Vous êtes sur la page 1sur 97

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

PRA 3102: ASAS PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH


SINOPSIS
Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan
awal

kanak-kanak,

Kurikulum

Standard

Prasekolah

Kebangsaan,

Faktor

Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum, Pendekatan-pendekatan dalam Kurikulum,


Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di
Malaysia, teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di
pusat prasekolah, Pengelolaan Aktiviti Prasekolah, serta Perancangan Pengajaran
guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah
This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early
childhood education, the National Standard Preschool Curriculum, the affective
factors in the implimentation of curriculum, aproaches in curriculum, models of
overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in
Malaysia, teaching and learning techniques and techniques at presechools, the
organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the
preschools.

HASIL PEMBELAJARAN:
Setelah mengikuti unit ini, anda akan dapat:
1. Menjelaskan konsep kurikulum Pendidikan
Awal Kanak-kanak
2. Menterjemahkan kandungan Kurikulum
Standard Prasekolah Kebangsaan secara
umum dan spesifik kepada aktiviti
pembelajaran

RINGKASAN UNIT
1.0 Kurikulum Pendidikan Awal Kanakkanak
2.0 Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan
3.0 Faktor Keberkesanan Kurikulum
4.0 Pendekatan Dalam Kurikulum Standard
Prasekolah Kebangsaan

3. Merancang untuk menyepadukan alat-alat


sokongan yang boleh melaksanakan
kurikulum

5.0 Pendekatan-pendekatan lain di


Prasekolah
6.0 Model-model Program Prasekolah Luar
Negara dan kaitannya dengan
prasekolah di Malaysia

4. Mengamalkan kemahiran-kemahiran,
pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik
dalam pengajaran dan pembelajaran
prasekolah

7.0 Teknik-teknik Pengajaran


Pembelajaran Prasekolah
8.0 Pengelolaan Aktiviti Prasekolah

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Rangka Isi Pelajaran

Kurikulum Pendidikan Awal


Kanak-kanak

Kurikulum Standard
Prasekolah Kebangsaan

Faktor Keberkesanan
Kurikulum

PRA 3102

Pendekatan Dalam Kurikulum


Standard Prasekolah
Kebangsaan

PENGAJIAN KURIKULUM
DAN MODEL PRASEKOLAH

Pendekatan-pendekatan lain
di Prasekolah

Model-model Program
Prasekolah Luar Negara dan
kaitannya dengan prasekolah di
Malaysia

Teknik-teknik Pengajaran
Pembelajaran Prasekolah

Pengelolaan Aktiviti
Prasekolah

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Apa yang anda ketahui tentang Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak?

Tajuk 1
1.0

Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak

Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak

Mari kita mulakan perbincangan ini dengan menghayati secara ringkas


konsep asas kurikulum pendidikan awal kanak-kanak, proses pembentukan
kurikulum dan mengetahui model konseptual pendidikan prasekolah
kebangsaan secara terperinci. Seterusnya cuba anda kenal pasti asas
pertimbangan dan proses pembentukan kurikulum prasekolah di negara kita.

Perkataan pendidikan awal kanak-kanak diberikan pelbagai tafsiran oleh banyak pihak.
Antaranya, pendidikan awal kanak-kanak (early childhood) merujuk kepada kanak-kanak
yang berumur sejak lahir sehingga lapan tahun dan mendapat jagaan di taman asuhan atau
taman didikan, prasekolah atau sekolah rendah. Program seumpama itu dikendalikan oleh
pelbagai institusi yang berbeza-beza. Dewasa ini, kebanyakan ibu bapa telah menghantar
anak-anak mereka ke taman asuhan ekoran kesedaran terhadap kepentingan pendidikan
awal kanak-kanak selari dengan bertambahnya golongan wanita yang berkerjaya. Justeru
itu, pendidikan awal kanak-kanak wajar diberikan perhatian serius.
Konsep Kurikulum

Mari kita sama-sama cuba fahami apakah yang dimaksudkan dengan


kurikulum.

Terdapat banyak definisi kurikulum. Kurikulum boleh didefinisikan sebagai cara membantu
pendidik berfikir tentang kanak-kanak dan mengurus pengalaman kanak-kanak berdasarkan

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

program. Kurikulum juga boleh dimaksudkan semua pengalaman yang berlaku di sekolah.
Kurikulum merupakan bentuk penulisan yang dirancang untuk pembelajaran. Selain itu
kurikulum juga membawa pengertian senarai topik pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Cuba anda bandingkan pendapat beberapa tokoh tentang kurikulum di bawah ini.
Mengikut pandangan Dr Norhashimah Hashim dan Yahya Che Lah (2003), kurikulum adalah
rancangan pengajaran dan pembelajaran yang disusun bagi mencapai sesuatu matlamat
pendidikan. Menurut Feldman (1991) pula, kurikulum merupakan asas untuk mengajar dan
memberi maksud ke arah pendidikan. Manakala Catron dan Allen (1999) menjelaskan
bahawa kurikulum dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kurikulum nyata dan kurikulum
tersembunyi. Kurikulum nyata adalah pengajaran dan pembelajaran secara langsung
berkenaan pelbagai aspek perkembangan kanak-kanak seperti jasmani, emosi, rohani,
intelek, merancang aktiviti dan membuat penilaian. Kurikulum tersembunyi pula ialah perkara
yang dipelajari oleh kanak-kanak secara tidak langsung seperti tingkah laku kanak-kanak
secara tidak langsung seperti tingkah laku dan tindakan guru serta pengaruh persekitaran.
Zais (1979) menyatakan bahawa kurikulum sebagai satu set generalisasi yang saling berkait
secara logik, konsep, cadangan dan lain-lain yang mewakili satu pandangan sistematik
sesuatu fenomena kurikulum. Fungsi teori kurikulum ialah untuk memperkata, menjangka
dan menerangkan fenomena kurikulum dan sebagai polisi untuk panduan aktiviti kurikulum.
Mengikut Kerr J.K. (2002) konsep kurikulum merupakan semua jenis pembelajaran yang
dirancang dan dilaksanakan oleh sekolah sama ada dalam kumpulan atau secara individu di
dalam atau di luar sekolah.
Pakar-pakar pendidikan mentakrifkan kurikulum berasaskan rancangan bidang pendidikan.
Misalnya J.G.Saylor dan W.M Alexander (1974) mentakrifkan kurikulum sebagai rancangan
yang menyediakan semua peluang pembelajaran dengan tujuan memperoleh maklumat dan
objektif pendidikan di sekolah. Tyler (1950) mentafsirkan kurikulum sebagai pelajaran yang
dirancang, dikelola dan dilaksanakan oleh sekolah berdasarkan objektif yang ditentukan.

Sudahkah anda mendapat gambaran tentang konsep dan maksud


kurikulum? Cuba bandingkan kefahaman tentang konsep kurikulum hasil
daripada perbincangan ini dan bandingkan dengan konsep yang tertera di
bawah.

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Kurikulum dalam topik ini didefinisikan sebagai gagasan pola atau pelan untuk merancang
pengalaman pembelajaran yang melibatkan kanak-kanak. Secara umumnya kurikulum boleh
dimaksudkan sebagai perancangan untuk sesuatu pembelajaran. Kurikulum merangkumi
penyataan falsafah, matlamat, objektif, kandungan, aktiviti pembelajaran dan penilaian yang
mampu meningkatkan lagi keberkesanan pelaksanaannya. Semasa membentuk kurikulum
kita perlu mengambil kira tentang falsafah program.

Apakah falsafah berkenaan?

Pendidikan awal kanak-kanak di negara kita mengambil kira beberapa asas pembentukan
kurikulum.

Pertimbangan dan Proses Pembentukan Kurikulum


Menurut Feldman, J.R. (1991), terdapat lima komponen utama bagi membentuk sesebuah
kurikulum iaitu falsafah, matlamat dan objektif, isi kandungan, aktiviti pembelajaran dan
penilaian. Mari sama-sama kita membincangkannya satu persatu.
Falsafah
Bagi membentuk sesuatu kurikulum, falsafah perlu ditetapkan. Jika ingin menyediakan
kurikulum prasekolah maka falsafah pendidikan prasekolah wajar ditentukan terlebih dahulu.
Misalnya, falsafah prasekolah menggambarkan tujuan prasekolah, nilai dan kepercayaan
guru tentang bagaimana kanak-kanak belajar. Falsafah yang dipegang atau dirujuk oleh
guru prasekolah mampu mempengaruhi keputusan yang dibuat untuk kanak-kanak. Justeru,
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibentuk berteraskan kepada Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan Rukun Negara. Kedua-dua falsafah ini perlu diterjemahkan
mengikut kesesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. Pendidik dan penggubal
kurikulum perlu memahami hasrat negara yang dinyatakan dalam Rukun Negara dan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Setiap kurikulum yang dibentuk adalah untuk memenuhi
keperluan jangka panjang. Kesan daripada hasil kurikulum yang digubal akan melahirkan
generasi negara seperti mana yang dihasratkan dalam Rukun Negara dan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
Matlamat dan objektif
Matlamat dan objektif yang dibentuk merupakan panduan program bagi memulakan
pembelajaran yang diperlukan oleh kanak-kanak. Sehubungan itu, matlamat dan objektif
perlu ditulis dalam bentuk yang boleh dilihat oleh guru supaya guru dapat mengukur atau

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

menilai kurikulum yang ingin diperolehi. Guru pula perlu menyesuaikan objektif yang perlu
dicapai oleh kanak-kanak secara individu memandangkan kanak-kanak belajar pada tahap
yang berbeza-beza.
Isi Kandungan
Isi kandungan bagi sesuatu mata pelajaran yang dipilih merupakan maklumat berkaitan mata
pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran.
Aktiviti Pembelajaran
Aktiviti pembelajaran melibatkan aktiviti, bahan dan pengalaman yang dirancang untuk
kanak-kanak. Setiap aktiviti pembelajaran perlu dirancang supaya bersesuaian dengan
matlamat, objektif, isi kandungan dan kepelbagaian tahap kanak-kanak.
Penilaian
Penilaian adalah proses menilai sama ada matlamat dan objektif telah dicapai. Penilaian
boleh dijalankan secara tidak formal melalui kaedah pemerhatian. Senarai semak dan rekod
anekdot boleh digunakan sebagai kaedah pengumpulan maklumat pemerhatian. Penilaian
yang dibuat akan membantu guru melaksanakan proses penambahbaikan dari aspek
pedagogi. Penilaian merupakan komponen terakhir dalam proses pembentukan sesuatu
kurikulum sebagai langkah untuk mengukur keberkesanan pembelajaran.
Faktor Mempengaruhi Pembentukan dan Perubahan Kurikulum
Selain daripada mengetahui lima komponen utama bagi membentuk sesuatu kurikulum, kita
juga perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan atau perubahan
sesuatu kurikulum.

Kehendak dan Keperluan Pelajar

Merujuk kepada Teori Keperluan Maslow , faktor keperluan murid merangkumi keperluan
asas, keselamatan, kasih sayang, penghargaan kendiri dan kesempurnaan kendiri.
Kehendak dan keperluan pelajar perlu dipenuhi supaya menjamin konsep kendiri yang
positif sejajar dengan apa yang terkandung di dalam sesuatu kurikulum yang ingin

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

dirancang. Anda perlu faham bahawa keperluan individu juga perlu dipenuhi dari aspek
ilmu pengetahuan, peluang mengembangkan potensi dan minat secara menyeluruh dari
pelbagai aspek.

Kehendak dan Keperluan Negara

Bagaimana pula kehendak dan keperluan negara mempengaruhi pembentukan


kurikulum?
Kehendak dan keperluan negara adalah berkaitan dengan ideologi, budaya dan nilai di
dalam sesebuah masyarakat dan negara. Jika kita lihat di negara Malaysia pembentukan
kurikulum pendidikan haruslah mengutamakan kepelbagaian kaum yang pastinya dapat
mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Maka elemen yang dimasukkan di
dalam kurikulum adalah mengandungi unsur-unsur kebudayaan masyakarat serta nilai
yang diterima oleh semua. Ia juga wajar mementingkan keperluan negara untuk bersaing
dalam era globalisasi.

Kehendak Sarwa Jagat

Tahukah anda bahawa pembentukan sesuatu kurikulum juga mestilah memenuhi


kehendak sarwa jagat. Arus perubahan teknologi misalnya telah menuntut persaingan
positif di seluruh dunia. Aspek keseimbangan politik, kestabilan ekonomi serta teknologi
maklumat dan komunikasi merupakan asas pembangunan sesebuah negara. Asas
pembangunan sesebuah negara juga bergantung kepada bidang pendidikan. Maka
kurikulum pendidikan yang ideal akan menyediakan tenaga kerja yang berilmu
pengetahuan, berkemahiran, berketrampilan dan mempunyai jati diri untuk negara.
Justeru itu pembentukan sesuatu kurikulum perlulah memenuhi semua kehendak yang
telah kita bincangkan tadi.

Cuba anda fikirkan apakah peranan anda sebagai guru dalam proses
pelaksanaan kurikulum pendidikan? Secara ringkasnya, anda mesti ingat
bahawa anda merupakan golongan pelaksana yang akan menentukan
pembangunan sesebuah negara. Bagaimana anda harus berperanan?
Di sekolah, anda perlu bertindak sebagai fasilitator dalam kalangan murid-murid. Secara
tidak langsung anda menjadi idola atau role model kepada anak-anak didik anda. Maka

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

berikanlah bimbingan yang berkesan kepada semua murid supaya perkembangan mereka
dapat dijana secara seimbang dan menyeluruh.
Di dalam bilik darjah seseorang guru boleh melaksanakan kurikulum dengan berkesan
seperti mengadakan simulasi yang boleh menggalakkan aktiviti kemahiran berfikir dan
menggalakkan murid mengakses maklumat menggunakan kemahiran berfikir serta
menyelesaikan

masalah.

Aktiviti

seumpama

ini

dapat

membina

kemahiran

dan

mengembangkan ilmu pengetahuan secara praktikal.


Guru juga bertindak sebagai pentafsir kurikulum khususnya meneliti aspek-aspek falsafah,
rasional, objektif dan isi kandungan. Jika tafsiran yang dibuat tepat, maka sudah pasti
kurikulum dapat disampaikan dengan efektif. Selain itu guru merupakan perancang
kurikulum. Bagaimanakah guru menguruskannya? Guru dapat bertindak demikian dengan
menyediakan rancangan kerja tahunan, rancangan kerja semester, mingguan dan harian. Ini
sangat penting dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya bertepatan
dengan kehendak kurikulum, falsafah pendidikan kebangsaan serta matlamat Negara.

Adakah anda pernah melaksanakan aktiviti sebegini sepanjang kerjaya


anda? Jika ya, apakah perasaan anda setelah melihat keberkesanan
aktiviti tersebut? Sudah pasti anda telah melaksanakan kurikulum secara
berkesan, bukan? Syabas kepada anda di atas komitmen tersebut. Jika
sebaliknya? Cuba renungkan apakah perubahan yang perlu dilakukan?

Model Pembangunan Kurikulum

Setelah anda memahami dengan jelas mengenai pertimbangan dan proses pembentukan
kurikulum, sekarang cuba anda kenal pasti beberapa model pembangunan kurikulum yang
dicadangkan sejak kurun ke-20.
Model adalah panduan yang akan menjadi dasar pelaksanaan kurikulum. Program pula
bertindak sebagai asas kepada perancangan dasar yang akan digunakan oleh pendidik.
Sebagai contoh, setiap model mempunyai asas program yang menggabungkan teori
psikologi, perspektif ekologi dan falsafah sebagai rujukan. Teori psikologi dapat

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

membantu kita untuk memahami bagaimana kanak-kanak belajar. Manakala perspektif


ekologi pula memberikan panduan kepada kita tentang bagaimana pengaruh konteks
sosiobudaya boleh memberikan kesan kepada proses pembelajaran dan sosiolisasi kanakkanak.
Terdapat tiga teori psikologi yang mempengaruhi pembentukan model dan program dalam
pendidikan awal kanak-kanak. Ketiga-tiga teori psikologi tersebut adalah:
(a) Teori Kematangan (Teori Behavioris)
Menurut teori ini perkembangan dilihat sebagai hasil struktur kematangan individu itu
sendiri. Aspek perkembangan domain adalah hasil daripada genetik atau keturunan.
Teori kematangan ini masih mengekalkan manusia adalah sama dalam keadaan tertentu
sebab teori ini beranggapan manusia daripada spesis yang sama. Teori ini
berpandangan keturunan mempengaruhi kematangan dan pengajaran. Pendidik perlu
menyediakan pengalaman pembelajaran apabila kanak-kanak menunjukkan minat dan
betul-betul bersedia.
(b) Teori Tingkah Laku Persekitaran
Berdasarkan teori ini, perkembangan dilihat sebagai pengaruh daripada persekitaran dan
hasil tingkah laku. Prosesnya lebih kepada pengukuhan verbal, penanggapan dan
tingkah laku motor. Teori ini menekankan pengajaran menerusi arahan terus dengan
urutan matlamat dan penggunaan bahan.
(c) Teori Konstruktivis
Teori konstruktivis menghuraikan kanak-kanak berinteraksi dengan persekitaran dan
membina pengetahuannya sendiri. Konstruktivis melihat perkembangan adalah hasil
daripada tindakan pengalaman dengan cara manusia mentafsirkan, mengenal pasti atau
mengubahsuai pengalaman. Terdapat enam pengaruh utama yang membentuk interaksi
keseluruhan perkembangan individu iaitu:

interaksi keseluruhan perkembangan individu;

kematangan atau faktor genetik sahaja;

pengalaman atau input persekitaran;

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

tugas perkembangan menerusi interaksi individu dengan persekitarannya;

rundingan dengan orang lain; dan

interaksi dengan pengaruh sebelumnya.

Selain daripada teori psikologi yang banyak mempengaruhi model dan program
pendidikan awal kanak-kanak, perspektif ekologi pula melihat tingkah laku bukan sahaja
dipengaruhi oleh persekitaran tetapi juga mempengaruhi persekitaran itu sendiri. Ini
bermakna persekitaran yang terdekat dengan seseorang mempengaruhi dirinya lebih
kuat daripada sistem ekologi yang lebih jauh. Terdapat empat konteks ekologi yang
dialami oleh kanak-kanak dan kesan perkembangan yang saling bergantung seperti
yang disarankan oleh Bronfenbrenner iaitu:

Mikrosistem

Mikrosistem merupakan kuasa sosialisasi kanak-kanak yang kuat dan semerta terdiri
daripada ibu bapa, pengasuh, institusi sekolah, rakan sebaya, media dan komuniti.
Misalnya kanak-kanak mudah terikut-ikut dengan cara pertuturan ibu bapanya. Ibu
bapa merupakan individu yang terdekat kepada diri kanak-kanak. Gaya asuhan
mereka akan membentuk cara kanak-kanak berkomunikasi atau bertingkah laku.

Mesosistem

Mesosistem pula mempunyai perkaitan dengan mikrosistem yang melibatkan


interaksi ibu bapa-guru atau majikan-pengasuh kanak-kanak. Misalnya perbincangan
antara guru dan kedua ibu bapa untuk mengatasi masalah tingkah laku anak
akhirnya membawa perubahan tingkah laku kepada kanak-kanak. Maka kita harus
ingat bahawa interaksi ibu bapa dengan semua pihak akan turut mempengaruhi
pembentukan tingkah laku kanak-kanak.

Eksosistem

Ekosistem adalah terdiri daripada pekerjaan ibu bapa, pengurusan majlis tempatan,
ahli lembaga sekolah, perkhidmatan komuniti dan kerajaan tempatan. Ekosistem
mempengaruhi kanak-kanak secara tidak langsung. Misalnya kempen Rumahku
Syurgaku, Kempen Tangani Stress dan Cintai Bahasa Kita yang dianjurkan oleh

10

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

kerajaan akan mempengaruhi keluarga dan kanak-kanak. Contoh juga boleh dilihat
jika majikan tidak memberikan kebenaran kepada ibu/bapa untuk menghadiri majlis
konvokesyen kanak-kanak prasekolah. Jadi kanak-kanak akan merasa diri mereka
tidak disayangi atau tidak dihargai oleh ibu bapa. Sedangkan ketidakhadiran ibu/bapa
tersebut dipengaruhi oleh tindakan majikan. Jelaslah di sini pengaruh ekosistem
terhadap perkembangan sosioemosi kanak-kanak.

Makrosistem

Makrosistem terdiri daripada sosio ekonomi, ras/etnik, kawasan keadaan geografi,


agama dan budaya. Misalnya perubahan ekonomi membawa kepada perubahan
cara kehidupan keluarga dan masyarakat. Secara tidak langsung gaya pendidikan
kanak-kanak turut mengalami perubahan. Perspektif ekologi memberi kefahaman
kepada kita tentang hubungan yang kompleks terhadap pembentukan tingkahlaku.
Perspektif ini memberi amaran kepada kita agar berhati-hati apabila membuat
sesuatu keputusan dan penilaian. Perspektif memperlihatkan hubungkait dalam
kehidupan kanak-kanak. Kanak-kanak dan keluarga tidak lagi terpisah-pisah. Kanakkanak membawa sesuatu pengaruh rumah ke program pendidikan awal kanak-kanak
dan seterusnya program pendidikan awal kanak-kanak dibawa ke rumah.
.

Kronosistem

Persekitaran kita tidak kekal sama. Ia berubah mengikut peredaran masa. Sebagai
contoh, kelahiran bayi dalam sesebuah keluarga akan mempengaruhi tingkah laku
dan perkembangan kanak-kanak. Perkahwinan ibu dengan bapa tiri atau sebaliknya
turut juga memberikan kesan kepada perkembangan kanak-kanak.

Luangkan sedikit masa anda untuk menilai pula contoh model kurikulum
secara umum. Berikan ruang untuk berehat sebentar. Tenangkan fikiran
anda dan jamahlah sedikit minuman atau makanan untuk memberikan sedikit
tenaga kepada minda bagi meneruskan penerokaan modul ini. Anda pasti
boleh melakukannya

11

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

.
Model Kurikulum Tyler
Pembangunan model kurikulum Tyler (1950) adalah berasaskan kepada objektif dan proses.
Objektif pelajaran melibatkan perkembangan tingkah laku kendiri murid dan isi kandungan
mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku. Dalam perancangan dan pelaksanaan
pengajaran dan pembelajaran adakah pernyataan objektif pelajaran anda berdasarkan
objektif pelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum? Sekiranya demikian maka, anda perlu
mengambilkira empat perkara utama yang dicadangkan oleh Tyler dalam pembangunan
kurikulum sekolah.

Matlamat pendidikan yang harus dicapai

Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya

Kaedah pelaksanaan kurikulum

Penilaian

Model Kurikulum Taba


Taba (1945) berpendapat bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan kepada
logik penyelesaian masalah dan strategi pemusatan pelajar sebagai objektif utama.
Umumnya usul yang digariskan oleh Taba dalam pembangunan model kurikulum yang lebih
lengkap adalah seperti berikut :

Diagnosis atas permintaan kurikulum

Ringkasan objektif kurikulum

Pemilihan isi kandungan

Organisasi isi kandungan

Pemilihan pengalaman pembelajaran

Organisasi pengalaman pembelajaran

Pengukuhan dan penilaian

Kurikulum Trenda Kini


Tahukah anda bahawa kurikulum Trenda Kini merupakan kurikulum yang dinamik kerana
perkembangan

dan

perubahan

yang

pesat

dalam

bidang

pendidikan,

khasnya

perkembangan ICT diperkenalkan dalam kurikulum sekolah. Di Malaysia, kurikulum KBSR

12

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

dan KBSM mula dinilai dan diubahsuai bagi memenuhi keperluan semasa. Justeru,
Kurikulum Sekolah Bestari mula beroperasi sejak tahun 2000 dengan perubahan dalam
pelaksanaan mata pelajaran Matematik dan Sains yang menggunakan Bahasa Inggeris
sebagai bahasa pengantar mulai tahun 2003.

PROSES PEMBENTUKAN KURIKULUM


Kurikulum boleh dibahagikan kepada empat komponen yang saling berkait, iaitu objektifobjektif kurikulum, pengetahuan, pengalaman-pengalaman pembelajaran dan penilaian
kurikulum. Perkaitan di antara komponen-komponen ini digambarkan dalam rajah berikut :
Objektif-objektif kurikulum

Pengetahuan

Penilaian kurikulum

Pengalaman-pengalaman pembelajaran
Nilai model kurikulum tersebut menggambarkan empat soalan asas yang digunakan
dalam pembentukan sesuatu kurikulum baru, iaitu : Apakah objektif-objektifnya? Apakah
jenis kandungan yang akan digunakan? Apakah pengalaman-pengalaman yang harus
disediakan? Bagaimanakah hasilnya harus dinilai?
Majlis Sekolah-sekolah menunjukkan bahawa proses perancangan kurikulum meliputi
empat peringkat berikut :

Pemeriksaan yang teliti, berasaskan semua punca pengetahuan yang terdapat serta
penilaian tentang objektif-objektif pengajaran.

Perkembangan dan perlaksanaan secara percubaan di sekolah, tentang kaedah dan


juga bahan yang dianggap boleh mencapai objektif.

Pentaksiran sejauh manakah kerja-kerja perkembangan ini telah mencapai objekftifobjektifnya.

Peringkat akhir ialah, maklum semula tentang semua pengalaman yang diperoleh.

13

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Tujuan,

kandungan,

teknik-teknik

penyampaian

dan

pengalaman-pengalaman

pembelajaran serta cara penilaian biasanya dinyatakan secara eksplisit dalam suatu
dokumen bertulis. Oleh sebab kurikulum boleh memandu guru merancang kandungan, aras
kesukaran dan kadar kelajuan pengajarannya, guru sepatutnya mempunyai oemahaman
yang mendalam tentang kurikulum itu.
Peringkat yang akhir menunjukkan bahawa perkembangan kurikulum ialah satu proses
yang berputar. Proses ini boleh dianggap seperti rajah berikut :

OBJEKTIF
KAEDAH DAN BAHAN

PENTAKSIRAN

MAKLUM SEMULA

Proses Kurikulum
Satu lagi model proses kurikulum dikembangkan oleh Wheeler

yang juga

menekankan akan pentingnya tujuan, matlamat dan hasil yang utama iaitu perubahan
tingkah laku murid. Ia merupakan satu model yang amat berguna untuk rekabentuk
kurikulum.

1.Tujuan, matlamat dan objektif


pembelajaran

2. Pemilihan pengalaman
pembelajaran
3. Pemilihan isi atau
kandungan

5. Penilaian
4. Organisasi dan
integrasi
pengalaman,
pembelajaran dan
kandungan

14

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

OBJEKTIF-OBJEKTIF KURIKULUM
Antara objektif-objektif yang utama:

Berhasrat menghasilkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani.

Berhasrat membentuk insan yang berupaya berfikir secara logis, analitis, kreatif,
inovatif serta memiliki ilmu pengetahuan yang benar.

Bertujuan memperkembangkan potensi atau bakat serta keupayaan setiap individu.

Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menggalakkan untuk


membolehkan pembelajaran maksimum tercapai.

Membolehkan murid-murid mempelajari nilia-nilai murni melalui pelbagai jenis


matapelajaran seperti Pendidikan Agama Islam, Bahasa Melayu, Pendidikan Moral,
Sejarah, Geografi dan sebagainya.

Berhasrat menghasilkan indvidu yang berakhlak mulia serta bersifat progresif.

Berhasrat

menghasilkan

rakyat

Malaysia

yang

berilmu

pengetahuan

dan

berketerampilan agar dapat memberi sumbangan kepada negara.

berhasrat melahirkan insane yang beragama, mempunyai kemantapan jiwa dan


bersedia untuk berbakti.

Bertujuan melahirkan individu-individu yang memahami serta menghayati cara hidup


berdemokrasi.

Bertujuan memenuhi keperluan murid-murid terutama untuk mengembangkan


potensi atau bakat dan keupayaan mereka.
Aktiviti 1:
13. Jelaskan pertimbangan yang perlu ada dalam proses pembentukan
kurikulum?.
14. Bincangkan model pembangunan kurikulum dengan mengambil kira
pendapat pelbagai pihak?

15

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Tajuk 2
2.0

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sejarah Perkembangan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Baca dan hayatilah intipati yang terkandung dalam sejarah perkembangan


Kurikulum Standard Kebangsaan Prasekolah ini.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan telah dibentuk berteraskan kepada Falsafah


Pendidikan Kebangsaan. Penekanan diberi kepada bahasa merentas semua tunjang kerana
penguasaan bahasa amat penting dalam proses pembelajaran. Penguasaan kemahiran
bahasa diperolehi melalui kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
Kecekapan berbahasa akan membantu murid berfikir, memahami sesuatu konsep,
berimaginasi, melahirkan idea, berinteraksi dan berkomunikasi secara berkesan.
Pelaksanaan kurikulum secara bersepadu dirancang melalui pendekatan Amalan yang
Bersesuaian dengan Perkembangan Murid (ABP). Amalan yang Bersesuaian dengan
Perkembangan murid adalah satu pendekatan yang menekankan kepada penggunaan
kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur, perkembangan diri,
kebolehan, bakat serta minat murid. Pendekatan kurikulum yang berfokus kepada hasil
pembelajaran (outcome-based learning) memberi penekanan kepada apa yang murid perlu
tahu, faham dan buat serta amalkan hasil daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Ini
bermakna aktiviti pembelajaran memberi penekanan kepada apa yang harus diperolehi dan
dicapai oleh murid.
Anda perlu tahu bahawa, melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan
bersepadu, murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri berikut:
i.

kecekapan berbahasa dan berkomunikasi;

ii. kemahiran berfikir;


iii. berakhlak mulia dan beretika;
iv. berkeyakinan dan berdisiplin;
v. sihat dan cergas, berimaginatif, kreatif dan ekspresif.

16

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Berbekalkan kecekapan dan kemahiran di atas, murid sudah bersedia untuk ke sekolah
rendah. Adakah anda bersetuju? Kesediaan murid ke Tahun Satu amat bergantung kepada
pendedahan asas yang dibina di peringkat prasekolah. Ini menunjukkan betapa pentingnya
peranan anda sebagai guru prasekolah.
Rukun Negara
Lima prinsip Rukun Negara telah menjadi panduan, pegangan dan asas bagi guru-guru
mendidik kanak-kanak prasekolah kerana negara kita terdiri daripada masyarakat majmuk
dengan berbilang kaum yang mempunyai pelbagai cara hidup dan budaya, bahasa dan latar
belakang yang berbeza. Oleh itu, dalam proses pengajaran dan pembelajaran perkara yang
perlu diutamakan oleh guru ialah agar kanak-kanak dapat berkerjasama antara satu sama
lain dalam usaha untuk menerapkan semangat perpaduan pada peringkat asas lagi.
Perpaduan yang lebih erat, saling hormat menghormati dan menikmati kemakmuran negara
secara adil dan saksama diharapkan dapat dicapai sebaik mungkin. Justeru, setiap aktiviti
pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang agar prinsip-prinsip Rukun Negara dapat
direalisasikan.
Negara kita Malaysia sentiasa berhasrat hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di
kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta
masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara
adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya
yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden.
Mari baca dan hayati ikrar yang menjadi pegangan rakyat negara kita ini.
Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :

Kepercayaan kepada tuhan

Kesetiaan kepada raja dan negara

Keluhuran perlembagaan

Kedaulatan undang-undang

17

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Kesopanan dan kesusilaan

Cuba anda fikirkan bagaimanakan kelima-lima prinsip ini telah anda


praktikkan dalam kehidupan anda dan

juga dalam pengajaran dan

pembelajaran.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah
penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan.
FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal
sembilan tahun kemudiannya dicermin berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan
berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara, iaitu; Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru
(Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999).
Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat
tentang keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. FPK digambarkan sebagai
medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan
hasrat Negara melalui kurikulum yang dibentuk.
FPK menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan
Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun. Falsafah ini turut
memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam atau di
luar institusi pendidikan. Falsafah menggambarkan tujuan prasekolah, nilai dan kepercayaan
guru berkenaan bagaimana kanak-kanak belajar. Falsafah yang dipegang oleh para guru
prasekolah sangat mempengaruhi keputusan yang dibuat untuk kanak-kanak. Pendidikan
seharusnya memberi peluang individu untuk mengembang bakat, potensi dan kebolehan
mereka menerusi interaksi sosial dengan orang lain dan pragmatik.
FPK bermatlamat ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Gabungan
kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan modal insan yang dihasratkan oleh
negara Malaysia. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah....
Perkataan berterusan menunjukkan bahawa sistem pendidikan tidak terhenti sebegitu

18

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

sahaja, malahan berlangsung secara tekal dan dapat membuktikan kedinamikan pendidikan
berdasarkan keperluan individu, masyarakat dan negara dari semasa ke semasa. FPK
menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua rancangan dalam
bidang pendidikan. Misalnya, ...bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, .... Ia menjadi asas penentuan kurikulum,
ko-kurikulum dan citra guru yang diharap-harapkan. Variasi usaha pendidikan yang sedia
ada, direformasi secara mudah dan dilaksanakan ke arah mencapai matlamat pendidikan
negara dengan merujuk FPK tersebut.
FPK menjadi medium merealisasikan misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM); iaitu
membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia dan memenuhi
aspirasi negara kita. FPK menjadi rujukan para guru, para penggubal kurikulum dan kokurikulum di sekolah.
Setelah membaca anda maklumat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, adakah anda telah
memahami makna dan hasrat yang ingin dicapaikan melalui peranan anda sebagai
pelaksana dasar pendidikan? Sesungguhnya amat besar tanggungjawab kita sebagai
pendidik dalam usaha untuk merialisasikan hasrat dan tujuan ini. Marilah kita sama-sama
menanam azam untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan
tanggungjawab yang murni ini.

PENGENALAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Latar Belakang
Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sub-NKRA :

Untuk Peningkatan kadar penyertaan murid

prasekolah sebanyak 20% pada akhir tahun 2012 dengan memasukkan semua prasekolah
kerajaan dan swasta dalam sistem pendidikan kebangsaan.

Kronologi Penyemakan Kurikulum telah dilakukan seperi berikut:


1970an KEMAS dan Jabatan Perpaduan memulakan kelas prasekolah awam
1986 Buku Panduan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM
1992 KPM memulakan Prasekolah
1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia
2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK)
2008/9 KPK disemak semula

19

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

2010 Pelaksanan KSPK


Kenapa perlunya perubahan dan penyemakan terhadap kurikulum?

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) disemak semula untuk memastikan


kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan,
mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah

Sistem pendidikan Negara perlu memberi penekanan kepada:

Pembangunan modal insan

Penghasilan pelajar celik minda

Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat

Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan yang berfikiran


kritis, kreatif dan inovatif

Perubahan yang dilakukan:

Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan

Memperkukuhkan kemahiran berfikir, berkomunikasi, inovasi, kreativiti dan


keusahawanan.

Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa,


beretika, yakin diri, jati diri, daya kepimpinan, semangat patriotik, pegangan teguh
kepada ajaran agama

Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui


program prasekolah

Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan


menyeronokkan

Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1.

Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal bersandarkan kepada Falsafah


Pendidikan Kebangsaan di Malaysia:

20

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelak,
rohani, emosi dan jasmani berdasar kepada kepercayaan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberI sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

Matlamat KSPK
Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak
berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam
aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran
pembelajaran
yang
selamat,
menyuburkan
serta
aktiviti
yang
menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan
kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif
pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada
dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah
rendah kelak.

Objektif KSPK

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid berumur


4-6 untuk mencapai objektif berikut:
-

Jasmani:
Mempunyai tubuh badan yang sihat
Mempunyai kecergasan dan kemahiran fizikal asas
Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik
Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan
Menguasai kemahiran psikomotor asas kemahiran motor halus dan motor kasar

Emosi:
Mempunyai konsep kendiri yang positif
Mempunyai keyakinan diri
Mempunyai jati diri
Berani mencuba
Mempunyai kematangan emosi
Menghormati perasaan dan hak orang lain
Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan

21

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Intelek:
Berkomunikasi dengan baik (membaca, menulis dan bertutur) menggunakan bahasa
Malaysia
Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris
Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Cina (untuk yang berkenaan)
Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Tamil ( untuk yang berkenaan)
Memperolehi kemahiran proses sains asas
Memperolehi kemahiran matematik asas
Memperolehi kemahiran berfikir asas, kemahiran menaakul
Memperolehi kemahiran asas dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan
seharian murid
Mempunyai daya kreatif dan estetika
Menghargai keindahan alam dan warisan budaya

Rohani:
Mengamalkan nilai murni
Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama
Islam.

Sosial:
Berkebolehan berkomunikasi yang mantap.
Membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya.
Menyuarakan pandangan dan perasaan.
Bekerjasama dengan orang lain.

Fokus

pembelajaran berpusatkan murid


Kumpulan murid berumur 4-6 tahun
proses pengajararan- inkuiri penemuan
pendekatan bertema, bersepadu dan belajar melalui bermain.
prinsip Developmentaly Appropriate Practice (DAP) diutamakan
Penekanan Kurikulum dan Tahap Persekolahan dalam Kurikulum Transformasi:
perkembangan sosioemosi, fizikal, kognitif, sahsiah, sikap dan nilai, persediaan ke
sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M
(Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul )
4 kata kekunci:
Menyuburkan (Enriching)
Aktif Penglibatan (Engaging)
Selamat (Safe)
Seronok (Fun)

Organisasi kurikulum

Digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard


pembelajaran yang perlu dicapai oleh kanak-kanak.
Berpaksikan kepada pengetahuan,kemahiran asas serta nilai
Terkandung di dalam 6 tunjang: komunikasi, kerohanian sikap dan nilai,
kemanusian,Literasi sains dan teknologi, perkembangan fizikal dan estetika serta
perkembangan ketrampilan diri.

22

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Rekabentuk kurikulum

2 ciri utama iatu kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular.

1) Kurikulum berasaskan standard


Ekuiti dan kualiti
Standard kandungan
Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan
dalam satu tempoh persekolahan. Merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran
dan nilai.
Standard pembelajaran
Objektif tingkah laku.
2) Kurikulum berbentuk modular
2 jenis modul diwujudkan iaitu modul asas dan modul bertema
Modul asas
komponen Bahasa (Bahasa Malaysia,Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa
Tamil) ,Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Permainan Luar dan Matematik.
Waktu khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini

Modul Bertema
Modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam tunjang
dan juga unsur kreatif, kritis dan inovatif. Dibina menggunakan isu kehidupan
seharian kanak-kanak.

Pelaksanaan Kurikulum
Peruntukan masa untuk pengajaran dan pembelajaran dalam prasekolah

4 jam sehari (termasuk waktu rehat)

Jika bahasa pengantar selain daripada Bahasa Malaysia maka Bahasa Malaysia
hendaklah diajar sekurang-kurangnya 3 jam seminggu

Jika bahasa pengantar adalah Bahasa Malaysia maka Bahasa Inggeris


hendaklah diajar sekurang-kurangnya 3 jam seminggu

Jika bahasa pengantar adalah selain daripada Bahasa Malaysia maka Bahasa
Inggeris diajar hendaklah diajar sekurang-kurangnya 3 jam seminggu.

Jika terdapat 5 orang atau lebih murid beragama Islam maka pengajaran agama
islam hendaklah diajar oleh guru yang bertauliah sekurang-kurangnya 2 jam
seminggu.

Jika terdapat 5 orang atau lebih murid bukan beragama Islam maka pengajaran
pendidikan moral hendaklah diberikan sekurang-kurangnya 2 jam seminggu

23

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Jadual 1: Peruntukan masa mengikut Akta Pendidikan untuk pengajaran dan


pembelajaran bahasa, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral dalam Kelas
Prasekolah

Bil

PERKARA

Peruntukan masa seminggu utk


kelas prasekolah yang bahasa
pengantarnya (minit)

1
2
3
4

Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

180
180
120

180
180
120
180

Waktu pengajaran berdasarkan modul asas dan teras. Lebih fleksibel.


Modul asas diberi peruntukan waktu lebih pada awal tahun untuk penguasaan
membaca, menulis, mengira dan menaakul.
Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan
Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia
100%
65%
30%
0%
Awal
Tahun

100%

Modul Teras Asas

84%

Modul Bertema
Aktiviti Rutin

30%
0%
Akhir
Tahun

Peruntukan waktu mengikut bahasa instruksional


Selaras dengan usaha memartabatkan Bahasa Malaysia dan meningkatkan Bahasa
Inggeris,

prasekolah

dikehendaki

menggunakan

bahas

pengantar

seperti

berikut:

Peruntukan waktu untuk Modul bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal
tahun ke akhir tahun secara beransur-ansur.

24

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Jadual 2: Cadangan Peruntukan waktu untuk Modul asas dan Modul bertema di
Prasekolah yang Bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia
Bil
Modul
Peruntukan masa
Seminggu (minit)
Aktiviti Rutin (lebih kurang 30%)
1
Rutin pagi
2
Perbualan pagi
3
Rehat
4
Refleksi sebelum balik
Jumlah
Modul asas (lebih kurang 35%)
4
Bahasa Malaysia
5
Bahasa Inggeris
6
Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
7
Permainan Luar
8
Matematik
Jumlah
Modul bertema (lebih kurang 35%)
9
Modul bersepadu merangkumi elemenelemen dalam keenam-enam tunjang
termasuk bahasa, pendidikan moral dan
matematik
Jumlah
Jumlah minit seminggu

50
100
150
50
350
90
90
120
80
40
420
430

430
1200

Jadual 3: Cadangan Peruntukan waktu untuk Modul asas dan Modul bertema
di Prasekolah yang Bahasa pengantarnya Bahasa Cina.Bahasa Tamil dan Bahasa
Pengantar lain
Bil
Modul
Peruntukan masa
Seminggu (minit)
Aktiviti Rutin (lebih kurang 30%)
1
Rutin pagi
2
Perbualan pagi
3
Rehat
4
Refleksi sebelum balik
Jumlah
Modul asas (lebih kurang 40%)
4
Bahasa Malaysia
5
Bahasa Inggeris
6
Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
7
Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa
Pengantar lain

50
100
150
50
350
90
90
120
80

8
8

Permainan Luar
Matematik
Jumlah
Modul bertema (lebih kurang 30%)
9
Modul bersepadu merangkumi elemenelemen dalam keenam-enam tunjang

25

80
40
510
340

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

termasuk bahasa, pendidikan moral dan


matematik
Jumlah
Jumlah minit seminggu

Bil

1
2
3
4
5

340
1200

Jadual 4: Cadangan Peruntukan waktu mengikut komponen untuk prasekolah


yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia
Bidang Pembelajaran
Peruntukan masa
Seminggu
(minit)

50
100
150
50

Rutin pagi
Perbualan pagi
Rehat
Refleksi sebelum balik
Bahasa Malaysia
-modul asas BM
-*modul bertema yang menyepadukan
elemen dalam keenam-enam tunjang yang
dikendalikan dalam BM
Bahasa Inggeris
-Modul asas BI
-* modul teras bertema yang
menyepadukan elemen dalam keenamenam tunjang yang dikendalikan dalam BI*
Pendidikan Islam/Pendidikan Moral

Permainan Luar

80

Matematik
Jumlah minit seminggu

40
1200

90
340

45 min x 2 hari
70 min x 5 hari

90
90

45 min x 2 hari
45 min x 2 hari

120

40 min x 3 hari
Atau
60 min x 2 hari
40 min x 2 hari
40 min x 1 hari

*elemen yang dimaksudkan termasuk bahasa, sains, matematik, kemanusian, muzik,


seni visual, perkembangan sosio emosi, pendidikan moral

26

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Jadual 5: Cadangan Peruntukan waktu mengikut komponen untuk prasekolah yang


bahasa pengantarnya Bahasa Cina, Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain
Bil
Bidang Pembelajaran
Peruntukan masa
Seminggu
(minit)

1
2
3

Rutin pagi
Perbualan pagi
Rehat

50
100
150

4
5

Refleksi sebelum balik


Bahasa Malaysia (BM)
-modul asas BM
-*modul bertema yang menyepadukan
elemen dalam keenam-enam tunjang yang
dikendalikan dalam BM
Bahasa Inggeris (BI)
-Modul asas BI
-* modul teras bertema yang
menyepadukan elemen dalam keenamenam tunjang yang dikendalikan dalam BI*
Pendidikan Islam/Pendidikan Moral

50

8
9

Bahasa Cina/Bahasa Tamil/ Bahasa


Pengantar Lain
-modul asas
-*Modul bertema yang menyepadukan
elemen dalam keenam-enam tunjang yang
dikendalikan dalam bahasa pengantar
Permainan Luar
Matematik
Jumlah minit seminggu

27

90
90

45 min x 2 hari
45 min x 2 hari

90
90

45 min x 2 hari
45 min x 2 hari

120

40 min x 3 hari
Atau
60 min x 2 hari

90
160

45 min x 2 hari
30 min x 5 hari

80

40 min x 2 hari

40
1200

40 min x 1 hari

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

TUNJANG-TUNJANG DALAM KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


(Rujuk Dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan)

Sains & Teknologi


Pendekatan inkuiri, pengetahuan
sains, kemahiran dan sikap
saintifik
Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran matematik dan
penyelesaian masalah
Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran berasaskan teknologi
Fizikal & Estetika
Perkembangan jasmani dan
kesihatan untuk kesejahteraan diri
Pemupukan daya imaginasi,
kreativiti, bakat dan apresiasi

Komunikasi
Penggabungjalinan kemahiran
berbahasa semasa
berinteraksi secara verbal dan
non verbal dalam bahasa
Malaysia, bahasa Inggeris,
bahasa Cina dan bahasa Tamil

24

Kerohanian, Sikap & Nilai

Insan
seimbang

Keterampilan
Diri
Pemupukan
kepimpinan dan
sahsiah diri melalui
aktiviti kurikulum dan
kokurikulum

Penghayatan amalan
agama, kepercayaan,
sikap dan nilai
Kemanusiaan
Penguasaan ilmu dan
amalan tentang
kemasyarakatan dan alam
sekitar setempat, negara dan
global
Penghayatan semangat
patriotisme dan perpaduan

24

TUNJANG KOMUNIKASI
Tunjang komunikasi memberi penekanan kepada proses menggabungjalinkan kemahiran
berbahasa semasa berinteraksi. Interaksi ini boleh berlaku dalam bentuk verbal dan juga
non-verbal dalam bahasa pengantara yang digunakan bagi tujuan pengajaran dan
pembelajaran yang berlaku di bilik darjah. Melalui tunjang komunikasi, murid didedahkan
dengan kemahiran berbahasa seperti mendengar, bertutur, membaca dan menulis selain
nilai tambah kemahiran menaakul. Murid dituntut menguasai kemahiran-kemahiran di bawah
bidang pembelajaran dalam tunjang komunikasi kerana ia memberi kesan kepada proses
pemerolehan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam tunjang-tunjang yang lain.
Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan
Bahasa Tamil. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua
kanak-kanak di prasekolah. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di
prasekolah beraliran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahasa Malaysia perlu diajar selama
dua jam seminggu, manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di
prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di

28

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia. Fokus utama tunjang
komunikasi adalah kemahiran bahasa dan seni bahasa. Kemahiran bahasa merangkumi
kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis.
Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak.
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010).
Jadual 1: Standard Pembelajaran untuk Komunikasi Bahasa Malaysia
Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Kemahiran

Mendengar dengan penuh perhatian.

Mendengar

Mendengar dan mengencam bunyi perkataan.

Kemahiran

Berinteraksi dengan mesra.

Bertutur

Merangsang pertuturan melalui soal jawab.


Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.
Menceritakan semula apa yang didengari.
Melakonkan watak-watak mengikut situasi.

Kemahiran

Mengenal bentuk huruf A Z.

Membaca

Mengenal huruf vocal


Mengenal huruf konsonan.
Membina dan membaca sukukata.
Membaca perkataan.
Membaca frasa.
Membaca ayat tunggal yang mudah.
Membaca ayat dalam konteks.
Memahami bahan-bahan bacaan yang betul.
Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca)
Mengamalkan tabiat membaca.

Kemahiran

Menguasai kemahiran pratulis.

Menulis

Menguasai kemahiran menulis.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

Jadual 2: Standard Pembelajaran untuk Komunikasi Bahasa Inggeris


Focus

At the end of preschool students are able to:

Listening

Listen to and discriminate sounds.

and

Listen to and understand meaning of simple words.

Speaking skills

Acquire and use simple phrases and statements.


Listen to and follow simple instructions.
Listen to and enjoy nursery rhymes, action songs, poems and stories.

29

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Sing songs and recite rhymes and poems.


Tell simple stories.
Dramatize familiar situations and stories.
Perform a variety of language and functions in a social context.
Ask simple questions.
Pre reading

Understand that printed materials contain meaning.

Skills

Acquire knowledge of print and ethics in reading.

Reading

Identify letters of the alphabet.

Skills

Read simple words with understanding.


Read phrases with understanding.
Read simple sentences with understanding.
Develop interest in reading.

Writing

Acquire pre-writing.

Skills

Acquire writing skills

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

Jadual 3: Standard Pembelajaran untuk Komunikasi Bahasa Cina


Fokus
Kemahiran

Pada akhir prasekolah murid boleh:


Mendengar dengan penuh perhatian.

Mendengar
Kemahiran

Berinteraksi dengan sopan.

Bertutur

Berinteraksi secara soal jawab.


Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar.
Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah.

Kemahiran

Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan.

Membaca

Membuat persediaan membaca.


Mengenal frasa.
Membaca frasa.
Membaca ayat.
Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca.
Membina tabiat membawa.

Kemahiran

Menguasai kemahiran pratulis.

Menulis

Menulis perkataan.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

30

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Jadual 4: Standard Pembelajaran untuk Komunikasi Bahasa Tamil


Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Kemahiran

Mendengar dengan penuh perhatian.

Mendengar

Mendengar dan mengencam bunyi perkataan.

dan

Menyebut apa yang didengar.

Bertutur

Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukan.


Bertutur dengan menggunakan perkataan, frasa, ayat yang sesuai.
Bertanyakan soalan
Melakonkan watak-watak mengikut situasi.

Kemahiran

Mengenal dan membaca huruf.

Membaca

Membaca perkataan.
Membaca dengan sebutan yang betul.
Mambaca menggunakan pelbagai bahan bacaan.
Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca.
Memahami bahan-bahan yang dibaca.

Kemahiran

Menguasai kemahiran pratulis.

Menulis

Menguasai kemahiran menulis.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI


Tunjang kerohanian, sikap dan nilai merangkumi Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral.
Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu.
Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu.
Pendidikan Islam
Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman, Rukun
Islam, Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci,
berwuduk, melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan
melakukan amalan harian mengikut adab. Pada masa yang sama kanak-kanak ini juga
mengenal asas bahasa al-Quran, huruf hijaiyah dan jawi serta menghafal beberapa surah
pendek dan doa pilihan. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dijalankan melalui
aktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi, bernasyid, aktiviti hands-on, meneroka dan
bermain..
Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh :

Aqidah

Mengetahui Rukun Iman

Ibadah

Mengetahui Rukun Islam

31

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Melafazkan Kalimah Syahadah


Melakukan wuduk
Mendirikan solat
Bersuci dari najis
Sirah

Mengetahui Sirah Rasulullah S.A.W.

Akhlak

Mencontohi akhlak Rasulullah S.A.W. iaitu sabar, bercakap benar, rajin,


bijaksana dan amanah.
Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.

Asas Bahasa al-Quran

Mengenal bahasa al-Quran

dan tulisan jawi

Mengenal huruf jawi


Menghafal beberapa surah dari juzu Amma

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

Pendidikan Moral
Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara
berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Pendidikan moral tidak dijalankan
melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam
prasekolah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti
berikut, kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih, hemah
tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, keadilan, keberanian, kejujuran, kerajinan,
kerjasama, kesederhanaan, toleransi, berdikari dan berdisiplin (Kementerian Pelajaran
Malaysia, 2010).
Fokus
Kepercayan

Pada akhir prasekolah murid boleh :


kepada

Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai

Tuhan

kaum.

Baik hati

Membantu ahli keluarga, warga sekolah dan orang lain.

Bertanggungjawab

Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas.

Berterima kasih

Mengamalkan sikap berterima kasih

Hemah tinggi

Beradab sopan dalam pergaulan seharian

Hormat-menghormati

Menghormati anggota keluarga


Menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat.

Kasih sayang

Menyayangi diri, keluarga dan orang di sekeliling

Keadilan

Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian

Keberanian

Berinteraksi dengan yakin di sekolah

Kejujuran

Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga,
rakan dan guru.

Kerajinan

Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian.

32

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Kerjasama

Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan, jiran dan masyarakat


setempat.

Kesederhanaan

Mengamalkan sikap jimat cermat dalam penggunaan barang keperluan

Toleransi

Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian


Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya

Berdikari

Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri

Berdisiplin

Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

TUNJANG KEMANUSIAAN
Tunjang kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri
sendiri, lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan
alam sekitar. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam
perhubungan-perhubungan ini. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman
budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam
perayaan pelbagai kaum. Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks
pembelajaran di prasekolah. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina
tema-tema pembelajaran (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2009).
TUNJANG KETRAMPILAN DIRI - PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI
Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia (2009), pendidikan prasekolah dapat memberi
penekanan

kepada

perkembangan

sosioemosi

kanak-kanak.

Kanak-kanak

akan

menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi
mereka kurang stabil dan mantap. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali
dan pengurusan emosi sendiri, pencapaian emosi yang positif, pembinaan konsep kendiri
positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. Perkembangan
sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah, ia tidak dicapai
melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin, semasa
rehat, semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain.
Dalam Kurikulum Pendidikan Islam, perkembangan sosioemosi memberi fokus
kepada penguasaan kemahiran emosi yang matang. Perkembangan emosi dan sosial yang
sihat penting dalam kehidupan seseorang kerana ia menjadi asas kepada pembelajaran dan
perkembangan murid dan seterusnya mempengaruhi kejayaan dalam pembelajaran mereka.
Perkembangan sosioemosi bermula dengan kebolehan murid memahami emosi dan
menguruskan emosi sendiri, diikuti pula dengan pencapaian emosi yang positif. Kebolehan

33

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

menguruskan emosi membantu membina keyakinan diri, semangat berdikari dan sikap
positif terhadap pembelajaran.
Keupayaan

mengurus

emosi

diri

sendiri

membolehkan

murid

memahami

kesepaduan, emosi dan menghormati pandangan orang lain untuk membina kemahiran
sosial dalam masyarakat berbilang kaum yang mesra dan harmoni. Tunjang ini juga
memberi penekanan kepada kebolehan dan keyakinan untuk menghadapi kehidupan
seharian yang penuh dengan pelbagai cabaran. Oleh itu tunjang ini perlu disepadukan
dengan tunjang lain melalui aktiviti pembelajaran yang menarik untuk membolehkan murid
menumpukan perhatian kepada tugas atau aktiviti dan rasa gembira untuk belajar
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2009).
Jadual 6 : Standard Pembelajaran untuk Tunjang Ketrampilan Diri-Perkembangan
Sosioemosi
Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Mengenali dan Mengurus

Mengenali emosi sendiri.

Emosi Sendiri

Mengurus emosi sendiri.


Mengenali emosi orang lain.

Mencapai Emosi yang

Membina konsep kendiri.

Positif

Membina semangat dan sikap yang positif.


Membina keyakinan untuk berkomunikasi.
Membina kebolehan mengawal diri.

Membina Kemahiran

Memahami keperluan, perasaan dan pandangan orang lain.

Sosial

Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi.


Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010


TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA
Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan
Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti.
Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan
Pada peringkat prasekolah, kanak-kanak memerlukan aktiviti yang boleh menguatkan
kawalan otot mereka. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah
kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah
dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensil atau berus untuk menulis, melukis,
penglibatan dalam aktiviti sukan, aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian

34

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

peralatan. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan


kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan
kanak-kanak ini. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat,
menyambut objek, membaling objek serta postur yang betul semasa duduk.
Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan
kesihatan fizikal diri, kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Tabiat yang
dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Secara lazimnya kanakkanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberikan tumpuan yang lebih baik
kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Tunjang ini juga
menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan
kemalangan dan bahaya kepada diri sendiri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan
diri (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010).
Jadual 8 : Standard Pembelajaran untuk Tunjang Fizikal dan Estetika Perkembangan
Fizikal dan Penjagaan Kesihatan
Fokus
Perkembangan

Pada akhir prasekolah murid boleh:


motor

halus

Melakukan kemahiran motor halus.


Melakukan kemahiran kordinasi mata-tangan dalam perkembangan
motor halus.

Perkembangan

motor

kasar

Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor.


Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor.
Melakukan

kemahiran

koordinasi

mata

dan

tangan

dalam

perkembangan motor kasar.


Kesihatan fizikal

Menjaga kebersihan diri.


Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.

Kesihatan persekitaran

Menjaga kebersihan.
Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.

Keselamatan

Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.


Mengamalkan langkah keselamatan diri.
Menjaga kehormatan diri.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010


Perkembangan Kreativiti
Di dalam dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (2010), perkembangan
kreativiti merangkumi seni visual, pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif.
Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Kanak-kanak diberi peluang untuk
menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Fokus

35

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

seni visual adalah pada aplikasi seni, ekspresi kreatif dan apresiasi. Aplikasi seni merujuk
kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu
karya. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan sesuatu karya. Apresiasi seni melibatkan
proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap
keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain.
Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi, pengalaman awal untuk memainkan
perkusi, penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi dan apresiasi muzik.
Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif dimana murid
diberi peluang untuk main peranan, berlakon, menari dan membuat gerakan secara kreatif.
Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi
juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Aktiviti menyanyi dan
pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa, matematik dan lainlain (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010).
Jadual 9 : Standard Pembelajaran untuk Tunjang Fizikal dan Estetika Kreativiti
Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Seni visual

Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik


dalam menghasilkan karya seni.
Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya.
Menunjukkan apresiasi seni.

Muzik

Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.


Mengambil bahagian dalam aktiviti bermain perkusi.
Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi.
Menunjukkan apresiasi muzik.

Drama

dan

Gerakan

Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif.

Kreatif

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK


Tunjang sains dan teknologi merangkumi awal sains, awal matematik, aktiviti pembinaan
menggunakan objek seperti blok dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(ICT).
Awal Sains

36

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Pengalaman awal kanak-kanak dalam sains lebih kepada penerokaan dan peluang
berinteraksi dengan objek-objek yang terdapat di persekitaran kanak-kanak. Peluang
pembelajaran diperolehi melalui pemerhatian mereka ke atas objek dan fenomena yang
terdapat di persekitaran bukan melalui pengajaran konsep-konsep sains. Pembelajaran
sains seharusnya berlaku sejajar dengan perkembangan kanak-kanak yang lebih suka
bertanya, menyentuh dan melakukan aktiviti dan pergerakan.
Awal sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar
mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Dalam proses penerokaan ini,
sikap saintifik yang positif seperti ingin tahu, sistematik dan teliti akan terbentuk. Semasa
proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati,
mengukur menggunakan unit bukan piawai, membanding dan mengelas juga akan
dikembangkan. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan dan
haiwan), alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul, air, magnet) dan alam
fizikal (contoh: pelangi, cuaca). Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran
daripada pemerolehan pengetahuan. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan
dapatan daripada hasil penerokaan murid. Awal sains menyediakan peluang kepada kanakkanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti
blok. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk
mempelajari konsep penghubung, lingkungan serta awal matematik tetapi untuk
meningkatkan daya kreativiti dan kemahiran motor halus mereka.
Awal Matematik
Awal matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini.
Pengalaman ini termasuk konsep pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai
wang, konsep waktu, bentuk dan ruang. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang
khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan
kaedah yang menyeronokkan (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010).
Dalam pembelajaran awal matematik, kanak-kanak berfikir secara konkrit, mereka
mesti diberi peluang untuk mengalami perhubungan, matematik melalui manipulasi objek
konkrit, mereka mesti bermain dengan benda yang mereka boleh mengira dan menyusun.
Selain itu mereka membina pengetahuan matematik dan mengembangkan kemahiran
matematik melalui pengalaman hands-on dengan aktiviti real-life. Mereka perlu dibiasakan
dengan menggunakan pemikiran matematik dalam menyelesaikan masalah harian yang
konkrit membantu mambina keyakinan murid dalam kemahiran matematik yang amat
berguna kepada mereka apabila mereka dewasa kelak.

37

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Dalam Dokumen KSPK (2010), tunjang sains dan teknologi juga menyediakan
peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu.
Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja.
Jadual 10: Standard Pembelajaran Untuk Tunjang Sains Dan Teknologi
Awal Sains Dan Awal Matematik.
Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Sikap Saintifik

Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik, sikap ingin tahu dan


bertanggungjawab.

Kemahiran Saintifik

Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran.


Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai.
Membanding dan mengelaskan objek.
Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas.
Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on

Menyiasat Alam

Memperolehi pengetahuan asas tentang bahagian badan.

Hidupan

Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria.


Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun, bunga, buah serta
pertumbuhan biji benih.
Menjalankan penerokaan ke atas ciri, habitat, cara pergerakan, jenis
makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai.

Menyiasat Alam Bahan

Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggelam, pemelarutan serta


tarikan boleh magnet.

Menyiasat Alam Fizikal

Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai iaitu awan, cuaca,
pelangi dan baying-bayang.

Pengalaman

Memadankan objek 1:1

Pranombor

Membandingkan kuantiti objek.


Membuat seriasi mengikut satu ciri.
Mengecam corak berulang dan membina pola.

Konsep Nombor

Memahami nombor 1-10 (menyebut, membilang, menulis)


Mengetahui sifar.
Memahami nombor 10-20 (menyebut, membilang, menulis)
Memahami siri 20, 30, 40 dan 50.

Operasi Nombor

Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10.


Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10.

Nilai Wang

Mengecam duit yang berlainan nilai.

Konsep Waktu

Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.

Bentuk Dan Ruang

Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan, belakang, atas,


bawah, luar, dalam, kiri dan kanan).

Pembinaan

Membina penghubung antara dua objek.

38

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Membina lingkungan.

(Construction)

Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri.


Penggunaan ICT

Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable


dan beretika.
Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai.
Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010


MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA
Modul Teras Asas
Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia (2010), modul teras asas merangkumi Bahasa
Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Pendidikan Islam, Pendidikan
Moral, Matematik dan Permainan Luar. Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk
penguasaan literasi awal 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul. Modul teras
juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah.
Pendidikan Moral pula diajar semasa kanak-kanak beragama Islam belajar Pendidikan
Islam, maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Kanak-kanak pada umur ini perlu
diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal diluar, maka Permainan Luar juga dianggap sebagai
modul teras asas. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Pada
awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah,
tetapi pada akhir tahun, peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai
kemahiran 4M.
Modul Bertema
Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenamenam Tunjang dan juga unsur kreatif, kritis dan inovatif. Modul Bertema dibina
menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Pada awal tahun, modul teras
tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun peratus
masa perlu dinaikkan. Guru boleh menggunakan tema pembelajaran mengikut keperluan
setempat dan keperluan semasa. Walaubagaimanapun, adalah dicadangkan tema-tema ini
dibina berdasarkan kategori berikut iaitu Diri saya, Negara saya, Alam Hidupan, Alam
Bahan, Alam Fizikal dan Alam Semulajadi

39

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

PERANCANGAN RANCANGAN PENGAJARAN


Rancangan Pengajaran Tahunan
Merupakan satu kerangka perancangan pengajaran & pembelajaran lengkap dengan
komponen, hasil pembelajaran & aktiviti serta bahan yang disusun mengikut kesesuaian
masa yang dirancang dari minggu ke minggu.
Dilaksanakan dalam tempoh setahun
Objektif
Guru dapat merancang, merangka, menyedia dan menyelaras secara tersusun Rancangan
PengajaranTahunan/Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian untuk mencapai Hasil
Pembelajaran
Prosedur menyediakan rancangan pengajaran tahunan
Memilih dan menentukan tema

Membina web tema umum & web tema khusus

Menyediakan senarai semak hasil pembelajaran

Menulis Rancangan Pengajaran Tahunan/Mingguan

Contoh Rancangan Pengajaran Tahunan


RANCANGAN TAHUNAN KSPK
PRASEKOLAH SK.2011
MINGGU KE: 13
TEMA: ALAM BAHAN
FOKUS
(BM 1.0)
Kemahiran
Mendengar

(BM 2.0)
Kemahiran
Bertutur

SUB-TEMA: MAKANAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
CADANGAN
CADANGAN
KESEPADUAN
PEMBELAJARAN
AKTIVITI
BAHAN
TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
BM 1.1
BM 1.1.13
KTI 2.1.10
1. Murid bercerita tentang Gamba
r
Mendengar
Mendengar dan
Menyanyi dengan
makanan kegemaran
dengan penuh memberi
sebutan yang jelas.
mereka.
perhatian
respons
2.Mendengar lagu
terhadap
Lirik Lagu /
mengenai makanan.
perbualan,
CD
permintaan,
cerita, lagu.
BM
2.1Berinteraksi
dengan mesra

BM 2.1.3
Berbual dengan
menggunakan
ayat yang
mudah dengan
sebutan yang
betul.

PFK 3.2.3
Mengenal jenis
makanan yang
berkhasiat dan tidak
berkhasiat

1.Murid bersoaljawab
berdasarkan gambar
makanan yang
berkhasiat dan tidak
berkhasiat

PFK 3.2.4
Mengenal makanan
yang rosak dan basi.

2.Bersoal jawab dengan


rakan secara
berpasangan tentang
makanan yang digemari
dan makanan yang tidak

40

Carta

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH


digemari.
BM 2.1.4
Berinteraksi
secara sopan
dan
bertatasusila.

(BM 2.0)
Kemahiran
Bertutur

PFK 3.2.5
Menyatakan jenis
makanan (protein,
karbohidrat) yang
sesuai mengikut waktu
makan.

1.Bersoaljawab
berdasarkan carta
pyramid makan

2.Secara berkumpulan
murid menyatakan jenis
makanan yang diambil
mengikut waktu

Carta

BM 2.4
Menceritakan
perkara yang
didengar

BM 2.4.1
Menceritakan
perkara yang
didengar
dengan
menggunakan
ayat yang
mudah

KTI 1.3.4 Menceritakan


dan mempamerkan
hasil kerja sendiri.

1.Membawa murid
melawat kantin sekolah
dan memerhatikan
makanan yang dijual.
Murid melukis dan
menceritakan semula
tentang makanan yang
dilihat.

Kantin
Sekolah

BM 2.5
Melakonkan
watak-watak
mengikut
situasi

BM 2.5.1 Main
peranan
mengikut situasi
dengan
menggunakan
bahasa yang
sesuai untuk
menghidupkan
watak dengan
bimbingan guru

KTI 3.1.5 Main peranan


mengikut imaginasi.

1.Murid main peranan


aktiviti jual beli makanan.
2.Murid main peranan
memasak dan
menghidangkan
makanan.

Benda Maujud
(Makanan)

(BM 3.0)
Kemahiran
Membaca

BM
3.3Mengenal
huruf
konsonan

BM
3.3.3Menyebut
huruf konsonon
dalam perkataan
yang
ditunjukkan

KTI 2.1.7 Menyanyikan


melodi

1.. Murid menyalin


perkataan dengan huruf
kecil
2.Murid mengisi tempat
kosong dengan huruf
konsonan yang betul

Lemba
ran
Kerja
Kad Gambar
dan Perkataan

(BM 4.0)
Kemahiran
Menulis

BM 4.2
Menguasai
kemahiran
menulis

BM 4.2.6
Menyalin
perkataan
dengan cara
yang betul

KTI 1.2.7 Menghasilkan


karya mengikut
kreativiti sendiri melalui
pelbagai aktiviti
bergambar.

1.Murid menyalin
perkataan yang
dipamerkan dengan cara
yang betul

Kad
Perkataan

KM 5.1.4 Bergaul
mesra dan tolong
menolong.

41

2. Murid dibahagikan
kepada beberapa
kumpulan. Setiap
kumpulan diberikan
senarai nama makanan
dan diminta menyalin
makanan yang bermula
dengan huruf yang
ditentukan sahaja.
Kemudian, murid diminta
melukis makanan
tersebut.

Kertas
Lukisan
Pensel Warna

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH


TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
(BI 1.0)
Listening
And
Special
Skills

BI 1.3
Acquire and
use simple
phrases and
statement

BI 1.3.2 Talk about


familiar experiences,
favorite and activities
around them with
guidance.

PSE 2.3.7 Bercerita


dan memberi
pendapat.
KTI 2.1.10 Menyanyi
dengan sebutan yang
jelas.

1.Children tell their


favorite food
2.Children sing a song
about food.

Food

(BI 2.0)
Pre
reading
Skills

B.I 3.1
Identify
letters of the
alphabet

BI 3.1.8 Hear and


sound vowel sound
BI 3.1.9 Hear and
sound consonant

PM 9.1.1 Berani
melibatkan diri dalam
aktiviti.

1. Children naming
various food in the kitchen
beginning with the vowel
sound e.g ice-cream,
oren, apple

Food

(BI 4.0)
Writing
Skills

BI 4.2
Writing skills

BI 4.2.3 Write
recognizable letters

PM 9.1.1 Berani
melibatkan diri dalam
aktiviti.

BM 4.2.6 Menyalin
perkataan dengan
cara yang betul.

1. Children naming
various food in the kitchen
beginning with the vowel
sound e.g biscuit, coconut
1 Children write
recognizable letters as
show by teacher.

Food

TUNJANG KEROHANIAN , SIKAP DAN NILAI PEMDIDIKAN ISLAM


(PI 1.0)
Akidah

(PI 4.0)
Akhlak

(PI 5.0)
Asas Al-

PI 1.3
Mengetahui
Rukun Islam

PI
4.2Melakuka
n amalan
seharian
mengikut
adab seperti
melafazkan
doa.

PI 5.2
Mengetahui

PI 1.3.2 Menyatakan
lima rukun Islam:
-Mengucap dua
kalimah
syahadah
-Solat lima waktu
-Mengeluarkan zakat
-Berpuasa di bulan
Ramadhan
-Mengerjakan haji

KTI 2.1.7Menyanyikan
melodi

PI 4.2.6 Menyatakan
adab:
-Sebelum makan/
minum
-Semasa
makan/minum
-Selepas
makan/minum

PSE 2.3.5Bertanya
dengan penuh
keyakinan.

PI 5.2.4 Mengenal
pasti setiap huruf
jawi.

PFK
1.1.1Menggunakan jari
untuk mengoyak
bebas.
KTI 1.3.4Menceritakan
dan mempamerkan
hasil kerja sendiri.

KTI 3.1.5 Main


peranan mengikut
imaginasi.
KTI 1.3.4
Menceritakan dan
mempamerkan hasil
kerja sendiri.

BM 4.2.6 Menyalin
perkataan dengan
cara yang betul.

42

1. Guru mempamerkan
carta lima rukun iman.
Murid menyanyikan lagu
rukun iman.
2. Murid dibahagikan
kepada lima kumpulan.
Setiap kumpulan
menghasilkan kolaj
perkataan berkaitan
Rukun Islam. Setiap
kumpulan
membentangkan hasil
kerja masing-masing.

CD, Carta

1.Guru menerangkan
adab :
-Sebelum makan/ minum
-Semasa makan/minum
-Selepas makan/minum
Guru bersoal jawab
dengan murid.
2.Murid bersimulasi
makan/minum di sebuah
restoran.

Meja/Kerusi
Peralatan
untuk makan.
Gambar

3.Murid memilh gambar


mengikut urutan yang
menunjukkan adab
sebelum / semasa /
selepas makan. Murid
menunjukkan hasil kerja
masing-masing.
1. Guru menonton CD
lagu jawi bersama murid.
Murid menyebut huruf jawi

CD, Kad Huruf,


Lembaran
Kerja

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH


Quran
Dan
Tulisan
Jawi

huruf jawi

yang ditunjukkan oleh


guru. Murid membuat
latihan mengenal pasti
huruf jawi.
TUNJANG KOMUNIKASI PENDIDIKAN MORAL

(PM 5.0)
Hemah
Tinggi

PM
5.1Beradab
sopan
dalam
pergaulan
seharian.

PM 5.1.5
Menyatakan caracara bertingkah laku
sopan.

(PM 9.0)
Keberani
an

PM
9.1Berintera
ksi dengan
yakin di
sekolah

PM 9.1.1Berani
melibatkan diri
dalam aktiviti.

KM 5.1.4Bergaul
mesra dan tolong
menolong.

1.Murid bekerjasama
dalam aktiviti membuat jus
limau.
2.Guru menyediakan
ST .3.5 Mengasingkan beberapa jenis bahan
makanan mengikut
makanan yang
rasa (manis, masam,
mempunyai pelbagai rasa.
masin, pahit, manis)
Mata murid ditutup
dengan kain hitam. Murid
diminta merasa bahan
makanan tersebut dan
menyatakan rasanya.
TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN KESIHATAN

Air, Limau,
Gula
Gula, garam.
Asam jawa,
Peria

(PFK 1.0)
Perkemb
angan
Motor
Halus

PFK 1.1
Melakukan
kemahiran
motor halus.

PFK 1.1.13
Menggunakan
tangan untuk
memulas penutup
botol.

PM 9.1.1 Berani
melibatkan diri dalam
aktiviti.

Penutup Botol
Pelbagai Saiz

PFK 1.1.15
Menggunakan
tangan untuk
mengikat sesuatu
objek.

PSE 3.2.7 Berkongsi


idea, barangan dan
peralatan seperti
permainan, makanan.

PFK 2.3.4
Melambung objek
lembut dengan
menggunakan satu
tangan.

PSE 3.2.7 Berkongsi


idea, barangan dan
peralatan seperti
permainan, makanan.

(PFK 2.0)
Perkemb
angan
Motor
Kasar

PFK 2.3
Melakukan
kemahiran
koordinasi
mata dan
tangan
dalam
perkembang
an
kemahiran
motor kasar.

PSE 2.3.5Bertanya
dengan penuh
keyakinan.
KTI 3.1.5Main peranan
mengikut imaginasi

1.Guru menerangkan
adab ketika makan. Guru
bersoal jawab dengan
murid.
2.Murid bersimulasi
makan/minum di sebuah
restoran.

1.Guru menunjukkan cara


memulas penutup botol.
Murid mencuba cara
memulas penutup botol
secara individu dan
berpasangan.
2. Murid membungkus
makanan (kuih) ke dalam
plastik dan mengikat
plastik tersebut.
Seterusnya murid diminta
menukar makanan yang
telah dibungkus dan diikat
sesama rakan masingmasing.

1. Murid melambung dan


menyambut pundi kacang
menggunakan satu
tangan.
2. Secara berpasangan
murid melambung dan
menyambut pundi kacang
menggunakan satu
tangan.

43

Gambar
Meja/Kerusi
Peralatan
untuk makan.

Tali
Kuih
Plastik

Pundi Kacang

Pundi Kacang

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH


(PFK 3.0)
Kesihata
n Fizikal

PFK 3.1
Menjaga
kerbersihan
diri
PFK 3.2
Mengamalk
an
pemakanan
yang
berkhasiat

PFK 3.17 Mengenal


makanan yang boleh
merosakkan gigi
serta makanan yang
baik untuk kesihatan
gigi.

PSE 2.3.7 Bercerita


dan memberi
pendapat.
KM 5.1.4 Bergaul
mesra dan tolong
menolong.

PFK 3.2.3 Mengenal


jenis makan yang
berkhasiat dan tidak
berkhasiat.

1. Guru menunjukkan dan


menerangkan gambar
makanan yang boleh
merosakkan gigi serta
makanan yang baik untuk
kesihatan gigi.

Carta
Bergambar

2. Murid dibahagikan di
dalam beberapa
Kumpulan. Murid
bekerjasama memilih dan
menampal gambar makan
yang baik untuk gigi dan
makanan yang boleh
merosakkan gigi.

Gambar
makanan
Gam
Gunting
Kad manila

1. Murid mengelaskan
gambar makanan yang
boleh merosakkan gigi
serta makanan yang baik
untuk kesihatan gigi.

Lembaran
Kerja

2. Murid dibahagikan di
dalam beberapa
Kumpulan. Murid
bekerjasama memilih dan
menampal gambar makan
yang baik untuk gigi dan
makanan yang boleh
merosakkan gigi.

Gambar
makanan
Gam
Gunting
Kad manila

FOKUS

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

KESEPADUAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN
BAHAN

(PFK 4.0)
Kesihata
n
Persekita
ran

PFK 4.1
Menjaga
kebersihan

PFK 4.1.9
Menguruskan
persedian tempat
sebelum dan
selepas makan.

KM 5.1.4 Bergaul
mesra dan tolong
menolong.

1. Murid bergotong royong


membersihkan ruang
makan di dalam kelas.

Penyapu,
Penyodok,
Kain Lap

(PFK 5.0)
Keselam
atan

PFK 5.1
Mengenali
sumber
yang
menyebabk
an
kemalangan
dan bahaya.

PFK 5.1.5 Mengenal


pasti tingkah laku
yang
membahayakan
berdasarkan
pengalamn sendiri
seperti berdiri
berhampiran rakan
yang sedang
bermain buaian.

PSE 2.3.5 Bertanya


dengan penuh
keyakinan.

1.Guru membawa murid


ke taman permainan dan
menerangkan langkaglangkah keselamatan di
taman permainan. Murid
mengenal pasti tingkah
laku yang membahayakan
berdasarkan pengalaman
sendiri seperti berdiri
berhampiran rakan yang
sedang bermain buaian.

Taman
Permaian

44

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH


TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
(KTI 1.0)
Seni
Visual

(KTI 2.0)
Muzik

KTI 1.1
Menggunak
an
pengetahua
n tentang
bahan dan
teknik dalam
menghasilka
n karya seni
(Aplikasi
Seni)

KTI 1.1.3 Memilih


pelbagai bahan yang
sesuai dalam
penghasilan karya.

KTI 2.1
Mengambil
bahagian
dalam
aktiviti
menyanyi

KTI 2.1.11 Menyanyi


mengiku mud lagu
(iaitu: riang dan
bersemangat)

KTI 1.3.4
Menceritakan dan
mempamerkan hasil
kerja sendiri.
ST 9.1.1 Mengecam
duit yang berlainan
nilai.

KTI 1.2.7
Menghasilkan karya
mengikut kreativiti
sendiri melalui
pelbagai aktiviti
bergambar.

1.Murid membuat kolaj


daripada kekacang. Murid
membuat kolaj aiskrim.
Murid mempamerkan hasil
kerja masing-masing.
2.Menyurih duit syiling
untuk menghasilkan duit
syiling bagi tujuan
simulasi jual beli.

Gam,
Kekacang
Manik, Kapas,
Batang Aiskrim

1.Murid menyanyikan lagu


Ais Kacang. Melukis
gambar ais kacang.
2.Menyanyi sambil
melakonkan lagu yang
dinyanyikan.

CD, Carta
Lagu

Duit syiling
Kertas
Pensel

KTI 3.1.5 Main


peranan mengikut
imaginasi.
TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS
(ST 2.0)
Kemahir
an
Saintifik

ST 2.3
Membandin
g dan
mengelaska
n objek

ST 2.3.5
Mengasingkan
makanan mengikut
rasa contoh manis,
masam, masin,
pahit, tawar
ST 2.3.6
Mengumpulkan
objek-objek
mengikut bau.
Contoh objek:
belacan, ikan kering,
daun pandan, daun
limau purut, bawang

PM 9.1.1 Berani
melibatkan diri dalam
aktiviti.
PSE 2.3.7 Bercerita
dan memberi
pendapat.
PM 9.1.1 Berani
melibatkan diri dalam
aktiviti.

1.Guru memberi murid


merasa pelbagai jenis
makanan. Murid
mengasingkan makanan
mengikut rasa makanan

Gula, garam.
Asam jawa,
Peria

2.Murid mengasingkan
kad bergambar makanan
mengikut rasa manis,
masam dan masin. Murid
menamakan makanan
yang telah diasingkan dan
bercerita tentang
makanan tersebut seperti
nama makanan, warna,
rasa dan digemari atau
tidak..

Gambar
makanan

1.Murid mengumpulkan
objek mengikut bau ke
dalam bekas yang
disediakan.

(ST 9.0)
Nilai
wang

ST 9.1
Mengecam
duit yang
berlainan
nilai.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL MATEMATIK


ST 9.1.1 Mengecam
KTI 3.1.5 Main
1.Mengadakan simulasi
duit yang berlainan
peranan mengikut
jual beli makanan di mana
nilai.
imaginasi.
murid belajar mengecam
duit yang berlainan nilai
KTI 1.1.3 Memilih
dan member jumlah wang
pelbagai bahan yang
yang betul.
sesuai dalam
2.Menampal duit syiling

45

Belacan, ikan
kering,

daun pandan,
daun limau
purut, bawang

Wang Plastik,
Model
makanan

Duit syiling

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH


penghasilan karya.

(PSE 2.0)
Mencapa
i Emosi
Yang
Positif

PSE 2.3
Membina
keyakinan
untuk
berkomunik
asi
PSE 2.2
Membina
semangat
dan sikap
yang positif

(KM 7.0)
Saya dan
Warisan
Budaya

KM 7.6
Mengenal
makanan
tradisional
pelbagai
kaum
Malaysia

mengikut jumlah harga


makanan yang
ditunjukkan.

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)


PSE 2.3.7 Bercerita
PSE 2.3.7 Bercerita
1.Murid bercerita
dan memberi
dan memberi
mengenai makan yang
pendapat.
pendapat.
mereka gemari.

PSE 2.2.2
Menunjukkan
semangat dan sifat
positif seperti sabar
dan berdikari

KM 5.1.4 Bergaul
mesra dan tolong
menolong.

2.Murid membuat kuih


donat dengan bimbingan
guru.

TUNJANG KEMANUSIAN (KM)


KM 7.6 .2
KM 5.1.4 Bergaul
1Menyediakan makanan
Menyediakan
mesra dan tolong
tradisional ( Contoh: ondemakanan tradisional
menolong.
onde, lempeng pisang,
( Contoh: ondecucur udang, jemputPM 9.1.1Berani
onde, lempeng
jemput pisang, dumpling,
pisang, cucur udang, melibatkan diri dalam
popiah).
aktiviti.
jemput-jemput
2.Guru menyediakan
pisang, dumpling,
pelbagai jenis makanan
popiah).
tradisional dan dipotong
kepada bahagian yang
kecil. Mata murid ditutup
dan guru meminta murid
merasa dan meneka
nama makanan tersebut.

46

kertas

Gambar
Makanan

Tepung, YIs,
Gula, Susu, Air

Tepung,
Pisang, Kulit
Popiah, Gula
Melaka.

Makanan
tradisional

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Contoh Web Umum:

2.

Ruang Rumah Saya


o Ruang tamu/bilik air/dapur/bilik tidur
o Peralatan setiap ruang
o Cara penggunaan alatan

Bentuk dan Jenis Rumah Saya


o Rumah batu
o Rumah papan
o Banglo
o Teres
o Flat/pangsa

RUMAH SAYA

3.

Keselamatan
o Alat-alat yang membahayakan diri
o Cara menyimpan alatan
o Peti pertolongan Cemas
o Pemadam api
o Cara merawat

5.

4.

Persekitaran Rumah
o Suasana ampaian/pokok
bunga/kolam Ikan/haiwan
ternakan/pokok buah-buahan/kebun
sayur

47

Kebersihan Rumah Saya


o Cara-cara membersih rumah
o Peralatan yang diperlukanpongkes/penyapu/tong
sampah/pewangi

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Contoh Web Khusus:


TUNJANG KOMUNIKASI (BAHASA MALAYSIA)
BM 1.1.13 Mendengar dan memberi respons terhadap
perbualan, permintaan, cerita, lagu.
BM 2.1.3Berbual dengan menggunakan ayat yang mudah
dengan sebutan yang betul.
BM 2.1.4Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.
BM 2.4.1Menceritakan perkara yang didengar dengan
menggunakan ayat yang mudah
BM 2.5.1Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan
bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan
bimbingan guru.
BM 3.3.3Menyebut huruf konsonon dalam perkataan yang
ditunjukkan
BM 4.2.6Menyalin perkataan dengan cara yang betul

TUNJANG FIZIKAL & ESTETIKA


(PERKEMBANGAN FIZIKAL & KESIHATAN)
PFK 1.1.13 Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.

TUNJANG KOMUNIKASI (BAHASA INGGERIS)


BI 1.3.2 Talk about familiar experiences, favorite and activities
around them with guidance.
BI 3.1.8 Hear and sound vowel sound
BI 3.1.9 Hear and sound consonant
BI 4.2.3 Write recognizable letters

PFK 4.1.9 Menguruskan persedian tempat sebelum dan selepas


makan.

PFK 1.1.15 Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek.


PFK 2.3.4 Melambung objek lembut dengan menggunakan satu
tangan.
PFK 3.17 Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta
makanan yang baik untuk kesihatan gigi.
PFK 3.2.3 Mengenal jenis makan yang berkhasiat dan tidak
berkhasiat.

PFK 5.1.5 Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan


berdasarkan pengalamn sendiri seperti berdiri berhampiran rakan
yang sedang bermain buaian.
TUNJANG FIZIKAL & ESTETIKA (KREATIVITI)
KTI 1.1.3 Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan
karya.

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP & NILAI


( PENDIDIKAN ISLAM)
PI 1.3.2 Menyatakan lima rukun Islam:
-Mengucap dua kalimah syahadah
-Solat lima waktu
-Mengeluarkan zakat
-Berpuasa di bulan Ramadhan
-Mengerjakan haji
PI 4.2.6 Menyatakan adab:
-Sebelum makan/ minum
-Semasa makan/minum
-Selepas makan/minum

KTI 2.1.11 Menyanyi mengikut mod lagu (iaitu: riang dan


bersemangat)

MAKANAN

TUNJANG KETERAMPILAN
PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)
PSE 2.3.7 Bercerita dan memberi
pendapat.
PSE 2.2.2 Menunjukkan semangat dan
sifat positif seperti sabar dan berdikari

PI 5.2.4 Mengenal pasti setiap huruf jawi


(PENDIDIKAN MORAL)
PM 5.1.5 Menyatakan cara-cara bertingkah
laku sopan.
PM 9.1.1 Berani melibatkan diri dalam aktiviti.

TUNJANG KEMANUSIAAN
KM 7.6 .2 Menyediakan makanan tradisional
( Contoh: onde-onde, lempeng pisang, cucur
udang, jemput-jemput pisang, dumpling, popiah).

TUNJANG SAINS & TEKNOLOGI (AWAL SAINS)


ST 2.3.5 Mengasingkan makanan mengikut rasa contoh manis,
masam, masin, pahit, tawar
ST 2.3.6 Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. Contoh objek:
belacan,
ikan kering, daun
pandan, daun limau purut, bawang
Rancangan
Harian
(AWAL MATEMATIK)
ST 9.1.1
Mengecam duit yang berlainan nilai.

48

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Kriteria-kriteria yang perlu ada sewaktu menulis Rancangan Harian ialah ;

Rancangan Tahunan / Rancangan Mingguan


Tema
Hari, Tarikh, Masa
Komponen, Hasil Pembelajaran
Aktiviti, Bahan
Kesepaduan
Catatan
Penutup
Refleksi

Aktiviti dalam Rancangan Harian perlu berteraskan ABP (Amalan Bersesuaian


Perkembangan) yang menjana perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor.
Perlaksanaan pengajaran secara kelas, kumpulan dan individu perlu seimbang di
dalam dan di luar kelas

Pembelajaran hendaklah berpusatkan murid dengan pendekatan yang bersesuaian.

Pemilihan sumber hendaklah berasaskan tema, persekitaran dan pengetahuan sedia


ada serta minat murid.

Kesimpulan
Penulisan perancangan tahunan dan harian merupakan asas dan panduan untuk
guru mencapai hasil pembelajaran yang dirancang.

Agihan masa dan komponen akan lebih seimbang dalam P&P.

Cadangan yang diberi diharap dapat memberi idea kepada guru untuk merancang
dan menyedia dengan format penulisan yang lebih sistematik

Guru dapat melaksanakan aktiviti P&P dengan lebih bermakna dan menarik minat
murid serta akhirnya mencapai hasil pembelajaran yang disasarkan.

Contoh Rancangan Slot Pengajaran


Kelas
:
Tadika Mustika
Tarikh
:
05 Januari 2010
Masa
:
0800- 0830 pagi
Bil. murid
:
25 orang
Modul
:
Tema
Tajuk/Tema :
Keluarga saya
Tunjang Utama :
KM2.0
Saya dan Keluarga
Standard Kandungan
:
KM2.1
Mengetahui keluarga terdekat (datuk, nenek, ibu, bapa, adik beradik)
BM2.2
Meransang pertuturan melalui soal jawab
Standard Pembelajaran :
KM2.1.2
Menceritakan salasilah keluarga terdekat.
BM2.2.6
Menjawab soalan dengan jawapan yang bersesuaian
Kesepaduan Tunjang :
BM2.0
Kemahiran bertutur

49

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Objektif Pembelajaran
:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :(i)
bercerita tentang salasilah keluarga sendiri.
Pengetahuan Sedia ada :
Murid telah didedahkan tentang kasih sayang ibu bapa terhadap anak.
Kemahiran Berfikir (KB)
:
Mengekategori umur dan jantina.
Penerapan Nilai
:
Kasih sayang, hormat menghormati
Alat Bantu Mengajar :
Carta Pokok Keluarga, Gambar Keluarga, Lagu Kasih Sayang
Fokus MI
:
Kecerdasan Linguistik, Kecerdasan interperonal
Kosa Kata
:Ibu, bapa, datuk, nenek, adik, abang, kakak
LANGKAH/
MASA

AKTIVITI P&P

CATATAN/ ABM

1.Guru perdengarkan lagu


Kasih Sayang Keluarga.
2.Guru dan murid menyanyi
lagu Kasih Sayang Keluarga
sambil berpegang tangan.

ABM:

Ahli keluarga: datuk,


nenek, ibu, bapa dll
Soalan guru:
Siapakah yang kamu
paling sayang ?.
Siapakah yang paling
tua dalam keluarga?

1.Guru bertanya dan murid


akan
memberitahu / menjawab
soalan.
2. Guru mempamerkan
gambar keluarga mengikut
jawapan murid.

ABM:Gambar ahli
keluarga
KB: menjana idea

Langkah 2
( 10 minit )

Susunan gambar
mengikut:
Peringkat umur;
Jantina;
Pasangan

1.Murid diminta
menyusun gambar keluarga
mengikut umur atau jantina di
papan tulis.
2.Murid diminta menyusun
gambar mengikut pasangan.

Langkah 3
( 7 minit )

Pokok Keluarga/

Set Induksi
( 5 minit )

Langkah 1
( 5 minit )

Penutup
( 3 minit)

ISI PELAJARAN
Kasih sayang
(Tulis senikata lagu)

Salasilah keluarga

Kasih sayang terhadap


keluarga

1. Guru bahagikan murid


dalam kumpulan secara
berpasangan dan mengedar
gambar pokok keluarga untuk
dilengkapkan.
2. Murid bercerita tentang
pokok keluarga yang telah
disiapkan.
Guru merumuskan pelajaran
hari itu dan bersama-sama
menyanyi lagu Kasih Sayang
Keluarga.

Refleksi Guru:

50

CD / kaset Lagu:
Kasih Sayang
Keluarga

PN: hormat
MI: linguistik
ABM:Gambar ahli
keluarga
KB: mengkategori
PN: hormat
MI: linguistik

ABM:Gambar pokok
keluarga
KB: mengkategori
PN: linguistik
MI: linguistik

ABM: CD/ Kaset Lagu


KB: refleksi
PN: penyayang

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Model Konseptual Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan


Sebagai guru prasekolah anda perlu menghayati model ini dengan jelas, Cuba perhatikan
elemen yang terdapat dalam model ini. Lihat empat prinsip yang dalam model dan cuba
anda hayati perkaitan antara setiap elemen yang terdapat dalam model ini yang membawa
kepada kesediaan murid prasekolah ke Tahun Satu.

Model Konseptual Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Cuba anda kenal pasti perkaitan antara pendekatan-pendekatan dengan


kemahiran yang boleh dikuasai oleh murid setelah mengikuti pembelajaran
di prasekolah.

Setelah anda mengetahui tentang elemen utama dalam pembentukan kurikulum, anda wajar
menyedari bahawa Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak (ABP) adalah
satu amalan dan proses pembelajaran yang menekankan kepada penggunaan pendekatan
pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur, perkembangan diri,
kebolehan, bakat dan minat murid. Pengajaran guru yang berasaskan kepada prinsip-prinsip
ABP akan dapat menggalakkan perkembangan murid ke tahap yang optimum secara
bersepadu dan lebih seimbang.

51

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Modul Kebangsaan Konseptual Kurikulum Prasekolah wajar difahami secara mendalam.


Penerangan di bawah diharap dapat membantu anda menghuraikan prinsip utama dalam
menggubal Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai tunjangtunjang ini sila rujuk buku Modul-modul Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan (2010).

Aktiviti 2:
11. Bina web tema umum dan web tema khusus berdasarkan cadangan tema
dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.
12. Bincangkan enam tunjang yang terdapat dalam KSPK dan buat
perbandingan yang terperinci antara Standard Pembelajaran dalam KSPK
dengan Hasil Pembelajaran dalam KPK.

52

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Tajuk 3

3.0

Faktor Keberkesanan Kurikulum

Faktor Keberkesanan Kurikulum

Sekarang kita cuba tumpukan pula pemikiran kita kepada faktor-faktor


keberkesanan kurikulum.

Keberkesanan pelaksanaan kurikulum bergantung kepada beberapa faktor penting. Antara


faktor-faktor tersebut ialah;
Ilmu dan kandungan kurikulum
Sepertimana yang telah kita bincangkan sebelum ini, kurikulum merupakan panduan
perancangan pelaksanaan matlamat dan falsafah. Berhubung perkara itu, ilmu dan
kandungan dalam sesuatu kurikulum mestilah bertepatan malah sesuai dengan kehendak
individu, kehendak Negara dan kehendak sarwajagat. Dalam soal ini kandungan kurikulum
prasekolah perlulah memenuhi kehendak perkembangan awal kanak-kanak.
Kandungan kurikulum prasekolah mengandungi beberapa tunjang yang diperjelaskan
menerusi objektif khusus. Semua tunjang ini telah dibincangkan dalam tajuk 3 sebelum ini.
Cuba anda semak dan buat justifikasi tentang keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini
dengan mengaplikasinya di dalam bilik darjah. Sudah pasti anda akan membuat kesimpulan
bahawa ilmu dan kandungan kurikulum perlu disepadukan dengan semua tunjang yang akan
diajarkan.
Kemahiran Guru
Guru memainkan peranan utama sebagai pelaksana kurikulum. Keberkesanan kurikulum
prasekolah amat bergantung kepada dedikasi seorang guru. Justeru, guru perlu menguasai
pelbagai kemahiran dalam pedagogi, mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik,
kemahiran TMK, menyelesaikan masalah, menyelidik, pengurusan ruang, kemahiran berfikir
dan sentiasa berusaha meningkatkan penguasaan ilmu serta kecerdasan pelbagai. Dalam
erti kata lain, guru haruslah sentiasa mengamalkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat.

53

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Sumber dan Murid


Bahan dan peralatan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberkesanan
pelaksanaan kurikulum. Guru perlu memahami dengan jelas keperluan bahan dan peralatan
yang bersesuaian dengan kehendak kurikulum. Kesesuaian bahan dan peralatan dari segi
aktiviti pembelajaran dan pengajaran termasuklah keselamatan penggunaannya kepada
murid merupakan faktor utama dalam menentukan keberkesanan melaksanakan sesuatu
kurikulum. Setiap sumber yang dipilih pula mestilah bersesuaian dengan keperluan murid.
Bahan dan aktiviti yang disusun akan memberikan kesan kepada proses pembelajaran
murid. Ia secara langsung mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan kurikulum.

Cuba anda fikirkan apakah ciri-ciri sumber yang boleh mempengaruhi


pelaksanaan kurikulum prasekolah dengan berkesan?

Premis
Persekitaran premis yang kondusif mendorong aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan
dengan

lancar

turut

menyumbang

kepada

keberkesanan

pelaksanaan

kurikulum.

Pengurusan ruang dalam bilik darjah serta pengurusan ruang luar bangunan yang selamat
dan sistematik akan menggalakkan kesedaan pembelajaran seterusnya mempengaruhi
tingkah laku murid. Hasil kajian Kounin & Shernan (1979) mendapati bahawa murid akan
berkelakuan mengikut keadaan yang bersesuaian dengan reka bentuk persekitaran.

Bagaimana pula pendapat anda? Adakah persekitaran di bilik darjah anda


kondusif?

Kurikulum Berpusat
Kurikulum disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran
Malaysia secara berpusat. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal khusus

54

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

untuk kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan menjadi rujukan wajib kepada guru-guru
prasekolah seperti dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996.

Aktiviti 3:
9.

Jelaskan factor-faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum yang terdapat di


sekolah anda?

10. Huraikan peranan guru dan pembantu prasekolah bagi menjayakan


keberkesanan pelaksanaan kurikulum di prasekolah.

Tajuk 4

Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

55

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

4.0

Pendekatan Dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Murid-murid prasekolah berada di peringkat tahap perkembangan praoperasi. Dalam tahap


perkembangan ini biasanya mereka belajar dengan aktif dan memerlukan pengalaman yang
berterusan serta penglibatan secara langsung yang akan membantu proses perkembangan
bahasa, kognitif, sosial dan fizikal mereka.
Pada peringkat ini kanak-kanak berupaya menggunakan simbol (imej) atau perkataan serta
mempunyai persepsi secara logik. Mereka juga bersifat egosentrik iaitu melihat persekitaran
mengikut persepsi mereka sendiri. Pengalaman pembelajaran melalui komponen deria iaitu
penglihatan, pendengaran, bau, sentuh dan rasa, melalui pendekatan belajar melalui main
dan belajar melalui pengalaman, membantu proses pembelajaran yang lebih optimum dan
menjadikan pembelajaran itu berkesan dan bermakna.
Seterusnya pendekatan pengajaran dan pembelajaran merangkumi pendekatan bertema
dan bersepadu serta penggunaan media teknologi maklumat dan komunikasi sebagai alat
bantu dalam pengajaran dan pembelajaran.

Pendekatan Belajar Melalui Bermain


Untuk makluman anda bermain menjadi fitrah atau tingkah laku semula jadi kanak-kanak.
Oleh itu pendidikan prasekolah menekankan pendekatan belajar melalui bermain kerana
melalui proses bermain mereka akan membuat penerokaan, penemuan dan pembinaan
pengalaman secara langsung dan natural. Semasa kanak-kanak menjalankan aktiviti-aktiviti
tersebut, proses penerimaan sensori atau deria seperti pendengaran, penglihatan, sentuhan,
bau dan rasa akan teransang dan memberi satu pengalaman pembelajaran secara tidak
langsung. Pengalaman seumpama ini memberikan pengalaman pembelajaran yang
bermakna

dan

penguasaan

kemahiran

akan

terbina.

Penekanan kepada pendekatan ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran
itu menggembirakan dan kanak-kanak merasa seronok untuk belajar. Melalui pendekatan
ini, aspek perkembangan fizikal, sosial emosi, kognitif dan bahasa serta potensi kanakkanak dapat ditingkatkan ke tahap yang maksimum.

56

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Pandangan Tokoh Tentang Main:

Froebel:

Bermain adalah suatu keadaan semula jadi yang membantu kanak-kanak. Belajar dan
berkembang.

Montessori:

Permainan adalah seperti pekerjaan kepada kanak. permainan memberi peluang kanakkanak meneroka dan mencuba sesuatu aktiviti. Dalam proses mencuba, mereka menemui
pengetahuan yang baru. Aktiviti bermain membenarkan mereka memenuhi keperluan
perasaan ingin tahu, di samping meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran
mereka

Vygotsky:

Permainan pilihan kanak-kanak sendiri yang disokong oleh seorang guru atau orang dewasa
melalui perbincangan dan sesi soal jawab menggalakkan pencapaian kognitif yang lebih
tinggi.

Imam Al-Ghazali:

Bermain mengembangkan sifat semula jadi kanak-kanak, menyuburkan tubuh, menguatkan


otot, mendatangkan kegembiraan dan kerehatan selepas penat belajar.

Konsep Bermain
Bahagian Pembangunan Kurikulum menggariskan konsep belajar melalui bermain
perlulah mengutamakan perkara-perkara berikut:
i. sesuatu aktiviti yang memberi kegembiraan serta peluang kepada murid melahirkan
perasaan
ii. dapat murid meneroka, mencuba dan meningkatkan penguasaan kemahiran
iii. murid berpeluang memberi tumpuan dan perhatian
iv.

membantu murid mengembangkan pertumbuhan dari segi kognitif dan psikomotor

v. bebas, terancang dan selamat


vi. peluang mencuba idea sendiri;
Tujuan Belajar Melalui Bermain

57

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Apabila

kanak-kanak

belajar

melalui

bermain

sewajarnya

mereka

memperoleh

perkembangan yang menyeluruh dan bersepadu dari aspek fizikal, sosial, emosi, kognitif
dan bahasa. Tahukah anda bahawa melalui pendekatan belajar melalui bermain kanakkanak boleh mendapat banyak faedah? Faedah-faedah yang dimaksudkan adalah seperti;
-

mempelajari sesuatu konsep;

meningkatkan keupayaan kognitif;

meningkatkan penerokaan untuk memenuhi perasaan ingin tahu;

memupuk pemikiran yang inovatif, kritis dan kreatif;

membantu menyelesaikan masalah;

membina kemahiran sosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa;

membina kemahiran fizikal serta meningkatkan motor halus dan motor kasar;

mempelajari dunia keliling mereka;

mengamalkan proses pembelajaran bahasa dan literasi

membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan;

membina konsep kendiri yang positif;

memupuk sikap bertanggungjawab kepada kehidupan dewasa kelak

Aktiviti belajar melalui bermain dapat meningkatkan dan menyokong proses pembelajaran
dan peluang untuk kanak-kanak berjaya dalam kelas dan kehidupan hari depan mereka.
Pastikan anda mencuba pendekatan ini di dalam bilik darjah.

Jenis-Jenis Main
Sebagai guru prasekolah, kita harus tahu pelbagai jenis permainan . Ini memudahkan kita
memilih, merancang dan menyediakan bahan yang bersesuai dengan amalan bersesuaian
dengan perkembangan kanak-kanak (ABP) . Dengan itu aktiviti pengajaran dan
pembelajaran akan lebih bermakna dan hasil pembelajaran dapat dicapai seperti yang
diharapkan.

Terdapat pelbagai jenis main yang boleh dijadikan pendekatan dalam melaksanakan
kurikulum prasekolah. Di antaranya ialah:
-

Main Sosial (Sosial Play)

Main Kognitif (Cognitif Play)

58

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Main Bebas (Informal Play)

Main Sosiodrama (Socio-dramatic Play)

Permainan Luar (Outdoor Play)

Main Sosial (Sosial Play)


Main sosial berlaku apabila kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan. Terdapat
beberapa jenis main sosial seperti:
-

Main occupied
Kanak-kanak tersebut tidak bermain apa-apa alatan atau dengan sesiapa
pun. Dia hanya berdiri atau duduk tanpa berbuat apa-apa.
- Main solitary
Kanak-kanak tersebut bermain seorang diri. Tanpa menghiraukan rakan atau
keadaan sekeliling.
- Main onlooker
Kanak-kanak tersebut memerhati rakannya yang lain bermain. Dia lebih berminat
dengan permainan orang lain.
- Main parallel
Kanak-kanak tersebut bermain sendirian dengan menggunakan cara dan
alatan yang sama dengan rakannya.
- Main associative
Kanak-kanak berinteraksi antara satu sama lain dengan bertanya atau
meminjam alatan, tetapi mereka tidak bermain bersama-sama.
- Main cooperative
Kanak-kanak bermain bersama-sama dalam kelas. Seorang kanak-kanak
bermain bersama kanak-kanak lain. Mereka saling lengkap melengkapi. Akan
wujud

kerjasama dan sikap tolak ansur. Ketika mian jenis ini, campur tangan

guru adalah kurang.

Faedah Main Sosial

59

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Main sosial mempunyai banyak faedah kepada kanak-kanak, di antaranya ialah:


-

memberi ruang dan peluang bagi kanak-kanak berinteraksi dengan kanak-kanak


lain

dan

mempelajari

banyak

kemahiran

sosial

seperti

bertolak

ansur,

menyelesaikan masalah, bekerjasama dan memupuk semangat kepimpinan antara


mereka.
-

Memberi peluang kepada kanak-kanak memupuk

dan membina kemahiran

interpersonal dan berinteraksi dengan rakan sebaya dan orang dewasa.


-

Membantu kanak-kanak belajar mengawal emosi supaya mereka menyedari


bahawa mereka tidak boleh berbuat sesuatu dengan sesuka hati.

Memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seperti perpaduan , sikap prihatin dan
penyayang.

Menggalakkan interaksi dan kemahiran sosial yang penting dalam kehidupan masa
depan

kanak-kanak

dan

mengelakkan

kanak-kanak

bersikap

pasif

dan

menyisihkan diri.

Main Kognitif (Cognitif Play)


Dalam permainan berbentuk kognitif kanak-kanak mengalami proses berfikir untuk
membuat keputusan dan menentukan matlamat. Mereka terlibat secara aktif dalam
ativiti pembelajaran dengan menggunakan bahan maujud atau mengaplikasikan
peraturan. J. Piaget mengkategorikan main kognitif kepada empat iaitu:
-

main berfungsi (Functional Play)

main simbolik

main games and rules

main konstruktif (Constructive Play)

Main Berfungsi Dan Main Simbolik


Permainan jenis ini sering dimainkan oleh kanak-kanak dalam peringkat umur 2-3
tahun, iaitu dalam tempoh sensorimotor sebagai gerak balas kepada aktiviti otot.
Main simbolik memberi peluang kepada kanak-kanak berlatih secara fizikal semasa
meneroka persekitaranya dan ia mempunyai ciri pengulangan, manipulasi dan imitasi
(ajukan).

60

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Contohnya kanak-kanak suka bermain naik-turun tangga dan akan mencubanya


berulang kali sehingga berjaya.Kanak-kanak pada peringkat ini gemar dan gembira
apabila
Main

dapat
berfungsi

membuat
dan

main

pergerakan
simbolik

dan

memberi

sebutan
peluang

yang

kepada

berulang.
kanak-kanak

mempamerkan kreativiti, kebolehan fizikal, dan kesedaran sosial dengan berpura-pura


menjadi satu objek kepada objek lain seperti bongkah sebagai rama-rama, makanan,
ibu atau sekuntum bunga.

Main Games and Rules


Dalam main Games and Rules kanak-kanak belajar bermain mengikut peraturan yang
telah ditentukan. Tingkah laku mereka semasa bermain adalah dalam had atau
peraturan permainan tersebut
Main Konstruktif (Constructive Play)
Main konstruktif adalah berasaskan kepada main simbolik dan mewakili adaptasi
kanak-kanak kepada masalah dan tingkah laku kreatif. Kanak-kanak bermain untuk
membina pengetahuan mereka untuk mengenali dunia mereka. Pada mulanya mereka
menggunakan bahan atau alatan mainan dan digunakan untuk mewujudkan atau
membina bahan lain seperti istana pasir, bangunan dan kedai.
Misalnya,mereka membina dengan menggunakan bongkah atau bermain doh.

Main Bebas (Informal Play)


Main bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan, tidak formal dan tidak
berstruktur dalam persekitaran yang kaya dengan bahan dan interaksi dengan rakan
sebaya, orang dewasa dan bahan yang disediakan.
Main Sosiodrama (Socio-Dramatic Play)
Main dramatik atau sosiodrama memberi peluang kepada kanak-kanak mengambil
bahagian dalam aktiviti yang luas meliputi keluarga, masyarakat dan warisan budaya.
Main sosiodramatik melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik.

61

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Main fantasi melibatkan perkara yang tidak realistik atau fantasi kepada kanak-kanak
tersebut.
Permainan Luar (Outdoor Play)
Kanak-kanak perlu melepaskan tekanan perasaan semasa bermain dalam keadaan
terkawal. Pusat parasekolah perlu menyediakan alat permainan luar yang sesuai
seperti bekas main pasir, bekas main air, terowong, jongkang jongkit, buaian, rangka
memanjat, dan gelunsur untuk membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam
keadaan riang dan menggembirakan.
Semasa bermain dengan alatan tersebut, kanak-kanak dapat mempelajari beberapa
konsep seperti imbangan, berat dan ringan, tinggi dan rendah, tarikan gravity, ayunan
serta konsep banyak dan sedikit.
Penerapan nilai murni berlaku, seperti bersabar, mengikut giliran, bekerjasama, tolong
menolong, bersikap sederhana dan hormat menghormati.
Aktiviti permainan luar melibatkan perkembangan motor halus dan motor kasar,
koordinasi tubuh badan, perkembangan bahasa, interaksi sosial dan kreativiti

Ciri-Ciri Pendekatan Belajar Melalui Bermain


-

bahan perlu sesuai dengan perkembangan murid dan berfaedah


konkrit, benar dan bermakna

memudahkan murid ingat kembali dan pengalaman bermakna

menggalakkan komunikasi

merangsang imaginasi dan kreativiti

menggembirakan murid dalam menjalani proses pembelajaran

Pelaksanaan Pendekatan Belajar melalui Bermain:


Bagi melaksanakan aktiviti belajar melalui bermain, anda perlulah memastikan perlara
berikut diberikan perhatian;
-

Guru perlu tentukan hasil pembelajaran

62

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Bahan perlu sesuai dengan perkembangan murid dan berfaedah

Bahan konkrit, benar dan bermakna disediakan

Bahan yang digunakan menggalakkan komunikasi dan imaginasi

Menarik minat dan menggembirakan

Kesan Pendekatan Belajar Melalui Bermain


Secara ringkasnya kita boleh melihat kesan melalui pendekatan ini terhadap perkembangan
kanak-kanak iaitu :
-

pengukuhan kemahiran dan konsep pembelajaran dari yang umum ke spesifik


dan konkrit ke abstrak

mengukuhkan perkembangan fizikal (motor kasar dan motor kalus)

penguasan kemahiran manipulatif

menguasai daya reka cipta secara konstruktif

melahirkan dan menyatakan perasaan mereka.

Pengelolaan Aktiviti Bermain


Berikut disenaraikan panduan pengelolaan aktiviti bermain. Cuba anda laksanakannya dan
fikirkan kesannya terhadap perkembangan kanak-kanak.
1. Beberapa aktiviti hendaklah dijalankan serentak oleh beberapa kumpulan kanak-kanak
(5 - 6 orang dalam satu kumpulan) di setiap sudut.
Contoh: Main Pondok-pondok , Main membina, Lakonan
2. Guru perlu merancangkan pelbagai aktiviti yang teratur. Peranan guru ialah
menyelaras, memerhati, memberi galakan dan membantu kanak-kanak apabila
diperlukan.
3. Kanak-kanak diberikan peluang untuk memilih aktiviti yang mereka suka.
4. Perlu ada perseimbangan antara kawalan dan bimbingan guru semasa kanak-kanak
melakukan aktiviti bermain supaya mereka berpeluang melahirkan perasaan.
5. Ibu bapa juga boleh dilibatkan sama di mana-mana situasi yang difikirkan perlu.
6. Dalam aktiviti bermain inilah guru menyepadukan dan menggabungjalinkan konsepkonsep dan kemahiran yang dititikberatkan dalam komponen kurikulum dan bidangbidang pengalaman Awal Sains, Awal Nombor, Awal bacaan, Kesihatan, kemahiran

63

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

berfikir dan sebagainya.


7. Melalui aktiviti bermain ini kanak-kanak perlu diasuh untuk bertanggungjawab dan
menyayangi perkakas mainan dengan mengemaskan perkakas dan memulangkan
semula ke tempat asal selepas mereka menggunakannya. Mereka juga diasuh untuk
menghormati hak orang lain dan memberi peluang kepada kanak-kanak lain
mengambil giliran masing-masing.

Garis Panduan Guru Sebagai Pemudahcara Semasa Kanak-Kanak Bermain


Antara Peranan Guru ialah:
-

Membimbing kanak-kanak tetapi tidak mengarah atau mendominasi permainan


sehingga turut serta dalam permainan itu.

Mengembangkan cetusan idea dan pemikiran kanak-kanak dan bukan memberikan


komen atau pandangan terhadap idea mereka.

Tunjuk cara bermain jika perlu. Tunjukkan bagaimana aksi sesuatu watak.
Modelkan cara menyelesaikan masalah.

Bertanya soalan, kenal pasti dengan kanak-kanak apa yang berlaku.

Bantu murid memulakan, menamatkan atau memulakan semula sesuatu aktiviti.


Berikan isyarat atau cue untuk diikuti atau meneruskansesuatu idea.

Fokuskan tumpuan kanak-kanak dan galakkan berinteraksi sesama mereka.

Jelaskan sesuatu tingkah laku kanak-kanak dan bantu mereka meluahkan


perasaan jika mengalami sesuatu konflik.

Perluaskan potensi main dengan mengeluarkan penyataan atau bertanya supaya


menggalakkan mereka mencuba dan meneroka.

Contoh Aktiviti Main


Terdapat pelbagai aktiviti main yang menjadi asas kepada konsep belajar melalui bermain
dalam pendidikan prasekolah, seperti main pasir; main air; main doh; main pondok, main
bongkah, main tradisional.

Pendekatan Bertema
Pendekatan bertema adalah cara pelaksanaan pengurusan pengajaran dan pembelajaran
melalui satu tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan masa, tempat, minat, dan latar
belakang murid.

64

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Tujuan dan kepentingan


-

Tema yang dipilih dijadikan alat/wahana untuk menggabungjalinkan komponen dan


hasil pembelajaran.

Pemilihan tema membantu guru merancang, mengurus aktiviti dan menyediakan


bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Membantu guru mencetus idea yang
lebih menarik.

Pembelajaran lebih meluas kerana aktiviti pembelajaran berfokus kepada tema.


Pelbagai aktiviti pembelajaran boleh dijalankan bersesuaian dengan tema yang
dipilih.

Tema yang dipilih dijadikan alat untuk menguasai sesuatu kemahiran bertutur,
membaca, menulis, asas matematik dan berfikir.

Ada kesinambungan. Semua aktiviti dikaitkan dengan tema membolehkan kanakkanak mengikuti dengan mudah.

Faktor-faktor pemilihan tema ialah


-

Satu tajuk yang boleh merentas semua komponen.

Berkaitan dan bersesesuaian dengan pengalaman sedia ada, pengalaman yang


akan diperolehi dan kehidupan murid.

Berkaitan dengan kehidupan dan persekitaran murid.

Bersesuaian dengan situasi, masa dan peristiwa.

Memberi peluang kepada murid untuk mendapat pengalaman sebenar (hand on


experience) melalui aktiviti pembelajaran.

Kemudahan mendapat sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.

Membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada dan memberi
pengetahuan baru kepada murid.

Mengikut prinsip-prinsip pengajaran iaitu bermula dari yang dekat kepada yang jauh,
dari yang mudah kepada yang sukar dan mencabar, dan daripada yang umum
kepada yang spesifik.

Pelaksanaan
-

Murid-murid diminta membuat sumbangsaran berdasarkan topik.

65

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Kenalpasti subtopik, pilih aktiviti yang sesuai supaya dapat membantu kanak-kanak
mempelajari isi kandungan dan menggunakan atau mengaplikasikan kemahiran yang
dipelajari dalam konteks yang bermakna.

Mencipta peta minda web tema.

Rancang dan keluarkan idea, galakkan kemahiran berfikir.

Guru perlu fikirkan objektif setiap aktiviti dan hubungkaitkan dengan setiap hasil
pembelajaran. Jika aktiviti itu tidak membantu mencapai matlamat, aktivti itu
hendaklah ditamatkan.

Iklim dan persekitaran bilik darjah mempunyai hiasan atau suasana yang berkaitan
dengan tema.

Memilih tema mengikut musim atau peristiwa.

Pendekatan Bersepadu
Konsep Pendekatan Bersepadu
Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan lebih daripada satu
komponen dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu penggabungjalinan.
Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. Dalam
kehidupan sebenar sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya
sesuatu yang terpisah-pisah.

Apakah aspek yang disepadukan?


- Kesepaduan antara tunjang
- Kesepaduan antara teori dan amali
- Kesepaduan kemahiran, kemahiran dan nilai murni.
- Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik
- Kesepaduan pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru.
- Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid.
- Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas.

Kepentingan dan tujuan pendekatan bersepadu :


- Mendalami atau meneroka sesuatu topik dalam skop yang lebih menyeluruh.
- Mempunyai lebih banyak pilihan aktiviti yang sesuai dengan minat dan keupayaannya
dan menimbulkan kepuasan belajar.
- Pembelajaran lebih aktif, menggembirakan dan bermakna.
- Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti.

66

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

- Mengembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi.


- Mengamalkan nilai murni seperti bekerjasama, tolak ansur dan rajin.

Pendekatan Projek
Konsep Pendekatan Projek
Satu kaedah pengajaran pembelajaran yang bertujuan menggalakkan murid-murid
mempelajari sesuatu melalui pengalaman konkrit. Biasanya melalui kaedah ini, murid-murid
akan di bimbing untuk menemui kesimpulan dan seterusnya memahami konsep-konsep
tertentu. Kaedah ini mementingkan cara atau kaedah mengajar yang lebih berkesan dengan
tujuan supaya murid-murid menaruh lebih perhatian dan minat terhadap aspek-aspek
pembelajaran

Kepentingan pendekatan projek

Murid berpeluang memilih projek tanpa paksaan

Melatih murid berfikir dan mengembangkan kreativiti berdasarkan minat

Memupuk kerjasama dikalangan murid

Melatih murid menilai hasil kerja mereka

Hasil projek boleh dijadikan BBM

Perancangan dan pelaksanaan pendekatan projek:

67

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

PROJEK PENGHASILAN

PROJEK PEMBELAJARAN
KHUSUS / LATIH TUBI

-Istana pasir

-pengelasan

-Memasak

-Suku kata

-Model kenderaan

-nombor

-mobail

PROJEK KAJI SELIDIK

PROJEK KEGUNAAN
-berkebun
-buku skrap

JENIS PROJEK

-mengumpul stem

-alam sekitar
-serangga
PROJEK LAWATAN

-menghias majlis

-zoo Taman Haiwan


-premis kemudahan awam

PROJEK MASALAH

-kawasan sekolah

-ujudkan situasi mengikut


kesesuaian
-buat kuih
Buat air

Pendekatan projek boleh dijalankan dalam jangka masa pendek dan panjang. Jangka
masa itu diperlukan kerana setiap topik yang dipilih akan dikaji secara mendalam.
Perincian sesuatu perkara yang dikaji adalah berkaitan dengan topik. Guru boleh
memberhentikan aktiviti pembelajaran dan menyambung semula pada waktu
pembelajaran akan datang. Aktiviti projek untuk jangka masa panjang melibatkan sesuatu
rancangan jangka panjang. Guru sebagai pemudah cara membantu murid untuk memberi
pandangan sama ada sesuatu perancangan pada projek perlu memakan masa yang
panjang atau pendek

Andai tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Pembelajaran anda


sebagai seorang guru merupakan satu proses sepanjang hayat.

RUMUSAN
68

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Seorang pendidik awal kanak-kanak perlu memahami dan tahu bagaimana sesebuah
kurikulum itu dibina, terutama bagi kanak-kanak. Asas penggubalan Kurikulum Standard
Prasekolah Kebangsaan adalah berdasarkan kepada Rukun Negara, Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan Model Konseptual. Cabaran yang dihadapi oleh seorang
guru adalah bagaimana untuk mengimbangkan antara kehendak kandungan kurikulum
dengan kehendak perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Sebuah kurikulum yang baik
haruslah memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berkembang secara JERIS serta
meningkatkan potensi mereka. Kurikulum juga harus merentasi bidang-bidang
pembelajaran di mana ada kesesuaian sosial, penglibatan intelek dan memberi makna
kepada diri kanak-kanak tersebut. Kurikulum bersepadu memberi perkaitan mental yang
bermakna kepada kanak-kanak di mana mereka dapat mendiskriminasikan antara yang
sebenar

dan

sebaliknya.

Maka

terpulang

kepada

guru,

bagaimana

mengintepretasikan hasil-hasil pembelajaran kepada aktiviti yang bermakna.

69

mereka

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

LATIHAN PENGUKUHAN KENDIRI


Latihan 1
Soalan 1:
Dapatkan maklumat mengenai kurikulum berpusat dan sediakan nota ringkas
mengenainya. (Panjang -2 mukasurat, tempoh masa yang perlu diperuntukkan
ialah 2 jam).

Latihan 2
Soalan 2
Bermain merupakan satu cara terapi untuk kanak-kanak.
Bincangkan pernyataan tersebut dengan mengemukakan contohcontoh yang sesuai. Cuba laksanakan pendekatan belajar melalui
bermain di dalam bilik darjah.
(Sediakan huraian dan laporan anda sebanyak 4 muka surat.
Tempoh masa yang perlu diperuntukkan ialah 8 jam) Hantarkan
latihan ini semasa sesi interaksi berikutnya.
-

Cari nota dari laman web. Cetak dan lampirkan bersama


laporan. Ia perlu dimasukkan ke dalam portfolio
anda.Contoh laman web yang boleh dilayari;
http://www.playtherapy.co.za/
www.playtherapyonline.net
http://www.hugenote.co.za/play.pdf

Tajuk 5

70

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Pendekatan-pendekatan lain di Prasekolah

5.0

Pendekatan-pendekatan lain di Prasekolah

Pendekatan yang menggunakan media Teknoligi Maklumat dan Komunikasi sebagai


alat bantu dalam pengajaran (TMK)
Konsep Pendekatan TMK
Pengertian paling asas teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK ialah semua jenis
teknologi yang digunakan untuk memproses, mengolah, menyimpan, mempersembahkan
dan memindahkan data atau maklumat dalam bentuk elektronik. Penggunaan TMK dalam P
& P bermaksud menggunakan TMK secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk
meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P & P.
Kepentingan pendekatan TMK
Pendekatan ini digunakan untuk:
- Membantu proses pengajaran dan pembelajaran;
- Memperolehi maklumat;
- Berinteraksi dengan bahan utk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya; dan
- Memperkayakan pengalaman pembelajaran
- Komputer dan teknologi digunakan bagi tujuan untuk memperkayakan pengalaman
pembelajaran.
Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK
- Pemilihan perisian yang sesuai.
- Penggunaan alat multimedia -

ada perkakasan dan perisian sesuai yang boleh

digunakan dalam aktiviti P&P


- Alat-alat teknologi digunakan seperti komputer, kamera digital,kamera, video, projektor
LCD, pemain DVD, VCD
- Pengenalan internet sangat perlu sebagai saluran utama mendapatkan maklumat.

Pendekatan Tunggal
Pendekatan tunggal menekankan pada satu konsep kemahiran sahaja. Kemahiran yang
dikuasai oleh kanak-kanak terbatas kepada satu konsep kemahiran.Pegangan pendekatan

71

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

ini dipengaruhi oleh teori behavioris. Pengajaran kemahiran yang disampaikan adalah
secara berperingkat-peringkat mengikut tahap umur kanak-kanak.
Menurut Bustam Kamri dan Putri Zabariah (2006), pendekatan ini lebih berpusatkan
kepada guru iaitu guru lebih banyak memberi arahan dan menentukan aktiviti dan
pembelajaran yang hendak disampaikan. Guru juga menentukan kemahiran atau konsep
yang perlu dikuasai oleh murid. Biasanya hanya satu konsep atau pun kemahiran yang
ditekankan oleh guru dalam pengajarannya. Skop pengajaran dan aktiviti tidak luas hanya
berkisar kepada konsep dan kemahiran yang hendak dikuasai oleh kanak-kanak.

Pendekatan Unit
Pendekatan unit menekankan pada satu unit khusus daripada topik yang besar.
Kemahiran yang perlu dikuasai berfokus kepada sebahagian daripada topik utama.
Pegangan pendekatan ini dipengaruhi oleh teori behavioris. Pengajaran kemahiran yang
disampaikan adalah secara berperingkat-peringkat mengikut tahap umur kanak-kanak.
Menurut Bustam Kamri dan Putri Zabariah (2006), pendekatan ini lebih berpusatkan
kepada guru iaitu guru lebih banyak memberi arahan dan menentukan aktiviti dan
pembelajaran yang hendak disampaikan. Guru menentukan topik utama kepada topik
kecil atau sub topik yang lebih khusus yang perlu dikuasai oleh murid. Biasanya hanya
satu topik kecil yang ditekankan oleh guru dalam pengajarannya. Skop pengajaran dan
aktiviti tidak luas hanya berkisar pada sub topik khusus yang hendak dikuasai oleh kanakkanak.
Pendekatan Inkuiri Arahan Guru
Pendekatan inkuiri atau inkuiri arahan guru menekankan penyelidikan dan penerokaan
dalam pembelajaran. Kanak-kanak digalakkan menyoal untuk mengukuhkan pengetahuan
disamping membuat penerokaan. Guru membimbing menerusi penyoalan terarah kepada
jawapan yang dirancang. Oleh sebab itu pendekatan ini juga dikenali sebagai pendekatan
inkuiri arahan guru. Kemahiran dan konsep yang akan dikuasai oleh kanak-kanak
disesuaikan dengan topik berkaitan dengan topik pembelajaran. Pegangan pendekatan ini
dipengaruhi teori behavioris. Pengajaran kemahiran yang disampaikan secara berperingkatperingkat mengikut tahap umur kanak-kanak.
Menurut Bustam Kamri dan Putri Zabariah (2006), pendekatan ini adalah lanjutan
daripada pendekatan bertema. Perbezaannya pendekatan ini masih meletakkan guru

72

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

sebagai orang yang bertanggungjawab merancang aktiviti pembelajaran. Guru member


arahan kepada murid supaya menyelidik dan meneroka dengan mendalam berdasarkan
topik pembelajaran yang dirancang. Aktiviti pembelajaran menggunakan pendekatan ini
lebih kepada penyelidikan berdasarkan masalah atau pun persoalan yang dirancang oleh
guru. Murid-murid cuba mencari jawapan yang telah disediakan menerusi aktiviti
menyelidik dan meneroka dengan bimbingan guru.

Aktiviti 4:
7.

Bincangkan penggunaan pendekatan TMK yang pernah anda praktikkan di


sekolah anda dan laporkan keberkesanannya.

8.

Bersama rakan anda, bina satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
menggunakan pendekatan TMK.

Tajuk 6

Model-model Program Prasekolah Luar negara dan kaitannya dengan


prasekolah di Malaysia

73

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

6.0 Model-model Program Prasekolah Luar Negara dan kaitannya dengan prasekolah
Di Malaysia
Program bermaksud perancangan sesuatu model pendidikan awal kanak-kanak. Setiap
model mempunyai asas program yang mengandungi teori psikologi, perspektif ekologi dan
falsafah yang menjadi pegangan. Teori psikologi membantu mendapatkan jawapan
tentang apa yang kanak-kanak boleh belajar. Manakala perspektif ekologi kanak-kanak
dilihat dari konteks sosio budaya yang memberi kesan kepada proses sosialisasi
terhadap perkembangan kanak-kanak.
Froebelion
Seorang tokoh pendidikan dari Jerman. Beliau digelar sebagai Bapa Tadika. Pada tahun
1837, beliau menubuh sekolah taman kanak-kanak yang dinamakan Kindergarten. Beliau
adalah seorang yang kuat beragama dan menganggap manusia secara semulajadinya
adalah baik dan dunia adalah tempat bekerja dan manifestasi terhadap Tuhan.
Menurut beliau kanak-kanak umpama biji benih, ibu bapa dan pendidik umpama tukang
kebun,

kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak.

Oleh itu kanak-kanak perlu

belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main
Antara idea-idea Froebel ialah:
1. Taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian
kanak-kanak. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang, mempunyai
bilik yang senang dimasuki cahaya, dipenuhi dengan taman-taman, binatang dan
gambar-gambar.
2. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Keadaan bilik
janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti.
3. Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan, bunyi-bunyian dan objekobjek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah, saiz dan warna.
4. Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada
pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi.

74

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

5. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental, fizikal dan


sosial kanak-kanak.
6. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak-kanak.
7. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Ia hendaklah
berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak.
8. Menurut beliau, kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Ia perlu diberi
kebebasan.
9. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui
membuat.
10. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek
supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya.
11. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah
penting bagi kanak-kanak.
12. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu
sama lain.

Montessori
Program Montessori merupakan program yang diasaskan oleh Maria Montessori. Beliau
merupakan doktor perubatan wanita yang pertama di Itali. Beliau meminati bidang
psikiatrik dan bekerja merawat kanak-kanak terencat perkembangan akal. Beliau
berpendapat masalah kanak-kanak lebih kepada pendidikan daripada perubatan. Beliau
telah membuktikannya apabila kanak-kanak yang telah dipulihkan menerusi pendidikan
telah berjaya di dalam peperiksaan di sekolah.
Pada tahun 1907 Montessori telah diarahkan oleh pihak Bandaraya Rom, Itali untuk
membantu menyelesaikan masalah kanak-kanak di pusat jagaan harian kanak-kanak di
kawasan rumah pangsa untuk golongan miskin. Pihak perumahan pada awalnya hanya
mahukan seseorang mengawal kanak-kanak daripada menggunakan tangga dan

75

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

menghalang mereka daripada membuat kotor di dinding yang baru di cat. Maria
Montessori menganggap tugasnya di casa dei bambini (rumah kanak-kanak) merupakan
peluang untuknya meneroka kaedah pengajarannya dengan kanak-kanak biasa. Sebelum
ini beliau telah mencuba kaedah pengajarannya kepada kanak-kanak terencat akal.
Berikut adalah aktiviti dalam Model Montessori ;

Menjelajah dan meneroka tentang persekitaran kehidupan harian

Mengenali binatang,tumbuh-tumbuhan peliharaan melalui

Penyediaan peralatan dan bahan pengajaran yang disusun di dalam rak

Bahan yang berbeza tetapi disesuaikan kepada tiga bidang yang berbeza. Kanak
kanak diperkenalkan komponan

kehidupan harian di mana

aktiviti amali yang

kepada penjagaan diri contohnya kemahiran menjaga diri seperti menyikat rambut
membasuh tingkap dan membersih bilik darjah.

Set aktiviti dan bahan yang kedua adalah berkaitan dengan deria, membentuk kanakkanak membina, menyusun, meluaskan dan menghalusi persepsi deria lihat, dengar,
sentuh, bau dan rasa.

Untuk membina diskriminasi visual kanak-kanak boleh menyusun tone warna dari
gelap ke terang dan mencampur warna

Melibatkan konseptual atau bahan akademik contohnya membantu membina asas


menulis,membaca dan matematik

Aktiviti konseptual adalah konkrit dan melibatkan kanak-kanak secara aktif dan
menggunakan pelbagai sensori

Headstart
Head Start adalah program yang diperkenalkan pada tahun 1964 di Amerika di bawah
Head Start Bureau dan disokong oleh Administration for Children and Families dan
dinaungi oleh U.S. Department of Health and Human Services. Tujuan program ini
diperkenalkan untuk membantu kanak-kanak daripada golongan berpendapatan rendah
sebelum memasuki sekolah. Program ini meliputi kanak-kanak peringkat bayi (infant), tatih
(toddler) dan preschool (umur antara 4-5 tahun). Matlamat Head Start untuk membantu
membasmi kemiskinan dengan member pendidikan kepada kanak-kanak dan keluarga
menerusi program komprehensif yang dapat membantu keperluan mereka.
Komponen utama Head Start adalah seperti berikut:
(a)

pendidikan (fokus pada intelektual, sosial dan perkembangan emosi);

76

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

(b)

kesihatan (termasuk imunisasi dan perubatan, pergigian, mental dan perkhidmatan


pemakanan);

(c)

penglibatan ibu bapa; dan

(d)

perkhidmatan sosial (kekerapan hubungan dengan komuniti dan rujukan serta


bantuan kecemasan dan penyelesaian masalah.

Program Head Start memerlukan pengurusan dan pentadbiran yang cekap. Program ini
melibatkan semua peringkat kanak-kanak, guru, institusi, keluarga, komuniti dan
organisasi pentadbiran yang melibatkan agensi kerajaan dan badan sukarela. Walau
bagaimanapun program ini telah diberi penambahbaikan dengan menekankan empat
aspek berikut:
(a)

hasil akademik;

(b)

kecekapan guru dan perkembangan profesional;

(c)

kolarborasi dengan program lain dan sekolah kerajaan; dan

(d)

bertanggungjawab untuk perkhidmatan.

Pendekatan pengajaran guru mengikut pendekatan Head Start seperti yang dinyatakan
oleh Child Development Associate adalah seperti berikut:
(a)

memantapkan dan mengekalkan keselamatan dan persekitaran pembelajaran yang


sihat;

(b)

kemahiran fizikal dan kecekapan intelektual;

(c)

memupuk perkembangan sosial dan emosional dan menyediakan bimbingan;

(d)

memantapkan hubungan positif dan produktif dengan keluarga;

(e)

memastikan perjalanan program lancar, berfaedah dan bertanggungjawab kepada


keperluan mereka yang terlibat; dan

(f)

mengekalkan komitmen kepada profesionalisme.

Berdasarkan kenyataan di atas peranan guru Head Start lebih menyeluruh daripada
peringkat kanak-kanak sehinggalah keluarga dan komuniti. Guru juga berperanan untuk
mengenal pasti kelewatan pencapaian kanak-kanak menerusi intevensi. Langkah ini
diambil bertujuan untuk meningkatkan pencapaian kanak-kanak dan mengatasi masalah
yang dihadapi daripada berbagai aspek.
High Scope
Program High/Scope (Wirkert di bawah program Program Konstruktivis) berfokus kepada
beberapa konsep iaitu pembelajaran aktif, menggunakan bahasa, menggambarkan

77

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

pengalaman dan idea-idea, klasifikasi, konsep nombor, seriasi, hubungan ruang dan masa.
Pengalaman ini dipilih kerana ia penting untuk pembangunan pemikiran dan sangat praktikal
sebagai satu program untuk kanak-kanak.
Mendidik Kanak-kanak.
Matlamat program Siegel ( Siegel, di bawah

Program Kontruktivis ) merupakan

perkembangan kompeten persembahan Siegel (representational competence). Siegel


menerangkan tiga prinsip sebagai panduan dalam memilih bahan-bahan dan aktiviti-aktiviti
dalam programnya.

Kanak-kanak memahami dunia mereka melalui penglibatan dengan persekitaran


(Children Understand their worl through representations of

Gambaran kecekapan dibina

it ).

secara bersekuen (Representational competence

develops in an orderly sequence ) contohnya duduk ,berdiri dan berlari.

Gambaran kecekapan dibina berdasarkan

tindak balas interaksi fizikal

dan

persekitaran sosial yang bersesuaian. (Representational competence develops fully


only in response to interactions with appropriate physical and social environment
(Eva, 1997)

Walaupun penekanan dan matlamat ketiga-tiga program ini tidak serupa tetapi
berkisar tentang perkembangan pemikiran kanak-kanak dan keupayaan memberi
sebab

musabab

(reasoning)

dan

kebolehan

kanak-kanak

mempamerkan

pengalaman dengan cara bermakna.

Setiap program tersebut bergantung kepada penglibatan kanak-kanak secara aktif


dengan bahan-bahan dan pembimbing guru yang kemudiannya membantu kanakkanak membuat refleksi terhadap pengalaman mereka Contohnya, bermain dengan
blokblok, memberi peluang kanak-kanak mengembangkan

konsep matematik

seperti jarak dan persamaannya.

Beberapa aktiviti lain memberi peluang kepada kanak-kanak menggunakan


kemahiran perkembangan mereka dalam bahasa (literasi).

Banyak aktiviti

dan pengalaman dipilih bagi membantu kanak-kanak berfikir mengenai

penyelesaian sosial dan kognitif. Hubung kait kesemua aspek perkembangan adalah sangat
penting bagi mengembangkan whole child isi kandungan bagi sains, sosial, matematik,
seni, kesihatan dan keselamatan semuanya disepadukan ke dalam bentuk tema mengikut
minat

kanak-kanak.

Bahasa

diajar

melalui

78

aktiviti

membaca

dan

menulis.

Ahli

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

interactionalist mengharapkan kemahiran bahasa diajar sebaik-baiknya dalam konteks


kemahiran yang digunakan.

Reggio Emilia
Pendekatan Reggio Emillia berasal daripada sebuah bandar di utara Itali bernama Reggio
Emillia. Pendekatan ini berdasarkan teori konstruktivis. Pengasasnya Loris Malaguzzi
adalah berfahaman sosial konstruktivis yang dipengaruhi oleh ahli psikologi seperti
Dewey, Piaget dan Vygotsky. Malaguzzi berpendapat bahawa pendidikan berasaskan
Hubungan, berfokuskan pada kanak-kanak berhubung dengan manusia, benda dan
idea. Matlamatnya untuk mengaktifkan dan membantu atau menyokong kanak-kanak
menghubungkan idea dan penglibatan dengan rakan sebaya, ahli komuniti dan
persekitaran fizikal. Kanak-kanak, guru dan ibu bapa kesemuanya mempunyai hak dalam
sistem, menyumbang kepada sistem dan belajar dengan sistem. Sistem dimaksudkan
pendekatan Reggio Emilia.
Matlamat pendekatan Reggio Emillia kanak-kanak dijangkakan aktif dan mempunyai
sumber untuk menghasilkan perubahan dalam sistem yang mereka terlibat. Guru tidak
memberi jawapan kepada kanak-kanak tetapi membantu mereka meneroka dan
menyelidik. Kanak-kanak meningkat kecekapannya kepada simbol yang mewakili idea dan
perasaannya menerusi Seratus Bahasa (Hundreds of Languages) iaitu ekspresif,
komunikatif dan kognitif termasuk bahasa, gestur, lakaran, catan, binaan, arca, wayang
kulit, kolaj, pendawaian, main dramatika, muzik, tarian, boneka dan komputer. Secara
sistematik mereka menggunakan perkara tersebut untuk meneroka dan
menghubungkannya. Guru mengikuti minat kanak-kanak dan tidak memberi arahan
berfokus dalam membaca dan menulis. Sebaliknya guru memupuk literasi secara spontan
semasa kanak-kanak merekod dan manipulasi idea dan berkomunikasi dengan rakan atau
orang lain. Guru perlu mencuba memahami sepenuhnya pandangan dan keupayaan
kanak-kanak dan melihat kanak-kanak mempunyai keupayaan bukan keperluan
sepenuhnya.
Pendekatan pengajaran Reggio Emillia lebih fleksibel dan memberi peluang untuk input
dan membuat keputusan kepada semua yang terlibat. Kaedah hendak disesuaikan
dengan konteks dan situasi. Paling penting prinsip pengajaran Reggio Emillia hendaklah
berasaskan pemerhatian yang teliti terhadap kanak-kanak. Guru memulakan dengan
pemilihan idea dan pemikiran kanak-kanak, mempertimbangkan bentuk pengetahuan,
soalan dan keutamaan yang ada pada kanak-kanak sebelum membuat perancangan dan

79

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

projek.
Peranan guru dalam pendekatan Reggio Emilia sebagai rakan kongsi dan pemandu arah
kanak-kanak semasa mereka belajar.
Antara lain peranan guru dalam pengajaran dan
pembelajaran pendekatan Reggio Emillia ialah:
(a)

menyediakan persekitaran dan memastikan menghargai kanak-kanak dan


pembelajaran mereka;

(b)

bersama dengan kanak-kanak di mana guru memainkan peranan sebagai


pengimbang seni, penghubung kaitan dan pemerhatian;

(c)

menyoal kanak-kanak untuk menjelaskan idea, hipotesis dan teori;

(d)

berbincang bersama segala yang telah direkodkan oleh kanak-kanak;

(e)

membuat perancangan yang fleksibel dan persiapan;

(f)

merupakan sumber yang berkemungkinan tiada berkesudahan dan perangsang


kepada kanak-kanak;

(g)

berperanan seperti perakam untuk kanak-kanak, membantu kanak-kanak untuk


mengesani dan mengulang semula perkataan dan tindakan;

(h)

memberi pandangan baru sesuatu perkara kepada kanak-kanak;

(i)

menyediakan peralatan dan pengalaman yang berkaitan;

(j)

memberi tunjuk ajar penggunaan peralatan apabila diperlukan;

(k)

membantu kanak-kanak mendapatkan bahan dan sumber;

(l)

memupuk pembelajaran kanak-kanak kadangkala secara rapat dan bertindak aktif


dan kadangkala memberi perhatian sahaja;

(m)

memupuk keperluan emosional kanak-kanak;

(n)

mendorong dan membina hubungan kepada setiap keluarga; dan

(o)

sebagai penganjur perkhidmatan berkualiti kepada awam dan kerajaan.

Pendekatan Reggio Emillia merupakan pendekatan yang menjadikan guru sebagai


penghubung antara institusi dengan keluarga, komuniti dan pentadbiran kerajaan. Keadaaan
ini serupa dengan system yang sedia ada di Malaysia iaitu guru-guru di tadika KEMAS.
Peranan guru KEMAS selain mendidik kanak-kanak di tadika, mereka juga berperanan
sebagai pemaju masyarakat di luar Bandar

Aktiviti 5:
5.

Buat perbandingan model-model program yang terdapat di luar Negara


dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai.

6.

80 program di atas terhadap pelaksanaannya


Bincangkan kaitan setiap model
dalam sistem prasekolah di Malaysia beserta dengan contoh.

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Tajuk 7

Teknik-Teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah

7.0 Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah


Aktiviti 6:
3.

Jelaskan konsep dan kepentingan teknik pengajaran dan pembelajaran di


prasekolah?

4.

Bincangkan teknik-teknik pengajaran


dan pembelajaran yang terdapat
81
dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan?

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Teknik-teknik pengajaran Umum


Scaffolding

Teknik memperkukuh secara bersepadu setiap potensi , umpama kerangka sebuah


bangunan
Proses memberi sokongan kepada murid semasa mereka mencuba atau
mempelajari sesuatu pengetahuan atau kemahiran
Pengalaman pembelajaran secara kolaboratif daripada guru dan rakan sebaya
Bentuk bantuan -Tunjuk cara, Verbal dan Non-verbal
beri galakan berinteraksi untuk mewujudkan persefahaman, kerjasama,
keseimbangan emosi dan perkembangan bahasa;
- sedia menjadi peserta dalam kumpulan kanak-kanak;
memberi peneguhan untuk perkukuh konsep;
memberikan motivasi & memberi dorongan;
- membantu mengikut kadar kebolehan murid;
memberikan bantuan mengikut tahap yang diperlukan pada Zon Perkembangan
Proksima (ZPD)
menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah / tugasan;
menggalakkan berdikari
Guru. bukan sebagai pemberi arahan

Sharing & Constructing

Memperkukuh idea murid


Guru sebagai pemangkin
Guru menjadi ahli kumpulan
Guru-murid berkongsi untuk mencapai objektif
Berkongsi selesaikan masalah
Guru mencadang idea / petunjuk (clue) & murid buat keputusan

Modeling
-

Guru membuat percontohan terhadap sesuatu situasi untuk ditiru oleh murid secara
langsung atau mempraktikkan amalan baik supaya menjadi ikutan secara tidak
langsung oleh murid atau guru gunakan percontohan watak orang lain(Cth:
Rasulullah) sebagai model
Modeling boleh dilakukan dalam situasi sebenar, melalui penceritaan, menggunakan
gambar atau tayangan video
Modeling amalan baik oleh guru hendaklah secara berterusan seperti cara bercakap
atau penampilan diri
Murid hilang kepercayaan jika guru cakap tak serupa bikin

Attending

memberi perhatian dengan komunikasi mesra

82

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

belaian melalui bahasa yang memujuk


tidak mengugut, tidak menyergah , tidak rasa terancam atau takut
Kata-kata lisan yang menyokong ahaa, yaa, baik, bagus, cuba lagi, pandai
Ulang atau perluas jawapan
Gerak isyarat non-verbal spt. senyum, anggukan, tepuk tangan, tulis jawapan di
papan tulis, tunjuk tanda jempul
Sentuhan kepala, bahu atau bahagian belakang
Tidak menghukum salah atau betul
Situasi penuh kasih sayang
Meninggalkan kesan positif, rasa dihargai diberi perhatian
Didorong untuk menghasilkan yang terbaik

Prompting

Satu cara layanan untuk mencapai matlamat


Memberi pandu arah yang jelas dan tersusun
Menggunakan pemujukan
Lebih memberi pengesyoran
beri teguran secara positif supaya tidak membunuh minat & semangat belajar
memberi penyataan pandu/tunjuk hala dan "coaching
guru mendengar secara aktif dan membuat maklum balas
memberi penerangan dan arahan
memberi motivasi

Mengingat semula (reflksi)

Menggalakkan murid merenung, imbas kembali pengalaman


Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid
Semasa memulakan tajuk baru / memahami konsep dan pengukuhan
Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid dilalui

Tunjukcara
Tunjukcara eksplisit (Explicit Demo):
- menunjukkan bagaimana sesuatu tugasan atau kemahiran dilaksanakan ,
melalui bukan sahaja bahasa tetapi dengan perlakuannya sekali
- pastikan guru/bahan berada di tempat strategik yang dapat dilihat oleh semua
murid atau dibuat dalam kumpulan kecil
Tunjukcara implisit (Implicit Demo):
- pelakuan dan gaya tingkah laku dan bahasa yang ditunjukkan oleh seseorang
yang menjadi ikutan. Bagaimana acuan begitulah kuihnya
Simulasi / Main Peranan
-

Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa
yang dianggap penting.
Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam
satu situasi yang disediakan.
Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip, dimana
pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada

83

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

pelajar-pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan


yang dimainkan secara spontan.
Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini
dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya
melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dan sebagainya.

Nyanyian
- menyanyi adalah salah satu strategi yang boleh menarik minat murid
- murid minat dan gemar menyanyi / mengikut melodi serta membuat pergerakan
- boleh diaplikasi dalam kebanyakan tunjang pengajaran
- pilihan sebaiknya lagu yang pendek dan berulang-ulang
- boleh diiringi alat muzik atau perkusi
- gunakan carta lagu untuk sepadukan dengan kebolehan membaca atau
mengenal seni kata
- nyanyian tidak kaku; sepadukan nyanyian dengan pergerakan kreatif/ sambil
menari/ membuat pergerakan mengikut seni kata
- guru perlu membuat tunjukcara / sama-sama membuat pergerakan
Penerangan
Penjelasan sesuatu idea atau konsep kepada murid dengan bahasa dan cara yang
sesuai dengan kebolehan mereka.
-

Guna laras bahasa kanak-kanak.


Faktor gaya bahasa , kejelasan suara dan intonasi penting dalam penyampaian
penerangan
Gaya bahasa bertutur dengan kanak-kanak adalah berbeza dengan orang yang
lebih dewasa.
Penerangan dibuat dalam suasana murid dalam keadaan bersedia untuk
mendengar dan disampaikan dengan suara yang jelas.
Ulangan kadang-kadang diperlukan untuk memastikan maklumat diterima
dengan berkesan.

Penyoalan/ Soal Jawab


- Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang
pendidikan
- Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk
yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.
- Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang
berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang
sewajarnya.
- Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji
dan menilai apa yang diajar.
- Soalan jenis bercapah / konvergen menggalakkan kemahiranberfikir
- Memandu untuk mencapai objektif penyoalan
- Menyoal mengikut aras yang sesuai
- Mempunyai hentian untuk memberi masa murid memikirkan jawapan
- Bertujuan memperluaskan idea
- Sebarkan soalan kepada semua murid.
- Layan jawapan dengan memberi pujian dan galakan
- Mencabar sesuatu jawapan yang difikir betul / salah

84

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Mendorong / menggalakkan pemikiran semula


Berfokus daripada soalan umum kepada yang khusus
Pembentukan soalan jelas dari segi aras, frasa, dan maksud
Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar
di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan
berkesan.
Kepentingan Penyoalan

Menambah daya ingatan dan pengetahuan


Guru dapat kesan tahap mana pengetahuan murid
Meningkatkan rapport guru dan murid
Perkembangan pengetahuan secara berperingkat dari yang mudah ke isu yang
kompleks
Mengesan sikap individu atau kumpulan murid terhadap isu atau subjek

Berasaskan Tugasan (Task- based)


-

Berasaskan pendekatan komunikatif dan menggalakkan murid berkomunikasi untuk


melaksanakan sesuatu tugasan mengikut masa
Arahan guru perlu jelas dan berfokus supaya murid mudah dapat mengikuti
peraturan melaksanakan tugasan
Penegasan masa penting supaya tugasan dapat dibuat mengikut masa
Tugasan boleh dibuat antara pasangan murid atau antara kumpulan murid
Tugasan boleh berbentuk pertandingan atau persaingan antara individu atau
kumpulan
Guru boleh adakan hadiah/ token atau ganjaran untuk motivasikan murid
Dapat meningkatkan rapport guru--murid dan murid--murid
Perkembangan pengetahuan secara berperingkat , bermula dari tugasan mudah
kepada tugasan yang lebih kompleks
Guru berperanan sebagai pemudahcara dan memberi motivasi
Contoh tugasan: melengkapkan gambar, model, puzzle, mencari jalan pulang,
explore race, penyelesaian masalah

Bercerita

Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina


kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik
minat dan perhatian pelajar.
Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat
disampaikan.
Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan
menulis dikalangan pelajar.
Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan,
kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik
persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata.
Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan
mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.
Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah :

85

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid.
Kemudian, sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan.
Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa.
Guru perlu hafazkan frasa atau ayat-ayat penting untuk melicinkan
penceritaan.
Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurangkurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.
Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Guru boleh menggunakan BBM kad gambar atau gambar bersiri, gambar kartun, keratan akhbar dan keratan
majalah , objek-objek sebenar atau kostium yang sesuai.
Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan
dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.

Kepentingan Teknik Bercerita

Ia memotivasikan murid-murid untuk minat belajar dalam suasana yang


menggembirakan;
Pembelajaran yang berlaku melalui cerita adalah lebih kekal dan diingati
lebih lama. Oleh itu, nilai-nilai murni boleh diterapkan ke dalam ceritacerita tersebut;
Setengah-setengah cerita dapat melibatkan murid-murid secara aktif.
Dengan itu, bercerita boleh menjadi suatu strategi pengajaran yang
memusatkan kepada murid-murid;
Cerita yang bertema moral dapat membantu murid-murid menghayati
nilai-nilai murni. Ini adalah kerana murid-murid belajar melalui peniruan
watak-watak baik yang ditonjolkan dalam cerita;
Cerita dapat mengurangkan masalah disiplin secara tidak langsung. Ini
adalah kerana murid-murid yang tertarik kepada cerita ingin mendengar
dengan teliti dan dengan itu tidak mungkin akan menimbulkan masalah
disiplin;
Ia dapat memperluaskan pengalaman murid jika cerita itu dapat dikaitkan
dengan kehidupan seharian;
Ia meningkatkan lagi kemahiran mendengar murid dan daya kreativiti
murid-murid

Lakonan/ Drama

Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan


pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual.
Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa, unsur
paralinguistik (jeda, nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak
tangan, kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau
perbuatan.
Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang murid untuk menghubungkan
perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya.
Murid bebas meluahkan sesuatu, membuat penemuan, memberi dan berkongsi
sesuatu.
Lakonan/ drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu
alat bantu pengajaran dan pembelajaran.
Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid,
disamping dapat menyuburkan sahsiah dan keyakinan murid.

86

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Aktiviti 7:
1.

Rancangkan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran di prasekolah


dengan menggunakan satu teknik pengajaran dan pembelajaran di atas.
Buat simulasi dalam kelas anda.

2.

Bincangkan teknik pengajaran dan pembelajaran yang paling kerap


digunakan di prasekolah dan mengapa?

Tajuk 8

Pengelolaan Aktiviti Prasekolah

8.0 Pengelolaan Aktiviti Prasekolah


Pengelolaan aktiviti terbahagi kepada 3 iaitu;

Aktiviti kelas
Aktiviti kumpulan
Aktiviti individu

Aktiviti secara kelas:

87

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

1.

Semua murid
menjalankan aktiviti
yang sama serentak

2. Pemupukan kemahiran
bersosial

AKTIVITI KELAS

3.

Pemupukan nilai murni


seperti Kerjasama, hormat
menghormati, Keadilan dan
Semangat bermasyarakat

Pemupukan
kemahiran berfikir
secara kritis, kreatif
dan inovatif
4.

Contoh Aktiviti Kelas:


-

bercerita

circle time

nyanyian/ gerakan

lawatan luar

bersoal jawab

Eksperimen

Aktiviti kumpulan:

Pengelolaan aktiviti secara kumpulan

Kumpulan kecil ; bilangan ahli yang kecil 5-8 orang

Murid menjlnkan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil

Pembelajaran secara kolaboratif atau usaha sama

88

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

2. Bilangan ahli yang


kecil

1. Pembelajaran secara
koloboratif atau usahasama
6. Proses
penerapan nilai
murni

AKTIVITI KUMPULAN

5. Proses pemupukan
kemahiran sosial dan
penyelesaian masalah

3. Murid
menjalankan
tugas bersama
untuk
menghasilkan
satu hasil

4. Pembelajaran melalui
rakan sebaya

Aktiviti yang boleh dijalankan


-

Main doh ; Main pondok; Main bongkah

Main permainan tradisioanl

Cantuman puzzle

Berkebun

Penerokaan

Permainan bahasa/matematik

Kolaj/capan/renjisan/cetakan/melukis/

Pertandingan: menyusun huruf/perkataan/gambar bersiri

Pengelolan aktiviti secara individu

89

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

1.

Peluang untuk murid menumpukan


kebolehan istimewa yang ada
padanya bagi meningkatkan
Kefahaman tentang sesuatu konsep

6.

Murid secara aktif


membuat aktiviti
seperti binaan dari
bongkah, bermain
dengan doh atau
bermain suai pasang

5.

2. Murid bebas mencuba dan


Meneroka dengan gaya tersendiri

3.

Peluang untuk
mengaplikasikan Kemahiran
berfikir seperti membuat
Perbandingan, menganalisis
dan menyelesaikan masalah

AKTIVITI
INDIVIDU

Peluang untuk mengukuhkan nilai


Murni seperti berdikarai, kerajinan
dan sayangkan hak sendiri serta
menghormati hak orang lain

4. Peluang untuk guru


berinteraksi dengan
murid secara individu
serta membimbing
mereka membuat
keputusan

Contoh Aktiviti individu


-

Melukis gambar

Menyusun gambar bersiri

Menggunting/menampal

Menguntai manik/bunga

Mengenakan butang baju

Membaca buku kecil/kad bacaan

Main doh/suai pasang

Membasuh tuala/ sapu tangan/peralatan mainan/peralatan makan

Pembelajaran berpusatkan murid


Pembelajaran digerakkan atas minat dan dorongan murid. Guru sebagai
pemudahcara atau pembinbing. Murid mencari jawapan sendiri menerusi penerokaan
dan pengalaman yang dibina sendiri. Guru perlu menyediakan persekitaran
pembelajaran. Aktiviti ini berpandukan kepada teori konstruktivis iaitu menekankan

90

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku hasil daripada


pembelajaran yang dibina sendiri menerusi pengalaman baru.
Kebaikan aktiviti berpusatkan murid
-

Mendorong minat meneroka

Menggalakkan murid berdikari

Membina keyakinan diri

Membna pengetahuan menerusi cuba jaya

Memahami sendiri sesuatu konsep

Menyelesaikan masalah ingin tahu

Memberi peluang memilih bidang yang diminati

Memupuk minat kepada penyelidikan saintifik

Menerima kegagalan sebagai satu pengalaman pembelajaran

Mewujudkan suasana ceria dalam pembelajaran

Pembelajaran berpusatkan guru


Aktiviti berpusatkan guru bermaksud pembelajaran yang berlaku atas rancangan dan
arahan guru. Peranan guru sebagai penentu aras pengetahuan yang diperlukan oleh
murid-murid. Kemahiran dalam sesuatu konsep dirancang oleh guru dan dilaksanakan
menerusi latihan dan pengulangan. Murid tidak mempunyai pilihan dalam menentukan
pembelajaran. Pengajaran guru lebih kepada satu hala. Guru mengajar dan murid
menerima. Murid digalakkan mengemukakan soalan dan guru membantu mendapatkan
jawapan kepada masalah yang dikemukakan.
Aktiviti berpusatkan guru adalah berpandukan kepada teori behavioris yang juga dikenali
sebagai teori perkembangan. Teori ini menekankan pembelajaran berlaku mengikut
kronologi umur. Pengetahuan perlu dirancang mengikut peringkat keupayaan murid.
Pendekatan satu konsep, unit, gabungjalin, bertema dan inkuiri merupakan pembelajaran
yang kebanyakannya ditentukan oleh guru dan murid menerima pengetahuan yang
disediakan.
Antara kebaikan aktiviti berpusatkan guru:
(i)

pengurusan masa pembelajaran;

(ii)

murid yang lemah dapat bantuan pembelajaran;

(iii)

tiada penangguhan jawapan;

(iv) l

atihan kecekapan kemahiran;

91

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

(v)

mengenal pasti kelemahan murid yang tidak aktif;

(vi)

pengetahuan setara menerusi aktiviti yang sama;

(vii)

pencapaian yang boleh dijangkakan untuk setiap murid; dan

(viii)

mengingat secara hafalan dan latih tubi.

Pembelajaran berpusatkan bahan


Bahan dan peralatan memainkan peranan penting dalam membantu pengajaran dan
pembelajaran di kelas prasekolah. Peralatan dianggap sebagai bahan media pengajaran
dan pembelajaran yang membantu kefahaman murid dalam proses pelaksanaan pengajaran
dan pembelajaran yang berkesan. Pengajaran yang disampaikan secara lisan tanpa
menggunakan bahan bantu akan mengelirukan kefahaman murid. Murid di peringkat
prasekolah memerlukan bahan konkrit untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari,
terutama perkara-perkara di luar pengalamannya amat memerlukan bahan dan peralatan
untuk menjelaskan sesuatu konsep.
Terdapat dua jenis bahan yang digunakan dalam kurikulum iaitu bahan guru dan bahan
murid. Bahan guru adalah bahan yang digunakan oleh guru semasa membuat persediaan
pengajaran. Bahan murid adalah bahan yang digunakan semasa murid terlibat dengan
aktiviti pembelajaran.
Peralatan merujuk kepada perabot dan benda-benda yang besar dianggap berharga dan
sebagai pelaburan jangka panjang untuk kemudahan prasekolah. Bahan merujuk bendabenda kecil, selalunya habis guna yang boleh ditukar ganti.
Pemilihan bahan dan peralatan adalah penting untuk disesuaikan dengan keperluan
semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu, bahan mestilah tahan
lasak dan harga yang bersesuaian. Terdapat beberapa faktor dalam membuat pemilihan
bahan dan peralatan di prasekolah. Guru boleh membina sendiri peralatan pengajaran dan
pembelajaran. Penggunaan bahan buangan untuk dijadikan bahan pengajaran dan
pembelajaran adalah sebagai salah satu cara menggalakkan murid berkreatif.

92

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Aktiviti 8:
1. Bina rancangan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan
kaedah kumpulan? Sediakan mengikut format rancangan pengajaran slot
yang telah dipelajari.
2. Bincangkan ciri-ciri pemilihan bahan bantu mengajar yang sesuai
digunakan di prasekolah?
3. Senaraikan bahan-bahan persekitaran atau bahan terbuang yang boleh
digunakan sebagai bahan bantu mengajar . Pilih satu dan simulasikan
dalam kelas anda.

Selamat mencuba..........

Rujukan Asas
Bustam Kamri & Putri Zabariah Megat A. Rahman (2005). Tadika Berkualiti. Kuala Lumpur:
PTS.
Puckett, M. B. & Diffily, D. (2004). Teaching Young Children: An
Introduction to the Early Childhood Profession, 2nd. Ed. NY: Thomson
Delmar Learning.
Pusat Perkembangan Kurikulum (2010 ) Kurikulum Standard Pendidikan
Prasekolah Malaysia. PPK
Pusat perkembangan Kurikulum (2003) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. PPK
Rujukan Tambahan
Brewer, J.A. (1995). Introduction to early childhood education. NY: Allyn & Bacon.
Eliasom, C.F.& Jenkins, L.T. (1990) A practical guide to early childhood curriculum 4th
edition. Toronto: Merill Pub.
Morrison, G.S. (1995). Early childhood education today. Prentice Hall.Inc.
Rohaty Mohd. Majzub & abu Bakar Nordin, (1989). Pendidikan Prasekolah, Petaling
Jaya: Fajar Bakti.
Seefeldt, C. & Barbour, N. (1990) Early childhood education; An Introduction,
Merill Publishing.

93

Colombus:

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

PANEL PENGGUBAL
MODUL PRA3102
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IPGM
Bil
1

Nama / IPG

Kelayakan/ Pengalaman

wjenee@gmail.com
wjenee@moe.gov.my
03-83126701
012-2110366

Kelulusan:
Phd. (Sosiolinguistik) UM
M.Ed Sosiolinguistik) UM
Diploma Pendidikan UM
B.A (Hons) UM
Pengalaman:
Pensyarah IPGM Kampus Bahasa Melayu
(14 tahun)
Pegawai Unit Kurikulum (4 tahun)
Kelulusan:
Phd. (Pentadbiran) UM
M.Sc(Pentadbiran Pendidikan) UPM
Bac. Pend. (SRT) UPM
Pengalaman:
Pensyarah IPGM Kampus Raja Melewar (1
tahun)
Pensyarah IPGM Kampus Pendidikan Teknik
(8 tahun)
Penolong Pengarah BPG (7 tahun)

Muhammad bin Sulaiman

Ketua Unit Prasekolah

IPG Kampus Raja Melewar,


Jalan Sikamat,70400 Seremban,
N.Sembilan.

Bac Ed.
Sijil Perguruan (PAKK)

Dr. Noriati Bt A. Rashid


Pengarah Pusat Pembangunan
Akademik
Institut Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia

Dr. Jennifer Wee Beng Neo


Penyelaras Prasekolah/PERMATA
Institut Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia

mad46trs@yahoo.com
012-3142472

Pensyarah Prasekolah IPG : 20 tahun


Jurulatih Pendidik PERMATA
Sekolah : 10 tahun

Normasura bt. Hj. Jani

Pensyarah Prasekolah

IPG Kampus Perempuan Melayu,


Jalan Maktab, 79990 Melaka.

M.Ed.(Pend. Awal Kanak-Kanak)


Bac. Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)
Sijil Perguruan (Pend. Awal Kanak-Kanak)

njippm@yahoo.com.my
013-6315003

Pensyarah Prasekolah IPG : 15 tahun


Sekolah : 3 tahun
Jurulatih Pendidik PERMATA

94

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

PANEL PEMURNIAN
MODUL PRA3102
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IPGM
Bil
1

Nama / IPG
Dr. Noriati Bt A. Rashid
Pengarah Pusat Pembangunan
Akademik
Institut Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia

wjenee@gmail.com
wjenee@moe.gov.my
03-83126701
012-2110366
Hj. Zulkiply bin Yaakob

Jurulatih Utama Prasekolah

IPG Kampus Tun Hussein Onn,


Batu Pahat, 83000, Johor.

Sarjana Pendidikan Prasekolah


Bac. Pendidikan

zulky54@gmail.com
013-6086829

IPG: 21 tahun
Sekolah : 10 tahun

Normasura bt. Hj. Jani

Pensyarah Prasekolah

IPG Kampus Perempuan Melayu,


Jalan Maktab, 79990 Melaka.

M.Ed.(Pend. Awal Kanak-Kanak)


Bac. Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)
Sijil Perguruan (Pend. Awal Kanak-Kanak)

njippm@yahoo.com.my
013-6315003
5

Kelulusan:
Phd. (Sosiolinguistik) UM
M.Ed Sosiolinguistik) UM
Diploma Pendidikan UM
B.A (Hons) UM
Pengalaman:
Pensyarah IPGM Kampus Bahasa Melayu (14
tahun)
Pegawai Unit Kurikulum (4 tahun)
Kelulusan:
Phd. (Pentadbiran) UM
M.Sc(Pentadbiran Pendidikan) UPM
Bac. Pend. (SRT) UPM
Pengalaman:
Pensyarah IPGM Kampus Raja Melewar (1
tahun)
Pensyarah IPGM Kampus Pendidikan Teknik (8
tahun)
Penolong Pengarah BPG (7 tahun)

Dr. Jennifer Wee Beng Neo


Penyelaras Prasekolah
Institut Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia

Kelayakan/ Pengalaman

Pensyarah Prasekolah IPG : 20 tahun


Jurulatih Pendidik PERMATA
Sekolah : 3 tahun

Muhammad bin Sulaiman

Ketua Unit Prasekolah

IPG Kampus Raja Melewar,


Jalan Sikamat,70400 Seremban,
N.Sembilan.

Bac Ed.
Sijil Perguruan (PAKK)

mad46trs@yahoo.com
012-3142472

Pensyarah Prasekolah IPG : 20 tahun


Jurulatih Pendidik PERMATA
Sekolah : 10 tahun

95

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

LAMPIRAN
PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH ((PPR
RAA 33110022))
Nama Calon
No. Kad Pengenalan
Nama Pensyarah

: _____________________________________________________
:_____________________________________________________
:_____________________________________________________

Jadual Agihan Tugasan dan Pemarkahan


Aktiviti
Tajuk 1
Bina pengurusan grafik untuk model-model kurikulum dan buat
pembentangan dalam menggunakan power point atau cara pilihan anda
yang paling sesuai
Tajuk 2
Bandingkan tunjang-tunjang yang terdapat dalam KSPK dengan komponen
yang terdapat dalan KPK ? Gunakan pengurusan grafik yang sesuai dan
dokumentasikan dengan cara yang dicadangkan oleh tutor anda
Tajuk 3
Huraikan dengan contoh pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam
KSPK .
Anda perlu menyediakan alat atau bahan dalam pelaksanaan salah satu
pendekatan di atas.
Tajuk 4

Bagi pelajar yang mengajar di kelas prasekolah sedia ada anda


dikehendaki merancang dan membina alat untuk aktiviti-aktiviti p&p
bagi mengaplikasikan pendekatan-pendekatan berikut dalam aktiviti
p&p di kelas prasekolah anda:
-

Belajar melalui bermain

Bertema

Bersepadu

Pendekatan projek

Tugasan
Kumpulan

Individu

Berpasangan

Individu

Rakamkan dan dokumentasikan aktiviti yang telah anda


laksanakan.
Bagi pelajar yang tidak mengajar di kelas prasekolah anda di
kehendaki memilih kelas prasekolah di sekolah anda atau di
sekolah yang berhampiran untuk melaksanakan tugasan di atas.
Tajuk 5
1. Secara kumpulan bertiga, anda dikehendaki memilih satu tunjang
untuk dijadikan fokus utama dan tunjang-tunjang lain untuk
disepadukan bagi tujuan membina bahan interaktif pengajaran dan
pembelajaran untuk kanak-kanak prasekolah menggunakan TMK

96

Kumpulan

Tarikh Hantar

Markah

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

sebagai perantara. Bahan tersebut perlu dihantar dalam bentuk


hard copy dan soft copy kepada tutor anda.
2. Secara kumpulan bertiga, bina aktiviti berasaskan empat
pendekatan berikut:
-

Pendekatan TMK

Pendekatan tunggal

Pendekatan unit

Pendekatan inkuiri arahan guru

Rancangkan langkah pengajaran dan pembelajaran dengan


membuktikan pendekatan tersebut dilaksanakan dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran yang dinyatakan di atas.
Tajuk 6
Dalam kumpulan anda, buat perbincangan untuk perbandingan idea antara
model-model Frobelian, Montessori, Head Start, High Scope dan Reggio
Emilia. Nyatakan perbandingan tersebut dengan menggunakan pengurusan
grafik yang sesuai.
Tajuk 7
Pilih salah satu teknik p&p yang terdapat dalam kurikulum Standard
Prasekolah Kebangsaan. Rancangkan aktiviti kepada kanak-kanak
menggunakan teknik yang dipilih. Laksanakan aktiviti tersebut dan tuliskan
refleksi setelah selesai melaksanakan aktiviti kepada kanak-kanak.
Tajuk 8

Berkumpulan

Berpasangan

Berkumpulan

Rancangkan rancangan pengajaran slot dan bina bahan atau sumber yang
sesuai untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan
mengambil kira pengelolaan aktiviti yang bersesuaian
Kerja Kursus

97