Vous êtes sur la page 1sur 108

Krystyna uniewska

Urszula Tworek
Zoa Wsik
Maria Zagrna

z a k r e s

podstawowy

1
Ksika nauczyciela
z programem nauczania
dla liceum oglnoksztaccego
liceum prolowanego
i technikum

Autorki ksiki nauczyciela

Krystyna uniewska, Urszula Tworek, Zofia Wsik, Maria Zagrna


Autorki programu nauczania jzyka niemieckiego w liceum oglnoksztaccym,
liceum profilowanym i technikum. Ksztacenie w zakresie podstawowym

Krystyna uniewska, Urszula Tworek, Zofia Wsik, Maria Zagrna


Plan wynikowy opracoway

Zuzanna Hubar, Barbara Kalinowska


Projekt graficzny okadki i wntrza ksiki

Maja Chmura
Redaktorzy

Aleksandra Zagaczyk, Maciej Nietrzebka


Redaktor techniczny

Jolanta Dbrowska

Ksika dla nauczycieli jzyka niemieckiego dla klasy I liceum oglnoksztaccego, liceum profilowanego
i technikum (ksztacenie w zakresie podstawowym) do podrcznikw alles klar 1a i 1b zakres podstawowy
Krystyny uniewskiej, Urszuli Tworek, Zofii Wsik, Marii Zagrnej

ISBN 978-83-02-09750-8
Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spka Akcyjna
Warszawa 2002

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spka Akcyjna


02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136
Adres do korespondencji: 00-950 Warszawa, p. poczt. nr 9
www.wsip.com.pl
Wydanie pite zmienione (2007)
Arkuszy drukarskich: 13,5
Skad i amanie: Agencja BELLE-AMI
Druk i oprawa: DROGOWIEC-PL, Kielce
Wydrukowano na papierze produkcji International Paper Kwidzyn SA

Spis treci
Koncepcja cyklu podrcznikw do nauki jzyka niemieckiego
alles klar zakres podstawowy ..........................................................................................................
Rozkad materiau na jednostki lekcyjne ...........................................................................................
Plan wynikowy ....................................................................................................................................
Testy ...................................................................................................................................................
Klucz do testw .................................................................................................................................
Klucz do podrcznika i zeszytu wicze ...........................................................................................
Transkrypcja tekstw do suchania ....................................................................................................
Program nauczania jzyka niemieckiego w liceum oglnoksztaccym,
liceum profilowanym i technikum. Ksztacenie w zakresie podstawowym .......................................
Przykadowe scenariusze lekcji .........................................................................................................

www.wsip.com.pl

5
7
19
34
60
62
73
82
97

Koncepcja cyklu podrcznikw


do nauki jzyka niemieckiego
alles klar zakres podstawowy
Cykl podrcznikw alles klar zakres podstawowy jest przeznaczony dla uczniw liceum oglnoksztaccego, liceum
profilowanego i technikum rozpoczynajcych nauk jzyka niemieckiego w wymiarze dwch lub trzech godzin tygodniowo (w grupach kontynuujcych nauk po gimnazjum mona rozpocz nauk od czci 1b lub 2a). Podrcznik
przygotowuje do matury na poziomie podstawowym i prowadzi do poziomu B1 w Europejskim Opisie Systemu
Ksztacenia Jzykowego. Cele, treci i zaoenia metodyczne s zgodne z podstaw programow, ESOKJ i zaoeniami
Europejskiego Portfolio Jzykowego.

Budowa cyklu
Komplet na kady rok nauki skada si z dwch ksiek ucznia, dwch pyt CD i poradnika metodycznego dla nauczyciela.
Ksika ucznia jest podzielona na dwie czci (a i b). Kada z czci jest przewidziana do realizacji w cigu jednego
semestru i zawiera cz podrcznikow i wiczeniow.
W czci podrcznikowej znajduj si teksty do czytania i suchania, zadania do tekstw, dialogi, wprowadzenie gramatyki i wiczenia fonetyczne. Ta cz jest ilustrowana licznymi zdjciami i rysunkami.
Cz wiczeniowa suy usystematyzowaniu i utrwaleniu materiau zrealizowanego w czci podrcznikowej.
Przeznaczona jest gwnie do pracy samodzielnej ucznia i zawiera rnorakie wiczenia o zrnicowanym stopniu trudnoci, w tym wiczenia leksykalne, gramatyczne oraz wiczenia rozwijajce sprawno pisania. Zastosowana typologia
zada przeciwdziaa znueniu i stymuluje motywacj ucznia. W czci wiczeniowej po kadym rozdziale znajduje si
zestawienie sownictwa przewidzianego do aktywnego opanowania wraz z polskim tumaczeniem i konotacj oraz test
zaopatrzony w klucz i punktacj. Test rozdziaowy umoliwia uczniowi samokontrol i samoocen, pomaga mu lepiej
przygotowa si do testu kontrolnego na lekcji oraz rozwija jego samodzielno.
Sowniczek na kocu podrcznika zawiera peen zestaw sownictwa wystpujcego w poszczeglnych zadaniach
i wiczeniach wraz z zapisem wymowy wyrazw obcego pochodzenia oraz konotacj.
W podrczniku znajduje si wiele propozycji projektw, ktre aktywizuj i przygotowuj modzie do pracy w zespole. Ksika
zachca do korzystania z rnych rde informacji (internet, leksykony, encyklopedie, sowniki) i dokonywania selekcji
materiaw wedug okrelonych kryteriw wyboru. Podrcznik prezentuje take liczne strategie i techniki samodzielnego
uczenia si, ktre usprawniaj proces nauki oraz ucz odpowiedzialnoci za proces uczenia si i wasny rozwj.
Prac z podrcznikiem uatwiaj odsyacze do czci wiczeniowej. Przy zagadnieniach gramatycznych s umieszczone
rwnie odsyacze do publikacji pomocniczej alles klar Grammatik, w ktrej ucze znajdzie dalsze wyjanienia i wiczenia do zagadnie gramatycznych omawianych w podrczniku.
Pyty CD (a i b) zawieraj nagrania dialogw, tekstw i piosenek do zada sprawdzajcych rozumienie ze suchu
znajdujcych si w podrczniku oraz wiczenia fonetyczne.
Poradnik metodyczny dla nauczyciela zawiera rozkad materiau na jednostki lekcyjne, plan wynikowy, testy do
wszystkich rozdziaw, klucz do testw i ksiki ucznia, transkrypcj tekstw do suchania, program nauczania,
przykadowe scenariusze lekcji do poszczeglnych rozdziaw (do czci podrcznikowej i wiczeniowej).

Podzia materiau dydaktycznego


Materia przewidziany na pierwszy rok nauki jest podzielony na 14 rozdziaw, po 7 w kadej czci podrcznika.
Rozdziay skadaj si z 24 podrozdziaw i zawieraj zadania typu maturalnego (zarwno do czci ustnej, jak
i pisemnej) oraz wiczenia o podwyszonym stopniu trudnoci, przeznaczone do pracy z zainteresowanymi uczniami.
W zalenoci od poziomu klasy nauczyciel moe przeznaczy na realizacj danej partii materiau wicej lub mniej godzin.
O tempie realizacji materiau i ostatecznej liczbie godzin lekcyjnych powinni zdecydowa sami nauczyciele na podstawie
wasnego dowiadczenia oraz oceny poziomu wiedzy i potrzeb uczniw. Naley pamita o tym, e nie jest konieczna
realizacja kadego zadania lub wiczenia zaprezentowanego w podrczniku. W razie potrzeby nauczyciel moe take
uzupenia swoje lekcje materiaami dodatkowymi.

www.wsip.com.pl

Koncepcja cyklu podrcznikw do nauki jzyka niemieckiego

Struktura rozdziau
Kady rozdzia w czci podrcznikowej obejmuje:
zapowied materiau wystpujcego w danym rozdziale (cele ksztacce) z wyodrbnieniem zagadnie maturalnych,
kilka podrozdziaw tematycznych (dwa, trzy lub cztery); nowy materia leksykalny jest wprowadzany w nawizaniu
do dowiadcze ucznia, potem nastpuj wiczenia uatwiajce jego przyswojenie, przetworzenie i zintegrowanie
z materiaem ju opanowanym,
sekcj gramatyczn.
W kadym rozdziale w czci wiczeniowej znajduj si rnorakie wiczenia leksykalne i gramatyczne cile poczone z czci podrcznikow, zestawienie sownictwa do aktywnego opanowania, test rozdziaowy.

Szata graficzna
Podrcznik cechuje si bardzo nowoczesn i atrakcyjn szat graficzn. Bogaty materia ilustracyjny przemawia do wyobrani ucznia, motywuje go do pracy, uatwia zrozumienie tekstw do czytania i suchania, moe by take wykorzystany jako wprowadzenie do tematu, czy te jego uzupenienie. Pozwala to take na wizualizacj materiau jzykowego
oraz skonfrontowanie uczniw z realiami ycia w krajach obszaru jzyka niemieckiego.

Tematyka i rodzaje tekstw


Tre tekstw nawizuje bezporednio do dowiadcze yciowych i wiedzy uczniw oraz jest zgodna ze standardami
wymaga egzaminacyjnych z jzyka obcego nowoytnego. Teksty cechuj si wielk rnorodnoci: s wrd nich dialogi,
teksty informacyjne, reklamowe, teksty z czasopism modzieowych, zaproszenia, listy, pocztwki, rozkady jazdy, przepisy
kulinarne, teksty literackie: wiersze, bajki, itd. W przewaajcej czci s to teksty autentyczne. Teksty i informacje s rzeczowe, wywaone, rnorodne, dostosowane do wieku i percepcji uczniw, uwzgldniaj take aspekty interkulturowe. W podrczniku przedstawiono wita, zwyczaje i obyczaje, a take kultur modzieow i alternatywn. Z postaciami wystpujcymi
w podrczniku uczniowie mog si identyfikowa, poniewa maj one podobne zainteresowania i problemy.
Podrcznik akcentuje elementy realioznawcze, co uatwia dostrzeganie rnic kulturowych.
Kady rozdzia zawiera przynajmniej jeden tekst do suchania.

Jzyk
Podrcznik zaznajamia uczniw z rnymi rodzajami jzyka: mow standardow, potoczn, jzykiem urzdowym
i literackim. Pokazano take rnice midzy jzykiem mwionym i pisanym. Podrcznik zawiera duo sytuacji zachcajcych do mwienia i umoliwia zdobycie umiejtnoci i wiedzy niezbdnych do swobodnego porozumiewania si
w jzyku niemieckim.

Nagrania
Nagrania na doczonej do podrcznika pycie CD su zarwno rozwijaniu i kontroli umiejtnoci rozumienia ze suchu (globalnego i szczegowego), jak i wiczeniu wymowy.
Nagrania zostay dokonane przez lektorw niemieckich i austriackich, brzmi autentycznie i prezentuj rozmaite wzorce
wymowy.

Gramatyka
Progresja gramatyki jest agodna i zgodna z programem nauczania. Nowe zagadnienia gramatyczne s wprowadzane
metod indukcyjn ucze sam dochodzi do regu gramatycznych na podstawie przedstawionych przykadw. Du
rol w przedstawianiu gramatyki odgrywa wizualizacja. Na dodatkowe rozszerzenie, utrwalenie i systematyzacj wiedzy
z zakresu gramatyki pozwala publikacja pomocnicza alles klar Grammatik, do ktrej ucze jest odsyany przy kadym
zagadnieniu gramatycznym.

Sprawnoci
Podrcznik rozwija i integruje wszystkie sprawnoci jzykowe, stawiajc jednak na pierwszym miejscu rozwj umiejtnoci receptywnych.
Sprawnoci jzykowe s rozwijane i integrowane wedug schematu:
rozumienie (suchanie, czytanie),
odtwarzanie (mwienie, pisanie),
mwienie i pisanie w okrelonych sytuacjach i przypisanych rolach,
swobodne wyraanie myli w pimie i mowie.
Sprawno pisania jest zintegrowana z innymi sprawnociami i systematycznie rozwijana, uwzgldnia krtkie i dusze
formy wypowiedzi wymagane na egzaminie maturalnym w zakresie podstawowym.

www.wsip.com.pl

Rozkad materiau na jednostki lekcyjne


Koleanki i Koledzy Nauczyciele!
Poniszy rozkad materiau do pierwszej i drugiej czci podrcznika alles klar zakres podstawowy przewidziany zosta na okoo 75 godzin.
Liczba godzin przewidzianych na poszczeglne tematy moe ulec zmianie w zalenoci od potrzeb. Pracujemy z rn modzie, z grupami klasowymi
o rnej liczebnoci, dlatego te moe si zdarzy, e na realizacj danego materiau trzeba bdzie zamiast jednej przeznaczy dwie godziny lekcyjne.
W rubryce Rozdzia i temat lekcji podany jest kolejny numer rozdziau podrcznika oraz dwie wersje tematu: pierwsza, zapisana po niemiecku,
przeznaczona jest dla ucznia, do zapisania na tablicy i w zeszycie, druga natomiast, w jzyku niemieckim i polskim dla nauczyciela do zapisania w dzienniku.
Zadania maturalne zaznaczone s dopiskiem: Abi, a zadania o podwyszonym stopniu trudnoci gwiazdk. Zada tych nie trzeba koniecznie realizowa,
s one przeznaczone raczej dla grup uczcych si w wymiarze trzech godzin tygodniowo, lub dla uczniw przygotowujcych si do matury.

Rozdzia
i temat lekcji

Kapitel 1
Wo spricht man
Deutsch?

Ilo
godz.

yczymy sukcesw w pracy z podrcznikami serii alles klar!

Wir stellen uns vor.


mwiczenia w mwieniu.

Cele leksykalne

poznawanie nazwy
krajw europejskich,
ich stolic, nazw jzykw

zdobywanie podstawowych informacji o krajach


niemieckiego obszaru jzykowego i innych krajach
europejskich (stolica, jzyk, ktrym posuguj si
mieszkacy)
rozwijanie umiejtnoci posugiwania si map
rozwijanie sprawnoci suchania ze zrozumieniem
(suchanie globalne)
ukazanie roli fonetyki w procesie rozumienia

czasowniki kommen
wyrabianie sprawnoci czytania ze zrozumieniem
aus, wohnen in
nabywanie umiejtnoci formuowania pyta
swka pytajce woher,
i odpowiedzi dotyczcych danych osobowych:
was, wo, wie
nazwiska, miejsca zamieszkania, kraju pochodzenia,
jzyka ojczystego i jzykw obcych, ktrych dana
osoba si uczy

Wo spricht man
Deutsch?
Suchanie
ze zrozumieniem.
Wir stellen uns vor

Cele komunikacyjne

Gramatyka

czasownik sprechen
w 1. i 3. os. l. poj.

Materia
podrcznikowy

A1, A2, A3,


A4, A5, A6

czasowniki heien,
A7, A8, A9*,
kommen, wohnen,
A16
lernen w 1. i 3. os. l. poj.
odmiana czasownika
sein
rzeczowniki rodzaju
eskiego zakoczone
na -in

Materia
z ksiki
wicze

1, 2, 3,
4

5, 6, 11

Ilo
godz.

Wir lernen uns kennen

Wir lernen uns kennen.


mwiczenia w mwieniu.

Cele komunikacyjne

wyrabianie umiejtnoci prowadzenia dialogw


ksztacenie sprawnoci suchania ze zrozumieniem
ksztacenie umiejtnoci formuowania pyta
i odpowiedzi dotyczcych danych osobowych

Cele leksykalne

utrwalanie dotychczas
poznanych zwrotw
potrzebnych
do przedstawiania si

Gramatyka

odmiana czasownikw
regularnych
zaimek osobowy
w mianowniku

Materia
podrcznikowy

A10, A11,
A12 (Abi),
A13 (Abi),
A14, A15

Materia
z ksiki
wicze

7, 8, 9,
10, 12,
13

Projekt str. 10
Test sprawdzajcy

Kapitel 2
Das deutsche Alphabet

ksztacenie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


ksztacenie umiejtnoci wymawiania nazw liter
alfabetu niemieckiego
rozwijanie umiejtnoci posugiwania si rnymi
formami powita i poegna z uzgldnieniem form
oficjalnych, potocznych i regionalnych

poznawanie alfabetu
niemieckiego
poznawanie form
powita i poegna

A1, A2, A3, A4, 1, 2


A5, A6, A7

poznawanie liczebnikw
od zera do miliona

3, 4, 5,
A8, A9, A10,
A11, A12, A13, 6, 7*
A14, A15, A16

ksztacenie sprawnoci czytania ze zrozumieniem


nabywanie umiejtnoci uzyskiwania informacji
o innej osobie na podstawie danych w formularzu
zgoszeniowym
wyrabianie umiejtnoci informowania o adresie,
kodzie pocztowym, numerze telefonu, wieku i roku
urodzenia
ksztacenie umiejtnioci wypeniania formularza
wasnymi danymi

Das deutsche Alphabet.


mwiczenia w mwieniu.

Wie ist deine


Telefonnummer?
Wie ist deine
Telefonnummer?
mwiczenia leksykalne.
Anmeldeformular
Anmeldeformular.
Czytanie
ze zrozumieniem.

Test sprawdzajcy

rozwijanie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


wyrabianie umiejtnoci liczenia od zera do miliona
ksztacenie umiejtnoci okrelania daty
wyrabianie umiejtnoci pytania o numer telefonu
i odpowiadania na pytania tego typu

poznawanie sownictwa
uatwiajcego
zrozumienie
i wypenienie formularza
pytania typu Welche
Sprache spricht er?,
Wie alt ist er?

szyk zdania prostego


zdania pytajce
zaczynajce si
od swka pytajcego

A17, A18, A19, 8, 9,


A20 (Abi),
10, 11,
A21, A22
12, 13,
14, 15

Projekt str. 18

Rozkad materiau na jednostki lekcyjne

8
Rozdzia
i temat lekcji

www.wsip.com.pl

Kapitel 3
Im Sprachinstitut
Orientierung

utrwalanie odmiany
poznawanie nazw
czasownika sein
pomieszcze w budynku
i czasownikw
szkolnym
regularnych
poznawanie okrele
miejsca i kierunkw:
links, rechts, geradeaus,
hoch, runter
poznawanie zwrotw
umoliwiajcych
okrelenie miejsc
i kierunkw

wyrabianie sprawnoci czytania ze zrozumieniem


ksztacenie umiejtnoci zdobywania informacji
o innej osobie
ksztacenie umiejtnoci opowiadania o przebiegu
lekcji
ksztacenie umiejtnoci okrelania pooenia
geograficznego
ksztacenie umiejtnoci pisania (kartka pocztowa)

poznawanie
czynnoci zwizanych
z przebiegiem lekcji
poznawanie kierunkw
wiata
poznawanie typowych
zwrotw wystpujcych
w korespondencji
prywatnej (kartka
pocztowa)

A5, A6, A7,


odmiana czasownikw
o temacie zakoczonym A8, A9, A10,
A11, A12
na -t, -d, -chn, -ffn, -tm

ksztacenie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


wyrabianie umiejtnoci wyraania opinii na temat
wasnych upodoba
nabywanie umiejtnoci nazywania
i charakteryzowania przyborw szkolnych
znajdujcych si w plecaku

poznawanie nazw
przedmiotw i ocen
szkolnych
poznawanie nazw
przyborw szkolnych
i rzeczy osobistego
uytku
poznanie nazw kolorw

odmiana czasownika
mgen
rodzajnik okrelony
i nieokrelony
w mianowniku

A13, A14, A15, 11, 12,


A16, A17, A18, 13, 14,
15, 16,
A19
17

ksztacenie sprawnoci czytania ze zrozumieniem


ksztacenie umiejtnoci nazywania przyborw
szkolnych
wyrabianie umiejtnoci opisywania przedmiotw

utrwalanie nazw
przyborw szkolnych
i innych rzeczy
osobistego uytku
utrwalanie zwrotw
zwizanych
z przebiegiem lekcji

liczba mnoga
rzeczownikw
odmiana czasownika
haben
rzeczownik w bierniku

A20, A21, A22, 18, 19,


A23, A24
20, 21,
22, 23,
24, 25*

Im Unterricht.
Czytanie
ze zrozumieniem.

Was magst du?


Was magst du?
mwiczenia w mwieniu.

Was hast du
im Rucksack?
mwiczenia leksykalnogramatyczne.

Test sprawdzajcy

Projekt str. 26

5, 6, 7,
8, 9 (Abi),
10

Rozkad materiau na jednostki lekcyjne

Was hast du
im Rucksack?

1, 2, 3,
4

rozwijanie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


wyrabianie umiejtnoci formuowania pyta
i odpowiedzi dotyczcych orientacji w budynku
szkolnym i w miecie

Im Sprachinstitut
Orientierung.
mwiczenia w mwieniu.

Im Unterricht

A1, A2, A3,


A4 (Abi)

Ilo
godz.

Kapitel 4
Familie und Verwandte

rozwijanie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


wyrabianie umiejtnoci przekazywania informacji
na podstawie wysuchanego tekstu

poznawanie nazw
rozwijanie umiejtnoci informowania o zawodach
zawodw i konstrukcji
wykonywanych przez inne osoby
typu arbeiten als,
ksztacenie umiejtnoci formuowania pyta o plany
von Beruf sein
zawodowe koleanek i kolegw
wyraanie ycze dotyczcych planw zawodowych

nabywanie umiejtnoci wyraania zaprzeczenia


przez kein / keine
utrwalanie konstrukcji pyta wymagajcych
potwierdzenia i zaprzeczenia

utrwalanie i rozszerzanie przeczenie kein / keine


sownictwa dotyczcego utrwalanie pyta
wymagajcych
tematw Przybory
potwierdzenia
szkolne, Czonkowie
i zaprzeczenia
rodziny

ksztacenie sprawnoci czytania ze zrozumieniem


ksztacenie umiejtnoci pisania (list prywatny)

utrwalanie sownictwa
zwizanego z tematami
Rodzina, Zawody
poznawanie typowych
zwrotw wystpujcych
w korespondencji
prywatnej

Familie und Verwandte.


Suchanie
ze zrozumieniem.
Was sind deine Eltern
von Beruf?
Was sind deine Eltern
von Beruf?
mwiczenia leksykalnogramatyczne.
Ich habe keine Tiere
Ich habe keine Tiere.
mwiczenia leksykalnogramatyczne.
Privatbrief
Privatbrief.
Czytanie
ze zrozumieniem.

Test sprawdzajcy

Kapitel 5
Was machst du
in deiner Freizeit?

Was machst du
in deiner Freizeit?
mwiczenia w mwieniu.

Cele komunikacyjne

rozwijanie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


ksztacenie umiejtnoci opowiadania o sposobie
spdzania czasu wolnego i zainteresowaniach

Cele leksykalne

poznawanie sownictwa
dotyczcego tematu
Rodzina i krewni

Gramatyka

przeczenie nicht

Materia
podrcznikowy

A1, A2, A3,


A4, A5*, A14

pytania o rozstrzygnicie A6, A7, A8,


czasownik mchte...
A21, A22

1, 2, 3,
4, 13,
14, 15

5, 6, 7,
24, 25

A15, A16, A17, 16, 17,


A18, A19
18, 19,

pytanie o rozstrzygnicie A9, A10,


A11 (Abi),
zaimek dzierawczy
A12 (Abi),
w mianowniku
A13, A20

poznawanie sownictwa odmiana czasownikw


dotyczcego form
nieregularnych
spdzania czasu
wolnego i zainteresowa

Materia
z ksiki
wicze

8, 9,
10,
11 (Abi),
12, 20,
21, 22,
23

Projekt str. 29

A1, A2, A3,


A4, A5, A6,
A7 (Abi), A15

1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11,
19, 20,
21

Rozkad materiau na jednostki lekcyjne

10

Rozdzia
i temat lekcji

www.wsip.com.pl

Brieffreunde suchen

ksztacenie sprawnoci czytania ze zrozumieniem


ksztacenie umiejtnoci pisania (ogoszenie)

poszerzanie
sownictwa zwizanego
z zainteresowaniami
i hobby
poznawanie sownictwa
uywanego do
redagowania ogosze
o poszukiwaniu
przyjaci do
korespondencji

czasowniki rozdzielnie
zoone

A8, A9*, A16

ksztacenie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


nabywanie umiejtnoci mwienia, co mona robi
w poszczeglnych porach roku
nabywanie umiejtnoci mwienia o terminach wit
i innych uroczystoci na podstawie kalendarza

poznawanie nazw pr
roku i miesicy
poznanie wybranych
przysw niemieckich
zwizanych z porami
roku i miesicami

czasowniki zwrotne

A10, A11, A12, 15, 16,


A13, A14, A17, 17, 18,
A18, A19 (Abi) 24, 25

Brieffreunde suchen.
Czytanie
ze zrozumieniem.

Jahreszeiten
und Monate
Jahreszeiten
und Monate.
mwiczenia leksykalne.

Kapitel 6
Wie spt ist es?

poznawanie nazw pr
ksztacenie sprawnoci suchania ze zrozumieniem
dnia i okrele czasu
nabywanie umiejtnoci zasigania i udzielania
zegarowego
informacji dotyczcych czasu zegarowego i pr dnia
pytania Wie spt ist es?,
nabywanie umiejtnoci okrelania czasu w jzyku
Um wie viel Uhr?
potocznym i oficjalnym
poznanie wybranych
przysw zwizanych
z tematem Czas
utrwalanie liczebnikw

rozwijanie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


nabywanie umiejtnoci proponowania spotkania
i reagowania na t propozycj
ksztacenie umiejtnoci prowadzenia dialogw
na podstawie podanego materiau leksykalnego

Wie spt ist es?


mwiczenia leksykalne.

Wann verabreden
wir uns?
Wann verabreden
wir uns?
mwiczenia w mwieniu.

poznawanie nazw dni


tygodnia
poznawanie sownictwa
i konstrukcji jzykowych
potrzebnych do
nawizania rozmowy
w celu zaproponowania
spotkania i reagowania
na tak propozycj

A1, A2, A3,


A4, A5

czasownik modalny
knnen

1, 2

A6, A7, A8,


3, 4, 5,
6, 7,
A9, A10,
A17 (Abi), A19 12, 13

11

Rozkad materiau na jednostki lekcyjne

Test sprawdzajcy

12, 13,
14 (Abi),
22, 23

Wann feierst du
deinen Geburtstag?

Ilo
godz.

Cele leksykalne

Gramatyka

Materia
podrcznikowy

Materia
z ksiki
wicze

rozwijanie sprawnoci czytania ze zrozumieniem


nabywanie umiejtnoci informowania o terminach
z uyciem liczebnikw porzdkowych

poznawanie struktur
umoliwiajcych
okrelanie terminw
poznawanie
sownictwa zwizanego
z zapraszaniem na
przyjcie urodzinowe

czasownik einladen
liczebniki porzdkowe

A11, A18, A21, 10, 11,


A22, A23
16, 17,
18, 19*

ksztacenie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


rozwijanie umiejtnoci zapraszania i reagowania
na zaproszenie
nabywanie umiejtnoci skadania ycze
i dzikowania za nie
ksztacenie umiejtnoci pisania (zaproszenie)

utrwalanie sownictwa
zwizanego
z zapraszaniem,
i reagowaniem
na zaproszenie
poznawanie
sownictwa zwizanego
ze skadaniem ycze
i dzikowaniem za nie

zaimek osobowy
w bierniku

A12, A13,
A14, A15,
A16 (Abi),
A20

Wann feierst du
deinen Geburtstag?
mwiczenia leksykalnogramatyczne.
Zum Geburtstag viel
Glck!

Cele komunikacyjne

Zum Geburtstag viel


Glck!
mwiczenia w mwieniu.

8, 9 (Abi),
14, 15

Projekt str. 46

Test sprawdzajcy

Kapitel 7
Zu welchem Anlass
gibt man Geschenke?

ksztacenie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


ksztacenie umiejtnoci wypowiadania si na temat
dawania i otrzymywania prezentw
wyrabianie umiejtnoci wyraania opinii na temat
prezentw
ksztacenie umiejtnoci pisania (wiadomo
i e-mail prywatny)

utrwalanie i poznawanie
nazw wit
i uroczystoci, podczas
ktrych wrczane s
prezenty

zdania ze spjnikiem
denn

A1, A2, A3,


A4, A5, A17

1, 2, 3,
4, 17

doskonalenie umiejtnoci prowadzenia rozmowy


na temat dawania i otrzymywania prezentw
ksztacenie umiejtnoci uzasadniania wasnej opinii
ksztacenie umiejtnoci prowadzenia krtkich
negocjacji na temat prezentw

poznawanie nazw
prezentw

rzeczownik w celowniku
zaimek osobowy
w celowniku
utrwalanie zda
ze spjnikiem denn

A6, A7,
A8 (Abi),
A9 (Abi), A14,
A15, A16

5, 6, 7,
11, 12,
13, 14,
15, 16

Zu welchem Anlass
gibt man Geschenke?
mwiczenia w mwieniu.
Wem machst du
Geschenke?
Wem machst du
Geschenke?
mwiczenia leksykalnogramatyczne.

Rozkad materiau na jednostki lekcyjne

12

Rozdzia
i temat lekcji

www.wsip.com.pl

Vor der Geburtstagsparty

Vor der Geburtstagsparty.


mwiczenia w mwieniu.

rozwijanie sprawnoci czytania ze zrozumieniem


ksztacenie umiejtnoci wypowiadania si na temat
prac zwizanych z przygotowywaniem przyjcia
doskonalenie umiejtnoci wypowiadania si
na podstawie ilustracji
ksztacenie umiejtnoci wyraania proby
lub nakazu
ksztacenie umiejtnoci pisania (e-mail prywatny)

poznawanie
sownictwa zwizanego
z organizowaniem
przyjcia

tryb rozkazujcy

A10, A11, A12, 8, 9,


A13, A18, A19, 10, 18,
A20, A21 (Abi) 19 (Abi),
20 (Abi)

Projekt str. 11

Test sprawdzajcy

Kapitel 8
Terminkalender

poznawanie sownictwa przyimek mit


rozwijanie sprawnoci suchania ze zrozumieniem
ksztacenie umiejtnoci opowiadania o zajciach
zwizanego z typowymi
w cigu tygodnia na podstawie notatek w kalendarzu
zajciami i czynnociami
ksztacenie umiejtnoci prowadzenia rozmowy
wykonywanymi w cigu
na temat zaj w czasie wolnym
tygodnia

ksztacenie sprawnoci czytania ze zrozumieniem


rozwijanie umiejtnoci prowadzenia rozmowy
na temat przebiegu dnia
doskonalenie umiejtnoci okrelania czasu
zegarowego

utrwalanie i poszerzanie
sownictwa zwizanego
z przebiegiem dnia
powtrzenie okrelania
czasu zegarowego

czasowniki rozdzielnie
zoone utrwalenie

A6, A7, A8, A9 5, 6, 7,


8, 9

ksztacenie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


rozwijanie umiejtnoci mwienia o tym,
co zdarzyo si w przeszoci, z uyciem czasu
przeszego Perfekt
doskonalenie wymowy (samogoska U-Umlaut)

utrwalanie sownictwa
dotyczcego czynnoci
dnia codziennego
i spdzania czasu
wolnego

czas przeszy Perfekt

A10, A11, A12,


A13 (Abi), A14,
A15, A16, A17,
A18, A19, A20,
A21, A22

Terminkalender.
mwiczenia w mwieniu.
Der Tagesablauf
von Nico
Der Tagesablauf
von Nico.
Czytanie
ze zrozumieniem.
Was hast du
am Wochenende
gemacht?

Test sprawdzajcy
Kapitel 9
Wer wohnt wo?
Wer wohnt wo?
Suchanie
ze zrozumieniem.

1, 2, 3,
4

10, 11,
12, 13,
14,
15 (Abi),
16, 17,
18

Projekt str. 11
1
1/2 ksztacenie sprawnoci suchania ze zrozumieniem
ksztacenie sprawnoci czytania ze zrozumieniem
nabywanie umiejtnoci prowadzenia rozmowy
o tym, gdzie i jak chciaoby si mieszka i dlaczego

poznawanie sownictwa
zwizanego z rnymi
rodzajami mieszkania

czasownik modalny
wollen

A1, A2, A3,


A4, A16, A17,
A23 (Abi)

1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8,
21, 22

13

Rozkad materiau na jednostki lekcyjne

Was hast du
am Wochenende
gemacht?
mwiczenia leksykalnogramatyczne.

A1, A2, A3,


A4, A5

Das Haus von Anjas


Familie

Zimmersuche.
Czytanie
ze zrozumieniem.

Ilo
godz.

Materia
podrcznikowy

Materia
z ksiki
wicze

poznawanie nazw
poszczeglnych
pomieszcze w domu /
mieszkaniu oraz
kondygnacji
poznawanie nazw
podstawowych mebli
i sprztu gospodarstwa
domowego

rzeczowniki zoone

A5, A6, A7,


A18

ksztacenie sprawnoci czytania ze zrozumieniem


nabywanie umiejtnoci opisywania wasnego
pokoju
ksztacenie umiejtnoci pisania (list prywatny)

utrwalanie nazw mebli


i sprztw znajdujcych
si w pokoju
modzieowym

przyimki czce
si z celownikiem
i biernikiem

A8, A9, A10*, 13, 14,


A19, A20, A21, 15 (Abi),
24, 25,
A22
26, 27,
28, 29,
30

1/2 ksztacenie umiejtnoci czytania ze zrozumieniem


nabywanie umiejtnoci prowadzenia rozmowy
telefonicznej w sprawie wynajcia pokoju
ksztacenie umiejtnoci pisania (ogoszenie)

poznawanie
sownictwa zwizanego
z wynajmowaniem
pokoju / mieszkania

9, 10,
11, 12,
23

A11, A12, A13, 16, 17,


A14 (Abi),
18, 19,
A15 (Abi)
20 (Abi)
Projekt str. 22

Test sprawdzajcy

Kapitel 10
Was gibt es heute
zum Frhstck?

Was gibt es heute


zum Frhstck?
Suchanie
ze zrozumieniem.

Gramatyka

nabywanie umiejtnoci opisywania domu


na podstawie rysunku (nazywanie pomieszcze,
okrelanie kondygnacji)
ksztacenie umiejtnoci przyporzdkowywania
mebli i wyposaenia do poszczeglnych
pomieszcze

Anjas Zimmer.
Czytanie
ze zrozumieniem.

Zimmersuche

Cele leksykalne

Das Haus von Anjas


Familie.
mwiczenia leksykalne.

Anjas Zimmer

Cele komunikacyjne

ksztacenie sprawnoci czytania ze zrozumieniem


ksztacenie sprawnoci suchania ze zrozumieniem
nabywanie umiejtnoci opowiadania o tym, co si
je na niadanie oraz o tym, co jedz na niadanie
ludzie w innych krajach

poznawanie
nazw produktw
ywnociowych
i posikw

A1, A2, A3, A4 1, 2, 3

Rozkad materiau na jednostki lekcyjne

14

Rozdzia
i temat lekcji

www.wsip.com.pl

Die Mahlzeiten

ksztacenie sprawnoci czytania ze zrozumieniem


nabywanie umiejtnoci prowadzenia rozmowy
o posikach oraz przyzwyczajeniach ywieniowych
swoich i innych osb
nabywanie umiejtnoci opowiadania o swoich
upodobaniach kulinarnych

dalsze poznawanie
nazw produktw
ywnociowych
poznanie wybranych
przysw niemieckich
zwizanych z tematem
Jedzenie

A5, A6, A7,


A8 (Abi)

4, 5, 6,
7

ksztacenie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


rozwijanie umiejtnoci prowadzenie dialogw
z wykorzystaniem podanego materiau leksykalnego
nabywanie umiejtnoci zamawiania jedzenia
w barach szybkiej obsugi
ksztacenie umiejtnoci wyraania opinii na temat
spoywanego posiku

poznawanie
zwrotw zwizanych
z zamawianiem
(kupowaniem) jedzenia

A9, A10, A11

8, 9, 10

A12, A13, A14,


A15*, A16,
A17, A18, A19,
A20 (Abi)

11, 12,
13 (Abi),
14*, 15,
16, 17,
18

Die Mahlzeiten.
Czytanie
ze zrozumieniem.

Ich htte gern


Nudelsalat
Ich htte gern
Nudelsalat.
mwiczenia w mwieniu.

Wie bereitet man


den Bauernsalat zu?
Wie bereitet man
den Bauernsalat zu?
mwiczenia w mwieniu.

1/2 rozwijanie sprawnoci czytania ze zrozumieniem


poznawanie nazw
nabywanie umiejtnoci objaniania, jak przyrzdza
czynnoci zwizanych
z przygotowywaniem
potrawy
potraw
ksztacenie umiejtnoci udzielania porad
i wskazwek z uyciem czasownika sollen w trybie
przypuszczajcym
doskonalenie umiejtnoci wyraania wasnej opinii
na temat zdrowego odywiania
ksztacenie umiejtnoci pisania (e-mail prywatny)

czasownik modalny
sollen (sollte)
przyimki ohne i mit
zaimek nieosobowy man

Projekt str. 27

Kapitel 11
Einkaufen
wo und was?

rozwijanie umiejtnoci suchania ze zrozumieniem


nabywanie umiejtnoci informowania o potrzebie
zrobienia zakupw w okrelonych sklepach

poznawanie nazw
rodzajw sklepw
oraz towarw, ktre
mona w nich kupi

utrwalanie
rzeczownika w bierniku
po czasownikach
brauchen, suchen,
haben, mchte...

A1, A2, A3

1, 2, 3,
4

rozwijanie umiejtnoci suchania ze zrozumieniem


nabywanie umiejtnoci informowania o rodzajach
opakowa artykuw i ich iloci
rozwijanie umiejtnoci prowadzenia dialogw
z zastosowaniem podanego materiau leksykalnego

poznawanie nazw
opakowa
okrelanie miary i iloci

zdania okolicznikowe
ze spjnikiem weil

A4, A5, A6,


A7, A8, A21

5, 6, 7,
8, 9,
17, 18,
19

Einkaufen
wo und was?
mwiczenia leksykalne.
Im Lebensmittelgeschft
Im Lebensmittelgeschft.
mwiczenia w mwieniu.
15

Rozkad materiau na jednostki lekcyjne

Test sprawdzajcy

czasownik modalny
poznawanie nazw
mssen
garderoby modzieowej
poznawanie zwrotw
umoliwiajcych
wyraanie i zasiganie
opinii na temat zakupw
w sklepie odzieowym

A9, A10, A11,


A12, A13,
A14 (Abi),
A25, A26, A27

10, 11,
12 (Abi),
22, 23,
24*

rozwijanie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


rozwijanie umiejtnoci opisywania ilustracji
ksztacenie umiejtnoci wyraania wasnej opinii
i przypuszcze z uyciem odpowiednich spjnikw
rozwijanie umiejtnoci okrelania zalet i wad
supermarketw
ksztacenie umiejtnoci pisania (e-mail prywatny)
doskonalenie wymowy (dugie e)

poznawanie sownictwa zdania dopenieniowe


ze spjnikiem dass
dotyczcego zakupw
w supermarketach
rozszerzanie zakresu
sownictwa dotyczcego
zakupw, rodzajw
sklepw oraz ich zalet
i wad

A15, A16, A17,


A18, A19, A20,
A22, A23, A24,
A28 (Abi)

13, 14,
15,
16 (Abi),
20, 21*

Ilo
godz.

Materia
z ksiki
wicze

Im Bekleidungsgeschft

ksztacenie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


nabywanie umiejtnoci prowadzenia rozmowy
w sklepie odzieowym
nabywanie umiejtnoci wyraania opinii
o artykuach, zakupach i cenach
ksztacenie umiejtnoci pisania (wiadomo)

Im Bekleidungsgeschft.
mwiczenia w mwieniu.

Im Supermarkt
Im Supermarkt.
mwiczenia leksykalnogramatyczne.

Cele komunikacyjne

Cele leksykalne

Gramatyka

Projekt str. 34

Test sprawdzajcy

Kapitel 12
Sportarten

rozwijanie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


rozpoznawanie rnych dyscyplin sportowych
na podstawie zdj
nabywanie umiejtnoci mwienia o swoich
zainteresowaniach sportowych i uprawianych
dyscyplinach sportowych

poznawanie nazw
dyscyplin sportowych

rzeczowniki tworzone
od czasownikw

A1, A2, A3, A4, 1, 2, 3,


A5, A21
4, 5, 21

rozwijanie sprawnoci czytania ze zrozumieniem


nabywanie umiejtnoci opowiadania o tym,
gdzie mona uprawia sport oraz dlaczego ludzie
uprawiaj sport
ksztacenie umiejtnoci prowadzenia rozmowy
o zainteresowaniach sportowych swoich i swoich
rwienikw

poszerzanie zakresu
sownictwa zwizanego
z uprawianiem sportu

stopniowanie
przymiotnikw
i przyswkw

A6, A7, A8, A9,


A10, A11,
A12 (Abi),
A13 (Abi), A19,
A20, A22 (Abi)

Sportarten.
mwiczenia leksykalne.

Wie sportlich sind


deutsche Jugendliche?
Wie sportlich sind
deutsche Jugendliche?
Czytanie
ze zrozumieniem.

6, 7, 8,
9, 10,
11, 14,
15, 18,
19, 20

Rozkad materiau na jednostki lekcyjne

16

Materia
podrcznikowy

Rozdzia
i temat lekcji

www.wsip.com.pl

Sporttag in der Schule

Sporttag in der Schule.


Czytanie
ze zrozumieniem.

utrwalanie i poszerzanie
ksztacenie sprawnoci czytania ze zrozumieniem
zakresu sownictwa
nabywanie umiejtnoci opowiadania o dniu sportu
zwizanego
na podstawie plakatu
z uprawianiem sportu
nabywanie umiejtnoci opowiadania o dniu sportu
i dniem sportu w szkole
w swojej szkole
doskonalenie umiejtnoci pisania (kartka pocztowa)
doskonalenie wymowy (spgoska ch)

Kapitel 13
Womit fahren wir?

ksztacenie umiejtnoci wypowiadania si


na podstawie ilustracji
ksztacenie umiejtnoci prowadzenia rozmowy
o rodkach lokomocji
ksztacenie umiejtnoci wypowiadania wasnej
opinii na temat podrowania i jej uzasadniania
oraz przytaczania cudzych opinii

doskonalenie sprawnoci suchania ze zrozumieniem rozszerzanie


sownictwa zwizanego
ksztacenie umiejtnoci uzyskiwania informacji
z podrami,
na temat rozkadu jazdy pocigw
udzielaniem
ksztacenie umiejtnoci udzielania odpowiedzi
i uzyskiwaniem
na pytania dotyczce rozkadu jazdy pocigw
informacji oraz
prowadzeniem rozmw
telefonicznych

ksztacenie umiejtnoci czytania ze zrozumieniem


wyrabianie umiejtnoci relacjonowania odbytej
podry
zdobywanie wiedzy o Salzburgu
ksztacenie umiejtnoci pisania (kartka pocztowa)

Womit fahren wir?


mwiczenia w mwieniu.

Die Reiseauskunft
Die Reiseauskunft.
mwiczenia w mwieniu.

In Salzburg
In Salzburg.
Czytanie
ze zrozumieniem.

poznawanie nazw
rodkw lokomocji
poznawanie
sownictwa zwizanego
z podrowaniem
poznawanie
argumentw
przemawiajcych
za i przeciw korzystaniu
z wybranych rodkw
lokomocji

poznawanie sownictwa
umoliwiajcego
opowiadanie
o odbywanej podry

A14, A15, A16, 12,


A17 (Abi), A18 13 (Abi),
16, 17

Projekt str. 40

zdania ze spjnikami
weil i dass utrwalanie

A1, A2, A3,


A4, A5

1, 2, 3

pytania: wann, wie lange, A6, A7, A8,


A17, A18
wie viel powtrzenie
zdania pytajce zalene
zdania dopenieniowe
ze spjnikiem ob

4, 5, 6,
11, 12

A9, A10,
A11 (Abi),
A12 (Abi)

7, 8,
9 (Abi)

17

Rozkad materiau na jednostki lekcyjne

Test sprawdzajcy

stopniowanie
przymiotnikw
i przyswkw
utrwalenie

Nach dem Weg fragen


Nach dem Weg fragen.
mwiczenia w mwieniu.

Ilo
godz.

1/2 ksztacenie umiejtnoci suchania ze zrozumieniem


zdobywanie umiejtnoci orientowania si wedug
planu miasta oraz udzielanie informacji na jego
podstawie
ksztacenie umiejtnoci pytania o drog w obcym
miecie
ksztacenie umiejtnoci udzielania odpowiedzi
na pytanie o drog

Test sprawdzajcy

Kapitel 14
Urlaubsplne

Urlaubsplne.
mwiczenia w mwieniu.

Welches Angebot
findest du
am interessantesten?
Welches Angebot
findest du
am interessantesten?
Czytanie
ze zrozumieniem.
Im Reisebro

Cele leksykalne

poznawanie nazw
budynkw w miecie
oraz sownictwa
zwizanego
z orientowaniem si
w miecie

Gramatyka

przyimki czce si
z celownikiem
przyimki czce si
z biernikiem

ksztacenie umiejtnoci mwienia o terminach


poznawanie nazw
i czasie trwania ferii w Polsce i w Niemczech
ferii i typowych zaj
zdobywanie umiejtnoci opowiadania o sposobach
wykonywanych
w tym czasie
spdzania ferii
poznawanie nazw
ksztacenie umiejtnoci wyraania ycze
niektrych niemieckich
dotyczcych wakacji
krajw zwizkowych
doskonalenie wymowy (dugie i krtkie samogoski)

1/2 rozwijanie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


ksztacenie umiejtnoci opowiadania o swoich
planach wakacyjnych w oparciu o podane
sownictwo
nabywanie umiejtnoci okrelania celw podry
ksztacenie umiejtnoci wyraania i uzasadniania
wasnych opinii

Im Reisebro.
mwiczenia w mwieniu.

Test sprawdzajcy

Cele komunikacyjne

rozwijanie sprawnoci suchania ze zrozumieniem


nabywanie umiejtnoci prowadzenia rozmowy
w biurze podry
ksztacenie umiejtnoci uzyskiwania informacji
dotyczcych kursu jzykowego
ksztacenie umiejtnoci pisania (list oficjalny
i prywatny)

Materia
podrcznikowy

Materia
z ksiki
wicze

A13, A14, A15, 10, 13,


A16 (Abi), A19 14

A1, A2, A3, A4, 1, 2, 3


A16, A20 (Abi)

czasownik modalny
przypomnienie
drfen
zwrotw zwizanych
z wyraaniem wasnych czasowniki modalne
opinii
powtrzenie
poznawanie sownictwa
zwizanego z podrami
wakacyjnymi i zajciami
wykonywanymi w czasie
wakacji

A5, A6, A7, A8, 4, 5, 6,


A17, A18, A19 14, 15,
16, 17,
18

utrwalanie i rozszerzanie
sownictwa dotyczcego
podry wakacyjnych
i zaj w czasie wakacji

A9, A10, A11, 7, 8,


A12, A13, A14, 9 (Abi),
10, 11,
A15 (Abi)
12,
13 (Abi)
Projekt str. 55

Rozkad materiau na jednostki lekcyjne

18

Rozdzia
i temat lekcji

Plan wynikowy
opracoway Zuzanna Hubar, Barbara Kalinowska

na podstawie
Programu nauczania jzyka niemieckiego w liceum oglnoksztaccym, liceum profilowanym i technikum.
Ksztacenie w zakresie podstawowym
Numer dopuszczenia: DKOS-4015-119/02
oraz na podstawie
podrcznika z wiczeniami dla klasy pierwszej liceum oglnoksztaccego, liceum profilowanego i technikum
Krystyny uniewskiej, Urszuli Tworek, Zofii Wsik, Marii Zagrnej
alles klar 1a zakres podstawowy numer dopuszczenia 17/07
alles klar 1b zakres podstawowy numer dopuszczenia 32/07
Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spka Akcyjna
Warszawa 2002

Szanowni Pastwo!
Prezentujemy Pastwu nasz propozycj planu wynikowego treci nauczania jzyka niemieckiego dla pierwszej
klasy szkoy ponadgimnazjalnej, realizowanych z podrcznikiem alles klar.
Plan wynikowy jest uporzdkowanym wykazem efektw ksztacenia zamierzonych przez nauczyciela z uwzgldnieniem zaoe realizowanego programu nauczania, wewntrzszkolnego systemu oceniania (wso), przedmiotowego systemu oceniania (pso), stylu pracy nauczyciela i specyfiki zespou klasowego.
Poniewa nie da si stworzy uniwersalnego, moliwego do zastosowania w kadych warunkach planu wynikowego, prosimy zatem o potraktowanie zaproponowanego przez nas planu wynikowego jako materiau do modyfikacji, w ktrym uwzgldni Pastwo wasne realia.
Baz do opracowania planu wynikowego s wymagania edukacyjne, ktre precyzyjnie okrelaj oczekiwane
przez nauczyciela postpy w wiedzy i umiejtnociach ucznia. We wspczesnej dydaktyce wyrnia si pi
poziomw wymaga: konieczne, podstawowe, rozszerzajce, dopeniajce oraz wykraczajce, ktre odpowiadaj skali ocen szkolnych. W proponowanym przez nas planie wynikowym przyjymy humanistyczny model
dwustopniowy, ktry dzieli wymagania na podstawowe i ponadpodstawowe.
Aby otrzyma poszczeglne oceny ucze powinien speni, zgodnie z teori pomiaru dydaktycznego, w nastpujcym zakresie wymagania podstawowe lub/i ponadpodstawowe:
ocena dopuszczajca: wymagania podstawowe w co najmniej 50%,
ocena dostateczna: wymagania podstawowe w co najmniej 75%,
ocena dobra: wymagania podstawowe w co najmniej 75% oraz ponadpodstawowe w co najmniej 50%,
ocena bardzo dobra: wymagania podstawowe w co najmniej 75% oraz ponadpodstawowe w co najmniej 75%.
Mamy nadziej, e opracowany przez nas plan wynikowy, pomoe Pastwu w planowaniu wasnych dziaa
dydaktycznych.
yczymy Pastwu i Pastwa Uczniom wielu sukcesw
Zuzanna Hubar
Barbara Kalinowska

www.wsip.com.pl

19

Lnder Sprachen Nationalitten Wir stellen uns vor


Wir lernen uns kennen

q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

wymienia i wskazuje na mapie kraje niemieckojzyczne


nazywa wybrane kraje europejskie, ich stolice oraz jzyki
obowizujce w tych krajach
wrd podanych nazw krajw poprawnie zaznacza nazwy napisane
po niemiecku
uzupenia nazwy wybranych narodowoci
wymienia, jakie jzyki obce zna on i jego najblisza rodzina
na podstawie przeczytanego tekstu uzupenia tabelk odpowiednimi
danymi
krtko opowiada w formie ustnej i pisemnej o osobach
przedstawionych w tekcie
w wybranej formie (np. list goczy, wizytwka) przedstawia
dan osob
poprawnie przyporzdkowuje pytania do odpowiedzi
waciwie ustala kolejno zda w dialogach
w oparciu o schemat pyta i podaje podstawowe informacje na swj
temat: jak si nazywa; gdzie mieszka; skd pochodzi; jakie zna
jzyki obce
zaznacza nieprawdziwe informacje na podstawie wysuchanego
tekstu
w oparciu o przeczytany tekst okrela, ktre informacje s
prawdziwe, a ktre faszywe
tworzy rzeczowniki rodzaju eskiego zakoczone na -in
poprawnie odmienia i stosuje czasowniki regularne: kommen, lernen,
wohnen w liczbie pojedynczej i mnogiej
poprawnie odmienia i stosuje czasowniki: heien i sein
poprawnie odmienia i uywa czasownika sprechen
zna i stosuje zaimki osobowe w mianowniku
poprawnie czy elementy zda
dobiera do pyta odpowiedni swko pytajce
zna podstawowe sownictwo uwzgldnione w spisie Aktiver
Wortschatz

q
q

q
q

q
q
q
q
q

szczegowo opowiada w formie ustnej i pisemnej o osobach


przedstawionych w tekcie
w wybranej formie (np. list goczy, wizytwka) umiejtnie
przedstawia dan osob i docza swoj prac do dossier w portfolio
jzykowym
samodzielnie pyta o podstawowe dane i udziela informacji o sobie:
jak si nazywa; gdzie mieszka; skd pochodzi; jakie zna jzyki obce
w ramach pracy w projekcie wciela si w rol uczestnika kursu
jzyka niemieckiego i przygotowuje swoj wizytwk, ktr nastpnie
docza do dossier w portfolio jzykowym
waciwie dopasowuje podane zabytki do stolic europejskich i krajw
poprawnie okrela, w jakim jzyku zostao napisane wyznanie
kocham ci
sprawnie operuje rzeczownikami rodzaju eskiego zakoczonymi
na -in
umiejtnie posuguje si czasownikami: kommen, lernen, wohnen,
heien, sein i sprechen
swobodnie uywa w wypowiedziach ustnych i pisemnych sownictwa
zawartego w spisie Aktiver Wortschatz

Maturalne
zakresy
tematyczne

Ucze:
q

Kapitel 1

Wymagania ponadpodstawowe

czowiek dane personalne elementy wiedzy o krajach niemieckojzycznych

Treci
programowe

Rozdzia

Wymagania podstawowe

Plan wynikowy

20

Wymagania programowe

q
q

Das deutsche Alphabet Begrung Verabschiedung


Zahlen 01 000 000 Anmeldeformular

Kapitel 2

q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q

poprawnie wymawia nazwy liter alfabetu niemieckiego


wskazuje litery alfabetu niemieckiego, ktrych nie ma w polskim
alfabecie
poprawnie notuje usyszane litery
z rozsypanki literowej ukada nazwy krajw i miast
wita si i egna z rwienikami i osobami dorosymi
uzupenia wysuchane dialogi odpowiednimi formami powita
i poegna
poprawnie przyporzdkowuje formy powita i poegna
do sytuacji
zna liczebniki niemieckie w zakresie 01 000 000
na podstawie wysuchanego tekstu poprawia bdnie zanotowane
numery
poprawnie notuje usyszane numery telefonw
pyta rozmwc o numer telefonu stacjonarnego, komrkowego,
numer pogotowia ratunkowego i policji oraz sam udziela podobnych
odpowiedzi
poprawnie odczytuje liczb mieszkacw wybranych miast
w Niemczech i podaje liczb mieszkacw swojego miasta
poprawnie czyta i zapisuje sownie wybrane daty
poprawnie wyszukuje polskie odpowiedniki sformuowa
wystpujcych w formularzu zgoszeniowym
wypenia formularz swoimi danymi
przyporzdkowuje zaproponowane dane do odpowiednich rubryk
w formularzu
pisze krtki tekst o danej osobie na podstawie danych zawartych
w formularzu
stosuje podstawowe swka pytajce
poprawnie tworzy zdania oznajmujce i pytajce zaczynajce si
od swka pytajcego
zna podstawowe sownictwo uwzgldnione w spisie Aktiver
Wortschatz

q
q
q
q
q

q
q

stosujc formy powita i poegna, uwzgldnia formy oficjalne,


potoczne i regionalne
swobodnie operuje liczebnikami w zakresie 01 000 000
zna numery pogotowia ratunkowego i policji w Niemczech, Austrii
i Szwajcarii
sprawnie pokazuje na mapie wybrane miasta niemieckie
przygotowuje krtkie notatki biograficzne lub listy gocze,
dotyczce podanych osb, uwzgldniajc nastpujce informacje:
kraj zamieszkania, dziaalno, sukcesy, ewentualne nagrody,
a nastpnie sporzdza dusz biografi podanych osb w jzyku
polskim i docza swoj prac do dossier w portfolio jzykowym
przygotowuje formularz zgoszeniowy na jeden z kursw oferowanych
przez letni szko jzykw obcych, ktr kieruje i docza go
do dossier w portfolio jzykowym (zadanie projektowe)
sprawnie posuguje si poznanymi swkami pytajcymi
w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje waciwy szyk wyrazw
w zdaniach oznajmujcych i pytajcych zaczynajcych si od swka
pytajcego
swobodnie posuguje si w wypowiedziach ustnych i pisemnych
sownictwem zawartym w spisie Aktiver Wortschatz

czowiek dane personalne

www.wsip.com.pl

Plan wynikowy

21

q
q
q
q
q
q

Im Sprachinstitut Im Unterricht

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

udziela informacji, gdy zostanie zapytany o drog


za pomoc materiau pomocniczego formuuje pytania i odpowiedzi
dotyczce orientacji w budynku szkolnym
nazywa szkolne pomieszczenia
na podstawie tekstu krtko opowiada o danej osobie
zna czynnoci zwizane z przebiegiem lekcji i rozrnia, ktre s
wykonywane przez nauczyciela, a ktre przez ucznia
korzystajc z podanego sownictwa, krtko opowiada o tym, co robi
na lekcji jzyka niemieckiego
uzupenia dialog, dobierajc odpowiednie pytania
nazywa strony wiata i na podstawie mapki okrela pooenie
geograficzne wybranych miast w Austrii
krtko odpowiada na pytania zwizane z treci pocztwki
zna kryteria formalne dotyczce pisania pocztwki
pisze krtk kartk pocztow do koleanki z Niemiec, uwzgldniajc
wszystkie punkty zawarte w poleceniu
informuje o swoich upodobaniach
zna nazwy przedmiotw nauczania oraz skal ocen szkoy
niemieckiej
zna nazwy przyborw szkolnych i przedmiotw osobistego uytku
podaje wybrane cechy przedmiotw (np. podstawowe kolory)
przyporzdkowuje wyrazy do pojcia nadrzdnego
poprawnie odmienia czasowniki o temacie zakoczonym na: -t, -d,
-chn,-ffn, -tm
poprawnie odmienia czasownik modalny mgen i stosuje go wedug
schematu
stosuje poprawnie odmieniony czasownik haben
poprawnie zastpuje rzeczowniki zaimkami osobowymi
zna rodzajniki okrelone i nieokrelone w mianowniku i bierniku
odrnia rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej
poprawnie interpretuje stojce przy rzeczownikach zapisy w sowniku
poprawnie uzupenia tekst pytajnikami: wen, was
zna podstawowe sownictwo uwzgldnione w spisie Aktiver
Wortschatz

q
q
q
q
q
q
q

q
q

q
q

przeprowadza rozbudowane dialogi dotyczce orientacji w budynku


szkolnym
wykorzystuje zdobyte w tekcie informacje do szczegowego
opowiadania o danej osobie
formuuje obszern wypowied o tym, co robi na lekcji jzyka
niemieckiego
pisze pocztwk do koleanki z Niemiec, uwzgldniajc wszystkie
punkty zawarte w poleceniu i speniajc wszelkie wymogi formalne
prowadzi dialog na temat upodoba wasnych i rozmwcy
zna i potrafi uszeregowa nazwy ocen szkolnych w jzyku niemieckim
wedug obowizujcej w Niemczech skali
w swoich wypowiedziach swobodnie operuje nazwami przyborw
szkolnych i przedmiotw osobistego uytku, okrelajc ich wygld
za pomoc licznych przymiotnikw
przygotowuje kartotek z poznanymi do tej pory swkami, zwrotami
i gramatyk, w celu utrwalenia poznanego materiau leksykalnego
i gramatycznego (zadanie projektowe)
na podstawie analizy podrcznika samodzielnie tworzy zdania
z deshalb
w swoich wypowiedziach sprawnie operuje odmienionymi formami
czasownikw o temacie zakoczonym na: -t, -d, -chn, -ffn, -tm,
czasownika modalnego mgen oraz czasownika haben
umiejtnie posuguje si rodzajnikami okrelonymi i nieokrelonymi
w mianowniku i bierniku
swobodnie uywa w wypowiedziach ustnych i pisemnych sownictwa
zawartego w spisie Aktiver Wortschatz

Maturalne
zakresy
tematyczne

Ucze:
q

Kapitel 3

Wymagania ponadpodstawowe

szkoa przedmioty nauczania, oceny

Treci
programowe

Rozdzia

Wymagania podstawowe

Plan wynikowy

22

Wymagania programowe

q
q

Familie und Verwandte Berufe Privatbrief

Kapitel 4

q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

nazywa czonkw rodziny


na podstawie wysuchanego tekstu ustala kolejno pokazywanych
zdj, zaznacza informacje prawdziwe i faszywe oraz krtko
odpowiada na pytania do tekstu
nazywa wybrane zawody
na podstawie opisu rozpoznaje, o jaki zawd chodzi
poprawnie tworzy eskie nazwy zawodw oraz liczb mnog
pyta o zawd i udziela odpowiedzi
zwile opowiada o swojej rodzinie, informujc, czym zajmuj si
jej czonkowie i o posiadanych zwierztach
krtko odpowiada na pytania dotyczce treci listu
podaje polskie odpowiedniki poszczeglnych czci listu
poprawnie uszeregowuje fragmenty listu
zna podstawowe zwroty i wyraenia pomocne przy pisaniu
poprawnych listw prywatnych
pisze krtki list prywatny, zawierajcy wymienione w poleceniu
informacje
przeprowadza wywiad z koleg / koleank, pytajc go / j
o posiadanie wyszczeglnionych rzeczy, a nastpnie opowiada,
czego si dowiedzia
waciwie dobiera pytania do podanych odpowiedzi
pyta kolegw / koleanki o ich wymarzony zawd i sam udziela
odpowiedzi przy uyciu czasownika mchte...
poprawnie tworzy pytania o rozstrzygnicie (tak / nie) i na nie
odpowiada
poprawnie stosuje przeczenie nicht oraz przeczenie kein / keine
w mianowniku i bierniku
zna odmian zaimka dzierawczego w mianowniku i stosuje j
w oparciu o schemat
zna podstawowe sownictwo uwzgldnione w spisie Aktiver
Wortschatz

q
q
q
q

przynosi zdjcia swojej rodziny i przedstawia jej czonkw


uywa rnorodnych wariantw, pytajc o zawd i udzielajc
odpowiedzi
szeroko opowiada, czym zajmuj si jego rodzice, rodzestwo
i krewni oraz o posiadanych zwierztach
pisze rozbudowany list prywatny, realizujcy w wyczerpujcy sposb
wszystkie zadania zawarte w poleceniu, jak rwnie speniajcy
wszelkie wymogi formalne i docza go do dossier w portfolio
jzykowym
projektuje drzewo genealogiczne swojej rodziny, uwzgldniajc
imiona, nazwiska, dat urodzenia, miejsce zamieszkania, zawd
i docza je do dossier w portfolio jzykowym (zadanie projektowe)
wzbogaca o wasne przykady pyta wywiad przeprowadzony
z koleg / koleank na temat posiadanych przez niego / ni rzeczy
i osb, a nastpnie relacjonuje, czego si dowiedzia
w wypowiedziach ustnych i pisemnych sprawnie uywa pyta
o rozstrzygnicie (tak / nie), przeczenia nicht i kein / keine
w mianowniku i bierniku, zaimkw dzierawczych oraz czasownika
mchte...
swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sownictwo
zawarte w spisie Aktiver Wortschatz

ycie rodzinne czonkowie rodziny


praca popularne zawody i zwizane z nimi czynnoci

www.wsip.com.pl

Plan wynikowy

23

Lieblingsbeschftigungen Hobbys Freizeit Brieffreunde suchen Anzeigen


Jahreszeiten, Monate

q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

nazywa podstawowe czynnoci wykonywane w czasie wolnym


w oparciu o podane sownictwo krtko opowiada o tym, co lubi robi
w wolnym czasie, a czego nie lubi
zaznacza odpowiednie informacje na podstawie wysuchanego
wywiadu
pyta i udziela informacji o sposobie spdzania wolnego czasu
przez siebie i innych
wyszukuje w tekstach prasowych (ogoszeniach) odpowiednie
informacje
wyszukuje bdy w tekcie ogoszenia i poprawia je, uywajc
podanego sownictwa
poprawnie wypenia luki w treci ogoszenia
poprawia le uyte czasowniki, zastpujc je waciwymi
pisze krtkie ogoszenie do modzieowego czasopisma
niemieckojzycznego w celu poznania nowych przyjaci
do korespondencji, w ktrym uwzgldnia wymagane informacje
nazywa miesice i pory roku
dobiera odpowiednie czynnoci do poszczeglnych pr roku
nazywa waniejsze obchodzone w Niemczech wita i uroczystoci
oraz wymienia w oparciu o kalendarz, w jakich miesicach wypadaj
podaje polskie odpowiedniki przysw niemieckich zwizanych
z miesicami i porami roku
pyta, czym interesuj si jego koledzy / koleanki i sam udziela
odpowiedzi na takie pytanie
krtko opisuje ilustracj i odpowiada na pytania, uywajc
podstawowych zwrotw pomocnych w opisywaniu ilustracji
stosuje poprawnie odmienione czasowniki nieregularne: fahren,
lesen, sehen, sprechen
poprawnie uywa czasownikw rozdzielnie zoonych
waciwie stosuje czasowniki zwrotne
zna podstawowe sownictwo uwzgldnione w spisie Aktiver
Wortschatz

q
q

q
q

q
q

w rozbudowanej formie opowiada o tym, co lubi robi wolnym czasie,


a czego nie lubi
tworzy dialogi, w ktrych pyta rozmwc o spdzanie czasu wolnego
i szeroko informuje o czynnociach wykonywanych przez siebie
w wolnym czasie
pisze prywatny e-mail w odpowiedzi na wybrane ogoszenie prasowe
i docza swoj prac do dossier w portfolio jzykowym
redaguje obszerne ogoszenie do niemieckojzycznego czasopisma
modzieowego w celu nawizania korespondencji z nowymi
przyjacimi, w ktrym zawiera wszystkie wymagane informacje
i docza swoj prac do dossier w portfolio jzykowym
zna wybrane przysowia niemieckie zwizane z miesicami i porami
roku
opisuje ilustracj, umiejtnie uywajc rnorodnych zwrotw
pomocnych w opisywaniu obrazka i szczegowo odpowiada
na pytania zwizane z ilustracj
z wpraw uywa czasownikw nieregularnych: fahren, lesen, sehen,
sprechen, czasownikw rozdzielnie zoonych i czasownikw
zwrotnych
swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sownictwo
zawarte w spisie Aktiver Wortschatz

Maturalne
zakresy
tematyczne

Ucze:
q

Kapitel 5

Wymagania ponadpodstawowe

ycie rodzinne i towarzyskie formy spdzania czasu wolnego

Treci
programowe

Rozdzia

Wymagania podstawowe

Plan wynikowy

24

Wymagania programowe

q
q
q
q

Zeitangaben Wochentage Verabredung Einladung

Kapitel 6

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q

q
q
q
q

podaje czas zegarowy potocznie i oficjalnie


zna wybrane przysowia niemieckie zwizane z tematem Czas
przeprowadza z koleg / koleank rozbudowane dialogi dotyczce
umwienia si na spotkanie
umiejtnie konstruuje dialogi dotyczce zaproszenia na party /
urodziny, rozbudowujc je o wasne pomysy
z wpraw przeprowadza rozmow telefoniczn, w czasie ktrej
dzikuje za zaproszenie na urodziny, pyta o dokadny czas i miejsce
przyjcia oraz potwierdza swoje przybycie
pisze do kolegi z Niemiec rozbudowany e-mail, w ktrym zaprasza go
na swoje urodziny, uwzgldniajc wszystkie wymagane informacje
umiejtnie negocjuje z koleank, odrzucajc jej propozycj pjcia
do kina, proponujc inn form spdzenia czasu i przekonujc j
ostatecznie do swojej propozycji
przygotowuje na konkurs Die schnsten Glckwnsche kartk
z yczeniami urodzinowymi o ciekawej formie graficznej i docza
swoj prac do dossier w portfolio jzykowym (zadanie projektowe)
poprawnie tworzy rzeczowniki od podanych czasownikw
z wpraw posuguje si czasownikiem einladen, czasownikiem
modalnym knnen oraz zaimkami osobowymi w bierniku
sprawnie uywa liczebnikw porzdkowych
swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych
sownictwo zawarte w spisie Aktiver Wortschatz

25

Plan wynikowy

nazywa pory dnia i dni tygodnia


na podstawie wysuchanych dialogw zaznacza, o jakie pory dnia
chodzi
pyta o godzin i podaje czas
poprawnie uywa wyrazw Uhr i Stunde
uzupenia polskie odpowiedniki niemieckich przysw zwizanych
z tematem Czas
na podstawie wysuchanego dialogu zaznacza odpowiednie
informacje
poprawnie porzdkuje kolejno kwestii w dialogu
poprawnie wypenia luki w dialogu
w oparciu o podane sownictwo umawia si na spotkanie z koleg /
koleank
wyszukuje informacje w treci zaproszenia
poprawnie odpowiada na pytania dotyczce treci wysuchanej
rozmowy telefonicznej
na podstawie podanego sownictwa przeprowadza krtkie dialogi
dotyczce zaproszenia na party / urodziny
poprawnie uzupenia tre zaproszenia podanymi rzeczownikami
okrela, ktre z podanych ycze s odpowiednie dla dzieci,
modziey i osb dorosych
odpowiednio dzieli fragmenty dialogu na kwestie wypowiadane
przez solenizanta i goci
przeprowadza krtk rozmow telefoniczn, w ktrej dzikuje
za zaproszenie na urodziny, pyta o czas i miejsce przyjcia
oraz potwierdza swoj obecno
pisze dla kolegi z Niemiec zaproszenie, w ktrym zawiera wymagane
informacje
prowadzi krtkie negocjacje z koleank dotyczce wsplnego
spdzenia czasu, realizujc wymagane zadania
uywa poprawnie odmienionego czasownika einladen
stosuje waciwie odmieniony czasownik modalny knnen
korzystajc ze schematu, waciwie uywa zaimkw osobowych
w bierniku
zna zasady tworzenia liczebnikw porzdkowych i stosuje je
na podstawie schematu
pyta o dat i udziela odpowiedzi
zapisuje daty na podstawie wysuchanego tekstu
zna podstawowe sownictwo uwzgldnione w spisie Aktiver Wortschatz

ycie rodzinne i towarzyskie formy spdzania czasu wolnego, uroczystoci

www.wsip.com.pl

q
q
q
q

Geschenke Vor der Geburtstagsparty

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

podaje wasne skojarzenia ze sowem Geschenke


poprawnie zaznacza, z jakiej okazji dostaje si i daje w Polsce
prezenty
krtko opowiada, z jakiej okazji sam dostaje prezenty
wybiera z listy prezentw propozycje, ktre mu si podobaj lub nie
i w oparciu o podane sownictwo uzasadnia swj wybr
w licie do koleanki, z ktr koresponduje, krtko odpowiada
na pytania przez ni zadane
na podstawie wysuchanego tekstu zaznacza, ktre informacje
s prawdziwe, a ktre faszywe
na podstawie przykadw podaje, jakie prezenty wybiera dla swoich
najbliszych, z jakiej okazji i dlaczego
prowadzi krtkie negocjacje z koleg dotyczce wyboru prezentu
pyta, z jakiej okazji rozmwca kupuje prezenty i informuje
o prezentach, ktre sam kupuje swoim bliskim i znajomym
wykorzystujc podane sownictwo, krtko opowiada, jakie czynnoci
wykonuje si przed przyjciem urodzinowym
na podstawie treci e-maila poprawnie zaznacza, ktre informacje
s prawdziwe, a ktre faszywe
krtko odpowiada na prywatny e-mail
zwile opowiada, jak przygotowuje swoje przyjcia i ktrzy
czonkowie rodziny w czym mu pomagaj
pisze krtkie wiadomoci dla kolegi z wymiany modzieowej
z uwzgldnieniem wszystkich wymaganych informacji
krtko opisuje ilustracj i odpowiada na pytania z ni zwizane
na podstawie schematu poprawnie uywa rzeczownikw
oraz zaimkw osobowych w celowniku
buduje poprawne zdania z uyciem spjnika denn
na podstawie schematu poprawnie tworzy zdania w trybie
rozkazujcym
waciwie rozpoznaje, do jakich osb odnosz si poszczeglne
formy trybu rozkazujcego
zna podstawowe sownictwo uwzgldnione w spisie Aktiver
Wortschatz

q
q
q

q
q

q
q
q

q
q
q

proponuje liczne skojarzenia ze sowem Geschenke


z listy prezentw wybiera pozycje, ktre mu si podobaj lub nie
i szeroko uzasadnia swj wybr
formuuje dusz wypowied w formie listu do koleanki,
z ktr koresponduje, udzielajc wyczerpujcych odpowiedzi
na wszystkie jej pytania
informuje, jakie prezenty wybiera dla swoich najbliszych, z jakiej
okazji i dlaczego, wzbogacajc wypowied o wasne przykady
umiejtnie negocjuje z koleg wybr prezentu dla jednej
z uczestniczek kursu jzykowego, odrzucajc propozycj rozmwcy,
sugerujc kupno czego innego i ostatecznie proponujc
kompromisowe rozwizanie
podczas rozmowy z koleg z Niemiec udziela szczegowych
informacji o tym, z jakich okazji dostaje si w Polsce prezenty, podaje
liczne przykady prezentw, ktre kupuje swoim bliskim i znajomym
oraz pyta rozmwc, z jakiej okazji on kupuje prezenty
sporzdza kola na temat najbardziej nielubianych prezentw,
przedstawia wyniki swojej pracy na forum klasy i uzasadnia swj
wybr oraz docza kola do dossier w portfolio jzykowym
(zadanie projektowe)
przygotowuje dusz pisemn odpowied na e-mail prywatny
opracowuje rozbudowan wypowied ustn o tym, jak przygotowuje
swoje przyjcia i ktrzy czonkowie rodziny w czym mu pomagaj
pisze dla kolegi z wymiany modzieowej wiadomo, w ktrej
szczegowo przedstawia wszystkie wymagane informacje
i docza swoj prac do dossier w portfolio jzykowym
opisuje ilustracj, umiejtnie uywajc rnorodnych zwrotw
pomocnych w opisywaniu obrazka i szczegowo odpowiada
na pytania zwizane z ilustracj
z wpraw uywa rzeczownikw oraz zaimkw osobowych w celowniku
sprawnie operuje zdaniami w trybie rozkazujcym oraz zdaniami
z uyciem spjnika denn
swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sownictwo
zawarte w spisie Aktiver Wortschatz

Maturalne
zakresy
tematyczne

Ucze:
q

Kapitel 7

Wymagania ponadpodstawowe

ycie rodzinne i towarzyskie wita i uroczystoci

Treci
programowe

Rozdzia

Wymagania podstawowe

Plan wynikowy

26

Wymagania programowe

Terminkalender Tagesablauf Am Wochenende

Kapitel 8

q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

Kapitel 9

q
q
q
q

nazywa typowe zajcia i czynnoci wykonywane w cigu tygodnia


w oparciu o notatki w kalendarzu waciwie odpowiada na pytania
na podstawie wysuchanego tekstu ustala kolejno pyta
dziennikarza oraz podaje, ktre informacje s prawdziwe, a ktre
faszywe
poprawnie uzupenia zdania na podstawie przeczytanego tekstu
pyta o wykonywane zwykle w cigu tygodnia zajcia i krtko
odpowiada na podobne pytania
nazywa typowe czynnoci wykonywane w cigu dnia
na podstawie rysunkw chronologicznie porzdkuje czynnoci
wykonywane w cigu dnia
na podstawie wysuchanego tekstu poprawnie wypenia luki,
zaznacza, ktre informacje s prawdziwe, a ktre faszywe
prowadzi rozmow na temat przebiegu dnia z zastosowaniem
godzin
w oparciu o rysunki poprawnie wypenia luki
korzystajc z podanego sownictwa, przygotowuje i przeprowadza
dialog na temat czynnoci wykonywanych w czasie ostatniego
weekendu
zwile informuje o ostatnim weekendzie, realizujc wymagane
zadania
poprawnie powtarza gosk U-Umlaut w wybranych wyrazach
zna sposb tworzenia i waciwie stosuje imiesowy czasu
przeszego
poprawnie buduje zdania w czasie przeszym Perfekt, uywajc
waciwych czasownikw posikowych
zna podstawowe sownictwo uwzgldnione w spisie
Aktiver Wortschatz

rozrnia i nazywa typy budynkw mieszkalnych


na podstawie wysuchanych tekstw przyporzdkowuje
do osb odpowiednie wypowiedzi oraz podaje, ktre informacje
s prawdziwe, a ktre faszywe
w oparciu o przeczytany tekst zaznacza, gdzie i jak chcieliby
mieszka zapytani o to modzi ludzie
korzystajc z podanego sownictwa, opowiada, gdzie i jak chciaby
mieszka oraz krtko to uzasadnia
nazywa pomieszczenia, meble i sprzty domowe
opisuje pomieszczenia wedug wzoru na podstawie rysunku

q
q
q
q
q

q
q
q
q

szczegowo pyta oraz odpowiada na pytania o zajcia wykonywane


zwykle w cigu tygodnia
przygotowuje i przeprowadza rozbudowany dialog na temat
weekendu
szeroko opowiada o ostatnim weekendzie, realizujc wszystkie
wymagane zadania
w wypowiedziach ustnych poprawnie realizuje gosk U-Umlaut
sprawnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych
czas przeszy Perfekt
swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych
sownictwo zawarte w spisie Aktiver Wortschatz

ycie rodzinne i towarzyskie czynnoci ycia codziennego,


formy spdzania czasu wolnego, styl ycia

www.wsip.com.pl

obszernie opowiada, gdzie i jak chciaby mieszka oraz szczegowo


uzasadnia swoj wypowied
pisze wasny, rozbudowany dialog na temat upodoba
mieszkaniowych
swobodnie operuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych nazwami
pomieszcze, mebli i sprztw domowych
wyczerpujco opowiada o swoim pokoju
przestrzegajc wszystkich kryteriw formalnych, pisze do koleanki
list prywatny, w ktrym opisuje swoje mieszkanie i swj pokj,
a nastpnie umieszcza go w dossier w portfolio jzykowym

Plan wynikowy

27

q
q

Wohnen in Deutschland Das Haus von Anjas Familie


Anjas Zimmer Zimmersuche

Kapitel 9

q
q
q
q

q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

q
q

po przeczytaniu listu poprawnie odpowiada na pytania


wykorzystujc podane sownictwo, krtko opowiada o swoim pokoju
formuuje krtk wypowied pisemn na temat swojego
wymarzonego pokoju
pisze prosty list do kolegi z Niemiec, uwzgldniajc wymagane
informacje
wyszukuje waciwe informacje w treci ogoszenia mieszkaniowego,
udziela odpowiedzi na pytania, a nastpnie wypenia luki w dialogu
w oparciu o schemat prowadzi proste dialogi dotyczce wynajcia
mieszkania
przeprowadza zwiz rozmow telefoniczn z oferentem,
w ktrej pyta o wielko mieszkania, wysoko czynszu oraz
pooenie lokalu
prowadzi krtkie negocjacje z koleg dotyczce wsplnego
wynajcia mieszkania
uwzgldniajc wymagane informacje, pisze proste ogoszenie
dotyczce wynajcia pokoju
zadaje pytania oraz udziela odpowiedzi na temat planw zwizanych
ze swoim domem / mieszkaniem w przyszoci
na podstawie sporzdzonego przez siebie na kartce planu pokoju
opowiada koledze o szczegach jego umeblowania, aby partner
mg go na tej podstawie odtworzy, a nastpnie zamieniaj si
rolami
krtko opisuje ilustracj i odpowiada na pytania z ni zwizane
po zapoznaniu si z opisem pokoju zaznacza, ktre informacje
s prawdziwe, a ktre faszywe
poprawnie tworzy rzeczowniki zoone
waciwie stosuje przyimki czce si z biernikiem i celownikiem
poprawnie odmienia i stosuje czasownik modalny wollen
zna podstawowe sownictwo uwzgldnione w spisie Aktiver
Wortschatz

nazywa podstawowe produkty ywnociowe


na podstawie wysuchanych tekstw przyporzdkowuje
do poszczeglnych krajw upodobania kulinarne zwizane
ze niadaniem i w oparciu o nie opowiada, jak wyglda niadanie
w tych krajach

q
q

q
q
q
q

q
q

szczegowo opisuje swj wymarzony pokj, a prac docza


do dossier w portfolio jzykowym
samodzielnie pisze list do kolegi z Niemiec, dokadnie opisujc swj
nowy dom wraz z pomieszczeniami i umeblowaniem, okolic, wady
i zalety nowego miejsca zamieszkania, a nastpnie docza prac
do dossier w portfolio jzykowym
przeprowadza rozbudowane dialogi dotyczce wynajcia mieszkania
z wpraw prowadzi rozmow telefoniczn z oferentem, w czasie
ktrej uzyskuje informacje o wielkoci mieszkania, wysokoci czynszu
oraz pooeniu lokalu
umiejtnie negocjuje z koleg, odrzucajc jego propozycj
zamieszkania w akademiku i przekonujc go ostatecznie
do wsplnego wynajcia mieszkania
z wpraw redaguje ogoszenie w sprawie pokoju do wynajcia,
realizujc wszystkie wymagane kryteria i informacje, a swoj prac
docza do dossier w portfolio jzykowym
prowadzi rozmow na temat planw na przyszo zwizanych
z posiadaniem domu / mieszkania, a zanotowane odpowiedzi
obszernie prezentuje na forum klasy
w oparciu o naszkicowany przez siebie plan pokoju z du wpraw
opowiada koledze o wszystkich szczegach jego umeblowania, aby
partner mg go na tej podstawie odtworzy, a nastpnie przejmuje
rol partnera
opisuje ilustracj, umiejtnie uywajc rnorodnych zwrotw
pomocnych w opisywaniu obrazka i szczegowo odpowiada
na pytania zwizane z ilustracj
z wpraw tworzy rzeczowniki zoone
sprawnie stosuje przyimki czce si z biernikiem i celownikiem
bezbdnie odmienia i stosuje czasownik modalny wollen
swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sownictwo
uwzgldnione w spisie Aktiver Wortschatz
nazywa liczne produkty ywnociowe
szczegowo opowiada o upodobaniach ywieniowych Polakw
i Niemcw, omawiajc liczne podobiestwa i rnice
swobodnie prezentuje na forum klasy informacje uzyskane od kolegi /
koleanki na temat ich przyzwyczaje ywieniowych

Maturalne
zakresy
tematyczne

Ucze:
q

Kapitel 10

Wymagania ponadpodstawowe

dom miejsce zamieszkania, opis mieszkania / domu, pomieszcze domu i ich


wyposaenia, poszukiwanie mieszkania, wynajmowanie mieszkania

Treci
programowe

Rozdzia

Wymagania podstawowe

Plan wynikowy

28

Wymagania programowe

q
q

Mahlzeiten Essen auer Haus Gesundes Essen

Kapitel 10

q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q

q
q

q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

q
q
q

q
q

umiejtnie prowadzi rozmow z koleg na temat jego upodoba


ywieniowych, wyczerpujco opowiada o swoich ulubionych
potrawach oraz pyta o potrawy, ktrych nie lubi rozmwca
korzystajc ze sownika przysw, zapisuje polskie odpowiedniki
niemieckich przysw zwizanych z jedzeniem
prowadzi rozbudowane dialogi w barze szybkiej obsugi
samodzielnie pisze dialog rozgrywajcy si w barze szybkiej obsugi,
wykorzystujc poznane zwroty i wyraenia
nazywa liczne czynnoci zwizane z przygotowaniem potraw
wyraa obszerne opinie na temat spoywanych posikw
szczegowo prezentuje koleance przepis na przygotowan
przez siebie potraw, informujc, jakich uy produktw,
jak j przygotowa oraz jak smakowaa gociom
pisze do koleanki z Niemiec rozbudowany e-mail, podajc przepis
na tradycyjn polsk potraw oraz realizuje szczegowo wszystkie
wymagane w zadaniu informacje, a cao zamieszcza w dossier
w portfolio jzykowym
udziela szczegowych rad dotyczcych zdrowego odywiania
umiejtnie wyraa opinie na temat spoywanych posikw
uywajc licznych argumentw, aktywnie bierze udzia w dyskusji
na temat produktw, ktre s zdrowe oraz takich, ktre naley
spoywa tylko w maych ilociach
uczestniczy w projekcie polegajcym na przygotowaniu w grupach
przepisw na ulubione potrawy, prezentuje je w atrakcyjnej formie
i publikuje w miniksice kucharskiej, zamieszczajc dodatkowo
rysunek bd zdjcie potrawy (praca projektowa)
opisuje ilustracj, umiejtnie uywajc rnorodnych zwrotw
pomocnych w opisywaniu obrazka i szczegowo odpowiada
na pytania zwizane z ilustracj
sprawnie stosuje czasownik modalny sollen oraz zaimek
nieokrelony man
swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sownictwo
zawarte w spisie Aktiver Wortschatz

29

Plan wynikowy

na podstawie przeczytanych tekstw opowiada o posikach


spoywanych w Niemczech i w Polsce oraz wymienia podobiestwa
i rnice
uzyskuje informacje na temat przyzwyczaje ywieniowych kolegi /
koleanki i krtko przedstawia na forum, czego si dowiedzia
prowadzi rozmow z koleg na temat jego przyzwyczaje
ywieniowych, informuje o swoich ulubionych daniach oraz pyta
o nielubiane potrawy
po przeczytaniu wypowiedzi uczniw na temat ich odywiania
przyporzdkowuje informacje do poszczeglnych osb
zna i stosuje niemieckie przysowia dotyczce tematu Jedzenie
poprawnie uzupenia poznane przysowia
rozwizuje krzywk obrazkow, wpisujc odpowiednie nazwy
artykuw spoywczych
poprawnie tworzy rzeczowniki zoone zwizane z jedzeniem
z podanych produktw ukada swoje dwudniowe menu
po wysuchaniu dialogw w barze szybkiej obsugi przyporzdkowuje
do nich rysunki z odpowiednimi potrawami, a nastpnie w oparciu
o schemat przeprowadza podobne dialogi
pisze krtki dialog toczcy si w barze szybkiej obsugi
nazywa podstawowe czynnoci zwizane z przygotowaniem potraw
waciwie przyporzdkowuje produkty do pojcia nadrzdnego
podaje koleance prosty przepis na przygotowan przez siebie
potraw, informujc, jakich uy produktw, jak j przygotowa
oraz jak smakowaa gociom
po przeczytaniu przepisu na saatk objania przyjacice,
jak przyrzdzi tak potraw
pisze do koleanki z Niemiec prosty e-mail, w ktrym podaje przepis
na tradycyjn polsk potraw oraz prosi o przepis na tradycyjn
potraw niemieck
udziela krtkich rad dotyczcych zdrowego odywiania
wyraa krtkie opinie na temat spoywanych posikw
uczestniczy w dyskusji na temat produktw, ktre s zdrowe
oraz takich, ktre naley spoywa tylko w maych ilociach
krtko opisuje ilustracj i odpowiada na pytania z ni zwizane
poprawnie odmienia i stosuje czasownik modalny sollen
waciwie stosuje zaimek nieokrelony man
zna podstawowe sownictwo uwzgldnione w spisie Aktiver
Wortschatz

ywienie artykuy spoywcze, przygotowanie potraw, posiki, lokale gastronomiczne

www.wsip.com.pl

q
q

Einkaufen wo und was? Im Lebensmittelgeschft


Im Bekleidungsgeschft Im Supermarkt

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

zna podstawowe sownictwo zwizane z zakupami, nazywa rodzaje


sklepw i towary, ktre mona w nich kupi
opowiada, gdzie zazwyczaj robi zakupy
podaje pojcia nadrzdne do wymienionych artykuw
okrela iloci, miary i opakowania artykuw spoywczych
na podstawie listy zakupw opowiada, co jest potrzebne,
aby wyda przyjcie
poprawnie podaje ceny produktw
waciwie uzupenia dialog podanym sownictwem, czy i uzupenia
zdania, ustala poprawn kolejno wypowiedzi
poprawnie zaznacza wypowiedzi sprzedawczyni lub klientw sklepu
prowadzi wedug schematu proste dialogi odbywjce si w sklepie
spoywczym i odzieowym
zasiga informacji w sklepie odzieowym, pytajc o wybran cz
garderoby, rozmiar, kolory oraz moliwo jej przymierzenia
pisze krtk wiadomo, w ktrej uwzgldnia wymagane informacje
po wysuchaniu tekstu na temat zakupw w supermarkecie zaznacza
wymagane informacje
na podstawie notatki dotyczcej supermarketu zaznacza,
ktre informacje s prawdziwe, a ktre faszywe
prowadzi rozmow na temat robienia zakupw, a zebrane informacje
przedstawia na forum klasy
pisze do koleanki krtki e-mail na temat zakupw, podajc wszystkie
wymagane informacje
krtko opisuje ilustracj i odpowiada na pytania z ni zwizane
poprawnie buduje zdania okolicznikowe przyczyny ze spjnikiem weil
odmienia i stosuje czasownik modalny mssen
poprawnie buduje zdania dopenieniowe ze spjnikiem dass
poprawnie powtarza gosk dugie e w wybranych wyrazach
zna podstawowe sownictwo uwzgldnione w spisie Aktiver
Wortschatz

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q
q

stosuje rozbudowane sownictwo zwizane z zakupami, nazywa


rodzaje sklepw i liczne towary, ktre mona w nich kupi
szczegowo opowiada, gdzie zazwyczaj robi zakupy, podajc
obszerne uzasadnienie
bezbdnie okrela iloci, miary i opakowania artykuw spoywczych
samodzielnie prowadzi rozbudowane dialogi odbywajce si
w sklepie spoywczym i odzieowym
sprawnie zasiga informacji w sklepie odzieowym, uzyskujc
odpowiedzi na temat rozmiaru, kolorw i moliwoci przymierzenia
wybranej czci garderoby
umiejtnie pisze wiadomo, uwzgldniajc wszystkie wymagane
informacje
prowadzi rozmow na temat robienia zakupw, a zebrane informacje
wyczerpujco przedstawia na forum klasy
przygotowuje w zespole asocjogram do tematu Zakupy i umieszcza
go w dossier w portfolio jzykowym (praca projektowa)
pisze do koleanki rozbudowany e-mail na temat zakupw,
uwzgldniajc szczegowo wszystkie podane informacje
opisuje ilustracj, umiejtnie uywajc rnorodnych zwrotw
pomocnych w opisywaniu obrazka i szczegowo odpowiada
na pytania zwizane z ilustracj
z wpraw stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych
zdania okolicznikowe przyczyny ze spjnikiem weil oraz zdania
dopenieniowe ze spjnikiem dass
sprawnie stosuje czasownik modalny mssen
w wypowiedziach ustnych poprawnie realizuje gosk dugie e
swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych
sownictwo uwzgldnione w spisie Aktiver Wortschatz

Maturalne
zakresy
tematyczne

Ucze:
q

Kapitel 11

Wymagania ponadpodstawowe

zakupy i usugi rodzaje sklepw, towary, kupowanie

Treci
programowe

Rozdzia

Wymagania podstawowe

Plan wynikowy

30

Wymagania programowe

Sportarten Wie sportlich sind deutsche Jugendliche? Sporttag in der Schule

Kapitel 12

q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q

nazywa dyscypliny sportowe


rozpoznaje rne dyscypliny sportu na podstawie zdj
w oparciu o wysuchane teksty przyporzdkowuje dyscypliny
sportowe do wybranych osb, wypenia luki w zdaniach,
podkrela w zdaniach niezgodnoci z nagraniem i je poprawia
pyta koleg / koleank o dyscypliny sportowe, ktre uprawia i uwaa
za interesujce lub nieinteresujce czy niebezpieczne, a zanotowane
odpowiedzi krtko przedstawia na forum klasy
waciwie czy nazwiska znanych sportowcw z dyscyplinami,
w ktrych osignli sukcesy
numeruje zdania, aby powsta z nich jednolity dialog dotyczcy
sportu
w oparciu o przeczytany tekst wpisuje odpowiednie imiona w tabeli
korzystajc z podanego sownictwa, opowiada, gdzie uprawia sport
na podstawie materiau pomocniczego mwi, dlaczego powinno si
uprawia sport i dlaczego ludzie uprawiaj sport
prowadzi dialogi na temat sportu wedug schematu
pyta koleg z Niemiec o jego ulubion dyscyplin sportu, jak czsto
uprawia sport oraz o moliwoci uprawiania sportu w jego miejscu
zamieszkania
mwi koledze z Niemiec, jak dyscyplin sportu uprawia, krtko
opowiada o zainteresowaniach sportowych swoich kolegw z klasy
oraz o moliwociach uprawiania sportu w swojej miejscowoci
po przeczytaniu listu na temat szkolnego dnia sportu zaznacza,
ktre informacje s prawdziwe, a ktre faszywe
zwile opowiada o dniu sportu, wykorzystujc podany program
krtko relacjonuje koledze z Niemiec dzie sportu w swojej szkole,
uwzgldniajc wymagane informacje
po przeczytaniu tekstu na temat baseballu w Niemczech zaznacza,
ktre zdania s prawdziwe, a ktre faszywe
krtko opisuje ilustracj i odpowiada na pytania z ni zwizane
poprawnie tworzy regularne oraz nieregularne formy stopniowania
przymiotnikw i przyswkw
poprawnie tworzy rzeczowniki pochodzce od czasownikw
poprawnie powtarza spgosk ch w wybranych wyrazach
zna podstawowe sownictwo uwzgldnione w spisie Aktiver
Wortschatz

q
q

q
q
q
q
q

q
q
q
q

q
q
q
q

zna nazwy wielu dyscyplin sportowych


umiejtnie pyta koleg / koleank o dyscypliny sportowe, ktre
uprawia i uwaa za interesujce / nieinteresujce lub niebezpieczne,
a zanotowane odpowiedzi szczegowo relacjonuje na forum klasy
szczegowo opowiada, gdzie uprawia sport
swobodnie mwi, dlaczego powinno si uprawia sport i dlaczego
ludzie uprawiaj sport
z wpraw prowadzi rozbudowane dialogi na temat sportu
umiejtnie pyta koleg z Niemiec o jego ulubion dyscyplin sportu,
jak czsto uprawia sport i dlaczego ludzie uprawiaj sport
mwi koledze z Niemiec, jak dyscyplin sportu uprawia, obszernie
opowiada o zainteresowaniach sportowych swoich kolegw z klasy
oraz o moliwociach uprawiania sportu w swojej miejscowoci
wyczerpujco opowiada o dniu sportu wedug programu
szczegowo relacjonuje koledze z Niemiec przebieg dnia sportu
w swojej szkole, uwzgldniajc wszystkie wymagane informacje
odpowiada na list od koleanki dotyczcy dnia sportu w jej szkole,
a nastpnie umieszcza go w dossier w portfolio jzykowym
wykorzystujc informacje z czasopism i / lub internetu, przygotowuje
w dowolnej formie (prezentacja multimedialna, plakat) oraz
przedstawia na forum klasy sylwetk swojego ulubionego sportowca
(zadanie projektowe)
opisuje ilustracj, umiejtnie uywajc rnorodnych zwrotw
pomocnych w opisywaniu obrazka i szczegowo odpowiada
na pytania zwizane z ilustracj
sprawnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych formy
stopniowania przymiotnikw i przyswkw
bezbdnie tworzy rzeczowniki pochodzce od czasownikw
w wypowiedziach ustnych waciwie wymawia spgosk ch
swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sownictwo
uwzgldnione w spisie Aktiver Wortschatz

sport popularne dyscypliny sportu, imprezy sportowe

www.wsip.com.pl

Plan wynikowy

31

Verkehrsmittel Reiseauskunft In Salzburg Nach dem Weg fragen

q
q
q
q
q

q
q
q
q

q
q
q

nazywa rodki lokomocji i zna podstawowe sownictwo zwizane


z podrowaniem
po wysuchaniu rozmowy zaznacza, jakie rodki lokomocji zostay
wymienione w dialogu
wykorzystujc podane sownictwo, pyta koleg / koleank, jakimi
rodkami lokomocji chtnie / niechtnie podruje i dlaczego,
co nastpnie krtko relacjonuje na forum klasy
po wysuchaniu rozmowy w informacji kolejowej poprawnie wypenia
luki
w oparciu o schemat prowadzi krtkie dialogi w informacji kolejowej,
korzystajc z zamieszczonego rozkadu jazdy
poprawnie zapisuje pytania odnoszce si do informacji
zaznaczonych na rozkadzie jazdy
po analizie tekstu pocztwek z Salzburga uzupenia wymagane
informacje
przeprowadza krtk rozmow telefoniczn z koleg z Austrii,
w ktrej informuje o wycieczce klasowej do Austrii, podaje termin
przyjazdu oraz wyraa ch spotkania z rozmwc
krtko relacjonuje koledze / koleance swj pobyt w Austrii,
informujc, dokd i na jak dugo wyjecha/a, jak spdza/a tam czas
oraz co wywaro na nim / niej najwiksze wraenie
podczas wycieczki do Austrii pisze krtk kartk pocztow
do koleanki z Niemiec, uwzgldniajc wymagane informacje
na podstawie wysuchanych dialogw poprawnie umiejscawia
obiekty na planie miasta
wykorzystujc podane wyraenia, pyta o drog w obcym miecie
oraz udziela odpowiedzi na podobne pytania
koncentrujc si na realizacji wymaganych zada, prowadzi krtk
rozmow telefoniczn, w trakcie ktrej umawia si na spotkanie
z koleank z Austrii w swoim miecie
zna i poprawnie stosuje przyimki czce si z celownikiem
oraz przyimki czce si z biernikiem
poprawnie tworzy zdania pytajce zalene oraz zdania dopenieniowe
ze spjnikiem ob
zna podstawowe sownictwo uwzgldnione w spisie Aktiver
Wortschatz

q
q

q
q

q
q
q
q

q
q
q

nazywa liczne rodki lokomocji oraz stosuje rozbudowane sownictwo


zwizane z podrowaniem
samodzielnie pyta koleg / koleank, jakimi rodkami lokomocji
chtnie / niechtnie podruje i dlaczego, co nastpnie szczegowo
relacjonuje na forum klasy
prowadzi rozbudowane dialogi w informacji kolejowej, wykorzystujc
zamieszczony rozkad jazdy
sprawnie prowadzi rozmow telefoniczn z koleg z Austrii, w ktrej
informuje go o wycieczce klasowej do Austrii, podaje termin przyjazdu
oraz wyraa ch spotkania z rozmwc
szczegowo relacjonuje koledze / koleance swj pobyt w Austrii,
informujc, dokd i na jak dugo wyjecha/a, jak spdza/a tam czas
oraz co wywaro na nim / niej najwiksze wraenie
z wpraw pisze do koleanki z Niemiec obszern kartk pocztow
z wycieczki do Austrii, uwzgldniajc wszystkie wymagane informacje
umiejtnie pyta o drog w obcym miecie oraz udziela
wyczerpujcych odpowiedzi na podobne pytania
udziela rozbudowanych odpowiedzi pisemnych na pytania o drog
prowadzi rozmow telefoniczn z koleank z Austrii, w trakcie ktrej
umawia si z ni na spotkanie w swoim miecie oraz podaje wszystkie
wymagane informacje
z wpraw uywa przyimkw czcych si z celownikiem oraz
przyimkw czcych si z biernikiem
sprawnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych zdania
pytajce zalene oraz zdania dopenieniowe ze spjnikiem ob
swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sownictwo
uwzgldnione w spisie Aktiver Wortschatz

Maturalne
zakresy
tematyczne

Ucze:
q

Kapitel 13

Wymagania ponadpodstawowe

podrowanie i turystyka rodki transportu, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie


elementy wiedzy o Austrii

Treci
programowe

Rozdzia

Wymagania podstawowe

Plan wynikowy

32

Wymagania programowe

q
q
q
q
q

Urlaubsplne Im Reisebro

Kapitel 14

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q

q
q

stosuje bogate sownictwo dotyczce planw wakacyjnych


i urlopowych
informuje koleg z Niemiec, kiedy s ferie w Polsce i jak dugo trwaj
oraz udziela wyczerpujcych odpowiedzi na zadane pytania
szeroko opowiada, co mona robi w czasie ferii zimowych,
jesiennych, wielkanocnych i letnich
umiejtnie pyta koleg / koleank, co chciaby / chciaaby robi
podczas wakacji
formuuje rozbudowan wypowied pisemn na temat:
Co najchtniej robisz w czasie ferii?
wybiera z przedstawionych ofert wyjazdw wakacyjnych najbardziej
interesujc i z du wpraw uzasadnia swj wybr
szczegowo opowiada, co zamierza robi w czasie wakacji
oraz czy moe sam wyjeda na wakacje
sprawnie zasiga informacji w biurze podry, pytajc o letni ofert
dla modziey, okrela cel podry i prosi o katalog uwzgldniajcy ceny
po przeczytaniu listu wyczerpujco odpowiada na pytania dotyczce
jego treci
z wpraw konstruuje list oficjalny do ogaszajcej si w internecie
szkoy jzykowej i zawiera w nim wszystkie wymagane informacje
i docza swoj prac do dossier w portfolio jzykowym
wyszukuje w internecie trzy rone propozycje ciekawego spdzenia
wakacji letnich w krajach niemieckiego obszaru jzykowego,
a nastpnie przedstawia je w atrakcyjnej formie (zadanie projektowe)
swobodnie przeprowadza rozmow z koleank na temat wsplnego
spdzenia wakacji i szczegowo realizuje wymagane zadania
zachowujc wszystkie wymogi formalne, umiejtnie pisze do kolegi
z Niemiec list na temat planowanego wyjazdu wakacyjnego, podaje
wymagane informacje, a nastpnie umieszcza prac w dossier
w portfolio jzykowym
opisuje ilustracj, umiejtnie uywajc rnorodnych zwrotw
pomocnych w opisywaniu obrazka i szczegowo odpowiada
na pytania zwizane z ilustracj
sprawnie posuguje si w wypowiedziach ustnych i pisemnych
czasownikiem modalnym drfen oraz pozostaymi czasownikami
modalnymi
bezbdnie rozpoznaje dugie i krtkie samogoski
swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sownictwo
zawarte w spisie Aktiver Wortschatz

33

Plan wynikowy

zna sownictwo dotyczce planw wakacyjnych i urlopowych,


poprawnie uzupenia tekst podanym sownictwem
mwi o terminach i czasie trwania ferii w Polsce i w Niemczech
krtko informuje koleg z Niemiec, kiedy s ferie w Polsce i jak dugo
trwaj oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania
opowiada na podstawie tabeli, co mona robi w czasie ferii
zimowych, jesiennych, wielkanocnych i letnich
wykorzystujc podane sownictwo, pyta koleg / koleank,
co chciaby / chciaaby robi podczas wakacji
formuuje krtk wypowied pisemn na temat: Co najchtniej
robisz w czasie ferii?
na podstawie wysuchanego tekstu przyporzdkowuje oferty
urlopowe do waciwych osb oraz uzupenia tabel pasujcymi
informacjami
wybiera z przedstawionych ofert wyjazdw wakacyjnych najbardziej
interesujc i krtko uzasadnia swj wybr
w oparciu o podane sownictwo krtko opowiada, co zamierza robi
w czasie wakacji oraz czy moe sam wyjeda na wakacje
na podstawie wysuchanego tekstu zaznacza odpowiedni ofert
biura podry, zaznacza informacje prawdziwe i faszywe
zasiga informacji w biurze podry, pytajc o letni ofert dla
modziey, okrela cel podry i prosi o katalog uwzgldniajcy ceny
po przeczytaniu listu zwile odpowiada na pytania dotyczce jego
treci
pisze krtki list oficjalny do szkoy jzykowej, ktrej ogoszenie znalaz
w internecie, zawierajc w nim wymagane informacje
po zapoznaniu si z ofert szkoy jzykowej zaznacza, ktre
informacje s prawdziwe, a ktre faszywe
przeprowadza rozmow z koleank na temat wsplnego spdzenia
wakacji, realizujc wymagane zadania
planuje wymarzon podr, uzupeniajc wymagane informacje
koncentrujc si na wymaganych informacjach, pisze do kolegi
z Niemiec krtki list na temat planowanego wyjazdu wakacyjnego
krtko opisuje ilustracj i odpowiada na pytania z ni zwizane
poprawnie odmienia i odpowiednio stosuje czasownik modalny
drfen
rozpoznaje dugie i krtkie samogoski w wybranych wyrazach
zna podstawowe sownictwo uwzgldnione w spisie Aktiver
Wortschatz

podrowanie i turystyka baza noclegowa, informacja turystyczna, zwiedzanie


ycie rodzinne i towarzyskie formy spdzania czasu wolnego

www.wsip.com.pl

Testy
Testy proponowane w ksice nauczyciela mog suy do kopiowania dla caej klasy lub by podstaw
dla nauczyciela/ki do napisania wasnych testw. Polecamy te nasze testy zamieszczone w internecie.
Znajd tam Pastwo po dwa testy do kadego rozdziau, co pozwoli podzieli klas na dwie grupy.
W kadym tecie ucze moe zdoby 40 punktw.
Oto proponowana przez nas punktacja do testw:
4039 pkt: celujcy
3836 pkt: bardzo dobry
3531 pkt: dobry
3025 pkt: dostateczny
2418 pkt: dopuszczajcy
W testach do rozdziaw 5, 7, 9, 12, 13, 14 pojawiaj si zadania nawizujce form
do zada maturalnych.
Zadania te proponujemy ocenia wedug kryteriw maturalnych:
Tre

Liczba
punktw

34

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

Poprawno
jzykowa

01

01

01

01

01

Razem

05

Testy

Test 1
1

_____ / 6 pkt

Ergnze den Text.

Uzupenij tekst.

Trage das entsprechende Verb


in der richtigen Form ein.

_____ / 9 pkt

Wpisz odpowiedni czasownik


we waciwej formie.

(1.)_________________ Tag! Mein (2.)_________________


ist Laura Clemens. Ich wohne in Kln,
in (3.)__________________ . Ich (4.)__________________
Deutsche. Meine (5.)___________________________ ist
Deutsch. Meine (6.)___________________________ sind

Wie (1.)____________ ihr?


Julia und Magda.
Woher (2.)____________ du, Julia?
Aus Polen, aus Biaystok.

Italienisch und Englisch.

(3.)____________ Magda auch in Biaystok?


Nein, in Lublin.

_____ / 4 pkt

Trage die Nationalitt ein.


Wpisz narodowo.

(4.)____________ du gut Deutsch, Julia?


Nein, noch nicht, aber ich (5.)____________ Deutsch
hier im Sprachkurs.

1. Zynthia kommt aus Paris.

(6.)____________ du auch Pole, Oliver?

Sie ist _______________________ .

Nein, ich (7.)____________ Schweizer.

2. Harry wohnt in London.

(8.)____________ Lorenzo und Chiara Deutsche?

Er ist ________________________ .

Nein, sie (9.)____________ Italiener.

3. Lukas kommt aus Berlin.


Er ist ________________________ .

4. Julia wohnt in Warschau.

Utwrz zdania. Pamitaj o odpowiedniej


formie czasownika.

Sie ist ________________________ .

_____ / 6 pkt

Bilde Stze.

_____ / 4 pkt

Targe die Fragewrter ein.


Wpisz swka pytajce.

1. sein Name mein Thomas


_________________________________________________
2. sprechen als Laura Muttersprache Deutsch
_________________________________________________

1. __________ machst du hier?


Ich lerne Deutsch an einer Sprachschule.

3. in wohnen Frankreich meine Brieffreundin


_________________________________________________

2. __________ kommt ihr?


Wir kommen aus der Schweiz.
3. __________ wohnt Viktoria?

Sie wohnt in Wien.


4. __________ Fremdsprachen lernen Emily und Jack?

Wie sagst du das auf Deutsch? _____ / 6 pkt


Schreibe.
Jak to powiesz po niemiecku? Napisz.

Deutsch und Spanisch.

1. Zapytaj koleg z Niemiec o jzyki obce, ktrych uczy


si w szkole.

_____ / 5 pkt

Was passt zusammen?


Verbinde.

_________________________________________________

Co do czego pasuje? Pocz.

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Vaduz
Berlin
Luxemburg
Bern
Wien
2.

www.wsip.com.pl

a.
b.
c.
d.
e.
3.

_________________________________________________
2. Wyra rado z nowej znajomoci z koleg z Niemiec.

Deutschland
sterreich
die Schweiz
Liechtenstein
Luxemburg
4.

5.

_________________________________________________
_________________________________________________
3. Wyra przekonanie, e si jeszcze zobaczycie.
_________________________________________________
_________________________________________________

Liczba punktw:

/ 40

35

Testy

Test 2
1

Lies den Text, finde fnf Fehler _____ / 5 pkt


und korrigiere sie.

_____ / 7 pkt

Ordne zu.
Przyporzdkuj.

Przeczytaj tekst, znajd pi bdw i je popraw.

1. Vor- und Familienname

a. 26.03.1979

Das ist Patrick Levy. Er lernt aus Frankreich und


wohnt aus Straburg. Er ist jetzt 16 Jahre fleiig.
Er ist Schler. Seine Handynummer ist Franzsisch
und seine Fremdsprachen sind Englisch und Spanisch.
Er lernt auch gern Deutsch. Er heit jetzt in Deutschland
im Sprachkurs.

2. Ort

b. Langstrae 17

3. Postleitzahl

c. Deutschland

4. Land

d. Informatiker

1. __________________________________________

5. Geburtsdatum

e. 80538

6. Beruf

f. Markus Knde

7. Strae

g. Mnchen

1.

2. __________________________________________

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________

In welchem Jahr sind diese


Menschen geboren?
Schreibe in Worten.

1. Albert Einstein (1879)


_________________________________________________

_____ / 4 pkt

Co nie pasuje? Przekrel.

_____ / 6 pkt

W ktrym roku urodzili si ci ludzie?


Zapisz sownie.

Was passt nicht in die Reihe?


Streiche durch.

1. wann wo woher wir


2. Hallo! Auf Wiedersehen! Gr dich! Guten Tag!
3. Begrungsparty Familienname Geburtsdatum
Wohnort
4. Tschs! Guten Abend! Gute Nacht!
Auf Wiedersehen!

_________________________________________________
2. Patrick Sskind (1949)
_________________________________________________

Trage die Fragewrter ein.

______ / 4 pkt

Wpisz swka pytajce.

_________________________________________________
3. Angela Dorothea Merkel (1954)

1. __________ alt ist Jan? Er ist schon 18.

_________________________________________________

2. __________ gehst du? In die Sprachschule.

_________________________________________________

3. __________ suchst du? Ich suche den Videoraum.


4. __________ kommt Jonas? Aus der Schweiz.

Wie viele Einwohner haben


diese Stdte? Korrigiere
die Fehler in der schriftlichen
Aufzeichnung.

_____ / 6 pkt

Ilu mieszkacw maj te miasta?


Popraw bdy w zapisie sownym.

1. Warschau 1 694 825 eine Million sechshundertvierzehnundneunzehntausendachthundertfnfundzwanzig

Wie sagst du das auf Deutsch? _____ / 8 pkt


Schreibe.
Jak to powiesz po niemiecku? Napisz.

1. ycz koledze wybierajcemu si na przyjcie dobrej


zabawy.
_________________________________________________
2. Zapytaj koleank o numer telefonu.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

3. Zapytaj o godzin rozpoczcia przyjcia.

2. Bern 127 421 zweihundertsiebenundzwanzigvierhunderteinundzwanzig

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Zapytaj koleg z Niemiec o wiek.

3. Vaduz 5143 fnfhunderteinhundertdreiundvierzehn


_________________________________________________

36

Liczba punktw:

/ 40

Testy

Test 3
1

Lies den Text.


_____ / 7 pkt
Richtig oder falsch? Kreuze an.

Wo liegen die Stdte?


Ergnze die Stze.

_____ / 4 pkt

Okrel pooenie geograficzne tych miast.


Uzupenij zdania.

Przeczytaj tekst i zaznacz, ktre zdania


s prawdziwe (r), a ktre faszywe (f).

Hallo! Mein Name ist Antonio und ich komme


aus Norditalien. Da wohne ich in einer
wunderschnen Stadt Brenero, wo mein Vater
als Ingenieur und meine Mutter als Informatikerin
arbeiten. Meine Stadt liegt an der Grenze
zu sterreich. So sprechen hier sehr viele Leute
perfekt Deutsch, aber ich nicht. Deshalb gehe
ich jetzt in die Sprachschule und lerne fleiig.
Das macht richtig Spa! Den Sprachkurs finde
ich sehr interessant, auch die Kursteilnehmer
sind toll.

1. Bonn liegt __________________ von Kln.


2. Bochum liegt __________________ von Essen.
3. Essen liegt __________________ von Kln.

4. Aachen liegt __________________ von Bonn.

1. Antonio ist Spanier.


2. Brenero liegt im Norden von Italien.

3. Antonios Eltern arbeiten in sterreich.


4. Antonio spricht sehr gut Deutsch.

Nominativ oder Akkusativ?


Trage die bestimmten
Artikel ein.

_____ / 7 pkt

Wpisz rodzajnik okrelony w mianowniku


lub bierniku.

5. Er besucht einen Deutschkurs.


6. Antonio findet die Kursteilnehmer sehr nett.

1. Die Schler suchen _________ Computerraum.

7. Er lernt Deutsch gern.

2. Wo ist _________ Rucksack von Martha?


3. Sandra schreibt jetzt _________ Hausaufgabe.

_____ / 4 pkt

Ergnze die Stze.

4. Pablo besucht _________ Deutschkurs.


5. Wann ist _________ Kontrollarbeit in Englisch?

Uzupenij zdania.

6. Wo hast du _________ Lineal?


1. Entschuldigen ______ , wo ist hier die Aula?

7. Peter mag _________ Lehrer nicht.

Tut mir ______ , keine Ahnung.


2. Wo ist hier das Institut?
Geradeaus und dann die erste ____________ links.
3. Entschuldigung, wo ist hier die Toilette?
Geh die ____________ runter und dann nach rechts.

Trage ein: er / sie / es.

_____ / 4 pkt

Wpisz: er / sie / es.

1. Was lernt Sven?


_________ lernt Chemie.

Trage ein: der / die / das.

_____ / 3 pkt

Wpisz rodzajniki okrelone.

2. Wo befindet sich das Sekretariat?


_________ ist hier links.
3. Ich gehe hier in die Sprachschule.
_________ heit Sprachbrse.

1. _________ Kuli

4. _________ Bleistift

2. _________ Wrterbuch

5. _________ Buch

4. Wie findest du Herrn Prinz?

3. _________ Spiegel

6. _________ Brille

_________ ist sehr nett.

www.wsip.com.pl

37

Testy

Trage die entsprechenden Verben in der richtigen Form ein.

_____ / 7 pkt

Wpisz odpowiednie czasowniki we waciwej formie.

1. Wir verstehen noch nicht alles, aber der Lehrer _______________ uns alles.
2. Ihr _______________ CDs oder Kassetten.
3. Gregor versteht nicht alles, deshalb _______________ er viele Fragen.
4. Der Lehrer _______________ immer auf die Fragen.
5. Du _______________ leider noch viele Fehler.
6. Die Schler _______________ Deutsch sehr gern.
7. Deutsch _______________ Spa!

Was magst du (nicht) und was machst du (nicht) gern? Schreibe.

______ / 4 pkt

Napisz, co lubisz (robi), a czego nie.

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Liczba punktw:

38

/ 40

Testy

Test 4
1

Lies den Brief.


_____ / 6 pkt
Richtig oder falsch? Kreuze an.

Utwrz zdania. Zacznij od wyrnionych


czci zda.

Przeczytaj list. Zaznacz, ktre zdania


s prawdziwe (r), a ktre faszywe (f).

Hamburg, den 14.07.2007


Liebe Sylwia,
vielen Dank fr Deinen Brief und die Fotos
von Deiner Familie.
Ich bin jetzt bei meinen Groeltern auf dem Land.
Sie haben viele Tiere: Hunde, Katzen, Pferde.
Mein Opa ist Tierarzt von Beruf. Der Beruf
ist unsere Familientradition. Ich mchte aber
Informatiker werden und bei einer Computerfirma
arbeiten, wie mein Onkel Klaus. Meine Oma
ist Hausfrau. Sie kocht sehr gut.
Hier ist auch mein Cousin Alex. Er wohnt
in Frankreich, bei Straburg. Seine Mutter,
meine Tante Jeannette, ist Franzsin.
Und sein Vater, mein Onkel Klaus, ist Deutscher.
Alex spricht Franzsisch, Deutsch und lernt
Englisch. Ich mchte einen Franzsischkurs
in Straburg besuchen.
Wie findest du Deinen Deutschkurs?
Woher kommen die Kursteilnehmer?
Fr heute ist das alles. Ich warte auf Deinen Brief
oder Deine E-Mail.
Ich gre Dich
Rolf
r

1. kommen heute leider nicht er


_________________________________________________
_________________________________________________
2. Arzt arbeiten mein Cousin mchte... als
_________________________________________________
_________________________________________________
3. wohnen dort nicht mein Bruder mchte...
_________________________________________________
_________________________________________________
4. sein teuer mein Handy nicht
_________________________________________________
_________________________________________________
5. mchte... die Kinder haben ein Hund
_________________________________________________
_________________________________________________

_____ / 3 pkt

1. Anne mchte ____ werden.


a. Zahnarzt
b. Zahnrztin
c. Zahnrzte
2. Ihre zwei Onkel arbeiten als ____ .
a. Bankkaufleute
b. Bankkaufmann
c. Bankkauffrau

2. Er mchte als Tierarzt arbeiten.


3. Die Mutter von Alex ist Franzsin.
4. Rolf wohnt auf dem Land bei Straburg.

3. Meine Mutter und meine Tante sind ____ .

5. Sylwia besucht einen Deutschkurs.

a. Krankenschwester
b. Krankenpfleger
c. Krankenschwestern

6. Rolf mchte Franzsisch lernen.

Bilde Fragen.

Kreuze an.
Zaznacz.

1. Rolf schickt Sylwia Fotos von seiner Familie.

Bilde Stze. Beginne mit


_____ / 10 pkt
den fett gedruckten Satzteilen.

_____ / 4 pkt

Utwrz pytania.

1. ____________________________________________?
Ja, wir sind aus Polen.

Trage die Personenbezeichnungen ein.

_____ / 7 pkt

Wpisz nazwy czonkw rodziny.

2. ____________________________________________?
Ja, wir besuchen hier den Deutschkurs.
3. ____________________________________________?
Nein, leider habe ich keine Tiere.
4. ____________________________________________?
Nein, das sind nicht meine Spickzettel!

www.wsip.com.pl

1. die Mutter + der Vater = ___________________


2. der Bruder + ________________ = ________________
3. ________________ + ________________ = die Kinder
4. der Onkel + ___________________
5. der Opa + ___________________

39

Testy

Trage ein:
kein / keine / keinen / nicht.

_____ / 5 pkt

Wpisz: kein / keine / keinen / nicht.

1. Jan, warum bist du _________ zufrieden?


Eine Vier in Mathe mchte ich auch haben!
2. Hast du heute einen Spickzettel?
Nein, diesmal habe ich _________ Spickzettel.
3. Hast du ein Handy?
Nein, ich habe und brauche _________ Handy.
4. Wer ist hier auf dem Foto? Dein Bruder?
Nein, das ist _________ mein Bruder, sondern
mein Cousin aus der Schweiz.

Kreuze das richtige


Possessivpronomen an.
Zaznacz waciwy zaimek dzierawczy.

1. Kinder, ist das ___ Katze?


a. deine
b. ihre

40

c. eure

2. Auf dem Foto ist Frau Mayer und ___ zwei Kinder.
a. ihre
b. seine
c. eure
3. Was macht ___ Frau beruflich, Herr Waiser?
a. ihre
b. Ihre
c. Ihr
4. Wir haben zwei Kinder. ____ Kinder sind noch klein.
a. Meine
b. Unsere
c. Ihre
5. Hier wohnt ein Arzt und ____ Familie.
a. Ihre
b. eure
c. seine

5. Hat Frau Ziege Kinder?


Nein, sie hat _________ Kinder.

_____ / 5 pkt

Liczba punktw:

/ 40

Testy

Test 5
1

Lies den Abschnitt von Melanies E-Mail. Richtig oder falsch? Kreuze an.

_____ / 5 pkt

Przeczytaj fragment e-maila Melanii. Zaznacz, ktre zdania s prawdziwe (r), a ktre faszywe (f).

... Du weit, ich wohne in einer kleinen Ortschaft. Da ist das Freizeitangebot nicht
zu gro. Wenn man ins Theater oder in die Ausstellung mchte, kann man zum
Beispiel nach Wrzburg fahren. Was wir sonst in unserer Freizeit machen?
Wir treffen uns oft mit den Freunden. Dann gehen wir ins Kino oder zum Eisessen,
hren Musik oder machen einen Stadtbummel. Viele von uns treiben Sport.
In unserer Ortschaft gibt es einen Sportverein, da kann man verschiedene
Sportarten treiben. Die Jungs spielen z.B. Fuball oder Basketball und die Mdchen
gehen echt gern schwimmen oder spielen Volleyball.
An Wochenenden finden Partys oder Discos statt. Wir gehen gerne dorthin,
denn man kann dort tolle Musik hren.
Ansonsten haben viele Jugendliche einen Computer, vor dem sie viel Zeit
verbringen. Manche chatten stundenlang mit ihren Freunden. In unserer Freizeit
machen wir natrlich auch unsere Hausaufgaben und lernen fr die Schule.

1. In Veitshchheim gibt es ein paar


Kinos und Theater.

1. ____________________________________________?

3. Sport treiben ist fr viele eine interessante


Freizeitbeschftigung.
4. Die jungen Leute sitzen auch gerne
vor dem Computer.

Mein Hobby ist Reiten.


2. ____________________________________________?
In meiner Freizeit surfe ich im Internet.
3. ____________________________________________?

5. In ihrer Freizeit machen die Jugendlichen


nie ihre Hausaufgaben.

Trage das entsprechende


Verb in der richtigen Form ein.

_____ / 3 pkt

Jakie pytania zadasz tym osobom?


Napisz.

2. Die Jugendlichen treffen sich gerne


in der Disco.

Welche Fragen stellst du


diesen Personen? Schreibe.

_____ / 5 pkt

Wpisz odpowiedni czasownik we waciwej formie.

1. In meiner Freizeit __________________ ich gerne


in die Disco.
2. Mario __________________ sich fr Sport.

Ja, am Wochenende arbeite ich, denn ich will mein


Taschengeld aufbessern.

Setze die in Klammern


angegebenen Verben
in der richtigen Form ein.

_____ / 4 pkt

Wpisz czasowniki podane w nawiasach


w odpowiedniej formie.

1. Wann _______________ ihr in Urlaub? (fahren)

Er __________________ nmlich Volleyball

2. Was fr Bcher _______________ du gern? (lesen)

im Sportverein.

3. Monika _______________ Pizza sehr oft. (essen)

3. Katrin __________________ gerne Briefe und


__________________ Briefmarken.

www.wsip.com.pl

4. Wie lange _______________ du am Wochenende?


(schlafen)

41

Testy

Bilde Stze.

_____ / 6 pkt

Utwrz zdania.

Trage die Reflexivpronomen ein. _____ / 4 pkt


Wpisz zaimki zwrotne.

1. aufstehen Mutter immer sehr frh meine

1. Meine Schwester interessiert ____________

_________________________________________________

fr moderne Malerei.

_________________________________________________

2. Heute treffe ich ____________ mit meinem Freund.

2. der Deutschunterricht anfangen wann ?

3. Wir mssen ____________ beeilen. Der Bus fhrt

_________________________________________________
_________________________________________________

in 2 Minuten ab.
4. Freust du ____________ ber dein

3. sehr spt nach Hause ich zurckkommen

Geburtstagsgeschenk?

heute
_________________________________________________
_________________________________________________

Schreibe eine E-Mail an Mario. _____ / 5 pkt


Napisz e-mail do Mario.
Podaj nastpujce informacje o sobie:

Ergnze die Annonce.

_____ / 8 pkt

aus der ganzen Welt. Ich heie Mario und bin 17

kraj pochodzenia,
jzyki, ktre znasz,
hobby i zainteresowania,
plany zawodowe na przyszo.

(2.)_______________ alt. Ich lebe in Wien.

_________________________________________________

Das ist die (3.)_______________ von sterreich.

_________________________________________________

Ich (4.)_______________ ein Gymnasium. Ich mag

_________________________________________________

Geschichte, Fremdsprachen und Deutsch.

_________________________________________________

In meiner (5.)_______________ hre ich gerne Musik,

_________________________________________________

(6.)_______________ mich mit Freunden und gehe

_________________________________________________

mit meinem Hund spazieren. Ich mag Tiere. Ich habe

_________________________________________________

einen Hund und zwei Katzen. Die sind lieb!

_________________________________________________

Und selbstverstndlich schreibe ich gern

_________________________________________________

(7.)______________ und E-Mails. Also, bis bald.

_________________________________________________

Uzupenij ogoszenie.

Hallo!!! Ich suche nette (1.)_______________

Ich warte auf die Post von Euch. Ich (8.)______________


100%-ig zurck.

42

Liczba punktw:

/ 40

Testy

Test 6
1

_____ / 5 pkt

Lies den Brief. Richtig oder falsch? Kreuze an.


Przeczytaj list i zaznacz, ktre zdania s prawdziwe (r), a ktre faszywe (f).

Krakw, den 28.06.2007


Lieber Martin,
danke fr Deine E-Mail und die CD. Sie ist einfach super!
Du schreibst, Du magst Sonntage nicht, denn Du langweilst Dich dann.
Ich langweile mich nie. Es ist immer etwas los. Du weit, ich habe eine groe Familie,
viele Verwandte und Freunde. Im Frhling fahren wir meistens ins Grne. Im Sommer
machen wir Grillpartys. Meine Groeltern haben einen groen Garten und wir knnen
dort grillen. Wir hren dabei Musik oder tanzen sogar. Ich mag die Partys! Im Herbst
gehen wir ins Kino oder besuchen Konzerte. Und im Winter laufe ich Ski. Das ist
meine Lieblingssportart.
Computer? Internet? Sonntags sitze ich selten am Computer. Das mache ich an anderen
Wochentagen, meistens abends und dann surfe ich oder spiele.
Hast Du schon Ferienplne? Mchtest Du mich besuchen? Du lernst meine Freunde
kennen. Im Juli feiert mein Bruder seinen 18. Geburtstag und gibt eine Super-Party.
Wir laden Dich herzlich ein.
Wann kann ich Dich anrufen? Dann verabreden wir uns noch genau.
Ich gre Dich und Deine Eltern ganz herzlich.
Dein Jan

1. Martin hat keine Zeit fr Langeweile.


2. Jan verbringt die Freizeit mit seiner Familie und seinen Freunden.
3. Jan verbringt am Wochenende viel Zeit vor dem Computer.
4. Martin kennt die Freunde von Jan noch nicht.
5. Jan ldt Martin zu einer Geburtstagsparty ein.

Ergnze die Fragen.

_____ / 4 pkt

Uzupenij pytania.

1. _________________ ist es jetzt?


Viertel nach zehn.
2. _________________ dauert das Konzert?
Etwa zwei Stunden.
3. _________________ Tag ist heute?
Der 20. Mai.
4. _________________ Uhr kann ich dich anrufen?
Erst am Abend, gegen 20.

www.wsip.com.pl

Bilde Stze. Beginne mit den


fett gedruckten Satzteilen.

_____ / 6 pkt

Utwrz zdania. Zacznij od wyrnionych


czci zda.

1. mgen Sylwia er nicht


_________________________________________________
2. wir ihr besuchen wann endlich ?
_________________________________________________
3. einladen ich du zu meine Geburtstagsparty
mchte...
_________________________________________________

43

Testy

Trage das entsprechende Verb


in der richtigen Form ein.

_____ / 4 pkt

Wpisz odpowiedni czasownik


we waciwej formie.

Trage das Verb knnen


in der richtigen Form ein.

_____ / 3 pkt

Wpisz czasownik knnen


w odpowiedniej formie.

1. _______________ ihr heute _______?


Nein, heute bleiben wir zu Hause.
2. Was ___________ am Sonntag im Kino?

1. ___________ du gut schwimmen?


2. Ich __________ leider nicht zu dir kommen.
3. ____________ ihr mich nchste Woche besuchen?

Die Brder Grimm.


3. ____________ Sie mich bitte morgen _________ ,
dann verabreden wir uns.
4. Jan ____________ mich zur Party _______ . Super!

Schreibe die Daten und


Uhrzeiten in Worten.

_____ / 6 pkt

Zapisz daty i godziny sownie.

Wie sagst du das auf Deutsch? _____ / 8 pkt


Schreibe.
Jak to powiesz po niemiecku?
Napisz.

1. Koleanka z Niemiec obchodzi urodziny. Pogratuluj jej


i z yczenia z tej okazji.
_________________________________________________
_________________________________________________

1. Ich gebe die Party am 21.08.


_________________________________________________
2. Es ist 17.40 Uhr.

2. Podzikuj za zaproszenie na przyjcie urodzinowe


i potwierd przybycie.

_________________________________________________
3. Ich fahre nach Kln am 1.03.

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
3. Znajomi proponuj ci wsplne spdzenie sobotniego
wieczoru. Odmw i podaj przyczyn.

Trage ein: am / im / in der / .

_____ / 4 pkt

Wpisz: am / im / in der / .

1. Wann hast du Gitarrenunterricht?


Von 16 bis 17 Uhr, ________ donnerstags.
2. Um wie viel Uhr beginnt die internationale Party?

_________________________________________________
_________________________________________________
4. Na pytanie przyjaci, dokd pjdziecie dzisiaj
wieczorem, zaproponuj pjcie do pizzerii i ustal
godzin spotkania.

Um 23 Uhr. Erst _________ Nacht geht es richtig los.

_________________________________________________

3. Kannst du mich _________ Juli besuchen? Na klar!

_________________________________________________

4. Wann haben wir den Test in Deutsch?


________ Donnerstag.

44

Liczba punktw:

/ 40

Testy

Test 7
1

_____ / 5 pkt

Lies den Text. Richtig oder falsch? Kreuze an.


Przeczytaj tekst. Zaznacz, ktre zdania s prawdziwe (r), a ktre faszywe (f).

Geburtstag feiern ist schn.


Weihnachten feiern auch.
Doch was ist, wenn man
am Heiligabend Geburtstag hat?
Sonja ist am Heiligabend geboren.
Wie feiert man zwei Feste an einem Tag?
Meine Freunde meinen: Das ist nicht
gut, berichtet Sonja. Das finde ich
nicht.
Ich kann mir etwas Greres
wnschen zum Geburtstag und
zu Weihnachten. Andere haben es
da schwerer: Ein Freund hat Anfang
Januar Geburtstag. Der hat erzhlt,

dass er Weihnachten wenig bekommt.


Die Eltern sagen: Du hast ja bald
Geburtstag. Von den Groeltern
bekommt Sonja jedes Jahr ein Paket.
An den Geschenken darin steht auf
kleinen Zetteln Zum Geburtstag oder
Zu Weihnachten. Von den meisten
Geschenken wei sie heute aber nicht
mehr: Waren es Geburtstags- oder
Weihnachtsgeschenke? Nur bei einem
kleinen Stoffbr ist sie sich sicher:
Den gab es von einer guten Freundin
zum Geburtstag.
Sonja trgt das Tierchen noch heute
am Schlsselband.
r

1. Sonja feiert zu Weihnachten ihren Geburtstag.


2. Sie bekommt dann wenig Geschenke.
3. Ein Freund von Sonja hat auch zu Weihnachten Geburtstag.
4. Im Paket von ihren Groeltern befinden sich Geschenke zu Weihnachten
und zum Geburtstag.
5. Ein Plschtier (ein Br) ist ein Geschenk von einer Freundin.

Bilde Imperativformen.

_____ / 6 pkt

Utwrz formy trybu rozkazujcego.


Pamitaj o sowie prosz.

1. Frau Stein zu unserer Party kommen

Antworte kurz. Verwende


das Possessivpronomen
in der richtigen Form.

_____ / 6 pkt

Odpowiedz krtko, odmieniajc


zaimek dzierawczy.

_________________________________________________
1. Wem wnscht ihr Glck? (unsere Freundin)
2. Matthias, Basti im Supermarkt einkaufen
_________________________________________________

_________________________________________________
2. Wem antwortest du? (meine Lehrerin)

3. Victoria das Geschenk nicht vergessen

_________________________________________________

_________________________________________________

3. Wem hilft der Junge? (sein Opa)

4. Patrick den Brief endlich schreiben

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Wem gefllt deine Stadt? (meine Eltern)


_________________________________________________

5. Simon ruhig sein


_________________________________________________

5. Wem zeigst du die Schule? (euer Vater)


_________________________________________________

6. Kinder das Zimmer aufrumen

6. Wem geben sie das Fahrrad? (ihr Kind)

_________________________________________________

_________________________________________________

www.wsip.com.pl

45

Testy

_____ / 6 pkt

Ergnze die E-Mail sinngem.


Uzupenij e-mail zgodnie z sensem. Pamitaj o odmianie rodzajnikw.

die Wohnung die Gste Einkufe Vorbereitungen der Tisch Geburtstagsparty

Liebe Anke,
danke fr Deine letzte E-Mail und die schne Postkarte aus der Schweiz.
Du kommst also zur (1.)_____________________ von Paul nicht schade!
Bei uns ist schon richtige Partystimmung und es gibt nur letzte (2.)_____________________ .
Unser Vater macht noch (3.)__________________ im Supermarkt; ich und Paul rumen
(4.)__________________ auf und gleich decken wir (5.)__________________ festlich.
Um 18 Uhr kommen (6.)__________________ .
Wie geht es Dir? Wie findest Du den Kurs und die Gruppe? Schreib mir bald!
Liebe Gre
Deine Tina

Trage die Personalpronomen


in der richtigen Form ein.

_____ / 6 pkt

Wpisz zaimki osobowe w odpowiedniej formie.

Przyjaciel zapyta ci w licie o otrzymywane


przez ciebie prezenty.
Napisz odpowied na ten list, a w nim:

1. Er schenkt ______ (sie Sg.) einen Fotorahmen.


2. Am Abend schreibe ich ______ (er) eine E-Mail.
3. Raul, wie geht es ______ (du)?
4. Jetzt kann ich ______ (ihr) helfen.
5. Wann erklrst du ______ (ich) die Aufgabe?
6. Ich helfe ______ (Sie) gern, Frau Moritz.

Ein Freund von dir hat dich in


_____ / 5 pkt
seinem Brief nach Geschenken
gefragt. Schreibe einen Antwortbrief.

napisz z jakiej okazji zazwyczaj dostajesz prezenty,


poinformuj z jakich okazji je wrczasz,
wymie najczciej otrzymywane,
wymie te, ktrych nie lubisz.

_________________________________________________
_________________________________________________

Trage den angegebenen Artikel _____ / 6 pkt


in der richtigen Form ein.
Wpisz podany rodzajnik
w odpowiedniej formie.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

1. Unser Bruder hilft ____________ Mann. (ein)

_________________________________________________

2. Was schenkt ihr ____________ Eltern

_________________________________________________

zum Jubilum? (die)

_________________________________________________

3. Wir helfen ____________ Lehrerin. (die)

_________________________________________________

4. Das Buch schenke ich ____________ Freundin. (eine)

_________________________________________________

5. Morgen gratulieren wir ____________ Onkel

_________________________________________________

zum Geburtstag. (der)

_________________________________________________

6. Was kauft ihr ____________ Kind? (das)


Ein Fahrrad.

46

Liczba punktw:

/ 40

Testy

Test 8
1

_____ / 7 pkt

Lies den Text und ergnze die Lcken sinngem.


Przeczytaj tekst i wstaw podane wyrazy zgodnie z sensem.

Computer Mittag Stunden Hause Abend Tagesablauf Zhne

Na ja, mein (1.)______________ ist vielleicht nicht so sehr interessant. Ich stehe auf,
dusche, putze mir die (2.)______________ und frhstcke. Gleich danach gehe ich aus
der Wohnung. Ich verbringe montags bis freitags sechs bis zehn (3.)______________
in der Schule. Nach dem Unterricht komme ich nach (4.)______________ zurck und
schalte entweder den (5.)_____________ oder den Fernseher ein. Dann mache ich mir
etwas zu essen meine Eltern sind um die Zeit noch in der Firma und dort essen sie
zu (6.)______________ . Gewhnlich rufe ich meinen Freund an. Dann treffen wir uns
meistens bei ihm, bei mir oder wir gehen irgendwohin. Am (7.)______________ mache
ich meine Hausaufgaben oder beschftige mich mit etwas anderem, meistens mit meinem Computer.
Wenn ich mde bin, mache ich mich fertig fr das Bett und gehe schlafen.

Bilde Stze.

_____ / 8 pkt

Utwrz zdania.

1. Julia zur Schule das Rad fahren mit


_________________________________________________
_________________________________________________
2. wann in der Test Physik ihr schreiben ?
_________________________________________________
_________________________________________________
3. auf am Sonntag eine Party meine Freundin gehen
_________________________________________________
_________________________________________________
4. ein Termin morgen du haben beim Zahnarzt
_________________________________________________
_________________________________________________

Bilde das Partizip Perfekt von


den Verben und trage es ein.

_____ / 8 pkt

Utwrz imiesw czasu przeszego


(Partizip II) od podanych czasownikw
i wpisz.

1. Am Samstag bin ich erst um 10 Uhr


_____________________ . (aufstehen)
2. Dann habe ich _____________________ .
(frhstcken)
3. Inzwischen habe ich meine Freundin Anne
_____________________ .
(anrufen)
4. Dann haben wir uns im Fitnessstudio
_____________________ .
(treffen)
5. Ich habe Anne in die Pizzeria _____________________ .

Trage ein: zurck /


fern / an / auf.

_____ / 4 pkt

Wpisz: zurck / fern / an / auf.

1. Am Montag steht sie um halb sieben ____________ .


2. Siehst du am Abend ____________?

(einladen)
6. Wir haben eine groe Pizza _____________________
und dazu Cola _____________________ .
(bestellen, trinken)
7. Den Samstagabend habe ich angenehm

3. Wann kommt ihr ____________? Um sieben?

_____________________ .

4. Kinder, zieht euch schnell ____________!

(verbringen)

www.wsip.com.pl

47

Testy

Trage die richtige Form


von haben oder sein ein.

_____ / 6 pkt

Wpisz czasownik haben lub sein


w odpowiedniej formie.

1. Wie lange ____________ Antje Inlineskates


gefahren?
ber zwei Stunden.
2. Warum ____________ ihr so lange
dageblieben?
Wir haben Frau Stein geholfen.
3. Wie lange hast du geschlafen?
Ich ____________ schon um 5 Uhr aufgewacht.
4. Das Geburtstagskind ____________ sich
ber die Geschenke sehr gefreut.
5. ____________ ihr alles selbst organisiert?
Na klar!

Wie ist die Geburtstagsparty


von Julia verlaufen?
Schreibe im Perfekt.

_____ / 7 pkt

Jak przebiegao przyjcie urodzinowe u Julii?


Napisz w czasie Perfekt.

1. Um 19 Uhr kommen schon die ersten Gste.


_________________________________________________
2. Julia begrt ihre Freunde.
_________________________________________________
3. Die Gste gratulieren dem Geburtstagskind herzlich
und wnschen alles Gute.
_________________________________________________
_________________________________________________
4. Julia packt dann die Geschenke aus.
_________________________________________________
5. Spter essen alle die Torte.
_________________________________________________
6. Danach tanzen die Gste.
_________________________________________________

6. Warum ____________ Sie Lehrerin geworden?


Ich liebe Kinder.

48

Liczba punktw:

/ 40

Testy

Test 9
1

_____ / 4 pkt

Lies die Aussagen von Katrin, Melanie und Florian und trage
entsprechende Namen in die Tabelle unten ein.
Przeczytaj wypowiedzi Katrin, Melanii i Floriana i wpisz odpowiednie imiona w tabeli poniej.

Katrin
le
in ist, habe ich nicht vie
Da mein Zimmer sehr kle
so
Al
.
he
uc
unbedingt bra
Mbel. Nur das, was ich
s
ein Sessel und ein kleine
tt,
Be
ein Schreibtisch, ein
ich
e
geh
e,
cht
ich fernsehen m
Regal stehen da. Wenn
ins Wohnzimmer.

Florian
Ich bin gerne in m
einem Zimmer. D
a gefllt mir alles:
die Mbel, die Wan
dfarben, der Tepp
ich. Ich bin sehr
froh, dass ich einen
Computer mit Inte
rnetanschluss
im Zimmer habe.
Ich kann also mit
meinen Freunden
chatten und viel im
Internet surfen. Ic
h habe auch
einen kleinen Fern
seher in meinem Zi
mmer.

Melanie
Ich muss mein Zimmer mit meiner Schwester teilen, denn wir sind eine groe Familie.
Unser Zimmer ist aber ziemlich gro und es gibt da genug Platz fr uns beide. Wir haben
auch einen Fernseher und einen Computer in unserem Zimmer. Aber ich bin
am liebsten im Wohnzimmer. Da versammelt sich am Abend die ganze Familie.

1.

freut sich ber den Computer in ihrem / seinem Zimmer.

2.

hat kein eigenes Zimmer.

3.

hat keinen Fernseher im Zimmer.

4.

fhlt sich in ihrem / seinem Zimmer sehr wohl.

_____ / 3 pkt

Wo wohnen diese Personen? Ergnze.


Uzupenij nazwy typw mieszka.

1. Anja wohnt in einem E_ _ _ _ m_ _ _ _ _ h_ _ _ mit Garten.


2. Katrin wohnt in einem H_ _ _ _ _ _ _ im 5. Stock.
3. Meine Tante Elisabeth wohnt in einem Re_h_ _ _ _ _ _ am Stadtrand.

_____ / 5 pkt

Wie heien diese Rume? Schreibe.


Jak nazywaj si te pomieszczenia? Napisz.

1. ____________________________________
2. ________________________________
3. ____________________________
2.

4. ________________________
5. ____________________

1.

4.
www.wsip.com.pl

3.

5.
49

Testy

Ergnze den Dialog.

_____ / 5 pkt

Uzupenij dialog.

Trage die bestimmten


Artikel ein.

_____ / 6 pkt

Wpisz rodzajniki okrelone.

(1.)___________________________________________?
Ja, die Wohnung ist noch frei.
(2.)___________________________________________?
Das ist eine 2-Zimmer-Wohnung, 45 m.
(3.)___________________________________________?
120 Euro monatlich, kalt.
(4.)___________________________________________?
Sehr gnstig, zentral, aber ruhig, in einer
Nebenstrae.
(5.)___________________________________________?
Morgen, um 17 Uhr.

1. Katrin hngt das Bild an ____________ Wand.


2. Die Zeitschriften liegen auf ____________
Schreibtisch.
3. Die Poster hnge ich ber ____________ Bett.
4. Das Auto steht in ____________ Garage.
5. Das Bett stelle ich zwischen ____________ Schrank
und ____________ Kommode.

Beantworte kurz die Fragen.

_____ / 8 pkt

Odpowiedz krtko na pytania.

Trage das Verb wollen


in der richtigen Form ein.

_____ / 4 pkt

Wpisz czasownik wollen


w odpowiedniej formie.

1. Wo liegt der Teppich? (na pododze)


_____________________________________________
2. Wohin hngst du die Bluse? (do szafy)
_____________________________________________

1. Wo _______________ du in der Zukunft wohnen?


2. Meine Eltern _______________ aufs Land ziehen.
3. Das Kind _______________ Schokolade essen.
4. Ich _______________ in einer Grostadt wohnen.

3. Wo steht der Stuhl? (przy biurku)


_____________________________________________
4. Wohin legt sie die Stifte? (do szuflady)
_____________________________________________

Du hast ein Stipendium fr das Studium in Berlin erhalten. Fr diese Zeit suchst
du ein Zimmer, am liebsten in einer WG. Schreibe eine Internetanzeige.

_____ / 5 pkt

Otrzymae/a roczne stypendium ma studia w Berlinie. Na ten okres poszukujesz pokoju, najchtniej
w mieszkaniu wynajmowanym wsplnie z innymi studentami. Napisz ogoszenie do umieszczenia w internecie.
Uwzgldnij w nim nastpujce informacje:

w jakiej czci miasta chciaby / chciaaby zamieszka,


jak duy ma by pokj,
czy w pokoju chcesz mieszka sam/a czy z innymi studentami,
jak wysoki czynsz jeste w stanie zapaci.

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Liczba punktw:

50

/ 40

Testy

Test 10
1

Lies den Text.


_____ / 6 pkt
Richtig oder falsch? Kreuze an.
Przeczytaj tekst i zaznacz, ktre zdania
s prawdziwe (r), a ktre faszywe (f).

_____ / 4 pkt

Trage ein.
Wpisz.

1. Butterbrot: essen Tee: _____________________


2. 7 Uhr: _____________________ 18 Uhr: Abendbrot
3. _____________________ : Paprika, Gurke

Christina (15)
Zu Hause koche ich nur einfache Gerichte, wie
Nudeln oder Eier, denn ich kann noch nicht gut
kochen. Ich kann auch Pizza machen. Der Vater
von meiner Freundin ist Bcker. Er hat mir und
meiner Freundin gezeigt, wie man Pizza zubereitet.
Im Urlaub haben wir zusammen fr die ganze
Familie eine Pizza gebacken. Am liebsten esse
ich italienische Gerichte. Mein Lieblingsgericht ist
Lasagne. Ich lerne gerade in der Schule kochen.
Zurzeit macht mir Kochen noch Spa. Spter
mchte ich eine Familie haben. In einer Familie
sollte immer der kochen, der es am besten kann.
r

Obst: pfel, Orangen


4. Suppe: Lffel Spaghetti: _____________________

_____ / 4 pkt

Was passt nicht?


Streiche durch.
Co nie pasuje? Przekrel.

1.
2.
3.
4.
f

der Teller der Kuchen die Tasse die Kanne


der Kse das Mineralwasser der Saft der Tee
die Tomate die Erdbeere der Paprika die Gurke
die Wurst das Schnitzel der Quark das Hhnchen

_____ / 4 pkt

1. Sie findet Kochen sehr einfach.

Gib diesen Personen


Ratschlge.

2. Ihr Vater ist Bcker.

Udziel tym osobom rad. Uyj czasownika sollen


w odpowiedniej formie.

3. Sie mag italienische Kche.

1. Florian hat schlechte Noten in Deutsch.

4. Sie kann gut Lasagne zubereiten.

_________________________________________________

5. Christina kocht gern.

2. Lena ist nur 45 kg schwer.

6. Sie glaubt, nicht nur die Frauen


sollen kochen.

Bilde Stze.

_________________________________________________

_____ / 10 pkt

_____ / 6 pkt

Ordne den Dialog.


Uporzdkuj dialog, numerujc zdania.

Utwrz zdania.

____ Eine groe Cola bitte.


1. gewhnlich essen was man zum Abendbrot
in Deutschland ?

____ Ja, eine Pizza mit Salami und Oliven.

_________________________________________________

____ Was darf es sein?

_________________________________________________

____ Und zu trinken?

2. gern mchte... Kaffee Sahne mit ich du


und ?

____ Sonst noch etwas?

_________________________________________________
_________________________________________________

____ Ich htte gern Nudelsalat.

Setze die fehlenden Verben ein. _____ / 6 pkt


Wstaw odpowiednie czasowniki.

3. nehmen eine Portion Pommes frites du


ein Hamburger oder ?

Zuerst wscht Leonie die Tomaten,

_________________________________________________

dann (1.)_______________ sie die Zwiebel

_________________________________________________

und (2.)_______________ alle Gemse in Scheiben.

4. trinken man Tee Kaffee in Polen


zum Frhstck oder

Danach (3.)______________ sie die Tomaten auf den Teller

_________________________________________________
_________________________________________________
5. der Bauernsalat ihr zubereiten knnen ?
_________________________________________________

www.wsip.com.pl

und (4.)_______________ die Zwiebel ber sie.


Zum Schluss (5.)_______________ sie alles ab und
(6.)_____________ ein bisschen Pfeffer und Salz dazu.

Liczba punktw:

/ 40
51

Testy

Test 11
1

Lies das Interview.


_____ / 6 pkt
Richtig oder falsch? Kreuze an.
Przeczytaj wywiad i zaznacz, ktre zdania
s prawdziwe (r), a ktre faszywe (f).

Ergnze die Stze.

_____ / 8 pkt

Uzupenij zdania.

1. Sie geht gern in das Lebensmittelgeschft, weil


__________________________________________________

Einkufe: Wo und warum? Achim aus der zweiten Klasse


hat zu dem Thema ein Interview gemacht.

(nett sein die Bedienung dort)


2. Das Kleid kann Julia leider nicht kaufen, denn

Auf dem Markt

___________________________________________________

Achim: Entschuldigen Sie, ich bin von einer


Schlerzeitung. Warum machen Sie Einkufe
auf dem Markt?
Frau Kraus: Hm ... Weil ich gern mit Leuten da rede. Viele
kenne ich schon seit Jahren. Und auerdem ist hier alles
frisch und preiswert. Schau mal, Obst, Gemse, Eier.
Achim: Im Supermarkt ist alles auch frisch und billig.
Und alles unter einem Dach.
Frau Kraus: Da kann ich nur mit einem Einkaufswagen
reden, mein Junge.
Achim: Alles klar. Danke.

(sein ihr Taschengeld knapp)


3. Warum wart ihr so lange bei Dominik?
Weil ___________________________________________
(lernen wir Mathe Perfekt)
4. Olli sagt, dass _________________________________
(keine Spickzettel haben er)

Bilde Stze.

_____ / 6 pkt

Utwrz zdania.

1. mssen ihr heute euer Zimmer aufrumen

Im Supermarkt

_________________________________________________

Achim: Ihr Einkaufswagen ist voll. Wie oft machen


Sie Einkufe?
Frau Klein: Kaufschtig sind wir sicher nicht.
Wir haben einfach keine Zeit unter der Woche.
Nur samstags kaufen wir ein. Heute haben wir
Getrnke, Schuhe fr Kinder und Pflegemittel gekauft.
Achim: Und warum gerade im Supermarkt?
Herr Klein: Hm ... Es gibt auch Sonderangebote.
Die Preise sind gnstig.
Kinder: Und das macht uns Spa! Wir haben neue
Computerspiele gekauft. Und Schokoriegel.
Das kaufen wir fr unser Taschengeld!
Achim: Vielen Dank und einen schnen Tag noch.

_________________________________________________

1. Achim macht Interview zum Thema:


Einkufe wo und mit wem?
2. Manchmal kauft Frau Kraus
im Supermarkt, weil alles dort billig ist.
3. Auf dem Markt kann Frau Kraus
mit anderen Menschen sprechen.
4. Frau Kraus braucht einen Einkaufswagen
auch auf dem Markt.
5. Die Familie kauft viele Waren, aber nur
einmal pro Woche.
6. Die Kinder freuen sich ber die Einkufe
im Supermarkt.

52

2. du das Kleid anprobieren jetzt mssen ?


_________________________________________________
_________________________________________________
3. sich vorbereiten ich die Klassenarbeit mssen
in Deutsch noch fr
_________________________________________________
_________________________________________________

Wo kann man
die Sachen kaufen? Schreibe.

_____ / 5 pkt

Gdzie mona kupi te rzeczy? Napisz.

1. Kosmetika und Pflegemittel kaufe ich immer


im _________________________ .
2. Meine Oma wohnt auf dem Land. Sie hat keine Zeit
zum Einkaufen. Sie bestellt viele Sachen per Katalog
von einem _________________ , meistens bei Quelle.
3. In der ___________________ hat mir meine Mutter
ein Wrterbuch und alles klar gekauft.
4. Gehst du in den _________________________?
Dann kaufe mir einen Ordner bitte.
5. Mutti, ich brauche eine neue Hose. Knnen wir
morgen ins _________________________ gehen?

Testy

Ergnze die Stze.

_____ / 4 pkt

Uzupenij zdania.

V. Dort drben, links.


K. Ja, ich nehme die Hose.

1. Ich mchte einen _____________ Joghurt.

V. Bitte schn. Sie bezahlen an der Kasse Nummer 4.

2. Eine _____________ Eis, bitte.

K. Danke. Auf Wiedersehen.

3. Kauf mir bitte zwei _____________ Chips mit Paprika!


4. Ich nehme noch ein _____________ Marmelade.

Wie sagst du das auf Deutsch? _____ / 6 pkt


Schreibe.
Jak to powiesz po niemiecku? Napisz.

Ergnze den Dialog.

_____ / 5 pkt

Uzupenij dialog.

K. Entschuldigen Sie, (1.)_____________ Sie mir helfen?


V. Was brauchen Sie?
K. Eine Jeanshose. (2.)_____________ 36.
V. Wie finden Sie diese hier?
K. Hm, in Braun? Ich bin mir nicht sicher,

1. Kolor spdnicy, ktr zamierza kupi koleanka,


nie podoba ci si.
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Popro o spodnie w potrzebnym ci rozmiarze.
_________________________________________________

ob die Farbe mir (3.)_____________ .

_________________________________________________

Haben Sie solche in Schwarz?

3. Zapytaj, czy moesz paci kart kredytow.

V. Ja, bitte.

_________________________________________________

K. Was (4.)_____________ sie?

_________________________________________________

V. 45 Euro.
K. Wo ist die (5.)_________________________?

www.wsip.com.pl

Liczba punktw:

/ 40

53

Testy

Test 12
1

Lies den Text.


_____ / 4 pkt
Richtig oder falsch? Kreuze an.

Welches Verb passt?


Trage ein.

_____ / 6 pkt

Ktry z podanych czasownikw pasuje?


Wpisz. Trzy czasowniki s zbdne.

Przeczytaj tekst. Zaznacz, ktre zdania


s prawdziwe (r), a ktre faszywe (f).

teilnehmen fhlen zahlen treiben bleiben


haben abbauen spielen stattfinden

Johannes (18) ist Strmer in einer


Schulfuballmannschaft. Fuball ist sein
ganzes Leben. Er ist Fan vom 1. FC
Kln und er mchte einmal in dieser
Mannschaft als Profifuballer mitspielen.
Und sein grter Traum ist es, vielleicht
mal bei einer Fuballweltmeisterschaft
mitzuspielen! Deshalb trainiert er sehr hart
und regelmig, 4-mal in der Woche. Um
fit zu bleiben, geht er das ganze Jahr ber
ins Fitnesszentrum. So bleibt ihm also
nicht viel Zeit fr Partys oder Discos.
Das bedauert er aber nicht, denn Sport
ist doch am wichtigsten.
r

1. Stress __________________
2. an Wettbewerben __________________
3. fit __________________
4. sich gesund __________________
5. Beitrag __________________
6. Spa an Bewegung __________________

Wie heien diese Sportarten?


Schreibe.

_____ / 5 pkt

Jak nazywaj si te dyscypliny sportowe?


Napisz.

1. Johannes ist Fuballspieler von Beruf.


2. Seine Lieblingsmannschaft ist der 1. FC Kln.
3. Johannes trainiert sehr intensiv,
deshalb hat er wenig Freizeit.

1. _________________________

4. Er mchte in der Zukunft


an Fuballmeisterschaften teilnehmen.
2. _________________________

Trage die angegebenen Adjektive _____ / 7 pkt


und Adverbien in der richtigen
Steigerungsform ein.
Wpisz podane przymiotniki i przyswki
we waciwym stopniu.

3. _________________________

1. Wer ist ____________ , du oder dein Bruder? (alt)


2. Caroline ist die ____________ Schlerin in unserer
Klasse. (gut)
3. Ich lerne ____________ , aber meine Freundin lernt

4. _________________________

noch ____________ . (viel)


4. Mein neues Zimmer ist ____________ als mein altes.
(gro)
5. Ich trinke ____________ Orangensaft als Apfelsaft,
aber ____________ trinke ich Mineralwasser. (gern)

54

5. _________________________

Testy

Trage als oder wie ein.

_____ / 5 pkt

Wpisz als lub wie.

1. Fuball ist fr mich spannender ______ Volleyball.


3. Tauchen ist gefhrlicher ______ Schwimmen.
4. Meine Mutter verdient genauso viel ______ mein Vater.

Bilde Stze.

_____ / 8 pkt

Utwrz zdania.

_____ / 5 pkt

Napisz do kolegi z Niemiec e-mail,


w ktrym opiszesz dzie sportu w twojej szkole.
Uwzgldnij nastpujce informacje:

2. Der Film ist nicht so interessant ______ das Buch.

5. Ich lerne lieber Deutsch ______ Englisch.

Schreibe an deinen Freund


aus Deutschland eine E-Mail
ber den Sporttag an
deiner Schule.

kto by organizatorem imprezy,


w jakich dyscyplinach startowali uczniowie,
w jakich zawodach ty brae/a udzia,
jakie byy nagrody.

_________________________________________________
1. Katrin sehr Leistungsrudern denn wenig
trainieren Freizeit sie haben
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Schule jedes ein Sporttag unsere Jahr
organisieren
_________________________________________________
_________________________________________________
3. stehen bei Sport Tobias an letzter Stelle
_________________________________________________
_________________________________________________
4. der Trainer um alles sich kmmern im Verein

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

www.wsip.com.pl

Liczba punktw:

/ 40

55

Testy

Test 13
1

_____ / 6 pkt

Lies die E-Mail. Richtig oder falsch? Kreuze an.


Przeczytaj e-mail i zaznacz, ktre informacje s prawdziwe (r), a ktre faszywe (f).

Hi Magda,
danke fr Deine E-Mail! Ich bin gestern kurz vor Mitternacht aus meinem Italienurlaub zurckgekommen, eigentlich
frher als geplant, aber der Regen ist nicht gerade das, was man beim Campen erleben mchte! Trotzdem war
die Reise toll und ich habe mich wunderbar erholt. An Abwechslung hat es nicht gefehlt nicht nur Besichtigung,
was wir gleich nach der Ankunft gemacht haben, sondern auch Schwimmen, Klettern (da bin doch ein KletternFreak) und Radfahren (eine zweitgige Tour!). Das ist echt anstrengend gewesen, weil wir uns in den Bergen total
verfahren haben und keine Ahnung gehabt haben, wo wir sind. Sonst sind wir noch ein paar Mal Inlines gefahren.
Du hast gefragt, ob Auslandsreisen bei uns populr sind. Viele meiner Freunde verreisen last minute oder mit
Jugendreisen in Hotels. Eine gute Freundin von mir ist z.B. nach gypten gefahren, eine andere nach Griechenland.
Es ist klar, dass nicht alle genug Geld haben fr Hotels oder Flugzeug. Bei den Leuten ist Campen beliebt, da braucht
man nicht so viel auszugeben.
So, jetzt muss ich schon Schluss machen. Am Samstag mache ich wieder eine Reise, diesmal nach Berlin,
weil ich dort alles fr mein Studium organisieren muss.
Viele liebe Gre!
Bis bald
Martina
r

1. Das Reiseziel von Martina ist Italien gewesen.


2. Der Aufenthalt dort hat ihr viel Spa gemacht.
3. Martina hat nicht besichtigt, sondern Sport getrieben.
4. Ihre Radtour hat drei Tage gedauert.
5. Eine Reise mit dem Flugzeug finden Martinas Freunde zu teuer.
6. Bald studiert Martina in der Hauptstadt von Deutschland.

Ergnze den Dialog.

_____ / 8 pkt

Uzupenij dialog.

Forme die Fragen in die


indirekten Fragestze um.

_____ / 5 pkt

Przekszta pytania na pytania zalene.

(1.) Reise____________ , guten Tag.


Guten Tag. Um wie viel Uhr (2.)____________
der nchste Zug nach Mnchen _______?
Um 14.45 Uhr.
Muss man (3.)_____________________?
Nein, der Zug fhrt (4.)_____________ nach Mnchen.
Und wann (5.)____________ er in Mnchen _______?
Um 16.40 Uhr
Ach so, die (6.)____________ dauert also zwei
Stunden. Von (7.)____________ Gleis fhrt der Zug ab?
Von Gleis 3.
Was kostet die (8.)______________________?
21,80 Euro.
Vielen Dank.

56

1. Sag mir bitte, __________________________________


__________________________________________________
(Hat er wirklich Salzburg besucht?)
2. Weit du vielleicht, _____________________________
___________________________________________________
(Wie lange dauert ihr Urlaub?)
3. Frag deinen Bruder bitte, ________________________
__________________________________________________
(Wer soll den Stadtplan kaufen?)
4. Knnen Sie mir bitte sagen, _____________________
__________________________________________________
(Wie komme ich zum Dom?)
5. Weit du, _____________________________________
(Kommt der Zug pnktlich?)

Testy

Schreibe die Stze im Perfekt.

_____ / 6 pkt

Napisz zdania w czasie przeszym Perfekt.

Du bist in Wien. Schreibe an


deinen Freund eine Postkarte.

_____ / 5 pkt

Jeste na wycieczce w Wiedniu.


Napisz do kolegi kartk pocztow z informacj:

1. Ines der Rucksack auspacken


_________________________________________________
2. sich frisch machen du die Reise nach ?
_________________________________________________
3. die Altstadt am Abend besichtigen ihr
_________________________________________________

jak mina ci podr,


czym dojechae/a z dworca do hotelu,
co robie/a zaraz po podry,
jakie masz plany na nastpne dni.

_________________________________________________

_________________________________________________

Trage zum oder zur ein.

_____ / 5 pkt

Wpisz zum lub zur.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Wie komme ich ... ?


1. ______ Raiffeisenbank

4. ______ Krankenhaus

2. ______ Kino Capitol


3. ______ Mozartstrae

5. ______ Polizei

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________

Trage die bestimmten Artikel


in der richtigen Form ein.

_____ / 5 pkt

Wpisz rodzajniki okrelone


w odpowiedniej formie.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

1. Dann fahrt ihr durch ______ Stadt.

_________________________________________________

2. Nach ______ Reise gehen wir zu unseren Freunden.

_________________________________________________

3. Mit ______ Flugzeug dauert die Reise nicht lange.

_________________________________________________

4. Die Bcher sind fr ______ Opa von Lars.


5. Das Fahrrad hat er von ______ Groeltern bekommen.

www.wsip.com.pl

Liczba punktw:

/ 40

57

Testy

Kapitel 14
1

_____ / 6 pkt

Lies den Brief. Richtig oder falsch? Kreuze an.


Przeczytaj list. Zaznacz, ktre informacje s prawdziwe (r), a ktre faszywe (f).

Rochester, den 19.07.2007


Lieber Peter,
seit ein paar Tagen bin ich in England. Ich bin begeistert! Sowohl das Programm als auch die Organisation
knnten nicht besser sein.
Die Stadt liegt sehr schn an einem Fluss nicht weit vom Meer (etwa 30 Autominuten). Meine Gastfamilie
ist sehr nett. Ich fhle mich wie zu Hause. Der Sprachunterricht ist locker und das Lernen macht hier
wirklich Spa. Man kann viel mehr als in der Schule lernen, wir sprechen viel, denn in meiner Gruppe sind
nur 7 Personen, in meiner Klasse sind es 27!
Am Abend gibt es immer ein Freizeitprogramm: Picknick, Besichtigung von Rochester Stadtrallye usw.
Selbstverstndlich waren wir auch in London. Buckingham Palace, St. Pauls cathedral, Tower of
London, Tower Bridge, du weit schon ...
Ich habe viele Fotos gemacht. Genauer erzhle ich Dir alles nach meiner Rckkehr.
Viele Gre
Beate
r

1. Beate findet ihren Aufenthalt in England interessant.


2. Rochester liegt am Meer.
3. Der Unterricht ist langweilig und bringt nicht viel.
4. Die Gruppen sind ziemlich klein.
5. Sie hat in England viel besichtigt.
6. Beate schickt Peter ein paar Fotos.

Unterstreiche
das passende Wort.

_____ / 5 pkt

Podkrel waciwe sowo.

Die Sommerferien in Deutschland sind / dauern


6 Wochen. Zu Weihnachten haben die Schler meistens
auch 2 oder 3 Wochen / Monate frei. Die Osterferien
dauern krzer / lnger als in Polen zwei bis drei
Wochen. Die deutschen / polnischen Schler haben
auch Herbstferien. Sie beginnen meistens im Januar /
Oktober.

Trage das entsprechende


Modalverb in der richtigen
Form ein.

_____ / 7 pkt

Wpisz odpowiedni czasownik modalny


we waciwej formie.

1. In den Winterferien _____________________ man


Ski fahren.
2. Vati, _____________________ ich mit meinen
Freunden an den Bodensee fahren?
3. _____________________ Sie klassische Musik?
4. Im Sommer _____________________ wir

Welches Verb passt? Trage ein. _____ / 5 pkt


Wpisz pasujcy czasownik.

1. Pilze __________________
2. eine Radtour __________________
3. in der Sonne __________________
4. in einem See __________________
5. neue Leute _________________

58

nach England fahren.


5. Mark, du _____________________ sofort zum Direktor
gehen.
6. Wir ____________________ schon nach Hause gehen.
Es ist spt.
7. Mein kleiner Bruder ___________________ nicht lange
am Computer sitzen.

Testy

Bilde Fragen.

_____ / 4 pkt

Utwrz pytania.

Schreibe eine E-Mail


an eine Sprachschule.

_____ / 5 pkt

W czasopimie znalaze/a ogoszenie


szkoy jzykowej. Napisz do niej krtki e-mail, w ktrym:

1. ________________________ in den Ferien, Christian?


Nach Spanien.
2. ____________________________________________?
Nein, mit meinen Freunden.
3. ____________________________________________ ?
Zwei Wochen.
4. ____________________________________________ ?
Mit dem Auto.

poinformujesz, gdzie znalaze/a ogoszenie,


zapytasz o cen kursu,
dowiesz si o wielko grup,
poprosisz o przysanie prospektu.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Wie sagst du das auf Deutsch? _____ / 8 pkt


Schreibe.
Jak to powiesz po niemiecku? Napisz.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

1. Zapytaj o zniki dla uczniw i studentw.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

2. Zapewnij, e oferta na ferie zimowe jest interesujca.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

3. Zapytaj o cen kursu jzykowego.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Powiedz, e w czasie wakacji chcesz duo zwiedza.

_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

www.wsip.com.pl

Liczba punktw:

/ 40

59

Klucz do testw
Test 1

Test 5

1 1. Guten 2. Name 3. Deutschland 4. bin


5. Muttersprache 6. Fremdsprachen
2 1. Franzsin 2. Englnder 3. Deutscher 4. Polin
3 1. Was 2. Woher 3. Wo 4. Welche
4 1d, 2a, 3e, 4c, 5b
5 1. heit 2. kommst 3. Wohnt 4. Sprichst 5. lerne
6. Bist 7. bin 8. Sind 9. sind
6 1. Mein Name ist Thomas. 2. Laura spricht Deutsch
als Muttersprache. 3. Meine Brieffreundin wohnt
in Frankreich.
7 1. Welche Fremdsprachen lernst du in der Schule?
2. Nett dich kennen zu lernen. / Ich freue mich dich
kennen zu lernen. 3. Wir sehen uns bestimmt noch.

1 1f, 2r, 3r, 4r, 5f


2 1. gehe 2. interessiert, spielt 3. schreibt, sammelt
3 1. Was ist dein Hobby? 2. Was machst du in deiner
Freizeit? 3. Arbeitest du am Wochenende?
4 1. fahrt 2. liest 3. isst 4. schlfst
5 1. Meine Mutter steht immer sehr frh auf. 2. Wann
fngt der Deutschunterricht an? 3. Heute komme ich
sehr spt nach Hause zurck. / Ich komme heute
sehr spt nach Hause zurck.
6 1. Brieffreunde 2. Jahre 3. Hauptstadt 4. besuche
5. Freizeit 6. treffe 7. Briefe 8. schreibe
7 1. sich 2. mich 3. uns 4. dich

Test 2
1 1. lernt kommt 2. aus in 3. fleiig alt
4. Handynummer Muttersprache 5. heit ist
2 1. achtzehnhundertneunundsiebzig
2. neunzehnhundertneunundvierzig
3. neunzehnhundertvierundfnfzig
3 1. 1 694 825 eine Million sechshundertvierundneunzigtausendachthundertfnfundzwanzig
2. 127 421 (ein)hundertsiebenundzwanzigtausendvierhunderteinundzwanzig
3. 5143 fnftausendeinhundertdreiundvierzig
4 1f, 2g, 3e, 4c, 5a, 6d, 7b
5 1. wir 2. Auf Wiedersehen! 3. Begrungsparty
4. Guten Abend!
6 1. Wie 2. Wohin 3. Was 4. Woher
7 1. Viel Spa! 2. Wie ist deine Telefonnummer? 3. Wann /
Um wie viel Uhr beginnt die Party? 4. Wie alt bist du?

Test 3
1
2
3
4
5
6
7

1f, 2r, 3f, 4f, 5r, 6r, 7r


1. Sie 2. leid 3. Strae 4. Treppe
1. der 2. das 3. der 4. der 5. das 6. die
1. sdlich 2. stlich 3. nrdlich 4. westlich
1. den 2. der 3. die 4. den 5. die 6. das 7. den
1. Er 2. Es 3. Sie 4. Er
1. erklrt 2. hrt 3. stellt / hat 4. antwortet 5. machst
6. lernen / sprechen 7. macht

Test 4
1 1f, 2f, 3r, 4f, 5r, 6r
2 1. Seid ihr aus Polen? 2. Besucht ihr hier
den Deutschkurs? 3. Hast du Tiere? 4. Sind das
deine Spickzettel?
3 1. Heute kommt er leider nicht. 2. Mein Cousin
mchte als Arzt arbeiten. 3. Dort mchte
mein Bruder nicht wohnen. 4. Mein Handy ist nicht
teuer. 5. Die Kinder mchten einen Hund haben.
4 1b, 2a, 3c
5 1. die Eltern 2. die Schwester, die Geschwister
3. der Sohn, die Tochter 4. die Tante 5. die Oma
6 1. nicht 2. keinen / keine 3. kein 4. nicht 5. keine
7 1c, 2a, 3b, 4b, 5c

60

Test 6
1 1f, 2r, 3f, 4r, 5r
2 1. Wie spt / Wie viel Uhr 2. Wie lange 3. Welcher
4. Um wie viel
3 1. Sylwia mag ihn nicht. 2. Wann besucht ihr
uns endlich? 3. Ich mchte dich zu meiner
Geburtstagsparty einladen.
4 1. Geht ... aus 2. luft 3. Rufen ... an 4. ldt ... ein
5 1. am einundzwanzigsten Achten / August 2. zwanzig
vor sechs / achtzehn; siebzehn Uhr vierzig (Minuten)
3. am ersten Dritten / Mrz
6 1. 2. in der 3. im 4. Am
7 1. Kannst 2. kann 3. Knnt
8 1. Ich gratuliere dir herzlich zum Geburtstag und
wnsche alles Gute, viel Glck und Freude.
2. Ich danke dir fr die Einladung. Ich komme
natrlich gern zu deiner Geburtstagsparty. Ich freue
mich auf unser Treffen.
3. Am Samstag kann ich leider nicht mitkommen.
Mein Opa feiert seinen Geburtstag.
4. Wir knnen zum Beispiel in die Pizzeria gehen.
Vielleicht um 17 Uhr?

Test 7
1 1r, 2f, 3f, 4r, 5r
2 1. Kommen Sie bitte zu unserer Party, Frau Stein!
2. Matthias, Basti, kauft bitte im Supermarkt ein!
3. Victoria, vergiss bitte das Geschenk nicht!
4. Schreibe bitte endlich den Brief, Patrick!
5. Simon, sei bitte ruhig!
6. Kinder, rumt bitte das Zimmer auf!
3 1. Unserer Freundin. 2. Meiner Lehrerin. 3. Seinem
Opa. 4. Meinen Eltern. 5. Eurem Vater. 6. Ihrem Kind.
4 1. Geburtstagsparty 2. Vorbereitungen 3. Einkufe
4. die Wohnung 5. den Tisch 6. die Gste
5 1. ihr 2. ihm 3. dir 4. euch 5. mir 6. Ihnen
6 1. einem 2. den 3. der 4. einer 5. dem 6. dem

Test 8
1 1. Tagesablauf 2. Zhne 3. Stunden 4. Hause
5. Computer 6. Mittag 7. Abend
2 1. Julia fhrt mit dem Rad zur Schule.
2. Wann schreibt ihr den Test in Physik?

Klucz do testw

3
4

5
6

3. Meine Freundin geht am Sonntag auf eine Party.


4. Du hast morgen einen Termin beim Zahnarzt.
1. auf 2. fern 3. zurck 4. an
1. aufgestanden 2. gefrhstckt 3. angerufen
4. getroffen 5. eingeladen 6. bestellt, getrunken
7. verbracht
1. ist 2. seid 3. bin 4. hat 5. Habt 6. sind
1. Um 19 Uhr sind schon die ersten Gste
gekommen. 2. Julia hat ihre Freunde begrt.
3. Die Gste haben dem Geburtstagskind herzlich
gratuliert uns alles Gute gewnscht. 4. Julia hat dann
die Geschenke ausgepackt. 5. Spter haben alle die
Torte gegessen. 6. Danach haben die Gste getanzt.

Test 9
1 1. Florian 2. Melanie 3. Katrin 4. Florian
2 1. Einfamilienhaus 2. Hochhaus 3. Reihenhaus
3 1. das Kinderzimmer 2. das Schlafzimmer
3. das Arbeitszimmer 4. das Wohnzimmer
5. die Kche
4 1. Ist die Wohnung noch frei? 2. Wie gro ist die
Wohnung? 3. Wie hoch ist die Miete? 4. Wie ist die
Lage? / Wie liegt die Wohnung? 5. Wann kann ich
die Wohnung sehen?
5 1. willst 2. wollen 3. will 4. will
6 1. die 2. dem 3. das 4. der 5. den, die
7 1. Auf dem Fuboden. 2. In den Schrank.
3. Am Schreibtisch. 4. In die Schublade.

Test 10
1 1f, 2f, 3r, 4f, 5r, 6r
2 1. Was isst man in Deutschland gewhnlich
zum Abendbrot?
2. Ich mchte gern Kaffee mit Sahne und du?
3. Nimmst du eine Portion Pommes frites
oder einen Hamburger?
4. Zum Frhstck trinkt man in Polen Tee oder Kaffee.
5. Knnt ihr den Bauernsalt zubereiten?
3 1. trinken 2. Frhstck 3. Gemse 4. Gabel
4 1. der Kuchen 2. der Kse 3. die Erdbeere
4. der Quark
5 1. Er sollte mehr lernen / nach Deutschland fahren /
mehr bungen machen. 2. Sie sollte mehr essen.
6 1. Was darf es sein?
2. Ich htte gern Nudelsalat.
3. Sonst noch etwas?
4. Ja, eine Pizza mit Salami und Oliven.
5. Und zu trinken?
6. Eine groe Cola bitte.
7 1. schlt 2. schneidet 3. legt 4. streut 5. schmeckt
6. gibt

Test 11
1 1f, 2f, 3r, 4f, 5r, 6r
2 1. die Bedienung dort sehr nett ist.
2. ihr Taschengeld ist knapp.
3. wir Mathe gelernt haben.
4. er keine Spickzettel hat.
3 1. Ihr msst heute euer Zimmer aufrumen. 2. Musst
du das Kleid jetzt anprobieren? 3. Ich muss mich
noch fr die Klassenarbeit in Deutsch vorbereiten.

www.wsip.com.pl

4 1. Drogeriemarkt 2. Versandhaus 3. Buchhandlung


4. Schreibwarenladen 5. Bekleidungsgeschft
5 1. Becher 2. Packung 3. Kasten 4. Tten 5. Glas
6 1. knnen 2. Gre 3. passt / steht 4. kostet
5. Umkleidekabine
7 1. Die Farbe gefllt mir nicht. Sie ist zu grell / dunkel.
2. Die Hose ist zu weit. Haben sie eine Nummer
kleiner? / Ich brauche Gre 30.
3. Kann ich mit der Kreditkarte zahlen?

Test 12
1 1f, 2r, 3r, 4r
2 1. lter 2. beste 3. viel, mehr 4. grer 5. lieber,
am liebsten
3 1. abbauen 2. teilnehmen 3. bleiben 4. fhlen
5. zahlen 6. haben
4 1. Rudern 2. Basketball 3. Skifahren 4. Tauchen
5. Schwimmen
5 1. als 2. wie 3. als 4. wie 5. als
6 1. Katrin hat sehr wenig Freizeit, denn sie trainiert
Leistungsrudern. 2. Unsere Schule organisiert
jedes Jahr einen Sporttag. 3. Sport steht bei Tobias
an letzter Stelle. 4. Im Verein kmmert sich der Trainer
um alles.

Test 13
1 1r, 2r, 3f, 4f, 5f, 6r
2 1. Reiseauskunft 2. fhrt ... ab 3. umsteigen 4. direkt
5. kommt ... an 6. Reise / Fahrt 7. welchem
8. Fahrkarte
3 1. ..., ob er wirklich Salzburg besucht hat.
2. ..., wie lange ihr Urlaub dauert?
3. ..., wer den Stadtplan kaufen soll.
4. ..., wie ich zum Dom komme?
5. ..., ob der Zug pnktlich kommt?
4 1. Ines hat den Rucksack ausgepackt.
2. Du hast dich nach der Reise frisch gemacht. /
Nach der Reise hast du dich frisch gemacht.
3. Ihr habt am Abend die Altstadt besichtigt. /
Am Abend habt ihr die Altstadt besichtigt.
5 1. zur 2. zum 3. zur 4. zum 5. zur
6 1. die 2. der 3. dem 4. den 5. den

Test 14
1 1r, 2f, 3f, 4r, 5r, 6f
2 dauern, Wochen, lnger, deutschen, Oktober
3 1. sammeln 2. machen 3. liegen 4. baden /
schwimmen 5. kennen lernen
4 1. kann 2. darf 3. Mgen 4. wollen / mchten 5. sollst
6. mssen 7. darf
5 1. Wohin fhrst du 2. Fhrst du alleine? 3. Wie
lange bleibst du / bleibt ihr dort? 4. Womit fhrst du /
fahrt ihr?
6 1. Gibt es Ermigungen fr Schler und Stundenten?
2. Das Winterangebot ist sicher / bestimmt / sehr
interessant.
3. Wie viel / Was kostet der Kurs? / Wie teuer ist
der Kurs?
4. Ich mchte in den Sommerferien vor allem
viel besichtigen.

61

Klucz do podrcznika i zeszytu wicze


Kapitel 1
Lehrbuch
A1 Deutsch spricht man in Deutschland, in sterreich, in der Schweiz, in Luxemburg und in Liechtenstein.
A2 Berlin, Vaduz, Luxemburg, Bern, Wien A3 England Englisch, Frankreich Franzsisch, Spanien Spanisch,
Polen Polnisch, Russland Russisch, Italien Italienisch, Schweden Schwedisch, Deutschland Deutsch
A5 1. Englisch 2. Russisch 3. Deutsch 4. Spanisch 5. Franzsisch 6. Italienisch

A7
Name

Land

Wohnort

Thomas

Deutschland

Mnchen

Patrick

Frankreich

Molsheim

Julia und
Magda
Astrid

Polen
die Schweiz

Biaystok,
Lublin
Zrich

Sven

sterreich

Salzburg

Sarah

England

London

Nationalitt
deutsch
Deutscher
franzsisch
Franzose
polnisch
Polin / Polinnen
schweizerisch
Schweizerin
sterreichisch
sterreicher
englisch
Englnderin

Muttersprache

Fremdsprachen

Deutsch

Englisch, Russisch

Franzsisch

Deutsch, Spanisch

Polnisch

Englisch, Deutsch

Deutsch

Franzsisch, Italienisch

Deutsch

Englisch, Schwedisch

Englisch

Deutsch, Italienisch

A14 ihr kommt, ich lerne, ich wohne, er/sie/es wohnt, ihr heit A15 Regel: ... -en; ich -e, du -st, er/sie/es -t, wir -en,
ihr -t , sie/Sie -en A16 ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir sind, ihr seid

bungsbuch

1 1. Schweiz 2. sterreich 3. Polen 4. Deutschland


5. Frankreich 6. Russland 7. England 8. Spanien
9. Italien 10. Schweden 2 1. Wien, sterreich
2. Paris, Frankreich 3. Rom, Italien 4. Athen, Griechenland
5. London, England 3 Polen, sterreich, Brssel,
Schweiz, Prag, Europa, Italien, Belgien, Berlin, Warschau,
Wien 4 1. Spanisch 2. Deutsch 3. Schwedisch
4. Franzsisch 5. Italienisch 6. Tschechisch 7. Englisch
8. Kroatisch 5 1. Franzose 2. Englnder
3. Schweizerin 4. Deutscher 5. Polin
6 Thomas kommt aus Deutschland. Er wohnt
in Mnchen. Se ine Fremdsprachen sind Englisch und
Russisch. Astrid wohnt in Zrich, in der Schweiz. Ihre
Muttersprache ist Deutsch. Ihre Fremdsprachen sind
Franzsisch und Italienisch. Patrick kommt
aus Molsheim bei Straburg. Er ist Franzose. Er lernt
in der Schule Deutsch und Spanisch. Sven wohnt
in Salzburg, in sterreich. Er ist sterreicher. Er spricht
Deutsch. Seine Fremdsprachen sind Englisch
und Schwedisch. Seine Brieffreundin Sarah kommt
aus England. Sie wohnt in London.
Ihre Fremdsprachen sind Deutsch und Italienisch.
7 1. Wie heit du? 2. Woher kommst du?
3. Wohnst du in Zrich? 4. Welche Fremdsprachen
lernst du? 5. Sprichst du Englisch? 8 1. heie, wie, ist
2. sind, kommen, woher, aus, lerne

1. Hallo, ich bin Patrick. Ich bin Franzose. Und du?


Ich bin Italienerin und das ist mein Freund Sven.
Woher kommst du Sven?
Ich komme aus Salzburg, ich bin sterreicher.
2. Hallo, ich heie Thomas und wer bist du?
Ich bin Claudia. Woher kommst du Thomas?
Aus Deutschland, aus Kln. Und du?
Ich bin Englnderin, ich komme aus Manchester.
Du sprichst aber gut Deutsch, Claudia.
10 1. heit 2. kommst 3. wohnt 4. lernt 5. machen
11 1. Sind, bin 2. bist 3. Seid, sind 4. seid 5. Ist, ist
12 1. lernt, lerne 2. heit, ist 3. Kommst 4. lernt, lernst
5. seid, sind 13 1. bist 2. sprecht 3. ist 4. kommen
5. Seid

62

Kapitel 2
Lehrbuch
A2 , , , A3 1. K-R-E-I-C-H-A-N-F-R (Frankreich)
2. L-A-N-D-D-E-U-T-S-C-H (Deutschland)
3. Z-I-E-W-H-C-S (Schweiz) 4. L-I-E-N-T-A-I (Italien)
5. N-I-E-W (Wien) 6. E-R-B-L-I-N (Berlin)
7. M-E-N-B-R-E (Bremen) 8. D-E-N-D-R-E-S (Dresden)
9. A-R-I-S-P (Paris) 10. N-O-N-B (Bonn)
A4 Frankreich Italien Paris A6 1. Guten Morgen! /

Klucz do podrcznika i zeszytu wicze

Guten Morgen! Auf Wiedersehen! / Auf Wiedersehen!


2. Gr dich, Thomas! / Hallo! 3. Guten Abend! /
Guten Abend! / Tschs! 4. Guten Tag! / Guten Tag! /
Auf Wiedersehen! / Auf Wiedersehen! 5. Guten Tag! / Hallo!
A7 1. Guten Abend! 2. Guten Morgen! / Auf Wiedersehen!
3. Guten Morgen! / Hallo! 4. Tschs! 5. Auf Wiedersehen!
A8 14 vierzehn, 15 fnfzehn, 18 achtzehn, 19 neunzehn
A9 24 vierundzwanzig, 25 fnfundzwanzig,
27 siebenundzwanzig, 28 achtundzwanzig,
29 neunundzwanzig A10 die Hausnummer 14,
die Kursnummer 20, die Handynummer 0699 10 615 858,
die Teilnehmernummer 635, die Kursinformation
00 43 14 06 34 51 A 11 1. Goethe-Institut Mnchen:
00 49 89 14 92 13 51; 2. Universitt Wien, Bibliothek:
00 43 1 42 77 15 001; 3. Universitt Zrich,
Medizinische Fakultt, Dekanat: 00 41 1 634 40 40;
4. Europa Sprachschule, Berlin: 00 49 30 618 88 63
A13 Augsburg 263 804:
zweihundertdreiundsechzigtausendachthundertvier
Baden-Baden 54 581:
vierundfnfzigtausendfnfhunderteiundachtzig
Cottbus 103 038: einhundertdreitausendachtunddreiig
Hannover 516 227: fnfhundertsechzehntausendzweihundertsiebenundzwanzig
Nrnberg 499 222: vierhundertneunundneunzigtausendzweihundertzweiundzwanzig
Rostock 199 097:
einhundertneunundneunzigtausendsiebenundneunzig
A16 1291 zwlfhunderteinundneunzig
1955 neunzehnhundertfnfundfnfzig
1938 neunzehnhundertachtunddreiig
1961 neunzehnhunderteinundsechzig
1990 neunzehnhundertneunzig A17 1d, 2e, 3a, 4b, 5c, 6j,
7f, 8i, 9g, 10h A18 1m, 2f, 3n, 4b, 5k, 6c, 7l, 8g, 9j, 10i,
11a, 12h, 13e, 14d, 15o, 16p A21 Regel: ... drugim ...
A22 Regel: ... drugim ...

bungsbuch
1 1. Frankreich 2. Deutschland 3. Schweiz 4. Italien
5. Wien 6. Berlin 7. Bremen 8. Dresden 9. Paris 10. Bonn
2 Begrung: Hallo! Guten Abend! Gr Gott! Servus!
Grezi! Guten Tag! Ciao! Verabschiedung: Auf
Wiedersehen! Tschs! Bis dann! Servus! Ciao!
3 1. fnf, sieben 2. vierzehn, sechzehn
3. neunundzwanzig, einunddreiig 4. fnfundsechzig,
siebenundsechzig 5. achtundachtzig, neunzig
4 1. zwlf 2. vierundzwanzig 3. sechsunddreiig
4. achtundvierzig 5. sechzig 6. zweiundsiebzig
7. vierundachtzig 8. dreiundneunzig 5 1e, 2d, 3a, 4g,
5h, 6c, 7b, 8f 6 1. achtzehnhundertfnfundsiebzig
2. neunzehnhundertsiebenundzwanzig
3. siebzehnhundertsechsundfnfzig
4. neunzehnhunderteinundzwanzig
5. neunzehnhundertdreizehn 9 1j, 2c, 3g, 4f, 5i, 6a, 7d,
8b, 9e, 10h 10 Sie heit Sarah Fischer. Sarah kommt
aus sterreich und wohnt in Salzburg. Sie ist Schlerin.
Ihre Adresse ist: Hellbrunner Strae 13a und ihre
Postleitzahl ist 5020. Ihre Telefonnummer

www.wsip.com.pl

ist 0043 662 845151 und ihre E-Mail-Adresse ist


sarah@rpi.at. Sie ist (15) Jahre alt. 11 1. Mein Name
ist Jrgen. 2. Camilla kommt aus der Schweiz.
3. Potsdam liegt bei Berlin. 4. Die Hauptstadt
von Frankreich ist Paris. 5. Roberta ist Italienerin.
6. Eva spricht Deutsch als Muttersprache.
12 1. Ich lerne drei Fremdsprachen. 2. Patrick spricht
Franzsisch als Muttersprache. 3. Die Kursteilnehmer
lernen fleiig. 4. Heute ist die Begrungsparty.
5. Claudia ist noch im Videoraum. 6. Er kommt aus
England. 13 1. Woher kommen Sie?
2. Wie heien Sie? 3. Wie ist Ihre Adresse?
4. Wo wohnen Sie? 5. Welche Fremdsprachen
sprechen Sie? 14 1. Wie ist dein Vorname?
2. Wie ist dein Familienname / Nachname?
3. Woher kommst du? 4. Wo wohnst du? 5. Wie alt
bist du? 6. Wie ist deine Adresse? 7. Wie ist deine
Telefonnummer? 15 1. wer 2. wo 3. wie 4. wann 5. wie

Kapitel 3
Lehrbuch
A1 das Sekretariat, das Lehrerzimmer, die Cafeteria,
die Toilette, der Computerraum A6 Der Kursteilnehmer:
spielt Dialoge, hrt Kassetten, spricht nach, antwortet
auf die Fragen, versteht nicht alles, macht Fehler, lernt viel.
Der Lehrer: stellt Fragen, korrigiert Fehler, erklrt alles.
A8 Fragen: 2, 5, 1, 4, 3
P. Hallo, du bist Sylwia, stimmt's?
S. Ja, und du bist ...
P. Patrick, ich bin Patrick Levy aus Straburg. Woher
kommst du Sylwia?
S. Aus Polen. Da wohne ich in Mielec.
P. Mielec? Wo liegt denn das?
S. Das ist eine Stadt im Sden, etwa 160 km stlich
von Krakw.
P. Was machst du in Deutschland?
S. Mein Vater arbeitet hier als Informatiker, deshalb
besuche ich hier den Deutschkurs.
P. Wie findest du den Kurs?
S. Er ist super!
A11 1. Antonio schreibt die Postkarte. 2. Er ist jetzt
in Bern. 3. Er besucht dort einen Deutschkurs. / Er ist
im Deutschkurs. / Er lernt Deutsch. A12 du redest,
er/sie/es redet, Regel: ... e A13 ich mag, du magst,
er/sie/es mag, wir mgen, ihr mgt A14 1f, 2f, 3r, 4f, 5r,
6f, 7r, 8r A16 2 der Radiergummi, 1 das Wrterbuch,
7 der Bleistift, 5 der Kuli, 9 der Kalender,
6 das Lineal, 4 die Schere, 3 das Buch,
11 die Brille, 8 der MP3-Player, 14 das Handy,
10 das Heft, 13 der Spiegel, 12 der Lippenstift
A18 ein / der, eine / die, ein / das A20 Martina hat
drei Bcher, fnf Hefte, zwei Kulis, Taschentcher,
das Portmonee, das Handy, die Hausschlssel. Thomas hat
drei Hefte, eine Sonnenbrille, einen MP3-Player, zwei CDs,
eine Cola. A21 Bcher, Hefte, Kulis, Taschentcher,
Hausschlssel, Hefte, CDs A23 einen, eine, ein

63

Klucz do podrcznika i zeszytu wicze

bungsbuch
1 1. geradeaus. 2. Gehen Sie / Geh geradeaus und
dann (nach) rechts. 3. Gehen Sie / Geh die Treppe runter.
4. Gehen Sie / Geh die erste Strae (nach) links.
5. Gehen Sie / Geh die Treppe runter und dann (nach)
rechts. 2 1. Entschuldigen 2. wei 3. Ahnung 4. Sag
5. leid 6. Entschuldigung 3 Poziomo: Aula, Mensa,
Toilette; Pionowo: Sekretariat, Lehrerzimmer, Sporthalle
4 1. suche, suchst 2. macht, lernen 3. wohnen,
wohnen 4. beginnt, kommt, fragen 5 1. ist 2. wohnt
3. arbeitet 4. besucht 5. sind 6. lernt 7. lernt 8. ist
9. spielen 10. hren 11. fragt 12. versteht 13. wiederholt
(erklrt) 14. erklrt (wiederholt) 6 Stze schreiben,
wiederholen, diktieren, korrigieren; Fragen schreiben,
stellen, wiederholen, diktieren; auf die Fragen antworten;
Fehler korrigieren, erklren; die Regel schreiben,
wiederholen, diktieren, korrigieren, erklren 7 1. Patrick
spricht gern mit Sylwia. 2. Das Mdchen kommt aus
Polen. 3. Er wohnt in Straburg. 4. Die Stadt liegt sdlich
von Paris. 5. Sylwia findet die Gruppe sympathisch. /
Die Gruppe findet Sylwia sympathisch. 8 1. Osten
2. im Sden 3. im Norden 4. im Westen 5. westlich
6. nrdlich, Graz 7. Bad Ischl, stlich 8. Enns / Wien,
stlich von 10 1. ffnet 2. zeichnet 3. arbeitet
4. antwortest 5. bildet 6. findet 7. rechnen 11 1. Stefanie
tanzt gern. 2. Andreas mag Computerspiele. 3. Sie lernt /
lernen nicht gern. 4. Du magst Fremdsprachen.
5. Ich surfe gern im Internet. 6. Ihr mgt Marcel nicht.
7. Corinna mag Autos. 8. Wir mgen Deutsch.
9. Du kochst nicht gern. 12 1. der Bleistift 2. das
Wrterbuch 3. das Lineal 4. der Kuli 5. die Schere; nie
pasuj: ma, sta 13 Rume: Computerraum, Cafeteria,
Schulbibliothek, Garderobe; Schulfcher: Physik, Musik,
Erdkunde, Geschichte; Schulsachen: Buch, Radiergummi,
Heft, Lineal 14 orange, violett, beige, grn, gelb, pink
15 1. ein, das 2. Ein, das 3. Der 4. eine, die 5. die, die
6. ein, ein 7. ein, der 16 1. Er 2. Es 3. Sie 4. es 5. er
6. Sie 17 1. Das Heft ist dnn. 2. Das Lineal ist lang.
3. Der Bleistift ist kurz. 4. Der Rucksack ist alt.
18 1. das Foto, die Fotos 2. das Haus, die Huser
3. die Gitarre, die Gitarren 4. der Computer, die Computer
5. die Pause, die Pausen 19 Schule, schreibt, Mathe,
in, ist, Spickzettel 20 1. Was 2. Was 3. Wen 4. Was
5. Wen 6. Was 21 1. ein 2. ein 3. eine 4. einen 5. eine
6. eine 7. einen 8. einen 22 1. hast 2. Habt, haben
3. Haben 4. hat 23 1. das 2. das 3. die 4. die 5. den
6. die 7. den, den 8. die 24 1. die Sonnenbrille
2. das Buch 3. den MP3-Player 4. den Computer
5. die Autoschlssel 6. der Brief 7. Das Auto

Kapitel 4
Lehrbuch
A1 3. die Kinder 2. die Mutter 8. der Mann 6. der Bruder
1. die Gromutter (die Oma) 7. die Enkelin 5. der Cousin

A2 1d ihr Mann und ihre Kinder, 2a die Eltern von


Frau Mayer, 3b die Schwester Gabriele und ihre

64

Tochter, 4e ihr Bruder Manfred und seine Frau Sabine


mit ihren Kindern, 5c Oma Trude, 6f Opa Walter
A3 1f, 2r, 3r, 4r, 5f, 6r, 7r, 8f, 9f, 10r A4 1. Frau Mayer
wohnt in Wien. 2. Sie hat zwei Kinder. 3. Die Tochter
ist sieben, der Sohn acht. 4. Sie hat eine Schwester und
einen Bruder. 5. Herr Mayer ist Informatiker von Beruf.
6. Familie Mayer hat eine Katze, einen Hund und einen
Papagei. A6 rysunki grne: c, a, d, rysunki dolne:
e, f, b A7 1b, 2f, 3c, 4d, 5e, 6a A9 1. Ihr Vater ist
Informatiker und ihre Mutter Krankenschwester.
2. Sie hat einen Bruder. 3. Sie mchte Tierrztin werden.
4. Sie lernt Deutsch. 5. Ihre Groeltern wohnen auf dem
Land bei Krakw. A10 die Anrede nagwek, der Ort
und das Datum miejscowo i data, die Einfhrung
wstp, der Inhalt tre, der Abschluss zakoczenie,
die Gruformel pozdrowienie, die Unterschrift
podpis A13 Regel: ... czasownika A14 Regel:
Przeczenie nicht neguje czasownik lub cae zdanie
zdania: 1, 2, 3, 4, 6. Przeczenie nicht neguje jeden
z wyrazw w zdaniu zdania: 5, 7, 8. A15 ein kein,
eine keine, ein kein, x keine A17 einen / keinen,
eine / keine, ein / kein, / keine A20 ich mein, meine;
er seine; sie ihr, ihre; wir unser, unsere, unsere;
sie ihre, ihre A21 ich mchte, du mchtest, ihr
mchtet, sie/Sie mchten

bungsbuch
1 1. die Urgromutter 2. der Vater 3. die Tante 4. der Sohn
5. die Schwester 6. der Enkel 7. die Oma 2 1. die Vter
2. die Mtter 3. die Brder 4. die Schwestern 5. die Tchter
6. die Shne 7. die Kinder 8. die Mnner 3 1. die Eltern
2. die Kinder 3. die Groeltern 4. die Geschwister
5. die Verwandten 4 1. hat 2. Haben 3. habt, haben
4. hat, habe 5. Hast, habe 5 die Lehrer, die Lehrerin;
der Arzt, die rztinnen; die Bankkaufleute,
die Bankkaufrau; der Musiker, die Musikerinnen;
die Buchhalter, die Buchhalterin; der Tierarzt,
die Tierrztinnen; die Polizisten, die Polizistin;
der Manager, die Mangerinnen; die Schauspieler,
die Schauspielerin; der Sekretr, die Sekretrinnen;
die Psychologen, die Psychologinnen 6 Designer,
Fotograf, Mechaniker, Musiker, Komponist, Dirigent,
Polizist, Psychologe, Pilotin, Ingenieur, Manager,
Sekretrin, Laborantin, Elektriker 7 1. Was machen
Sie beruflich, Frau Krause? 2. Der Vater von Tobias
ist jetzt arbeitslos. 4. Was ist deine Mutter von Beruf?
5. Meine Tante ist Hausfrau. 8 1. einen Deutschkurs
2. auf dem Land 3. Hunde, Katzen, Pferd 4. als Tierrztin
9 1. Dank fr Deinen Brief 2. alles 3. Gre 4. Familie
Mayer / Gre 5. Andreas 6. ber Deinen Brief
10 1d, 2b, 3c, 4a, 5e 12 1. Lernst du Englisch?
2. Kommt ihr aus ... ? (dowolna nazwa kraju oprcz
Polen) 3. Wohnt Patrick in Straburg? 4. Ist Herr Mller
im Videoraum? 5. Hat Claudia einen Bruder? 6. Sind
Sie ... ? (dowolny zawd oprcz Lehrerin) 7. Bist du
sterreicher? 13 1. nicht interessant 2. nicht bei
Siemens 3. nicht im Videoraum 4. nicht 14 1. lerne nicht.
2. ich hre die CDs nicht. 3. ich wiederhole die Vokabeln

Klucz do podrcznika i zeszytu wicze

nicht. 4. ich schreibe die Briefe nicht. 15 1. Heute


kommt er leider nicht. / Er kommt heute leider nicht.
2. Die Stadt liegt nicht bei Berlin, sondern bei Straburg.
3. Magst du die Musik nicht? 4. Mein Handy ist nicht teuer.
5. Herr Krause arbeitet nicht bei Siemens, sondern
bei der Bank. 6. Ich suche nicht den Schlssel, sondern
meinen Kalender. 7. Susi ist heute nicht vorbereitet.
16 1. kein 2. kein Computer 3. das ist kein Heft.
4. das sind keine Computerspiele. 5. das ist kein
Lippenstift. 6. das sind keine Bleistifte. 7. das ist keine
Schere. 17 (+) eine CD, einen Discman, einen
Spickzettel, Schlssel, eine Brille, ein Handy; () keine
Hefte, keinen Bleistift, kein Deutschbuch, kein Lineal,
keinen Radiergummi, kein Wrterbuch, keinen Kuli,
keinen Kalender 18 1. einen, ein, einen, einen, ein
2. eine, keine, ein, kein, eine, einen, keine, keinen
3. keine 4. keine 5. ein, ein, einen, kein, kein, keinen
19 1. nicht 2. nicht 3. nicht 4. keine 5. nicht 6. nicht
7. nicht 8. nicht 9. kein 10. nicht 20 1. deine 2. meine
3. ihr 4. unser 5. seine 6. ihre 7. eure 8. unser 9. unsere
10. dein 11. unser 12. unsere 13. deine 14. meine 15. ihre
21 1. Ihre 2. Ihre 3. Ihr 4. Ihr 5. Ihre 22 1. dein 2. eure,
Unsere 3. ihre 4. Ihre 5. seine 6. eure 7. ihr 8. Unsere
9. seine 23 1. nicht mein Vater 2. nicht seine Frau
3. nicht unser Hund 24 1. mchtest 2. mchte
3. mchten 4. mchtet 5. mchten 6. mchte
25 1. Wer mchte als Informatiker arbeiten? 2. Mchtet
ihr nach Deutschland fahren? 3. Wir mchten morgen
die Kontrollarbeit in Deutsch nicht schreiben. 4. Mein
Bruder mchte drei Fremdsprachen lernen. 5. Wann
mchten Sie Polen besuchen, Frau Merkel?

Kapitel 5
Lehrbuch
A1 Serkan c, David g, Jutta f, Julia a, Mario b,
Claudia e, Patrick d A4 Jutta: 1, 4, 5; Fabian: 1, 2, 3
A5 Torsten: reist besonders gern, mag Mathematik und
Physik. Yvonne: lernt Spanisch als Fremdsprache, lernt
Mathe nicht gern. Thomas: mag Tiere, geht gerne
ins Kino, verbringt seine Ferien meistens zu Hause.
A10 im Winter: Ski fahren / laufen, Schlittschuh laufen,
spazieren gehen, im Hallenbad schwimmen;
im Frhling: Fuball spielen, spazieren gehen, Rad
fahren, im Hallenbad schwimmen, im Gebirge wandern;
im Sommer: Fuball spielen, in der Sonne liegen,
im Meer baden, im Gebirge wandern, Rad fahren;
im Herbst: Fuball spielen, spazieren gehen, im Gebirge
wandern, im Hallenbad schwimmen, Rad fahren.
A12 Der Frhling beginnt im Mrz und endet im Juni.
Er dauert drei Monate. Der Sommer beginnt im Juni
und endet im September. Er dauert drei Monate.
Der Herbst fngt im September an und endet
im Dezember. Er dauert auch drei Monate. Der Winter
beginnt im Dezember und endet im Mrz. Er dauert auch
drei Monate. A13 1. Die Schule beginnt im September.
2. Die Schule endet im Juni. 3. Sommerferien dauern

www.wsip.com.pl

von Juni bis September. 4. Winterferien sind im Januar


oder Februar. 5. Neujahr ist im Januar. 8. Muttertag
in Deutschland ist im Mai. A14 Kwiecie plecie,
bo przeplata troch zimy troch lata. Jedna jaskka
nie czyni wiosny. A15 ich fahre, lese; du fhrst, liest,
siehst; er/sie/es fhrt; wir fahren; sie/Sie fahren.
Regel: ... drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej.
... a o , e o i lub ie A16 Regel: ... kocu ...
A17 ich interessiere mich, du interessierst dich, er/sie/es
interessiert sich, sie/Sie interessieren sich

bungsbuch
1 1e, 2c, 3a, 4b, 5d 2 1. Wer hrt gerne Musik?
2. Was macht Julia in ihrer Freizeit? 3. Gehst du / Gehen
Sie gerne am Wochenende spazieren? 4. Liest du / Lesen
Sie gern Bcher? 3 1. Christian spielt nicht gern Tennis,
er fhrt lieber Rad. 2. Eva liest Bcher nicht gern,
sie besucht lieber Ausstellungen. 3. Meine Schwester
macht nicht gern Aerobic, sie reitet lieber.
4. Ich schwimme nicht gern, ich fahre lieber Ski.
5. Monika sammelt Briefmarken nicht gern, sie schreibt
lieber Briefe. 4 1. schreiben 2. gehen 3. surfen
4. fahren / laufen 5. lesen 6. sammeln 7. spielen
8. besuchen 5 1. Frau Adler liest eine Zeitung.
2. Herr Adler sieht fern. 3. Serkan schwimmt. 4. Monika
fhrt Rad. 6 1. besuche 2. gehe 3. treiben 4. spielt
5. fahren 6. gehen 7. interessiert 8. liest 9. schreibt
10. sucht 11. hat 12. spielt 13. hrt 14. ist 15. programmiert
16. chattet 7 1. sie liest Bcher nicht gern 2. ich finde
den Film nicht interessant 3. ich interessiere mich nicht
fr Sport 4. wir gehen heute nicht ins Kino 5. er reitet nicht
8 1. gehe, nicht, machst, gehe 2. Hobby, und, was,
interessiere, Ich 3. Briefe, surfe 9 1. Ich lese Zeitungen
nicht so gern. 2. Karinas Hobby ist Reiten. 3. Was ist
dein Hobby? 4. Ich schreibe Briefe nicht gern.
5. Am Wochenende besuche ich meine Groeltern.
6. Ich habe keine Zeit zum Fernsehen. 7. Gehst du oft
ins Kino? 10 Ich interessiere mich fr Deutsch.
2. In meiner Freizeit lese ich Bcher, sehe Filme
und hre Musik. 3. Manchmal mache ich auch Sport.
11 poziomo: Hobby, Musik, Briefmarken, Ausstellung,
Zeitung, Basketball, reiten, reisen, surfen, Rad fahren,
Freizeit, spielen; pionowo: zeichnen, lesen 12 ich heie
Claudia. Ich bin 16 Jahre alt. Ich wohne in Polen.
Meine Hobbys sind Sport und Musik. Ich spiele
Volleyball und reite gern. Ich hre Rock und Rap.
Ich spiele auch Gitarre. Deine Hobbys finde ich sehr
interessant. Schreibe mir bald und schicke mir
ein Foto von Dir. Tschs 13 Briefe Brieffreunde,
sein gehen, machen schreiben, habe bin, gehe
besuche, Bcher Briefe 15 1. Winter 2. im Sommer
3. im Frhling / im Sommer / im Herbst 4. im Winter
5. im Frhling / im Sommer / im Herbst / im Winter
16 1. Mai 2. im Januar 3. im Dezember 4. im Februar
5. im Dezember 17 1. im 2. von, bis 3. ins, ins 4. Im
5. ins 6. In 18 der Frhling: Mrz, April, Mai;
der Sommer: Juni, Juli, August; der Herbst: September,
Oktober, November; der Winter: Dezember, Januar,

65

Klucz do podrcznika i zeszytu wicze

Februar 19 11. geht 2. spielt 3. ist 4. Fahrt


5. sehen 6. sammle 7. lest 20 1. sieht 2. liest, trifft
3. Triffst 4. sehen 5. lesen 6. schlft 7. fahre, Fhrst
8. schlaft 21 1. hilft 2. sprichst 3. nehmen 4. Sprichst
5. treffe 6. schlfst 7. isst 8. gibst 22 1. Wann siehst
du fern? 2. Meine Schwester sieht jeden Tag 3 Stunden
fern. 3. Mein Grovater sieht nicht viel fern. 4. Meine
Freundin und ich sehen heute zusammen fern.
5. Seht ihr viel fern? 6. Mchtest du heute fernsehen?
23 1. mit 2. zurck 3. an 4. fern 5. auf 24 1. dich
2. mich, sich 3. sich 4. sich 25 1. euch 2. uns 3. dich
4. dich 5. mich 6. uns

Kapitel 6
Lehrbuch
A1 Kino am Abend, grillen am Nachmittag,
internationale Party am Abend, Schwimmhalle
am Vormittag, Super-Party in der Nacht
A3 1. fnfundzwanzig nach zwei 2. drei (Uhr)
3. zehn vor sieben 4. Viertel vor zehn
A5 1. Szczliwi czasu nie licz. 2. Kto rano wstaje,
temu Pan Bg daje. 3. Czas leczy wszystkie rany.
4. Czas jest najlepszym lekarzem A6 Montag,
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag,
Sonntag A8 Groeltern Dienstag, Einkufe
im Einkaufszentrum Donnerstag, Gitarrenunterricht
Mittwoch, Pizzeria / Kino Samstag, Aufrumen
Freitag A9 1. Hallo. Sylwia, ich gehe heute aus.
Kommst du mit? 2. Ja, gerne, Wohin denn?
3. Ins Kino. 4. Was luft denn? 5. Die Brder Grimm
mit Matt Damon und Heath Ledger.
6. Wann beginnt der Film? 7. Um 16 und dann um 18.
8. Um 16 habe ich Gitarrenunterricht, also um 18, o.k.?
9. O.k., dann um 17.30, vor dem Kino. 10. Alles klar,
also bis dann. A11 1. am Sonnabend 2. im Garten
3. noch nicht 4. Martin ruft Jan an. 5. die Eltern von Jan
A12 1. Martin hat Geburtstag. 2. Er gibt die Party
am Samstag. 3. Die Gste kommen gegen sieben.
4. Martin ldt zehn Personen ein. 4. Ja, Lisa kommt
gern zur Party. A14 Kinder: 4, 2, Jugendliche: 3, 5, 6,
Erwachsene: 3, 6, 4, alle: 1, 2

A15
S. Komm / Kommt bitte rein!
G. Hier ist eine Kleinigkeit fr dich.
S. Ihr seid aber super! Danke!
G. Hoffentlich gefllt es dir.
G. Ich gratuliere dir recht herzlich zum Geburtstag.
Alles Liebe!
G. Ich wnsche dir auch alles, alles Gute.
S. Ich packe die Geschenke sofort aus.
G. Und das ist fr dich.
S. Die neueste CD von meiner Lieblingsband! Prima!
Vielen herzlichen Dank.
S. Ein Poster. Wunderbar!
A18 du ldst ein, er/sie/es ldt ein, wir laden ein,
ihr ladet ein A19 ich kann, wir knnen, sie/Sie knnen

66

A20 ich mich, du dich, er ihn, sie sie, wir uns,


ihr euch A21 Regel der 2. der 19. o liczebnik +
kocwka -te; der 20., der 30., ... o liczebnik +
kocwka -ste A23 1. Berlin: vom 29.07. bis zum 18.08.,
Gttingen: vom 07.01. bis zum 27.01.
2. die Begrungsparty: am 3.08.
3. Geburtstag von Michaela: am 14.02.
4. Abschlusstest: am 24.05.

bungsbuch
1 Umgangssprachlich: 1. Es ist fnf vor drei.
2. Es ist halb sechs. 3. Es ist (ein) Viertel nach sechs.
4. Es ist fnf nach halb elf. Offiziell: 1. Es ist vierzehn
Uhr fnfundfnfzig. 2. Es ist siebzehn Uhr dreiig.
3. Es ist achtzehn Uhr fnfzehn. 4. Es ist zweiundzwanzig
Uhr fnfunddreiig. 2 1. Uhr 2. Uhr 3. Stunde 4. Uhr
5. Stunden 6. Uhr 7. Uhr 8. Stunde 9. Stunden
10. Stunden 3 1. Montag 2. Dienstag 3. Mittwoch
4. Donnerstag 5. Freitag 6. Samstag 7. Sonntag
4 1. Im 2. Am 3. Am 4. 5. in der 6. , Am
5 1. wie 2. Wo, Wer 3. Wohin, Was
6 1. Knnen wir mal wieder eine Radtour machen?
2. Habt ihr vielleicht am Samstag Zeit? 3. Um 15 Uhr.
Geht das? 4. Einverstanden. Halb fnf.
Wo treffen wir uns? 5. Ja, gut. Also, bis Samstag.
7 1. Von wann bis wann habt ihr heute Unterricht?
2. Um wie viel Uhr beginnt der Deutschunterricht?
3. Wie viel Uhr ist es jetzt? 4. Wie lange dauert der Kurs?
8 Gute, Glck, Dank, Einladung, Geburtstagsparty,
Sommerferien, Treffen, Gre 10 1. ldst ... ein
2. ladet ... ein 3. Ldt ... ein 4. einladen 5. laden ... ein
11 1. Wie viele Gste ldst du ein? 2. Wir mchten Sie
herzlich einladen, Frau Merkel. 3. Warum ldst du
Anne nicht ein? 4. Ich lade meine Freunde am Samstag
zur Party ein. / Meine Freunde laden mich
am Samstag zur Party ein. 12 1. Knnen 2. Kannst
3. kann 4. knnen 5. Knnt 6. kann 7. kann
13 1. Wir knnen in die Pizzeria gehen.
2. Knnt ihr heute Abend auch mitkommen?
3. Wer kann gut Fuball spielen? 4. Wann knnen wir
ins Kino gehen? 5. Ich kann stundenlang im Caf sitzen
und mit Freunden plaudern. 14 1. ihn 2. sie 3. sie
4. sie 5. euch, euch 6. ihn 7. uns, euch 8. mich
15 1. Er mag uns nicht. / Wir mgen ihn nicht.
2. Ich rufe ihn gleich. / Er ruft mich gleich.
3. Wir verstehen sie nicht. / Sie versteht (verstehen)
uns nicht. 4. Ihr braucht uns. / Wir brauchen euch.
17 Nikolaustag: Mikoajki, am 6. Dezember;
Allerheiligen: Wszystkich witych, am 1. November;
Neujahr: Nowy Rok, am 1. Januar; Weihnachten:
Boe Narodzenie, am 25. Dezember;Valentinstag:
walentynki, am 14. Februar 18 1. Was 2. Wen
3. Wen 4. Wer 5. Wie viele 6. Wann 7. wie viel
8. Welcher 19 1. die Einladung 2. die Verabredung
3. der Anfang 4. der Gru 5. die Feier 6. der Wunsch
7. der Dank 8. die Langeweile 9. der Besuch
10. das Ende

Klucz do podrcznika i zeszytu wicze

Kapitel 7
Lehrbuch
A5 1f, 2r, 3r, 4r, 5f, 6r A10 Julia schreibt Einladungen.
Sie ldt die Gste persnlich ein. Sie rumt das Zimmer auf.
Sie macht Einkufe. Sie bckt eine Torte. Sie schmckt
das Zimmer. Sie deckt den Tisch. Sie begrt die Gste.
A11 1r, 2f, 3r, 4r, 5f, 6r, 7f A14 der Musikerin,
dem Geburtstagskind, den Kindern A15 1d, 2e, 3f,
4b, 5c, 6a A16 du dir, er ihm, sie ihr, wie uns,
sie ihnen, Sie Ihnen A17 Regel: ... drugim ...
A18
M. Dominik, komm endlich und hilf uns!
D. Ja, ja, Mama, ich komme gleich.
M. Schalte endlich den Computer aus, wir brauchen
deine Hilfe.
D. Okay Mama, wird gemacht. Was soll ich tun?
M. Geh bitte zu Rita und deck den Tisch mit ihr!
D. Sieh mal, Mama, der Tisch ist schon fertig.
Kompliment, Schwesterchen!!!
M. Und wo sind die Kerzen?! Dominik, Rita, sucht sie
bitte.
D. Mama, du bist total gestresst. Sie liegen doch hier.
M. Oh ...!! Vielleicht hast du Recht ... Nimm bitte
die Einkaufsliste und lauf schnell zum Aldi!
Und vergiss bitte nichts!!!
D. Klar, Mama.
A20 Bruder: 1, 3, 5; Eltern: 4; Nachbarin: 2, 6

bungsbuch
1 Ostern, Geburtstag, Hochzeit, Valentinstag, Muttertag,
Vatertag, Jubilum 3 1. das 2. das 3. das 4. die 5. der
6. die 7. die 8. der 4 1. unpraktisch 2. teuer 3. der Freitag
4. der Schultag 5. die Geduld 5 1. Tanja schenkt
der Mutter ein Portmonee. 2. Zum Valentinstag schenkt
er der Freundin einen Blumenstrau. 3. Wir bekommen
oft Blumen als Geschenk. 4. Zu Weihnachten mchte
ich meinem Bruder einen MP3-Player schenken.
5. Du kannst deiner Schwester die Taucherausrstung
schenken. 6 1. Ich kaufe Jacob eine Taucherausrstung,
denn er taucht gern. 2. Ich freue mich so sehr, denn ich
fahre mit meinen Freunden in die Alpen. 3. Wir schenken
Melanie eine Sonnenbrille, denn sie fhrt im Juli nach
Spanien. 4. Sie kauft ein Fotoalbum, denn sie macht
viele Fotos. 7 1. mchte 2. Valentinstag 3. Idee 4. zum
5. interessiert 6. gibt 7. Anlssen 8 1. Tisch 2. Torte
3. Einladungen 4. Gste 5. schmcken 10 1. Wo machst
du deine Geburtstagsparty? 2. Was interessiert ihn
gar nicht? 3. Wer jobbt in den Ferien als Kellner?
4. Wen ldst du vor der Party ein? 5. Wann ist die Party?
11 1. dem 2. der 3. dem 4. dem 5. dem 6. der
12 1. deinem 2. dem 3. deiner 4. dem 5. der 6. deinen
13 1. Meiner Freundin. 2. Unserer Oma. 3. Ihrem Direktor.
4. Seinem Bruder. 5. Unseren Freunden. 14 1. den
2. deinem / dem 3. die 4. Unsere, unseren 5. das
6. der / deiner 7. Dem / Meinem 15 1. ihm 2. ihr
3. ihnen 4. ihm 5. ihr 16 1. dir, euch, Uns 2. ihm

www.wsip.com.pl

3. Ihnen, euch / Ihnen 4. ihr, mir 5. ihnen 18 1. Gehen


Sie bitte nicht so frh nach Hause, Herr Krause! 2. Jacob
und Gabi, fragt bitte noch einmal die Eltern! 3. Bitte
kommen Sie zu meiner Party, Frau Brandt! 4. Michael,
sprich bitte mit Melanie! 5. Bernd, fahr zum Supermarkt
bitte! 6. Claudia, hab bitte mehr Geduld! 7. Bianca, sei
so nett und hilf bitte dem Bruder!

Kapitel 8
Lehrbuch
A1 1d, 2e, 3b, 4a, 5c, 6g, 7f A2 1. Sie geht mit Manuel
dorthin. 2. Sie geht in die Bibliothek am Dienstag.
3. Sie fhrt eine Stunde Inlineskates mit Antje. 4. Sie hat
am Donnerstag einen Termin bei Dr. Heino. 5. Roberts
Geburtstagsparty beginnt um 19 Uhr. 6. Die Freunde
treffen sich am Caf Elefant. A3 1. Julia, wie verbringst
du normalerweise deine Woche? 2. Hast du an anderen
Wochentagen auch feste Termine? 3. Was machst du
an anderen Wochentagen? 4. Und das Wochenende?
Wie sieht es bei dir aus? 5. Und das Fernsehen?
Junge Leute verbringen doch so viel Zeit vor dem
Fernsehapparat. A4 1r, 2r, 3f, 4r, 5f, 6r, 7f, 8r
A6 1. Nico wacht gewhnlich ... 2. Er zieht sich an ...
3. Nach der Schule ... 4. Der Nachmittag ... 5. Vor dem
Abendbrot ... 6. Nach dem Abendbrot ... A7 1c, 2b,
3a, 4c, 5c A10 1. Wohnung 2. Geburtstag, Geschenke
3. Ausstellung 4. Fotos, Landschaft A11 1f, 2r, 3r,
4f, 5r, 6f, 7f, 8r A14 lgen, viele, spielen, Tr, fr
A16 Regel: ... haben lub sein, ... na kocu zdania
A17 regelmig: gemacht, gespielt, gelernt;
unregelmig: gegangen, geschwommen, geschlafen;
Regel: ... ge-, gekauft A18 aufgerumt, ferngesehen,
besucht, organisiert A19 Regel: 1. aufgerumt,
ferngesehen 2. organisiert, besucht A20 Regel:
gefahren, gegangen, zurckgekommen; eingeschlafen,
aufgestanden; geblieben A33 1. ist 2. ist 3. ist 4. hat
5. hat 6. hat 7. ist 8. hat

bungsbuch
1 1. gehen 2. machen 3. gehen 4. schreiben 5. fahren
6. treffen 7. haben 8. gehen 2 1. Mein Bruder
hat einen Termin beim Zahnarzt. 2. Wie oft fahrt ihr
Inlineskates im Park? 3. Meine Eltern machen meistens
am Samstag Einkufe. 4. Kommt ihr morgen
auf die Party? 5. Wann schreibst du die Kontrollarbeit?
6. Im Caf trinken wir immer Cappuccino und essen Eis. /
Wir trinken im Caf immer Cappuccino und essen Eis.
7. Unsere Freunde fahren am Sonntag Rad.
3 1. Wie oft hast du Proben? 2. Mit wem trifft sie sich
nach der Probe? 3. Wie lange sieht sie tglich fern?
4. Was machen die Mdchen zur Entspannung?
5. Wohin gehen die Freundinnen manchmal?
4 1. ie, i 2. i, i 3. ie 4. ie 5. i, i 5 1. putzen 2. gehen
3. fahren 4. essen 5. sein / bleiben 6. lesen 7. verbringen
6 1. Steh sofort auf! 2. Fahr mit dem Rad in die Schule!
3. Sei pnktlich! 4. Komm gleich nach der Schule nach

67

Klucz do podrcznika i zeszytu wicze

Hause! 5. Triff dich heute nicht mit Freunden! 6. Bleib


zu Hause! 7 1. auf 2. an 3. auf 4. fern 5. zurck 6. an
8 Morgen, Rad, Uhr, Stunden, Stadtbummel, Pizzeria,
Abend, Zeitschrift, schlafen 9 1. Warum zieht sich
Eva schnell an? 2. Wann triffst du dich mit Michael?
3. Um wie viel Uhr esst ihr gewhnlich zu Abend?
4. Wie lange siehst du fern? 10 Geburtstag, Einkufe,
Wohnung, Essen, Gste, Gute, Geschenke, Lieblingsband,
Garten, Fotos, Abend 11 gefrhstckt, aufgerumt,
angerufen, gegangen, gegangen, gefallen, organisiert,
renoviert 12 gelacht, geantwortet, gearbeitet, gesucht,
gefragt, gesagt, geredet, getanzt 13 1. gehrt, geffnet,
gedauert, gefeiert, sich gelangweilt, gesucht, geatmet
2. korrigiert, erzhlt, fotografiert, bewundert, studiert,
sich interessiert, gratuliert, sich verabredet 3. aufgewacht,
eingekauft, eingepackt 14 1. bestellt 2. gearbeitet
3. getroffen, geredet 4. gratuliert, gewnscht 5. geantwortet
15 a. 1. gekauft 2. gespielt 3. gesurft 4. gesagt
5. gejobbt; b. 1. besucht 2. erklrt 3. bewundert
4. entschuldigt; c. 1. reserviert 2. organisiert 3. gratuliert
4. probiert 16 1. ist 2. ist 3. hat / haben 4. hat 5. haben
6. Hast 7. seid 8. haben 9. seid

Kapitel 9
Lehrbuch
A1 Mathias 4. Mietshaus, Sascha 3. Reihenhaus,
Katrin 1. Hochhaus, Anja 2. Einfamilienhaus

A2 1f, 2f, 3r, 4f, 5f, 6r, 7r A3 am Stadtrand: Jutta,


in einer Grostadt: Fabian, am Meer oder an einem See:
Lisa, in einem Haus mit Garten: Jutta
A5 das Arbeitszimmer 5, das Schlafzimmer 6,
das Kinderzimmer 7, die Abstellkammer 15,
die Kche 12, das Bad 8, die Dusche 2,
das Wohnzimmer 10, das Esszimmer 11,
die Garderobe 3, der Hobbyraum 14,
der Balkon 4, die Treppe 13, die Toilette 9,
die Garage 16 A6 1. Das Arbeitszimmer ist
im ersten Stock. 2. Das Schlafzimmer ist im ersten Stock.
3. Das Kinderzimmer ist im ersten Stock.
4. Die Abstellkammer ist im Keller. 5. Die Kche ist
im Erdgeschoss. 6. Das Bad ist im ersten Stock.
7. Die Dusche ist im Dachgeschoss. 8. Das Wohnzimmer
ist im Erdgeschoss. 9. Das Esszimmer ist im Erdgeschoss.
10. Die Garderobe ist im Dachgeschoss.
11. Der Hobbyraum ist im Keller. 12. Der Balkon ist
im ersten Stock. 13. Die Treppe ist im Keller.
14. Die Toilette ist im ersten Stock. 15. Anjas Zimmer ist
im Dachgeschoss. 16. Die Garage ist im Keller.
A9 die Kche: 1, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18;
das Schlafzimmer: 3, 8, 11, 14; das Wohnzimmer: 1, 2,
5, 7, 8, 9, 11, 14, 17; das Arbeitszimmer: 2, 9, 10, 12
A8 1. Anja wohnt jetzt in einem Einfamilienhaus
am Stadtrand. 2. Ihr Zimmer ist im Dachgeschoss.
3. In ihrem Zimmer hat sie einen Schreibtisch,
einen Drehstuhl, ein Bett und eine Kommode.
4. An den Wnden hngen Poster von ihrer

68

Lieblingsband The Doors. 5. Sie fhlt sich in ihrem


Zimmer gut / wirklich wohl. A11 1. Das Zimmer
ist 12 Quadratmeter gro. 2. Es ist ab sofort frei.
3. Die Wohnung liegt verkehrsgnstig. 4. Die Miete
ist 120 Euro hoch. A12 5, 4, 6, 1, 7, 3, 2 A16 ich will,
du willst, er/sie/es will, sie/Sie wollen A18 das Hochhaus,
der Schreibtisch, das Kinderzimmer; Regel: ...
rzeczownik ... , ... ostatniego ... A19 unter / neben,
auf, zwischen, auf A20 in, auf, an, an, ber A21 wo?
Dativ, wohin? Akkusativ

bungsbuch
1 1. Hochhaus 2. Dachgeschoss 3. Stadtrand
4. Einfamilienhaus 2 1c, 2d, 3a, 4b 3 1. Grostadt,
interessant 2. Stadtrand, hektisch 3. Meer, Terrasse
4 1c, 2a, 3a, 4b, 5c, 6b 5 1. Das Leben in einer
Grostadt ist fr mich zu anonym. 2. Ich finde Grostdte
sehr interessant. 3. Meine Freundin wohnt in einem Haus
mit Garten und Schwimmbad. 4. In Zukunft mchte ich
auf dem Land wohnen. 6 1. Wie mchtest du wohnen?
2. In einem Penthaus, im Stadtzentrum. Du auch?
3. Ach, nein. ich mchte auf dem Land wohnen.
4. Warum denn? 5. Da kann man seine Ruhe haben.
8 1. kann man 2. ist es 3. gibt es 4. ist 5. gibt es
9 1. Die Garage befindet sich im Untergeschoss.
2. Das Wohnzimmer ist im ersten Stock.
3. Das Esszimmer befindet sich im ersten Stock.
4. Die Kche befindet sich im ersten Stock.
5. Das Kinderzimmer ist im zweiten Stock.
6. Das Kinderzimmer ist im zweiten Stock.
7. Das Arbeitszimmer ist im zweiten Stock.
8. Das Badezimmer befindet sich im zweiten Stock.
9. Das Schlafzimmer befindet sich im Dachgeschoss.
10 2f, 3b, 4e, 5k, 6h, 7a, 8i, 9c, 10d, 11g, 12j
11 der: Stuhl, Tisch, Sessel, Schrank; das: Bett, Regal;
die: Couch, Kommode 12 Rume: das Arbeitszimmer,
das Badezimmer, das Schlafzimmer, die Kche, das Bad,
das Wohnzimmer, der Hobbyraum; Gegenstnde:
der Schreibtisch, das Bett, die Tr, der Sessel,
der Khlschrank, der Drehstuhl, das Regal
13 1. Der Schreibtisch steht am Fenster / vor dem
Fenster. 2. Der Computer steht auf dem Schreibtisch.
3. Die Poster hngen an der Wand / ber dem Bett.
4. Das Bcherregal steht an der Wand / am Fenster.
5. Das Regal mit der Stereoanlage steht zwischen
dem Schreibtisch und dem Bett. 6. Das Bett steht an
der Wand. 7. Das Aquarium steht auf der Kommode.
8. Der Drehstuhl steht am Schreibtisch. 16 1c, 2a, 3b
17 1. Ist die Wohnung noch frei? 2. Wie / Wo liegt
die Wohnung? 3. Wie gro ist sie? 4. Ist das Zimmer
mbliert? 5. Wie hoch ist die Miete? 6. Wie hoch sind
die Nebenkosten? 18 1. besuchen 2. mblieren
3. arbeiten 4. fragen 19 1b, 2a, 3c, 4b 21 1. willst
2. wollt 3. wollen 4. will 5. Wollen 22 1. Meike will
nicht auf dem Land wohnen. 2. Warum willst du umziehen?
3. In der Zukunft will ich in der Stadt leben. 4. Warum
wollt ihr uns nicht besuchen? 23 1. das Wohnzimmer
2. die Essecke 3. das Reihenhaus 4. der Schreibtisch

Klucz do podrcznika i zeszytu wicze

5. die Grostadt 6. die Mietwohnung 7. die Tiefgarage


8. die Fubodenheizung 9. das Badezimmer
10. das Gstezimmer 24 1. ber 2. Auf 3. Am 4. Neben
5. Unter 25 1. dem 2. der 3. dem 4. dem 5. dem
26 1. die 2. den 3. die 4. das, den 27 1. den 2. die
3. der 4. die 5. das 6. den 7. dem 8. dem, der
28 1. hngst / legst 2. stellst, stelle 3. liegen
29 1. Katrin hngt das Bild an die Wand. 2. Die Bilder
hngen an der Wand. 3. Ich lege die Zeitung auf den Tisch.
4. Die Schulsachen liegen auf dem Schreibtisch.
30 1. Wo liegt die Videokamera? 2. Wohin legst du
deine Bcher? 3. Wo steht dein Fahrrad? 4. Wo steht
der Kassettenrekorder?

Kapitel 10
Lehrbuch
A1 das Mineralwasser, das Glas, (der Saft), die Serviette,
die Zuckerdose, (die Butter), die Tasse, der Teelffel,
das Ei, (die Wurst), das Weibrot, (der Kse), die Gabel,
das Brtchen A3 England: 78 Uhr, Cornflakes, Speck,
Spiegeleier, Wrstchen, Kaffee, Tee mit Milch, Saft;
Finnland: 69 Uhr, Cornflakes, Brei, Weibrot, Roggenbrot,
Joghurt, Kaffee, Tee, Saft, Kakao; Belgien: gegen 7 Uhr,
Cornflakes, Marmelade, Kse, se Brtchen mit Rosinen,
Kaffee, Tee, Mich A6 3, 5, 1, 4, 2 A9 1b, 2c, 3a
A12 rysunki grne: 3. in Scheiben schneiden 4. auf einen
Teller legen 1. waschen; rysunki dolne: 5. verrhren
6. gieen 7. die Kruter darberstreuen / Salz dazugeben
2. schlen A15 Apetyt ronie w miar jedzenia.
Z penym brzuchem nie chce si czowiekowi uczy.
Gd jest najlepszym kucharzem. A17 1. Isst du Brot
mit oder ohne Butter? 2. Trinkst du Kaffee mit oder
ohne Sahne? 3. Isst du Pizza mit oder ohne
Tomatensoe? 4. Isst du Fleisch mit oder ohne Kartoffeln?
A18 du solltest, er/sie/es sollte, wir sollten, ihr solltet
A19 isst, trinkt, macht, Regel: ... trzeciej ...

9
Was darf es sein?
Ich htte gern zwei Big Mac.
Sonst noch etwas?
Ich mchte eine Portion Pommes.
Mit oder ohne Ketchup?
Mit Ketchup, bitte!
Und zu trinken?
Eine groe Cola.
10 1. was, gern, trinken, Eine 2. mchtest, Kartoffeln,
zu, Mineralwasser, macht 3. hungrig, mchte, frites, isst,
nehme, dazu, Eis, bestelle 11 Gemse: waschen,
schlen; Salz: dazugeben, streuen; Zutaten: dazugeben,
verrhren; Soe: dazugeben, gieen, verrhren;
Kruter: dazugeben, streuen; Zwiebel: schlen, waschen
12 Wasch zuerst Tomaten, Gurke, Paprika! Schl
die Zwiebel! Schneide anschlieend das Gemse
in Scheiben! Leg danach das Gemse auf den Teller!
Verrhr dann die Zutaten! Gie danach die Soe ber
den Salat! Streu anschlieend die Kruter darber!
Schmeck am Schluss den Salat / alles ab! 14 1. Appetit,
Essen 2. Hunger, Koch 3. Bauch, gern 15 1. Ich habe
keine Lust auf Pommes frites mit Ketchup. 2. Der Salat
ist lecker. 3. Ich htte gern (mchte) Kaffee mit Sahne
aber ohne Zucker. 4. Wie schmeckt dir der Hamburger?
16 1. ch 2. upodobanie 3. rada 4. zamiar
5. umiejtno 6. nakaz 7. moliwo 17 1. Sie sollte
weniger essen. 2. Er sollte kochen lernen. 3. Er sollte
nicht so viel rauchen. 4. Er sollte mehr lernen.
18 1. Was isst man gewhnlich zum Frhstck in Polen?
2. Man soll / sollte nicht zu viel salzen. 3. In Deutschland
isst man viel Wurst. 4. Wie macht man eine Pizza?
5. In England trinkt man viel Tee. 6. Da kann man nichts
machen.

Kapitel 11

bungsbuch

Lehrbuch

1 2. Wurst 3. Butter 4. Ei 5. Mineralwasser 6. Saft


7. Paprika 8. Pizza 9. Marmelade 10. Obst 11. Milch
12. Tee; Lsung: Guten Appetit! 2 1. der Kse
2. das Brtchen 3. der Schinken 4. das Ei 5. das Msli
6. die Wurst 7. der Esslffel 3 der: Teller, Teelffel, Kaffee,
Kse, Joghurt, Quark, Honig, Esslffel, Orangensaft,
Paprika; die: Tasse, Gabel, Zuckerdose, Kaffeemaschine,
Serviette, Kanne, Cornflakes, Marmelade, Butter, Wurst,
Tomate, Banane; das: Glas, Messer, Ei, Joghurt,
Brtchen, Mineralwasser, Msli, Vollkornbrot, Weibrot
4 2. das Weibrot 3. die Wurstsorte 4. das Ksebrot
5. der Teelffel 5 1. essen 2. Tasse 3. Obst
4. Abendbrot / Abendessen 5. Gabel und Messer
7 Was isst du gerne (am liebsten)? Was magst du nicht?
Machst du dein Essen selber? Isst du zusammen mit
deiner Familie (zu Mittag)? 8 1. Was darf es sein?
2. Einen Hamburger bitte. 3. Sonst noch etwas?
4. Einen Salat. 5. Und zu trinken? 6. Eine Fanta bitte.
7. 5,20 Euro. 8. Hier, bitte.

A2 Dialoge: 1. im Drogeriemarkt
2. im Lebensmittelgeschft 3. im Bekleidungsgeschft
4. in der Cafeteria 5. auf dem Markt A3 1b, 2c, 3a,
4f, 5e, 6d A6 1. Guten Tag, Dominik! Na, Was darfs
denn sein? 3. Vanille oder Schoko? 2. Sonst noch etwas?
6. Moment mal, Dominik, nicht so schnell. Hier sind
die Tomaten. 4. Bitte schn. Brauchst du sonst
noch etwas? 5. Das macht zusammen 39,58 Euro.
A9 Klamotten, Schaufenster, teuer, Taschengeld, gefllt,
anprobieren, billig A10 suchst, Schau, gefllt, kostet,
nehme A11 1. Kann ich Ihnen helfen? 2. Ich brauche
eine Jeanshose. 3. Welche Gre? 4. 30. 5. Wie finden
Sie denn diese hier? 5. Haben Sie solche auch
in Schwarz? 6. Ja. Bitte schn. 7. Wo kann ich
anprobieren? 8. Da drben links. 9. Vielen Dank.
10. Und passt sie gut? 11. Ja, sehr gut. Was kostet sie?
12. 60 Euro. Sie bezahlen an der Kasse. 13. Danke schn.
A15 1f, 2r, 3r, 4f, 5r, 6f A17 6, 7, 8 A18 1. keine Zeit
2. Im Selbstbedienungsladen 3. Getrnke 4. frisch

www.wsip.com.pl

69

Klucz do podrcznika i zeszytu wicze

5. fast keine Tante-Emma-Lden mehr 6. Lebensmittel

A21 (kauft ein, nehme, geht hinein), hat, gefllt,


anprobieren will, Regel: ... kocu ... , ... denn ... ,
... prosty A22 1. Dominik macht grere Einkufe,
weil er eine Party geben mchte. 2. Er muss
noch einmal ins Geschft gehen, weil er noch nicht
alles gekauft hat. 3. Er kauft im Tante-Emma-Laden ein,
weil der Laden gleich um die Ecke ist. 4. Er gibt
die Party am Samstag, weil er dann seinen Geburtstag
feiert. 5. Er kauft Paprikachips, weil seine Freundin
sie mag. A23 Regel: ... weil ... , ... osobowej ...
A25 ich muss, du musst, er/sie/es muss, wir mssen

bungsbuch
1 1. Drogeriemarkt 2. Internet 3. Markt
4. Bekleidungsgeschft 5. Tante-Emma-Laden

2 1. in den 2. ins 3. in die 4. in die 5. ins 6. ins


3 1e, 2f, 3d, 4c, 5a, 6b 4 1. ein Ordner, ein Heft,
eine Schere 2. eine Hose, ein Kleid, ein Pullover
3. Milchprodukte, Fleisch, Brot, Obst, ...
4. eine Zahnpasta, ein Lippenstift, eine Creme
5. Stiefel, Sportschuhe, Sandalen 6. ein Krimi,
ein Wrterbuch, ein Album 5 1. ein Liter 2. ein Kilo
3. zweihundert Gramm 4. ein halbes Kilo / ein Pfund
6 1h, 2d, 3b, 4c, 5g, 6f, 7a, 8e 7 1. Becher
2. Flaschen 3. Dosen 4. Packungen 5. Tten
8 1. Ich htte gern 200 g Schinken. 2. Bitte schn.
Haben Sie noch einen Wunsch? 3. Nein, danke.
4. 3,10 Euro. 5. Bitte schn. 6. Danke. Auf Wiedersehen.
7. Auf Wiedersehen. 9 Verkufer/innen: Sie wnschen,
bitte? Tut mir leid, wir haben keine mehr. Sonst noch
etwas? Das macht zusammen ... Der Kse ist
im Sonderangebot. Wie viel? Ist das alles? Kunden /
Kundinnen: Ein Kilo Orangen, bitte. Geben Sie mir bitte
... Ich mchte ... Ich htte gern ... Ich brauche noch
... Was kostet / kosten ... ? Haben Sie vielleicht ... ?
Das wre alles. 10 1. Die Hose da, im Schaufenster,
gefllt mir sehr / ist echt cool / finde ich toll. 2. Die Farbe
gefllt mir nicht. (Sie ist zu grell.) 3. Die Schuhe sind
zu teuer. (Mein Taschengeld ist knapp.) 4. Wie gefllt dir /
Wie findest du die Hose? 11 knnten, Gre, gefllt,
kostet, anprobieren, nehme / kaufe, Kasse 13 Auf,
Supermarkt / Laden / Geschft, Regal, Vordergrund,
Lebensmittel / eine Packung Eis, Obst, ein paar Becher
Joghurt, zwei Kartons Saft, ein Glas Marmelade ... ,
Hintergrund, Einkufe 14 1. selten 2. verlieren
3. teuer 4. wenig 15 1. Sonderangebote 2. Markt
3. Tante-Emma-Laden 4. Einkufe 5. Spa 17 1. weil
2. denn 3. denn 4. weil 5. weil 18 1. Weil er nervs ist.
2. Weil man dort preisgnstig einkaufen kann.
3. Weil wir das Referat zusammen vorbereitet haben.
4. Weil er Angst hat. 5. Weil ich spt schlafen
gegangen bin. 6. Weil sie Stze mit weil lernen mchten.
20 1. ... dass es dort alles unter einem Dach gibt.
2. ... dass man dort die Preise vergleichen kann. 3. ...
dass es ein groes Angebot an Waren gibt.
21 1. muss 2. muss 3. mssen 4. Msst 5. musst
23 1. Mssen wir Obst und Gemse im Supermarkt

70

kaufen? 2. Warum msst ihr schon gehen? 3. Du musst


noch eine Torte kaufen. 4. Sie mssen auf den Brief
sofort antworten. 5. Wie lange muss er noch in der Arbeit
bleiben?

Kapitel 12
Lehrbuch
A1 Snowboarden 5, Fuball 1, Basketball 3,
Inleinskaten 6, Schwimmen 4, Nordic Walking 2
A2 Christian: Basketball, Fuball, Volleyball, Tennis,
Monika: Radfahren, Aerobic, Andreas: Wakeboarding,
Fuball, Johannes: Handball, Basketball, Schwimmen,
Volleyball A3 1a, 2c, 3c, 4a A5 Adam Maysz
Skispringen, Robert Kubica Formel 1, Mateusz
Kusznierewicz Segeln, Venus Williams Tennis, Lukas
Podolski Fuball, Otylia Jdrzejczak Schwimmen,
Lance Armstrong Radsport A6 Patrick, Tobias,
(Katrin wpisane), Katrin, Tobias, Katrin, Patrick
A9 1. Du, Tim, ich mchte gerne Sport treiben.
2. Interessant, was fr einen denn? 3. Oh ... Volleyball.
Wo soll ich das machen? 4. Du, am besten im Verein.
Da gibt es gute Trainer. Die kmmern sich um alles.
5. Muss ich da Beitrag zahlen? 6. Ja, da schon, aber
die Kosten sind nicht hoch. Im Sportverein ist es immer
am gnstigsten. Du kannst auch an Wettbewerben und
Meisterschaften teilnehmen. 7. Prima, dann gehe ich
dorthin und melde mich an. A14 1f, 2f, 3r, 4f, 5r, 6f, 7r
A19 attraktiv, attraktiver, am attraktivsten; langweilig,
langweiliger, langweiligste; beliebt, beliebter,
am beliebtesten A20 Positiv: attraktiv, langweilig,
beliebt, Komparativ: attraktiver, langweiliger, beliebter,
Superlativ: attraktivsten, langweiligste, beliebtesten,
Regel: ... -er ... ; ... -sten ... , ... -ste ... , ... e
A21 Schwimmen, Tauchen

bungsbuch
1 1. Volleyball, Handball, Fuball 2. Tennis, Ski / Schi
3. schwimmen 4. surfen, segeln 5. Inlineskaten 6. fhrt ...
Rad 2 Christian: ist, interessiert, spielt, hat;
Monika: Aerobic, fit, gesund, Musik, Spa, Wetter, Rad;
Andreas: Lieblingsmannschaft, Fuball, Sommer,
Wakeboarding, Trendsport 3 die Leichtathletik,
der Sportlehrer, der Tischtennis, die Jugendmeisterschaft,
das Fuballspiel, die Schulmannschaft, das Radfahren,
die Sportart 4 1. Fahrrad 2. Rad 3. stehen 4. Laufen
5 Poziomo: Fuball, Segeln, Joggen, Tennis, Basketball,
Volleyball, Klettern, Tischtennis, Tauchen, Rudern,
Radfahren; Pionowo: Handball, Snowboarden, Baseball
6 1e, 2a, 3d, 4b, 5c 7 1d, 2b, 3e, 4a, 5c
8 1. Gehst du heute schwimmen? 2. Ich gehe gern ins
Fitnesstudio, weil ich fit bleiben will. 3. Weit du, dass er
sich fr Tennis interessiert? 4. David trainiert Handball
im Verein. 9 1. abbauen 2. haben 3. fhlen 4. verbringen
(gestalten) 5. lernen 6. teilnehmen 7. bleiben 8. haben
10 1. Man sollte Sport treiben, weil man dadurch
Stress abbauen kann. 2. Menschen treiben Sport,

Klucz do podrcznika i zeszytu wicze

weil sie eine gute Figur haben wollen. 3. Menschen


treiben Sport, denn sie fhlen sich dadurch gesund.
4. Menschen treiben Sport, weil man dadurch attraktiv
und sinnvoll seine Zeit verbringen kann. 5. Man sollte
Sport treiben, weil das Ausdauer und Disziplin lernt.
(weil man dadurch Ausdauer und Disziplin lernen kann.)
6. Menschen treiben Sport, weil sie an Wettbewerben
teilnehmen wollen. 7. Man sollte Sport treiben, weil man
dadurch lnger fit bleiben kann. 8. Menschen treiben Sport,
weil sie Spa an Bewegung haben. 11 1. Danke, gut.
Und dir? 2. Was trainierst du? 3. Wie oft spielst
du Basketball? 4. (Ich spiele Tennis.) 5. In der Schule /
Im Verein. 6. Tschs! 12 Sporttag, Wettbewerbe,
teilgenommen, Weitsprung, gewonnen, Erlebnis
14 beliebt, am beliebtesten; gern, lieber; grer,
am grten; schnell, am schnellsten; gut, am besten;
mehr, am meisten; populr, am populrsten; lter,
am ltesten; interessanter, am interessantesten; lang,
am lngsten; jung, jnger; strker, am strksten
16 1. grer 2. teurer 3. am besten 4. attraktiver
5. lieber 17 1. lieber, am liebsten 2. wrmer 3. s,
ser, am sesten 4. jnger 5. klter 6. gro, grer,
am grten 7. gut, besser, beste 9. praktischer
18 1. lteste 2. kleinste 3. beliebteste 4. schnste
19 1. als 2. wie 3. als 4. wie 5. wie 6. als 7. wie 8. als
20 1. Ich bin besser in Sport als in Mathe. 2. Ich finde
Schwimmen interessanter als Radfahren. 3. Ich spiele
lieber Fuball als Volleyball. 21 1. klettert 2. das Klettern
3. schwimme 4. Das Schwimmen 5. lernt 6. Das Lernen

Kapitel 13
Lehrbuch
A1 1. Sie mchten nach Salzburg fahren. 2. Salzburg
liegt in sterreich. A2 das Auto, das Flugzeug, der Zug
A3 Wochenende, Stadt, Freitag, Auto, Autowerkstatt,
Autobahn, Zug A6 1. 16.25; 2. Anderthalb (1,5);
3. 17.55; 4. 21 A7 1e, 2g, 3d, 4b, 5a, 6f, 7c A9 1f, 2f,
3r, 4f, 5r, 6f A10 Thomas hat eine Postkarte an seinen
Freund geschrieben, Bettina ist von der Stadt beeindruckt,
Thomas ist ber den Aufenthalt mit Bettina in Salzburg
glcklich, Thomas freut sich nicht besonders
auf die Stadtbesichtigung, Bettina will mglichst
viel besichtigen. A13 Dialog 1: Haus der Natur,
Dialog 2: Mozarts Geburtshaus, Dialog 3: Festspielhaus,
Dialog 4: Mozarteum A17 abfhrt, kostet, ist; wann,
was, ob; Regel: ... wann, was ... , ... na kocu zdania, ...
ob A18 Was hast du besichtigt? Warum hat der Zug
Versptung? Wo sollen wir umsteigen? Fahren sie
mit dem Auto? Habt ihr viel besichtigt? A19 Dativ,
Akkusativ; Regel: ... celowniku, ... bierniku

bungsbuch
1 1. Auto 2. Zug 3. Flugzeug 4. Straenbahn 5. Taxi
6. U-Bahn 2 1. Wochenende 2. gehrt 3. mit
4. Samstag 5. Staus 6. Radio 3 1. es nicht lange
dauert. 2. sie Angst davor hat. 3. er keine Fahrkarte hat.

www.wsip.com.pl

6. sie dann schnell im Stadtzentrum ist. 4 1. Guten


Tag. Knnen Sie mich bitte ber die Verbindungen
nach Berlin informieren? 2. Guten Tag. Wann soll
die Reise beginnen? 4. Am Vormittag, gegen zehn.
5. Ja, also, Sie knnen um 10.40 Uhr oder um 11.15 Uhr
fahren. 6. Wie lange dauert die Fahrt? 7. Zwei Stunden.
8. Vielen Dank. 5 1. hat ... geplant 2. hat ... angerufen,
gefragt 3. hat ... genommen 4. hat ... gedauert 5. ist ...
angekommen 6. hat ... gekostet 6 1. Um wie viel Uhr /
Wann kommt der Zug in Tbingen an? 2. Wie lange
dauert die Reise? 3. Von welchem Gleis fhrt der Zug ab?
4. Was kostet die Fahrkarte? 7 1. bernachten
2. machen 3. vorbereiten 4. auspacken 5. machen
6. besichtigen 7. verbringen 8 1c, 2d, 3a, 4b
11 1. warum 2. wann 3. wo 4. wie lange 5. wie viel
6. wen 12 1. wo sich hier eine Post befindet? 2. ob sie
ein Taxi nimmt. 3. ob es weit von hier ist. 4. ob du heute
ins Stadtzentrum fhrst? 13 1. mit, nach 2. seit
3. nach, zu 4. aus 14 1. dem 2. der 3. die 4. dem
5. deinen 6. unseren

Kapitel 14
Lehrbuch
A1 1. ... sechszehn Tage: vom zehnten bis zum
fnfundzwanzigsten Mrz. 2. ... vier Tage: vom
dreizehnten bis zum sechzehnten Mai. 3. ... sechs Tage:
vom fnfzehnten bis zum zwanzigsten Oktober.
4. ... vierten August ... , ... fnfzehnten September.
5. ... fnften Januar. A2 1. In Polen gibt es Sommer-,
Winter-, Oster- und Weihnachtsferien. Es gibt keine
Pfingst- und Herbstferien. 2. Die Sommerferien in Polen
dauern etwa zwei Monate (lang). 3. Die Sommerferien
in Polen beginnen meistens am vierundzwanzigsten Juni
und enden am einunddreiigsten August.
4. Die Weihnachtsferien in Polen enden am ersten
Januar. 5. Die Winterferien in Polen dauern zwei Wochen
(lang). 6. Die Osterferien in Polen dauern sechs Tage
(lang). A5 Nina 4, Dagmar 1, Peter 3, Peters
Mutter 2 A6 Nina: die USA, 6 Wochen, allein;
Dagmar: Griechenland, sich sonnen, interessante Leute
kennen lernen, eine Woche; Peter: die Toskana / Italien,
besichtigen, mit der Familie A9 England A10 1r, 2f,
3r, 4f, 5f, 6r A11 1. verreisen 2. fahren 3. besichtigen
4. zuschicken 5. zusenden A13 1. Sie hat die Anzeige
der Sprachschule in einer Zeitung gefunden. 2. Sie mchte
in den Ferien ihre Deutschkenntnisse verbessern.
3. Sie mchte wissen, auf welchen Niveaus
die Sprachschule ihre Kurse anbietet, wie gro
die Gruppen sind, was ein Sprachkurs mit Unterkunft
insgesamt kostet, wo die Kursteilnehmer wohnen
knnen, ob man die Teilnahme an zustzlichen
Freizeitprogrammen extra bezahlen muss.
4. Zum Schluss bittet sie um einen Prospekt
mit genaueren Informationen zu dem Sprachkurs
und Freizeitprogramm. A14 informeller Brief: Anrede:
Liebe Anja; Gruformel: alles Liebe; formeller Brief:

71

Klucz do podrcznika i zeszytu wicze

Absender: Julia Nowak ul. Dobra 10/33 15-037 Biaystok


Polska; Adresse des Empfngers: Alpha-Sprachinstitut
Austria Schwarzenbergplatz 16 A-1010 Wien; Anrede:
Sehr geehrte Damen und Herren; Anredeform: Sie;
Gruformel: Mit freundlichen Gren; Unterschrift: Vorund Familienname A16 kurz: satt, packen, denn,
stressig, Winter, ist, Sonne, Ort, muss; lang: Sahne,
baden, gehen, eben, liegen, viel, Angebot, Osterferien,
suchen, Urlaub A17 ich darf, du darfst, sie/Sie drfen
A18 ich kann, du kannst, er/sie/es kann; ich muss,
du musst, er/sie/es muss; ich will, du willst, er/sie/es will;
ich mag, du magst, er/sie/es mag; ich darf, du darfst,
wir drfen; ich soll, du sollst, er/sie/es soll; ich sollte,
du solltest, er/sie/es sollte; Regel: ... takie same
A19 Regel: ... bezokolicznika ... , ... kocu zdania

bungsbuch
1 dauern, Monate, am, Wochen, Weihnachtsferien,
bis zum, April, Tage, Herbstferien 2 1d, 2c, 3e, 4a, 5b
4 1. Zuerst mchte ich fr sechs Wochen in die USA
fahren. 2. Da wohne ich bei einer Gastfamilie, weil ich
viel Englisch sprechen will. 3. Nur so kann ich
den American way of life kennen lernen. 4. So kann
ich am besten Englisch lernen. 5 1. Was machst
du denn in den Ferien? 2. Ich fahre an die Ostsee.
Auf die Insel Rgen. 3. Fhrst du mit dem Zug? 4. Nein,
meine Eltern fahren mich mit dem Auto. 5. Wie lange
bleibst du dort? 6. Zwei Wochen. 7. Warst du schon mal
auf der Insel? 8. Nein, noch nie. 6 1. Wohin fhrst

72

du ... 2. Fhrst du allein? 3. Womit fahrt ihr?


4. Wie lange bleibst du / bleibt ihr dort?
7 1. Ich mchte eine Reise nach England machen.
2. Rochester. 3. 14 Tage (Zwei Wochen). 4. Was ist im
Preis enthalten? 5. Kann man dort auch Sport treiben?
6. Danke fr Ihre Informationen / Ihre Auskunft.
8 1. wie gro die Gruppen sind. 2. auf welchen
Niveaus die Sprachschule ihre Kurse anbietet.
3. was ein Sprachkurs mit Unterkunft insgesamt kostet?
4. Schreiben Sie mir bitte, wo die Schule liegt.
10 1f, 2f, 3r, 4r, 5r, 6f, 7r, 8f 11 Wohin? ans Meer,
in die Berge, auf eine Insel, an einen See, ins Ausland;
Wann? im Sommer, im August, im Juli, im Winter;
Wo bernachten? auf dem Campingplatz,
in einer Jugendherberge, bei Brieffreunden, im Hotel,
in einer Pension; Womit? mit dem Auto, mit dem Zug,
mit dem Flugzeug, mit dem Bus; Was machen?
Sport treiben, faulenzen, Leute kennen lernen, etwas
Neues sehen, Sehenswrdigkeiten besichtigen,
eine Sprache lernen 14 1. darf 2. Darfst 3. drfen
4. Drft 5. darf 15 1. Kann 2. Mchtest 3. mssen
4. darf 5. muss 6. Darfst 7. mchte 16 1. yczenie
2. upodobanie 3. umiejtno 4. konieczno 5. danie
6. zakaz 7. moliwo 8. pozwolenie 17 1. sollst 2. will
3. Magst 4. Wollt 5. soll 18 1. Man kann sich in den
Sommerferien sonnen. 2. Er mchte eine Reise buchen.
3. Wie soll ich das machen? 4. Man darf hier nicht
rauchen. 5. Wir wollen an den Bodesee fahren.
6. Er muss frh aufstehen. 7. Was darf es sein?

Transkrypcja tekstw do suchania


Kapitel 1
A1 (CD 2)
Deutsch spricht man in Deutschland, in sterreich,
in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg.

A3 (CD 3)
In Russland spricht man Russisch.
In England spricht man Englisch.
In Frankreich spricht man Franzsisch.
In Spanien spricht man Spanisch.
In Polen spricht man Polnisch.
In Italien spricht man Italienisch.
In Schweden spricht man Schwedisch.
In Deutschland spricht man Deutsch.

A5 (CD 4)
Fragmenty wypowiedzi w rnych jzykach. Kolejno
jzykw: angielski, rosyjski, niemiecki, hiszpaski,
francuski, woski.

A10 (CD 5)
Dialog 1
J. Wie heit du?
S. Ich bin Sven. Und du?
J. Julia.
S. Woher kommst du, Julia?
J. Aus Polen. Ich wohne in Biaystok.
S. Ich bin aus Salzburg.
Dialog 2
S. Mein Name ist Sylwia.
T. Und ich bin Thomas.
S. Du sprichst aber gut Deutsch!
T. Ich bin Deutscher. Und du?
S. Polin.
Dialog 3
S. Welche Fremdsprachen lernst du, Astrid?
A. Franzsisch und Italienisch.
S. Sprichst du gut Franzsisch?
A. Ich glaube schon.

A14 (CD 6)
P.
J.
P.
J.
P.
J.
P.
J.
P.

Hallo, ich bin Patrick. Wie heit ihr bitte?


Ich bin Julia und das ist Magda.
Woher kommt ihr, Julia?
Aus Polen. Ich wohne in Biaystok und Magda
wohnt in Lublin. Und du?
In Molsheim.
Wo ist das? Nie gehrt.
Bei Straburg. Was machst du in Deutschland?
Ich lerne Deutsch an einer Sprachschule.
Ich auch. Wir sehen uns bestimmt noch.

www.wsip.com.pl

J. Na klar. Nett dich kennen zu lernen.


P. Ich freue mich auch.
J. Tschs, Patrick.
P. Auf Wiedersehen, Julia.
Auf Wiedersehen, Magda.

Kapitel 2
A1 (CD 7)
A (A-Umlaut) Be Ce De E eF Ge Ha I Jot Ka eL eM eN
O (O-Umlaut) Pe Qu eR eS (escet) Te U (U-Umlaut)
V (fau) We X (iks) Ypsilon Z (cet)

A3 (CD 8)
LENPO; KREICHANFR;
LANDDEUTSCH; ZIEWHCS;
LIENTAI; NIEW; ERBLIN; MENBRE;
DENDRES; ARISP; NONB

A5 (CD 9)
Dialog 1
q Guten Morgen!
r Guten Morgen!
q Wir sind Kursteilnehmer aus Polen. Wir mchten uns
anmelden.
r Freut mich. Haben Sie Ihre Anmeldeformulare mit?
q Hier sind die Formulare bitte. Richtig ausgefllt?
r Ja, in Ordnung, danke schn.
q Auf Wiedersehen!
r Auf Wiedersehen!
Dialog 2
q Gr dich, Thomas!
r Hallo, Mark! Und wo ist Claudia?
q Sie ist noch im Videoraum. Sie kommt gleich.
Dialog 3
q Guten Abend!
r Guten Abend! Was machst du hier so spt?
q Heute ist doch die Begrungsparty.
r Na ja. Dann viel Spa!
q Danke. Tschs!
Dialog 4
q Guten Tag!
r Guten Tag, Herr Fischer.
q Ich mchte die Briefe.
r Hier, bitte. Hier sind die Briefe.
q Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Frau Mayer.
r Auf Wiedersehen!
Dialog 5
q Tag! Wo ist Thomas?
r Hallo! Keine Ahnung. Ich suche ihn auch.

73

Transkrypcja tekstw do suchania

A8 (CD 10)

4.

Zahlen von null bis zwanzig


null eins zwei drei vier fnf sechs sieben
acht neun zehn elf zwlf dreizehn vierzehn
fnfzehn sechzehn siebzehn achtzehn neunzehn
zwanzig

A9 (CD 11)
Zahlen von zwanzig bis eine Million
20 zwanzig, 21 einundzwanzig, 22 zweiundzwanzig,
23 dreiundzwanzig, 24 vierundzwanzig,
25 fnfundzwanzig, 26 sechsundzwanzig,
27 siebenundzwanzig, 28 achtundzwanzig,
29 neunundzwanzig, 30 dreiig, 40 vierzig, 50 fnfzig,
60 sechzig, 70 siebzig, 80 achtzig, 90 neunzig,
100 einhundert, 200 zweihundert, 300 dreihundert,
400 vierhundert, 500 fnfhundert, 600 sechshundert,
700 siebenhundert, 800 achthundert, 900 neunhundert,
1000 eintausend, 2000 zweitausend, 10 000 zehntausend,
1 000 000 eine Million, 2 000 000 zwei Millionen

A10 (CD 12)


Die Postleitzahl von Wien
Die Hausnummer
Die Zimmernummern
Die Kursnummer
Die Handynummer
Die Teilnehmernummer
Die Telefonnummer
Die Kursinformation

1090
14
11 und 15
20
0 6 9 9 10 6 15
858
635
0 0 4 3 14 0 5
3350
0 0 4 3 14 0 6
3451

A11 (CD 13)


1.

q Du, Jan, wie ist die Telefonnummer vom GoetheInstitut in Mnchen?


r Also, die Vorwahl von Deutschland ist: 0 0 49,
dann die Vorwahl von Mnchen: 89. Und dann:
14 92 13 51
q Danke.
2.

q Christa, hm, hast du vielleicht die Telefonnummer


der Universittsbibliothek in Wien?
r Ja klar. Die Vorwahl fr sterreich ist: 0 0 43,
dann die Vorwahl fr Wien: eins. Und dann
die Telefonnummer: 42 77 15 0 0 1.
q Danke schn.
3.

q Isabella, du, ich brauche die Telefonnummer


der Medizinischen Fakultt, also, des Dekanats,
der Uni Zrich. Hast du die zufllig da?
r Ja, die habe ich da. Also die Vorwahl von der Schweiz
ist: 0 0 41. Die Vorwahl von Zrich ist: die Eins.
Und dann: 634 40 40.
q Oh, danke, du bist ein Schatz!

74

q Hm ... Kennst du die Telefonnummer von der Europa


Sprachenschule in Berlin, Claudia?

r Ja, die kenne ich. Zuerst whlst du die Vorwahl


von Deutschland, also: 0 0 49.

q Aha, und dann?


r Dann die Vorwahl von Berlin.
q h ... Warte mal! Kannst du noch mal eben
r
q
r
q
r
q
r

die Vorwahl von Deutschland wiederholen?


Die Vorwahl von Deutschland ist: 0 0 49.
Mhm ...
Dann whlst du natrlich die Vorwahl von Berlin: 30.
Ja.
Und dann die eigentliche Nummer: 618 88 63.
Vielen Dank!
Bitte.

Kapitel 3
A1 (CD 14)
Dialog 1
q Verzeihung, ich suche das Sekretariat.
r Gehen Sie geradeaus und dann links.
Dialog 2
q Entschuldigung, wo ist die Universittsstrae?
r Universittsstrae? Geradeaus und rechts.
Die erste Strae rechts.
q Wiederholen Sie das bitte.
r Geradeaus und dann gleich rechts.
q Danke schn.
Dialog 3
q Wo ist hier die Cafeteria? Weit du das vielleicht?
r Keine Ahnung.
Dialog 4
q Entschuldige, wo ist hier die Toilette?
r Die Treppe runter und dann links.
Dialog 5
q Wo ist Herr Braun?
r Das wei ich leider nicht.
Dialog 6
q Sag mal, wo ist der Computerraum?
r Die Treppe hoch und dann rechts.

A6 (CD 15)
In unserem Deutschkurs ist immer viel los.
Da bleibt keine Zeit fr Langeweile. Wir spielen
viele Dialoge, hren Kassetten oder CDs
und sprechen nach. Der Lehrer stellt viele Fragen,
wir antworten. Wir verstehen noch nicht alles,
deshalb machen wir viele Fehler. Herr Waldner
ist sehr geduldig. Er korrigiert die Fehler
und erklrt alles. Wir lernen wirklich viel.
Und das macht Spa!

Transkrypcja tekstw do suchania

A9 (CD 16)
P. Hallo, du bist Sylwia, stimmts?
S. Ja, und du bist ...
P. Patrick. Ich bin Patrick Levy aus Straburg.
Woher kommst du, Sylwia?
S. Aus Polen. Da wohne ich in Mielec.
P. Mielec? Wo liegt denn das?
S. Das ist eine Stadt im Sden, etwa 160 km stlich
von Krakw.
P. Was machst du in Deutschland?
S. Mein Vater arbeitet hier als Informatiker, deshalb
besuche ich hier den Deutschkurs.
P. Wie findest du den Kurs?
S. Er ist super!

A14 (CD 17)


Hallo Leute! Ich bin Sven. Was ich mag? Ich habe
viele Interessen. Nun, ich mache Musik, das heit
ich spiele Gitarre und manchmal Schlagzeug.
Ohne Musik kann ich nicht leben, meinen Walkman
habe ich immer mit. Immer und berall
hre ich Musik. Am Abend lese ich gern,
vor allem Krimis. Agatha Christie ist einfach the best!
Ah, da ist noch etwas. Ich bin auch ein Informatik-Fan.
Im Internet surfen das finde ich super! Und ich spiele
unheimlich gerne am Computer.

A23 (CD 18)


Dialog 1
P. Hallo, wie gehts?
O. Danke, gut. Und wie geht es dir?
P. Na ja, es geht.
O. Was ist denn los?
P. Du weit doch die Klassenarbeit in Mathe!
O. Na und? Bist du nicht vorbereitet?
P. Doch! Das bin ich.
O. Also: keine Angst!
Dialog 2
L. Was suchst du da, Olli?
O. Ich suche nur einen Kuli.
L. Olli, das ist eine Klassenarbeit!
...
L. Und diesmal?
O. Oh, Entschuldigung. Ich suche nur eine Brille.
...
L. Was suchst du denn jetzt schon wieder, Olli?
O. Hmm, ein Taschentuch.
L. Ja, ja ... Hier liegt ja etwas. Also, was ist das denn?
Ein Spickzettel?!
O. ???

Kinder: unsere Tochter Julia und unser Sohn Daniel.


Julia ist 7. Daniel 8. Mein Mann ist Informatiker
bei einer Computerfirma. Und ich bin Deutschlektorin
an der Universitt Wien.
...
Auf dem Foto hier sind meine Eltern, meine Mutter
Margarete und mein Vater Karl. Meine Eltern sind
aber schon pensioniert. Sie haben drei Kinder,
drei Enkel und zwei Enkelinnen. Meine Eltern wohnen
auch in Wien.
...
Auf dem Foto steht links meine Schwester Gabriele.
Ihr Mann, mein Schwager, ist aber nicht da.
Sie sind geschieden. Gabriele hat eine Tochter.
Sie heit Sarah.
...
Hier ist mein Bruder Manfred, seine Frau Sabine
und ihre zwei Shne: Tobias und Christian. Mein Bruder
ist Polizist und meine Schwgerin Krankenschwester.
Sie wohnen in St. Plten.
...
Auf den Fotos fnf und sechs sind meine Groeltern,
also die Urgroeltern meiner Kinder. Meine Oma Trude
und mein Opa Walter. Sie sind zweiundachtzig
und sehr lieb. Sie wohnen auf dem Land bei Wien.
In unserem Haus trifft sich unsere ganze Familie.
Wir haben auch noch Tiere. Eine Katze Mitzi
und einen Hund Rex. Meine Nichte hat einen Papagei.
Er heit Lora. Sie sind leider nicht auf den Fotos.
Ich liebe meine Familie sehr.

Kapitel 5
A4 (CD 20)
q Jutta, was machst du in deiner Freizeit?
r Ich interessiere mich fr Musik; also ich gehe oft
in Konzerte.

q Spielst du auch selbst ein Instrument?


r Ja, ich spiele Violine und Klarinette. Ansonsten treffe
q
Z

q
Z

q
Z

q
Z

Kapitel 4

ich gerne Freunde, sitze gern stundenlang im Caf


und plaudere.
Fabian, und du? Gehst du auch gern in Konzerte?
Ja, aber nur in Rockkonzerte.
Spielst du auch ein Instrument?
Leider nicht. Aber vielleicht lerne ich es noch.
Ich mchte gern Trompete spielen.
Und was interessiert dich noch?
Poesie. Ich versuche sogar selbst Gedichte
zu schreiben.
Interessant. Hast du viel Freizeit?
Nicht sehr viel. Am Wochenende arbeite ich
in einem Restaurant um mein Taschengeld
aufzubessern.

A2 (CD 19)

A11 (CD 21)

Ich heie Anne Mayer. Und das ist meine Familie.


Auf dem ersten Foto sind mein Mann Thomas und unsere

Die Monate: Januar, Februar, Mrz, April, Mai, Juni, Juli,


August, September, Oktober, November, Dezember

www.wsip.com.pl

75

Transkrypcja tekstw do suchania

Kapitel 6
A1 (CD 22)
Dialog 1
q Hallo Julia. Wir gehen aus. Kommst du mit?
r Wohin denn?
q Zur Super-Party auf der Donauinsel.
r Ja, gerne. Wann denn?
q So gegen 23 Uhr. Erst in der Nacht geht es richtig los.
r Mensch, so spt. Tut mir leid. Ich kann nicht.
Um zehn muss ich schon zu Hause sein.
q Na ja, also dann bis Montag. Tschs.
Dialog 2
q Gr dich, Peter. Kommst du heute mit ins Kino?
r Was luft denn?
q Der Patriot mit Mel Gibson.
r Wann?
q Um 17.15 Uhr und um 20.15 Uhr.
r Hm. Um 17 Uhr habe ich Gitarrenunterricht.
Dann lieber um acht.
q Gut. Also gegen acht vor dem Kino.
r Alles klar. Dann bis spter.
q Tschs.
Dialog 3
q Moni, ich habe zwei Ferienkarten fr
die Schwimmhalle. Kommst du mit?
r Wann?
q Am liebsten am Vormittag, so gegen elf.
r Ja, gern. Geht es aber etwas spter? Halb zwlf?
q O.K. Bis morgen vor der Schwimmhalle.

q Wohin denn?
r Zum Beispiel ins Kino oder auf die Donauinsel?
Dort ist immer was los.

q Heute kann ich nicht. Ich habe einen Termin


r
q
r
q
r
q
r
q
r
q
r

beim Zahnarzt.
Und morgen?
Hm. Dienstags besuche ich meine Groeltern.
Dann vielleicht am Mittwoch.
Am Mittwoch? Tut mir so leid. Ich habe
Gitarrenunterricht.
Du spielst Gitarre? Super! Und wie wre es
am Donnerstag?
Donnerstags machen wir Einkufe. Ich fahre
mit meinen Eltern zum Einkaufszentrum.
Und Freitagnachmittag muss ich aufrumen.
Gabi, Mensch! Wann hast du endlich Zeit fr mich?
Am Wochenende. Bitte!
O.K. Wohin gehen wir also?
Am Samstag zuerst auf die Donauinsel in die Pizzeria
und dann knnen wir ins Kino. Einverstanden?
Ja, gerne. Also bis Samstag. Samstag?
Moment ...
Also bitte, Gabi!

A12 (CD 25)


q
r
q
r
q

Ja ...
Gr dich, Lisa. Wie gehts?
Hallo, Martin. Prima und dir?
Danke, ganz gut. Nchste Woche hab ich Geburtstag
und mchte dich gern einladen.
Ja, danke fr die Einladung. Ich komme natrlich
gerne. Wann denn?
Am Samstag, gegen sieben.
Ja, klar, in Ordnung.
Ich lade zehn Personen ein. Ich habe auch Besuch
aus Polen.
Das ist toll.
Ja, dann bis Samstag. Tschs.
Nochmals danke schn. Tschs.

Dialog 4
q Unsere Gruppe macht Freitagnachmittag
eine Grillparty. Habt ihr Lust mitzukommen?
r Super, gerne. Um wie viel Uhr?
q Wir fangen gegen fnf an. Ich rufe euch noch an.
r O.K.
q Tschs.

r
q
r

Dialog 5
q Wann ist die Internationale Party? Weit du das
vielleicht?
r Am Mittwoch.
q Um wie viel Uhr geht es los?
r Ich glaube, um neun.
q Dann treffen wir uns Mittwochabend im Klub.
q Ja, bis Mittwoch.

A23 (CD 26)

A6 (CD 23)
Die Wochentage: Montag, Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,
Freitag, Sonnabend, Sonntag

A8 (CD 24)
q Mayer.
r Hallo Gabi. Hast du heute Zeit? Gehen wir aus?

76

q
r
q

Dialog 1
q Goethe-Institut Mnchen, guten Tag.
r Guten Tag. Ich mchte nach den Jugendkursterminen
fragen.
q Hm ... Welche Kursorte interessieren Sie?
r Berlin.
q Berlin: vom 29.07. bis zum 18.08.
r Und im Winter?
q Ja, in Gttingen vom 07.01. bis zum 27.01.
r Danke schn. Auf Wiederhren.
q Auf Wiederhren.
Dialog 2
q Hallo, Patrick. Wann haben wir die Begrungsparty?
r Am dritten August. Das ist Freitag.
Um halb acht geht es los.
q O.K. Danke. Tschs.

Transkrypcja tekstw do suchania

Dialog 3
q Karin, weit du vielleicht, wann Michaela
Geburtstag hat?
r Ja, am 14. Februar.
q Am Valentinstag? Super.
Dialog 4
q Frau Mayer, wann schreiben wir den Abschlusstest?
r Am 24. Mai.
q O je, knnen wir vielleicht ein bisschen spter
schreiben?

r Nur am Mittwoch. Da spiele ich mit ein paar Freunden

q
r
q
r

r Nein, alle Klassen schreiben am 24. Mai.

Kapitel 7
A5 (CD 27)
q Hallo, Paul.
r Hallo, Mark.
q Was ist los? Warum bist du so sauer? Schlecht
gelaunt heute?

r Nee. Mein Taschengeld ist fast weg.


q Wieso?
r Mein Opa hat Namenstag, mein Bruder Geburtstag
q
r
q
r
q
r
q
r
q

und dann noch der Valentinstag! Im Februar bin ich


einfach pleite und hab keine Geschenkideen.
Dein Bruder ist doch verrckt auf Techno.
Schenk ihm eine CD!
Nee, du, lieber eine Kassette. Es ist billiger.
Und vielleicht einen Kuli. Er nimmt immer einen
von mir und gibt ihn nie zurck.
Und dein Opa diskutiert gern ber Politik
und Geschichte. Kauf ihm ein Buch!
O.K. Komm bitte mit in die Buchhandlung!
Du bist gut in Geschichte.
Ja, gerne.
Und was kann ich Corinna zum Valentinstag
schenken?
Hm. Keine Ahnung. Was mag sie?
Tiere, Blumen, sie kocht gern und interessiert sich
fr Yoga ... Mark! Mensch! Du , du hast ja auch
im Februar
Ja, auch. Mach dir keine Sorgen. Ich gebe meine
Geburtstagsparty erst im Mrz.

q
r

Volleyball. Es ist kein Leistungssport, wir spielen


einfach so, zur Entspannung. Wir treffen uns schon
seit zwei Jahren und ich kann mir nicht vorstellen,
dass es anders sein knnte.
Was machst du an anderen Wochentagen?
Es ist unterschiedlich: Ich lese viel, mache
die Schulaufgaben, gehe manchmal ins Kino.
Und das Wochenende? Wie sieht es bei dir aus?
Vor allem schlafe ich aus, vor neun stehe ich nie auf.
Am Nachmittag unternehme ich etwas mit meinen
Freunden. Wir gehen oft zusammen in den Club
im Jugendzentrum, ins Caf oder in die Disco.
Aber Disco finde ich nicht so toll.
Und das Fernsehen? Junge Leute verbringen doch
so viel Zeit vor dem Fernsehapparat.
Ja, das stimmt, aber fr mich ist das nicht so wichtig.
Wenn ich schon fernsehe, dann am Sonntag,
am Abend.

A11 (CD 3)
Am Wochenende kann ich endlich richtig ausschlafen.
Ich bin also erst um 10 aufgestanden. Dann habe
ich langsam gefrhstckt, Kaffee getrunken und
dabei Radio gehrt. Dann habe ich meine Wohnung
aufgerumt. das mache ich immer am Samstag.
Inzwischen hat meine Freundin Jutta angerufen.
Wir haben ein bisschen geplaudert. Zum Mittagessen
bin ich zum Chinesen gegangen, mit meinen
Freunden natrlich. Ich esse so gerne chinesisch.
Am Wochenende sollte man ja auch etwas fr den Krper
tun; da sind wir also ins Fitnessstudio gegangen.
Und am Abend bin ich in die Philharmonie gegangen,
mit Martin. Er hat mich eingeladen. Das Konzert hat
mir sehr gut gefallen. Am Sonntag hat Martin
einen Ausflug nach Soest organisiert. Das ist
ein kleines Stdtchen in der Nhe; 50 km von uns entfernt.
Soest ist ber 1000 Jahre alt und sehr schn renoviert.
Wir haben einen Stadtbummel gemacht.
Das Wochenende war sehr angenehm.

A14 (CD 4)
lgen, viele, spielen, Tr, fr

Kapitel 8

A15 (CD 5)

A3 (CD 2)

Sucht Schte, Buch Bcher, Tuch Tcher,


Spruch Sprche, Kunst Knste

q Julia, wie verbringst du normalerweise deine Woche?


r Whrend des Schuljahrs habe ich nicht so viel

Test 8 (CD 6)

Freizeit. Ich singe in einem Mdchenchor, das


bedeutet also Proben, montags und donnerstags,
immer um 17 Uhr. Das ist aber nicht anstrengend,
im Gegenteil, ich singe sehr gern. Wenn wir Konzerte
geben, ben wir natrlich mehr, auch am Samstag.
Nach der Probe gehe ich mit meinen Freundinnen
Johanna und Annemarie in der Stadt spazieren.
q Hast du an den anderen Wochentagen auch
feste Termine?

Ich stehe auf, mache mich fr die Schule fertig und gehe
aus der Wohnung. Ich verbringe montags bis freitags
zwischen sechs und zehn Stunden in der Schule.
Nachdem ich von der Schule nach Hause gekommen
bin, schalte ich entweder den Computer oder
den Fernseher ein. Dann mache ich mir etwas zu essen
und setze mich entweder vor den Fernseher oder
Computer. Nachdem ich fertig gegessen habe, rufe
ich meinen Freund an. Dann treffen wir uns meistens

www.wsip.com.pl

77

Transkrypcja tekstw do suchania

bei ihm, bei mir oder wir gehen zusammen irgendwo


hin. Wenn ich dann am Abend heimkomme, mache ich
entweder meine Hausaufgaben oder beschftige mich
mit etwas anderem, meistens mit meinem Computer.
Wenn ich mde bin, mache ich mich fertig frs Bett
und gehe schlafen.

q Und wie sieht das Frhstck dort aus, wo Sie waren?


.

Kapitel 9
A1 (CD 7)
Hallo! Ich bin Matthias. Ich lebe allein in der Wohnung
meiner Groeltern, in einem Mietshaus. Die Wohnung ist
nicht gro, aber fr mich reicht es.
...
Ich heie Sascha und lebe noch zu Hause bei meinen
Eltern. Wir wohnen in einem Reihenhaus und da ist
viel Platz. Unter dem Dach habe ich mir mein eigenes
Zimmer ausgebaut. Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer
sind in einem groen Raum.
...
Ich bin Katrin. Wir wohnen in einem Hochhaus
im 5. Stock. Zum Glck gibt es einen Lift und ich muss
die Treppe nicht hochlaufen.
...
Ich bin Anja. Meine Familie hat ein schnes Haus
mit Garten. Ich lebe hier mit meinen Eltern und meinem
Bruder. Meine Groeltern wohnen im gleichen Haus,
eine Etage tiefer. Wir wohnen am Stadtrand und ich
muss jeden Tag 15 km zur Schule fahren.
In einem halben Jahr bin ich mit der Schule fertig.
Dann mchte ich in Berlin studieren.

Kapitel 10
A3 (CD 8)
q Guten Tag. Ich sehe, Sie kommen gerade aus dem
Urlaub zurck. Wir machen gerade eine Umfrage:
Knnen Sie mir sagen, wie man in Ihrem Urlaubsland
frhstckt?
r Hm ... also ... Normalerweise isst man das Frhstck
mit der ganzen Familie zwischen 7 und 8 morgens.
Man isst entweder Cornflakes oder Toast oder
ein normales englisches Frhstck mit Spiegeleiern,
Speck, Wrsten und gebackenen Bohnen. Dazu trinkt
man Tee mit Milch, Kaffee oder Orangensaft.
In der Familie, wo ich gewohnt habe, machte
die Mutter das Frhstck, aber manchmal machte es
auch der Vater, weil er Erfahrung im Kochen hatte.
q Und wie frhstckt man in Ihrem Urlaubsland?
Z Dort isst man das Frhstck zwischen 6 und 9 Uhr.
Man macht das Frhstck selbst. Dabei essen die
Finnen normalerweise weies Brot oder Roggenbrot.
Kinder, oft auch Jugendliche oder Erwachsene,
essen gern Brei, Cornflakes, Joghurt oder Dickmilch.
Morgens trinken sie oft Kaffee oder Tee. Aber Kinder
mgen natrlich viel lieber Kakao oder Saft.

78

Ja, das Frhstck essen sie da mit der ganzen


Familie zu Hause in der Kche. Zum Frhstck
isst man gewhnlich Cornflakes, Butterbrote
(mit Marmelade, Kse, Schokolade) oder se
Brtchen mit Rosinen oder aus Bltterteig. Man trinkt
dazu Kaffee, Milch oder Tee. Das Frhstck, das fast
immer die Mutter zubereitet, ist so um 7 Uhr.

A9 (CD 9)
1.

q Was darfs denn sein?


r Ich mchte einen Big Mac und eine Portion Pommes
frites, mittelgro.

q Und was trinken Sie?


r Ich nehme Orangensaft.
2.

q Was isst du?


r Oh Ich habe Lust auf Chicken McNuggets
mit s-saurer Soe und zwei Cheeseburger.

q Das ist aber zu teuer. Wir haben nur 10 Euro.


r Mhm, dann nehme ich vielleicht nur Chicken
McNuggets. Und du?
Einen McRib und einen Fish Mac.
Und zu trinken?
Wie wre es mit 2 Cola?
Ah Gute Idee.

q Wie schmecken deine Nuggets?


r Nicht so besonders, sie sind zu salzig.

q
r
q
r

3.

q Ja, bitte?
r Ich htte gern Nudelsalat.
q Tut mir leid, wir haben keinen Nudelsalat mehr.
Mchten Sie vielleicht eine Pizza mit Kse
und Tomaten?
r Ja, gerne, und ein Glas Coca-Cola dazu bitte.

q Schmeckts Ihnen?
r Eigentlich schon, aber die Pizza ist ein wenig
zu scharf fr mich.

Test 10 (CD 10)


Um 11.40 Uhr haben viele Schler in Deutschland
ihre groe Pause. Die groe Pause dauert 20 Minuten.
Die Kinder haben dann schon 4 Schulstunden hinter sich.
Deshalb ist es wichtig, dass sie sich erholen knnen.
Die meisten Kinder essen etwas in der Pause. Manche
gehen kurz ins Restaurant um die Ecke. Die Schler
sind auch oft im Pausenhof, wo sie sich richtig austoben
knnen. Das Pausenbrot bringen die Kinder meistens
von zu Hause mit. Die Mtter achten sehr darauf, dass
ihre Kinder etwas Ses essen: eine Schokolade
mit Nssen oder Schokoriegel und Obst. Auch Getrnke
sind wichtig (Saft oder Cola). Oft gehen die Kinder aber
auch vor oder nach der Schule beim Tante-Emma-Laden
vorbei, sie kaufen sich dort Sigkeiten.

Transkrypcja tekstw do suchania

Kapitel 11
A2 (CD 11)
Dialog 1
q Eine Zahnpasta bitte.
r Welche mchten Sie?
q Parodontax.
r 2,01 Euro bitte.
Dialog 2
q Ich htte gern 200 Gramm Schinken.
r Bitte schn. h ... Haben Sie noch einen Wunsch?
q Ja, 100 Gramm Emmentaler.
r Sonst noch was?
q Nein, danke.
r 3,10 Euro.
q Bitte schn.
r Danke. Auf Wiedersehen.
q Auf Wiedersehen.
Dialog 3
q Kann ich Ihnen helfen?
r Ja, ich brauche einen Pullover. Der hier ist leider
zu eng.
q Welche Gre brauchen Sie denn?
r 40.
Dialog 4
q Einen Schokoriegel bitte. Und eine Tte
Kartoffelchips.
r Ist das alles?
q Ja, danke.
r 2,30 Euro. Danke.
Dialog 5
q Ein Kilo pfel bitte. Von diesen hier.
r Sonst noch was?
q Ich brauche noch Tomaten. Geben Sie mir bitte
ein Pfund von diesen da. Das ist alles.
r 2,80 Euro. Danke. Und 20 Cent fr Sie.
q Danke schn.

A7 (CD 12)
q
r
q
r
q
r
q
r
q
r
q

Guten Tag, Frau Krone!


Guten Tag, Dominik! Na, was darfs denn sein?
Ich htte gerne eine Packung Eis.
Vanille oder Schoko?
Hm, Vanille.
Sonst noch etwas?
Ja ... Zwei Zitronen, 250 Gramm Schinken, ein halbes
Kilo Tomaten
Moment mal, Dominik, nicht so schnell. Hier sind
die Tomaten.
Dann drei Tten Paprikachips, ein Kasten
Mineralwasser, zwei Kartons Apfelsaft und zwei
Becher Biojoghurt. Und noch ein Glas Marmelade.
Bitte schn. Brauchst du sonst noch etwas?
Vielleicht noch eine Dose Erdnsse und eine Packung
Nescaf. Das wre alles.

www.wsip.com.pl

r
q
r
q

Das macht zusammen 39,58 Euro.


Bitte schn, Frau Krone.
Danke, Dominik. Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!

A10 (CD 13)


q
r
q
r
q
r
q
r

Martin, was suchst du eigentlich?


Ein Kapuzen-Shirt.
Schau mal, das hier ist echt cool.
Nein, es gefllt mir gar nicht.
Und das hier? V-Ausschnitt, 100% Baumwolle.
Was kostet es?
8,90 Euro.
Oh ja, das nehme ich.

A12 (CD 14)


q
r
q
r
q
r
q
r
q
r
q
r
q
r

Kann ich Ihnen helfen?


Ich brauche eine Jeanshose.
Welche Gre?
30.
Wie finden Sie denn diese hier?
Hm ... Haben Sie solche auch in Schwarz?
Ja. Bitte schn.
Wo kann ich anprobieren?
Da drben links.
Vielen Dank.
Und passt sie gut?
Ja, sehr gut. Hm ... Was kostet sie?
60 Euro. Sie bezahlen an der Kasse.
Danke schn.

A17 (CD 15)


Ich mache jeden Samstag grere Einkufe, alleine
oder mit meiner Frau. Unter der Woche habe ich
keine Zeit dafr. In unserer Gegend gibt es einige
Selbstbedienungsgeschfte und dort kaufe ich
besonders gern ein. Sie haben immer ein groes
Angebot an Waren; man kann die Preise vergleichen
und in aller Ruhe entscheiden, was man kauft.
Es ist auch von groem Vorteil, dass es dort oft
Sonderangebote gibt. Dann kann man viele Produkte
wirklich gnstig kaufen. Meistens fahre ich
mit dem Auto zum ALDI, SPAR-Laden oder HL-Markt
und kaufe vor allem Getrnke, Reis, Zucker,
Cornflakes, Nudeln und so. Wenn wir Obst oder
Gemse brauchen, geht meine Frau auf den Markt.
Tomaten, Gurken, Paprika, pfel man kann dort
alles kaufen, und was wichtig ist frisch.
Brot, Milch, Joghurt, Quark kaufen wir
im Tante-Emma-Laden gleich um die Ecke.
Der Laden ist ein Familienunternehmen
die Mllers kennen wir seit Jahren. Frher gab
es solche Geschfte an jeder Straenecke,
heute gibt es sie kaum noch.

A20 (CD 16)


lesen sehen gehen reden sehr Lehrbuch Tee

79

Transkrypcja tekstw do suchania

Kapitel 12

Kapitel 13

A2 (CD 17)

A2 (CD 20)

Guten Tag. Mein Name ist Christian und ich bin


19 Jahre alt. Ich mache verschiedene Sportarten,
ich spiele Tennis und Tischtennis im Verein.
Andere mache ich in der Schule,
verschiedene Ballsportarten, wie Basketball,
Volleyball und Fuball.
...
Hallo, ich heie Monika, bin 15 Jahre alt, ich trainiere
Aerobic, denn es verbessert die Fitness und frdert
die Gesundheit. Auerdem ist es toll bei Musik
und in der Gruppe zu trainieren. Sonst fahre ich gern Rad,
aber unregelmig, wenn ich Zeit und Lust habe
und das Wetter schn ist.
...
Andreas ist mein Name, ich bin Fuballfan.
Meine Lieblingsmannschaft ist der 1. [erste] FC Kln.
Ich spiele natrlich auch selbst Fuball. In unserem Dorf,
wo ich wohne, ist ein Verein, da spiele ich; fast alle
aus dem Dorf sind Vereinsmitglieder.
Und im Sommer mache ich Wakeboarding, das ist
der neue Trendsport. Es gibt spezielle Seilbahnanlagen
oder man lsst sich von einem Boot ziehen.
Das finde ich echt cool.
...
Ich bin der Johannes. Ich mache viel Sport.
Das hlt mich fit. Ich spiele Basketball, Handball,
Fuball. Und wenn ich das nicht mache,
dann gehe ich schwimmen
mit meinen Freunden.

q Also, Bettina, steht alles fest? Fahren wir

A10 (CD 18)


q
r
q
r

Du, Tim, ich mchte gerne Sport treiben.


Interessant, was fr einen denn?
Oh ... Volleyball. Wo soll ich das machen?
Du, am besten im Verein. Da gibt es gute Trainer.
Die kmmern sich um alles.
q Hm ... Muss ich da Beitrag zahlen?
r Ja, das schon, aber die Kosten sind nicht hoch.
Im Sportverein ist es immer am gnstigsten.
Du kannst doch an Wettbewerben
und Meisterschaften teilnehmen.
q Prima, dann gehe ich dorthin und melde
mich an.

A18 (CD 19)


Nacht Nchte
Lachen Lcheln
Fach Fcher
Sprache Sprechen
Buch Bcher
Tochter Tchter
Frucht Frchte
Spruch Sprche

80

nchste Woche?

r Ja, am Freitag. Aber womit fahren wir?


Wir mssen uns endlich entscheiden.

q Das ist ja das Problem. Mein Auto bleibt noch


ein paar Tage in der Autowerkstatt.

r Das macht doch nichts. Ich habe dir schon gesagt,

q
r
q

r
q

ich bin gegen Autofahren am Wochenende.


Auf der Autobahn verliert man zu viel Zeit
im Stau.
Mhm ... Warte mal! Mnchen hat eine gute
Flugverbindung nach Salzburg. Wir steigen
ins Flugzeug und bald darauf sind wir in Salzburg.
Thomas, die Tickets sind fr uns zu teuer.
Beruhige dich, es war nur ein Scherz! Wir knnen
mit dem Zug fahren. Die Reise dauert etwa
zwei Stunden. Und auerdem haben wir doch
die BahnCard.
O.K. Ich rufe die Auskunft am Hauptbahnhof an.
Die Auskunft? Ich kann doch im Internet
nachsehen.

A6 (CD 21)
q Um wie viel Uhr fhrt der Zug ab?
r Hm ... Moment ... Um 16.25 Uhr.
q
r
q
r
q
r
q
r

Es ist ein Eurocity.


Wie lange dauert die Reise?
Circa anderthalb Stunden.
Soll man umsteigen?
Nein, er fhrt direkt nach Salzburg.
Wann kommt er an?
Um ... hm ... 17.55 Uhr.
Und was kostet die Fahrkarte?
Ohne BahnCard 21 Euro.

A13 (CD 22)


Dialog 1
q Entschuldigung, kennen Sie sich hier aus?
Ich suche das Haus der Natur.
r Das Haus der Natur? Hm ... Gehen Sie
ber den Makartsteg, biegen Sie rechts ab,
dann gehen Sie etwa hm 200 m geradeaus.
q Danke schn.
Dialog 2
q Entschuldigung, wie komme ich zu Mozarts
Geburtshaus?
q Wie bitte?
r Zu Mozarts Geburtshaus.
q h ..., h ... Es ist in der Nhe. Gehen Sie
die Judengasse entlang, dann sind Sie gleich
in der Getreidegasse. Dort befindet sich
das Haus.
r Vielen Dank.

Transkrypcja tekstw do suchania

Dialog 3
q Knnen Sie mir helfen? Ich suche das Festspielhaus.
Man hat mir gesagt, es ist in der Nhe.
r Ja, das stimmt. Wir sind jetzt in der Getreidegasse.
Gleich um die Ecke ist die Hofstallgasse.
Gehen Sie nach links, dann geradeaus,
etwa 100 m. Rechts sehen Sie
dann das Festspielhaus.
q Vielen Dank.
Dialog 4
q Verzeihung, knnen Sie mir sagen, wie ich
zum Mozarteum komme?
r Ja, wir sind jetzt am Makartplatz. Das Mozarteum ist
in der Schwarzstrae. Gehen Sie hier gleich
nach rechts und dann die Strae entlang.
Das Mozarteum befindet sich auf der
rechten Straenseite.

Kapitel 14
A5 (CD 23)
Nina: Also, ich mchte in den Ferien fr sechs Wochen
in die USA fahren. Dort besuche ich einen Sprachkurs.
20 Stunden pro Woche. Ich werde in Los Angeles bei
einer Gastfamilie wohnen. Nur so kann ich Englisch
gut lernen und den American way of life kennen
lernen. Meine Schwester hat so was schon voriges Jahr
gemacht. Es war tadellos Spitze!
Dagmar: Hm Ich fahre in diesem Jahr mit meiner
Schwester nach Griechenland. Wir mchten eine Woche
lang Sonne tanken. Sonne und Strand gehren zu einem
richtigen Sommer. Abkhlung findet man im Wasser.
Und abends mchten wir gerne in die Disco.
Interessante Leute kennen lernen wre auch nicht
schlecht.
Peter: Ich muss diesmal mit meiner Familie wegfahren.
Meine Mutter ist ins Reisebro gegangen und hat fr uns
das beste Angebot herausgesucht, so behauptet sie.
Unser Reiseziel ist die Toscana. 14 Tage bleiben wir dort.
Wir werden viel besichtigen. Das ist ziemlich stressig,
immer herumzulaufen. Ich mchte lieber mit meinem
Freund am Bodensee zelten. Aber das geht leider nicht.

A9 (CD 24)
q Reisebro Holiday Travel, guten Tag. Was kann ich

q Mchten Sie eine Sprachreise machen?


r Nicht unbedingt. Ich mchte vor allem viel

q
r
q
r
q
r
q
r

A16 (CD 25)


Sahne satt baden packen denn stressig
gehen eben Winter liegen viel ist Sonne
Angebot Ort Osterferien suchen muss Urlaub

Test 14 (CD 26)


q
r
q
r
q
r
q
r
q
r
q
r
q
r
q
r
q
r
q

fr Sie tun?

r Nun ... Ich mchte im Juli fr drei Wochen verreisen.


Knnten Sie mir Ihr Sommerprogramm zusenden?

q Mchten Sie in Deutschland bleiben?


r Nein, natrlich nicht. Ich mchte gern nach England.

www.wsip.com.pl

besichtigen. Knnten Sie mir eine Preisliste


der Hotels und Pensionen zuschicken,
die in der Nhe von London liegen?
Hm ..., ja ... Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf?
Ich bin fast 18.
Ja, fr Schler und Studenten haben wir spezielle
billige Flge und Hotels. Wie ist Ihre Adresse?
Ich heie Mark Spt und wohne in 80802 Mnchen
in der Giselastrae 17.
Ja, Giselastrae 17. Wie war die Postleitzahl?
8 0 8 0 2.
In Mnchen. Ja, danke. h ... Ich schicke Ihnen dann
alles zu. Auf Wiederhren, Herr Spt.
Danke.

r
q

Guten Tag. Was kann ich fr Sie tun?


Ich mchte gern eine Reise buchen.
Haben Sie an ein bestimmtes Ferienziel gedacht?
Nein, aber die Sonne muss dort scheinen und es darf
auch nicht zu teuer sein.
Wann mchten Sie denn verreisen?
Anfang August.
In dieser Zeit sind die Reisen am teuersten.
Wollen Sie nicht etwas frher oder spter fahren?
Anfang Juli oder Anfang September ist viel billiger.
Es kann auch im Juli sein.
Wollen Sie alleine fahren?
Nein, mit meinem Freund.
Pension oder Hotel?
Es ist uns egal.
Halb- oder Vollpension?
Vollpension.
Hm ... Also hier ist ein gnstiges Angebot.
Es ist wirklich preiswert. Ist das eine Pension?
Nein, ein kleines Hotel. Alle Zimmer haben Dusche
und Toilette. Das Hotel liegt nur 200 Meter vom Meer
entfernt und es gibt viele junge Leute dort.
Nicht schlecht. Haben Sie auch etwas anderes?
Natrlich. Am besten nehmen Sie unser
Sommerprogramm mit. Wenn Sie sich entscheiden,
kommen Sie vorbei.
Danke schn.
Warten Sie nicht zu lange. Die besten Angebote sind
schnell ausgebucht.

81

Program nauczania jzyka niemieckiego


w liceum oglnoksztaccym,
liceum profilowanym i technikum.
Ksztacenie w zakresie podstawowym
Program nauczania dopuszczony do uytku szkolnego przez ministra waciwego do spraw owiaty
i wychowania na postawie recenzji:
prof. zw. dr. hab. Jana Iluka rekomendacja Uniwersytetu lskiego,
mgr Marii Malinowskiej rekomendacja Wojewdzkiego Orodka Metodycznego w Przemylu,
dr hab. Aleksandry Korwin-Szymanowskiej rekomendacja Instytutu Profilaktyki Spoecznej i Resocjalizacji
Uniwersytetu Warszawskiego,
i wpisany do wykazu programw nauczania dla liceum oglnoksztaccego, liceum profilowanego i technikum.
Ksztacenie w zakresie podstawowym.
Numer dopuszczenia: DKOS-4015-119/02

1. Wstp
Przedmiot: jzyk niemiecki
Typ szkoy: liceum oglnoksztacce i profilowane,
klasy IIII, technikum poziom podstawowy
Etap nauki: IV etap edukacyjny, dla rozpoczynajcych
nauk jzyka niemieckiego.
Autorki: Krystyna uniewska, Urszula Tworek, Zofia Wsik,
Maria Zagrna
Program, ktry Pastwu przedstawiamy, zosta opracowany na podstawie zaoe pracy w zreformowanej szkole
ponadgimnazjalnej i jest zgodny z zadaniami i celami
edukacyjnymi szkoy wytyczanymi przez nowoczesne
podstawy programowe.
Wpyw na jego ksztat miay rwnie dowiadczenia zawodowe autorek.
Program przeznaczony jest dla liceum oglnoksztaccego, liceum profilowanego, technikum i zakada prac
z uczniami rozpoczynajcymi nauk jzyka niemieckiego
od podstaw.
Przedstawiony program pomoe dobra pomoce i materiay
dydaktyczne, zaplanowa zajcia, przybliy rwnie metody i techniki nauczania rnych sprawnoci. Proponujemy
take sposoby oceniania postpw pracy ucznia.

1.1. Znaczenie ucznia w procesie nauczania


Ucze jest najwaniejsz postaci kadej lekcji i caego
procesu nauczania. Materia, tematy i treci nauczania
powinny by dostosowane do potrzeb ucznia, poziomu
zdolnoci jzykowych i osobowoci kadego z uczniw.
Bardzo wanym zaoeniem programowym jest rozwijanie
u uczniw poczucia wasnej wartoci poprzez pozytywn
informacj zwrotn, umacnianie wiary we wasne moli-

82

woci jzykowe oraz wdraanie uczniw do samodzielnoci w procesie uczenia si jzyka niemieckiego.
Ucze powinien mie moliwo samodzielnego odkrywania znaczenia elementw jzyka niemieckiego i prawo
do popeniania bdw.
Nowe metody nauczania zakadaj du aktywno uczniw w czasie lekcji. Wana jest tu rola nauczyciela, ktry
powinien dobra wiczenia pobudzajce aktywno,
i pozwalajce na rozwijanie praktycznych umiejtnoci
porozumiewania si w jzyku niemieckim
Z dowiadcze zawodowych autorek wynika, e odpowiednia atmosfera na lekcjach jzyka niemieckiego, wzajemny szacunek, yczliwo, dostrzeganie i docenianie
wysiku uczniw pozwalaj na eliminowanie wystpujcego czsto lku przed mwieniem i przyspieszaj sprawne
posugiwanie si jzykiem niemieckim.

1.2. Warunki realizacji zaoe


programowych
Efektywno nauczania jzyka niemieckiego wedug proponowanego programu zaley od warunkw, w jakich jest
on realizowany, kwalifikacji nauczyciela, jego kompetencji
w nauczaniu i otwartoci na zmiany.
Program zakada nauk w wymiarze 23 godzin tygodniowo.
Program moe by uzupeniany materiaami dodatkowymi, dostosowanymi do potrzeb ucznia, takimi jak wybrane
artykuy z czasopism niemieckich JUMA, AKTUELL, J
i innych.
Zajcia lekcyjne prowadzone w grupach liczcych do
15 uczniw sprzyjaj rozwijaniu sprawnoci jzykowych,
gwnie mwienia. Zdajemy sobie jednak spraw, e nie

Program nauczania

zawsze jest to moliwe, dlatego zaoyymy realizacj


tego programu rwnie w duych grupach.
Prowadzenie zaj jest wwczas trudniejsze dla nauczyciela i zdecydowanie mniej efektywne dla uczniw.
Program przeznaczony jest dla nauczycieli posiadajcych
kwalifikacje jzykowe i dydaktyczne wymagane przez wadze owiatowe do nauczania jzyka niemieckiego oraz
nauczycieli, ktrzy te kwalifikacje zdobywaj.

1.3. Charakterystyka uczniw


w wieku licealnym
Poziom rozwoju spoeczno-emocjonalnego, sprawnoci
umysowej oraz zdolnoci modziey w wieku licealnym
jest zrnicowany, bowiem rne jest tempo ich rozwoju,
rny te wiek wkraczania w okres dojrzewania i osigania dojrzaoci. Naley rwnie wzi pod uwag stres
zwizany ze zmian rodowiska szkolnego. Nie wszyscy
uczniowie potrafi zaakceptowa now szko, nowych
kolegw i koleanki, dlatego nauczyciel powinien stworzy atmosfer yczliwoci, szacunku, akceptacji, ktra
zachci uczniw do wsppracy.
Uczniowie szk licealnych maj rozwinite poczucie
sprawiedliwoci, potrzeb niezalenoci i akceptacji,
poszukuj wzorcw do naladowania i podkrelaj swoj
doroso. W zakresie sprawnoci umysowej i zdolnoci posiadaj zrnicowan spontaniczno, potrafi
systematyzowa nabyt wiedz i s w stanie rozwija
umiejtnoci pracy indywidualnej, a w starszych klasach
sterowa wasnym uczeniem si.

2. Cele edukacji
2.1. Oglne cele nauczania
Oglnym celem nauczania w liceum lub technikum
jest opanowanie przez uczniw jzyka niemieckiego
w stopniu umoliwiajcym w miar sprawn komunikacj
jzykow w rnych sytuacjach ycia codziennego oraz
przygotowanie uczniw do egzaminu maturalnego z jzyka niemieckiego na poziomie podstawowym.

2.2. Cele szczegowe


Cele szczegowe zostay podzielone na trzy grupy:
a) cele zwizane z nabywaniem i rozwijaniem przez ucznia czterech podstawowych sprawnoci jzykowych:
suchania, mwienia, czytania, pisania,
b) cele zwizane z poznawaniem specyfiki kulturowej krajw niemieckiego obszaru jzykowego: elementy realioznawcze, wybrane zwyczaje i tradycje kultywowane
w krajach tego obszaru jzykowego, elementy kultury
modzieowej (subkultury), jzyk modzieowy,
c) cele zwizane z autonomi ucznia i jego wspdziaaniem w grupie: wdraanie ucznia do samodzielnej
pracy, rozwijanie jego kreatywnoci, zachcanie ucznia
do stosowania przez niego samooceny (ewaluacja)
i wzicia wikszej odpowiedzialnoci za wasny rozwj, ksztacenie umiejtnoci pracy w zespole (praca
w parach, praca w grupach).

www.wsip.com.pl

2.3. Cele oglnowychowawcze


Cele oglnowychowawcze s zgodne z zaoeniami podstawy programowej i zakadaj: rozwijanie u uczniw:
wasnej tosamoci kulturowej,
ciekawoci i otwartoci wobec innych kultur, w szczeglnoci kultur krajw niemieckiego obszaru jzykowego,
tolerancji wobec innych kultur, religii i zachowa,
otwartoci na potrzeby drugiego czowieka poprzez ksztatowanie takich cech charakteru jak koleestwo, przyja,
wraliwo na potrzeby innych, wzajemna pomoc,
umiejtnoci pracy zespoowej poprzez rnorodne
formy pracy na lekcji, a w szczeglnoci pracy w grupie, pracy w parach, pracy projektowej,
motywacji do nauki jzyka niemieckiego poprzez umoliwianie uczniom dostpu do materiaw autentycznych
oraz stwarzanie sytuacji umoliwiajcych stosowanie
jzyka jako narzdzia pracy w rnorodnych, kreatywnych projektach interdyscyplinarnych,
strategii samodzielnego uczenia si, umiejtnoci
wykorzystywania dowiadcze nabytych w uczeniu si
innych przedmiotw, w szczeglnoci jzyka polskiego,
historii, innych jzykw obcych.

3. Treci nauczania
3.1. Zaoenia programowe
Proponowany program zosta opracowany na podstawie
zaoe podstawy programowej, dotyczcej nauki jzyka
obcego, wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wpyw na jego ksztat miay rwnie wieloletnie dowiadczenia zawodowe autorek. Projekt ten powsta w czasie
wdraania reformy edukacji i nawizuje do zmieniajcych
si warunkw pracy w szkole. Jest zgodny z oglnymi
zadaniami szkoy wyznaczonymi przez reform i zakada przygotowanie uczniw do zdawania matury wedug
nowej formuy na poziomie podstawowym. Umoliwia on
realizowanie takich zada szkoy jak:
rozwijanie u uczniw poczucia wasnej wartoci poprzez
pozytywn informacj zwrotn, dotyczc indywidualnych kompetencji jzykowych,
umacnianie wiary we wasne moliwoci jzykowe,
zapewnienie dostpu do materiaw oryginalnych,
rozwijanie u uczniw otwartoci i tolerancji wobec
innych kultur, cywilizacji i obyczajw,
wzbudzanie zainteresowania kultur krajw niemieckiego obszaru jzykowego,
wdraanie uczniw do samodzielnoci w procesie
uczenia si jzyka niemieckiego,
umoliwianie poznawania i wyraania w jzyku obcym
wasnych przekona, opinii, sdw i porwnywania ich
z przekonaniami i opiniami innych ludzi,
stwarzanie sytuacji umoliwiajcych aktywne uywanie
jzyka mwionego i pisanego oraz stosowanie jzyka
jako narzdzia pracy w rnorodnych projektach,
rozwijanie umiejtnoci pracy zespoowej,
wykorzystywanie dowiadcze nabytych w uczeniu si
innych jzykw obcych.

83

Program nauczania

3.2. Rozwijanie sprawnoci jzykowych


Program zakada rozwijanie w rwnej mierze wszystkich
czterech sprawnoci jzykowych: suchania, mwienia,
czytania, pisania.
Rozwijanie sprawnoci suchania poprzez:
rozumienie polece nauczyciela,
rozumienie prostych pyta i odpowiedzi,
rozumienie oglnego sensu oraz intencji wypowiedzi,
oglne rozumienie krtkich tekstw rnego rodzaju,
umiejtno wyszukiwania szczegowych informacji
w prostych wypowiedziach i dialogach.
Rozwijanie sprawnoci mwienia poprzez:
zadawanie prostych pyta i udzielanie prostych odpowiedzi z zakresu ycia codziennego,
rozpoczynanie, prowadzenie i podtrzymywanie prostej
rozmowy na aktualne tematy,
formuowanie krtkich, w miar spjnych wypowiedzi
na okrelone tematy z zastosowaniem odpowiednich
form gramatycznych,
relacjonowanie prostych wypowiedzi innych osb,

wyraanie wasnych opinii i ycze za pomoc prostych


rodkw jzykowych,
poprawn wymow w zakresie poznanego materiau
jzykowego.
Rozwijanie sprawnoci czytania obejmuje:
rozumienie prostych, autentycznych tekstw rnego
rodzaju (np. list, instrukcja obsugi, formularz, ogoszenie, rozkad jazdy),
wyszukiwanie konkretnych informacji w prostym tekcie
czciowo niezrozumiaym.
Rozwijanie sprawnoci pisania:
dostrzeganie rnicy pomidzy fonetyczn a graficzn
form wyrazu,
umiejtno zapisania wikszoci znanych sw ze suchu,
pisanie prostych tekstw uytkowych rnego rodzaju
(np. kartka z pozdrowieniami, list, ogoszenie),
rozrnianie stylu formalnego i nieformalnego.
Integracji wszystkich czterech sprawnoci su prace
projektowe.

3.3. Funkcje jzykowe


Tabelaryczne zestawienie funkcji jzykowych, jakimi ucze koczcy nauk na tym etapie powinien umie si
posugiwa.
Funkcje jzykowe

Przykady
Personalia

pytanie o dane osobowe

Wie heit du?, Woher kommst du?

udzielanie informacji dotyczcych danych osobowych

Ich heie Eva. Ich bin 17 Jahre alt.

pytanie o zainteresowania

Was ist dein Hobby?

udzielanie informacji dotyczcych zainteresowa

Ich interessiere mich fr Sport.

wyraanie sympatii, antypatii, upodoba

Ich mag Mathe.

charakteryzowanie osb opis wygldu zewntrznego,


opis cech charakteru

Er ist gro.
Sie ist sympathisch.

Wzorce zachowania / Kontakty midzyludzkie / Zwroty grzecznociowe


powitanie, poegnanie

Hallo! Auf Wiedersehen!

pozdrawianie

Gr dich!

przedstawianie siebie i innych

Ich bin Monika. Das ist Sebastian.

nawizywanie rozmowy, prowadzenie i koczenie


rozmowy, prowadzenie rozmowy przez telefon

Hallo, kommst du aus Italien?


Bis dann.
Ich mchte Herrn Nowak sprechen.

informowanie o niezrozumieniu, proba o powtrzenie,


o wolniejsze mwienie

Ich habe Sie leider nicht verstanden. Knnten Sie bitte


wiederholen? Knnten Sie langsamer sprechen?

pytanie o znaczenie wyrazw lub zwrotw, literowanie

Wie heit das auf Deutsch?


Ich buchstabiere A wie Anton, ...

wyraanie proby, yczenia, instrukcji

Darf ich Sie um Wiederholung bitten?


Ich mchte ins Ausland fahren.

podzikowania, gratulacje, komplementy

Herzlichen Dank fr Ihre Bemhungen.


Ich gratuliere dir zum Geburtstag.

przepraszanie, usprawiedliwianie si

Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich versptet habe.

pytanie o pozwolenie

Mutti, darf ich heute ins Kino gehen?

84

Program nauczania

uzyskiwanie i udzielanie informacji

Entschuldigen Sie bitte, wo befindet sich hier eine Bank?


Die Bank ist im Zentrum, in der Schulstrae.

wyraanie pewnoci, niepewnoci, zamiaru,


przypuszczenia, zakazu

Ich bin sicher, dass du das schaffst.


Ich habe die Absicht, Germanistik zu studieren.

wyraanie opinii wasnych i osb trzecich

Ich finde, dieser Film ist sehr interessant.

opisywanie przedmiotw, miejsc, zjawisk

Sein Auto ist grau.

porwnywanie

Deine Bluse ist viel schner als meine.

opis czynnoci zwyczajowych

Ich frhstcke immer um sieben Uhr.

opis czynnoci i sytuacji odbywajcych si


w przeszoci

Der Ausflug war interessant. Besonders hat mir


die Altstadt gefallen.

mwienie o planach i zamiarach

Ich habe vor, morgen ins Konzert zu gehen


Ucze i rodowisko

informowanie o szkole, przedmiotach szkolnych,


zajciach pozaszkolnych, planie lekcji

Am Montag habe ich 6 Stunden: Mathe, Deutsch,


Geschichte, Sozialkunde und zwei Stunden Sport.

opisywanie mieszkania, szkoy, miasta

Meine Wohnung ist klein. Sie hat zwei Zimmer,


eine Kche, ein Bad und einen Flur.

udzielanie informacji geograficznych

Krakau liegt in Polen.

orientowanie si w miecie pytanie o drog,


opisywanie drogi

Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof?


Gehen Sie bitte geradeaus und dann an der ersten
Kreuzung links.
Zakupy

pytanie o cen,
o konkretne artykuy spoywcze i przemysowe

Was kostet dieser Mantel?

wyraanie ycze odnonie zakupu odpowiednich


artykuw

Ich htte gern ein Paar Schuhe, Gre 38.


Zdrowie

informowanie o swoich dolegliwociach

Ich habe Kopfschmerzen.

opisywanie dolegliwoci

Mein Hals tut seit gestern weh. Die Schmerzen sind


sehr stark.

rozumienie zalece lekarza

Sie mssen fnf Tage im Bett bleiben.

kupowanie lekw z recept i bez recepty

Haben Sie etwas gegen Schnupfen?


Podre, wypoczynek

uzyskiwanie informacji o celach podry

Ich mchte meinen Urlaub am Meer verbringen.


Was knnten Sie mir empfehlen?

pytanie o zabytki

Was fr Sehenswrdigkeiten gibt es dort?

opowiadanie, jak/gdzie spdzio si ferie lub gdzie chce In den Ferien war ich im Gebirge.
si je spdzi
rezerwowanie imprez turystycznych w biurach podry

Reservieren Sie bitte ein Einzelzimmer in der Pension


Mario fr mich.

kupowanie biletw na rne rodki lokomocji

Nach Bonn, hin und zurck, bitte.

pytanie o poczenia

Wie ist die beste Verbindung von Warschau


nach Mnchen?

rozumienie tablic informacyjnych, drogowskazw, map


przekraczanie granicy rozumienie, jakie dokumenty
naley okaza, pytanie, jakie dokumenty s/bd
potrzebne.

Ihren Pass bitte!


Welche Papiere brauche ich fr diese Reise?

Posiki i napoje
znajomo nazw podstawowych produktw
ywnociowych

die Wurst, das Brot, der Saft

informowanie, e chce si co zje/czego napi

Ich mchte gern etwas essen.

www.wsip.com.pl

85

Program nauczania

pytanie, czy chce si co zje/czego napi

Mchtest du auch etwas trinken?

pytanie o pory posikw i informowanie o porach


posikw

Um wie viel Uhr ist das Mittagessen?


Das Abendbrot ist um 18 Uhr.

znajomo zwrotw grzecznociowych dotyczcych


zachowania przy stole

Guten Appetit!

zamawianie posikw i napojw

Zwei Flaschen Cola bitte.

rozumienie karty menu


wyraanie proby o kart menu

Kann ich bitte die Speisekarte haben?

pytanie o wolne miejsca przy stoliku w lokalu

Ist dieser Platz frei?

pytanie, czy posiek smakowa

Hats geschmeckt?

informowanie, czy posiek smakowa

Nein, die Suppe war zu salzig.


Usugi

kupowanie znaczkw pocztowych, karty telefonicznej

Bitte eine Briefmarke nach England.

wysyanie listw, paczek, telegramw

Ich mchte ein Paket aufgeben.

usugi bankowe, wpacanie, pobieranie, przesyanie


pienidzy, otwieranie konta, wymienianie pienidzy,
realizowanie czekw

Ich mchte 200 PLN gegen EURO wechseln.


Kann ich bei Ihnen diesen Scheck einlsen?

warsztat naprawy samochodw pytanie o moliwoci


naprawy, informowanie o usterkach w samochodzie,
zlecanie naprawy samochodu, zlecanie holowania
samochodu

Knnten Sie mein Auto in die Werkstatt abschleppen?


Mein Auto ist kaputt.
Die Bremse funktioniert nicht.

zawiadamianie policji o wypadku samochodowym

Es ist ein Unfall passiert.

opisywanie wypadku drogowego

Der Fahrer von Renault hat die Vorfahrt nicht beachtet.


Praca zawodowa

znajomo nazw zawodw

der Lehrer, die Staatsanwltin

informowanie, jaki zawd chciaoby si wykonywa

Ich mchte Schauspielerin werden.

pytanie o warunki pracy, o wynagrodzenie

Wie sind die Arbeitsbedingungen?

ubieganie si o praktyk, prac wakacyjn

Ich mchte bei Ihnen mein Praktikum machen.


Ich mchte bei Ihnen jobben.

3.4. Sownictwo
Sownictwo obejmuje nastpujce zakresy tematyczne:
szkoa przedmioty szkolne, oceny, plan zaj, zajcia
pozaszkolne, przybory szkolne, wydarzenia ycia szkoy, nazwy niektrych pomieszcze w budynku szkolnym,
system owiaty w krajach niemieckojzycznych,
rodzina rne formy ycia rodzinnego, wspczenie wykonywane zawody, konflikty, problemy w yciu
rodzinnym, konflikty pokoleniowe, normy zachowania,
prawa i obowizki rodzinie,
mieszkanie miejsce zamieszkania (miasto, wie, dzielnica), wygld mieszkania, nazwy pomieszcze, urzdzanie mieszkania, wyposaenie, meble, poszukiwanie
mieszkania, wynajmowanie mieszkania,
czas wolny zainteresowania, hobby, sport, rozrywki,
wakacje, ferie, turystyka, wypoczynek,
podrowanie rodki transportu, dworzec kolejowy,
autobusowy, informacja, kupowanie biletw, zwiedzanie, zabytki, plan miasta, schronisko, hotel, pensjonat,
rezerwacja, biuro podry,
ywienie produkty ywnociowe, jadospis, nawyki
ywieniowe, przepisy kulinarne, posiki, napoje, bary
szybkiej obsugi,

86

ycie codzienne codzienne obowizki, rozkad dnia,


styl ycia, ideay, propaganda,
kultywowanie tradycji i zwyczajw,
wita religijne,
komunikacja i przepyw informacji (kartki, listy, faksy,
Internet, poczta elektroniczna, prasa),
elementy kultury ze szczeglnym uwzgldnieniem zainteresowa modziey,
elementy ycia politycznego i spoecznego,
rodowisko naturalne i jego zagroenie,
stosunki midzyludzkie przyja, mio, uprzedzenia,
stereotypy, tolerancja, agresja, satysfakcja,
czowiek dane personalne, wygld zewntrzny, cechy
charakteru, zainteresowania,
zdrowie troska o zdrowie, higieniczny tryb ycia,
samopoczucie, schorzenia, ubezpieczenia, niepenosprawni,
zakupy jednostki wagi, miary, rozmiary, ceny, cechy
towaru, rodzaje sklepw,
zagroenia wspczesnego wiata alkoholizm, narkomania i inne naogi, przemoc, terroryzm, wypadki,
przestpczo.

Program nauczania

3.5. Gramatyka. Zakres struktur gramatycznych z podziaem na klasy


Klasa pierwsza
Kategorie gramatyczne

Przykady

Czasownik
er/sie/es geht
er/sie/es schlft
czasowniki sein, haben, werden w rnych funkcjach
Sie wird bald 17.
czasowniki modalne
wollen, mgen, sollen, mssen, knnen, drfen
czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie zoone
aufstehen, verstehen
czasowniki zwrotne
sich freuen
Ich gehe heute ins Kino.
formy czasowe: czas teraniejszy Prsens, czasy
przesze: Perfekt, Prteritum czasownikw haben i sein, Wo warst du gestern?
Ich habe schon gegessen.
czas przyszy Futur I
Er ist ins Kino gegangen.
Wir werden heute Deutsch lernen.
rekcja wybranych czasownikw
sich interessieren fr, fragen nach
formy imiesowowe czasownika: Partizip II
gemacht, gegangen, eingeschlafen, gedacht
tryb rozkazujcy
Mach bitte das Fenster zu!
Rzeczownik
rodzajnik okrelony i nieokrelony, uycie rzeczownika
Ich bin Schler.
z rodzajnikiem okrelonym, nieokrelonym,
Der Lehrer schreibt den Satz an die Tafel.
bez rodzajnika
Ein Fahrrad kostet 250 Euro.
odmiana rzeczownika
Der Lehrer diktiert den Schlern die Aufgabe.
Das Auto des Lehrers ist grau.
rzeczowniki zoone
das Wohnzimmer
rzeczowniki okrelajce zawd
der Lehrer, die Lehrerin
rzeczowniki tworzone od nazw miast, krajw, czci
der Pole, der Europer
wiata
odmiana imion wasnych
Evas Familie ist gro.
rzeczownik po okreleniu miary i wagi
ein Liter Milch
ein Kilo Kartoffeln
Przeczenie
przeczenie nein, kein, nicht
Ich habe keinen Kugelschreiber.
Wir gehen heute nicht ins Kino, sondern ins Theater.
Przyimek
przyimki z celownikiem: mit, aus, bei, nach, von, zu,
Er spricht mit seinen Eltern.
gegenber
przyimki z biernikiem: fr, um, gegen, ohne, bis
Die Blumen sind fr dich.
przyimki z celownikiem i biernikiem: in, auf, an, neben,
Das Buch liegt auf dem Schreibtisch
ber, unter, vor, zwischen
Ich lege das Buch auf den Schreibtisch.
Przymiotnik
przymiotnik w roli przydawki
das interessante Buch
stopniowanie przymiotnika: regularne i nieregularne
schnell, schneller, am schnellsten der/die/das
schnellste ...
gut, besser, am besten der/die/das beste ...
Przyswek
stopniowanie przyswka
viel, mehr, am meisten
Liczebnik
liczebniki gwne 1 1 000 000
zweihundertsechsundvierzig
liczebniki porzdkowe
der dritte Mai
am zweiten Juli
Zaimek
zaimek osobowy (mianownik, celownik, biernik)
Ich lerne Deutsch.
Ich gratuliere ihm zum Geburtstag.
Wir besuchen dich morgen.
regularna i nieregularna odmiana czasownika

www.wsip.com.pl

87

Program nauczania

zaimek dzierawczy i jego deklinacja

Meine Familie ist gro.


Er macht seine Hausaufgaben.
zaimek zwrotny
Sie interessiert sich fr Sport.
zaimek wskazujcy dieser, jener
Dieses Kleid gefllt mir.
zaimek nieosobowy es
Es regnet.
zaimki pytajce: wer? was?
Was hast du in deinem Rucksack?
zaimki nieokrelone: man, jemand, niemand
In diesem Klub tanzt man bis 2 Uhr in der Nacht.
Skadnia
zdania pojedyncze oznajmujce, pytajce, rozkazujce
Ich wohne in Polen.
Lernst du Deutsch?
Wo wohnst du?
Komm bitte an die Tafel!
zdania wsprzdnie zoone ze spjnikami: und, aber,
Ich bleibe zu Hause, denn ich bin krank.
oder, sondern, denn
zdania wsprzdnie zoone ze spjnikiem deshalb
Ich fahre nach Deutschland, deshalb lerne ich Deutsch.
zdania podrzdnie zoone ze spjnikami: dass, weil
Er sagt, dass er ins Ausland fhrt.
Ich bleibe heute zu Hause, weil ich krank bin.
Klasa druga
Kategorie gramatyczne

Przykady
Czasownik
czasownik lassen i jego funkcje
Mein Vater lsst sein Auto reparieren.
czas przeszy: Prteritum, Plusquamperfekt
Thomas ging schnell nach Hause.
Der Zug war pnktlich angekommen.
strona bierna: Prsens, Prteritum, Perfekt
Das Buch wird gelesen
i z czasownikiem modalnym (Prsens, Prteritum)
Der Brief wurde geschrieben.
Die Aufgabe ist gelst worden.
Der Patient muss operiert werden.
Der Verletzte musste sofort operiert werden.
Rzeczownik
odmiana rzeczownika: saba rzeczownikw rodzaju
der Junge, das Herz
mskiego, mieszana
rzeczowniki zdrobniae: -chen, -lein
das Bchlein, das Zimmerchen
rzeczowniki tworzone od bezokolicznikw
das Lesen
rzeczowniki tworzone od przymiotnikw, imiesoww
das Gute
i liczebnikw
der Erste
odmiana imion wasnych
Evas Bruder
Przyimek
przyimki z biernikem: durch, entlang
Er geht durch den Park.
przyimki z dopeniaczem: whrend, trotz, wegen, statt
Was machst du whrend der Pause?
Przymiotnik
z rodzajnikiem okrelonym, nieokrelonym i bez
das kleine Kind, ein junger Mann
rodzajnika, z zaimkiem wskazujcym, z zaimkiem
alter Freund
dzierawczym, z przeczeniem kein
mein altes Auto, kein guter Film
po zaimkach pytajcych, nieokrelonych
was fr eine unglaubliche Geschichte
po zaimkach liczebnych: beide, alle, manche, viele,
alle guten Schler
wenige, andere, einige, folgende
viele gute Schler
po liczebniku
Zwei gute Schlerinnen haben die Prfung bestanden.
stopniowanie przymiotnika: regularne i nieregularne
Das ist meine beste Freundin.
rekcja przymiotnika
zufrieden sein mit, verliebt sein in, fertig sein mit
Zaimek
zaimek wskazujcy
derselbe, dergleiche
zaimki nieokrelone
alle, einige, jeder, jemand, etwas, nichts, alles, einer, keiner
zaimki pytajce
welcher?, was fr ein?
zaimek wzajemny
einander
Liczebnik
liczebniki mnone i nieokrelone
dreimal, viel

88

Program nauczania

liczebniki uamkowe i dziesitne


liczebniki w oznaczaniu miary, wagi, powierzchni,
objtoci

Er lernt die Sprache in einem Dreivierteljahr.


ein Kilo

zdania wsprzdnie zoone ze spjnikiem trotzdem


zdania podrzdnie zoone:
podmiotowe, dopenieniowe: ob, wer, was, wo, wie
okolicznikowe przyczyny: weil, da
okolicznikowe czasu: wenn, als, bis, seitdem
okolicznikowe celu (damit) konstrukcja
bezokolicznikowa um...zu
konstrukcje bezokolicznikowe z zu i bez zu
zdania porwnawcze so...wie, als, je...desto

Skadnia
Er ist krank, trotzdem geht er in die Schule.
Mein Freund fragt, ob dieser Film interessant ist.
Ich muss zum Arzt gehen, weil ich krank bin.
Als ich vorige Woche in Krakau war, besuchte ich
meine Tante.
Die Eltern schicken ihren Sohn nach Deutschland,
damit er Deutsch lernt.
Ich fahre nach Italien, um Italienisch zu lernen.
Ich habe Lust heute ins Kino zu gehen.
Je lnger ich sie kenne, desto besser gefllt sie mir.

Klasa trzecia
Kategorie gramatyczne

Przykady
Czasownik
strona bierna Zustandspassiv
Der Laden ist geschlossen.
tryb przypuszczajcy Konjunktiv II Prteritum
Wre das Wetter schn, ginge ich spazieren.
tryb warunkowy Konditional I
Wenn ich Zeit htte, wrde ich dich besuchen.
rekcja czasownikw kontynuacja
Er hofft auf das schne Wetter whrend des Urlaubs.
Przymiotnik
rekcja przymiotnika
Er ist stolz auf seinen Vater.
przymiotniki utworzone od nazw miast, krajw, czci
Der Berliner Bahnhof ist sehr modern.
wiata
Die sterreichische Literatur ist weltbekannt.
przymiotniki z przedrostkiem unDer Film ist fr mich uninteressant.
Rzeczownik
rzeczowniki z przyrostkami: -e, -ei, -heit, -keit, -ler,
die Landschaft, der Liebling
-schaft, -ion, -tt, -in, -um, -ung, -ium, -ment, -ling
rzeczowniki z przedrostkami: Miss-, Un-, Gedas Missverstndnis
Zaimek
zaimek wzgldny, der, die, das; welcher, welche,
Wie heit das Mdchen, das so schn singt?
welches
Skadnia
zdania czasowe: bevor/ehe, nachdem, whrend
Ich besuche dich, bevor ich in den Urlaub fahre.
zdania warunkowe rzeczywiste
Wenn die Sonne scheint, gehen wir in den Park.
zdania warunkowe nierzeczywiste
Wenn ich viel Geld htte, wrde ich eine Weltreise
machen.
Wenn ich Zeit htte, knnte ich an dem Ausflug
teilnehmen.
zdania przyzwalajce
Obwohl er viel gelernt hat, hat er die Prfung nicht
bestanden.
zdania przydawkowe z zaimkiem wzgldnym
Die Bibliothek, deren Rume renoviert werden,
ist zur Zeit geschlossen.
zdania z podwjnym spjnikiem: entweder ... oder,
Ich lerne weder Spanisch noch Franzsisch.
einerseits ... andererseits, weder ... noch, zwar ... aber,
sowohl ... als auch, nicht nur ... sondern auch

3.6. Wymowa
Program zakada rwnie ksztacenie poprawnej wymowy. Celowi temu suy wiczenie:

poszczeglnych dwikw,
samogosek dugich i krtkich,
dwugosek: ai, ei, au, eu, u,
spgosek,

www.wsip.com.pl

przegosu: , , ,
akcentu wyrazowego i zdaniowego,
melodii zdania,
intonacji i rytmu zdania.

89

Program nauczania

4. Realizacja zaoe programowych metody nauczania


4.1. Praca na lekcji
4.1.1. Pomoce naukowe
Stosowanie pomocy naukowych jest niezbdne.
Rozbudzaj one zainteresowanie uczniw przedmiotem,
pobudzajc ich aktywno, inicjatyw i samodzielno
mylenia, wpywaj pozytywnie na podniesienie wynikw
nauczania. Powinny one spenia dwie zasadnicze funkcje:
a) uatwia i przyspiesza proces nauczania, ograniczajc lub eliminujc uywanie jzyka ojczystego na
lekcjach jzyka niemieckiego lub w sytuacjach, gdy
uczniowie powinni uywa tylko tego jzyka,
b) umoliwia realizacj zasady pogldowoci.

4.1.2. Materiay do nauczania, podrczniki


Materiay nauczania uywane przy realizacji programu
powinny by rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu przeznaczone dla grupy wiekowej
odpowiadajcej klasom IIII liceum. Materiay te mona
podzieli na podstawowe i pomocnicze.
Do materiaw podstawowych nale:
podrcznik wraz z ksik wicze,
pyta CD lub kaseta audio zawierajce materiay do
suchania do podrcznika i ksiki wicze,
ksiki nauczyciela zawierajce komentarze do poszczeglnych wicze, scenariusze zaj. Przykadem takiego
zestawu jest podrcznik alles klar wydany przez WSiP
S.A. (2002).
Do materiaw dodatkowych zaliczamy:
sowniki jedno- lub dwujzyczne,
niemieckojzyczne czasopisma modzieowe
np. Aktuell, Juma, Topic, J, Rad,
ksiki do gramatyki dla modziey,
uproszczone wersje ksiek niemieckich o rnym
stopniu trudnoci,
testy przygotowujce do matury,
pomoce audio-wizualne, np. pyty kompaktowe (kasety
magnetofonowe), tablice tematyczne, tablice gramatyczne, foliogramy, zdjcia, widokwki, plakaty, mapy,
kasety wideo przybliajce kultur krajw niemieckojzycznych, interaktywne programy komputerowe do
nauki jzyka niemieckiego.
Niezbdnym wydaje si wyposaenie pracowni jzykowych w rzutniki pisma, odtwarzacz wideo, telewizor oraz
dostp do komputerw z nowoczesnymi programami
edukacyjnymi.

4.1.3. Organizacja pracy na lekcji


Przewiduje si wykorzystywanie rnorodnych metod
pracy na lekcji, tj. pracy indywidualnej, w parach, grupach
i z ca klas. Szczeglnie w wiczeniach komunikatywnych naley stosowa systematyczne nauczanie grupowe, ktre pozwoli maksymalnie zaktywizowa proces
nauczania, zintensyfikowa i przybliy do warunkw

90

naturalnych. Praca w parach i grupach sprawia, e uywanie jzyka przez uczniw wydua si. Ponadto w grupie rozwija si samodzielno i poczucie odpowiedzialnoci za innych. W trakcie pracy grupowej wana jest rola
nauczyciela. Powinien on podchodzi do poszczeglnych
grup, wspomaga je sw wiedz i zachca do pracy.
Nie powinien za kontrolowa wszystkich wypowiedzi
uczniw i poprawia wszystkich bdw.
Prac w parach i grupach przewiduje si przy:
wsplnym opracowywaniu danego zagadnienia,
pytaniach i odpowiedziach, np. w celu uzyskania informacji o yciu innych ludzi, ich opiniach i pogldach
(luka informacyjna),
zbieraniu argumentw za i przeciw z rnych punktw
widzenia,
projektach nastawionych na integracj midzyprzedmiotow,
dyskusjach.
Praca indywidualna to:
ciche czytanie,
pisanie,
sprawdziany, kartkwki,
prace domowe,
wiczenia kontrolujce rozumienie tekstu suchanego
i czytanego,
wiczenia fonetyczne.
Praca z ca klas:
prezentacja rezultatw pracy w grupach,
zapoznawanie ze sownictwem,
dochodzenie do regu gramatycznych.
Ciekaw form pracy z ca klas lub grupami s techniki
teatralne, rozwijajce kreatywno ucznia. Uczniowie przygotowuj inscenizacj jednej z bani, np. braci Grimm, lub
przedstawiaj zainscenizowan scenk. Niezwykle wane
s te prace projektowe, np. Poznajemy siebie i swoje
otoczenie, Europa naszym wsplnym domem; szukanie
ladw: Deutsches in unserem Land lub Was gibt es
von uns in Deutschland? z wykorzystaniem internetu.
Techniki te sprzyjaj prawdziwej komunikacji jzykowej
oraz prowadz do integracji sprawnoci jzykowych.

4.2. Nauczanie sprawnoci jzykowych


Program zakada obowizkowe ksztacenie wszystkich
czterech sprawnoci.

4.2.1. Mwienie
Praca nad t sprawnoci powinna by cile powizana
z rozwijaniem i doskonaleniem sprawnoci rozumienia
tekstu ze suchu.
Rozwijanie sprawnoci mwienia musz poprzedza wiczenia przedkomunikacyjne, suce przyswojeniu struktur
gramatyczno-leksykalnych, z ktrych ucze bdzie budowa swoje wypowiedzi. Zaczynamy od wicze strukturyzo-

Program nauczania

wanych, dochodzc do wicze swobodnych. Warunkiem


odtwrczego mwienia jest prawidowa artykulacja gosek,
poprawna akcentacja, rytm i intonacja. Mwienie odtwrcze nie jest celem nauczania, ale niezbdnym etapem
w rozwijaniu sprawnoci twrczego mwienia.
mwiczenia w mwieniu s realizowane najczciej w parach, rzadziej w grupach lub z ca klas. Maj one na celu
wyrobienie u uczniw pynnoci wypowiedzi, ale zakadaj te prawo ucznia do popeniania bdw. Wikszo
wicze powinna by tak skonstruowana, eby uczniowie
mogli sobie przekazywa rzeczywiste informacje.
Techniki rozwijajce sprawno mwienia
Obrazek jako bodziec:
odgadywanie treci obrazka, przypuszczenia dotyczce jego treci,
wyszukiwanie rnic (w dwch obrazkach),
technika zmiany obrazka na komiks (dorysowywanie
dymkw z wypowiedziami),
technika historyjki obrazkowej,
technika interpretacji obrazka,
technika stawiania pyta do obrazka,
technika ukadania dialogu midzy przedstawionymi na
obrazku osobami,
technika interpretacji danych uzyskanych z wykresu lub
odczytanych w tabeli,
technika wypowiedzi na temat informacji przedstawionych na mapie,
technika opisu drogi na podstawie planu miasta.
Sowo jako bodziec:
technika stawiania pyta i udzielania odpowiedzi,
technika odtwarzania treci na podstawie sporzdzonych notatek,
technika zbierania argumentw,
technika opisu sytuacji,
technika streszczenia,
technika wypowiedzi wedug podanych elementw treci,
technika wywiadu,
technika symulacji i odgrywania rl,
technika wypowiedzi na podstawie dokumentw autentycznych (pytanie o drog).
Dwik jako bodziec:
technika rozpoznawania dwikw,
technika nagra tekstowych.
Wszystkie te techniki maj na celu przygotowanie ucznia
do wypowiadania si w obrbie:
rl, w jakich w przyszoci przyjdzie mu posugiwa si
jzykiem,
sytuacji, w ktrych bdzie chcia/musia uywa jzyka,
tematw, na jakie bdzie chcia/musia si wypowiada,
intencji, jakie bdzie chcia/musia przekaza,
form, w jakich bdzie chcia/musia si wypowiedzie,
stylu, jakim bdzie si posugiwa.

www.wsip.com.pl

4.2.2. Suchanie
Celem rozwijania sprawnoci suchania ze zrozumieniem jest przygotowanie uczcych si do odbioru jzyka w naturalnych warunkach codziennej komunikacji.
Umiejtno rozumienia sowa mwionego ma wielkie
znaczenie w yciu, poniewa bez niej niemoliwy byby
udzia w jakiejkolwiek rozmowie. Ponadto jest potrzebna przy suchaniu obcojzycznych audycji radiowych
i ogldaniu telewizji. Teksty, na ktrych chcemy rozwija
t sprawno, powinny dotyczy tematw i sytuacji niezbdnych do podstawowej komunikacji jzykowej oraz
winny by dostosowane do poziomu jzykowego ucznia.
Wane jest postawienie okrelonego zadania przed podjciem suchania. Istotn rol odgrywa rwnie integracja
sprawnoci suchania z innymi sprawnociami.
Do osignicia tych celw konieczna jest jak najwczeniejsza konfrontacja z autentycznym tekstem suchanym,
jak te uywanie od pierwszej lekcji jzyka niemieckiego
jako jzyka dominujcego. Suchanie tekstw powinno
wystpowa w miar moliwoci od pocztku nauki
i przez cay okres jej trwania.
Techniki nauczania rozumienia ze suchu
Techniki poprzedzajce suchanie:
wzbudzenie zainteresowania tematyk tekstu,
technika rozmowy i dyskusji,
technika skojarze,
technika obrazka,
technika wprowadzenia nowego materiau jzykowego
wystpujcego w tekcie np. wyrazw kluczowych,
technika czytania wspierajcego suchanie, np. zapoznanie si z krtkim tekstem poruszajcym te same
zagadnienia.
Techniki towarzyszce suchaniu:
technika wyboru,
technika uporzdkowania kolejnoci obrazkw na podstawie usyszanego tekstu,
technika dopasowania obrazka (obrazkw) do usyszanego tekstu,
technika porzdkowania kolejnoci wypowiedzi na podstawie usyszanego tekstu,
technika rysowania (np. drogi wedug wskazwek uzyskanych w tekcie),
technika zaznaczania (np. podanych nazw krajw na
mapie Europy),
technika uzupeniania obrazkw (np. nanoszenie brakujcych elementw, uzupenianie dymkw z wypowiedziami),
technika uzupeniania tekstu (teksty z lukami),
technika uzupeniania tabeli,
technika notowania,
technika samodzielnego koczenia zda.
Techniki po usyszeniu tekstu:
prawda/fasz,
wielokrotnego wyboru,
stawianie pyta i udzielania odpowiedzi,
odgrywania rl,

91

Program nauczania

ankiety,
wyraania wasnego zdania na temat poruszony
w tekcie,
rozwijania notatek w opowiadanie, wypracowanie,
list, sprawozdanie,
streszczenia,
opowiadania.

4.2.4. Pisanie

4.2.3. Czytanie

Techniki rozwijajce pisanie:


technika pisania tekstu rwnolegego,
technika pisania listw wedug wzorw,
technika pisania minilistw,
technika pisania listw wedug elementw treci,
technika pisania listw w odpowiedzi na ogoszenie
prasowe,
technika pisania listw w imieniu bohaterw tekstu,
technika sporzdzania krtkich notatek na podstawie
usyszanego lub przeczytanego tekstu,
technika wypeniania kwestionariuszy,
technika pisania yciorysu i podania,
technika uzupeniania tekstu z lukami.

Sprawno czytania jest jedn z postaci procesu poznawczego. Gwnym celem jest odbir i zrozumienie informacji
zawartych w tekcie czytanym. Do rozwijania tej sprawnoci zalecane s nastpujce rodzaje tekstw: teksty z gazet
i czasopism, np. wiadomoci, reportae, listy czytelnikw,
prognoza pogody, horoskop, zagadki; teksty informacyjne:
prospekty, rozkady jazdy, katalogi, bilety, formularze, programy teatralne, kinowe, bilety wstpu, plakaty, ogoszenia,
menu, ulotki, regulaminy, reklamy, fragmenty leksykonw,
tabele, statystyki, mapy; teksty suce komunikacji: listy,
widokwki, telegramy, ksiki telefoniczne; instrukcje: przepisy kulinarne, reguy gry; opisy osb; yciorys; teksty
literackie: krtkie opowiadania, bajki, banie, anegdoty,
wiersze, piosenki, wyliczanki, graffiti.
Naley stosowa odpowiednio wszystkie rodzaje czytania, tj. szczegowe, selektywne i caociowe.
Techniki nauczania czytania ze zrozumieniem
Przygotowanie do czytania:
zainteresowanie ucznia tematyk,
zebranie informacji, ktre uczniowie ju maj na okrelony temat (skojarze tematycznych)
wprowadzenie nowych struktur gramatyczno-leksykalnych,
technika obrazka,
technika rozmowy na podstawie stymulusw,
technika rozmowy.
Techniki towarzyszce czytaniu i nastpujce po nim:
wyrazy-klucze,
technika formuowania gwnej myli tekstu,
technika informacji szczegowej,
technika planu,
technika oddzielania informacji gwnych
od pobocznych,
technika notowania,
technika tabeli,
prawda/fasz,
pytania/odpowiedzi,
technika uzupenie,
technika wielokrotnego wyboru,
technika przekazywania w skrcie informacji w formie
pisemnej,
przedstawianie uzyskiwanych informacji w postaci
wykresw, diagramw, tabel,
technika okrelania przydatnoci tekstu,
technika wyszukiwania potrzebnych informacji
w tekcie.

92

Nauka pisania jest na pocztku nauk kopiowania,


a dopiero potem samodzielnego zapisu. Ucze najpierw
odwzorowuje tekst, by przej do samodzielnego pisania
listw czy kartek. Jest to jedna z trudniejszych sprawnoci, poniewa wiele osb ma problemy z wypowiedziami
pisemnymi w jzyku ojczystym.

4.3. Nauczanie gramatyki


Nauka gramatyki jest wanym elementem nauki jzyka.
Wypowied poprawna gramatycznie uatwia w znacznej
mierze komunikacj. Wana wic jest nie tylko pynno
wypowiedzi, ale rwnie dbao o jej poprawno gramatyczn.
W nauczaniu gramatyki zalecane s dwa podejcia: kognitywne i komunikatywne.
Podejcie kognitywne zakada wiadome uchwycenie,
zrozumienie pojcia lub reguy gramatycznej, nastpnie
du ilo wicze gramatycznych i w kocu uywanie jzyka w sytuacjach komunikatywnych. wiadome
uchwycenie reguy moe nastpi w oparciu o techniki
pogldowe, odpowiednio dobrane przykady lub tumaczenie na jzyk ojczysty.
Przy podejciu komunikatywnym godna polecenia wydaje
si droga indukcyjna, tj. zilustrowanie dziaania reguy
odpowiedni liczb przykadw. Utrwalanie poprzez imitacj. Tworzenie nawykw oraz automatyczne ich przenoszenie do nowych kontekstw i sytuacji poprzez analogi.
Samodzielne odkrywanie reguy zakoczone ewentualn
korekt ze strony nauczyciela jest przejciem do praktyki
jzykowej.

4.4. Nauczanie sownictwa


Rozwinicie kompetencji komunikacyjnej wymaga opanowania odpowiedniego zasobu sownictwa. Jego niedostatek utrudni uczniowi skuteczne porozumiewanie si.
Nauk sownictwa prowadzi si w trzech etapach:
wprowadzenie,
utrwalenie,
powtarzanie i utrwalanie wczeniej podanego
sownictwa.
Uczcy si musi zosta zapoznany zarwno z wymow,
pisowni jak te znaczeniem danego sowa.

Program nauczania

Wybrane techniki stosowane podczas wprowadzania


sownictwa:
demonstracja pokazanie i nazwanie konkretnego przedmiotu lub graficznej reprezentacji tego przedmiotu,
parafrazy, synonimy i antonimy,
kontekst,
zdefiniowanie,
objanienie za pomoc jzyka polskiego.
Utrwalanie nowego sownictwa moe nastpi midzy
innymi poprzez:
wielokrotne powtarzanie,
uycie nowego wyrazu, zwrotu w zdaniach,
technik KIM to jest prb zapamitania moliwie jak
najwicej wyrazw z 10 podanych,
technik wielokrotnego suchania, czytania lub piewania tekstu z now leksyk.
Niezwykle wany jest trzeci etap, tj. powtarzanie i utrwalanie sownictwa wczeniej opanowanego. Do technik
sucych temu celowi nale midzy innymi:
technika podawania wyrazw na okrelon liter,
technika odnajdywania wyrazu nie pasujcego do
pozostaych,
rozwizywanie krzywek,
diagramy literowe.
Naleyte wykorzystanie naturalnych waciwoci pamici i moliwo zwikszania jej pojemnoci i gotowoci
wymaga uporzdkowania materiau leksykalnego w semantycznie jednorodne serie i grupy.

4.5. Nauczanie wymowy


W nauczaniu wymowy naley zwrci uwag na poprawne wymawianie poszczeglnych dwikw, ktre mona
wiczy poprzez powtarzanie, indywidualne i chrem.
Wane s te akcent, intonacja oraz rytm.

4.6. Strategie samodzielnego uczenia si


Zaley nam na tym, by uczniowie nauczyli si przejmowania odpowiedzialnoci za proces uczenia si, efektywnego gospodarowania wasnym czasem, planowania,
kontrolowania i oceniania wynikw swojej nauki.
Naley uwzgldni fakt, i uczniowie ucz si, wykorzystujc rne zmysy. Wprowadzajc nowy materia, trzeba
odwoywa si do ich wiedzy i dowiadcze yciowych
zwizanych z danym tematem. Nie mona zapomina o
wywoywaniu rnych emocji, ktre towarzysz niejako
w sposb naturalny procesowi uczenia si. Nauczyciel
powinien zachca do poszukiwa wasnych, strategii
uczenia si, odnoszcych si do wszystkich sprawnoci
jzykowych.
Wybrane techniki samodzielnego uczenia:
korzystanie ze sownika,
prowadzenie wasnych sowniczkw,
wizualizacja materiau,
nauka sownictwa,
uczenie si na pami,

www.wsip.com.pl

korzystanie z repetytoriw gramatycznych,


domylanie si znaczenia swek z kontekstu,
poznawanie i stosowanie waciwych strategii czytania
i suchania tekstw,
poznawanie i wiadome stosowanie strategii, ktre
przyspieszaj uczenie si, przyczyniaj si do utrwalania i sprawdzania nabytej wiedzy,
wiadome korzystanie z podrcznikw, zeszytw wicze oraz materiaw pomocniczych.
stosowanie poznanych strategii rwnie w odniesieniu
do innych przedmiotw.

4.7. Przykadowe scenariusze lekcji


(Zaproponowane scenariusze lekcji przygotowano na
podstawie podrcznikw alles klar, WSiP S.A. 2002.)

SCENARIUSZ 1
Temat: Jahreszeiten, Monate
Cele: Ksztacenie umiejtnoci informowania o terminach.
Rozwijanie sprawnoci rozumienia ze suchu.
Materia leksykalny: Poznanie struktur umoliwiajcych
okrelanie terminw typu: im Frhling, im Mai. Poznanie
nazw pr roku i miesicy.
Pomoce dydaktyczne: podrcznik, pyta CD.

Przebieg lekcji:
Cz wprowadzajca: Uczniowie wyszukuj nazwy pr
roku w piosence ludowej Es war eine Mutter (A1).
Prezentacja nowego materiau i praca nad nim:
Wyjaniamy sownictwo do A1, nastpnie uczniowie czytaj i piewaj tekst piosenki ludowej Es war eine Mutter.
Zwracamy uwag na wymow. Odtwarzamy nagranie
A2. Uczniowie patrz na ilustracj w ksice (kalendarz)
i suchaj nazw miesicy. Po powtrnym wysuchaniu
powtarzaj.
Informujemy, jak odpowiadamy na pytania: Wann? In welchem Monat? Von wann bis wann? Wyjaniamy nieznane
sownictwo (nazwy wit wystpujcych w kalendarzu
w podrczniku) i przypominamy czasowniki beginnen,
anfangen, enden, dauern.
mwiczenia utrwalajce nowy materia: Uczniowie uzupeniaj nazwy miesicy i odpowiednie czasowniki (beginnen, anfangen, enden, dauern) w A3. Uczniowie mwi,
jakie wita zostay zaznaczone w A2 i wskazuj na rnice w datach, np. Dzie Matki w Polsce i w Niemczech.
Uczniowie mog omwi rnice po polsku. Nastpnie
uczniowie odpowiadaj na pytania A4.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej:
Uczniowie mwi, z jakiej okazji dostaj lub daj prezenty (A6, A7). Podsumowanie lekcji jest jednoczenie
nawizaniem do lekcji nastpnych. Jako prac domow
przewiduje si 1.

SCENARIUSZ 2
Temat: Topf oder Dose?
Cele: Ksztacenie umiejtnoci wyszukiwania w tekcie potrzebnych informacji. Opowiadanie o nawykach
ywieniowych Niemcw i o ulubionych potrawach ucz-

93

Program nauczania

niw. Ksztacenie umiejtnoci odnoszenia si do opinii


wyraonych w tekcie. Ksztacenie umiejtnoci pracy ze
sownikiem.
Materia leksykalny: Utrwalanie i poszerzenie sownictwa
z zakresu jedzenia, nazw potraw, walorw smakowych.
Pomoce dydaktyczne: ksika, pyta CD, obrazki przedstawiajce przysowia: Der Appetit kommt beim Essen.
Hunger ist der beste Koch. Viele Kche verderben den
Brei, przepisy na potrawy (atwe w przygotowaniu).

Przebieg lekcji:
Cz wprowadzajca: Lekcj zaczynamy od pokazania obrazkw przedstawiajcych poznane przysowia.
Uczniowie odgaduj, o jakie przysowia chodzi. Mog
poda rwnie typowe sytuacje, w ktrych uyjemy tych
przysw. Sprawdzamy prac domow. Wybrani uczniowie opowiadaj o swoich przyzwyczajeniach ywieniowych. Nastpnie pytamy o ich ulubione potrawy oraz o to,
co sami potrafi przyrzdzi.
Prezentacja nowego materiau i praca nad nim:
Uczniowie czytaj wypowiedzi modych ludzi z Niemiec.
Nieznane swka wyszukuj w sowniku i uzupeniaj tabel informacjami wyszukanymi w tekcie (A11).
Nastpnie wybrani uczniowie opowiadaj o poszczeglnych osobach.
mwiczenia utrwalajce nowy materia: Uczniowie wypeniaj tabel z A12 informacjami odnoszcymi si do nich.
Potem opowiadaj w klasie o tym, czy chtnie gotuj, co
chtnie jedz, czego nie lubi, co potrafi sami przygotowa (A12). Na koniec mona sporzdzi list potraw,
ktre uczniowie potrafi samodzielnie przygotowa.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej:
Na prac domow przewiduje si: 8, 9, 10 oraz wyszukanie przepisu na ulubion potraw (w jzyku polskim).

SCENARIUSZ 3
Temat: Leerer Bauch studiert nicht gern
Cele: Ksztacenie umiejtnoci czytania selektywnego.
Opowiadanie o tym, co zabiera si ze sob na drugie
niadanie. Ksztacenie prawidowej wymowy.
Materia leksykalny: Utrwalanie i rozszerzanie sownictwa zwizanego z jedzeniem.
Pomoce dydaktyczne: podrcznik, papier, kredki lub
mazaki.

Przebieg lekcji:
Cz wprowadzajca: Lekcj rozpoczynamy od prezentacji przepisw na typowe potrawy polskie. Przepisy
mog zosta odpowiednio zilustrowane. Mona te
wyda mini ksik kucharsk z kilkoma najciekawszymi przepisami.
Nastpnie pytamy, co uczniowie zabieraj ze sob na
drugie niadanie, a co kupuj w szkole. Przy tej okazji
wprowadzamy nowe sownictwo np. batonik, orzeszki, czy

94

elki. Wyjaniamy te tytu tekstu i prawdziwe brzmienie


przysowia, tj. Voller Bauch studiert nicht gern oraz jego
sparafrazowan form.
Prezentacja nowego materiau: Uczniowie czytaj
wypowiedzi modych ludzi z Niemiec i na tej podstawie
uzupeniaj tabel (A1a).
Praca nad nowym materiaem: Na podstawie informacji
z tabeli wybrani uczniowie opowiadaj, co poszczeglne
osoby zabieraj ze sob do szkoy, a co kupuj w sklepiku (A1b).
mwiczenia utrwalajce nowy materia: Kady ucze
przeprowadza wywiad z kilkoma kolegami/koleankami
i opowiada o tym, co uczniowie zabieraj ze sob na
drugie niadanie (A2). Lekcj koczymy wiczeniem
fonetycznym. Uczniowie powtarzaj kilkakrotnie amace
jzykowe. Nastpnie samodzielnie staraj si je odczyta
w jak najszybszym tempie (A17).
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej:
Na prac domow przewiduje si 1.

SCENARIUSZ 4
Temat: Salzburg die Stadt von Mozart
Cele: Ksztacenie umiejtnoci suchania ze zrozumieniem. Doskonalenie technik czytania (wyszukiwanie
w tekcie potrzebnych informacji). Wyrabianie umiejtnoci streszczania tekstu w oparciu o kluczowe informacje.
Poznawanie najbardziej znanych zabytkw Salzburga.
Materia leksykalny: Poznawanie sownictwa umoliwiajcego przekazywanie najistotniejszych informacji o miecie.
Pomoce dydaktyczne: widokwki z Salzburga, krtki film
o Salzburgu, podrcznik, ksika wicze.

Przebieg lekcji:
Cz wprowadzajca: Wsplne ogldanie zdj z Salzburga i krtkie informacje na ich temat. Wiadomoci te
mog zosta przekazane przez nauczyciela/-k lub przygotowane w formie referatu przez ucznia.
Prezentacja nowego materiau: Uczniowie czytaj tekst
i wyszukuj w nim informacje dotyczce wymienionych
punktw (A8). Nastpnie mog streci tekst w oparciu
o zebrane informacje.
Praca nad nowym materiaem: Uczniowie czytaj tekst
A9. Sprawdzamy zrozumienie tekstu (A9). Nastpnie rozmawiamy o oczekiwaniach Bettiny i Thomasa co do tej
podry, na podstawie wysyanych przez nich kartek.
mwiczenia utrwalajce nowy materia: Uczniowie, pracujc w grupie, planuj podr wakacyjn do Berlina
(A10) oraz przedstawiaj rozmow telefoniczn wedug
podanego scenariusza (A11).
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej:
Lekcj koczymy rozmow o tym, czego nauczyli si
uczniowie. Zostaje to oznaczone w katalogu umiejtnoci.
Praca domowa: 9, 10, 11.

Program nauczania

5. Sposoby oceny postpw pracy ucznia


Kontrola osigni uczniw jest nieodcznym elementem
procesu ksztacenia, niezbdnym dla wszystkich jego
uczestnikw: dla nauczyciela, ucznia i jego rodzicw.
Nauczycielowi zapewnia rzeteln informacj o umiejtnociach ucznia i pomaga je oceni, ponadto potwierdza
skuteczno doboru wicze i metod pracy lub pomoe
je zweryfikowa, ukazujc konieczno zaplanowania
dodatkowych wicze ksztaccych poszczeglne sprawnoci.
Uczniowi, ktry jest wiadomym uczestnikiem procesu
ksztacenia, umoliwi planowanie nauki i dalszy rozwj.
Rodzicom zapewni biec informacj o wynikach pracy
dziecka.
Proponuje si przykadanie wikszej wagi do testowania
sprawnoci komunikacji, poniewa to wanie ona bdzie
najbardziej przydatna uczniom w rzeczywistych sytuacjach posugiwania si jzykiem.

5.1. Zakadane umiejtnoci ucznia


po zakoczeniu nauki w liceum
Zakada si, e po zakoczeniu nauki ucze opanuje
materia w zakresie czterech podstawowych sprawnoci,
tj. mwienia, suchania, czytania i pisania, z czym wie
si rwnie znajomo sownictwa, gramatyki i poprawnej
wymowy.
W zakresie mwienia ucze powinien:
umie udziela informacji dotyczcych ycia codziennego, wypowiada si na okrelone tematy z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyraania
teraniejszoci, przeszoci i przyszoci oraz relacji przestrzennych. Powinien take odpowiednio dobra rodki
jzykowe do wyraania intencji, uczu, emocji w sytuacjach ycia codziennego, logicznie wyrazi opinie na
okrelone tematy oraz relacjonowa wypowiedzi innych
osb, waciwie zareagowa na wypowiedzi rozmwcy, umie zacz i podtrzyma rozmow. Prowadzenie
prostych negocjacji w sytuacjach ycia codziennego
oraz opanowanie wymowy w stopniu zapewniajcym
zrozumiao jego wypowiedzi osb, dla ktrych jzyk
niemiecki jest jzykiem ojczystym, maj by kolejnymi
jego umiejtnociami.
W zakresie suchania ucze powinien:
rozumie polecenia nauczyciela, oglny sens oraz intencje w prostych wypowiedziach osb, dla ktrych jzyk
niemiecki jest jzykiem ojczystym, w rnych warunkach odbioru (np. rozmowa przez telefon, komunikat na
dworcu). Uczcy si jzyka powinien umie wyszukiwa
informacje szczegowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach, powinien te rozumie sens prostych wypowiedzi, zawierajcych niezrozumiae elementy,
ktrych znaczenia mona domyli si z kontekstu.
W zakresie czytania ucze powinien:
rozumie teksty autentyczne, takie jak: rozkady jazdy,
ogoszenia, reklamy, menu, listy, instrukcje. Powinien
rozumie oglny sens prostego tekstu narracyjnego oraz
sens prostego tekstu przy czytaniu pobienym. Powinien

www.wsip.com.pl

umie wyszuka konkretne informacje w czciowo niezrozumiaym tekcie oraz poj oglny sens tekstu, ktry
zawiera fragmenty niezrozumiae.
W zakresie pisania ucze powinien:
potrafi sformuowa i zapisa wasny lub otrzymany
komunikat; napisa prosty tekst uytkowy, np. zaproszenie, podanie, yciorys, ogoszenie oraz wypeni formularz; streci prosty tekst, umie dobra waciwe sownictwo i struktury morfosyntaktyczne oraz zna i stosowa
zasady ortografii.

5.2. Techniki oceniania wypowiedzi ustnych


i pisemnych
W nauczaniu jzyka obcego niezbdna jest systematyczna kontrola jakoci wypowiedzi ustnych i pisemnych,
obejmujca komunikacj, czyli mwienie i suchanie, jak
rwnie sownictwo, gramatyk, czytanie i pisanie.
Jako wypowiedzi ustnych jest miernikiem praktycznego
wykorzystania poznanych zasad, zasobw leksykalnych
i gramatycznych, umiejtno ich reprodukowania i produkowania.
Umiejtnoci te peni istotn funkcj motywacyjn, ukazujc uczniowi, w jakim stopniu jego starania przyniosy
efekty, oraz jego aktualn moliwo komunikowania si
w jzyku obcym w warunkach zblionych do naturalnych.
Kontrola wypowiedzi ustnej powinna dotyczy:
poprawnoci doboru formy wypowiedzi do tematu,
stopnia wyczerpania tematu,
pynnoci wypowiedzi,
bogactwa wypowiedzi,
poprawnoci leksykalno-gramatycznej,
poprawnoci wypowiedzi i intonacji.
Kontrola pisemna moe przybiera zarwno form sprawdzianw (kartkwek) po zrealizowaniu okrelonej partii materiau, jak i sprawdzianw na zakoczenie semestru nauki.
W obu przypadkach kontrola taka dostarczy nauczycielowi wan informacj: ktre zagadnienia s ju uczniom
dobrze znane, a ktre wymagaj utrwalenia.
Proponuje si przestrzeganie zasady, aby
zadania testowe wynikay z rodzajw wicze prowadzonych podczas lekcji, a wic by system znany by
uczniowi,
testy nie sprawdzay wszystkich sprawnoci rwnoczenie,
zadania odnosiy si do opracowywanego podczas
lekcji materiau,
nauczyciel precyzowa zakres materiau podlegajcy
kontroli,
nauczyciel wyjania kryteria oceny.
Testowanie komunikacji w jzyku obcym:
odgrywanie dialogw na podstawie wskazwek (opisu
sytuacji),
przejmowanie roli jednego z rozmwcw uzupenianie
brakujcych elementw dialogw: pyta lub odpowiedzi,

95

przyporzdkowywanie wypowiedzi,
relacjonowanie wydarze zgodne ze szczegowymi
wskazwkami dotyczcymi treci,
prowadzenie negocjacji na tematy z ycia codziennego,
odpowiadanie na pytania do materiau stymulujcego,
rozpoznawanie gwnej myli w wypowiedzi suchanej
i wyraanie opinii na ten temat,
rozpoznawanie, czy okrelone informacje wystpuj
w wypowiedzi,
odpowiedzi na pytania zwizane z tekstem,
opowiadanie o jakim wydarzeniu.
Testowanie sownictwa:
dobieranie pojcia nadrzdnego do podanych
wyrazw,
skrelanie wyrazw nie pasujcych do podanej
grupy,
porzdkowanie wyrazw w grupy tematyczne / kategorie tematyczne,
uzupenianie tekstu z lukami,
wypenianie luk w dialogach, np. zaimkw pytajcych,
rozwizywanie krzywek,
rozpoznawanie i wyszukiwanie znanych sw w zestawieniu liter, tzw. Wortsalat,
dobieranie synonimw lub antonimw,
test wielokrotnego wyboru.
Testowanie czytania:
okrelanie, czy podane stwierdzenia s zgodne z treci tekstu,
wybr zdania zgodnego z treci tekstu spord podanych przykadw,
porzdkowanie tekstu w logicznie spjn cao,
przyporzdkowywanie wypowiedzi osobom,
uporzdkowanie podanych punktw tak, by przekazyway cig wydarze czytanego tekstu.
Testowanie pisania:
wypenianie formularzy,
pisanie kartek z pozdrowieniami,
pisanie listw prywatnych,
wypenianie luk w tekstach i dialogach,
sporzdzanie notatek,
formuowanie wypowiedzi na okrelony temat
z uwzgldnieniem podanych informacji
dotyczcych treci.

96

Testowanie gramatyki:
skrelanie bdnych form w podanym przykadzie,
uzupenianie zda z lukami gramatycznymi,
tworzenie zda z pojedynczych wyrazw,
przeksztacanie zda wedug podanego wzoru,
tumaczenie zda,
test wielokrotnego wyboru,
wzajemne przyporzdkowywanie fragmentw zda.

5.3. Rozwijanie umiejtnoci samooceny


Wan spraw jest rozwijanie w uczniach umiejtnoci
samooceny. Po kadym rozdziale lub na koniec semestru moemy zachci do wypenienia tabeli zdobytych
umiejtnoci, ktra pozwoli uwiadomi uczniowi, co ju
osign, z czym ma jeszcze problemy i nad czym musi
popracowa.

5.4. Opis zasad oceniania


wewntrzszkolnego
Szkolny system oceniania, zgodny z rozporzdzeniami
MENiS, powinien mie na wzgldzie wszystkie zainteresowane strony, tzn. dobro i potrzeby ucznia i szkoy oraz
oczekiwania rodzicw.
Szkolny system oceniania okrela zasady stosowanych
procedur
oceniania uczniw,
kryteria pomiaru osigni,
formy informowania uczniw i rodzicw.
Ocenianie nie powinno spenia tylko funkcji diagnostycznej, ma na celu wspieranie ucznia w jego szeroko pojtym
rozwoju, motywujc go do pracy, okrelajc jednoznacznie wymagania, informujc go o stanie jego wiedzy, ukierunkowujc jego zainteresowania i metody pracy, regulujc system kontaktw uczenauczycielrodzice, dajc
w ten sposb dowd podmiotowego traktowania.
Szkolny system oceniania powinien zapewni uczniowi:
informacj o kryteriach oceniania z przedmiotu,
jawno oceny,
poprzez towarzyszcy ocenie komentarz uwiadomienie zasobu jego wiadomoci,
informacj o minimalnej, systematycznej czstotliwoci
sprawdzania wiadomoci,
rnorodno form sprawdzania wiadomoci,
rnicowanie wymaga w zalenoci od stwierdzonych
zdolnoci lub trudnoci.

Przykadowe scenariusze lekcji


Kapitel 1
A7, A8, A9*, A16
5, 6, 11

Temat: Wir stellen uns vor


Cele lekcji
Ucze:
formuuje pytania i odpowiedzi dotyczce danych osobowych: imi, nazwisko, miejsce zamieszkania, kraj
pochodzenia, narodowo, jzyk ojczysty oraz jzyki
obce, ktrych dana osoba si uczy
czyta tekst ze zrozumieniem i wyszukuje w nim potrzebne informacje
zna i stosuje swka pytajce: wie, wo, woher, was
poprawnie stosuje przyimki w konstrukcjach:
wohnen in, kommen aus
poprawnie stosuje czasowniki: kommen, lernen,
wohnen, heien w 1. i 3. os. l. poj.
umie odmieni czasownik sein

Formy pracy
Praca indywidualna, w parach, w grupach i z ca klas

Pomoce dydaktyczne
Podrcznik, zeszyt wicze, pyta CD, odtwarzacz pyt CD,
mapa Europy, ewentualnie tabele do pracy w parach

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Lekcje zaczynamy od powtrzenia nazw niektrych krajw
europejskich, ich stolic oraz nazw jzykw obowizujcych
w tych krajach (moemy na przykad pyta uczniw o nazwy krajw i miast, wskazujc na map i dodajc pytanie:
Welche Sprache spricht man hier?) Uczniowie wskazuj na
mapie kraje niemieckiego obszaru jzykowego.
Nauczyciel/ka przedstawia si: Ich heie XY, potem pyta
uczcych si: Wie heit du? Uczniowie pytaj si nawzajem o swoje imiona i nazwiska.
Prezentacja i semantyzacja
Nauczyciel/ka mwi: Ich komme aus (Polen). Ich wohne
in (Krakau). Prosi uczniw o kilkakrotne powtrzenie,
po czym uczniowie, patrzc na map Europy (str. 6),
wybieraj sobie pastwa i miasta, z ktrych pochodz,
np.: Ich bin Martin. Ich komme aus England. Ich wohne
in London. Nauczyciel/ka dodaje nazw narodowoci:
Martin ist Englnder. Nazwy narodowoci zostaj zapisane na tablicy i powtrzone. Uczniowie zapoznaj si te
z Tippem na str. 9 dotyczcym tworzenia eskich nazw
narodowoci.
Nastpnie uczniowie czytaj teksty na str. 8 (A7), wyszukuj w nich informacje i uzupeniaj nimi tabel (praca

www.wsip.com.pl

indywidualna). Nieznane swka zostaj wyjanione i zapisane.


Na podstawie danych zgromadzonych w tabeli wybrani
przez nauczyciela/k uczniowie opowiadaj o tych osobach np.: Er heit Thomas. Er ist Deutscher. Er kommt aus
Deutschland und wohnt in Mnchen. Er spricht Deutsch
als Muttersprache. Er lernt Englisch und Russisch. Pomog
im w tym wzorce zdaniowe podane na str. 9 (A8).
Faza wicze
Nastpnie uczniowie pracuj w parach. Nauczyciel/ka
daje kademu uczniowi wczeniej przygotowan tabel
podobn do tej ze str. 8 w podrczniku z nastpujcymi
danymi: imi, kraj, miasto / miejscowo, narodowo,
jzyk ojczysty, jzyki, jakich si uczy. W kadej tabeli s
luki kade dwie tabele uzupeniaj si i zawieraj pene
dane. Uczniowie zadaj pytania, aby uzupeni swoj
tabel i odpowiadaj na pytania kolegi / koleanki, np.:
Woher kommt Petra? (Zamiast pracy z tabel uczniowie
mog sami wymyli fikcyjne dane osobowe i pyta si
o nie nawzajem.)
Pniej dwch chtnych uczniw czyta gono dialog
z A16 na str. 11, a nastpnie wszyscy uczniowie wypeniaj indywidualnie tabel z odmian czasownika sein.
Odmiana ta zostaje zapisana na tablicy i gono przeczytana przez nauczyciela/k. Uczniowie powtarzaj za
nauczycielem/k, wiczc wymow czasownika sein.
Jeli dysponujemy czasem, moemy zaproponowa uczniom prac w grupach i wykonanie A9 uczniowie
w dowolnie wybranej formie, np. listu goczego czy
wizytwki przedstawiaj Angelik (wiczenie o podwyszonym stopniu trudnoci). Moemy te zaproponowa to
wiczenie jako prac domow dla chtnych.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej
Uczniowie mwi, czego dzisiaj si nauczyli. Jako prac
domow zadajemy 5, 6, 11 z zeszytu wicze.
Polecamy te, eby nauczyli si nazw narodowoci oraz
odmiany czasownika sein.

Kapitel 2
A17, A18, A19, A20 (Abi), A21, A22
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Temat: Anmeldeformular
Cele lekcji
Ucze:
zna sownictwo uatwiajce zrozumienie i wypenienie
formularza
wypenia formularz swoimi danymi
formuuje pytania i i odpowiedzi dotyczce danych osobowych: adres, numer telefonu, kod pocztowy, wiek,
rok urodzenia

97

Przykadowe scenariusze lekcji

pisze krtki tekst o danej osobie na podstawie danych


zawartych w formularzu
poprawnie tworzy zdania oznajmujce proste i zdania
pytajce zaczynajce si od swka pytajcego

Formy pracy
Praca indywidualna, praca w parach oraz z ca klas

Pomoce dydaktyczne
Podrcznik, zeszyt wicze, ewentualnie inne formularze
zgoszeniowe na kursy jzykw obcych

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Lekcj zaczynamy od powtrzenia liczebnikw. Moemy
zapyta np. ilu uczniw jest dzi w klasie, ktry mamy
rok, ile stron ma podrcznik alles klar, ile uczniowie maj
lat itd. Moemy te zaproponowa zabaw: uczniowie
mwi kolejne liczebniki, przeskakujc co trzy lub co pi.
Kto si pomyli, lub zastanawia si duej ni 10 sekund,
odpada z gry. Wygrywa osoba, ktra ostatnia powie
liczebnik.
Informujemy uczniw, e po tej lekcji bd potrafili zrozumie i samodzielnie wypeni formularz zgoszeniowy
na kurs jzyka niemieckiego. Mona zaprezentowa
oryginalny formularz np. ze strony: http://www.learngerman.com/willkommen/enr_de.htm lub nawiza do
dowiadcze uczniw i zapyta, jakie dane potrzebne s
do wypenienia formularza. Rozmowa moe odbywa si
po polsku.
Prezentacja i semantyzacja
Uczniowie zapoznaj si z formularzem z A17 na str. 17
i pytaniami. Na podstawie danych wpisanych w formularzu uczniowie domylaj si znaczenia nowego sownictwa: Geburtsdatum, Postleitzahl, Wohnort, Beruf. W razie
potrzeby wyjaniamy znaczenie nowego sownictwa lub
prosimy o sprawdzenie w sowniczku na kocu ksiki. Uczniowie przyporzdkowuj odpowiedzi do pyta
zamieszczonych pod formularzem. Nauczyciel/ka sprawdza poprawno rozwiza, wskazujc uczniw, ktrzy
czytaj gono pytania i odpowiedzi.
W czasie czytania zwracamy uwag na prawidow
wymow.
Nastpnie uczniowie wykonuj A18 ze str. 17 dobieraj
polskie odpowiedniki do niemieckich okrele zawartych
w formularzu. Nauczyciel/ka sprawdza poprawno rozwiza.
Uczniowie analizuj indywidualnie zdania z A21 i na ich
podstawie uzupeniaj regu, ktra zostaje nastpnie
gono odczytana. Potem uczniowie wykonuj A22, regua take zostaje odczytana. Uczniowie zapoznaj si te
z Tippem ze str. 18 i podaj inne przykady. Moemy
nawiza tu do jzyka angielskiego lub innych jzykw,
ktrych ucz si uczniowie i zapyta ich, czy w tamtych
jzykach moemy opuci podmiot, tak jak w jzyku
polskim.

98

Faza wicze
Uczniowie wykonuj pisemnie w zeszytach A19 ze
str. 18 pisz, czego dowiedzieli si z formularza o Patryku. Nauczyciel/ka prosi jedn osob o odczytanie napisanego tekstu. Inni uczniowie sprawdzaj, czy napisali
to samo i informuj o ewentualnych rnicach i swoich
propozycjach uzupenienia tekstu.
Nastpnie uczniowie odgrywaj w parach krtkie scenki
zapisy na kurs jzykowy. Przed przystpieniem do wiczenia uczniowie przeksztacaj ustnie pytania z A17 na
form grzecznociow: Wo wohnt er? Wo wohnen Sie?
Jeden / Jedna z uczniw / uczennic odgrywa rol sekretarza / sekretarki, wybrani uczniowie podchodz do niego /
niej i prowadz rozmow, np.:
Ich mchte mich zum Kurs anmelden.
Freut mich. Wie heien Sie?
eby unikn monotonii, uczniowie wymylaj sobie, kim
s, z jakiego kraju pochodz itd. Nastpnie uczniowie
zamieniaj si rolami.
Uczniowie utrwalaj zdobyte umiejtnoci, wykonujc
13 i 14 z zeszytu wicze. Nauczyciel/ka przypomina
uczniom o rnicy midzy form zwracania si do kogo
per du i per Sie i prosi o zwrcenie na to uwagi podczas
wykonywania wicze.
Na zakoczenie lekcji moemy ewentualnie zaproponowa uczniom wykonanie zadania maturalnego A20 ze
str. 18.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej
Na prac domow przewiduje si 8, 9, 10, 11, 12,
15. Nauczyciel/ka proponuje uczniom wykonanie projektu ze str. 18, ustala termin wykonania projektu i sposb
jego prezentacji.

Kapitel 3
A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12
5, 6, 7, 8, 9 (Abi), 10

Temat: Im Unterricht
Cele lekcji
Ucze:
zna czynnoci zwizane z przebiegiem lekcji i rozrnia,
ktre s wykonywane przez nauczyciela/k, a ktre
przez ucznia
opowiada o tym, co robi na lekcji jzyka niemieckiego
nazywa strony wiata i na podstawie mapki okrela
pooenie geograficzne wybranych miast w Austrii
zna kryteria formalne dotyczce pisania pocztwki
pisze kartk pocztow do koleanki z Niemiec, uwzgldniajc wszystkie punkty zawarte w poleceniu
wyszukuje informacje w tekcie czytanym
rozumie szczegowe informacje w tekcie suchanym
poprawnie odmienia czasowniki o temacie zakoczonym na: -t, -d, -chn, -ffn, -tm

Przykadowe scenariusze lekcji

Formy pracy

Kapitel 4

Praca indywidualna, w parach i z ca klas

Pomoce dydaktyczne

A1, A2, A3, A4, A5*, A14


1, 2, 3, 4, 13, 14, 15

Podrcznik, zeszyt wicze, pyta CD, odtwarzacz pyt CD

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Uczniowie ogldaj zdjcie do A5 str. 20 i opisuj sytuacj na nim przedstawion.
Prezentacja i semantyzacja
Uczniowie czytaj tekst z A5. Wybrani uczniowie mwi,
czego dowiedzieli si o Sylwi, nauczyciel/ka moe zadawa pomocnicze pytania. Uczniowie uzupeniaj 5
z zeszytu wicze. Nastpnie uczniowie czytaj gono
uzupeniony tekst tego wiczenia (np. kady ucze czyta
jedno zdanie).
Nauczyciel/ka zwraca uwag uczniw na wystpujcy
w opowiadaniu czasownik arbeiten i prosi o uzupenienie
na podstawie dialogw odmiany czasownika reden oraz
reguy A12 str. 22. Regua zostaje gono odczytana.
Pniej wyjaniamy zwroty z A6 ze str. 21, nieznane sownictwo zostaje zapisane na tablicy. Uczniowie suchaj
nagrania do A6 i zaznaczaj, co uczestnicy kursu robi na
lekcji niemieckiego, a co robi nauczyciel. Wskazani przez
nauczyciela/k uczniowie mwi, co zaznaczyli, formuujc pene zdania, np.: Der Lehrer stellt Fragen.
Uczniowie zgaszaj si i opowiadaj o tym, jak wyglda
typowa lekcja jzyka niemieckiego lub innych jzykw
obcych A7 ze str. 21. Nastpnie uczniowie wykonuj
indywidualnie A8, uzupeniajc podanymi pytaniami dialog A8 i sprawdzaj z nagraniem poprawno swojego
rozwizania (A9). Nauczyciel/ka prosi dwie osoby o gone przeczytanie dialogu z A8.
Faza wicze
Nastpnie uczniowie pracuj w parach, wykonujc A10
ze str. 21. Ukadaj wedug podanego w A8 wzoru dialogi, zmieniajc niektre informacje. Nauczyciel/ka zwraca
uwag na rysunek umieszczony obok A10, zapisuje na
tablicy nazwy kierunkw wiata i prosi o powtrzenie tych
nazw dla utrwalenia wymowy.
Uczniowie czytaj pocztwk (A11 ze str. 22) i odpowiadaj ustnie na pytania. Nauczyciel/ka pyta, jakie elementy
s zdaniem uczniw charakterystyczne dla kartki pocztowej. Swoje spostrzeenia porwnuj z treci Tippw
ze str. 22.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej
Uczniowie mwi, czego dzisiaj si nauczyli.
Na prac domow przewiduje si 6, 7, 8, 9 (Abi),
10.
9 jest wiczeniem maturalnym. Nauczyciel/ka moe
z niego zrezygnowa lub poprosi uczniw o wykonanie
tego wiczenia na kartkach, eby mona je byo zebra
i oceni.

www.wsip.com.pl

Temat: Familie und Verwandte


Cele lekcji
Ucze:
nazywa czonkw rodziny
udziela informacji o czonkach rodziny
rozumie szczegowo tekst suchany
odtwarza informacje usyszane w tekcie
wykorzystuje wysuchane informacje do formuowania
wasnej wypowiedzi
opisuje zdjcie rodzinne
opowiada o swojej rodzinie
zaprzecza cae zdania i pojedyncze wyrazy
za pomoc nicht

Formy pracy
Praca indywidualna, w parach i z ca klas

Pomoce dydaktyczne
Podrcznik, zeszyt wicze, pyta CD, odtwarzacz pyt CD

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Nauczyciel/ka pokazuje zdjcie typowej rodziny lub rysunki ze str. 27 i wyjania, kto jest na zdjciu / na rysunkach.
Uczniowie proponuj temat lekcji.
Prezentacja i semantyzacja
Wyjaniamy nieznane sownictwo do A1 ze str. 27. Uczniowie
przyporzdkowuj okrelenia czonkw rodziny do rysunkw
oraz zapoznaj si z Tippem znajdujcym si pod zadaniem.
Nauczyciel/ka, sprawdzajc poprawno rozwiza, zwraca
uwag na wymow i prosi o powtrzenie trudniejszych sw
(np. der Sohn, der Cousin). Nastpnie uczniowie czytaj
dialogi z A13. Samodzielnie uzupeniaj regu dotyczc
pozycji czasownika w zdaniu wymagajcym potwierdzenia
lub zaprzeczenia. Regua zostaje gono przeczytana przez
wybranego ucznia / uczennic.
Informujemy uczniw, e wysuchamy nagrania, w ktrym
pani Mayer opowie o swojej rodzinie. Podczas suchania
uczniowie zaznaczaj kolejno pokazywanych zdj (A2).
Nauczyciel/ka pyta uczniw o kolejno zdj: Welche
Nummer hat das Foto b?
Pniej uczniowie suchaj wypowiedzi pani Mayer jeszcze
raz i zakrelaj, ktre informacje s prawdziwe, a ktre
faszywe (A3).
Po wykonaniu wiczenia chtni uczniowie czytaj po jednym zdaniu z A3 i stwierdzaj, czy zdanie jest prawdziwe
(Das ist richtig / falsch).
Nauczyciel/ka zwraca uwag na Tipp, ktry zostaje gono przeczytany.

99

Przykadowe scenariusze lekcji

Faza wicze
Uczniowie odpowiadaj ustnie na pytania w A4. W razie
potrzeby moemy przeczyta odpowiedni fragment transkrypcji.
Uczniowie samodzielnie wykonuj A14 ze str. 31 czytaj
zdania i uzupeniaj regu dotyczc przeczenia nicht.
Po gonym odczytaniu reguy nauczyciel/ka zwraca
te uwag uczniw na Tipp znajdujcy si pod A14.
Uczniowie wykonuj samodzielnie 13 z zeszytu wicze.
mwiczenie to sprawdzamy na forum klasy.
W grupach pracujcych szybciej lub w klasach z trzema
godzinami jzyka niemieckiego tygodniowo moemy
zaproponowa prac w parach A5 ze str. 28: uczniowie prezentuj zdjcia swoich rodzin i przedstawiaj ich
czonkw.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej
Na prac domow przewiduje si 1, 2, 3, 4, 14,
15. Polecamy te uczniom, eby opanowali nazwy
czonkw rodziny. Nauczyciel/ka moe take zaproponowa uczniom przygotowanie ustnych lub pisemnych
wypowiedzi na temat swojej rodziny.

Kapitel 5
A1, A2, A3, A4, A15
1, 2, 3, 4, 19, 20, 21

Temat: Was machst du in deiner Freizeit?

no przyporzdkowania i dokonuje ewentualnych korekt.


Uczniowie prowadz w parach krtkie dialogi na temat ulubionych zaj osb przedstawionych na zdjciach (A2).
Uczniowie czytaj dialogi z A15 ze str. 39, uzupeniaj
samodzielnie brakujce formy czasownikw nieregularnych w tabeli, a nastpnie regu (str. 40). Regua zostaje
gono odczytana.
Nauczyciel/ka pyta, co jeszcze mona robi w czasie wolnym. Uczniowie podaj znane im sownictwo, mog te
podawa nowe swka po polsku, a nauczyciel/ka zapisuje wersj niemieck na tablicy. Nastpnie uczniowie
uzupeniaj swj zakres sownictwa zwizanego z czasem
wolnym o swka z A3 ze str. 36 niezrozumiae zostaj
wyjanione przez nauczyciela/k.
Faza wicze
Uczniowie samodzielnie przygotowuj krtk wypowied
o sobie co robi chtnie w czasie wolnym, a czego nie
lubi robi. Korzystaj z poznanego na lekcji sownictwa.
Wybrani uczniowie prezentuj swoje wypowiedzi na forum
klasy. Nauczyciel/ka zwraca uwag na Tipp na str. 36.
Nastpnie uczniowie suchaj wywiadu z Jutt i Fabianem
i zakrelaj, kto co powiedzia (A4). Przed przystpieniem
do suchania zdania zostaj przeczytane i wyjanione niezrozumiae swka. Na forum klasy zostaje sprawdzona
poprawno wykonania zadania.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej
Na prac domow przewiduje si 1, 2, 3, 4, 19,
20, 21.

Cele lekcji
Ucze:
nazywa czynnoci wykonywane w czasie wolnym
pyta o zainteresowania innych osb i udziela odpowiedzi na takie pytania
opowiada o tym, co lubi robi w czasie wolnym, a czego
nie lubi
rozumie szczegowe informacje w tekcie suchanym
umie odmiania czasowniki nieregularne typu: fahren,
schlafen

Formy pracy
Praca indywidualna, w parach i z ca klas

Pomoce dydaktyczne
Podrcznik, zeszyt wicze, pyta CD, odtwarzacz pyt CD

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Nauczyciel/ka pisze na tablicy wyraz Hobby i pyta uczniw, z czym kojarzy im si to sowo. Uczniowie uzupeniaj asocjogram.

Kapitel 6
A1, A2, A3, A4, A5
1, 2

Temat: Wie spt ist es?


Cele lekcji
Ucze:
nazywa pory dnia
rozumie w tekcie suchanym informacje dotyczce pr
dnia
potrafi okrela czas zegarowy w jzyku potocznym
i oficjalnie
potrafi znale odpowiedniki polskie niemieckich przysw zwizanych z tematem Czas
stosuje prawidowo okrelenia: Stunde / Stunden, Uhr,
Zeit

Formy pracy
Praca indywidualna i z ca klas

Prezentacja i semantyzacja
Uczniowie przygldaj si zdjciom z A1 ze str. 35 i przyporzdkowuj im sownictwo umieszczone pod zdjciami
(praca indywidualna). Nauczyciel/ka sprawdza popraw-

100

Pomoce dydaktyczne
Podrcznik, zeszyt wicze, pyta CD, odtwarzacz pyt
CD, ewentualnie tarcza zegarowa (zegar-zabawka)

Przykadowe scenariusze lekcji

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Nauczyciel/ka powtarza liczebniki, ktre s konieczne
przy okrelaniu czasu zegarowego. Po wyjanieniu sowa
Uhr podajemy pene godziny, mwic np.: Es ist sieben
Uhr. Uczniowie notuj, a nastpnie odczytuj zanotowane
godziny.
Prezentacja i semantyzacja
Omawiamy okrelanie pr dnia. Uczniowie sami znajduj
odpowiedniki polskie na podstawie rysunkw w podrczniku. Uczniowie suchaj nagrania do A1 ze str. 42 i zaznaczaj wymienione w dialogach pory dnia. Nauczyciel/ka
sprawdza poprawno rozwiza uczniw, pytajc np.:
Wann ist die internationale Party?
Pokazujc na zegarek, wprowadzamy pytanie: Wie spt
ist es?, Wie viel Uhr ist es? Prosimy uczniw o powtrzenie
pytania.
Nastpnie omawiamy okrelanie czasu zegarowego na
podstawie rysunku w podrczniku i chmurek przy zdjciu
na str. 42 (A2). Zwracamy uwag na okrelenia czasu
w jzyku potocznym i oficjalnym oraz na dwa odpowiedniki polskiego wyrazu godzina die Uhr, die Stunde,
czytajc razem z uczniami odpowiednie Tippy ze str. 43.
Faza wicze
Uczniowie suchaj jeszcze raz nagrania z A1, notuj
godziny, ktre zostay podane w dialogach i odczytuj je.
Nastpnie uczniowie okrelaj ustnie godziny w A3. Jeli
dysponujemy jeszcze czasem, proponujemy zabaw opisan w A4 na str. 43.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej
Na zakoczenie uczniowie wykonuj A5 ze str. 43 czytaj przysowia zwizane z tematem Czas i dokaczaj
ich polskie znaczenia.
Jako prac domow przewiduje si 1, 2.

Kapitel 7
A1, A2, A3, A4, A5, A17
1, 2, 3, 4, 17

Temat: Zu welchem Anlass gibt man


Geschenke?
Cele lekcji
Ucze:
zna nazwy wit i uroczystoci oraz nazwy popularnych
prezentw
wybiera z listy prezentw propozycje, ktre mu si
podobaj lub nie i uzasadnia swj wybr
informuje o okazjach, z ktrych otrzymuje prezenty
i jakie to s przedmioty oraz co sam daje w prezencie
swoim bliskim i znajomym
formuuje list do koleanki, odpowiadajc na zadane
przez ni pytania

www.wsip.com.pl

rozumie szczegowe informacje w tekcie suchanym


stosuje spjnik denn

Formy pracy
Praca z ca klas, w parach oraz indywidualna

Pomoce dydaktyczne
Podrcznik, zeszyt wicze, pyta CD, odtwarzacz pyt CD,
ewentualnie karteczki, na ktrych umieszczamy imiona
dziewczt i chopcw oraz ich zainteresowania (mona te
wyci z czasopism zdjcia modych ludzi, naklei je na
kartki i dopisa ich imiona i zainteresowania)

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Nauczyciel/ka pisze na tablicy sowo Geschenke i pyta
uczniw o skojarzenia. Uczniowie uzupeniaj asocjogram na tablicy i w podrczniku (A1).
Prezentacja i semantyzacja
Uczniowie ogldaj zdjcie na str. 49 i mwi, co na nim
widz, prbujc si domyli, z jakiej okazji dziewczynka
dostaa roek. Nauczyciel/ka wyjania, z jakiej okazji
niemieckie dzieci otrzymuj Schultte. Nastpnie uczniowie zaznaczaj, kiedy dawane s prezenty w Polsce
(A2); w razie potrzeby korzystaj ze sowniczka na kocu
ksiki. Wymowa trudniejszych sw zostaje zaprezentowana przez nauczyciela/k i powtrzona przez uczniw.
Uczniowie mwi, kiedy oni otrzymuj prezenty (A3).
Faza wicze
Uczniowie ogldaj kola ze str. 50 i czytaj gono
nazwy prezentw. Nauczyciel/ka wyjania te sownictwo
potrzebne do wykonania A4 znajdujce si pod zadaniem
(preiswert, teuer, altmodisch, itd.) Nastpnie uczniowie
pracuj w parach, wykonujc A4 tworz dialogi wedug
wzoru i wyraaj swoj opini na temat propozycji prezentw. Wybrane osoby prezentuj swoje dialogi. Moemy
te zaproponowa krtk dyskusj na forum klasy, ktre
prezenty to dobry lub zy pomys i dlaczego.
Pniej uczniowie wykonuj samodzielnie A17 ze str. 55
i uzupeniaj regu dotyczc spjnika denn, ktra zostaje nastpnie gono odczytana.
Nauczyciel/ka daje kadej parze przygotowane wczeniej
koperty z karteczkami i uczniowie planuj zakup prezentw dla konkretnych osb, odpowiadajc wedug podanego wzoru, np.: Markus kann ich ... schenken, denn er
interessiert sich fr ...
Na koniec uczniowie suchaj nagrania dialogu z A5,
zaznaczaj, ktre zdania s prawdziwe i przedstawiaj
rozwizanie na forum klasy.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej
Uczniowie mwi, czego si dzi nauczyli. Na prac domow przewiduje si 1, 2, 3, 4, 17. Zainteresowani uczniowie mog przygotowa projekt ze str. 51. Nauczyciel/ka
ustala termin wykonania projektu, sposb jego oceniania
i prezentacji.

101

Przykadowe scenariusze lekcji

Kapitel 8
A1, A2, A3, A4, A5
1, 2, 3, 4

Temat: Terminkalender
Cele lekcji
Ucze:
nazywa typowe zajcia i czynnoci wykonywane w cigu tygodnia
pyta o zajcia wykonywane zwykle przez innych w cigu tygodnia oraz odpowiada na podobne pytania
rozumie szczegowe informacje w tekcie suchanym
zna przyimek mit czcy si z celownikiem

Formy pracy

darzu Sandry (A1), a potem rozdaje kserokopie kartek


wzorowanych na terminarzu. Przed przystpieniem do
pracy w parach, uczniowie krtko przygotowuj swoje
wypowiedzi na temat planu zaj. Nastpnie uczniowie
rozmawiaj z koleank / koleg w wyznaczonym przez
nauczyciela/k czasie i notuj na kartkach tygodniowy
plan zaj swojego rozmwcy. Wskazani przez nauczyciela/k uczniowie lub ochotnicy przedstawiaj wynik rozmowy korzystajc z notatek, formuuj pene zdania.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej
Uczniowie mwi, czego nauczyli si podczas tej lekcji.
Na prac domow przewiduje si 1, 2, 3, 4. Mona
te poleci uczniom napisanie krtkiego wypracowania
o zajciach wykonywanych zwykle w cigu tygodnia.

Kapitel 9

Praca indywidualna, praca w parach oraz z ca klas

Pomoce dydaktyczne

A8, A9, A10*, A19, A22


13, 14, 15 (Abi), 24, 25

Podrcznik, zeszyt wicze, pyta CD, odtwarzacz pyt


CD, ewentualnie kserokopie kartek z terminarza do sporzdzenia notatek (podobnych do kalendarza ze str. 6)

Temat: Anjas Zimmer

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Nauczyciel/ka powtarza nazwy dni tygodnia i pr dnia,
proszc wybranych uczniw o ich wymienienie. Potem
zadajemy kilka pyta o czas zegarowy (np.: Wie spt ist es
jetzt? Um wie viel Uhr endet die Deutschstunde? Um wie
viel Uhr beginnt die groe Pause?) Sownictwo to moemy
te powtrzy, proszc wybranych uczniw o powiedzenie
dowolnej godziny, a inni uczniowie okrelaj por dnia
(Sieben Uhr Am Morgen, itd.) Nastpnie nauczyciel/ka
pyta uczniw, co widz na zdjciu na str. 6.
Prezentacja i semantyzacja
Uczniowie zapoznaj si z treci notatek w kalendarzu
Sandry na str. 6, notuj nowe sownictwo i dobieraj pasujce do siebie czci zda (A1). Po omwieniu na forum klasy
wynikw pracy indywidualnej uczniowie czytaj Tipp dotyczcy zasad stosowania przyimka mit. Nauczyciel/ka moe
tu krtko przypomnie celownik rzeczownikw, (np. piszc
na tablicy cztery przykady do uzupenienia: mit Vater,
mit Mutter, mit Kind, mit Eltern). Nastpnie nauczyciel/ka czyta pierwsze pytanie dotyczce zaj Sandry z A2,
a osoba, ktra zgosi si i odpowie, czyta kolejne pytanie
i wyznacza osob, ktra ma udzieli odpowiedzi.
Faza wicze
Uczniowie zapoznaj si z treci A3, po czym suchaj
i notuj kolejno zadanych przez dziennikarza pyta.
Przed ponownym suchaniem uczniowie zapoznaj si
z treci zadania A4, suchaj nagrania i zaznaczaj
szczegowe informacje usyszane w wywiadzie, po czym
nastpuje omwienie na forum klasy.
Teraz nastpuje praca w parach (A5). Nauczyciel/ka pyta
uczniw, w jaki sposb sporzdzone s notatki w kalen-

102

Cele lekcji
Ucze:
czyta tekst ze zrozumieniem i odpowiada na pytania
do tekstu
opowiada o swoim pokoju
opisuje swj wymarzony pokj
zna i poprawnie stosuje zaimki czce si z celownikiem i biernikiem

Formy pracy
Praca indywidualna, praca w parach oraz z ca klas

Pomoce dydaktyczne
Podrcznik, zeszyt wicze, ewentualnie wycite rysunki
mebli i wyposaenia pokoju (mog by odbite na ksero
pocite meble ze str. 17)

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Lekcj zaczynamy od sprawdzenia pracy domowej i powtrzenia nazw pomieszcze i podstawowych mebli
oraz wyposaenia pomieszcze. Nauczyciel/ka pyta na
przykad, jak nazywaj si pomieszczenia na rysunku ze
str. 16: Was ist Nummer 2? Nastpnie pyta, jakie meble
i sprzty pasuj do poszczeglnych pomieszcze, np.:
Welche Mbel gibt es im Wohnzimmer?
Prezentacja i semantyzacja
Uczniowie czytaj list Anji ze str. 18 opisujcy jej pokj
i podkrelaj w nim zdania zawierajce odpowiedzi na
pytania znajdujce si pod listem. W razie potrzeby
korzystaj ze sowniczka na kocu ksiki. Nauczyciel/ka
zwraca uwag na rysunek umieszczony przy licie uatwiajcy jego zrozumienie oraz cile okrela czas na

Przykadowe scenariusze lekcji

wykonanie zadania, np. 8 minut. Nastpnie uczniowie


odpowiadaj na pytania do listu (wskazany/a ucze /
uczennica gono czyta pytanie i wskazuje osob, ktra
ma udzieli odpowiedzi na to pytanie. Wytypowa osoba
gono udziela odpowiedzi, czyta kolejne pytanie i wskazuje kolejn osob.)
Nauczyciel/ka zwraca uwag na kryteria formalne listu
prywatnego (data, nagwek, pocztek listu, zakoczenie,
itd.). Uczniowie zapoznaj si ze znaczeniem przyimkw
in, auf, an, ber, unter, vor, zwischen, hinter, neben, analizujc rysunki w A19 na str. 21 i uzupeniaj luki w tekcie,
wstawiajc waciwy przyimek.
Faza wicze
Uczniowie czytaj wzory zda z A9. Nieznane swka
zostaj wyjanione. Nauczyciel/ka prosi uczniw o krtki
opis swojego pokoju (ok. 57 zda). Uczniowie maj kilka
minut na napisanie opisu. Nastpnie wybrani uczniowie
czytaj swoje opisy.
Uczniowie bawi si w parach, meblujc pokj swojego
kolegi / swojej koleanki (A22). Uczniowie mog rysowa
meble lub kada para moe otrzyma powycinane meble
i przedmioty (np. odbite na ksero, powikszone i pocite
rysunki ze str. 17). Uczniowie prowadz dialogi wedug
wzoru i porwnuj swoje rysunki, a nastpnie zamieniaj
si rolami. Wybrane osoby opisuj ustnie na forum klasy
na podstawie rysunku pokj kolegi / koleanki.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej
Na prac domow przewiduje si 13, 24, 25.
Nauczyciel/ka moe zaproponowa wykonanie zadania
A10*, 14 lub 15 (Abi) na ocen. Moe by to zadanie
tylko dla uczniw chtnych lub dla wszystkich.

Kapitel 10
A12, A13, A14, A18, A20 (Abi)
11, 12, 13 (Abi), 16, 17

Temat: Wie bereitet man den Bauernsalat zu?


Cele lekcji
Ucze:
nazywa podstawowe czynnoci zwizane z przygotowaniem potraw
objania, jak przyrzdzi dan potraw
uczestniczy w dyskusji na temat zdrowych i niezdrowych produktw
udziela rad dotyczcych zdrowego odywiania
poprawnie odmienia i stosuje czasownik modalny
sollen (sollte)

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Nauczyciel/ka pyta, czy uczniowie potrafi gotowa, jak
czsto to robi i jakie potrawy potrafi przygotowa.
Prezentacja i semantyzacja
Uczniowie czytaj przepis na saatk ze str. 27, podkrelajc nieznane swka. Nauczyciel/ka zapisuje nowe
sownictwo na tablicy i tumaczy je. Nastpnie uczniowie
podpisuj rysunki wyrnionymi w przepisie wyraeniami (A12). Wybrani uczniowie opowiadaj wedug wzoru
z A13, w jaki sposb Katja przygotowuje saatk.
Uczniowie wykonuj A18 ze str. 28 czytaj rady i wpisuj
formy czasownikw. Nastpnie uczniowie zapoznaj si
z Tippem znajdujcym si pod A18. Przykady zostaj
gono przeczytane i omwione na forum klasy.
Faza wicze
Uczniowie zapoznaj si z przykadem do A14 ze
str. 27 i dyskutuj, ktre z produktw s zdrowe, a ktrych spoywanie trzeba ograniczy (A14). Nauczyciel/ka
moe podzieli tablic na dwie czci i notowa po jednej
stronie zaproponowane produkty zdrowe, a po drugiej
niezdrowe.
Jeli nauczyciel/ka dysponuje jeszcze czasem, moe
zaproponowa wykonanie zadania maturalnego A20
opis ilustracji. Wybrana osoba odpowiada na pytanie
pierwsze pod ilustracj, natomiast pytanie drugie moemy zada wielu uczniom.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej
Na prac domow przewiduje si 11, 12, 16, 17.
Moemy te poleci uczniom napisanie prostego przepisu
na ich ulubion saatk. Chtni uczniowie mog te wykona zadanie maturalne 13. Nauczyciel/ka moe zaproponowa uczniom wykonanie projektu ze str. 27.

Kapitel 11
A15, A16, A17, A18, A19, A20, A23, A24, A28 (Abi)
13, 14, 15, 16 (Abi), 20, 21*

Temat: Im Supermarkt
Cele lekcji

Praca indywidualna oraz z ca klas

Ucze:
potrafi opisa ilustracj przedstawiajc rodzin z zakupami
rozumie w tekcie suchanym szczegowe informacje
umie okreli wady i zalety supermarketw oraz wyrazi
wasne zdanie na ich temat
opowiada o tym, gdzie robi zakupy i co kupuje
poprawnie buduje zdania ze spjnikiem dass
doskonali wymow (dugie e)

Pomoce dydaktyczne

Formy pracy

Podrcznik, zeszyt wicze

Praca indywidualna, w parach i z ca klas

Formy pracy

www.wsip.com.pl

103

Przykadowe scenariusze lekcji

Pomoce dydaktyczne

Kapitel 12

Podrcznik, zeszyt wicze, pyta CD, odtwarzacz pyt CD

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Powtarzamy z uczniami nazwy czci garderoby oraz
nazwy rnych sklepw. Pytamy np.: Du brauchst eine
Hose / einen Kuli / wohin gehst du? Powtarzamy te
czasownik mssen, pytajc uczniw o ich obowizki, np.:
Musst du Einkufe machen? Nastpnie pytamy uczniw,
czy czsto robi zakupy w supermarkecie i czy chtnie
tam chodz.
Prezentacja i semantyzacja
Uczniowie zaznaczaj, co widz na zdjciu ze str. 33 (A15).
Wybrani uczniowie opisuj ilustracj. Zwracamy te uwag
uczniw na Tipp znajdujcy si pod A15.
Nastpnie uczniowie czytaj zdania ze spjnikiem dass
(A23) i uzupeniaj regu, ktra zostaje gono przeczytana przez wybran osob. Uczniowie wykonuj zadanie
A16 snuj przypuszczenia, dlaczego rodzina zrobia tak
due zakupy.
Pniej uczniowie czytaj zalety zakupw w supermarketach wymienione w A17. W razie potrzeby wyjaniamy
nieznane sownictwo. Uczniowie suchaj nagrania i zaznaczaj te zalety, ktre zostay wymienione. Nastpnie
uczniowie zapoznaj si ze zdaniami z A18, ponownie
suchaj nagrania i podkrelaj waciwy wariant.
Faza wicze
Uczniowie wykonuj A24 mwi o wadach i zaletach
supermarketw. Nauczyciel/ka prosi kilku uczniw o wyraenie swojej opinii. Nastpnie uczniowie pracuj w parach
i wykonuj A19. Uczniowie zadaj sobie nawzajem pytania dotyczce zakupw, notuj uzyskane informacje
i przedstawiaj je pniej na forum klasy.
Nastpnie nauczyciel/ka moe zaproponowa wykonanie zadania maturalnego A28 opis ilustracji. Wybrane
osoby odpowiadaj krtko na pytania znajdujce si pod
ilustracj.
Na koniec lekcji proponujemy uczniom wiczenie fonetyczne A20. Nauczyciel/ka wyjania, jak wane jest
poprawne wymwienie dugiego e np. na przykadzie
rnicy znaczeniowej midzy sowami Fette i Fete. Daje
uczniom wskazwki, jak uoy aparat artykulacyjny,
eby poprawnie wymwi t gosk, nastpnie odtwarza
nagranie, a uczniowie powtarzaj.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej
Uczniowie podsumowuj, czego nauczyli si na tej lekcji.
Na prac domow przewiduje si 13, 14, 15, 20.
Chtni uczniowie lub zdolniejsze grupy mog te wykona zadanie o podwyszonej trudnoci 21 i zadanie
maturalne 16.
Nauczyciel/ka proponuje te uczniom wykonanie projektu
ze str. 34, okrela termin wykonania pracy oraz sposb jej
oceniania i prezentacji.

104

A14, A15, A16, A17 (Abi), A18


12, 13 (Abi), 16, 17

Temat: Sporttag in der Schule


Cele lekcji
Ucze:
czyta tekst ze zrozumieniem
zna sownictwo zwizane z dniem sportu w szkole
opowiada o szkolnym dniu sportu na podstawie programu na plakacie
pisze list o dniu sportu w jej szkole
doskonali wymow (spgoska ch)

Formy pracy
Praca indywidualna, praca w grupach oraz z ca klas

Pomoce dydaktyczne
Podrcznik, zeszyt wicze, ewentualnie due arkusze
papieru, flamastry lub pisaki

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Lekcj zaczynamy od powtrzenia sownictwa zwizanego ze sportem. Uczniowie staraj si wymieni jak
najwicej dyscyplin sportowych. Moemy zaproponowa
zabaw: uczniowie po kolei mwi nazwy dyscyplin sportowych. Nazwy nie mog si powtarza. Kto jako ostatni
powie dyscyplin, ten wygrywa. Moemy poprosi te jednego z uczniw o pantomimiczne przedstawienie rnych
dyscyplin sportowych. Pozostali uczniowie zgaduj, o jaki
sport chodzi. Nauczyciel/ka zadaje te uczniom pytania,
jaki sport uprawiaj, jak czsto, gdzie i dlaczego.
Prezentacja i semantyzacja
Uczniowie czytaj list ze str. 39 i zaznaczaj, ktre zdania s prawdziwe (A14). Przed czytaniem listu zostaj
wyjanione niezrozumiae wyrazy w zdaniach pod tekstem. Uczniowie pracuj indywidualnie, w razie potrzeby
korzystaj ze sownika na kocu ksiki oraz z pomocy nauczyciela/ki w przypadku niezrozumienia jakiej
konstrukcji czy zdania. Potem nastpuje sprawdzenie
poprawnoci rozwizania zadania na forum klasy, wybrani uczniowie czytaj pojedyncze zdania i mwi: Das ist
richtig / falsch.
Faza wicze
Uczniowie zapoznaj si z plakatem z A15 ze str. 40.
Wybrana osoba zaczyna na jego podstawie opowiada
o dniu sportu. Mwi 23 zdania i wyznacza kolejn osob,
ktra kontynuuje opowiadanie.
Nastpnym krokiem jest minikonkurs na najlepszy plakat
reklamujcy dzie sportu. Uczniowie w maych grupach
przygotowuj plakat reklamujcy ich wymarzony dzie
sportu w szkole. Ocenie podlegaj: koncepcja, popraw-

Przykadowe scenariusze lekcji

no jzykowa, estetyka wykonania. Jeli nauczyciel/ka na


wyposaeniu pracowni nie posiada duych arkuszy papieru i flamastrw, prosi wczeniej uczniw, by zaopatrzyli si
w due arkusze papieru i flamastry i przynieli je na lekcj.
Plakaty zostaj powieszone na cianie bd tablicy, a jury
zoone z nauczyciela/ki i uczniw dokonuje wyboru najbardziej interesujcego plakatu. Uczniowie zwyciskiej
grupy zostaj nagrodzeni symbolicznymi nagrodami lub
ocenami.
W grupach uczniw przygotowujcych si do matury
moemy wykona zadanie maturalne A17.
Lekcj koczy wiczenie fonetyki (A18). Uczniowie zaznaczaj, w ktrych sowach spgoska ch wymawiana
jest mikko, nastpnie czytaj Tipp i szukaj dalszych
przykadw. Nauczyciel/ka moe zwrci uwag na to, e
twardo wymawiane ch rni si od polskiego ch, a take
e mikko wymawiane ch nie brzmi indentycznie jak polskie . Nastpnie uczniowie suchaj jeszcze raz nagrania
i powtarzaj swka za lektorem.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej
Na prac domow przewiduje si 12 oraz wiczenia
utrwalajce stopniowanie przymiotnikw i przyswkw
16, 17. Moemy te zada uczniom zadanie pisemne
o podwyszonym stopniu trudnoci A16 lub pisemne
zadanie maturalne 13.
Nauczyciel/ka proponuje te zainteresowanym uczniom
wykonanie projektu (str. 40). Wyjania szczegowo, na
czym ten projekt polega, zainteresowani uczniowie tworz
grupy projektowe. Nauczyciel/ka okrela termin wykonania projektu.

Kapitel 13
A1, A2, A3, A4, A5
1, 2, 3

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Uczniowie zgaszaj si i mwi, co widz na ilustracji na
str. 42 (A1), a nastpnie w odpowiadaj na pytania z A1.
Na pytanie trzecie mog odpowiada w jzyku polskim.
Jeli dysponujemy map Austrii, to moemy poprosi
uczniw o wskazanie Salzburga na mapie.
Prezentacja i semantyzacja
Uczniowie poznaj nazwy rodkw lokomocji zilustrowanych w A2, powtarzaj za nauczycielem/k nowe nazwy,
wiczc ich wymow, a nastpnie zapoznaj si z poleceniem i suchaj nagrania. Zaznaczaj rodki lokomocji
ktrych nazwy usyszeli, a potem przedstawiaj wynik na
forum klasy.
Faza wicze
Uczniowie samodzielnie uzupeniaj tekst w A3, a nastpnie chtni (lub uczniowie wskazani przez nauczyciela/k)
czytaj kolejne zdania tekstu. Nauczyciel/ka kontroluje
poprawno uzupenie.
Nastpnie uczniowie zapoznaj si ze sownictwem
umieszczonym w A4. Nieznane swka zostaj wyjanione i zapisane. Moemy te spyta uczniw, czy pamitaj, co oznacza spjnik weil, jaki szyk wystpuje po tym
spjniku i jaki jeszcze spjnik znaj, po ktrym take
wystpuje szyk kocowy (chodzi o spjnik dass). Potem
uczniowie przystpuj do pracy w parach. Prowadz dialogi wedug przykadu z A4, notujc wypowiedzi kolegi /
koleanki, eby mc je potem zrelacjonowa. Potem
uczniowie przedstawiaj na forum klasy opinie wyraone
przez kolegw / koleanki, korzystajc z przykadu w A5.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej
Uczniowie mwi, czego nauczyli si podczas lekcji.
Na prac domow przewiduje si 1, 2, 3.

Temat: Womit fahren wir?


Cele lekcji
Ucze:
nazywa rodki lokomocji i zna sownictwo zwizane
z podrowaniem
znajduje potrzebne informacje szczegowe w suchanym tekcie
umie wymieni wady i zalety podrowania rnymi
rodkami lokomocji
wypowiada si na temat, jakimi rodkami lokomocji
chtnie / niechtnie podruje i dlaczego oraz umie o to
zapyta

Formy pracy
Praca indywidualna, praca w parach oraz z ca klas

Pomoce dydaktyczne
Podrcznik, zeszyt wicze, pyta CD, odtwarzacz pyt
CD, ewentualnie mapa Austrii

www.wsip.com.pl

Kapitel 14
A5, A6, A7, A8, A17
4, 5, 6, 14

Temat: Welches Angebot findest du


am interessantesten?
Cele lekcji
Ucze:
rozumie globalnie i szczegowo suchany tekst
wybiera z przedstawionych ofert wyjazdw wakacyjnych najbardziej interesujc i krtko uzasadnia swj
wybr
opowiada, co zamierza robi w czasie wakacji oraz czy
moe sam wyjeda na wakacje
poprawnie odmienia i stosuje czasownik modalny
drfen

105

Przykadowe scenariusze lekcji

Formy pracy
Praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach
oraz z ca klas

Pomoce dydaktyczne
Podrcznik, zeszyt wicze, pyta CD, odtwarzacz pyt CD

Nastpnie uczniowie czytaj dialog z A17, znajduj


w nim formy czasownika drfen i wpisuj je do tabeli.
Nauczyciel/ka prosi uczniw o okrelenie rnicy midzy
drfen, a knnen. Na przykadzie zdania: Darf ich das
Fenster ffnen? wyjania, e czasownik drfen jest czsto
tumaczony na jzyk polski jako mc, ale nie naley myli
go z knnen, gdy ma jednak inne znaczenie.

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Powtarzamy sownictwo poznane na ostatniej lekcji, rozmawiajc z uczniami, o tym jak najchtniej spdzaj rnego
rodzaju ferie i jakie aktywnoci preferuj. Nastpnie uczniowie ogldaj oferty na str. 52 i proponuj temat lekcji.
Prezentacja i semantyzacja
Dzielimy uczniw na 4 grupy. Zadaniem kadej grupy jest
skrtowe przedstawienie jednej z ofert ze str. 52. Mog
sobie wyobrazi, e s przedstawicielami biura podry.
Na przygotowanie tych krtkich prezentacji dajemy grupom ok. 5 minut. Uczniowie nie musz rozumie szczegowo treci ofert, wystarczy, jak powiedz: Unser Bro
bietet Reisen nach Italien. Man fliegt dorthin fr 6 oder
14 Tage. Man kann Rom oder die Toskana besichtigen.
Nastpnie uczniowie suchaj, jakie plany wakacyjne maj
Nina, Peter i Dagmara i zaznaczaj, ktra oferta kogo
zainteresuje (A5). Nagranie zostaje odtworzone powtrnie,
a uczniowie uzupeniaj tabel znajdujc si w A6.

106

Faza wicze
Uczniowie rozmawiaj w parach o tym, ktra oferta ze
str. 52 jest ich zdaniem najbardziej interesujca i dlaczego (A7). Notuj przy tym wypowied kolegi / koleanki
i przedstawiaj j krtko na forum klasy.
Nastpnie uczniowie zapoznaj si z Tippem na str. 53.
Przykady zostaj gono przeczytane. Uczniowie wykonuj pisemnie A8 pisz, gdzie w tym roku zamierzaj
wyjecha, na jak dugo i z kim. Warto zaznaczy, e
uczniowie mog pisa zarwno o planach rzeczywistych,
jak i swoich wymarzonych wakacjach, eby osoby zostajce w wakacje z rnych powodw w domu nie czuy
dyskomfortu.
Na koniec lekcji moemy poprosi jedn osob o przeczytanie i przetumaczenie tekstu chmurki na str. 53.
Podsumowanie lekcji i objanienie pracy domowej
Uczniowie mwi, czego si nauczyli na dzisiejszej lekcji.
Jako prac domow przewiduje si 4, 5, 6, 14.

Notatki

Notatki