Vous êtes sur la page 1sur 1

MINISTE AGRIKILTI RESOUS NATIREL AK DEVLOPMAN RIRAL MARNDR

KOMINIKE
Minist Agrikilti Resous Natirel ak Devlopman Riral anonse tout komsan, tout enptat, tout pwodikt ak
tout popilasyon an an jeneral, entediksyon pwovizwa pou enptasyon yon seri fwi ak legim ki soti nan peyi
Repiblik Dominikn.
Entediksyon sa a se pou evite pou peyi a ta vin kontamine ak yon mouch ki rele Mouch meditereneyen fwi
yo, ki fek anvayi rejyon Punta Cana nan peyi vwazen an.
MEN LIS FWI KI ENTDI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sitwon
Zoranj
Chadk
Pamplemous
Mandarin
Mango
Pm
Pwa
Rezen
Mamey

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Karambl
Labapen
Lam veritab
Sapotiy
Grenadia
Kachiman
Seriz
Kowozol
zaboka
Kafe

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Papay
Kayimit
Melon dlo
Melon frans
Grenadin
Bannann
Fig bannan
Kayimit

LIS LEGIM KI ENTEDI


1. Tomat
2. Berejenn
3. Piman dous ak piman pike
4. Konkonm
Ak tout lot kalite fwi ak legim ki menm fanmi ak yo
Minist Agrikilti deja genyen yon pwogram pou kontwole mouch fwi a ki te deja ekziste nan peyi a, epi
pwogram sa a pwal sev pou konbat nouvo mouch fwi meditareneyen si zanka li ta rantre nan peyi a.
Minist a a pwal kenbe popilasyon an enfme sou evolisyon sitiyasyon an.
Kk enfmasyon sou Mouch mediteraneyn nan
Mouch sa se yon ensk ki soti nan menm fanmi ak mouch fwi ke nou dj genyen nan peyi a. Yo rele li
mouch mediteraneyn d fwi. Non syantifik li se Ceratitis capitata (Wiedemann). Li koze menm dega ak
mouch pa nou an ki se gate ch fwi a, paske se nan fwui a li ponn ze li. Epi ze a kale v, sa ki rann ke fwi sa
a pa ka vann.
Mouch la pa fe moun, ni bt anyen, se fwi yo selman li gate.
Enpak ekonomik
Mouch sa a koze anpil dega paske li gate anpil fwi ak legim ki tankou fwi (tomat, berejen ak lot anko) . Yo
kon detwui tout rekl la jiska rive 100%, sa ki pral oblije pwodikte yo depanse anpil kob pou yo kontwole
mouch la epi chache trete fwi yo avan yo vann yo. Nan zon/rejyon/peyi kote mouch sa a prezan, yo toujou
entdi enptasyon ou eksptasyon pwodwi agrikl ki ka pote ze ak v mouch la.
Ki prevansyon
Nan sans sa a km mouch sa dj prezan nan peyi vwazen nou ki se Repiblik Dominikn,Gouvnman deside
pran kk mezi prevantiv pou anpeche mouch sa a antre sou tritwa a.
Damyen, 20 mas 2015
Pou MARNDR
Agwonm Pierre-Guy LAFONTANT
Direkt Jeneral