Vous êtes sur la page 1sur 3

LAMPIRAN 2-3A

SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL


TAJUK/FOKUS/ISU : _________________________________________

BIL.
1.
2.
3.

4.

PERKARA
Ada Isu/Peristiwa/Masalah Yang
Difokuskan.
Perkembangan/Isu /Peristiwa/
Masalah/Yang Difokuskan
Relaven/Sesuai.
Isu/ Masalah/Peristiwa Yang
Difokuskan Dianalisis Secara
Terperinci.
I. Mengenal Pasti Punca/ Sebab
Isu/ Masalah /Peristiwayang
Difokuskan.
II. Mengenal Pasti Kemungkinan
Penyebab Kepada Isu/Masalah.
III. Mengenal Pasti Kelemahan Isu/
Masalah /Peristiwayang
Difokuskan.
IV. Mengenal Pasti Kekuatan
Isu/Masalah /Peristiwayang
Difokuskan.
V. Meramal Kesan Dan Akibat
Isu/Masalah/Peristiwayang
Difokuskan.
Kajian Lampau Yang Berkaitan
Isu/Masalah (Literature Review)
I. Sesuai/Releven Dengan Isu
Mencukupi
Ada Sumber Rujukan
Cadangan Dan Idea Diberikan Untuk
Menyelesaikan Setiap
Punca/Kelemahan
Sesuai Dan Releven
Kritis/Kreatif

Tandatangan Pensyarah / Guru Pembimbing


............................................................................
(
)

STATUS
Ada
Tiada

CATATAN

LAMPIRAN 2-3B
SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM
(Diisikan oleh pensyarah pembimbing setiap kali penyeliaan)
NAMA PELAJAR
:
___________________________________________
KURSUS & MAJOR :
____________________________________________________
BIL
1.
2.

ITEM-ITEM
Biodata Guru Pelatih
Pernyataan Profesional
a) Apa Yang Akan Dilaksanakan
Semasa Praktikum.
b) Apa Yang Telah Dilalui dan
dilaksanakan Sepanjang
Praktikum
c) Apa Yang Telah Dicapai
Sepanjang Praktikum

3.

Pengetahuan Baru:
Hasil Pembacaan

4.

5.

Hasil Perbincangan
c) Hasil Kajian Kes
d) Hasil Pemerhatian
Refleksi Bagi Setiap Aktiviti/Tugas
Yang Telah Dijalankan
a) Pengajaran dan
Pembelajaran
b) Tugas-tugas khas
c) Peristiwa Yang Terlibat
d) Pengalaman Tertentu
Tindakantindakan Hasil Refleksi
Pengajaran dan Pembelajaran
Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal
a) Pelan/langkah tindakan untuk
penambahbaikan
b) Pelaksanaan penambahbaikan

6.

c) Penilaian/Refleksi
Hasil Kerja Harian Guru Pelatih
a) Catatan, lakaran, draf awal
Koleksi Hasil Kerja Akhir
Bahan Bantu Mengajar
ii. Modul
iii. Perisian Digital, Video dan
Audio
iv. Pengurusan Grafik
c) Koleksi Hasil Terbaik Guru
Pelatih

Sila Masukkan Tarikh dan


Tandakan ( ) atau ( X )

CATATAN

Ditulis sebelum bermula sesi


praktikum.Fokuskan satu
projek/aktiviti sahaja.

Ditulis seminggu sebelum tamat


praktikum. Menilai hasil dari
projek/aktiviti itu.
Sumber pengetahuan berkaitan
dengan masalah yang dihadapi.
Sediakan sinopsis,peta minda
bahan bacaan yang dibaca
Rumusan/Dapatan
Rumusan/Dapatan
Pelajar dimestikan mengamalkan
pemikiran reflektif setiap masa.
Semak RPH setiap hari
gunakan format refleksi P&P.

Pelajar melaksanakan tindakan


reflektif selepas setiap refleksi.
Semak pelan/langkah/ strategi
yang diambil.
Semak bukti-bukti
pelan/langkah/strategi telah
dilaksanakan.
Rumusan/Kesimpulan/Hasil

Semak sebagai bahan bukti hasil


yang telah dibuat dan digunakan
dalam pengajaran

Dibuktikan kekuatan dan


keberkesanan hasil tersebut.

SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM


BIL

ITEM-ITEM

7.

Inovasi Pedagogi:
I. Kaedah/Teknik/Strategi
Ii. Bahan Bantu Mengajar
Teori Sendiri Yang Dibina Hasil
Pengalaman Yang Dilalui Sepanjang
Praktikum
Ilmu Binaan Sendiri Yang Terbentuk
Hasil Teori Yang Diuji Dan Dibuktikan
Secara Saintifik.
Bukti-Bukti/Dokumen Yang
Menunjukkan Proses Melaksanakan
Sesuatu Tugas:
A) Surat Lantikan/Arahan
B) Proses Kolaborasi/Bimbingan
C) Senarai Semak/ Soal Selidik
D) Laporan Pencapaian/Prestasi
E) Surat/Sijil Penghargaan
F) Artikel / Esei
G) Jadual Kerja
H) Gambar /Foto Aktiviti/ Tugas Yang
Telah Dijalankan.
Pengajaran Berpasangan
A) Perancangan
B) Pelaksanaan
C) Refleksi/Laporan
Penilaian Pengajaran &
Pembelajaran
A) Formatif Bersifat Diagnostik

8.
9.
10.

11

12.

13.
14.

Sila Masukkan Tarikh dan


Tandakan ( ) atau ( X )

B) Sumatif
C) Jadual Penentu Ujian (JPU)
D) Panduan Memberi Markah (PMM)
Salinan Borang Penyeliaan Dan
Bimbingan Pensyarah & Guru
Pembimbing (Borang PR1)
Penglibatan Kokurikulum
A) Surat Lantikan
B) Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti
Sepanjang Praktikum
C) Refleksi Setiap Kali Tugas
D) Penilaian

Tandatangan Pensyarah / Guru Pembimbing


............................................................................
(
)

CATATAN
Menggalak kreativiti,
ciptaan dan penemuan
baru oleh pelatih.
Bukti-bukti melalui catatan
& data, yang dianalisis.
Bukti-bukti melalui catatan
& data, yang dianalisis.

Semak bukti-bukti spt RPH,


sukatan pelajaran, refleksi
dll.

Setiap kemahiran/topik
yang diajar.
Ujian bulanan
Setiap ujian ditadbirkan.

Semak jadual/rancangan
aktiviti yang disediakan.
Gunakan format yang
disediakan
Setiap kemahiran yang
diajar