Vous êtes sur la page 1sur 18

Strokes

Radical

Encoding

ONE Unicode:

Meaning

Reading-J

Reading-R

Position-J

Position-R

KANGXI RADICAL
U+2F00 UTF-8: E2 one, horizontal stroke

ichi

tatebou

ten

no

nokanmuri

BC
80 RADICAL
KANGXI
LINE Unicode:
U+2F01 UTF-8: E2 vertical stroke
BC
81 RADICAL
KANGXI
DOT Unicode:
U+2F02 UTF-8: E2 dot
BC 82 RADICAL
KANGXI
SLASH Unicode:
U+2F03 UTF-8: E2 diagonal sweeping stroke
BC
83 USE
PRIVATE
AREA-E731
Unicode: U+E731

diagonal sweeping stroke

kanmuri

kanmuri

UTF-8: EE
9C B1
KANGXI
RADICAL
SECOND Unicode:
U+2F04 UTF-8: E2 the second

otsu

BC 84
CJK
RADICAL
SECOND TWO
Unicode: U+2E83

the second

otsu

hanebou

ni

nabebuta

hito

person

ninben

hen

person

hitoyane

kanmuri

hitoashi

ashi

iru

hachi

hachigashira

UTF-8:
BA 83
KANGXIE2
RADICAL
HOOK Unicode:
U+2F05 UTF-8: E2 vertical stroke with a hook
BC
85 RADICAL
KANGXI
TWO Unicode:
U+2F06 UTF-8: E2 two
BC
86 RADICAL
KANGXI
LID Unicode:
U+2F07 UTF-8: E2 lid, top
BC
87 RADICAL
KANGXI
MAN Unicode:
U+2F08 UTF-8: E2 person
BC
CJK88
RADICAL

PERSON Unicode:
U+2E85 UTF-8: E2
BA 85
CJK UNIFIED

IDEOGRAPH201A2 Unicode:
U+201A2
(U+D840

U+DDA2)
UTF-8:
KANGXI RADICAL
LEGS Unicode:
U+2F09 UTF-8: E2 human legs
BC
89 RADICAL
KANGXI
ENTER Unicode:
U+2F0A UTF-8: E2 to enter

BC
8A RADICAL
KANGXI

BC
8B USE
PRIVATE

EIGHT Unicode:
U+2F0B UTF-8: E2 eight
AREA-E707
Unicode: U+E707
UTF-8: EE 9C 87

!1

eight

KANGXI RADICAL
DOWN BOX
Unicode: U+2F0C

to enclose

keigamae

kamae, keigamae

wakanmuri

kanmuri

nisui

hen

kinyou

tsukuri

kazekanmuri

kanmuri

kannyou

nyou

katana

rittou

tsukuri

chikara

tsutsumigamae , kamae, tsutsumigamae

saji

tsukuri

box

hakogamae

kamae, hakogamae

to conceal, hide

kakushigamae

kamae, hakogamae

juu

boku

fushizukuri

tsukuri

gandare

tare

mu

mata

UTF-8: E2
BC 8C
KANGXI
RADICAL
COVER Unicode:
U+2F0D UTF-8: E2 cover, crown
BC 8D RADICAL
KANGXI
ICE Unicode:
U+2F0E UTF-8: E2 ice
BC
8E RADICAL
KANGXI
TABLE Unicode:
U+2F0F UTF-8: E2 table
BC 8F
CJK
RADICAL
TABLE Unicode:
U+2E87 UTF-8: E2 wind
BA
87 RADICAL
KANGXI
OPEN BOX
Unicode: U+2F10

container, open box

UTF-8: E2
BC 90
KANGXI
RADICAL
KNIFE Unicode:
U+2F11 UTF-8: E2 knife, sword
BC
CJK91
RADICAL

KNIFE TWO
Unicode: U+2E89
UTF-8: E2 BA 89
POWER Unicode:
U+2F12 UTF-8: E2 power
BC
92 RADICAL
KANGXI
WRAP Unicode:
U+2F13 UTF-8: E2 to wrap
BC 93 RADICAL
KANGXI
SPOON Unicode:
U+2F14 UTF-8: E2 spoon
BC 94 RADICAL
KANGXI

RIGHT OPEN BOX

KANGXI RADICAL

Unicode: U+2F15
UTF-8: E2 BC 95
HIDING
ENCLOSURE
Unicode:RADICAL
U+2F16
KANGXI
TEN Unicode:
U+2F17 UTF-8: E2 ten
BC
97 RADICAL
KANGXI
DIVINATION
Unicode: U+2F18

oracle

UTF-8:
BC 98
KANGXIE2
RADICAL
SEAL Unicode:
U+2F19 UTF-8: E2 stamp, seal
BC 99 RADICAL
KANGXI
CLIFF Unicode:
U+2F1A UTF-8: E2 cliff
BC 9A RADICAL
KANGXI
PRIVATE Unicode:
U+2F1B UTF-8: E2 private, Katakana Mu
BC 9B RADICAL
KANGXI
AGAIN Unicode:
U+2F1C UTF-8: E2 again, right hand
BC 9C

!2

knife, sword

KANGXI RADICAL

!3

KANGXI RADICAL
MOUTH Unicode:
U+2F1D UTF-8: E2 mouth

kuchihen

hen

Unicode: U+2F1E

kunigamae

kamae, kunigamae

hen

border, territorial boundaries

UTF-8: E2
BC 9E
KANGXI
RADICAL
EARTH Unicode:
U+2F1F UTF-8: E2 earth
BC
9F USE
PRIVATE

tsuchi

earth

tsuchihen

man, scholar, samurai

samurai

man, scholar, samurai

samuraikanmuri

AREA-E744
Unicode: U+E744
UTF-8: EE
9D 84
KANGXI
RADICAL
SCHOLAR
Unicode: U+2F20
UTF-8:
E2USE
BC A0
PRIVATE
AREA-E734
Unicode: U+E734

kanmuri

UTF-8:
9C B4
KANGXIEE
RADICAL
GO Unicode:
U+2F21 UTF-8: E2 to follow

nomata

natsuashi

yuube

dai

onna

onnahen

ko

BC
A1 RADICAL
KANGXI
GO SLOWLY
Unicode: U+2F22

to go slowly

ashi

hen

kohen

hen

ukanmuri

kanmuri

sun

sunzukuri

tsukuri

shou

UTF-8:
BC A2
KANGXIE2
RADICAL
EVENING Unicode:
U+2F23 UTF-8: E2 evening
BC
A3 RADICAL
KANGXI

WOMAN Unicode:

ENCLOSURE

mouth

UTF-8: EE
9C A3
KANGXI
RADICAL

BIG Unicode:

kuchi

AREA-E723
Unicode: U+E723

BC 9D USE
PRIVATE

U+2F24 UTF-8: E2 large, big


BC A4 RADICAL
KANGXI
U+2F25 UTF-8: E2 woman
BC
A5 USE
PRIVATE
AREA-E732
Unicode: U+E732

woman

UTF-8: EE
9C B2
KANGXI
RADICAL
CHILD Unicode:
U+2F26 UTF-8: E2 child, son
BC A6 USE
PRIVATE
AREA-E721
Unicode: U+E721

child, son

UTF-8: EE
9C A1
KANGXI
RADICAL
ROOF Unicode:
U+2F27 UTF-8: E2 roof, house
BC A7 RADICAL
KANGXI
INCH Unicode:
U+2F28 UTF-8: E2 inch, (2.25 cm)
BC A8 USE
PRIVATE
AREA-E737
Unicode: U+E737

inch, (2.25 cm)

UTF-8: EE
9C B7
KANGXI
RADICAL
SMALL Unicode:
U+2F29 UTF-8: E2 small
BC A9

CJK RADICAL
SMALL ONE
Unicode: U+2E8C

small

shoukanmuri

kanmuri

lame leg

dainomageashi

tsukuri

shikabane

tare

sprout

kusanome

mountain

yama

mountain

yamahen

hen

mountain

yamakanmuri

kanmuri

winding river

magarigawa

river

sanbongawa

takumi

takumihen

hen

onore

haba

habahen

hen

kan

itogashira

UTF-8:
E2 BA 8C
CJK
RADICAL
3

LAME THREE
Unicode: U+2E90
UTF-8: E2 BA 90
KANGXI RADICAL
CORPSE Unicode:
U+2F2B UTF-8: E2 corpse, awning
BC
AB RADICAL
KANGXI

SPROUT Unicode:
U+2F2C UTF-8: E2
BC AC
KANGXI RADICAL

MOUNTAIN
Unicode: U+2F2D
UTF-8: E2 BC AD
PRIVATE USE

AREA-E750
Unicode: U+E750
UTF-8: EE 9D 90
Shift-JIS:
F9F5
PRIVATE USE

AREA-E751
Unicode: U+E751
UTF-8: EE 9D 91
Shift-JIS:
F9F6
KANGXI RADICAL

RIVER Unicode:
U+2F2E UTF-8: E2
BC AE
CJK UNIFIED

IDEOGRAPH-5DDD
Unicode: U+5DDD
UTF-8: E5 B7 9D
X0213: 1-32-78

!4

Shift-JIS:RADICAL
90EC
KANGXI
WORK Unicode:
U+2F2F UTF-8: E2 work, carpenter, skill
BC AF USE
PRIVATE
AREA-E739
Unicode: U+E739
ONESELF Unicode:
U+2F30 UTF-8: E2 self

BC
B0 RADICAL
KANGXI

BC B1 USE
PRIVATE

work, carpenter, skill

UTF-8: EE
9C B9
KANGXI
RADICAL

TURBAN Unicode:
U+2F31 UTF-8: E2 cloth
AREA-E705
Unicode: U+E705

cloth

UTF-8: EE
9C 85
KANGXI
RADICAL
DRY Unicode:
U+2F32 UTF-8: E2 to dry, shield
BC B2
CJK
RADICAL
THREAD Unicode:
U+2E93 UTF-8: E2 young, slight
BA 93

KANGXI RADICAL
DOTTED CLIFF
Unicode: U+2F34

Unicode: U+2F35

UTF-8:
BC B6
KANGXIE2
RADICAL

madare

tare

to move, stretch

rennyou

nyou

folded hands

nijuuashi

ashi

igurumi

yumi

yumihen

hen

keigashira

pig s head

keigashira

pig s head

keigashira

sanzukuri

tsukuri

gyouninben

hen

grass

kusakanmuri

kanmuri

road, walk, to advance

shinnyou

nyou

village, country, city

oozato

tsukuri

hill, mound

kozatohen

hen

Katakana Tsu

tsu

kanmuri

heart, mind, spirit

risshinben

hen

LONG STRIDE
UTF-8:
BC B5
KANGXIE2
RADICAL

slanting roof

UTF-8:
BC B4
KANGXIE2
RADICAL

TWO HANDS
Unicode: U+2F36
SHOOT Unicode:
U+2F37 UTF-8: E2 javelin
BC
B7 RADICAL
KANGXI
BOW Unicode:
U+2F38 UTF-8: E2 bow in archery
BC
B8 USE
PRIVATE
AREA-E752
Unicode: U+E752

bow in archery

UTF-8: EE
9D 92
KANGXI
RADICAL
SNOUT Unicode:
U+2F39 UTF-8: E2 pig s head

BC B9
CJK
RADICAL

UTF-8:
E2 BA 95
CJK RADICAL

UTF-8: E2
BA 94
KANGXI
RADICAL
BRISTLE Unicode:

STEP Unicode:

SNOUT TWO
Unicode: U+2E95
SNOUT ONE
Unicode: U+2E94

U+2F3A UTF-8: E2 hair-style, light rays


BC BA RADICAL
KANGXI
U+2F3B UTF-8: E2 step, stride, street, to go
BC BB
CJK
RADICAL

GRASS ONE
Unicode: U+2EBE
UTF-8: E2 BA BE
CJK RADICAL

SIMPLIFIED WALK
Unicode: U+2ECC
UTF-8: E2 BB 8C
CJK RADICAL

CITY Unicode:
U+2ECF UTF-8: E2
BB 8F
CJK RADICAL

MOUND TWO
Unicode: U+2ED6
UTF-8: E2 BB 96
CJK RADICAL

SMALL TWO
Unicode: U+2E8D
UTF-8: E2 BA 8D
CJK RADICAL

!5

HEART ONE
Unicode: U+2E96
UTF-8: E2 BA 96

CJK RADICAL
3

HAND Unicode:
U+2E98 UTF-8: E2
BA 98

hand

tehen

hen

water

sanzui

hen

beast

kemonohen

hen

kokoro

heart, mind, spirit

shitagokoro

ashi

spear, weapon

hoko

to

todare

tare

te

shinyou

activity, to strike, hit

bokuzukuri

tsukuri

activity, to strike, hit

bokuzukuri

tsukuri

bun

masuzukuri

tsukuri

onozukuri

tsukuri

hou

houhen

hen

munyou

CJK RADICAL
3

WATER ONE
Unicode: U+2EA1
UTF-8: E2 BA A1
CJK RADICAL

DOG Unicode:
U+2EA8 UTF-8: E2
BA A8

KANGXI RADICAL
HEART Unicode:
U+2F3C UTF-8: E2 heart, mind, spirit
BC BC
CJK
RADICAL
HEART TWO
Unicode: U+2E97
UTF-8: E2
BA 97
KANGXI
RADICAL
HALBERD
Unicode: U+2F3D
UTF-8: E2
BC BD
KANGXI
RADICAL
DOOR Unicode:
U+2F3E UTF-8: E2 door
BC BE USE
PRIVATE
AREA-E742
Unicode: U+E742

door

UTF-8:
9D 82
KANGXIEE
RADICAL
HAND Unicode:
U+2F3F UTF-8: E2 hand
BC BF RADICAL
KANGXI
BRANCH Unicode:
U+2F40 UTF-8: E2 branch
BD 80 RADICAL
KANGXI

RAP Unicode:
U+2F41 UTF-8: E2
BD 81
CJK RADICAL RAP

!6

Unicode: U+2E99
UTF-8: E2 BA 99
KANGXI RADICAL

SCRIPT Unicode:

DIPPER Unicode:

U+2F42 UTF-8: E2 literature, letters


BD
82 RADICAL
KANGXI
U+2F43 UTF-8: E2 big dipper, ladle, 18 liters
BD 83 RADICAL
KANGXI

AXE Unicode:

SQUARE Unicode:

U+2F44 UTF-8: E2 axe


BD 84 RADICAL
KANGXI
U+2F45 UTF-8: E2 direction, flag
BD 85 USE
PRIVATE
AREA-E712
Unicode: U+E712

direction, flag

UTF-8: EE
9C 92
KANGXI
RADICAL
NOT Unicode:
U+2F46 UTF-8: E2 not
BD 86

KANGXI RADICAL
SUN Unicode:
U+2F47 UTF-8: E2 sun, day, time

hi

hihen

hirabi

tsuki

tsukihen

nikuzuki

ki

kihen

akubi

tomeru

BD 87 USE
PRIVATE
AREA-E708
Unicode: U+E708

sun, day, time

hen

hen

hen

gatsuhen

hen

rumata

tsukuri

nakare

kuraberu

ke

uji

kigamae

kamae, kigamae

mizu

UTF-8: EE
9C 88
KANGXI
RADICAL
SAY Unicode:
U+2F48 UTF-8: E2 to say
BD
88 RADICAL
KANGXI
MOON Unicode:
U+2F49 UTF-8: E2 moon, month, period
BD
CJK89
RADICAL
MOON Unicode:
U+2E9D UTF-8: E2 moon, month, period
BA
9D USE
PRIVATE

AREA-E758
Unicode: U+E758
UTF-8: EE 9D 98

Shift-JIS:
FA40
KANGXI RADICAL

BD 8A USE
PRIVATE

TREE Unicode:
U+2F4A UTF-8: E2 tree, wood
AREA-E720
Unicode: U+E720
LACK Unicode:
U+2F4B UTF-8: E2 to lack, yawn
BD
8B RADICAL
KANGXI
STOP Unicode:
U+2F4C UTF-8: E2 to stop
BD 8C RADICAL
KANGXI
DEATH Unicode:
U+2F4D UTF-8: E2 death & dying, to decompose
BD
8D USE
PRIVATE

DO NOT Unicode:

U+2F4E UTF-8: E2 lance shaft, action


BD 8E RADICAL
KANGXI
U+2F4F UTF-8: E2 not, mother
BD
8F RADICAL
KANGXI
COMPARE
Unicode: U+2F50

to compare

UTF-8:
BD 90
KANGXIE2
RADICAL
FUR Unicode:
U+2F51 UTF-8: E2 hair
BD 91 RADICAL
KANGXI
CLAN Unicode:
U+2F52 UTF-8: E2 family, clan
BD 92 RADICAL
KANGXI
STEAM Unicode:
U+2F53 UTF-8: E2 steam, air
BD 93 RADICAL
KANGXI
WATER Unicode:
U+2F54 UTF-8: E2 water
BD 94

!7

death & dying, to decompose

UTF-8: EE
9C 83
KANGXI
RADICAL

gatsu

AREA-E703
Unicode: U+E703
WEAPON Unicode:

tree, wood

UTF-8: EE
9C A0
KANGXI
RADICAL

meat, flesh

KANGXI RADICAL
FIRE Unicode:
U+2F55 UTF-8: E2 fire

hi

fire

hihen

hen

fire

rekka

ashi

tsume

claw, nail

tsumekanmuri

kanmuri

claw, nail

tsumekanmuri

kanmuri

chichi

to mix

kou

split wood

shouhen

hen

kata

split wood

katahen

hen

fang, canine tooth

kiba

ushi

ushihen

hen

inu

ouhen

hen

altar, festival, religious service

shimesuhen

hen

net

amigashira

BD 95 USE
PRIVATE
AREA-E709
Unicode: U+E709
UTF-8:
EE 9C 89
CJK
RADICAL
FIRE

Unicode: U+2EA3

KANGXI RADICAL

UTF-8: E2 BA A3

CLAW Unicode:
U+2F56 UTF-8: E2 claw, nail

BD
CJK96
RADICAL

UTF-8:
E2U+722B
BA A4
Unicode:

PAW ONE
Unicode: U+2EA4
UTF-8: E7 88 AB
X0213: 2-80-10
KANGXI RADICAL
FATHER Unicode:
U+2F57 UTF-8: E2 father
BD 97 RADICAL
KANGXI
DOUBLE X
Unicode: U+2F58
UTF-8:
BD 98
KANGXIE2
RADICAL
HALF TREE
TRUNK Unicode:

U+2F59
UTF-8: E2
KANGXI RADICAL

BD
9A USE
PRIVATE

SLICE Unicode:
U+2F5A UTF-8: E2 split wood
AREA-E718
Unicode: U+E718
UTF-8: EEUSE
9C 98
PRIVATE
AREA-E755
Unicode: U+E755
UTF-8: EE
9D 95
KANGXI
RADICAL
COW Unicode:
U+2F5C UTF-8: E2 cow
BD 9C USE
PRIVATE
AREA-E748
Unicode: U+E748

cow

UTF-8:
9D 88
KANGXIEE
RADICAL
DOG Unicode:
U+2F5D UTF-8: E2 dog
BD
9D USE
PRIVATE
AREA-E733
Unicode: U+E733
UTF-8: EE 9C B3

jewelry, jeweled king

Shift-JIS:
F9D8
CJK
RADICAL
4

SPIRIT TWO
Unicode: U+2EAD
UTF-8: E2 BA AD
Unicode: U+34C1

!8

UTF-8: E3 93 81
X0213: 2-84-72

CJK RADICAL OLD


4

Unicode: U+2EB9

KANGXI RADICAL

UTF-8: E2 BA B9

BD 9F USE
PRIVATE

darkness

gen

tama

uri

kawara

amai

umareru

mochiiru

ta

rice paddy

tahen

hen

bolt of cloth

hiki

hikihen

hen

sickness

yamaidare

tare

outspread legs, departure

hatsugashira

kanmuri

shiro

white

hakuhen

hen

skin, hide

kegawa

sara

melon

UTF-8: EE
9D 93
KANGXI
RADICAL
TILE Unicode:
U+2F61 UTF-8: E2 tile
BD A1 RADICAL
KANGXI

LIFE Unicode:

kanmuri

AREA-E753
Unicode: U+E753

U+2F5F UTF-8: E2 jewelry

SWEET Unicode:

oikanmuri

JADE Unicode:

PROFOUND
Unicode: U+2F5E
UTF-8:
BD 9E
KANGXIE2
RADICAL

old, old-age

U+2F62 UTF-8: E2 sweet


BD
A2 RADICAL
KANGXI
U+2F63 UTF-8: E2 birth, to be born, live
BD A3 RADICAL
KANGXI
USE Unicode:
U+2F64 UTF-8: E2 to use
BD
A4 RADICAL
KANGXI
FIELD Unicode:
U+2F65 UTF-8: E2 rice paddy
BD
A5 USE
PRIVATE
AREA-E738
Unicode: U+E738
UTF-8: EE
9C B8
KANGXI
RADICAL
BOLT OF CLOTH
Unicode: U+2F66
UTF-8:
E2 BD A6
CJK
RADICAL
BOLT OF CLOTH
Unicode: U+2EAA bolt of cloth
UTF-8: E2
BA AA
KANGXI
RADICAL
SICKNESS
Unicode: U+2F67
UTF-8:
BD A7
KANGXIE2
RADICAL
DOTTED TENT
Unicode: U+2F68
UTF-8:
BD A8
KANGXIE2
RADICAL
WHITE Unicode:
U+2F69 UTF-8: E2 white
BD A9 USE
PRIVATE
AREA-E706
Unicode: U+E706
UTF-8: EE
9C 86
KANGXI
RADICAL

SKIN Unicode:
U+2F6A UTF-8: E2
BD AA

KANGXI RADICAL
DISH Unicode:
U+2F6B UTF-8: E2 plate, bowl
BD AB

!9

KANGXI RADICAL
5

EYE Unicode:
U+2F6C UTF-8: E2
BD AC

eye

me

eye

mehen

hen

eye

yokome

kanmuri

halberd

hoko

halberd

hokohen

hen

ya

yahen

hen

ishi

ishihen

hen

hen

kanmuri

hen

PRIVATE USE
5

AREA-E726
Unicode: U+E726
UTF-8: EE 9C A6
Shift-JIS: USE
F9CB
PRIVATE

AREA-E759
Unicode: U+E759
UTF-8: EE 9D 99
Shift-JIS:
FA41
KANGXI RADICAL

SPEAR Unicode:
U+2F6D UTF-8: E2
BD AD
PRIVATE USE

AREA-E710
Unicode: U+E710
UTF-8: EE 9C 90
Shift-JIS:RADICAL
F9B5
KANGXI
ARROW Unicode:
U+2F6E UTF-8: E2 arrow

BD
AE USE
PRIVATE

UTF-8:
9D 89
KANGXIEE
RADICAL

AREA-E749
Unicode: U+E749

arrow

STONE Unicode:
U+2F6F UTF-8: E2 stone
BD
AF USE
PRIVATE
AREA-E713
Unicode: U+E713

stone

UTF-8: EE
9C 93
KANGXI
RADICAL
SPIRIT Unicode:
U+2F70 UTF-8: E2 altar, festival, religious service

shimesu

BD B0 RADICAL
KANGXI
TRACK Unicode:
U+2F71 UTF-8: E2 footprint
BD
B1 RADICAL
KANGXI

juunoashi

nogihen

ana

anakanmuri

tatsu

to stand

tatsuhen

fang, canine tooth

kiba

GRAIN Unicode:
U+2F72 UTF-8: E2 grain
BD
B2 RADICAL
KANGXI
CAVE Unicode:
U+2F73 UTF-8: E2 hole, cave
BD B3 USE
PRIVATE
AREA-E700
Unicode: U+E700

hole, cave

UTF-8: EE
9C 80
KANGXI
RADICAL
STAND Unicode:
U+2F74 UTF-8: E2 to stand
BD B4 USE
PRIVATE
AREA-E741
Unicode: U+E741
UTF-8:
EEUSE
9D 81
PRIVATE

AREA-E766
Unicode: U+E766
UTF-8: EE 9D A6
Shift-JIS: FA4E

!10

PRIVATE USE
5

AREA-E719
Unicode: U+E719
UTF-8: EE 9C 99

fang, canine tooth

kibahen

water

shitamizu

net

amigashira

net

amigashira

clothing

koromohen

not

munyou

take

takekanmuri

kome

komehen

ito

itohen

mizugame

amime

hitsuji

hitsuji

hane

hen

kanmuri

hen

kanmuri

hen

hen

Shift-JIS:
F9BE
CJK
RADICAL
5

WATER TWO
Unicode: U+2EA2
UTF-8: E2 BA A2
CJK RADICAL EYE

Unicode: U+2EAB
UTF-8: E2 BA AB
Unicode: U+26270

__U+D858
U+DE70__ UTF-8:
F0 A6 89 B0
X0213:
2-84-73
CJK RADICAL

CLOTHES
Unicode: U+2EC2
UTF-8: E2 BB 82
CJK RADICAL

CHOKE Unicode:
U+2E9B UTF-8: E2
BA 9B
KANGXI RADICAL
BAMBOO Unicode:
U+2F75 UTF-8: E2 bamboo

BD
CJKB5
RADICAL

BA AE RADICAL
KANGXI

BAMBOO Unicode:
U+2EAE UTF-8: E2 bamboo
RICE Unicode:
U+2F76 UTF-8: E2 rice
BD
B6 USE
PRIVATE
AREA-E722
Unicode: U+E722
SILK Unicode:
U+2F77 UTF-8: E2 thread
BD
B7 USE
PRIVATE
AREA-E715
Unicode: U+E715

thread

UTF-8: EE
9C 95
KANGXI
RADICAL
JAR Unicode:
U+2F78 UTF-8: E2 earthen jar
BD B8 RADICAL
KANGXI
NET Unicode:
U+2F79 UTF-8: E2 net
BD
B9 RADICAL
KANGXI
SHEEP Unicode:
U+2F7A UTF-8: E2 sheep
BD
CJKBA
RADICAL
RAM Unicode:
U+2EB7 UTF-8: E2 sheep
CJK
BA B7
COMPATIBILITY
IDEOGRAPH-FA1E
Unicode: U+FA1E
UTF-8: EF A8 9E

!11

rice

UTF-8: EE
9C A2
KANGXI
RADICAL

feather, wing

KANGXI RADICAL
FEATHER Unicode:
U+2F7B UTF-8: E2 feather, wing

hane

oikanmuri

shikoushite

raisuki

mimi

mimihen

fudezukuri

niku

shin

mizukara

itaru

OLD Unicode:
U+2F7C UTF-8: E2 old, old-age
BD
BC RADICAL
KANGXI
AND Unicode:
U+2F7D UTF-8: E2 and also
BD BD RADICAL
KANGXI
PLOW Unicode:
U+2F7E UTF-8: E2 plow

hen

hen

hen

hen

BD
BE RADICAL
KANGXI
EAR Unicode:
U+2F7F UTF-8: E2 ear
BD BF USE
PRIVATE
AREA-E728
Unicode: U+E728

ear

UTF-8: EE
9C A8
KANGXI
RADICAL
BRUSH Unicode:
U+2F80 UTF-8: E2 writing brush
BE 80 RADICAL
KANGXI
MEAT Unicode:
U+2F81 UTF-8: E2 flesh, meat
BE 81 RADICAL
KANGXI
MINISTER
Unicode: U+2F82

retainer, minister

UTF-8: E2
BE 82
KANGXI
RADICAL
SELF Unicode:
U+2F83 UTF-8: E2 self
BE 83 RADICAL
KANGXI
ARRIVE Unicode:
U+2F84 UTF-8: E2 to arrive, reach
BE
84
PRIVATE
USE
AREA-E714
Unicode: U+E714

to arrive, reach

UTF-8:
9C 94
KANGXIEE
RADICAL
MORTAR Unicode:
U+2F85 UTF-8: E2 mortar, quern

usu

shita

maiashi

fune

ship, boat

funehen

boundary

kon

iro

BE
85 RADICAL
KANGXI
TONGUE Unicode:
U+2F86 UTF-8: E2 tongue
BE
86 RADICAL
KANGXI
OPPOSE Unicode:
U+2F87 UTF-8: E2 contrary, to err
BE
87 RADICAL
KANGXI
BOAT Unicode:
U+2F88 UTF-8: E2 ship, boat
BE 88
PRIVATE
USE
AREA-E702
Unicode: U+E702
UTF-8: EE
9C 82
KANGXI
RADICAL
STOPPING
Unicode: U+2F89
UTF-8:
BE 89
KANGXIE2
RADICAL
COLOR Unicode:
U+2F8A UTF-8: E2 color
BE 8A

!12

BD BB RADICAL
KANGXI

KANGXI RADICAL
GRASS Unicode:
U+2F8B UTF-8: E2 grass, plant
BE 8B RADICAL
KANGXI

kusa

toragashira

mushi

mushihen

chi

to go

gyougamae

clothing

koromo

cover, west

nishi

cover, west

nishi

melon

uri

U+2F92 UTF-8: E2 to see

miru

tsuno

tsunohen

gen

gonben

tani

tanihen

mame

TIGER Unicode:
U+2F8C UTF-8: E2 tiger

kanmuri

hen

BE 8C RADICAL
KANGXI
INSECT Unicode:
U+2F8D UTF-8: E2 worm, insect, bug
BE 8D USE
PRIVATE
AREA-E729
Unicode: U+E729

worm, insect, bug

UTF-8: EE
9C A9
KANGXI
RADICAL
BLOOD Unicode:
U+2F8E UTF-8: E2 blood
BE
8E RADICAL
KANGXI

WALK
ENCLOSURE
Unicode: U+2F8F

, kamae, gyougamae

UTF-8: E2
BE 8F
KANGXI
RADICAL
CLOTHES
Unicode: U+2F90
UTF-8:
BE 90
KANGXIE2
RADICAL

WEST Unicode:
U+2F91 UTF-8: E2
BE 91
CJK RADICAL

WEST ONE
Unicode: U+2EC3
UTF-8: E2 BB 83
KANGXI RADICAL

MELON Unicode:

KANGXI RADICAL

&

U+2F60 UTF-8: E2
BD A0
SEE Unicode:
BE
92 RADICAL
KANGXI
HORN Unicode:
U+2F93 UTF-8: E2 horn, corner
BE
93
PRIVATE
USE
AREA-E745
Unicode: U+E745

hen

hen

hen

SPEECH Unicode:
U+2F94 UTF-8: E2 words, to speak, say
BE
94
PRIVATE
USE
AREA-E704
Unicode: U+E704

words, to speak, say

UTF-8:
9C 84
KANGXIEE
RADICAL
VALLEY Unicode:
U+2F95 UTF-8: E2 valley
BE 95
PRIVATE
USE
AREA-E740
Unicode: U+E740

valley

UTF-8:
9D 80
KANGXIEE
RADICAL
BEAN Unicode:
U+2F96 UTF-8: E2 bean
BE 96

!13

horn, corner

UTF-8:
9D 85
KANGXIEE
RADICAL

PRIVATE USE
AREA-E725
Unicode: U+E725

bean

mamehen

inoko

mujinahen

kai

kaihen

aka

hashiru

sounyou

ashi

ashihen

mi

mihen

kuruma

kurumahen

karai

shinnotatsu

shinnyou

mura

hiyominotori

hen

hen

hen

nyou

hen

hen

hen

UTF-8: EE
9C A5
KANGXI
RADICAL
PIG Unicode:
U+2F97 UTF-8: E2 pig
BE 97 RADICAL
KANGXI
BADGER Unicode:
U+2F98 UTF-8: E2 badger
BE 98 RADICAL
KANGXI
SHELL Unicode:
U+2F99 UTF-8: E2 shell, property, wealth
BE
99
PRIVATE
USE
AREA-E716
Unicode: U+E716

shell, property, wealth

UTF-8: EE
9C 96
KANGXI
RADICAL
RED Unicode:
U+2F9A UTF-8: E2 red
BE 9A RADICAL
KANGXI
RUN Unicode:
U+2F9B UTF-8: E2 to run
BE
9B USE
PRIVATE
AREA-E736
Unicode: U+E736

to run

UTF-8: EE
9C B6
KANGXI
RADICAL
FOOT Unicode:
U+2F9C UTF-8: E2 foot, leg
BE 9C
CJK
RADICAL

FOOT Unicode:
U+2ECA UTF-8:
E2 BB 8A
foot, leg

!14

KANGXI RADICAL
BODY Unicode:
U+2F9D UTF-8: E2 body
BE
9D USE
PRIVATE
AREA-E727
Unicode: U+E727
CART Unicode:
U+2F9E UTF-8: E2 vehicle, wheel, car

BE
9E
PRIVATE
USE

UTF-8:
9C A4
KANGXIEE
RADICAL

body

UTF-8: EE
9C A7
KANGXI
RADICAL

AREA-E724
Unicode: U+E724

vehicle, wheel, car

BITTER Unicode:
U+2F9F UTF-8: E2 bitter
BE
9F RADICAL
KANGXI
MORNING
Unicode: U+2FA0

Fifth zodiac sign, 79 A.M.

UTF-8: E2
BE A0
KANGXI
RADICAL
WALK Unicode:
U+2FA1 UTF-8: E2 to advance, move ahead
BE A1 RADICAL
KANGXI
CITY Unicode:
U+2FA2 UTF-8: E2 community
BE
A2 RADICAL
KANGXI
WINE Unicode:
U+2FA3 UTF-8: E2 sake jar, bird
BE A3

PRIVATE USE
AREA-E743
Unicode: U+E743

sake jar, bird

torihen

to separate

nogom

to separate

nogomehen

sato

village, (3.93 km)

satohen

retainer, minister

shin

contrary, to err

maiashi

mugi

kane

metal, gold, mineral

kanehen

long

nagai

mongamae

hill

kozato

to capture

reizukuri

furutori

ame

amekanmuri

ao

hen

hen

hen

hen

kamae, mongamae

tsukuri

kanmuri

UTF-8:
9D 83
KANGXIEE
RADICAL
DISTINGUISH
Unicode: U+2FA4
UTF-8: E2USE
BE A4
PRIVATE
AREA-E730
Unicode: U+E730
UTF-8: EE
9C B0
KANGXI
RADICAL
VILLAGE Unicode:
U+2FA5 UTF-8: E2 village, (3.93 km)
BE
A5 USE
PRIVATE
AREA-E735
Unicode: U+E735
UTF-8: EE
9C B5
KANGXI
RADICAL
MINISTER
Unicode: U+2F82
UTF-8: E2USE
BE 82
PRIVATE
AREA-E767
Unicode: U+E767
UTF-8:
EE 9D A7
CJK
RADICAL

SIMPLIFIED
WHEAT Unicode:
U+2EE8 UTF-8: E2 wheat
BB A8 RADICAL
KANGXI
GOLD Unicode:
U+2FA6 UTF-8: E2 metal, gold, mineral
BE A6 USE
PRIVATE
AREA-E717
Unicode: U+E717
UTF-8:
EE 9C 97
CJK
RADICAL
LONG ONE
Unicode: U+2ED1
UTF-8: E2
BB 91
KANGXI
RADICAL
GATE Unicode:
U+2FA8 UTF-8: E2 gate, door
BE A8 RADICAL
KANGXI
MOUND Unicode:
U+2FA9 UTF-8: E2
BE A9
KANGXI RADICAL

SLAVE Unicode:
U+2FAA UTF-8: E2
BE AA
KANGXI RADICAL

SHORT TAILED
BIRD Unicode:
U+2FAB UTF-8: E2 small bird
BE
AB RADICAL
KANGXI
RAIN Unicode:
U+2FAC UTF-8: E2 rain

BE
CJKAC
RADICAL

BLUE Unicode:

RAIN Unicode:
U+2ED7 UTF-8: E2 rain
BB 97 RADICAL
KANGXI
U+2FAD UTF-8: E2
BE AD

!15

blue, green

CJK RADICAL
8

10

10

10

10

BLUE Unicode:
U+2ED8 UTF-8: E2
BB 98

U+2FAE UTF-8: E2 wrong, non-

U+2EDF UTF-8: E2 food, to eat

Unicode: U+2EEB

sei

men

tsukurigawa

nameshigawa

nira

oto

oogai

kaze

tobu

shoku

kubi

kaori

uma

umahen

hone

honehen

hen

tsukuri

hen

hen

LEATHER Unicode:
U+2FB0 UTF-8: E2 leather
BE B0 USE
PRIVATE
AREA-E754
Unicode: U+E754

leather

UTF-8:
9D 94
KANGXIEE
RADICAL
LEEK Unicode:
U+2FB2 UTF-8: E2 leek
BE
B2 RADICAL
KANGXI
U+2FB3 UTF-8: E2 sound, noise
BE B3 RADICAL
KANGXI
U+2FB4 UTF-8: E2 head, page
BE B4 RADICAL
KANGXI
WIND Unicode:
U+2FB5 UTF-8: E2 wind
BE B5 RADICAL
KANGXI
FLY Unicode:
U+2FB6 UTF-8: E2 to fly
BE B6 RADICAL
KANGXI
EAT Unicode:
U+2FB7 UTF-8: E2 food, to eat
BE
B7 RADICAL
KANGXI
HEAD Unicode:
U+2FB8 UTF-8: E2 head
BE B8 RADICAL
KANGXI
FRAGRANT
Unicode: U+2FB9

scent

UTF-8: E2
BE B9
KANGXI
RADICAL
HORSE Unicode:
U+2FBA UTF-8: E2 horse
BE BA USE
PRIVATE
AREA-E746
Unicode: U+E746

horse

UTF-8:
9D 86
KANGXIEE
RADICAL
BONE Unicode:
U+2FBB UTF-8: E2 bone
BE
BB USE
PRIVATE
AREA-E711
Unicode: U+E711
UTF-8: EE 9C 91

!16

alike

U+2FAF UTF-8: E2 face, surface

LEAF Unicode:

shokuhen

BE
AF RADICAL
KANGXI

FACE Unicode:

SOUND Unicode:

arazu

SIMPLIFIED EVEN

THREE Unicode:

UTF-8: E2
BB AB
KANGXI
RADICAL

ao

BE
CJKAE
RADICAL EAT

WRONG Unicode:

BB
CJK9F
RADICAL J-

blue, green

KANGXI RADICAL

bone

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

KANGXI RADICAL
TALL Unicode:
U+2FBC UTF-8: E2 high

SACRIFICIAL WINE
Unicode: U+2FBF

Unicode: U+2FC0

tatakaigamae

kamae, mongamae

herbs

nioizake

tripod

reki

oni

nameshigawa

uo

uohen

hen

tori

shio

shika

mugi

asa

asakanmuri

kanmuri

ki

black

kuro

turtle

kame

U+2FC1 UTF-8: E2 demon


TANNED LEATHER
Unicode: U+2FB1

leather

UTF-8:
BE B1
KANGXIE2
RADICAL
FISH Unicode:
U+2FC2 UTF-8: E2 fish
BF 82
PRIVATE
USE
AREA-E747
Unicode: U+E747

fish

UTF-8:
9D 87
KANGXIEE
RADICAL
BIRD Unicode:
U+2FC3 UTF-8: E2 bird
BF 83 RADICAL
KANGXI
SALT Unicode:

DEER Unicode:

GHOST Unicode:

kanmuri

CAULDRON

BF 81 RADICAL
KANGXI

UTF-8: E2
BE BF
KANGXI
RADICAL

kamikanmuri

U+2FBE UTF-8: E2 fighting


BE
BE RADICAL
KANGXI

UTF-8:
BF 80
KANGXIE2
RADICAL

U+2FBD UTF-8: E2 long hair


BE BD RADICAL
KANGXI
FIGHT Unicode:

takai

HAIR Unicode:

BE BC RADICAL
KANGXI

U+2FC4 UTF-8: E2 salt


BF
84 RADICAL
KANGXI
U+2FC5 UTF-8: E2 deer
BF
85 RADICAL
KANGXI
WHEAT Unicode:
U+2FC6 UTF-8: E2 wheat
BF
86 RADICAL
KANGXI
HEMP Unicode:
U+2FC7 UTF-8: E2 hemp
BF
87
PRIVATE
USE
AREA-E701
Unicode: U+E701

hemp

UTF-8:
EE 9C 81
CJK
RADICAL
11

SIMPLIFIED
YELLOW Unicode:
U+2EE9 UTF-8: E2 yellow
BB A9 U+9ED2
Unicode:

11

UTF-8: E9 BB 92
X0213: 1-25-85
Shift-JIS: 8D95
Unicode: U+4E80

11

!17

UTF-8: E4 BA 80
X0213: 1-21-21
Shift-JIS: 8B54

KANGXI RADICAL
12

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

15

16

YELLOW Unicode:

KANGXI RADICAL

U+2FC8 UTF-8: E2
BF 88

kibi

kuro

embroider

nuitori

tooth

ha

kaeru

kanae

tuzumi

nezumi

hana

sei

ha

dragon

ryuu

turtle

kame

flute

yaku

n/a

n/a

n/a

BLACK Unicode:
U+2FCA UTF-8: E2 black
BF 8A RADICAL
KANGXI
EMBROIDERY
Unicode: U+2FCB
UTF-8:
E2 BF 8B
CJK
RADICAL
JSIMPLIFIED
TOOTH Unicode:

FROG Unicode:
U+2FCC UTF-8: E2 frog
TRIPOD Unicode:
U+2FCD UTF-8:

E2
BF 8DRADICAL
KANGXI

BF
8E RADICAL
KANGXI

U+2FC9 UTF-8: E2 millet

BF
8C RADICAL
KANGXI

ki

BF
89 RADICAL
KANGXI

MILLET Unicode:

U+2EED
UTF-8: E2
KANGXI RADICAL

yellow

tripod

DRUM Unicode:
U+2FCE UTF-8: E2 drum
RAT Unicode:
U+2FCF UTF-8: E2 rat, mouse
BF 8F RADICAL
KANGXI
NOSE Unicode:
U+2FD0 UTF-8: E2 nose
BF 90 RADICAL
KANGXI
EVEN Unicode:
U+2FD1 UTF-8: E2 alike
BF 91 RADICAL
KANGXI
TOOTH Unicode:
U+2FD2 UTF-8: E2 tooth
BF
92 RADICAL
KANGXI
DRAGON Unicode:
U+2FD3 UTF-8: E2
BF 93
KANGXI RADICAL

16

TURTLE Unicode:
U+2FD4 UTF-8: E2
BF 94
KANGXI RADICAL

17

FLUTE Unicode:
U+2FD5 UTF-8: E2
BF 95
IDEOGRAPHIC

n/a

ITERATION MARK
Unicode: U+3005
UTF-8: E3 80 85
X0213: 1-01-25

!18