Vous êtes sur la page 1sur 2

Centre Cvic

El Coll

LLIURAMENT DE TREBALLS

Centre Cvic Can Verdaguer


C. Piferrer, 94
08016 Barcelona
Tel. 93 276 80 77
Casal de Joves Guineueta
Pl. Ca nEnsenya, 4
08042 Barcelona
Tel. 93 359 40 00

Centre Cvic Can Verdaguer

16 CONCURS
DE CMIC DE
NOU BARRIS
Fins al 23 de maig de 2015

Illustraci Ariadna Reyes Fernndez

BASES DEL 16 CONCURS DE CMIC DE NOU BARRIS

1 Podran participar-hi tots els dibuixants del


mn aficionats, els quals podran escriure el
gui en la llengua prpia, i lhauran de traduir
al catal o al castell.
2 La temtica s lliure
3 Les obres seran dun mnim de dues pgines i
dun mxim de quatre, en blanc i negre o color,
de mida DIN A4 o DIN A3. Sentregar lobra
original acompanyada duna fotocpia (a
color o en blanc i negre segons loriginal). Totes
les pgines han de portar al revers el ttol de
lobra i el pseudnim.
4 Cada participant pot enviar un mxim de dues
obres, indites. No hi ha de figurar el nom de
lautor/a. Les seves dades personals (nom, cognoms, nmero de DNI, adrea, correu electrnic, telfon i edat) han dadjuntar-se en un full a
part a dins dun sobre, en el qual noms figurar
escrit el ttol de lobra, el pseudnim i la categoria a la qual pertany. Es poden presentar obres
individuals o conjuntes (guionista-dibuixant).
5 En cas que lobra ja hagus guanyat algun
altre premi, lorganitzaci es reserva el dret
de desqualificar-la o penalitzar lautor amb el
retorn ntegre dels imports en efectiu dels premis daquest concurs, si ja els hagus rebut.
6 Cada participant podr ser guardonat noms
per una de les seves obres presentades.
7 Hi haur diferents categories que aniran en
relaci amb ledat:
a. Categoria 1: de 9 a 15 anys
b. Categoria 2: de 16 anys en endavant
8 La data mxima dentrega de les obres s el
dia 23 de maig de 2015. El lloc dentrega ser
el Centre Cvic Can Verdaguer, c. Piferrer
94, 08016 BCN, tel. 93 276 80 77, o b el Casal de Joves Guineueta, pl. Ca nEnsenya, 4,
08042 BCN, tel. 93 359 40 00.
9 Hi haur tres premis per categoria. La dotaci
ser dun curs dun mes de durada a lescola
JOSO de Barcelona per al 1r i 2n premi de la
categoria 1. Alhora, per a la categoria 1 hi haur
un tal de compra de material de dibuix en un
establiment especialitzat (Vicen Piera) i per a
la categoria 2 hi haur un tal de compra de 50
per ser utilitzat a la botiga Norma Cmics,
un altre de 200 per utilitzar en un establiment
especialitzat en material de dibuix (Vicen Piera) i un altre de 200 (1r premi) i 100 (2n premi) per utilitzar a la llibreria Arkham cmics.

BASES DEL 16 CONCURSO DE CMIC DE NOU BARRIS

La quantitat fixada en el tal estar en relaci


amb el premi guanyat.

a. Per a la categoria 1

1r premi: 250 i un curs de cmic


a lescola JOSO
2n premi: 200 i un curs de cmic
a lescola JOSO
3r premi: 150

b. Per a la categoria 2

Norma Editorial, la Cpula i Ficomic dotaran amb un lot de cmics variats els treballs
guanyadors. Vicen Piera far entrega dun
petit obsequi als guanyadors.

1r premi: 450
2n premi: 350
3r premi: 250

10 La persona guanyadora de la categoria 2 tindr


la possibilitat de ser lautor/a del disseny de la
publicitat de la segent edici del concurs.
11 El jurat estar format per professionals qualificats del mn del cmic. En aquesta edici els
integrants del jurat sn membres de Ficomic,
Norma Editorial, Ediciones la Cpula i Arkham
cmics. El jurat es reserva el dret de declarar
desert algun dels premis o de proposar una
altra distribuci nominativa.
12 Els treballs guardonats quedaran al Centre Cvic Can Verdaguer, el qual en decidir la possible publicaci. La resta dobres podran ser
recollides al mateix centre a partir del dia 27
de juliol de 2015 amb prvia identificaci.
13 El centre cvic no es responsabilitzar de la devoluci per correu dels treballs no guanyadors.
14 Lentrega de premis tindr lloc al Centre Cvic Can Verdaguer el dissabte 20 de juny de
2015 a les 19.30 hores. El veredicte es donar
a conixer en aquell moment. El mateix dia
sinaugurar lexposici amb totes les obres
presentades. Lexposici es podr visitar fins
al 18 de juliol.
15 La participaci en la convocatria daquest
concurs implica lacceptaci daquestes bases. Lorganitzaci es reserva el dret, si cal,
dintroduir aquelles modificacions que cregui
necessries per a un millor funcionament del
concurs. Lorganitzaci no es fa responsable del
contingut de les obres presentades a concurs.
Centre Cvic Can Verdaguer, febrer de 2015

1 Podrn participar todos los y las dibujantes


del mundo, aficionados/as. Podrn escribir el
guin en su lengua propia traducindolo al cataln o castellano.
2 La temtica es libre.
3 Las obras sern de un mnimo de dos pginas y
un mximo de cuatro, en blanco y negro o color,
de tamao DIN A4 o DIN A3. Se entregar la
obra original acompaada de una fotocopia
(a color o blanco y negro segn original). Todas
las pginas llevarn, en el reverso, el ttulo y el
pseudnimo.
4 Cada participante podr enviar un mximo de
dos obras, inditas. No debe figurar el nombre del autor/a. Sus datos personales (nombre,
apellidos, n de DNI, direccin, mail, telfono
y edad) deben adjuntarse en una hoja a parte
dentro de un sobre, donde solo figurar escrito
el ttulo de la obra, el pseudnimo y la categora
a la que pertenece. Podrn presentarse obras
individuales o conjuntas (guionista-dibujante).
5 En caso de que la obra ya hubiera ganado algn otro premio, la organizacin se reserva el
derecho de descalificarla o penalizar al autor
con el reembolso ntegro de los importes en
efectivo de los premios recibidos en este concurso, si ya los hubiera recibido.
6 Cada participante podr ser premiado exclusivamente por una de sus obras presentadas.
7 Habr diferentes categoras segn la edad:
a. Categora 1: de 9 a 15 aos
b. Categora 2: de 16 aos en adelante
8 La fecha lmite de entrega de las obras ser
el 23 de mayo de 2015. El lugar de entrega
ser el Centre Cvic Can Verdaguer, calle
Piferrer 94-100, 08016 Barcelona; tel. 93 276
80 77, o el Casal de Joves Guineueta, pl. Ca
nEnsenya, 4, 08042 BCN; tel. 93 359 40 00.
9 Habr tres premios por categora. La dotacin
ser de un curso de un mes de duracin en la
escuela JOSO de Barcelona para el 1 y 2
premio de la categora 1. Asimismo, para la categora 1 habr un taln de compra de material
de dibujo en un establecimiento especializado
(Vicen Piera), y para la categora 2 habr un
taln de compra de 50 para ser utilizado en
Norma Cmics, otro de 200 para utilizar
en un establecimento especializado en material de dibujo (Vicen Piera) i otro de 200
(1er premio) i 100 (2 premio) para la librera
Arkham cmics.

La cantidad del taln se fijar en relacin con


el premio ganado:

a. Para la categora 1
1 premio: 250 y un curso de cmic
en la escuela JOSO
2 premio: 200 y un curso de cmic
en la escuela JOSO
3 premio: 150
b. Para la categora 2
1 premio: 450
2 premio: 350
3 premio: 250

Norma Editorial, la Cpula i Ficomic dotarn con un lote de cmics variados a los trabajos ganadores. Vicen Piera entregar un
pequeo obsequio a los ganadores.

10 La persona ganadora de la categora 2 tendr


la posibilidad de ser el autor/a del diseo de la
publicidad del concurso del prximo ao.
11 El jurado est formado por profesionales cualificados del mundo del cmic. En esta edicin
los integrantes del jurado son miembros de
Ficomic, Ediciones La Cpula, Norma editorial
i Arkham. El jurado se reserva el derecho de
declarar desierto alguno de los premios o de
proponer otra distribucin nominativa.
12 Los trabajos galardonados pasarn a ser propiedad del Centre Cvic Can Verdaguer, el
cual decidir su posible publicacin. El resto
de las obras podrn ser recogidas en el mismo centro a partir del 27 de julio de 2015 con
previa identificacin.
13 El centro cvico no se responsabilizar de la
devolucin por correo de los trabajos no ganadores.

14 La entrega de premios tendr lugar en el Centre Cvic Can Verdaguer el sbado 20 de junio de 2015 a les 19.30 horas. El veredicto se
dar a conocer en ese momento. Ese mismo
da se inaugurar la exposicin con todos los
trabajos presentados. La exposicin se podr
visitar hasta el 18 de julio.
15 La participacin en la convocatoria de este
concurso implica la aceptacin de estas bases. La organizacin se reserva el derecho, si
fuera necesario, de introducir aquellas modificaciones que crea necesarias para un mejor
funcionamiento del concurso. La organizacin
no se hace responsable del contenido de las
obras presentadas a concurso.
Centre Cvic Can Verdaguer, febrero de 2015