Vous êtes sur la page 1sur 1

Linearna algebra 1

Tema:

Inverzne matrice

1. Dokazite da je svaka matrica oblika

larna. Nadite inverz!


2. Neka su A; B
regularna.

2 GL(n; F ).

b , a; b
0 1=a

2 F, a 6= 0 regu-

Primjerom pokazite da A + B ne mora biti

3. Neka je A 2 GL(n; F ), 2 F , 6= 0. Dokazite da A


nadite ( A) 1 .
 A 2 GL(n; F ) i vrijedi
4. A 2 GL(n; F ) ) A;

2 GL(n; F ) i

A 1 = (A) 1 ; (A 1 ) = (A ) 1 :

5. Uz de niciju da je za A 2 GL(n; F ) i p 2 N

A
dokazite da vrijedi
za svaki p; q 2 Z.

= (A 1 )p ;

Ap Aq = Ap+q ; (Ap )q = Apq ;

6. Za matricu A 2 Mn (C) kazemo da je unitarna ako vrijedi

AA = A A = I:
Unitarna matrica je ocito regularna i vrijedi A 1 = A . Pokazite da skup
svih unitarnih matrica U (n) cini multiplikativnu grupu.
7. Neka je A = (aij ) 2 U (n). Pokazite da je
P
(a) nj=1 aij akj = ik ,
P
(b) nj=1 aji ajk = ik .
8. Ako matrica A ima bilo koja dva od slijedeca tri svojstva
(1) A je realna,
(2) A je ortogonalna,
(3) A je unitarna,
tada ima i trece.

9. Kazemo da je matrica A 2 Mn (F ) idempotentna ako je A2 = A. Pokazite


da je idempotentna matrica regularna ako i samo ako je jedinicna.

10. Neka su A; B 2 Mn (F ) takve da je 2A


A idempotentna akko je B involutorna.

B = I . Dokazite da je matrica

11. Dokazite da je inverz simetricne matrice (ako postoji) simetricna matrica.


12. U Mn (F ) dovoljno je da za A postoji X takva da je AX = I (ili XA = I )
da A bude regularna.
13. Ako je A2 regularna, je li i A regularna?
1