Vous êtes sur la page 1sur 25

Cng ho x hi ch ngha Vit nam

c lp - T do - Hnh phc

iu l
Cng ty c phn xy lp v thng mi h ni

( c i hi ng c ng thng nin nm 2004 v i hi ng


c ng thng nin nm 2012 thng qua cc phn sa i b
sung)

H Ni nm 2012

Cng ha x hi ch ngha Vit Nam


c lp - T do - Hnh phc
------***------

iu l
Cng ty c phn
xy lp v thng mi h ni
- Cn c vo Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 c Quc hi nc
CHXHCN Vit Nam thng qua ngy 29/11/2005 v cc vn bn hng dn
thi hnh.
- Cn c iu l t chc v hot ng ca Cng ty C phn Xy lp
v Thng mi H Ni thng qua bi cc c ng sng lp ngy
12/05/2004.
- Cn c Ngh quyt i hi ng c ng nm 2012 ngy 20/4/2012
thng qua sa i b sung iu l Cng ty.

Chng I
Quy nh chung
iu 1 : Hnh thc, tn gi v tr s Cng ty
1.1 Cng ty thuc hnh thc Cng ty c phn, hot ng theo Lut
Doanh nghip v cc quy nh hin hnh khc ca nc Cng
ho X hi Ch ngha Vit Nam.
1.2 Tn Cng ty: Cng ty c phn thng mi v xy lp h ni
Tn cng ty vit bng ting nc ngoi:
joint Stock Company.

Tn giao dch vit tt: HN XLAP. , JSC


1.3 Tr s Cng ty: S 9- 119/63 Gip Bt , qun Hong Mai, TP H
Ni.
in thoi: 048.735834
Email

Fax: 048.735834
Website:

Hi ng qun tr Cng ty quyt nh vic chuyn tr s, lp hay


hu b chi nhnh, vn phng i din ca Cng ty.
iu 2 : Ngnh, ngh kinh doanh
2

1.

Cng ty kinh doanh nhng ngnh ngh sau:


-Xy dng cc cng trnh cng nghip, cng cng, dn dng, giao

thng ( cu, ng), bn cng, thu li, cng trnh k thut, h tng
th, khu cng nghip v xy dng cc cng trnh ng dy v trm
bin p n 35 KV;
-

Kinh doanh XNK vt t, thit b,phc v xy dng,sn xut cng


nghip ;

Kinh doanh v u t pht trin bt ng sn nh v vt dng


kin trc ;

Bun bn ph tng t;my mc ,thit b phc v nghnh c


kh ,cng nghip, lm nghip , ng nghip;my i my xc my
o ; vt liu xy dng ;trang thit b ni ngoi tht ;thit b
in,in t,in lnh,in gia dng,thit b vin thng,tin
hc hng nng lm sn v cc hng tiu dng x hi;

Bun bn,sa cha , bo dng, cho thu my mc thit b cng


nghip,xy dng giao thng thy li;

Sn xut, lp dng v bun bn kt cu thp, b tng c sn,


b tng thng phm, hng kim kh, g, hng th cng m
ngh;

Vn ti hng ho;

In v cc dch v lin quan n in(tr loi hnh nh nc cm);

Qung co v xc tin thng mi;


i l mua, i l bn v k gi hng ho.

Khi cn thit, i hi ng c ng Cng ty quyt nh vic


chuyn hay m rng cc ngnh ngh kinh doanh ca Cng ty ph hp vi
quy nh ca php lut.
2.

Cng ty c php hot ng trong khun kh php lut v iu


l ny nhm t hiu qu kinh t tt nht cho cc c ng.

iu 3: Vn iu l
Vn iu l ca Cng ty: 7.500.000.000 ng (By t nm trm
triu ng chn)
3

S c phn:

40.000 c phn.

+ Loi c phn: c phn ph thng


+ Mnh gi c phn: 187.500 (Mt trm tm mi by ngn ng)
iu 4 : C cu vn
4.1 Tng s vn gp : 7.500.000.000 ng (By t nm trm triu

ng chn).
1. ng Nguyn nh Hng gp 5.062.500.000 ng, chim
27.000 c phn, tng ng vi 67,5 % tng vn iu l.
2. ng c Quyn gp

1.875.000.000 ng, chim

10.000 c phn, tng ng vi 25 % tng vn iu l.


3.

ng V Xun Thanh gp 562.500.000 ng, chim 3.000


c phn, tng ng vi 7,5% tng vn iu l.

iu 5: Tng, gim vn iu l
5.1 i Hi ng c ng Cng ty quyt nh tng vn iu l
ca Cng ty nu thy cn thit thng qua vic: tch lu li
nhun m Cng ty thu c, cc c ng u t vn b sung,
pht hnh thm c phiu, gi thm cc c ng mi.
5.2

Vic gim vn iu l Cng ty do i Hi ng c ng


quyt nh trn c s vn cn li ca Cng ty nhng vn m
bo Cng ty hot ng bnh thng.

iu 6: C ng hin hu ca Cng ty
6.1
-

ng Nguyn nh Hng
Sinh ngy: 09/12/1992

Dn tc: Kinh.

Quc tch: Vit

Nam
-

CMND s 173357274 do Cng an tnh Thanh Ha cp.

Ni ng k h khu thng tr: Nh s 792 ng Nguyn Tri,


phng Ph Sn, thnh ph Thanh Ha, tnh Thanh Ha

Ch hin ti: Nh s 792 ng Nguyn Tri, phng Ph Sn,


thnh ph Thanh Ha, tnh Thanh Ha
4

6.2 ng c Quyn
-

Sinh ngy: 26/3/1952

Dn tc : Kinh.

Quc tch: Vit

Nam
-

CMND s 135189155 do cng an tnh Vnh Phc cp ngy


01/4/2003

Ni ng k h khu thng tr: x Thanh Vn Huyn Tam Dng tnh Vnh Phc.

Ch hin ti: x Thanh Vn Huyn Tam Dng tnh Vnh


Phc.

6.3

ng V Xun Thanh

Sinh ngy: 09/04/1976

Dn tc: Kinh

Quc tch: Vit

Nam
-

CMNDs: 141693816 do Cng an tnh Vnh Phc cp ngy


26/10/1992

Ni ng k h khu thng tr: x Thanh Vn Huyn tam Dng tnh Vnh Phc

Ch hin ti : x Thanh Vn Huyn Tam Dng tnh Vnh


Phc.

iu 7 : Hnh thc c phn, c phiu


7.1 Cng ty c cc hnh thc c phn :
a) C phn ph thng;
b) S v loi c phn u i s do i hi ng c ng Cng ty
quyt nh./.
7.2

Ngi s hu c phn ph thng gi l c ng ph thng;

7.3 C phn ph thng khng th chuyn i thnh c phn u


i. i hi ng c ng quyt nh vic chuyn i c
phn u i thnh c phn ph thng.
7.4

Trong 03 nm u k t ngy Cng ty c cp giy chng


nhn ng k kinh doanh, cc c ng sng lp phi cng nhau
nm gi t nht 20% s c phn ph thng c quyn cho
5

bn, c phn ph thng ca c ng sng lp c th chuyn


nhng cho ngi khng phi l c ng nu c s chp thun
ca i Hi ng c ng. C ng d nh chuyn nhng
c phn khng c quyn biu quyt v vic chuyn nhng cc
c phn.
7.5

Sau thi hn quy nh ti iu 7.4, cc hn ch i vi c


phn ph thng ca c ng sng lp u c bi b.

7.6 Hnh thc c phiu:


a) Cng ty s pht hnh cc c phiu bao gm c phiu c ghi tn
hoc khng ghi tn.
b) C phiu ca c ng sng lp l c phiu c ghi tn. Thnh
vin hi ng qun tr phi l c ng hoc i din cho cc
c ng nm gi cc c phiu c ghi tn tr gi t nht bng
2% s c phn ph thng.
7.7 Pht hnh c phiu
-

Cng ty c pht hnh c phiu ti tr s Cng ty cho bn


v c phiu phi c ch k mu ca ngi i din theo php
lut v du ca Cng ty.

-Vic pht hnh c phiu trn th trng chng khon theo quy
nh ca php lut v th trng chng khon.

iu 8: Cho bn v chuyn nhng c phn


8.1 Hi ng qun tr quyt nh gi cho bn c phn. Gi cho
bn c phn khng c thp hn gi th trng ti thi im
cho bn, tr nhng trng hp sau y:
a)

C phn cho bn ln u tin sau khi ng k kinh doanh.

b)

C phn cho bn cho tt c c ng theo t l c phn hin c


ca h Cng ty.

c.

C phn cho bn cho ngi mi gii hoc ngi bo lnh. Trong


trng hp ny, gi cho bn c phn khng thp hn gi th tr-

ng tr i phn hoa hng dnh cho ngi mi gii v bo lnh.


Hoa hng c xc nh bng t l phn trm ca gi tr c
phn ti thi im cho bn.
8.2 C phn c bn hoc c phn c chuyn nhng khi
ghi ng v thng tin v tn c ng, a ch v s lng
c phn tng loi ca mi c ng, ngy ng k c phn vo
s ng k c ng, k t thi im , ngi mua c phn
hoc nhn chuyn nhng c phn tr thnh c ng ca Cng ty.
8.3 Sau khi thanh ton c phn ng k mua, Cng ty cp c
phiu theo yu cu c ng. Trng hp c phiu b mt, b
rch, b chy hoc b tiu hu di hnh thc khc, c ng phi
bo ngay cho Cng ty v c quyn yu cu Cng ty cp li c phiu nhng phi tr ph do Hi ng qun tr Cng ty quy nh.
8.4 Th tc v trnh t cho bn c phn thc hin theo quy
nh ca php lut v chng khon.
8.5

C phiu c ghi tn ca c ng sng lp v thnh vin Hi ng


qun tr ch c chuyn nhng cho ngi khc khi c Hi ng qun
tr cng ty ph chun.
Hi ng qun tr Cng ty ch t chi ph chun khi vic
chuyn nhng khng ph hp vi php lut v iu l ny.

8.6 C ng c s c phiu c ghi tn hoc c ngi i din ca


mnh l thnh vin Hi ng qun tr ch c php chuyn
nhng c phiu c ghi tn sau 3 nm k t khi h thi chc
thnh vin Hi ng qun tr tr trng hp c bit c i hi
ng c ng ng .
8.7 C phiu ca cc c ng khc l c phiu khng ghi tn, c t do chuyn nhng theo tho thun gia hai bn v c ghi
vo s lu gi ti Cng ty. Vic chuyn nhng c phiu cho ngi
ngoi Cng ty phi thng bo cho cc thnh vin Hi ng
qun tr trc 01 thng.
7

8.8 Trong trng hp php lut cho php, c ng Cng ty c quyn


bn mt phn hoc ton b s c phiu ca mnh cho c nhn
hoc php nhn nc ngoi.
8.9 Vic chuyn nhng c phn phi c thc hin bng vn bn
c k nhn ca hai bn v ch c hiu lc khi c vn bn xc
nhn ca mt thnh vin Hi ng qun tr khng tham gia
vo vic chuyn nhng, tr trng hp php lut v chng khon
c quy nh khc.
iu 9: Mua li c phn theo yu cu ca c ng

9.1 C ng biu quyt phn i quyt nh v vic t chc


li Cng ty hoc thay i quyn, ngha v ca c ng quy
nh ti iu l Cng ty c quyn yu cu Cng ty mua li c
phn ca mnh. Yu cu phi bng vn bn, trong nu r
tn, a ch ca c ng, s lng c phn tng loi, gi d
nh bn, l do yu cu Cng ty mua li. Yu cu phi c gi
n Cng ty trong thi hn 10 ngy, k t ngy i hi ng c
ng thng qua quyt nh v cc vn ni ti khon ny.
9.2 Cng ty phi mua li c phn theo yu cu ca c ng quy
nh ti khon 1 iu ny vi gi th trng hoc vi gi c
nh theo nguyn tc quy nh ti iu l Cng ty trong thi
hn 90 ngy, k t ngy nhn c yu cu. Trng hp khng
tho thun c v gi, th cc bn c quyn yu cu trng ti
hoc to n gii quyt theo quy nh ca php lut.
iu 10: Mua li c phn theo quyt nh ca Cng ty

10.1

Cng ty c quyn mua li khng qu 30% tng s c phn ph


thng bn, mt phn hoc ton b c phn loi khc bn theo
nguyn tc vic mua li hn 10% tng s c phn bn ca mi loi
do i hi ng c ng quyt nh.

10.2

Hi ng qun tr quyt nh gi mua li c phn. i vi c


phn ph thng, gi mua li khng c cao hn gi th trng
ti thi im mua.

10.3

Cng ty c th mua li c phn ca tng c ng tng ng


vi t l c phn ca h trong Cng ty. Quyt nh mua li c
phn ca Cng ty phi c thng bo n tt c c ng
trong thi hn 30 ngy, k t ngy quyt nh c thng
qua. C ng phi gi cho bn c phn ca mnh n
Cng ty trong thi hn 30 ngy, k t ngy thng bo.

10.4

Vic mua li c phn ca Cng ty ch c php thc hin


nu khng nh hng n vic thanh ton cc cng n ca
Cng ty.

iu 11: Tham gia th trng chng khon


11.1

Cng ty tham gia th trng chng khon khi c y iu


kin theo quy nh ca php lut chng khon.

11.2 Trc khi trnh n ngh c quan c thm quyn xem xt,
phi triu tp i hi ng c ng quyt nh vic
tham gia th trng chng khon. i hi c ng Cng ty s
thng qua cc ni dung c bn trong n v cc vn lin
quan khc.
iu 12: S ng k c ng
12.1 S ng k c ng c lp ngay sau khi Cng ty ng k kinh
doanh.
12.2 S ng k c ng c lu gi ti tr s Cng ty hoc ti mt
vn phng Lut s tu theo quyt nh ca Ch tch Hi ng
qun tr. Ch tch Hi ng qun tr c trch nhim thng bo
bng vn bn cho c quan ng k kinh doanh v tt c thnh
vin bit ni lu gi S ng k c ng.
12.3 S ng k c ng phi c cc ni dung ch yu sau y:
a)

Tn, tr s Cng ty.


9

b)

Tng s c phn c quyn cho bn, loi c phn c quyn


cho bn v s c phn c quyn cho bn tng loi.

c)

Tng s c phn bn ca tng loi v gi tr vn c phn


gp.

d)

Tn c ng, a ch, s lng c phn tng loi ca mi c ng,


ngy ng k c phn.

iu 13: Quyn v ngha v ca c ng ph thng:


13.1 S hu mt phn ti sn ca Cng ty tng ng vi phn vn
gp vo vn iu l ca Cng ty, c chia li nhun hoc chu
l tng ng vi phn vn gp vo Cng ty.
13.2 Tham d v biu quyt tt c cc vn thuc thm quyn
ca i hi ng c ng;
Mi c phn ph thng c mt phiu biu quyt.
13.3 c nhn c tc vi mc theo quyt nh ca i hi ng c
ng.
13.4 c u tin mua c phn mi cho bn tng ng vi t l c phn
ph thng ca tng c ng trong Cng ty.
13.5 Trong trng hp Cng ty gii th, c nhn mt phn ti sn
cn li tng ng vi s c phn gp vn vo Cng ty, sau khi
Cng ty thanh ton cho ch n v c ng loi khc.
13.6 Tun theo iu l Cng ty, gi b mt ca Cng ty, khng lm
bt c iu g gy phng hi n ti sn, uy tn, danh d v
li ch khc ca Cng ty, khng tit l cho bt c c nhn, c
quan, t chc khc v hot ng ca Cng ty tr trng hp bt
buc theo quy nh ca php lut hoc khi c php bng vn
bn ca Hi ng qun tr.
13.7 Thanh ton s c phn cam kt mua v chu trch nhim v
n v cc ngha v ti sn khc ca Cng ty trong phm vi s vn
gp vo Cng ty.

10

13.8 Chp hnh quyt nh ca i hi ng c ng, Hi ng


qun tr.
13.9 Chu trch nhim bi thng do vi phm iu l ny gy ra cho
Cng ty hoc thnh vin khc.
13.10 Bt k mt c ng no trc khi tham gia Cng ty phi c vn
bn cam kt nh sau:
+ Tn thnh iu l Cng ty;
+ T b mi khiu ni v ni dung iu l ny trc bt c c
quan ti phn no.
Trong trng hp cha c vn bn cam kt m vn tham gia Cng ty s
c coi nh c ng tn thnh iu l Cng ty v t b mi
khiu ni v ni dung iu l trc bt c c quan ti phn no.
chng II
C cu t chc v qun l Cng ty

iu 14: i hi ng c ng Cng ty
14.1 i hi ng c ng gm tt c cc c ng c
quyn biu quyt, l c quan quyt nh cao nht ca Cng ty c
phn.
14.2 i hi ng c ng c cc quyn v nhim v sau
y:
14.2.1 Quyt nh loi c phn v tng s c phn c
quyn cho bn ca tng loi; quyt nh mc c tc hng nm
ca tng loi c phn;
14.2.2 Bu, min nhim, bi nhim thnh vin Hi ng
qun tr, thnh vin Ban Kim sot;
14.2.3 Xem xt v x l cc vi phm ca Hi ng qun tr
v Ban kim sot gy thit hi cho Cng ty v c ng ca Cng
ty;
14.2.4 Quyt nh t chc li v gii th Cng ty;
14.2.5 Quyt nh sa i, b sung iu l Cng ty;
11

14.2.6 Thng qua bo co ti chnh hng nm;


14.2.7 Thng qua nh hng pht trin ca Cng ty, quyt
nh bn s ti sn c gi tr bng hoc ln hn 50% tng gi tr
ti sn c ghi trong s k ton ca Cng ty;
14.2.8 Quyt nh mua li hn 10% tng s c phn
bn ca mi loi./.
14.3 i hi ng c ng hp t nht mi nm mt ln v
c triu tp hp theo quyt nh ca Hi ng qun tr hoc
theo yu cu ca c ng hoc nhm c ng s hu trn 10%
s c phn ph thng trong thi hn lin tc t nht 6 thng hoc
ca Ban kim sot trong trng hp Hi ng qun tr vi phm
nghim trng ngha v ca ngi qun l.
14.4 Hi ng qun tr phi triu tp hp i hi ng c
ng trong thi hn 30 ngy, k t ngy nhn c yu cu c quy
nh ti iu 12.3.
Trng hp Hi ng qun tr khng triu tp th Ban kim sot
phi thay th Hi ng qun tr triu tp hp i hi ng c ng.
Nu Ban kim sot khng triu tp th c ng, nhm c ng c
quy nh ti iu 14.3 c quyn thay th Hi ng qun tr, Ban kim
sot triu tp hp i hi ng c ng.
14.5 Cuc hp i hi ng c ng c tin hnh khi c s
c ng d hp i din t nht 51% s c phn c quyn biu
quyt. Trng hp cuc hp ln th nht khng s c ng
th c triu tp hp ln th hai trong thi hn 30 ngy, k t ngy
cuc hp ln th nht d nh khai mc. Cuc hp ca i hi ng
c ng triu tp ln th hai c tin hnh khi c s c ng d
hp i din t nht 30% s c phn c quyn biu quyt. Trng
hp cuc hp triu tp ln th hai khng iu kin tin hnh
th c triu tp cuc hp ln th ba trong thi hn 20 ngy, k t
ngy cuc hp ln th hai d nh khai mc. Trong trng hp ny,
12

cuc hp ca i hi ng c ng c tin hnh khng ph thuc


vo s c ng d hp.
14.6 Thng qua quyt nh ca i hi ng c ng.
14.6.1 i hi ng c ng thng qua cc quyt nh thuc thm
quyn bng hnh thc biu quyt ti cuc hp hoc ly kin
bng vn bn;
14.6.2 Quyt nh ca i hi ng c ng c thng qua ti cuc
hp khi:
-

c s c ng i din t nht 51% tng s phiu biu quyt


ca tt c c ng d hp chp thun;

i vi quyt nh v loi c phn v s lng c phn c


quyn cho bn ca tng loi; sa i, b sung iu l Cng
ty; t chc li, gii th Cng ty; bn hn 50% tng gi tr ti
sn c ghi trong s k ton ca Cng ty th phi c s c
ng i din t nht 65% tng s phiu biu quyt ca tt
c c ng d hp chp thun./.

14.6.3 Trng hp thng qua quyt nh di hnh thc ly kin


bng vn bn, th quyt nh ca i hi ng c ng c
thng qua nu c s c ng i din t nht 51% tng s
phiu biu quyt chp thun;
14.6.4 Quyt nh ca i hi ng c ng phi c thng bo
n c ng c quyn d hp i hi ng c ng trong
thi hn 15 ngy, k t ngy quyt nh c thng qua./.
14.7 Trong thi hn 90 ngy k t ngy quyt nh c thng qua,
c ng, thnh vin Hi ng qun tr, Gim c v Ban Kim
sot c quyn yu cu To n xem xt v hu b quyt nh
ca i hi ng c ng trong cc trng hp sau:
14.7.1 Trnh t v th tc triu tp hp i hi ng c ng
khng thc hin ng quy nh ca iu l ny;

13

14.7.2 Ni dung quyt nh vi phm quy nh ca php lut hoc iu


l Cng ty;
14.8 Ngi triu tp hp i hi ng c ng l ngi ch tr phin
hp i hi ng. Nhng ngi tham gia hp c mt th k ghi bin
bn hp. Th k c quyn kim tra hoc yu cu Ban Kim sot
xem xt t cch d i hi ng c ng ca nhng ngi tham
gia. i hi ng s quyt nh cui cng v vn ny.
iu 15: S bin bn
15.1 Tt c cuc hp ca i hi ng c ng, Hi ng qun tr
phi c ghi vo S bin bn.
15.2 Cc bo co ca thnh vin Hi ng qun tr cng c lu gi
cng bo co ti chnh hng nm ca Cng ty v nhng vn bn
gc khc theo quy nh ca Ch tch Hi ng qun tr .
15.3 Bin bn cc cuc hp phi c ch k ca ch to v th k cuc
hp.
15.4 Tr nhng ngi theo quy nh ca php lut ng nhin c
quyn xem s Bin bn v cc ti liu theo iu 15.2, nhng
ngi khc mun xem s bin bn v nhng ti liu ny phi c
s ng ca Ch tch Hi ng qun tr.
15.5 S bin bn v cc ti liu khc theo iu 15.2 c lu gi cng
vi s ng k c ng.
iu 16: Hi ng qun tr
16.1 Hi ng qun tr l c quan qun l ca Cng ty do i
hi ng c ng Cng ty bu ra, s thnh vin Hi ng qun tr
do i hi ng c ng Cng ty quyt nh.
16.2 Hi ng qun tr c ton quyn nhn danh Cng ty
quyt nh mi vn lin quan n mc ch, quyn li
ca Cng ty, tr nhng vn thuc thm quyn ca i hi ng
c ng.
16.3 Hi ng qun tr c cc quyn v nhim v sau:
14

16.3.1 Quyt nh chin lc pht trin ca Cng ty;


16.3.2 Kin ngh loi c phn v tng s c phn c quyn
cho bn ca tng loi;
16.3.3 Quyt nh cho bn c phn mi trong phm vi s c
phn c quyn cho bn ca tng loi; quyt nh huy ng thm
vn theo hnh thc khc;
16.3.4 Quyt nh phng n u t;
16.3.5 Quyt nh gii php pht trin th trng, tip th v
cng ngh; thng qua hp ng mua, bn, cho vay v hp ng
khc c gi tr bng hoc ln hn 50% tng gi tr ti sn c ghi
trong s k ton ca Cng ty;
16.3.6 B nhim, min nhim, cch chc Gm c v cn b
qun l quan trng khc ca Cng ty; quyt nh mc lng v li ch
khc ca cc cn b qun l ;
16.3.7 Quyt nh c cu t chc, quy ch qun l ni b
Cng ty, quyt nh thnh lp Cng ty con, lp chi nhnh, vn
phng i din v vic gp vn, mua c phn ca Doanh nghip
khc;
16.3.8 Trnh bo quyt ton ti chnh hng nm ln i hi
ng c ng;
16.3.9 Kin ngh mc c tc c tr, quyt nh thi hn
v th tc tr c tc hoc x l cc khon l pht sinh trong qu
trnh kinh doanh;
16.3.10 Quyt nh gi cho bn c phn v tri phiu ca
Cng ty; nh gi ti sn gp vn khng phi l tin Vit Nam, ngoi
t t do chuyn i, vng;
16.3.11 Duyt chng trnh, ni dung ti liu phc v hp i
hi ng c ng, triu tp hp i hi ng c ng hoc thc
hin cc th tc hi kin i hi ng c ng thng qua
quyt nh;
15

16.3.12 Quyt nh mua li khng qu 10% s c phn bn


ca tng loi;
16.3.13 Kin ngh vic t chc li hoc gii th Cng ty;
16.3.14 Thnh vin hi ng qun tr c quyn yu cu Gim
c, ph Gim c iu hnh Cng ty, cn b qun l cc n v
khc trong Cng ty cung cp cc thng tin v ti liu v tnh hnh
ti chnh, hot ng kinh doanh ca Cng ty v ca cc n v
trong Cng ty;
16.3.15 Chu trch nhim trc i hi ng c ng v
nhng sai phm trong qun l, vi phm iu l, vi phm php lut,
gy thit hi cho cng ty./.
16.4 Hi ng qun tr thng qua quyt nh bng biu
quyt ti cuc hp, ly kin bng vn bn hoc hnh thc khc.
Mi thnh vin Hi ng qun tr c mt phiu biu quyt.
16.5 Cuc hp Hi ng qun tr c tin hnh khi c t 2/3
tng s thnh vin tham d v c ghi y vo s bin bn.
Quyt nh ca Hi ng qun tr c thng qua nu c a s
thnh vin d hp chp thun. Trng hp s phiu ngang nhau th
quyt nh cui cng thuc v pha c kin ca Ch tch Hi
ng qun tr.
16.6 Cuc hp Hi ng qun tr phi c ghi y vo
s bin bn. Ch ta v th k phi lin i chu trch nhim v tnh
chnh xc v trung thc ca bin bn hp Hi ng qun tr.
16.7 Thnh vin Hi ng qun tr phi l ngi c cc
iu kin sau:
- C nng lc hnh vi dn s theo quy nh.
- C sc kh, c phm cht o c tt, trung thc, lim
khit, hiu bit php lut.
- L c ng ca cng ty c s hu c phn t 1% vn iu
l tr ln, hoc ngi c nhm c ng c s hu 10% vn iu l
16

cng ty tr ln u quyn tham gia ng c i hi c ng bu


thnh vin HQT, hoc ngi khc c trnh chuyn mn, kinh
nghim trong qun l kinh doanh hoc trong ngnh, ngh kinh
doanh ch yu ca Cng ty.
- Thnh vin HQT c th kim nhim cc chc v qun l,
iu hnh khc ca cng ty do HQT quyt nh.
Mi c ng ch c php gii thiu mt ng c vin. i hi
ng c ng bu thnh vin Hi ng qun tr theo nguyn tc
nh sau: mi c ng tham d i hi ng c ng ch c php
la chn mt ng c vin v nhng ng c vin t phiu cao nht
s trng c vo Hi ng qun tr. Trng hp cn thit, i hi ng
c th tin hnh thm cuc b phiu xc nh xong thnh
phn Hi ng qun tr. i hi ng c ng khng cn th tc
b phiu trong trng hp c nhm c ng i din 2/3 vn iu
l nht tr v danh sch cc thnh vin Hi ng qun tr. Khi ,
nhng ngi trong danh sch ny ng nhin trng ng c u vin Hi
ng qun tr.
16.8 Nhim k ca Hi ng qun tr l 04 nm. Trong thi
gian nhim k ca Hi ng qun tr, i hi ng c th xem xt
bi min mt thnh vin Hi ng qun tr nu c nhm c ng
i din t nht 30% vn iu l yu cu. Thnh vin hi ng
qun tr s b bi min nu c nhm c ng i din t nht 60%
vn iu l yu cu. i hi ng c ng tin hnh bu b sung
khi khuyt mt thnh vin Hi ng qun tr.
16.9 Cc trng hp min nhim, bi nhim thnh vin Hi
ng qun tr trong nhim k.
a.

Thnh vin Hi ng qun tr ng nhin b mt t cch

thnh vin trong trng hp b mt, hn ch nng lc hnh vi dn s;


b.

Khi h t chc. Tuy nhin, thnh vin Hi ng qun tr

khng c t chc nu lut php khng cho php hoc i hi ng


17

c ng yu cu thnh vin phi gii quyt nhng vn tn


ng ca Cng ty;
c.

Thnh vin Hi ng qun tr b bi nhim do vi phm

nghim trng iu l Cng ty hoc c hnh vi khc gy nh hng


xu n hot ng bnh thng ca Cng ty.
16.10 Trng hp s thnh vin Hi ng qun tr b gim qu
1/3 so vi s quy nh ti iu l Cng ty, th Hi ng qun tr
phi triu tp hp i hi ng c ng trong thi hn khng qu
60 ngy bu b sung thnh vin Hi ng qun tr.
iu 17: Ban Kim sot
17.1 Ban Kim sot Cng ty gm c 3 thnh vin do i hi
ng c ng bu ra, c nhim k nh nhim k ca Hi ng
qun tr, trong c 01 thnh vin c chuyn mn v k ton. Trng Ban kim sot phi l c ng Cng ty.
17.2 Thnh vin Hi ng qun tr, Gim c, ngi c lin
quan ca thnh vin Hi ng qun tr, ca Gim c, K ton trng; ngi ang b truy cu trch nhim hnh s hoc ang phi
chp hnh hnh pht t hoc b To n tc quyn hnh ngh v
phm cc ti bun lu, lm hng gi, bun bn hng gi, kinh doanh
tri php, trn thu, la di khch hng khng c lm thnh vin
Ban Kim sot.
17.3 Ban kim sot c cc quyn v nhim v sau y:
17.3.1 Kim tra tnh hp l, hp php trong qun l, iu
hnh hot ng kinh doanh, trong ghi chp s k ton v bo co
ti chnh;
17.3.2 Thm nh bo co ti chnh hng nm ca Cng ty,
kim tra tng vn c th lin quan n qun l, iu hnh
hot ng ca Cng ty khi xt thy cn thit hoc theo quyt
nh ca i hi ng c ng, theo yu cu ca c ng, nhm
c ng s hu trn 10% c phn ph thng;
18

17.3.3 Thng xuyn thng bo vi Hi ng qun tr v kt


qu hot ng tham kho kin ca Hi ng qun tr trc khi
trnh cc bo co, kt lun v kin ngh ln i hi ng c ng;
17.3.4 Bo co i hi ng c ng v tnh chnh xc,
trung thc, hp php ca vic ghi chp, lu gi chng t v lp s k
ton, bo co ti chnh, cc bo co khc ca Cng ty, tnh trung
thc, hp php trong qun l, iu hnh hot ng kinh doanh ca
Cng ty;
17.3.5 Kin ngh bin php b sung, sa i, ci tin c
cu t chc qun l, iu hnh hot ng kinh doanh ca Cng ty;
17.3.6 Khng c tit l b mt ca Cng ty./.
iu 18 : Quyn v ngha v ca Ch tch Hi ng qun
tr
18.1 Ch tch Hi ng qun tr do Hi ng qun tr bu
ra trong s thnh vin Hi ng qun tr.
18.2 Ch tch Hi ng qun tr c cc quyn hn v nhim
v sau y:
18.2.1 Lp chng trnh, k hoch hot ng ca Hi ng
qun tr;
18.2.2 Chun b chng trnh, ni dung, cc ti liu phc v
cuc hp; triu tp v ch ta cuc hp Hi ng qun tr;
18.2.3 T chc vic thng qua quyt nh ca Hi ng qun tr
di hnh thc khc;
18.2.4 Theo di qu trnh t chc thc hin cc quyt nh
ca Hi ng qun tr;
18.2.5 Ch ta cc cuc hp i hi ng c ng;
18.3 Ch tch Hi ng qun tr c quyn triu tp hp Hi ng
qun tr.
18.3.1 Mi qu phi hp t nht mt ln, trong trng hp cn thit
c th hp bt thng;
19

18.3.2 Theo ngh ca Ban kim sot.


18.4 Trng hp Ch tch Hi ng qun tr vng mt hoc
mt kh nng thc hin nhim v c giao, th thnh vin c Ch
tch Hi ng qun tr u quyn s thc hin cc quyn v nhim
v ca Ch tch Hi ng qun tr. Trng hp khng c ngi c u
quyn th cc thnh vin cn li chn mt ngi trong s h tm thi
gi chc Ch tch Hi ng qun tr.
iu 19 : Ngi i din theo php lut ca Cng ty
Gim c cng ty l ngi i din theo php lut. Cc giy
t giao dch phi ghi r iu .
iu 20 : Gim c Cng ty
20.1 Hi ng qun tr b nhim mt ngi trong s h hoc ngi
khc lm Gim c Cng ty.
20.2 Gim c ng u Ban gim c Cng ty, l ngi iu
hnh hot ng hng ngy ca Cng ty v chu trch nhim trc Hi
ng qun tr v vic thc hin cc quyn v nhim v c giao.
20.3 Gim c Cng ty c cc quyn v nhim v sau y:
20.3.1 Quyt nh v tt c cc vn lin quan n hot ng
hng ngy ca Cng ty;
20.3.2 T chc thc hin cc quyt nh ca Hi ng qun tr;
20.3.3 T chc thc hin k hoch kinh doanh v phng n u t
ca Cng ty;
20.3.4 Kin ngh phng n b tr c cu t chc, quy ch qun l ni
b Cng ty;
20.3.5 B nhim, min nhim, cch chc cc chc danh qun l
trong Cng ty, tr cc chc danh do Hi ng qun tr b nhim,
min nhim cch chc;
20.3.6 Quyt nh lng v ph cp i vi ngi lao ng trong
Cng ty, k c cn b qun l thuc thm quyn b nhim ca
Gim c.
20

iu 21 : Tuyn dng lao ng


21.1 Hi ng qun tr Cng ty n nh mc ti a tng s
nhn vin v qu lng Cng ty. Gim c cng ty c quyn t do
thu lao ng theo nhu cu ca Cng ty trn c s nh mc .
Ring i vi cc chc v quan trng ca Cng ty nh K ton trng
v mt s chc v khc do Hi ng qun tr Cng ty quy nh,
Gim c phi thng qua Hi ng qun tr Cng ty trc khi b
nhim hay k hp ng.
21.2 Ban gim c Cng ty c trch nhim tun th cc quy
nh php lut v lao ng trong vic s dng lao ng ca Cng
ty. Ban gim c c quyn ra ni quy Cng ty v cc nhn vin
Cng ty phi tun theo ni quy Cng ty. Ni quy ny phi c s ph
chun ca Hi ng qun tr Cng ty trc khi ban hnh.
Chng III
Ti chnh

iu 22: Th l quyt ton, tr c tc v lp qu


22.1 Nm quyt ton bt u t ngy 1 thng 1 v kt thc
vo ngy 31 thng 12 hng nm, ring nm u tin hot ng bt
u t ngy ra hot ng v kt thc vo ngy 31 thng 12 cng
nm. Trong thi hn 90 ngy k t ngy kt thc nm ti chnh,
Cng ty phi gi bo co ti chnh hng nm c i hi ng c
ng thng qua n c quan thu v c quan ng k kinh
doanh. Tm tt ni dung bo co ti chnh hng nm phi c thng bo
n tt c c ng.
22.2 Vic lp qu theo quy nh ca php lut do i hi
ng c ng Cng ty quyt nh. Hng nm sau khi thc hin
cc ngha v ti chnh i vi Nh nc, li nhun c phn b nh
sau:
-

Qu d tr bt buc: 5%
21

Qu phc li tp th: 3%

Qu pht trin sn xut kinh doanh: 10%

Qu khen thng: 2%
22.3 Sau khi quyt ton, trch lp cc loi qu v thanh ton

cc khon n n hn phi tr, i hi ng Cng ty quyt nh tr


c tc cho cc c ng trn c s vn gp. Cng ty ch tr c tc
cho c ng khi Cng ty kinh doanh c li, hon thnh ngha v np
thu theo quy nh ca php lut v ngay khi tr ht s c tc nh,
Cng ty vn thanh ton cc khon n v cc ngha v ti sn khc n
hn phi tr, ng thi vn m bo vn cho hot ng Cng ty.
22.4 Hi ng qun tr lp danh sch c ng c nhn c
tc, xc nh mc c tc c tr i vi tng phn, thi hn v
hnh thc tr chm nht 30 ngy trc mi ln tr c tc. Thng bo
v tr c tc phi c gi n tt c cc c ng chm nht 15
ngy trc khi thc hin tr c tc. Trong thng bo ghi r tn Cng
ty, tn, a ch ca c ng, s c phn tng loi ca c ng,
mc c tc i vi tng c phn v tng s c tc m c ng
c nhn, thi im v phng thc tr c tc.
C ng chuyn nhng c phn ca mnh trong thi gian
gia thi im kt thc lp danh sch c ng v thi im tr
c tc, th ngi chuyn nhng l ngi nhn c tc t Cng ty.
iu 23: Ti sn Cng ty, thay th c ng, gp vn lin
doanh, th chp v bn ti sn c nh ca Cng ty
23.1 Trong trng hp mt c ng cht hoc chm dt hot
ng, nhng ngi tha k (i vi th nhn) hoc nhng ngi,
hay t chc c thay th theo quyt nh ca c quan c thm
quyn (i vi php nhn) ca c ng ny phi ch nh mt
ngi duy nht lm i din cho nhng c phn ca c ng qu
c. Ngi i din ny c Cng ty coi l ngi s hu nhng c

22

phn ca c ng cht hoc chm dt hot ng v c quyn,


ngha v nh cc c ng khc trong Cng ty.
23.2 Vic th chp hoc bn ti sn c nh c tr gi bng
t 30% vn iu l ca Cng ty tr ln hay dng vn Cng ty lin
doanh, mua c phn doanh nghip khc phi c thng qua ti i
hi ng c ng Cng ty.

23.3 Ti sn ca Cng ty phi c s

dng ph hp vi mc tiu hot ng ca Cng ty v chc nng ca


tng loi ti sn.
Cc c ng khng c quyn s hu ring i vi cc ti sn
ca Cng ty, k c nhng ti sn h gp vn vo vn iu l.
Chng IV
iu khon cui cng

iu 24: Bn, sp nhp, chuyn i v gii th Cng ty, phng


thc thanh l ti sn.
24.1 Vic bn, sp nhp hoc chuyn i hnh thc Cng ty phi
c i hi bt thng Cng ty xem xt v ch c quyn quyt
nh nu c nhm c ng s hu 2/3 vn iu l tr ln tn
thnh.
24.2 Vic gii th Cng ty theo quy nh ca php lut.
24.3 Khi gii th Cng ty, vic thanh l ti sn ca Cng ty theo phng
thc sau:
a.

i hi ng Cng ty lp ra Ban thanh l ti sn Cng ty. Ban

ny hot ng theo quy nh ca i hi ng c ng Cng ty.


b.

Sau khi thanh ton ht cc khon n, cc ti sn cn li ca

Cng ty c chia li cho cc c ng hoc bn ti sn ly tin chia.


iu 25: Ph sn Cng ty
25.1 Khi Cng ty gp kh khn hoc b thua l trong hot
ng kinh doanh n mc ti mt thi im tng s tr gi cc ti
sn cn li ca Cng ty khng thanh ton tng s cc khon n n
hn th Cng ty lm vo tnh trng ph sn.
23

25.2 Trong trng hp thc hin cc bin php khc phc


kh khn v ti chnh thanh ton cc khon n n hn, k c
hon n m Doanh nghip vn khng thot khi tnh trng mt kh
nng thanh ton cc khon n n hn, Gim c phi thng bo cho
Ch tch Hi ng qun tr. Gim c hoc Ch tch Hi ng
qun tr np n n To n ni t tr s chnh ca Doanh
nghip yu cu gii quyt vic tuyn b ph sn ca Doanh nghip.
Khi , Gim c v Ch tch Hi ng qun tr khng c php t b
trch nhim ca mnh.
Cc thnh vin khc c quyn yu cu ph sn theo quy nh
ca lut ph sn. Trnh t v th tc ph sn thc hin theo cc quy
nh ca php lut v ph sn.
iu 26: Gii quyt tranh chp gia cc c ng Cng ty
26.1 Mi tranh chp lin quan n hot ng ca Cng ty
gia cc c ng Cng ty c gii quyt trc ht bng thng lng
ho gii gia cc bn tranh chp. Trng hp khng thng lng, ho
gii c th mt bn hay cc bn s a v vic ra Ban ho gii.
26. 2 Ban ho gii gm 03 chuyn gia php l khng phi l c
ng Cng ty hoc ngi thn thuc ca bt c c ng Cng ty no c
lin quan n tranh chp .
i hi ng Cng ty c ra cc thnh vin Ban ho gii sau khi
h ng bng vn bn.
Trong vng 20 ngy, k t khi nhn nhim v, Ban ho gii
phi a ra phn quyt v v vic tranh chp, trng hp phc tp c
th ko di nhng khng qu 02 thng.
Th lao thnh vin Ban ho gii do Cng ty i th 50% v
cc bn tranh chp i th theo nguyn tc phn chia u nhau
phn cn li.
Hi ng qun tr v Ban Gim c Cng ty c trch nhim
to cc iu kin Ban ho gii lm vic.
24

26.3 Phn quyt ca Ban ho gii c hiu lc bt buc vi cc


bn tranh chp. Vic xem xt li hoc cng nhn phn quyt ca Ban
ho gii ti To n trong mi trng hp u do bn khng tun theo phn
quyt Ban ho gii chu n ph.
iu 27: iu khon cui cng
iu l ny gm 27 iu, c lp thnh 8 bn, c ton
th cc c ng thng qua ngy 12 thng 05 nm 2005 v c
sa i, b sung ti i hi ng c ng thng nin nm 2012
ngy 20/4/2012 ca Cng ty c phn Xy lp v Thng mi H
Ni.
Ch k ca cc thnh vin hi ng qun tr

1. H v tn: V Hong Vn

2. H v tn: Nguyn nh Hng

3. H v tn: c Quyn

4. H v tn: V Xun Thanh

25