Vous êtes sur la page 1sur 118
PO POLSKU Matgorzata Matolepsza Aneta kiewicz PODRECZNIK NAUCZYCIELA Protos MOEN 1086600034 4 to nowoczesna SERIA do naucza~ ggisans w du gael omnes nia jezyka polskiego jako obcego: * efekiywne porozumiewanie sig ju? na poczat raul 30, kore umodlivia owych etapach ozwalajaca na poznawanie jezyka polsklego poprzez samo: Azieine odkrywanie | formutowanie regu! gramatycznych ‘oraz stosowanie ich w éwiczeniach komunikacyinyeh; ba rzedstawiajaca trudne zagadnienia gramatyczne Ww sposob PG p Wve Sg Meany da uzqcego sip etrakeyjny rai SK 4 proporuijaca system: ye rota kom wstuchaniu, czytani : eae Pete eeykowye us méwieniu isan NMC o presryste|stukture ~oxnaczone roy Koloram poszcegtne rozdziay,selcje slownitwa i ramatyl ulatwiiaposzukiwaniekonkretnych zagadnieh bad Gvice kai) lek bogaty materia usta wspdlezesra = Polke pokazulacy ealla#ycia codviennego; aktualne tematy prezentowane w autentycerych sytuacjach 2 2ycia Codziennego, ktdre wprowadzaja informacje kulturo-realioznaweze oraz odpowiacaja praktycanym potrzetom komunikacyinym uczacych sie; Sie jgzyka obceg0 i powodujy ‘fektyumieiny.ltwejszy i prayermieaen + gotowe testy osiagnie¢ i gwiczenia kontrolne oraz powtérzeniowe, re umozliwiag stala kontrole postepow w nauce; zestaw egzaminacyjny, cyl propozyejg testéw wzorowanych nia patistwowych egzaminach certyfikatowrych na poziomie PL-Bi, 2sobne Zeseyty Cwiczen wi je tekstow do éwiczenia x odatkowa sam az zkluczem i Audio CD oraz tra tcaumlenia ze sluchi, ktére ‘odzielna prace i umodtiwiajg nskryp Pozwalaja na samokontrole: pocreczriki naucayciela 2 praktycanyrni wskazowkami zaréwno da poczatkuiacych, jak i doswiadczonych nauezyciel,2 gotowymi ma: {erlatam do kopiawania, sugestiami jak modyfikowa¢ i urozmaicat lekcig dodathowyeni éwiczeniami; iFamatyk eave pelskego w tech wesiach jezowyc ¥ sposob ozumaty dla utythownikaprayazng Ww ubycs lyctonycany Opis Jezyka « zartobliwe objasnienia rysunkowe « wiele dowcipnych a». prayktadow zdafi + preejreysty dwukolorowy sktad + tabelaryczne : Zestawiena agadnieh gramatycnych «ikon intarmjace os oviemie Jezyka + praktyceny w utyciu format, “ee lm to SERIA pomysiana i zaprojektowana tak, by pomdc uczqcemu sie w skutecznym ‘opanowani poznawanego materiatu, a nauczycielowi w pracy dydaktyczne) Podrecznik PO POLSKU 1 powstat w ramach projektu ,Hurra” Socrates Lingus 2 (108360-CP-1-2002-1-PL-LINGUA-L2) SOCRATES TRANSNATIONAL CO-OPERATION PROJECT. LINGUA ACTION 2 - DEVELOPMENT OF TOOLS AND MATERIALS HURRAt! A COMPREHENSIVE SET OF POLISH TEACHING AND LEARNING MATERIALS 103360-CP-1-2002-1-PL-LINGUA-L2 ‘This project has been carried out with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme, ‘The content ofthis project does not necessarily reflect the pi on the part ofthe European Community Redaktor prowadzacy seril HURRAIM: Agata Stepnik-Siara Konsultacje metodyczne: Ron Mukerji Recenzenci: prof. dt hab. Anna Dgbrowska, prof. dr hab. Jan Mazur, dr Waldemar Martyniuk m of the European Community, nor does it involve any responsibility Ofrodki wspélpracujgce | testujgce podegcanike Uniwersytet Wiedeski Instytut Slawistyki (www.univieac slawistik) ‘Uniwersytet Jagiellotiski, Sckola Jezyka i Kultury Polski) U} (wwwea.edu.pliSL) ~ “The Brasshouse Centre Birmingham (www.biemingham.gov.uk/brasshouse) Kolleg fir Plnische Sprache und Kaltur Berlin (www kolleg p) Projekt graficany | tamanie: Studio Quadro (www quadro.com pl) Projekt okladki: Studio Quadro (wwv.quadro.compl) Redakcfa jezykowa | korekty: KS & aespét [Nagrania: Studio Nagrait Nieustraszeni Lowey Déwiekéw (wwwinld.com.pl) Dobér zdigé do lek Studio Quadeo (www-quadro.com.pl) Autoray i Wydawcy serii HURRAM pragng polziekowa€ wszysthim, kt6rzy prayczyil sig do powstania ser. Bez ich wsparcianle taloby sig 2realizowaé projekt aloayéSsigiek do dru Recenzentom ikonsultantom,w szczegélnoici pani prof. Annie Dabrowskie| za saceegétowe recenzie caps seri: PO POLSKU 1, PO POLSKU2, PO POLSKU 3 orzz a cenne wskaadwhi preckazane Autorkom. Nauczycielom testujacym podreczniki w SzkoleJetykéw Obcych PROLOG: late Murzyn, Romanov! Jedrusiowi, Simonowi Lunn { Robertowi Syposzowi oraz Edycie Galat, testujace) materaly w Szkole Jgnyca i Kultury Plski| U} w Krakowie. ‘Naaceycielom tetujacyrn materialy w ofrodkach zegranicenych: de Greegorzowi Gugulskiemu (Uniwersytet Wiedeski) Ewie Krauss (Cniwersytetw Jenie), Annie Zinsering, Jolancie Schmidt, Beocie Dietrich, Alexandrae Caupalla, Magdalenie Wiqzewicz, Ewelinie Meyer, Artarowi Kolasiskiemu (Kole far Polnische Sprache und Kultur, Betin) oraz Bogummle Brotek-Miller (The Brasshouse Centre Birmingham). \Weszysthim osobom, ktre uéyezyly swoich glos6w do nagraf probaych (codzinie | znajomym Autorek oraz uczestikom ursbw jezy- 4a polskiego w sxkole PROLOG), a take pani Ruth Fruchtman 2a udostepnieniespreqtu nagrywaliego, Copyright © by Malgoraata Malolepsza and Aneta Srymkiewicz and PROLOG Stkota Jgzykéw Obeych, Krakéw 2005 ‘Wydanie 12 piytg Audio CD ISBN 83-60229-02-3 Opicka nad drukiem: Pogotowie Reklamowe ERKA (www.erka-pr.com) Druk: Drukatnia Know How PROLOG Szkola Jexykow Obeych tl. Bronowicka 37, 30-084 Krakow tel /fax +48 (12) 638 45 50 tel. +48 (12) 638 45 65 e-mail: prolog@prolog.edu.p] wor prologedu.pl spis tresci Wstep : 1L opis seri podrezikou.. 2, Zasady pracy 2 podrecznikami.. 3. Polski po polsku 4. Teksty. 5. Bled 6. Praca z grupa.. 7. Rozgrzewk i gry W sytuacjach awaryinych . 8, Bibliografia Lekcja 0 ~ Prosze powtorzyé! 10 xKlucz do éwiczeh 12 Lekcja 1 ~ Jak masz na imi WB ‘Teksty nagraf 16, Kiucz do éwiczef 16 Lekcja 2 - Mam pytanie. Co to jest? Teksty nagraf 20, Klucz do éwicze 20 Lekcja 3 ~ Kim jestes? : Teksty nagraf 24, Kiucz do éwiczeh 24 Lekcja 4- Cay masz brata?. TTeksty nagraf 29, Klucz do éwiczeh 29 Lekeja 5 - Co lubisz robic?. Teksty negra 33, Kluce do éwicren 33 Lekcja 6 ~ Prosze rachunek. Teksty nagraf 36, Kuce do ewiczet 37 Lekeja 7 ~Zwykle nic nie robig... Teksty nagraf 40, Klucz do éwiczefi 40 Lekcja 8 - Moze péjdziemy do kina’... Teksty nagraf 44, Klucz do éwiczen 45 38 Lekeja 9 - Robimy zakupy. 6 Tekstynagrai 49, Kucz do Ewize 50 Lekcja 10 - To juz byto. 3 Testy nagrah 59, Klucz Jo twicreh 59 Lekcja 11 — Jakie masz plany?... e 60 Teksty nagrah 62, Kiucz do ¢wicze 62 Lekcja 12 ~ Gdzie jestes’ 68 Teksty nagrat 68, Kluc a Cwicren 68 Lekcja 13 - Jade na urlop! 6 Teksty nagraf 72, Klucz do Cwiczeh 73, Lekcja 14 ~ Szukam mieszkania... 74 Teksty nagrai 76, Kiucz do éwiczeh 76 Lekcja 15 - Wszystko mnie bol oT? Teksty nagrah 79, Klu do Cwiczeh 79, Z Lekcja 16 - Urodzitem sig w Polsce. 80 Teksty nagran 84, Kluce do Cwiczen 84 Lekcja 17 - Sport to zdrowie? TTeksty nagraf 88, Kluce do Cwiczen 88 Lekcja 18 - Czy lubisz uczyé sig jezyka polskiego? ......89 TTeksty nagraf 91, Klucz do éwiczeh 91 Lekcja 19 - Wszystkiego najlepszege.... 3 Teksty nagraf 93, Kiucz do éwiczen 94 Lekcja 20 -To jest moja wizytowka... 95 TTeksty nagraf 97, Khuce do éwiczeh 97 Testy 0siagni¢t nnn Kluce do test6w 107 Wymowa polska ~ éwiczeni kad uczyciel mowi do. Objasnienia oznacefi @ renssygz tendon © recone ta rau zwei aemayne @ roscanie meni © site dedatone Wstep 1 OPIS SERII PODRECZNIKOW ~ Podrgcznik PO POLSKI! jest pierwszym tomem trzycaes- ‘lowe seril podrecenikéw HURRAW praygotowulacych do fegzamin 2 jezyka polskiego jako obcego na pociomie podsta- swowym PL-BL, ktdre powstaly w ramach projektu -Hurral™ Socrates Lingua 2 (108360-CP-1-2002-1-PL-LINGUA-L2). Tego kontynuace stinowi podrecznik PO POLSKU 2 napisany praet Agnieszke Burkat i Agniescke Jas, a czeSé traecia = PO POLSKU 3 ~ zostala napisana wspélnie preex wszystkie autorki, Podrecznik preewidaiany jest do pracy pod kierunklem nauczytiela, Adresowany jest do obcokrajowcow, ktérzy ucza sig jgzyka polskiego od podstaw na kursie obeimujecym 100 = 120 godzin. Zawiera 20 jednostek lekeyjnych, — Kaida czg6é seri sklada sig» podrecznika studenta wraz, ‘2 materialami do shuchania nagranymi na plycie Audio CD, eszytu éwiczed wre 2 materiatamt do shuchania nagranymi ‘na plyeie Audio CD, podrgcznika nauczyciela 2 uwagami rmetodycenym, propazycjami gier i dodatkowymi éwiczeniami ‘eymowy, Serig dopeiniajg komentarz. gramatycany dla studen- ‘t6w dostepny w trzech wersjach jezykowych (polskie niemie- ckiej i angieskie)) Odkrywamy jezyk polski Liliany Madelskiej | Malgorzaty Warchot-Schlottmann, Polnisch Entdecken Litiany Madelskie), Discovering Polish Liliany Madelskieji Geoffrey'a Schwartza oraz testy kwalifikacyjne. ~ W nauczaniu jgzyka polskiego jako obcego podrgcznik: ‘propomuje podejécie komunikacyjne. Oznacza to, 3 opano- ‘wanie wyratania funke}i komunikacyjnych stanowi nadrzeday cel kad lei a slownictwo i strultury gramatyezne sq 2 nim eile ewigzane, Podezas 23)¢6 rozwijane sq eztery sprawnosci jezykowe: razumienie ze suchu, rozumienie tekstu pisanego, ‘méwiene i pisanie. ~ Seezegétowa informacta 0 materiale Komunikacyjnym, slow uikowyen, gramatyeznyrn,o materialach autentycanych, a toke o sposobie rowijania poszcaegélnych sprawnosci zrajduje sie w spisieteici podegcanika student | prted opisem kz) jednostklekeyjne} w podrecaniku nauczyciela, Kaa lekcja ‘w podrgczniku studentarozpoceyna sig ketkim streszczeniem zawartote voadzialu. ~ Untad materiatu jest dose elatycany. W kaide)jednstce najdujg sig teksty autentycane lub napisane na w26r oryginal- nych oraz éwiczeniaronwjajgce sprawnose rozumieni 2 stuchu ~ Sprawinoéé méwienia doskonalona jest glownie poprzez zadania prasznactone do pracy w parach lub malych grupach rien te mga by powian esta je ib ustracji ~ Gwiczenio w grupach nie dorycag jednak jedynie ronwijania sprawnosci méwienia, Takze przy rozwiqzywanlu probleméw sramatycanych proponuje sie wykorzystanie pracy malych grup. Konkretne propozycje pracy 2 podrgcznikiem studenta ‘najduja sie w podrgczniku naucayciela, Materiat gramatyczny podawany jest zaréwno w formie éwiczet w méwientu, jk iw pisaniv, zaproponawano takze sadania ypu drylowego. Zgodnie z zsadami programowania neurolingwistycanego (NLE, ang neurolinguistic programming) watna jest indywidualna praca studenta z nowo poznanym raterialem gramatycenym. Zatem, praed przedstawieniem sgotowych regu, studenci sami probuja je odkryé' sformutowaé, ~ Pototono réwniet nacsk na rééne sposoby przyswajania wiedzy: werokowe, sichowe, kinestetyezne, Rétnorodnose éwiczeti me odpowiadaé rétnym potrzzbom uczacych si. Nalety pamigtaé o rétnych celach studentévi a takée 0 od- ‘miennych, indywidualnych sposobach uczenia si. Studentom preferajgeye prace samodzielng proponujemy leture tekst i éwiceenia drylowe. Ci, ktérzy wolg prace zespotows, mag do dysporyeii cag gemg éwiczet\ dla dwech, trzech,czterech o¥6b. Gwiczenia drylowe stanowia tet cxgsto wstep do wlasclwych, bardziej swobodnych éwiczei Komunikacyjnych ~ Nagrania shui rozwijanin spravnoéei rozumienta tekst _méwionego, a take éwiczeniu wymowy i intonachi, maja 2a zadanie odzwierciedleni autentyeznych sytuaci komuntkacy}- nyc, dlateg jeryk tych material6w to jezyk mowiony, czasem _awierajacy elementy jen potocenego ~ Zesty éwiexeh w wigksaosci zawiera propozycye do samo- dzieine| pracy. Dorinu tu drylowe éwiczenia gramatycune i utrwalajace stowniciwo. Podrgcznikstadenta i zeszyt éwicne zostaly praetestowane przez ‘ogrodki partnerskie na Uniwersytecie Wiederiskim, Uniwersyte ie w lenie, w Kolegium Jgayka i Kultury Polskie] w Poczdamnie {obecnie w Berlinie) ore2 Sckole Jezykowe) Brasshouse Centre ‘w Birmingham. Uwag! otreymane 2 oSrodkéw partnerskich ‘bardzo pomogly w pracy nad Kofcowa redakcie podrecanikow. 2. ZASADY PRACY Z PODRECZNIKAM! Jezykiem komunikacfi na zajgciach jest jezyk polski ~ na- uezyciel méwi do student6w po polsku i unika jakichkolwiek ‘wyjagnieri w innych jenykach. = Nauczyciel motywuje studentéw do méwienia po polsku ~ podczaslekeji nie reaguje na wypowiedzi w innym jezyka, ‘ bardzo ponytywnie wamacnia katda wypowiedd cry prdbe ‘wypowiedsi w jezyku polskim. = Podezas éwiczett komunikacyjnych navezyciel poprawia tylko te bledy student6v, kt6re uniemotwigja zrozumienie lub ‘w anacznym stopniu zakidcaja prackazywang informacje ~ Jezyk podrgcanikéw to wspatezesnyjen)k polski, ktérym codziennie komunikuia sig jego rodzimi uzythownicy = Nauezyciel stosuje pode}écie komunikacyjne: interesuja go funkeje jezykowe, Ktsrych wyrazania w jzyku polskim chee naucayé. = Ucay gramatyld funkcjonalng jezyka polskiego w sposéb syatematyczny, jednak gramatyka i slownictwo 54 traktowane funkejonalni jako narzgdzia sluégce komunikacji. = Poniewad istnige éisty 2wigzek migdzy lekcjami nastepuig- ccyti po sobie, wazng role spelnia motywowanie studentw do uzywania strut, slow i zasad gramatyc, kte juz poznali ~ Naucayciel buduje kompetencie jgxykowa studentow, rozwi- jac wszystkie cetery podstawowe sprawnoéet:rozumienie 2¢ sluchu, rozamienie tekst6w pisanych, méwienie i pisane, 3. POLSKI PO POLSKU 3.1 Tray stanowiska wobec stosowanlajezyha ojezystego studentow na lekej jgzyka obcego — Wobec stosowania jezyka ojezystego studentéw na kussie jezyka obcego, motna zajgé tray stanowiska: praychylne, umiar- kowane i krytyczne. ~ Poparcie da uzywani eayk ojezytego studentéw na zagcach oper ie mlgdzy nrymi na zaloteno, 2 ne est _moiliwe wyeliminowante enya oknysego 2 procesu mylenia sob uceace| i, ater lpi) by naceycielkontrolowat ‘ta pojawijgee sp prdby hamaceena ne jgnyk oxy. Poza tym uwata sg i ey ofceysty sprayatrwalym skojarzeniom, maga zzozumieéreguly i igi tema prayspesca proces uczenia sig ~ Uimiarkowane stanowisko wobec itywrania jy ojenyste- 0 oparte jest na ealoteniach, te interac i omanikacia we e- zyku obcym 5 nadrzpdnym cele lek a take Ze nawaiej- s20 jest raturalnepostgiwanie sig jzykiem, W raiepotracby dlpuszeza si wéywanie jp ojeystego po to teby np. 2yskaé a case cxyzapewnié pene rczumienie dane infrmac). ~ Stanowisko wylduczaigce wtywaniejeyka ojceystego stidentw na laurie ery obeegoopier sigma proewindcze- niu, it jay ojexysy moe wplywag na proces opanowywania igeyka obeego tylko w negatyny spos6b. Warto jk najbariziej slr droge myiow, jk nus prasbyé mys] uceia wtrakie opanowyrwania nowega mates jezykowego, Wyeliminowanie ‘gaya ojceystego 2 lek) zapewni krtsry praciegskojarzenia ~beeporedio od slowa w obey jgzyks do preedmiotu, ke Lo slowo canacea 3.2 Uczenie polskiago tyiko po polsku ZALETY oplacaina inwestycja —lepsve efety, wykorzystanie sytuaci Kormunike cyine} autentycang Iuka informa ying, Ktbra wystepue na lek, tok roamowy jest mnie} preewidy ‘walny, a zatem zblizony do auten-livienie, stres, frat tyoenege, cja studentéw, .zanurzenie"w jzykes polekim, ++ niepewnoté,aniecierp- clagle éwiczenieroaumienia ze shi- _liwiene, stres naucry- chu i méwienia, cela. znajacego_jenyk ‘wiczenie amiejgnogei Kencentro-_ojcaysty stdentév, ania sie, + potrzeba konsekwenc uczenie podejmowanie ryzyka (au- i dyscypliny ze strony tonomia) naueaycila raygotowanie do astemtycanych sy- ‘uacii komunikacyjnych, do reeczy- ‘wistego postugiwanias¢jenykiem, (© PROLOG SikolaJnyow Ode nagrafi {5a Proszg uzupetni¢ dialog’, postuchaé nagrania i sprawdzié ‘swoje odpowiedri. A ~ Dales dobry, = Dzief dobry, Praeprasaat, jak sig Pani nanywa? = Nezywam sig Marta Nowak, ajak sig Pan nazywa? ~ Mam na imig Andrzej, Nexywam sig Kowalski = Mito mi. B. ~ Caesé, jak sie masz? Dobrze, aty? = Tak sob, « = Dobry wiece6r. ~ Dobry wiecar Jak ma Pan na mig? = Jestem Jan. A jak ma Pani na mig? ~ Mam na imig Monika, D, = Cae6e.Jestem Anika, 2 ty? ~ Piotr. Jak sig nazywase? = Naaywam sie Wojetk ‘7a. Prosze postuchaé nagrania i preeczytaé z kolega / kole- ‘anka dialog 1 = Preepraseam, jaki numer telefonu ma pan Marian Kielbasa ~ Prosug powtérayé naawisko! = Kielbasa, Prosug powtéray¢imie! ~ Marian, ~ Zero jeden dw sze8é catery eatery siedem osiem osiem, dalewige ~ Daigkuje- 2 = Preepraszam, jaki numer telefon ma pani Maria Kieth? ~ Prosue powtérzy¢ imi! ~ Maia, ~ Jaki ona ma adres? = lies Rusznikarska tay — Dwa trzy tery pigécztery driewigé siedem, ~ Drighuje. = Prosze, {8a Prosze postuchaé nagrania i napisaé liczebnik pray nazwie miasta. Jeden ~ Gdatsk, da ~ Krakéw, trry ~ Warszawa, catery ~ Szczecin pigé ~ Porn, szesé ~ Wroclaw, siedem — Katowice, osiem ~ L6df, driowigé — Cagstochowa, dzesigé — Zakopane 12" Prosze postuchaé dialogu w kasie na staci benzyno- we] izdecydowaé, cy te informacje sa prawdzive, cry nieprawdziwe. — Dries dobry. Dries dobey,tjka i fakture poprosag = Na firme? = Nie, na mnie. =NIP ~ Siedem, s2e46, dw, asim, catery t2y, pigS, dalewige, zero, jeden. — Kod pocatowy? — tay jeden catery jeden 2ero Krakéw ~ Ulieat — Nie ulica, tylko plac. Plc Stowackiego eatery przez dieses. — Nazwisko i imig? ~ Dobrayriska Anna ~ Numer rejestracyjny? ~ KR tray, cxtery, cztery, Griewiet, zero. ~ Prosze podpisaé. Daigkuje bardzo. Daighue. Do widzenia. o 3] eoewicres Ba \: przepraszam, si, nazywa, na, milo / B: jak, dobrze, sobie / C:dobry, pan, imig, mam / D:, nazywam Gdarisk ~ 1, Soczecin ~ 4, Poznari ~ 5, Warstawa ~ 3, Wroclaw = 6, LbdE — 8, Czestochowa — 9, Katowice ~ 7, Krak6w ~ 2, Zakopane ~ 10 (a LG 2G3.g 4k 5.66a,7.8,8.19.), 101 foa 1. z Hisepani2. x Niemiec, 3.2 Ameryki, 4 z Polski, 5.2 Wioch 6.2 Angli, 7. Japonii, 8.2 Rosi 9. 2 Francii fia ‘zaimek otobowy: on, ona; byt: jestem, jst, st; mieé mam; mieszkaé: miesckasz, mieszka ab ie aud AL jestes,2.jestem, 1. masz, 2. maj, 1. miescka, B.sq,djesteicie, 3. mamy,4. mam, 2. mieszkam, S.jest,6.jestesmy Sma 3. mlesckamy, 4. miesckaia, 5. mieszkacie ate 1. one, 2 oni, 3. one, 4. oni 5. oni aa 1. (762-843-69-01), 2B, 3 4. N (Dobrayiska), 5. N (34490) Mam pytanie. Co to jest? ‘Cele i sytuacje + zadawanie pytah komunikacyjne + okseslanie cech os6d Slownictwo + liczebniki 11-29 + praymiotniki okresiajgce charakter (interna cjonalizmy) + prayriotniki okreslajace wyglag Gramatyka_ + pytanic o informacje (Kto to jest? Co to jest?) ‘skladnla. + mianownik rzeczownikow i praymiotnikéw liceby pojedynczej (w funkcji podmiotu) + koniugacja -m, 52 + konstrukcja mow¢ po polsku w opazycj do ‘zat jezyk polski Rozumienie + krétkle cialogiw stylu ofijalnym I nieof ze stuchu cjalnym + podawanie adresu Rozumienie + krétkie dialog w stylu ofijalnym i nieof tekstéw plsanych —cjalnym ‘Mawienie. + opisywanie 056 Pisanie. + ortografia ~ polski alfabet Materialy + adresy autentyczne + numer kierunkowe + nazwy wojewocztw + mapa administracyjna Polski ® Lekeja ta jest wazna, bo porzadkuje i wprowadza podsta- ‘wowe wiadomosci gramatyczne, dlatego tet naledy sig wicle razy upewniaé w trakeie eke), cay studencl c2eczywigcie wszystko ronumieia oo Po wprowadzeniu nowego stownictwa warto, aby studenci w parach pytali sie wzajemnie 0 polskie nazwy przedmiot6w, _naldujgeych sig w klase ub na preyniesionych przez nauczycela zejciach,Pytania iotlive odpowiedzinaledy wezesriej napisat na tablicy: Czy to jest..2 + Tak, to jest...» Nie, to nie jest.» To jst 6 Na tym etapie nauk’ celowo ie wprowadzone reczownitow roczaju efskieg zakoczorych na spétgloste, Tema ten rostanie poruszoy w dul cgi ser Studenc aie saw parach ab tejkach preyporako. sag Poznan stowa do odpownecnigo ora, Nastgprie ca forum kay kor sprawdea poprawnosevykonania Gwen, Naina wokoraste tu autenycarasytuace kormnicyna, vw hej code’ o uzasaniane wybor, page stdentow 1p, Daczogo stowo pes" jst aden meskiego? Nawet na tak pocathowyn etapie nauk stdenel moga ju asad sw yb, ubynaac spit bo, np. Slowo pis” et rodeo eskiego ko, te spoltosta. tows: Daczeg? . 82 nale3y _apisat ra tal eoo \W éwiczeniu wystepula praymiotniki w roznych roczajach. Praed podaniem reguly gramatycene|izrobieniem éwiczenia warto zachgcié studentéw, by sami sprobowali ja znalez¢, Studenci :maja ju? rodza) rzeczownlka ~ ta indywidualna czy grupowa (dwu,, trzyosobawa) praca analtyczna jest waina pray nauce jezyka polskiega.Istotna jest rowniez cierpliwoSé nauczyciela i pomaganie studentom poprzez 2adawanie im pytaf naprowa dzajacych oraz danie im czasu na to, by rzeczywiscie sami odna- \e2li prawidtowosci. Maja oni wtedy poczucie, 2e gramatyka jest logicena i preede wszystkim, de oni sq w stanie ja zrozumiet. Na lekcli mote pojawi sie problem miejsca przymiotnika vwystepujacego preed lub po rzeczowniku. Moina skorzystat tu 2 dodatkonych gier Pred | po? i Praed czy po?. Gwiczenie to modna wykanaé na dwa sposoby. W pierwszym studenci pracuja w parach i pytaja sig wzajemnic o vrygtad \wybrane) postaci. Odpowiadajac na pytanie kolegi / kolezanki, uadywag traech praymiotnik6w. W drugim studenci réwnied pracuja w parach, ale tym razem jecna osoba opisuje wyelad ‘wybranej postaci, uéywajactrzech preymiotnik6w, 2 druga musi wskazae odpowiednie 2djecie.Lektor pilnuje, by studenci Luzywall praymiatnikow w odpowiednim rodzaju, Stownictwo motna preeéwiceyé w podobny spos6b rownied nna dodatkowych 2djeciach prayniesionych przez iektora. Warta, ‘by fotografie byly charakterystycane ~ moga to byt znane postacie ub karykatury. oo6 Preymiotniki ktre 59 intemacjonalizmami, moana wykoraystaé rownied do zabawy ~ 2a poraca traech, czterech preymiotn- kw student opisuje kogos z grupy, nie podajac jednak imienia ‘opisywvanej osoby. Nalety wezesniej zapisat na tablicy zdania Ta osoba jest. Ta osaba nie jest.. Grupa musi odgadnag, o kim ‘mowa. Nastepnie dana osoba weryfkuje prawdziwose opisu, ‘mOwiac np. Tak, jestem...albo Nie, nie jester... Zeby jednak cikt nie pocaut sig urazony,nalezy koniecenie dat studentom do zr: aumienia, i? jest to tyko zabawa, a zatem nalezy jg traktowat 2 praymruzeniem oka S Studenci samodaielnie uzupetniajatabelke-tworzac formy ana: logicene do podanych, + Gey PRZED I PO? i PRZED CZY PO? Opis gier 3 £1. Celem gier jest wpewiczenie umiejgtnosei poprawneso > Igczenia preymiotaikéw 2 rzeceownikami. Chod ta 20 pozycig praymiotnika przed lub po rzeczownik 2. Studencl pracuja w grupach dwu- treyosobowych, 3 3, Nauczyciel kopiuje i rozcina karteczki, 2 nastepnie roz- 1b dajeje studentom. 4, Wygeywa ta geupa,ktéra najszybeia) prawidlowo polgczy raeczowniki 2 prayrafotnikami, PRZED | PO? (Iekcja 2) goraca zupa pppuaorowa zimna woda mineralna intensywny kurs : komputerowy nowa i “restauraja wtoska tatwy sls Jezyk a ae nowoczesny : gabinet in i -dentystycny duza szkota ca jezykowa ji populamny poeta: informacyiny stary s Uniwersytet Warszawski noWe : sai : : “handiowe : en vabarat - cyfrowy : due studio. fetograticane sian ae piv: i bezalkoholowe dobra : aa os : ‘beeioreinowa ie benz | a 2 fay 7 sklep : spawns i rarenane esa oeepeeensensneneeneeee setsteseeetescsedeecoees — 3 “Te stone mozna kopiowat. ML Males, A. Sepmbiee, PO POLSKL - (© PROLOG Seka zhu Obeyeh PRZED CZY PO? (lekcja 2) f prosia komputerowy malty problem telefon . komoérkowy fadna dzleweayna sacha i wtoska dobry komputer Roeczpospoita i “Polska mate _ dziecko Unia Euroseek niemiecka Wim Parlament Europejski polskie : EWE: “welewiia! niemiecka ; japotiska Ate I : Herat francuska z “duty ie 3 vatkees! S kredyt a bankowy “wysportowany student Politechnika Krakowska _wysoka | -kobieta ‘Akademia | onomiana “seczuply mezczyzna “aparat | fotograficzny taneczna klasyczna dobra ' isitka instrument | muzyczny | nowy i dom * Te strone mona kopiowat. es OM Map A Spee, PO ROSH) PROLOG Ska jw Ody v { agra 2a Proszg postuchaé nagrania i uzupet ialog). 1, Anna: Cze6é. Jak sig masa? Bogustaw: Datekuje, dobrze. A ty? ‘Aana: Swietnie, Praepraszam, Wiest, kto to jest? Bogustaw: Nie wies2?? To jest nowy profesor. Nazywa sie Gon- rales. Anna: Cay on jest « Hisepaali? Boguslaw: Nie, on ma hisepaiskie nazwisko, ale jest 2 Polsk ‘Ma na imig Andrze), ‘Anna: Aha! 2, Piotr: CzeS, Ewa! Jak se mase? Ewa: Swietne, A ty? Piotr: Daigkuje, dobeze. Gdaie masz samochéd? Ewa: Nie mam, Jest w serwisle. A ty? Cay to jest tej samo- chéd? Piotr: Tak. Mam japovisk samochéd wa: Bardzo elegancki lotr: Prose. (otwiera drawicakt | zaprasza do srodka) Ewa: Drighujg bardzo, Piotr: Niewiem,gzie mieszkase Ewa: Aleja Pulaeska. Wiese, gdzie to jest? Piotr: Pulawaka... Pulawsla... Nie wiem, W centeum? Ewa: Tak, Piotr; Aka, tat Pulawska jest w centrum. Tale 3. Polijant ak sie Pan nazywa? Dirk: Dirk Gactner Policant: Skad Pan jest? Dirk: Z Niemiec, Policjant: Géaie Pan miesoka? Dirk: Nie rozumiem, Prosag powtéray Polijant: Czy mieszka Pan w Krakowie? Dirk: Preepraszam, nie rozumiem. Prasze maw walnie Polijant: Gézie pan miesoka? faki ma Pan adres w Krakowie? Dirk: Aha, rozumiem. Mieszkam w hotelu Francuskim, 4. Studentha: Praepraszam bardzo, gdzie jest lteratura francuska? Bibliotekarka: Tam, Studentka: Dalek b Bibliotekarka: Prose, dio, ‘a Gdzie oni mieszkaja? Proszg postuchaé nagrania | uzu- petnié adresy. + Prosve powiedeg, jak sie Pastwo nazywalg i gdzie Paistwo smiesckaiy? + Nazywam sie Agniesake Walezewska, Gdaie miesrkam? W centrum. Ulica Armii Krajowe) 20/17 + Mam na imi Maci), na nazwisko Korbielski, Mo} adres: aja, ‘Warszaweka 9/19, + lrabela Budzyiska, plac Kezimierza Wielkiego 12/13, + Zbigniew Bugajsk,osiedle Mickiewicrs 16/10. oe 3 do cwiczen 2a & 1. dobrze, kto, jest, ma 2, edzie, bardzo, centrum 3. skad, po- wt6eayé, mowig, mieszkam 4, drigkuie 2 1.N {z Pols, 2 3. N (Piotr), 4. P 5. (ulica Pulawska), 6, N (2 Niemiec), 7. N (Girtner), 8. P 3a 3.2 Franc francuske, 4. amerykasiska, amerykaiiskie, 5. japosi- sk, japotisle, 6.2 Wloch, wloski, wloska, 7. angie, angie skie 8, hiseparisld,hiszpaiska, 9. rosyis, rosyjskle 3 1. niemieckie auto, Jakie to auto? // niemiecki samochéd, Jaki to samoch6d? 2. amerykatisi fll, Jaki to film? 3. rosyshi prezydent, Jaki to prezydent? 4, japoriskie auto, Jaki to auto? 1 japoiski samoch6d, aki to samochdd? 5. amerykaisko ‘hrm, Jak to fiema? 6, wloska restaurafa,Jaka to restauracja? 7-anglelska herbata, Jaka to herbata? &.niemiecka kawa, Jaka to ‘awa? 9, hiszpariska tradyeia, Jake to tradycja? 10. niemieckie nazwisko, lakie to naawisko? ‘ 6 2N3.L445.06.2,7 84 Ba mieé: masz, ma, macie, mj; romani: rezamiese, roaumie, rozumiemy, rozumilg; praepraszaé: preepraszase, praepra- ie; exytad: czytam, czytasz, coyta,caylacies ytaé: pytam, pytasz, pyta, pytamy, pytaig szamy, praeprasz 8b on / ona / ono, 2. my. 3,54. oni / one, 5 a, 6 8.7. Wy, 8 a 9. a, 10: ty, 11. ona, 12. on 1. mileszkar2, 2. miesakajg 3. cryta, 4. nazywacie, 5, czytamny, 6. pyta, 7, rozumiem, 8, czytajg, 9. ma, 10. mieseka, 11. mies ‘aja, 12. mieszka 30a 1. meski, Europes; 2. 2eriski, wloskas 3. 2tiski, jezykowa; 4. meski, Kredytowy; 5. mesk, dentystyceny; 6 nak, turystyez- ne; 7. nial, Narodowe; 8. 2tiski, Europeskas 9. aki, medycane ub ata 16 1. ulics, 17,2 ale, 19, 3. plac, 13,4. osiedle, 16/10 We 1. Gazie, 2. Co, 8. Jak, 4 Kto, 5. Cay, 6, Skad / Jaki / Taka / Gazie, 7 ak, 8. le, Dwa plus siecem jest dziewigé, 9. Jaki, 10. Fak Kim jestes? Cele i sytuacje + zadawanie pytan komunikacyjne + przedstawianie si¢ cd.) Slownictwo + narodowosci + zawody i zaiecia + praymiotniki okreslajace pochodzenia Gramatyka = orzeczenie imienne 2 orzecanikiem w mia- ‘isktadnia —nowsiku i narzgdniku liceby pojedyncze} i mnogie) preymiotnikéw i rzeczownikow + koniugacia -¢, sz Rozumienie + poczatekteleturnieju (osoby przestawiajg ze sluchu sig) + przedstawianie sie Rozumienie. + czat w internecie tekstéw pisanych + quiz Czy wiesz, kim on /ona jest? Méwienle + ankieta osobowa Pisanie + ortografia~ nazwy obywateli panstw (duta litera} + interpunkeja + ankieta osobowa Materialy + crat w Intemecie autentyczne « teloturrie) 8 Studenci sami wypeiniaja tabele na podstawie slownictwa ‘wprowadzonego w éwiczeniu I, Waine, by lektor sprawl po prawnoge wykonania zadania, Stucenci na forum klasy czytaia ndpowiedsi, a nauczyciel dla pewnosc zapisuje je na tabiicy Studenci pracuja w parach. Warto wezeSnie) zapisaé na tablcy adania, torych studenci bed potrzebowat do wykonania tego ‘ewiczenia: Czy wiesz, kim jest..« Tak. jest... Mie, nie wiem, ime on /ona jest. Po zrabieniu éwiczenia studenci na forum klagy zadaja sobie pytania ina nie adpowiadaja, prezentujac \w ten spossb prawidtowe odpowiedzi. Nauczyciel tylko konto: luje | poprawia odpowiedz, sam nie zadaje pyta i dzieki tem studenc’ maja kolejng szarse mowienia po polsku. e Pray sprawdeaniv poprawnosci wykonania gwiczenia warto zapytac studentow o uzasadnienie odpowied2i, 2ndw moga sko- raysta¢ z autentyczne| syluaci Komuntkacyjne}. Nauczycie! py Diaczego? Studenci uzasadniala sw] wybar, ubywajac konstruk- «jie spojnikiem ba Warto, by po wprowadzeniu nowego stownictwa studenci zapy- tali sig wzajemnie o ta czym sig zajmuja. Cwiczenie to mozna preeprowadaié w parach lub na forum klasy. 8 reed rozpocaeciem éwiczenia nalety 2wi6cit uwage. it oczekuje sig od studentow zanctowania konkretnych informacj. Nie smusza zrozumie€ wszystkiego, waéne, by uzupetnil tabelke ® Caat jest dose dtugim tekstem weorowanym na czacie inte retowym, Naledy upraedzi¢ studentow, Ze mogq mie€ pewne trudnosct zjego 2rozumieniem. No. studenci, Ktorzy nie wiedza, ie w Polsce obcokrajowcy moga studiowa€ po angielsku, moge ‘mie¢ problemy ze 2vozumieniem zdania: ,To sq studia po angiel- sku". Ceat moina odceytaé 2 podziatem na rd. ® Warto caly czas 2wracat uwage na to, Zeby studenci movil calymi zdaniami, a wige np To prawda, bo ona mow. w ten sposéb bowiem nie tylko sprawdzamy rozumienie tekst ale studenci maja townie? motliwost Cwiczenia wyraiania prostego uzasadnietia ® Studenci indywidualnie uzupeniaiatabelg, wykorzystulacod rmiang czasowrikow 2 tekstu Czat. ©.... Gra PLANSZE Opis ery [Nauczycie! praynosi duze kartony, zdjgcia kobiet i meczyzn { (nallepiej fmieszne, charakterystycune, dobroe gdyby w jakis + sposdb wskazywaly na pochodzenie dane} osoby), noéyezki 1 Kle). Nastgpnie informulje, 2e grupy opisywaé bed stu- ddentéw uczgcych sig jgnyka polskiego. Studenci w grupach trzy- cateroosobowych wybierajg 2djgcia, nakejaa fe ne kartony jopisuig poszczegéine osoby, wykorzystujac pozna ne stownictwo, Nauczycie! mote zapisaé na tablicy pytenia, ktére wlatwig studentom wykonanie zadania: Jak on / ona ma na imig? » Kim: on / ona jest = eawodu? « Jak on / ona sig naaywa? + Jaki on / ona jes? » Skad on / ‘ona jest? + Iakie 2na jezyki obce? « Gdzie on / ona miescka? « J Dlaczago ucey se polskiego? ‘Na koniec studenci caytaig ne glos opisy os6b. Kartony Gra ZAWODY I ZAJECIA Opis ery 51 est to typowa gra wykorzystujgea luke informacying 2. Celem jest wywiczenie slownictwa zwigzanego z Wo dam 3. W graze musi uezestnicyé preynajinie)pigcioro studentow 4, Nalety skopiowaé karti rozda¢ je studentor 5. Studenci zadaa sobie wzajemnie pytania o brakujgce informace 5 6, Wygrywa ten student, ktry pierwsay unupeini wszystkie brakujgceinformace Lektr pina, by studenci méwil tylko po pols. Wersja dla lektora imig | nazwisko im jest pan / pani..2 Jakie jgzyki obce zna pan / pani..? Wojciech Brzezinski urzednikiem angielski, hiszpafiski Marta Torba dentystka rosyjski, francuski Rajmund Koza bezrobotny hiszpafski, wtoski Anna Radwatiska dziennikarka angielski, niemiecki Renata Staba emerytka niemiecki, rosyjski Siete immig i nazwisko kim jest pan / pani..? Jakie jezyki obce zna pan / pani...? Wojciech Brzezinski urzednikiem Marta Torba rosyjski, francuski Rajmund Koza hiszpaniski, wtoski Anna Radwafiska . Renata Staba emerytka 8 imig i nazwisko Jakie jezyki obce zna pan / pani. Wojciech Brzezifiski angielski, hiszpafiski Marta Torba dentystka Rajmund Koza bezrobotny Anna Radwariska angielski, niemiecki Renata Staba (©M Malolepm, A. Seymiewice, PO POLSKU J © PROLOG Seton gryn Obeych \WODY | ZAJECIA (lekcja 3) c Imig i nazwisko kim jest pan / pani..? Jakie jezyki obce zna pan / pani..? Wojciech Brzezitiski angielski, hiszpanski | Marta Torba Rajmund Koza Anna Radwanska dziennikarka Renata Staba emerytka niemiecki, rosyjski D Imig i nazwisko Kim jest pan / pani..? Jake jeykobce zna pan / pan? Wojciech Brzezinski urzednikiem Marta Torba Rajmund Koza hiszpanski, wtoski Anna Radwafska dziennikarka ( Renata Staba niemiecki, rosyjski . a imig i nazwisko Kim jest pan / pani...? Jakie jezyki obce zna pan / pani..? Wojciech Brzezifiski urzednikiem | Marta Torba rosyjski, francuski Rajmund Koza bezrobotny | Anna Radwahska angielski, niemiecki Renata Staba ! L (OM Mallepn, A. Sspmbewie. PO POLSKU Te stong me 18 PROLOG Stolen Obey} 24 nagrani 1 Prosze postuchac i zdecydowat, kto to mow, ~ Testem Yoko. Jester Japonky i mowie po japodsku. Zam tet jenyk angicki, ~ Mam na imig Andzeas, Jestem Niemcem i méwei po nie- riecku. To jest Eva, Ona te jest z Niemiec. Ona méwi po niemiecku i po hisnparisku. Zna tet troche polski ~ Nazywam sig Blanche Dpbois. Jestem Francuzk. Jetem 2 Francii i méwie po francuske. Znam tek wlosk, = Jestem Janek. Jestem 1 Polski. Jester Polakiem. Méwig po polsku ipo angielsku. Znam ted troche jgzyk rosyeki. To jest ‘Wladimir. On jest Rosjaninem. Méwi po rosysku i po polsku. = Mam na imig Roberto, Jestem Wrocher. To jest Sophie. Ona te jest z Wloch. Méwimy po wlosku, Sophie 2na te franc: sk. Janie méwig po frencuska, ale anam niemiecki ‘92° Prosze postuchaé fragmentu teleturnieju Szansa na milion i uzupetni¢ informacje 0 kandydatach, ~ Dobry wieczér,witamy w naszym teleturnieju Scansa na ‘milion. Daisies! kandydac to: pan Wojciech Brzezitski, pani Marta Kaliszewska, pani Krystyna Wesola, co 2a opty stycane nazwisko! pan Andrae) Kowalski, Zanim zacaniemy, prosze sie nam krétko praedscawié, Kim paitwo sq, skyd do ras preylechal, co robia i czym sig interesug, Prosze bardzo, panie Wojth. ~ Nezywam sig Wojciech Braezish, jester studenter. Od d= ia) ud na ezwartym roku — wezoraj mialem ostatai egzamin. Co studinjg?Patitologie w Warseawie, Tam tex miesekam. Ico Jesccve? Aha, cxym sig interesue, Historia i polity. Dobry wieczér pariswu, nazywarn sie Marta Kaliszewska, Jestem emery i mieszkam w Krakowie, Teraz mam duo ‘zasu, bo jus nie pracue.Intereeue sg muayle, poleka muzy- kg inaszym polskim folllorers. Naleag do koa folldorystyez- nego. Zawsze raz w tygodniu spotykamy sig, Spiewamy albo tasiceymy. ‘Witam paristva, Krystyna Wesola, urzedniczko. Mies ‘kam i pracuje w Geavisku, w Urzgdaie Miasta, interesue sig politykg aktualnymi.... jakimié poltyeznymi rn krétko méwigc, aktualnasciami politycenymi x Polski cxy 22 Buropy w ogdle. sprawami, ~ Nazywam sig Andrzej Kowalski, Aktualnie jestem bezrobotny Co robig? Oczywitcie sakam pracy, noi dzisa jest teé moja .stansa na milion’ Mieszkam w Poznan i teraz intensywnie Lucie sig nlemleckiego, zeby jako ten wolny czas zapetnié Poza tym bardzo interesue sie sporter, y} 60 cwicren Le243b4a5e aa poziomo: po hiszpasisku, Polakiem, polskl, po polsku, Niemeer, nlemiecki, po niemiecku, Francuzks, po francusks, angielski, po angielsku, Rosjaninem, rosyski, po rosyjsku, Wlochem, wloski, ‘po wloska,Japonks, po japorisku 3 1.6.2.4.4¢,5.b.6.h, 28.6.9.F 4 1. sympatycenym deieckier, 2. polskie piwo, 3. polskim mis- stem, 4. wysportowanym meiczyzna, 5. wysportowang kobiets, 6, dobrym poeta, 7. dobra poetka, 8 Swietnym dentyst, 9. wysokq kobieta, 10. sympatyczna nauczycietka 5 1. praystojaym meiczyzng, 2. ladag hobletg, 3. aktywnym biznesmenem, 4. dobrg studentkg, 5. debrym dentyst, 6 sym: patycznym mezceyzna, 7. interesujgcg kabiet, 8. dobr naucey: cielka, 9. energicznym Polakiem, 10, ambitnym studentern 6 1, ambitaymi studontkami, 2, sympatyeznymi Wlosekami, 3. wysokimi medezyznem, 4. wesolymi Francueami, 5. amery ‘kasishimi filmari, 6 japoriskim samochodami, 7. osyjsii ‘iastami, 8. jezykami obcymi 1. informatykiem, bisnesmenem, 2, berrobotna, 3, lekark, 4, naucaycilka, 8, architektem, 6, emerytem, 7. fotografem 2. dentystlg, 2, rolnikiem, 3. dziemnikarkg, 4 dentyst, 5. stu: dent, 6, Kelnerig, 7. kierowes 9a poziomo: studentem, studiyje politolopie, polityla, emerytke, polska muzykg i polskim folklorem, urzedniakg, w Gdatisku, po lity, aktwalnosciami poltycznymi z Pols i Europy, bezrobot: nym, szuka pracy, intonsywnie acay sig niemieckiego, sportem 10b 4. P(glestem z Hiszpanii”), 2. N (,..bo mieszkam i studiujg ww Polsce!, Studiuje europeistyke w Warszawie”), 3, N (studiu- je") 4. (cTo 9 studia po angielsku”), 5 P(,Znam hisapatski, ddobrze angielski {troche niemiecki"), 6. (jester Swietnyea snformatykiem),7.N Janie ubig gramatykil”) &.N(Nie este ani vysoka, ani nish, este eedniego wost), 9.P NOTATKE ‘nod, 10, P (la jestem wysportowany ~ ieteresue 8 imei 0 (a jestem wysportowany ~ interes sie wiaucryclela sila swig: vig, wise, méwice, mévla Ibi bles ble tobi, obicie cay ie: uco i uceyse se, uceyie ig Gramatyka po polsku: 1. ¢,2.b,3.8,4.4 tb 1. méwi, 2. méwig,3.lublg, 4. uezy sig 5 tatty, 6, lubimy, 7. Iubla, 8. robist, 9. uczg sig, 10, tricza, 12. lubi, 12. hubig, 13, m6wig, 14 méwimy i aktywnym, Plakiem, ambitnym,w, samochodam,japoriskimi pigknymi kobitami, uceg,Swietne /dobrze/ troche itp. Polk, inteligentea,plekng,blondyak, muzyka, klasyezng, polityka, eropeiske, po, jzyk it 1. (Kraysetof jest) z Polski, 2. (On jest) ekonomista. 3. (Jest) imlody, aktywny iambitny. 4, (Pracuje) w banku., 5. Tak. (Ona ‘ma na imig Kasia), 6. (Interesule sie) amerykatiskimi samocho-