Vous êtes sur la page 1sur 16

Yo Me Muero Donde Quiera

arr. Rigoberto Alfaro

### 2
4
&
Voz

..

### 2
4
&
Violn 1

..

1a vez tacet

### 2
4
&
Violn 2

..

1a vez tacet

### 2
4
&
Violn 3

..

1a vez tacet

..

..

..

..

3
### 2


.

..
4
Trompeta 1 &
3

### 2
4
&
Armonia

.. |

Voz
7

Vln. 1

&
&
&

Vln. 2

###

###

En mi

###
&
Vln. 3

###
Tpta. 1 &
# # # A
&
Arm.
J
J
7

..
..

tie - rra,
je - res

1a vez tacet

1a vez tacet

1a vez tacet
2a vez tacet

..

..

2a vez tacet


J
J
A

..
..

..

..

E7

E7

..

###
&
Tpta. 2

..

..

###

? ###

Gtrn.

? # # # 42
Guitarrn
733


J
J
A


J
J
A

Me - xi - ca - na
y los
hom - bres


J
A

3
### 2

..
4
Trompeta 2 &
3

nos mo por su


J
E

###
&
Voz
13

13

Vln. 1
Vln. 2
Vln. 3

&
&
&

ri - mos en
- to
# # # pa - tria dan la

###

###

###
&
Tpta. 1
13

###
&
Tpta. 2
###
&
Arm.
13

Gtrn.

? ###

na - nas
- ta

###
&
Vln. 2

Tpta. 2 &

###

# # # D
&
Arm.
J
19

Gtrn.

? ###


J J
A

play


J
J

E7


J
J

play

play

play

son ca -


J J


J
J
n
A

A7

con el cla - rin que to - ca y laIa - de - li - ta mo - ri -

. Je - su -

las
ba - las al ru - gi - do del ca - non
pe - lea - ron pe - ro
nun - ca mo - ri - ran

play

Los re - bo - zos
Va - len - ti - naIy

can - cin.
va - lor.

. n

###
&
Vln. 3
Tpta. 1 &

de
. ya

# # # ci
&
Vln. 1

###

nan - doIu - na
vi - da
con

###
&
Voz

19

19

19

Yo Me Muero Donde Quiera


J
J

E7

>
J


J
J

>
J

.
E7

###
&
Voz

25

25

Vln. 1

&

###

r
ra

el him - no
pe - lean - doIal

###
&
Vln. 2
###
&
Vln. 3

###
&
Tpta. 1
###
&
Arm.

Voz &
31

Vln. 1
Vln. 2

&
&

Vln. 3 &
31

Tpta. 1 &
Tpta. 2 &
31

Arm. &

###

###

###

###

###

###

###

? ###
Gtrn.

>
J

>
J

Juan.


J
J
A


J
J

E7


J
J


J
J

>

>

n > > >

>

>

> > >

>

> > n >

> > >

..


J
J
J

..
J

..

Ay!

A7


J
J

..
..

> >

>
A

..

..

.
.

Las mu -

li - ber - tad.
1
de su

? ###

Gtrn.

de la
la - do

###
&
Tpta. 2
25

25

31

Yo Me Muero Donde Quiera


J
J
D


J
J
D

4
37

Voz &

###

Yo Me Muero Donde Quiera

yo
# # # n n > >

Vln. 1 &
# # # n n > >
Vln. 2 &
37

me

mue - ro

###
&
Arm.

37

Gtrn.

? ###

> >

###
&
Voz

> >
###

&

Vln. 1

en

42

la

ra - yaIa

> >
###

&

Vln. 2
> >
###

&

Vln. 3

###
&
Tpta. 1
###
&
Tpta. 2

###
&
Arm.
42

Gtrn.

? ###

> >

42

> >


J J
A


J
J

42

la

don - de

pri - me - ra

yo me

quie

ra

# # # n n > >

Vln. 3 &
37
> >
###

Tpta. 1 &
###
&
Tpta. 2

E7

jue - goIel

co - ra -

zn.


J
J


J
J
E7

E7


J J
A

###
&
Voz

48

48

Vln. 1
Vln. 2
Vln. 3

&
&
&

###

###

###

###

&
Tpta. 1

###

&
Tpta. 2

48
# # # A A
&
Arm.
J
J J
? ###

55

Voz &
55

Vln. 1

&

###

# # # > >

yo soy

n > > >


J

D
###


&
Arm.
J
J
55

Gtrn.

? ###

deIa - de


J
>
ve
> - ras.

"Si

meIhe - chan un


J
J
A

la - zo"


J
J

> > >


J


J
J
A

>

J > >

J
J
E7

"res - pon - doIa ba -

> >

n n

> >

n n


J J
J J
D

> >

E7

> >

n n

# # # > >

Tpta. 2 &

A7

# # # > >

&
Vln. 3
55
# # # > >

Tpta. 1 &

# # # > >

Vln. 2 &

Ay!

hem - bra

j > >

>
A


J
J
J

> > >


J
> > >

J

> > n >


J

48

Gtrn.

Yo Me Muero Donde Quiera


J
E7

Yo Me Muero Donde Quiera

###
&
J
Voz

J
gri - to"
"deIen

61

61

Vln. 1

&

Vln. 2 &

###

la - zos"

"Si

###

###
&
Vln. 3

###
&
Tpta. 1

###

&
Tpta. 2
###

&
Arm.

Gtrn.

? ###

###
J
&
Voz
6

67

67

Vln. 1
Vln. 2
Vln. 3

&
&
&

67

Tpta. 1
Tpta. 2

&
&

###

###

###
Arm. &
67

? ###
Gtrn.

"A - lla

don - de


J
J


J
J


J
J


J J

E7


J
J
E7

al OJO


J J


J
J

mi

pa - be - llon.

al OJO


J J


J
J


J J

al OJO

al OJO

al OJO

por

al OJO

mue - ro de - ve - ras
al OJO

al OJO
J

la trin -

Me

- llaIen

E7


J
J

J
qui
"A
- to"

E7

me - dio los

quie - ra"

###

che - ra"

###

###


J
J

meIhe - chan un

61

61

E7

E7

Yo Me Muero Donde Quiera


74

Voz

&

###

###
&
Vln. 1
74

###

&
Vln. 2
###
&
Vln. 3

###

&
Tpta. 1
74

###

&
Tpta. 2

Voz

&

82

Vln. 1

&

###

###
&
Vln. 2
###
&
Vln. 3
82

Tpta. 1

&

###

###
Tpta. 2 &


J
J
A


J
A

# # # A
Arm. &
J J
? ###


J J

A7


J
D

>
.
J

>

J
3
>
J
.

3
>

.
J

E7

E7

>
J
.

. n

E7


J
J
J
J
A


J J
J J
J J

E7

E7


J
J

82

Gtrn.

..

? ###

###

### A

&
Arm.
J J

82

74

Gtrn.


J J
J J
E7


J
J
A

Yo Me Muero Donde Quiera

###
&
Voz
90

###
&
Vln. 1
90

###
&
Vln. 2
###
&
Vln. 3

###
&
Tpta. 1
90

###
&
Tpta. 2
90

Arm. &

###

Voz

&

# # # U

33

ve - ras
### U U

Vln. 1 &

# # # U U
Vln. 2 &

# # # U U
Vln. 3 &

94
### U U

Tpta. 1 &

### U U

Tpta. 2 &
U
94
# # # E7 U
Arm. &

? ###
Gtrn.
94

? ###
Gtrn.

94

por

mi

al 1 y 2a
casilla
y al OJO

al 1 y 2a
casilla
y al OJO

al 1 y 2a
casilla
y al OJO

al 1 y 2a
casilla
y al OJO

al 1 y 2a
casilla
y al OJO

al 1 y 2a
casilla
y al OJO

al 1 y 2a
casilla
y al OJO

- be

pa
U

al 1 y 2a
casilla
y al OJO

llon.

B m7

E7

>
J
>
J

>

J
>
J
3

>
J
3

E7

Yo Me Muero Donde Quiera

Voz

arr. Rigoberto Alfaro

### 2
& 4

###
&

11

..

ca - na
hom - bres

###
&

###
&

son ca - na - nas
Je - su - ci - ta

24

44

&

54

&

Ay!

la- zos" "Si

###
&

68

# # #8

lla don - de

En mi

yo soy

tie - rra,
je - res


J
J

jue- goIel co - ra - zn.


J
J

gri - to" "deIen me - dio los


J
J

Me - xi y los

Los re - bo - zos
Va - len - ti - naIy

ve - ras

por mi

mue - ro de - ve - ras por

2010

Las mu

quie - ra

la - zo"

Juan.

Ay!

en la

"res - pon - doIa ba 6


J
J

qui - to" "A - llaIen la trin - che - ra" "A -

al OJO J
J

y al OJO

meIhe - chan un

U
al 1 y 2a U

casilla

quie- ra" Me

..

mue - ro don - de

hem- bra deIa - de - ve - ras. "Si

meIhe - chan un

de la li - ber - tad.
la - do de su

de las ba - las al ru - gi - do del ca - non con el cla ya pe - lea - ron pe - ro


nun - ca mo - ri - ran y laIa - de -

yo me

###
&
J
J

&

ra - yaIa la pri - me - ra yo me

61

83

###
###

..

rin que to - ca - r el him - no


li - ta mo - ri - ra pe - lean - doIal

###
&

nos mo - ri - mos en - to - nan - doIu - na can - cin.


por su pa - tria dan la
vi - da con va - lor.

18

33

..

mi pa - be - llon.

pa - be - llon.

Yo Me Muero Donde Quiera

Violn 1

arr. Rigoberto Alfaro

### 2
& 4

&

###

..

1a vez tacet


..

###
&

play

### .
.
&

# # # n n
&

37

> > n >4


#

#
J
& #
&

###
&

72

###
&

# # # >J
&

88

> > n >3

al 1 y 2a U U

casilla
y al OJO
2010

U U


> >

> >


J J
J

80

n n > >

50

> >

2 . >
J

29

###

2
..

1a vez tacet

16

58

.
>
J

Yo Me Muero Donde Quiera

Violn 2

arr. Rigoberto Alfaro


1
1a vez tacet
2 1
### 2
..
..
& 4 ..

1a vez tacet

10
2
###
. n

&

###
&

20

32

&

# # # > n > > >3

# # # > >
&
###
&

59

&

73

&

###

###

&

> >

J
J
J

.
.


.
U

al 1 y 2a U

casilla
y al OJO

2010

2 .

..
J

n n
3

n n

### . 8

&
###

> >

n > > >


J

> >

82

90

play

39

51

>

.
J

U U

>J

Yo Me Muero Donde Quiera

Violn 3

arr. Rigoberto Alfaro


1a vez tacet
### 2
.
& 4 .

2
..10
###

&
6

###

&

20

32

&

# # # >

# # # > >
&
&

59

&

73

&

# #4#
###

###

&

> > >3

J J J
7

.
U

al 1 y 2a U

casilla
y al OJO

2010


1a vez tacet

.. . J
2

..

n n

n n > >

8
###
.
&

###

play

> >

82

90

. .

39

51

> >

>>>
J

>

J
.


uu

>

Trompeta 1 Yo Me Muero Donde Quiera


arr. Rigoberto Alfaro
3
3
3
1
2

#
## # 2 .

.
& # 4 . .

# # # # 1 . 2a vez tacet
& # .
3

> 1
>


# # # # play
J . J

j
J

#
&
J

2
# # # # . > > > >3
& # J

31

# # # # > >
& #

43

>
>

#
#

& # ##

55

.
> > >4

> >

####
& # J J

64

> >

>>>
J J J
3

al OJO

J J J

> 3
# # # # . . J
& #

84

&

####

al 1 y 2a U

casilla
y al OJO

..

2
J
.

. 8

#### 7 . .
& #

75

93

21

>

J

3

UU

2010

Trompeta 2 Yo Me Muero Donde Quiera


arr. Rigoberto Alfaro
3
2
### # 2 . 1


& # 4 . ..
3

# # # # 1 . 2a vez tacet
& # .
3

> . > 1
# # # # play
j
J

& # j . J
J

> >

####
& # J J

64

2
3

#### 7 .
.
& #

.
8

75

# # # # . . > 3

& #
J

84

# # # # al 1y 2a U U
& # casilla

93

y al OJO

..

>
J J J
>>
6
3
al OJO

J J J

> >

2
2
# # # # . j > > >3
& #
>
43
3
4
>
>
>
# # # # > >

#
&
J
31

# # # # > >
& #

21

55

>
J

UU

2010

Armonia

Yo Me Muero Donde Quiera


arr. Rigoberto Alfaro

1 A
A
A
A
A
# # # 2 . A A A E 7 A1 E 7. 2 A
.


.
.
& 4 .| |
J J J J J J J J J J J J

# # # E E D D A A 2 A A A7 D D E7 A
&
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
3

11

# # # E7 A E7 A E7 A A A A . A A
.
&
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
1

22

# # # A A A7 D D D D D E7 A A A
&
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
3

33

44

&

###


J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
A

E7

E7

A A7

# # # D E7 A A E7 E7 A A E7 E7 A
&
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

55

7 A
7
E7
A
A
E7
E7
A
A
A
# # # A 6 E

&
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

66

al OJO

# # # E7 E7 E7 E7 A A 8 A A A7 D D E7 A
&
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

77

# # # E7 A A A A
&
J J
J J
J J
J J
J J
U U
EU7 U
94
m7 E 7
B
A
A
D
#
##

&
|
88

2010

al 1 y 2a
casilla
y al OJO

E7

Yo Me Muero Donde Quiera

Guitarrn

arr. Rigoberto Alfaro

? # # # 42 ..

..
.

2
n
#

? ##

11

..
? ###

22

? ###

33

? ###

44

4
n

? ###

55

al OJO
7

? ###

66

? ###

77

? ###

88

#
? ##

94

2010

al 1 y 2a

casilla
y al OJO

Vous aimerez peut-être aussi