Vous êtes sur la page 1sur 10

AKHLAK

AKHLAK ialah budi pekerti yang terdiri dari perkataan,perbuatan,sifat, dan


sikap.Ilmu yang mempelajari tentang akhlak ialah ilmu akhlak.Akhlak terdiri dari:
a.AKHLAK MAHMUDAH :ialah akhlak yang terpuji atau biasa disebut akhlakul
karimah
Firman Allah SWT:

Contoh akhlak mahmudah:


1.
2.
3.
4.
5.
6.

jujur: mengatakan apa adanya tanpa ditambah-tambahkan


disiplin: mengerjakan pekerjaan yang terpuji tepat waktu,tertib,taat
tolong menolong: saling membantu dengan yang membutuhkan
patuh kepada orang tua: mematuhi perintah orang tua
rendah hati : tidak sombong, sopan
pemaaf: suka memaafkan orang lain yang sudah berbuat tidak baik kepadanya.

b.AKHLAK MAZMUMAH : ialah akhlak yang tidak terpuji

Firman Allah SWT:

Contoh akhlak mazmumah :


1.dengki ( al hasad ) :perasaan tidak senang bila orang lain mendapat nikmat dari
Allah SWT dan berusaha kebahagiaan itu berpindah pada dirinya.
2.dendam (al hiqdu) : perasaan yang membalas sakit hati kepada orang yang pernah
menyakitinya
4.mencuri : mengambil barang orang lain tanpa seijin pemiliknya
5. menfitnah : mengatakan hal yang tidak sesungguhnya yang dimiliki orang lain
6. kikir : pelit kepada orang lain

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah member rahmat dan
karunia- Nya kepada saya untuk menyelesaikan tugas Pendidikan Agama Islam yang
bertemakan Vigure Orang Sukses dalam Bekerja
Tugas

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

ketaqwaan

kita

kepada

Allah

SWT.Sehingga menjadi seorang muslim yang beriman dan berakhlak mulia.


Akhirul kalam kepada semua pihak yang telah membimbing saya, saya ucapkan
terimakasih kepada :
1. Bapak Bambang Edy Sulitsyana selaku Kepala Sekolah SMP N 1 BANTUL
2. Bapak Teguh Supriyanto selaku Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1
BANTUL
Semoga Allah meridai niat serta usaha saya dalam upaya membuat tugas Vigure
Orang Sukses dalam Bekerja Amin Tentunya masih ada kekurangan maka kritik
dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan .

VIGURE ORANG SUKSES DALAM BEKERJA

Assalammu alaikum wr,wb


Saya akan menceritakan seorang penjual soto yang sangat tekun dan bekerja
keras dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan .Semuanya itu dapat
diperoleh apabila kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh,maka Allah SWT akan
member rezeki kepada makhluk-Nya.
Firman Allah SWT:

Agar dapat bertahan hidup manusia harus berusaha dan bekerja keras.Seperti
pepatah bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudianSeperti contoh :
penjual soto yang sukses.
Wassalammu alaikum wr.wb.

PENJUAL SOTO YANG SUKSES

Dahulu di suatu tempat Dusun Bantul Karang Ringinharjo Bantul tinggal seorang
bapak yang sangat mencintai keluarga.Bapak tersebut bernama bapak Sarijo.Bapak
Sarijo bekerja keras untuk mencari nafkah keluarga.
Firman Allah SWT:

Dulu bapak Sarijo bekerja sebagai penjual soto ,setiap hari bapak Sarijo
bekerja keras,namun sayang jarang ada pembeli. Bapak Sarijo tetap semangat dan
bekerja keras walaupun banyak rintangan yang sedang menerpa keluarga pak Sarijo.
Bapak Sarijo bingung mengapa di tempat pak Sarijo menjual soto jarang ada
pembeli,ini karena tempat tersebut tidak ramai.Kemudian Bapak Sarijo dan
keluarganya ingin menjual soto dengan gerobakyang mengelilingi pasar.Pak Sarijo
tetap semangat serta bekerja keras.Jika ada pembeli Pak Sarijo melayani dengan
ramah tamah.Firman Allah SWT :

Kemudian Pak Sarijo dan keluarganya menjual soto di depan rumahnya.Pak Sarijo
tetap bekerja keras agar bisa mencapai tujuan .Alhamdulillah soto Pak Sarijo cukup
banyak yang membeli diantaranya para warga-warga sekitar dan pembeli-pembeli

lainya.Pak Sarijo mempunyai pendapat,karena pembelinya tambah banyak dan


tempat parkirnya tidak mencukupi maka tempatnya pindah yang lebih strategis yaitu
di Jomblang Palbapang Bantul.Sekarang soto Pak Sarijo banyak pembeli dan
mempunyai tempat yang luas serta dapat mencukupi kebutuhan keluarga.Ini
dikarenakan kegigihanya,kerja kerasnya,serta keuletanya membuat soto Pak Sarijo
banyak yang membeli.Allah Berfirman:

Dengan kebaikan Pak Sarijo Alhamdulillah Pak Sarijo dapat mencapai tujuan yang
Pak Sarijo inginkan.Semoga perbuatan-perbuatan baik Pak Sarijo mendapat pahala
dari Allah SWT .Hal ini sesuai firman Allah:

APA ITU SUKSES ??

Sukses ialah keberhasilan yang diraih oleh setiap manusia dengan usaha masingmasing.
*Ciri-ciri orang sukses:
a. orang tersebut jujurdalam hal apapun
b. sabar dalam menghadapi masalah
c. bekerja keras, semangat
d. rajin,teguh pada pendirian, teliti, ramah
e. tidak suks menunda-nunda pekerjaan
f. peduli terhadap suatu pekerjaan walaupun pekerjaan tersebut tidak disukai
Sukses harus dengan perilaku=perilaku baik yang dapat menunjukan keteledanan
dalam pergaulan sehari hari. Contohnya :

RAJIN
Rajin ialah melaksanakan suatu pekerjaaan dengan berkeras hati. Misalnya:
rajin belajar, rajin bekerja.
Kita diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu
apapun.Di bumi ini semua manusia bersaing agar dapat mencapai citacita.Maka kita harus rajin .Ilmu adalah suatu kebutuhan bagi kita.Jika tidak
ada ilmu maka kita tidak bisa apa-apa.Rajin serta ulet merupakan suatu kunci
memacu prestasi diri.

KERJA KERAS
Kerja keras ialah berusaha dengan sungguh sungguh dilaksanakan secara
ikhlas agar dapat mencapai suatu tujuan.Agar dapat mencapai tujuan maka
harus berusaha disertai dengan berdoa.Insyaallah kita bisa mencapai tujuan
dan mendapat nikmat yang banyak . Hal ini sesuai firman Allah SWT :

KESIMPULAN
Kesimpulannya ialah jika kita ingin mencapai suatu tujuan harus diperlukan akhlak
yang terpuji (akhlak mahmudah ).Seperti kerja keras ,rajin , jujur, sabar , teliti,
serta ikhtiar.Insyaallah kita bisa mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Jika
keberhasilan tersebut dapat diraih oleh setiap manusia maka itu sudah sukses.

Setelah sukses kita harus tetap berusaha dan berdoa , kita tidak sombong . Jadi
kita harus menyadari bahwa rezeki yang diberikan Allah SWT tidak datang tibatiba tanpa usaha.

PENUTUP
Assalammu alaikum wr.wb.
Inilah tugas Pendidikan Agama Islam Vigure Orang Sukses dalam Bekerja
yang bisa saya sampaikan .Semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi kita semua
.Tentunya dalam pembuatan tugas Pendidikan Agama Islam masih ada kekurangan

maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan . Terima
kasih.
Wassalammu alaikum wr.wb.