Vous êtes sur la page 1sur 5

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan.


1.

Jelaskan empat faedah Penyelidikan Tindakan bagi para pendidik


i
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ii
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
iii__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
iv__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2.

Jelaskan empat langkah untuk membentuk soal selidik yang berkesan.


i
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ii __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
iii__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
iv__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.

Reka bentuk kajian ialah rancangan bagaimana sesuatu sampel kajian dibahagikan
serta bagaimana data dikutip untuk dianalisis.
Buat analisis dua bentuk kaedah kajian beserta dengan contoh yang releven
i. __________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ii
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.

Temu bual adalah alat pengumpulan data untuk memperolehi maklumat dalam
sesuatu kajian.
Taksirkan jenis-jenis temu bual dengan contoh.
i.

Temu bual berstruktur


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ii.

Temu bual semi struktur


______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10

11

No. Kod : PSV3133


BAHAGIAN B
Jawab dua soalan sahaja.
1.

Bincangkan
aspek-aspek perbandingan dalam dua pendekatan Penyelidikan
Pendidikan yang diamalkan di sekolah.
Pendekatan

Kualitatif

Kuantitatif

Aspek

Reka bentuk Pembolehubah


Metodologi/Kaedah
Pelaksanaan kajian

2.

Huraikan aspek-aspek yang perlu ada pada kertas cadangan serta terangkan secara
terperinci kandungannya.

3.

Proses pengumpulan data adalah salah satu proses yang penting dalam kajian
tindakan. Berikan satu contoh kajian tindakan serta huraikan kaedah mengutip data.

12