήϴϓϮΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ΖϗϮϟ΍ϭ ϝΎϤϟ΍ ϕΎϔϧ· ϭ Γΰϳήϐϟ΍ ϚϠΗ ωΎΒη· ϰϠϋ ΎΒμϨϣ Ϫ˷Ϥϫ Ϟϛ ϥϮϜϳ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϦϣΪϣ ϥ·
ήϔδϟ΍ ήϴΜϛ ϩΪΠΗ ΪϘϓ ϪΗ΍ϭΰϧ ˯΍έϭ ΎΜϫϻ ϪΗΎϴϟϮΌδϣϭ ϪΘ˷ϴϋέ Ϧϋ ϑήμϨϳ Ϊϗ ϮϬϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ .ΔΒϏήϟ΍ ϩάϫ Ϫϟ ϊΒθϳ
ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣϭ ΓϮϬθϟ΍ ϚϳήΤΘϟ Ϣ΋ϼϤϟ΍ ϮΠϟ΍ ήϴϓϮΗ ΎϬϴϓ ϊϴτΘδϳ ϦϛΎϣ΃ ϲϓ ΖϴΒϤϟ΍ ϭ΃ ήϬδϟ΍ ήϴΜϛ ϭ΃ ΝέΎΨϠϟ
ΎϤϴϓ ϱέΪϴγ Ϟϫϭ ΔϳΎϋήϟ΍ ϖΣ ΔϳέΫ ϭ΃ Ϟϫ΃ ϰϋήϳ ϥ΃ ϰϠΘΒϤϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϊϴτΘδϳ Ϟϫ Ϛϟάϛ ήϣϷ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ .Δϳήδϟ΍
ΔϤϴϠγ ΔϴΑήΗ Ϫ΋ΎϨΑ΃ ΔϴΑήΘϟ ύήϔΘϴγ Ϟϫϭ ˮϻ ϡ΃ ήΧ΁ ϞΣϭ ϲϓ ϯήΧϷ΍ ϲϫ ΔϗέΎϏ ϪΘϨΑ΍ ϭ΃ ϪΘΟϭί ϭ΃ ϪΘΧ΃ ΖϧΎϛ ΍Ϋ·
.ˮϢϬϴϓ ΔϧΎϣϷ΍ ˯΍Ω΃ϭ ϪΘϳέΫϭ ϪΘϴΑ Ϟϫ΃ ΔϳΎϤΣ ϪϨϜϤϳ Ϟϫϭ ˮ

ΎϬϨ ϋ ϢϠϜΗ Ϣϛϭ ϊϗ΍Ϯϟ΍ νέ΃ ϰϠϋ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ αέΎϤϣ ϰϠϋ ϞϗΎϋ Ϟϛ ΎϬψΣϼϳ έ΍ήο΃ϭ Ξ΋ΎΘϧ Ϧϣ ϖΒγ Ύϣ Ϟϛ ϥ·
ήϬψΗ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ ˯΍έϵ΍ ξόΑ ΪΠϧ ϥ΃ ΎϘΣ ϒγΆϤϟ΍ Ϧϣϭ Ϫϧ΍ ϻ· ˬ ΔϧΎϣϷ΍ϭ ΓήϴμΒϟ΍ ΏΎΤλ΃ Ϧϣ ϥϭήϴΜϜϟ΍
ϥ΃ ϥϭΩ ΎϬΗΎόϴΒϣ ϝϼΧ Ϧϣ ΡΎΑέ΃ ϖϴϘΤΗ ϰϟ· ϰϟϭϷ΍ ΔΟέΪϟΎΑ ϑΪϬΗ ϲΘϟ΍ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼΠϤϟ΍ ξόΑ ϲϓ ΎϧΎϴΣ΃
ϦϴδϨΠϟ΍ Ϧϣ ΏΎΒθϟ΍ ϊϓΪΗϭ ϞΑ ΎϬϟ Ν˷ϭήΗ ΎϫΪΠϨϓ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ΓΎΘϔϟ΍ ϭ ΏΎθϟ΍ ΔϣϼδΑ ϡΎϤΘϫ΍ ϰϧΩ΃ ΎϬϳΪϟ ϥϮϜϳ
ϚϠΗ ϞΜϣ ϲϓ ϥ΄Α ΪϘΘόϳ Ϧϣ ΊτΨϳ Ϛϟάϟϭ .ΎϬΗ΍έ΍Ϊλ· ήΒϋ ΎϬϣΪϘΗ ϲΘϟ΍ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ΕΎϋήΠϟΎΑ ϚϟΫϭ ΎϬΘγέΎϤϤϟ
ϰϠϋ έΎμΘϧϻ΍ ΏΎΘϛ Ϧϣ (1). ˯ϼΒϟ΍ ΍άϫ έΩΎμϣ ΪΣ΃ ΎγΎγ΃ ϲϫϭ Ϫ΋ϼΑ Ϧϣ ˯Ύϔθϟ΍ϭ ϪΘϠϜθϤϟ Νϼόϟ΍ Ε΍έ΍ΪλϹ΍
ήπΨϟ΍ Ϳ΍ ΪΒϋ ΪϟΎΧ ϲϣ΍έ ΎϫΪϋ΃ Δγ΍έΩ ΎϬϨϣ Νϼόϟ΍ϭ ΔϳΎϗϮϠϟ ΔϴϠϤϋ Ϟ΋ΎγϭΔϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍

:Ν΍ϭΰϟ΍ ΪόΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ -

ϰϠϋ ΐΠϳϭ ..Ν΍ϭΰϟ΍ ΪόΑ ϰΘΣ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϬϟ ϢϬΗΎγέΎϤϣ ήϤΘδΗ ϞΑ Ν΍ϭΰϟ΍ ϞΒϗ ΏΎΒθϟ΍ ΪϨϋ ήϣϷ΍ ϒϘϳ ϻ Ϊϗϭ
ϦϴΑ ςΑήϳ ΝέΪΘϣ ΞϣΎϧήΑ ήΒϋ ΍άϫ ϥϮϜ ϳϭ ˬϡΎϫ ήϣ΃ ΍άϫϭ "Ύ̒ϴδϨΟ "ΔΟϭΰϟ΍ ϑΎθΘϛ΍ ΓΩΎϋ· ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΝϭΰΘϤϟ΍
Ε΍˯ΎϘϟ -ϚϟΫ ϖϴϘΤΘϟ- ΙΪΤΗ ϥ΃ ϦϜϤϳϭ ˬΎϬϤδΟϭ ˬϪΘΟϭί ˯Ύπϋ΃ ϦϴΑϭ ˬΕϻΎϴΧϭ έϮλ Ϧϣ :ΓϮϬθϟ΍ Ε΍ήϴΜϣ
ϥϭΩ Ϯϟϭ Ϟϣ΄Ηϭ ˯ϭΪϫϭ ΔϣϮόϨΑ ήΧϵ΍ ΪδΠϟ ΎϤϬϨϣ Ϟϛ βδΤΗ ϰϠϋ ήμΘϘΗϭ ˬΔΟϭΰϟ΍ϭ Νϭΰϟ΍ ΎϬϴϓ ϯήόΘϳ ΔϴδϨΟ
ΓϮϬθϠϟ ϲόϴΒτϟ΍ ωΎΒηϹ΍ ϞϴΒδϟ ϱΩΎϤϟ΍ϭ ϲδϔϨϟ΍ϭ ϲϨϫάϟ΍ έΎΒΘϋϻ΍ ΓΩΎ ϋ· ΍άϫ Ϧϣ ϑΪϬϟ΍ϭ ˬΔϠϣΎϛ ΔϴδϨΟ ΔγέΎϤϣ
ΎϬϔλϮΑ ΎϬ΋Ύπϋ΃ϭ ΔΟϭΰϟ΍ ΪδΟϭ ΔΠϴϬϤϟ΍ Ε΍ήΛΆϤϟ΍ ϦϴΑ ςΑήϟ΍ ΙΪΤϳ ϦϴΣ ΞϣΎϧήΒϟ΍ ΍άϫ ΢ΠϨϳϭ ˬΔϴδϨΠϟ΍
. ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ΓϮϬθϟ΍ ϩάϫ ˯ΎπϘϟ " ϞϤόϟ΍ ϥ΍Ϊϴϣ " ΎϬϔλϮΑϭ ˬΔϴΣΎϧ Ϧϣ ΔΠϴϬϣ Ε΍ήΛΆϣ
Δϗϼόϟ΍ ϢμϔϨΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳϭ ˬΓϮϬθϟ΍ ˯Ύπϗϭ ΓάϠϟ΍ϭ ΙήΤϟ΍ ϊοϮϣ Ϯϫ ˬ΍˱ΪϳΪΤΗ ΎϬΘϔ ϋ ϊοϮϣϭ ˬΔΟϭΰϟ΍ ΪδΟ-
΍˱˯ΰΟ ςϘϓ ΢Βμϴϟ ˭ΓάϠϟ΍ ϩάϫ ϖϴϘΤΗ Γ΍Ω΃ϭ ˬΓάϠϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ Ύ˱όοϮϣ ϪϧϮϜϟ ϪΟήϓ ϦϴΑ ϲϨϤΘδϤϟ΍ ϯΪϟ ΔϳΩΎϤϟ΍ϭ ΔϴϨϫάϟ΍
. Ύ˱όοϮϣϭ Γ΍Ω΃ -ϪΘΟϭί Ϯπϋ- ήΧϵ΍ ϒμϨϟΎΑ ϻ· ΓάϠϟ΍ ϩάϫ ϞϤΘϜΗ ϥ΃ ϥϭΩ ΎϬϘϴϘΤΗ ϊοϮϣϭ ˬΓάϠϟ΍ ϖϴϘΤΗ Γ΍Ω΃ Ϧϣ
ϦϴΑ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔϤϴϤΤϟ΍ ΔϠμϟ΍ ήϴϐΘΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ± ϦϳΪϟ΍ ϡΎϜΣ΃ ΢ϴοϮΗ ϲϓ ΝήΣ ϻϭ ± ήΜϛ΃ ΔΣ΍ήμΑ !ˮϝϮϗ΃ ΍ΫΎϣ
ϱΪΜϟ΍ϭ Νήϔϟ΍ :ΔϴγΎγϷ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ϪΘΟϭί ˯Ύπϋ΃ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ΔϴϤϴϤΣ ήΜϛ΃ Δϗϼϋ ΎϬϠΤϣ ϞΤΘϟ ˬϪΒϴπϗϭ ϞΟήϟ΍
ϊο΍Ϯϣ ΓΪϋ ϲϓ ΍άϫ ϦϜϤϳϭ .ΪδΠϟ΍ ή΋Ύγϭ ϞΑ ˬϞϣΎϧϷ΍ϭ ˬΔΒϗήϟ΍ϭ ˬήόθϟ΍ ˭ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ΎϬ΋Ύπϋ΃ϭ ˬΓήΧΆϤϟ΍ϭ
: ΎϬϨϣ

:ΓέΎΛϺϟ ΔΒδϨϟΎΑ 1-
Ϧϋ ΍˱ΪϴόΑ ΝϭΰΘϤϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΔλΎΧ ˬΎϫήϴϏ ϭ΃ ˬΔϴ΋ήϣ έϮλ Ϧϣ ΓϮϬθϠϟ ΓήϴΜϤϟ΍ ΏΎΒγϷ΍ ΓήλΎΤϣ Ϧϣ ΪΑ ϻ
ϲϓ ΔτϘϧ Ϣϫ΃ ϲϫ Δϟ΄δϤϟ΍ ϩά ϫϭ ˬΝϭΰΘϤϟ΍ ήϴϏ ϲϓ ϰϟϭ˴΃ ΏΎΒγϷ΍ ΓήλΎΤϣϭ ˬ˱ϼΜϣ ξϴΤϟ΍ ϲϓ ΖϧΎϛ ϭ΃ ϪΘΟϭί
. Νϼόϟ΍
:ΓϮϬθϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ 2-
Ϧϴϴ΋ΎμΧϹ΍ ξόΑ ϡΪΨΘδϳϭ ˬΔϔϴϔΧ ΕΎϋήΠΑ ήϴϗΎϘόϟ΍ ξόΑ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΔϴδϨΠϟ΍ ΔΒϏήϟ΍ ϭ΃ ΓϮϬθϟ΍ Δ΋ΪϬΗ ϦϜϤϳ
ήϴϗΎϘόϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΔψΣϼϣ ϊϣ ˬ "ϢΠϣ 30 ϞϳήϴϠϴϣ ιήϗ + ϢΠϣ 25 ϝϭΰϴΘΒϳήΗ ιήϗ" Ϧϣ ϥϮϜΘΗ ΔϴϠϴϟ ΔϋήΟ
ΔϗΎτϟ΍ έΎϤΜΘγ΍ ΔϴϤΘΣ ΍άϫ ϰϟ· ϑΎπϳϭ ˬΎ˱πϳ΃ ϪϠϠϘΘϓ ΏΎμΘϧϻ΍ ϰϠϋ ήΛΆΗϭ ˬΎϬϠϠϘΘϓ ΔϴδϨΠϟ΍ ΔΒϏήϟ΍ ϰϠϋ ήΛΆΗ
ϲδϔϨϟ΍ ύ΍ήϔϟΎΑ ϖϠόΘϳ Δϟ΄δϤϟ΍ Ϧϣ ΍˯ΰΟ ϥϷ ˭ΎϫήϴϏϭ ˬΔϳήϜϓϭ ˬΔϴοΎϳέ :ΔϴϘϴϘΣ Δτθϧ΃ ϲϓ ΔϴϧΪΒϟ΍ϭ ΔϴϨϫάϟ΍
. ΝϼόϠϟ ϡΎϫ ύ΍ήϔϟ΍ ΍άϫ ˯ϼΘϣ΍ϭ ˬϲϧΪΒϟ΍ ΩϮϛήϟ΍ϭ ˬϲϨϫάϟ΍ϭ
: ΎϬδϔϧ ΔγέΎϤϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ 3-
ϰϠϋ ΏέΪΘϟ΍ ΃ΪΒϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ Ϛϟάϟϭ ˬΔΘϗΆϤϟ΍ ΓάϠϟ΍ϭ ΔΣ΍ήϟ΍ ϖϴϘΤΗϭ ˬήΗϮΘϟ΍ ϒϴϔΨΘϟϭ ˬΩϮόΘϟ΍ ϢϜΤΑ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϢΘΗ
": ϲδϜόϟ΍ ΩϮόΘϟ΍"
ϩΪόΑ ΔΟϭΰϟ΍ ϊϣ ωΎϤΠϟ΍ϭ ˬΔϓϭήόϤϟ΍ ϪϠ΋ΎγϮΑ ϲδϨΠϟ΍ ΞϴϬΘϟ΍ ϦϴΑ ήϤΘδϤϟ΍ ςΑήϟ΍ ϢΘϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ΝϭΰΘϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ *
Ε΄ϴϠϓ ϪΘΒΠϋ΄ϓ Γ΃ήϣ΍ ϢϛΪΣ΃ ϯ΃έ ΍ΫΈϓ ) :ϝΎϗ ϦϴΣ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϝϮγήϟ΍ ΔϤϜΣ ϰϠΠ ΘΗ ΍άϫ ϲϓϭ ˬΓήηΎΒϣ
ΐϘϋ ωΎϤΟ " ϱ΃ ˬΐϴϘόΘϟ΍ϭ ΐϴΗήΘϠϟ " ΪόϴϠϓ" ϲϓ ˯Ύϔϟ΍ϭ ˬ[ϱάϣήΘϟ΍ϭ ΪϤΣ΃ϭ ˬϢϠδϣ] (ΎϬόϣ ϱάϟ΍ ϞΜϣ ΎϬόϣ ϥΈϓ ϪϠϫ΃
ήϔδϟ΍ ϭ΃ ˬΔΟϭΰϟ΍ ΪϨϋ έάϋ ΩϮΟϭ Δϟ ΎΣ ϲϓ Ύ̒ϴϬϳΪΑ Ύ˱ϣίϻ ϥϮϜϳ ΕΎΠϴϬϤϟ΍ Ϧϋ ΩΎόΘΑϻ΍ ϥΈϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬ "ΞϴϬΗ Ϟϛ
". ΎϨϔϠγ΃ ΎϤϛ " ΏΰϋϷ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ϭ΃ ˬΎϬϨϋ ΍˱ΪϴόΑ
ϱΪΗήϳ ϢϬπόΑ ˬ˯ΎϨϤΘγϻ΍ϭ ΞϴϬΘϟ΍ ϦϴΑ ΔϠμϟ΍ ήδϜϟ Ϫϴϓ ΰϛήϳ Ύ˱Ϩϴόϣ ΍˱ΰϣέ ϡΪΨΘδϳ ϥ΃ ΝϭΰΘϤϟ΍ϭ ΏΰϋϷ΍ ΪϋΎδϳϭ
ςϴΨΑ ϩΪϳ ςΑέ ϭ΃ ˬΔϬϳήϛ ΔΤ ΋΍έ Ε΍Ϋ ΓΩΎϣ ϊοϮΑ ΞϴϬΘϟ΍ ΪϨϋ έΩΎΒϳ ϢϬπόΑϭ ˬ˱ΎϤΗΎΧ βΒϠϳ ϢϬπόΑϭ ˬϩΪϳ ϲϓ ΍˱ίΎϔϗ
. Φϟ· ...˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϧϋ ϪϘϴόϳ ΚϴΤΑ

:˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϲϓ ωήθϟ΍ ϢϜΣ

:ϰϟΎόΗ ϪϟϮϘϟ ΔόΑέϷ΍ ΔϤ΋Ϸ΍ ΪϨϋ ϡ΍ήΣ ϲϫ ϭ

ϚϟΫ ˯΍έϭ ϰϐΘΑ΍ ϦϤϓ . ϦϴϣϮϠϣ ήϴϏ ϢϬϧΈϓ ϢϬϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ Ύϣ ϭ΃ ϢϬΟ΍ϭί΃ ϰϠϋ ϻ· ϥϮψϓΎΣ ϢϬΟϭήϔϟ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ ϭ {
] .7 : 6 ΕΎϳϵ΍ : ϥϮϨϣΆϤϟ΍ ΓέϮγ } [ ϥϭΩΎόϟ΍ Ϣϫ ϚΌϟ΄ϓ

˯ΎϤϨϨΘγϻ΍ ϭ ˬ ωϭήθϤϟ΍ Ν΍ϭΰϟ΍ έΎσ· ϲϓ ϻ· ΔϴδϨΠϟ΍ ϪΗΎΟΎΣ ϊΒθϳ ϥ΃ ϭ΃ ϪϠϴϠϏ ϱϭήϳ ϥ΃ ϥΎδϧϺϟ ΢Βϳ Ϣϟ ωήθϟΎϓ
.ϱΪόΘϟ΍ ϊοϮϣ ΎϨϫ ϭ ˬ έΎσϹ΍ ΍άϫ ˯΍έϭ ΓάϠϟ ˯ΎϐΘΑ΍ ΪϴϟΎΑ

ΔϋΎτΘγ΍ ϡΪϋ Ϛϟάϟ ρήΘη΍ ϭ Γέϭήπϟ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ ϭ ΓϮϬθϟ΍ ΓέϮϓ ΪϨϋ ΎϬϴϟ· ˯ϮΠϠϟ΍ ί΍ϮΠΑ ϝΎϗ ΪϤΣ΍ ϡΎϣϹ΍ ϥ΃ ήϴϏ
.ϰϧΰϟ΍ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ ΔϴθΧ ϭ Ν΍ϭΰϟ΍

Ύϣ Ύ˱ ότϗ ϡ΍ήΣ ϮϬϓ ϦϴϔϠΘΨϣ ϦϴδϨΟ Ϧϣ ϭ΃ ΪΣ΍ϭ βϨΟ Ϧϣ ϦϴϜϳήη ϦϴΑ ϞμΣ ˯΍Ϯγ ϮϬϓ ˬ ήϴϐϟ΍ ΪϴΑ ˯ΎϤϨϨΘγϻ΍ Ύϣ΃
ΔϋϭήθϤϟ΍ ΔϴΟϭΰϟ΍ ΓήηΎόϤϟ΍ ϭ ΔΒϋϼϤϟ΍ ΩϭΪΣ ϦϤο άΌϨϴΣ ΎϫέΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ Ϋ· ϦϴΟϭί ϦϴΑ ϞμΤϳ Ϣϟ

))ίΎΑ ϦΑ ϪϴϠϋ ΐϴΠϳ ))ˮϞϴϟΪϟ΍ Ύϣϭ ή΋ΎΒϜϟ΍ Ϧϣ ΓήϴΒϛ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ Ϟϫ

Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ϭ} ϰϟΎόΗ ϝΎϗ ΔϣήΤϤϟ΍ έϮϣϷ΍ Ϧϣ -˯ΎϨϤΘγϻ΍ -Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϥ΍ Ϛη ϻ ˬͿ ΪϤΤϟ΍ :Ώ΍ϮΠϟ΍
Ϳ΍ ϝϮγέ Ϧϋ ΚϳΩΎΣ΃ ΕΩέϭ Ϊϗϭ {ϦϴϣϮϠϣ ήϴϏ ϪϧΈϓ ϢϬϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ Ύϣ ϭ΃ ϢϬΟ΍ϭί΍ ϰϠϋ ϻ· ϥϮψϓΎΣ ϢϬΟϭήϔϟ
ϥ΃ ΔϤϳήϜϟ΍ ΔϳϵΎΑ ϝϻΪΘγϻ΍ ϪΟϭϭ ˬΔϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϲϫ ΓήϴϤϋ ΪϠΟϭ ˬΓήϴϤϋ ΪϠΟ Ϧϋ ϲϬϨϟΎΑ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ
ϪΘϛϮϠϤϣ ϊϣ ϞΟήϟ΍ ϝΎΣϭ ΎϤϬϨϴΑ ΓέϮϋ ϼϓ ϪΘΟϭί ϊϣ ϞΟήϟ΍ ϝΎΣ ϦϴϟΎΣ ϲϓ ϢϬΟϭήϓ φϔΤΑ ϦϴϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϠϋ ϰϨΛ΃ Ϳ΍
.ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ ϖ΋Ύϗήϟ΍ Ϧϣ

)) ΪΠϨϤϟ΍ Φϴθϟ΍ ϪϴϠϋ ΐϴΠϳ ))ˮ ϡϼγϹ΍ ϲϓ ΰ΋ΎΟ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϟϫ

:Ώ΍ϮΠϟ΍
Ϳ ΪϤΤϟ΍
˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϳήΤΗ ϰϠϋ ϪϘϓ΍ϭ Ϧϣϭ ϲόϓΎθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϝΪΘγ΍ Ϊϗϭ : ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ήϴΜϛ ϦΑ΍ ϝΎϗ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ : ϻ ˱ ϭ΃
:ϰϟΎόΗ ϪϟϮϗ ϲϫϭ Δϳϵ΍ ϩάϬΑ ΪϴϟΎΑ
ϚϟΫ ˯΍έϭ ϰϐΘΑ΍ ϦϤϓ . ϦϴϣϮϠϣ ήϴϏ ϢϬϧΈϓ ϢϬϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ Ύ ϣ ϭ΃ ϢϬΟ΍ϭί΃ ϰϠϋ ϻ· . ϥϮψϓΎΣ ϢϬΟϭήϔϟ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ϭ (
ϢϬΟϭήϔϟ ϢϬψϔΣ ήϛΫ ϲϓ Ύ˱ Ϩ˷ϴΑ ϥΎϜϓ : ΡΎϜϨϟ΍ ΏΎΘϛ ϲϓ ϲόϓΎθϟ΍ ϝΎϗϭ ˬ ϥϮϨϣΆϤϟ΍ ΓέϮγ ) 4-6 ϥϭΩΎόϟ΍ Ϣϫ ϚΌϟϭ΄ϓ
ϰϐΘΑ΍ ϦϤϓ : ( ϝΎϘϓ ΎϫΪ˷ϛ΃ ϢΛ .. ϥΎϤϳϷ΍ ΖϜϠϣ Ύϣϭ Ν΍ϭίϷ΍ ϯϮγ Ύϣ ϢϳήΤΗ ϢϬϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ Ύϣ ϭ΃ ϢϬΟ΍ϭί΃ ϰϠϋ ϻ·
Ϳ΍ϭ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϞΤϳ ϻϭ ϦϴϤϴϟ΍ ϚϠϣ ϲϓ ϭ΃ ΔΟϭΰϟ΍ ϲϓ ϻ· ήϛάϟΎΑ ϞϤόϟ΍ ϞΤϳ ϼϓ ) . ϥϭΩΎόϟ΍ Ϣϫ ϚΌϟϭ΄ϓ ϚϟΫ ˯΍έϭ
.ϲόϓΎθϠϟ ϡϷ΍ ΏΎΘϛ . ϢϠϋ΃
33 έϮϨϟ΍ ( Ϫ˶ Ϡ˶˸πϓ˴ ˸Ϧϣ˶ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ΍ ˸ϢϬ˵ ϴ˴ Ϩ˶ ˸ϐϳ˵ ϰ͉ΘΣ ˴ Ύ˱ΣΎ˴Ϝϧ˶ ϥ ˴ ϭ˵ΪΠ ˶ ϳ˴ ϻ Ϧ ˴ ϳ˶άϟ͉΍ ˸ϒϔ˶ ˸όΘ˴ ˸δϴ˴ ˸ϟϭ˴ : ( ϰϟΎόΗ ϪϟϮϘΑ ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΃ ξόΑ ϝΪΘγ΍ϭ
.ϩ΍Ϯγ ΎϤϋ ήΒμϟ΍ ϲπΘϘϳ ϑΎϔόϟΎΑ ήϣϷ΍ ϥ΃ ϰϠϋ
Ϣ˴ Ϡ͉γ
˴ ϭ˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ Ϫ͉Ϡϟ΍ ϰ͉Ϡλ
˴ ϲ
͋ Β˶ Ϩ͉ϟ΍ ϊ˴ ϣ˴ Ύ͉Ϩϛ˵ : ϝΎϗ ϪϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ΩϮόδϣ ϦΑ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ΍ ΪΒϋ ΚϳΪΤΑ ΍ϮϟΪΘγ΍ : ΔϳϮΒϨϟ΍ Δ˷Ϩδϟ΍ : ΎϴϧΎΛ
Ν΍ϭΰϟ΍ ϒϴϟΎϜΗ ( Γ˴ ˯Ύ˴Β˸ϟ΍ ω ˴ Ύ˴τΘ˴ ˸γ΍ Ϧ ˶ ϣ˴ Ώ ˶ Ύ˴Βθ ͉ ϟ΍ ή˴ θ ˴ ˸όϣ˴ Ύ˴ϳ Ϣ˴ Ϡ͉γ
˴ ϭ˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ ϢϬ͉Ϡϟ΍ ϰ͉Ϡλ ˴ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ΍ ϝ˵ Ϯ˵γέ˴ Ύ˴Ϩϟ˴ ϝ ˴ Ύ˴Ϙϓ˴ Ύ˱Ό˸ϴη ˴ Ϊ˵ Π
˶ ϧ˴ ϻ Ύ˱ΑΎ˴Βη
˴
Ϧϣ ΔϳΎϤΣ ) ˲˯Ύ˴Οϭ˶ Ϫ˵ ϟ˴ Ϫ˵ ϧ͉Έ˶ ϓ˴ ϡ˶ ˸Ϯμ
͉ ϟΎ˶Α Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ό˴ ϓ˴ ˸ϊτ˶ Θ˴ ˸δϳ˴ ˸Ϣϟ˴ ˸Ϧϣ˴ ϭ˴ Ν˶ ˸ήϔ˴ ˸Ϡϟ˶ Ϧ
˵μ˴ ˸Σ΃˴ϭ˴ ή˶ μ ˴ Β˴ ˸Ϡϟ˶ ξ
͊ Ϗ ˴ ΃˴ Ϫ˵ ϧ͉Έ˶ ϓ˴ ˸Νϭ͉ ΰ˴ Θ˴ ϴ˴ ˸Ϡϓ˴ ( ϪϴϠϋ ΓέΪϘϟ΍ϭ
.5066 Ϣϗέ ΢Θϓ ϱέΎΨΒϟ΍ ϩ΍ϭέ ( ϡ΍ήΤϟ΍ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍
ϞϬγ΃ Ϯϫϭ Ϫϴϟ· ϊϓ΍Ϊϟ΍ ΓϮϗ ϊϣ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϰϟ· Ϊηήϳ Ϣϟϭ ϪΘ˷Ϙθϣ ϊϣ ϡϮμϟ΍ ϰϟ· ΡΎϜϨϟ΍ Ϧϋ ΰΠόϟ΍ ΪϨϋ ωέΎθϟ΍ ΪηέΎϓ
.ϪΑ ΢Ϥδϳ Ϣϟ ϚϟΫ ϊϣϭ ϡϮμϟ΍ Ϧϣ
.ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ . ΎϬϨϣ ΍άϬΑ ϲϔΘϜϧ ϯήΧ΃ ΔϟΩ΃ Δϟ΄δϤϟ΍ ϲϓϭ

:ιϼΨϠϟ Ε΍ϮτΨϟ΍ϭ ΢΋ΎμϨϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ϲϠϳ ΎϤϴϔϓ ϚϟΫ ϲϓ ϊϗϭ ϦϤϟ Νϼόϟ΍ Ύ˷ϣ΃ϭ

.ϪτΨγ ΏΎϨΘΟ΍ϭ Ϳ΍ ήϣ΃ ϝΎΜΘϣ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ιϼΨϠϟ ϲϋ΍Ϊϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ 1-
.ϚϟάΑ ΏΎΒθϠϟ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϝϮγήϟ΍ ΔϴλϮϟ ϻ ˱ ΎΜΘϣ΍ Ν΍ϭΰϟ΍ Ϯϫϭ ϱέάΠϟ΍ ΡϼμϟΎΑ ϚϟΫ ϊϓΩ 2-
ϱΩΆϳ αϭΎγϮϟ΍ ϲϓ ϱΩΎϤΘϟ΍ ϥϷ ϚΗήΧ΁ϭ ϙΎϴϧΩ Ρϼλ Ϫϴϓ ΎϤΑ ήϜϔϟ΍ϭ βϔϨϟ΍ ϝΎϐη·ϭ αϭΎγϮϟ΍ϭ ήσ΍ϮΨϟ΍ ϊϓΩ 3-
.ϪϨϣ ιϼΨϟ΍ ΐόμϴϓ ΓΩΎϋ ήϴμΘϓ ϢϜΤΘδΗ ϢΛ ϞϤόϟ΍ ϰϟ·
ϡ΍ήΤϟ΍ ϰϟ· ή˷ Πϳ ήμΒϟ΍ ϕϼσ·ϭ Ύ˱ Ϥγέ ϭ΃ ΔϴΣ ˯΍Ϯγ ΔϨΗΎϔϟ΍ έϮμϟ΍ϭ ιΎΨηϷ΍ ϰϟ· ήψϨϟ΍ ϥϷ ήμΒϟ΍ ξϏ 4-
ϊΒ˸ΘΗ˵ ϻ " : ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ϝΎϗϭ ˬ Δϳϵ΍ ) ϢϫέΎμΑ΃ Ϧϣ ΍Ϯπϐϳ ϦϴϨϣΆϤϠϟ Ϟϗ : ( ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝΎϗ Ϛϟάϟϭ
Γήψϧ ϲϫϭ ϰϟϭϷ΍ Γήψ˷Ϩϟ΍ ΖϧΎϛ ΍ΫΈϓ 7953 ϊϣΎΠϟ΍ ΢ϴΤλ ϲϓ ϪϨ˷δΣϭ 2777 ϱάϣήΘϟ΍ ϩ΍ϭέ " ΓήψϨϟ΍ ΓήψϨϟ΍
Ϧϣ΍Ϯϛ ϙήΤϳϭ ϱήϐϳ Ύϣ ΎϬϴϓ ΪΟϮϳ ϲΘϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ Ϧϋ ΪόΒϟ΍ ϲϐΒϨϳ Ϛϟάϛϭ ˬ Δϣ˷ήΤϣ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓήψϨϟΎϓ ΎϬϴϓ ϢΛ· ϻ Γ΄Πϔϟ΍
. ΓϮϬθϟ΍
. ΔϴμόϤϠϟ ύ΍ήϓ Ζϗϭ ϙήΗ ϡΪϋϭ ˬ ΔϋϮϨΘϤϟ΍ Ε΍ΩΎΒόϟΎΑ ϝΎϐθϧϻ΍ 5-
ϞγΎϨΘϟ΍ Ϯπϋ ϒόοϭ ΏΎμϋϷ΍ϭ ήμΒϟ΍ ϒόο ϞΜϣ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΔϴΤμϟ΍ έ΍ήοϷΎΑ έΎΒΘϋϻ΍ 6-
ήϴϤπϟ΍ ΰΧϭϭ ϖ ϠϘϟΎϛ ΔϴδϔϨϟ΍ έ΍ήοϷ΍ Ϛϟάϛϭ ˬ ΐ˷τϟ΍ Ϟϫ΃ ΎϫήϛΫ ϲΘϟ΍ έ΍ήοϷ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ήϬψϟ΍ ϡϵ΍ϭ
.ϡϮμϟ΍ ΩΎδϓ· Ϛϟάϛϭ ˯ΎΘθϟ΍ ϲϓ ΎλϮμΧ Ϫ˷ΘϘθϣ ϭ΃ ϝΎδΘϏϻ΍ Ω˷ΪόΘϟ Ε΍ϮϠμϟ΍ ϊϴϴπΗ ϚϟΫ Ϧϣ ϢψϋϷ΍ϭ
ˬ ρ΍ϮϠϟ΍ϭ Ύϧΰϟ΍ Ϧϣ βϔϨϟ΍ ΔϳΎϤΣ ΔΠΤΑ Γΰ΋ΎΟ ΔϠόϔϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΪϘΘόϳ ΏΎΒθϟ΍ ξόΑ ϥϷ ΔΌσΎΨϟ΍ ΕΎϋΎϨϘϟ΍ Δϟ΍ί· 7-
.΍ΪΑ΃ ΔθΣΎϔϟ΍ Ϧϣ ΎΒϳήϗ ϥϮϜϳ ϻ Ϊϗ Ϫ˷ϧ΃ ϊϣ
ϲϓ ˯ΎΟ Ϊϗϭ ΍ΪϴΣϭ ΖϴΒϤϟΎϛ ΓΪΣϮϟ΍ ΐϨΠΗϭ . ϥΎτϴθϠϟ κΨθϟ΍ ϢϠδΘδϳ ϻ΃ϭ ΔϤϳΰόϟ΍ϭ ΓΩ΍έϹ΍ ΓϮϘΑ ΢ϠδΘ ϟ΍8-
ϊϣΎΠϟ΍ ΢ϴΤλ ϲϓ Ϯϫϭ ΪϤΣ΃ ϡΎϣϹ΍ ϩ΍ϭέ . " ϩΪΣϭ ϞΟήϟ΍ ΖϴΒϳ ϥ΃ ϰϬϧ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ϥ ˷ ΃ ΚϳΪΤϟ΍
.6919
ΕΎϣϼόϟ΍ Ϧϣ έάΤϟ΍ϭ ˬ Γΰϳήϐϟ΍ Ώ˷άϬϳϭ ΓϮϬθϟ΍ ΓΪΣ Ϧϣ ήδϜϳ ϪϧϷ ϡϮμϟ΍ Ϯϫϭ ϝΎ˷όϔϟ΍ ϱϮΒϨϟ΍ ΝϼόϟΎΑ άΧϷ΍ 9-
ΔϳϭΩϷ΍ ϲσΎόΗ ϡΪϋ Ϛϟάϛϭ ΎϫΪϴϛϮΗ ΪόΑ ϥΎϤϳϸϟ ΎπϘϧ ϥϮϜϳ ϚϟΫ ΪόΑ ΩΎϋ ϥ· ϪϧϷ έάϨϳ ϭ΃ ΩϮόϳ ϻ΃ ϒϠΤϟΎϛ ΔΒϳήϐϟ΍
.ΔϴϠϜϟΎΑ ΓϮϬθϟ΍ ϊτϘϳ Ύϣ ϲσΎόΗ ϢϳήΤΗ Ϊϴϔ˵ϳ Ύϣ Δ˷Ϩδϟ΍ ϲϓ ΖΒΛ Ϊϗϭ ΔϳΪδΟϭ ΔϴΒσ ήσΎΨϣ ΎϬϴϓ ϥϷ ΓϮϬθϠϟ ΔϨϜδϤϟ΍
ϰϠϋ ϡϮϨϟ΍ ΐϨΠΗϭ ϦϤϳϷ΍ ϖ ˷ θϟ΍ ϰϠϋ ϡϮϨϟ΍ϭ ˬ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ έΎϛΫϷ΍ Γ˯΍ήϗ ϞΜϣ ϡϮϨϟ΍ ΪϨϋ Δϴϋήθϟ΍ Ώ΍ΩϵΎΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ 10-
.ϚϟΫ Ϧϋ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ϲϬϨϟ ϦτΒϟ΍
ϞϤΣ ϥ ˷ ΄Α ϢϠόϨϟϭ βϔϨϟ΍ ΎϬϴϬΘθΗ ΖϧΎϛ ϥ·ϭ ΕΎϣήΤϤϟ΍ Ϧϋ ήΒμϟ΍ ΎϨϴϠϋ ΐΟ΍ϭ ϪϧϷ Δϔόϟ΍ϭ ήΒμϟΎΑ ϲϠΤΘϟ΍ 11-
ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϪϟϮϘϟ ϚϟΫϭ ˯ήϤϠϟ Ύϣίϼϣ ΎϘ˵ϠΧ ˵ ϪΗέϭήϴλϭ ϪϠϴμΤΗ ϰϟ· ΔϳΎϬ˷Ϩϟ΍ ϲϓ ϱΩΆϳ ϑΎϔόϟ΍ ϰϠϋ β ϔ˷Ϩϟ΍
Ϧ
˴ ϣ˶ ϊ˴ γ
˴ ˸ϭ΃˴ϭ˴ ΍˱ή˸ϴΧ
˴ ˯˱ Ύ˴τϋ
˴ ˲ΪΣ
˴ ΃˴ ϲ
˴τ˶ ˸ϋ΃˵ Ύ˴ϣϭ˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ΍ ϩ˵ ˸ήΒ͋ μ
˴ ϳ˵ ˸ή͉Βμ
˴ Θ˴ ϳ˴ ˸Ϧϣ˴ ϭ˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ΍ Ϫ˶ Ϩ˶ ˸ϐϳ˵ Ϧ
˶ ˸ϐΘ˴ ˸δϳ˴ ˸Ϧϣ˴ ϭ˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ΍ Ϫ˵ ϔ͉ ό˶ ϳ˵ ˸ϒϔ˶ ˸όΘ˴ ˸δϳ˴ ˸Ϧϣ˴ :
.1469 Ϣϗέ ΢Θϓ ϱέΎΨΒϟ΍ ϩ΍ϭέ " . ή˶ ˸Βμ ͉ ϟ΍
α΄ϴϟ΍ ϡΪϋ ϊϣ ΕΎϋΎτϟ΍ Ϟόϓϭ έΎϔϐΘγϻ΍ϭ ΔΑϮΘϟ΍ ϰϟ· έΩΎΒϳ ϥ΃ ϪϴϠόϓ ΔϴμόϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϊϗϭ ΍Ϋ·ϭ 12-
.ΏϮϧάϟ΍ ή΋ΎΒϛ Ϧϣ ϪϧϷ ρϮϨϘϟ΍ϭ
Ϯϫ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ιϼΨϠϟ ϪϨϣ ϥϮόϟ΍ ΐϠσϭ ˯ΎϋΪϟΎΑ Ϫϟ ωήπΘϟ΍ϭ Ϳ΍ ϰϟ· ˯ϮΠϠϟ΍ ϥ΃ Ϫϴϓ Ϛη ϻ ΎϤϣ ΍˱ήϴΧ΃ϭ 13-
. ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ ˬ ϩΎϋΩ ΍Ϋ· ϲϋ΍Ϊϟ΍ ΓϮϋΩ ΐϴΠϳ ϪϧΎΤΒγ ϪϧϷ Νϼόϟ΍ Ϣψϋ΃ Ϧϣ

ˮΎϬΒϨΠΗ ϦϜϤϳ ϒϴϛ

: ϲΗϵ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ΔγέΎϤϣ ΐϨΠΘϟ ϊΒΘΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΢΋ΎμϨϟ΍ Ϧϣ

ˬͿ΍ Ϧϣ ˯ΎϴΤϟ΍ ϪϤϠόϴϓ ˬΔϴϓΎΧ Ϫ ϴϠϋ ϰϔΨΗ ϻ Ϫϧ΃ϭ ˬϪϴϠϋ ϪΘΑΎϗήΑ ϩήϴϛάΗϭ ˬͿΎΑ ϪΘϠλ ΔϳϮϘΘΑ ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗϭ ϻ ˱ ϭ΃
ϞΜϣ ϰϠϋ ϡΪϘϳ ϼϓ ˬϪϨϣ ϲΤΘδϴϓ ˬϪϴϟ· ϩήψϧϭ ˬϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔΑΎϗέ ΪϟϮϟ΍ ΐϠϗ ϲϓ ΰϛήΘϴϓ . ϪϧϮϗέΎϔϳϻ Ϧϳάϟ΍ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ Ϧϣϭ
. ΢ϴΒϘϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΍άϫ

ϦϴϠϤϬϣ ϭ΃ ˬϦϴϓήΤϨϣ Ωϻϭ΃ ϊϣ ΔϫϮΒθϣ ΕΎϗΪλ ϦϳϮϜΗ ΔϴϧΎϜϣ· ϪΒϴϨΠΗϭ ˬϢϬΑ ΪϟϮϟ΍ ΔϠλ ϊτϗϭ ˯Ϯδϟ΍ ˯ΎϘϓέ ήΠϫ
ϭ΃ ˬϯήΧ΃ ΔϴδϨΟ ΎϳΎπϗ ϭ΃ ˬΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϣ ϞϘϧ ϢϬϧΎϜϣΈΒϓ ˬΎϨγ ϪϨϣ ήϐλ΃ ΍ϮϧΎϛ ϥ·ϭ ϰΘΣ ˬϢϫήγ΃ Ϧϣ
Ϧϋ ΔϠϳΪΑ ΕΎϗΪλ ϦϳϮϜΗ ϲϓ ϪϤϫϭ ΪΠΑ ΏϷ΍ ϰόδϳ ϢΛ .βϨΠϟΎΑ ΔϘϠόΘϣ ΔΤϴΒϗ Ϣ΋ΎΘη ΪϟϮϟ΍ ϥϮϤϠόϳ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ
ΔϣΰΘϠϤϟ΍ ήγϷ΍ Ϧϣ ϩήϴϏ Ωϻϭ΃ϭ ϩΩϻϭ΃ ϦϴΑ ΔϳϮϗ Εϼλϭ ˬΔϓήΤϨϤϟ΍ ΕΎϗ΍Ϊμϟ΍
ΎϬΟϼϋ ΐόμϳ ΔϤϴΧϭ ΕΎϔϋΎπϣ Ϧϣ ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ ϪΒϴμϳ Ϊϗ ΎϤΑ κΨθϟ΍ ωΎϨϗ·

ΓΪϴϔϤϟ΍ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϭ΃ ΔοΎϳήϟΎΑ ϭ΃ ΓΪϴϔϤϟ΍ ϝΎϤϋϷΎΑ ΏΎΒθϟ΍ ύ΍ήϓ Ζϗϭ Ϟϐη

ΔϴδϨΠϟ΍ Ε΍ήϴΜϤϟ΍ Ϧϋ ΩΎόΘΑϻ΍

ΐΒδΑ Ύ˱ ϴδϨΟ Ύ˱ ΠϴϬΗ ΐΒδΗ ΔϣϮϨϟ΍ ϩάϫ ϥϷ ϦτΒϟ΍ ϰϠϋ ϡϮϨϟ΍ ΐϨΠΗ ϊϣ ϥΎδόϧ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϻ· ϡϮϨϟ΍ ϰϟ· ΩϮϠΨϟ΍ ϡΪϋ
ε΍ήϔϟΎΑ ΔϴϠγΎϨΘϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϙΎϜΘΣ΍

ϪΗΎϴΣ ϡΎψϧϭ ϪΘθϴόϣ ϕήσ ξόΑ ήϴϴϐΗ

ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϞϤΤΗϭ βϔϨϟ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ ϰϠϋ ΏΎΒθϟ΍ ΔϴΑήΗ

ύϮϠΑ ΪόΑ ΙΪΤΗ ήΧϷ Ζϗϭ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϩΪϳ ϊοϭϭ ϲϠγΎϨΘϟ΍ ϩϮπόϟ ΪϟϮϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ ΓΩΎϋ ϥΈϓ ήϴϐμϟ΍ ΪϟϮϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃
ϥϭΩ ϲϠγΎϨΘϟ΍ ϩϮπϋ ϰϠϋ ϪϳΪϳ ϯΪΣ· Ύ˱ όο΍ϭ Ϧδϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΪϟϮϟ΍ ΪϫΎθϳ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛϭ ˬ˱ΎΒϳήϘΗ ϒμϧϭ ϦϴΘϨγ ΪϟϮϟ΍
ϊοϮϤϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΏΎϬΘϟ΍ϭ΃ ΔϜΣ ΩϮΟϭ ϰϟ· ΕϻΎΤϟ΍ ξόΑ ϲϓ ϚϟΫ ΐΒγ ΩϮόϳϭ .ϩΪϳ ϊϓέϭ ϪΒΘϧ΍ ϪΒ˵ϧ ΍ΫΈϓ ˬϪϨϣ ϩΎΒΘϧ΍
ΔΟέΎΨϟ΍ Εϼπϔϟ΍ Ϧϣ ΪϟϮϟ΍ ϒϴψϨΗ ϝΎϤϫ· Ϯϫ ΏΎϬΘϟϻ΍ ΐΒγ ϥΎϛ ΎϤΑέ ϭ΃ ˬϡϷ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΪϳΪθϟ΍ ϒϴψϨΘϟ΍ ˯΍ήΟ Ϧϣ
. ϦϴϠϴΒδϟ΍ Ϧϣ

ϞϐθϨϳ ϪϧΈϓ ˬ ΔϠϳϮσ ΓήΘϔϟ Ύ˱ ϳέΎϋ ϪϛήΗ ϖϳήσ Ϧϋ Ϫ΋Ύπϋ΄Α ΐόϠϟ Δλήϓ ϩ΅Ύτϋ· ˬϪΟήϔΑ ΪϟϮϟ΍ ϡΎϤΘϫ΍ ΏΎΒγ΃ Ϧϣϭ
. ϱήόΘϟ΍ Ϧϣ ϩήϴϔϨΗϭ ˬ ϪΘΛ΍ΪΣ άϨϣ ήΘδΘϟ΍ ϩΪϳϮόΗ νϭήϔϤϟ΍ϭ ΎϬΑ ΚΒόϟ΍ϭ ΎϬϴϟ· ήψϨϟΎΑ

Ϧϣ Δότϗ ϭ΃ ΔΒόϟ ϰτόϳ ϥ΄ϛ ϚϟΫ ήϴϏ ϰϟ· ϪϣΎϤΘϫ΍ ϑήλ ΐΠϳ ϪΟήϓ ϰϠϋ ϩΪϳ Ύ˱ όο΍ϭ ΪϟϮϟ΍ ΪϫϮη ΍Ϋ·ϭ
ϲϐΒϨϳϻϭ ˬΞϴΠο ϥϭΩ Γήδϴϣ ΔϠϬγ ΔϠϴγϮΑ ΓΩΎόϟ΍ Ϧϋ Ϫϓήλ Ϯϫ ΩϮμϘϤϟ΍ϭ .ϪϠϴΒϘΗϭ ϪϧΎπΘΣ΍ ϭ΃ ˬΖϳϮϜδΒϟ΍
ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ΎϤϋ ΪϟϮϟ΍ ϝ΄δϳ ϥ΃ α΄Α ϻϭ .ΔϘτϨϤϟ΍ ϚϠΗ ϑΎθΘϛ΍ ϲϓ ΔΒϏήϟ΍ Ϧϣ ΍˱Ϊϳΰϣ Ϫϴϓ ήϴΜϳ ϚϟΫ ϥΈϓ ˬϪϔϴϨόΗϭ ϩήΟί
ϪδϔϨΑ ΚΒόϠϟ ϪόϓΪϳ ΔϘτϨϤϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ Ϣϟ΃ ϭ΃ ˬΔϜΣ ϙΎϨϫ

: ΎϬϨϣ ϊο΍Ϯϣ ΓΪϋ ϲϓ ΎϳΪδΟϭ Ύϴδϔϧ ϪΒόΘϤϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ϙήΘϟ Νϼόϟ΍ ϥϮϛ

ϥΎϛ ΍Ϋ· ΔλΎΧ ΎϫήϴϏ ϭ΃ ˬΔϴ΋ήϣ έϮλ Ϧϣ ΓϮϬθϠϟ ΓήϴΜϤϟ΍ ΏΎΒγϷ΍ ΓήλΎΤϣ Ϧϣ ΪΑ ϻ :ΓέΎΛϺϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˰ 1
Δϟ΄δϤϟ΍ ϩάϫϭ ˬΝϭΰΘϤϟ΍ ήϴϏ ϲϓ ϰϟϭ΃ ΏΎΒγϷ΍ ΓήλΎΤϣϭ ˬ˱ϼΜϣ ξϴΤϟ΍ ϲϓ ΖϧΎϛ ϭ΃ ϪΘΟϭί Ϧϋ ΍˱ΪϴόΑ ΝϭΰΘϤϟ΍
. Νϼόϟ΍ ϲϓ ΔτϘϧ Ϣϫ΃ ϲϫ

ξόΑ ϡΪΨΘδϳϭ ˬΔϔϴϔΧ ΕΎϋήΠΑ ήϴϗΎϘόϟ΍ ξόΑ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΔϴδϨΠϟ΍ ΔΒϏήϟ΍ /ΓϮϬθϟ΍ Δ΋ΪϬΗ ϦϜϤϳ ΓϮϬθϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˰ 2
ϩάϫ ϥ΃ ΔψΣϼϣ ϊϣ ˬ"ϢΠϣ 30 ϞϳήϴϠϴϣ ιήϗ + ϢΠϣ 25 ϝϭΰϴΘΒϳήΗ ιήϗ" Ϧϣ ϥϮϜΘΗ ΔϴϠϴϟ ΔϋήΟ Ϧϴϴ΋ΎμΧϷ΍
έΎϤΜΘγ΍ ΔϴϤΘΣ ΍άϫ ϰϟ· ϑΎπϳϭ ˬ Ύ˱πϳ΃ ϪϠϠϘΘϓ ΏΎμΘϧϻ΍ ϰϠϋ ήΛΆΗϭ ΎϬϠϠϘΘϓ ΔϴδϨΠϟ΍ ΔΒϏήϟ΍ ϰϠϋ ήΛΆΗ ήϴϗΎϘόϟ΍
ϲδϔϨϟ΍ ύ΍ήϔϟΎΑ ϖϠόΘϳ Δϟ΄δϤϟ΍ Ϧϣ ΍˯ΰΟ ϥϷ ΎϫήϴϏϭ ˬΔϳήϜϓϭ ˬΔϴοΎϳέ: ΔϴϘϴϘΣ Δτθϧ΃ ϲϓ ΔϴϧΪΒϟ΍ϭ ΔϴϨϫάϟ΍ ΔϗΎτϟ΍
.ΝϼόϠϟ ϡΎϫ ύ΍ήϔϟ΍ ΍άϫ ˯ϼΘϣ΍ϭ ˬϲϧΪΒϟ΍ ΩϮϛήϟ΍ϭ ˬϲϨϫάϟ΍ϭ

Ϛϟάϟϭ ˬΔΘϗΆϤϟ΍ ΓάϠϟ΍ϭ ΔΣ΍ήϟ΍ ϖϴϘΤΗϭ ˬήΗϮΘϟ΍ ϒϴϔΨΘϟϭ ˬΩϮόΘϟ΍ ϢϜΤΑ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϢΘΗ :ΎϬδϔϧ ΔγέΎϤϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˰ 3
": ϲδϜόϟ΍ ΩϮόΘϟ΍" ϰϠϋ ΏέΪΘϟ΍ ΃ΪΒϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ

ϩΪόΑ ΔΟϭΰϟ΍ ϊϣ ωΎϤΠϟ΍ϭ ΔϓϭήόϤϟ΍ ϪϠ΋ΎγϮΑ ϲδϨΠϟ΍ Ξ ϴϬΘϟ΍ ϦϴΑ ήϤΘδϤϟ΍ ςΑήϟ΍ ϢΘϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ΝϭΰΘϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ *
ˬϪΒΠόϳ Ύϣ "Ϫϟ ϞΤΗ ϻ " Γ΃ήϣ΍ Ϧϣ ϱ΃έ Ϧϣ " :ϝΎϗ ϦϴΣ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϝϮγήϟ΍ ΔϤϜΣ ϰϠΠΘΗ ΍άϫ ϲϓϭ ΓήηΎΒϣ
Ϟϛ ΐϘϋ ωΎϤΟ" ϱ΃ ΐϴϘόΘϟ΍ϭ ΐϴΗήΘϠϟ "ΪόϴϠϓ" ϲϓ ˯Ύϔϟ΍ϭ "ΪΣ΍ϭ ϊπΒϟ΍ ΎϤϧΈϓ ϪΘΟϭί Ϧϣ ΐμϳϭ ϪΘϴΑ ϰϟ· ΪόϴϠϓ
΍˱ΪϴόΑ ήϔδϟ΍ ϭ΃ ˬΔΟϭΰϟ΍ ΪϨϋ έάϋ ΩϮΟϭ ΔϟΎΣ ϲϓ Ύ˱ϴϬϳΪΑ Ύ˱ϣίϻ ϥϮϜϳ ΕΎΠϴϬϤϟ΍ Ϧϋ ΩΎόΘΑϻ΍ ϥΈϓ ϲϟΎΘϟΎΑ ϭ ˬ"ΞϴϬΗ
ήδϜϟ Ϫϴϓ ΰϛήϳ Ύ˱Ϩϴόϣ ΍˱ΰϣέ ϡΪΨΘδϳ ϥ΃ ΝϭΰΘϤϟ΍ϭ ΏΰϋϷ΍ ΪϋΎδϳϭ ."ΎϨϔϠγ΃ ΎϤϛ " ΏΰϋϷ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ϭ΃ ˬΎϬϨϋ
ΞϴϬΘϟ΍ ΪϨϋ έΩΎΒϳ ϢϬπόΑϭ ˬ˱ΎϤΗΎΧ βΒϠϳ ϢϬ πόΑϭ ˬϩΪϳ ϲϓ ΍˱ίΎϔϗ ϱΪΗήϳ ϢϬπόΑ ˬ˯ΎϨϤΘγϻ΍ϭ ΞϴϬΘϟ΍ ϦϴΑ ΔϠμϟ΍
. Φϟ· .. ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϧϋ ϪϘϴόϳ ΚϴΤΑ ςϴΨΑ ϩΪϳ ςΑέ ϭ΃ ˬΔϬϳήϛ ΔΤ΋΍έ Ε΍Ϋ ΓΩΎϣ ϊοϮΑ
΍άϫ ϲϓ ω΍ΪΑϹ΍ ϝΎΠϣϭ ˬϪΒγΎϨϳ ϭ΃ ϪϋΩήϳ Ύϣ κΨη Ϟϛ έΎΘΨϳϭ ˬϲγΎγ΃ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ϭ ΞϴϬΘϟ΍ ϦϴΑ ϊΑΎΘΘϟ΍ ήδϛ ϥΫ·
. ΡϮΘϔϣ

ΞϴϬΘϟ΍ ϦϴΑ ΔϠμϟ΍ ήδϛ ϲϓ ϪΣΎΠϧ ΔϟΎΣ ϲϓϭ ϢϟΆϣ ϲϧΎϤδΟ ΏΎϘόΑ ΍˱έϮϓ Ϫδϔϧ Ϟϋ Ύϔϟ΍ ΐϗΎόϳ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΙΪΣ ΍Ϋ· *
ϲϓ ϥϮϜϳϭ ˬϪΒΤϳ ˯ϲη ϲϓ Γ΄ϓΎϜϣ ϪδϔϨϟ ϲτόϳ ϥ΃ Ϧϣ ΪΑϼϓ ˬ "ΞϴϬΘϟ΍ ΐϘϋ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϡΪϋ" ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬ˯ΎϨϤΘγϻ΍ϭ
. ϪΑΎη Ύϣ ϭ΃ ΎϬϠϛ΄ϳ ϯϮϠΣ :ϱΩΎϣ ΐϧΎΟ Γ΄ϓΎϜϤϟ΍

ϡϮϠϟ΍ ΍άϫ ϥϷ ˬΎϬΒϴϧ΄Ηϭ βϔϨϟ΍ ϡϮϟ Ϧϋ ϞϳΪΒϟ΍ ϥϮϜΗ ΔΑϮϘόϟ΍ ϩάϫ ϥΈϓ ˬ Ϫδϔϧ ϞϋΎϔϟ΍ ΐϗΎϋϭ ˬ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΙΪΣ ΍Ϋ· *
. Ϟπϓ΃ ϞϜθΑ ΔϣΩΎϘϟ΍ ΓήϤϠϟ Ω΍ΪόΘγϻ΍ ϲϐΒϨϳ ΎϤϧ· ˬϊϓΎϧ ήϴϏ Ϣϟ΃ ϲϓ ΔϴδϔϨϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ΩΪΒϳϭ ˬϢϴϘϋ

.Γ΄ϓΎϜϤϟ΍ ΓΩΎϳί Ϧϣ ΪΑϻ ΡΎΠϨϟ΍ έήϜΗ ΍Ϋ·ϭ ˬΔΑϮϘόϟ΍ Ω΍ΩΰΗ ϥ΃ ΪΑϻ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ έήϜΗ ΍Ϋ· *

ΝέΪΘϣ ΞϣΎϧήΑ ήΒϋ ΍άϫ ϥϮϜϳϭ ϡΎϫ ήϣ΃ "Ύ˱ϴδϨΟ" ΔΟϭΰϟ΍ ϑΎθΘϛ΍ ΓΩΎϋ· ϥΈϓ ΝϭΰΘϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ :Δϳί΍Ϯϣ Ξϣ΍ήΑ ˰4
- ϚϟΫ ϖϴϘΤΘϟ - ΙΪΤΗ ϥ΃ ϦϜϤϳϭ ˬΎϬϤδΟϭ ˬϪΘΟϭί ˯Ύπϋ΃ ϦϴΑϭ ˬΕϻΎϴΧϭ έϮλ Ϧϣ :ΓϮϬθϟ΍ Ε΍ήϴΜϣ ϦϴΑ ςΑήϳ
Ϟϣ΄Ηϭ ˯ϭΪϫϭ ΔϣϮόϨΑ ήΧϵ΍ ΪδΠϟ ΎϤϬϨϣ Ϟϛ βδΤΗ ϰϠϋ ήμΘϘΗϭ ˬΔΟϭΰϟ΍ϭ Νϭΰϟ΍ ΎϬϴϓ ϯήόΘϳ ΔϴδϨΟ Ε΍˯ΎϘϟ
ωΎΒηϹ΍ ϞϴΒδϟ ϱΩΎϤϟ΍ϭ ϲδϔϨϟ΍ϭ ϲϨϫάϟ΍ έΎΒΘϋϻ΍ ΓΩΎϋ· ΍άϫ Ϧϣ ϑΪϬϟ΍ϭ - ΔϠϣΎϛ ΔϴδϨΟ" ΔγέΎϤϣ ϥϭΩ Ϯϟϭ
ΎϬ΋Ύπϋ΃ϭ ΔΟϭΰϟ΍ ΪδΟϭ ΔΠϴϬϤϟ΍ Ε΍ήΛΆϤϟ΍ ϦϴΑ ςΑήϟ΍ ΙΪΤϳ ϦϴΣ ΞϣΎϧήΒϟ΍ ΍άϫ ΢ΠϨϳϭ ΔϴδϨΠϟ΍ ΓϮϬθϠϟ ϲόϴΒτϟ΍
. ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ΓϮϬθϟ΍ ϩάϫ ˯ΎπϘϟ "ϞϤόϟ΍ ϥ΍Ϊϴϣ " ΎϬϔλϮΑϭ ˬΔϴΣΎϧ Ϧϣ ΔΠϴϬϣ Ε΍ήΛΆϣ ΎϬϔλϮΑ

Δϗϼόϟ΍ ϢμϔϨΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳϭ ΓϮϬθϟ΍ ˯Ύπϗϭ ΓάϠϟ΍ϭ ΙήΤϟ΍ ϊοϮϣ Ϯϫ ˬ΍˱ΪϳΪΤΗ ΎϬΘϔϋ ϊοϮϣϭ ˬΔΟϭΰϟ΍ ΪδΟ ˰ 5
΍˱˯ΰΟ ςϘϓ ΢Βμϴϟ ˭ΓάϠϟ΍ ϩάϫ ϖϴϘΤΗ Γ΍Ω΃ϭ ˬΓάϠϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ Ύ˱όοϮϣ ϪϧϮϛ :ϪΟήϓ ϦϴΑ ϲϨϤΘδϤϟ΍ ϯΪϟ ΔϳΩΎϤϟ΍ϭ ΔϴϨϫάϟ΍
. Ύ˱όοϮϣϭ Γ΍Ω΃ - ϪΘΟϭί Ϯπϋ - ήΧϵ΍ ϒμϨϟΎΑ ϻ· ΓάϠϟ΍ ϩάϫ ϞϤΘϜΗ ϥ΃ ϥϭΩ ΎϬϘϴϘΤΗ ϊοϮϣϭ ˬΓάϠϟ΍ ϖϴϘΤ Η Γ΍Ω΃ Ϧϣ

ˬϪΒϴπϗϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔϤϴϤΤϟ΍ ΔϠμϟ΍ ήϴϐΘΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ± ϦϳΪϟ΍ ϲϓ ˯ΎϴΣ ϻϭ ± ήΜϛ΃ ΔΣ΍ήμΑ ..!ˮϝϮϗ΃ ΍ΫΎϣ
ΎϬ΋Ύπϋ΃ϭ ˬΓήΧΆϤϟ΍ϭ ϱΪΜϟ΍ϭ Νήϔϟ΍ :ΔϴγΎγϷ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ϪΘΟϭί ˯Ύπϋ΃ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ΔϴϤϴϤΣ ήΜϛ΃ Δϗϼϋ ΎϬϠΤϣ ϞΤΘϟ
. ΪδΠϟ΍ ή΋Ύγϭ ϞΑ ˬϞϣΎϧϷ΍ϭ ΔΒϗήϟ΍ϭ ˬήόθϟ΍ ˬΔϳϮϧΎΜϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍

ϲϓ ϢϫϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ϭ ˬήμΒϠϟ ξϏ΃ϭ ˬΝήϔϠϟ ϦμΣ΃ ϪϧΈϓ ΝϭΰΘϴϟ ϩΪϬΟ ϞϜΑ ϊϓΪϨϳ ϥ΃ ϩϮΟέ΄ϓ ΝϭΰΘϤϟ΍ ήϴϏ Ύϣ΃ 6-
. ρΎϘϧ Ϧϣ ϪΗήϛΫ Ύϣ ΔϴϘΑϭ ˬϡϮμϟΎΑ ϪϴϠόϓ Ν΍ϭΰϟ΍ ΙΪΤϳ ϰΘΣϭ .Νϼόϟ΍

ˬϢϫϷ΍ ϦϜϟϭ ˬͿ΍ ˯Ύη ϥ· ϦϜϤϣ ϪϨϋ ϒϗϮΘϟ΍ ϥ΃ ϰϨόϤΑ ΐόλϷ΍ Ϯϫ βϴϟ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Νϼϋ ϥ΃ ϝϮϗ΃ ϥ΃ ϰϘΒϳ 7-
. ήΧ΁ ωϮοϮϣ ΍άϫϭ ˬϑάϘϟ΍ Δϋήγ ΎϬϨϣϭ ˬΎϫέΎΛ΁ Νϼϋ ΐόλϷ΍ Ύ˱ ϧΎϴΣ΃ϭ

βϔϨϟ΍ϭ ˬϥΎτϴθϟ΍ ϥ΃ϭ ˬΔΑϮΘϟ΍ Ϧϣ Ϯϫ ΐϧάϟ΍ ϥΎϴδϧ ϥ΄Α ήϴϛάΘϠϟ Ύ˱ΟΎΘΤϣ ϲϧΪΟ΃ ΎϤϛ 8-

΍˱ήδϜϨϣ ϩΪϬθϣ ϪΘϠϴΨϣ ϡΎϣ΃ ϊπΗϭ ˬα΄ϴϟ΍ Ϫδϔϧ ϲϓ ωέΰΗ ϰΘΣ ϥΎδϧϹ΍ ήϋΎθϤΑ Ύ˱ ϧΎϴΣ΃ ΐόϠΗ ΎϤϧ· ˯ϮδϟΎΑ ΓέΎϣ Ϸ΍
..ϦϤΣήϟ΍ ΐϴΒΣ ΐϧάϟ΍ Ϧϣ ΐ΋ΎΘϟ΍ ΎϤϨϴΑ Ύ˱ϣϭΰϬϣ
>>>>>>>>>>>>

˯΍έϭ ϑήΠϨϳ ϲϨϳΪϟ΍ ωί΍Ϯϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϲϋϮϟ΍ ΪϘϔϳ ϱάϟ΍ ΏΎθϟ΍ϭ ˬΓήλΎόϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ΕΎΟΎΣ Ϣϫ΃ Ϧϣ βϨΠϟ΍
ΕΎϜΒηϭ έϮϤΨϟ΍ ΕΎϧΎΣϭ ΔϠϳΫήϟ΍ ϝΎΣϭ΃ ϲϓ Ύ˱ τϗΎγ ϼϏ Ϫδϔϧ ϯήϳ ΎϤϓ έϮόη ϼΑ ΎϬϟ ϥΎϨόϟ΍ ϖϠτϳϭ βϨΠϟ΍ ΓϮϬη
.ΔϛΎΘϔϟ΍ ν΍ήϣϷ΍ϭ Ε΍έΪΨϤϟ΍ϭ Ϋϭάθϟ΍ ϢΛ ΓέΎϋΪϟ΍

ϰΘΣϭ ˬΎϫήϴϏϭ ΔΨϠδϨϤϟ΍ ΕΎϴ΋Ύπϔϟ΍ϭ ΔϋϼΨϟ΍ϭ ΓέΎΛϹ΍ ΕϼΠϣ ϰϟ· ήψϨϟ΍ϭ ˯Ϯδϟ΍ ˯ΎϗΪλ΄Α ϑ΍ήΤϧϻ΍ ΍άϫ ΃ΪΒϳϭ
ήϓΎγ ϞϜθΑ ϪΑ Ρ˷ήμΗ Ύϣ ϞΑΎϘϣ ϲϓ ϦϳΪϟ΍ ϲϓ ˯ΎϴΣ ϻ ΚϴΣ ΔΣ΍ήλ ήΜϛ΃ Ύ˱ ϋϮοϮϣ Ρήτϧ ΔϠϜθϤϟ΍ ϩάϫ ΞϟΎόϧ
ΓέΎΛϹ΍ Ξϣ΍ήΑϭ ϲϗήθϟ΍ κϗήϟΎϛ ΔϋϮϨϤϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ΚΑ ϲϓ ΖϧήΘϧϹ΍ ϊϗ΍Ϯϣϭ ΕΎϴ΋Ύπϔϟ΍ ˯ΎϴΣ ϥϭΪΑϭ ΢οΎϓϭ
.ϢϬϨϣ ϦϴϘΘϤϟ΍ ϻ
˷ · ΎΑΎΒθϟ΍ Ϧϣ ή ϴΜϛ ΎϬΑ ϰϠΘΒϤϟ΍ (Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍) ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϯϫ ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫϭ .ϪΒη΃ Ύϣϭ ΓϮϬθϠϟ
ϝ΍Άδϟ΍ϭ ΔϨγ 20 - 15 Ϧϣ ήϜΒϤϟ΍ ήϤόϟ΍ ϲϓ Ν΍ϭΰϟ΍ ϰϟ· ωέΎδϳ Ϣϟ ΍Ϋ· ϦϳΪΘϤϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ ϰΘΣ αήΘϔΗ Ϊϗ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫϭ
Ϫϟ ϱάϟ΍ ˯ϼΒϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ Ϫδϔϧ ϊϠϘϳ ϒϴϛϭ (Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍) ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϰϟ· ΏΎθϟ΍ ΄ΠϠϳ ΍ΫΎϤϟ Ϫδϔϧ Ρήτϳ ϱάϟ΍
.βϔϨϟ΍ϭ ϞϘόϟ΍ϭ ΪδΠϟ΍ ϲϓ ν΍ήϣ΃ϭ ΕΎϔϋΎπϣ

ΎϨϫ ϦΤϧϭ Ϫδϔϧ ˯ΎϘϠΗ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϣ έϮμΑ ϲϨϤϟ΍ Ν΍ήΧ·ϭ ϲΗ΍άϟ΍ ˯ΎοέϹ΍ Ϫϧ΄Α ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϑ˷ήόϧ ΔΑΎΟϹ΍ ϞΒϗϭ
.˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ΄θΑ ϲϣϼγϹ΍ ϦϳΪϟ΍ ϱ΃έϭ βϔϨϟ΍ ˯ΎϤϠϋ ϱ΃έ νήόΘδϧ

βϔϨϟ΍ ˯ΎϤϠϋ ϱ΃έ :ϻ


˱ ϭ΃

ΎϬϟ Ζδϴϟ ΔϴόϴΒσ ΔϟΎΣ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ΃ ϝϮϘϳ ϢϫΪΣ΄ϓ ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ϝϮΣ βϔϨϟ΍ ˯ΎϤϠϋ Ϧϣ ϥΎϘϳήϓ ϒϠΘΧ΍ ΪϘϟ
ήόθϳ ΎϬΘγέΎϤϣ ΪϨϋ ϦϜϟϭ .ϲδϨΠϟ΍ ΝϮπϨϠϟ ΔϣΪϘϣϭ ΔϴδϔϨϟ΍ϭ ΔϴϤδΠϟ΍ ΕϻΎόϔϧϻ΍ ϦϴϜδΘϟ ΔϴϠϤϋ ΎϬϧ΃ϭ ΕΎϔϋΎπϣ
.ϢΛϹ΍ϭ ΐϧάϟΎΑ ϥΎδϧϹ΍

.ΔϨϣΰϣ ν΍ήϣ΃ϭ ΔΌϴγ ΕΎϔϋΎπϣ ΎϬϟϭ ΔϳΪδΠϟ΍ϭ ΔϴϠϘόϟ΍ ϯϮϘϠϟ ϙΎϬϧ· ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ΃ ϝϮϘϴϓ ήΧϵ΍ ϖϳήϔϟ΍ Ύϣ΃

:ϦϴϘϳήϔϟ΍ ϝ΍Ϯϗ΃ ϲϠϳ Ύϣ ϲϓ ϢϜϴϟ·ϭ

):ϖϫ΍ήϤϟ΍ϭ Ϟϔτϟ΍ βϔϧ ϢϠϋ) ϪΑΎΘϛ ϲϓ (ΪϠϴϓϭΎϫ) ΐΘϛ

ΏΎΘϛ ϲϓ (ήϧϮΟ) ϭ (ήϠΑ) ΐϫάϳϭ). ΕΎϔϋΎπϣ ϱ΃ Ϫϟ βϴϟϭ ϲδϔϧ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ήτΧ ϥ΄Α ϝϮϘϟ΍ Ϧϣ ΪΑϻ ϡΎϋ ϞϜθΑ (
˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ΓήϴΧϷ΍ Ε΍Ϯ Ϩδϟ΍ ϲϓ ΎϘϔΗ΍ Ϊϗ ϲδϔϨϟ΍ϭ ϲΒτϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ ϥ΃ ) ΩΎϘΘϋϻ΍ ϰϟ· (ϖϫ΍ήϤϟ΍ βϔϧ ϢϠϋ)
ή΋Ύγϭ ϖϫ΍ήϤϠϟ ϲγ΍έΪϟ΍ ϯϮΘδϤϟΎΑ ήπΗ ΔΟέΩ ϰϟ· ϞΤϔΘδϳ Ϊϗ Ϫϧ΃ ϻ· ήτΧ ϭ΃ έήο ϱ΃ ϪΗ΍άΑ ϞϤΤϳ ϻ ΔγέΎϤϤϛ
Ϧϣ ΪΑϻ ...) :( ΔϘϫ΍ήϤϟ΍ Ϟ΋Ύδϣ) ϪΑΎΘϛ ϲϓ (ϱΩΰϳ· αϭήϴγ (έϮΘϛΪϟ΍ ΐΘϛ ΪϘϟϭ .(ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϪΗΎΒΟ΍ϭϭ ϪΗΎσΎθϧ
).ΓήϤϟΎΑ ΔΘΑΎΛ ήϴϏ ˯Ύϴη΃ ϲϫ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΕΎϔϋΎπϣ ϝϮΣ ϥϵ΍ ϰΘΣ Ϟϴϗ Ύϣ Ϟϛ ϥ΃ ϝϮϘϟ΍

βϨΠϟΎΑ ϝΎμΗϻ΍ ΔϴϧΎϜϣ· ϊϣ ΎϬΘγέΎϤϣ ϭ΃ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ρ΍ήϓϹ΍ ϥ΃ ϻ· ...) :ϝϮϘϳ Ϫϣϼϛ Ϧϣ ήΧ΁ ϊτϘϣ ϲϓϭ
).ΔϴόϴΒσ ήϴϏ ΔϟΎΣ Ϊόϳ ήΧϵ΍

˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϧϣ ϢδΠϟ΍ϭ ϦϫάϟΎΑ ήο΃ ˯ϲη ΪΟϮϳ ϻ )ΖϧΎϛ) ΪϘΘόϳ Ϫ΋΍έ΁ ϦϤϓ βϔϨϟ΍ ˯ΎϤϠϋ Ϧϣ ήΧϵ΍ ϖϳήϔϟ΍ Ύϣ΃
). ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΔόϴΒτϟ΍ ϊϣ Ύ˱ ϣΎϤΗ ϰϓΎϨΘϳ ΔγέΎϤϤϟ΍ Ϧϣ ωϮϨϟ΍ ΍άϫϭ

˱ Ϥϋ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϊόϳ ... ιϮμΨϟ΍ ΍άϬΑ (βΑΩ βϳέϮϣ) ϝϮϘϳϭ


ΓΪθΑ ΏΎθϟ΍ ϚϬϨΗ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫϭ ˬ˱ΎϣϮϣάϣ ϼ
).ϞΠΨϟ΍ϭ ˯ΎϴΤϟΎΑ ϥϮϤδΘϳ ΚϴΤΑ ΩΩήΘϟ΍ϭ ΔγϮγϮϟ΍ Ϧϣ ΔΒϳήϏ ΔϟΎΣ ΔγΎδΤϟ΍ ϊ΋ΎΒτϟ΍ ΏΎΤλ΃ ϯΪϟ ΪϟϮΗϭ

ΔϟΎΣ ϲϓϭ Ώ΍ήτοϻ΍ϭ ϖϠϘϟ΍ Ϊ˷ϟϮϳ - ˯ΎϨϤΘγϻ΍ - ϞϤόϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ) :ΩΎϘΘϋϻ΍ ϰϟ· (ϝΎΘγ ΍Ϊϧ΍ϮϠϴγ) ήΧ΁ ήϜϔϣ ΐϫάϳϭ
).Γήτϔϟ΍ ΙϮϠϳϭ ˯Ύϛάϟ΍ ϒ˷όπϳ ϮϬϓ ˬΔϧΰΤϣ Ξ΋ΎΘϧ ϪϴϠϋ ΐΗήΘϳ ϪϧΈϓ ϩέ΍ήϜΗ

:ΔϴδϨΠϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟΎΑ ϦϴμμΨΘϤϟ΍ ξόΑ ΪϘΘόϳ ΍˱ήϴΧ΃ϭ

ΐϠδϳϭ ˬϞδϜϟ΍ϭ ϝϮϤΨϟ΍ ϢϬϟ ΐΒδϳϭ ΔϴδϨΠϟ΍ Ε΍έΪϘϟ΍ ϒόο ϰϟ· ϦϴΑΎμϤϟΎΑ ϱΩΆϳ - ˯ΎϨϤΘγϻ΍ - ϞϤόϟ΍ ΍άϫ ϥ·(
ϞϜθΑ ϱΪδΠϟ΍ϭ ϲδϔϨϟ΍ ϒόπϟ΍ Ϧϣ ϢϬΑΎΒη ϥ΍ϮϔϨϋ ϲϓ ϥϮϧΎόϳ Ϧϳάϟ΍ ήΜϛ΃ ΎϤϓ ΔϳϮϴΤϟ΍ϭ ΔϣΎϬθϟ΍ϭ Γήϴϐϟ΍ ϢϬϨϣ
ήμΒϟ΍ ϰϠϋ ϰϟϭϷ΍ ΔΟέΪϟΎΑ ήΛΆϳ ϪϧΈϓ - βϤΨϟ΍ α΍ϮΤϟΎΑ ϲόϴΒτϟ΍ ήϴϏ ϞϤόϟ΍ ΍άϬϟ ΔΒϳήϘϟ΍ ΔϗϼόϠϟ ΍˱ήψϧϭ ˬρήϔϣ
ϯϮϘϟ΍ ϝϼΤϧ΍ ϰϟ· Γ˯ΎγϹ΍ ϦϜϤϳ ϞϤόϟ΍ ΍άϫ ΎϬΛέϮϳ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ έ΍ήοϷ΍ Ϧϣ ϥΈϓ ϚϟΫ Ϧϋ ϼ ˱ πϓϭ ˬϊϤδϟ΍ϭ
ϲΧ΍ήΗϭ - ΔϓΎΤϨϟ΍ϭ - Γήϛ΍άϟ΍ ϒόοϭ ˬΔϴϬθϟ΍ Ω΍Ϊδϧ΍ϭ ϪΟϮϟ΍ έ΍ήϔλ΍ϭ - ϡΪϟ΍ ήϘϓϭ - ΔϴδϔϨϟ΍ϭ ΔϴϤδΠϟ΍
...).ϥ΍έϭΪϟ΍ϭ ΔϴΒμόϟ΍ϭ Ν΍ΰϤϟ΍ ΓΪΣϭ ΏΎμϋϷ΍

ϩάϫ ϝϮΣ ΕΎψΣϼϤϟ΍ ξόΑϭ ΔΜϳΪΣ Δϴ΋ΎμΣ· ΎϨϫ ϞΠδϧ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ΄θΑ ϲϨϳΪϟ΍ ϲϣϼγϹ΍ ϱ΃ήϟ΍ ήϛάϧ ϥ΃ ϞΒϗϭ
:ΓΩΎόϟ΍

ϩάϫ ϙήΗ Ϧϋ ϥϭΰΟΎϋ ϢϬϧ΄Α ΍ϮΣήλ (Ύ˱ μΨη 25 Ϟϛ Ϧϣ Ύ˱ μΨη 16) ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϰϠϋ ϦϴϨϣΪϤϟ΍ Ϣψόϣ ϥ· - ΃
.ΓΩΎόϟ΍

Ωϭέϭ ϊϣ ΔϠϜθϤϟ΍ ϩάϫ ΃ΪΒΗ ϯήΧ΃ ΓέΎΒόΑϭ Ύ˱ ϣΎϋ 14 ϰϟ· 12 Ϧγ Ϧϣ ήΜϛϷ΍ ϰϠϋ ϡΎϋ ϞϜθΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΃ΪΒϳ - Ώ
.ΔτγϮΘϤϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϰϟ· ΐϟΎτϟ΍

.ϡ΍Ϯϋ΃ 8 ϰϟ· 3 Ϧϣ ϕήϐΘδΗ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϥΎϣΩϺϟ ΔϴϨϣΰϟ΍ ΓήΘ ϔϟ΍ ϥ· - Ν

ϲϓ ϦϴϓήΤϨϤϟ΍ ˯ϼϣΰϟ΍ ϢϬϨϣϭ ˯Ϯδϟ΍ ϕΎϓήΑ ϝΎμΗϻ΍ ήΛ΃ ϰϠϋ ΐϟΎϐϟ΍ ϲϓ ϞμΤΗ ˯ΎϨϤΘγϻΎΑ ΔΑΎλϹ΍ ϥ΃ ήϛ˵Ϋ - Ω
.ήϴϐϟ΍ ˯Ύδϧ ΔόΑΎΘϣϭ ϡέΎΤϤϟ΍ ήϴϏ ϰϟ· ήψϨϟ΍ϭ ..Δγ΍έΪϟ΍

΃ΪΒϳ ϲγ΍έΪϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϲϓ ϲϧΪΘϟ΍ ΍άϫϭ ˬΖϧΪΗ Ϊϗ Δϴγ΍έΪϟ΍ ϢϬ ΗΎϳϮΘδϣ ϥ΄Α 25 Ϟϛ Ϧϣ ιΎΨη΃ ϥΎϤΛ Ρήλ - ˰ϫ
.ΏϮγήϟΎΑ ϲϬΘϨϳϭ ΰϴϛήΘϟ΍ ϥ΍ΪϘϔΑ

.ΐϧάϟΎΑ αΎδΣϹ΍ ΎϬϴτόϳ ΍άϫ ϥΈϓ ˬ˯ΎϔΨϟ΍ ϲϓ ϯΩΆΗ ΎϬϧ΃ ϱ΃ (Δϳήγ) - ϭ

˯ΎϤϠϋ ϪϴϤδϳ Ύϣ ΍άϫϭ ϪΗ΍Ϋ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϴδϨΠϟ΍ ϪΗάϟ ϰϠϋ ϞμΤϳ ϰΘϔϟ΍ ϞόΠΗ ΎϬϧ΃ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ έ΍ήο΃ Ϧϣ - ί
).ΔϴδΟήϨϟ΍) ˰Α βϔϨϟ΍

.ϪϠϛΎθϣϭ βϨΠϟ΍ Ϧϣ ΏϭήϬϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ ϋϮϧ ήΒΘόΗ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ΔγέΎϤϣ - Ρ

ϡϼγϹ΍ ήψϧ ΔϬΟϭ Ϧϣ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ :Ύ˱ ϴϧΎΛ

ΔόϴΒτϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ ΟϭήΧ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ ϰϟ· ήψϨϳ ˬΔϴϧΎδϧϹ΍ Γήτϔϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ Ύ˱ Ϥ΋Ύϗ Ύ˱ ϨϳΩ ϩέΎΒΘϋΎΑ ϡϼγϹ΍
.ΔϴϧΎδϧϹ΍ Γήτϔϟ΍ ϰϠϋ ˯΍ΪΘϋ΍ϭ

ϩάϬϟ ΎϬοήόΗ ΪϨϋ ϲϣϼγϹ΍ ΙϭέϮϤϟ΍ ϲϓ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ϭ ΚϳΩΎΣϷ΍ ήϴθΗ ΎϤϛ (˯΍ΪΘϋϻΎΑ ) ϚϟΫ Ϧϋ ϥ΁ήϘϟ΍ ήΒόϳϭ
Ϧϋ ΪόΒϟΎΑϭ (ϥϮόϠϣ) ϭ (Ϫδϔϧ ΢Ϝϧ ϦϤϛ ) ϭ (ήϴΒϛ ϢΛ·) ϞϴΒϗ Ϧϣ Ε΍έΎΒόΑ ΎϬϔμΗϭ ϚϟΫ Ϧϣ ΔΒϳήϗ ϥΎόϣ ϰϟ· ΔϟΎΤϟ΍
...Δόγ΍Ϯϟ΍ Ϳ΍ ΔϤΣέ

Ϧϣ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ ϪϛήΘΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ύϣ ΔϘϴϘΣ ϲϜΤΗϭ ˬΐϧάϟ΍ ΔϤψϋ ϰϠϋ ϝΪΗ ή ϴΑΎόΘϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϥ΃ ϲϓ Ϛη Ϧϣ βϴϟϭ
κΨθϟ΍ Δϗϼϋ ϰϠϋ ΔϴΒϠγ έΎΛ΁ Ϧϣ ϪϛήΘΗ Ύϣ Ϧϋ ϼ ˱ πϓϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ήϜϓϭ ϢδΟϭ βϔϧ ϰϠϋ ΔΑήΨϣ έ΍ήο΃ϭ έΎΛ΁
.ϲϣϼγϹ΍ έϮψϨϤϟ΍ ϲϓ ϰϟΎόΗ ϖϟΎΨϟΎΑ

΢Θϓϭ ϥ΍ήϔϐϟ΍ϭ ΢ϔμϟΎΑ ΏΎθϟ΍ϭ ϖϫ΍ήϤϟ΍ ή˷θΑ ΪϘϓ ΍άϟ (ϦϴϤϟΎόϠϟ ΔϤΣέ ) ϪϟϮγέϭ ΔϤΣήϟ΍ ϦϳΩ ϡϼγϹ΍ ϥΎϛ ΎϤϟϭ
.ΔϣΎϘΘγϻ΍ϭ ΔΑϮΘϟ΍ ϰϟ· ΎϤϫΎϋΩϭ ϞϣϷ΍ Ώ΍ϮΑ΃ ΎϤϬϬΟϮΑ

ΪϤΤϟ΍ ΪόΑ ϝΎϗϭ ϡϮϳ Ε΍Ϋ ήΒϨϤϟ΍ Ϊόλ (Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ) ϲΒϨϟ΍ ϥ΃ (ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϕΩΎμϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ϧϋ ϱϭέ
ήΠθϟ΍ ϰϠϋ ήϤΜϟ΍ ΔϟΰϨϤΑ έΎϜΑϷ΍ ϥ΃ ήϴΒΨϟ΍ ϒϴτϠϟ΍ Ϧϋ ϲϧΎΗ΃ Ϟϴ΋ήΒΟ ϥ· αΎϨϟ΍ ΎϬϳ΃ ) :ϰϟΎόΗ ϱέΎΒϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎϨΜϟ΍ϭ
ϦϬϟ βϴϠϓ ˯ΎδϨϟ΍ ϙέΪϳ Ύϣ ϦϛέΩ΃ ΍Ϋ· έΎϜΑϷ΍ Ϛϟάϛϭ ..ΡΎϳήϟ΍ ϪΗήΜΑϭ ˬβϤθϟ΍ ϪΗΪδϓ΃ ϦΘΠΗ ϢϠϓ ΎϫέΎϤΛ ϙέΩ΃ ΍Ϋ·
.ϲΗ΍άϟ΍ ˯ΎοέϹ΍ ΩΎδϔϟ΍ Ϧϣϭ .(ήθΑ ϦϬϧϷ ΩΎδϔϟ΍ ϦϬϴϠϋ ϦϣΆϳ Ϣϟ ϻ·ϭ ΔϟϮόΒϟ΍ ϻ· ˯΍ϭΩ

ϰϠϋ ϻ· ϥϮψϓΎΣ ϢϬΟϭήϔϟ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ϭ ...ϥϮϨϣΆϤϟ΍ ΢Ϡϓ΃ Ϊϗ ) ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ϒλ ϭ ϲϓ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ϲϓ ˯ΎΟ ΎϤϛ
).ϥϭΩΎόϟ΍ Ϣϫ ϚΌϟϭ΄ϓ ϚϟΫ ˯΍έϭ ϲϐΘΒϳ Ϧϣϭ ϦϴϣϮϠϣ ήϴϏ ϢϬϧΈϓ ϢϬϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ Ύϣ ϭ΃ ϦϬΟ΍ϭί΃

ήϛάϧ ϚϟΫ ϞΒϗϭ ˮ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϰϟ· ΏΎΒθϟ΍ ΄ΠϠϳ ΍ΫΎϤϟ ήϛΫ ϊϣ (˯ΎϨϤΘγϻ΍) Νϼόϟ ϞΧΪϣ ϰϟ· νήόΘϟ΍ ΩΪμΑ ΎϨϫ ϦΤϧϭ
:ΓΎΘϔϟ ϯήΧϷ΍ϭ ΏΎθϟ ϰϟϭϷ΍ ϦϴΘ ϟΎγέ

:ϰϟϭϷ΍ ΔϟΎγήϟ΍
˯ϼΑ ν΍ήϋ΃ Ϧϣ Ϯϫ ΎϤϧ· ˬήμΒϟ΍ ϲϓ ϒόοϭ ϦϴΘΒϛήϟ΍ ϲϓ Υ΍ήΗϭ ˬα΃ήϟ΍ ϲϓ έ΍ϭΩ Ϧϣ ϪϴϧΎϋ΃ Ύϣ ϥ·(
ϲϓ ΐϟΎσ ) .(ˮϞόϓ΃ ΍ΫΎϣ ϱέΩ΃ ϻ ϲϨϨϜϟ ˬϲοΎϳέ κΨη ϲϨϧ΃ ϊϣϭ ˬΔϠϳϮσ ΓήΘϓ άϨϣ ϪΑ ΖΒλ΃ ϱάϟ΍ (˯ΎϨϤΘγϻ΍)
.ΕΎϘϫ΍ήϤϟ΍ ΎϴϧΩ / (ήθϋ ΔγΩΎδϟ΍

:ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϟΎγήϟ΍
ΕΎΒϟΎτϟ΍ ϦϤο Ϧϣ ςγϮΘϤϟ΍ ΚϟΎΜϟ΍ ϒμϟ΍ ϦϴΤϟ ΖϨϛ ϲΘϟ΍ Ύϧ΄ϓ ϲγ΍έΪϟ΍ ϱ΍ϮΘδϣ ϰϠϋ ΓΩΎόϟ΍ ϩάϫ ΕήΛ΃ Ϊϗϭ(
ςγϮΘϤϟ΍ ΚϟΎΜϟ΍ ϒμϟ΍ ϲϓ ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍ ΕΎϧΎΤΘϣ΍ ϲϓ Δϴγ΍έΪϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϯΪΣ· ϲϓ ΖΒγέ ˬϒμϟ΍ ϲϓ ΕΎϗϮϔΘϤϟ΍
ϰϟ· ΍˱ΩΪΠϣ ΕΪϋ ϲϨϧ΃ ϻ· ϲΑϮγέ ΎϬϟϼΧ Ζοήόϓ ϦϳήϬη ΓΪϤϟ (ϲΗ΍άϟ΍ ˯ΎπΗέϻ΍ ) ΓΩΎϋ ϙήΗ΃ ϥ΃ ΖότΘγ΍ ϲϨϨϜϟ
Ϯϟ ϲϨϧ΃ ΐδΣ΃ ϲϨϨϜϟ ΔόϣΎΠϟ΍ ϝϮΧΪΑ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ήϜϓ΃ ΖϨϛ ΪϘϟ .ΔϣΎόϟ΍ ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ϲϟϮΧΩ ϊϣ (ϲΗ΍άϟ΍ ˯ΎοέϹ΍ ) ΔγέΎϤϣ
ΓΎΘϓ). ( ΕΎϧΎΤΘϣϻ΍ ϲϓ ΐγέ΃ Ϊϗ ϰΘΣ ϯήΧ΃ ΪόΑ ΔϨγ ϰϧΪΘϴγ ϱ΍ϮΘδϣ ϥΈϓ (ϲΗ΍άϟ΍ ˯ΎοέϹ΍) ΔγέΎϤϣ ΖϠλ΍ϭ
.ΕΎϘϫ΍ήϤϟ΍ ΎϴϧΩ / ήθϋ ΔδϣΎΨϟ΍ ϲϓ

:ΔϴϟΎΘϟ΍ ΏΎΒγϸϟ ϲΗ΍άϟ΍ ˯ΎοέϹ΍ ϰϟ· ΏΎθϟ΍ ΄ΠϠϳ

΃ΪΒΗ ΎϬϨϜϟ ˬϥΎδϧϹ΍ ϯΪϟ ΔϳϮϴΤϟ΍ ΰ΋΍ήϐϟ΍ ϯϮϗ΃ Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ ΪόΗ ˬΔϴδϨΠϟ΍ Γΰϳήϐϟ΍ ϥ΃ ϲϓ Ϛηϻ :ΔϴδϨΠϟ΍ Γΰϳήϐϟ΍1 -
Ϫδϔϧ ΪΠϴϟ ϞϣΎϜϟΎΑ ϖϫ΍ήϤϟ΍ ήϋΎθϣϭ ϥ Ύϴϛ ϰϠϋ ϲϟϮΘδΗ ϥ΃ ϰϟ· ΔϘϫ΍ήϤϟ΍ ΔϠΣήϣ ϝϮΧΩ ϊϣ Ύ˱ Όϴθϓ Ύ˱ Όϴη ϞϋΎϔΘϟΎΑ
.ΎϬΣΎϤΟ ΢Βϛϭ ΎϬϋί΍Ϯϧ ΔϣϭΎϘϣ Ϧϋ ΍˱ΰΟΎϋ

ϲϨϳΩ ϪϴΟϮΗ ϥϭΩ Ϧϣ Ζϔόο ϭ΃ ΖϣΪόϧ΍ ΍Ϋ· ϲΘϟ΍ ΓΎΘϔϟ΍ϭ ϖϫ΍ήϤϟ΍ ΏΎθϠϟ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ ΔΑΎϗέ ΪμϘϧ :ΔΑΎϗήϟ΍ ΏΎϴϏ2 -
ϲϓ ϕϻΰϧϻ΍ ϢΛϭ ϪδϔϨΑ ήπϳ ΎϤϣ ΎϬϟ ϥΎϨόϟ΍ ϖϠτϴϓ ΓϮϬθϠϟ Δδϳήϓ Ϫδϔϧ ΏΎθϟ΍ ϯήϳ Γ΄θϨϟ΍ άϨϣ ϲϓΎϘΛ ϲϋϭϭ
ˬΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳ ϥϮΒγΎΤϳ ϑϮγϭ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ ϰϠϋ ϊϘΗ ΏΎθϟ΍ ϑ΍ήΤϧ΍ ϲϔϓ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ϭ ˬͿΎΑ ΫΎϴόϟ΍ϭ ΔϠϳΫήϟ΍ ΕΎόϘϨΘδϣ
).ϥϮϟϭΆδϣ ϢϬϧ΃ ϢϫϮϔϗϭ) ϰϟΎόΗ ϝΎϗ .΍˱ήϜΒϣ ϪΠϳϭΰΗ ϡΪόϟ ΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳ ϪΗΪϟ΍ϭ ϒϗϮϳ Ϧϣ ϝϭ΃ Ϣϫ ˯ΎϨΑϷ΍ϭ

ϲϓ ϢϬϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ έάΤϴϠϓ ˬ˯Ϯδϟ΍ ϕΎϓέ Ϣϫ Ύ˱ ϴδϨΟ ΓΎΘϔϟ΍ ϭ΃ ΏΎ θϟ΍ ϑ΍ήΤϧ΍ ϰϠϋ ˯ϲη ήτΧ΃ :˯Ϯδϟ΍ ϕΎϓέ3 -
ϪϨϣ κϠΨΘϟ΍ ΐόμϳ ϖϳήσ ϰϟ· έ΍ήΘΟϻ΍ϭ ˯Ϯδϟ΍ ˯ΎϘϓέ ΕΎΛϮϠϤΑ ϥϮϋΪΨϨϳ ϭ΃ ϥϮϠΘΒϳ ϻ ϰΘΣ ˯ΎϗΪλϷ΍ έΎϴΘΧ΍
.΢ΒϘϟ΍ ϲϓ ρϮϘδϟ΍ϭ

.βϔϨϟ΍ϭ ϞϘόϟ΍ϭ ΪδΠϟ΍ ϰϠϋ ϩέ΍ήο΃ϭ (ϲΗ΍άϟ΍ ˯ΎοέϹ΍ ) ΕΎϔϋΎπϣ ϞϬΠϳ ΏΎθϟ΍ ϥ΃ ΎϨϫ ΪμϘϧϭ :ϞϬΠϟ΍4 -

ΔΌϴδϟ΍ ΓήϫΎψϟ΍ ϩάϬϟ Νϼόϟ΍ Ύϣ΃ ˬέΎμΘΧϼϟ Ύϫήϛάϧ Ϣϟ ϦϜϟϭ ϞϤόϟ΍ ΍άϫ ϰϟ· ΄ΠϠϳ ΏΎθϟ΍ ϞόΠΗ ϯήΧ΃ έϮϣ΃ ϙΎϨϫϭ
.βϔϨϟ΍ ˯ΎϤϠϋ ΪΣ΃ Ϧϋ ΚϳΪΣϭ (Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ) Ϳ΍ ϝϮγέ Ϧϋ Δϳ΍ϭέ ήϛάΒϓ

Ϟϣ΃ ϙΎϨϫ ϞϬϓ ˬΓήϴΒϛ Ύ˱ ΑϮϧΫ ΐΘϜΗέ΍ ϲϨϧ· ϝΎϗϭ (Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ) ϲΒϨϟ΍ ϰϟ· ΐϧάϣ ΏΎη ˯ΎΟ :Δϳ΍ϭήϟ΍
ˮϥ΍ήϔϐϟΎΑ

.ϥ΍ήϔϐϟΎΑ Ϟϣ΃ ΪΟϮϳ Ϣόϧ :(Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ) ϲΒϨϟ΍ ϝΎϗ

.΍˱ΪΟ ΓήϴΒϛ ϲΑϮϧΫ ϦϜϟ :ΏΎθϟ΍ ϝΎϗ

.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ˯Ύη ϥ· Ϛϟ ήϔϐ˵ϴγϭ ΐ˵Η ϚϟΫ ϊϣϭ :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ) ϲΒϨϟ΍ ϝΎϗ

.ΓήϔϐϤϟΎΑ ϲϟ Ϟϣ΃ ϻ ϲΑϮϧΫ Ϣψόϟ ϲϨϜϟϭ :ΔΜϟΎΜϟ΍ ΓήϤϠϟ ΏΎθϟ΍ έήϜϓ

ΏϮϧάϟ΍ ΖϧΎϛ ΎϤϬϣ ˮͿ΍ ΔϤΣέ ΔϤψϋ ϡ΃ Ϣψϋ΃ ϚΑϮϧΫ΃ ϰΘϔϟ΍ ΎϬϳ΃ :Ύ˱ ΒΗΎόϣ (Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ) ϝϮγήϟ΍ ϪϴϠϋ Ωήϓ
.ϢϴΣέ έϮϔϏ ͿΎϓ

΢ϴοϮΘϟ΍ ϊϣ ΎϬΟϼϋ ΐόμϳ Ϊϗ ΔϤϴΧϭ ΕΎϔϋΎπϣ Ϧϣ ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ Ϧϣ ϪΒϴμϳ Ϊϗ ΎϤΑ ωΎϨΘϗϻ΍ 2 -
ϩάϫ ίϭΎΠΘϟ ήϴΒϛ Ϟϣ΃ ΩϮΟϮΑ ϢϠόϟ΍ ϊϣ ΔΟϭΰϟ΍ ϊϣ ϡΎΠδϧϻ΍ϭ ΏΎΠϧϹ΍ ΔΑϮόλ Ε ΎϔϋΎπϤϟ΍ Ϧϣϭ Ρήθϟ΍ϭ
.ΕΎϔϋΎπϤϟ΍

ΔϘϳήσ Ϧϣ ήϴϐϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϞΑ ˬΎϬϴϓ ήϜϔϳ ϪϠόΠϳ ϻ Ϊϴϔϣϭ ΞΘϨϣϭ ήϤΜϣ ϞϤϋ ϱ΄Α ΏΎΒθϟ΍ ύ΍ήϓ Ζϗϭ Ϟϐη 3 -
.ϪϣϮϧϭ ϪϠϛ΄ϣ ϲϓ ϰΘΣ ϪΗΎϴΣ ϡΎψϧϭ ϪΘθϴόϣ
ΔΠϟΎόϤϟ ΐϛήϤϟ΍ Ώ ϦϴϣΎΘϴϓϭ 12Ώ ϦϴϣΎΘϴϓ ϝΎΜϣ ΕΎϨϴϣΎΘϴϔ ϟ΍ ξόΑϭ ΔϴΒμόϟ΍ ΕΎ΋ΪϬϤϟ΍ ξόΑ ϝΎϤόΘγ΍ 4 -
.ΎϬϨϣ ΙΪΤΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϔϋΎπϤϟ΍

ΕΎΌϴϬϟ΍ έϭΩ ΎϨϫ Ϟϔϐϧ ϻϭ ˬΏΎΒθϟ΍ ϥϭΆθΑ ΔμμΨΘϤϟ΍ ϥΎΠϠϟ΍ϭ Ϧϴϴ΋ΎμΧϷ΍ϭ ϦϴϤϠόϤϟ΍ϭ ΓήγϷ΍ Ϧϣ ΔΑΎϗήϟ΍ 5 -
.ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔϳϮΑήΘϟ΍

έΩΎμϣ Ϧϋ ΪόΘΒϳ ϱ΃ (ϒϔόΘδϴϠϓ ΝϭΰΘϳ ϥ΃ ϊτΘ δϳ Ϣϟ Ϧϣ ) :(Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ) Ϳ΍ ϝϮγέ ϝΎϗ ˬϒϔόΘϟ΍6 -
.ΎϫήϴϏϭ ΓήϴΜϤϟ΍ κμϘϟ΍ϭ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ Ξϣ΍ήΑ Ϧϣ ΓέΎΛϹ΍ ϭ΃ ΔϴδϨΟ ΕϼΠϣ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ΓέΎΛϹ΍

ΓΎϛΰϠϟ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ϭ ϥϮοήόϣ ϮϐϠϟ΍ Ϧϋ Ϣϫ ϱάϟ΍ϭ ϥϮόηΎΧ ϢϬΗϼλ ϲϓ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ ϥϮϨϣΆϤϟ΍ ΢Ϡϓ΃ Ϊϗ: ( ϰϟΎόΗ ϝΎϗ
˯΍έϭ ϰϐΘΑ΍ ϦϤϓ ˬϦϴϣϮϠϣ ήϴϏ ϢϬϧΈϓ ϢϬϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ Ύϣ ϭ΃ ϢϬΟ΍ϭί΃ ϰϠϋ ϻ· ϥϮψϓΎΣ ϢϬ Οϭήϔϟ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ϭ ˬϥϮϠϋΎϓ
).ϥϭΩΎόϟ΍ Ϣϫ ϚΌϟϭ΄ϓ ϚϟΫ

"ΪϨδϤϟ΍ ΢ϟΎλ " ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϩάϫ κϴΨϠΗ ϭ ϊϤΠΑ ϡΎϗ ΔϧΎϣϸϟ ϭ


...ϝϮϘϨϣ

Δ˰˰˰˰ϴϔΨϟ΍ Δ˰˰ϘϴϘΤϟ΍ ϒ˰˰θϛ


ϲ˰˰ϓ
ΓΩΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰όϟ΍ ί΍ϮΟ
Δ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳήδϟ΍


/ Φϴθϟ΍ ϢϠϘΑ

ϱΪϟΎΨϟ΍ ΐόμϣ ϲΑ΃

khlde555@hotmail.com : ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ΪϳήΒϟ΍

ϲΒϨϟ΍ ϯΪϬϟ΍ϭ ΔϤΣήϟ΍ ϲΒϧ ϦϴόϤΟ΃ ϖϠΨϟ΍ ϑήη΃ ϰϠϋ ϡϼδϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ϭ Ϳ ΪϤΤϟ΍
... ΪόΑ Ύϣ΃ ..... ϦϴϣϷ΍
ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϠϟ Ύϫήϣ΃ ϥΎϴΑϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϢϜΣ ΔϘϴϘΣ ϒθϜϟ ΖϗϮϟ΍ ϥΎΣ ΪϘϓ
ϰϟ· ήψϨϳ ϥΎϛ ϊϴϤΠϟ΍ ϥ΃ ϢϠόϟ΍ ϊϣ ,ΔϠϣΎΠϣ ϭ΃ ϒϗϮΗ ϭ΃ ΩΩήΗ ϥϭΪΑ ΢ϴοϮΘϟ΍ϭ ΢ϳήμΘϟΎΑ
ΓϮϋΪϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ˯ΎϴϋΩ΃ Ϧϣ ώϟΎΑ Ϧϣ ώϟΎΑ Ϊϗϭ ˬϪΑ Ϳ΍ ϲμ˵ϋ ΐϧΫ Ϣψϋ΃ ΎϬϧ΄Α Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍
ϭ΃ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ˯˱ ΍Ϯγ ΎϬϠόϔϳ ϦϤϟ υΎϔϟϷ΍ ϊθΑ΃ϭ Ε΍έΎΒόϟ΍ ωάϗ΃ έΎϴΘΧ΍ϭ Ϧότϟ΍ϭ ΔϳήΨδϟΎΑ
ϖϠτϨϣ Ϧϣ ϡΎϘϓ ˬΔΤϳήλ ήϴϏ ΔΤϴΤλ ϭ΃ ΔΤϴΤλ ήϴϏ ΔΤϳήλ ΔϟΩ΃ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ΕΎϴΘϔϟ΍
ΎϬϴϟ· ΄Πϟ Ϧϣ Ϟϛ ϰϠϋ ΢γΎϜϟ΍ ϡϮΠϬϟΎΑ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϢϳήΤΘΑ Δϔϴόο ΚϳΩΎΣ΃
Ϣϟ ϚϟάΑ ϡΰΠϟ΍ϭ ϢϳήΤΘϟ΍ ϕϼσ· ϥ΃ ϢϠόϟ΍ ϊϣ ˬΔϤϬϤϟ΍ Δϟ΄δϤϟ΍ ϩάϬΑ ϖϴϗΪΗ ϭ΃ ϞϴμϔΗ ϥϭΩ
ϦΘϔϟ΍ ήμϋ Ύϧήμϋ ϲϓ ΎϬϤϳήΤΗ ϰϠϋ ϦΤϧ ϊϤΠϧ ϒϴϜϓ , ΢ϟΎμϟ΍ ϒϠδϟ΍ ϪϴϠϋ ϊϤΠϳ
ΕΎϴ΋Ύπϔϟ΍ ϢϟΎϋ ϲϓ βϨΠϟ΍ ϡϼϓ΃ ήΒϋ ΰ΋΍ήϐϟ΍ ΓέΎΛ·ϭ Ε΍ϮϬθϟ΍ϭ ΕΎδϛΎόϤϟ΍ϭ
.ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ΪϨϋ ΓϮϬθϟ΍ ήϴΜ˵Η ϲΘϟ΍ Ε΍ήϔϴγήϟ΍ϭ
Ύ˱ΟϭήΧ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϰϟ· ˯ϮΠϠϟ΍ Ύϣ·ϭ ͿΎΑ ΫΎϴόϟ΍ϭ ρ΍ϮϠϟ΍ϭ ϰϧΰϟ΍ ϰϟ· ˯ϮΠϠϟ΍ ΎϣΈϓ
ΔϤΣέ Ϳ΍ ϥΫΈΑ ϪΤϴοϮ Ηϭ ϪϠϴμϔΗ ϲΗ΄ϴγ ΎϤϛ ϯήΒϜϟ΍ ΔθΣΎϔϟ΍ϭ ήϴτΨϟ΍ ϕί΄Ϥϟ΍ Ϧϣ
ΓΩΎόϟ΍ Ϟόϓ Ϧϣ Ύ˱ Αήϫ ρ΍ϮϠϟ΍ ϭ΃ ϰϧΰϟ΍ έΎτϗ ΍ϮΒϛήϳ ϻ ϰΘΣ ˬ˯΍Ϯγ ΪΣ ϰϠϋ ΕΎϨΒϟ΍ϭ ΏΎΒθϟΎΑ
ϲϓ ϪΑϼσϭ ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΃ ϡϮΠϫϭ ΎϬϤϳήΤΗ ϢϫέΎϜϓ΃ϭ ϢϬόϣΎδϣ ϰϠϋ ϢϴΧ ϱάϟ΍ Δϳήδϟ΍
ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ϢϬϓ Ϧϣ ϢϬϓ ϰΘΣ ,έϮΒΜϟ΍ϭ ϞϳϮϟΎΑ ΎϬϠόϓ ϦϤϟϭ ΎϬϟϮΣ ΔϧΪϧΪϟ΍ϭ ΎϬϤϳήΤΗ
ϯϭΎΘϔϟ΍ ΓήΜϛ Ϧϣ ϚϟΫϭ ρ΍ϮϠϟ΍ϭ ϰϧΰϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ ϤΛ· Ϣψϋ΃ϭ Ύ˱ ϣή˵Ο Ϊη΃ ΎϬϧ΃ ΕΎϴ Θϔϟ΍ϭ
ϰϠϋϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΒπϏ ΐμΗ ϲΘϟ΍ ϊϤΠϟ΍ ΐτΧϭ Ε΍ϭΪϨϟ΍ϭ Ε΍ήοΎΤϤϟ΍ϭ
ΓΩΎόϟ΍ϭ ρ΍ϮϠϟ΍ϭ ϰϧΰϟ΍ ϥ΃ ϡ΍Ω Ύϣ Ϫϧ΃ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϥΎϫΫ΃ ϲϓ Φγέ ϰΘΣ ,ΎϬϠϋΎϓ
.Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ Ϧϣ ϰϬη΃ϭ άϟ΃ ͿΎΑ ΫΎϴ όϟ΍ϭ ρ΍ϮϠϟ΍ϭ ϰϧΰϟ΍ ϥ΃ Ϛη ϼϓ ϡ΍ήΣ Δϳήδϟ΍
ϦϴδϨΠϟ΍ Ϧϣ ΓΎμόϟ΍ ΐϛέ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϥ΄η ϲϓ Ϣϴψόϟ΍ ΪϳΪθΘϟ΍ ΍άϬΑϭ
ΓΩΎόϟ΍ ϥ΃ ΔΠΤΑ ρ΍ϮϠϟ΍ϭ ϰϧΰϟ΍ ϖϳήσ ΍ϮΒϛέϭ , ϡ΍ήΤϟ΍ϭ έϮΠϔϟ΍ ήΤΑ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍
υΎϋϮϟ΍ ΕΎΤϴλ ΍ϮόϤγ ΍Ϋ· ΔλΎΧ ρ΍ϮϠϟ΍ϭ ϰϧΰϟ΍ ϢϳήΤΗ Ϧϣ Ϊη΃ ΎϤΑέϭ ˬϡ΍ήΣ Δϳήδϟ΍
. Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϞϋΎϓ ϡήΟϭ ΓέϮτΧ Ϧϋ ΕΎΒϴΘϜϟ΍ϭ ΔσήηϷ΍ ήϳάϧϭ
ϦϳέϮϬθϤϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ Ϧϣ Ϣ˳ ϟΎόϟ Ύ˱ΑΎΘϛ ΝήΧ˵΃ ϑϮγ ΔϴοΎϤϟ΍ ήτγϷ΍ ϩάϫ ΔΑΎΘϛ ΪόΑϭ
ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϖϘΤϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ϯϫ ϢϟΎόϟ΍ ΍άϫϭ ( ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ) Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ Ϟόϓ ί΍ϮΟ ϯήϳ
ϰϠϋ ϖϠϋ˵΃ ϑϮγϭ (˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϜΣ ϲϓ ϰϨϤϟ΍ ύϮϠΑ) :Ϯϫ ϪΑΎΘϛ Ϣγ΍ϭ ˬϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ
Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ί΍ϮΟ Ϊϴϛ΄Η ϰϟ· ΝΎΘΤΗ ϲΘϟ΍ϭ ΔϣΎϬϟ΍ έϮϣϷ΍ ϲϓ ΔϴηΎΤϟ΍ ϲϓ ΔϟΎγήϟ΍ ϩάϫ
˸ϭ΃˴ ˬ ϝϼΤϟΎΑ ΓϮϬθϟ΍ ΍ϭήδϜϳ ϰΘΣ Δϟ΄δϤϟ΍ ϩάϫ ϢϜΣ ϰϠϋ ϢϬδϔϧ΄Α ΕΎϨΒϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϒϘϴϟ
ϰϧΰϟ΍ Ϯϫϭ ΔϨδϟ΍ϭ ΏΎΘϜϟ΍ ϲϓ Ϧ͋ϴΒϟ΍ ϡ΍ήΤϟ΍ ΏΎΑ ΍ϮϘϠϐ˵ϳϭ Ϫϴϓ ϒϠΘΨϤϟ΍ϭ ϪΑΎθΘϤϟ΍ Ϟ˵ϗ
.ρ΍ϮϠϟ΍ϭ
ϲϫϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϡΎϣϺϟ ΔΒδϨϟ΍ ΔΤϴΤλ ϲϬϓ ΔϟΎγήϟ΍ ϩάϫ Ύϣ΃ϭ
. (50) Ϣϗέ ΖΤΗ ˬ˯ΎόϨμΑ ήϴΒϜϟ΍ ϊϣΎΠϟ΍ ΔΒΘϜϣ ϲϓ υϮϔΤϣ ωϮϤΠϣ ϦϤο
ϱΪϨ͋δϟ΍ ΪΑΎϋ ΪϤΤϣ Φϴθϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϡΎϣϺϟ Ωέϭ Ώ΍ϮΟ Ϧϋ ΓέΎΒϋ ΔϟΎγέ ϲϫϭ
ήϳΪϘϟ΍ ΢Θϓ ήϴϬθϟ΍ ϩήϴδϔΗ ϲϓ ϩάϫ ϪΘϟΎγήϟ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ έΎη΃ Ϊϗϭ ˬ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ
. 59 ι ΚϟΎΜϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϲϓ ϥϮϨϣΆϤϟ΍ ΓέϮδϟ ϩήϴδϔΗ ΪϨϋ
ήμϨϳ ΎϤΑ ΎϬϴϠϋ ΕΎϘϴϠόΘϟ΍ ξόΑ ϊϣ ΔϤϬϤϟ΍ ϪΘϟΎγέϭ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϯϮΘϓ ϰϟΈϓ
. ΕΎϨΒϟΎΑ Δϓ΃έϭ ΏΎΒθϟΎΑ ΔϤΣέ ϯϮΘϔϟ΍ ϩάϫϭ ΔϴπϘϟ΍ ϩάϫ
Ϟπϓ΃ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϦϴϣϷ΍ ϲΒϨϟ΍ϭ ϢϳήϜϟ΍ ϲΒϨϟ΍ ϰϠϋ ϢϠγϭ Ϳ΍ ϰϠλϭ
. ϢϴϠδΘϟ΍ϭ Γϼμϟ΍

/ ϢϛϮΧ΃
ϱΪϟΎΨϟ΍ ΐόμϣ ϲΑ΃
νΎϳήϟ΍ ± ΔϳΩϮόδϟ΍
˰ϫ U5 / 5 / 5
khlde555@hotmail.com
˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϜΣ ϲϓ ϰϨϤϟ΍ ύϮϠΑ

Ϫϟ΁ϭ ΪϤΤϣ ΎϧΪ˷ϴγ ϰϠϋ ϡϼδϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ϭ ˬϦϴϤϟΎόϟ΍ Ώ


͋ έ Ϳ ΪϤΤϟ΍ϭ ϦϴόΘδϧ ϙΎϳ·
: ΪόΑϭ ϦϴόϤΟ΃ ϪΒΤλϭ
()
ϡΎϣϹ΍ Φϴθϟ΍ ϰϟ· ϪϬΟ ϭ ϻ˱ ΍Άγ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϱΪ˸Ϩδ
͋ ϟ΍ ΪΑΎϋ ΪϤΤϣ Φϴθϟ΍ ϝ΄γ ϪϧΈϓ
: ϝ΍Άδϟ΍ κϧ ΍άϫϭ ˬͿ΍ ϪϤΣέ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϲϠϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϢϟΎόϟ΍
ˬάϴΨϔΘϟ΍ ϭ΃ ˬ˷ϒϜϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϲϓ ± ϢϜΗΎϴΤΑ ϊΘϣ΃ϭ ˬϢϛΪ΋΍Ϯϓ Ϳ΍ ϡ΍Ω΃ ± ϢϜϟϮϗ Ύϣ
ϪΑ ϞμΤϳ ˯ϲη ϲϓ Ϛ
˷ ΤϟΎϛ ˬϥΎδϧϹ΍ β
͉ Σ ϒϟΎΨϳ ΎϤϣ ˯ϲη ϭ΃ ˬΎϤϫϮΤϧ ϭ΃
Γέϭήο ΪϨϋ Ϫϴϓ ΏΎΜϣ ˮ ϻ ϡ΃ ϪϴϠϋ ΐϗΎόϣ ˮ ϻ ϡ΃ ϡήΤϣ ϚϟΫ Ϟϫ ˬ˯ΎϨϤΘγϻ΍
Ϟ΋ϻΪϟ΍ ϰϠϋ ϼ
˱ ϤΘθϣ Ύ˱ϴϓΎη Ύ˱ Α΍ϮΟ ΎϨϟ ΍ϮϨ˷ϴΑ ˮ ϻ ϡ΃ ϰϧΰϟ΍ ΐΟϮΗ ΩΎϜΗ ˭Ϫ˰ϟ ΖϬΟϮΗ
. ϰϬΘϧ΍ ˬ˱΍ήϴΧ ϢΘϳΰΟ ˬΓΩϮμϘϤϟ΍ ΔΤϳήμϟ΍ ΔϴϓΎθϟ΍
. ( ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ϟ΋ΎϘϟ΍ ) : ϝϮϗ΃
:ϦϴΜΤΑ ϲϓ ήμΤϨϳ ± ϝΎόΘϤϟ΍ ΏΎϫϮϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ΔϧϮόϤΑ ± ϝ΍Άδϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ Ώ΍ϮΠϟ΍
. ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϋ ϞϘϨϟ΍ ϲϓ : ϝϭϷ΍ ΚΤΒϟ΍
Ϧϣ Ϟ΋Ύδϟ΍ Ϫϴϟ· έΎη΃ Ύϣ ϰϠϋϭ ˬϪΑ ΍ϮϜδϤΗ Ύϣ ϰϠϋ ϡϼϜϟ΍ ϲϓ : ϲϧΎΜϟ΍ ΚΤΒϟ΍
. ΕΎϣΎϬϔΘγϻ΍ Ϧϣ ϝ΍Άδϟ΍

(˰ϫU5 )ΔϨγ ϲϓϮΗ ϱέΎμϧϷ΍ ϱΪϨδϟ΍ ΏϮϘόϳ ϦΑ ϲϠϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪΑΎϋ ΪϤΤϣ Ϯϫ ()
. ϦϳέϮϬθϤϟ΍ ΓΎπϘϟ΍ Ϧϣ ˬΚϳΪΤϟΎΑ ϢϟΎϋ ˬϲϔϨΣ ϪϴϘϓ
ϝϭϷ΍ ΚΤΒϟ΍

()
Νϭΰ˰Θϟ΍ ϰϠϋ ϞΟήϟ΍ έΪϗ ΍Ϋ· ) : ϝΎϗ Ϫϧ΃ ϞϴϘϋ ϦΑ΍ Ϧϋ Ϫ˰ϟ ϡ˳ ϼϛ ϲϓ ϢϴϘϟ΍ ϦΑ΍ ϰϜΣ
. ( ϩΪϴΑ (U) ωΎΘϤΘγϻ΍ ϪϴϠϋ ϡήΣ
Δϫ΍ήϜϟ΍ ϯϮγ ΍ϭήϛάϳ Ϣϟ - ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ± ΎϨΨϴηϭ ΔϠΑΎϨΤϟ΍ : ϱ΃ ± ΎϨΑΎΤλ΃ϭ ):(3)ϝΎϗ
. ( ϢϳήΤΘϟ΍ ΍ϮϘϠτϳ Ϣϟϭ
Ϣϟϭ ϩή˵ϛ ϪΑ ΝϭΰΘϳ Ύϣ ΪΠϳ Ϣϟϭ Δϣ΃ ϻϭ ΔΟϭί Ϫϟ ϦϜϳ Ϣϟ ϥ·ϭ ) : Ύ˱ πϳ΃ ϞϴϘϋ ϦΑ΍ ϝΎϗ
.(ΪϤΣ΃ ϚϟΫ ϰϠϋ κϧ ˬϪϟ ˲ΰ΋ΎΟ Ϫ ϧΈϓ ΖϨόϟ΍ ϲθΧ ΍Ϋ· ( )ήϴϘϔϟ΍ϭ ˬϡήΤϳ
΍Ϋ·ϭ ) : ϝΎϗ ϥ΃ ϰϟ· ( ϢϫέΎϔγ΃ϭ ϢϬΗ΍ϭΰϏ ϲϓ ϪϧϮϠόϔϳ ΍ϮϧΎϛ ΔΑΎΤμϟ΍ ϥ΃ ϱϭέϭ )
α΄Α ϼϓ ,Ϫϟ Δϣ΃ ϭ΃ Δ˱ Οϭί ϥΎϛ ϥΈϓ ˬϪϤγΎΑ ϰϋΩ ϭ΃ Ύ˱μΨη Ϫδϔϧ ϲϓ έ͉Ϯλϭ ϰϨϤΘγ΍
(5)
ϥΎϛ ϥ·ϭ ˬϪϠϴΨΗ ϭ΃ ϪϤϫϮΗ Ϧϣ ϊϨϤϳ ϻϭ ˬ˲ΰ΋ΎΟ Ϟόϔϟ΍ ϥΈϓ ˬΎϤϬϨϋ Ύ˱ Β΋ΎϏ ϥΎϛ ΍Ϋ·
ϝΎϗϭ .( ϪϴϠϋ ΎϬϟ ΚΣϭ ˬϡ΍ήΤϟΎΑ ϪδϔϨϟ ˯΍ήϏ· ϥϮϜϳ ϪϧϷ ˬϚϟΫ Ϫϟ ϩή˵ϛ ΔϴΒϨΟ΃ ϭ΃ Ύ˱ ϣϼϏ
.(ϩΪϴΑ Ϫ΋ΎϨϤΘγ΍ Ϧϣ ϞϬγ΃ ϮϬϓ Ε΍ΩΎϤΠϟ΍ Ϧϣ ˯ϲη ϲϓ Ξϟϭ΃ ϥΈϓ ) :
. ΍άϫ Ϫϣϼϛ Ϧϣ κΨϠΘϓ
.ΖϨόϟ΍ ΔϴθΧ ϊϣ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥϭί˷ϮΠϳ ϪΑΎΤλ΃ϭ ϞΒϨΣ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϡΎϣϹ΍ ϥ· :
. ΓέϮλ Ϫδϔϧ ϲϓ έϮλ Ϯϟϭ ˬΎ ϬϣΪϋ ϊϣ Ύ˱ ϫϭήϜϣ ϪϧϮϠόΠϳϭ :
˯ϲθΑ ϲϨϤϟ΍ Ν΍ήΨΘγ΍ ϲϓ Δϫ΍ήϜϟ΍ Ϧϣ Ϊη΃ ϒϜϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϲϓ Δϫ΍ήϜϟ΍ ϥϮϠόΠϳϭ :
. Ε΍ΩΎϤΠϟ΍ Ϧϣ
ϪϧΈϓ (ϡ΍ήΣ) ΔΟΎΤϟ΍ ϡΪϋ ϊϣ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ϝΪϳ Ύϣ ΔϠΑΎϨΤϟ΍ ϪϘϓ ϲϓ (Ε΍Ω΍έϹ΍ ϰϬΘϨϣ) ϲϓϭ
: ϝΎϗ
(6)
(έ͋ΰϋϭ ) ϡ˷ή˰˰˰˰Σ Γ΃ή˰˰˰˰ ˰˰˰ϣ΍ ϭ΃ Ϟ˳ ˰˰˰˰˰˰˰˰Οέ Ϧϣ ΔΟΎ˰˰˰˰˰˰˰Σ ήϴϐ˰˰˰˰˰˰ϟ ϰϨϤΘγ΍ Ϧϣϭ

. ( 98 ± 96/3) ( Ϊ΋΍Ϯϔϟ΍ ϊ΋΍ΪΑ ) ϲϓ ()


. ! ( ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ) : ϢϴϘϟ΍ ϦΑϻ ( Ϊ΋΍Ϯϔϟ΍ ϊ΋΍ΪΑ ) ωϮΒτϣ ϲϓϭ ˬρϮτΨϤϟ΍ ϲϓ ΍άϛ (U)
. Ϳ΍ ϪϤΣέ ϞϴϘϋ ϦΑ΍ : ϱ΃ (3)
. ( 8U / ) ( Ϊ΋΍Ϯϔϟ΍ ϊ΋΍ΪΑ ) ϲϓ ϢϴϘϟ΍ ϦΑ΍ ϩΩΎϓ΍ ήϓΎδϤϟ΍ϭ ήϴγϷ΍ ϪϠΜϣϭ ( )
. Ϫδϔϧ ϲϓ ϩέ˷Ϯλ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ : ϱ΃ (5)
: ϝΎϗ ϥ΃ ϡϮϳ ήϋΎθϟ΍ Ϳ΍ ϢΣέ :ΖϠϗ (6)
ϦϴϜδΘϠϟ ΪϴϟΎΑ ϩ΅ΎϨϣ· ϦϴϜδϤϟ΍ ΏΰόϠϟ ΰ΋ΎΟϭ
ΕΎѧϨΒϟ΍ϭ ϦϴΤϟΎμϟ΍ ήϴϏϭ ϦϴΤϟΎμϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ Ϟόϓ ϰϟ· ΄Πϟ Ϧϣ Ϟϛ ϥ·
= ΔѧΟΎΤϟ΍ ΪѧϨϋ ϻ· Δϳήѧδϟ΍ ΓΩΎѧόϟ΍ ϰϟ· ΍ΆΠϠϳ Ϣϟ ˯ϻΆϫ Ϟϛ ΕΎΤϟΎμϟ΍ ήϴϏϭ ΕΎΤϟΎμϟ΍
ΎѧϬϴϓ ϪѧδϔϨϓ ˬΝϭΰѧΘϳ Ϣѧϟ ήϴΜϜϟ΍ Ϣϫϭ ϢϬϨϤϓ ˬϢϬϨϴΑ ΎϤϴϓ ΔΟΎΤϟ΍ ϩάϫ ΕϭΎϔΗ ϰϠϋ ΎϬϟ =
()
.ϪϴϠϋ ˯ϲη ϼϓ ˬϰϧΰϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ ϓϮΧ (Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍) -˯ΎϨϤΘγϻ΍ -ϱ΃ ϪϠόϓ ϥ·ϭ

Ϯϟϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ Ϟόϓ ϰϟ· ϪΛΪΤΗ Ϫδϔϧ ϥ΃ ήόθϴϓ ˬΐϠσϭ ΓΩ΍έ· ήϴϏ Ϧϣ Γΰϳήϐϟ΍ ϩάϫ
Ϯѧϟϭ ϰѧΘΣ ΓϮϬѧθϟ΍ ϩάѧϫ ϰѧϠϋ ΖѧϠΒ˵Ο ΔϳήѧθΒϟ΍ βϔϨѧϟ΍ ϥ΃ ϰѧϠϋ ϝΪѧϳ ΎѧϤϣ ΓέΎΛ· ήϴϏ Ϧϣ
ϮѧϠϓ ˬ˱ϼΜѧϣ ζτόϟ΍ϭ ωϮΠϟ΍ ϞΜϣ ΔϴδϨΠϟ΍ Γΰϳήϐϟ΍ϭ ΓϮϬθϟ΍ ΞϴϬ˵Η ϲΘϟ΍ ΏΎΒγϷ΍ ΖϣΪ˵ϋ
ˬϼ
˱ Μѧϣ ΔϗήѧδϟΎϛ ϡ΍ήѧΤϟ΍ ϖѧϳήσ Ϧѧϋ Ϯѧϟϭ Ώ΍ήѧθϟ΍ϭ ϡΎѧότϟ΍ Ϫѧδϔϧ ΖѧΒϠτϟ ΎѧϤϬϨϋ ήΒλ
ΪΣ΃ ΎϬϴϓ ϒϠΘΨϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ϡ΍ήΤϟ΍ ΓήηΎΒϣ Ϧϣ Ύ˱ Αήϫ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ Ϟόϔϳ Ϧϣ ˯ϻΆϫ Ϧϣϭ
ϪѧΒΟϭ΃ ϞѧΑ ϢѧϬϠόϓ ί΍ϮѧΟ ϰϠϋ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϊϤΟ΃ Ϊϗ ˯ϻΆϫϭ ˬρ΍ϮϠϟ΍ϭ ϰϧΰϟΎϛ ϦϴϤϠδϤϟ΍ Ϧϣ
Ϣѧϟ ωΎѧϤΟϹ΍ ϥ΃ Ύ˱ ѧϤϠϋ ˬρ΍ϮѧϠϟ΍ϭ ϰѧϧΰϟ΍ ϲѧϓ ωϮѧϗϮϟ΍ Ϫѧδϔϧ Ϧѧϣ ϑΎѧΧ ΍Ϋ· ϢϬϴѧϠϋ ϢϬπόΑ
Ϧότϣ ϻ ΔΤϴΤλ έΎΛ΁ ϙΎϨϫ ϥϷ (Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍) ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϟόϓ ϢϳήΤΗ ϰϠϋ ΍˱ΪΑ΃ ΪϘόϨϳ
.ϪϧΎϴΑϭ ϪΤϴοϮΗ Ϳ΍ ϥΫΈΑ ϲΗ΄ϴγ ΎϤϛ Ύϫί΍ϮΟ ϰϠϋ ϝΪΗ ΎϬϴϓ
ΕήΜϛ΃ϭ ϩήσΎΧ ΕέΪϛ ϲΘϟ΍ ΓϮϬθϟ΍ ήδϛ ΏΎΑ Ϧϣ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ Ϟόϔϳ ˸Ϧϣ˴ ˯ϻΆϫ Ϧϣϭ
βϨѧΠϟ΍ ϢϟΎѧϋ ϲѧϓ ΡήѧϤϳϭ Ρήѧδϳ ΢Βѧλ΃ϭ , ϩήѧϜϓϭ ϪϠϘϋ Ζϔόο΃ϭ ϪγϭΎγϭϭ ϪϣϮϤϫ
΢Βѧλ΃ ϰѧΘΣ ,ήϛάϟ΍ϭ ήϛάϟ΍ ϦϴΑ ΎϤΑέϭ ϰΜϧϷ΍ϭ ήϛάϟ΍ ϦϴδϨΠϟ΍ ϦϴΑ ΔϴδϨΠϟ΍ ΕϼϴΨΘϟ΍ϭ
. ϪΗΎϣήΣ ϙΎϬΘϧ΍ϭ ϪΒπϏ Ϧϣ ͿΎΑ ΫΎϴόϟ΍ϭ ϪϤϳήΤΗ ϰϠϋ ϊϤΠϤϟ΍ ϡ΍ήΤϟΎΑ ϢϬϳ
ϦϴΤϟΎμϠϟ ϰΘΣ ήθϟ΍ϭ έΪϜϟ΍ ΍άϫ ϊϗϭ Ϊϗϭ ˬ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϦϴΑ ϊϗ΍Ϯϟ΍ Ϯϫ ΍άϫ ϝϮϗ΃
έΎѧσ ϥ΃ ΪόΑ ϢϬΗϼϴΨΗϭ ϢϫέΎϜϓ΃ ΖτΒϫ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΍ϮϠόϓ ΎϤϠϓ , ΕΎϨΒϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ
Ϟόϓ βϴϟϭ΃ ˬϡ΍ήΤϟ΍ϭ ΔθΣΎϔϟ΍ ϰϟ· Δϴϋ΍Ϊϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ϡϼϓϷ΍ϭ Ε΍ϮϨϘϟ΍ ϰϟ· ϥΎτϴθϟ΍ ΎϬΑ
ΏΎѧθϟ΍ ΡΎѧΗέ΍ ΎѧϬΑϭ ˬϩήѧϜϣϭ ϥΎτϴѧθϟ΍ Ϊѧϴϛ Ϧѧϣ Ύ˱ ѧΟήΨϣϭ ΍˱ήΗΎѧγ ήѧΒΘόϳ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍
ϰѧѧϠϋ ϡ΍ΪѧѧϗϹ΍ Ϧѧѧϣ ΍ϮѧѧϋέϮΗ Ϯѧѧϟ ΎѧѧϫΎΒϘϋ ΪѧѧϤΤ˵Η ϻ Ύѧѧϳ΍ίέϭ ΎϳΎѧѧπϗ Ϧѧѧϣ ΍ϮϤϠѧѧδϓ ΔΑΎѧѧθϟ΍ϭ
.ϥϮϤϋ΍ΰϟ΍ Ϣϋί ΎϤϬϣ ΎϬϴϠϋ ΔΑΎθϟ΍ϭ ΏΎθϠϟ ήΒλ ϻ ϲΘϟ΍ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ
έΎϜϓϷ΍ϭ βΟ΍ϮϬϟ΍ ϩάϬΑ ΍Ϯόϗϭ ϢϬϧ΃ ϪϨϳΩ ϰϠϋ ϢϴϘΘδϤϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϲϨΛΪΣ Ϊϗϭ
ϢϬΗ΍ϭ ΔϣΎϘΘγϻ΍ ϙήΗ ϢϬπόΑϭ ϡ΍ήΤϟ΍ ϲϓ ήϴϜϔΘϟ΍ ϲϓ ΕΎϋΎδϟ΍ ϢϬϴϠϋ ΖΒϫάϓ ΔϤϠψϤϟ΍
Δϳήѧδϟ΍ ΓΩΎѧόϠϟ ϢϬΘѧγέΎϤϣ ΐΒѧδΑ ϪΘϣΎϘΘѧγ΍ϭ ϪѧϨϳΩ Ϧѧϋ ϑήΤϧ΍ ήΜϛϷ΍ϭ ϕΎϔϨϟΎΑ Ϫδϔϧ
ήѧΜϛ΃ ΢ѧοϮϧ ϑϮѧγϭ ˬΔϟ΄ѧδϤϟ΍ ϩάѧϬΑ ϢϬϨϣ ϼ
˱ ϬΟ ήϐλϷ΍ ϭ΃ ήΒϛϷ΍ ϙήθϟ΍ Ϧϣ ΎϬϧ΄ϛϭ
ϪѧϴϠϋ Ϳ΍ ΔѧϤΣέ ϲϧΎϛϮѧθϟ΍ ϡΎѧϣϹ΍ ϡϼѧϛ ϰѧϠϋ ϲόϣ ΉέΎϘϟ΍ ϒϘϳ ϰΘΣ ΔϣΩΎϗ έϮτγ ϲϓ
. ΎϨϧΎϣΰΑ ϒϴϜϓ ϪϧΎϣί ϲϓ ΎϫίΎΟ΃ ϱάϟ΍
( ΔϣϷ Ϯϟϭ ΡΎϜϧ ϰϠϋέΪϘϳ Ϣϟ ΍Ϋ· ϻ· ΡΎΒ˵ϳ ϼϓ):Ϫϣϼϛ ΔϤΘΗϭ ( 9 /U):Ε΍Ω΍έϹ΍ ϰϬΘϨϣ ()
˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϲϓ κΧέ Ϧϣ

ΪϫΎΠϣ Ϧϋ ϩΩΎϨγΈΑ ϩήϛάϓ ˬΔϋΎϤΟ Ϧϋ (ϪόϣΎΟ) ϲϓ ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋ ΔμΧήϟ΍ ϰϜΣ Ϊϗϭ
ΏϮϳ΃ Ϧϋ ήϤόϣ ϩήϛΫϭ .()(ϥϮϔ͊ όΘδϳ ˯ΎϨϤΘγϻΎΑ ϢϬϧΎΒ˵η ϥϭήϣ΄ϳ ϰπϣ ˸Ϧϣ˴ ϥΎϛ) : ϝΎϗ
(U)
. ΪϫΎΠϣ Ϧϋ
ϯέ΃ Ύϣ) : έΎϨϳΩ ϦΑ ϭήϤϋ ϲϟ ϝΎϗ : ϝΎϗ ΞϳήΟ ϦΑ΍ Ϧϋ Ύ˱ πϳ΃ ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋ ΝήΧ΃ϭ
(3)
ϩίϮΠϳ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ϝΪϳ Ύϣ αΎΒϋ ϦΑ΍ Ϧϋ ϞμΘϣ Ω˳ ΎϨγΈΑ Ύ˱πϳ΃ ΝήΧ΃ϭ . (Ύ˱γ΄Α ˯ΎϨϤΘγϻΎΑ
: ϪϨϨγ ϲϓ ϝΎϗ ϪϧΈϓ ˬϲϘϬϴΒϟ΍ ϪϨϋ ϚϟΫ 4ϰϜΣ] Ϊϗϭ
ΎϨΛΪΣ ϲγϮτϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΐΟΎΣ ΎϧήΒΧ΃ ϻΎϗ ϲοΎϘϟ΍ ήϜΑ ϮΑ΃ϭ ϪϴϘϔϟ΍ ήϫΎσ ϮΑ΃ ΎϧήΒ Χ΃ )
Ϧϋ ϲϨ˸ϫΪ͊ ϟ΍ έΎϤϋ Ϧϋ ϱέϮΜϟ΍ ϥΎϴϔγ ΎϧήΒΧ΃ ϥϭέΎϫ ϦΑ Ϊϳΰϳ ΎϨΛΪΣ ΐϴϨϣ ϦΑ ϢϴΣήϟ΍ ΪΒϋ
ΡΎϜϧ) : ϝΎϘϓ ˬΪϴϟ΍ ΡΎϜϧ : ϱ΃ ˮΔπΨπΨϟ΍ Ϧϋ ϞΌγ Ϫϧ΃ αΎΒϋ ϦΑ΍ Ϧϋ ϦϴτΒϟ΍ ϢϠδϣ
. ϑϮϗϮϣ Ϟγήϣ ΍άϫ ( ).(ϰϧΰϟ΍ Ϧϣ ήϴΧ Ϯϫϭ ˬϪϨϣ ήϴΧ ΔϣϷ΍
ΏϮϘόϳ ϦΑ Ϳ΍ ΪΒϋ ϮΑ΃ ΎϧήΒΧ΃ : ϝΎϗ ϲ˷ϛΰϤϟ΍ ϕΎΤγ· ϲΑ΃ ϦΑ Ύϳήϛί ϮΑ΃ ΎϧήΒΧ΃ ϝΎϗ

ϦΑ΍ ΎϧήΒΧ΃ (3593 ) Ϣϗέ ( 39U ± 39/ ) : ϒϨμϤϟ΍ ϲϓ ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋ ϪΟήΧ΃ ()
ˬΓΩΎϳί ϊϣ (ϥϮϔόΘδϳ) Ϫψϔϟ ϥϭΩ ˬϪΑ ΪϫΎΠϣ Ϧϋ ήϜΑ ϲΑ΃ ϦΑ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϲϧήΒΧ΃ ΞϳήΟ
: ϝΎϗ ˮ Ύ˱ Όϴη ϞΧΪΗ Ύϣ : ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒόϟ ΎϨϠϗ ˬ˱ΎΌϴη ϞΧΪΗ Ϛϟάϛ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ) : ΎϬμϧ ΍άϫ
Ϯϫ ήϜΑ ϲΑ΃ ϦΑ Ϣϴϫ΍ήΑ·ϭ ,( ϰϧΰϟ΍ Ϧϋ ϪΑ ϲϨϐΘδΗ : ϝϮϘϳ ˬ - ΍άϛ ± ϖδϟ΍ Ϊϳήϳ
:(ϒηΎϜϟ΍ ) ϲϓ ϲΒϫάϟ΍ ϪϨϋ ϝΎϗ ΍άϟϭ ( ΕΎϘΜϟ΍) ϲϓ ϥΎΒΣ ϦΑ΍ ϩήϛΫ ˬϲϜϤϟ΍ ϲδϨΧϷ΍
.( ϕΪμϟ΍ ϪϠΤϣ ) (/)
ϲϓ ϡΰΣ ϦΑ΍ ΔσΎγϮΑ ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋ Ϧϋ ϒϨμϤϟ΍ ϞϘϨϳϭ !! ρϮτΨϤϟ΍ ϲϓ ΍άϛ : ΖϠϗ (U)
ΪΒϋ ϝΎϗ :ϝΎϗϭ ˬϪδϔϧ φϔϠϟΎΑ ΪϫΎΠϣ Ϧϋ ϖΑΎδϟ΍ ήΛϷ΍ ήϛΫ ϪϧΈϓ (393 /) ϲϠΤϤϟ΍
Ϫϧ΃) ϦδΤϟ΍ Ϧϋ ΪϫΎΠϣ Ϧϋ ϩήϴϏ ϭ΃ ϲϧΎϴΘΨδϟ΍ ΏϮϳ΃ Ϧϋ ήϤόϣ ϩήϛΫϭ :ϕ΍ίήϟ΍
.( ˯ΎϨϤΘγϻΎΑ Ύ˱γ΄Α ϯήϳ ϻ ϥΎϛ
Ϣϗέ ( ρ΍ϮϠϟ΍ ϡΫ ) ϲϓ ϱέϭ͊Ϊϟ΍ ϪΟήΧ΃ ΪϘϓ ˬϚϟΫ ΔΣΎΑ· Ϧϣ ϦδΤϟ΍ Ϧϋ Ωέϭ Ύϣ Ύϣ΃ ϭ
ΎϨΛ ˬϖΣϻ ϦΑ ΪϴϤΤϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϥΎϤΜϋ ΎϨΛ ˬϢΣ΍ΰ˵ϣ ϲΑ΃ ϦΑ έϮμϨϣ ΎϨΛΪΣ : ϝΎϗ (U)
ˬϞ΋Ύδϣ ΔΛϼΛ ΎϬϴϓ ΔόϗήΑ ϞΟέ ˯ΎΠϓ ϦδΤϟ΍ ΪϨϋ Ύ˱ δϟΎΟ ΖϨϛ : ϝΎϗ ϥΎτϘϟ΍ ΐϟΎϏ
β
͉ Ϥϓ ˬϪδϔϧ ϰϠϋ ϑΎΨϓ ˬΔΒϴϐϤϟ΍ ϝΎσ΄ϓ ˬϪϠϫ΃ Ϧϋ ΏΎϏ ϞΟέ) :ΎϬϴϓ ΍ΫΈϓ ˭Ύϫ΃ήϘϓ
ˬΔΒϴϐϤϟ΍ ϝΎσ΄ϓ ΎϬΟϭί ΎϬϨϋ ΏΎϏ Γ΃ήϣ΍ϭ ˬα΄Α ϼϓ ˮ ϪΗϮϬη ΖΟήΧ ϰΘΣ ϩήϛΫ
ϰϠΤϤϟ΍ ϲϓ ϡΰΣ ϦΑ΍ ΝήΧ΃ϭ (α΄Α ϼϓ ˮ ΎϫΪϴΑ ϪϴϠΗ ϻ˱ ΎΜϣ ΕάΨΗΎϓ ΎϬδϔϧ ϰϠϋ ΖϓΎΨϓ
ΚΒόϳ ϲϨϤΘδϳ ϞΟήϟ΍ ϲϓ ϦδΤϟ΍ ϝΎϗϭ :ϝΎϗ ΓΩΎΘϗ ϰϟ· ΢ϴΤλ ΪϨδΑ (393/)
.(ϱίΎϐϤϟ΍ ϲϓ ϪϧϮϠόϔϳ ΍ϮϧΎϛ) : ϝΎϗ ˬϝΰ˰Ϩϳ ϰΘΣ ϩήϛάΑ
. (359 ) Ϣϗέ (39U/) ϒϨμϤϟ΍΍ ϲϓ ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋ ϪΟήΧ΃ (3)
Ϣϟ ϦϴτΒϟ΍ ϢϠδϣ ˬϊτϘϨϣ ϩΩΎϨγ·ϭ (99/) ϯήΒϜϟ΍ ϦϨδϟ΍ ϲϓ ϲϘϬϴΒϟ΍ ϪΟήΧ΃ ( )
.ϯήΧ΃ Ύ˱ ϗήσ ήΛϸϟ ϥ΃ ϻ· . (U8) Ϟϴγ΍ήϤϟ΍ ϲϓ ϢΗΎΣ ϮΑ΃ ϪϟΎϗ ˬαΎΒϋ ϦΑ΍ ϙέΪϳ
ϦΑ΍ Ϧϋ ήϴΑΰϟ΍ ϲΑ΃ Ϧϋ ΢ϠΟϷ΍ ΎϧήΒΧ΃ ϥϮϋ ϦΑ ήϔόΟ ΎϧήΒΧ΃ ΏΎϫϮϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ΎϨΛΪΣ
Ύϳ Ϣϗ : ϡϮϘϟ΍ ξόΑ Ϫ˰ϟ ϝΎϘϓ ˬβϟΎΟ ϡϼϐϟ΍ϭ ϥϮϣϮϘϳ ϡϮϘϟ΍ ϞόΠϓ ˬϩΎΗ΃ Ύ˱ϣϼϏ ϥ΃ αΎΒϋ
ϲϧ· ! αΎΒϋ ϦΑ΍ Ύϳ : ϝΎϗ ˬϼΧ ΎϤϠϓ ˬϪδϠΟ΃ Ύϣ ˯ϲη ˬϩϮϋΩ : αΎΒϋ ϦΑ΍ ϝΎϘϓ ! ϡϼϏ
Ϧϣ ήϴΧ Ϯϫ ) : αΎΒϋ ϦΑ΍ ϝΎϗ ˬϝΰϧ΃ ϰΘΣ ϱήϛΫ ϚϟΩ΄ϓ ˬΓΪϳΪη Δ˱ Ϥ˸ϠϏ˶ ΪΟ΃ ˬΏΎη ϡϼϏ
()
. ϰϬΘϧ΍ . ( ϪϨϣ ήϴΧ ΔϣϷ΍ ΡΎϜϧϭ ϰϧΰϟ΍
.( Γήϴϐλ ΓϮϬθϟ΍ ϦϴϜδΘϟ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ· ) : ΔϴϔϨΤϟ΍ Ϧϣ ϢϴΠϧ ϦΑ΍ ϝΎϗ
. ( ϢϳΪϘϟ΍ ϲϓ Ύ˱ ϔϗϮΗ Ϫϴϓ ϥ΃ Ξ
˷ ϛ ϦΑ΍ ϞϘϧ ) : ϪϳϭΎΘϓ ϲϓ ϱΩϮϬϤδϟ΍ ϝΎϗϭ
Ϣϟ ϥΈϓ ˬϩΪϴΑ ϲϨϤΘδϳ ϥ΃ ΖϨόϟ΍ ϲθΧ ϦϤϟ ΡΎΒϣ Ϫϧ΃ ) : ΔϴϤϴΗ ϦΑϻ ΪΠϤϟ΍ ήϳήΤΗ ϲϓϭ
( )
U . ( ΎϬϳΰ˰ϨΗ ϩήϜϳ ΪϤΣ΃ Ϧϋϭ ˬϪϴϠϋ ϡήΣ ζΨϳ
( )
3 . Γέϭήπϟ΍ ϡΪϋ ΔϟΎΣ Ϫϳΰ˰ϨΘϟ΍ Δϫ΍ήϛ ϊϣ ί΍ϮΠϟ΍ ΪϤΣ΃ ΪϨϋ ϩΎπΘϘϣϭ
ϡΰΠϟ΍ Ϧϣ ΏΎΤλϷ΍ ϪϘϠσ΃ Ύϣ ϞϤΣ ϞϤΤϳϭ : ϱΩϮϬϤδϟ΍ ϝΎϗ ˬΖϨόϟ΍ ϰθΨϳ ϻ ϪϧΈϓ
. ϰϬΘϧ΍ ˬΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϢϳήΤΘϟΎΑ
: ΚΤΒϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ έήϘΘϓ
Δϫ΍ήϜϟ΍ ϊϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ Ϧϣ Ϣϋ΃ ± ( Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ί΍ϮΟ ϱ΃ ) ί΍ϮΠϟ΍ ϰϟ· ΐϫΫ Ϫϧ΃ :
ϦΑ ΪϤΣ΃ϭ ˬΞϳήΟ ϦΑ΍ϭ ˬέΎϨϳ Ω ϦΑ ϭήϤϋϭ ˬΪϫΎΠϣϭ αΎΒϋ ϦΑ΍ ± ΎϬϣΪϋ ϊϣ ϭ΃

ϥ· ) : ϝΎѧϗ ΚѧϴΣ ˬ ϪѧϴϠϋ Ϳ΍ ΔѧϤΣέ ϱϭ΍ΩήѧϤϟ΍ ϡΎѧϣϹ΍ ϝϮѧϗ ϝϮϘϟ΍ ΍άϫ ΪϳΆϳ ΎϤϣ : ΖϠϗ ()
ˬΐϫάѧѧϤϟ΍ ΍άѧѧϫ ˬϪѧѧϴϠϋ ˯ϲѧѧη ϼѧѧϓ ˬ ϰѧѧϧΰϟ΍ Ϧѧѧϣ Ύ˱ ѧ ϓϮΧ ± ΪѧѧϴϟΎΑ ˯ΎϨϤΘѧѧγϻ΍ ϱ΃ ± Ϫ˵ ѧ Ϡ˴ ό˴ ϓ˴
Ύ˱ ѧϓϮΧ ± ˯ΎϨϤΘѧγϻ΍ ϱ΃ ± ϪѧϠόϓ ϥ·ϭ ) :ΰϴΟϮѧϟ΍ ϲϓ ϝΎϗϭ ( ΏΎΤλϷ΍ ήϴϫΎϤΟ ϪϴϠϋϭ
˯ΎϨϤΘѧγϻ΍ ± ϱ΃ ϪΑ α΄Α ϻ : ΎϨΑΎΤλ΃ ϝΎϗ : ϲοΎϘϟ΍ ϝΎϗ ,ϪϴϠϋ ˯ϲη ϼϓ ϰϧΰϟ΍ Ϧϣ
Ϳ΍ ΔϤΣέ ϪϴϠϋ ϦϳΪΑΎϋ ϦΑ΍ ϝΎϗϭ ( ϰϧΰϟ΍ Ϧϣ ϒϔόΘϟ΍ϭ ΓϮϬθϟ΍ ˯Ύϔσ· ϪΑ Ϊμϗ ΍Ϋ· ±
ˬΐѧϠϘϠϟ ΔϠϏΎѧθϟ΍ ΔѧσήϔϤϟ΍ Ε΍ϮϬθϟ΍ ϦϴϜδΗ ± Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ϪϠόϓ ϱ΍ ± Ω΍έ΃ ϥ· ):
ϝϮѧλϮϟ΍ ϰѧϠϋ έΪѧϘϳ ϻ Ϫѧϧ΃ ϻ· ΔѧΟϭί Ϫ˰ѧϟ ϥΎϛ ϭ΃ , Δϣ΃ ϻϭ Ϫ˰ϟ ΔΟϭί ϻ Ύ˱ Αΰϋ ϥΎϛϭ
.( ϪϴϠϋ ϝΎΑϭ ϻ ϥ΃ ϮΟέ΃ : ΚϴϠϟ΍ ϮΑ΃ ϝΎϗ ,έάόΑ ΎϬϴϟ·
Ω΍έ΃ϭ ΓϮϬѧѧθϟ΍ ϪѧѧΘΒϠϏ ϥΈѧѧϓ )(:(U30/U) ήϳΪѧѧϘϟ΍ ΢Θѧѧϓ Ρήѧѧη ϲѧѧϓ ϡΎѧѧϤϬϟ΍ ϦѧѧΑ΍ ϝΎѧѧϗϭ
.( ΐϗΎόϳ ϻ ϥ΃ ˯ΎΟήϟΎϓ ϪΑ ΎϬϨϴϜδΗ
ϲϨϤΘδϳ ϥ΃ ΖϨόϟ΍ ϰθΨϳ ϦϤϟ ΡΎΒϳϭ ) : (5 /U) έήΤϤϟ΍ ϲϓ ΪΠϤϟ΍ ΓέΎΒϋ κϧϭ (U)
. ( Ύ˱ ϬϳΰϨΗ ϩήϜϳ ϪϨϋϭ ˬϡ˵ήΣ Ϫθ Ψϳ Ϣϟ ϥΈϓ ˬϩΪϴΑ
Ϫϣϼϛ κϧ ΍άϫϭ ˬΪϤΣ΃ Ϧϋ (39/6) ςϴΤϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϩήϴδϔΗ ϲϓ ϥΎϴΣ ϮΑ΃ ϝΎϗ :ΖϠϗ (3)
ίΎΠϓ ˬϥΪΒϟ΍ ϲϓ ˲ΔϠπϓ ϪϧϷ ˬ - ˯ΎϨϤΘγϻ΍ - ϱ΃ ± ϚϟΫ ΰϴΠϳ ϞΒϨΣ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϥΎϛϭ ):
ϲΒσήϘϟ΍ ήϴδϔΗ ϲϓ ϩϮΤϧϭ ϰϬΘϧ΍ ˬ ( ΔϣΎΠΤϟ΍ϭ ΪμϔϟΎϛ ˬΔΟΎΤϟ΍ ΪϨϋ ΎϬΟ΍ήΧ·
.(05/U)
ϦΑ΍ ϢηΎϫ Δϣϼόϟ΍ ϩΎϜΣ ΎϤϴϓ ˬΔϴόϓΎθϟ΍ ξόΑϭ (U)ΔϴϔϨΤϟ΍ ξόΑϭ ˬϪΑΎΤλ΃ϭ ˬ()ϞΒϨΣ
(3)
ΎϫϮΤϧ ϭ΃ ΪϴϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϧϋ Ϫϟ Ώ΍ϮΟ ϲϓ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϲϣΎθϟ΍ ϰϴΤϳ
ϰθΨϳ ϻ ϥΎϛ ϭ΃ ˬϱ˷ήδΘϟ΍ ϭ΃ ΞϳϭΰΘϟ΍ ϰϠϋ ϞΟήϟ΍ έΪϗ ΍Ϋ· ϪϤϳήΤΗ ϰϠϋ ϊϤΠϣ :
( )
.έήπϟ΍ϭ ΖϨόϟ΍
ϰϜΣ (5)(ήΤΒϟ΍) ΐΣΎλ ϥ΃ ϚϟΫ ΪϳΆϳϭ ˬϪΑΎΤλ΃ϭ ΪϤΣ΃ Ϧϋ ΎϨϣ˷Ϊϗ Ύϣ ϒϟΎΨϳ ΍ά ϫϭ
ϢΛ ( ϒϜϟΎΑ ϲϨϤϟ΍ ϝ΍ΰ˰ϨΘγ΍ ϡήΤϳ ήΜϛϷ΍ : Δϟ΄δϣ ) : ϝΎϘϓ ˬ˳ΪϴϘΑ ΪϴϴϘΗ ήϴϏ Ϧϣ ϑϼΨϟ΍
(6)
. ! (ΡΎΒϣ Ϫϧ· ) : έΎϨϳΩ ϦΑ ϭήϤϋϭ ϞΒϨΣ ϦΑ ΪϤΣ΃ Ϧϋ Ύ˱ ϴϛΎΣ ϝΎϗ
: Ϫϧ΃ ΍άϫ ΩΎϓ΄ϓ
ˬ ()Ύ˱ ˰˰Ϙ˰Ϡτ˰˰ϣ ϥϮϠ˰˰˰ϗϷ΍ Ϫ˰˰˰˰ΣΎ˰˰˰Α΃ϭ ˬ˱ΎϘ˰˰˰ Ϡτ˰˰ϣ ϥϭήΜ˰˰˰ϛϷ΍ Ϫ˰ό˰˰Ϩϣ : 

ΔѧγέΎϤϣ ί΍ϮѧΟ ϰѧϠϋ ϝΪѧΗ ϪѧϴϠϋ Ϳ΍ ΔѧϤΣέ ϡΰѧΣ ϦѧΑ΍ ΎѧϫήϛΫ ΓήѧϴΜϛ έΎѧΛ΁ ϙΎѧϨϫ : ΖϠϗ ()
ΰѧϴΠ˵Η ϲѧΘϟ΍ έΎѧΛϵ΍ ϚѧϠΗ ΪѧόΑ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϲϧΎόϨμϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϝΎϗ Ϊϗϭ ˬΔϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍
ϝΪΗ ϲΘϟ΍ ϝ΍ϮϗϷ΍ ϚϠΗ ϚϠϓ ϲϓ έϭΪΗ έΎΛϵ΍ ϩάϫϭ ) : ϝΎϗ ( Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ) ˯ΎϨϤΘγϻ΍
. (385/) ϡϼδϟ΍ ϞΒγ Ϧϣ ϰϬΘϧ΍ ( ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΔϣήΣ ϡΪϋ ϰϠϋ
. ϪΗϮϬη ϪΘΒϠϏ ϦϤϟ ϩϮΣΎΑ΃ ΔϴϔϨΤϟ΍ (U)
ϑϭήόϤϟ΍ ˬϲϨδΤϟ΍ ϦϴδΤϟ΍ ϦΑ ϰϴΤϳ ϱΩΎϬϟ΍ Ϟδϧ Ϧϣ ˬΪϤΣ΃ ϦΑ ϰϴΤϳ ϦΑ ϢηΎϫ Ϯϫ (3)
ˬϒϴϟ΂ѧΗ Ϫѧϟ (˰ѧϫ58 ) ΔϨγ ϲϓϮΗϭ (˰ϫ08) ΔϨγ Ϊϟϭ ˬϪϴϘϓ ˬϲϨϤϴϟ΍ ϲϣΎθϟ΍ ˰Α
ϭ ˬΎѧϬϤΘϳ Ϣѧϟϭ ΍˱ΪѧϠΠϣ ΎѧϬϨϣ ΐѧΘϛ ˬ έΎΧΰϟ΍ ήΤΑ ϰϠϋ ΔϴηΎΣ έΎψϧϷ΍ ϡϮΠϧ : ΎϬϨϣ
έΪѧΒϟ΍ ϲѧϓ ϒϨѧμϤϟ΍ ΪѧϨϋ ΔѧϤΟήΗ Ϫ˰ѧϟ ϥΎѧϔϬϠϟ΍ ΔѧΛΎϏ· Ϧѧϣ ήѧμΘΨϤϟ΍ ϥ΂ѧϤψϟ΍ Ωέ΍Ϯϣ
. ( 3U ± 3U/U) ϊϟΎτϟ΍
Γ΃ήϤϟ΍ ΍άϛϭ ˬΎϬϨϣ ˯ΰΠΑ ϊΘϤΗ Ϧϋ ΓέΎΒϋ ϪϧϷ ˬ˱ΎϗΎϔΗ΍ ΰ΋ΎΠϓ ϪΘΟϭί ΪϴΑ ϥΎϛ ϥ· Ύ˱ ϤϠϋ ( )
. ΎϬΟϭί ΪϴΑ ϥΎϛ ϥ·
ϪѧΣΪϣ ˬ ϲϧΎѧϳϭήϟ΍ ΪѧϤΣ΃ ϦѧΑ ϞϴϋΎϤѧγ· ϦѧΑ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϦγΎΤϤϟ΍ ϲΑ΃ ϒϴϟ΄Η Ϧϣ Ϯϫ (5)
ΐѧ΋΍ήϐϠϟ ϞϣΎѧη ˬϞѧϓΎΣ Ϯѧϫϭ) : ϝΎѧϘϓ (0 /U) " ΔϳΎϬϨϟ΍ϭ Δϳ΍ΪΒϟ΍ " ϲϓ ήϴΜϛ ϦΑ΍
. ( ΝήΣ ϻϭ ήΤΒϟ΍ Ϧϋ ΙΪΣ : ϞΜϤϟ΍ ϲϓϭ ˬΎϫήϴϏϭ
( ΎϨϳίΎϐϣ ϲϓ ϪϠόϔϧ ΎϨϛ Ϊϗ ϚϟάΑ α˶΄Α ϻ ) : ϝΎϗ Ϫϧ΃ ΩΎϳί ϦΑ ˯ϼόϟ΍ Ϧϋ ˯ΎΟ : ΖϠϗ (6)
΍ϮϧΎѧϛ ) : ϝΎѧϗ ˯ΎѧϤϟ΍ ϝΰ˰ѧϨϳ ϰѧΘΣ ϩήϛάѧΑ ΚѧΒόϳ ϲϨϤΘѧδϳ ϞѧΟήϟ΍ ϲѧϓ ϦδΤϟ΍ ϝΎϗ :ΖϠϗ ()
ϻ· Ϯѧϫ Ύѧϣϭ ) : ϝΎѧϗ Ϫѧϧ΃ ΎϤϬϨϋ Ϳ΍ ϲοέ αΎΒϋ ϦΑ΍ Ϧϋϭ . ( ϱίΎϐϤϟ΍ ϲϓ ϪϧϮϠόϔϳ
Ϫѧѧϧ΃ ΎѧϤϬϨϋ Ϳ΍ ϲѧοέ ήѧϤϋ ϦѧѧΑ΍ Ϧѧϋϭ , ( ˯ΎѧϤϟ΍ ϝΰ˰ѧϨϳ ϰѧѧΘΣ ϩήѧϛΫ ϢϛΪѧΣ΃ ϙήѧόϳ ϥ΃
ϪѧϧϮϠόϔϳ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϧ΃ ) ϪϴΑ΃ Ϧϋ ΩΎϳί ϦΑ ˯ϼόϟ΍ Ϧϋϭ ,( ϪϜϟΪΗ ΐμϋ Ϯϫ ΎϤϧ· ) : ϝΎϗ
ϰѧΘΣ ϪѧϜϟΪϳ ϩήϛάѧΑ ϞѧΟήϟ΍ ΚѧΒόϳ ( Δϳήѧδϟ΍ ΓΩΎѧόϟ΍ ) ˯ΎϨϤΘѧγϻ΍ ϲѧϨόϳ ± ϱίΎѧϐϤϟ΍ ϲϓ
ϥϮϔόΘѧδϳ ˯ΎϨϤΘѧγϻΎΑ ϢϬϧΎΒѧη ϥϭήϣ΄ѧϳ ϰѧπϣ ˸Ϧѧ˴ϣ ϥΎѧϛ ) :ϝΎϗ ΪϫΎΠϣ Ϧϋϭ ,(ϝΰ˰Ϩϳ
ϲѧѧϨόϳ ± Ϫѧѧϗήϫ΄ϓ ϙ΅Ύѧѧϣ Ϯѧѧϫ ) : ϝΎѧѧϗ ˯ΎΜόѧѧθϟ΍ ϲѧѧΑ΃ ΩΎѧѧϳί ϦѧѧΑ ήΑΎѧѧΟ Ϧѧѧϋϭ , ( ϚϟάѧѧΑ
=( Ύѧѧѧѧγ΄Α ˯ΎϨϤΘѧѧѧѧγϻΎΑ ϯέ΃ Ύѧѧѧѧϣ ) :ϝΎѧѧѧѧϗ έΎѧѧѧѧϨϳΩ ϦѧѧѧѧΑ ϭήѧѧѧѧϤϋ Ϧѧѧѧѧϋϭ ,( ˯ΎϨϤΘѧѧѧѧγϻ΍
: ϝΎϘϓ ˬϲόϓΎθϟ΍ Ϧϋ ϊϨϤϟ΍ ΔϳΎϜΣ Ϧϋ (ϦϨδϟ΍) ϲϓ ϲϘϬϴΒϟ΍ ήμΘϗ΍ Ϊϗϭ
ϞΤϳ ϻϭ ˬϦϴϤϳ ϚϠϣ ϭ΃ ΔΟϭί ϲϓ ϻ· ήϛάϟΎΑ ϞϤόϟ΍ ϞΤϳ ϻ ): ϲόϓΎθϟ΍ ϝΎϗ
. ϰϬΘϧ΍ () . ( ˯ΎϨϤΘγϻ΍

ϦѧΑ΍ Ϧѧϋ ΪϴϧΎѧγϷ΍ϭ ):έΎѧΛϵ΍ ϩάѧϫ ΪϴϧΎѧγ΃ ϲѧϓ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϡΰΣ ϦΑ΍ ϡΎϣϹ΍ ϝΎϗ =
ˬ˯Ύѧѧτϋ Ϧѧѧϋ ΔΤϴΤѧѧλ Δѧѧϫ΍ήϜϟ΍ ϦѧѧϜϟ ˬΓίϮѧѧϤϐϣ ϦϴϟϮѧѧϘϟ΍ ϼѧѧϛ ϲѧѧϓ ήѧѧϤϋ ϦѧѧΑ΍ϭ αΎѧѧΒϋ
Ϧѧϋϭ ΩΎϳί ϦΑ ˯ϼόϟ΍ Ϧϋϭ έΎϨϳΩ ϦΑ ϭήϤϋϭ ϦδΤϟ΍ Ϧϋ ΔΤϴΤλ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔΣΎΑϹ΍ϭ
ϥϭΩΎѧϜϳ ϻ ϦϴόΑΎѧΘϟ΍ έΎѧΒϛ ˯ϻΆѧϫϭ ˬ΍ϮѧϛέΩ΃ ϦѧϤϋ ˯ϻΆϫ Ϧϣ ϩ΍ϭέ Ϧϣ ϩ΍ϭέϭ ΪϫΎΠϣ
ϥ·ϭ ) : ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϢϴϘϟ΍ ϦΑ΍ ϝΎϗϭ .(ϢϬϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ΔΑΎΤμϟ΍ Ϧϋ ϻ· ϥϭϭήϳ
ϱ΃ - ϚѧϟΫ Ϫ˰ϟ ίΎΟ ήϴϘϔϟ΍ϭ ήϓΎδϤϟ΍ϭ ήϴγ ϷΎϛ ΖϨόϟ΍ ϑΎΨϳ ϪΗϮϬη ϰϠϋ Ύ˱ ΑϮϠϐϣ ϥΎϛ
ϲѧϓ ϪϧϮϠόϔϳ ϥΎϛ ΔΑΎΤμϟ΍ ϥ΃ ϱϭέϭ ˬ ϪϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ΪϤΣ΃ ϪϴϠϋ κϧ - ˯ΎϨϤΘγϻ΍
.(˯ΎϨϤΘγϻ΍) Ϟμϓ ΖΤΗ (8U/ ) .Ϊ΋΍Ϯϔϟ΍ ϊ΋΍ΪΑ Ϧϣ ϰϬΘϧ΍ ( ϢϫέΎϔγ΃ϭ ϢϬΗ΍ϭΰϏ
ϪѧϴϠϋ ϝΎѧϘϓ ˬΡΎѧΒϣ Ϟѧόϓ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ΃ ϰϟ· ϡΰΣ ϦΑ΍ ϡΎϣϹ΍ ΐϫΫ ΔϘΑΎδϟ΍ έΎΛϵ΍ ϩάϬΑϭ
ϮѧϠϓ ˬΎѧϬΘϣήΣ ϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ϦϴΒ˵ϳ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ΔΣΎΒϤϟ΍ έϮϣϷ΍ Ϧϣ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ· ) :Ϳ΍ ΔϤΣέ
Ύѧϣ ϢѧϜϟ Ϟѧμϓ Ϊѧϗϭ ž : ϰϟΎѧόΗϭ ϪϧΎΤΒѧγ ϪѧϟϮϘϟ ΰѧϳΰόϟ΍ ϪѧΑΎΘϛ ϲϓ ΎϬϨϴΒϟ Ύ˱ ϣ΍ήΣ ΖϧΎϛ
. ϰϬΘϧ΍ ϢϜϴϠϋ ϡήΣ
ϢѧϠόϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ΎϤϫήϴϏϭ ϡΰΣ ϦΑ΍ ϡΎϣϹ΍ ΔϟΩ΃ϭ ˬϲϧΎϛϮθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ΔϟΩ΃ ΉέΎϘϟ΍ φΣϼϳ
ξόΑϭ Ϟπϔϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ϑήϋ΃ ΚϴΣ ϒϠΨϟ΍ϭ ΖϠϘϟ Ν΍ήΣϹ΍ ϻϮϟϭ ˬϒϠδϟ΍ Ϧϣ
Ν΍ήѧΣϹ΍ ϻϮѧϟ ) : ϢϫΪѧΣ΃ ϲѧϟ ϝΎѧϗ ϰѧΘΣ ˬΎϬΘϣήΣ ϡΪϋϭ Ύϫί΍ϮΟ ϯήϳ Ϧϣ ϢϠόϟ΍ ΔΒϠσ
. ( Ύϫί΍ϮΟ ϲϓ ϯϮΘϓ ΕέΪλϷ ˯ΎϴΤϟ΍ϭ
. (99 /) ϯήΒϜϟ΍ ϦϨδϟ΍ ()
ϲϧΎΜϟ΍ ΚΤΒϟ΍
ϥϮϔϠΘΨϤϟ΍ ϪΑ ϚδϤΗ Ύϣ ϰϠϋ ϡϼϜϟ΍ ϲϓ
Ϧϳί˷ϮΠϤϟ΍ϭ ϦϴόϧΎϤϟ΍ Ϧϣ

˸ϢϬ˶ Ο
˶ ΍˴ϭ˸ί΃˴ ϰ˴Ϡϋ
˴ ϻ͉ ·.ϥ
˴ Ϯ˵ψϓ˶ Ύ˴Σ ˸ϢϬ˶ Ο
˶ ϭ˵ήϔ˵ ϟ˶ ˸Ϣϫ˵ Ϧ
˴ ϳ˶άϟ͉΍˴ϭ ž : ϰϟΎόΗ Ϫ˰ϟϮϘΑ ϥϮόϧΎϤϟ΍ ϝΪΘγ΍
. ϥ
˴ ϭ˵ΩΎ˴ό˸ϟ΍ Ϣ˵ ϫ˵ Ϛ
˴ Ό˶ ϟ˴ ϭ˵΄ϓ˴ Ϛ
˴ ϟ˶ Ϋ˴ ˯˴ ΍˴έϭ˴ ϰ˴ϐΘ˴ ˸Α΍ Ϧ
˶ Ϥ˴ ϓ˴ . Ϧ
˴ ϴ˶ϣϮ˵Ϡϣ˴ ή˵ ˸ϴϏ
˴ ˸ϢϬ˵ ϧ͉ Έ˶ ϓ˴ ˸ϢϬ˵ ϧ˵ Ύ˴Ϥ˸ϳ΃˴ ˸ΖϜ˴ Ϡ˴ ϣ˴ Ύ˴ϣ ˸ϭ΃˴
ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ ϥΈϓ Ϛ
˴ ϟ˶ Ϋ˴ ˯˴ ΍˴έϭ˴ ϰ˴ϐΘ˴ ˸Α΍ Ϧ
˶ Ϥ˴ ϓ˴ ž : ϰϟΎόΗ ϪϟϮϗ ϩΪϴϔϳ Ύϣ ϝϻΪΘγϻ΍ ήϳήϘΗϭ
ϻ ϱάϟ΍ ˯΍έϮϟ΍ Ϧϣ ϮϬϓ ϚϟΫ ήϳΎϏ ΎϤϓ ˸ϢϬ˵ ϧ˵ Ύ˴Ϥ˸ϳ΃˴ ˸ΖϜ˴ Ϡ˴ ϣ˴ Ύ˴ϣ ˸ϭ΃˴ ˸ϢϬ˶ Ο
˶ ΍˴ϭ˸ί΃˴ ϰ˴Ϡ˴ϋ ϻ͉ · ž : ϪϟϮϗ
. ϥϭΩΎόϟ΍ ϻ· ϪϴϐΘΒϳ
ϚϠϣ ϭ΃ Ν΍ϭίϸϟ ήϳΎϐϣ Ϯϫ Ύϣ ϞϜΑ Δϐϴμϟ΍ ϩάϬϟ ϡϮϤϋ ϻ Ϫϧ· : ϝΎϘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳϭ
ϲϐΘΒϳ ϻ ϥ΃ϭ ˬϚϟάϟ ήϳΎϐϣ Ϯϫϭ ϥΎδϧϹ΍ ϪϴϐΘΒϳ Ύϣ Ϟϛ ϡΰϟ ϻ·ϭ ˬΓήϳΎϐϣ ϱ΃ ΓήϳΎϐϣ ϦϴϤϴϟ΍
Ν
˳ ήϓ ϲϓ ϪϧϮϜΑ ϩΪϴϴϘΗ Ϧϣ Ϊ˷ Α˵ ϻ ˬϚϟάΑ ϩΪϴϴϘΗ ϊϣϭ ˬΡΎϜϨϟΎΑ ϖϠόΘΗ ϻ ϲΘϟ΍ ϊϓΎϨϤϟ΍ ϲϓ ΔόϔϨϤϟ
: ΓϮϗ Ϫϴϓ Δϳϵ΍ ϲϓ Ύϣ ϥϮϜϴϓ , ή˳ Α˵ Ω˵ ϭ΃ Ϟ˳ Β˵ ϗ˵ Ϧϣ˶
.ϥϭΩΎόϟ΍ Ϣϫ ϚΌϟϭ΄ϓ ΕΎϛϮϠϤϤϟ΍ϭ ΕΎΟϭΰϟ΍ Νήϓ ήϴϏ Ν
˳ ήϓ ΡΎϜϧ ϰϐΘΑ΍ ϦϤϓ
Νϭήϓ ϰϠϋ ϻ· ϥϮψϓΎΣ ϢϬΟϭήϔϟ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ϭ ) : ήϳΪϘΘϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϢΘϳ ΍άϫ : ΖϠϗ ϥΈϓ
ˬϪϨϣ ϰϨΜΘδϤϟ΍ βϨΟ Ϧϣ ϰϨΜΘδϤϟ΍ ϥϮϜϳ ϰΘΣ ( ϢϬϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ Ύϣ Νϭήϓ ϭ΃ ϢϬΟ΍ϭί΃
ϼϓ ˬ˯΍έϮϟ΍ Ϧϣ ϦϴϤϴϟ΍ ϚϠϣϭ ΕΎΟϭΰϟ΍ Ϧϣ Νήϔϟ΍ ήϴϐΑ ωΎΘϤΘγϻ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϡΰϠΘδϳ ϚϟΫϭ
! ϪϠΜϣ ϡϭΰϠϤϟΎϓ ˬϞσΎΑ ϡίϼϟ΍ϭ ! ϞΤϳ
ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΚϳΩΎΣϷΎϛ ˬϞϴϟΪϟ΍ ϪΑ Ωέϭ ΕΎϛϮϠϤϤϟ΍ϭ ΕΎΟϭΰϟ΍ Ϧϣ ωΎΘϤΘγϻ΍ ί΍ϮΟ : Ζ
˵ Ϡϗ
˸ϢϜ˵ Λ˴ ˸ήΣ
˴ ΍Ϯ˵Η˸΄ϓ˴ ˸ϢϜ˵ ϟ˴ ˲Ι˸ήΣ
˴ ˸Ϣϛ˵ ΅˵ Ύ˴δϧ˶ ž : ϰϟΎόΗ ϪϟϮϘϛϭ ˬΝήϔϟ΍ ήϴϐΑ ΎϤϬϨϣ ωΎΘϤΘγϻ΍ ί΍ϮΟ ϲϓ
. ϡϭΰϠϤϟ΍ ϥϼτΑ ϻϭ ˬϡίϼϟ΍ ϥϼτΑ ϡΰϠϳ ϼϓ ˬ ˸ϢΘ˵ ˸Όη
˶ ϰ͉ϧ΃˴
ˬήϫΎχ ήϴϏ ΕΎϛϮϠϤϤϟ΍ϭ ΕΎΟϭΰϟ΍ Νϭήϓ Ϧϣ ΡΎϜϨϟΎΑ Δϳϵ΍ ϲϓ Ύϣ ΪϴϴϘΗ : ΖϠϗ ϥΈϓ
. ϚϟΫ Ϧϣ Ϣ˷ ϋ΃ Ϯϫ Ύϣ έΩΎΒΘϤϟ΍ ϞΑ
ΕΎΟϭΰϟ΍ ϲϓ ωΎΘϤΘγϻ΍ ϰϠϋ ΡΎϜϨϟ΍ Ϣγ΍ ϕΪλ ϦϜϟ ήϫΎψϟ΍ Ϯϫ ϥΎϛ ϥ·ϭ ΍άϫ : Ζ
˵ Ϡϗ
ϡΰϟ ϻ·ϭ ˬϪΑ Δϳϵ΍ ϲϓ Ύϣ ΪϴϴϘΗ Ϧϣ ΪΑϻ Ϫϧ΃ Ζϓήϋ Ϊϗϭ ˬήϫΎχ ήϴϏ Νήϔϟ΍ ήϴϐΑ ΕΎϛϮϠϤϤϟ΍ϭ
Ϧϣ Δϳϵ΍ ϲϓ Ύϣ ΩήΠϣ ϞΑ ϒ
˷ ϜϟΎΑ ΡΎϜϨϟ΍ έ˷ΪϘΗ ϻ Ζϧ΃ : ΖϠϗ ϥΈϓ ˬΎϨϣΪϗ ΎϤϛ ωΎϤΟϹΎΑ ϞσΎΒϟ΍
. φϔΤϟ΍ ήϛΫ
Ϧϋϭ ΡΎϜϨϟ΍ Ϧϋ ϪψϔΣ Ϧϣ Ϣϋ΃ ϱϮϐϠϟ΍ ϪϟϮϟΪϣ έΎΒΘϋΎΑ Ϯϫϭ Νή ϔϟ΍ φϔΣ : Ζ
˵ Ϡϗ
ϕΪμϳ ϻ ΎϤϛϭ ˬΡΎϜϨϟΎΑ Δϳϵ΍ ϲϓ Ύϣ ΪϴϴϘΗ Ϧϣ ΪΑϼϓ ˬΩΎϤΠϟ΍ϭ ΕΎΒϨϠϟ ΔγΎϤϤϟ΍ϭ ˬϩήϴϏ
ϰϠϋ ϕΪμϳ ϻ Ϛϟάϛ ˬΡΎϜϨϟ΍ Ϣγ΍ ΕΎϛϮϠϤϤϟ΍ϭ ΕΎΟϭΰϟ΍ Ϧϣ Νήϔϟ΍ ήϴϐΑ ωΎΘϤΘγϻ΍ ϰϠϋ
. ΍άϫ ή˷ΑΪΘϓ ˬΡΎϜϨϟ΍ Ϣγ΍ ϩϮΤϧϭ ϒϜϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍
ϪΑΎΘϛ ϲϓ Ϳ΍ Ϧ͋ϴΑ Ϊϗϭ ˬϪϧΎϴΑ ΪόΑ ϻ· ϪΑ ΞΘΤϳ ϻ ϞϤΠϤϟ΍ϭ ˬ˲ΔϠϤΠϣ Δϳϵ΍ ϥ· : Ϟϴϗ Ϊϗϭ
()
. Ϊ͉ Τϟ΍ Ϫϴϓ Ϳ΍ ΐΟϭ΃ ϱάϟ΍ ϰϧ͋ΰϟ΍ ϞΜϣ ˬϪΣΎϜϧ ϡήΤϳ Ύϣ ϪΘϨγ ϲϓ @ ϪϟϮγέ Ϛϟάϛϭ
- ϥϮϣήΤϤϟ΍ ± ϱ΃ : ΍ϮΠΘΣ΍ϭ
. ( ϩΪϳ ΢Ϝϧ Ϧϣ ϥϮόϠϣ ) : Ύ˱ ϴϧΎΛ
: ϝΎϘϓ ( κϴΨϠΘϟ΍ ) ϲϓ ήΠΣ ϦΑ΍ ϩΩέϭ΃ ϦϜϟ ˬ (U) φϔϠϟ΍ ΍άϬΑ ϩΪΟ΃ Ϣϟϭ
ϲϓ Δϓήϋ ϦΑ΍ ϦδΤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϣ ϱίϮΠϟ΍ ϦΑ΍ϭ (˯Ύϔόπϟ΍) ϲϓ ϱΩίϷ΍ ϩ΍ϭέ
: ϢϬϨϣ ήϛάϓ ( ... ϢϬϴϟ· Ϳ΍ ήψϨϳ ϻ ΔόΒγ ) : φϔϠΑ βϧ΃ ΚϳΪΣ Ϧϣ έϮϬθϤϟ΍ (Ϫ΋ΰΟ)

˯ΎϨϤΘѧγϼϟ ϦϴϣήѧΤϤϟ΍ ϝϻΪΘѧγ΍ ϰѧϠϋ ϪѧϴϠϋ Ϳ΍ ΔѧϤΣέ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ωέ ΍άϫ : ΖϠϗ ()
Ϧϣ ϊϤΟ ϪϴϠϋ Δϳϵ΍ ϰϨόϤϟ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϥΎϴΑϭ ˬ ΔϤϳήϜϟ΍ Δϳϵ΍ ϩάϬΑ ± Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ±
. Δϳϵ΍ κϧ Ϧϣ ϡϮϬϔϤϟ΍ Ϯϫϭ ˬϦϳήδϔϤϟ΍
ˬέϮϛάѧѧϣ Ώήѧѧϗ΃ ϰѧѧϟ· ΩϮѧѧόϳ ϚѧѧϟΫ ˯΍έϭ ϰѧѧϐΘΑ΍ ϦѧѧϤϓ ž : ϰϟΎѧѧόΗ ϪѧѧϟϮϗ ϲѧѧϓ ήϴϤѧѧπϟΎϓ
Ώήѧόϟ΍ ΖѧϧΎϛ ΎѧϤϣ ϱ΃ ϦϴϤϴϟ΍ ΖϜϠϣ Ύϣϭ ΔΟϭΰϟ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ˯΍έϭ ž : ϪϟϮϗ ϲϓ Ω΍ήϴϓ
ϥ΃ ) : Ϳ΍ ΔѧϤΣέ ϪѧϴϠϋ ϥΎѧϴΣ ϮѧΑ΃ ϝΎѧϗ ΍άѧϬϟϭ ˬϚѧϟΫ ϲѧϓ ήΧΎѧϔΘϟ΍ϭ ϰѧϧΰϟ΍ Ϧѧϣ ϪϠόϔΗ
ϥΎѧϛϭ ˬΔѧϳϵ΍ ϩάѧϫ ϼΘϓ ± ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϱ΃ ± ϚϟΫ Ϧϋ Ύ˱ ϜϟΎϣ ϝ΄γ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΔϠϣήΣ
ϝΪΘѧγΎϓ Ϊϴόϟ΍ ϖϴϗΩ ϦΑ΍ ϱήθόϟ΍ ϲϠϋ ΪϤΤϣ ΢Θϔϟ΍ ϲΑ΃ ϲοΎϗ ϊϣ ϚϟΫ ϲϓ ϡϼϛ ϯήΟ
˯΍έϭ ϰѧϐΘΑ΍ ϦѧϤϓ ž : Ϳ΍ ϝϮϗ Ϧϣ ϚϟΎϣ ϝΪΘγ΍ ΎϤΑ ± ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ± ϱ΃ ϚϟΫ ϊϨϣ ϰϠϋ
ϲѧϓ ϚϟάѧΑ ήΧΎѧϔΘϟ΍ϭ ϰѧϧΰϟ΍ Ϧϣ ϪϠόϔΗ Ώήόϟ΍ ΖϧΎϛ Ύϣ ΝήΨϣ ΝήΧ ϚϟΫ : ΖϠϘϓ ϚϟΫ
΍ϮѧϧϮϜϳ Ϣѧϟϭ ΕΎѧϳ΍έ ΕΎΒΣΎѧλ ϢϫΎѧϳΎϐΑ ϲϓ ϥΎϛ ΚϴΤΑ ΎϬϴϓ ΍˱ήϴΜϛ ϚϟΫ ϥΎϛϭ ˬΎϫέΎόη΃
.ϚϟΫ ϥϭήϜϨϳ
ϢϫέΎόѧη΃ ϲѧϓ ΪѧΣ΃ ϩήѧϛΫ Ύѧϣϭ ˬϢϬϴϓ ΍˱ΩϮϬόϣ ϦϜϳ ϢϠϓ ± ˯ΎϨϤΘγ ϻ΍ ϱ΃ ± ΓήϴϤϋ Ύϣ΃ϭ
Ϯѧϫϭ ˬ΢ϴѧΑ΃ Ύѧϣ Ϟѧϛ ϥ΃ ϯήѧΗ ϻ΃ ϚѧϟΫ ˯΍έϭ ϪѧϟϮϗ ϲѧϓ ΝέΪϨϤΑ βϴϠϓ ± ΎϨϤϠϋ ΎϤϴϓ ±
ˬ˯ΎѧδϨϟ΍ Ϯѧϫϭ ϢѧϬϟ ϞѧΣ΃ Ύϣ βϨΟ Ϧϣ Ϯϫ ϚϟΫ ˯΍έϭ ϱάϟΎϓ ˬϱήδΗ ϭ΃ ΡΎϜϧ Ϣϫ΅Ύδϧ
. ˰ϫ΍( ϱήδΗ ϭ΃ ΡΎϜϨΑ ϻ· ϦϬϨϣ ˯ϲη ϢϬϟ ϞΤϳ ϼϓ
ϲѧϓ (ϲϫΎѧϨϤϟ΍ ϡΎѧδϗ΃ϭ ϲѧϬϨϟ΍) ΚѧΤΒϣ ήѧΧ΍ϭ΃ ϲѧϓ ϱϭΎϫ͊ήϟ΍ ϰϴΤϳ ϦϳΪϟ΍ ϑ ήη Ρ˷ήλ (U)
ˬΚϳΪѧΤϟ΍ ΍άѧϬΑ ϚѧϟΎϣ ϦѧΑ΍ ϝϻΪΘѧγ΍ ϰѧϠϋ Ύ˱ ϘϴϠόΗ (U9ι) έΎϨϤϟ΍ Ρήη ϰϠϋ ϪΘϴηΎΣ
ϝΎѧϗϭ ˬΚϳΪѧΤϟ΍ ΐѧΘϛ ϲѧϓ ϩΪѧΟ΃ Ϣѧϟ : Ϫѧμϧ Ύѧϣ : ϝΎϗ ( ϥϮόϠϣ Ϊϴϟ΍ ΢ϛΎϧ ) φϔϠΑ ϦϜϟϭ
έ΍ήѧγϷ΍)ϭ (38) Ϣѧϗέ ( ωϮ ϨμϤϟ΍ ) ϲϓ ± ϪϴϠϋ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ΔϤΣέ ± ϱέΎϘϟ΍ ϲϠϋ
ϲϓ ϲϧϮϠΠόϟ΍ ϝΎϗ ΍άϛϭ ( ϱϭΎϫ͊ήϟ΍ ϪΑ Ρήλ ˬϪϟ Ϟλ΃ ϻ ) : (569) Ϣϗέ (ΔϋϮϓήϤϟ΍
. (U838) Ϣϗέ ( 3/U) ( ˯ΎϔΨϟ΍ ϒθϛ )
. ϒϴόο ϩΩΎϨγ·ϭ ().( ϩΪϳ ΢ϛΎϨϟ΍ )
ϩ΍ϭέ Ϛϟάϛϭ ˬ˷ϲϠ˵ΒΤ
˵ ϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϲΑ΃ ϖϳήσ Ϧϣ ( ΐϴϫήΘϟ΍ ) ΏΎΘϛ ϲϓ Φϴθϟ΍ ϲΑϷϭ
. ϭήϤϋ ϦΑ Ϳ΍ ΪΒϋ ΚϳΪΣ Ϧϣ ϲΑΎϳήϔϟ΍ ήϔόΟ
.( ήΠΣ ϦΑ΍ κϴΨϠΗ ϲϓ ΍άϛ ) 4 ϒϴόο Ϯϫϭ ] ΔόϴϬϟ ϦΑ΍ ϩΩΎϨγ· ϲϓϭ
. ( ΐόθϟ΍ ) ϲϓ ϲϘϬϴΒϟ΍ ϪΟήΧ΃ϭ
ΡΎϜϧ Ϧϋ ϰϬϧ @ ϲΒϨϟ΍ ϥ΃ ( ϊϣ΍ϮΠϟ΍ ϊϤΟ ) Ϧϣ Γήϳήϫ ϲΑ΃ ΪϨδϣ ϲϓ ϲσϮϴδϟ΍ ϯϭέϭ
. ( ήϛΎδϋ ϦΑ΍ ϪΟήΧ΃ ) : ϝΎϗ . ϦϴϤϴϟ΍
ϱ˷ϮϘϳ Ϫϧ΃ νήϓ ϰϠϋϭ ˬΝΎΠΘΣϼϟ ξϬΘϨΗ ϻ Δϴϫ΍Ϯϟ΍ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϥ΄Α : ΏΎΠϳϭ
(U)
ϻ ϦϴϤϴϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϪϨϣ ωϮϨϤϤϟ΍ ϥϮϜϳϭ ˬΎϫΪ͋ϴϘϣ ϰϠϋ ΎϬ˵ϘϠτϣ ϞϤΤϴϓ Ύ˱ πόΑ ΎϬπόΑ
( )
Ε΍ΩΎϤΠϟ΍ Ϧϣ ˯ϲηϻϭ (3)έΎδϴϟΎΑ

Ϧϋ ΢μϳ ϻ ΚϳΪΣ ΍άϫ ) : ϱίϮΠϟ΍ ϦΑ΍ ϝΎϗ ,( ΍˱ΪΟ ϒϴόο ΚϳΪΤϟ΍ ΩΎϨγ· ): ΖϠϗ ()
΍άϫ) :ϝΎϗϭ (U50/U 9 /3) ϩήϴδϔΗ ϲϓ ήϴΜϛ ϦΑ΍ ΚϳΪΤϟ΍ ΍άϫ ϕΎγϭ ( @ Ϳ΍ ϝϮγέ
ϲϧΎΒϟϷ΍ Φϴθϟ΍ ϝΎϗϭ ( ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ ˬϪΘϟΎϬΠϟ ϑήόϳ ϻ Ϧϣ Ϫϴϓ ϩΩΎϨγ·ϭ ˬΐϳήϏ ΩΎϨγ·
ϪΘ˷Ϡϋ ˬϒϴόο ΪϨγ ΍άϫϭ ) (U ) Ϣϗέ (58/8) ϞϴϠϐϟ΍ ˯΍ϭέ· ϲϓ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ
. ( ϒϴόο ):ϱΩίϷ΍ ϝΎϗϭ ˬ (ϪΨϴηϭ Ϯϫ ϞϬΠϳ ) : ϲΒϫάϟ΍ ϝΎϗ (ΔϤϠδϣ
ϻϭ ˬωϮοϮϣ ϭ΃ ΍˱ΪΟ ϒϴόο ωϮϓήϤϟ΍ Ϧϣ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϳήΤΗ ϲϓ Ωέϭ Ύϣ ϊϴϤΟ ϞΑ (U)
. ΎπόΑ ΎϬπόΑ Ϊ˷ θϳ
(39U/) ϰϠΤϤϟ΍ ϪΑΎΘϛ ϲϓ ϝΎϗ ΚϴΣ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϡΰΣ ϦΑ΍ έΎϴΘΧ΍ ΍άϫ : ΖϠϗ (3)
΍άϫ ϩήϜϴϓ ϝΰ˰Ϩ˰Η ϰΘΣ ϪϠΧΪΗ ϥ΃ ϥϭΩ Ύ˱ Όϴη ΎϬΟήϓ - Γ΃ήϤϟ΍ ΪμϘϳ ± Ζοήϋ ϮϠϓ )
ϪϟΎϤθΑ ϩήϛΫ ϞΟήϟ΍ βϣ ϥϷ ˬ˯΍ϮδΑ ˯΍Ϯγ ϝΎΟήϠϟ ˯ΎϨϤ Θγϻ΍ Ϛϟάϛϭ ˬϪϴϓ ϢΛ· ϻϭ
ϚϟΎϨϫ βϴϠϓ ΡΎΒϣ Ϯϫ ΍˱ΫΈϓ ˬΎϬϠϛ ΔϣϷ΍ ωΎϤΟΈΑ ΡΎΒϣ Ϛϟάϛ ΎϬΟήϓ Γ΃ήϤϟ΍ βϣϭ ΡΎΒϣ
: ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝϮϘϟ ϼ˱ λ΃ Ύ˱ ϣ΍ήΣ ϚϟΫ βϴϠϓ ˬϲϨϤϟ΍ ϝϭΰ˰Ϩϟ ΪϤόΘϟ΍ ϻ· ΡΎΒϤϟ΍ ϰϠϋ ΓΩΎϳί
ˬϝϼΣ ϮϬϓ ˬϪϤϳήΤΗ ΎϨϟ Ϟ͉μϓ ΎϤϣ ΍άϫ βϴϟϭ ˬ ϢϜϴϠϋ ϡ͉ήΣ Ύϣ ϢϜϟ Ϟ͉μϓ Ϊϗϭ ž
Ϧϣ βϴϟ ϪϧϷ ϪϫήϜϧ ΎϨϧ΃ ϻ·, Ύ˱ όϴϤΟ νέϷ΍ ϲϓ Ύϣ ϢϜϟ ϖϠΧ ž : ϰϟΎόΗ ϪϟϮϘϟ
.( Ϟ΋Ύπϔϟ΍ Ϧϣ ϻϭ ϕϼΧϷ΍ ϡέΎϜϣ
ϲϓ ΔϤϠϜϟ΍ ϩάϫ ϪϴϨόΗ ΎϤΑ ΔΣ΍ήμϟ΍ ϲϧΎόϣ ϞϜΑ ΢ϳήλ ΍άϫ ϡΰΣ ϦΑ΍ ϡϼϛ ϥ· : ΖϠϗ
ϰϠϋ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϠϟ ( Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ) ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ί΍ϮΟ ϰϠϋ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ αϮϣΎϗ
.! ΎϬϤϳήΤΗ ϰϠϋ ϝΪϳ ΢ϴΤλ ΢ϳήλ ϞϴϟΩ ϙΎϨϫ βϴϠϓ ˬ˯΍Ϯγ ΪΣ
ϥϭΩ (Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍) ˯ΎϨϤΘγϼϟ ϦϴϣήΤϤϟ΍ ΔϟΩ΃ ϢϜϟ ήϛΫ΃ ϑϮδϓ ΔΒγΎϨϤϠϟϭ : ΖϠϗ ( )
ΔϟΩ΃ ϢϜϴϟ· ϥϵ΍ϭ ˬϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ΔθϗΎϨϣ ϢΗ ϪϧϷ ,ΔϘΑΎδϟ΍ Δϳϵ΍ Ϯϫϭ ϝϭϷ΍ ϞϴϟΪϟ΍
ΔϟΎσϹ΍ ΔϴθΧ έΎμΘϗϻ΍ϭ ίΎΠϳϹ΍ ϊϣ Ύ˱ ϴϤϠϋ Ύ˱ ηΎϘϧ ΎϬΘθϗΎϨϣ ϊϣ ϦϴϣήΤϤ ϟ΍ϭ ϦϴόϧΎϤϟ΍
. ( Δϔϳήθϟ΍ ΔϳϮΒϨϟ΍ ΔϨδϟ΍ ) ϲϧΎΜϟ΍ ϞϴϟΪϟ΍
ΔΑϮδϨϤϟ΍ϭ ΔϳϭήϤϟ΍ έΎΛϵ΍ϭ ˬΚϳΩΎΣϷ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϰϠϋ ϝϮϘϟ΍ ΍άϫ ΏΎΤλ΃ ΪϤΘϋ΍
= : ϚϟΫ ϦϤϓ ,ΔϴϬϘϔϟ΍ϭ ΔϴΜϳΪΤϟ΍ ϥϮΘϤϟ΍ϭ ΐΘϜϟ΍ ϥϮτΑ ϲϓ ΓέϮΜϨϤϟ΍ϭ ˬ @ ϲΒϨϟ΍ ϰϟ·
@ Ϳ΍ ϝϮγέ ϝΎϗ : ϝΎϗ ˬϪϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ΩϮόδϣ ϦΑ Ϳ΍ ΪΒϋ Ϧϋ ϱϭήϤϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍ -΃ =
ϦμΣ΃ϭ ˬήμΒϠϟ ξϏ΃ ϪϧΈϓ ˬΝϭΰΘϴϠϓ Γ˯ΎΒϟ΍ ϢϜϨϣ ωΎτΘγ΍ Ϧϣ ΏΎΒθϟ΍ ήθόϣ Ύϳ ):
. ( ˯ΎΟϭ Ϫϟ ϪϧΈϓ ˬϡϮμϟΎΑ ϪϴϠόϓ ˬϊτΘδϳ Ϣϟ Ϧϣϭ ˬΝήϔϠϟ
ϚϟΫϭ ˬ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΔϣήΣ ϰϠϋ ΍ϮϨϫήΒϴϟ ΚϳΪΤϟ΍ ΍άϫ ϡϮϬϔϤΑ ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ήϴΜϛ ΞΘΣ΍
ˬΎϬϤψϨϳϭ ΓϮϬθϟ΍ ϊτϘϳ ϪϧϷ ϡϮμϟΎΑ Ν΍ϭΰϟ΍ ϊτΘδϳ Ϣϟ Ϧϣ ήϣ΃ ϢϳήϜϟ΍ ϝϮγήϟ΍ ϥ΃
ϝΎϗ ! ϡ΍ήϜϟ΍ ϪΑΎΤλϷ @ ϪϤϠόϟ ˯ΎΟϮϟ΍ ΔΠϟΎόϤϟ ϯήΧ΃ ΔϘϳήσ ϙΎϨϫ ϥΎϛ Ϯϟϭ
ϪϧϷ ˬ @ ϝϮγήϟ΍ Ϫϴϟ· ΪηέϷ ωήθϟ΍ ϲϓ Ύ˱ ΣΎΒϣ ΪϴϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥΎϛ Ϯϟ ) ϱέΰΠϟ΍
. ( ϪϤϳήΤΗ ϰϠϋ ϝΩ ϩήϛΫ ϡΪϋ ϦϜϟϭ ˬϡϮμϟ΍ Ϧϣ ϞϬγ΃
: ϝϮϘϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΏΎΠ˵ϳϭ
Ϫϴϓϭ Ϣϴψόϟ΍ ήΟϷ΍ Ϧϣ ϡϮμϟ΍ ϲϓ ΎϤϟ Ϟπϓϸϟ ΍˱ΩΎηέ΍ ϡϮμϟ΍ ήϛΫ ΎϤϧ· @ ϝϮγήϟ΍ ϥ΃
ϢϳήϜϟ΍ ϝϮγήϟ΍ϭ ˬ˯ϲη ϲϓ Γ˯ϭήϤϟ΍ Ϧϣ βϴϟ Ϟόϓ ϪϧϷ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ήϛάϳ Ϣϟϭ ˬ˯ΎΟϭ
ϥΎϛ ϡϮμϠϟ @ ϩήϛΫ ϥ΃ :ϝΎϘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳϭ ˬΔΌϴϧΪϟ΍ ϝΎόϓϷ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϰϠϋ ϝΪϳ ϻ @
˯ΎϨΘϋϻ΍ϭ Ω΍ΪϋϺϟ ΏΎΒθϟ΍ ΪηήΗ ΓήϴΜϛ ΚϳΩΎΣ΃ ϙΎϨϫ ϥ΃ ϞϴϟΪΑ ˬ ϻ· βϴϟ ϞϴΜϤΘϠϟ
ϝϮϠΤϟ΍ ΪΣ΃ ϥΎϛ ϡϮμϟ΍ ϥ΄Α Ϟ΋ΎϘϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ ϢϋΪϳ ΎϤϣ ˯ΎϋΪϟ΍ϭ ϞϴϠϟ΍ ϡΎϴϗϭ ήόθϟΎΑ
.ΪϴΣϮϟ΍ ϞΤϟ΍ βϴϟϭ ˬΔΑϭΰόϠϟ ΔϣϭΎϘϤϟ΍
ϡ΍ήϜϟ΍ ΎϨΨϳΎθϣϭ Ύϧ΅ΎϤϠϋ ΔλΎΧϭ (Δϳήδϟ΍ΓΩΎόϟ΍)˯ΎϨϤΘγϼϟ ϥϮϣήΤϤϟ΍ ϢϫΎϫ ϝΎϘϳϭ
ϊϓΩ ϰϟ· Ϊηήϳ Ϣϟ ΚϳΪΤϟ΍ ϥ΃ Ύ˱ ϤϠϋ ˬΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ Ν΍ϭΰϟ΍ Ω΍έ΃ ϦϤϟ ΓΎϛΰϟ΍ άΧ΃ ΍ϭίΎΟ΃
Ω΍έ΃ ϦϤϟ ΓΎϛΰϟ΍ άΧ΃ ΍ϭίΎΟ΃ ϢϬϨϜϟ ˬςϘϓ ϡϮμϟ΍ ϰϟ· Ϊηέ΃ ΎϤϧ·ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϰϟ· ΓΎϛΰϟ΍
Ϛϟάϛ ϦΤϧϭ ˬκϨϟ΍ ΪϨϋ Ύ˱ϓϮϗϭ ςϘϓ ϡϮμϟΎΑ Ϣϫϭήϣ΄ϳ Ϣϟϭ Ϫδϔϧ ϑΎϔϋ·ϭ Ν΍ϭΰϟ΍
Ν΍ϭΰϟ΍ Ϧϋ ΰΠϋ ϥ΃ ΪόΑ Ϫδϔϧ ϑΎϔϋ· Ω΍έ΃ ϦϤϟ ( Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍) ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΎϧΰΟ΃
ϞϴΜϤΘϟ΍ϭ ϞϴπϔΘϠϟ ΚϳΪΤϟ΍ ϲϓ ϡϮμϟ΍ ή˸ϛΫ˶ ΍˱Ϋ· ˬΎϨόϤΘΠϣ ϲϓ Ύ˱ ΒϟΎϏ ϊϗ΍Ϯϟ΍ Ϯϫ ΎϤϛ
! ϻ· βϴϟ ϝϮϠΤϟ΍ ϯΪΣ·ϭ
Ύϳ : ϝΎϘϓ ˬ@ Ϳ΍ ϝϮγέ ϰϟ· ΏΎη ˯ΎΟ : ϝΎϗ ˬ ϪϨϋ Ϳ΍ ϲοέ Ϳ΍ ΪΒϋ ϦΑ ήΑΎΟ Ϧϋ -Ώ
ϡΎϣϹ΍ ϯϭέϭ , (ϪϠπϓ Ϧϣ Ϳ΍ ϝ΄γ΍ϭ Ϣλ ):ϝΎϗ ˬ˯ΎμΨϟ΍ ϲϓ ϲϟ ϥά΋΍ Ϳ΍ ϝϮγέ
ˬ˯ΎμΨϟ΍ ϲϓ ϲϟ ϥΫ΄Η΍ : ϝΎϘϓ @ Ϳ΍ ϝϮγέ ϰϟ· ΏΎη ˯ΎΟ : ϝΎϗ ˬͿ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΣ΃
Ϧϣ ϲϧ΍ήΒτϟ΍ ϯϭέϭ . ( ϪϠπϓ Ϧϣ Ϳ΍ ϝ΄γ΍ϭ Ϣλ ): ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϝΎϘϓ
ϲ
͉ Ϡϋ ϖθϳ ϞΟέ ϲϧ· Ϳ΍ ϝϮγέ Ύϳ : ϝΎϗ Ϫϧ΃ Ϫδϔϧ ϥϮόψϣ ϦΑ ϥΎϤΜϋ ΚϳΪΣ
. ( ϡΎϴμϟΎΑ ϚϴϠϋ ϦϜϟϭ ϻ ): ϝΎϗ , ˯ΎμΨϟ΍ ϲϓ ϲϟ ϥΫ΄ϓ ˬΔΑϭΰόϟ΍
= Ϫϧ΃ ϥϮόψϣ ϦΑ ϥΎϤΜϋ ϪϴΧ΃ Ϧϋ ΎϬϴΑ΃ Ϧϋ ϥϮόψϣ ϦΑ Δϣ΍Ϊϗ ΖϨΑ Δθ΋Ύϋ Εϭέϭ
ϲϓ Ϳ΍ ϝϮγέ Ύϳ ϲϟ ϥΫ΄Θϓ΍ ϱίΎϐϤϟ΍ ϲϓ ΔΑΰόϟ΍ ΎϨϴϠϋ ϖθΘϟ Ϫϧ· Ϳ΍ ϝϮγέ Ύϳ :ϝΎϗ =
ϪϧΈϓ ϡΎϴμϟΎΑ ϥϮόψϣ ϦΑ Ύϳ ϚϴϠϋ ϦϜϟϭ ˬϻ ) : @ Ϳ΍ ϝϮγέ ϝΎϘϓ ˬϲμΘΧ΄ϓ ˯ΎμΨϟ΍
. ( ΓήϔΠϣ
Ϳ΍ ϝϮγέ ϰϟ· ϞΟέ ΎϜη : ϝΎϗ ˬΎϤϬϨϋ Ϳ΍ ϲοέ αΎΒϋ ϦΑ΍ Ϧϋ ϲϧ΍ήΒτϟ΍ ϯϭέϭ
ˬϰμΘΧ΍ ϭ΃ ˬϰμΧ Ϧϣ ΎϨϣ βϴϟ ) : @ ϲΒϨϟ΍ Ϫϟ ϝΎϘϓ ˮ ϲμΘΧ΃ ϻ΃ ϝΎϘϓ ˬΔΑϭΰόϟ΍ @
. ( ϙΪδΟ ήόη ήϓϭϭ ˬϢλ ϦϜϟ
ϝΎϘϓ ˬϲμΘΧ΃ ϻ΃ : ϝΎϘϓ ˬ ΔΑϭΰόϟ΍ @ ϲΒϨϟ΍ ϰϟ· ϞΟέ ϰϜη : ϝΎϗ : αΎΒϋ ϦΑ΍ Ϧϋϭ
. ( ϙΪδΟ ήόη ήϓϭϭ ˬϢλ ϦϜϟ ˬϰμΘΧ΍ ϭ΃ ϰμΧ Ϧϣ ΎϨϣ βϴϟ , ϻ )
Ϳ΍ ϥ΍Ϯοέ ΔΑΎΤμϟ΍ Ϧϣ ήϔϨϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΃ ˬέΎΛϵ΍ϭ ΚϳΩΎΣϷ΍ ϩάϫ ϊϴϤΟ Ϧϣ ςΒϨΘδϳ
ΔϘθϣ ϢϬϨϋ ΍ϮόϓΪϴϟ ˯ΎμΘΧϻ΍ ϲϓ ϢϬϟ κΧήϳ ϥ΃ Ϳ΍ ϝϮ γέ ΍Ϯϟ΄γ Ϊϗ ϢϬϴϠϋ
ϕήτϟ΍ ϰϟ· ϡϼδϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ ϪϴϠϋ ϢϫΪηέ΄ϓ ˬΕ΍ϮϬθϟ΍ ΓΪϫΎΠϣ ˯ΎϨϋϭ ΔΑϭΰόϟ΍
: ΔϴϟΎΘϟ΍
ϖϟΎΨϟ΍ ϰϟ· ϪΟϮΗϭ ˬβϔϨϠϟ ΓΪϫΎΠϣ Ϧϣ ϪΑ ΎϤϟ ΓϮϬθϠϟ ϊσΎϗϭ ˬ˯ΎΟϭ ϪϧϷ ˬϡΎϴμϟ΍ -
. ΎϬΑ ϲϨϐΘδϳϭ ϒόΘδϳ ΔΤϟΎλ ΔΟϭί Ϫϗίήϳϭ ˬϑΎϔόϟ΍ ϰϠϋ ϪϨϴόϴϟ Ϣϴψόϟ΍
ϝΎϗϭ ž : ϰϟΎόΗ ϝΎϗ ˬ Δϔόϟ΍ϭ Ν΍ϭΰϟ΍ ϞΒγ ϢϬϟ ήδϴϴϓ ˬϪϠπϓ Ϧϣ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝ΍Άγ -U
ϢϨϬΟ ϥϮϠΧΪϴγ ϲΗΩΎΒϋ Ϧϋ ϥϭήΒϜΘδϳ Ϧϳάϟ΍ ϥ· ϢϜϟ ΐΠΘγ΍ ϲϧϮϋΩ΍ ϢϜΑέ
. ϦϳήΧ΍Ω
ϲΘϟ΍ ΔΤϟΎμϟ΍ ΔΟϭΰϟΎΑ ϪΟϭΰϳ ϭ ϪϘϓϮϳ ϲϛ Ϣϴψόϟ΍ ϖϟΎΨϟ΍ ϰϟ· ϞγϮΘϟ΍ϭ ˯ΎϋΪϟ΍ -3
. ϝϼΤϟ΍ϭ ϑΎϔόϟ΍ ϰϠϋ ϪϨϴόΗ
. Φϟ΍ ... ϪτϴθϤΗϭ ˬϪϠδϏϭ ˬήόθϟ΍ ϞϳϮτΗ -
ΔΑϭΰόϟ΍ ϥϭΆη ϲϓ ϩήϜϓ ϞϐθϨϳ ϼϓ ˬϑΎϔόϟ΍ ϰϠϋ ΏίΎόϟ΍ ΪϋΎδΗ ϕήτϟ΍ ϩάϫ Ϟϛϭ
ϥ΃ Ϊ˴ ˸ϴΑ˴ ˬ @ ϢϳήϜϟ΍ ϝϮγήϟ΍ Ϫϴϟ· ΪηέϷ ϻ˱ ϼΣ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥΎϛ Ϯϟϭ ˬ ΎϬΗ΍ϮϬηϭ
Ϧϣ Ϳ΍ ϝ΍Άγϭ ˬϡΎϴμϟ΍ ϰϠϋ ϦϴϠ΋Ύδϟ΍ ϝΩ ϡϼδϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ ϪϴϠϋ ϢϳήϜϟ΍ ϝϮγήϟ΍
ϥΎϴΒϟ΍ νήόϣ ϲϓ ΕϮϜδϟ΍ ϥ΃ ϚϟΫ ˬϪΑ ˯ΎϨΘϋϻ΍ϭ ϪϠϳϮτΗ ϱ΃ ήόθϟ΍ ήϴϓϮΗϭ ˬϪϠπϓ
. ήμΤϟ΍ Ϊϴϔϳ
: ϲϠϳ ΎϤΑ ϝ΍ϮϗϷ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΏΎΠϳϭ
ϝϮγήϟ΍ Ώ΍ϮΟ ϥ΃ ϚϟΫ ˬήμΤϟ΍ βϴϟϭ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ΖϧΎϛ @ ϝϮγήϟ΍ ΕΎΑΎΟ· ϥ΃
ˬϡΎϴμϟΎΑ ϩήϣ΃ Ϫ˰ϟ Ύ˱όϓΎϧ Ύ˱Α΍ϮΟ ϡΎϴμϟ΍ ϥΎϛ ϦϤϓ ˬϞ΋Ύδϟ΍ ϝΎΣ ϰπΘϘϤϟ Ύ˱ ΒγΎϨϣ ϥΎϛ @
= ϚϟάΑ ϩήϣ΄ϳ ϪΗϮϬη ήδϛ ϰϠϋ ϩΪϋΎδϳ ϪτϴθϤΗϭ ϪϠδϏϭ ήόθϟ΍ ϞϳϮτΗ ϥΎϛ Ϧϣϭ
ϚϟΫ ϡϼδϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ ϪϴϠϋ ϪΗΎΑΎΟ· Ϧϣ ΔΑΎΟ· ϱ΃ ϲϓ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ήϛΫ ϡΪϋ Ϧϋ Ύϣ΃ =
ήϴΧ Ϟόϟϭ ˬ˯ΎϨϤΘγϻΎϛ Ϫόϴοϭ ˯Ύϴη΃ ήϛάϳ ϥ΃ Ϧϣ ϞΟ΃ϭ ήΒϛ΃ @ ϢϳήϜϟ΍ ϝϮγήϟ΍ ϥ΃
΍ϮϔόΘδϴϟ ϢϬϧΎΒη ϥϭήϣ΄ϳ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ΔΑΎΤμϟ΍ ξόΑ ϥ΃ ϚϟΫ ϰϠϋ ϞϴϟΩ
. ΪόΑ ΎϤϴϓ ϚϟΫ ήϛάϨγ ΎϤϛ ,ϪΑ
ˬήϔόΟ ϦΑ ΔϤϠδϣ Ϧϋ ˬϱέΰΠϟ΍ ΖΑΎΛ ϦΑ ϲϠϋ ϲϨΛΪΣ : ϝΎϗ ˬΔϓήϋ ϦΑ ϦδΤϟ΍ Ϧϋ -Ν
Ϳ΍ ήψϨϳ ϻ ΔόΒγ ) : ϝΎϗ @ ϲΒϨϟ΍ Ϧϋ ˬϚϟΎϣ ϦΑ βϧ΃ Ϧϋ ˬΪϴϤΣ ϦΑ ϥΎδΣ Ϧϋ
ϝϭ΃ έΎϨϟ΍ ϢϬϠΧΪϳϭ ˬϦϴϠϣΎόϟ΍ ϊϣ ϢϬόϤΠϳ ϻϭ ˬϢϬϴϛΰϳ ϻϭ ΔϣΎϴϘ ϟ΍ ϡϮϳ ϢϬϴϟ·
ˬϪΑ ϝϮόϔϤϟ΍ϭ ˬϞϋΎϔϟ΍ϭ ˬϩΪϳ ΢ϛΎϨϟ΍) ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΏΎΗ ΏΎΗ Ϧϣ ˬ΍ϮΑϮΘϳ ϥ΃ ϻ· ϦϴϠΧ΍Ϊϟ΍
ˬϪϧϮϨόϠϳ ϰΘΣ Ϫϧ΍ήϴΟ ϱΫΆϤϟ΍ϭ ˬΎΜϴϐΘδϳ ϰΘΣ ϪϳΪϟ΍ϭ ΏέΎπϟ΍ϭ ˬήϤΨϟ΍ ϦϣΪϣϭ
. ( ϩέΎΟ ΔϠϴϠΣ ΢ϛΎϨϟ΍ϭ
ϦϤϟ ΪϳΪθϟ΍ ΪϴϋϮϟ΍ ϰϠϋ κϨϳ ΚϳΪΤϟ΍ ϥ΃ ϚϟΫ ˬ˯ΎϬϘϔϟ΍ Ϧϣ ϖϳήϓ ήΛϷ΍ ΍άϬΑ ϝΪΘγ΍
ΡΎΒϤϟ΍ Ϟόϔϟ΍ Ύϣ΃ ˬΓήϴΒϜϟ΍ ϞόϔΑ ϻ· ϥϮϜϳ ϻ ΪϳΪθϟ΍ ΪϴϋϮϟ΍ ϥ΃ ϡϮϠόϣϭ ˬϩΪϳ ΢ϜϨϳ
. ΏΎΘϋ ϻϭ ΎϬϠόϓ ϰϠϋ Ϊϴϋϭ ϼϓ ˬΔϴϬϳΰ˰ϨΗ Δϫ΍ήϛ ϩϭήϜϤϟ΍ϭ
: ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΏΎΠϳϭ
ϦΑ΍ ΔϤϠδϣ Ϧϋ Ωέ΍ϭ ϮϬϓ ˬϪ ϟ΍ϮΣ΃ ϦδΣ΃ ϲϓ ϞϴϟΪϟ΍ ΔΒΗήϣ ϰϟ· ϰϗήϳ ϻ ΚϳΪΤϟ΍ ϥ΃
ϪϴϠϋ ϱίϮΠϟ΍ ϦΑ΍ ϡΎϣϹ΍ ϚϟάΑ κϧ ΎϤϛ ϥϻϮϬΠϣ ΎϤϫϭ ˬΪϴϤΣ ϦΑ ϥΎδΣϭ ˬήϔόΟ
ϻϭ ˬϑήόϳ ϻ ϥΎδΣϭ @ Ϳ΍ ϝϮγέ Ϧϋ ΢μϳ ϻ ΚϳΪΤϟ΍ ΍άϫ ) : ϪϟϮϘΑ Ϳ΍ ΔϤΣέ
. ( ΔϤϠδϣ
ϻ Ϧϣ Ϫϴϓ ϩΩΎϨγ·ϭ ΐϳήϏ ΚϳΪΣ ΍άϫ ) : Ϳ΍ ΔϤΣέ ϪϴϠϋ ήϴΜϛ ϦΑ΍ φϓΎΤϟ΍ ϝΎϗϭ
. ( ϪΘϟΎϬ Πϟ ϑήόϳ
ϞΟϭ ΰϋ Ϳ΍ ϚϠϫ΃ ) : @ Ϳ΍ ϝϮγέ ϝΎϗ : ϝΎϗ ˬϪϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ϱέΪΨϟ΍ Ϊϴόγ ϲΑ΃ Ϧϋ -Ω
. ( ϢϫέϮϛάΑ ϥϮΜΒόϳ ΍ϮϧΎϛ Δϣ΃
΍ϮϧΎϛ ΎϣϮϗ ϚϠϫ΃ Ϊϗ ± ΍ϮϤϋί Ύϣ ΐδΣ ± ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϥ΃ ϝϮϘϟ΍ ΍άϫ ΔϟϻΩ ϪΟϭ
˯ΎϨϤΘγϻΎϓ ϪϴϠϋϭ ˬ˱΍ΪΟ ΓήϴΒϛ ΔϴμόϤΑ ϻ· ϲΗ΄ϳ ϻ ϙϼϬϟ΍ ϥ΃ ϡϮϠόϣϭ ˬϥϮϨϤΘδϳ
. ϢϴϟϷ΍ Ώ΍άόϟ΍ ΎϬϠϋΎϓ ϖΤΘδϳ ΓήϴΒϛ Δϴμόϣ Ϯϫϭ ˬϡήΤϣ
: ϝϮϘϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΏΎΠϳϭ
ϰϗήϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ,@ ϝϮγήϟ΍ ϰϟ· ϪΘΒδϧ ΢μΗ ϻ ϒϴόο ΚϳΪΤϟ΍ ΍άϫ ϥ΃
Ϯϫϭ ˬϱήμΒϟ΍ ϞϴϋΎϤγ· Ϧϋ ϱϭήϣ ϮϬϓ ˬϪϟ΍ϮΣ΃ ϦδΣ΃ ϲϓ ϞϴϟΪϟ΍ ΔΒΗήϣ ϰϟ·
=@ Ϳ΍ ϝϮγέ Ϧϋ ΢μϳ ϻ ΪϨδϟ΍ ϒϴόο ΚϳΪΤϟ΍ ΍˱Ϋ΍ ,ϒϴόο ΏΎϨΟ ϮΑ΃ϭ ˬϝϮϬΠϣ
: αΎϴϘϟ΍ : Ύ˱ ΜϟΎΛ =
ϊτϘΑ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ ΔϠόϟ΍ ΓΪΣϮϟ ˬϝΰόϟ΍ ϰϠϋ ϒϜϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥϮϣήΤϤϟ΍ ξόΑ αΎϗ
.ΎϬΘόΘϣ ϝΎϤϛ Ϧϣ Γ΃ήϤϟ΍ ϊϨϤϳϭ ˬϞδϨϟ΍ ϊτϘϳ ϪϧϷ ˬΩ΃Ϯϟ΍ ΔΑΎΜϤΑ ϝΰόϟ΍ ϥ΃ ϚϟΫˬϞδϨϟ΍
: ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΏΎΠϳϭ
: ΔϴϟΎΘϟ΍ ΏΎΒγϸϟ Ϟ σΎΑ αΎϴϘϟ΍ ΍άϫ αΎγ΃ ϥ΄Α
Γ΃ήϤϟ΍ ϥΫΈΑ ΰ΋ΎΟ ϝΰόϟ΍ ϥ΄Α ϥϮϟϮϘϳ ϞΑ ˬ˱Ύϣ΍ήΣ ϝΰόϟ΍ ϥϭήΒΘόϳ ϻ ΔόΑέϷ΍ ΔϤ΋Ϸ΍ ϥ· -
.ςϘϓ ϩϭήϜϣ Ϯϫ ˯ΎϤϠόϟ΍ ξόΑ ΪϨϋϭ ˬΓήΤϟ΍
Ϧϣ ϖϳήϔϟ΍ ΍άϫ ϯήϳ Ύϣ ϖϓϭ ± ϡήΤϤϟ΍ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ύϣ΃ ± Γ΃ήϤϟ΍ ϊϣ ϥϮϜϳ ϝΰόϟ΍ ϥ· -U
ΡΎΒϣ ϮϬϓ - ΎϫΪϴΑ ϱ΃ - ˬΔΟϭΰϟ΍ ϊϣ ˯Ύ ϨϤΘγϻ΍ Ύϣ΃ ˬΪϴϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϮϬϓ ± ˯ΎϬϘϔϟ΍
.Ύ˱ ϘΑΎγ ϚϟΫ ΎϧήϛΫ ΎϤϛ ϡήΤϤΑ βϴϟϭ
ϑϼΘΧϻ ˬϪϤϳήΤΗ ϲϓ ϒϠΘΨϣ Ϟλ΃ Ϫϧ· ) :ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϝΎϗ
.(Ϫϴϓ ωίΎϨΘϣ Ϯϫ Ύϣ ϰϠϋ ω΍ΰ˰Ϩϟ΍ ϞΤϤΑ αΎϴϘϟ΍ ΢μϳ ϼϓ ˬϪΘϟΩ΃
: ϒϠδϟ΍ ξόΑ ϝ΍Ϯϗ΃ : Ύ˱ όΑ΍έ
Ϧϣ ϢϬπόΑ ϪϬΒη ϰΘΣ Ϟόϔϟ΍ ΍άϫ ΔϣήΣ ϦϴΒΗ ϒϠδϟ΍ ξόΑ Ϧϋ έΎΛ΁ ΓΪϋ ΕΩέϭ
,ϪϨϋ ΎϤϬϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ήϤϋ ϦΑ΍ ϞΌγ ) : ϝΎϗ ΪϫΎΠϣ Ϧόϓ ˬϪδϔϨΑ ϞϋΎϔϟΎΑ ϪΘϋΎθΑ
(Ϫδϔϧ Ϛ΋Ύϧ ϚϟΫ :ϝΎϘϓ - ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϧϋ - ϱ΃
ˬϝΰϧ΃ ϰΘΣ ϱήϛάΑ ΚΒϋ΃ ϲϧ· :Ϫϟ ϝΎϗ ϼ
˱ Οέ ϥ΃ ˬΎϤϬϨϋ Ϳ΍ ϲοέ αΎΒϋ ϦΑ΍ Ϧϋϭ
ϰϠϋ έΎΛϵ΍ ϩάϫ ωϮϤΠϣ ϝΪΗ ( ϰϧΰϟ΍ Ϧϣ ήϴΧ Ϯϫϭ ˬϪϨϣ ήϴΧ ΔϣϷ΍ ΡΎϜϧ ϥ· ) : ϝΎϗ
. ϪΘϣήΣ ΔϤψϋϭ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΔϣήΣ
: ϝ΍ϮϗϷ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΏΎΠϳϭ
ϊϣ ΔοέΎόΘϣ ϲϬϓ ΎϬΘΤλ νήϓ ϰϠϋϭ , ϲη ΎϬϨϣ ΢μϳ ϻ Δϔϴόο έΎΛϵ΍ ϩάϫ ϥ·
ˬϞόϔϟ΍ ΍άϫ ΔϣήΣ ϡΪϋ ΖΒΜ˵Η ΎϤϫήϴϏϭ ήϤϋ ϦΑ΍ϭ αΎΒϋ ϦΑ΍ Ϧϋ ΓΩέ΍ϭ ϯήΧ΃ έΎΛ΁
: έΎΛϵ΍ ϚϠΗ ϦϤϓ
.( ˯ΎϤϟ΍ ϝΰ˰Ϩϳ ϰΘΣ ϩήϛΫ ϢϛΪΣ΃ ϙήόϳ ϻ· Ϯϫ Ύϣϭ ) : ϝΎϗ Ϫϧ΃ αΎΒϋ ϦΑ΍ Ϧϋ -
. ( ϪϜϟΪΗ ΐμϋ Ϯϫ ΎϤϧ· ) : ϝΎϗ Ϫϧ΃ ήϤϋ ϦΑ΍ Ϧϋ -U
± ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϲϨόϳ ± ϱίΎϐϤϟ΍ ϲϓ ϪϧϮϠόϔϳ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϧ΃ ) ϪϴΑ΃ Ϧϋ ΩΎϳί ϦΑ ˯ϼόϟ΍ Ϧϋ -3
. ( ϝΰ˰Ϩϳ ϰΘΣ ϪϜϟΪϳ ϩήϛάΑ ϞΟήϟ΍ ΚΒόϳ
ΎϤϬϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϲϧΎόϨμϟ΍ Δϣϼόϟ΍ ϭ ϡΰΣ ϦΑ΍ ϡΎϣϻ΍ ΎϫήϛΫ ΓήϴΜϛ έΎΛ΁ ϙΎϨϫϭ
= ( Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ) ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΔϣήΣ ϡΪϋ ϰϠϋ ϝΪΗ ϲΘϟ΍ ϝ΍ϮϗϷ΍ ϚϠΗ ϚϠϓ ϲϓ έϭΪΗ
: ϥϮόϧΎϤϟ΍ ϪΑ ϚδϤΗ Ύϣ ΔϠϤΟ Ϧϣϭ
. ϞγΎϨΘϟ΍ ΔΤϠμϣ ϞϴμΤΘΑ ϪΘϳΎϨϋϭ ωήθϟ΍ ΔψϓΎΤϣ Ϧϣ ϢϠϋ Ύϣ
ϭ΃ ˬ˱ΎΑΰϋ΃ ϥΎϛ Ϧϣ ϻ ˬϥΎΗήοΎΣ Δϣ΃ ϭ΃ ΔΟϭί Ϫϟ Ϧϣ ϰϨϤΘγ΍ ΍Ϋ· Ϣ͉Ϡδϣ ΍άϫ ϥ΄Α : ΏΎΠϳϭ
ϥϮϜϳ ϦϤϛ ˬϩ˷ήπϳ ϚϟΫ ϙήΗ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΎϤϴγϻ ˬϪΣΎϜϧ Ϫϟ Ϟ˷ Τϳ Ϧϣ Ϧϋ ΓΪϴόΑ Ω˳ ϼΑ ϲϓ ϥΎϛ
Ώ΍ϮΑ΃ Ϧϣ ΏΎΑ ΍άϫ ϥΈϓ ˬϲϨϤϟ΍ Ϧϣ ϪϧΪΒΑ Ύϣ Ν΍ήΧ· ϰϟ· ΝΎϴΘΣϻ΍ ήϴΜϛ ˬΓ˯ΎΒϟ΍ ϱ
͉ Ϯϗ
Ϧϣ ΍άϫ βϴϟϭ ˬΎϬμΨθϟ ϻϭ ΎϬϋϮϨϟ ϦϴϴόΗ ήϴϏ Ϧϣ ˬΎϬδϨΟ ωέΎθϟ΍ ΡΎΑ΃ ϲΘϟ΍ ϱϭ΍ΪΘϟ΍
Ϣϟ Ϫϧ΃ Ζϓήϋ ΎϤϟ ˬΎϨϴϠϋ ϡήΣ ΎϤϴϓ Ύϫ˯Ύϔη ϞόΠϳ Ϣϟ Ϳ΍ ϥ· : ϝΎϘϳ ϰΘΣ ˬϡ΍ήΤϟΎΑ ϱϭ΍ΪΘϟ΍
! (). ϢϳήΤΘϟΎΑ ϲοΎϘϟ΍ ξϬΘϨϳ

: ΐτϟ΍ : Ύ˱δϣΎΧ =
ϥ΃ ΐτϟ΍ ϢϠϋ ϲϓ ΖΒΛ Ϫϧ΃ ( Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ) ˯ΎϨϤΘγϼϟ ϦϴϣήΤϤϟ΍ ΕϻϻΪΘγ΍ Ϧϣϭ
: ΎϬϨϣϭ , ν΍ήϣϷ΍ ξόΑ ΙέϮϳ Ϯϫϭ ˬ έΎο ˯ΎϨϤΘγϻ΍
. ήμΒϟ΍ ϒόο-
. ϱήϛάϟ΍ Ϯπόϟ΍ ϒόο-U
ΎϬϣΎψϧ ϞΘΨϳϭ ΎϬϠϤϋ ϒόπϴϓ ˬϢπϬϟ΍ Ϫϟ΁ ϰϠϋ ήΛΆϳ -3
ϝΰ˰Ϩϳ ΚϴΤΑ ΪϴόΑ ΪΣ ϰϟ· ϝ΍ΰϧϹ΍ ϊϳήγ ϪΒΣΎλ ΢Βμϴϓ ˬϦϴΘϴμΨϟ΍ ΏΎϬΘϟ΍ ϰϟ· ϱΩΆϳ -
ϙΎϜΘΣ΍ Ϟϗ΃ ϩήϛάΑ ˯ϲη ϙΎϜΘΣ΍ ΩήΠϤΑ
) : @ ϝϮγήϟ΍ ϝϮϘϟ ϡ΍ήΣ ϮϬϓ ˬν΍ήϣϷ΍ ϩάϫ ΙέϮϳ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ΃ ΐτϟΎΑ ΖΒΛ ΚϴΣϭ
( έ΍ήο ϻϭ έήο ϻ
: ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΏΎΠϳϭ
ϱάϟ΍ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ΃ Ύ˱ΜϳΪΣ ΖΒΛ Ϊϗϭ ˬΐτϟ΍ ϢϠϋ ϲϓ ΔΣϮΟήϣ ΔϴΒτϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϩάϫ ϥ΃
ϰϟ· ϱΩΆϳ ϻϭ ˬΝ΍ϭΰϟ΍ Ϧϋ αΎϨϟ΍ ϕϮόϳ ϻϭ ˬϢδΠϟ΍ϭ ΔΤμϟΎΑ ήπϳ ϻ ϝ΍ΪΘϋΎΑ αέΎϤ˵ϳ
. ωΎθϣ Ϯϫ ΎϤϛ ϥϮϨΠϟ΍
ΔϋϮϨΘϣϭ ˬ ΓήϴΜϛ ΔϟΩ΄Α ΍ϭ˯ΎΟ ϢϬϧ΃ ΎϨϟ ϦϴΒΘϳ ϝϮϘϟ΍ ΍άϫ ΏΎΤλ΃ ΔϟΩ΃ ΎϧΩέϭ΃ ϥ΃ ΪόΑϭ
ˬΔΤϳήλ ήϴϏ ΎϬϨϜϟϭ ΔΤϴΤμϟ΍ ΚϳΩΎΣϷ΍ϭ ˬϢϴϜΤϟ΍ ήϛάϟ΍ ΕΎϳ΁ ξόΑ ΎϫέΪμϣ ϥΎϛ
ΓΩΎόϠϟ ϦϴΤϴΒϤϟ΍ ΔϟΩ΃ ξϫΎϨΗ ϻ ΎϬϨϜϟ , ΢ϟΎμϟ΍ ΎϨϔϠγϭ @ ϢϳήϜϟ΍ ϝϮγήϟ΍ ϰϟ· ΔΑϮδϨϤϟ΍ϭ
. ϚδϔϨΑ Ζϳ΃έ ΎϤϛ ϦϴϣήΤϤϟ΍ Ϧϣ Ρήλ΃ϭ ΢λ΃ϭ ϯϮϗ΃ ϢϬΘϟΩ΃ Ϋ· Δϳήδϟ΍
ϊϣ ΢ϳήλ ΢ϴΤλ ϞϴϟΩ ϙΎϨϫ βϴϟ Ϋ· ˬϲδϔϧ Ϫϴϟ· ϞϴϤΗ Ύϣ Ϯϫϭ ΢ϴΤμϟ΍ Ϯϫ ΍άϫϭ ()
.ϚϟΫ ϑϼΧ ϰϠϋέΎΛϵ΍ϭ ΔϟΩϷ΍ϭ ϒϴϛ ˬϪϴϟ· ϥϮϛήϟ΍ ϦϜϤϳ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ϦϴϣήΤϤϟ΍
: ϪΑ ΍ϮϜδϤΗ Ύϣ ΔϠϤΟ Ϧϣϭ
. ΡΎϜϨϟ΍ ϲϓ ΐϴϏήΘϟ΍ Ϧϣ ωήθϟ΍ ϲϓ Ωέϭ Ύϣ ϲϓΎϨϳ - ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϱ΃ ± Ϫϧ·
: ω΍ΰ˰Ϩϟ΍ ϞΤϣ ( Ϯϫ βϴϟ ) ΍άϫ ϥ΄Α : ϚϟΫ Ϧϋ ΏΎΠϳϭ
΍˱έΩΎϗ ϥΎϛ Ϯϟ Ύϣ΃ ˬΔϣ΃ ϭ΃ Δ˳ Οϭί ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϡΪϋϭ ˬΔΟΎΤϠϟ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϧϣ ϪϠόϓ Ύϣ Ϟόϓ ϪϠϓ
ϲϓ Ωέϭ ΎϤϟ ϒϟΎΨϣ ΍άϫ ϪϠόϓ ϥ΃ Ϛη ϼϓ : ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϰϟ· ΎϤϬϨϋ ϝΪόϳ ϥ΃ Ω΍έ΃ϭ ˬΎϤϬϴϠϋ
. ϩϮΤϧ ϭ΃ ˬ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϪϨϣ ϊϘϳ Ϣϟ Ϯϟϭ ˬΡΎϜϨϟ΍ ϲϓ ΐϴϏήΘϟ΍ Ϧϣ ωήθϟ΍
: ϪΑ ΍ϮϜδϤΗ Ύϣ ΔϠϤΟ Ϧϣϭ
. ϪϨϣ ΎϤϬόϨϣϭ ˬϞδϨϠϟ ΎϤϬότϗ ϊϣΎΠΑ ˬΔϴσϮϠϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ αΎϴϗ
βϴϟϭ ˬ˱Ύϋήη ϡ˳ ήΤϣ Ν
˳ ήϓ ϲϓ Ϯϫ ρ˷ϮϠΘϟ΍ ϥΈϓ ˬϕέΎϔϟ΍ ϊϣ αΎϴϗ ΍άϫ ϥ΄Α : ΏΎΠϳϭ
. Νήϓ ϲϓ ˯ΎϨϤΘγϻ΍
. ωΎΘϤΘγϻ΍ ϲϓ ϱήΠϳ αΎϴϘϟ΍ ΍άϫ ϥ· : Ϯϫϭ ˬΔοέΎόϤϟΎΑ ΏΎΠϳ Ύ˱πϳ΃ϭ
ΔϴσϮϠϟ΍ ϊϣΎΠϟ΍ ϥϮϛ ϊϣ ˬωέΎθϟ΍ ϪϏ˷Ϯγ Ϊϗ Νήϔϟ΍ ήϴϏ ϲϓ ΔΟϭΰϟ΍ Ϧϣ ωΎΘϤΘγϻ΍ : ϝΎϘϴϓ
ϡίϼϟ΍ϭ ˬ˱Ύϣ΍ήΣ έϮϛάϤϟ΍ ωΎΘϤΘγϻ΍ ϥΎϜϟ ˭ϢϳήΤΘϠϟ Ύ˱ ΒΟϮϣ ϚϟΫ ϥΎϛ ϮϠϓ ˬϞδϨϟ΍ ϊτϗ ϲϓ
. Ώ΍ϮΠϟ΍ Ώ΍ϮΠϟ΍ϭ ˬϪϠΜϣ ϡϭΰϠϤϟΎϓ ˬϞσΎΑ
: ϝΎϘϴϓ ˭ξϘϨϟΎΑ ΏΎΠϳ Ύ˱πϳ΃ϭ
ˬρ˷ϮϠΗ Ϧϣ ϰϠϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰϨϤΘγ΍ Ϧϣ ϰϠϋ Ύ˱ΒΟ΍ϭ Ϊ͊ Τϟ΍ ϥΎϜϟ Ύ˱ΤϴΤλ αΎϴϘϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛ Ϯϟ
. ϦϴϤϠδϤϟ΍ ωΎϤΟΈΑ ΐΟ΍ϮΑ βϴϟϭ
: ϪΑ ΍ϮϜδϤΗ Ύϣ ΔϠϤΟ Ϧϣϭ
. ϝΰόϟ΍ ϰϠϋ ϩϮΤϧϭ ϒ
͋ ϜϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ αΎϴϗ
ω΍ΰ˰Ϩϟ΍ ϞΤϤΑ αΎϴϘϟ΍ ΢μϳ ϼϓ ˬϪΘϟΩ΃ ϑϼΘΧϻ ˬϪϤϳήΤΗ ϲϓ ϒϠΘΨ ϣ ϞλϷ΍ ϥ΄Α : ΏΎΠϳϭ
. Ϫϴϓ ωίΎϨΘϣ Ϯϫ Ύϣ ϰϠϋ
Ύϣ Ϟϛ ϥΈϓ ˬΝήϔϟ΍ ήϴϐΑ ΔϣϷ΍ϭ ΔΟϭΰϟ΍ Ϧϣ ωΎΘϤΘγϻ΍ ϞΜϤΑ : ΔοέΎόϤϟΎΑ ΏΎΠϳ Ύ˱πϳ΃ϭ
Ϣϟϭ ˬϲϧΎΜϟ΍ ί΍ϮΟ ϲϓ ϞϴϟΪϟ΍ ΢
˷ λ Ϊϗϭ ˬωΎΘϤΘγϻ΍ Ϧϣ ϊϧΎϣ ϮϬϓ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϧϣ Ύ˱ όϧΎϣ νήϓ
. ϝϭϷ΍ ϢϳήΤΗ ϲϓ ϞϴϟΪϟ΍ ΢μϳ
: ϪΑ ΍ϮϜδϤΗ Ύϣ ΔϠϤΟ Ϧϣϭ
. βϔϨϟΎΑ ˲ωΎΘϤΘγ΍ ϒϜϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ·
ϝ΍ΪΒΘγ΍ ϪϧϷ ˬέΩΎΒΘϣ ϮϬϓ ϒϜϟΎΑ ωΎΘϤΘγϻ΍ ί΍ϮΟ ϰϠϋ ϻ˱ ϻΪΘγ΍ ϥΎϛ ϥ· ΍άϫ ϥ΄Α : ΏΎΠϳϭ
±ϼ
˱ Μϣ ± ήϛ˷άϟ΍ Ϛ
˷ ΤΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ί˷ϮΠϳ ϒϜϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΔΣΎΑΈΑ ϝϮϘϳ ϦϤϓ ˬ ω΍ΰ˰Ϩϟ΍ ϞΤϤϟ
. ΎϤϫϮΤϧϭ ϕΎδϟ΍ϭ άΨϔϟΎΑ
ϢϳήΤΘϟ΍ ϞϴϟΩ ϥΎϜϟ ˬϒϜϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΎϬϴϠϋ αΎϘϳ ϼ
˱ λ΃ βϔϨϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΢λ Ϯϟ : Ύ˱πϳ΃ϭ
. ϪϠΜϣ ωήϔϟΎϓ ˬ˱ΎϋϮϨϤϣ ϞλϷ΍ ϲϓ
ˬϪϨϋ έήπϟ΍ ϊϓΩ ϲϓ ϪδϔϨΑ ω
˵ ΎϔΘϧϻ΍ ϥΎδϧϺϟ ϥΎϜϟ ˭Ϫϧ΄ηϭ Ϟ˵ Ϙόϟ΍ ϲ͋ϠΧ
˵ Ϯϟ : Ύ˱ πϳ΃ϭ
ϚϟΫϭ ˬεΎόϤϟ΍ ΐϠσ Ϧϣ ΎϬΑ ϊϔΘϨϳ ϥ΃ Ϫ˰ϟ ϥ΃ ΎϤϛ ˬϪϴϠϋ ϡήΤϳ ϻ ΎϤΑ ϪϨϣ ΔΟΎΤϟ΍ ϊϓΩ ϭ΃
ϲϓϭ ˬνήϤϟ΍ ϊϓΩϭ ΔΤμϟ΍ ΏΎΒγ΃ Ϧϣ ΎϫϮΤϧϭ ΔοΎϳήϟ΍ ϲϓϭ ˬϪϴϠϋ Ϫ˵όϔϧ Ϊ΋Ύόϟ΍ ΐδΣ
ϢΘΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΕΎϏ΍ήϔΘγϻ΍ϭ ΔϠϬδϤϟ΍ ΔϳϭΩϷ΍ϭ ˬΎϬϫήϜΗ ϲΘϟ΍ ΔϳϭΩϷ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ϰϠϋ ΎϬϫ΍ήϛ·
. ϚϟΫ ϮΤϧϭ ΩϭΪϠϟ΍ϭ ˬΔϨϘΤϟ΍ϭ ˬΔϣΎΠΤϟ΍ϭ ˬΪμϔϟΎϛ ˬϩϮΟϮϟ΍ Ϧϣ Ϫ˳ ΟϮΑ ϥΪΒϠϟ Ϣϴϟ΄ΘΑ ϻ·
: ϪΑ ΍ϮϜδϤΗ Ύϣ ΔϠϤΟ Ϧϣϭ
βϔϨϠϟ ˯΍ήϏ· ϚϟΫ ϲϓϭ ˬϪϴϠϋ ϡήΤϳ ϦϤϣ Ύ˱ μΨη έ˷ϮμΘϳ Ϊϗ ϩϮΤϧϭ ϒϜϟΎΑ ϲϨϤΘδϤϟ΍ ϥ·
. ΎϬϴϠϋ ϪϨϳϮϬΗϭ ˬϡ΍ήΤϟΎΑ
ˮ ϪϤϳήΤΗ ϰϠϋ ϞϴϟΪϟ΍ Ύϣ ˬϪϋϮϗϭ νήϓ ϲϓ έϮμΘϟ΍ ϰϠϋ έ˷Ϯμ˷Θϟ΍ ΍άϫ ϥ
͉ ΄Α : ΏΎΠϳϭ
ˬΡΎϜϨϟ΍ ϲϓ ήϜϔΘϟ΍ ΩήΠϣ ϥΎϛ Ύ˱ ΤϴΤλ ΍άϫ ϥΎϛ ˸ϥΈϓ ˬβϔϨϠϟ ˯΍ήϏϹ΍ Ϧϣ ήϛΫ Ύϣ ϥΎϛ ˸ϥ·
Ϯϫϭ ˬ˱Ύϣ΍ήΣ ± ΎϫΩϮΟϭ έ˷ϮμΘϤϟ΍ ϢϠόϳ ϻϭ ϑήόϳ ϻ ΓέϮλ ϩέ˷ϮμΗ ϭ΃ - ˬϝΎΒϟΎΑ ϩέϮπΣϭ
.ϞσΎΑ ϮϬϓ ϞσΎΒϟ΍ ϰϠϋ ϲϨΑ Ύϣϭ ˬωΎϤΟϹΎΑ ϞσΎΑ
έϮμΗ ΪϨϋ ϭ΃ ˬΔϣήΤϤϟ΍ ΓέϮμϟ΍ έ˷ϮμΗ ϡΪϋ ΪϨϋ ϒ
˷ ϜϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ί΍ϮΟ ϢϜϣΰϠϧ ϢΛ
. Ώ΍ϮΠϟ΍ Ώ΍ϮΠϟ΍ϭ ! ϪΑ ϥϮϟϮϘΗ ϻ ϢΘϧ΃ϭ ˬϪ˵ΣΎϜϧ ϞΤϳ Ϧϣ
ˬωϮϨϤϣ Ϫϴϟ· ϼ
˱ λϮΗϭ ˬϡ΍ήΤϟ΍ ϰϟ· ΔόϳέΫϭ ˬβϔϨϠϟ ˯΍ήϏ· ϚϟΫ ϥϮϛ Ϧϣ ήϛΫ Ύϣ ϢΛ
ϪΗϮϬη ϲϋ΍ϭΩ ΖϔϋΎπΗϭ ΕΪϳ΍ΰΗ ϲϨϤϟ΍ Εϼπϓ Ν΍ήΧ· ϙήΗ Ϧϣ ϥΈϓ ˭βϜόϟΎΑ ήϣϷ΍ ϞΑ
. ()΍˱έΎϴΘΧ΍ ϻ ΍˱έ΍ήτο΍ ˬϡ΍ήΤϟ΍ ϲϓ ϊϗϭϭ
Δ˱ Π
˷Σ˵ ϚϟΫ ϥΎϜϟ ˬΔϴϋήθϟ΍ ϡΎϜΣϸϟ Ύ˱ϏϮδϣ βϔϨϠϟ ˯ ΍ήϏϹ΍ ΔϨψϣ ΩήΠϣ ϥΎϛ ϮϠϓ
. ϢϜϟ ϻ ϢϜϴϠϋ
: ϪΑ ΍ϮϜδϤΗ Ύϣ ΔϠϤΟ Ϧϣϭ
.ήϛάϟ΍ έϮΘϓ : ΎϬϨϣ ˭ΐτϟ΍ Ϟϫ΃ Ύϫήϛάϳ ΍˱έΎπϣ ϒϜϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϲϓ ϥ·
ϩάϫ ϢΛ ˬΔϴΒτϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϲϓ ϻ Δϴϋήθϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϲϓ ΎϨϫΎϫ ω΍ΰ˰Ϩϟ΍ ϥ΄Α : ΏΎΠϳϭ
ˬΔϣϷ΍ϭ ΔΟϭΰϟ΍ Ϧϣ Νήϔϟ΍ ΍Ϊϋ ΎϤΑ ωΎΘϤΘγϻ΍ ϥϭΩ ˯ΎϨϤΘγ ϻ΍ ϲϓ ΎϫήϳΪϘΗ ϦϜϤϳ ϻ έΎπϤϟ΍
(U)
. Ώ΍ϮΠϟ΍ Ώ΍ϮΠϟ΍ϭ

ΔλΎΧ Δϔϗϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ϧϣ ϞϴϤΠϟ΍ ϡϼϜϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϲϓ ΎϨϟ ()
.ΎϨΗΎϴΘϓϭ ΎϨΑΎΒη ΐγΎϨΗ
ΪϨϋϭ ϝ΍Ϊ˰ΘϋΎΑ (Δ˰˰ϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍) ˯ΎϨϤΘγϻ΍ Ϟόϓ Ϧϣ ϥ΃ ωίΎϨϣ ϼΑ Ύ˱ ΜϳΪΣ ΖΒΛ ϞΑ (U)
= Ν΍ϭΰϟ΍ Ϧϋ αΎϨϟ΍ ϕϮόϳ ϻϭ Ϣδ˰˰˰˰Πϟ΍ϭ ΔΤ˰˰˰μϟΎΑ ή˰˰˰˰˰πϳ ϻ Γέϭήπϟ΍ϭ ΔΟΎΤϟ΍
Ϛϟάϟ ΓήΛΆϤϟ΍ ΔϳάϏϷ΍ϭ ΔϤόσϷ΍ ϊϴϤΟ ϥΎϜϟ ˬϢϳήΤΘϠϟ Ύ˱ ΒΟϮϣ ήϛάϟ΍ έϮΘϓ ϥΎϛ Ϯϟ ϢΛ
. ϪϠΜϣ ϡϭΰϠϤϟ΍ϭ ˬωΎϤΟϹΎΑ ϞσΎΑ ϡίϼϟ΍ϭ !! Ύ˱ϣ΍ήΣ
()
ΔΟϭΰϟ΍ Ϊϴ˰˰˰˰˰˰Α ˯ΎϨϤΘ˰˰˰˰˰˰˰γϻ΍ ί ΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰Ο ϰϠ˰˰˰˰˰˰ϋ ωΎϤ˰˰˰˰˰ΟϹ΍ ϊ˰˰˰˰ϗϭ Ϊ˰˰˰˰˰˰ϗ ϢΛ

Ϫϓήόϳ Ύ˱ΒϴΒσ ϢϠόϟ΍ Ώϼσ ΪΣ΃ ϝ΄γ Ϊϗϭ ˬωΎθϣ Ϯϫ ΎϤϛ ϥϮϨΠϟ΍ ϰϟ· ϱΩΆϳ ϻϭ =
ϝΎϘϓ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ Ϟόϓ έήο Ϧϋ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ΪϟΎΧ ϚϠϤϟ΍ ϰϔθΘδϣ ϲϓ Ύ˱ϴμΨη
. ( ΎϬϨϣ έ΍ήο΃ ϙΎϨϫ βϴϟ ) : Ϫϟ
ϮϠΗ ϥϮϨδϟ΍ ΎϬϧϮγέΎϤϳ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟΎϓ ˬϊϗ΍Ϯϟ΍ Ϯϫ ΐϴΒτϟ΍ ΍άϫ ϝϮϗ ϕΪμ˵ϳ ΎϤϣϭ
ϢϬΘΑΎλ΃ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΍˱Ω΍Ϊϋ΃ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ϥϮϣήΤϤϟ΍ Ε΄ϴϠϓ ˬϦϴϨδϟ΍
. ϦϴϗΩΎλ ΍ϮϧΎϛ ϥ· Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ϢϬΘγέΎϤϣ ΐΒδΑ ν΍ήϣϷ΍
Ε΍ήϣ ϢϬΑΎΒη Ζϗϭ ϲϓ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΍ϮγέΎϣ Ϊϗ ΎϤΑέ ΍ϮϧΎϛ Ύ˱ ϳ΃ ϥϮϣήΤϤϟ΍ ϢϫΎϫϭ
ϦΘϔϟ΍ ΓήΜϜϟ ΍˱ήψϧ ΎϬγέΎϤϳ ϡϮϴϟ΍ ΍άϫ ϰϟ· ΎϤΑέ ϝ΍ί ϻ ϢϬπόΑ ϥϮϜϳ Ϊϗϭ Ε΍ήϣϭ
ΓΩΎόϟ΍ ϩάϬϟ ϢϬΘγέΎϤϣ ΐΒδΑ ν΍ήϣ΃ ϢϫΪϨϋ ϞϬϓ , Ε΍ϮϬθϟ΍ϭ ΕΎϳήϐϤϟ΍ϭ
ϦϜϳ Ϣϟ ϥ· ΔλΎΧ , ϪΑΎΒη Ζϗϭ ϲϓ ΎϬγέΎϤϳ ϻ Ϫϧ΃ Ϣϋί Ϧϣ ώϟΎΑ ϱάϟ΍ ΔϴμόΘδϤϟ΍
. ! ϚΑέ ˯Ύη Ύϣ ϻ· ΔϠΣήϤϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ Ύ˱ ΟϭΰΘϣ
ˮΝέΎΨϟ΍ ϭ΃ ϞΧ΍Ϊϟ΍ ϲϓ ΕΎϴϔθΘδϤϟ΍ ϲϓ ΎϫϮΠϟΎϋ Ϟϫϭ ˮ ϢϬο΍ήϣ΃ ˯ϻΆϫ ήϛάϴϟϭ
ΓΩΎόϟ΍ ϥϮγέΎϤϳ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ Δ΋ΎϤϟ΍ ϲϓ ϦϴϧΎϤΛ ϙΎϨϫ ϥ· ) : βϨΠϟ΍ ˯ΎϤϠϋ ΪΣ΃ ϝϮϘϳ
. ( ΕήΜϛ ΍Ϋ· ϻ· ΎϬϨϣ έήο ϙΎϨϫ βϴϟ Ϫϧ· ) : ϝϮϘϳϭ ˬ (Δϳήδϟ΍
ϲϓ ϻ· ϲϠϘόϟ΍ νήϤϟ΍ ΐΒδϳ ϻ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ϥ΃ ΓΪϫΎθϤϟΎΑ ΖΒΛ Ϛϟάϛ
ςϘϓ ϝΪϳ ϥϮϨΠϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ξόΑ ϲϓ ΎϫΩϮΟϭ ϥ΃ϭ ˬιΎΨϟ΍ Ω΍ΪόΘγϻ΍ ϱϭΫ ιΎΨηϷ΍
. ΎϬϟ ΔΒΒδϣ Ζδϴϟϭ ΎϬο΍ήϋ΃ ΪΣ΃ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ
ϰϟ· Ύ˱ ϧΎϴΣ΃ ϱΩΆΗ Ϋ· ,ϲδϔϧ Ϯϫ ΓΪϴΣϮϟ΍ ± Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ± ˯ΎϨϤΘγϻ΍ έήοϭ
ϲϓ ΍άϫ Ζϳ΃έ Ϊϗϭ , ΏΎΒθϟ΍ ϦϴΑ ΍˱ΪΟ ΪϫΎθϣ ΍άϫϭ ˬϑϮΨϟ΍ϭ ϖϠϘϟ΍ϭ ϢΛϹΎΑ έϮόθϟ΍
ϲϠόϟϭ ˬΓϮϬθϟ΍ϭ ΏΎΒθϠϟ ΎϬϴϓ νήόΗ΃ ϲϟ ΓήοΎΤϣ ϱ΃ ΪόΑ ϲϨόΒΘϳ ϦϤϣϭ ϲΑϼσ
ϡΎϬΗ΍ϭ Ϊϳ΍ΰΘϤϟ΍ ϑϮΨϟ΍ϭ ϲδϔϨϟ΍ ϖϠϘϟ΍ϭ έϮόθϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ Δόϳήγ ΓέΎη· ήϴη΃
ήΧ΁ ϲϓ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ΪόΑ ϭ΃ ΪϨϋ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϦϴΑ ϕΎϔϨϟΎΑ βϔϨϟ΍
. ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ˯Ύη ϥ· ΚΤΒϟ΍
Ϫ˰ϴΑΎΘϛ ϲϓ ϒϟΎΨϣ ϼΑ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϱϭϮϨϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ωΎϤΟϹ΍ ΍άϫ ϞϘϧ : ΖϠϗ ()
ΔγέΎϤϤΑ Νϭ ΰϟ΍ ϡϮϘϳ ϥ΃ ί΍ϮΟϭ Δϟ΄δϤϟ΍ ϩάϫ ήϛΫϭ ˬ ( ωϮϤΠϤϟ΍ ) ϭ ( ϲ˰ϨϐϤϟ΍ )
ΔϴηΎΣ ϲϓ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϢγΎϗ ϦΑ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ Φϴθϟ΍ ϪΘΟϭί ΪϴΑ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍
. ϡΎϴμϟ΍ ΏΎΘϛ ϲϓ ϲϠΒϨΤϟ΍ ϪϘϔϟ΍ ϲϓ ϊϨϘΘδϤϟ΍ Ω΍ί
˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϚϟάϜϓ Ϫδϔϧ ϥΎδϧϹ΍ ϒϜΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϲϓ ΔϴΒτϟ΍ έΎπϤϟ΍ Ϧϣ νήόϳ Ύϣ Ϟϛϭ
ϦΑ ϢηΎϫ ϪϟΎϗ Ύϣ : ϥϮόϧΎϤϟ΍ ϪΑ ϚδϤΗ Ύϣ ΔϠϤΟ Ϧϣϭ ,Ώ΍ϮΠϟ΍ Ώ΍ϮΠϟ΍ϭ ˬΔΟϭΰϟ΍ ϒϜΑ
ϪΟήΧ΃ Ύϣ : ϢϳήΤΘϟ΍ ΪϳΆϳ Ύϣ : ϝϮϗ΃ϭ , Ϫψϔϟϭ ˬ˱ΎϘΑΎγ Ϫϴϟ· έΎθϤϟ΍ ϪΑ΍ϮΟ ϲϓ ϰϴΤϳ
ˬΖϨόϟ΍ ϑΎΧ΃ϭ ˬΏΎη ˲ϞΟέ ϲϧ· ! Ϳ΍ ϝϮγέ Ύϳ : ΖϠϗ ) :ϝΎϗ : Γήϳήϫ ϲΑ΃ Ϧϋ ϱέΎΨΒϟ΍
ΎΑ΃ Ύϳ ) : ϝΎϗ ϢΛ ˬϲϨϋ ΖϜδϓ ˬϪϟ Ζ
˵ Ϡϗ ϢΛ ˬϲϨϋ ΖϜδϓ ˬϲμΘΧ΍ ϻ΃ ˬϪΑ Ν˷ϭΰΗ΃ Ύϣ ΪΟ΃ ϻϭ
ϚϟΫ ϥϮϠόϔϳ ΔΑΎΤμϟ΍ ϥΎϛ Ϯϟϭ ˬ (έΫ ϭ΃ ϚϟΫ ϰϠϋ κΘΧΎϓ ˬ˳ϕϻ Ζϧ΃ ΎϤΑ Ϣ˵ ϠϘϟ΍ ϒ
˷ Ο Γήϳήϫ
Ϧϣ ϩΪηέϷ ϞϴΒγ ϚϟΫ ί΍ϮΟ ϰϟ· ϥΎϛ Ϯϟϭ ˬ ϲμΘΨϳ ϥ΃ ϲϓ κϴΧήΘϟ΍ Γήϳήϫ ϮΑ΃ ΐϠσ ΎϤϟ
ˬ˱ΎϤΛ· ϦϜϳ Ϣϟ Ύϣ ΎϤϫήδϳ΃ έΎΘΧ΍ ϻ· Ϧϳήϣ΃ ϦϴΑ ή͋ϴΧ Ύϣ ϱάϟ΍ ˬϢϴΣέ ϑϭ΅έ ϦϴϨϣΆϤϟΎΑ Ϯϫ
ϰϟ· ΔϘθϤϟ΍ ϲϓ ώϠΑ Ϧϣ ϖΣ ϲϓ ΔμΧέ Ϟϛ Ϧϋ ϊϤτϠϟ ϊσΎϘϟ΍ Ώ΍ϮΠϟ΍ ϚϟΫ ϰϟ· ϝΪόϳ Ϣϟϭ
ϱάϟ΍ Ϊϴϳ΄Θϟ΍ϭ ˬΎϬϤϋί ϲΘϟ΍ ΔϟϻΪϟ΍ Ϧϣ ˯ϲη ΚϳΪΤϟ΍ ϲϓ βϴϟ :ϝϮϗ΃ϭ , ϰϬΘϧ΍ ( ΔϳΎϐϟ΍ ϚϠΗ
.ϩήϛΫ
ΔΑΎΤѧμϟ΍ ϥΎѧϛ ΡΎѧΒϣ Ϟѧϛ βϴѧϠϓ ( ϪѧϨϋ ϝΪѧϋ ΎѧϤϟ ϚѧϟΫ ϥϮѧϠόϔϳ ΔΑΎΤѧμϟ΍ ϥΎѧϛ Ϯѧϟ ):ϪϟϮϗ Ύϣ΃
Ϟѧϫ΃ Ϧѧϣ ˲ΪѧΣ΃ ϞѧϘϳ Ϣѧϟϭ 4 ΎϨόϣ ήϣ ΎϤϛ ϒϠδϟ΍ϭ ΔΑΎΤμϟ΍ ξόΑ Ϟόϓ ΖΒΛ ϞΑ :ΖϠϗ ] ˬϪϧϮϠόϔϳ
ΔΑήѧηϷ΍ϭ ΔѧϤόσϷ΍ Ϧѧϣ ήѧϴΜϛ ϢϳήѧΤΗ ϡΰѧϟ ϻ·ϭ ˬϡ΍ή ѧΣ ϮѧϬϓ ΔΑΎΤѧμϟ΍ ϪѧϠόϔϳ Ϣϟ Ύϣ ϥ΃ ϡϼγϹ΍
ϡϭΰѧϠϤϟ΍ϭ ˬωΎѧϤΟϹΎΑ ϞѧσΎΑ ϡίϼѧϟ΍ϭ ˬΎѧϬϧϮϠόϔϳ ϻ ΔΑΎΤѧμϟ΍ ϥΎѧϛ ϲѧΘϟ΍ ΕΎγϮΒϠϤϟ΍ϭ ΔϳϭΩϷ΍ϭ
ϥ΃ ϡϼѧγϹ΍ ˯ΎϤϠϋ Ϧϣ ˲ΪΣ΃ ϞϘϳ ϢϠϓ ˬ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϰϟ· Γήϳήϫ ΎΑ΃ Ϊηήϳ Ϣϟ @ ϲΒϨϟ΍ ϥϮϛ Ύϣ΃ ϪϠΜϣ
ΎѧϬϨϣ βϴѧϟϭ ˬϩήѧϳήϘΗϭ Ϫ˵ ѧ˵Ϡόϓϭ Ϫ˵ ѧ˵ϟϮϗ ΔϨѧδϟ΍ ΎѧϤϧ·ϭ ˭˱Ύѧϣ΍ήΣ ϥϮϜϳ Ϫϴϟ· @ ϲΒϨϟ΍ Ϊηήϳ Ϣϟ Ύϣ Ϟϛ
Γ˷Ϊѧη Ϧѧϣ Ϫѧϴϗϼϳ Ύѧϣ ϥ΃ Γήѧϳήϫ ΎѧΑ΃ ήѧΒΧ΃ @ ϲѧΒϨϟ΍ ϥ· : ΚϳΪѧΤϟ΍ ϲѧϓ Ύѧϣ ΔѧϳΎϏϭ ˬϩΩΎѧηέ· ϙήΗ
. () -ϞΟϭ ΰϋ ± Ϳ΍ έΪϘΑ Ϯϫ ˬΡΎϜϨϟ΍ ϰϟ· ΔΟΎΤϟ΍
Ϧϣ ΰϳΰόϟ΍ ϪΑΎΘϛ ϲϓ ± ϞΟϭ ΰϋ ± Ϳ΍ ϩήϛΫ Ύϣ ϡΰϠΘδϳ Ϣϟ ϥ· ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΍άϫ ϥ· :ϞλΎΤϟ΍ϭ
ϞѧϠϋ ΎѧϤϛ ˬέάѧϘϟ ΓήѧηΎΒϣ ϪѧϨϣ ϥΎϛ ϻϭ ˬ ˸ϢϜ˵ Ο
˶ ΍˴ϭ˸ί΃˴ ˸Ϧϣ˶ ˸ϢϜ˵ Α͊ έ˴ ˸ϢϜ˵ ϟ˴ ϖ
˴ Ϡ˴ Χ
˴ Ύ˴ϣ ϥ
˴ ϭ˵έά˴ Η˴ ϭ˴ ž ϪϟϮϗ
ϡΪѧϋϭ ˬΔѧΟΎΤϟ΍ϭ Γέϭήѧπϟ΍ ΪѧϨϋ ϥΎѧϛ ϞѧΑ ϯ
˱ Ϋ˴΃ Ϯ˴ ѧ˵ϫ ˸Ϟѧ˵ϗ ž:ϝΎѧϘϓ ξ΋ΎѧΤϟ΍ ϝ΍ΰѧΘϋ΍ ϪѧΑ Ϳ΍
.(U) ϪϤϳήΤΘϟ ϪΟϭ ϼϓ ˬΎϤϬϨϋ ΪόΒϟ΍ϭ ˬΔϣϷ΍ϭ ΔΟϭΰϟ΍

ϪϨϋ ϞΌδϟ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ΩήΠϣ ϩΩ΍ήϣ ϥΎϛ Ϯϟ ϻ·ϭ , Ύ˱ ϘϠτϣ Ν΍ϭΰϟ΍ ϡΪϋ Γήϳήϫ ϮΑ΃ Ω΍έ΃ ()
ϡΪϋϭ ϞδϨϠϟ ϊτϗϭ ΔϘϠΨϠϟ ήϴϐΗ Ϫϴϓ ϲμΨϟΎϓ , ϲμΨϟ΍ Ϧϣ ωΎϤΟϹΎΑ Ϟϗ΃ ϮϬϓ Γήϳήϫ ΎΑ΃
. ϩΎοέ΃ϭ ϪϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ϪϨϋ ϞΌγ ΎϤϴϓ @ ϪΑΎΟ΃ ϦϜϟϭ , ΪόΑ ΎϤϴϓ Ν΍ϭΰϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍
ΔϨδϟ΍ϭ ΏΎΘϜϟ΍ Ϧϣ ϞϴϟΩ Ωήϳ Ϣϟ ΍˱ήϣ΃ ϡήΤ˵ϧ ϥ΃ ΎϨϟ ίϮΠϳ ϒϴϛ Ϋ· ˬ ΢Ο΍ήϟ΍ Ϯϫ ΍άϫϭ (U)
ήϴϏ ΔΤϴΤλ ϭ΃ ΔΤ ϴΤλ ήϴϏ ΔΤϳήλ ΔϟΩ΄Α Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϢϳήΤΗ Ύϣ΃ϭ ˬϪϤϳήΤΗ ϰϠϋ
= ϪΑ ΞΘΤϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΔΠΤΑ ΍άϫ βϴϠϓ Δϔϴόο έΎΛ΁ϭ ΔϋϮοϮϣ ΚϳΩΎΣ΄Α ϭ΃ ΔΤϳήλ
ΔλΎΧϭ ϊϴϤΠϠϟ ϝϮϗ΃ ϪΗήϛΫ ΎϤϣ ϊγϭ΃ϭ ϖϤϋ΃ ϥΎϴΑϭ ,ήΜϛ΃ ΔΣ΍ήμΑϭ ,Ϫϴϟ· έΎμϳ ϭ΃ =
. ϡϼϜϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ήϓϭϷ΍ ΐϴμϨϟ΍ Ϧ
͉ Ϭϟ ΕΎϴΘϔϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ ˬ ΏΎΒθϟ΍
Ϯϟ ΎϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ϥ΃ : ΔϨδϟ΍ϭ ΏΎΘϜϟ΍ ιϮμϨϟ ϥϭήμΒΘϤϟ΍ϭ ˯ϼϘόϟ΍ ϪϤϬϔϳ Ύ˱ϣϼϛ ϝϮϗ΃
ϲϓ Ϊ΋Ύδϟ΍ ΩΎϘΘϋϼϟ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔϣήΣ ΪϘΘόϳ ΏΎη ˬΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ϦϴΑΎη ϝΎΣ Ϟϣ΄Η
ϦϴΑΎθϠϟ Εήψϧ ΍Ϋ·ϭ ˬ΍άϫ ΎϨϟϮϘΑ ΍˱άΧ΃ Ύϫί΍ϮΟ ΪϘΘόϳ ήΧ΁ ΏΎηϭ , ϱΩϮόδϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍
ϻ ΢ϴΒ˵Ϥϟ΍ϭ ϡήΤ˵ϤϟΎϓ , ΏΎΒθϟ΍ ϦϴΑ ϞλΎΤϟ΍ Ϯϫ ΎϤϛ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΎγέΎϣ Ϊϗ ΎϤϬΗΪΟϭ
ΩΎδϔϟ΍ έΎ˰θΘϧ΍ϭ ΎϨόϤΘΠϤϟ Εήψϧ ΍Ϋ· ΔλΎΧ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ Ϧϋ ήΒμϟ΍ ΎόϴτΘδϳ
ΓήΜϛϭ ρ΍ϮϠϟ΍ϭ βϨΠϟ΍ ϡϼϓ΃ϭ ΖϧήΘϧ·ϭ ΕΎϴ΋Ύπϓϭ ΓΰϔϠΗ Ϧϣ ΔϤϠϜϟ΍ ϪϴϨόΗ Ύϣ ϞϜΑ Ϫϴϓ
ϲϓ ΔϤΟ ΕΎΑϮόλ ϊϣ , ϩϭήϜϣ Ϟϛ Ϧϣ Ϳ΍ ϪψϔΣ ΎϨόϤΘΠϣ ΐϟΎϏ ϲϓ έϮμϟ΍ϭ ϥ΍ΩήϤϟ΍
ΔϤσϼΘϤϟ΍ Ε΍ϮϬθϟ΍ϭ ϦΘϔϟ΍ Ϧϣ Ϫδϔϧ ϦμΤϴϟ Ν΍ϭΰϟ΍ έΎτϗ ΐϛήϳ ϥ΃ Ϊϳήϳ ΏΎη ϱ΃ ϖϳήσ
ϰϟ΍ ΓϮϋΪϟ΍ϭ ΞϳϭήΘϟ΍ ΪόΑ ΝέΎΨϟ΍ ϰϟ· ΔΣΎϴδϟ΍ϭ ήϔδϟ΍ ήδϳϭ ΔϟϮϬγ ϊϣ ,ϻ˱ ΎϤηϭ Ύ˱ ϨϴϤϳ
ζΣ΍Ϯϔϟ΍ϭ ΕΎϣήΤϤϟ΍ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ ΒϟΎϏ ϡϮϠόϣ ϮϫΎϣ ϞμΤϴϟ ΩϼΒϟ΍ ΝέΎΧ ΝϭήΨϟ΍
. ϚϟΫ Ϧϣ ͿΎΑ ΫΎϴόϟ΍ϭ
ϱάϟ΍ ϡ͋ήΤ˵Ϥϟ΍ ΏΎθϟ΍ ϥ΃ φΤϠΘγ ϚϧΈϓ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ΪόΑ ϦϴΑΎθϟ΍ Ϧϳάϫ ΖϠϣ΄Η Ϯϟ
Ϧϋ ˯Ύϓήη ϪΑΎΤλ΃ ϥ΄ϛϭ ήϴϤπϟ΍ ΐϴϧ΄Ηϭ ΔΑ΂Ϝϟ΍ϭ ϥΰΤϟ΍ϭ ϢϬϟ΍ ϪΒϴμ˵ϳ ϑϮγ ΎϬγέΎϣ
αΎΒϠΑ ήΘδΘϳϭ ϦϳΪϠϟ ωΩΎΨϣ Ϫϧ΃ϭ ϖδϔϟ΍ϭ ϕΎϔϨϟΎΑ Ϫδϔϧ ϢϬΘϳ ϑϮγϭ ˬΔϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍
ϒϴϛ ήϜϔ˵ϳ ΕΎϋΎδϟ΍ ϮϠΗ ΕΎϋΎγ ϰϘΒϳ ϑϮγϭ ± Ύ˱ ϤϴϘΘδϣ ΏΎθϟ΍ ϥΎϛ ϥ· ΍άϫ ± ϦϳΪϟ΍
έήϘϳ ϥ΃ ΪόΑ ϻ· ϲϬΘϨϳ ϻ Ύ˱πϳήϋ Ύ˱ϳήϜϓ Ύ˱ ϋ΍ήλ ϥΎτϴθϟ΍ Ϫόϣ ΃ΪΒϳϭ ,Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ αέΎϣ
ϪϧϷ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ φϴϔΤΗ ΔϘϠΣ ϙήΘΑ ήϜϔϳϭ ˬΔϴΤϠϟ΍ ˯Ύϔϋ·ϭ ϦϳΪϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ϭ Ρϼμϟ΍ ϙήΗ
ϲϓ Ϫϟ βϴϟ βΠϧ Ϫϧ΃ϭ ˬ ϚϟάΑ Ϫδϔϧ έϮμϳ ΎϤϛ @ ϪϟϮγέϭ Ϳ ϦϴϨ΋ΎΨϟ΍ ϦϴϘϓΎϨϤϟ΍ Ϧϣ
ΪΠδϤϟ΍ ϙήΗ ΪΠδϣ ϡΎϣ· Ϧϣ ϢϜϓ , ˯ΎϘΑ Δϴϔϴμϟ΍ ΰϛ΍ήϤϟ΍ϭ ΔϘϠΤϟ΍ ϲϓ ϻϭ ϥΎϜϣ ΪΠδϤϟ΍
ϪΘϟΎϘΘγ· ϡΪϗ ΪΠδϣ ϥΫΆϣ Ϧϣ Ϣϛϭ ,Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΐΒδΑ ΔϣΎϘΘγϹ΍ Ϧϋ ϑήΤϧ΍ϭ ΔϣΎϣϹ΍ϭ
ΎϬΘϣήΣ ΩΎϘΘϋ΍ϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ΐΒδΑ ΩΎδϔϟ΍ Ϟϫ΃ ϊϣ ρήΨϧ΍ϭ ϑ΍ήΤϧϻ΍ ϪΑΎλ΍ϭ
.
ϝΎϤϋ΃ ϙήΗ ϲϓ ήϴϜϔΘϟ΍ϭ έΎϜϓϷ΍ϭ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ ϩάϫ Ϟϣ΄Ηϭ ˯ΎϨϤΘγϼϟ ϡήΤ˵Ϥϟ΍ ΏΎθϟ΍ ΍άϫ Ϟϣ΄Η
ΐϧάϠϟ ϪΑΎϜΗέ΍ ΔΠϴΘϧ ϲϫ ΎϫΪΠΗ αΎϨϟ΍ϭ ϪΑΎΤλ΃ ϦϴΑ ΩΎηέϹ΍ϭ ΢μϨϟ΍ϭ ΓϮϋΪϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍
Ϳ΍ ϥΎΤΒγ Ύϳϭ ˬΔϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ Ϯϫϭ ˬϪΑ Ϳ΍ ϲμϋ ΐϧΫ Ϣψϋ΃ Ϫϧ΃ Ϧχ ϱάϟ΍
ϕΎ˰ϔϨ˰ϟ΍ Ϧϴ˰Α ϝϮ˰˰μϳ ΢˰Β˰λ΃ϭ ΏΎ˰˰θ˰ϟ΍ ΍ά˰ϫ ϰ˰Ϡ˰ϋ ϥΎ˰τϴθϟ΍ ή˰˰τϴγ ϒϴϛ ϢΘϳ΃έ΃
= Ϫ˰˰ΘϣϷϭ Ϫ˰˰ϟ ϊ˰ϓΎ˰Ϩϟ΍ ϲϣϼ˰γϹ΍ Ϟ˰Ϥ˰ό˰ϟ΍ Ϧ˰ϋ ϑϮ˰˰ϗϮ˰ϟΎΑ β˰Ο΍Ϯ˰Ϭ˰ϟ΍ ήΜϜ˵ϳϭ ˬ ϖ˰δ˰ϔϟ΍ϭ
ϡ΍ήΣ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϥ΃ ϯϮϋΪΑ ϝϼπϟ΍ Ϟϫ΃ϭ ϥΎτ ϴθϟ΍ ΏΰΣ ϰϟ· ϡΎϤπϧϻ΍ϭ =
.ΎϬΘϠόϓ Ϊϗϭ
˯Ύ˰˰Ϩ˰˰Ϥ˰Θ˰γϻ΍ ϥ΃ Ϊ˰˰Ϙ˰Θ˰ϋ΍ ϡϮ˰˰ϳ ϞϴϋΎϓϷ΍ ΏΎθϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϥΎτϴθϟ΍ Ϟόϓ ϒϴϛ ΍ϭΪϫΎη
. ϡ΍ήΣ ± Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ±
ϝΎϘϳ Ύϣ ήΜϛ΃ ϥ΃ϭ ˬ ϡ΍ήΤΑ Ζδϴϟ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϥ΃ ϯήϳ ϱάϟ΍ ΏΎθϟ΍ ϚϟΫ Ύϣ΃ϭ
ϥϮΘϔ˵ϳ ϦϳήΧ΄ΘϤϟ΍ϭ ϦϴϣΪϘΘϤϟ΍ Ϧϣ ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ΔϋΎϤΟ ϙΎϨϫ ϥ΃ϭ ˬ Δϫ΍ήϜϟ΍ ΎϬϴϓ
αέΎϣ Ϊϗ ΏΎθϟ΍ ΍άϬϓ ˬΎϬϤϳήΤΗ ϰϠϋ ΔΤϴΤμϟ΍ ΔϟΩϷ΍ ΩϮΟϭ ϡΪόϟ ΔΟΎΤϟ΍ ΪϨϋ Ύϫί΍ϮΠΑ
ύήϔΘϟ΍ϭ ΓΩΎΒόϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ϭ ΓϮϋΪϠϟ Ύ˱ γΎϤΣϭ ΔϋΎτϟ΍ ϲϓ ˱ΎσΎθϧ Ω΍ί ϪϨϜϟϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍
ΎϬϨϣ κϠΨΘϟ΍ϭ ΓϮϬθϟ΍ ΡΎΒϛ ΪόΑ ήϜϔϳ ΃ΪΑϭ ,ϢϬόϣ αϮϠΠϟ΍ϭ ϢϬΘϴΑήΗ ϲϓ ΏΎΒθϠϟ
ΔθΣΎϔϟ΍ϭ ΓϮϬθϟΎΑ ήϜϔ˵ϳ ϥΎϛ ϥ΃ ΪόΑ ˬϦϴϤϠδϤϟ΍ϭ ϡϼγϺϟ ϞϤόϟΎΑ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϤΑ
ϦϜϟϭ ˬϡ΍ήϐϟ΍ϭ βϨΠϟ΍ϭ ϡ΍ήΤϟ΍ ϕήσ ϥΎτϴθϟ΍ Ϫϟ αϮγϭϭ άΧ΂Ϥϟ΍ ϪϨϣ ϩήϜϓϭ ϪϠϘϋ άΧ΃ϭ
Ύϣ ϰϠϋ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΩϮόϴϟ ΔϣήΤϤϟ΍ ήσ΍ϮΨϟ΍ϭ ΔϘϟΎ όϟ΍ βΟ΍ϮϬϟ΍ ϚϠΗ ϰϠϋ ϰπϗ Ύϣ ϥΎϋή˵γ
. Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ϪΘγέΎϤϣ ΪόΑ ϪΘϣϷϭ Ϫ˰ϟ ΕΎϤϬϣ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϥΎϛ
ϲϓ ϲΧ˵΃ Ϟϣ΄Ηϭ ˬΔϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΎγέΎϣϭ ϼόϓ ΎϤϫϼϜϓ ϲϧΎΜϟ΍ϭ ϝϭϷ΍ ΏΎθϟ΍ ϊϣ ϼ
˱ ϴϠϗ ϒϗ
ϡήΤ˵Ϥϟ΍ Ϯϫ΃ ˭ Ϫ˰ϨϳΩϭ ϪδϔϨϟ ϊϔϧ΃ϭ ΩϼΒϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ϦϴϤϠδϤϟ΍ϭ ϡϼγϺϟ ϊϔϧ΃ ΎϤϬϳ΃ Ϳ΍
ϦϴΑ ϕήϔϟ΍ ϯήΗ ϯϮδϓ ΎϨϫ ϪΘϠΜϣ Ύϣ ϰϠϋ ΉέΎϘϟ΍ ϲΧ΃ ϒϗ ˮ ΎϬϟ ΢ϴΒ˵Ϥϟ΍ ϡ΃ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ
ΎϨΗ΍ϮΧ΃ βϨΟ ϞϤθϳ ϡϼϜϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ϰδϧ΃ ϻϭ ˬϥϮϤϠόϳ ϲϣϮϗ Ζϴϟ Ύϴϓ ˬ ΢ο΍ϭ ϦϴΑΎθϟ΍
.ΕΎϨΒϟ΍
ϞϴϟΪϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϳ ϦϤϟ ΔΠΤϟ ϡΪϘΗ ΎϤϴϓ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϡϼϛ ϲϓ ϥ·ϭ
ΕΪϳ΍ΰΗ 4ΪϘϓ ] ϲϨϤϟ΍ Εϼπϓ Ν΍ήΧ· ϙήΗ Ϧϣ ϥΈϓ ) : Ϫμϧ Ύϣ ϝΎϗ ΚϴΣ ΔΠΤϟ΍ ϭ
.( ΍˱έΎϴΘΧ΍ ϻ ΍˱έ΍ήτο΍ ˬϡ΍ήΤϟ΍ ϲϓ ϊϗϭϭ ϪΗϮϬη ϲϋ΍ϭΩ 4ϩΪϨϋ] ΖϔϋΎπΗϭ
Ϧϣ Ϊϳΰϳ ϪΗήϛΫ ϱάϟ΍ ϦϴΑΎθϟ΍ ϝΎΜϣ ϲϓϭ ˬΓΎΘϓϭ ΏΎη Ϟϛ Ϧϣ ϪΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ΐΠϳ ϡϼϜϟ΍ ΍άϫ
˯ΎϤϠϋ ˯ϼΟϷ΍ ΎϨ΋ΎϤϠϋ ϊϣ ΏΩ΄ΘϠϟϭ ˬϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϡϼϛ ΔΤλ
ϡΎϣϹ΍ ϩήϛΫ ϱάϟ΍ ϡϼϜϟ΍ ϥ· : ϝϮϗ΄ϓ ϲΗέΎΒϋ ώϴλ΃ ϥ΃ ΔϋΎϤΠϟ΍ϭ ΔϨδϟ΍ Ϟϫ΃
ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟΎϓ ˬϩήϛΫ ϖΑΎδϟ΍ ϲϟΎΜϣ ΔΤλ Ϧϣ Ϊϳΰϳ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϲϧΎϛϮθϟ΍
ϝΎΜϤϟ΍ ΔϘϴϘ Σϭ ϡϼϜϟ΍ ΍άϫ ΔϘϴϘΣ ϥϮϓήόϳ ϢϬϨϣ ΝϭΰΘϳ Ϣϟ ϦϤϣ ΔλΎΧϭ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ
ϑϭήόϤϟΎΑ ϩήϣ΃ϭ ϪΗϮϋΩϭ ϪγΎϤΣ ωΎο Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ϡήΤ˵ϤϟΎϓ ˬϢϬϟ ϪΘϠΜϣ ϱάϟ΍
= Ε΍Ϯ˰˰Ϭθϟ΍ϭ ΕϻΎ˰˰ϴ˰Ψϟ΍ Ϣ˰˰ϟΎ˰˰ϋ Ϧ˰˰ϴ˰˰Α ΐϠ˰ϘΘϳ ΢Βλ΃ϭ βϜΘϧ· ΎϤΑέϭ ,ήϜϨϤϟ΍ Ϧϋ ϪϴϬϧϭ
ϡ΍ήΤϟ΍ Ϧϣ ϻϭ ˬϦ͋ϴΒϟ΍ ϝϼΤϟ΍ Ϧϣ ϦϜΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ˬΕΎϬΒθϤϟ΍ Ϧϣ Ϯϫ : ϝΎϘϳ ϥ΃ Ϫϴϓ Ύϣ ΔϳΎϏϭ
ϥΎϛ ϭ΃ ˬΪϴϟ΍ ΡΎϜϧ ϲϓ ϡΪϘΘϤϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍ ΢λ Ϯϟϭ ˬΕΎϬ˵Β͊θϟ΍ ΪϨϋ ϥϮϓΎ˷ϗϭ ϥϮϨϣΆϤϟ΍ϭ ˬϦ͋ϴΒϟ΍
ˬ Εϻϻ˷Ϊϟ΍ ϩϮΟϭ Ϧϣ ϪΟϮΑ ϪϴϠϋ Δϳϵ΍ ΔϟϻΩ ΖΤλ Ϯϟ ΍άϜϫϭ ˬϢϳήΤΘϟ΍ ϪΑ ϦϴΒΘϟ ˬ˱ΎϨδΣ
()
.ΔϤϫ ϒόοϭ ˬΔϤθΣ ωΎϴοϭ ˬ˳βϔϧ ρϮϘγϭ ˬ˱Δδ
˷ Χϭ ˬ Δ˱ ϨΠϫ ϞϤόϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϥ΃ Ϛη ϻϭ

ΔΟΎΤϟ΍ ΪϨϋ ΎϬϟ ΢ϴΒϤ˵ ϟ΍ Ύϣ΃ϭ ˬΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ αϮϔϧ ϲϓ ϑϭήόϣ Ϯϫ ΎϤϛ =
Ύ˱ ΑήϘΗϭ ΕΎϋΎτϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ ϣ΍Ϊϗ·ϭ ϩΩΎϬΟϭ ϪϠΒϘΘδϣϭ ϩΪϠΑϭ ϪϨϳΪϟ ϼ
˱ Ϥϋ Ω΍ί Γέϭήπϟ΍ϭ
. @ ΔϣϷ΍ ϝϮγέ ϦϴϣϷ΍ ϪϴΒϧϭ ϪϠϴϠΧϭ ϪΑέ ϰϟ·
ιϮμϨϟ΍ϭ ΔϟΩϷ΍ Ϟϣ΄Ηϭ Δϟ΄δϤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΎϨόϣ ϒϗϭ Ϧϣ ϞϜϟ ΪϫΎθϣ ϕήϔϟ΍ ϥ·
ϪϨϴόΑ ϯήϳ ϑϮγϭ ˬΎϨϟϮϗϭ ϢϬϟϮϗ ϲϓ ΎϫΪόΑ ϕήϔϳ ϑϮδϓ ΎϫΎϧήϛΫ ϲΘϟ΍ έΎΛϵ΍ϭ
ϲϓ ϦϴϠ΋ΎϘϟ΍ ΖϟΩ΃ ΔΤλϭ ΓϮϗ ϯήϳ ϑϮγϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϖ΋ΎϗΩ ϲϓ ϢϬϔϟ΍ϭ ϖΤϟ΍
Ϳ΍ϭ ˬΔΤμϠϟ ϪϨϣ Ώήϗ΃ ϊοϮϟ΍ϭ ϒόπϟ΍ ϰϟ· ϮϬϓ ΎϬϣήΤϳ ϞϴϟΩ Ϟϛ ϥ΃ϭ ˬΎϫί΍ϮΟ
. ϞϴΒδϟ΍ ˯΍Ϯγ ϰϟ· ϱΩΎϬϟ΍ϭ ϖϓϮϤϟ΍
ϩάϫ ϞΜϤΑ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔϣήΤΑ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϰϠϋ ΪϳΪθΘϟ΍ ϥ΃ Ύ˱πϳ΃ Ϛη ϻϭ ()
βϔϨϟ΍ ΚϳΪΤΘϛ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ Ϧϣ Ϣψϋ΃ ή˳ ϣ΃ ϰϟ· ΐϟΎϐϟ΍ ϲϓ ΩϮόϳ ϑϮγ υΎϔϟϷ΍
ϞμΣ Ύϣ ϞμΣ Ϯϟ ΎϤϣ ΏΎΒθϟ΍ ΪϨϋ ΢ο΍ϭ Ϯϫ ΎϤϛ ΢ο΍Ϯϟ΍ ϡ΍ήΤϟ΍ϭ ΔθΣΎϔϟΎΑ
ΪόΑ ΍ϭήΒμϳ ϢϠϓ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϰϠϋ ϡ΍ΪϗϹ΍ Ϧϋ ΍ϮϤΠΣ΃ ϡϮϳ ϢϬϨϣ
αέ΍ΪϤϟ΍ϭ ˯Ύ ϴΣϷ΍ ϲϓ ϥ΍ΩήϤϟ΍ έΎθΘϧ΍ϭ ΕΎϳήϐϤϟ΍ ΓήΜϛ ϊϣ ΔϗΎθϟ΍ ΕϻϭΎΤϤϟ΍
ΎϤϣ Ρ΍ήϓϷ΍ έϮμϗϭ ΕΎϫΰΘϨϤϟ΍ϭ ϱΩ΍ϮϨϟ΍ϭ ΰϛ΍ήϤϟ΍ϭ φϴϔΤΘϟ΍ϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ΕΎϘϠΣϭ
Ϯϫ ΎϤϣ ˬΔϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ Ϧϣ Ϣψϋ΃ ϰϟ· ϢϴΟήϟ΍ ϥΎτϴθϟ΍ ϢϫΩϮϘϳ ϑϮγ
ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϦϜϳ ϢϠϓ ΎϬϨϴΤϓ ˬΎϨόϤΘΠϣ ϲϓ ΔΛΩΎΤϟ΍ ϊ΋ΎϗϮϟ΍ϭ κμϘϟ΍ Ϧϣ έϮϬθϣ
ϭ΃ ϢϬϨϣ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ήϴμϣ ϥ· ϞΑ ˬϢϬϟ ϼ ˱ Σ ΎϫΎδϗ΃ϭ υΎϔϟϷ΍ ϊθΑ΄Α ϢϬϴϠϋ ϡϮΠϬϟ΍
ϞϋΎϔϟ΍ ΍ϮϠΘϗ΍ ) : ΚϳΪΤϟ΍ ϲϓ ΎϤϛ ϞΘϘϟ΍ ϭ΃ ΕϮϤϟ΍ ϰΘΣ ϦμΤϤϠϟ ϢΟήϟ΍ ϦϴϨΛϻ΍
ϲϓ ϢϬΘόϤγϭ ϢϬϴϠϫ΃ ϰϠϋϭ ˯ϻΆϫ ϰϠϋ ΔΒϴμϣ ϱ΃ϭ έΎϋ ϱ΄ϓ (ϪΑ ϝϮόϔϤϟ΍ϭ
ϞϘϨΑ ϑϭήόϣ ΎϨόϤΘΠϤϓ ˬϢΣήϳ ϻ ϱάϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔλΎΧϭ ˬϊϤΘΠϤϟ΍
˯ϻΆϫ ϰϠϋ ήΘδϟΎΑ ϞϴΒδϟ΍ ϒϴϛϭ ˬΔΟήΤϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϩάϫ ϞΜϤΑ ήϴϬθΘϟ΍ϭ έΎΒΧϷ΍
. ΢΋Ύπϔϟ΍ϭ ΖϧήΘϧϹ΍ ϢϟΎϋ ϲϓ
ΎϧήϛΫ ΎϤϴϓ ΍ϮόϘϳ ϰΘΣ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ Ϧϋ ˯ϻΆϫ ϢΠΤ˵ϳ ϥ΃ ϚϟΫ ΪόΑ ϖϴϠϴϓ΃
ϲϓ ΎϤϛ ΪΣ ΎϬϟ ϻϭ ήϴϐϟΎΑ ϖϠόΗ ΎϬϟ ϻ ΎϬΒΣΎμΑ ΔλΎΧ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ϭ ˬϢψϋ΃ϭ
. ΎϨΑέ Ύϳ Ϛϴοήϳ ϻΎϣ Ϟϛ Ϧϋ ΎϨΑΎΒη ϢΣ΍ ϢϬϠϟ΍ ˬͿΎΑ ΫΎϴόϟ΍ϭ ρ΍ϮϠϟ΍ϭ ϰϧΰϟ΍
Ύ˱Όϴη ϡήΣ Ϧϣ ϥΈϓ ˬ ( Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ) -˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϳήΤΗ ϱ΃ -ϪϤϳήΤΗ ϲϓ ϥ΄θϟ΍ ϦϜϟϭ
Ε˯ΎΟ Ϊϗϭ ˬϞϘϳ Ϣϟ Ύϣ Ϳ΍ ϰϠϋ ϦϴϟϮϘΘϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ϪϤϳήΤΗ ϰϠϋ ϞϴϟΪϟ΍ ξϬΘϨϳ Ϣϟ
Ϳ΍ ήΜϛ ± Ϟ΋Ύδϟ΍ ϪϨϋ ϝ΄γ Ύϣ Ώ΍ϮΟ ΢πΘϳ ΍άϬΑϭ ˬ ΔΤϴΤμϟ΍ ΔϟΩϷΎΑ ϪϠϋΎϔϟ ΔΑϮϘόϟ΍
. ( ΎϤϫϮΤϧ ϭ΃ ˬάΨϔ˷Θϟ΍ϭ ϒϜϟΎΑ ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϲϓ ϢϜϟϮϗ Ύϣ ) : ϝΎϗ ΚϴΣ ± ϩ˵ Ϊ΋΍Ϯϓ
ˬ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϪΑ ϞμΤϳ ˯ϲη ϲϓ ϚΤϟΎϛ ϥΎδϧϹ΍ β
˷ Σ ϒϟΎΨϳ ΎϤϣ ˯ϲη ϭ΃ ) : Ϫ˰ϟϮϗ Ύϣ΃ϭ
ΩΎϜΗ ˬϪ˰ϟ ΖϬΟϮΗ Γέϭήο ΪϨϋ Ϫϴϓ ΏΎΜϣ ˮ ϻ ϡ΃ ϪϴϠϋ ΐϗΎόϣ ˮ ϻϭ΃ ϡήΤϣ ϚϟΫ Ϟϫ
. ϰϬΘϧ΍ ( ˮ ϻ ϡ΃ Ύϧΰϟ΍ ΐΟϮΗ
ϲπΘϘϳ ϒϴόο ϻϭ ΢ϴΤλ ϞϴϟΩ @ Ϳ΍ ϝϮγέ ΔϨγ ϲϓ ϻϭ ˬͿ΍ ΏΎΘϛ ϲϓ βϴϟ : ϝϮϗ΄ϓ
ΕΪϳ΍ΰΗϭ ˬΓέϭήπϟ΍ ΖϤχΎόΗ ΍Ϋ·ϭ ˬΡΎΒϣ Ϫϴϟ· Γέϭήπϟ΍ ΪϨϋ Ϯϫ ϞΑ ˬήϛΫ Ύϣ ϢϳήΤΗ
ˬΎϬϟΎϤόΘγ΍ϭ ΔϳϭΩϷ΍ Δϟΰ˰ϨϤΑ ϮϬϓ ϪϧΪΒΑ έ΍ήοϹ΍ ϰϟ· ϚϟΫ ϲπϘϳ ϥ΃ ϲθΧϭ ˬΔΟΎΤϟ΍
Ϣϟ ΍Ϋ· ΍άϫϭ ()Ϟόϔϳ Ϣϟ ϥ· ΔϴμόϤϟ΍ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ ϲθΧ ΍Ϋ· 4 ΔΣΎΑ·ϭ ΍˱ί΍ϮΟ ] ϚϟΫ Ω΍Ωΰϳϭ
ϖΒθϟ΍ ϥΎϴϠϏ ϦϴϜδΗϭ ˬΔϤϠϐϟ΍ ϥΎΠϴϫ ϊϤϗϭ ˬΓ˯ΎΒϟ΍ ΓέϮΛ ήδϛϭ ˬΓέϭήπϟ΍ ϊϓΩ ϪϨϜϤϳ
ΐϠτΑ ϝΎϐΘηϻ΍ϭ ˬΓΩΎΒόϟ΍ ΓήΜϛϭ ˬϡϮμϟΎϛ ˬΔπΤϣ ΔϋΎσ ϲϫ ϲΘϟ΍ έϮϣϷ΍ Ϧϣ ˯ϲθΑ
ϭ΃ ˬΔϳϭΩϷ΍ ϭ΃ ˬΔΑήηϷ΍ ϭ΃ ˬΔϤόσϷ΍ Ϧϣ ˯ϲθΑ ϭ΃ ˬΩΎόϤϟ΍ έϮϣ΃ ϲϓ ήϜϔΘϟ΍ϭ ˬϢϠόϟ΍
. ϪϟΎΣ ΎϬΑ ϖϔΗήϳϭ ϪηΎόϣ ΎϬΑ ϢϴϘΘδϳ ϲΘϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ΔϟϭΎϨϣ
(U)
ϞΟή˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϲ˰˰˰˰˰˰ϓ ϡϼ˰˰˰˰˰˰ϜϟΎϛ Γ΃ή˰˰˰˰˰˰˰Ϥϟ΍ ϲ˰˰˰˰˰˰ϓ ϡϼ˰˰˰˰˰˰˰Ϝϟ΍ ϥ΃ ϢϠ˰˰˰˰˰ϋ΍ϭ

ϯήϳ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ Ϫϧ· ΚϴΣ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ΓέΎΒϋ ΢ϳήλ ϱΰϳΰϋϭ ϲΧ˵΃ Ϟϣ΄Η ()
@ Ϳ΍ ϝϮγέ ΔϨγ ϲϓ ϻϭ Ϳ΍ ΏΎΘϛ ϲϓ ϙΎϨϫ βϴϟ ± Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ± ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ΃
ΡΎΒϣ Ϫϴϟ· Γέϭήπϟ΍ ΪϨϋ Ϯϫ ϞΑ ˬ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϳήΤΗ ϲπΘϘϳ ϒϴόο ϻϭ ΢ϴΤλ ϞϴϟΩ
ϪϧΪΒΑ έ΍ήοϹ΍ ϰϟ· ϚϟΫ ϲπϘϳ ϥ΃ ϲθΧϭ ΔΟΎΤϟ΍ ΕΪϳ΍ΰΗϭ Γέϭήπϟ΍ ΖϤχΎόΗ ΍Ϋ·ϭ
ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ ϲθΧ ΍Ϋ· ΔΣΎΑ·ϭ ΍˱ί΍ϮΟ ϚϟΫ Ω΍Ωΰϳϭ , ΎϬϟΎϤόΘγ΍ϭ ΔϳϭΩϷ΍ Δϟΰ˰ϨϤΑ ϮϬϓ
. Ϟόϔϳ Ϣϟ ϥ· ΔϴμόϤϟ΍
ϻϭΎΣ ΔΑΎηϭ ΏΎη ϢϜϓ ˬΡϮοϮϟ΍ Ϧϴϋϭ ϞϘόϟ΍ Ϧϴϋ Ϯϫ ΍άϫ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϡϼϛ ϥ·
ΎϤΑέϭ ϡ΍ήΤϟ΍ϭ ΔϴμόϤϟ΍ ϰϟ· ΍άϫ ϢϫήΟ ΎϤϣ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ Δγέ ΎϤϣ Ϧϋ ΩΎόΘΑϻ΍
ϚϠΗ ΖϔϗϮϟ - Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ± ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϰϠϋ ΎϣΪϗ΃ ΎϤϬϧ΃ Ϯϟϭ ˬΔϤϳήΠϟ΍ϭ ΔθΣΎϔϟ΍
. ϡ΍ήΤϟ΍ Ϧϋ ΖΜΤΑ Ύϣϭ ΔϴδϨΠϟ΍ ΓϮϬθϟ΍
ΕΎϴΘϔϟ΍ ϥ΃ ΢ϴΤμϟ΍ϭ ˬϝΎΟήϟΎΑ ιΎΧ (Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍) ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϥ΃ ξόΒϟ΍ Ϧψϳ (U)
. ϚϟΫ Ϧ
͉ ϬϨϣ ϞμΤϳ
()
. Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰Σ΍ϭ ϢϜ˰˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϥϷ ˬ ϩΎϨ˰˰˰˰ϔϠ˰˰˰ ˰˰˰˰˰γ΃ Ύ˰˰˰˰˰˰ϣ ϊ˰˰˰˰ϴϤ˰˰˰˰˰˰˰˰Ο ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ

ήϴΜϜϟ΍ϭ ΕΎΤϟΎμϟ΍ ήϴϏ Ϧϣϭ ΕΎΤϟΎμϟ΍ Ε΍ϮΧϷ΍ Ϧϣ ΓήϴΜϛ ΔϠΌγ΃ Ε˯ΎΟ Ϊϗϭ : ΖϠϗ ()
ˬΎѧϬϟ ΔѧΟΎΤϟ΍ ΪѧϨϋ ΎѧϬϴϠϋ ϡ΍ΪѧϗϹ΍ϭ Δϳήѧδϟ΍ ΓΩΎѧόϟ΍ ιϮμΨΑ ϢϫήϴϏϭ ϦϴΤϟΎμϟ΍ Ϧϣ
ΔϠΌѧγϷ΍ ϲΗ΄ѧΗϭ ϻ· ΔѧϣΎϋ ΔѧϜϠϤϤϟ΍ ϖσΎѧϨϣ ϭ΃ νΎϳήϟ΍ ϞΧ΍Ω ϲϓ ΎϬϴϘϟ˵΃˵ ΓήοΎΤϣ ϞϜϓ
ΓΩΎѧѧόϟ΍ ΔѧѧϬΟ΍Ϯϣ ϲѧѧϓ Ϧϴϓήѧѧτϟ΍ ω΍ήѧѧλ ϲѧѧϓ ΕΎѧѧϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒѧѧθϟ΍ ϦϴѧѧδϨΠϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϠ΋ΎϬϟ΍
ΔѧϓέΎΟ ˯ΎѧϴϤϋ ΔѧϨΘϓ Ϧѧϣ ϢϫΫΎѧϘϧ·ϭ ˯ϻΆϫ ϡϮϤϫ ϰϠϋ ϑϮϗϮϟ΍ ϲΑ ΍ΪΣ ΎϤϣ ˬΔϳήδϟ΍
ΓΩΎѧόϟ΍ ϥ΃ ΎѧϬϴϓ ϲѧϟ ϰϨѧδΘϳ ϲΘϟ΍ ΕΎΒγΎϨϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ϢϬϏϼΑΈΑ φϓΎΤϤϟ΍ ΎϨόϤΘΠϣ ϲϓ
ϲѧѧϓ ΖѧѧϨϛ ϲѧѧϧ΃ ήѧѧϣϷ΍ ϲѧѧϓ ΐѧѧϳήϐϟ΍ϭ ˬΔѧѧϫ΍ήϜϟ΍ ΎѧѧϬϴϓ ϝΎѧѧϘϳ Ύѧѧϣ ήѧѧΜϛ΃ϭ ˬ Γΰ΋ΎѧѧΟ Δϳήѧѧδϟ΍
ˬΓϮϬθϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϋ ΏέΎϘϣ ϥ΍ϮϨόΑ ΖϧΎϛϭ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϖσΎϨϣ ϯΪΣ· ϲϓ ΓήοΎΤϣ
ΖϠϬѧδϓ ˬ Δϳήѧδϟ΍ ΓΩΎѧόϟ΍ Ϧϋ ϲϨϟ΄δϓ ˬϱέΎψΘϧΎΑ ΏΎθΑ Ϋ· ΪΠδϤϟ΍ Ϧϣ ΖΟήΧ ΎϤϠϓ
ϰѧϟ· ΄ѧΠϟ΃ ΖѧϨϛ ϲѧϧ· : ϝΎѧϘϓ ˮ ˯ΎѧϜΒϟ΍ Ϣѧϟ ϪΘϟ΄ѧδϓ ˬϰѧϜΑ ϥ΃ ϻ· ϪѧϨϣ ϥΎϛ ΎϤϓ ˬΎϫήϣ΃ Ϫϟ
Ζѧόϗϭ ϻϭ ΎѧϬΘϠόϔϟ ΕήѧϛΫ Ύѧϣ ϰѧϠϋ Δϳήѧδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϥ΃ ΖϤϠϋ Ϯϟϭ ˬϡ΍ήΤϟ΍ϭ ΔθΣΎϔϟ΍
ΪѧόΑ ϲѧϟ ΩήΗ ϲΘϟ΍ Δϴ΋ΎδϨϟ΍ϭ ΔϴΑΎΒθϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ϩήϴϏϭ ϒϗϮϤϟ΍ ΍άϬΑ , ϡ΍ήΤϟ΍ ϲϓ
ήѧτϔΘϳ ϲѧΘϟ΍ κѧμϘϟ΍ϭ ˬβϛΎѧϔϟ΍ϭ ϒΗΎѧϬϟΎΑ ΔѧϠ΋ΎϬϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ Ϧϋ ϼ
˱ πϓ ΓήοΎΤϣ Ϟϛ
ϭ΃ ϥΎτϴѧѧθϠϟ ϢϬѧѧο΍ήϋ΃ ΍ϮϋΎѧѧΑ ϱάѧѧϟ΍ ϚѧѧΌϟϭ΃ Ϧѧѧϋ ϼ
˱ ѧ πϓϭ ˬΔѧѧϣ΍Ϊϧϭ ΓήѧѧδΣ ΐѧѧϠϘϟ΍ ΎѧϬϟ
ϞѧѧόϔΑ ΔѧѧΒϟΎτϤϟ΍ ϮѧѧϠΗ ΔѧѧΒϟΎτϤϟ΍ϭ ΕϻίΎѧѧϐϤϟ΍ϭ ΕΎѧѧδϛΎόϤϟΎΑ ϦϳήѧѧΧϵ΍ ϢѧѧϠχ ϰѧѧϠϋ ΍ϮϣΪѧѧϗ΃
ˬΕΎϨΒϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ΔλΎΧϭ ϊϴϤΠϟ΍ ϰϠϋ ΔϴμόΘδϤϟ΍ ΓϮϬθϟ΍ ϦϴϜδΘϟ ρ΍ϮϠϟ΍ ϭ΃ ϰϧΰϟ΍
ϞѧΤϟ΍ϭ Ϟѧπϔϟ΍ϭ ϢѧϠόϟ΍ Ϟѧϫ΃ Ϧѧϣ ϊѧϤΟ ϊѧϣ Ε΍έϭΎѧθϣ ΪόΑ ΖϣΪϗ΃ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϩάϬΑ ϝϮϗ΃
ˬ ϢϳήѧѧΤΘϟ΍ ϰѧѧϟ· ϲѧѧϘΗήΗ ϻ Δѧ ϟΩϷ΍ ϥ΃ϭ ˬ Δϟ΄ѧѧδϤϟ΍ ϲѧѧϓ ϲѧѧϳ΃έ ϢϬϴѧѧϠϋ ΖѧѧΣήσϭ ΪѧѧϘόϟ΍ϭ
΢ϳήѧμΘϟ΍ϭ ϥϼѧϋϹ΍ ϥ΃ϭ ΕΎѧϨΒϟ΍ϭ ΏΎΒѧθϟ΍ Ϟ΋Ύѧγέϭ ΔϠΌѧγϷ΍ϭ κμϘϟ΍ ϢϬϟ ΖϘϓέ΃ϭ
. ΎϨόϤΘΠϤΑ ΔϗΪΤϤϟ΍ ϦΘϔϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ˯ϻΆϬϟ κϠΨϤϟ΍ Ϯϫ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ί΍ϮΠΑ
ΏΎΒѧθϠϟ ΔѧϤϬϤϟ΍ Δϟ΄ѧδϤϟ΍ ϩάѧϫ ϰѧϠϋ ˯ΎѧϤϠόϟ΍ ξѧόΑϭ ϢѧϠόϟ΍ Ϟϫ΃ Ζ
˵ ϔϗϭ˴΃ ϥ· Ύϣ : ϝϮϗ΃
Ω΍ήѧϓϸϟ ϦѧϜϟ Ύѧϫί΍ϮΠΑ ϲѧΘϓ˵΃ ϲѧϧ· : ϝΎѧϗ ϢϬπόΑϭ ˬϢϫήΜϛ΃ ΎϬϨδΤΘγ΍ϭ ϻ· ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ
Ϧѧѧϣ ϝΎѧѧόϓϷ΍ ΩϭΩέ Ϧѧѧϣ Ύ˱ ѧ ϓϮΧ Ύѧѧϫί΍ϮΠΑ ΢ϳήѧѧμΘϟΎΑ Γ΃ήѧѧΠϟ΍ ϱΪѧѧϟ βϴѧѧϠϓ ˬΔѧѧλΎΨϟ΍ϭ
ϮϬϓ ΚΤΒϟ΍ ΍άϫ Ν΍ήΧΈΑ ϲϧΎλϭ΃ ΍άϬΑϭ ˬΎϧΩϼΑ ϲϓ ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΃ ϝ΍Ϯϗ΃ ξόΒϟ ΔΒμόΘϤϟ΍
ήѧμϋ Ύϧήѧμϋ ϲѧϓ εΎѧϋ Ϯѧϟ ϱάѧϟ΍ ϲϧΎϛϮѧθϟ΍ ϡΎѧϣϹ΍ Ϳ΍ ϢΣήϓ ˭ ϥΎϜϤΑ ΔϴϤϫϷ΍ Ϧϣ
Ϧϣ Ω΍ΰϟ ΔϳέΎόϟ΍ϭ ΔϴδϨΠϟ΍ έϮμϟ΍ϭ ΕϼΠϤϟ΍ϭ ϲ΋ήϤϟ΍ϭ ωϮϤδϤϟ΍ ϡϼϋϹ΍ϭ ΔϴϨϘΘϟ΍
΍˱Ωήѧσϭ ϡ΍ήѧΤϟ΍ Ϧѧϋ ΍˱Ϊѧό˵Α Δϳήѧδϟ΍ ΓΩΎѧόϟ΍ ΔѧγέΎϤϣ ί΍ϮѧΠΑ ΕΎѧϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ΓήλΎϨϣ
. ΩΎΠϟ΍ ϲϣϼγϹ΍ ϞϤόϟ΍ϭ ΔϋΎτϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ ΗΎΒΛϭ ϥΎτϴθϠϟ
. ϖϴϓϮΘϟ΍ ϲϟϭ Ϳ΍ϭ ˬΔϳ΍ΪϬϟ΍ ξόΑ ϪΑέ Ϧϣ Ϫ˰ϟ ϦϤϟ ΔϳΎϔϛ έ΍ΪϘϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ
. 4 ˰ϫU 5 ΔϨγ ˬήΧϵ΍ ϊϴΑέ ήϬη ϲϓ έήΣ
. ϪΑ ϊϔϨϳ ϥ΃ Ϳ΍ ϝ΄δϧ ϪϴϠϋ ΎϨϘϴϠόΗϭ ˬ ϲϧΎϛϮθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ΏΎΘϛ ϰϬΘϧ΍
! Δϔϴόο ΎϬϠϛ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϢϳήΤΗ ΚϳΩΎΣ΃

ϦϴϣΪϘΘϤϟ΍ Ϧϣ ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΃ ξόΑ ΎϬΑ ϝΪΘγ΍ έΎΛϵ΍ϭ ΚϳΩΎΣϷ΍ Ϧϣ ΔϠϤΟ ϙΎϨϫ
ΎϬϨϜϟϭ ( Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ) Ύϧήμϋ ϲϓ ΓΎϤδϤϟ΍ ( ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ) ϢϳήΤΗ ϰϠϋ ϦϳήλΎόϤϟ΍ϭ
ΎϬϨϣ ΏΎΒϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΢μϳ Ϣϟϭ ˬωϮοϮϤϟ΍ ΎϬϴϓϭ ΔΘΒϟ΍ ΎϬϴϠϋ ΪϤΘόϳ ϻ ΍˱ΪΟ Δϔϴόο ΚϳΩΎΣ΃
ϑϮγϭ ˬϪϴϠϋ ΪϤΘόϳ ΢ϴΤλ ΚϳΪΣ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϢϳήΤΗ ΏΎΑ ϲϓ ΢μϳ Ϣϟ ϱ΃ ! ˯ϲη
. ϢϬδϔϧ΄Α ΎϬϔόο ϰϠϋ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϒϘϴϟ έΎΛϵ΍ϭ ΚϳΩΎΣϷ΍ ϩάϫ Ϧϣ Ύ˱ πόΑ Ωήδϧ
ήψϨϳ ϻ ΔόΒγ) : ϝΎϗ Ϫϧ΃ @ ϲΒϨϟ΍ ϰϟ· Ύ˱ ϋϮϓήϣ ϚϟΎϣ ϦΑ βϧ΃ ΚϳΪΣ : ϝϭϷ΍ ΚϳΪΤϟ΍
ϦϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϝϭ΃ έΎϨϟ΍ ϢϬϠΧΪϳϭ ˬϦϴϠϣΎόϟ΍ ϊϣ ϢϬ όϤΠϳ ϻϭ ϢϬϴϛΰϳ ϻϭ ΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳ ϢϬϴϟ· Ϳ΍
. ( ΚϳΪΤϟ΍ ήΧ΁ ϰϟ· ... ϩΪϳ ΢ϛΎϨϟ΍ ) ˬϪϴϠϋ Ϳ΍ ΏΎΗ ΏΎΗ Ϧϣ ˬ΍ϮΑϮΘϳ ϥ΃ ϻ·
Ϯϫ ϝϮϬΠϣ Ϯϫϭ ΪϴϤΣ ϦΑ ϥΎδΣϭ ˬήϔόΟ ϦΑ ΔϤϠδϣ ϖϳήσ Ϧϣ ˯ΎΟ ΚϳΪΤϟ΍ ΍άϫ
ˬ ( @ Ϳ΍ ϝϮγέ Ϧϋ ΢μϳ ϻ ΚϳΪΤϟ΍ ΍άϫ ) ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϱίϮΠϟ΍ ϦΑ΍ ϝΎϗ ˬϪΨϴηϭ
ϑήόϳ ϻ Ϧϣ Ϫϴϓ ϩΩΎϨγ·ϭ ΐϳήϏ ΚϳΪΣ ΍άϫ ) ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ήϴΜϛ ϦΑ φϓΎΤϟ΍ ϝΎϗϭ
. (ϪΘϟΎϬΠϟ
Ϳ΍ ϚϠϫ΃) : ϝΎϗ Ϫϧ΃ @ ϲΒϨϟ΍ ϰϟ· Ύ˱ ϋϮϓήϣ ϱέΪΨϟ΍ Ϊϴόγ ϲΑ΃ ΚϳΪΣ : ϲϧΎΜϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍
ΚϳΪΤϟ΍ ΍άϫ ) : ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϱίϮΠϟ΍ ϦΑ΍ ϝΎϗ ( ϢϫέϮϛάΑ ϥϮΜΒόϳ ΍ϮϧΎϛ Δϣ΃ ϞΟϭ ΰϋ
. ( ϒϴόο Ϯϫϭ ΏΎϨΟ ϮΑ΃ ΚϳΪΤϟ΍ ΪϨγ ϲϓϭ ˬϝϮϬΠϣ Ϯϫϭ ˬϱήμΒϟ΍ Ϟϴϋ ΎϤγ· Ϧϋ ϱϭήϣ
΢Ϝϧ Ϧϣ ϥϮόϠϣ) Ϯϫϭ φϔϠϟ΍ ΍άϬΑ αΎϨϟ΍ ϦϴΑ ΍˱ήϬΘθϣ ΚϳΪΤϟ΍ ΍άϫ : ΚϟΎΜϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍
ϰϠϋ Ύ˱ ΗΎΘΑ ΎϤϬΑ ΞΘΤϳ ϻ Ϧϴϔϴόο ϦϴΜϳΪΤϟ΍ ϼϛϭ (ϥϮόϠϣ Ϊϴϟ΍ ΢ϛΎϧ) φϔϠΑ ˯ΎΟϭ ( ϩΪϳ
Ϣϗέ ΖΤΗ (ωϮϨμϤϟ΍) ϪΑΎΘϛ ϲϓ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ ϱέΎϘϟ΍ ϲϠϋ ϝΎϗ ˬΔϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϢϳήΤΗ
ϪΑ Ρήλ ˬϪ˰ϟ Ϟλ΃ ϻ ) : (569) Ϣϗέ ΖΤΗ (ΔϋϮϓήϤϟ΍ έ΍ήγϷ΍ ) ϪΑΎΘϛ ϲϓϭ (38)
ϩ΍ϭέϭ (U838) Ϣϗέ ΖΤΗ ( 3/U) (ΎϔΨϟ΍ ϒθϛ) ϲϓ ϲϧϮϠΠόϟ΍ ϝΎϗ ϪϠΜϣϭ (ϱϭΎϫήϟ΍
.(˯Ύϔόπϟ΍) ϲϓ ϱΩίϷ΍
ϒϴόο ΚϳΪΤϟ΍ ΍άϫϭ ( ϰϠΒΣ ϩΪϳϭ ΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳ ϩΪϳ ΢ϛΎϨϟ΍ ˯ϲΠϳ ) : ϊΑ΍ήϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍
. @ ϲΒϨϟ΍ ϰϟ· Ϫόϓέ ΢μϳ ϼϓ ˬΪϨδϟ΍ ΔϬΟ Ϧϣ
ΎϤϴϓ ϦϴΒΗ Ϊϗϭ ˬΔϟ΄δϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ αΎϨϟ΍ ΔϨδϟ΃ ϰϠϋ ΓήϬΘθϤϟ΍ ΚϳΩΎΣϷ΍ Ϣϫ΃ ϲϫ ϩάϫ
ΓΩΎόϟ΍ ϢϳήΤΗ ϲϓ ϪϴϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ ϦϜϤϳ ˯ϲη ΏΎΒϟ΍ ϲϓ ΎϬϨϣ ΢μϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ϭ ΎϬϔόο ϡΪϘΗ
. Δϳήδϟ΍
ΚΤΒϟ΍ ΔϤΗΎΧ

ήμϋ Ύϧήμϋ ϲϓ ΔλΎΧϭ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ΎϳΎπϗ Ϣϫ΃ Ϧϣ Δϴπϗ ϲϓ ωϼσϻ΍ϭ ΚΤΒϟ΍ ΪόΑ
ϩάϬΑ ΎϬσΎΒΗέ΍ ΎϬϟ Δϴλϭ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ˯ϻΆϫ ϲλϮϧ ϥ΃ Ϊϳήϧ ΕΎϬΒθϟ΍ϭ Ε΍ϮϬθϟ΍
ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϲϓ ϊγϮΘϟ΍ϭ ϕ΍ήϏϹ΍ ϡΪϋ ϲϫϭ ϻ΃ , αΎδΤϟ΍ ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϬΑϭ ΔϟΎγήϟ΍
ϥΎδϧϹ΍ ΎϫΪόΑ ΄ΠϠϳ ΓήϫΎϗ Γέϭήοϭ ΔγΎϣ ΔΟΎΣ ϼΑ ϝΎϘϳ ΎϤϛ ΔϋΎδϟ΍ έ΍Ϊϣ ϰϠϋ Δϳήδϟ΍
. Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϰϟ΍
κϠΨϤϟ΍ ϮϬϓ Ν΍ϭΰϟΎΑ Ϫδϔϧ ϦϴμΤΗ ϰϟ· ϢϬϨϣ Ϟϛ ωέΎδ˵ϳ ϥ΃ ΓΎΘϓϭ ΏΎη ϞϜϟ ϲϐΒϨϳ ϱάϟΎϓ
ΕΎΣΎΒϤϟ΍ϭ ΕΎϋΎτϟΎΑ ϪΘϗϭϭ Ϫδϔϧ Ϟϐθ˵ϳ ϥ΃ ϪϴϠϋ ϲϐΒϨϳ ΎϤϛ , ΓϮϬθϟ΍ Ϧϣ ˯ΎϋΪϟ΍ ΪόΑ
ϥ΃ϭ , Ϫ˰ΘϣϷϭ ϪϨϳΪϟ Δϔϳήθϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ϭ ϝϼΤϟΎΑ ϪΘϗϭ ϥΎδϧϻ΍ ϸϤϳ ϥ΃ϭ , ΎϬϴϓ ϊγϮΘϟ΍ ϥϭΩ
έΎϬϧ ϭ΃ Ϟϴϟ Ϧϣ ϦϴΣ Ϟϛ ϲϓ έΎϔϐΘγϻ΍ϭ ΔΑϮΘϟ΍ϭ ϞΟϭ ΰϋ Ϳ΍ ήϛΫϭ Ϟϓ΍ϮϨϟ΍ ϡΎϴλ Ϧϣ ήΜϜϳ
.
ϰϟ· ήψϨϟΎϛ ΰ΋΍ήϐϟ΍ϭ ΓϮϬθϟ΍ ήϴΜϳ Ύϣϭ ΔϨΘϔϟ΍ Ϧϣ ΏήϘϟ΍ ϡΪϋ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϰϠϋϭ
ϭ΃ ΓήϓΎδϟ΍ ΕϼΠϤϟ΍ ϭ΃ ΕΎϴ΋Ύπϔϟ΍ ϲϓ ΕϼϴϤϤϟ΍ ΕΎϳέΎόϟ΍ ˯ΎδϨϟ΍ϭ ΔϠϴϤΠϟ΍ έϮμϟ΍
ΰ΋΍ήϐϟ΍ ήϴΜϳ ΎϤϣ ϪϠϛ ΍άϬϓ , ϢϬόϣ αϮϠΠϟ΍ϭ ϢϬϴϟ· ήψϨϟ΍ Δϣ΍ϭΪϣϭ ϥ΍ΩήϤϟ΍ ΔΒΣΎμϣ
ΏΎΒγϷ΍ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ Ϟόϓ Ύϣ ΍ΫΈϓ , ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϦϴδϨΠϟ΍ ϯΪϟ ΔϴδϨΠϟ΍ Γΰϳήϐϟ΍ϭ
ϞϠϐΗϭ ΓϮϬθϟ΍ ϊϣ ω΍ήλ ϲϓ Ϫϧ΃ ϚϟΫ ΪόΑ ϯ΃έ ϢΛ ΓϮϬθϟ΍ϭ Γΰϳήϐϟ΍ ΞϴϴϬΗ ϲϋ΍ϭΩ ΐϨΠΘϟ
ϭ΃ ΩΩήΗ ϼΑ ΎϬϨϴΣ ϡΪϘϴϠϓ ϡ΍ήΤϟ΍ϭ βϨΠϟ΍ ϰϟ· ϩϮϋΪΗ ϲΘϟ΍ Ε΍έϮμΘϟ΍ϭ ΕϼϴΨΘϟΎΑ ϩήϜϓ
˯ΎπϘϟ΍ϭ ΔϴδϨΠϟ΍ Γΰϳήϐϟ΍ϭ ΓϮϬθϟ΍ ϩάϫ ΡΎϤΟ ΢ΒϜϟ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϰϠϋ ϒϗϮΗ
ϲϓ ϰϘΒϳϻ ϰΘΣϭ , ΔϤϴδΠϟ΍ ΕΎϣήΤϤϟ΍ϭ ΓήϴτΨϟ΍ ήσΎΨϤϟ΍ ϲϓ ϖϟΰϨϳ ϻ ϰΘΣ ΎϬϴϠϋ
ΚϴΣ Ϧϣ Δ˰˰θ˰˰ΣΎϔϟ΍ϭ ϡ΍ή˰˰Τϟ΍ ϝϮΣ ϢϴΟήϟ΍ ϥΎτϴθϟ΍ ϊ ϣ ΎϬϴϓ ωέΎμΘϳ ΔϠϳϮσ ΕΎϋΎγ
. ϦϴδϨΠϟ΍ ϦϴΑ ΏΎΒθϟ΍ ϯΪϟ ΔϴδϨΠϟ΍ Γΰϳήϐϟ΍ ΓϮϘϟ ΍˱ήψϧ ήόθϳ ϻ ϭ΃ ή˰˰όθϳ
ΓϮϋΪϟ΍ϭ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ϖϠ˶Σϭ ϢϴϠόΘϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ϖϠ˶Σϭ ΔϣΎϘΘγϻ΍ ϙήΗ Ϧϣ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ Ϣϛϭ
Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΐΒδΑ ϑ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΩΎδϔϟ΍ ϖϳήσ ϚϠγϭ ϥ΍ΫϷ΍ ϭ΃ ΪΠδϤϟ΍ ΔϣΎϣ·ϭ ΩΎηέϹ΍ϭ
αΎΒϠΑ ήΘδΘϳ Ϫϧ΃ϭ ΔϧΎϴΨϟ΍ϭ ϕΎϔϨϟΎΑ Ϫδϔϧ ϢϬΗ΍ ϰΘΣ , ΔόΑΎΘΘϣ Ε΍ήΘϓ ϰϠϋ ΎϬΘγέΎϤϣϭ
ϊϣ ΩΎϘΘϋϻ΍ ΍άϫ ϩΎϋΩ ΎϤϣ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ αέΎϤϳ ϝ΍ί ϻ Ϯϫϭ ϢϠόϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ϭ Ρϼμϟ΍
ΔϣΎϘΘγϻΎΑϭ , Ϫ˰˰Ϡ˰˰ϫ΃ϭ ϢϠόϟΎΑϭ ϪϠϫ΃ϭ ήϴΨϟΎΑ Ύ˱ ϴ΋ΎϬϧ ϪΘϗϼϋ ϊτϘΑ Ϫϟ ϥΎτϴθϟ΍ ΔγϮγϭ
ΓΎϴΣ Ύ˱ϨϠό˵ϣ , ΩΎδϔϟ΍ϭ ήθϟ΍ ϕήσ ϰϟ· ϚϟΫ ΪόΑ Ύ˱ϬΟϮΘϣ ,Ϫϧ΍ϮΧ·ϭ ϪΑΎΤλ΃ Ύ˱ϗέΎϔϣ , ΎϬϠϫ΃ϭ
. ͿΎΑ ϻ· ΓϮϗ ϻϭ ϝϮΣ ϻϭ , Ε΍ϮϬθϟ΍ϭ ϡ΍ήΤϟΎΑ ΔΌϴϠϣ ΓΪϳΪΟ
Ϯ˰˰ϫ ή˰˰Β˰Θόϳ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔϣήΤΑ ϡϮϫϮϤϟ΍ ϢϫΩΎϘΘϋ΍ ΐΒδΑ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϑ΍ήΤϧ΍ ϥ·
ϰΘΣ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϰϠϋ Ϫοήϋϭ ΚΤΒϟ΍ ΍άϫ Ν΍ήΧ· ϰϟ· ϲϧΎϋΩ ϱάϟ΍ ϲδϴ΋ήϟ΍ ΐΒδϟ΍
. ϡ΍ήΤϟ΍ϭ ΩΎδϔϟ΍ϭ ΔϤϳήΠϟ΍ Ώ΍ήγ ϲϓ ΍ϮϘϟΰϨϳϭ ΍ϮϓήΤϨϳ ϻ
ήθϋ ΔδϤΧ έ΍Ϊϣ ϰϠϋ ϱήΤΘϟ΍ϭ ΚΤΒϟ΍ ΪόΑ ΔϟΎγήϟ΍ ϩάϫ ήΧ΁ ϲϓ ΎϨϠλϮΗ ΪϘϓ : ΍˱ήϴΧ΃ϭ
΢μϳ ϻ Ϫϧ΃ϭ ΎϬΘϣήΣ ϡΪϋ ϰϟ·ϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ΔγέΎϤϣ ί΍ϮΟ ϰϟ· Ύ˱ ϣΎϋ
ϞϴϟΩ Ϟϛ ϥ΃ϭ ˬ Δϟ΄δϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϪϴϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ ϦϜϤϳ ΢ϳήλ ΢ϴΤλ ϞϴϟΩ ΎϬΘϣήΣ ϲϓ
,ΎΗΎΘΑ ϪϴϠϋ ΪϤΘόϳ ϻ ϒϴόο ϮϬϓ ( Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ) ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϳήΤΗ ϰϠϋ ϥϮϣήΤ˵Ϥϟ΍ ϩήϛΫ
. ϥΎτϴθϟ΍ϭ ϲδϔϧ ϦϤϓ Ε
˵ ΄τΧ΃ ϥ·ϭ ϩΪΣϭ Ϳ΍ ϦϤϓ Ζ
˵ Βλ΃ ϥΈϓ ,ϪΑ ϲΘϔϧϭ ϩΪϘΘόϧ Ύϣ ΍άϫϭ
Δμϗ ϭ΃ Ρ΍ήΘϗ΍ ϭ΃ ΔϛέΎθϣ ϭ΃ ΔϟΎγέ ΎϨϟ ΐΘϜϳ ϥ΃ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ Ω΍έ΃ Ϧϣ Ύ˱ϣΎΘΧϭ
. ϩάϫ ϲΘϟΎγέ ϲϓ έϮϛάϤϟ΍ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ΪϳήΒϟ΍ ϰϠϋ ΎϨϟ ϞγήϴϠϓ ,έΎδϔΘγ΍ ϭ΃ ΓΩΎϳί ϭ΃
Ύ˱ϣϮϳ Ϟλ΍ϮΘϣ ωϼσ΍ϭ ΎϨϣ ΔϣΎΗ ΔϳΎϨϋ ϰϠϋ έϮϛάϤϟ΍ ΎϧΪϳήΑ ϲϓ Ϟγήϳ Ύϣ ϊϴϤΟ ϥϮϜϴγϭ
ΎϨόϔϨΘϓ , ΖϧήΘϧϻ΍ ϰϠϋ ϚϟάΑ ΔλΎΧ ΔΤϔλ Ν΍ήΧΈΑ ϡϮϘϧ ϥ΃ ΎϨϠόϠϓ , ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϥΫΈΑ ϡϮϴΑ
. ΕΎϛέΎθϤϟ΍ϭ Ϟ΋Ύγήϟ΍ ϩάϫ
Ϧϋ Ύ˱ Αϭήϫ ϭ΃ ΔϬΟ΍Ϯ Ϥϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ ϓϮΧ βϴϟ ΍˱έΎόΘδϣ Ύ˱ Ϥγ΍ ΎϧήΘΧ΍ ΎϤϨϴΣ ΎϨϧ΃ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ϊϣ
Ρήμϧ ϑϮγ ΎϨϧ΄Α Ϳ΍ ϥΫΈΑ ΍˱ήϴΧ ϢϛΪόϧϭ , ϥϵ΍ Ύϫ΍ήϧ ϲΘϟ΍ ΔΤϠμϤϟ΍ ΎϬϨϜϟϭ , ΔϘϴϘΤϟ΍
Ϣϟ ΎϨϧ΃ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ΎϬϨϴΣ ϢϠόϴϟ , ϊϗ΍ϮϠϟ ΔΒγΎϨϣ Ύϫ΍ήϧ ΔΤϧΎγ Δλήϓ Ώήϗ΃ ϲϓ ΎϨϤγΎΑ
. ϢϴϘΘδϤϟ΍ ϖϳήτϟ΍ ϰϠϋ ΕΎΒΜϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ ϯϮγ ϢϬϟ Ωήϧ
ϢϬόΒΗ΍ Ϧϣ ϰϠϋϭ ϦϳήϫΎτϟ΍ ϦϴΒϴτϟ΍ ϪΒΤλϭ Ϫϟ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ Ύ ϨϴΒϧ ϰϠϋ ϢϠγϭ Ϳ΍ ϰϠλϭ
. ϦϳΪϟ΍ ϡϮϳ ϰϟ· ϥΎδΣΈΑ

/ ϢϛϮΧ΃
ϱΪϟΎΨϟ΍ ΐόμϣ ϲΑ΃
νΎϳήϟ΍ ± ΔϳΩϮόδϟ΍
˰ϫ U5 / 5 / 5

khlde555@hotmail.com
αή˰˰˰Ϭ˰ϔ˰ϟ΍

ωϮ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰οϮϤϟ΍
ΔΤϔμϟ΍

 ΔϣΪϘϤϟ΍
3 ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϢϜΣ ϲϓ ϰϨϤϟ΍
( Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍) ˯ΎϨϤΘγϻ΍ϭ ϒϠδϟ΍
5 ΏΎΒθϟ΍ϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍
6 ( Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍) ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ϲϓ κΧέ Ϧϣ
 Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ί΍ϮΟ ϰϠϋ ϝΪΗ έΎΛ΁
ϡΎϣϻ΍ϭ ΞϳήΟ ϦΑ΍ϭ ΩΎϳί ϦΑ ˯ϼόϟ΍ϭ έΎϨϳΩ ϦΑ ϭήϤϋϭ ϱήμΒϟ΍ ϦδΤϟ΍
ϒϠδϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϢϫήϴϏϭ ϲϧΎϛϮθϟ΍ϭ ϡΰΣ ϦΑ΍ϭΪϫΎΠϣϭ ϞΒϨΣ ϦΑ ΪϤΣ΃
 ( Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍) ˯ΎϨϤΘγϻ΍ ί΍ϮΟ ϥϭήϳ ϒϠΨϟ΍ϭ
0 Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ϦϴϣήΤϤϠϟ ϞϴϟΩ ϯϮϗ΍ ϰϠϋ Ωήϟ΍
U ΎϬϴϠϋ Ωήϟ΍ϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ϦϴϣήΤϤϟ΍ ΔϟΩ΃ ΔθϗΎϨϣ
6 ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϠϟ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ί΍ϮΟ
 ˯ΎΒσϷ΍ ΓΩΎϬθΑ Ύ˱ϴΒσ ΎϬΘγέΎϤϣ ϲϓ έήο ϻ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍
U0 ϑϼΧ ϼΑ ΎϬΟϭΰϟ ΔΟϭ ΰϟ΍ ΪϴΑ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔγέΎϤϣ ί΍ϮΟ
UU Ύϫί΍ϮΟ ΪϘΘόϳ ήΧϵ΍ϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΔϣήΣ ΪϘΘόϳ ΎϤϫΪΣ΍ ϦϴΑΎη ϊϣ ϒϗ
U Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϊϣ ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϡϮϤϫ
U6 Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϠϟ ϱΰϳϮΠΗ Ϧ ϣ ϢϠόϟ΍ Ώϼσϭ ΦϳΎθϤϟ΍ ϒϗϮϣ
U8 Δϔϴόο ΎϬϨϜϟϭ Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ϢϳήΤΗ ΚϳΩΎΣ΁
U9 ΕΎϴΘϔϟ΍ϭ ΏΎΒθϠϟ ΎϬϨϣ ΪΑ ϻ ΔϤΗΎΧ