Vous êtes sur la page 1sur 175

AMIANT

Desconeixement per part de


lusuari?

AMIANT
Qu s?

- Una fibra natural dorigen


mineral
- Terme que designa la
forma fibrosa dels silicats
minerals que pertanyent al
grup de roques
metafrmiques de les
serpentines i els anfibols

Asbest: Denominaci de

lamiant a Amrica i al nord


dEuropa

Jaciment Thetford
Mines
a la ciutat d'Asbestos,
Quebec (Canada)

CARACTERSTIQUES:

GEOMETRIA DE LA FIBRA

< 0,01 mm

A CAUSA DE LA MIDA MICROSCPICA NO


ES VEUEN, NO SE SENTEN, NO ES
TOQUEN, NO SOLOREN, NO TENEN
GUST, ES A DIR:

SON IMPERCEPTIBLES

VARIETATS
ANFIBOLS
CROSIDOLITA
AMOSITA

SERPENTINES
CRISOTILLE

PROPIETATS FSICO-QUMIQUES

PROPIETATS
RESISTNCIA

Altes temperatures
Electricitat
Abrasi i tracci
Agressius qumics
Microorganismes

PROPIETATS
ALLANT

Trmic
Acstic

PRINCIPALS USOS
Proteccions contra el foc
Allaments trmic, acstic i elctric
Construcci
Fibrociment
Rajoles,recobrimentssegellats,massilles
Proteccialfocenestructuresmetalliques

Materialsdefricci
Cartr - amiant

ALTRES USOS
Teixits inifugs per a protecci del
foc. Mantes, telons de teatre, vestits
Fil cordo d'amiant
Filtres industrials i comercials
Material d'allament elctric
Roba de protecci trmica
Material dembragatge / transmissi

ALTRES USOS
Trefilatge i estiratge del filferro
Pinces de vidrieria
Filtres per a begudes: cervesa, vi, oli
Filtres en el transport, distribuci i us
de gas natural i gas ciutat
Recobriment de pinces per a cresol
Allament trmic a columnes de
destillaci

ALTRES USOS
Reixetes de laboratori
Material pors per a recobriment de
botelles dacetil
Allament de forns industrials
CARETES CONTRA GASOS
DURANT LA SEGONA GUERRA
MUNDIAL

La joie de vivre, 1946 Picasso

NORMES CONSTRUCTIVES
1974 Ordenaza Provincial de
Proteccin contra el Fuego
1974 NTE IPF 1974
1974 Ordenaa del Ajuntament
de Barcelona
1982 NBE CPI 82

PRODUCCI MUNDIAL DAMIANT 8896

IMPORTACI D'AMIANT A ESPANYA, 1906-1999

PRESENCIA DAMIANT EN
LA CONSTRUCCI
ESTUDI IDES 2001

Amiant en allament divers 8000-32000 T


Calorifugat
8000 a 14000 edi
Fals sostre en edi.
100.000 m 2
Projectat
13000 a 20000 edi
Alada
Garatges

4000 a 6000 edi


9000 a 14000 edi

PRESENCIA DAMIANT EN
LA CONSTRUCCI
ESTUDI IDES 2001

Fibrocimen 2.110.000 T installades


4.220.000 T

dels

Cobertes 1.740.000 T 150.000.000 m2


Canonades 370.000 T 37.000 km

AJUDA PER A LA IDENTIFICACI


DEDIFICIS DE RISC ALT
Any de construcci entre 1965 i 1980
Alada de ms de 5 plantes
Del tipus destructura metallica
Us : oficines, espectacles, aparcaments,
equipaments
Installacions: calefacci central, aigua
sanitria calenta central, forns, tallers

EFECTES SOBRE LA SALUT

AMIANT I SALUT
EFECTES NOCIUS GREUS
POBLACI AMB RISC MOLT NOMBROSA
EXPOSICI
OCUPACIONAL DOMESTICA AMBIENTAL

EFECTES SOBRE LA SALUT


RELACI PROBABLE

CNCER DE TRQUEA
ENTEROGASTRIC
LINFOMES
GENITOURINARIS

RELACI SEGURA

PATOLOGIA PLEUROPULMONAR

PATOLOGIA RESPIRATRIA
PATOLOGIA PLEURAL BENIGNA
PLAQUES PLEURALS CIRCUNSCRITES
ENGRUIXIMENTS PLEURALS DIFUSOS
VESSAMENT PLEURAL BENIGNE

ASBESTOSI
PATOLOGIA NEOPLASICA
MESOTELIOMA

PATOLOGIA RESPIRATRIA

Perode de latncia llarg


Persistncia de risc tota la vida
Relaci dosi efecte establerta
Absncia freqent de tractament

PLAQUES PLEURALS

Efectes ms freqents
No requereixen exposicions importants
Sense transcendncia qumica
Indicador dexposici a lamiant
(bilateral)

ENGRUIXIMENT PLEURAL
DIFS
Menys freqent
Requereix exposicions ms importants
Freqent afectaci funcional

VESAMENT PLEURAL
BENIGNE
Latncia pot ser curta (<10 anys)
50% son asintomtics
Seguiment pot descartar altres
causes

ASBESTOSI
Exposici important (ocupacional)
Malaltia professional

15% del treballadors


Evoluci independent de lexposici
IRC greu/mala qualitat de vida

Manca de tractament especfic


Augment del risc de cncer de pulm

Rar sense exposici a amiant


Suficients exposicions curtes i febles
Latncia llarga, fins a 40 anys
AUGMENT DE CASOS FINS

2020

MESOTELIOMA
No hi ha tractament
Supervivncia mitjana 1 any

No hi ha mitjans de diagnosi preco


No relacionat amb el consum de tabac

CNCER DE PULM
Risc atribuble, varia 5 a 15 %
Principal causa de mort per amiant
Efecte sinrgic amiant-tabac
Risc X 50

No dosi llindar/latncia llarga


Sespera augment de casos

Diagnosi preco poc efica

FIBRA DAMIANT DINS DUN ALVOL

Pared AlveoloCapilar

Engrosamiento
Pared AlveoloCapilar

Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por


el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema
de la seguridad social. B.O.E. de 25 de
agosto.
C) Enfermedades profesionales provocadas por la
inhalacin de sustancias y agentes no
comprendidas en otros apartados:
1. Neumoconiosis.
A. ) asbestosis, asociada o no a la tuberculosis
pulmonaroalcncerdepulmn.

Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por


el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema
de la seguridad social. B.O.E. de 25 de
agosto.

F) Enfermedades sistmicas.

1.

Carcinoma primitivo de bronquio o pulmn por


asbesto. Mesotelioma pleural y mesotelioma
debidos a la misma causa.
Trabajos expuestos a la inhalacin de polvos de
amianto(asbesto).

VIGILNCIA A LA SALUT
PROTOCOL DE VIGILNCIA A
LA SALUT OBLIGATORI
Llei 31/97 art. 22
R. D. 39/97 art. 32.3

Objectius:
Detectar
Incompatibilitats
Especial sensibilitat
danys

Informar / formar
Facilitar reconeixement mm pp

EXAMEN DE SALUT
Historia laboral
Historia clnica
Exploraci clnica especifica
Inspecci fsica i auscultaci

RX o TAC
Proves funci respiratries

TIPUS
Inicial (previs)
Art. 196 L.G.S.S.

Peridic
Postocupacional

TIPUS
REVISI

TREBALLADOR

ANAMMESI I
EXPLORACI

RX

PFR

SI

SI

SI

POT EXPOSICI

ANUAL

ANUAL

ANUAL

NO EXPOSICI

ANUAL

3 ANYS

3 ANYS

INICIAL

PERIDICA

POST

POT EXPOSICI
NO EXPOSICI

ANUAL
ANUAL

ANUAL
3 ANYS

ANUAL
ANUAL

PATOLOGIA MALIGNA
NO hi ha llindar de seguretat
NO hi ha diagnosi preco
NO hi ha tractament efectiu

PREVENCI PRIMRIA

VALOR LMIT
1961 concentraci de 3500 f/cm3
(175 mg/m3)
1982 concentraci de 2 f/cm3
(8 hores) i 10 (valor sostre)
1984 1 f/cm3
0,6
1993 concentraci de
f/cm3 crisotil i 0,3 f/cm3 anfibol
2002 PROHIBICI TOTAL

NORMATIVA
ORDEN de 7 de diciembre de 2001 por
la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen
limitaciones a la comercializacin y
al uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos. BOE nm.
299 de 14 de diciembre.

HI HA AMIANT?
Recerca documental

Projecte de construcci
Projecta de rehabilitaci
Activitats desenvolupades
Documentaci de maquinaria ...

Recerca sobre el terreny


En cas de dubtes

recollir mostres

PROCEDIMENT DE
MOSTREIG

EPIs, segons la possibilitat demissi


Shumitejar la zona
Tallar el material (MAI TROSSEJAR)
Collocar-ho en recipient adient
Identificar la mostra
Neteja de lequip de mostreig
Segellar el forat fet

AVALUACI DE LA SITUACI
FACTORS A TENIR EN COMPTE

Ubicaci
Friabilitat
Estat fsic del material
Accessibilitat a la zona
Condicions en la zona afectada
s de la zona afectada

UBICACI

FRIABILITAT
MATERIAL FRIABLE

FRIABILITAT
MATERIAL NO FRIABLE

ESTAT FSIC DEL


MATERIAL

ACCESSIBILITAT A LA
ZONA

CONDICIONS EN LA ZONA
AFECTADA

S DE LA ZONA
AFECTADA

EN CAS DE DUBTE SOBRE


LA POSSIBILITAT
DEMISSI DE FIBRES
Mostreig ambiental representatiu
Comparar-lo amb un estndard
A Espanya no hi ha criteris de valoraci
Es recomana utilitzar el daltres pasos

UN CRITERI ALTERNATIU
ACCEPTABLE S UTILITZAR, COM A
LMIT ADMISSIBLE EN LINTERIOR
DE LEDIFICI, ELS NIVELLS DE
CONCENTRACI
DAMIANTS EXISTENTS EN
LEXTERIOR DEL MATEIX EDIFICI

AMB PRESENCIA
DAMIANT. QUE EM DE
FER?

INDEPENDENTMENT,
SEMPRE:

Senyalitzar
Informar
Formar
Control peridic
Restringir laccs
Aplicar mtodes de treball

NO INTERVENCI
Poca possibilitat que passin fibres a
laire
Identificar i senyalitzar
Inspeccions peridiques

INTERVENCI
TIPUS:

Estabilitzaci
Confinament
Desamiantat o eliminaci

ESTABILITZACI
Aplicar, mitjanant projecci
aerogrfica i/o injecci dun
material sobre o dins el material
damiant per reduir la
possibilitat dalliberar fibres
damiant a lambient

ESTABILITZACI
COBERTORA

PENETRAN

Q
U
A
D
R
E

D
E
S
T
A
B
I
L
I
T
Z
A
C
I

ESTABILITZACI
APLICABILITAT

En materials no degradats
En zones sense xocs, vibracions,
humitats ni corrents daire
En zones sense requeriments de
manteniment
Material poc friable

ESTABILITZACI
AVANTATGES

No hi ha reducci despai
Mtode rpid, simple i de baix cost
Aplicaci a superfcies complexes
No hi ha residus a tractar
Poc risc de contaminaci durant els
treballs
Controla lalliberaci de fibres

ESTABILITZACI
DESAVANTATGES I

La font damiant segueix a ledifici


Obligaci d'eliminaci en cas
denderroc
Sensible al xoc
Garantia incerta de durabilitat
Inspeccions peridiques i
manteniment

ESTABILITZACI
DESAVANTATGES II

Problemes de caigudes per laminaci


del material
Material encapsulat s ms difcil de
treure
Pla de Treball per a operacions de
manteniment

CONFINAMENT
s una barrera fsica entre el
material que cont amiant i els
ocupants de ledifici, mitjana
una nova estructura

CONFINAMENT

CONFINAMENT
APLICABILITAT

Suports slids
Zones sense manteniment ni
installacions

CONFINAMENT
AVANTATGES

Bona resistncia al xoc


Mtode rpid i econmic
Poc risc de contaminaci durant els
treballs
No hi ah residus a tractar
Controla lalliberaci de fibres

CONFINAMENT
DESAVANTATGES

La font damiant segueix a ledifici


Obligaci deliminar en cas denderroc
Inspeccions peridiques i manteniment
Cal assegurar el tancament
Pot ser costs si pertoca altres sistemes
Reducci despai til
Pla de Treball per a operacions de manteniment

DASAMIANTAT O
ELIMINACI

DESAMIANTAT
Retirada de lamiant o del
material amb amiant

DESAMIANTAT
APLICABILITAT

Material en mal estat


Procediment en funci del tipus de
material, la seva ubicaci i la extensi
del treballs
Sempre abans de la desconstrucci
dun edifici

DESAMIANTAT
AVANTATGES

Elimina la font damiant


Cap limitaci a treballs de
manteniment o altres obres que es
vulguin fer en un futur

DESAMIANTAT
DESAVANTATGES

s el ms costos, complicat i llarg


Implica especialitzaci i coneixements
especfics
Necessari reemplaar el material eliminat
Alts risc dexposici pels treballadors que
fan l'eliminaci
Residus a tractar
Requereix Pla de Treball previ al seu inici

EL PLA DE TREBALL
El pla de treball amb amiant s
el conjunt daccions preventives
per tal de reduir el risc causat
per lexposici a lamiant

LLISTAT NO EXAUSTIU DE
TREBALLS
Treballs de demolici en construcci, si
existeix presncia damiant
Treballs i operacions destinats a la retirada
damiant o de materials que el continguin,
dedificis, estructures, aparells i
enstallacions
Desbllastamants de vaixells, trens,
autobuos o unitats ons lamioant forma part
de la composici dels materials presents

QUI LHA DE PRESENTAR


Lempresa que realitza els treballs amb lamiant.
No sadmetar pa presencia de treballadors aliens
als previstos al pla de treball

ON SHA DE PRESENTAR
Sols afecta a una provncia o CC AA
Autoritat Laboral Competent
Ms duna CC AA
Direccin General de Trabajo del Ministerio
de Trabajo i Seguridad Social

QUAN SHA DE PRESENTAR


El pla ha destar aprovat abans de linici dels
treballs amb amiant
Els empresaris que contractin o subcontractin a
daltres aquest tipus de treball comprovaran que
els contratistes disposen del corresponent pla de
treball aprovat per lAutoritat Laboral Compatent

COM SHA DE FER


Lelaboraci del Pla de Treball es far
en consulta amb la representaci dels
treballadors i el Comit de Seguretat
i Salut si nhi ha

NATURALESA DEL TGREBALL I


LLOC EN EL QUAL SEFECTUEN
ELS TREBALLS
Descripci del tipus d'amiant (crisotill, amosita,
crocidollita, mescles o altres).
Forma de presentaci (fibrociment, txtils, en fibra
o altres).
Lloc (parets, cobertes, mquines, vehicles o
altres).
Extensi en qu es troba (unitats de superfcie,
longitud, volum o pes, contenint totes les
installacions objecte del pla).
Adrea del lloc on es realitzaran els treballs.

DURACI DELS TREBALLS I


NUMERO DE TREBALLADORS
IMPLICATS
S'especificar el nombre d'hores o dies de treball
previstos, indicant la jornada de treball diria i els
perodes de descans i neteja personal.
El nombre de treballadors implicats ser el mnim
imprescindible, tenint en compte que no podran
treballar ms de 4 hores diries amb EPI respiratoris.
Els treballadors no han de fer hores extraordinries ni
treballar per sistemes d'incentius en el supsit que la
seva activitat laboral exigeixi sobreesforos fsics,
postures forades o es realitzi en ambients calorosos
determinants d'una variaci de volum d'aire inspirat.

DURACI DELS TREBALLS I


NUMERO DE TREBALLADORS
IMPLICATS
No pot permetre's la participaci de treballadors d'ETT en
aquest tipus d'activitats. La reglamentaci sobre treballs
en activitats d'especial perillositat per a les quals les ETT
no podran establir contractes de posada a disposici, cita
expressament els agents cancergens, entre els quals s'hi
troba, bviament, l'amiant. Reial Decret 216/1999, de 5
de febrer, sobre disposicions mnimes de seguretat i salut
en el treball en l'mbit d'empreses de treball temporal,
BOE 47.
Es realitzaran reconeixements mdics inicials i peridics
als treballadors, en els termes establerts en el Reglament
d'Amiant i les seves normes complementries.

METODES UTILITZATS

S'establiran els procediments de treball,


d'acord amb el principi preventiu de
minimitzar al mxim l'emissi a l'ambient de
fibres d'amiant o pols que el contingui o el
pugui contenir. S'indicar la seqncia
d'operacions a realitzar, aix com la forma en
qu es desenvoluparan

MESURES PREVENTIVES PREVENTIVES


PER A LIMITAR LA GENERACI I
DISPERSI DE FIBRES A LAMBIENT
S'adoptaran aquelles mesures precises, a l'objecte
d'eliminar o reduir l'emissi de pols, donant prioritat a
les que s'apliquin a l'origen de l'emissi i les de tipus
collectiu. A tal f es considerar:
Allament de la zona de treball. Es pot fer mitjanant
recobriment amb plstic i, si s necessari pel bon
allament de la zona de treball, s'utilitzar estructura
desmuntable recoberta de plstic.
Eines que generen la mnima quantitat de pols. Sn
preferibles les manuals o les de baixa velocitat de gir.
Procediments humits, s'evitar la utilitzaci de pressi
en l'aplicaci d'aigua.

MESURES PREVENTIVES PREVENTIVES


PER A LIMITAR LA GENERACI I
DISPERSI DE FIBRES A LAMBIENT
Sistemes de depressi respecte a l'exterior de la
zona de treball, amb l'objectiu d'impedir la sortida
de pols amb fibres d'amiant fora de la mateixa
zona.
Sistemes de confinament, del tipus glove-bag
(bossa amb manguets).
Cal desconnectar el sistema d'aire condicionat i
tapar les entrades i sortides d'aire.

MESURES PREVENTIVES PREVENTIVES


PER A LIMITAR LA GENERACI I
DISPERSI DE FIBRES A LAMBIENT
L'aigua utilitzada ha de ser filtrada abans del seu
vessament a la xarxa general. Es recomanen filtres
de 5 micres per a la filtraci de l'aigua amb amiant
amb els corresponents prefiltres.
Es documentaran adequadament les
caracterstiques dels equips i materials proposats.

PROCEDIMENT PER A
LEVALUACI I CONTROL DE
LAMBIENT DE TREBALL
L'avaluaci del risc d'inhalaci de fibres d'amiant dels treballadors
que intervinguin en les operacions, es realitzar mitjanant la presa
de mostres i el recompte de fibres per determinar la concentraci
de fibres d'amiant a l'ambient de treball. El procediment que
s'utilitzi ser tcnicament fiable, emprant el mtode establert per
l'Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
referncia MTA/MA-010/A87, aprovat per la Comisin Nacional de
Seguimiento del Amianto l'octubre de 1985.
Durant la realitzaci dels treballs es realitzar mostreig personal
per caracteritzar la potencial exposici de cada operaci. Una
vegada finalitzat el treball, i per tal de garantir el resultat del
desamiantat, es realitzar mostreig ambiental de l'interior. Tamb
s convenient prendre mostres ambientals de l'aire exterior, com a
referncia.

EL TIPUS I MANERA DUS DEPIs


Els equips individuals de protecci respiratria
recomanats, per a operacions en interiors, sn aquells
que treballen a pressi positiva amb aportaci d'aire,
prviament filtrat amb filtres tipus P3. En cap cas
s'acceptaran altres tipus de filtres a la zona de treball.
Per a operacions fora de la zona de treball o en
exteriors, per exemple transport de materials o
preparaci del allament amb plstic de zones de treball,
aix com desmuntatge de plaques de fibrociment des de
l'exterior; s suficient l's de mascaretes autofiltrants
tipus FFP3 certificades segons norma europea EN-149.

EL TIPUS I MANERA DUS DEPIs


Respecte a la resta d'EPI, s recomanable l's de
roba amb caputxes, sense butxaques ni costures, i
polaines, de material fcilment rentable o d'un sol
s. Les botes i els guants s'escolliran en funci
d'altres possibles riscos, com caiguda d'objectes o
punxades.
S'adoptaran, aixmateix, totes aquelles mesures de
seguretat requerides, segons les necessitats de
cada cas.
Es documentaran adequadament les
caracterstiques dels equips de protecci individual.

Tipus epis adecuats per


treballs amb MCA

Mascareta autofiltrant FFP3, EN 149.


Mascareta o mscara amb filtre P3, EN 143.
Mscara a pressi positiva, filtre TMP3, EN147.

Busos o caputches a pressi positiva, filtre
THP3, EN 146.

Respiradors amb aire comprimit, aire
exterior o botella, EN 270 i EN 271.

Granotes preferentment d'un sol s tipus 5
*** (prolipropil, polietil).
Guants, polaines, ...

CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS DE


PROTECCI I DESCONTAMINACI
DELS TREBALLADORS
S'especificaran les caracterstiques dels equips de
protecci i descontaminaci a utilitzar, com per exemple:
aspiradors porttils, roba de treball, sistema d'extracci
d'aire i de filtraci dels vestidors i dutxes, sistema de
filtraci de l'aigua contaminada a la zona de treball i de la
procedent de les dutxes.
S'indicaran tamb les caracterstiques d'aquells materials
que es facin servir per aquesta finalitat, per exemple
renes adherents vinliques o acrliques per evitar
l'alliberament de fibres.
Els sistemes d'aspiraci porttils i fixos emprats, hauran
d'estar dotats de filtre absolut, d'alta eficcia amb poder
de retenci mecnica no inferior al 99,97%.

CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS DE


PROTECCI I DESCONTAMINACI
DELS TREBALLADORS
S'aconsella treballar en humit per evitar la dispersi de
fibres a l'ambient.
Els treballadors disposaran, com a mnim, de dos
vestidors, separats per dutxes. En el primer d'aquests
(vestidor "net") es deixar la roba de carrer en guixetes
i en el segon (vestidor "brut"), la roba de treball.
Els EPI respiratoris es trauran a la dutxa, una vegada
s'hagi procedit a la neteja. El vestidor "brut" disposar
de recipients adequats per recollir la roba que hagi de
ser considerada com a residu (roba d'un sol s i
polaines) o de recipients adequats, convenientment
senyalitzats, si han de contenir roba per a la neteja

CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS DE


PROTECCI I DESCONTAMINACI
DELS TREBALLADORS
Les caracterstiques dels equips i materials, hauran de
quedar adequadament documentades.
Se senyalitzar i delimitar la zona de treball. Els senyals,
que hauran de permetre una ptima visibilitat, portaran
escrit "Perill d'inhalaci d'amiant", "No us esteu en
aquesta zona si no ho requereix el treball", "Prohibit
fumar" segons indica l'article 11 del Reglament de
treballs amb risc d'amiant (OM 31-X-84). Aix mateix
caldr posar els senyals establerts al RD 485/97, que en
treballs amb amiant seran, com a mnim les indicades a
continuaco. Caldr afegir-hi tots aquells senyals segons
els riscos presents.

CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS DE


PROTECCI I DESCONTAMINACI
DELS TREBALLADORS

MESURES DESTINADES A INFORMAR ELS


TREBALLADORS SOBRE ELS RISCOS A QUE
ESTAN EXPOSATS I LES PRECAUCIONS
QUE HAN DE PENDRE
S'ha d'especificar com s'informa els treballadors dels riscos de
l'amiant i de les mesures adoptades en el pla de treball per
controlar els esmentats riscos.
Bsicament contindr els punts segents:
Que s l'amiant i el tipus d'amiant que hi ha a l'edifici.
Riscos per a la salut i les mesures preventives.
On es troba l'amiant a l'edifici.
Procediment de treball.

MESURES DESTINADES A INFORMAR ELS


TREBALLADORS SOBRE ELS RISCOS A QUE
ESTAN EXPOSATS I LES PRECAUCIONS
QUE HAN DE PENDRE
Equips de protecci individual que sn d's obligatori. Pautes de
manteniment, s i limitacions.
Requisits en matria de vigilncia mdica.
Normes en matria de senyalitzaci i etiquetatge.
Mesures i controls ambientals que exigeix la normativa en aquests
casos.
Eliminaci dels residus.

Donada la relaci sinrgica entre exposici a amiant i l'hbit de


fumar en relaci al cncer de pulm, caldria informar sobre la
prohibici de fumar.

MESURES PER A LELIMINACI


DELS RESIDUS
Els residus amb amiant s'han de recollir
separats de la resta de residus que es poden
generar. Tot el material d'un sol s com a
filtres, granotes, mascaretes, etc., es
considerar residu amb amiant.
L'eliminaci dels residus seguir la legislaci
vigent.