Vous êtes sur la page 1sur 179

UDHZIMI NR.

6
DAT 30.01.2015 PR
TVSH-N
INDEKSUAR PR LEHTSI PRDORIMI NGA DELOITTE ALBANIA
DEPARTAMENTI I TAKSAVE DHE SHTJEVE LIGJORE

Struktura e Udhzimit nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

STRUKTURA E UDHZIMIT NR. 6, DAT 30.01.2015, PR TVSH-n


FUSHA E ZBATIMIT, PERSONAT E TATUESHM
Neni 1
Neni 2
Neni 3
Neni 4
Neni 5
Neni 6
Neni 7

Qllimi i Udhzimit ................................................................................................... 1


Prkufizime t prgjithshme ..................................................................................... 1
Fusha e zbatimit ....................................................................................................... 2
Personat e tatueshm, veprimtaria ekonomike ......................................................... 4
Regjistrimi i personit t tatueshm ............................................................................ 5
regjistrimi nga TVSH i personit t tatueshm ......................................................... 6
T tjera pr procedurn e regjistrimit nga TVSH ..................................................... 7

Neni 8
Neni 9

Veprimtaria e organizatave jofitimprurse................................................................. 7


Organet publike ........................................................................................................ 9

TRANSAKSIONET E TATUESHME
Neni 10
Neni 11
Neni 12
Neni 13
Neni 14
Neni 15
Neni 16

Furnizimet e tatueshme ...........................................................................................13


Furnizimi i mallit .......................................................................................................15
Furnizimi i shrbimit ................................................................................................16
Furnizimet e mallrave dhe shrbimeve t kryera kundrejt pagess .........................17
Furnizimi i mallrave kundrejt pagess ......................................................................20
Furnizime shrbimi kundrejt pagess ......................................................................22
Prcaktimi i dhuratave me vler t vogl dhe mostrave (kampioneve) ....................23

Neni 17 Qiraja financiare, rregulla pr tu zbatuar ..................................................................24


Neni 18 Dhnia n prdorim e aktiveve t veprimtaris ........................................................26
Neni 19 Transaksionet e ndrmjetsve .................................................................................28
Neni 20 Punimet e ndrtimit, kryerja e procesit t ndrtimit, si dhe t mirmbajtjes ..............35
Neni 21 Transferimi i veprimtaris ekonomike ......................................................................43

VENDI I FURNIZIMIT T TRANSAKSIONEVE T TATUESHME


Neni 22 Vendi i furnizimit t mallrave ....................................................................................47
Neni 23 Vendi i furnizimit t shrbimeve (prkufizime, rregulla t prgjithshme) ...................51
Neni 24 Vendi i furnizimit t shrbimeve kundrejt nj personi t tatueshm q vepron si i till
..............................................................................................................................................54
Neni 25 Vendi i furnizimit t shrbimeve kundrejt personave t pa-tatueshm .....................57
Neni 26 Vendi i furnizimit t shrbimeve q lidhen me nj pasuri t paluajtshme .................61
Neni 27 Prfaqsuesi tatimor ...............................................................................................64

LINDJA E TATIMIT, KRKUESHMRIA


Neni 28 Lindja e tatimit, krkueshmria, momenti i lshimit t faturs tatimore ....................65
Indeksuar dhe formatuar nga Deloitte

Struktura e Udhzimit nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

VLERA E TATUESHME
Neni 29 Vlera e tatueshme e furnizimit .................................................................................66
Neni 30 Elementet q prfshihen n vlern e tatueshme ......................................................67
Neni 31 Elementet q i zbriten vlers s tatueshme .............................................................70
Neni 32 Saktsimi i vlers s tatueshme ..............................................................................71
Neni 33 Rimbursimi i shpenzimeve q nuk prfshihen n vlern e tatueshme ......................73
Neni 34 Kuptimi i vlers s tregut pr qllime t prcaktimit t vlers s
tatueshme .............75
Neni 35 Vlera e tatueshme e arit t prpunuar .....................................................................76

SHKALLA TATIMORE
Neni 36 Zbatimi i shkalls s TVSH-s .................................................................................78

PRJASHTIMET, FURNIZIMET ME SHKALL ZERO, EKSPORTET, IMPORTET


Neni 37 Prjashtimi i disa veprimtarive me interes t prgjithshm ......................................78
Neni 38 Furnizimet e barnave dhe shrbimeve shndetsore ..............................................78
Neni 39 Prjashtimi nga TVSH pr furnizimin e shrbimeve arsimore ..................................82
Neni 40 Prjashtimi nga TVSH i furnizimeve t sigurimit dhe ri-sigurimit ..............................84
Neni 41 Prjashtimi nga TVSH i shrbimeve financiare ........................................................84
Neni 42 Shrbimet postare dhe pullat ...................................................................................87
Neni 43 Prjashtime t tjera .................................................................................................87
Neni 44 Furnizimi i toks, ndrtess dhe dhnia me qira e pasurive t
paluajtshme .............87
Neni 45 Ushtrimi i s drejts pr t zgjedhur aplikimin e TVSH-s pr furnizimet e
prjashtuara ..........................................................................................................................89
Neni 46 Prjashtimi i gazetave, librave, reklams nga media ...............................................89
Neni 47 Prjashtime t tjera .................................................................................................90
Neni 48 Eksportet .................................................................................................................91
Neni 49 Procedura e rimbursimit pr mallrat n bagazhin personal t udhtarit ...................94
Neni 50 Transporti ndrkombtar dhe shrbimet e lidhura me t ..........................................95
Neni 51 Importi dhe rregullat pr TVSH-n ......................................................................... 101

E DREJTA E ZBRITJES
Neni 52
Neni 53
Neni 54
106
Neni 55
Neni 56
Neni 57

Zbritshmria e TVSH-s ........................................................................................ 104


Transaksione q mundsojn zbritjen e TVSH-s ................................................. 104
Kriteret formale pr ushtrimin e s drejts s zbritjes s TVSH-s ........................
Kufizime t zbritjes s TVSH-s pr disa furnizime .............................................. 110
Rregulla praktike mbi zbritjen e TVSH-s .............................................................. 111
Rregullimet e zbritjes s TVSH-s ......................................................................... 115

Indeksuar dhe formatuar nga Deloitte

Struktura e Udhzimit nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Neni 58 Rregullat dhe procedura pr daljet jasht prdorimit t mallrave ...........................


119
Neni 59 Vjedhja ose humbja e pasuris .............................................................................. 121
Neni 60 Trajtimi fiskal i firove/humbjeve gjate procesit t prodhimit, magazinimit, transportit
............................................................................................................................................ 121
Neni 61 Kushtet e njohjes s borxhit t keq ........................................................................ 122
Neni 62 Rimbursimi i TVSH-s (rregullat dhe procedura e rimbursimit) ..............................
123
Neni 63 Rimbursimi pr marrveshjet financiare ................................................................ 128
Neni 64 Procedura e rimbursimit dhe prjashtimit pr diplomatt, organizatat ndrkombtare,
NATO .................................................................................................................................. 131
Neni 65 Furnizimi i arit pr Bankn e Shqipris ................................................................ 133

DETYRIMET E PERSONAVE T TATUESHM DHE T DISA PERSONAVE JO T


TATUESHM
Neni 66
Neni 67
Neni 68
Neni 69
139

Faturimi ................................................................................................................. 133


Deklarata e TVSH-s ............................................................................................ 138
Libri i shitjeve dhe libri i blerjeve ............................................................................ 138
Raste t posame kur fatura lshohet nga blersi .................................................

REGJIME T VEANTA
Neni 70
142
Neni 71
Neni 72
Neni 73
Neni 74
Neni 75
Neni 76

Objekti i regjimit t bizneseve t vogla ...................................................................


E drejta e zgjedhjes ............................................................................................... 143
Transaksione dhe aktivitete pr t cilat nuk zbatohet ky regjim ............................. 144
Qarkullimi .............................................................................................................. 145
Dokumentimi e t tjera........................................................................................... 146
Kalimi n regjimin normal t TVSH-s ................................................................... 147
E drejta e zbritjes s TVSH-s ............................................................................... 148

Neni 77 Regjimi pr agjencit e udhtimit ........................................................................... 149


Neni 78 Rregulla t zbatimit t regjimit t marzhit t fitimit ..................................................
154
Neni 79 Rregulla t zbatimit t regjimit t shitjeve me ankand ...........................................
160

DISPOZITA KALIMTARE DHE T FUNDIT


Neni 81 Zbatimi i Udhzimit ................................................................................................ 164
Neni 82 Shfuqizime ............................................................................................................ 164
Neni 83 Hyrja n fuqi .......................................................................................................... 164
Indeksuar dhe formatuar nga Deloitte

Struktura e Udhzimit nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Pr m shum informacione dhe prditsime mbi legjislacionin pr TVSH-n n Shqipri dhe


n Bashkimin Europian, ju lutem referojuni faqeve t internetit dhe publikimeve t
mposhtme.
Informacione dhe publikime nga Deloitte
Deloitte Albania Tax & Legal News Prmbledhje t ndryshimeve m t fundit ligjore n Shqipri
prgatitur nga Departamenti i Taksave dhe shtjeve Ligjore n Deloitte Albania
http://www2.deloitte.com/al/en/pages/tax/articles/tax-alerts.html
Deloitte Global Indirect Tax News Prditsime mbi ndryshimet m t fundit ligjore n fushn e
TVSHs n shtete t ndryshme, prmbledhur nga Deloitte Global
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/global -indirect-tax-news.html
Deloitte Global indirect tax rates Tabel informuese mbi shkallt e TVSH-s (n prqindje) zbatuar n
shtete t ndryshme
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/solutions/global -indirect-tax-rates.html
Deloitte EU VAT Identification tool Program i zhvilluar nga Deloitte pr identifikimin e personave t
tatueshm t regjistruar pr TVSH n shtetet antare t Bashkimit Europian
http://www2.deloitte.com/be/en/pages/tax/solutions/Deloitte -EU-VAT-Identification-Tool-DeloitteBelgiumTax.html
Global Financial Services Indirect Tax News Prditsime mbi ndryshimet m t fundit ligjore n
fushn e TVSH-s n sektorin financiar n shtete t ndryshme, prmbledhur nga Deloitte Global
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/global -financial-services-indirect-tax-news.html
Deloitte European VAT refund guide 2014 Udhzues mbi rimbursimin e TVSH-s n shtetet antare
t Bashkimit Europian
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl -tax-vat-refund-guidegtce2014.pdf
Deloitte tax@hand Aplikacion global i dedikuar pr prditsime n fushn e taksave s shpejti edhe
pr Shqiprin
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/deloitte -tax-at-hand-mobile-app.html

Informacione dhe publikime nga organizma ndrkombtare


Summary of EU VAT Directive Prmbledhse e Direktivs s Bashkimit Europian mbi TVSH-n
http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31057_en.htm
EU How VAT Works Sqarime mbi qllimin dhe mnyrn e zbatimit t TVSH-s n Bashkimin Europian
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/index_en.htm
EU VAT Invoicing Rules Udhzues mbi rregullat e faturimit n Bashkimin Europian
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/invoicing_rules/index_en.htm
OECD International VAT/GST guidelines Udhzues ndrkombtar mbi TVSH-n
http://www.oecd.org/ctp/consumption/international-vat-gst-guidelines.pdf
Indeksuar dhe formatuar nga Deloitte

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

REPUBLIKA E SHQIPRIS MINISTRIA E FINANCAVE


UDHZIM
Nr. 6, Dat 30.01.2015
PR TATIMIN MBI VLERN E SHTUAR N REPUBLIKN E SHQIPRIS
N mbshtetje t nenit 102, pika 4 t Kushtetuts s Republiks s Shqipris, t ligjit nr.
92/2014, dat 24.07.2014 Pr tatimin mbi Vlern e Shtuar n Republikn e Shqipris,
Ministri i Financave, udhzon,
Neni 1 Qllimi i Udhzimit
Ky udhzim ka pr qllim t prcaktoj rregullat dhe procedurat mbi zbatimin e TVSH-s
sipas dispozitave ligjore t prcaktuara n ligjin nr. 92/2014, dat 24.07.2014 Pr Tatimin mbi
Vlern e Shtuar n Republikn e Shqipris.
Neni 2 Prkufizime t prgjithshme
Pr qllime t ktij udhzimi, termat e mposhtme t prdorura n kt udhzim kan
kuptimin:
1. Ligji- ligjin nr. 92/2014 dat 24.07.2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n Republikn e
Shqipris.
2. TVSH/tatim Tatimi mbi Vlern e Shtuar sipas kuptimit t ligjit.
3. Fatur tatimore- fatura tatimore e TVSH-s sipas kuptimit t ligjit.
4. Autoriteti tatimor sht Administrata Tatimore Qendrore e Republiks s Shqipris
prgjegjse pr zbatimin e legjislacionit tatimor nprmjet strukturave t saj, Drejtoris s
Prgjithshme t Tatimeve dhe Drejtorive Rajonale Tatimore ku personi i tatueshm sht i
regjistruar.
5. Legjislacion tatimor sht kuadri ligjor si prcaktohet n ligjin Pr Procedurat Tatimore
n Republikn e Shqipris.
6. Autoriteti doganor sht Administrata Doganore e Republiks s Shqipris, prgjegjse pr
zbatimin e legjislacionit doganor, dhe do autoritet tjetr i ngarkuar me ligj pr t zbatuar
dispozita t veanta t legjislacionit doganor.
7. Legjislacion doganor sht kuadri ligjor si prcaktohet n Kodin Doganor t Republiks s
Shqipris.

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

8. Biznese t vogla jan personat e tatueshm, t cilt i nnshtrohen regjimit t Bizneseve t


Vogla sipas seksionit I, t Kreut XI t ligjit, qarkullimi i t cilave sht nn kufirin minimal t
regjistrimit pr TVSH-n.

Neni 3 Fusha e zbatimit


1. N kuptim t nenit 2 t ligjit, nj transaksion sht n fushn e zbatimit t TVSH-s n
Republikn e Shqipris, nse sht furnizim malli ose furnizim shrbimi, i kryer kundrejt
pagess, brenda territorit t Republiks s Shqipris, nga nj person i tatueshm q vepron si i
till, n kuptimin q ligji i jep secilit prej koncepteve prkatsisht furnizim malli, furnizim
shrbimi, kundrejt pagess, vendi i furnizimit, person i tatueshm.
Gjithashtu importi i mallrave sipas kuptimit t ligjit sht n fushn e zbatimit t TVSH-s.
2. Transaksionet n fushn e zbatimit t TVSH-s jan transaksione t tatueshme me TVSH n
Shqipri. Kto transaksione mund t jen t tatueshme me TVSH sipas shkalls s TVSH-s s
aplikueshme sipas ligjit, ose t prjashtuara nga TVSH kur ligji prcakton prjashtimin. Sipas
ktij ligji tatohen me TVSH:
a) furnizimet e mallrave t kryera kundrejt pagess nga nj person i tatueshm q vepron si i
till;
b) furnizimet e shrbimeve t kryera kundrejt pagess nga nj person i tatueshm q vepron
si i till; dhe
c) importet e mallrave.
2.1. Nj nga kriteret q duhet marr parasysh pr sa i prket zbatimit t TVSH-s
sht vendi ku kryhet transaksioni. Pr t prcaktuar vendin e furnizimit, pr pasoj vendin ku
zbatohet TVSH-ja, duhen dalluar:
a) vendi i furnizimit t mallrave dhe /ose
b) vendi i furnizimit t shrbimeve.
Furnizimet e mallrave ose shrbimeve, vendi i furnizimit t t cilave sht n Republikn e
Shqipris jan furnizime t tatueshme me TVSH sipas shkalls tatimore t TVSH-s n
Republikn e Shqipris, prve se kur ky ligj n mnyr eksplicite i ka prjashtuar nga TVSH.
Ndrkoh nse vendi i furnizimit nuk sht n Republikn e Shqipris ather furnizimi i mallit
ose shrbimit nuk sht objekt i aplikimit t TVSH-s n Shqipri. Pr furnizime t tilla nuk
prmbushet kriteri i vendit t furnizimit.
2.2. Gjithashtu q nj transaksion t konsiderohet n fushn e zbatimit t TVSH, duhet t
ekzistoj nj lidhje e drejtprdrejt mes furnizimit t kryer dhe kundrvlers (pagess) s marr.
Pr t provuar lidhjen e drejtprdrejt duhet t verifikohen kushtet e mposhtme, t cilat duhet t
plotsohen njkohsisht:
a) avantazhi q transaksioni i sjell klientit, pra nse klienti ka marr nj furnizim t
drejtprdrejt ose t individualizuar ose jo.
b) mimi, pra nse ky mim ka lidhje me avantazhin e marr prej klientit ose jo.
2

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shembull 1: Shrbimet e bra nga nj organizat jofitimprurse n dobi t komunitetit,


shrbime t cilat mbulohen nga donacionet dhe jo nga pagesat q kryejn ata q prfitojn
shrbimin, nuk prfshihen n fushn e zbatimit pasi nuk jan shrbime t individualizuara.
Shembull 2: Kuota e antarsimit n nj shoqat prej 1000 lek q paguhet nga antart. Kjo
shum nuk prkon me at q presin antart nga kjo shoqat n kmbim, pra kuota e
antarsimit nuk prfshihet n fushn e zbatimit t TVSH-s.
Kur nj organizm kryen nj veprim kolektiv, por q shkon pr interesa t veanta dhe n
kt mnyr paguesit e kuotizacioneve prfitojn nj avantazh t drejtprdrejt, plotsohet kushti
n lidhje me marrjen e nj avantazhi t individualizuar. sht e nevojshme q paguesit e
kuotizacioneve t prfitojn nj avantazh t drejtprdrejt nga ky veprim kolektiv. N kt rast
furnizimi sht n fushn e zbatimit t TVSH-s.
Shembull 3: Nj organizm ngarkohet nga antart e tij pr t br promovimin e
produkteve q vet ata prodhojn. Shrbimi i dhn n kt rast mund t jet kolektiv, por
paguesit e kuotave pr organizimin e promovimit prfitojn nj avantazh t drejtprdrejt dhe
mimi i paguar sht i lidhur me avantazhin e marr prej klientit.
Shembull 4: Nj shoqat sindikaliste e autorizuar nga disa prej antarve t saj kryen
shrbim kolektiv pr t mbrojtur trojet q rrezikohen nga lumi, me an t nj kuotizacioni t
caktuar n mnyr proporcionale me interesin e drejtprdrejt t do pronari t trojeve. N kt
rast, kjo shoqat ushtron nj aktivitet brenda fushs s zbatimit t TVSH-s.
Mbi prmbushjen e kushteve pr prcaktimin e lidhjes s drejtprdrejt, pa u kufizuar vetm
n to, mund t gjykohet mbi:
i. Ekzistencn e nj angazhimi t qart nga ana e furnizuesit t mallit/shrbimit pr t kryer nj
furnizim malli/shrbimi t caktuar kundrejt personit q mbulon (siguron) financimin;
ii. ose n munges t nj angazhimi t qart, kur sht ndrmarr nj veprim apo kur jan vn
n zbatim mjete q mundsojn t vrtetohet ekzistenca e nj angazhimi t till. Pr
ekzistencn e ktij angazhimi krkohen edhe elementet e t drejts apo faktit (marrveshjet,
etj).
2.3. Pr ekzistencn e lidhjes direkte transaksion-kundrvler nuk sht kusht q mimi si
kundrvler e furnizimit t paguhet domosdoshmrisht nga prfituesi i furnizimit.
Kundrvlera mund t paguhet nga nj i tret, i cili sht nj person i ndryshm nga prfituesi i
furnizimit t mallit/shrbimit:
a) ose trsisht: Pr shembull n rastin kur nj kompani sigurimesh n vend t klientit kryen
pagesat pr kstet q normalisht ky i fundit duhet ti paguante nj shoqrie leasing.
b) ose pjesrisht: Pr shembull n rastet e subvencioneve publike q plotsojn mimin e
paguar nga prdoruesit e nj shrbimi publik t tatueshm (p.sh. mimi i transportit t kryer nga
nj ndrmarrje paguhet pjesrisht nga prdoruesit (bileta) dhe pjesrisht nga pushteti publik.

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

2.4. Emrtimi q palt n transaksion i bjn pagess sht i parndsishm pr t


prcaktuar lidhjen e drejtprdrejt. N kt mnyr, bizneset prdorin gjithnj e m shum
praktikn e kompensimit ose faljes s detyrimeve/ borxheve midis tyre apo subvencioneve
pikrisht pr t rregulluar vshtirsit ekonomike me t cilat prballen disa prej tyre. Kur nj
subjekt financohet nga shuma q cilsohen si ndihma, subvencione, falje detyrimesh ose
borxhesh, duhet verifikuar rast pas rasti nse:
a) Shumat e paguara prbjn n fakt kundrvlern e nj transaksioni t realizuar n
prfitim
t pals q ka paguar shumat, termi subvencion sht i paprshtatshm. N kt rast, bhet
fjal pr mimin e paguar pr nj shrbim t marr apo pr nj furnizim t kryer. Ky transaksion
sht n fushn e zbatimit t TVSH-s dhe ky subvencion sht i tatueshm, prve rastit kur
ligji parashikon prjashtim nga TVSH-ja pr furnizimin.
b) shumat e derdhura plotsojn mimin e nj transaksioni t tatueshm, n formn e nj
subvencioni pr mimin, i cili sht n fushn e zbatimit t TVSH-s .
N rastin kur subvencioni, ndihma apo donacioni nuk prdoret si n rastet e prshkruara m
lart, ato nuk tatohen me TVSH.
Kur nj organizm financohet nga shuma q cilsohen si ndihma, grante, donacione,
subvencione, verifikohet rast pas rasti, nse shumat e derdhura prbjn kundrvlern e nj
furnizim malli ose furnizim shrbimi t realizuar n prfitim t pals q ka derdhur shumat, apo
nse shumat e derdhura plotsojn mimin e nj furnizim malli apo shrbimit t tatueshm,
ather pavarsisht prdorimit t donjrit prej ktyre termave pr t emrtuar pagesn, nuk do t
thot q n kt rast transaksioni sht jasht fushs s zbatimit t TVSH-s. N nj rast t till
bhet fjal pr mimin e paguar pr nj shrbim t marr apo pr nj furnizim malli. Ky
transaksion hyn n fushn e zbatimit t TVSH-s dhe shumat e marra n form granti, donacioni,
subvencioni jan t tatueshme pr TVSH-n, prve rastit kur ky furnizim malli ose shrbimi
sht i prjashtuar nga TVSH-ja sipas ligjit.
Neni 4 Personat e tatueshm, veprimtaria ekonomike
1. Person i tatueshm sht do person qoft ky individ, person fizik ose juridik, ose i organizuar n
do form tjetr t njohur nga legjislacioni n Republikn e Shqipris, i cili n mnyr t
pavarur kryen veprimtari ekonomike sipas kuptimit t ligjit, pavarsisht vendit, qllimit, ose
rezultatit t ksaj veprimtarie. Pr TVSH-n nuk sht i rndsishm rezultati (humbje/fitim) i
veprimtaris ekonomike.
Elemente q nuk ndikojn n prcaktimin e t qenit personi i tatueshm jan: mungesa e fitimit;
statuti i personave ose forma e organizimit; prgjegjsia prkundrejt llojeve t tjera t tatimeve;
kryerja efektive ose jo e pagess s TVSH-s.
2. N kuptim t nenit 4 t ligjit veprimtari ekonomike sht do veprimtari e kryer nga prodhuesit,
tregtart, personat q furnizojn mallra ose shrbime, prfshir veprimtarin nxjerrse, bujqsore
dhe aktivitetet profesionale.

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Gjithashtu konsiderohet veprimtari ekonomike shfrytzimi i pasuris s trupzuar ose t


patrupzuar, kur bhet me qllim realizimin e t ardhurave me karakter t vazhdueshm. Me
pasuri t trupzuar dhe pasuri t patrupzuar kuptohen prkatsisht aktivet materiale (t
luajtshme dhe t paluajtshme) dhe aktivet jo-materiale.
3. Nocioni i pavarsis n lidhje me cilsin e personit t tatueshm
T qenit person i tatueshm me TVSH rrjedh nga realizimi n mnyr t pavarur i transaksioneve
q lidhen me nj aktivitet ekonomik, si prcaktohet n nenin 5 t ligjit.
a) Personat q veprojn n mnyr t pavarur jan ata q ushtrojn nj aktivitet nn
prgjegjsin e tyre dhe gzojn liri t plot n organizimin dhe zbatimin e veprimeve q
prmban ky aktivitet.
Mund t veprojn n mnyr t pavarur personat q ushtrojn nj aktivitet profesional
bazuar n nj kontrat/ marrveshje, me an t s cils nj person merr prsipr t kryej nj
pun pr dik tjetr, duke ruajtur pavarsin e tij n kushtet e zbatimit t detyrave q i jan
ngarkuar ose, bazuar n nj kontrat prfaqsimi/marrveshje me an t s cils nj person merr
prsipr t veproj n emr t nj personi tjetr q e prfaqson juridikisht.
b) Personat q konsiderohen se nuk veprojn n mnyr t pavarur, pra veprojn n mnyr
t varur nuk konsiderohen si persona t tatueshm pr TVSH- n. Si t till prmenden:
i. Punmarrsit dhe persona t tjer q lidhen me nj kontrat pune apo me do lloj
tjetr lidhje juridike duke krijuar marrdhnie varsie n lidhje me kushtet e puns,
modalitetet e pagess, ose prgjegjsin e pundhnsit;
ii. puntort q punojn n shtpi, t ardhurat e t cilve konsiderohen si pag ose
shprblim, nse ata e ushtrojn aktivitetin e tyre sipas formave dhe kushteve t
parashikuara nga Kodi i Puns.
N kuptim t nocionit t pavarsis n lidhje me cilsin e personit t tatueshm, si persona
q nuk veprojn n mnyr t pavarur, pa u kufizuar, prmenden gjithashtu persona t tjer
punmarrs t cilt, gjat ushtrimit t aktivitetit t tyre, jan n nj gjendje varsie kundrejt
pundhnsit t tyre, nprmjet kontrats s puns, t shrbimit, apo kritereve pr t vlersuar
ekzistencn e lidhjeve t varsis; si: praktikantt, artistt e spektaklit, gazetart, korrespondentt
lokal t shtypit; fotomodelt; puntort q punojn n shtpi; bashkpuntor rastsor t
shrbimit publik dhe t gjitha format e punsimit t parashikuara n Kodin e Puns s
Republiks s Shqipris.
Neni 5 Regjistrimi i personit t tatueshm
1. do person i tatueshm sipas nenit 3 t ligjit regjistrohet duke u prfshir n regjistrin e TVSHs. Kta persona i nnshtrohen regjimit normal t TVSH-s, prve atyre q i nnshtrohen
regjimit t bizneseve t vogla si prcaktohet n seksionin 1 t Kreut XI t ligjit dhe udhzimit
n zbatim t tij.

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

2. N zbatim t nenit 91 t ligjit, do person i tatueshm duhet t regjistrohet n regjimin normal t


TVSH-s, brenda 15 ditve nga data e fillimit t veprimtaris ekonomike, sipas procedurs s
parashikuar pr identifikimin dhe regjistrimin n ligjin Pr Qendrn Kombtare t Regjistrimit
dhe ligjin Pr Procedurat Tatimore n Republikn e Shqipris.
3. N regjimin normal t TVSH-s regjistrohet do person i tatueshm q vepron si i till dhe
parashikon t tejkaloj kufirin minimal t regjistrimit pr TVSH-n t prcaktuar me Vendim t
Kshillit t Ministrave, pra q nuk i nnshtrohet regjimit t biznesit t vogl sipas ligjit, si dhe
regjimit t veant Pr skemn e kompensimit t Prodhuesve Bujqsor.
4. sht i detyruar ti nnshtrohet regjimit normal dhe t regjistrohet pr TVSH-n, do person fizik
apo juridik q kryen importe t mallrave qarkulluese (mallra q tregton apo pr tu tregtuar),
pavarsisht qarkullimit t realizuar apo qarkullimit t pritshm.
Prjashtohen nga ky rregull personat e tatueshm q realizojn ose parashikojn t realizojn
qarkullim nn kufirin minimal t regjistrimit dhe importojn mallrat e grupit AQT t tilla si:
makineri dhe pajisje pune, instalime teknike, makineri e pajisje energjetike, instrumente e vegla,
mjete transporti, mobilie e orendi zyrash, pajisje zyrash e informatike, mallra q prdoren n
funksion t veprimtaris ekonomike, dhe jo pr tu tregtuar.
Kta persona t tatueshm mund t kryejn importe mallrash t investimit pr qllim t
prdorimit t veprimtaris s tyre ekonomike q i nnshtrohet regjimit t biznesit t vogl n
kuptim t ligjit, pa qen t detyruar ti nnshtrohen regjimit normal t TVSH-s.
Gjithashtu nuk jan t detyruar ti nnshtrohen regjimit normal t TVSH-s personat e
tatueshm q kryejn eksporte, qarkullimi i t cilve sht nn kufirin minimal t regjistrimit t
TVSH-s.
5. Ka t drejt t regjistrohet dhe ti nnshtrohet regjimit normal t TVSH-s do person i
tatueshm, i cili kryhen furnizime t tatueshme, pavarsisht se nuk plotson kushtet pr t qen i
regjistruar. N kt rast ky person i nnshtrohet kushteve t prcaktuara n nenin 120 t ligjit dhe
dispozitave t ktij udhzimi.
6. Nuk detyrohet t regjistrohet dhe ti nnshtrohen regjimit normal pr TVSH-n, do organizat
jofitimprurse q nuk kryen veprimtari ekonomike, pra kur prfitojn pagesa nga kuotizacionet,
nse kan t tilla, ose fonde, grante, donacione t prfituara pr qllime t veprimtaris
jofitimprurse t organizats, n prputhje me ligjin pr organizatat jofitimprurse. Nse kto
organizata prfitojn pagesa si rezultat i veprimtaris ekonomike, jan t detyruar t regjistrohen,
prve kur prcaktohet ndryshe n ligj apo n aktet nnligjore t tij.
7. do person i cili plotson kriteret pr tu regjistruar si person i tatueshm pr TVSH-n dhe nuk
sht regjistruar, e as ka krkuar t regjistrohet pr TVSH-n, regjistrohet n mnyr t
detyrueshme nga autoriteti tatimor n momentin (periudhn) q konstatohet. Detyrimet pr
TVSH-n pr furnizimet (shitjet) e kryera pr periudhat e mparshme q ka qen i detyruar t
regjistrohej, i llogariten me efekt nga data kur ka qen i detyruar t regjistrohej. Kto detyrime
do t vlersohen n regjistrin e TVSH-s n emr t personit t tatueshm n periudhn e par q
ai regjistrohet pr TVSH-n.
6

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Neni 6 regjistrimi nga TVSH i personit t tatueshm


do person i tatueshm i regjistruar n regjimin normal t TVSH-s, ka t drejt t krkoj
t regjistrohet nga TVSH, n rastet e mposhtme:
a) Kur personi i tatueshm mbyll veprimtarin e tij ekonomike.
Personi i tatueshm, i regjistruar n regjimin normal t TVSH-s, i cili prfundon
veprimtarin e tij ekonomike, detyrohet t bj krkes pr regjistrim brenda 15 ditve nga data
e mbylljes s veprimtaris ekonomike.
N kt rast krkesa pr regjistrim i drejtohet Qendrs Kombtare t Regjistrimit dhe pr
dijeni i adresohet edhe autoritetit tatimor prkats. Procedura e regjistrimit kryhet si sht
prcaktuar n ligjin dhe udhzimin e procedurave tatimore. Autoriteti tatimor reflekton
ndryshimet pr regjistrim t personit t tatueshm n regjistrin tatimor, pasi njoftohet nga
Qendra Kombtare e Regjistrimit.
N rastin e organizatave jofitimprurse krkesa pr regjistrim i drejtohet Drejtoris
Rajonale Tatimore, e cila kryen procedurn n prputhje me ligjin Pr tatimin mbi vlern e
shtuar dhe ligjin Pr Procedurat Tatimore n Republikn e Shqipris.
b) Kur personi i tatueshm ka plotsuar kushtet dhe procedurn pr tiu nnshtruar regjimit t
bizneseve t vogla, si prcaktohet n kt udhzim.
Kur personi i tatueshm i regjistruar n regjimin normal t TVSH- s pr shkak se ka
ushtruar t drejtn e zgjedhjes pr tiu nnshtruar vullnetarisht ktij regjimi, heq dor nga
zgjedhja pr t qen i regjistruar pr TVSH-n pasi ka plotsuar kushtet dhe procedurn q
prcaktohet n kt udhzim pr tiu nnshtruar regjimit t bizneseve t vogla.
c) Kur personi i tatueshm i regjistruar pr TVSH-n nuk ka qen asnjher i detyruar t
jet i regjistruar dhe as nuk e ka ushtruar vullnetarisht t drejtn e zgjedhjes pr tu regjistruar
pr TVSH-n.
Ky person regjistrohet n momentin kur konstatohet q as ka qen i detyruar dhe as nuk e
ka ushtruar vullnetarisht t drejtn e zgjedhjes pr tu regjistruar pr TVSH-n.
Ky person i tatueshm sht prgjegjs pr t prmbushur do prgjegjsi pr TVSH-n q
nga momenti q sht regjistruar deri n momentin q regjistrohet nga TVSH-ja.
Krkesa pr regjistrimin e personit t tatueshm pr rastet b) dhe c) i drejtohet Drejtoris
Rajonale Tatimore, e cila kryen procedurn prkatse. Autoriteti tatimor ka detyrimin ligjor q
pasi personi i tatueshm t jet regjistruar nga regjimi normal i TVSH-s, t njoftoj brenda tre
ditve kalendarike Qendrn Kombtare t Regjistrimit pr ndryshimin dhe evidentimin e ktij
ndryshimi n regjistrin tregtar, pr sa ka t bj me ndryshime n regjistrim.
Neni 7 T tjera pr procedurn e regjistrimit nga TVSH
1. Nse personi i tatueshm q regjistrohet ose krkon t regjistrohet nga TVSH-ja ka mallra stok
(inventar) t pa-shitura, ose mallra kapitale, aktive t tjera t prdorura pr veprimtarin, ku
7

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

TVSH-ja mbi kto mallra ka qen trsisht apo pjesrisht e zbritshme, n baz t nenit 9 t ligjit,
kto mallra do t konsiderohen si furnizim kundrejt pagess dhe personi i tatueshm sht i
detyruar t llogaris ose rregulloj TVSH-n pr kt furnizim.
Bazuar n nenin 38 t ligjit, vlera e tatueshme e ktij furnizimi duhet t jet e prbr nga mimi
i blerjes s ktyre mallrave ose n munges t mimit t blerjes nga vlera e kostos e prcaktuar
n momentin kur personi i tatueshm prfundon veprimtarin e tij ekonomike t tatueshme. N
kt rast mallrat inventar (pr tu shitur) do t konsiderohen si furnizim kundrejt pagess, ndrsa
pr mjetet aktive t luajtshme ose t paluajtshme do t bhet rregullimi i zbritjes s TVSH-s n
prputhje me afatin e prdorimit t ktyre aktiveve pr qllime t veprimtaris. Rregullimi bhet
pr afatin 5 vjet pr aktivet e luajtshme dhe 10 vjet pr aktivet e paluajtshme n prputhje me
rregullat e prcaktuara n kt udhzim.
2. Personat e tatueshm q nuk kryejn me veprimtari ekonomike dhe do t regjistrohen jan t
detyruar t deklarojn furnizimet e kryera pr qllime t piks 1 t ktij neni, n deklaratn q i
prket periudhs m t fundit kur ai ka kryer furnizime t tatueshme.
Personi i tatueshm q regjistrohet nga regjimi normal dhe kalon n regjimin e bizneseve t
vogla, ose kur sht regjistruar vullnetarisht pr TVSH-n, detyrohet t paraqes kto furnizime
n deklaratn e TVSH-s t periudhs s fundit q sht i regjistruar pr TVSH-n.
Neni 8 Veprimtaria e organizatave jofitimprurse
1. Bazuar n nenin 3 t ligjit, nuk konsiderohet person i tatueshm do organizat jofitimprurse pr
pagesa t prfituara nga kuotizacionet, nse kan t tilla, ose fonde, grante, donacione t
prfituara pr qllime t veprimtaris jofitimprurse t organizats, n prputhje me ligjin pr
organizatat jofitimprurse, prve kur kjo organizat prfiton pagesa si rezultat i veprimtaris
ekonomike.
2. Nj organizat jofitimprurse q prfiton pagesa t tilla si kuotizacionet, nse ka t tilla, fonde,
grante, donacione prej donatorve pr qllime t veprimtaris jofitimprurse t organizats, n
prputhje me ligjin pr organizatat jofitimprurse dhe si kundrvler e ktyre pagesave t
prfituara nuk i kryen donatorve nj furnizim malli ose shrbimi, por pagesat e prfituara i
prdor pr t realizuar qllimin e veprimtaris s saj jofitimprurse, ather kto shuma t
prfituara nuk jan n fushn e zbatimit t TVSH-s. Organizata q kryen veprimtarin e saj n
kto kushte nuk sht person i tatueshm pr TVSH-n dhe si e till nuk sht e detyruar t
regjistrohet pr TVSH-n.
3. Bazuar n kriteret q duhet t prmbushen q nj transaksion t jet n fushn e zbatimit t
TVSH-s, sipas t cilave nj furnizim malli ose shrbimi duhet ti sjell avantazh t
drejtprdrejt klientit dhe kundrvlera ose mimi i mallit apo shrbimit duhet t kt lidhje me
avantazhin q klienti ka marr, nse nuk plotsohen kto 2 kushte, ather transaksioni sht
jasht fushs s zbatimit t TVSH-s.
Kshtu furnizimet e shrbimeve t bra (jo kundrejt pagess) nga nj organizat
jofitimprurse pr grupime t ndryshme, p.sh. njerz n nevoj nuk prfshihen n fushn e
zbatimit t TVSH-s pasi nuk jan shrbime t individualizuara pr nj klient t caktuar dhe
8

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

klienti apo prfituesi i shrbimit n kt rast nuk paguan pr shrbimin e marr n mnyr q t
krijohet lidhja midis avantazhit t marr nga klienti dhe kundrvlers ose pagess. Kto shrbime
mbulohen me fonde apo donacione q nj organizat jofitimprurse prfiton si rezultat i
veprimtaris s saj jofitimprurse.
Nj rast tjetr kur nj pages e marr nuk sht n fushn e zbatimit t TVSH-s, prmendet
p.sh. kuota e antarsimit n nj shoqate, kuot, e cila krijon mundsin dhe i jep t drejtn atij
q e paguan q t jet antar i saj dhe n kmbim t ksaj kuote antari nuk merr nj shrbim t
drejtprdrejt t individualizuar, pra shuma e paguar si kuot antarsimi nuk prkon me ka
antari pret t marr n kmbim nga shoqata. Kshtu kuota e antarsimit nuk prfshihet n
fushn e zbatimit t TVSH-s.
4. N kuadr t veprimtaris jofitimprurse q kryejn organizatat jofitimprurse t tilla si:
shoqatat, fondacionet, qendrat, t cilat e zhvillojn veprimtarin e tyre n mnyr t pavarur dhe
pa u ndikuar nga shteti, bazuar n ligjin nr. 8788, dat 07.05.2001 Pr Organizatat
Jofitimprurse, prfshihet do veprimtari jo-ekonomike ose ekonomike, me kusht q t ardhurat
ose pasurit e organizatave jofitimprurse, kur ka t tilla, t prdoren vetm pr realizimin e
qllimeve t prcaktuara n statutin e organizats.
N veprimtarin jofitimprurse prfshihet prve veprimtaris jo-ekonomike edhe
veprimtaria ekonomike e nj OJF-je, e cila sht veprimtaria q kryen nj organizat
jofitimprurse, me qllim nxjerrjen e t ardhurave n kmbim t ofrimit t shrbimeve apo t
mallrave t ofruara, pr t mundsuar misionin e organizats, me kushtin q kjo veprimtari nuk
prbn qllimin parsor t organizats, si dhe t prdoren pr prmbushjen e qllimeve t
prcaktuara n statut dhe n aktin e themelimit.
Kshtu pavarsisht qllimit pr t cilin organizata jofitimprurse kryen veprimtari
ekonomike, vendi, qllimi, ose rezultati i ksaj veprimtarie n zbatim t nenit 3 t ligjit, nuk
sht prcaktues pr t konsideruar nj person juridik si person t tatueshm pr TVSH-n.
Prcaktues pr t konsideruar nj organizm si person t tatueshm pr TVSH-n n zbatim t
nenit 4 t ligjit sht, kryerja e nj veprimtarie ekonomike n mnyr t pavarur.
N rastin kur nj organizat jofitimprurse prfiton pagesa si rezultat i veprimtaris s saj
ekonomike, pavarsisht nse kjo veprimtari nuk sht veprimtari kryesore e saj, pr qllime t
TVSH-s kjo organizat sht person i tatueshm dhe transaksionet q ajo kryen jan n fushn e
zbatimit t TVSH-s si furnizime t tatueshme, prve nse jan furnizime t prjashtuara nga
TVSH-ja, si sht prcaktuar n nenin 51 t ligjit.
5. Organizata jofitimprurse burimi i t ardhurave t t cils jan:
a) T ardhurat nga kuotizacioni kur ka t tilla dhe t ardhura nga fonde, grante ose
donacione t ofruara nga subjektet private ose publike, vendas ose t huaj q jan jasht fushs
s zbatimit t TVSH-s (nuk ofrohet nj furnizim si kundrvler e pagess s prfituar,
pavarsisht emrtimit t saj), nuk jan persona t tatueshm pr TVSH-n dhe si t till nuk jan
t detyruar t regjistrohen pr TVSH-n.
b) T ardhurat nga veprimtaria ekonomike dhe shfrytzimi i pasurive n pronsi t
organizats jofitimprurse, ose t ardhurat nga shrbimet e ofruara si kundrvler e pagesave t
prfituara prej organizats, kryejn transaksione n fushn e zbatimit t TVSH-s dhe si t tilla

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

duhet t regjistrohen pr TVSH-n, prve kur furnizime t tilla jan t prjashtuara nga
TVSHja, sipas ligjit.
c) T ardhurat q organizatat jofitimprurse prfitojn si rezultat i kontraktimeve me
organet publike, nprmjet procedurave n fushn e siprmarrjes, t tenderimit dhe t prokurimit
t granteve, t kontraktimeve dhe t shitblerjeve nga ana e organeve shtetrore t shrbimeve
publike, t mallrave dhe t pasurive publike, si dhe t transferimit t shrbimeve publike dhe
pasurive prkatse nga sektori publik tek organizatat jofitimprurse, procedura t cilave u
nnshtrohen n t njjtn koh dhe kan t drejt t marrin pjes edhe personat e tjer juridik,
duke e trajtuar si nj rast n kushtet e konkurrencs me do subjekt tjetr tregtar, konsiderohen si
transaksione n fushn e zbatimit t TVSH-s dhe pr kt qllim organizata konsiderohet
person i tatueshm pr TVSH-n dhe duhet t regjistrohen, prve kur furnizime t tilla jan t
prjashtuara nga TVSH-ja sipas ligjit.
d) Nse nj OJF realizon njkohsisht t ardhura nga kuotizacioni, t ardhura nga fonde,
grante dhe donacionet e ofruara nga subjektet private ose publike, vendas ose t huaj, si dhe t
ardhurat nga veprimtaria ekonomike dhe pasurit n pronsi t organizats jofitimprurse,
ather kjo OJF do t deklaroj dhe paguaj TVSH-n vetm pr furnizimet e mallrave dhe
shrbimeve nga veprimtaria ekonomike apo nga shfrytzimi i pasuris s organizats, nse si
rezultat i ksaj veprimtarie ekonomike realizon ose parashikon t realizoj nj qarkullim vjetor
q kalon kufirin minimal t regjistrimit pr TVSH-n.
6. Organizatat jofitimprurse, t cilat fitojn personalitetin juridik pasi regjistrohen n
gjykat, sipas nenit 13 t ligjit Pr Organizatat Jofitimprurse, pr qllime tatimore
regjistrohen n autoritetin tatimor kompetent sipas ligjit Pr Procedurat Tatimore n RSH. N
momentin e regjistrimit, organizata jofitimprurse deklaron edhe statusin lidhur me prgjegjsin
tatimore pr TVSH-n, n prputhje me veprimtarin q ajo do t kryej. Regjistrohet pr
TVSH-n do organizat, e cila sht e detyruar t regjistrohet si e till, ashtu si prcaktohet n
pikn 5 t ktij neni.
Neni 9 Organet publike
1. N zbatim t nenit 6 t ligjit, organet e pushtetit qendror dhe vendor dhe organe t tjera t
s drejts publike nuk konsiderohen si persona t tatueshm pr veprimtari ose pr veprime q
ushtrojn pr qllim dhe n ushtrimin e funksionit t tyre si autoritete publike, pavarsisht nse
prfitojn taksa, tarifa, kontribute dhe pagesa, prve kur t qenit person jo i tatueshm shkakton
shtrembrim t konkurrencs.
Personat juridik t s drejts publike prmenden kryesisht:
- organet e pushtetit qendror prfshir administratn n nivel qendror;
- organet e pushtetit vendor, njsit territoriale lokale (vendore si bashkit, komunat, rajonet
ose ndarjet e tjera administrative dhe grupimet e tyre);
- institucionet dhe entet publike t shtetit, prfshir ktu dhe ato q kan nj karakter industrial
apo tregtar;
- grupimet e prbra ekskluzivisht nga personat juridik t s drejts publike, nse ata
sigurojn misione t shrbimit publik dhe funksionojn me pjesmarrjen dhe nn kontrollin e
autoritetit publik, financimi i t cilave sigurohet n gati trsin e tyre nga fondet publike, etj.
10

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

i) N rastin kur kto organe t s drejts publike nuk konsiderohen persona t tatueshm,
veprimtaria e tyre sht jasht fushs s zbatimit t TVSH-s. ii) N rastin kur t qenit
person jo i tatueshm i ktyre organeve, shkakton shtrembrim t konkurrencs,
veprimtaria e tyre sht n fushn e zbatimit t TVSH-s.
2. Nocioni i konkurrencs, i cili merret pr referenc pr t ditur nse nj organizm i t drejts
publike sht i tatueshm apo jo me TVSH, shihet n nj kuadr q tejkalon kufijt e zons n t
ciln ai organizm ushtron aktivitetin. Sipas rastit, fusha konkurrenciale mund t varioj n
funksion t fushs s veprimit gjeografik t organizmit n fjal, t shtrirjes s tregut apo t
klientels drejt s cils orientohet ky aktivitet.
Karakteri konkurrues i aktivitetit t nj organizmi publik mund t vendoset vetm n raport
me t njjtin aktivitet apo nj aktivitet t ngjashm, pr t cilin ndrmarrjet private i nnshtrohen
TVSH-s. Nga kjo rrjedh q, organizmit publik q ushtron t njjtin aktivitet me nj organizm
privat veprimtaria e t cilit sht e prjashtuar, nuk i krkohet t jet person i tatueshm pr
TVSH-n.
Si rregull praktik, duhet t konsiderohen se mund t hyjn n konkurrenc me sektorin
privat veanrisht shrbimet publike me karakter industrial dhe tregtar t organizmave t s
drejts publike, t cilat mund tu jepen me koncesion ndrmarrjeve private.
Kur nj person juridik i t drejts publike konsiderohet si i tatueshm me TVSH, sepse
ushtron nj aktivitet q i nnshtrohet detyrimisht TVSH-s, ose sepse ndodhet n konkurrenc
me nj veprimtari private, operacionet q ai kryhen i nnshtrohen efektivisht pagess s
TVSHs, prve kur ato nuk prfitojn nga nj prjashtim me karakter t prgjithshm.
3. Pr zbatimin e ktij neni, fillimisht prcaktohen aktivitetet e kryera nga personat juridik t s
drejts publike, aktivitete t cilat nuk vendosen n fushn e zbatimit t TVSH-s, me qllim pr
ti dalluar ato nga operacionet e tatueshme ose t prjashtuara.
Jan mnyrat e ushtrimit t ktyre aktiviteteve q bjn t mundur prcaktimin e pa
tatueshmris s ktyre organizmave, dhe jo objekti apo qllimi i ktyre aktiviteteve. N kt
kontekst pa-tatueshmria mund t lidhet dhe me aktivitete ekonomike q kryhen nga persona t
s drejts publike, kur ato aktivitete nuk shkaktojn shtrembrim t konkurrencs.
4. Nse ekzistojn rrethana t veanta, t cilat nuk mund t vlersohen rast pas rasti, duhet t kihet
parasysh q aktivitetet e personave juridik t s drejts publike, t cilat mund t kryhen
gjithashtu nga operator privat, mund t ndahen n tre kategori. Pr t vlersuar nse nj
aktivitet i ushtruar nga nj person juridik i t drejts publike ndodhet apo jo n fushn e zbatimit
t TVSH-s, duhet t prcaktohet se n ciln nga tre kategorit e mposhtme prfshihet ky
aktivitet.
Veprimtarit e kryera nga organet publike klasifikohen:
a) Aktivitetet e ushtruara n baz t pushtetit t sovranitetit apo interesit t prgjithshm si
autoritet publik

11

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Aktivitetet e ushtruara n baz t pushtetit t sovranitetit apo interesit t prgjithshm si


autoritet publik konsiderohen detyrat administrative baz dhe t detyrueshme, q shteti dhe
organet publike ushtrojn n baz t funksionit t tyre t pushtetit publik (mbrojtja kombtare,
arsimi kombtar, policia, siguria publike, drejtsia, diplomacia, shndeti publik, gjendja civile,
mbledhja e tatimeve, etj.).
T ardhurat e marra nga personat juridik t s drejts publike n kuadrin e ushtrimit t
ktyre funksioneve t pushtetit publik, jan jasht fushs s TVSH-se dhe nuk jan t tatueshme.
P.sh. tarifat q prfitojn institucionet publike pr lshimin e dokumenteve t caktuara.
Gjithashtu aktivitetet e ushtruara si autoritet publik, jan ato q kryejn organizmat e t
drejts publike n kuadrin e funksionit t tyre t prcaktuar me aktin sipas t cilit, ky autoritet
sht i organizuar dhe funksionon, me prjashtim t aktiviteteve q ata ushtrojn n t njjtat
kushte juridike si operatort ekonomik privat.
Pr qllime t prcaktimit t fushs s zbatimit t TVSH-s, nuk sht e rndsishme nse
gjat ushtrimit t ktyre aktiviteteve merren taksa, tarifa, kontribute apo pagesa. Ktu prfshihen
edhe aktivitete t cilat, ndonse nuk lidhen me ushtrimin e sovranitetit dhe nuk krkojn
ushtrimin e pushtetit, ushtrohen nga personat juridik t s drejts publike n funksionin e
autoritetit publik. Si shembull mund t prmendet rasti i tarifave q merren prej autoritetit publik
si kundrvler pr hyrjen n nj park kombtar.
b) Aktivitetet e shrbimeve t organeve publike, pa-tatueshmria e t cilave mund t
shkaktoj shtrembrime t kushteve t konkurrencs
b/1 Aktivitetet pr t cilat mos konkurrenca duhet t prezumohet (merret e mirqen) dhe q
ndodhen jasht fushs s zbatimit t TVSH-s Ktu prfshihen aktivitetet e mposhtme:
i. operacionet q lidhen ngusht me asistencn sociale dhe sigurimet shoqrore. Jan
pikrisht operacionet q kryhen n shtpit e kujdesit pr t moshuarit dhe qendrat e strehimit
publik. Pr shkak t mnyrs s tyre t funksionimit dhe karakterit social shum t theksuar,
patatueshmria e ktyre institucioneve nuk mund t shkaktoj shtrembrime t konkurrencs;
ii. furnizimet e shrbimit dhe furnizimet e mallrave q lidhen ngusht me mbrojtjen e
fmijve dhe t rinjve (qendrat publike t argtimit, kampet publike t pushimeve);
iii. shrbimet sportive dhe kulturore, publike. Ktu prfshihen tarifat e marra pr hyrjen dhe
shfrytzimin e nj biblioteke, t muzeve, monumenteve historike, si dhe taksat ose tarifat
e marra nga organizimi i ekspozitave (panaireve) me interes lokal e kombtar dhe t
ardhurave q lidhen me aktivitetet e msimdhnies muzikore apo artistike; iv.
shrbimet e informimit on-line q kryhen n kuadrin e nj misioni t shrbimit
publik (p.sh. shrbimi i informimit on-line i bashkis).
b/2 Aktivitetet pr t cilat konkurrenca duhet t prezumohet dhe q ndodhen brenda fushs s
zbatimit t TVSH-s
Ktu prfshihen aktivitetet t cilat pr nga natyra e tyre, shtrirja apo klientela s cils i drejtohet
dhe mjetet e vna n zbatim (reklama, tarifat e aplikuara) jan n konkurrenc t drejtprdrejt
me ndrmarrjet tregtare q propozojn shrbime t ngjashme.

12

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shembull: I till sht rasti i t ardhurave q lidhen me shfrytzimin e nj fushe golfi, nj


kopshti zoologjik apo botanik, nj parku lojrash, nj sall spektaklesh apo kinemaje,
institucionet pr kurat termale dhe organizimi i spektakleve apo i festivaleve (muzikor apo
teatral).
b/3 Aktivitete t tjera
Regjimi i TVSH-s q zbatohet pr aktivitete t tjera t personave juridik t s drejts publike
duhet t vlersohet rast pas rasti duke marr n konsiderat mundsin ose jo t sektorit privat
pr t prmbushur nevojat n fjal.
Kshtu kur nj aktivitet i ushtruar nga nj person juridik i t drejts publike nuk ndodhet jasht
fushs s zbatimit t TVSH-s n baz t kritereve t shprehura n nenin 2 t ligjit (referencat e
pikave t udhzimit m sipr) ai ndodhet domosdoshmrisht brenda fushs s zbatimit t ktij
tatimi dhe do t jet ose i tatueshm ose i prjashtuar.
Pr Shembull, institucionet arsimore publike dhe kopshtet publike kryejn veprimtari n
fushn e zbatimit t TVSH-s t tatueshme me TVSH, por prjashtohen n zbatim t nenit
51, pika g) dhe gj).
c) Aktivitete t cilsuara t tatueshme q kryhen nga organe t s drejts publike
Bazuar n nenin 6 pika 3 t ligjit, pr aktivitetet t listuara me posht prcaktohet
shprehimisht zbatimi i TVSH-s, kur kto aktivitete kryhen nga persona juridik t s drejts
publike dhe nuk jan t paprfillshme.
Kto aktivitete listohen si m posht:
- Shrbimet e telekomunikacioneve.
- Furnizimi me uj, gaz, energji elektrike dhe termike.
- Transporti i mallrave.
- Kryerja e shrbimeve portuale dhe aeroportuale.
- Transporti i personave.
- Shitjet e mallrave t reja, t prodhuara pr shitje.
- Veprimet e organizmave bujqsor t ndrhyrjes, lidhur me produkte bujqsore, t kryera n
zbatim t rregulloreve mbi organizimin e prbashkt t tregjeve t ktyre produkteve.
- Menaxhimi i panaireve dhe i ekspozitave me karakter tregtar.
- Shrbimi i magazinimit.
- Veprimtarit e zyrave t publicitetit tregtar.
- Veprimtarit e agjencive t udhtimit.
- Menaxhimi i shitjeve, i kooperativave, i mensave t ndrmarrjeve dhe t ngjashme. Menaxhimi i enteve radio-televizive, kur nuk jan t prjashtuara, mbi bazn e nenit 51,
shkronja m, t ktij ligji.
Kto aktivitetet do t konsiderohen se nuk jan t paprfillshme nse t ardhurat e krijuara
prej ksaj veprimtarie zn m shum se 10 % t t ardhurave totale n dispozicion t organit
publik.
d) Shitjet n ankand publik
13

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

a. Furnizimi i mallrave q kryhen nga persona juridik t s drejts publike, t shitura


nprmjet procedurs s ankandit publik si parashikohet n ligjin Pr ankandin publik, sht
jasht fushs s zbatimit t TVSH-s. Kshtu shitjet n ankand publik t realizuara n prputhje
me ligjin Pr ankandin Publik, nuk tatohen me TVSH, kur shitja n ankand kryhet nga kto
organizma q veprojn si autoritete publike.
Shembull 1: Shitja e ktyre mallrave nprmjet procedurs s ankandit publik kryhet nga
administrata publike qendrore ose vendore, apo entet publike q kryejn veprimtarin e tyre
jasht fushs s zbatimit t TVSH-s.
Shembull 2: Drejtoria e Prgjithshme e Doganave ose organe publike t tjera kryejn
shitje n ankand t mallrave t konfiskuara, kur nuk i sht paguar TVSH-ja, prgjat ushtrimit
t veprimtaris s tyre pr qllime t detyrimeve tatimore.
Prjashtim nga ky rregull prbn rasti i shitjes n ankand publik sipas ligjit Pr Ankandin
Publik, kryer nga persona juridik t s drejts publike, pr mallra t reja, ose mallra t cilat
jan tatuar me TVSH n import dhe jan t paprdorura, pavarsisht nse jan mallra t
konfiskuara ose t blera prej vet ktyre organeve. Kto mallra i nnshtrohen TVSH-s n
prputhje me dispozitat e ligjit.
Shembull : Drejtoria e Prgjithshme e Doganave ose organe publike t tjera kryejn
shitje n ankand t mallrave t konfiskuara, pr t cilt sht paguar TVSH-ja, prgjat ushtrimit
t veprimtaris s tyre pr qllime t detyrimeve tatimore.
Neni 10 Furnizimet e tatueshme
1. Pr qllime t TVSH-s duhet t bhet qart dallimi midis furnizimit t mallrave dhe
furnizimit t shrbimeve pr zbatimin e dispozitave n lidhje me vendin e furnizimit (vendi
i tatimit), krkueshmrin, momentin e lshimit t faturs, shkalln e TVSH-s ose
prjashtimin, si dhe n lidhje me regjimet e ndryshme tatimore.
2. Ligji i prcakton transaksionet si:
i) t tatueshme nga natyra dhe kto jan pikrisht furnizimet e mallrave dhe shrbimeve t
tatueshme, prve kur bjn pjes n transaksionet e prjashtuara; ii) t tatueshme, kur ligji i
prcakton si t tilla. Kto transaksione t tatueshme sipas ligjit
edhe pse nuk jan transaksione t tatueshme pr nga natyra, trajtohen si transaksione t
tatueshme kundrejt pagess, sepse nse nuk tatohen ato shkaktojn shtrembrim t konkurrencs.
Shembull: Nj person i tatueshm, super-market, furnizon mallra ushqimore. N fund t vitit
u shprndan dhurat punonjsve t super-marketit nga nj shport mallrash me vler 7.000 lek
pr festat e fundvitit. Ky person i tatueshm kryen furnizime t tatueshme sipas natyrs pasi ai
furnizon mallra ushqimor t tatueshm me TVSH. Ndrkoh mallrat q shprndan si dhurat
14

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

pr punonjsit, edhe pse nuk jan shitur, pr qllime t TVSH-s ligji i konsideron si furnizim
kundrejt pagess dhe si t tilla konsiderohen transaksione t tatueshm, sepse ligji i prcakton t
till.
N transaksionet e tatueshme nga natyra si prcaktohet n nenet 7,8,10 dhe 11 t ligjit
prkufizohen kategorit q hyjn n fushn e zbatimit t TVSH-s, konkretisht:
a) furnizimi i mallrave t trupzuara, ku prfshihen mallra t luajtshm dhe t paluajtshm;
b) furnizimi i shrbimeve;
3. Shpesh disa operacione paraqesin nj karakter t przier malli dhe shrbimi. Pr sa i prket
furnizimeve t prziera sipas nenit 17 t ligjit prcaktohet se furnizimi i shrbimeve i prfshir
n furnizimin e mallrave sht furnizim malli. Ashtu sikurse furnizimi i mallrave, i prfshir n
furnizimin e shrbimeve, sht furnizim shrbimi. Furnizimi i shrbimeve, i prfshir n
importin e mallrave, sht pjes e importit t mallrave.
Kto raste jan t nj natyre t till q duhet t analizohen rast pas rasti n varsi t
transaksionit q kryhet, por duhet t kuptohet q nuk sht vlera ose kosto ajo q bn
prcaktimin nse nj furnizim sht furnizim malli ose shrbimi.
Shembuj t aktiviteteve q paraqesin karakter t przier prmendim: Punimet e instalimit
lidhen n t njjtn koh me furnizimin e materialeve dhe me shrbimin pr vendosjen e tyre.
Po ashtu, duhet br dallimi mes riparimit q ka karakterin e nj furnizimi shrbimi (malli q
riparohet e ruan cilsin e tij si objekt i prdorur edhe pse pr t kryer riparimin mund t
furnizohen n t njjtn koh edhe materiale, ndrkoh q rinovimi dhe prpunimi i nj malli
karakterizohen me krijimin e nj malli t ri dhe pr pasoj me nj furnizim malli t fabrikuar.
Shrbimi q merr pacienti n spital kur shkon pr tu diagnostikuar sht shrbim pr realizimin
e t cilit prdoren edhe materiale apo mallra spitalore, por ajo q sht vendimtare n kt rast,
sht konsulta, vizita e mjekut, trajtimi i pacientit, si nj furnizim shrbimi pasi ky sht edhe
qllimi i hospitalizimit.
Nga ana tjetr, tirazhi i fotografive q konsiston thjesht n printimin e skedarve q i
dorzohen klientit duke br ndoshta edhe ndonj prmirsim t standardizuar (dimensionet,
kontrolli i cilsis), konsiderohet si furnizim malli, ndryshe nga fotografit q bhen nga nj
profesionist i fushs, t cilat karakterizojn punn e fotografit pr t zgjedhur modelin, sugjeruar
pozicionin, etj. dhe jo thjesht nga printimi i fotove. Pra, realizimi i fotografive me an t
shkrepjeve t aparatit t fotografit, me krkes t klientit, do t konsiderohet si furnizim
shrbimi.
Po ashtu, do t konsiderohen si furnizime malli rastet e prodhimit dhe shitjes n nj numr t
madh kopjesh t artikujve tregtar si kartolinat e ndryshme, portretet e artistve apo t
personaliteteve, etj.
Nocioni i seris (p.sh. prodhimi n seri) shpesh bn dallimin mes furnizimit t mallrave dhe
furnizimit t shrbimeve pr operacionet q kryhen me filmat. Ashtu sikurse furnizimi i
standartsoftware, t cilt prodhohen n seri, sht furnizim malli ndrkoh q furnizimi i
software-ve t ndrtuar dhe konceptuar (prshtatur) sipas nevojave specifike dhe krkess s
klientit sht furnizim shrbimi.
Puna e krijimit dhe vendosjes s imazheve n nj suport publicitar ose manjetik, ose
prodhimi i nj software special (sipas porosis), jan nj furnizim shrbimi pr aq koh sa vlera e
15

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

shrbimit nuk mund t krahasohet n vlern e suportit t tij material, ose e shprehur ndryshe,
shrbimi nuk materializohet trsisht n produkt.
Prkundrazi, shitja e riprodhimeve n nj numr t madh kopjesh filmash konsiderohet si
furnizim malli, sepse pjesa e furnizimit t produktit seri tejkalon gjersisht vlern e shrbimit t
fotografimit dhe t tirazhit.
Neni 11 Furnizimi i mallit
1. Furnizimi i mallrave
Sipas nenit 7 pika 1 t ligjit, me furnizim malli kuptohet transferimi i s drejts pr t
disponuar si pronar nj mall t trupzuar. Ky prcaktim prjashton mallrat e patrupzuara duke i
konsideruar ato pr qllime t TVSH-s si furnizim shrbimi, bazuar n nenin 10 t ligjit. Pr
qllime t ligjit, pasuria e trupzuar sht pasuria e luajtshme ose e paluajtshme.
Transferimi i s drejts pr t gzuar dhe disponuar lirisht nj mall brenda kufijve t caktuar nga
ligji, prbn transferimin e pronsis, sipas s drejts civile n Republikn e Shqipris. Rasti me
i prgjithshm i transferimit t pronsis s mallit si nj mall i trupzuar sht shitja e tij. Nga
ana tjetr, transaksionet q kan t bjn me transferimin e pronsis s mallrave t luajtshme t
patrupzuara (transferimet e t drejtave, licencave, markave t prodhimit, etj.) konsiderohen si
furnizim shrbimi.
Gjithashtu pr qllime t ligjit, jan mallra t trupzuara t luajtshme energjia elektrike,
gazi, energjia pr ngrohje ose ftohje, dhe uji si i ngjashm me kto mallra pr nga mnyra e
disponimit ose shprndarjes.
2. Sipas nenit 7 t ligjit, konsiderohet furnizim malli, transferimi i pronsis s nj malli t
trupzuar q kryhet me urdhr ose sipas krkess s autoritetit publik. Pr shembull, kur bhet
nj shpronsim pr nevoja publike, kryer nga autoriteti publik kundrejt pagess, personi i
tatueshm q shpronsohet prfiton nj pages si kundrvler. Ky transaksion sht furnizim i
tatueshm malli. Nuk lind TVSH-ja kur furnizimi i mallit q shpronsohet sht furnizim i
prjashtuar nga TVSH-ja sipas prcaktimeve pr furnizimet e prjashtuara t bra n nenet 51,
53, 54, 55 dhe 56 ligjit, p.sh. shpronsimet kundrejt pagess s truallit ose ndrtess.
3. sht furnizim malli dorzimi i mallrave n baz t nj kontrate, ku parashikohet shitja me kste
e mallit, kalimi i pronsis i t cilit bhet me pagesn e kstit t fundit;
Kjo dispozit gjen zbatim n rastet e kontratave t shitjeve me kste ku transferimi i
pronsis parashikohet deri n pagesn e plot t mimit dhe t gjitha kontratave t shitjes q
prmbajn klauzoln e shitjes me rezerv t pronsis e q kan t njjtin efekt. Shitja me
rezerv e prons bazuar n Kodin Civil prcakton se kur mimi i shitjes paguhet me kste,
blersi e fiton pronsin e sendit me pagimin e kstit t fundit t mimit, duke marr prsipr
rreziqet q n astin e dorzimit. Kalimi me rezerv i pronsis me kushtin e siprm duhet t
pasqyrohet n kontrat.
Sipas dispozits s ligjit, elementi q shihet si prbrs i furnizimit t mallit sht dorzimi
material i mallit dhe jo transferimi i s drejts pr t zotruar nj mall si pronar.

16

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Kshtu edhe pse pronsia e mallit n nj shitje me kste fitohet normalisht nga disponuesi
apo ata q gzojn t drejtn, jo m von se pagesa e kstit t fundit, sipas nj kontrate q
prmban klauzoln e shitjes me rezerv t pronsis, furnizimi i mallit kryhet kur bhet dorzimi
i mallit dhe jo sipas ksteve t pagess dhe pavarsisht kalimit t pronsis.
Bazuar n nenin 8 t ligjit, furnizim malli konsiderohet gjithashtu furnizimi i pasuris s
trupzuar si p.sh:
i) T drejtat mbi pasurin e paluajtshme, t cilat i japin mbajtsit t drejtn pr ta
shfrytzuar pasurin, prve qiradhnies q sht furnizim shrbimi.
ii) T drejtat reale t cilat i japin atij q i gzon, t drejtn e prdorimit mbi pasurin e
paluajtshme; iii) T drejtat (aksione, interesa ose t ngjashme) q i japin mbajtsit t tyre
juridikisht ose
faktikisht, t drejtn e pronsis ose t posedimit t pasuris s paluajtshme ose t nj pjese t
saj, pasuri e cila sht e prjashtuar sipas grmave g dhe gj t nenit 53 t ligjit.
Sipas t drejts civile, kto t drejta kan t bjn me t drejta q pronari i nj pasurie t
paluajtshme i jep (dhuron) shfrytzuesit t pasuris, pr t shfrytzuar dhe fituar t mirat prej
pasuris s paluajtshme. Nj nga format e ksaj t drejte sht uzufrukti ose t drejta t tjera
reale si prcaktohen n t drejtn civile t Republiks s Shqipris, q i japin mbajtsit t
drejtn e shfrytzimit t pasuris s paluajtshme, ose aksionet e t drejta t ngjashme q i japin
mbajtsit ose juridikisht, ose faktikisht t drejtn e pronsis, ose t posedimit t pasuris s
paluajtshme, ose nj pjes t saj.
Kshtu bazuar n Kodin Civil, uzufrukti sht e drejta e nj personi (uzufruktari) pr t
gzuar nj send q sht n pronsi t nj tjetri, me detyrim q ta ruaj e ta mirmbaj at.
Uzufrukti mbi nj send t paluajtshm duhet t regjistrohet n regjistrat e pasurive t
paluajtshme. Uzufruktari gzon t drejtat e tjera reale q do ti gzonte vet pronari, prve
kufizimeve t parashikuara n aktin e krijimit t uzufruktit apo n ligjin prkats.
Neni 12 Furnizimi i shrbimit
Sipas nenit 2 t ligjit, TVSH zbatohet mbi furnizimet e shrbimit q kryhen kundrejt pagess
nga nj person i tatueshm q vepron si i till.
Me furnizime shrbimi sipas nenit 10 e 11 t ligjit kuptohen ato furnizime q nuk
konsiderohen si furnizime mallrash n kuptim t nenit 7, 8 dhe 9 t ligjit.
T till jan pr shembull transferimet (shitjet), koncesionet e mallrave t patrupzuara
(jomateriale); qiradhnia e mallrave t trupzuara dhe t patrupzuara; qiradhnia e mallrave t
paluajtshme; transportet dhe shrbimet dytsore; punimet n pasurit e paluajtshme, kryerja e
procesit t ndrtimit, mirmbajtjes, kryerja e operacioneve t realizuara nga ndrmjets q
veprojn n emr dhe pr llogari t dikujt tjetr; i punimeve studimore, krkimore dhe t
ekspertizs;
N mnyr t prgjithshme, jan furnizime shrbimi kryerja e t gjitha operacioneve q
lidhen me kontratat me an t s cilave nj person angazhohet t kryej me an t nj pagese t
prcaktuar apo shkmbimi me nj mall ose shrbim tjetr nj pun fardo, apo t ushtroj
aktivitete q sjellin prfitime t ndryshme, pavarsisht nse paguhet n form shprblimi,
zbritjeje, prqindje e caktuar, ose detyrimi reciprok; operacionet e ndrhyrjes q kryhen nga
prfaqsuesit apo nga shoqrit prfaqsuese q marrin komision pr ndrhyrjet e tyre n
17

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

operacionet e importeve; kur detyrohesh t mos bsh apo tolerosh nj akt apo nj situat;
operacionet, prfshir negocimin, n lidhje me valutat, kartmonedhat bankare dhe monedhat q
jan mjete pagese t ligjshme, me prjashtim t monedhave dhe kartmonedhave t koleksionit;
operacionet q lidhen me aksionet, pjesmarrjet e shoqris, obligacionet dhe titujt e tjer, me
prjashtim t titujve prfaqsues t mallrave dhe kuotat e interesit, posedimi i t cilave siguron
sipas t drejts apo faktit dhnien e pronsis apo gzimin e nj malli t paluajtshm, ose nj
pjese t nj malli t paluajtshm, etj.
Punimet e ndrtimit dhe t mirmbajtjes q kryhen gjat procesit t ndrtimit konsiderohen
gjithashtu furnizim shrbimi.
Nuk sht furnizim shrbimi si sht trajtuar n pikn 3 t nenit 4 t ktij udhzimi,
shrbimi i br nga nj i punsuar pr pundhnsin e tij pr arsye t punsimit sipas kushteve t
nj kontrate sipas Kodit t Puns.

Neni 13 Furnizimet e mallrave dhe shrbimeve t kryera kundrejt pagess


T prgjithshme

1. Furnizimi i mallit ose furnizimi i shrbimit konsiderohet i kryer kundrejt pagess, trsisht ose
pjesrisht, nse furnizuesi direkt apo indirekt merr apo ka t drejt t marr, pages n para a n
natyr pr at furnizim, si prej personit t furnizuar apo ndonj personi tjetr.
Kur nj person i tatueshm furnizon nj mall ose shrbim, ky furnizim konsiderohet i kryer
kundrejt pagess nse furnizuesi direkt prej personit t furnizuar, ose indirekt prej nj personi
tjetr q mbulon pagesn pr llogari t furnizimit ose t t furnizuarit, merr pages ose ka t
drejt t marr pages, pavarsisht nse kjo pages sht n para apo n natyr.
2. Gjithashtu bazuar n nenin 9 dhe 12, ligji vendos n fushn e zbatimit t TVSH-s duke i
prcaktuar si t tatueshme:
a) furnizimet e mallrave t kryera kundrejt pagess, nga nj person i tatueshm q vepron si
i till;
b) Furnizimet e shrbimeve t kryera kundrejt pagess, nga nj person i tatueshm q
vepron si i till.
Nj furnizim i kryer kundrejt pagess sht n fushn e zbatimit t TVSH-s, ka supozon
ekzistencn e nj kundrvlere, por gjithashtu edhe nj furnizim q konsiderohet i kryer kundrejt
pagess sipas prcaktimeve t nenit 9 dhe 12 t ligjit sht n fushn e zbatimit t TVSH-s.
Furnizimet e mallrave dhe furnizimet e shrbimeve si pjes e veprimtaris ekonomike, t
kryera kundrejt pagess jan t tatueshme me TVSH. Transaksione t kryera kundrejt pagess
kuptojn t gjith elementet q prfshihen n furnizim, kur blersi i mallit apo prfituesi i
shrbimit paguajn nj kundrvler, cilado qoft vlera ose natyra e saj (para, mall i furnizuar apo
shrbim i dhn, etj.).
3. Furnizim kundrejt pagess sht operacioni me an t t cilit vet personi i tatueshm me ose pa
ndrhyrjen e nj t treti, merr nj mall (furnizim malli) apo nj shrbim nga mallrat, elementet
18

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

apo mjetet q i prkasin dhe jan n prdorim t veprimtaris ekonomike t vet personit t
tatueshm (furnizim shrbimi), pr:
i. Qllim privat t tij ose t stafit t tij, pr qllime t ndryshme nga ato t veprimtaris s
tij ekonomike, ii. E kalon pr prdorim privat kur nuk kryen m veprimtari
ekonomike (pr tu regjistruar);
iii. Shrbimet jepen pa pages pr nevoja personale ose t stafit ose pr qllime t ndryshme
nga ato t biznesit t tij.
Furnizimet sipas t cilave personi i tatueshm i trajton mallrat ose shrbimet e biznesit jo pr
ti prdorur pr qllimet e veprimtaris njihen si prdorim privat i mallrave ose shrbimeve t
veprimtaris dhe konsiderohen furnizime kundrejt pagess pr qllime t TVSH-s.
4. Furnizim kundrejt pagess zbatohet gjithashtu pr operacionin me an t t cilit personi i
tatueshm me ose pa ndrhyrjen e nj t treti, merr nj mall (furnizim malli) apo nj shrbim nga
mallrat, elementet apo mjetet q i prkasin dhe jan n prdorim t veprimtaris ekonomike t
personit t tatueshm (furnizim shrbimi), pr ti prdorur pr qllime t nj veprimtarie jo m
t drejt t plot zbritjeje t TVSH-s, n rastin kur e drejta e zbritjes mbi kt mall ose shrbim,
nse do t blihej nga nj prson tjetr i tatueshm, nuk do t ushtrohej.
5. Vetfurnizimi
Bn prjashtim nga ky rregull, veprimi me an t t cilit personi i tatueshm me ose pa
ndrhyrjen e nj t treti, merr nj mall (furnizim malli) apo nj shrbim nga mallrat, elementet
apo mjetet q i prkasin dhe jan n prdorim t veprimtaris ekonomike t personit t tatueshm
(furnizim shrbimi), pr ti prdorur pr qllime t veprimtaris s tij ekonomike t tatueshme.
Bazuar n nenin 15 t ligjit, n kt rast, personi i tatueshm konsiderohet se ka kryer nj
vetfurnizim t mallrave dhe shrbimeve me kushtin q kto mallra e shrbime t prdoren pr
qllime t veprimtaris ekonomike t tatueshme, jo t prjashtuar t personit t tatueshm.
Personi i tatueshm prdor pr nevoja t biznesit t tij nj mall t prodhuar, nxjerr,
prpunuar, bler, importuar ose shrbime t kryera n kuadr dhe pr qllime t veprimtaris s
tij ekonomike t tatueshme.
Personi i tatueshm i furnizon dhe gjithashtu i trajton kto mallra ose shrbime si furnizime
t marra prej tij, pr qllime t veprimtaris ekonomike t tatueshme, duke aplikuar
zbritshmrin e TVSH-s, n prputhje me dispozitat e ktij ligji.
Pr kt, personi i tatueshm lshon nj fatur pr furnizimin si furnizues i mallit ose
shrbimit dhe n t njjtn koh si blers i ktij furnizimi pr nevoja t biznesit t tatueshm.
a) Kujdes n rastin kur personi i tatueshm, merr nj mall t biznesit t tij ose e prdor
mallin pr qllime t furnizimeve t prjashtuara (pa t drejt t zbritjes s TVSH-s) q ai kryen
n kuadr t veprimtaris s tij, kur ky mall ka pasur t drejt t plot ose t pjesshme t zbritjes
s TVSH-s n momentin e blerjes, ky person nuk kryen vetfurnizim t mallit, por nj furnizim
kundrejt pagess pasi malli do t prdoret pr nj veprimtari t prjashtuar nga TVSH-ja.
b) Gjithashtu konsiderohet furnizim kundrejt pagess furnizimi i nj shrbimi nga personi i
tatueshm pr qllime t veprimtaris s tij ekonomike, n rastin kur ky shrbim po ti furnizohej
nga nj person tjetr i tatueshm, TVSH-ja e furnizimit nuk do t ishte trsisht e zbritshme.

19

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Pr Shembull: Kur shoqrit e ndrtimit t licencuara profesionalisht, do t ndrtojn


objekte pr qllim prdorimi n funksion t aktivitetit t tyre t tatueshm (jo pr furnizime t
prjashtuara) kemi t bjm me vetfurnizim t ndrtesave. Pr do muaj, shoqria ndrtuese
prpilon situacionin e punimeve t kryera. Bashkngjitur do situacioni mujor, do t jet
detyrimisht edhe fatura tatimore. Personi i tatueshm sht i detyruar t llogaris TVSH-n do
muaj kalendarik. Fatura tatimore e prpiluar si m sipr, regjistrohet njkohsisht n librin e
blerjeve dhe t shitjeve t shoqris . Nj vetfurnizim i till duhet t jet objekt i TVSH-s.
Vetfurnizimi zbatohet vetm n rastin kur kemi t bjm me nj furnizim t tatueshm dhe
pr qllime prdorimi t veprimtaris s tatueshme.
TVSH-ja sht e zbritshme pjesrisht apo trsisht n varsi t qllimit t prdorimit pr nj
veprimtari t tatueshme t ndrmarrjes, prve rastit kur malli prjashtohet nga e drejta e zbritjes
pr shkak t natyrs apo prdorimit t tij n kt furnizim pr nevoja t ndryshme nga ato t
veprimtaris ekonomike (prdorimi i tij pr nevoja t ndryshme nga ato t veprimtaris
ekonomike ka ndodhur q n blerje t mallit) ose kur prdoret pr nj aktivitet t prjashtuar.
I till sht rasti kur TVSH-ja n blerjen e autoveturs nuk sht e lejuar t zbritet sipas ligjit
dhe pr sa TVSH-ja nuk sht zbritur q n momentin e blerjes s autoveturs, ather nuk
prbn rndsi qllimi i prdorimit t saj, pra nse do t prdoret pr veprimtarin e zbritshme
pjesrisht apo trsisht.
6. Furnizimi i mallrave t prdorura pr nevoja t ndryshme nga ato t aktivitetit ekonomik
Furnizimi i mallrave t prdorura pr nevoja t ndryshme nga ato t aktivitetit ekonomik jan t
tatueshme me TVSH edhe nse ndrmarrja i ka prodhuar apo ndrtuar vet ato, ose i ka bler dhe
i ka furnizuar n at gjendje, n rastin kur TVSH ja n blerjen apo importimin e ktyre mallrave
ose t mallrave dhe shrbimeve t prdorura pr prodhimin e tyre sht zbritur trsisht apo
pjesrisht gjat blerjes apo importimit.
Kur nj mall apo nj shrbim i bler nga ndrmarrja ose i krijuar me mjetet e ndrmarrjes
prdoret pr nevoja t ndryshme nga ato t ndrmarrjes, por TVSH e paguar n blerje pr mallrat
ose mjetet nuk sht i zbritshm, pr pasoj nuk do t konsiderohet si furnizim kundrejt pagess.
N t kundrt, furnizimi sht i tatueshm nse kto mallra dhe shrbime, gjat blerjes apo
importimit t tyre, ishin caktuar pr realizimin e operacioneve me t drejt zbritje, edhe nse
zbritja ka qen totale apo e pjesshme pavarsisht nse sht kryer efektivisht apo jo.
Shembull: Nj prodhues apo shits televizorsh ose makinerish transferon pa pages tek nj
klient, furnizues apo nj punonjs i stafit t tij nj televizor apo makineri t marr nga stoku,
ather jemi n kushtet e nj furnizimi kundrejt pagess.
Konsiderohet furnizim shrbimi kundrejt pagess edhe n rastin kur nuk i transferon dhe as i
prjashton nga stoqet n bilanc, por tua l ti prdorin pa pages (vetm pr nj periudh t
shkurtr kohore q prkon me provn apo demonstrimin e tyre).
Shembull: Nj ndrtues ndrtesash i cili ka ndrtuar nj ndrtes pjesrisht pr ta shitur dhe
pjesrisht e jep me qira t tatueshm. Ky ndrtues rezervon t drejtn e prdorimit t nj
20

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

ambienti apo nj pjes t ndrtess pr qllime t ndryshme nga ato t shitjes (banim personal,
strehim pa pages pr stafin e tij). Megjithat, theksohet se pr sa ai e prdor ambientin pr
realizimin e operacioneve t tatueshme (qiradhnie pr shembull), prdorimi prej tij i
ambienteve ose i stafit t tij pr strehim, konsiderohet furnizim kundrejt pagess dhe si i till
tatohet me TVSH.
7. Mbyllja e veprimtaris ekonomike t tatueshme
Mbyllja e veprimtaris ekonomike dallohet nga transferimi i veprimtaris ekonomike.
Transferimi i ndrmarrjes prmban transferimin e saj kundrejt pagess apo pa pages, me
vazhdimsi t veprimtaris. N t kundrt, me mbyllje t veprimtaris kuptohet n mnyr t
prgjithshme braktisja, prfundimi i trsis s aktivitetit industrial apo tregtar pr shkak t
mbylljes prfundimtare t ndrmarrjes, ose nga ndarja e shoqris n mnyr vullnetare, ose n
kuadrin e nj procedure gjyqsore. N parim, mbyllja e veprimtaris, fillon nga data kur personi i
tatueshm nuk kryen m aktivitet, nuk tregton mallra ,etj.
P.sh. nj ndrmarrje, objektivi i t cils sht shitja e mallrave, duhet t konsiderohet sikur e
ka mbyllur aktivitetin e saj jo m von se data n t ciln ajo ka shitur trsin e stoqeve t
mallrave.
Mallrat pr investim (aktivet) gjendje n datn e mbylljes s aktivitetit jan objekt i
rregullimeve t TVSH-s s zbritshme nse nuk jan shitur.
Megjithat, pr qllime t TVSH-s konsiderohet se mbyllja e aktivitetit ndodh n datn kur
stoqet (inventari) jan transferuar (shitur), ose n datn kur t gjitha mallrat kapitale t luajtshme
jan transferuar (shitur) apo jan nxjerr jasht prdorimit nse kjo procedur ka qen e
nevojshme t zbatohej.
Mallrat e luajtshme t investimit gjendje, t cilat kalojn pr prdorim privat gjat mbylljes
s aktivitetit t personit t tatueshm, jan objekt i rregullimit t TVSH-s s zbritur m par,
nse kto mallra kan pasur t drejt zbritje t plot apo t pjesshme t TVSH-s. Mallrat e
paluajtshme jan objekt i rregullimit t TVSH-s s zbritur m par gjithashtu.
8. Furnizimi kundrejt pagess i mallrave q prdoren pr nj sektor aktiviteti t prjashtuar,
pa t drejt zbritje t TVSH-s
Ky rast i aplikimit t TVSH-s si nj furnizim kundrejt pagess, prfshin trsin e mallrave
t luajtshme ose t paluajtshme. Personat e tatueshm q kryejn veprimtarin e tyre n sektor
t tatueshm dhe sektor t prjashtuar pa t drejt zbritje, duhet q n rastin e ndryshimit t
prdorimit t nj malli q ka pasur t drejt zbritje t plot apo t pjesshme t TVSH-s gjat
blerjes apo prdorimit t tij t mparshm, tia nnshtroj TVSH-n prdorimin e ktij malli n
sektorin e prjashtuar pa t drejt zbritje t TVSH-s. TVSH-ja pr kt rast sht e pazbritshme.
N kt rast, kur kemi ndryshim t prdorimit t nj malli n kuadr t veprimtaris s
personit t tatueshm, nga nj veprimtari e tatueshme e tij me t drejt t zbritjes s TVSH-s,
ose pjesrisht e till (zbritje e pjesshme), n nj veprimtari t prjashtuar pa t drejt t zbritjes
s TVSH-s, n momentin kur ndodh ndryshimi i prdorimit t mallit n kuadr t veprimtaris,
21

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

pr tia nnshtruar kt transaksion TVSH-s, bazuar n nenin 9 t ligjit, zbatohet rregullimi i


TVSH-s s zbritshme si prcaktohet n kt udhzim.
Gjithashtu, mallrat stok q jan objekt i nj ndryshimi n prdorimin e tyre (kalimi n asete
t veprimtaris) n kuadrin e t njjtit aktivitet apo n kuadrin e prdorimit n sektor t tjer t
aktivitetit t shoqris, jan objekt i aplikimit t TVSH-s si furnizim kundrejt pagess, por me t
drejt t zbritjes s TVSH-s nse kto mallra prdoren pr t njjtn veprimtari t tatueshme,
dhe pa t drejt zbritje t TVSH-s n rastin kur prdoren pr nj veprimtari t prjashtuar nga
TVSH-ja. N kt rast kryhet furnizim kundrejt pagess si prcaktohet n nenin 9 t ligjit.
Neni 14 Furnizimi i mallrave kundrejt pagess
N zbatim t nenit 9 t ligjit parashikohet se tatohen me TVSH veprimet e mposhtme q
ngjasojn, sipas rastit, me furnizime malli apo furnizime shrbimi t kryera kundrejt pagess.
Ngjasojn me furnizime malli t kryera kundrejt pagess rastet kur:
1. Sipas piks 2/a t nenit 9, nj personi i tatueshm merr mallra q jan pjes e pasuris s
ndrmarrjes, pr qllim privat t tij apo t stafit t tij ose i transferon ato pa pages, duke i
prdorur prgjithsisht pr qllime t ndryshme nga ato t veprimtaris s tij ekonomike n qoft
se ka zbritur trsisht apo pjesrisht TVSH n blerje t ktij malli apo elementeve q prbjn
mallin.
Nocioni nevoja t ndryshme nga ato t veprimtaris ekonomike i prkufizon kto nevoja si
nevojat e drejtuesve apo stafit t ndrmarrjes apo dhe t tretve. Pra, ato nuk furnizohen ose nuk
kryhen pr nevojat e aktivitetit ekonomik.
2. Sipas piks 2/b t nenit 9 t ligjit, n rastin kur nj person i tatueshm prfundon veprimtarin e
tij ekonomike, t gjitha mallrat n pronsi t personit t tatueshm apo t personave q gzojn t
drejtn, n qoft se sht zbritur trsisht apo pjesrisht TVSH-ja n blerje t mallrave apo n
prdorimin e tyre n prputhje me paragrafin e dyt.
N rastin e mbylljes s nj veprimtarie mallrat inventar, t luajtshme dhe t paluajtshme q
personi i tatueshm disponon pr t cilat sht zbritur trsisht ose pjesrisht TVSH-ja n blerje
do t konsiderohen furnizime kundrejt pagess.
N kt rast mallrat inventar (q jan pr tu shitur) do t konsiderohen si furnizim kundrejt
pagess, ndrsa pr mjetet aktive t luajtshme ose t paluajtshme t pa shitura do t bhet
rregullimi i zbritjes s TVSH-s n prputhje me afatin e prdorimit t ktyre aktiveve pr
qllime t veprimtaris. Rregullimi bhet pr afatin 5 vjet pr aktivet e luajtshme dhe 10 vjet pr
aktivet e paluajtshme n prputhje me rregullat e prcaktuara n kt udhzim.
3. Sipas piks 2/c t nenit 9 t ligjit nj person i tatueshm prdor pr nevojat e ndrmarrjes s tij
nj mall t prodhuar, t nxjerr, t prpunuar, t bler, t importuar n kuadrin e aktivitetit t tij
dhe kur blerja e ktij malli tek nj person tjetr i tatueshm, e kryer n momentin e prdorimit t
tij pr nevojat e ndrmarrjes, nuk do t kishte t drejt t plot zbritje sepse e drejta e zbritjes
mbi kt mall prbn objekt prjashtimi, kufizimi apo mund t jet objekt rregullimi; kjo

22

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

dispozit zbatohet edhe n rastet kur mallrat prdoren pr operacione jasht fushs s zbatimit t
TVSH-s.
Shembull: Nj shoqri e cila tregton karburant, pr nevoja t mjeteve t ndrmarrjes s vet
ksaj shoqri i nevojiten 500 litra karburant gazoil n nj muaj pr ti prdorur pr autoveturat
e shoqris q ka n dispozicion. Sasia e karburantit t prdorur prej 500 litra gjat nj periudhe
tatimore pr nevojat e autoveturave t shoqris do t trajtohet si furnizim kundrejt pagess i
tatueshm me TVSH, pr sa e drejta e zbritjes s TVSH-s mbi karburantin e prdorur pr
autoveturat, sht objekt kufizimi sipas ligjit.
4. Sipas piks 2/ t nenit 9 t ligjit nj person i tatueshm prdor nj mall n nj sektor aktiviteti t
prjashtuar pa t drejt zbritje, n rastin kur ky mall ka pasur t drejt t plot ose t pjesshme
zbritje t TVSH-s n momentin e blerjes apo prdorimit t tij n prputhje me paragrafin m
sipr.
Shembull: Nj person i tatueshm q tregton bojra pr lyerje pr t cilat e ka zbritur
TVSHn n blerje, ndrkoh ka edhe nj ambient t cilin e lshon me qira si furnizim t
prjashtuar. Personi i tatueshm nj sasi boje prej bojrave q tregton, e prdor pr lyerjen e
ambienteve q lshon me qira. Pra prdorimi i bojrave prej tij sht br pr nj sektor
aktiviteti t prjashtuar nga TVSH-ja pa t drejt zbritje t TVSH-s, kshtu furnizimi i bojrave
do t konsiderohet furnizim kundrejt pagess i tatueshm me TVSH.
N secilin nga rastet e msiprme (1 deri 4), si parashikohet n shkronjat a, b, c, ,
t piks 2, t nenit 9 t ligjit, bazuar n nenin 38 pika 1 t ligjit, vlera e tatueshme e furnizimit
prbhet prej mimit t blerjes s ktyre mallrave apo t mallrave t ngjashme ose, n munges
t mimit t blerjes, nga vlera e kostos, e prcaktuar n momentin, n t cilin kryhen veprimet e
prdorimit, disponimit apo mbajtjes.
Neni 15 Furnizime shrbimi kundrejt pagess
Furnizimi kundrejt pagess i shrbimeve sht veprimi me an t t cilit nj person merr nj
furnizim shrbimi t tatueshm nga mallrat, elementet apo mjetet q i prkasin pasuris s
ndrmarrjes. Ky person mund t prdor edhe t trett pr kryerjen e plot apo t pjesshme t
furnizimit.
Ngjasojn me furnizime shrbimi t kryera kundrejt pagess rastet kur:
1. Sipas piks 2/a t nenit 12 t ligjit, prdorimi pr qllime private i nj malli q bn pjes n
pasurin e ndrmarrjes, nga personi i tatueshm apo stafi i tij, apo prgjithsisht pr qllime t
ndryshme nga ato t veprimtaris s tij ekonomike, n qoft se ky mall ka qen objekt i nj
zbritje t plot apo t pjesshme t TVSH-s.
Shembull: Nj shoqri transporti mallrash, nj kamion t shoqris s saj pr t cilin ka
zbritur TVSH-n n blerje e v n dispozicion t administratorit ose financieres s shoqris pr
23

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

transportimin e mallrave personale t shtpis. N kt rast ky shrbim transporti duke prdorur


mallin(pasurin) e ndrmarrjes konsiderohet si furnizim shrbimi kundrejt pagess.
2. Sipas piks 2/b t nenit 12 t ligjit, furnizimi i shrbimeve t kryera pa pages nga nj person i
tatueshm pr nevojat e tij personale apo t stafit t tij, apo prgjithsisht pr qllime t
ndryshme nga ato t veprimtaris s tij ekonomike.
Shembull: Nj person i tatueshm arkitekt i bn dizenjimin e shtpis djalit t vet pa pages.
N kt rast arkitekti kryen nj furnizim kundrejt pagess.
Shembull: Nj shoqri pastrimi, person i tatueshm njher n jav v n dispozicion nj
punonjs pastrues t shoqris pr t pastruar shtpin e Drejtorit t Financs. N kt rast
kryen nj furnizim shrbimi kundrejt pagess.
N secilin nga rastet e msiprme, n rastin e furnizimit t shrbimit, t parashikuar n
shkronjat a dhe b, t piks 2, t nenit 12, t ligjit, bazuar n nenin 38 pika 2 t ligjit, vlera e
tatueshme prbhet nga kostoja e plot e shpenzuar nga personi i tatueshm pr kryerjen e
shrbimeve.
3. Sipas nenit 12, pika 2 shkronja c) furnizimi i shrbimeve nga nj person i tatueshm, pr qllime
t veprimtaris s tij ekonomike, n rastin kur TVSH-ja pr furnizimin e ktij shrbimi, po t
ishte kryer prej nj personi tjetr t tatueshm, nuk do t ishte trsisht e zbritshme.
Pr rastin e ktij furnizimi shrbimi, t kryera nga personi i tatueshm pr nevojat e biznesit
s vet, sipas nenit 38/3,vlera e tatueshme do t jet vlera e tregut e shrbimit t furnizuar.
Shembull: Nj person i tatueshm, shoqri q jep shrbime inxhinierie, arkitekturore, desing,
et.,j projekton t zgjeroj veprimtarin e saj edhe me nj shkoll universitare t arkitekturs dhe
nj pjes pr zyrat e saj t projektimit.
Shoqria bn projektimin e ambienteve t universitetit dhe kryen kshtu nj furnizim kundrejt
pagess, vlera e tatueshme e t cilit sht vlera e tregut e shrbimit t projektimit. Nse ky
shrbim do t ishte kryer prej nj personi tjetr t tatueshm pr shoqrin nuk do t ishte
trsisht i zbritshm n varsi t qllimit t prdorimit pjesrisht si shkoll (furnizime t
prjashtuara) dhe pjesrisht pr zyra pr furnizim t tatueshm.
Neni 16 Prcaktimi i dhuratave me vler t vogl dhe mostrave (kampioneve)
Bazuar n pikn 3 dhe 4 t nenit 9 t ligjit nuk konsiderohen si furnizim kundrejt pagess rastet
kur nj person i tatueshm prdor, shfrytzon mallra t biznesit si dhurata me vler t vogl apo
mostra (kampione).
1. Pr qllime t aplikimit t dispozits s parashikuar, mostr (kampion) konsiderohen ato objekte
t lidhura drejtprdrejt me kryerjen e aktiviteteve t personave t tatueshm, q i ofrohen
konsumatorve, klientve t zakonshm apo atyre potencial dhe nuk jan pr qllime shitje. Kto
objekte nuk jan pr qllime shitje ose nuk shiten pasi kan trajtn q pamundson shitjen e tyre.
24

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Mallrat q jepen si mostra biznesi duhet t jen t shenjzuara si t tilla dhe duhet ta ken trajtn
ose paketimin ndryshe krahasuar me mallrat (objektet) t cilat kan pr qllim shitjen.
2. Pr qllime t aplikimit t dispozits s parashikuar, dhurat me vler t vogl, konsiderohet nj
mall me vler individuale t tregut m t vogl se 2.000 lek, q shprndahet pa pages pr
qllim t zgjerimit, publicitetit dhe promovimit t veprimtaris ekonomike t personit t
tatueshm, t ciln personi i tatueshm ia jep konsumatorve t rregullt ose konsumatorve
potencial.
N rastin kur dhuratat jan nga mallrat e biznesit ky rregull lejohet t zbatohet vetm pr nj
objekt pr t njjtin prfitues dhe vetm nj her n vit, pavarsisht vlers s mallit, por jo m
shum se vlera e prcaktuar. Duhet t provohet qartsisht nga ana e personit t tatueshm q nj
dhurat me vler nn 2,000 lek sht prfituar vetm pr nj objekt, njher t vetme nga i njjti
klient prgjat nj viti.
Gjithashtu mallra dhurat me vler t vogl konsiderohen mallrat e prdorura si artikujt
publicitar dhe promocional t veprimtaris ekonomike, me vlera t vogla pr njsi dhe q
publikojn nj logo a emr t personit t tatueshm
3. Si parim kur mallrat merren apo prdoren nga ndrmarrja konsiderohen si furnizim kundrejt
pagess t tatueshme me TVSH. Brenda ksaj kategorie prfshihen pikrisht mallrat q merren
pr qllime private dhe nuk prdoren pr realizimin e transaksioneve t tatueshme nga
ndrmarrja ose kur kto mallra nuk prdoren pr nevojat e shfrytzimit t saj.
Megjithat, bazuar n nenin 9 t ligjit parashikohet nj prjashtim nga parimi, pr mallrat me
vler prdorimi si mostra (kampione) dhe dhuratave me vler t vogl q merren, prdoren ose
shprndahen pa pages pr nevojat e veprimtaris ekonomike.
Marrja e nj malli me vler t vogl t transferuar pa pages nga mallrat e ndrmarrjes nuk
sht furnizim kundrejt pagess n kuptim t ligjit dhe nuk krkohet t zbatohet TVSH nse
plotsohen t dy kushtet e mposhtme njkohsisht:
1. Prdorimi kryhet pr nevojat e veprimtaris ekonomike.
2. Prdorimi lidhet me nj mostr (kampion) ose me nj objekt me vler t vogl
Gjat blerjes, importim ose prodhimit t ktij malli, t drejtat e zbritjes s TVSH-s s mallit
jan ushtruar sipas kritereve t s drejts s zbritjes.
Nse dy kushtet e msiprme nuk plotsohen, pavarsisht vlers s mallit q mund t jet
nn vlern e prcaktuar n pikn 2 t ktij neni, furnizimi konsiderohet i kryer kundrejt pagess.
Shembull: Furnizimi duhet ti nnshtrohet TVSH-s kur malli q merret pa pages nga
inventari i ndrmarrjes, ndonse n vler t vogl p.sh. 1000 lek, prdoret pr nevojat private t
drejtuesve t ndrmarrjes dhe jo pr nevojat e veprimtaris ekonomike.
N zbatim t parimeve t s drejts s zbritjes s TVSH-s nuk lejohet zbritja e TVSH-s pr
blerjet e mallrave ose prodhimin e mallrave t caktuara t destinuara pr tu transferuar pa
pages, prve se pr mostrat (kampione), ose pr mallra me vler t vogl t prcaktuara sipas
piks 2 t ktij neni.

25

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shembull: Nj tregtar televizorsh, pr t promovuar nj produkt t ri blen radio dor me


vler 3000 lek (m e madhe se 2000 lek, vlera maksimale e lejuar) dhe i dhuron ato pa pages.
N kt rast kto mallra konsiderohen furnizim kundrejt pagess pr sa ato mallra jan nj
produkt i ri i prshtatshm pr rishitje dhe nuk sht bler me qllim pr ti shrbyer
veprimtaris t tatueshme t shitjes s televizorve.
Shembull: Nj ndrmarrje i ofron nj mall dhurat nj klienti t saj t rregullt. N kt rast,
paraqiten dy situata:
i. malli q i dhurohet klientit nuk bn pjes n rastin prjashtues t parashikuar, Nse nuk
plotsohen t dy kushtet sipas piks 3 t ktij neni dhe n kt rast kemi nj furnizm kundrejt
pagess t tatueshm me TVSH.
ii. malli q i dhurohet klientit bn pjes n rastin prjashtues si sht parashikuar m
sipr
pasi plotsohen t dy kushtet (vlera totale e mallit sht nn 2000 lek dhe dhurohet si nj klient i
rregullt, si dhe pr t promovuar mallin e ri t sezonit/ vetm nj her n vit), dhe n kt rast
nuk kryhet furnizim kundrejt pagess edhe pse TVSH-ja e mallit sht zbritur n momentin e
blerjes s tij nga personi i tatueshm.
Neni 17 Qiraja financiare, rregulla pr tu zbatuar
1. Kontrata e qiras financiare ose leasing sht nj kontrat q analizohet si nj qiradhnie pr
klientin ose qiramarrsin, t cilit i jepet nj mundsi e thjesht blerjeje duke paguar nj mim t
miratuar, i cili merr n konsiderat, t paktn pjesrisht, pagesat e kryera n formn e pagesave
periodike.
Ky operacion konsiderohet si qiradhnie q ndiqet nga shitja dhe pronari mund t mos jet
domosdoshmrish ish- qiramarrsi.
Bazuar n ligjin nr 9396, dat 12.05.2005 Pr qiran financiare, nprmjet nj kontrate t
"Qiras financiare" krijohet nj marrdhnie juridike, sipas s cils qiradhnsi i blen furnizuesit
nj send t przgjedhur nga qiramarrsi pran furnizuesit dhe ia jep at qiramarrsit pr ta
prdorur pr nj afat t caktuar, kundrejt nj mimi t caktuar n kontrat dhe, me mbarimin e
afatit t kontrats, qiramarrsi mund ta blej sendin, t vazhdoj ta mbaj me qira pr nj afat
tjetr ose t'ia kthej at qiradhnsit.
2. Palt n qiran financiare jan qiradhnsi, qiramarrsi dhe furnizuesi, ku "Qiradhnsi" i cili
sht personi juridik q ka dhe ruan t drejtn e pronsis mbi mallin dhe q i jep qiramarrsit
(individ, person fizik ose juridik) t drejtn t mbaj dhe t prdor sendin gjat afatit t
kontrats s qiras, sipas kushteve t prcaktuara n kontrat.
Qiramarrsi mund t fitoj t drejtn e pronsis pasi ka mbajtur n prdorim sendin gjat
afatit t kontrats s qiras dhe pasi ka shlyer t gjitha pagesat e qiras dhe mimin prfundimtar
t blerjes, i cili sht shuma e paracaktuar, q qiramarrsi paguan pas mbarimit t afatit t
kontrats s qiras, kur ose nse vendos ta blej sendin.
Furnizuesi, person fizik ose juridik, n baz t kontrats s furnizimit, q lidh me
qiradhnsin pr sendin e przgjedhur nga qiramarrsi, n prputhje me prcaktimet e

26

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

qiramarrsit dhe me kushtet e miratuara prej tij, me an t s cils qiradhnsi fiton t drejtn e
pronsis mbi at send, i shet qiradhnsit sendin q i jepet me qira qiramarrsit.
Bazuar n nenin7 t ligjit furnizimi i mallit (sendit) i kryer nga furnizuesi pr qiradhnsin
sipas kontrats s furnizimit sht furnizim malli. Furnizuesi lshon fatur tatimore me TVSH
20% pr furnizimin dhe TVSH lind mbi vlern e mallit.
3. Qiradhnsi qoft ky institucion financiar ose bank, ose jo, kur lejohet t kryej veprimtari t
qiras financiare, sipas krkesave t legjislacionit t fushs do t zbatoj rregullat si prcaktohet
n vijim:
3.1Qiradhnsi, nprmjet nj kontrate t qiras financiare, q lidhet ndrmjet tij dhe qiramarrsit i
jep me qira financiare sendin qiramarrsit. Sipas ksaj kontrate prcaktohet afati i prdorimit t
sendit, prkundrejt pagesave periodike, shuma e t cilave sht sa vlera reale n treg e sendit, por
q mbulon investimin e qiradhnsit dhe siguron nj fitim mbi investimin.
3.2Qiradhnsi e regjistron faturn e lshuar nga furnizuesi si blerje me TVSH duke e regjistruar
prkatsisht n librin e blerjes dhe ka t drejt t zbres TVSH-n e shnuar n fatur.
3.3N prputhje me afatin e prcaktuar t qiras financiare, qiradhnsi i dorzon mallin
qiramarrsit dhe pr do periudh mujore i faturon qiramarrsit pagesat e qiras. Pagesat e qiras
ashtu si prcaktohet n legjislacionin e fushs jan pagesat periodike, q bn qiramarrsi gjat
afatit t kontrats s qiras financiare, sipas kushteve t prcaktuara n t. Qiraja sht n form
pagesash, t cilat prllogariten duke vlersuar edhe normn e amortizimit t sendit, t nj pjese
ose t pjesve thelbsore t tij.
3.4Vlera e tatueshme q shnohet n faturn tatimore me TVSH sht sa vlera e pagess periodike t
qiras, prve interesit, me TVSH 20%. Faturat regjistrohen nga qiradhnsi n librin e shitjes
dhe deklarohen si shitje t tatueshme, sipas periudhave tatimore q i takojn.
3.5Qiramarrsi, kur sht person i tatueshm q i nnshtrohet regjimit normal t TVSHs ushtron t
drejtn t zbres TVSH-n e shnuar n faturn e qiras financiare n prputhje me parashikimet
e kapitullit X t ligjit pr sa i prket zbritshmris s TVSH-s.
3.6N fund t periudhs s kontrats, nse qiramarrsi do t ushtroj mundsin e blerjes s mallit t
prcaktuar n t, qiradhnsi lshon pr t nj fatur prfundimtare me vler t tatueshme pr
vlern shtes q duhet t paguaj si sht prcaktuar n kontrat nse ushtron t drejtn e blerjes
s mallit.
E njjta procedur si m sipr kryhet n rastin kur qiradhnsi e prodhon vet mallin, me
ndryshimin q prjashtohet nga skema roli i furnizuesit.
Edhe kur qiradhnsi sht nj bank ose institucion financiar q kryen edhe aktivitetin e
qiras financiare prve se duhet ta ushtoj kt veprimtari n prputhje me krkesat e
legjislacionit pr qiran financiare duhet t zbatoj rregullat pr aplikimin e TVSH-s sipas piks
3 t ktij neni.
4. Aktiviteti i qiras financiare sht i tatueshm pr TVSH-n, pavarsisht nga cilsia e
personit t tatueshm q e kryen kt aktivitet. Nse banka ose nj institucion financiar kryen
aktivitetin e qiras financiare, ather kryen furnizime t tatueshme pr TVSH-n dhe ka t
drejt t zbres TVSH-n e aplikuar prej furnizuesit pr blerjen e mallit objekt i qiras financiare
dhe t llogaris TVSH-n pr pagesat periodike t qiras financiare t llogaritura pr do muaj
pr qiramarrsin prve interesit.
27

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

do pages e arktuar ose vler e faturuar nga qiradhnsi pr qiramarrsin mbi baza mujore,
prtej vlers s pagesave periodike t qiras n kuadr t kontrats s qiras financiare,
konsiderohet element i vlers s tatueshme t pagesave pr furnizimin e qiras financiare dhe si
element prbrs i vlers s tatueshme t furnizimit t qiras financiare sht e tatueshme me
TVSH 20%, prve interesit.
Furnizimi i qiras financiare sht furnizim i tatueshm pr TVSH-n kur objekti i qiras
financiare sht nj mall, i cili nse do t blihej ose do t vihej n dispozicion t qiramarrsit n
kushte normale do t ishte i tatueshm me TVSH, jo i prjashtuar.
Faturat e blerjes dhe shitjes prkatsisht regjistrohen n librin e blerjes dhe shitjes dhe
deklarohen n periudhn prkatse n deklaratn e TVSH-s.
Nse aktiviteti i qiras financiare kryhet nga nj bank, prve veprimtaris s qiras
financiare, banka n t njjtn koh kryen edhe veprimtarin e saj si bank, t prjashtuar nga
TVSH sipas prcaktimeve t nenit 53 t ligjit. E drejta pr t zbritur TVSH-n ushtrohet n
prputhje me kapitullin X t ligjit dhe me kt udhzim
Neni 18 Dhnia n prdorim e aktiveve t veprimtaris
1. N rastet kur nj person i tatueshm, i cili tregton mallra i jep klientit t tij n prdorim,
pa pages, aktive t qndrueshme t trupzuara pjes e veprimtaris s tij, me qllim mbajtjen,
ruajtjen me qllim tregtimi t mallrave q ai furnizon, (frigorifer, banak frigoriferik dhe t
tjera t ksaj natyre) trajtimi i TVSH-s do t jet si m posht:
i. N rast se klienti, t cilit i sht dhn n prdorim aktivi nga furnizuesi i tij, paguan t
njjtin mim si edhe nj klient, i cili thjesht blen mallra pa marr n prdorim aktive t ksaj
natyre, ather nuk llogaritet TVSH mbi dhnien n prdorim t aktiveve.
ii. N rast se klienti, t cilit i sht dhn aktivi n prdorim nga furnizuesi i tij, paguan nj
vler m t madhe pr mallrat e furnizuara nga ky i fundit se nj klient i cili thjesht blen mallra,
ather llogaritet TVSH, me shkall tatimore 20%, mbi diferencn e mimit. Kjo diferenc
konsiderohet si vler e dhnies n prdorim t aktivit. Ky parim zbatohet vetm aty ku nuk ka
detyrim pr blersin pr t br nj pages n para ose n natyr, pr prdorimin e aktivit.
2. Si kusht pr kt trajtim nevojitet:
i. Midis furnizuesit (pronar i aktivit) dhe klientit, t ekzistoj nj kontrat e lidhur sipas s
cils furnizuesi kryen furnizime t vazhdueshme t atij malli, pr ruajtjen e t cilit jan t
domosdoshme aktivet prkatse. N t njjtn kontrat sqarohet q dhnia n prdorim e ktyre
aktiveve bhet pa pages.
ii. Zbatimi n praktik i ksaj kontrate, pra furnizimet e vazhdueshme t furnizuesit (pronar
i aktivit) pr klientin t jen konkretizuar me dokumente justifikuese. N rast se konstatohet q
klienti t cilit i sht dhn n prdorim aktivi nuk sht m klient i furnizuesit pra nuk ka marr
m furnizime t mallit n fjal tek furnizuesi pr nj periudh t caktuar kohe q duhet t jet e
prcaktuar n kontrat dhe aktivi nuk i sht kthyer furnizuesit, ather aktivi n fjal pr t cilin
sht zbritur TVSH-ja n blerje do t konsiderohet si furnizim kundrejt pagess. iii. Furnizuesi i
paraqet kto aktive n dokumentet e tij t kontabilitetit kundrejt t gjitha
rregullave, si pron t tij.

28

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Trajtimi i msiprm sht i vlefshm vetm n rastet kur nuk ka detyrim pr klientin
(blersin) pr t br nj pages n vler ose natyr pr llogari t furnizuesit, pr marrjen n
prdorim t aktivit. sht n prgjegjsin e furnizuesit t provoj dhe dokumentoj q pr
aktivin nuk sht marr pages n vler ose natyr prej klientit. Pr t vrtetuar kt fakt prve
kontrats klienti duhet ti lshoj nj vrtetim furnizuesit ku t vrtetoj q atij nuk i sht
krkuar t kryej asnj pages nga furnizuesi pr dhnien n prdorim t aktivit.
Nse dhnia n prdorim e ktyre aktiveve/mallrave, ose e drejta pr ti prdorur ato, bhet
kundrejt pagess, ather kemi t bjm me furnizim t tatueshm dhe mbi transaksionin
zbatohet TVSH 20%. do pages e marr nga furnizuesi n formn e nj garancie pr nj
furnizim, konsiderohet element i vlers s tatueshme t furnizimit si pages pr dhnien n
prdorim t aktivit dhe si e till sht e tatueshme me TVSH.
3. N rastet kur nj person i tatueshm, i cili kryen nj furnizim shrbimi ose malli pr
klientt e tij dhe pr qllime t kryerjes s furnizimit v n prdorim mallra t veprimtaris s tij
si pjes e furnizimit t shrbimit, ather do mall i vn n dispozicion i nevojshm pr ofrimin
e shrbimit prej furnizuesit, sht pjes e furnizimit. do vler e paguar nga klienti ose do vler
e mbajtur, marr n form garancie nga furnizuesi i shrbimit n funksion t realizimit t
kontrats s shrbimit pr vet shrbimin ose pr do mall t prfshir n furnizimin e shrbimit
prbjn ose prfshihen n vlern e tatueshme t furnizimit t tatueshm.
N rastin kur vlera e mbajtur ose marr si garanci n kushtet e msiprme i kthehet klientit
ather bhen saktsimet e nevojshme edhe pr qllimet e TVSH-s.
Shembull: N momentin e lidhjes s kontrats pr marrjen e nj shrbimi telefonie furnizuesi
i shrbimit i cili bn t mundur krijimin e infrastrukturs pr kapjen e sinjalit prej prfituesit t
shrbimit, n mnyr q t garantoj q klienti i tij nuk e tjetrson kontratn pr nj periudh t
caktuar kohe (p.sh. 1 vit), i mban atij nj garanci n vler t prcaktuar n kontrat. Vlera e
ksaj garancie konsiderohet si pages e br n funksion t realizimit t shrbimit dhe si e till
konsiderohet element i vlers s tatueshme t furnizimit.
Prjashtim nga ky rregull, bjn garancit e marra dhe t depozituara n nj bank ose t nj i
tret, pa t drejt prdorimi, pr aq koh sa qllimi i garancis nuk sht plotsuar.
Nse pr do arsye, n prfundim t afatit t garancis, pr arsye t plotsimit ose
mosplotsimit t qllimit t garancis, nj pjes e garancis mbahet nga personi i tatueshm,
ather pjesa e mbajtur tatohet pr TVSH-n si pjes e furnizimit t tatueshm.
Garancit e marra n lidhje me nj shrbim apo mall, i cili sht i prjashtuar nga TVSH
sipas parashikimeve t ligjit, pr qllime t TVSH-s trajtohet e prjashtuar nga TVSH, Nse
furnizimi mallit ose shrbimit me t cilin pagesa e garancis lidhet sht i prjashtuar nga TVSH,
p.sh. garanci pr shitjen e pasurive t paluajtshme.
Neni 19 Transaksionet e ndrmjetsve
Bazuar n dispozitat e ligjit dallojm dy lloje ndrmjetsish:
a) Ndrmjets q veprojn pr llogari t nj personi tjetr, por n emrin e tyre;
b) Ndrmjetsit q veprojn pr llogari dhe n emr t nj personi tjetr
29

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

1. Koncepte t prgjithshme mbi transaksionet e ndrmjetsve


do ndrmjets ndrhyn mes dy personave, personi n emr t t cilit ai vepron (m posht
do t quhet klient-i)dhe nj t treti.
Aktivitetet e ndrmjetsve karakterizohen:
i. juridikisht, nga ekzistenca e nj mandati (dokument- kontrate) q parashikon mundsit e
pagess s ndrmjetsit dhe ekzistencn e nj pasqyre llogarish.
Ky dokument i mundson ndrmjetsit t veproj pr llogari t nj personi tjetr dhe
ndrkoh personit n emrin e t cilit ai vepron i mundson t disponoj nj pasqyr t qart t
veprimtaris s ndrmjetsit (ndrmjetsi nuk vepron me iniciativn e tij); ii. ekonomikisht,
nga fakti q ndrmjetsit nuk e bjn furnizimin e mallit dhe t shrbimit
me mjetet e shfrytzimit t tyre n transaksionin ku ata ndrhyjn.
N kt mnyr, ndrmjetsit nuk jan pronar t mallrave pr t cilat jan ngarkuar ti
blejn apo ti shesin.
Sipas dispozitave t ligjit, aktivitetet e ndrmjetsve i nnshtrohen regjimeve t ndryshm,
nse ata veprojn n emr t tyre ose n emr t nj personi tjetr.
2. Ndrmjets q veprojn pr llogari t nj personi tjetr, por n emrin e tyre
Bazuar n nenin 13 t ligjit kur nj person i tatueshm, i cili vepron n emrin e tij, por pr
llogari t nj personi tjetr, merr pjes n kryerjen e nj furnizimi shrbimi, ai konsiderohet sikur
ka marr dhe ka furnizuar vet kt shrbim.
Gjithashtu bazuar n nenin 7, pika 2, c) t ligjit, transferimi i mallrave bazuar n nj kontrat,
sipas s cils paguhet komision pr blerjen apo pr shitjen, konsiderohet furnizim malli dhe
personi konsiderohet sikur e ka marr dhe e ka furnizuar vet kt mall.
Kto dispozita zbatohen pr personat e tatueshm, ndrmjets n lidhje me nj furnizim malli
ose furnizim shrbimi, q veprojn pr llogari t nj personi tjetr, i cili mund t jet ose klienti
ose nj i tret, por n emrin e tyre.
Ndrmjetsit veprojn n emrin e tyre ather kur ata i furnizojn vet mallrat dhe
shrbimet. Kta ndrmjets konsiderohen sikur e kan bler ose furnizuar vet mallin kur ata
ndrmjetsojn furnizimet e mallrave, apo sikur e kan furnizuar ose marr personalisht
shrbimin n ndrmjetsimet e furnizimeve t shrbimit.
Shembuj:
1) Nj ndrmjets pr shitjen e mallrave konsiderohet se ia blen mallrat klientit t tij dhe
ia shet ato nj blersi t tret;
2) nj ndrmjets pr blerje mallrash konsiderohet se ia blen mallrat nj furnizuesi t
tret dhe ia shet ato klientit t tij.
I njjti parim sht i vlefshm edhe pr ndrmjetsit q ndrhyjn n furnizimet e shrbimit.
Shembull: Nj njsi shitje e vendosur n nj qendr tregtare ka nevoj pr shrbimin e
pastrimit, pra ka nevoj t blej shrbimin e pastrimit. Ajo kontakton me zyrn e administrimit t
30

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

qendrs tregtare, e cila n rolin e ndrmjetsit pr llogari t njsis s shitjes, por n emr t vet,
kontrakton nj furnizues t shrbimeve t pastrimit dhe ia shet kt shrbim njsis pr llogari t
s cils ndrmjetsoi. Zyra e administrimit t qendrs tregtare blen furnizimin e shrbimit t
pastrimit dhe i rishet kt shrbim njsis tregtare. Pra zyra e administrimit nuk i ka pajisjet dhe
mundsin q ta kryej vet pastrimin, por sillet sikur e kryen vet.
Kto rregulla prmbajn dy pasoja:
1. Ndrmjetsi konsiderohet se e furnizon vet mallin apo kryen vet shrbimin pr klientin
(subjekti kontraktues) nse ndrmjetson pr nj blerje;
2. ndrmjetsi konsiderohet se e blen vet mallin apo e blen vet shrbimin prej klientit t tij
(subjekti kontraktues) nse ndrmjetson pr nj shitje.
Shembull: Operatori i Sistemit t Transmetimit (OST sh. A.), q nj shoqri tregtare me seli
n Shqipri, ka lidhur me SEE CAO nj shoqri tregtare me seli n Malin e Zi, nj marrveshje
sipas s cils SEE CAO do t veproj n emr t SEE CAO, por pr llogari t OST sh.a. pr t
gjitha aktivitetet e zhvillimit t ankandeve pr alokimin e kapaciteteve t interkoneksioneve. N
kt rast OST sh.a. do t lshoj ndaj SEE CAO (ndrmjetsi) nj fatur pr alokimin e
kapaciteteve interkoneksioneve, sipas nenit 13 t ligjit, duke konsideruar se SEE CAO e ka
marr vet kt shrbim. N kto kushte, n kuptim t nenit 24, pika 1 e ligjit, vendi i furnizimit t
shrbimit do t jet Mali i Zi dhe OST sh.a. do t lshoj faturn (e siprprmendur) ndaj SEE
CAO, pa TVSH.
Furnizuesi i mallit apo i shrbimit, kur ndrmjetsi ndrmjetson klientin pr blerje, ose
ndrmjetson pr shitje konsiderohet se ia furnizon mallin ose shrbimin ndrmjetsit. Vlera e
tatueshme e ktij transaksioni e bler nga ndrmjetsi sht e barabart me mimin pa komision.
Vlera e tatueshme e transaksionit t ndrmjetsit sht e barabart me shumn totale t
transaksionit, e cila sht mimi i paguar nga subjekti ose nga klienti duke prfshir edhe
komisionin.
N rastin e ktyre transaksioneve q realizohen nga ndrmjetsit q veprojn n emr t tyre,
komisioni sht i fshehur dhe nuk tatohet m vete si i till, por tatohet me TVSH prkatsisht
vlera e plot e transaksionit.
3. Ndrmjetsit q veprojn pr llogari dhe n emr t nj personi tjetr
Kjo kategori ndrmjetsish bn dallim nga kategoria e par. Ndrmjetsit q veprojn pr
llogari dhe n emr t nj personi tjetr kryejn nj furnizim shrbimi t ndrmjetsimit n
kuptim t nenit 10 t ligjit. Kta ndrmjets quhen ndrmjets transparent, pasi n marrdhniet
e tyre me kontraktort (blersit apo shitsit), ndrmjetsi q vepron n emr t dikujt tjetr
shfaqet qart si prfaqsues i klientit.
Transaksionet e ndrmjetsis t ktyre ndrmjetsve konsiderohen si furnizime shrbimi
ndrmjetsimi dhe i nnshtrohen t gjitha rregullave prkatse.
Vlera e tatueshme e furnizimit t shrbimit t ndrmjetsit sht komisioni i cili i faturohet
prej ndrmjetsit personit q ai prfaqson.

31

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Gjithashtu, duhet konsideruar se nj ndrmjets vepron n emr t nj personi tjetr nse ai


lidh dy persona q kontraktojn mes tyre. N kt rast, ndrmjetsit nuk i furnizojn vet mallrat
dhe shrbimet, por ata kryejn nj shrbim pr njrn ose tjetrn pal kundrejt nj komisioni t
prcaktuar mbi vlern e transaksionit t kryer. Furnizimi i mallit ose shrbimit kryhet
prkatsisht drejtprdrejt nga personi i tatueshm furnizues pr klientin dhe ndrmjetsi, i cili
sht n rolin e komisionerit prfiton komision pr shrbimin e kryer ose nga blersi nse ka
ndrmjetsuar pr blerjen ose nga shitsi nse ka ndrmjetsuar pr shitjen prkatsisht sipas
kontrats.
N rolin e ndrmjetsit transparent, ndrmjetsi n emr dhe pr llogari t nj personi tjetr
mund t kontraktoj personalisht me nj t tret n rastet kur:
a) kontrata noteriale shpreh qart se ai (ndrmjetsi) nuk vepron n emr t tij, por vepron
n emr dhe pr llogari t nj personi tjetr dhe kushti plotsohet vetm nse n kontrat
shkruhet emri, identiteti, adresa, si dhe NIPT-i i klientit, pr t cilin parashikohet ndrmjetsimi;
b) fatura pr nj furnizim n kto raste lshohet drejtprdrejt nga klienti pr t tretin
(ndrmjetsimi pr shitjen) apo i adresohet drejtprdrejt klientit nga i treti (ndrmjetsimi
pr blerje) dhe ndrmjetsi faturon vetm komisionin e ndrmjetsimit.
c) Por nse fatura pr vlern e furnizimit lshohet nga ndrmjetsi dhe jo vet nga klienti
duhet t tregohet qart n kontrat me shkrim q ky i fundit vepron n emr t nj personi tjetr
dhe t bhen t qarta dhe transparente, identiteti dhe t dhnat e personit n emr t t cilit
vepron ndrmjetsi edhe n faturn q lshon pr blersin.
N munges t faturs (n rastet kur fatura nuk sht e detyrueshme t lshohet pr
furnizimet e realizuara me persona t pa-tatueshm), duhet q t tregohen rrethana, situata apo
fakte q (pikrisht shqyrtimi i kushteve t kontrats q lidh ndrmjetsin me klientin) t
mundsojn, t vrtetojn se i treti kishte njohuri pr faktin se ndrmjetsi vepronte n emr t
nj personi tjetr.
Shembull: Raste apo situata t tilla mund t jen ndrmjetsit transparent t shrbimeve,
p.sh. agjencit e biletave t transportit ndrkombtar ajror dhe detar; shitja e kohs s biseds
pr klientt e operatorve t telefonis; shitja e kartave t platformave digitale apo
transmetimeve televizive; shitjet e biletave t lotarive televizive me mime t parashtypura, ku
klienti sht n dijeni dhe e vrteton n do moment faktin se shrbimet e msiprme i furnizohen
nga personi i tatueshm dhe ndrmjetsi vepron n emr t tij.
N rastin kur, n rolin e ndrmjetsit transparent, furnizimi kryesor faturohet nga vet
furnizuesi i mallit ose shrbimit pr blersin dhe ndrmjetsi i faturon vetm komisionin klientit
t tij, ather qarkullimi vjetor pr qllime t kufirit minimal t regjistrimit pr TVSH-n sht
vlera totale e komisioneve t prftuara.
N rastin kur, n rolin e ndrmjetsit transparent, ndrmjetsi n emr t furnizuesit kryesor
(klientit) sipas kontrats me t, faturon furnizimin e shrbimit ose furnizimin e mallit n rolin e
furnizuesit duke e br transparent faktin se n emr t cilit vepron, ather qarkullimi vjetor pr
qllime t kufirit minimal t regjistrimit pr TVSH-n llogaritet n baz t mimit gjithsej q
paguan blersi pr vlern e furnizimit, pa prfshir TVSH-n.
4. REGJIME PR SEKTOR T VEANT
32

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Bazuar n nenin 10, t ligjit dhe dispozitat e ktij udhzimi me qllim zbatimin n praktik t
aplikimit t TVSH-s n disa sektor t veant zbatohen regjimet sektoriale t mposhtme:
4.1. Kartat me parapagim ose mbushja/rimbushja me koh bisede/abonime televizive
Operatort kryesor t telekomunikacionit dhe operatort kryesor t transmetimeve
televizive toksore dhe satelitor, llogarisin dhe paguajn TVSH pr vlern e plot t kartave t
parapaguara, ose t kodeve tarifore/ paketave tarifore t telekomunikacionit/abonime
transmetimi televizive me parapages, q ata u furnizojn distributorve t tyre.
Furnizimi i ktyre kartave, ose kohs bisedore nprmjet kodeve tarifore ose paketave, ose
abonimeve t transmetimit televiziv, nga distributort nuk sht objekt i aplikimit t TVSH-s,
pasi TVSH sht aplikuar pr mimin prfundimtar nga operatori kryesor q furnizon shrbimin
e telekomunikacionit ose shrbimin e transmetimit televiziv.
Distributort nuk kan t drejt t zbresin vlern e TVSH-s s faturuar nga operatort
kryesor pr furnizimin e kryer me karta/kode tarifore/paketa tarifore
telekomunikacioni/abonime televizive, pr sa ata nuk kan t drejt t aplikojn TVSH pr
furnizimet e mtejshme t kryera n fazat pasardhse.
Pr qllime dokumentimi t do transaksioni q kryejn n fazat pasardhse pr shitjen e
kartave/kodeve tarifore/paketave tarifore t telekomunikacionit/abonimeve televizive,
distributort duhet t lshojn fatur tatimore pa llogaritur TVSH, n t ciln mimi i ktyre
furnizimeve sht i barabart me mimin prfundimtar (prfshir TVSH-n) t faturuar prej
operatorit kryesor n momentin e furnizimit t ktyre produkteve. Ndrkoh, distributort e
ktyre produkteve t parapaguara i faturojn operatorit kryesor vlern e komisionit q ato
prfitojn pr shrbimin e ndrmjetsimit q kryejn. TVSH e llogaritur n kt rast, sht e
zbritshme pr operatorin kryesor. Nse distributori i nnshtrohet regjimit t biznesit t vogl
sipas ligjit, ai nuk llogarit TVSH pr komisionin. T gjitha transaksionet e kryera si m sipr
regjistrohen nga secila pal n librin e shitjes dhe t blerjes.
Distributori faturn e blerjes e regjistron si blerje me TVSH jo t zbritshme dhe faturn e
shitjes e regjistron si shitje pa TVSH. Faturn pr komisionin e regjistron si shitje me TVSH.
Distributori ka t drejt t zbres TVSH-n pr furnizimet e marra pr qllime t veprimtaris s
tij t tatueshme si distributor. Qarkullimi i distributorit n prputhje me nenin 119 t ligjit sht
qarkullimi i realizuar pr t gjitha transaksionet e kryera prej distributorit (shitjet e
kartave/paketave ose abonimeve dhe komisioni) dhe llogaritet n baz t mimit gjithsej q
duhet t paguaj blersi.
Shembull: Supozojm q operatori kryesor i telekomunikacionit X hedh n treg karta
telefonike me mim t 1.000 lek (prfshir TVSH).
Kjo shoqri do t lshoj nj fatur ku TVSH e llogaritur do t jet:
833.4+166.6(TVSH)=1.000 lek.
Shoqria distributore Y q blen kartn me faturn e msiprme, nuk llogarit m TVSH n
rishitjen e ksaj karte dhe nuk ka t drejt t zbres 166.6 lek TVSH t faturs s lshuar nga
operatori kryesor.

33

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

N rast se pr shrbimin q i kryen operatorit X, distributori Y prfiton nj komision n masn


15 %.
TVSH e llogaritur do t jet: 150:6=25 lek pra, 125+25(TVSH) = 150 lek.
Operatori kryesor X ka t drejt t zbres TVSH n blerje pr shumn 25 lek. Distributori
regjistron n librin e blerjes dhe n deklaratn e TVSH-s faturn e blerjes s kartave si blerje
me TVSH jo t zbritshme dhe faturn e shitjes s tyre si shitje pa TVSH. Faturn e komisionit me
TVSH 25 lek e regjistron si shitje me TVSH. Distributori ka t drejt t zbres TVSH-n pr
furnizimet e marra pr qllime t veprimtaris s tij si distributor
4.2. Furnizimi i cigareve

Bazuar n nenet 7, 10, 13 t ligjit pr qllime t tregtimit t cigareve, operatort e


mposhtm do t zbatojn skemn e deklarimit dhe pagess s TVSH-s n nj faz t vetme.
Pr qllime t zbatimit t ksaj skeme, termat e mposhtm kan kt kuptim:
"Furnizues kryesor" konsiderohen importuesit dhe prodhuesit vendas t cigareve.
"Furnizues t ndrmjetm" konsiderohen tatimpaguesit q furnizohen me qllim pr t rishitur te
furnizues t tjer t ndrmjetm dhe/ose te njsit e shitjes me pakic.
"Njsi t shitjes me pakic" konsiderohen tatimpaguesit q furnizohen pr t shitur te blersit,
konsumator final.
"Furnizim i par" sht furnizimi q furnizuesi kryesor bn pr furnizuesit e ndrmjetm apo pr
njsit e shitjes me pakic.
"mim i shitjes me pakic" sht mimi i paguar nga blersi, konsumator final.
TVSH pr cigaret paguhet trsisht nga Furnizuesi kryesor n Furnizimin e par
Furnizuesi kryesor e llogarit TVSH-n mbi vlern e tatueshme t bazuar n mimin me
pakic pr do furnizim t kryer. Pra, vlera e tatueshme e do furnizimi, t kryer nga furnizuesi
kryesor pr t trett, prcaktohet si produkt i sasis s cigareve t shitura, me mimin e shitjes
me pakic, pa prfshir TVSH-n.
Furnizuesi kryesor zbret direkt n fatur vlern e ndrhyrjes n treg pr t gjith furnizuesit
e mvonshm pa ndikuar TVSH-n e llogaritur sipas piks 3.2. m lart.
Blersi i par, qoft ai Furnizues i ndrmjetm ose Njsi e shitjes me pakic, q merr
furnizimin nga Furnizuesi kryesor., nuk ka t drejt t zbres TVSH-n e faturuar n faturn e
lshuar prej Furnizuesit kryesor.
Furnizimi i cigareve n vazhdim nga furnizuesit e ndrmjetm, do t kryhet pa llogaritur
TVSH n fatur pasi TVSH-ja sht paguar nga Furnizuesi kryesor bazuar n mimin e shitjes
me pakic, i cili sht edhe mimi prfundimtar i ktij artikulli tek konsumatori final. N do
fatur t lshuar nga furnizuesit e ndrmjetm do t zbritet vlera e ndrhyrjes n treg t hallkave
pasardhse.
Furnizuesi kryesor prcakton mimin maksimal t shitjes me pakic t cigareve dhe sht
i detyruar ta deklaroj at mim n Drejtorin e Prgjithshme t Tatimeve dhe n Drejtorin
Rajonale Tatimore ku sht i regjistruar, jo m von se 10 dit para dats s aplikimit t mimit
t ri.
Furnizuesi kryesor sht i detyruar t publikoj deklaratn e ndryshimit t mimit
maksimal t shitjes me pakic pr do lloj cigareje dhe pakete n jo m pak se dy gazeta ditore
kombtare dhe jo m von se 5 dit nga data e aplikimit t mimit t ri. Pr efekte marketingu
34

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

mimet maksimale mund t vazhdojn t publikohen n do media t shkruar apo elektronike pr


aq koh sa ato mime jan n fuqi.
Shembull:
mimi i shitjes me pakic pr nj paket cigare t nj marks "1" sht 300 lek dhe mimi
me pakic i nj pakete cigare t marks "2" sht 240 lek.
Furnizuesi Kryesor "K" furnizon nj Furnizues t Ndrmjetm (Rishits) "N" me cigare t ktyre
markave dhe "K" do t faturoj "N" me mimet q vijojn: 250 + 50 (TVSH) = 300 lek dhe 200
+ 40 (TVSH) = 240 lek. TVSH-ja deklarohet dhe paguhet normalisht nga Furnizuesi Kryesor.
Po n kt fatur, Furnizuesi Kryesor zbret vlern e ndrhyrjes n treg t hallkave pasardhse,
p.sh. 60 lek dhe 50 lek, pa ndikuar n TVSH-n e llogaritur si m sipr. Pra fatura e lshuar
nga furnizuesi Kryesor "K" do t paraqitet:
Furnizuesi Kryesor "K"pr furnizuesin e ndrmjetm "N"
mimi
Prshkrimi i Mallit ose
Njsia e
Nr.
Sasia pr njsi
Shrbimit
Matjes
pa TVSH
1
Cigare marka1
Cop
1
250
2
Zbritje pr ndrhyrje n treg
3
Cigare marka 2
Cop
1
200
4
Zbritje pr ndrhyrje n treg
TOTALI
Furnizime t tatueshme
Furnizime t pa-tatueshme

250
(60)
200
(50)

50
40
-

Vlefta
me
TVSH
300
(60)
240
(50)

340
340
0

90

430

Vlefta pa
TVSH
TVSH

Furnizuesi i ndrmjetm "N" nuk ka t drejt t zbres TVSH prej 90 lek.


E njjta skem zbatohet kur furnizuesi kryesor "K" furnizon direkt nj njsi t shitjes me pakic
"P".
Kur Furnizuesi i Ndrmjetm "N" furnizon nj Furnizues tjetr t Ndrmjetm "N1", furnizimi
sht jasht skems s TVSH, pasi TVSH-ja sht paguar nga Furnizuesi kryesor, dhe faturimi
bhet duke lshuar fatur tatimore me mimin final pa aplikuar TVSH-n, duke zbritur vlern e
ndrhyrjes n treg t hallkave pasardhse. Pra "N" do t faturoj "N1" si vijon:
Furnizuesi i ndrmjetm "N" pr furnizuesin e ndrmjetm "N1"
mimi pr
Vlefta
Prshkrimi i Mallit ose
Njsia e
pa
Nr.
Sasia njsi pa
Shrbimit
Matjes
TVSH
TVSH
1
Cigare marka1
Cop
1
300
300
2
Zbritje pr ndrhyrje n treg
(40)
3
Cigare marka 2
Cop
1
240
240
4
Zbritje pr ndrhyrje n treg
(30)
TOTALI

470

Vlefta
me
TVSH
300
(40)
240
(30)

470

TVSH

35

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Furnizime t tatueshme
Furnizime t pa-tatueshme

0
470

E njjta skem zbatohet kur Furnizuesi i Ndrmjetm "N" furnizon direkt nj Njsi t shitjes
me pakic "P".
Kur "Furnizuesi i Ndrmjetm "N1" furnizon Njsin e Shitjes me Pakic "P" faturimi bhet
duke lshuar fatur tatimore me mimin final pa aplikuar TVSH, duke zbritur vlern e ndrhyrjes
n treg t hallks pasardhse (pra t njsis s shitjes me pakic). Fatura q "N1" i lshon
Njsis s Shitjes me Pakic "P" paraqitet:
Furnizuesi i ndrmjetm "N1" pr Njsin e Shitjes me Pakic "P"
mimi pr
Vlefta
Prshkrimi i Mallit ose
Njsia e
njsi
pa
pa
Nr.
Sasia
Shrbimit
Matjes
TVSH
TVSH
1
Cigare marka1
Cop
1
300
300
2
Zbritje pr ndrhyrje n treg
(30)
3
Cigare marka 2
Cop
1
240
240
4
Zbritje pr ndrhyrje n treg
(20)
TOTALI
Furnizime t tatueshme
Furnizime t patatueshme

490
0
490

Vlefta
me
TVSH
300
(30)
240
(20)

490

TVSH

N do rast mimi maksimal me pakic i cigareve pr konsumatorin final do t jet ai i deklaruar


nga Furnizuesi kryesor. N rastin e ktij shembulli, mimi maksimal me pakic do t jet
respektivisht 300 lek dhe 240 lek.
Rregulla t prgjithshme
i) Furnizuesi kryesor eshte i detyruar t publikojn deklaratn e ndryshimit t mimit
maksimal t shitjes me pakic pr do lloj cigareje dhe pakete n jo m pak se dy gazeta ditore
kombetare dhe jo m von se 5 dit nga data e aplikimit t mimit t ri. Pr efekte marketingu
mimet maksimale mund t vazhdojn t publikohen n do media t shkruar apo elektronike
pr aq koh sa ato mime jan n fuqi. ii) Me momentin e ndryshimit te cmimit maksimal te
shitjes me pakice furnizuesi kryesor ne
rolin e kryesorit dhe me cilesine e personit pergjegjes te ngarkuar per deklarimin e cmimit
maksimal detyrohet te deklaroje ne Drejtorine Rajonale Tatimore inventarin e mallit te pashitur
ende tek konsumatori perfundimtar, inventar i cili do ti nenshtrohet cmimit te ri. Perpara
ndryshimit te cmimit maksimal te shitjes me pakice, furnizuesi kryesor ne rolin e kryesorit dhe
me cilesine e personit pergjegjes te ngarkuar per deklarimin e cmimit maksimal, deklaron dhe
paguan tvsh-ne e papaguar, llogaritur si prodhim i ndryshimit te cmimit te ri me ate te
meparshmin me sasine e nxjerre ne qarkullim prej furnizuesit kryesor (te shitur prej tij ne
hallken/hallkat pasardhese) por te pashitur ende tek konsumatori final ne momentin e aplikimit
te cmimit te ri.
36

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

iii) Drejtoria e Prgjithshme e Tatimeve sht e detyruar t publikoj n faqen e saj t internetit
mimet e reja maksimale t shitjes me pakic t cigareve jo m von se dy dit para dats s
zbatimit t mimeve t reja. Drejtoria e Prgjithshme e Tatimeve mund t publikoj mimet
maksimale t shitjes me pakic t cigareve n do form tjetr publikimi.
iv) Ndalohet shitja e cigareve me mim m t lart se mimi maksimal i shitjes me pakic, i
deklaruar dhe publikuar prej Furnizuesit Kryesor dhe i publikuar nga Drejtoria e Prgjithshme
e Tatimeve.
v) Drejtorit Rajonale Tatimore kontrollojn zbatimin e mimeve maksimale t shitjes me
pakic t cigareve. Shitja e nj pakete cigare me mim m t lart se mimi i deklaruar,
konsiderohet shkelje dhe penalizohet n prputhje me dispozitat e ligjit Pr Procedurat Tatimore
n Republikn e Shqipris.
vi) Furnizuesit e ndrmjetm dhe njsit e shitjes me pakic t cigareve jan t detyruar t
dokumentojn t gjitha shitjet e cigareve t kryera me fatura tatimore apo kupon tatimor fiskal.
Ata jan t detyruar ti regjistrojn, evidentojn n librin e shitjes dhe n librin e blerjes
transaksionet e shit-blerjes s cigareve, n prputhje me krkesat ligjore t ktij udhzimi dhe
procedurat tatimore n fuqi. Si furnizime pa TVSH, evidentimi dhe regjistrimi i ktyre faturave
n librin e blerjeve dhe t shitjeve do t bhet n rubrikat Shitje pa TVSH dhe Blerje pa
TVSH dhe do t deklarohet n rubrikat respektive t deklarats s TVSH-s.
Neni 20 Punimet e ndrtimit, kryerja e procesit t ndrtimit, si dhe t mirmbajtjes
1. Punimet n pasurit e paluajtshme
Bazuar n nenin 11, pika c), operacionet e ndrtimit, kryerja e procesit t ndrtimit, si dhe
mirmbajtjes, jan furnizim shrbimi n kuptim t ligjit t TVSH-s.
Bazuar n nenin 53, pika g) furnizimi i shrbimeve t ndrtimit, kryerja e procesit t
ndrtimit, punimeve te ndrtimit, si dhe t mirmbajtjes, jan furnizime t tatueshme pr
TVSHn.
Ndrtimi prcaktohet si do operacion q ka pr rezultat prfundimin trsor ose pjesor t
nj ndrtese t re ose substancialisht t ndryshuar.
Mirmbajtja prcaktohet si do operacion i kryer mbi tok ose n ndrtes, pr t
parandaluar degradimin ose dmtimin dhe pr t`i mbajtur tokn dhe ndrtesat me pamje t mir
dhe rregull funksionimi, duke prfshir pastrimin.
Punime q kan t bjn me procesin e ndrtimit, pa u kufizuar vetm n to, jan: i)
Punimet e ndrtimit t ndrtesave dhe punime t tjera t ndrtimit;
ii) punimet pr pajisjen e ndrtesave q kan si efekt t prfshijn prfundimisht vendosjen e
aparateve apo materialeve t instaluara; iii) punimet e restaurimit dhe t riparimit t
ndrtesave, si dhe instalimet me karakter t
paluajtshm.
a) N punimet e ndrtimit bjn pjes:
i) Punimet e ndrtimit q kryhen nga grupe t ndryshme profesionesh q marrin pjes n

37

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

ndrtimin e ndrtesave, t tilla si: grmimet, krijimi i themeleve, spastrimi dhe nivelimi i
territorit, puset dhe grmimet paraprake pr ndrtimin e pasurive t paluajtshme, punimet e
ekipit t terrenit (sjellja e ujit, gazit, energjis, ndrtimi i kanaleve dhe lidhja e rrjetit, rrugt e
brendshme dhe rrugt dytsore); muratora, beton arme, armaturat, atit/tarracat; zdrukthtaria
(p.sh. vendosja e dyerve, dritareve, shkallve, parketeve); vendosja e bravave, punimet e metalit
dhe t hekurit q prdoren pr ndrtesat, persianet, kanatet, q prbjn pajisjet e domosdoshme
dhe normale t ndrtess; shtrimi i dyshemes dhe veshja e mureve; vendosja e pllakave,
mozaiku, shtrimi me kalldrm, punimet me mermer, vendosja e pasqyrave; restaurimi i fasadave,
suvat, bojatisja dhe punimet paraprake (p.sh. pastrimet, kruajtjet); vendosja e xhamave dhe
paneleve me xham; mbylljet e ndryshme, grilat, dyert; tabelat e trupzuara n fasadat e
ndrtesave; tabelat e reklamave t pikturuara direkt mbi mure, fasada etj, monumentet me natyr
imobiliare, etj.; ii) punt publike t tilla si: rrugt, hekurudhat, urat dhe t gjitha veprat e artit,
pistat e
fluturarimit, stadiumet; portet, kanalet, skelat, digat, prfshire portat;ujsjellsi, kanalet,
drenazhet, vaditjet, kanalizimet; punimet, pastrimi i shtratit t lumenjve nga shkmbinjt,
nivelimi pr t thelluar apo krijuar nj kanal, nj ur etj, rregullimi i parqeve dhe kopshteve, etj.
iii) punimet me flett metalike t ndrtesave si dhe ndrtimet metalike t tilla si punimet e
grumbullimit apo t qarkullimit: fuit, cisternat, siloset, bunkert metalik, gazometrat, depot e
ujit, tubacionet hidraulike, tubacionet e gazit/nafts, kanalizimet, oxhaqet; depot, shtyllat, veprat
e artit, skeletet metalike t minierave, aparate t mdha t ngritjes, etj.
iv) punimet e rregullimit t territorit q sjellin modifikimin e relievit ekzistues t tilla si:
zbulimet e guroreve, nivelim i shpateve; grmimi dhe mbushja e gropave; spastrimi i
dheut;punimet pr mbjelljen e barit, t cilat nuk mund t ndahen nga punimet pr spastrimin e
dheut, punimin dhe hapjen e toks, si dhe nivelimin e terrenit; heqja e shkurreve, punimi dhe
hapja e toks, t cilat, nga njra an krkojn ndrhyrjen e nj ndrmarrje t specializuar t
pajisur me material t rndsishm (buldozer, makina pr grmimin e toks) dhe nga ana tjetr,
ato sjellin nj modifikim t ndjeshm t relievit ekzistues.
Operacionet e numruara m sipr nuk jan shteruese. Kto operacione, por jo vetm, prbjn
punimet q kryhen n pasurit e paluajtshme.
Disa punime, pa u kufizuar vetm n to q lidhen me ndrtesat dhe me pasurin e paluajtshme
gjithashtu edhe pse qllimi kryesor nuk sht ndrtimi i objektit, konsiderohen si furnizime
shrbimi t tilla si: pastrimet e caktuara vetm pr mirmbajtjen dhe hapjen e kanaleve t vegjl
n porte, lumenj, etj; punimet krkimore pr shtresat e ujit, nafts, mineraleve; punimet
studimore t toks q ojn n krijimin e nj dosjeje teknike; sondazhet pr minierat jo
prodhuese; lyerja dhe lustrimi i parketeve; fshirja, heqja e pluhurave, pastrimi i oxhaqeve;
pastrimi i puseve, kanaleve, gropave, plehrimi; ripyllzimi, shpyllzimi, spastrimi i drizave,
spastrimi i shtresave t ndryshme, minimi; montimi dhe qiradhnia e skelave t ndrtimit;
punimet pr pastrimin e dbors.
b) Punimet q prfshihen n punimet pr pasurin e paluajtshme
Punimet e instalimit q prmbajn vendosjen e elementeve q e humbin karakterin e tyre t
luajtshm pr shkak t prfshirjes s tyre n nj trsi t paluajtshme, pr zbatimin e TVSH-s

38

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

duhet t konsiderohen, si pjes e pasuris t paluajtshme prderisa ato kan si qllim t


prfshijn n ndrtime t paluajtshme aparate apo punime q jan objekt instalimi.
Konsiderohen si t tilla kur heqja e materialit t instaluar nuk mund t kryhet pa dmtime t
rnda q pson ky material apo ndrtesa q e mban at.
Pr shembull, operacionet e mposhtme bjn pjes n punimet n pasurit e paluajtshme:
i) Instalimet dytsore n ndrtimin e ndrtesave t tilla si instalimet elektrike (drita,
energjia, zilja); instalimet sanitare (lavaman, dushe, pllaka dushi); instalimi i aparateve q
prodhojn uj t ngroht t prfshira n ndrtes; instalimi i ngrohjes, i pajisjeve hidraulike, pr
thithjen e tymit etj; instalimi i shtresave t dyshemes, etj., kur veshja e realizuar sht solide me
tokn me an t nj ngjitjeje t prshtatshme dhe mund t hiqet vetm nse shkatrrohet;
instalimi i mureve t holla ndarse t palvizshme t caktuara pr t zvendsuar muret
tradicionale prej muratorie, dhe n parim, nuk mund t zhvendosen pa u dmtuar; instalimi i nj
antene kolektive radioje apo televizioni n nj ndrtes; instalimet e organove madhshtore;
instalimet e kanalizimeve t ndryshme me karakter t paluajtshm me t cilat lidhen grupet
elektrogjene; instalimet e grupeve q furnizojn me uj kaldajat, centralet termike; instalimet e
aparateve q shrbejn pr seleksionimin e korrespondencs n ambientet e Posts; instalimet
elektrike dhe hidraulike pr funksionimin e portave t baseneve dhe ekluzeve; grupi mekanik
(motopompa) dhe kanalizimi i instalimeve t aparateve t palvizshme t mjeljes (elementet e
luajtshme: bidont pr mjelje, kovat i nnshtrohen regjimit t shitjes); instalimet pr zhvendosje:
vinat lvizs, shirit transportieri, rripat transportues, ashensort, makart etj. instalimet e ajrit
t kondicionuar, heqjes s pluhurit, ventilimit, ngrirjes (dhomat e ftohta);instalimet telefonike
dhe or shprndarjes, me prjashtim t aparateve marrse q nuk jan t njjtat me ato t
interkomunikacionit; instalimet e sinjalistiks rrugore, ajrore, hekurudhore; instalimet e ndriimit
publik; instalimet n fasadat e ndrtesave ose n ndrtimet me korniza metalike heqja e t cilave
do t prishte fasadn; instalimet kirurgjikale: pajisjet hidraulike, qarku pr lndn ftohse dhe
energjin, furnizimi dhe vendosja e gjeneratorve dhe e qarqeve t ajrit t rralluar; instalimet e
tavolinave dhe etazherve n laboratort e spitalit.
ii) Punimet q nuk prfshihen n punimet pr pasurit e paluajtshme jan ato t cilat,
cilado
qoft natyra e ndrtess ku kryhen instalimet e objekteve apo aparateve t luajtshme, n
momentin q vendosen e ruajn karakterin e tyre t luajtshm.
Konsiderohen si t tilla instalimet e aparaturave si: pajisjet elektro-shtpiake, pajisjet e
pavarura t ngrohjes me energji apo gaz, sobat e thjeshta dhe materiali i kuzhinave t
specializuara, dollapt frigoriferik, pajisjet e ndriimit, llambat, llambadart, aparatet matse, t
kontrollit, televizort apo aparatet telefonike; elementet e sistemimit si: raftet, pasqyrat e murit,
dollap farmacie, biblioteka, mobiliet e tualetit, mbajtse peshqirsh, raftet e lavamanit.
i) Instalimi i makinerive dhe pajisjeve n nj uzin t tilla si: ii) t gjitha materialet
dhe makinerit q prbjn elemente t pavarura q mund t
montohen pa u dmtuar dhe t riprdoren n t njjtn gjendje n nj vend tjetr pune
(p.sh. tharset, pompat, furrat, grupet elektrogjen, vinat dhe vagont n shina); iii) t
gjitha makinerit q prbjn mjetet e nj uzine, t cilat, edhe nse vendosen n
themele t veanta dhe pavarsisht mnyrs s montimit, mund t hiqen pa shkaktuar dmtime t
rnda.

39

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Bashkimi i tubacioneve q sjellin ujin, vajin, gazin apo q heqin tymin, pluhurat, etj., nuk e
ndryshon regjimin fiskal t ktyre instalimeve. N kt mnyr, vendosja e makinerive-mjete,
cilado qoft natyra, pesha apo vllimi i tyre (tornot, trapanot, mjetet e zdrukthtaris, presat,
tezgjaht, etj.) nuk mund t ngjasojn me nj pun n pasurit e paluajtshme. Punimet n
inxhinierin civile t kryera para instalimit t ktyre makinerive (p.sh. bazamentet prej betoni,
gropat, kanalizimet) ndjekin regjimin e punimeve n pasurit e paluajtshme.
Objektet, mjetet dhe makinerit e prfshira e ruajn karakterin e tyre t luajtshm edhe nse
furnizimi i tyre parashikohet n kuadrin e nj serie punimesh q lidhen me nj instalim me
karakter t paluajtshm dhe nse mimi i tyre i shitjes prfshihet n shumn e prgjithshme t
punimit (p.sh. aparatet e telefonit n nj instalim telefonik, pompat e luajtshme n instalimin e
nj kantine).
Nse heqja e mjeteve t montuara mund t kryhet pa dmtime t rnda pr vet ato apo pr
ndrtesn n t ciln jan instaluar, kto instalime e humbin karakterin e tyre t luajtshm pr
shkak t prfshirjes s tyre n kt ndrtes dhe duhet t tatohen sipas regjimit t punimeve pr
pasurit e paluajtshme.
sht pikrisht kshtu pr instalimet e tendave t jashtme (tenda sipas stilit italian, tenda t
jashtme veneciane, qepena) t caktuar pr t zvendsuar mbylljet tradicionale, cilado qoft
natyra e ambienteve apo instalimet e realizuara.
Saktsohet se:
i) vendosja e zbukurimeve metalike n atit apo dritaret e nj ndrtese me rastin e
instalimit t tendave ndjek t njjtin regjim tatimor si ky instalim; ii) furnizimi dhe vendosja
e zbukurimeve metalike n atit apo dritaret e nj ndrtese pa
instalimin e tendave analizohen si nj shitje e shoqruar me nj furnizim shrbimi; iii) rifiksimi dhe riparimet e rndsishme t zbukurimeve metalike apo t shinave t nj
instalimi ekzistues duhet ti nnshtrohen t njjtit regjim si ai q zbatohet pr instalimet e reja.
c) Punimet e restaurimit apo t riparimit q kan si qllim rinovimin e nj ndrtese apo t
nj instalimi me karakter t paluajtshm konsiderohen si punime n pasurit e paluajtshme
Konsiderohen si t tilla kur operacionet e realizuara prmbajn vendosjen e materialeve apo
t elementeve q integrohen n nj pasuri t paluajtshme ose kur kto operacione kan si qllim
zvendsimin e elementeve t prdorura t nj instalimi me karakter t paluajtshm ose shtimin e
elementeve t reja q prfshihen n kt instalim apo n ndrtesn q i mban ato.
Nga kto operacione, mund t citojm:
i) restaurimin e fasadave q prmban punimet pr pastrimin e fasadave t ndrtesave t
vjetra apo q mund t integrohen n nj cikl t plot t ndrtimit t ri; ii)
riparimi i ative, oxhaqeve, parketeve, dyerve dhe dritareve;
iii) ripunimi apo riparimi i nj instalimi elektrik (elsi, siguresa, etj.), riparimet hidraulike
(tubacionet, rubinetet, etj.), e oxhaqeve; iv) zvendsimi i nj grile persiane, i vasks, i
kaldajs apo nj radiatori t ngrohjes
qendrore;
v) vendosja e nj radiatori shtes; vi) transformimi i instalimit t ngrohjes qendrore me
qymyr n nj instalim me mazut; vii) trajtimi i armaturave dhe parketeve kundr insekteve
(kandrrave) me an t injektimit t
40

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

nj produkti anti-parazitar n mas ose me pluhurizim n siprfaqe; viii) mbrojtja e


armaturave dhe parketeve duke i lyer me nj boj q mbron nga djegja.
2. Vlera e tatueshme e punimeve t ndrtimit
Vlera e tatueshme e punimeve t ndrtimit duhet t prfshij gjithka q prbn vlern
korresponduese q furnizuesi i shrbimit t punimeve t ndrtimit merr ose do t marr nga
blersi n kmbim t furnizimit.
Vlera korresponduese sht vlera e tregut dhe pikrisht sht shuma e plot q blersi pr t
prfituar shrbimin e ndrtimit, n t njjtn faz t tregtimit n t cilin furnizimi kryhet, duhet ti
paguaj me kushtet e konkurrencs s barabart furnizuesit t shrbimit, i cili vepron si i pavarur.
Kjo vler e tatueshme e punimeve t ndrtimit prcaktohet n mnyr analitike nga vlerat
prkatse t zrave t elementeve t punimeve q prbjn situacionin e punimeve t kryera, ose
shrbimeve prkatse duke shtuar dhe do element q prfshihet n vlern e tatueshme t nj
furnizimi sipas nenit 39 t ligjit. Kto vlera pasqyrohen n situacionin mujor t punimeve t
kryera, vlera totale e t cilit reflektohet n faturn tatimore me TVSH, t cils situacioni i
bashkngjitet pr t justifikuar do z t punimeve t kryera.
Gjithashtu, prcaktimi i kostos reale n sektorin e ndrtimit, t investimeve private apo
publike, prcaktohet n baz t metodologjis s dhn n vendimin e Kshillit t Ministrave
Pr prdorimin e manualit teknik t mimeve t punimeve t ndrtimit. Kto metodologji t
llogaritjes s kostos minimale fiskale, mimit dhe fitimit minimal fiskal pr efekt t llogaritjes s
detyrimeve tatimore n sektorin e ndrtimit, t investimeve private apo publike, t prcaktuara n
aktet ligjore e nnligjore n fuqi, do t shrbejn si metodologji alternative t vlersimit.
3. Modalitetet dhe mnyra e zbatimit t TVSH-s n ndrtim
TVSH-ja n ndrtim zbatohet :
1. Kur nj person i tatueshm, shoqri ndrtimi kryen punime ndrtimi t do lloji pr pun private
ose publike, punime n t cilat prve vlers s puns prfshihet edhe vlera e materialeve t
prdorura, punime rikonstruksioni, restaurimi t nj objekti ose ndrton nj objekt (ndrtes) t
re, ose kryen punime q kan t bjn me pun publike (rrug, rregullim terrenesh, etj), sht i
detyruar q do muaj t situacionoj punimet e kryera nprmjet nj situacioni analitik ku t
tregoj t gjitha zrat e punimeve t kryera, materialet e prdorura n sasi e vler dhe do
element tjetr punimesh t prfshir n situacionin e punimeve, prfshir edhe tatimet apo taksat
apo detyrime t tjera q llogariten dhe prfshihen n vlern e tatueshme t punimeve t kryera,
prve TVSH-s.
Bazuar n nenin 99, pika 5 t ligjit fatura n ndrtim lshohet do muaj. do situacioni mujor
t punimeve t kryera i bashkngjitet detyrimisht fatura tatimore me numr serial. TVSH-ja
llogaritet dhe paguhet do muaj mbi vlern e situacionit mujor t punimeve, e cila sht edhe
vlera e tatueshme mbi t ciln do t llogaritet TVSH- ja n masn 20%.
Gjithashtu do person i tatueshm q kryen punime t pjesshme n ndrtimin e nj objekti si
p.sh. punimet elektrike t objektit sht i detyruar t tregoj n fatur zrat e punimeve t kryera,
materialet e prdorura dhe vlerat prkatse pr do z m vete.

41

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Vlera e do situacioni mujor t shoqruar me faturn tatimore me TVSH regjistrohet n librin


e shitjeve dhe deklarohet n deklaratn e TVSH-s t periudhs q i prket.
2. N rastin kur ndrtohet nj objekt ose kryhen punime ndrtimi prej nj personi t tatueshm, i cili
ka marr prsipr t ndrtoj sipas porosis s investitorit nj objekt, i cili do t ket apartamente
banimi dhe ambiente pr qllime tregtare, t cilat investitori do ti shes veprohet si m posht:
Personi i tatueshm ndrtues situacionon dhe i lshon faturn tatimore investitorit t objektit,
pr punimet e kryera pr do muaj duke llogaritur dhe paguar TVSH, pasi ka zbritur TVSH-n
q ka rnduar blerjet e kryera prej tij pr kt qllim. Nga ana tjetr, investitorit t objektit, i cili
do t furnizoj apartamentet dhe ambientet e ndryshme, bazuar n dispozitat prkatse q kan t
bjn me zbritshmrin e TVSH-s, kapitulli X i ligjit, nuk i lind e drejta t zbres TVSH-n e
paguar personit t tatueshm ndrtues pr punimet e ndrtimit pasi ky investim do t prdoret pr
nj veprimtari t prjashtuar nga TVSH-ja si sht furnizimi i ndrtesave, pra nuk i shrben
furnizimeve t tatueshme pr TVSH-n. Faturat e blerjeve t punimeve t kryera nga investitori
regjistrohen si blerje t prjashtuara n librin e blerjes dhe n deklaratn e TVSH-s.
3. Kur nj person i tatueshm ndrtues i licencuar si e till ndrton shtpi banimi pr vete, ose pr
do person tjetr, ai kryen furnizim kundrejt pagess dhe pr kto furnizime llogarit dhe paguan
TVSH mbi vlern e situacioneve t punimeve t kryera.
4. N rastin kur ndrtohet nj objekt prej nj personi t tatueshm q ndrton sipas porosis s nj
personi tjetr t tatueshm, nj objekt pr qllime t kryerjes s veprimtaris ekonomike s tij
ekonomike, mund t ndeshemi me dy situata:
a) Objekti q do t ndrtohet do ti shrbej veprimtaris ekonomike t prjashtuar t
personit t tatueshm;
b) Objekti q do t ndrtohet do ti shrbej veprimtaris ekonomike t tatueshme t personit
t tatueshm.
Pr sa i prket piks 4, rasti a), ku objekti q ndrtohet do ti shrbej veprimtaris ekonomike
t prjashtuar t personit t tatueshm. Pr shembull ndrtohet nj bank, ose nj shkoll, ose nj
spital, ather:Personi i tatueshm ndrtues situacionon dhe i lshon faturn tatimore personit t
tatueshm investitor t objektit, pr punimet e kryera pr do muaj duke llogaritur dhe paguar
TVSH-n, pasi ka zbritur TVSH-n q ka rnduar blerjet e kryera prej tij pr kt qllim. Nga
ana e tij, personit t tatueshm invesitor t objektit, i cili do ta prdor objektin e ndrtuar pr
veprimtarin e tij t prjashtuar nga TVSH-ja, bazuar n rregullat e zbritshmris s TVSH-s t
parashikuara n kapitullin X t ligjit, nuk i lind e drejta t zbres TVSH-n e paguar personit t
tatueshm ndrtues pr punimet e ndrtimit pasi ky investim, kto punime t kryera bazuar edhe
n parimin e neutralitetit t TVSH-s do t prdoren dhe do ti shrbejn nj veprimtarie, nga e
cila nuk lindin pagesa t TVSH-s, pr sa kemi t bjm me veprimtari t prjashtuar nga
TVSHja sipas ligjit.
Pr sa i prket piks 4, rasti b), ku objekti q ndrtohet do ti shrbej veprimtaris
ekonomike t tatueshme t personit t tatueshm, pr shembull ndrtohet nj magazin q
personi i tatueshm e prdor pr magazinimin e mallrave pr tu shitur, ather:
Personi i tatueshm ndrtues situacionon dhe i lshon faturn tatimore personit t tatueshm
investitor t objektit, pr punimet e kryera pr do muaj duke llogaritur dhe paguar TVSH, pasi
ka zbritur TVSH-n q ka rnduar blerjet e kryera prej tij pr kt qllim. Nga ana e tij, personit
t tatueshm investitor t objektit, i cili do ta prdor objektin e ndrtuar pr veprimtarin e tij t
tatueshme, bazuar n rregullat e zbritshmris s TVSH-s t parashikuara n kapitullin X t
42

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

ligjit, i lind e drejta e zbritjes s TVSH-n s paguar personit t tatueshm ndrtues pr punimet
e ndrtimit pasi ky investim do t prdoret pr nj veprimtari t tatueshme me TVSH, pr pasoj
bazuar n parimin e neutralitetit t TVSH-s do ti shrbej nj veprimtarie nga e cila lindin
pagesa t TVSH-s.
5. Kur nj person i tatueshm njkohsisht ndrtues edhe investitor ndrton nj objekt pr tu
shfrytzuar nga vet ai pr kryerjen e nj veprimtarie t tatueshme (jo t prjashtuar) q do t
kryej pasi t prfundoj investimi. Pr shembull ndrtohet nj hotel. Personi i tatueshm
ndrtues pr kryerjen e punimeve blen materiale, mallra, shrbime, etj., t nevojshme pr
kryerjen e punimeve. Kto blerje regjistrohen n librin e blerjes si blerje me TVSH t zbritshme
pr sa i shrbejn punimeve t ndrtimit pr t cilat paguhet TVSH. do muaj pr punimet e
kryera harton situacionet prkatse s bashku me faturn ku llogarit TVSH-n. Personi i
tatueshm ndrtues i cili n kt rast sht vet edhe investitor i objektit, n faturn e lshuar pr
do situacion do t paraqitet si shits dhe blers n t njjtn koh. Personi i tatueshm ndrtues
do t situacionoje dhe faturoj punimet q i prkasin objektit q do t shfrytzohet nga vet
shoqria pr veprimtari t tatueshme. Kto fatura prkatsisht regjistrohen si vetfurnizim, n
librin e shitjes si shitje me TVSH 20 % dhe n librin e blerjes si blerje me TVSH t zbritshme.
sht e rndsishme q t jet e verifikueshme n do rast q kemi t bjm me ndrtimin e nj
hoteli, nga shfrytzimi i t cilit do t lindin pagesa t TVSH-s.
6. Kur nj person i tatueshm ndrtues, njkohsisht edhe investitor ndrton nj objekt i cili
pjesrisht sht pr tu shitur, ndrsa pjesrisht pr tu shfrytzuar nga vet shoqria pr nj
veprimtari t tatueshme q shoqria do t kryej pasi t prfundoj investimi.
Personi i tatueshm ndrtues pr kryerjen e punimeve blen materiale, mallra, shrbime, etj.,
t nevojshme pr kryerjen e punimeve. Kto blerje regjistrohen n librin e blerjes si blerje me
TVSH t zbritshme. do muaj harton situacionet prkatse t punimeve t kryera dhe llogarit
TVSH. Prsa personi i tatueshm ndrtues sht vet edhe investitor i objektit n faturn e
lshuar pr do situacion ai do t paraqitet si shits dhe blers n t njjtn koh.
Personi i tatueshm ndrtues do t situacionoj dhe faturoj t ndar m vete n nj fatur
(fatur 1) pjesn e punimeve q i prkasin pjess s objektit q do t shfrytzohet nga vet
shoqria pr veprimtari t tatueshme dhe n fatur m vete (fatur 2) pjesn e objektit pr tu
shitur si shitje ndrtese e prjashtuar nga TVSH-ja bazuar n nenin 53 pika g) t ligjit. Gjithashtu
n prqindje ndrtuesi do t vlersoj edhe ndaj edhe pjesn e punimeve t prbashkta si
themele, tarraca, korridore, ashensor duke ndar pjesn n prqindje q i takon shfrytzimit t
objektit pr veprimtari t tatueshme dhe pjesn n prqindje q i takon objektit pr veprimtari t
prjashtuar. Kto fatura prkatsisht regjistrohen n librin e shitjes si shitje me TVSH 20 % dhe
n librin e blerjes regjistrohen prkatsisht, fatura 1- si blerje me TVSH t zbritshme dhe fatura
2- regjistrohet n vler totale si blerje me TVSH jo t zbritshme.
sht e rndsishme dhe duhet t jet qartsisht e prcaktuar q n fillim t ndrtimit t
objektit n planimetrin e tij, pjesa q do t prdoret pr shfrytzim nga vet personi i tatueshm
dhe pjesa q do t jet ambiente pr tu shitur. P.sh. 30 % e ndrtess do t shfrytzohet pr
qllime t veprimtaris s tatueshme t personit t tatueshm, pr tu prdorur vet prej tij si
kinema ose restorant dhe ambiente argtimi, por jo si ambiente pr tu shfrytzuar pr veprimtari
t cilat jan t prjashtuara sipas ligjit, (p.sh. lojra fati, kazino, etj). Ndrkoh 70 % e ndrtess
do t jet pr tu shitur. Prve se punimet e ndrtimit pr pjesn q i prkasin veprimtaris s
tatueshme duhet t jen faturuar dhe situacionuar m vete nga pjesa tjetr, pr punimet e
prbashkta si themelet, tarraca, ambientet e prbashkta, etj, q jan n funksion t t dyjave
43

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

qllimeve do t ndahen n baz t prqindjes prkatse sipas s cils jan planifikuar t


shfrytzohen ambientet e objektit.
7. N rastin kur pjesa q personi i tatueshm ndrtues dhe investitor do t mbaj pr vete pr
veprimtarin e tij jan ambiente pr zyra dhe ky investitor kryen edhe veprimtari t tatueshm
dhe t prjashtuar (p.sh. investitori n ndrtim, kryen ndrtime si veprimtari e tatueshme dhe
furnizon apartamente apo jep me qira ato si veprimtari e prjashtuar), ather TVSH-ja e
zbritshme q ai vetfurnizon pr ndrtimin e zyrave duke i situacionuar m vete nga pjesa tjetr e
punimeve, sht e zbritshme pjesrisht n proporcion me pjesn q z veprimtaria e tatueshme e
ndrtimit si ndrtues dhe veprimtaria e tij si furnizues i ndrtesave si furnizim i prjashtuar nga
TVSH.
8. Rregulla t prgjithshme
a) Rastet e msiprme jan ilustruese t situatave t ndryshme n ndrtim, por nuk jan
shteruese.
b) N do rast pr sa i prket ndrtimit por edhe do fushe tjetr t veprimtaris, rregullat
pr qllime t TVSH-s, si n kt rast, prcaktohen pr t rregulluar dhe sqaruar zbatimin e
tatimit pr nj veprimtari t kryer bazuar n legjislacionin e fushs ku ushtrohet veprimtaria
(p.sh. ndrtim, bank, tregti, hidrokarbure) duke siguruar n do moment q do operacion,
transaksion, furnizim, sht kryer n prputhje me lejet, licencat, krkesat, kriteret, etj.), t
krkuara sipas legjislacionit t fushs.
c) Pr qllime t zbatimit t dispozitave t ligjit dhe prcaktimeve t ktij neni pr
veprimtarin n ndrtim duhet q:
N do rast t prcaktohet qart n lejet prkatse prve t dhnave q lidhen me
ndrtuesin dhe investitorin, t dhnat pr llojin e objektit, natyrn dhe qllimin e prdorimit t
tyre. Kur qllimi i prdorimit t objektit sht i przier t jet prcaktuar qart n prputhje me
planimetrin e objektit pjesa prkatse dhe qllimi i prdorimit.
Duhet t prcaktohet n leje qartsisht lloji i objektit dhe prdorimi i tij, n mnyr q t
jet i mundur t vrtetohet qllimi i prdorimit n lidhje me veprimtarin, pasi e drejta e zbritjes
s TVSH-s pr vetfurnizimin ushtrohet m par sesa t jet provuar qllimi i prdorimit t
objektit t vetfurnizuar pr veprimtari t tatueshme. Pr vet specifikn q paraqet veprimtaria e
ndrtimit, sidomos n rastet e vetfurnizimeve n ndrtim, ku ndrtimi i objektit (situacionimi
dhe faturimi i punimeve) shtrihet pr nj periudh kohe, m t gjat se nj periudh tatimore dhe
nga njra an zbritja e TVSH-s kryhet n momentin e prcaktuar me ligj sipas nenit, ndrkoh
q mbarimi i punimeve q ka t bj me momentin e fillimit t prdorimit t objektit ndodh n
nj moment tjetr t ndryshm nga momenti i lindjes s zbritshmris t TVSH-s, sht kusht i
domosdoshm q prve se objekti i ksaj natyre duhet t jet i till q t jet i destinuar pr
kryerjen e aktiviteteve t tatueshme, por duhet t jet i nj tipi t till, q lloji, natyra dhe qllimi
i prdorimit t tij t shpallet dhe aprovohet n lejen e ndrtimit t dhn sipas legjislacionit t
fushs n fuqi.
Prkatsisht, n rastin e nj investimi p.sh. nj kinema, ose nj qendr tregtare, kur kemi
vetfurnizim t objektit, duhet t jet paracaktuar dhe t shprehet qart n lejen e ndrtimit t
objektit q objekti n trsi ose nj pjes e tij, duke prcaktuar siprfaqen prkatse, do t
prdoret nga shoqria ndrtuese ose investitor (sipas rastit) duke prcaktuar edhe veprimtarin
pr t ciln do t prdoret siprfaqja e ndrtuar. Ky kusht do t bj m t qart dhe t besueshm
llojin dhe qllimin e prdorimit t objektit t vetfurnizuar pr t cilin sht zbritur TVSH-ja.
44

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Barra e provs pr t provuar dhe plotsuar do krkes si m sipr sht e personit t


tatueshm.
Data e prfundimit t ndrtimit t objektit sht momenti i prfitimit t mallit pr qllime
t aplikimit t rregullave pr rregullimin e zbritjes s TVSH-s n prputhje me afatin e
prcaktuar n nenin 80 t ligjit.
d) Pr do punim n ndrtim t kryer n shkelje t lejes prkatse t ndrtimit t lshuar
nga autoritetet e fushs, ose do punim t kryer prpara se leja prkatse e krkuar nga
legjislacioni i fushs, t jet lshuar, personi i tatueshm ndrtues sht i detyruar t paguaj
TVSH pr pjesn e punimeve t kryera, por ndrkoh atij nuk i lejohet t zbres TVSH-n pr
blerjet e kryera q i korrespondojn situacioneve (pjess s punimeve) n fjal, prsa pr
kryerjen e punimeve nuk jan respektuar krkesat dhe dispozitat ligjore t fushs prkatse. Nga
ana tjetr investitorit t objektit, nse e ka zbritur TVSH-n e punimeve t kryera prej personit t
tatueshm ndrtues, nuk i lejohet t zbres TVSH-n prkatse t punimeve t ndrtimit t
kryera n kushtet e shkeljes.
e) Paradhnia n ndrtim
1. Nse arktohet paradhnie pr punimet e ndrtimit q do t kryhen, ather personi i tatueshm
q merr paradhnien detyrohet t lshoj fatur n momentin e marrjes s saj dhe kt fatur e
regjistron n librin e shitjes s periudhs tatimore n t ciln sht marr paradhnia. Pr vlern e
paradhnies do t llogaritet TVSH-ja prkatse.
2. Nse arktohet paradhnie pr furnizimin e ndrtess, personi i tatueshm q merr paradhnien
detyrohet t lshoj nj fatur pr vlern e arktuar, por prsa shitja e ndrtess sht e
prjashtuar nga TVSH-ja dhe paradhnia e arktuar pr kt qllim sht e prjashtuar nga
TVSH-ja.
Neni 21 Transferimi i veprimtaris ekonomike
1. Transferimi trsor apo i pjesshm i veprimtaris ekonomike
Bazuar n nenin 16, t ligjit nuk prbn furnizim malli ose furnizim shrbimi dhe pr pasoj
nuk sht i tatueshm pr TVSH-n, transferimi kundrejt pagess ose jo, apo n formn e nj
kontributi n nj siprmarrje, i trsis s aseteve apo t nj pjese t tyre, kur kjo realizohet
midis dy personave t tatueshm pr TVSH-n, nse marrsi siguron vazhdimsin e
veprimtaris s transferuar.
Prkufizimi
Termi i transferimit kundrejt pagess ose jo apo n formn e nj kontributi n nj shoqri, i
trsis s aseteve apo nj pjese t tyre lidhet me transferimin e trsis s veprimtaris
ekonomike ose t nj pjese autonome t nj veprimtarie q prfshin, elemente t trupzuara dhe,
sipas rastit, t patrupzuara, t cilat s bashku formojn nj veprimtari (siprmarrje) ose nj pjes
t nj siprmarrje, e cila n gjendjen q transferohet t mund t vazhdoj nj aktivitet ekonomik
t pavarur, n kushte t ngjashme si prpara transferimit.
a) Nuk konsiderohen transferim i veprimtaris ekonomike rastet e mposhtme, por duke

45

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

mos u kufizuar vetm n to;transferimet e mallrave dhe shrbimeve q realizohen n prfitim t


nj personi t tatueshm q nuk synon t shfrytzoj trsin e transmetuar, por thjesht likuidon
aktivitetin n fjal ose krkon ta shes at.
b) Transferimi i mallrave, si shitja e nj stoku produktesh ose nj shitje e izoluar e nj
malli/ mallrave t luajtshm ose paluajtshm t ndrmarrjes.
c) Kalimi i aseteve ose nj pjes t tyre q i prkasin nj personi t tatueshm t destinuara
prej tij pr t kryer nj veprimtari, veprimtari e cila n fakt nuk sht ushtruar nga transferuesi.
2. Modalitetet e zbatimit
Marrsi i transferimit duhet t konsiderohet si pasardhsi i transferuesit dhe t vazhdoj t
shfrytzoj trsin e transferuar n nj form apo nj tjetr. Megjithat, nuk krkohet q ai t
ket ushtruar paraprakisht t njjtin aktivitet me transferuesin apo t vazhdoj m pas n mnyr
strikte t njjtin aktivitet me at q ka ushtruar m par transferuesi.
Si nj element thelbsor i transferimit, pas transferimit duhet t sigurohet, autonomia
(pavarsia) e trsis s aseteve q transferohen, qoft kjo si nj transferim trsor t aseteve ose
si nj transferim i nj trsie t pjesshme.
a) N prputhje me kt parim, konsiderohet si transferim i trsis s aseteve apo nj pjes
t tyre (nj trsie t pjesshme) kontributet globale q kryhen n kuadrin e nj operacioni
bashkimi, prthithje apo ndarje dhe kontributet e pjesshme t aseteve t konstatuara pr shembull
n rastin e ristrukturimit t nj grupi (kontributet e nj dege t plot aktiviteti).
Gjithashtu konsiderohen transferim:
b) transferimet kundrejt pagess s fondit t investimeve t nj ndrmarrjeje bujqsore,
tregtare apo profesionale, q ka t bj me nj trsi t aseteve ose nj trsie t pjesshme t tyre;
c) transferimet e pjesshme q realizohen n kuadrin e planeve t transferimit nse ato lidhen me
transferimin e degve t plota t aktivitetit;
d) transferimi trsor i pasuris q realizohet n kuadrin e operacionit t ndarjes pa likuidim, etj.
Shembull: Transferimi trsor apo i pjesshm i aseteve
Pyetje: A ekzistojn veori n lidhje me operacionet e bashkimit apo t ndarjes pa likuidim t
personave juridike?
Prgjigje: Marrsi i transferimit n varsi t rastit kur nuk lind e nevojshme t bhet rregullim i
TVSH-s s zbritshme, mund t prfitoj nga transferimi i TVSH- s s zbritshme q lidhet me
personin juridik t prthithur apo t ndar, rimbursimi i t cilit nuk sht krkuar nga ky person
para humbjes s statusit juridik.
3. Natyra e transferuesit dhe e marrsit t transferimit
Mosaplikimi i TVSH-s pr transferimet e nj trsie t plot apo t pjesshme t aseteve
krkon q transferimi t kryhet midis dy personave t tatueshm q e shfrytzojn veprimtarin e
transferuar pr nj veprimtari t tatueshme si rezultat i s cils do t paguajn TVSH.
- N kt mnyr, mosaplikimi i TVSH-s nuk zbatohet kur transferimi realizohet nga nj person i
tatueshm q paguan TVSH n prfitim t nj personi t tatueshm t prjashtuar (jo pagues t
TVSH).

46

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

- Nga ana tjetr, mosaplikimi i TVSH-s lejohet kur transferimi realizohet mes dy personave, kur
njri prej tyre ose t dy kan cilsin e tatimpaguesit t pjesshm pr trsin e transferuar. Sipas
ktyre hipotezave, marrsi i transferimit, i cili trajtohet si pasardhs i transferuesit, duhet t
kryej, pr mallrat e investimit t transferuara brenda afatit t rregullimit, rregullimet e TVSH-s
t zbritur m par.
4. Mallrat dhe shrbimet e prfshira
Transferimi i veprimtaris zbatohet pr trsin aseteve (t mallrave dhe shrbimeve) q i
prkasin trsis s transferuar, ose trsis s pjesshme t transferuar, cilado qoft natyra e tyre.
Trsia e aseteve t nj personi t tatueshm n nj veprimtari ekonomike prbn fondin
e investimit, i cili prfshin stokun, pasurin e paluajtshme, aktive t trupzuara, ose t
patrupzuara, patentat e ndryshme, kontratat e punsimit, etj.
Kalimi (transferimi) i fondit t investimit apo i nj pjese t tij mund t jet kundrejt pagess ose
jo, ose n formn e nj kontributi n nj siprmarrje t caktuar.
T gjith elementet e mposhtm, por jo vetm, prbjn fondin e investimit dhe si t till
prmenden:
- transferimet e mallrave t reja dhe mallrave t tjera q mbahen n stoqe;
- transferimet e mallrave t trupzuara pr investim q kan hapur t drejtn pr zbritjen e
plot apo t pjesshme t TVSH gjat blerjes s tyre, importit apo vetfurnizimit;
- transferimet e mallrave t patrupzuara pr investim;
- transferimet e ndrtesave dhe trojeve pr ndrtim;
- transferimin e t drejtave dhe detyrimeve respektive (kontratave t punsimit), etj.
Transferimi i veprimtaris ka t bj me transferimin e t gjith ktyre elementeve q
prbjn fondin e investimit.
5. Transferimi i nj aktivi t patrupzuar t fondit t investimit
Transferimi i nj elementi t patrupzuar, pjes e fondit t investimit prbn n
prgjithsi nj furnizim t zakonshm, i cili sjell si pasoj krkueshmrin e TVSH-s.
N kt mnyr, tatohen normalisht me TVSH:
- Transferimi nga koncensionari i nj marke tregtare i t drejts s tij pr t ushtruar
kufizimin e plot apo t pjesshm t saj;
- transferimi i t drejts pr t shfrytzuar nj gurore apo nj minier, etj.;
- transferimi i t drejts q lidhet me nj film;
- transferimi nga nj ndrmarrje shtypi i t drejts s riprodhimit;
- Dhnia e nj elementi t ndar nga fondi (marka, licenca...), kryer kundrejt pagess
prbn nj transaksion t tatueshm.
Qiradhnia e fondit t investimit (klientela, blersit rastsor, e drejta e qiradhnies, logoja,
emri tregtar, marka e fabriks, licencat, mallrat e luajtshme, mjetet, materiali...) prbn nj
furnizim shrbimi t kryer kundrejt pagess q tatohet me TVSH. Ky transaksion prbn pr
qiradhnsin nj mnyr shfrytzimi t aktivit t tij tregtar, e cila i jep ktij operacioni nj
karakter tregtar duke e br t tatueshm me TVSH.

47

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

6. Procedura e transferimit t veprimtaris dhe rregullat q duhet t zbatohen, por jo


domosdoshmrisht dhe kur jan t identifikueshme:
a. N prgjithsi transferimi i veprimtaris bazohet mbi nj kontrat (akt transferimi) t
noterizuar midis transferuesit dhe marrsit t transferimit. Ky akt regjistrohet n pasqyrat
financiare t ndrmarrjes dhe me kt akt njoftohet administrata tatimore. Prkatsisht detyrimet
dhe t drejtat e transferuesit t evidentuar n pasqyrat financiare, ose t njohura para kohs s
transferimit, zhvendosen duke u br detyrim dhe e drejt e marrsit t transferimit.
b. T gjitha t dhnat, librat dhe regjistrimet q kan t bjn me trsin e aseteve apo
pjesn e tyre q sht transferuar t detyrueshme pr tu mbajtur, pas transferimit, n vend t
transferuesit duhet t mbahen nga marrsi i transferimit.
c. Bazuar n nenin 16 t ligjit krkohet q transferimi t bhet ndrmjet dy personave t
tatueshm t regjistruar pr TVSH-n. Personat e tatueshm, pal n procesin e transferimit t
veprimtaris ekonomike, duhet t njoftojn me nj njoftim me shkrim Drejtorin Rajonale
Tatimore prkatse, t paktn 45 dit kalendarike prpara se t ndodh transferimi.
d. Pr qllime t piks 6 t nenit 16 t ligjit, pr aktivet e luajtshme q transferohen afati i
rregullimit n prputhje me ligjin fillon nga data e blerjes ose prodhimit t aktivit nga personi i
tatueshm transferues. Kshtu edhe afati i rregullimit t TVSH-s s zbritshme transferohet duke
ruajtur numrimin e viteve t prdorimit q nga momenti i blerjes ose prodhimit t ktyre
aktiveve prej transferuesit. Rregullimi i TVSH-s s zbritur kryhet gjithmon kur krkohet sipas
dispozitave dhe n prputhje me parashikimet e ligjit pr t drejtn e zbritjes s TVSH-s.
Shembull: Transferohet nj veprimtari ekonomike q plotson kushtet pr tu transferuar.
Pjes e aseteve sht edhe nj pajisje (makineri prodhimi). Makineria sht bler nga personi i
tatueshm A (transferuesi) m janar 2013. Personi i tatueshm A n prill 2015 transferon
veprimtarin ekonomike tek personi i tatueshm B marrs i transferimit, i cili do t vazhdoj t
kryej veprimtarin ekonomike si personi i tatueshm A. Personi i tatueshm B (marrsi i
transferimit) n tetor 2016 mbyll veprimtarin ekonomike. Pajisja nuk sht shitur prgjat
procesit t likuidimit.
Personi i tatueshm B duhet t rregulloj TVSH-n e zbritshme t pajisjes n momentin e
mbylljes s veprimtaris ekonomike. Afati 5-vjear i rregullimit t TVSH-s s zbritshme do t
filloj nga data e blerjes s aktivit tek personi i tatueshm A m janar 2013 dhe jo nga data e
transferimit t veprimtaris tek personi i tatueshm B, prill 2015. Kshtu janar 2013 deri m
tetor 2016 pr qllime t ktij rregulli konsiderohen 4 vjet. Rregullimi i TVSH-s s zbritshme
nga B pr kt pajisje do t bhet pr e TVSH-s q kan qen zbritur pr aktivin n momentin
e blerjes s tij sipas faturave prkatse tatimore.
e. Rregullime t TVSH-s s zbritshme, bazuar n parimin dhe t drejtn e zbritjes, sipas
rastit do t bhen prkatsisht kur kemi t bjm me ndryshime t veprimtaris e pr pasoj me
ndryshime t prdorimit t aktivit nga transferuesi tek i transferuari pas transferimit, pra aktivi q
prdorej pr nj veprimtari t tatueshme tek marrsi i transferimit prdoret m pas pr nj
veprimtari t prjashtuar ose pjesrisht t till.
f. Palt e prfshira n transferim, n aktin e transferimit, kontratn prkatse midis tyre, n

48

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

rastin kur transferuesi n momentin e transferimit rezulton me TVSH t zbritshme, t ciln


akoma nuk e ka krkuar pr rimbursim duhet t shprehen dhe t evidentojn qartazi kt fakt si
dhe t shprehen nse e drejta e kalimit t TVSH-s s zbritshme duke evidentuar edhe shumn
prkatse, i kalon ose jo marrsit t transferimit.
N kt rast transferuesi duhet t rregulloj TVSH-n e zbritshme t zbritur prej tij, e cila
vazhdon t zbritet prej marrsit t transferimit n prputhje me krkesat e ligjit.
g. Nse transferuesi nuk ka kryer dhe nuk ka evidentuar rregullimin e TVSH-s s
zbritshme t transferuar n momentin e transferimit ather autoriteti tatimor bn vet
rregullimin prkats dhe personi i tatueshm marrs i transferimit nuk gzon t drejtn t njoh
si t zbritshme TVSH-n prkatse.
h. N do rast akti i transferimit (kontrat e noterizuar) prve evidentimit t veprimeve n
pasqyrat prkatse financiare t secilit prej personave t tatueshm, shoqrohet detyrimisht me
nj kartel ku evidentohet do aktiv i trupzuar (i luajtshm dhe i paluajtshm), vlera e
tatueshme dhe TVSH-ja e zbritshme n momentin e blerjes ose prodhimit t aktivit t vrtetuar
me dokumentacionin prkats t blerjes s aktivit dhe data e blerjes s tij. Gjithashtu n nj
kartel t dyt analitike krkohet t evidentohen n mnyr analitike do aset (aktiv) i transferuar
si aktive t patrupzuar, mallra inventar q transferohen, t drejta e detyrime t tjera, etj., zra
sipas bilancit.
i. Transferuesi prve dokumentacionit t krkuar e dokumenton me fatur tatimore shitje
transferimin e trsis s aseteve ose trsis s pjesshme ku evidentohen zrat prkats t
bilancit q transferohet dhe vlera totale e transferimit. Nse transferuesi edhe pse mund t jet n
kushtet e zbatimit t dispozitave t nenit 16 t ligjit pr TVSH-n, lshon nj fatur q prfshin
TVSH-n, ai sht prgjegjs pr TVSH-n e faturuar. N raste t tilla, marrsi i transferimit nuk
gzon t drejtn t zbres TVSH-n.
j. Transferuesi dhe marrsi i transferimit detyrohen q t njoftojn autoritetin tatimor
(Drejtorin Rajonale Tatimore) kur kryejn transferim t veprimtaris ekonomike sipas ktij
udhzimi.
Njoftimi me shkrim depozitohet n dosjen e tatimpaguesit dhe
prmban: i) T dhnat n lidhje me transferuesin dhe marrsin e
transferimit; ii) Kontrata n lidhje me kushtet e transferimit t biznesit;
iii) Specifikat prfshir prshkrimin, sasit dhe vlern e pasuris, e cila transferohet sipas
kartelave analitike; iv) Vendndodhja e pasuris
q transferohet.
v) Nj deklarat me shkrim, q specifikon dhe detyron pr korrigjim (rregullim) t TVSH-s
s zbritshme pr secilin mall t kapitalit, q duhet t nnshkruhet nga t dy palt nga furnizuesi
dhe pranuesi. Kjo deklarat duhet q ti drgohet administrats tatimore jo m von se data e
dorzimit t deklarats s TVSH-s n periudhn n t ciln ka ndodhur transferimi. Rregullimi i
TVSH-s s zbritshme kur krkohet sipas ligjit nga transferuesi bhet n kutin prkatse t
librit t blerjes dhe ky rregullim evidentohet n kutin prkatse t deklarats s TVSH-s.
l. E drejta e marrsit t transferimit sht q t njoftohet nga transferuesi pr t gjitha
detyrimet tatimore q rezultojn t papaguara Nse ka t tilla, n mnyr q blersi t ket t
qart detyrimet tatimore pr transferimin e ktij biznesi. N nj transferim trsor t veprimtaris
ekonomike detyrimet tatimore t papaguara ne datn e transferimit i transferohen marrsit t
transferimit.
49

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Pr sa i prket transferimit t trsis s pjesshme t biznesit, bartja e detyrimeve tatimore


dhe TVSH-s s zbritshme duhet t prcaktohet qart prej transferuesit tek transfert-marrsi.
Mos njoftimi i kryerjes s procedurs s transferimit t veprimtaris ekonomike sipas ktij
udhzimi, konsiderohet mosdhnie informacioni dhe penalizohet n prputhje me nenin 126, t
ligjit pr procedurat tatimore.
Neni 22 Vendi i furnizimit t mallrave
Vendi i tatueshmris s furnizimeve t mallrave t luajtshme t trupzuara ndryshon nse
mallrat drgohen apo transportohen, nse montohen apo instalohen apo nse furnizohen n
bordin e nj anijeje, t nj mjeti fluturues apo t nj treni.
Vendi i furnizimit t mallrave t luajtshme t trupzuara t parashikuara n nenin 7, 8, 9 t
ligjit, e pr rrjedhoj vendi i tatimit t tyre pr qllime t TVSH-s, prcaktohet n nenet 18 deri
n nenin 21 t ligjit.
1. Furnizimet e mallrave pa drges apo pa transport
Bazuar n nenin 18 t ligjit kur malli nuk drgohet ose nuk transportohet, vendi i furnizimit
t mallit sht n Republikn e Shqipris, nse malli ndodhet n Republikn e Shqipris n
momentin kur i vihet n dispozicion blersit pavarsisht vendndodhjes apo vendbanimit t ktij
t fundit brenda ose jasht Republiks s Shqipris. N kt rast furnizimi i mallit sht i
tatueshm n Republikn e Shqipris sipas rregullave t prcaktuara n kt ligj.
N t kundrt, nse malli i cili nuk drgohet, ose nuk transportohet, ndodhet jasht
Republiks s Shqipris n momentin e vnies n dispozicion t blersit, vendi i furnizimit t
mallit nuk sht n Republikn e Shqipris dhe furnizimi nuk sht i tatueshm n Republikn e
Shqipris.
2. Furnizimi i mallrave me drges ose me transport nga shitsi, blersi ose nj pal e tret pr
llogari t tyre
a. Piknisja (fillimi) i drgimit ose i transportit t mallit ndodhet n Shqipri.
Bazuar n nenin 19 t ligjit, kur malli drgohet apo transportohet nga Republika e
Shqipris, vendi i furnizimit t mallit ndodhet n Republikn e Shqipris, pavarsisht
destinacionit t mallit n nj vend jasht saj, Ky rregull zbatohet n t gjitha rastet, pavarsisht se
drgesa ose transporti kryhet nga blersi ose nga nj pal e tret pr llogari t tij.
Kur vendi i furnizimit t mallrave ndodhet n Republikn e Shqipris tatueshmria e
mallrave pr qllime t TVSH-s bhet n prputhje me rregullat e prcaktuara n ligj dhe n
kt udhzim.
b. Piknisja e drgimit apo e transportit t mallit ndodhet jasht Republiks s Shqipris
dhe vend-mbrritja n Republikn e Shqipris

50

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Bazuar n nenin 19 t ligjit, kur piknisja (fillimi) e drgimit apo e transportit t mallit
ndodhet jasht Republiks s Shqipris, vendi i furnizimit t mallrave sht i ndryshm n
varsi t faktit se prej cilit person kryhet furnizimi (importimi).
Bazuar n nenin 22 dhe 34 t ligjit, importimi i mallrave i nnshtrohet TVSH gjat
importimit n prputhje me rregullat e parashikuara n kt ligj, prve rasteve kur vet ligji ka
parashikuar prjashtim nga TVSH-ja n import.
b/1 Furnizimi kryhet nga importuesi ose pr llogari t tij
N prputhje me dispozitat e nenit 22 t ligjit, kur furnizimi kryhet nga importuesi ose pr
llogari t tij, vendi i furnizimit t mallit t drguar apo t transportuar, piknisja e t cilit ndodhet
jasht Shqipris dhe vend-mbrritja sht n Shqipri, sht vendi i importimit t mallrave.
Shembull: Malli i drguar apo transportuar nga nj vend apo territor jasht Shqipris,
importuesi i s cils sht nj person i tatueshm n Shqipri, vendi i furnizimit prputhet me
vendin e importimit t mallrave dhe ky mall i nnshtrohet procedurave t importit n Shqipri.
I nnshtrohen t njjtit rregull furnizimet q lidhen me mallin e importuar, pikrisht ato
furnizime q prfshihen n vlern e tatueshme t mallit dhe q ndjekin furnizimin e kryer nga
importuesi, gjithmon kur piknisja ndodhet jasht Shqipris.
b/2 Furnizimi kryhet nga nj person i ndryshm nga importuesi
Vendi i furnizimit n lidhje me nj mall q ndodhet jasht territorit t Shqipris gjat nisjes
s tij me destinacion blersin, nuk sht n Shqipri kur ky furnizim nuk kryhet nga importuesi.
(ose kur blersi i mallit sht nj person i ndryshm nga importuesi i tij)
Ky rregull zbatohet edhe kur furnizimi i mallit sht kryer jasht Shqipris, ose para
zhdoganimit t mallit dhe vet blersi i tij procedon me importimin e mallit. N kt rast TVSH
sht i krkueshm pr importin e mallrave t kryer nga blersi, gjat zhdoganimit.
3. Furnizimi i mallrave me montim apo instalim nga shitsi apo pr llogari t tij
Bazuar n nenin 19 t ligjit, vendi i furnizimit t mallrave t luajtshme t trupzuara sht n
Shqipri nse malli ndodhet n Shqipri gjat montimit apo instalimit nga shitsi apo pr llogari
t tij.
Ky rregull sht i vlefshm edhe nse shitsi sht person i tatueshm q nuk sht i
vendosur n Shqipri.
Kur nj person i tatueshm q nuk sht vendosur n Shqipri, importon n kt vend mallra
t destinuara pr tu montuar apo instaluar nga ky person i tatueshm apo pr llogari t tij, ky
operacion sht i tatueshm sipas dispozitave t ligjit. N kt rast, personi i tatueshm realizon
n Shqipri nj operacion importi dhe nga ana tjetr nj furnizim mallrash me montim ose
instalim, furnizim i tatueshm n Shqipri.
4. Furnizimet e mallrave n bordin e anijeve, aeroplanve apo trenave

51

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Bazuar n nenin 20 t ligjit, vendi i furnizimit t mallrave t luajtshme t trupzuara t


shitura n bordin e anijeve, aeroplanve apo trenave pr transport ndrkombtar t pasagjerve,
sht n Shqipri kur mallrat ndodhen n Shqipri n momentin e nisjes s transportit,
vendmbrritja e t cilit ndodhet n territorin e nj shteti tjetr jasht Shqipris.
Kjo dispozit zbatohet vetm pr mallrat e luajtshme t trupzuara q tregtohen (shiten) n
bord, por nuk jan t destinuara pr tu konsumuar n bord, ose kryhen dhe konsumohen n t
njjtn koh n bordin e ktyre mjeteve t transportit.
Nuk sht objekt i ksaj dispozite, pra nuk bjn pjes n kt rregull, furnizimi i mallrave i
destinuar pr furnizimin e mjeteve prkatse t transportit.
Shitjet e mallrave, t realizuara n bordin e nj anijeje apo aeroplani, t destinuara pr tu
konsumuar n bord nuk i nnshtrohen TVSH-s n Shqipri si furnizime t ngjashme me
eksportet.
Ky rregull zbatohet vetm n bordin e mjeteve pr transportin ndrkombtar t pasagjerve
si p.sh. pr ushqim dhe shrbim restoranti, mallra duty free, etj., t ksaj natyre. Nuk zbatohet
dhe nuk prfshihen n kt rregull furnizimi i mallrave pr qllime tregtare.
5. Furnizimi i gazit natyror, energjis elektrike, ujit, energjis pr ngrohje dhe ftohje
nprmjet sistemeve t shprndarjes
a) Mallrat pr t cilat zbatohen kto rregulla:
Bazuar n nenin 21 t ligjit rregullat e parashikuara n kt nen zbatohen pr gazin natyror,
energjin elektrike, energjin pr ngrohje dhe ftohje t furnizuara nprmjet sistemeve (rrjeteve)
t transportit ose shprndarjes me destinacion blersin. Kto rregulla gjithashtu zbatohen edhe
pr vendin e furnizimit t ujit, i cili n Shqipri furnizohet nprmjet sistemeve t shprndarjes
(rrjeti i ujit).
Kto rregulla t vendit t furnizimit t ktyre mallrave nuk zbatohen nse drgimi i tyre drejt
konsumatorit apo prdoruesit nuk kryhet me an t sistemeve (rrjeteve) t transportit ose t
shprndarjes. P.sh. vendi i furnizimit nuk prcaktohet sipas ktij neni nse transporti i gazit
natyror bhet me mjete t lvizshme t posame pr tu prpunuar n gaz natyror t djegshm
ose pr tu tregtuar.
b) Vendi i furnizimit t ktyre mallrave
Vendi i furnizimit t gazit natyror, energjis elektrike, energjis pr ngrohje dhe ftohje dhe
ujit sht n Shqipri nse:
- kto mallra jan konsumuar apo prdorur efektivisht n Shqipri, pavarsisht vendndodhjes s
blersit ose shitsit;
- n munges t konsumit apo prdorimit efektiv t ktyre mallrave n Shqipri, kur blersi person
i tatueshm ka n Shqipri selin e veprimtaris s tij ekonomike apo njsin fikse ku furnizohen
mallrat ose n munges t tyre vendi ku ai ka adresn e prhershme ose ku ai banon. I till sht
rasti i operacioneve t blerjes-rishitjes t gazit natyror, energjis elektrike, ngrohjes dhe ftohjes.
Kur energjia elektrike, gazi natyror, energjia pr ngrohje apo ftohje konsumohen apo
prdoren jasht Shqipris, vendi i furnizimit t tyre nuk sht n Shqipri. Furnizuesi i ktyre
mallrave nj person i tatueshm n Shqipri i nnshtrohet formaliteteve, rregullave dhe
detyrimeve q krkohen nga legjislacioni doganor n fuqi.
52

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Kur furnizuesi person i tatueshm sht i vendosur n Shqipri dhe pretendon se kto mallra
nuk jan furnizuar ose konsumuar n Shqipri, ai duhet t justifikoj me dokumentacionin
prkats ligjor dhe tatimor q kto mallra jan transportuar pr tu konsumuar ose tregtuar jasht
Shqipris.
Dokumentet q mund t krkohen pr t vrtetuar sa m sipr jan pr shembull: lejet e
posame q krkohen, kontratat, faturat, t dhnat e blersit (destinuesit) t energjis,
dokumentet q lidhen me krkesn pr akses n linjat e transmetimit (interkoneksionet), faturat e
shrbimit t transportit apo t shprndarjes ose t lejimit t prdorimit t rrjeteve apo linjave,
deklaratat doganore prkatse n prputhje me procedurn dhe legjislacionin doganor, vrtetime
pr vendndodhjen e blersit t lshuar nga autoritetet tatimore t vendit t destinacionit, leje e
lshuar nga autoritetet e ngarkuara pr energjin pr t ushtruar aktivitetin e blerjes pr rishitje,
kur krkohet nga legjislacioni i fushs.
5.1Furnizimet me gaz natyror, energji elektrike, ngrohje apo ftohje t tatueshme n vendin e
konsumit
Furnizimi me gaz natyror, energji elektrike, ngrohje apo ftohje sht i tatueshm n Shqipri
nseblersi, pavarsisht vendit ku ndodhet selia e veprimtaris s tij ekonomike apo vendndodhja
e qndrueshme, konsumon apo prdor efektivisht n Shqipri gazin natyror, energjin elektrike,
ngrohjen apo ftohjen.
N rastin kur kto mallra konsumohen ose prdoren nga konsumatori, praktikisht, vendi i
konsumit apo i prdorimit efikas t gazit natyror, energjis elektrike, energjis pr ngrohje ose
ftohje sht vendi ku ndodhet matsi i gazit natyror, energjis elektrike, energjis pr ngrohje
apo ftohje.
Ky rregull zbatohet edhe pr furnizimin me uj nprmjet rrjetit t shprndarjes.
5.2Furnizimet me gaz natyror, energji elektrike, ngrohje apo ftohje t tatueshme n vendin ku
ndodhet blersi
Furnizimet me gaz natyror, energji elektrike, ngrohje apo ftohje pr qllime t ndryshme nga
ato t konsumit apo t prdorimit t tyre nga blersit, jan t tatueshme n Shqipri kur blersi
person i tatueshm ka n Shqipri selin e veprimtaris s tij ekonomike apo nj vendndodhje t
qndrueshme si prcaktohet n nenin 23 t ktij udhzimi, ku furnizohen kto mallra ose n
munges t tyre, vendin ku ai ka adresn e prhershme ose ku ai banon.
I till sht rasti i personave t tatueshm q blejn gaz natyror, energji elektrike, ngrohje
apo ftohje me qllim rishitjen e tyre n Shqipri. Ky furnizim sht i tatueshm n Shqipri sipas
rregullave t prcaktuara n kt ligj.
Kur nj person i tatueshm blers- rishits q ka nj vendndodhje t qndrueshme n
Shqipri blen nga nj furnizues jasht Shqipris energji pr ta ri-shitur jasht Shqipris, (blerja
e energjis nga furnizuesi i sht faturuar ri-shitsit), ather vendi i furnizimit t energjis sht
n Shqipri, n vendin ku personi i tatueshm rishits ka vendndodhjen e qndrueshme. Ky
transaksion sht i tatueshm n prputhje me rregullat e prcaktuara n ligj. Dokumentimi bhet
n prputhje me legjislacionin tatimor dhe doganor n fuqi.

53

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shembull 1: Nj person i tatueshm ka selin e veprimtaris s tij ekonomike jasht


Shqipris, por ka n Shqipri nj vendndodhje t qndrueshme (deg), blen gaz natyror tek nj
furnizues i huaj (Transaksioni nr. 1).Furnizuesi i huaj ia faturon transaksionin vendndodhjes s
qndrueshme n Shqipri. Gazi natyror shitet nga vendndodhja e qndrueshme pjesrisht tek nj
klient konsumator n Shqipri (Transaksionin nr. 2) dhe pjesrisht i shitet nj klienti t vendosur
n nj vend jasht Shqipris, p.sh. Kosov (Transaksioni .r 3).
Kto transaksione realizohen si m posht:
- Transaksioni nr. 1: Furnizimi sht i tatueshm n Shqipri n vendin ku sht vendosur blersi.
Vendndodhja e qndrueshme sht paguese e TVSH-s n import.
- Transaksioni nr. 2: Furnizimi sht i tatueshm n Shqipri. Vendndodhja e qndrueshme kryen
furnizimin e gazit t Shqipri pr klientin konsumator, konsum i cili matet n vendin e
veprimtaris s klientit ku sht vendosur matsi. Dega furnizon dhe paguan TVSH-n pr
furnizimin.
- Transaksioni nr. 3: Furnizimi ndodh n Shqipri n vendin ku ndodhet dega e cila pr sasin q
rishet pr klientin e vendosur jasht Shqipris, n Kosov kryen eksport dhe e dokumenton
sipas procedurave doganore.
Furnizimet me gaz natyror, energji elektrike, ngrohje apo ftohje q pasojn furnizimin e par
jan t tatueshme ose jo n Shqipri sipas rregullave q zbatohen pr do furnizim n lidhje me
vendin e furnizimit t ktyre mallrave.
Neni 23 Vendi i furnizimit t shrbimeve (prkufizime, rregulla t prgjithshme)
Vendi i furnizimit t shrbimeve dhe rregullat prkatse parashikohen prkatsisht n nenet
23 deri 30 t ligjit.
N zbatim t rregullave t prgjithshme t parashikuara n nenin 24 t ligjit, vendi i furnizimit t
shrbimeve sht n Shqipri nse:
1. Shrbimi sht marr nga nj person i tatueshm q vepron si i till dhe ka n Shqipri selin e
veprimtaris t tij ekonomike ose nj vendndodhje t qndrueshme pr t ciln jan kryer
shrbimet, ose n munges t tyre, banesn ose rezidencn e zakonshme;
2. Shrbimi sht marr nga nj person i pa-tatueshm dhe furnizuesi i shrbimit, person i
tatueshm ka n Shqipri selin e veprimtaris s tij ekonomike ose nj vendndodhje t
qndrueshme, nga e cila jan ofruar shrbimet ose n munges t tyre, banesn ose rezidencn e
zakonshme.
Ligji
92/2014,
dat
24.07.2014

Vendi ku sht
vendosur
furnizuesi
person i
tatueshm

Neni 24/1

N Shqipri

Vendi ku sht
vendosur
marrsi i
shrbimit,
person i
tatueshm
Jasht
Shqipris

Vendi ku sht
vendosur
marrsi i
shrbimit,
person i
patatueshm

Vendi i
furnizimit t
shrbimit/tatimit

I pa-tatueshm n
Shqipri

54

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Neni 24/2

Jasht
Shqipris
N Shqipri

N Shqipri

Jasht
Shqipris

Jasht
Shqipris
N Shqipri

I tatueshm n
Shqipri
I tatueshm n
Shqipri
I pa-tatueshm n
Shqipri

N rastet e shrbimeve t parashikuara n nenet 25 deri 30 t ligjit, zbatohen prjashtime


nga dy rregullat e prgjithshme m sipr, me qllim q t merret n konsiderat m mir parimi i
tatimit n vendin e konsumit efektiv t furnizimit t shrbimit
1. Nocioni i personave t tatueshm
Meqense rregullat e vendit t furnizimit t shrbimit jan t ndryshme nse marrsi i
shrbimit sht nj person i tatueshm apo i pa-tatueshm, cilsia e marrsit t shrbimit sht e
rndsishme pr prcaktimin e vendit t furnizimit t shrbimeve dhe pr pasoj prcaktimin e
vendit t tatimit.
N prputhje me nenin 23 t ligjit, prve personave t tatueshm t parashikuar ne nenin 3
t ligjit, duhet t konsiderohen gjithashtu si persona t tatueshm, pr sa i prket rregullave t
prcaktimit t vendit t furnizimit t shrbimit, personat e mposhtm:
a. Persona t tatueshm pjesrisht
Pr zbatimin e rregullave n lidhje me vendin e furnizimit t shrbimit, konsiderohet si
person i tatueshm pr t gjitha shrbimet q i jan furnizuar, edhe nj person i tatueshm kur ai
realizon gjithashtu operacione n kuadrin e nj aktiviteti t vendosur jasht fushs s zbatimit t
TVSH, dhe shrbimet jan bler pr nevojat e ksaj veprimtarie, por ndrkoh kjo organizat
kryen edhe veprimtari ekonomike
Shembull 1 : Nj organizat jofitimprurse e cila prfiton grante pr t kontribuar pr njerz
n nevoj. Ndrkoh kjo organizat n funksion dhe pr t kryer veprimtarin e saj
jofitimprurse ushtron edhe veprimtari ekonomike duke ofruar shrbime konsulence dhe shet
studime t kryera n fushn sociale kundrejt pagess. Organizata blen nj software special jasht
Shqipris n funksion t veprimtaris s saj jasht fushs, pr t zbavitur fmijt n nevoj. Kjo
organizat konsiderohet person i tatueshm pr TVSH-n pr shrbimin e marr nga jasht.
Shembull 2: Nj shoqri holding, prve administrimit t pjesmarrjeve,kryen furnizime
shrbimi kundrejt pagess pr filialet e saj. Pr t prcaktuar vendin e furnizimit t shrbimeve
q ajo blen, shoqria holding konsiderohet si nj person i tatueshm.
b. Persona juridik t pa-tatueshm dhe t identifikuar me TVSH
Pr zbatimin e rregullave n lidhje me vendin e furnizimit t shrbimeve, konsiderohet si
person i tatueshm nj person juridik i pa-tatueshm q ka nj numr identifikimi t TVSH- s.

55

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Nj person juridik i pa-tatueshm i s drejts publike q nuk kryen veprimtari ekonomike por q
pr nevoja t ushtrimit t funksionit t vet publik merr nj furnizim shrbimi jasht Republiks
s Shqipris pr qllime t ligjit, konsiderohet person i tatueshm.
c. Persona t tatueshm jo tatimpagues t TVSH-s
- Nj subjekt q nuk sht tatimpagues i TVSH-s pr shkak se i nnshtrohet regjimit t biznesit t
vogl si parashikohet n kapitullin XI, seksioni I t ligjit, ose,
- Nj subjekt q nuk sht tatimpagues i TVSH-s pr shkak t prjashtimit nga TVSH-ja q
zbatohet pr furnizimet q realizon, sipas prcaktimeve n kt ligj;
Kta persona t cilt kan cilsin e personit t tatueshm dhe jan t pajisur me nj numr
identifikimi pr TVSH-n sipas nenit 3 t ligjit, kur blejn shrbime t ofruara nga nj furnizues i
vendosur jasht Shqipris, jan persona t tatueshm edhe pr qllime t prcaktimit t vendit t
tatimit t furnizimit t shrbimeve t marra nga jasht Shqipris.
2. Nocioni i selis ekonomike dhe vendndodhjes s qndrueshme
a) Prkufizimi i selis ekonomike
Pr t prcaktuar pr qllime t TVSH-s, vendin e selis s veprimtaris ekonomike t nj
personi t tatueshm, merren n konsiderat nj sr treguesish, si selia statutore e shoqris,
vendi i administrats qendrore, vendi ku mblidhen drejtuesit e shoqris, si dhe vendi, q
zakonisht sht i njjti, ku vendoset pr politikn e prgjithshme t ksaj shoqrie.
N rast t treguesve kontradiktor, vendi i selis s aktivitetit ekonomik sht prfundimisht
vendi ku merren vendimet kryesore n lidhje me drejtimin e prgjithshm t shoqris apo dhe ai
ku ushtrohen funksionet e administrats qendrore t ksaj t fundit.
Prania e nj shoqrie vetm me kutin postare apo atyre fantazm nuk do t mund ti
jepte statusin e selis s veprimtaris ekonomike nj personi t tatueshm, q nuk prmbush
kushtet e msiprme.
b) Prkufizimi i vendndodhjes s qndrueshme
Prkufizimi i vendndodhjes s qndrueshme n fushn e TVSH-s duhet t dallohet nga
prkufizimet q merren n konsiderat pr tatimet dhe taksat e tjera q kan t bjn kryesisht
me t ardhurat.
N lidhje me kt shtje, nj vendndodhje e qndrueshme karakterizohet nga nj shkall e
mjaftueshme qndrueshmrie dhe nj struktur e aft si nga personeli, ashtu dhe nga pajisjet
teknike, e cila bn t mundur ose furnizimin e shrbimit nga kjo vendndodhje, ose prdorimin
nga kjo vendndodhje t shrbimeve q i jan furnizuar.
N kt mnyr, sht e nevojshme q vendndodhja nga e cila kryhet furnizimi i shrbimit,
t jet e aft t furnizoj shrbimet e duhura, ose vendndodhja q ka marr shrbimin e furnizuar,
t jet e aft t marr dhe t prdor shrbimet e duhura.
c) Nocioni i baness dhe rezidencs s zakonshme
Vendi i baness s nj personi fizik, i tatueshm apo i pa-tatueshm, sht n fakt ai q
rezulton nga adresa e deklaruar n administratn tatimore nse e ka deklaruar.

56

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Rezidenca e zakonshme e nj personi fizik, i tatueshm apo i pa-tatueshm, sht vendi ku,
n momentin e furnizimit t shrbimeve, ky person banon zakonisht pr shkak t lidhjeve
personale dhe profesionale apo n rastin e nj personi pa lidhje profesionale, pr shkak t atyre
personale q shprehen me lidhjet e ngushta t ktij t fundit dhe vendit ai ku banon.
Neni 24 Vendi i furnizimit t shrbimeve kundrejt nj personi t tatueshm q vepron
si i till (Rregulli i prgjithshm)
1. Bazuar n nenin 24 pika 1 t ligjit, si rregull i prgjithshm, vendi i furnizimit t
shrbimeve prve atyre t parashikuara n nenin 25, 26 t ligjit (prjashtimet nga rregulli i
prgjithshm), sht n Shqipri, kur marrsi i shrbimit sht nj person i tatueshm q vepron
si i till dhe ka n Shqipri, selin e veprimtaris s tij ekonomike apo nj vendndodhje t
qndrueshme pr t ciln jan kryer shrbimet ose n munges t tyre, ka banesn ose rezidencn
e zakonshme.
Prndryshe, vendi i furnizimit t shrbimit nuk ndodhet n Shqipri, kur marrsi i shrbimit
sht nj person i tatueshm q vepron si i till n nj vend jasht Republiks s Shqipris, pra
marrsi nuk sht i vendosur n Shqipri.
Pr do shrbim t kryer nga nj person i tatueshm pr nj person tjetr t tatueshm q
nuk sht i renditur si rast prjashtimor n asnjrin nga nenet 25 dhe 26 t ligjit, vendi i
furnizimit t shrbimit prcaktohet sipas rregullit t prgjithshm t parashikuar n nenin 24 pika
1 t ligjit, duke prcaktuar si vendin e furnizimit t shrbimit vendin e marrsit t shrbimit.
Kshtu vendi i shrbimit sht n Shqipri kur marrsi i tij person i tatueshm sht n Shqipri.
Cilat shrbime bjn pjes n kt rregull?
Shrbimet e parashikuara n kt dispozit jan t gjitha shrbimet q nuk prfshihen n
rastet q bjn prjashtim nga ky rregull prkatsisht shrbimet e prmendura n nenet 25, 26 t
ligjit, shrbime pr t cilat vendi i furnizimit t shrbimit prcaktohet rast pas rasti si
parashikohet n secilin nen t ligjit.
- Kshtu kur shrbimi kryhet ndrmjet dy personave t tatueshm, personi i tatueshm furnizues
sht jasht Shqipris dhe personi i tatueshm marrs i shrbimit n Shqipri, vendi i furnizimit
t shrbimit sht n Shqipri, sepse aty sht vendosur marrsi i shrbimit.
- Kshtu kur shrbimi kryhet ndrmjet dy personave t tatueshm, personi i tatueshm furnizues
sht n Shqipri dhe personi i tatueshm marrs i shrbimit jasht Shqipris, vendi i furnizimit
t shrbimit nuk sht n Shqipri, sepse marrsi i shrbimit nuk sht i vendosur n Shqipri.
Kur shrbimi i furnizohet nj vendndodhje t qndrueshme t marrsit (dege), e cila ndodhet
n Shqipri ndrkoh q selia e shoqris ndodhet jasht Shqipris (p.sh. n Kosov), furnizimi
tatohet atje ku ndodhet vendndodhja e qndrueshme, pra n Shqipri.
N rastin kur vendi i tatimit sht n vendin e marrsit t shrbimit dhe marrsi i shrbimit
sht nj person i tatueshm jasht Shqipris, ather shrbimi nuk tatohet me TVSH-n n
Shqipri. N faturn e TVSH-s t lshuar nga furnizuesi ku jepet prshkrimi i sakt i llojit t
shrbimit t furnizuar dhe t dhnat e qarta t marrsit t shrbimit nuk llogaritet TVSH, pasi ky
shrbim nuk sht objekt i aplikimit t tatimit n Shqipri. N fatur duhet t shnohet neni i
ligjit, t cilit i referohet trajtimi i shrbimit pa TVSH. sht kusht q t jepet prshkrimi i plot i
shrbimit n fatur.
57

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

2. Pr prcaktimin e vendit t furnizimit t shrbimit, n vendin e marrsit t shrbimit,


furnizuesi sht i detyruar t provoj q shrbimi i sht furnizuar nj personi t tatueshm q
nuk sht i vendosur n Shqipri, pra marrsi i shrbimit sht nj person i tatueshm pr
TVSHn q vepron si i till jasht Shqipris, referuar kuptimit t nocionit t personit t
tatueshm sipas dispozitave t nenit 23 t ligjit.
N do rast kur marrsi i shrbimit sht nj person i tatueshm i TVSH-s jasht Shqipris,
ather, pr t prcaktuar vendin e tatimit t furnizimit t shrbimeve, furnizuesi nj person i
tatueshm i vendosur n Shqipri, duhet t marr dhe disponoj informacionet e nevojshme nga
marrsi i shrbimit duke siguruar n nj nivel t arsyeshm verifikimin e ktyre informacioneve.
Dokumentacioni i nevojshm sht:
i) Kontrata pr shrbimin ku t identifikohet qart emri i personit t tatueshm, t dhnat e
tij identifikuese, si dhe t identifikohet vendndodhja e qndrueshme si marrs shrbimesh; ii)
Vrtetim nga autoritetet tatimore t vendit t marrsit t shrbimit ku t shprehet qart q
personi i tatueshm sht i regjistruar pr TVSH-n dhe numri i identifikimit t TVSH-s s
personit t tatueshm sht aktiv; iii) Elementet e pagess nprmjet llogaris bankare, nga
llogaria e personit t tatueshm
furnizues n llogarin e personit t tatueshm marrs t shrbimit, t identifikuar nominalisht
me t dhnat e shoqris; iv) N faturn e shrbimit q furnizuesi do t lshoj pr personin e
tatueshm marrs t
shrbimit duhet t evidentoj t dhnat e sakta dhe t plota q krkon fatura si p.sh. emrin e
personit t tatueshm me t cilin sht identifikuar blersi pran autoritetit tatimor t vendit t tij,
nr. e identifikimit t TVSH-s, si dhe adresn e sakt t vendndodhjes s qndrueshme ose selis
s prhershme s cils i sht kryer shrbimi;
v) N fatur duhet t jepet prshkrimi i plot i shrbimit t kryer dhe t shnohet neni i ligjit,
t cilit i referohet trajtimi i shrbimit.
Furnizuesi ngarkohet t mbledh do element tjetr q vrteton se marrsi i furnizimit t
shrbimit vepron si person i tatueshm.
Me qllim zbatimin me korrektsi t rregullave t vendit t furnizimit t shrbimit, sipas
ligjit sht prgjegjsi e furnizuesit t shrbimit t sigurohet pr cilsin e marrsit t shrbimit si
person i tatueshm i identifikuar pr TVSH-n n vendin e tij dhe sht detyrim i tij t verifikoj
dhe ti provoj autoritetit t tij tatimor vlefshmrin e numrit t identifikimit t marrsit t
shrbimit.
N t kundrt, n do rast kur furnizuesi i shrbimit nj person i tatueshm i vendosur n
Shqipri, nuk sht n gjendje t vrtetoj sa m sipr, pra t tregoj q vepron n kushtet e piks
1, t nenit 24 t ligjit, sipas s cils furnizimi i shrbimit i sht ofruar nj personi t tatueshm
t identifikuar pr TVSH-n jasht Shqipris, ather vendi i furnizimit t shrbimit sht n
vendin e furnizuesit t shrbimit n Shqipri n prputhje me pikn 2, t nenit 24 t ligjit.
3. Kur marrsi i furnizimit t shrbimit sht nj person i tatueshm n kuptim t nenit 3 dhe nenit
23 t ligjit, i vendosur n Shqipri pr furnizimet e shrbimit t marra jasht Shqipris vendi i
furnizimit t t cilave sht n vendin e marrsit t shrbimit, vendi i tatimit prcaktohet t jet
n Shqipri dhe marrsi i furnizimit duhet t aplikoj TVSH-n n Shqipri n prputhje me
nenin 99 pika 2 dhe nenin 86 pika 2 t ligjit dhe prcaktimeve n kt udhzim.
58

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Pr kt marrsi i shrbimit lshon nj fatur tatimore n t ciln do t llogaris TVSH-n


mbi vlern totale t faturs s marr nga furnizuesi i shrbimit. Fatura duhet t prpilohet sipas
krkesave t nenit 101 t ligjit dhe n t duhet t evidentohet dukshm shnimi si prcaktohet
n pikn ll) t nenit 101 t ligjit Auto-ngarkes e TVSH-s- reverse charge.
4. Marrsi i shrbimit nj person i tatueshm pr TVSH-n, pr rastet kur vendi i furnizimit sht n
Shqipri, auto-ngarkon TVSH-n pr furnizime t cilat nse do t kryheshin brenda vendit do t
ishin t tatueshme, jo t prjashtuara nga TVSH-ja.
1. Marrsi i shrbimit sht nj person i tatueshm n Shqipri
Shembull 1- A person i tatueshm i identifikuar pr TVSH-n n Franc i kryen nj shrbim
konsulenc juridike mbi legjislacionin n Franc nj personi t tatueshm B q ka vendndodhjen
e qndrueshme n Shqipri. Vlera e shrbimit t kryer sht 1000 euro. Bazuar n nenin 24, pika
1 t ligjit vendi i furnizimit t ktij shrbimi sht n Shqipri n vendin ku marrsi B i shrbimit
nj person i tatueshm ka vendndodhjen.
B pr vlern e shrbimit t marr sipas faturs lshon nj fatur tatimore n t ciln sillet sikur e
ka kryer vet shrbimin pr vete, n mnyr q t bj t mundur t ngarkoj shrbimin e marr
me TVSH- n Shqipri prej 20 %. Vlera e transaksionit llogaritet e konvertuar n monedhn
shqiptare me kursin e dits kur lshohet fatura. P.sh. 1000 euro = 140.000 lek x 20% = 28.000
lek sht vlera e TVSH-s. Kjo fatur regjistrohet njkohsisht n librin e blerjes dhe at t
shitjes s personit t tatueshm. N fatur duhet t shkruhet Auto-ngarkes e TVSH-s- reverse
charge.
Shembull 2. N rastin kur personi B, person i tatueshm pr TVSH-n n Shqipri, merr nj
shrbim t konsulencs juridike n Franc dhe ndrkoh B sht nj shoqri q ofron furnizime
shrbimi n fushn e sigurimeve t prjashtuara nga TVSH, bazuar n nenin 53 t ligjit, ather
ai sht pagues i TVSH-s n Shqipri. B si person i tatueshm marrs i shrbimit n Shqipri do
t ngarkoj me TVSH n Shqipri shrbimin e marr pr sa vendi i furnizimit t shrbimit sht
n vendin e marrsit. Nga ana tjetr ky person nuk ka t drejt t zbres TVSH-n e ktij
shrbimi q i shrben furnizimeve t prjashtuara, t cilat kryen n kuadr t veprimtaris s tij
dhe pr pasoj detyrohet t paguaj TVSH-n n Shqipri.
Shembull 3. Nj shoqri X n Shqipri i krijon mundsin nj studenti t shkoj t bj
praktikn n nj kompani Y q ka selin n Austri. Shoqria austriake Y n prfundim t
praktiks ia faturon kt shrbimin shoqris X n Shqipri pr 2.000.000 lek.
A do t paguaj TVSH-n 20 % pr kt shrbim shoqria X n Shqipri?
Shoqria X do t lshoj nj fatur dhe do t llogaris TVSH 20% prej 400.000 lek dhe do t
paguaj TVSH-n. Shoqria X nuk ka t drejt t zbres TVSH-n e faturs s lshuar si
autongarkes e TVSH-s- reverse charge, pasi ky shrbim nuk i shrben veprimtaris ekonomike
t shoqris. (Kompania X ka sponsorizuar praktikn e nj studenti).
2. Furnizuesi n Shqipri, marrsi i shrbimit nj person i tatueshm jasht Shqipris
Shembull 4. Nj person i tatueshm X i identifikuar pr TVSH-n n Shqipri i kryen nj
shrbim konsulenc financiare nj personi t tatueshm Z t identifikuar pr TVSH-n n
Kosov. Personi i tatueshm X i lshon fatur pa llogaritur TVSH-n personit t tatueshm n
Kosov. N fatur duhet t shnohen t dhnat e sakta identifikuese t blersit t shrbimit, si
59

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

dhe t prshkruhet qart lloji i shrbimit. Gjithashtu duhet t shkruhet neni i ligjit ku bazohet
mos-tatueshmria e ktij shrbimi n Shqipri. P.sh. neni 24, pika 1 e ligjit 92/2014, dat
24.07.2014. Kto shitje do t regjistrohen n librin e shitjes dhe deklaratn e TVSH-s n kutin
me emrtimin shitje pa TVSH. Personi i tatueshm furnizues i shrbimit duhet t provoj q
shrbimi i ofrohet nj personi t tatueshm t identifikuar pr TVSH-n jasht Shqipris duke
siguruar dokumentacionin sipas piks 2 t ktij neni.
Shembull 5: Furnizuesi i shrbimit sht nj person i tatueshm A n Shqipri, i cili i njeh
ose jep t drejtn nj personi t tatueshm B n Malin e Zi, t shrbimit kundrejt pagess t
vnies n dispozicion t kapaciteteve t transmetimit t energjis pr persona t tret q
aksesojn kto kapacitete transmetimi. Personi i tatueshm A n Shqipri i furnizon nj shrbim
personit t tatueshm B n Malin e Zi, vendi i furnizimit t t cilit sht n vendin ku sht
vendosur personi i tatueshm B, pra jasht Shqipris. Ky furnizim shrbimi sht i patatueshm
n Shqipri bazuar n vendin e furnizimit t tatimit sipas rregullit t prcaktuar n nenin 24 pika
1, t ligjit dhe n kt udhzim.
Neni 25 Vendi i furnizimit t shrbimeve kundrejt personave t pa-tatueshm
1. Rregulli i prgjithshm
Bazuar n nenin 24 pika 2 t ligjit, vendi i furnizimit pr furnizimet e shrbimeve kundrejt
nj personi t pa-tatueshm, prve rasteve prjashtuese t parashikuara n nenet 25, 27, 28, 29,
30 t ligjit, sht n t gjitha rastet n Shqipri, kur shrbimet furnizohen nga furnizuesi, i cili ka
n Shqipri, selin e aktivitetit t tij ekonomik ose nj vendndodhje t qndrueshme nga e cila
kryhet shrbimi, ose n munges t tyre banesn apo rezidencn e tij t zakonshme.
Shrbimet e parashikuara n kt dispozit jan t gjitha shrbimet q nuk prfshihen n
rastet q bjn prjashtim nga ky rregull prkatsisht shrbimet e prmendura n nenet 25, 27,
28, 29, 30 t ligjit, shrbime pr t cilat vendi i furnizimit t shrbimit prcaktohet rast pas rasti
si prcaktohet n secilin nen dhe lidhet ose me vendin e kryerjes efektive t shrbimit, ose vendi
i shrbimit nuk sht n vendin e furnizuesit, por n vendin ku ka adresn ose banon personi i
pa-tatueshm marrs i shrbimit.
N kuptim t nenit 3 dhe nenit 23, t ligjit, persona t pa-tatueshm, prve individve, jan
gjithashtu edhe do person tjetr q nuk sht i pajisur me nj numr identifikimi pr TVSH-n
ose nuk sillet si person i tatueshm.
Sipas parimit t rregullit t prgjithshm, si prcaktohet n nenin 24, pika 2, vendi i
furnizimit t shrbimit dhe pr pasoj i tatimit sht n Shqipri kur furnizuesi i ktij shrbimi
nj person i tatueshm sht i vendosur n Shqipri. Marrsi i shrbimit n kt rast sht nj
person i pa-tatueshm.
2. Ndrkoh prsa i prket shrbimeve t listuara n nenin 29 dhe 30 t ligjit:
a) N rastin kur personi i tatueshm furnizues nuk sht i vendosur n Shqipri, vendi i
furnizimit sht n Shqipri n vendin ku shrbimi merret (prdoret).
b) N rastin kur personi i tatueshm furnizues sht i vendosur n Shqipri, vendi i

60

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

furnizimit sht n Shqipri kur shrbimi prdoret (merret) nga persona t pa-tatueshm n
Shqipri. Nse shrbimi merret nga persona t pa-tatueshm jasht Shqipris vendi nuk sht n
Shqipri, por n vendin e marrsit t pa-tatueshm.
N rastin kur shrbimet e prcaktuara n nenet 29 dhe 30, t ligjit furnizohen nga nj person
i tatueshm pr nj person t tatueshm, pr sa nuk sht rast prjashtimor i parashikuar n ligj,
vendi i furnizimit t shrbimit prcaktohet sipas rregullit t prgjithshm t parashikuar n nenin
24, pika 1, t ligjit sipas t cilit vendi sht n vendin e marrsit t shrbimit.
Furnizimet e shrbimeve q i furnizohen personave juridik t s drejts publike vendosur
jasht Shqipris, nga nj person i tatueshm n Shqipri, i nnshtrohen normalisht TVSH n
Shqipri nprmjet furnizuesit t shrbimit. Nse kta persona t s drejts publike nuk kan
cilsin e personit t tatueshm n vendin e tyre. Prndryshe kto shrbime nuk tatohen n
Shqipri.
Gjithashtu furnizimet e shrbimeve q i furnizohen personave juridik t s drejts publike
t vendosur n Shqipri, prej nj personi t tatueshm jasht Shqipris, sipas parimit q
shrbimi tatohet n vendin e marrsit t shrbimit, i nnshtrohen normalisht TVSH-n Shqipri
kur kta persona t s drejts publike bhen persona t tatueshm pr TVSH-n n Shqipri, pr
sa edhe prdorimi i ktyre shrbimeve kryhet n territorin e Shqipris.
N t kundrt, nse marrs i shrbimit nj person juridik i s drejts publike nuk bhet
person i tatueshm n Shqipri dhe si i till konsiderohet person i pa-tatueshm paguan TVSHn n Shqipri pr do shrbim t marra nga jasht Shqipris t listuar n nenin 29 dhe 30 t
ligjit. Pr shrbimet e tjera q nuk listohen n kto nene, vendi i furnizimit t shrbimit sht n
vendin e furnizuesit dhe TVSH paguhet n vendin e furnizuesit t shrbimit, jasht Shqipris.
3. Furnizimi i shrbimeve elektronike kundrejt personave t pa-tatueshm
N zbatim t nenit 29 t ligjit, vendi i furnizimit t shrbimeve t telekomunikacionit, t
transmetimit dhe shrbimeve elektronike ndaj personave t pa-tatueshm, shrbime kto
furnizuar (kryer) nga persona t tatueshm me vendndodhje n Shqipri ose jo, jan n Shqipri
kur realizohen n prfitim t personit t pa-tatueshm q sht vendosur apo ka banesn e tij t
zakonshme n Shqipri.
Tabel prmbledhse e shrbimeve t furnizuara n rrug elektronike, bazuar n nenin 29
dhe 30 t ligjit, kundrejt personave t pa-tatueshm
Vendi ku sht
vendosur furnizuesi
Nenet 29, 30 t
ligjit 92/2014,
dat 24.07.2014

N Republikn e
Shqipris
Jasht Shqipris

Vendi ku sht vendosur


marrsi i pa-tatueshm i
shrbimit
Jasht Shqipris
N Shqipri

Vendi i tatimit

I pa-tatueshm n
Shqipri
I tatueshm n
Shqipri

61

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

N zbatim t nenit 29 dhe 30 t ligjit vendi i furnizimit t shrbimeve t prcaktuara n kto


dispozita, furnizuar personave t pa-tatueshm, sht n Shqipri, prve se kur furnizuesi i
shrbimit, nj person i tatueshm n Shqipri sht n gjendje t vrtetoj dhe dokumentoj n
do form e me do mjet, se personat e pa-tatueshm marrs t furnizimit jan vendosur jasht
Shqipris dhe kto shrbime efektivisht jan prdorur dhe shfrytzuar prej tyre jasht
Shqipris, n adresn e prhershme apo ku banon zakonisht.
N t kundrt kur shrbimi sht marr nga persona t pa-tatueshm n Shqipri, (n
adresn e tyre t prhershme apo ku zakonisht banojn), vendi i furnizimit t shrbimeve t
prcaktuara n dispozitat e nenit 29 dhe 30 t ligjit, sht n Shqipri dhe kto shrbime duhet t
tatohen me TVSH n Shqipri.
Ktu prfshihen shrbimet e mposhtme:
i) transferimet dhe koncesionet e t drejtave t autorit, patentave, licencave, markave t
prodhimit dhe t drejtave t tjera t ngjashme; ii) qiradhniet e mallrave t luajtshme t
trupzuara, me prjashtim t mjeteve t transportit; iii) shrbime publiciteti;
iv) shrbimet e konsulentve, avokatve, inxhinierve, zyrave projektuese n t gjitha fushat,
llogaritarve;
v) prpunimi i t dhnave dhe dhnia e informacionit;
vi) transaksionet bankare, financiare dhe t sigurimit apo t ri-sigurimit, me prjashtim t
qiradhnies s kasafortave; vii)
furnizimi me personel;
viii) detyrimet pr t mos ushtruar, qoft edhe pjesrisht, nj aktivitet profesional apo nj t
drejt t parashikuar n nenin 30 t ligjit; ix)
shrbimet e telekomunikacionit;
x) shrbime transmetimi radio-televizive jan: do transmetim tingujsh apo imazhesh, me
prjashtim t imazheve q konsistojn kryesisht n grma, shifra apo imazhe fikse, t arritshme
n koh reale dhe n mnyr t njkohshme dhe identike pr gjith publikun apo nj kategori
t tij, prbn nj shrbim transmetimi radio-televiziv; xi) shrbime t furnizuara n mnyr
elektronike si web-site,web-hosting, mirmbajtje n
distanc e programeve, soft-ware; xii) shrbimet e lejimit t aksesit n rrjetet e transmetimit
dhe shprndarjes t gazit natyror
dhe energjis elektrike, si dhe gjith shrbimet e tjera q lidhen drejtprdrejt me to, etj.
4. T tjera shrbime q nuk lidhen me vendin ku sht i vendosur furnizuesi ose marrsi i
shrbimit, por me vendin ku kryhet efektivisht shrbimi.
Vendi i furnizimit t shrbimit pr shrbimet q prmenden n nenin 25 t ligjit, nuk sht i
lidhur me vendin ku sht i vendosur personi i tatueshm q jep apo merr shrbimin dhe as me
cilsin e ktyre personave.
Si prjashtim, nga rregulli i prgjithshm q parashikohet n nenin 24 t ligjit, prcaktimi i
vendit t tatimit t shrbimeve t listuara m posht, kryhet n funksion t kritereve t tjera, p.sh.
t vendit t kryerjes faktikisht t tyre, pavarsisht cilsis s marrsit t shrbimit:
i) qiradhniet afatshkurtra t mjeteve t transportit; ii)
shrbimet q lidhen me nj pasuri t paluajtshme;
iii) furnizimet e transportit t pasagjerve;
62

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

iv) shrbimet e furnizuara nj personi t pa-tatueshm q kan si qllim aktivitetet kulturore,


artistike, sportive, shkencore, edukative, zbavitse apo aktivitete t ngjashme t tilla si panairet
dhe ekspozitat, prfshir shrbimet e organizatorve t aktiviteteve t tilla, si dhe shrbimet
mbshtetse t ktyre aktiviteteve;
v) shitjet q konsumohen n vend;
vi) shrbimet e furnizuara personave t tatueshm prfshir dhe shrbimet mbshtetse t
cilat lejojn aksesin n aktivitetet kulturore, artistike, sportive, shkencore, edukative,
zbavitse apo aktivitete t ngjashme t tilla si panairet dhe ekspozitat; vii) shrbimet e
agjencive t udhtimit;
Pavarsisht nse kto shrbime furnizohen nga nj person i tatueshm n Shqipri ose jasht
saj, dhe pavarsisht se nse personi q merr shrbimin sht person i tatueshm ose jo, i
vendosur ose jo n Shqipri, vendi i furnizimit t tyre dhe pr pasoj vendi i tatimit sht n
Shqipri, n vendin ku ndodhet pasuria, ku kryhet efektivisht shrbimi, ku kryhet fizikisht
shrbimi, ose ku vihet n dispozicion mjeti q kryen shrbimin, etj., sipas llojit t shrbimit t
prcaktuar n nenin 25 t ligjit.
5. Nocioni i prdorimit apo shfrytzimit efektiv
Kriteret e prdorimit apo shfrytzimit faktikisht dhe fizikisht marrin n konsiderat
natyrn e do shrbimi t parashikuar n nenet 25,26,27,28 dhe kushtet sipas t cilave prdoret
apo shfrytzohet secili nga shrbimet e prcaktuara n kto nene, t cilat duhet t analizohen rast
pas rasti.
Pr t sqaruar kuptimin prmendim shembujt e mposhtm:
a) Kshtu shrbimet e publicitetit jan kryer n Shqipri kur vendi nga i cili shprndahen
spotet publicitare pr nj publik t synuar ndodhet n Shqipri. I till sht rasti pr shembull i
nj fushate publicitare q kryhet me an t afisheve kur tabelat publicitare vendosen n Shqipri
apo n rastin e nj fushate pr shtyp kur media e shkruar shprndahet kryesisht n Shqipri apo
dhe n kuadrin e nj fushate audio-vizuale kur media transmeton duke pasur si destinacion
publikun n Shqipri.
Fakti q media mund t kapet prtej Shqipris nuk ndikon, n rastin kur publiku i synuar
ndodhet efektivisht n Shqipri.
b) Shrbimet e telekomunikacionit t furnizuara me an t nj linje konsiderohen se
prdoren efektivisht n Shqipri kur telefoni i klientit q emeton komunikacionin ndodhet n
kt vend. N rastin e nj telefoni celular, prdorimi apo shfrytzimi efektiv prezumohen t jen
n Shqipri kur karta SIM sht shitur n kt vend.
c) Vendi i prdorimit apo shfrytzimit efektiv t shrbimeve t transmetimit radio-televizive,
t cilat i mundsojn klientit t shoh transmetimet televizive apo t dgjoj radio sht n
Shqipri, kur aparatet e marrsit q mundsojn prfitimin e shrbimeve ndodhen n kt vend,
ka prkon n shum raste me vendin e nj pasurie t paluajtshme ku furnizohet aksesi n kto
shrbime.
Bazuar n nenin 27 t ligjit vendi i furnizimit t shrbimeve t realizuara nga ndrmjetsit
q veprojn n emr dhe pr llogari t nj personi tjetr sht n Shqipri nse vendi i shrbimit
kryesor pr t cilin ndrmjetson ndrmjetsi sht n Shqipri. Vendi i furnizimit t shrbimit
kryesor prcaktohet sipas rregullave t prcaktuara n nenet 23 deri 30 t ligjit.
63

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shembull: Nj ndrmjets nga Kosova vepron n emr dhe pr llogari t zonjs me iniciale
A.B q banon n Maqedoni, tek nj transportues person i tatueshm n Shqipri pr realizimin e
transportit t mallrave t apartamentit t zonjs A.B nga apartamenti i saj n Vlor tek t afrmit
e saj n Maqedoni. Vendi i furnizimit t shrbimit t transportit t mallrave q realizohet nga
transportuesi, sipas nenit 28, pika a) sht n Shqipri n funksion t distancs s prshkuar.
Shrbimi i ndrmjetsimit sht gjithashtu i tatueshm n Shqipri n t njjtin proporcion.
Nga ana tjetr, pr prcaktimin e vendit t nj aktiviteti ndrmjetsimi, nuk ka rndsi fakti
nse operacioni kryesor sht i tatueshm me TVSH apo nse sht i pa-tatueshm. Vendi i
operacionit kryesor prcaktohet nga kriteret q merren n konsiderat pr operacionet me t
njjtn natyr q ndodhen n fushn e zbatimit t TVSH-s.
6. N rastet kur furnizuesi dhe klienti i shrbimit komunikojn n rrug elektronike, kjo nuk
do t thot q shrbimi sht furnizuar n rrug elektronike
Shrbimet e furnizuara n rrug elektronike konsiderohen ato shrbime t cilat nuk prkojn
as me furnizimin e mallrave t luajtshme t trupzuara, as me furnizimin e shrbimeve
tradicionale, as me shrbimet e telekomunikacionit.
Furnizimi i nj malli t luajtshm t trupzuar, porosia e t cilit kryhet n rrug elektronike
dhe sjell si pasoj furnizimin material t mallit, n rrug postare pr shembull, i nnshtrohet t
gjitha rregullave t territorialitetit pr operacionet q lidhen me mallrat, veanrisht atyre n
lidhje me furnizimet, shitjet n distanc apo eksporteve dhe importeve. I till sht rasti pr
shembull i nj malli t porositur me internet dhe q i dorzohet fizikisht klientit. Ktu prfshihen
gjithashtu t gjitha mallrat e prodhuara n seri si gazeta, disketa, CD-ROM, kaseta audio/video,
DVD, lojra, etj.), t cilat mbrrijn tek klienti n nj suport material. Ato i nnshtrohen
rregullave prkatse t TVSH-s.
Me shrbime tradicionale kuptohen shrbimet e arritshme me mnyra t tjera komunikimi,
pr t cilat mnyra elektronike sht vese nj vektor shprndarje ashtu si sht nj suport i
shkruar, telefonik apo telematik. Kto shrbime i nnshtrohen regjimit prkats t TVSH-s.
Neni 26 Vendi i furnizimit t shrbimeve q lidhen me nj pasuri t paluajtshme
1. Bazuar n nenin 25 t ligjit, furnizimi i shrbimeve q lidhen me nj pasuri t
paluajtshme, prfshir shrbimet e ekspertve dhe agjentve imobiliar, furnizimi i strehimit n
sektorin hotelier apo n sektor q kan funksion t ngjashm me t si kampe pushimi ose zona
t rregulluara pr tu prdorur si vende kampingu, dhnia e t drejtave t prdorimit t pasurive
t paluajtshme dhe shrbimet pr prgatitjen dhe bashkrendimin e punimeve t ndrtimit, t tilla
si shrbimet e arkitektve dhe ndrmarrjeve q mbikqyrin zbatimin e punimeve, jan t
tatueshme n Shqipri, nse pasuria e paluajtshme ndodhet n Shqipri.
Prve truallit, i cili konsiderohet si nj pjes e prcaktuar e siprfaqes s toks, prbjn
pasuri t paluajtshme ndrtimet e trupzuara n tok, prfshir dhe pjest mbshtetse t tyre
(si pr shembull kanalizimet, tubacionet, kabllot), kur ato nuk mund t montohen dhe as t
zhvendosen me lehtsi.
64

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Kshtu, edhe nj mall q nuk sht i trupzuar n mnyr t pandashme me tokn, mund t
prmbaj nj karakter t paluajtshm.
Si shrbime t parashikuara shprehimisht nga ligji si t tatueshme n vendin ku ndodhet
pasuria e paluajtshme prfshihen shrbimet e parashikuara n nenin 25 t ligjit.
Si shrbime t nj natyre t till prmenden: a.
punimet e ndrtimit t do lloji,
b. shrbimet e ekspertve dhe agjentve imobiliar, si:
i. shrbimet e vlersimit t pasurive t paluajtshme,
ii. shrbimet e ndrmjetsimit n blerje, n shitje apo n qiradhnien e pasurive t
paluajtshme nga agjentt imobiliar,
iii. shrbimet pr ndarjen apo kufizimin e pasuris;
c. furnizimi i strehimit n sektorin hotelier apo n sektor t ngjashm me t;
d. dhnia e t drejtave t prdorimit t pasurive t paluajtshme ku prfshihen:
i. qiradhniet e pasuris s paluajtshme pr prdorim banimi, industrial, tregtar apo
bujqsor, ii. t drejtat e prdorimit t rrugve t komunikacionit dhe
veprave t artit, iii. transferimet apo koncesionet e t drejtave t gjuetis
apo t peshkimit n nj pjes t prcaktuar t territorit;
iv. shrbimet e magazinimit, ruajtjes s prkohshme t mobilieve t zyrs e t tjera mjete;
P.sh. Nj shoqri n Shqipri v n dispozicion t nj shoqrie me seli n Kosov nj
ambient t rregulluar pr prdorim zyrash n nj ndrtes t saj n Shqipri, kundrejt
nj shprblimi, ose nj ambient pr t vendosur mobiljet e saj dhe i l ato n ruajtje. Ky
sht nj furnizim shrbimi q sht i lidhur me pasurin e paluajtshme n Shqipri.
TVSH-ja duhet t faturohet nga furnizuesi n Shqipri dhe vlera e tatueshme prbhet
nga t gjitha shumat e marra si kundrvler e vnies n dispozicion t ndrtess.
e. shrbimet pr prgatitjen dhe bashkrendimin, supervizimin e punimeve t ndrtimit;
projektimet, punimet e ndrtimit e t pajisjes, rikonstruksionit e mirmbajtjes,
supervizime, ekspertiza t lidhura me pasurit e paluajtshme;
Bazuar n kt dispozit, lidhen me pasurin e paluajtshme shrbimet e arkitektve t
cilat konsistojn n konceptimin e projekteve t pasurive t paluajtshme q nga faza e
tenderimit apo n zbatimin e tyre kur projekti sht miratuar. Ktu prfshihen gjithashtu
dhe shrbimet q vijn si pasoj e ndrtimit, si shrbimet e gjeometrave, zyrave
projektuese, mbikqyrse pr pasurit e paluajtshme, etj.
Prve ktyre shrbimeve, konsiderohen si shrbime q kan nj lidhje mjaft t ngusht m
pasurin e paluajtshme shrbimet e mposhtme, lista e t cilave nuk sht shteruese:
- shrbimet e pastrimit t pasuris s paluajtshme;
- shrbimet e ruajtjes/mbikqyrjes s pasuris paluajtshme;
- shrbimet e riparimit dhe t mirmbajtjes t pasuris paluajtshme;
- shrbimet e ekspertve n lidhje me vlersimin e dmeve dhe dmshprblimet e caktuara
pr riparimin e dmeve t shkaktuara pasuris s paluajtshme, etj.
Gjithashtu, prve shrbimeve t parashikuara shprehimisht n nenin 25, pika a) t ligjit, si
shrbime q lidhen me nj pasuri t paluajtshme, bjn pjes dhe shrbimet q paraqesin nj
lidhje mjaft t ngusht me pasurin e paluajtshme.
Kshtu do t konsiderohen se kan nj lidhje mjaft t ngusht me pasurin e paluajtshme
shrbimet pr t cilat pasuria e paluajtshme prbn nj element qendror dhe t domosdoshm t
65

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

furnizimit. Pr kt qllim, shrbimet q kan si qllim t modifikojn fizikisht apo juridikisht


nj pasuri t paluajtshme, paraqesin nj lidhje mjaft t ngusht me pasurin e paluajtshme me t
ciln lidhen.
1. Konsiderohen si shrbime q modifikojn fizikisht j pasuri e paluajtshme, punimet e ndrtimit,
t shkatrrimit, t riparimit, t rinovimit, t prmirsimit, t transformimit, t rregullimit q
lidhen me nj pasuri t paluajtshme t ndrtuar apo t pa ndrtuar (rregullimi i kopshteve,
nivelimi i terrenit).
2. Konsiderohen si shrbime q modifikojn juridikisht nj pasuri e paluajtshme, prpilimi i akteve
dhe marrveshjeve me an t t cilave pranohen t drejtat reale apo personale pr nj pasuri t
paluajtshme (hartimi i akteve t pronsis, i kontratave t qiradhnies).
N t kundrt, konsiderohen si shrbime q nuk e modifikojn juridikisht pasurin e
paluajtshme, shrbimet e konsulencs juridike para hartimit t nj kontrate shitje t nj pasurie t
paluajtshme, e cila p.sh. ka si synim t prcaktoj regjimin tatimor q zbatohet n operacionin e
parashikuar apo t vlersoj kushtet n t cilat mund t realizohet transferimi i mallit t
paluajtshm.
Shembull 1: Shrbimi i konsulencs pr zbatimin e nj skeme pr pagimin e tatimit dhe q ka
si qllim blerjen e nj malli t paluajtshm, nuk konsiderohet i lidhur me pasurin e paluajtshme
dhe pr pasoj nuk sht i tatueshm n vendin ku ndodhet malli i paluajtshm pr t cilin sht
parashikuar blerja.
Shembull 2: Nj person i tatueshm n Shqipri kryen nj furnizim shrbimi vlersim t nj
pasurie t paluajtshme q sht e vendosur n Kosov. Pasuria e paluajtshme nuk ndodhet n
Shqipri kshtu q vendi i furnizimit t ktij shrbimi nuk sht n Shqipri. Personi i tatueshm
n Shqipri nuk do t llogaris TVSH-n n faturn e lshuar pr personin e tatueshm n
Kosov pr shrbimin e vlersimit t pasuris s paluajtshme. Ky person q t justifikoj
mosllogaritjen e tatimit n do rast duhet t provoj dhe dokumentoj q shrbimi sht kryer n
Kosov pr nj pasuri t vendosur atje.
Shembull 3: Nj person i tatueshm n Shqipri kryen nj projekt pr ndrtimin e nj
ndrtese n lidhje me nj pasuri t paluajtshme n Shqipri. Shrbimi i sht porositur nga nj
shoqri e vendosur n Itali. Pavarsisht se ku sht vendosur marrsi i shrbimit person i
tatueshm, n kt rast vendi i furnizimit t shrbimit sht n Shqipri n vendin ku ndodhet
pasuria e paluajtshme, kshtu q furnizuesi i shrbimit do ti lshoj nj fatur me TVSH 20 %
marrsit t shrbimit person i tatueshm n Itali. Furnizuesi i shrbimit duhet t paguaj TVSH
n Shqipri.
Shembull 4. Nj person i tatueshm n Maqedoni i krkon nj agjencie imobiliare n Kosov
t ndrmjetsoj pr marrjen me qira t nj ndrtese pr qllime t nj panairi n Shqipri.
Agjencia imobiliare n Kosov, i lshon fatur shoqris n Maqedoni pr shrbimin e
ndrmjetsimit pr qiramarrjen e ndrtess n Shqipri. Vendi i furnizimit t shrbimit, pr sa ka
t bj me qiradhnien e nj ndrtese pasuri e paluajtshme n Shqipri, sht n Shqipri kshtu
q Agjencia Imobiliare n Kosov duhet t caktoj nj prfaqsues tatimor n Shqipri pr t
paguar TVSH-n pr shrbimin n Shqipri.
66

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shembull 5. Nj shoqri e vendosur n Greqi i kryen shrbimin e mirmbajtjes s nj pasurie


t paluajtshme nj personi t tatueshm, shoqri e vendosur n Shqipri. Vendi i furnizimit t
ktij shrbimi sht n Shqipri n vendin ku ndodhet pasuria e paluajtshme dhe vendi i tatimit
sht n Shqipri. TVSH-ja do t paguhet n Shqipri nprmjet auto-ngarkess s TVSH-s,
(reverse- charge) nga marrsi i shrbimit personi i tatueshm n Shqipri.
Shembull 6. Nj person i tatueshm A n Gjermani i kontraktuar nga nj person i tatueshm
B i vendosur n Franc i kryen ktij t fundit nj shrbim projektimi mbi ndrtimin e nj qendre
sportive n Shqipri. Personi i tatueshm B sht kontraktuar pr kryerjen e ktij shrbimi nga
Federata Shqiptare e Lojrave me Dor.
Personi i tatueshm B n Franc pasi merr shrbimin prej shoqris gjermane A, ia faturon at
Federats Shqiptare t Futbollit. Shrbimi i kryer sht projektimi i qendrs sportive n Tiran.
Vendi i furnizimit t ktij shrbimi q ka lidhje me pasurin e paluajtshme n Shqipri sht n
Shqipri. Kshtu q shoqria gjermane krkohet t emroj nj prfaqsues tatimor n Shqipri
dhe t paguaj TVSH-n n Shqipri. Shoqria franceze gjithashtu emron nj prfaqsues
tatimor n Shqipri dhe paguan TVSH-n n Shqipri pr shrbimin q i furnizon Federats
Shqiptare. N munges t emrimit t nj prfaqsuesi tatimor prgjegjs pr t paguar TVSH-n
n Shqipri sht Federata Shqiptare e Lojrave me Dor.
Neni 27 Prfaqsuesi tatimor
1. Pagesa e TVSH-s nprmjet prfaqsuesit tatimor
a. Sipas parimit t prgjithshm t prcaktuar n nenin 86 t ligjit personi prgjegjs pr t
paguar TVSH-n n Shqipri sht personi i tatueshm q furnizon shrbimin. N rastin kur ky
person nuk sht i regjistruar pr TVSH-n n Shqipri dhe personi q e ka marr shrbimin
sht nj person i tatueshm i regjistruar pr TVSH-n n Shqipri, ather sht marrsi i
shrbimit personi prgjegjs pr t paguar TVSH-n. Ky person e paguan TVSH-n duke
aplikuar ngarkesn e kundrt (reverse-charge) si prcaktohet n pikn 2 t nenit 86 t ligjit.
b. Nse marrsi i ktij shrbimi nuk sht nj person i tatueshm i regjistruar pr TVSH-n
n Shqipri ather personi i tatueshm q ka kryer shrbimin cakton nj prfaqsues tatimor pr
t paguar TVSH-n n Shqipri.
Kshtu, bazuar n nenin 87 dhe 88 t ligjit, n rastin kur vendi i furnizimit t shrbimit sht
n Shqipri, por furnizuesi i ktij shrbimi (person prgjegjs pr pagesn e TVSH-s) sht nj
person i tatueshm q nuk sht i vendosur n Shqipri, vend n t cilin duhet t paguhet
TVSHja, ky person cakton nj prfaqsues tatimor pr t paguar TVSH-n, prvese kur marrsi
i shrbimit sht nj person i tatueshm n Shqipri.
c. Pr do shrbim t tatueshm vendi i furnizimit t t cilit prcaktohet t jet n Shqipri
referuar dispozitave t neneve 23, 24, 25, 26, 27, 28,29 dhe 30 t ligjit, kur furnizuesi i shrbimit
sht nj person q nuk sht i regjistruar n Shqipri, ndrsa marrsi i shrbimit sht ose nj
person i pa-tatueshm n Shqipri, ose nj person q nuk sht i regjistruar pr TVSH-n n
Shqipri, ose nj person i vendosur jasht Shqipris, furnizuesi sipas nenit 87 dhe 88 t ligjit
detyrohet t emroj nj prfaqsues tatimor pr t paguar TVSH-n n Shqipri.
d. N t kundrt nse TVSH-ja nuk paguhet prej prfaqsuesit tatimor pr rastet e
67

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

msiprme, detyrohet ta paguaj TVSH-n n Shqipri marrsi i shrbimit, i cili ka banesn e


prhershme ose zakonisht banon n Shqipri.
Shembull 1: Nj shoqri italiane i bn mbikqyrjen e punimeve t ndrtimit t nj shtpie
banimi n Shqipri individit X q banon n Shqipri. Shoqria Italiane duhet t emroj nj
prfaqsues tatimor pr t paguar TVSH-n n Shqipri pr vlern e shrbimit. N munges t
emrimit t nj prfaqsuesi tatimor n momentin q konstatohet, TVSH-n e paguan individi X
q banon n Shqipri.
Shembull 2. Nj grup artistik kngtarsh rroku jep shfaqje n Shqipri dhe t ardhurat nga
biletat e hyrjes pr t par shfaqjen i prfiton menaxheri i grupit n emr t grupit t rrokut.
Vendi i ktij koncerti sht n Shqipri, bazuar n nenin 28, pika b) t ligjit. Shrbimi i ofrohet
personave t pa-tatueshm, individve q blejn biletat pr t par shfaqjen. Pr kt shrbim
vendi i t cilit sht n Shqipri atje ku shrbimi kryhet faktikisht, grupi i rrokut duhet t paguaj
TVSH-n n Shqipri. Pagesa e TVSH-s n kt rast bhet nprmjet nj prfaqsuesi tatimor.
2. Modalitetet e prfaqsuesit tatimor
a. Personi q caktohet si prfaqsues tatimor, duhet t jet nj person i tatueshm n Shqipri.
Pr qllime t prmbushjes s detyrimit si prfaqsues tatimor do person i tatueshm q
caktohet si i till duhet t regjistrohet m vete me nj numr identifikimi t ri si prfaqsues
tatimor. Ky person i emruar si prfaqsues tatimor sht personalisht prgjegjs, pr t
prmbushur t gjitha detyrimet, prfshir do gjob a dnim, pr t cilat detyrohet personi q
prfaqson dhe gzon gjithashtu t gjitha t drejtat e personit q prfaqson. Nse personi q
detyrohet, nuk emron nj prfaqsues tatimor, t gjitha detyrimet dhe penalitetet n ngarkim
t tij do t paguhen nga prfituesi vendas i furnizimit.
b. Procedura pr regjistrimin dhe regjistrimin e prfaqsuesit tatimor zbatohet si sht
prcaktuar n ligjin dhe udhzimin pr procedurat tatimore n RSH. Personat q regjistrohen si
prfaqsues tatimor prmbushin detyrimet ne lidhje me mbajtjen e dokumentacionit (librave t
shitjes dhe librave t blerjes), deklarimit, faturimit, etj., si do person tjetr i tatueshm i
regjistruar pr TVSH-n.
c. N rastin kur personi i tatueshm marrs i furnizimit sht nj tatimpagues q nuk sht i
regjistruar pr TVSH-n, pr shembull sht nj tatimpagues q i nnshtrohet regjimit t biznesit
t vogl ose sht nj institucion ose organ publik q nuk sht i regjistruar pr TVSH-n, ose
nj individ, krkohet emrimi i nj prfaqsuesi tatimor pr t paguar TVSH-n. N munges t
emrimit t nj prfaqsuesi tatimor, ather prfituesi vendas i shrbimit sht prgjegjs pr t
paguar TVSH-n.
Neni 28 Lindja e tatimit, krkueshmria, momenti i lshimit t faturs tatimore
1. Bazuar n nenin 31 t ligjit, TVSH-ja lind kur prmbushen kushtet ligjore t domosdoshme
pr t krkuar tatimin mbi vlern e shtuar. Autoriteti tatimor duke filluar nga momenti i
prcaktuar me ligj sipas ngjarjes s ndodhur, moment n t cilin lind TVSH-ja ka t drejt q
tia krkoj at personit prgjegjs q ngarkohet nga ligji pr ta paguar.
68

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

2. Kushtet ligjore pr lindjen e TVSH-s.


Bazuar n nenin 32 dhe 33 t ligjit, kushtet ligjore pr lindjen e TVSH-se prmbushen kur: a)
Kryhet furnizimi i mallrave ose shrbimeve;
b) kryhen pagesa pjesore ose pagesa t njpasnjshme pr furnizimet e mallrave ose t
shrbimeve, por furnizimi i mallrave ose shrbimeve faktikisht nuk sht kryer, kto furnizime
mallrash ose shrbimesh konsiderohen t kryera n prfundim t do periudhe, s cils i
referohen pagesat. (P.sh. leasing).
Nga ky rregull bjn prjashtim rastet kur kryhen pagesa pjesore ose pagesa t
njpasnjshme pr furnizimet e mallrave q kan si objekt qiradhnien e nj malli pr nj
periudh t caktuar ose shitjen e mallrave, sipas pagesave me kste, si prcaktohet n shkronjn
b, t piks 2, t nenit 7, t ktij ligji, furnizime mallrash pr t cilt TVSH lind kur furnizimi i
mallrave kryhet (pr shembull, shitja e mallrave me kredi, ose pagesa me kste, shitja me
rezerv).
c) Furnizimet e mallrave dhe shrbimeve t kryera n mnyr t vazhdueshme, brenda nj
periudhe kohore, prfshir operacionet e ndrtimit, konsiderohen t kryera n t njjtin muaj, n
t cilin lshohet fatura n prputhje me pikn 5, t nenit 99, t ligjit.
Shembuj t furnizimit t mallrave dhe furnizimit t shrbimeve n mnyr t vazhdueshme
prmenden p.sh: shrbimet e vazhdueshme t telefonis, furnizimi n mnyr t vazhdueshme i
energjis elektrike, furnizimi n mnyr t vazhdueshme me uj nprmjet rrjetit etj., furnizime
t nj natyre t till q malli ose shrbimi lvrohet ose kryhet n mnyr t vazhdueshme (t
pandrprer), por sipas rregullave t ligjit, fatura pr furnizimin e kryer, duhet t lshohet
periodikisht do periudh tatimore. Periudh tatimore pr qllime t ligjit sht muaji.
d) Pr do pages t kryer para se t kryhet furnizimi i mallit ose para prfundimit t
furnizimit t shrbimit, TVSH-ja mbi pagesn lind dhe bhet e krkueshme n momentin e
arktimit t shums s paguar.
e) Si rregull bazuar n pikn 1, t nenit 99, t ligjit, fatura lshohet n momentin e
furnizimit t mallit ose shrbimit, por n rastin kur fatura tatimore sht lshuar prpara
furnizimit, TVSH-ja bhet e krkueshme n momentin kur sht lshuar fatura.
3. Bazuar n nenin 99 t ligjit, personi i tatueshm q kryen nj furnizim mallrash ose
shrbimesh, detyrohet t lshoj nj fatur pr at furnizim:
i) n momentin e furnizimit t mallit ose shrbimit;
ii) kur mallrat jan lvruar ose kur ato bhen t disponueshme, n prputhje me dispozitat e
parashikuara n seksionin 1, t kreut IV, t ligjit; iii)
n momentin kur shrbimet jan kryer;
iv) fatura mund t lshohet n mnyr periodike pr disa furnizime mallrash ose shrbimesh,
t cilat furnizohen n mnyr t rregullt ose t vazhdueshme, t realizuara midis personit t
tatueshm dhe klientit t tij n t njjtin muaj, n t cilin furnizimet jan kryer. Gjithashtu n
ndrtim fatura tatimore duhet lshuar do muaj;
v) pr furnizimet e shrbimeve pr t cilat TVSH-ja paguhet nga marrsi i furnizimit sipas
piks 2 t nenit 86 t ligjit, fatura duhet t lshohet n t njjtn periudhe tatimore n t ciln
shrbimi sht marre, por jo m von se data 14 e muajit pasardhs.
69

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Neni 29 Vlera e tatueshme e furnizimit


1. Bazuar n nenin 37 t ligjit, vlera e tatueshme e furnizimit t mallrave ose furnizimit t
shrbimeve, prbhet nga t gjitha shumat, vlerat, pagesat mallrat apo shrbimet e marra apo q
do t merren nga furnizuesi i mallit/furnizuesi i shrbimit si kundrvler e ktyre furnizimeve,
kundrejt blersit, klientit apo nj t treti, prfshir dhe subvencionet q lidhen drejtprdrejt me
mimin e ktyre furnizimeve.
Nse furnizimi kmbehet n mallra/shrbime ose pjesrisht n para dhe pjesrisht n
mallra/shrbime (natyr), vlera e tatueshme e furnizimit duhet t jet vlera e tregut e mallrave
ose shrbimeve t pranuara, e llogaritur n datn, n t ciln tatimi bhet i krkueshm. Nse
prve mallit bhet edhe pages shtes n para pr mallin e furnizuar ather vlers s tregut t
mallit/shrbimit t pranuar, i shtohet edhe vlera e arktuar.
Nuk sht i rndsishm pr qllime t prcaktimit t vlers s tatueshme Nse pagesat n
para apo n natyr merren n t njjtn koh ose n momente t ndryshme. T gjitha ato jan
pjes e vlers s tatueshme, Ndrkoh q prshkallzimi ose marrja e tyre n koh t ndryshme
pr t aplikuar tatimin sht e lidhur me lindjen, krkueshmrin e tatimit sipas nenit 27 t ktij
udhzimi.
Bjn pjes gjithashtu n vlern e tatueshme, dmshprblimet e derdhura q lidhen me nj
furnizim kur prbjn kundrvlern direkte apo indirekte t nj furnizimi t tatueshm. Pr kt
sht e rndsishme t provohet lidhja e dmshprblimit me furnizimin, i cili mund t jepet pr
nj furnizim t ri ose si pjes e vlers s shrbimit t kryer.
2. Pr sa i prket rasteve t prcaktuara si furnizime kundrejt pagess ose vetfurnizime,
vlera e tatueshme sht prcaktuar pr do rast si parashikohet n nenin 38 t ligjit.
3. Subvencionet q lidhen drejtprdrejt me mimin e nj furnizimi malli ose shrbimi jan
gjithashtu elemente t vlers s tatueshme te furnizimit.
Kshtu subvencioni sht element i vlers s tatueshme n rastin kur:
a) I jepet nj personi t tatueshm q furnizon mallin ose shrbimin me nj mim i cili nuk i
mbulon kostot e furnizimit dhe pr kt prfitohet nj subvencion q lidhet drejtprdrejt me
mimin e mallit ose t shrbimit, ose sepse personi i tatueshm e shet mallin me nj mim m t
ult n treg pr arsye tregtare dhe pr kt ai prfiton nj subvencion si vler plotsuese e mimit
ose pr shrbimin e kryer, etj;
b) Subvencioni prbn kundrvlern e nj furnizimi.
Q subvencioni t mos prfshihet n vlern e tatueshm t nj furnizimi duhet t verifikohet
rast pas rasti q :
- shumat e derdhura si subvencion nuk prbjn kundrvlern e nj furnizimi shrbimi (apo
furnizim malli) q hyn n fushn e zbatimit t TVSH. Si prov mund t shrbej ekzistenca ose
konstatimi i nj angazhimi nga marrsi i subvencionit, pr furnizimin e nj malli apo shrbimi t
prcaktuar pr dhnsin e subvencionit.

70

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Kshtu, duhet verifikuar n do situat q subvencioni nuk sht mimi i nj shrbimi t


dhn n mnyr t drejtprdrejt. Raste t tilla t mungess s shrbimit t drejtprdrejt sipas
t cilave kemi t bjm me nj subvencion q nuk prfshihet n vlern e tatueshme prmenden :
i)
subvencionet globale t derdhura nga nj qytet ose dhom tregtie n funksion t
perspektivave t prgjithshme t veprimitpr nj organizm, i cili duke pasur si qllim
favorizimin e ekspansionit ekonomik t nj rajoni, kryen studime, informon dhe kshillon
komunat dhe ndrmarrjet e ktij rajoni. ii) financimi i nj organizmi (i nj shoqate) vetm
nga qllimet e prgjithshme q ai ka apo nga angazhimi pr ti plotsuar ato, nuk prbn
kundrvlern e nj furnizimi shrbimi. Krkesa e dhnsit t subvencionit pr nj raport n
lidhje me prdorimin e fondeve nuk tregon ekzistencn e nj furnizimi shrbimi. iii)
subvencionet e derdhura nga nj ent publik pr organizimin e nj aktiviteti prderisa
marrsi nuk ka prcaktuar asnj detyrim si kundrvler t ktyre subvencioneve.
Prmenden si subvencione q nuk prfshihen n vlern e tatueshme:
i) kompensimet si ndihm pr punsimin q merren nga ndrmarrjet prderisa ato nuk
prbjn kundrvlern e nj furnizimi shrbimi;
ii) ndihma apo subvencioni i caktuar pr t mbuluar sigurimet shoqrore;
iii) ndihmat q prbjn thjesht nj nxitje t pastr t punsimit (pr shembull ndihma pr
krijimin e vendeve t puns me iniciativn lokale);
iv) subvencionimi pr ndihma, e caktuar pr pagn e edukatorve t punsuar nga
ndrmarrjet ndrmjetse ose qendrat e ndihms pr punn e kryer ndaj personave me
aftsi t kufizuar;
v) ndihmat q derdhen nga shteti pr t kompensuar kostot shtes q rrjedhin nga punsimi
i puntorve me kapacitet profesional t reduktuar; etj.
Neni 30 Elementet q prfshihen n vlern e tatueshme
1. Vlera e tatueshme e nj furnizimi prbhet jo vetm nga mimi i mallit apo i shrbimit, por
prfshihen gjithashtu edhe elemente te ndryshme q lidhen me t. N vlern e tatueshme t
nj furnizimi prfshihen elementet e mposhtme:
a) tatimet, taksat, detyrimet, tarifat dhe pagesa t ngjashme, q lidhen me
furnizimin, me
prjashtim t TVSH-se, si dhe,
b) shpenzimet dytsore, t tilla si shpenzimet komisionere, t ambalazhimit, t
transportit
dhe t sigurimit q furnizuesi ia ngarkon blersit ose klientit pr furnizimin.
Shpenzimet dytsore nuk prfshihen n vlern e tatueshme t nj furnizimi nse ato sipas rastit i
faturohen vemas klientit, (p.sh. transporti faturohet si furnizim m vete dhe veohet nga shitja e
mallit) ose nse kryhen vet nga klienti dhe shpenzimet prballohen vet prej tij.
2. Vlera e tatueshme e ambalazheve
Bazuar n pikn 2 t nenit 39 t ligjit n vlern e tatueshme t furnizimit prfshihet vlera e
ambalazheve kur ato jan t pakthyeshme. Vlera e ambalazheve t kthyeshme nuk prfshihet n
vlern e tatueshme t furnizimit, prve kur ambalazhet e kthyeshme nuk jan kthyer nga blersi.
71

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Ambalazhet mund t jen t kthyeshme dhe t pakthyeshme. N funksion t ktij dallimi


ndryshon edhe mnyra e aplikimit t TVSH-s.
a) Ambalazhet e kthyeshme
Ambalazhet qarkulluese jan ambalazhe t tipit: kontenier, qelqe, arka, bombola apo
depozita gazi t lengshm dhe t tjera t ksaj natyre. Ambalazhet qarkulluese si rregull
furnizohen s bashku dhe n t njjtn koh me mallrat q ato prmbajn.
Kto lloj ambalazhesh jepen nga shitsi (furnitori), s bashku me mallin n to n drejtim t
blersit (klientit); ato ruhen provizorisht nga blersi dhe m pas kthehen nga ky i fundit prsri
n drejtim t shitsit. Blerja e ambalazheve nga shitsi i jep atij t drejtn e zbritjes s TVSH-s
sipas rregullave t parashikuara n kapitullin X t ligjit. Vlera e ambalazheve q i jepen blersit
nga shitsi nuk prfshihen n vlern e tatueshme t mallrave q ato shoqrojn gjat furnizimit.
Ambalazhet q i jan dhn blersit, duhet t kthehen tek shitsi brenda nj afati normal sipas
fushs s aktivitetit t cilit ato i takojn. Ky afat varion edhe sipas natyrs s produktit q
ambalazhet prmbajn dhe duhet t paraqitet n kontratn e lidhur mes palve.
Pr mosllogaritjen e TVSH mbi vlern e ambalazheve qarkulluese duhen plotsuar dy
kushtet e mposhtme:
- Vlera e tyre t mos jet prfshir n vlern e faturs nga shitsi.
- T ekzistoj nj kontrat e lidhur midis palve pr dhnien dhe kthimin e ambalazheve. N
kontrat paraqitet edhe afati i kthimit t ambalazheve nga blersi tek shitsi. Ambalazhet q
blersi nuk i kthen tek shitsi konsiderohen sikur t ishin shitur dhe i nnshtrohen TVSH-s
mbi vlern e tyre.
b) Ambalazhet e pakthyeshme
Jan ambalazhe t natyrs si: karton, shishe plastike, qese plastike, etj. Vlera e ktyre
ambalazheve sht element i vlers s tatueshme t mallrave q ato prmbajn. Blerja e
ambalazheve nga shitsi, i jep atij t drejtn e zbritjes s TVSH-s sipas rregullave t
parashikuara n kapitullin X t ligjit. Mbi vlern e tatueshme t mallrave q prfshin edhe vlern
e ambalazheve, zbatohet TVSH n shitje.
3. Furnizime shrbimi t ndryshme, t kryera n funksion t realizimit t shitjeve ose blerjeve
q kryen pas furnizimit
Bhen pjes e vlers s tatueshme t nj furnizimi dhe jan t tatueshme me TVSH, pagesat q i
jepen ose prfitohen prej ri-shitsit, n formn e uljes s mimit, apo q i derdhen periodikisht
atij n funksion t shitjeve ose pjes-pjes gjat zbatimit nga ana e ri-shitsit t detyrimeve q
rrjedhin nga kontrata e shitjes ose edhe n formn e klauzols s garancis.
N zbatim t kushteve t kontratave disa prodhues ose tregtar t ndryshm u sigurojn
(japin) personave q u japin ekskluzivitetin apo t drejtn t tregtojn produkte t marks s tyre
(rishits t mallrave t marks s tyre) nj pages t veant pr shrbimet q kan t bjn me
realizimin e shitjeve t mallrave ose kur kan rn dakord sipas kushteve t kontrats midis tyre
n kuadrin e shrbimeve q duhet tu kryejn klientve n zbatim t klauzols s garancis.

72

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shembull 1: Nj shoqri pijesh i jep ekskluzivitetin nj shoqrie t tregtoj produktet e


marks s saj dhe pr kt i jep nj pages pr realizimin e shitjeve t produktit mbi nj sasi ose
vler t caktuar. Shuma e prfituar nga rishitsi i produkteve sht e tatueshme me TVSH, edhe
nse nuk prfitohet si pages, por n formn e zbritjes pr furnizimin e radhs t kryer.
Shembull 2: Nj shoqri prfiton nj pages bazuar n nj klauzol garancie t vendosur
n kontrat, sipas s cils i garanton furnizuesit t mallit s mallrat e tij do ti vendos ose
ekspozoj n nj vend t dukshm n super-market. Pagesa e prfituar n kt rast nga ri-shitsi
i ktyre mallrave sht vlera e shrbimit t kryer pr furnizuesin dhe si e till sht e tatueshme
me TVSH 20%. Nuk ka asnj ndryshim nse kjo vler prfitohet edhe n formn e nj zbritje pr
furnizimin.
Shembull 3: Nj shoqri prfiton nj pages bazuar n nj klauzol garancie t vendosur
n kontrat, sipas s cils prfiton nj pages shtes (n formn e nj bonusi) nse tregton
brenda nj periudh t caktuar mallrat ose prfundon shrbimin n kushtet e krkuara dhe sipas
cilsis s prcaktuar n kontrat. Pagesa e prfituar n kt rast nga ri-shitsi i ktyre mallrave
sht vlera e shrbimit t kryer pr furnizuesin dhe si e till sht e tatueshme me TVSH 20%.
Nuk ka asnj ndryshim nse kjo vler prfitohen edhe n formn e nj zbritjeje pr furnizimin.
N kto situata ose t ngjashme me to nuk kemi t bjm me zbritje t mimit t aplikuara
n kuptim t nenit 41 t ligjit.
Kshtu vlerat e pa-arktuara faktikisht por t paraqitura n formn e zbritjes s mimit q
i prfitojn personat e tatueshm ri-shits s produkteve nuk mund t konsiderohen si zbritje
mimi sepse prbjn kundrvlern e nj shrbimi.
Pra, shuma e ktyre pagesave ose shuma e zbritur nuk zbritet nga vlera e tatueshme e
furnizimit. Edhe personi i tatueshm q kryen pagesn ose akordon zbritjen pr personin rishits
nuk duhet t korrigjoj ose ul vlern e tatueshme t furnizimit t kryer, sepse nuk kemi t bjm
me ulje t t ardhurave, por me nj shrbim t pavarur.
Pr personin e tatueshm ri-shits ose ai q prfiton t ardhurn (pagesn ose zbritjen),
prderisa kto shuma ose zbritje prbjn kundrvlern e shrbimeve q u kryhen prodhuesve
ose furnizuesin kryesor t tyre, uljet e marra nga ri-hitsi prbjn t ardhura t tatueshme me
shkalln 20 % t TVSH-s dhe duhet t shoqrohen me lshimin e faturave tatimore. Nga ana
tjetr personi i tatueshm q kryen pagesn (prodhuesi) ka t drejt t zbres TVSH-n e
shnuar n fatur.
Pavarsisht nse pagesa shtes, ose zbritjet, bonuset prfitohen nga blersi i mallit ose
shrbimit, por edhe nse prfitohen nga furnizuesi pr kryerjen e nj furnizimi si klauzol
garancie, ose n formn e nj dmshprblimi sipas kushteve t kontrats, kemi t bjm me nj
furnizim t tatueshm me TVSH.
4. TVSH e treguar ose jo n fatur
4.1 Nse furnizimi i tatueshm i nj malli ose shrbimi sht kryer pa nj shum t ndar
pr TVSH-n, ather TVSH konsiderohet e prfshir n vlern totale t furnizimit. P.sh. nse

73

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

vlera totale e arktuar sht 120 lek, ather TVSH llogaritet 120 lek/6= 20 lek, Vlera e
tatueshme 120-20=100 lek.
Kur klienti sht vet nj person i tatueshm pr TVSH-n, furnizuesi i mallit/ i
shrbimit duhet ti lshoj klientit t tij nj fatur rregulluese n lidhje me rregullimin e
TVSH-s. N rastin kur rasti sht konstatuar nga autoriteti tatimor dhe palt vendosin mes
tyre t rrisin mimin fillestar t furnizimit me nj shtes mimi q prkon me shumn e
TVSH, kjo shtes mimi duhet ti nnshtrohet TVSH, ashtu si dhe shuma themelore e
mimit. (vlera shtes/6)
Shembull: Nj furnizues shrbimi faturon 100 000 lek nj shrbim t tatueshm pa
treguar TVSH n fatur. Shuma e TVSH pr kt furnizim do t jet 100 000 x 0,8333 x 20% =
16.667 lek.
Furnizuesi duhet ti lshoj klientit t tij nj fatur rregulluese q prmban vlern e tatueshme
prej 83333 lek dhe TVSH 16667 lek.
Nse, n marrveshje me klientin, furnizuesi i krkon atij m pas nj pages shtes me nj shum
q prkon me at t TVSH-s, ai duhet ta tatoj gjithashtu kt shtes me shkalln q zbatohet
pr kt furnizim. Fatura shtes (apo rregulluese), e cila do ti adresohet klientit, do t prmbaj
shtesn e mimit prej 16667 lek t cils i zbatohet 3333 lek TVSH (16667 x 20%).
4.2 Nse furnizimi i nj malli ose shrbimi q nuk sht i prjashtuar nga TVSH sipas
dispozitave t ligjit, sht faturuar si furnizim i prjashtuar nga TVSH dhe fatura sht lshuar
pr nj furnizim t prjashtuar pa llogaritur TVSH, ather TVSH nuk konsiderohet e prfshir
n vlern totale t furnizimit. TVSH do t llogaritet duke aplikuar shkalln tatimore prkatse
mbi vlern e furnizimit.
5. Vlera e tatueshme edhe nse n fatur sht shnuar n nj monedh t ndryshme nga ajo
kombtare, sht e detyrueshme q kto vlera t shprehen dhe shnohen n fatur n monedhn
kombtare ekuivalente me kursin e kmbimit t Banks s Shqipris n momentin kur tatimi
bhet i krkueshm, i cili pr qllime t ligjit prkon me momentin kur lshohet fatura.
Neni 31 Elementet q i zbriten vlers s tatueshme
1. Bazuar n nenin 40 t ligjit n vlern e tatueshme nuk prfshihen ulje ose reduktime
tmimit q i bhen blersit ose klientit n kuadr dhe pr qllime t politikave tregtare t
personit t tatueshm q lidhen me nj furnizim t tilla si:
- Uljet/zbritjet e mimit pr pagesa t hershme t kryera pr furnizimin;
- Uljet/reduktimet e mimit pr blersin ose klientin q prfitohen n momentin e
furnizimit.
P.sh. Zbritje pr mimin e nj furnizimi pr shkak se pagesa bhet menjher n dor ose
se nj pjes e saj sht paguar m par.
Nj tjetr shembull mund t ishte skonto tregtare p.sh. klienti prfiton 10 % ulje nse e kryen
pagesn e furnizimit brenda 10 ditve.

74

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Kto ulje/ zbritje t mimit nuk prfshihen n vlern e tatueshme t furnizimit. Uljet/ zbritjet
e mimit t kryera n kushtet e msiprme duhet t shnohen dhe evidentohen n faturn
tatimore t lshuar si prcaktohet n nenin 101 dhe 102 t ligjit pr rastet kur nuk sht e
detyrueshme t lshohet fatura tatimore, por lshohet kuponi i kass fiskale.
N rastin kur zbritjet evidentohen n prputhje me kt nen ato reduktojn vlern e
tatueshme t furnizimit. N t kundrt nse zbritjet/uljet e mimit n momentin e furnizimit ose
n formn e skontove tregtare nuk jan evidentuar, llogaritur n faturn tatimore n momentin e
furnizimit, nuk konsiderohen ulje pr qllime t nenit 40 t ligjit.
Neni 32 Saktsimi i vlers s tatueshme
Pr furnizimet e mallrave dhe shrbimeve, TVSH sht e detyrueshme n datn e
furnizimit apo t faturimit pavarsisht dats s pagess s furnizimit.

1. Bazuar n nenin 40 dhe 41 t ligjit jan parashikuar rastet kur lejohet t bhet nj
saktsim i TVSH-s s faturuar prej furnizuesit t mallit/shrbimit, n rast anulimi apo trheqje
prej furnizimit ose nj reduktim i mimit pas momentit t kryerjes s furnizimit. Vlera e
tatueshme saktsohet duke u reduktuar n prputhje me rregullat dhe procedurn e prcaktuar n
kt nen.
a) Pr qllime t kryerjes s saktsimit furnizuesi do t lshoj nj fatur prej faturave q
prdor, e cila sht fatur korrigjuese dhe sipas rastit dhe qllimit pr t cilin sht aplikuar duhet
t prmbaj shnimin:
Fatur korrigjuese kur nuk krkohet q midis palve t rimbursohen vlerat (pagesa nuk sht
kryer n rast trheqje prej furnizimit).
Fatur korrigjuese - Not krediti nse korrigjon n ulje vlern e faturs fillestare;
Fatur korrigjuese- Not debiti nse korrigjon n rritje vlern e faturs fillestare; Not krediti
ose not debiti lshohet n ato raste kur prej blersit pretendohet kthimi (rimbursimi) i shums
nga furnizuesi.
b) Me anulim apo trheqje prej furnizimit n funksion t zbatimit t ktij neni kuptohet:
nj furnizim do t konsiderohet i anuluar, n datn kur, pasi sht br porosia dhe kryer
parapagesa, blersi, i cili nuk do ta vazhdoj kt porosi, i krkon shitsit ti kthej (rimbursoj)
shumn e parapagesave t bra ;
furnizim do t konsiderohet i trhequr, n datn kur palt rivendosen n situatn q ishin para
realizimit t furnizimit. Pra mallrat i kthehen shitsit pasi furnizimi nuk sht i njjt me at q
ka krkuar blersi ose mallrat jan t dmtuara ose shrbimi nuk sht kryer.
2. Zbritje n momentin e furnizimit
Kur ulja prfitohet n momentin e furnizimit ajo pasqyrohet n faturn e lshuar nga
furnizuesi pr furnizimin, duke treguar edhe vlerat prkatse fillestare dhe ato pas uljes.
Furnizuesi dhe bleresi regjistrojn faturn n librat prkats duke marr parasysh edhe uljen ose
reduktimin e vlers n momentin e furnizimit. N kt rast nuk duhet t zbatohet fatur
korrigjuese.
75

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

3. Zbritja e kushtzuar n fatur


N rastin kur ulja prfitohet m von, jo n momentin e furnizimit, por e kushtzuar me datn
kur do t kryhet pagesa apo do kusht tregtar tjetr, q t merret parasysh reduktimi i vlers s
tatueshme t furnizimit n momentin kur kushti plotsohet prej blersit ose klientit duhet q ky
fakt t jet evidentuar (shkruar) n fatur n momentin e furnizimit prej furnizuesit.
Pr t lejuar mosprfshirjen n vlern e tatueshme t furnizimit sht kusht q: n fatur t cilsohen kushtet e skontos tregtare t aplikuar;
- t shnohet data kur krkohet t kryhet pagesa n mnyr q t prfitohet skonto; - t
prcaktohen edhe penalitetet nse pagesa kryhet me vones.
Kur ulja prfitohet n nj moment t ndryshm nga momenti i furnizimit, ather duhet t
kryhet nj saktsim i faturs s lshuar.
Kshtu fatura pr furnizimin sht lshuar, regjistruar dhe deklaruar nga furnizuesi dhe
blersi sipas dats s lshimit t faturs. N momentin q prfitohet ulja, moment i cili mund t
jet n nj periudh tjetr tatimore furnizuesi lshon nj fatur tatimore me TVSH (not krediti)
pr blersin ose klientin duke evidentuar n t:
- Dukshm shnimin fatur korrigjuese- not krediti;
- T dhnat e faturs q korrigjon si nr. fature, nr. serial, dat, etj.;
- Vlerat saktsuese prkatse prkatsisht n rastin e nj ulje duhet t jen me vlera negative; T shkruhet arsyeja e korrigjimit t vlers s furnizimit.
Kjo fatur regjistrohet prej shitsit n kutit prkatse t librit t shitjes si shitje me TVSH.
Vlerat regjistrohen me shenj negative dhe i zbriten vlers s shitjeve dhe TVSH
prkatsisht.
Blersi nga ana e tij kt fatur korrigjuese e regjistron si vler negative n kutit prkatse
t blerjeve me TVSH dhe ia zbret vlers s blerjeve dhe TVSH prkatse.
N rastin kur kemi t bjm me fatur korrigjuese, vlera e korrigjuar i shtohet prkatsisht
vlerave t shitjes nga ana e shitsit dhe atyre t blerjes nga ana e blersit.
4. Rregulla t prgjithshme pr tu zbatuar
Pr t konsideruar t sakt procedurn e kryer krkohet q :
a) Fatura e re q anulon, zvendson ose korrigjon t mparshmen duhet t prmbaj
referencn e sakt t faturs fillestare dhe shnimin e anulimit t ksaj t fundit. Prve ksaj, ajo
duhet t prmbaj trsin e informacioneve q prmban nj fatur tatimore si dhe vlerat
prkatse t korrigjuara.
b) N rastin kur lshohet nota e kreditit, ajo duhet t prmbaj referencn e faturs fillestare
dhe t tregoj shumn e uljes s miratuar, si dhe shumn e TVSH korresponduese.
c) Prve ksaj, nota e kreditit duhet t prmbaj t dhnat identifikuese t palve, si dhe
vlern e furnizimit dhe TVSH e detyrueshme pas zbatimit t reduktimit t mimit. T
evidentohet qart edhe vlerat prkatse t zbritjes. N t njjtn koh, klienti blers i tatueshm
me TVSH, nse e ka kryer zbritjen e TVSH q figuron n faturn fillestare, sht i detyruar t
reduktoje (ul) shumn e ksaj zbritje sipas shums s tatimit q figuron n notn e kreditit.

76

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shembull:Firma Pr. n datn 30.07.2014 furnizon klientin e saj Bar Tirana me 500 litra
pije freskuese me mim pr njsi 40 lek. Ajo lshon fatur tatimore kur kryen furnizimin. Pas
kryerjes s furnizimit n datn 1 gusht 2014 shitsi konstaton se mes pijeve t drguara nj sasi
prej 100 litrash i prkasin nj lloji pijesh freskuese q kan nj mim 50l/litr. Ather n kt
rast firma Pr. duhet t lshoj nj fatur korrigjuese - not debiti me qllim rregullimin e
detyrimit t TVSH. Pr. do t paguaj TVSH-n shtes ndrsa Bar Tirana ka t drejt t zbres
shumn e TVSH-s s korrigjuar me not debiti.
Neni 33 Rimbursimi i shpenzimeve q nuk prfshihen n vlern e tatueshme
1. Rregulla t prgjithshme
N zbatim t piks 1/c dhe 2 t nenit 40 t ligjit, nuk prfshihen n vlern e tatueshme t nj
furnizimi, shumat q ka marr nj person i tatueshm nga ana e blersit apo klientit t tij si
rimbursim pr shpenzimet e bra n emr dhe pr llogari t ktyre t fundit dhe t regjistruara n
kontabilitetin e personit t tatueshm si llogari provizore.
Kto shumat e marra si rimbursim t shpenzimeve t dokumentuara pr llogari t porositsve
t tyre duke plotsuar kushtet e mposhtme nuk prfshihen n vlern e tatueshme t furnizimit.
a) Pr zbatimin e ksaj dispozite, personi i tatueshm duhet t paraqes prova t shums
efektive t ktyre shpenzimeve t cilat jan t nj natyre specifike. Ai nuk duhet t kryej zbritje
t TVSH-s q mund t jet llogaritur mbi kto shuma.
b) sht kusht q nse personi q i kryen shpenzimet i faturon personit n emr t t cilit ka
vepruar, komision/tarif pr kryerjen e ktyre pagesave, ose shton vler mbi shpenzimet e bra t
dokumentuara, ather nuk jemi n kushtet e zbatimit t nenit 40, pika 1/c t ligjit.
Nse shpenzimet futen n koston totale t shrbimit ather kto shpenzime prfshihen n
vlern e tatueshme t furnizimit.
2. Modalitetet dhe rregullat e zbatimit
Pr zbatimin e ktij prcaktimi marrin pjes tre pal:
a) I pari, i cili mund t jet person i tatueshm ose jo;
b) I dyti, i cili sht person i tatueshm q sht kontraktuar nga i pari pr kryerjen e nj
shrbimi, pr kryerjen e t cilit nevojiten t kryhen kto shpenzime pr llogari dhe n emr t
personit t par;
c) I treti, i cili sht personi t cilit i kryhen pagesat nga i dyti, autorizuar prej personit t
par pr llogari t tij.
Pr mosprfshirjen e ktyre vlerave n vlern e tatueshme t furnizimit duhet t prmbushen
kushtet e mposhtme:
1- T jet nnshkruar nj kontrat midis palve ku t jen prcaktuar veprimet q do t kryejn
palt. T tregohet se veprimet q do t kryhen jan kryer prej personit t autorizuar (i dyti) me
autorizim (urdhr) dhe n emr t tij (t parit). Pr kryerjen e shrbimit pr t cilin i dyti sht
ngarkuar, jan t nevojshme t kryhen pagesa shpenzimesh t cilat provohet dhe dokumentohet
se jan kryer realisht n emr dhe pr llogari t personit t par. Pr t justifikuar do shpenzim
t kryer, duhet t jet prpiluar nj dokument ligjor ku personi i par t kt deleguar/autorizuar
77

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

t drejtat pr t vepruar n emr dhe pr llogari t personit t par. Nse kto shpenzimeve nuk
jan parashikuar n kontrat duhet t vrtetohen q jan kryer pr kt qllim dhe pr llogari t
personit autorizues.
2- Duhet t ekzistoj nj fatur ose dokument i qart ku evidentohet shuma e sakt e paguar dhe t
dhnat e personit pr t cilin ka qen e detyrueshme t kryhej pagesa, e cila ka lidhje me nj
furnizim shrbimi q i dyti do t kryej pr llogari t t parit. Shuma e paguar n emr dhe pr
llogari t klientit duhet t jet e barabart me shumn e arktuar nga klienti pr kt qllim.
3- Kto shpenzime duhet t justifikohen me saktsisht dhe qartsisht pr autoritetin tatimor duke iu
bashkngjitur dokumenti justifikues, dokumentet e pagess, si dhe nj kopje e dokumentit
/autorizimit pr t deleguar t drejtat pr t vepruar n emrin e tij.
4- Shpenzime t tilla q kryhen pr llogari t nj personi tjetr, n kontabilitet duhet t jen
regjistruar n llogari provizore.
sht kusht q kto shpenzime jan t nevojshme t kryhen nga personi i tatueshm pr
llogari t klientit t tij prgjat kryerjes s nj shrbimi pr t cilin klienti e ka kontraktuar
personin e tatueshm. Kto shpenzime jan t nevojshme dhe evidentohen dhe faturohen m vete
n faturn q personi i tatueshm i lshon klientit t tij.
Nse kushtet e msiprme nuk plotsohet ather konsiderohet shrbim i tatueshm.
Gjithashtu nse shpenzime t tilla nuk provohen dhe dokumentohen sipas rregullave t ktij
udhzimi ather vlera e tyre e plot ose vlera e paprovuar ose dokumentuar do t konsiderohet
vler e tatueshme pr t ciln zbatohet TVSH.
Shembull: Avokati nj person i regjistruar kontraktohet nga nj klient i tij A.X pr t
prfaqsuar interesat e tij n nj proces gjyqsor n gjykat mbi pronsin e baness s tij. Palt
bien dakord sipas kontrats pr do veprim q avokati, person i tatueshm pr TVSH-n do t
kryej pr llogari t klientit t tij, si dhe pr vlern e shrbimit t avokatis n prfundim t
procesit gjyqsor prej 120.000 lek prfshir TVSH-n. Ndrkoh pr kryerjen e ktij procesi
jan t detyrueshme dhe t nevojshme kryerja e disa shpenzimeve n emr dhe pr llogari t
klientit A.X, pr t cilat klienti autorizon ti kryej avokati i tij. Vlera e ktyre shpenzimeve nuk
prfshihet n vlern e shrbimit t avokatis prej 120.000 lek dhe n momentin e lidhjes s
kontrats mund t jet e njohur ose jo nga palt.
Kshtu avokati kryen pagesn e tarifs s regjistrimit t krkes padis s klientit n gjykat prej
12.000 lek, shpenzimet e noterit pr noterizimin e autorizimit pr kryerjen e ktyre
shpenzimeve n emr t klientit t tij prej 3.000 lek si dhe paguan 2.000 lek pr trheqjen e nj
vrtetimi pran zyrave t hipoteks n lidhje me pronsin. Krkohet q n dokumentet q
justifikojn kryerjen e ktyre shpenzimeve t evidentohet se shpenzimet jan kryer pr llogari t
klientit.
Avokati i kryen vet shpenzimet pr llogari t klientit dhe m pas ia ngarkon atij.
N nj fatur tatimore avokati liston shpenzimet e kryera dhe vlerat prkatse, t cilat duhet t
jen t barabarta dhe t prputhen me dokumentet q vrtetojn shpenzimet (pagesat e kryera)
n emr t klientit. P.sh.: tarif pr regjistrimin e padis 12.000 lek; shpenzime noterie 3.000
lek; tarif hipotekore 2.000 lek. Total: 17.000 lek.
N kopjen e faturs tatimore q mban avokati i bashkngjit detyrimisht dokumentet q vrtetojn
pagesat pr shpenzimet e kryera. N rast se mungon ndonj dokument q vrteton pagesn ose
vlera n fatur sht m e madhe se vlera e pagesave t kryera dhe t vrtetuara me dokumente,
78

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

ather do vler shtes e pa dokumentuar prfshihet n vlern e tatueshme t furnizimit dhe mbi
t zbatohet TVSH.
N rastin kur avokati ia ngarkon kto shpenzime klientit n t njjtin moment kur i lshon faturn
pr shrbimin, ather n fatur ai evidenton:
Shrbim avokatie Vlera e tatueshme 100.000 lek; TVSH 20.000 lek;Vlera totale 120.000 lek
Tarif pr regjistrimin e padis 12.000 lek; shpenzime noterie 3.000 lek; tarif hipotekore
2.000 lek. Total: 17.000 lek.
Vlera e shpenzimeve, t cilat n kontabilitet regjistrohen n llogari provizore dhe jo si
shpenzime, nuk regjistrohen n librin e shitjes dhe as n deklaratn e TVSH-s. Prve pagess
s shrbimit t tij, avokatit do ti rimbursohen edhe shpenzimet q ka br pr llogari t klientit
t cilat i ka regjistruar n llogari provizore.
Neni 34 Kuptimi i vlers s tregut pr qllime t prcaktimit t vlers s tatueshme
1. Bazuar n nenin 36 t ligjit sht prcaktuar kuptimi i vlers s tregut
Me vler tregu kuptohet shuma e plot q blersi, pr t prfituar mallrat apo shrbimet n
t njjtn faz t tregtimit n t ciln furnizimi kryhet, duhet ti paguaj n kushtet e
konkurrencs s barabart furnizuesit t mallit ose shrbimit, i cili vepron si i pavarur n kushtet
e tregut n territorin e Shqipris, n t cilin ky furnizim sht subjekt i tatimit.
N qoft se nuk mund t sigurohen vlera t krahasueshme pr furnizimet e mallrave ose
shrbimeve, ather me termin vler tregu kuptohen shumat e mposhtme:
a) pr mallrat, nj shum jo m e vogl se mimi i blerjes s mallit apo t mallrave t
ngjashme ose, n munges t mimit t blerjes, sa vlera e kostos e prcaktuar n kohn e
furnizimit.
b) n rastin e shrbimeve, nj shum jo m e vogl se kostoja e plot e kryerjes s shrbimit
prej personit t tatueshm.
2. Vlera e tatueshme e nj furnizimi sht vlera q sht prcaktuar n nenin 37 t ligjit, e
cila zbatohet n do rast me prjashtim t rregullave t veanta t prcaktuara n nenin 38, pika
1, 2, 3 t ligjit ku prfshihen rastet q konsiderohen si furnizim kundrejt pagess.
N raste kur vlera e tatueshme e nj transaksioni nuk sht e mundur t prcaktohet
bazuar n nenin 37 t ligjit, ather autoriteti tatimor pr do rast prfshir edhe ato t
prmendura me posht aplikon vlern e tregut sipas prcaktimit n nenin 36 t ligjit. Rastet pr
t cilat sht parashikuar q t zbatohet vlera e tregut jan:
i) Neni 38, pika 3 pr rastin e furnizimit t shrbimit sipas nenit 12, pika 2 shkronja c) t
ligjit t kryera nga personi i tatueshm pr nevojat e biznesit.
ii) Neni 38, pika 4 , pr rastet kur furnizimi kmbehet n mallra/shrbime ose pjesrisht t
tilla dhe pjesrisht n para,vlera e tatueshme e furnizimit duhet t jet vlera e tregut e mallrave
ose shrbimeve t pranuara, e llogaritur n datn kur TVSH bhet i krkueshm.
iii) Si masa pr t parandaluar shmangien dhe evazionin tatimor, nse konstatohen raste t
parashikuara n nenin 42 t ligjit t tilla si:
Pr furnizimet e mallrave dhe shrbimeve, n rastet e mposhtme, pr blers ose klient, me
t cilt furnizuesit kan marrdhnie familjare apo lidhje t tjera t ngushta personale,
79

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

menaxhimi, pronsie, antarsie, financiare apo juridike, vlera e tatueshme sht e barabart me
vlern e tregut n qoft se:
a) Vlera korresponduese sht m e vogl se vlera e tregut dhe blersi ose klienti nuk gzon
plotsisht t drejtn e zbritjes s TVSH-s, sipas neneve 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, t ktij ligji;
b) vlera korresponduese sht m e vogl se vlera e tregut dhe furnizuesi nuk gzon
plotsisht t drejtn e zbritjes s TVSH-s mbi bazn e neneve 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, t ktij
ligji, dhe kur furnizimi sht i prjashtuar mbi bazn e neneve 51, 53 dhe 54, t ktij ligji;
c) vlera korresponduese sht m e madhe se vlera e tregut dhe furnizuesi nuk gzon
plotsisht t drejtn e zbritjes mbi bazn e neneve 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, t ktij ligji.
Kto masa zbatohen gjithashtu pr marrdhniet midis pundhnsit dhe punmarrsit ose
familjes s punmarrsit apo personave t tjer t lidhur ngushtsisht me t.
Neni 35 Vlera e tatueshme e arit t prpunuar
1. Furnizimi i arit t prpunuar
N vlern e tatueshme t arit t prpunuar, t importuar dhe arin e prpunuar, t furnizuar
brenda vendit, nuk prfshihet vlera e arit t prdorur si lnd e par.
Njkohsisht, n vlern e tatueshme t nj importi apo furnizimit brenda vendit, prfshihen
prbrs material t till si: argjend, gur t muar,lnd plastike,vlera e puns s gjall, firo t
prpunimit, etj.
Lnda e par ar e prdorur pr prodhimin e bizhuterive, matet dhe konvertohet n ar me
prmbajtjen m t lart t arit t pastr n t 999,9%, ose ar 24 karat. Nj lnd e till me
prmbajtje t arit kimikisht t pastr sht e kuotuar n burs, ku edhe prcaktohet mimi i saj.
N kushtet e prpunimit, lidhja ar i prdorur si lnd e par me metale t tjera krijon kategori
t ndryshme ari q dallojn nga njra-tjetra nga prqindja e arit t pastr. Cilsit standarde m t
prdorshme t arit jan:
8karat - 333/000
9karat - 375/000
14 karat - 585/000
18 karat - 750/000
21 karat - 875/000
24 karat - 999,9/000.
N do bizhuteri sht e stampuar edhe shifra pr mij e arit t pastr n t. Kjo shifr
detyrimisht paraqitet n faturn e importit dhe faturn tatimore pr furnizimet brenda vendit.
Nse numri i stampuar sht 750, ather lidhja sht klasifikuar 18 karat dhe prmban 7,50
gram ar t pastr n 10 gram t lidhjes gjithsej.
2. Vlera e tatueshme e arit t prpunuar t importuar
Vlera e tatueshme pr arin e prpunuar, t importuar, prcaktohet n prputhje me
legjislacionin doganor e at tatimor.

80

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Vlers s tatueshme t llogaritur sipas nenit 43 te ligjit, i zbritet vetm vlera e arit t prdorur
si lnd e par.
Dokument baz justifikues sht fatura e shitsit t huaj lshuar n adres t blersit vendas.
Nga vlera gjithsej mallit t importuar,n fatur detyrimisht duhet t paraqitet vemas vlera e arit
t konvertuar n ar t pastr, si dhe n valut.
Mungesa e nj ndarje t till t vlers s nj furnizimi,nuk i jep t drejtn importuesit pr
t mos prfshir n vlern e tatueshme t importit vlern e arit t prdorur si lnd e par. Nga
vlera gjithsej q paraqitet n fatur zbritet vlera e arit t prdorur si lnd e par dhe shuma q
del, sht e barabart me vlern e tatueshme q merret pr baz edhe pr llogaritjen e TVSH-s.
Autoriteti doganor pr llogaritjen e bazs s tatueshme pr arin e prpunuar t importuar
prdor kursin e kmbimit t arit t publikuar.
Shembull : N dogann shqiptare paraqitet importuesi A pr t deklaruar e zhdoganuar
bizhuteri me baz ari.
N faturn q ai disponon q ja ka lshuar shitsi i huaj,shnohet:
Sasia - 3 000 gr. bizhuteri, - nr. stampuar - 585 (14 karat).
Llogaritja e vlers s tatueshme bhet si m posht:
- Konvertimi i sasis s bizhuterive t importuara n ar t pastr:
3 000 x 0,585 = 1 755 gr. ar i pastr, sasi e cila n fatur paraqitet vemas edhe e shprehur n
valut.
Kjo vler nuk prfshihet n vlern e tatueshme t importit dhe zbritet nga vlera gjithsej e arit t
importuar. Mbi vlern e mbetur, bhet taksimi n dogan pr efekt t TVSH-s, sipas
procedurave t zakonshme t zhdoganimit.
TVSH e zbatuar mbi vlern e mbetur deklarohet si e zbritshme nga A.
3. Vlera e tatueshme e arit t prpunuar t furnizuar brenda vendit
Vlera e furnizimit brenda vendit sht sa pagesa e plot e atij furnizimi.
Vlera e tatueshme e arit t prpunuar, t furnizuar brenda vendit, llogaritet, duke zbritur nga
pagesa e plot e furnizimit, vlern e arit t prdorur si lnd e par.
Dokument baz justifikues sht fatura e furnizuesit, person i tatueshm, e lshuar n adres
t blersit, e cila paraqet t ndar vemas vlers totale t furnizimit,vlern e arit t prdorur si
lnd e par.
Mungesa e nj ndarjeje t till t vlers s nj furnizimi brenda vendit, nuk i jep t drejt
furnizuesit q t mos prfshij n vlern e tatueshme t furnizimit, vlern e arit t prdorur si
lnd e par.
Pavarsisht natyrs s furnizimit,me shumic apo me pakic dhe pavarsisht vlers s
furnizimit, nga furnizuesi person i tatueshm, lshohet fatur tatimore si prcaktohet ne nenin
101 te ligjit.
Shembull: Personi i tatueshm A ushtron veprimtarin ekonomike n fushn e prpunimit dhe
tregtimit me shumic t bizhuterive.
Klienti i tij B sht njkohsisht person i tatueshm q ushtron veprimtarin n fushn e shitjes
me pakic t bizhuterive e artikujve t tjer t luksit.
81

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

B porosit dhe blen tek A,disa artikuj bizhuterie me baz ari,me sasi - 700 gr. dhe nr. stampuar 750 (18 karat).
- Konvertimi i sasis s bizhuterive t furnizuara n ar t pastr:
700 x 0,750 = 525 gr. ar i pastr.
- Kursi i publikuar nga Banka e Shqipris sht:
1 gr.ar i pastr = 1850 lek
- Vlera e arit t prdorur si lnd e par.
- 525 x 1850 = 971 250 lek
Kjo vler nuk prfshihet n vlern e tatueshme t furnizimit.N faturn tatimore q A lshon pr
B, paraqet vemas kt vler dhe sasin respektive, t cilat, korrespondojn me t dhnat e arit
t furnizuar si lnd e par.
TVSH zbatohet mbi vlern e mbetur t prpunimit dhe deklarohet si e mbledhshme nga furnizuesi
dhe e zbritshme nga blersi.
Neni 36 Zbatimi i shkalls s TVSH-s
Shkalla standarde e tatimit mbi vlern e shtuar pr furnizimet e mallrave dhe shrbimeve,
sht 20 pr qind. Kjo shkall zbatohet si nj prqindje e vlers s tatueshme. Shkalla e TVSH-s
q zbatohet pr furnizimet e tatueshme, sht shkalla e TVSH-s n fuqi n momentin e lindjes
s tatimit, i cili pr qllime t ligjit prkon me momentin e faturimit.
Neni 37 Prjashtimi i disa veprimtarive me interes t prgjithshm
T prgjithshme mbi prjashtimin nga TVSH
Disa lloje transaksionesh q ndodhen n fushn e zbatimit t TVSH prjashtohen nga
TVSH kur ligji prcakton prjashtimin. Prjashtimet prcaktohen n mnyr te shprehur nga ligji
dhe shtrirja e tyre pr analogji nuk sht e mundur.
Personat q kryejn transaksione t prjashtuara nuk jan t prjashtuar nga detyrimet q
u takojn personave t tatueshm (p.sh. lshimi i faturave, plotsimi i deklaratave, etj), prve se
kur prcaktohet me ligj.
Prjashtimi nga TVSH e shtrin fushn e veprimit jo vetm mbi furnizimet e prjashtuara,
por kufizon gjithashtu edhe t drejtat mbi blerjet. Prjashtimi nga TVSH sjell humbjen e t
drejts s zbritjes s TVSH-s q ka rnduar mbi elementet e mimit t transaksionit t realizuar.
Kategorit e transaksioneve t prjashtuara nga TVSH pa t drejt t zbritjes s TVSH-s
n blerjet e bra pr qllime t ktyre transaksioneve, jan furnizimet e prjashtuara q
prfshihen n nenet 51, 52, 53, 54,55,56 t ligjit, t cilat ndahen n kategori:
a) Prjashtim i veprimtaris n interes t prgjithshm sipas nenit 51 t ligjit,
b) Prjashtime t tjera sipas nenit 53 t ligjit,
c) Prjashtime n import sipas nenit 56 t ligjit.
Neni 38 Furnizimet e barnave dhe shrbimeve shndetsore

82

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

I.

N furnizimet e prjashtuara nga TVSH pr transaksionet me interes t prgjithshm


bazuar n nenin 51 pikat b),c), ),d), dh) dhe ll) t ligjit prfshihen:

1. Furnizimi i barnave, pajisjeve mjeksore t implantueshme aktive dhe pajisjeve mjeksore


t implantueshme sht furnizim i prjashtuar nga TVSH-ja.
N kuptim t ksaj pike, me barna kuptohen barnat pr konsum njerzor dhe barnat q
prdoren pr kafsht.
Agjencia Kombtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjeksore miraton listn e barnave t
prjashtuara nga TVSH-ja dhe i vihen n destinacion autoritetit doganor dhe atij tatimor pr
zbatimin e prjashtimit sipas ksaj pike.
Pajisjet mjeksore t impantueshme dhe pajisjet mjeksore t impantueshme aktive t
prjashtuara nga TVSH-ja, jan si m posht:
Prshkrimi

Kodet e NKM

Pacemakera kardiak(ritmbrs) t implantueshm dhe aksesort e tyre.


Defibrillatore t implantueshem
Stimulator nervor t implantueshm
Stimulator fshikze
Stimulator diafragme
Implantet kokleare
Pajisje e implantueshme aktive pr aplikimin e barit
Pajisje e implantueshme monitorimi
Stimulator t ndryshm, t implantueshm aktiv, me funksione sekondare
(pr shtylln kurrizore, sistemin urinar etj.)
Protezat e valvolave kardiake
Proteza endovaskulare
Filtra Vena cava
Stenta vaskulare
Graftet sintetike vaskulare
Implantet dentare
Suprastrukturat e implanteve dentare
Kapse intrakraniale vetmbyllse
Shunt dhe komponent hidrocefalus t implantueshm
Implantet: protezat e zvendsimit t gjymtyrve: kmb, shpatull, gju, hip,
brryl, ku.
Implantet spinale: torako-lumbar, hapsinuesit intervertebral, pajisjet pr
ruajtjen e lvizshmris, implantet cervikale, stimuluesit spinal.
Implantet ortobiologjike: zvendsuesit e kocks, faktort pr rritjen e kocks,
imento kockore,

90215000100
90189084100
90189075100
90189075100
90189075100
90214000100
90189084100
90181910100
90189075100
90213990100
90213990100
90213990100
90213990100
90213990100
90212900100
90212900100
90189084100
90189084100
90211090100
90211010100
30064000100
83

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Implantet e traums: Vidat dhe pllakat e prdorura n ortopedi pr fiksime t


brendshme, implantet craniomaxillofaciale.
Implantet (protezat) e gjirit
Proteza intraokulare me injektor pr implantim intraokular dhe solucion pr
implantimin intraokular
Proteza e syrit
Dispositiv intrauterin (DIU)
Implante pr osteosintez
Implant ezofageal dhe t rrugve t frymmarrjes

90211090100
90213990100
90213910100
90213910100
90189084100
90211010100
90192000100

1. Furnizimi i shrbimeve shndetsore dhe veprimeve t lidhura ngusht me to, q kan pr qllim
mbrojtjen e shndetit t shtetasve, prfshir parandalimin, diagnozn, trajtimin, kurimin e
smundjes apo rregullimeve shndetsore dhe rehabilitimin, nga institucionet shndetsore
publike ose private, t njohura si t tilla nga autoriteti kompetent shndetsor;
2. furnizimet e shrbimeve shndetsore, t ofruara pr qllime t kujdesit pr shndetin, n kuadr
t ushtrimit t profesionit mjeksor ose para-mjeksor, t njohur si t till dhe t licencuar, sipas
legjislacionit n fuqi pr licencimin;
3. furnizimi i organeve, gjakut dhe t qumshtit njerzor;
4. furnizimet e shrbimeve shndetsore, t kryera n kuadrin e profesionit t tyre nga stomatologt
dhe laborantt dentar;
5. furnizimi i transportit t t smurve apo t plagosurve me automjete t krijuara posarisht pr
kt qllim nga ana e organizmave t autorizuar posarisht.
II.

Shtrirja e prjashtimit t TVSH-s

Bazuar n pikn c) t nenit 51 t ligjit prjashtohet nga TVSH-ja:


- Furnizimi i shrbimeve shndetsore ndaj pacientit ku prfshihen t gjitha shrbimet pr
parandalimin, diagnozn, trajtimin, kurimin e smundjes apo rregullimeve shndetsore dhe
rehabilitimin, t ofruara nga institucionet shndetsore publike ose private t njohura ose t
licencuara nga autoritetet kompetente, sipas legjislacionit n fuqi.
N kuptim t ksaj dispozite veprimet e lidhura me shrbimet shndetsore jan veprimet e
domosdoshme q furnizohen (kryhen) nga vet institucioni shndetsor, pr ofrimin e shrbimit
shndetsor dhe si pjes e tij.
sht kusht q, kto shrbime dhe veprime t trajtohen si shrbime t prjashtuara nga
TVSH, duhet t ofrohen (furnizohen) nga institucionet shndetsore publike ose private, ose n
kuadr t ushtrimit t profesionit mjeksor ose para-mjeksor, t njohur dhe licencuar si t till
nga autoriteti kompetent shndetsor.
Profesionistt q e ushtrojn veprimtarin mjeksore si t pavarur n kuadr t ushtrimit t
profesionit mjeksor ose para-mjeksor, konsiderohen si profesionist t pavarur, qoft kur
shfrytzojn institucione shndetsore ose klinika private n t cilat ia kryejn shrbimin
drejtprsdrejti pacientit dhe e marrin drejtprdrejte shprblimin pr punn e tyre, qoft kur e
ushtrojn veprimtarin e tyre mjeksore n shrbim t pacientve me qllim kujdesin ndaj
shndetit nprmjet institucioneve shndetsore private ose publike, ose n kuadrin e shoqrive
civile profesionale.
84

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Gjithashtu, furnizimi i organeve, gjakut dhe t qumshtit njerzor si pjes e furnizimit t


shrbimit shndetsor ose jo, jan t prjashtuara nga TVSH-ja.
Parimi i prjashtimit n rastin e shrbimeve shndetsore sht q shrbimi shndetsor i cili
sht kryesori dhe shrbimi ansor (aksesor) bhen nga i njjti person i tatueshm, n kt rast,
institucion shndetsor.
Shrbimet shndetsore dhe veprimet e lidhura ngusht me to prfshijn shrbimet pr
parandalimin, diagnozn, trajtimin, kurimin e smundjes apo rregullimeve shndetsore dhe
rehabilitimin e pacientit, t furnizuara drejtprdrejt pacientit nga insitucionet shndetsore
publike ose private t njohura si t tilla.
Hospitalizimi dhe trajtimi i t smurve prjashtohen nga TVSH-ja. Si veprime t lidhura
domosdoshmrisht me hospitalizimin prfshihen n fushn e zbatimit t prjashtimit nga
TVSHja operacionet e mposhtme, t cilat nuk jan shteruese, por e rndsishme n do rast
sht q shrbimet e ksaj natyre jan t prjashtuara kur furnizohen (ofrohen) nga institucionet
shndetsore q kryejn hospitalizimin.
i) Shpenzimet e qndrimit dhe t kujdesit mjeksor pr pacientt, me prjashtim t
krkesave t veanta t pacientit; ii) Shpenzimet e salls
s operacionit apo t lindjes;
iii) Shpenzimet e trajtimit mjeksor, kur kto mallra furnizohen nga institucioni gjat
qndrimit n spital dhe n vazhdn e drejtprdrejt dhe t menjhershme t kujdesit shndetsor;
iv) Ushqimi dhe dhomat e caktuara pr personat q shoqrojn t smurt, kur prania e nj
personi pran t smurit vjen n vazhdn e prshkrimit mjeksor dhe prania e tij vlersohet e
domosdoshme nga mjeku;
v) Shrbimi i strehimit t nnave pr t porsalindurit dhe foshnjat 0-1 vje, fmijt 1-14 vje
kur qndrimi i tyre pran fmijs sht i domosdoshm, sipas vlersimit t mjekut kurues,
prgjat hospitalzimit t fmijs sht furnizim i lidhur drejtprdrejt me hospitalizimin.
Nuk prjashtohen nga TVSH-ja:
i) Qiradhnia e ambienteve pr qllime mjeksore ose jo, edhe kur ky shrbim u jepet
mjekve t tjer, ose ofrimi i shrbimit t strehimit hotelier n spitale pr t afrm t t smurve
dhe shrbime t tjera t ksaj natyre, pavarsisht nse furnizohen nga institucionet shndetsore
publike ose private. Ato trajtohen sipas rastit n varsi t natyrs s shrbimit ose furnizimit t
mallit sipas dispozitave t ligjit; ii) Qiradhnia e pajisjeve t spitalit gjithashtu nuk sht shrbim
shndetsor;
iii) Veprimet q edhe pse furnizohen nga institucioni shndetsor pr pacientin, por nuk jan
t lidhura me hospitalizimin dhe trajtimin mjeksor t pacientit, ose nuk jan t nevojshme pr
kt qllim si pjes e hospitalizimit dhe trajtimit mjeksor, jan shrbime t tatueshme me
TVSH. Bhet fjal veanrisht pr elementt, q u faturohen t smurve dhe q prkojn me
krkesat e veanta t tyre, pastrim i ndrresave personale, shpenzime telefoni, televizorin. etj.;
iv) Shitjet e mallrave, t cilat nuk jan pjes e trajtimit mjeksor t pacientve (librari,
kancelari) kur t ardhurat i kalojn institucionit shndetsor.Edhe kur shitje t tilla tregtohen nga
persona t tatueshm tregtar brenda ambienteve t spitalit, jan t tatueshme me TVSH;
v) Furnizimet pr persona t ndryshm nga pacientt, prve kur shoqrojn t smurt; vi)
Shrbimet e vnies n dispozicion t ambienteve, lokaleve, personelit, materialeve, etj. Pr
mjekt dhe ndihmsit mjeksor, q ushtrojn n mnyr t pavarur veprimtarin e tyre

85

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

profesionale,cilido qoft cilsimi i llojit t shrbimit, apo cilado qoft natyra e shrbimit t kryer;
vii) Qiradhniet e ndryshme; viii) Vaktet e ushqimit:
a) Pr personelin e punsuar: institucionet spitalore vendosen n t njjtn situat si
pundhnsit e tjer, t cilt e ushqejn falas personelin e tyre, apo q zotrojn nj
mens n ndrmarrje;
b) Pr personat e tjer, m prjashtim t rastit kur personat jan domosdoshmrisht pr
t shoqruar t smurt.
Shembull: Nj shoqri, person i tatueshm, ofron shrbimin e prgatitjes dhe shprndarjes s
ushqimit pr pacientt e nj spitali. N kt rast, jan dy situata:
1. Shrbimi ofrohet nga shoqria drejtprdrejt pr pacientt e spitalit.
N kt rast ky shrbim nuk sht shrbim shndetsor edhe pse i nevojshm pr shrbimin
shndetsor. Furnizimi i vakteve t t smurve, kur ky shrbim nuk ofrohet si pjes e shrbimit
shndetsor nga vet institucioni shndetsor, nuk sht objekt i prjashtimit nga dispozitat e
nenit 51 t ligjit dhe pr pasoj sht i tatueshm me TVSH;
2. Shrbimi i ushqimit i ofrohet (furnizohet) spitalit nga shoqria n fjal. Ky shrbim nuk
sht shrbim shndetsor. T ardhurat prej shrbimit n kt rast prfitohen nga nj
shoqri, e cila nuk sht institucion shndetsor dhe nuk kryen shrbim shndetsor.
N rastin kur spitali ia ofron vet vaktet (ushqimin) pacientit si shrbim i lidhur me
shrbimin shndetsor i ofruar (furnizuar) nga spitali, ky shrbim sht i prjashtuar nga
TVSHja, pavarsisht nse shfaqet ose jo n fatur si nj shrbim i cilsuar.
Furnizimet e shrbimeve shndetsore, t kryera n kuadrin e profesionit t tyre nga
stomatologt dhe laborantt dentar jan t prjashtuar nga TVSH-ja.
Furnizimet e shrbimeve shndetsore, t ofruara pr qllime t kujdesit pr shndetin, n
kuadr t ushtrimit t profesionit mjeksor ose para-mjeksor, t njohur sit till dhe t
licencuar, sipas legjislacionit n fuqi pr kujdesin shndetsor n Republikn e Shqipris dhe
legjislacionin pr licencimin si vijon:
i) kujdesi shndetsor parsor; ii)
kujdesi spitalor;
iii) shrbimi i urgjencs mjeksore;
iv) shndeti publik;
v) shndeti stomatologjik; vi) kujdesi
pr t smurt terminal; vii) shrbimi
shndetsor n pun; viii) shrbimi
optik; ix) mjeksia rehabilituese dhe
sportive; x) mjeksia alternative.
Furnizimi i shrbimit t transportit t t smurve apo t plagosurve me automjete t krijuara
posarisht pr kt qllim si p.sh. shrbimi i autoambulancs private ose publike, kur ky
shrbim ofrohet nga ana e organizmave t autorizuar posarisht pr kt qllim, sht furnizim i
prjashtuar nga TVSH-ja.
E drejta e zbritjes s TVSH-s
86

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Institucionet shndetsore q ofrojn shrbim shndetsor t prjashtuar nga TVSH jan


prjashtuar gjithashtu nga e drejta pr t zbritur TVSH- n e paguar n blerjen e do malli ose
shrbimi t marr pr qllime t veprimtaris s tyre t prjashtuar, sipas parimit t s drejts s
zbritjes dhe rregullave t prcaktuara n ligj dhe n kt udhzim.
Neni 39 Prjashtimi nga TVSH pr furnizimin e shrbimeve arsimore
1. Bazuar n pikn g) t nenit 51 t ligjit prjashtimi zbatohet pr furnizimet e mirfillta t
msimdhnies shkollore, universitare, formimit profesional dhe rikualifikimit, prfshir
furnizimin e shrbimeve ose t mallrave t lidhura ngusht me kt msimdhnie.
sht kusht q t jen t prjashtuara, prve se duhet t jen shrbime t edukimit dhe
msimdhnies n t gjitha nivelet, shrbimet duhet t jen t furnizuara nga institucione arsimore
t njohura si t tilla, pavarsisht nse jan shrbime arsimore ose shrbime dhe mallra t lidhura
ngushtsisht me to.
N kuptim t ksaj dispozite pr sa i prket shrbimeve t mirfillta t edukimit,
msimdhnies shkollore, universitare, formimit profesional dhe rikualifikimit, nuk prfshihen
shrbimet e ofruara nga institucione q ofrojn kurse trajnimi, kualifikimi, kurse t tjera speciale
ose profesionale, nprmjet t cilave nuk merret nj formim i vazhdueshm pr pjesmarrsit, i
cili n prfundim t tij t shoqrohet me nj diplom t vlefshme pr tu njohur si profesion
(zanat, specializim), por jan shrbime (kurse, etj.) nprmjet t cilave pjesmarrsi merr ose
zhvillon m tej njohurit e tij n nj fush t caktuar t profesionit ose t ndryshme.
Edhe nse kto kurse kryhen nga institucione t njohura si t tilla nga autoritetet
kompetente, shrbimet q ato ofrojn nuk jan shrbime n objektin e prjashtimit t nenit 51,
pika g) e ligjit.
Pr zbatimin e prjashtimit, konsiderohen furnizim i shrbimeve t edukimit t fmijve dhe
t rinjve, t msimdhnies shkollore apo universitare, formimit profesional dhe rikualifikimit,
furnizimet e mposhtme:
i) Furnizimi i shrbimit t msimdhnies pr realizimin e planeve dhe programeve
msimore, nga institucione t arsimit t lart, universitar dhe pasuniversitar t njohura si t tilla
nga autoriteti kompetent shtetror. ii) Furnizimi i shrbimeve arsimore t msimdhnies pr
realizimin e planeve dhe
programeve msimore n nivele t ndryshme shkollore e parashkollore (arsimi baz; arsimi i
mesm i prgjithshm dhe arsimi profesional, arsimi special, kopshtet). iii) Furnizimi i
shrbimeve arsimore t msimdhnies pr realizimin e programeve t arsimit
profesional dhe rikualifikimit.
iv) Furnizimi i shrbimeve arsimore q kryhen nga institucionet arsimore plotsuese jopublike, ku punohet n drejtim t arsimimit e t edukimit n lnd e specialitete t veanta q
kan t bjn me marrjen e njohurive n lnd t prfshira n programin msimor (p.sh. kurse t
gjuhs s huaj, matematik, fizik, kantoje etj), t miratuara nga autoriteti kompetent shtetror.
Furnizimi i mallrave dhe shrbimeve t lidhura ngusht me msimdhnien

87

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

N rastin kur prbjn nj element plotsues t domosdoshm dhe t pandashm t


msimdhnies, furnizimi (shitja) e materialeve msimore pr nxnsit dhe studentt (fotokopje,
etj.) prjashtohen nga TVSH-ja.
Po kshtu, shrbimi i printimit ose fotokopjes nga universitetet pr printim esesh dhe tezash
diplome prjashtohen nga TVSH-ja me kusht q:
a) kto printime tiu shrbejn studentve t ktyre institucioneve pr nevojat e studimeve t
tyre;
b) t bhen n nj numr t kufizuar kopjesh pa qen nevoja e prdorimit t metodave
komerciale t menaxhimit, t cilat mund tu japin karakter konkurrues.
Shembull: Nj universitet i cili ofron pr studentet e tij shrbimin arsimor dhe n t njjtn
koh edhe shrbimin e menss ose fjetjen, (konviktin) kryen shrbim t prjashtuar nga TVSH.
Nj shkoll e cila n t njjtn koh kryen me mjetet e veta transportin e nxnsve nga
shkolla n shtpi. Kur shkolla e kryen vet kt shrbim dhe ia faturon at nxnsit s bashku me
shrbimin arsimor kryen nj shrbim t prjashtuar nga TVSH-ja.
Nse kt shrbim shkolla e kryen me t tret, p.sh. nj shoqri transporti, ather shrbimi i
transportit t nxnsve n kt rast i faturuar prej shoqris s transportit qoft nxnsve, qoft
shkolls, sht furnizim i tatueshm pr TVSH. Shkolla e merr kt shrbim me TVSH si kosto t
shrbimit arsimor q ajo furnizon, dhe shrbimin arsimor (pa evidentuar vemas transportin)
pr nxnsit e faturon t prjashtuar nga TVSH-ja. Shkolla nuk duhet t faturoj transportin pr
nxnsit nse nuk e kryen vet at. Nse e faturon ajo sillet si ri-shits i shrbimit t transportit
dhe kt shrbim do tia faturoj me TVSH.
Kujdes! Qendrat e trajtimit t studentve q subvencionohen me fonde shtetrore, t cilat
funksionojn posarisht pr kt qllim, duke vn n dispozicion t studentve konviktet ose
mensat, shrbimi i fjetjes dhe i menss kur i ofrohet studentve ose nxnsve sht i prjashtuar
nga TVSH-ja, si shrbim i lidhur dhe i domosdoshm pr shrbimin arsimor. Kto qendra duhet
t vrtetojn n do rast q shrbimi q ato ofrojn i sht ofruar studentve dhe jo t tretve, me
rekomandim t universitetit publik. Prndryshe shrbimi i kryer prej tyre sht i tatueshm me
TVSH.
Furnizimi i objekteve t krijuara nga nxnsit n kuadrin e vnies n jet t msimdhnies s
ofruar, prfitojn nga prjashtimi pr aq koh sa kto operacione nuk shndrrohen n operacione
q hyjn n konkurrenc me operacionet e ndrmarrjeve apo profesioneve, t cilat i nnshtrohen
TVSH-s si dhe pr sa koh q nuk prdorin metoda komerciale menaxhimi. Kto parime
zbatohen kryesisht pr punt krkimore t realizuara nga studentt.
1. Bazuar n pikn gj) t nenit 51, jan t prjashtuara nga TVSH-ja kurset apo leksionet e veanta
t ofruara privatisht nga msuesit kur ofrojn shrbime q kan t bjn me msimdhnien
shkollore apo universitare, pr lnd q bjn pjes n kto programe msimore dhe q ndiqen
nga nxns e student. (p.sh. kurse matematike, gjuh e huaj, fizik, etj).
2. Megjithat bazuar n nenin 39 t ligjit, n do rast pr sa i prket prjashtimeve t prcaktuara n
pikn g) t nenit 51 t ligjit jan parashikuar kufizime n t drejtn e prjashtimit.

88

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

a) Nse shrbimet ose mallrat q furnizohen nga kto institucione arsimore nuk jan t
domosdoshme pr kryerjen e furnizimeve t prjashtuara t parashikuara n pikn g)
ato nuk prjashtohen nga TVSH; ose
b) Nse nprmjet furnizimit t ktyre mallrave ose shrbimeve realizohen t ardhura
shtes duke konkurruar drejtprdrejt me transaksionet e kryera nga siprmarrjet
tregtare, subjekte t TVSH-s, ato nuk prjashtohen nga TVSH.
Neni 40 Prjashtimi nga TVSH i furnizimeve t sigurimit dhe ri-sigurimit
Bazuar n nenin 53, shkronja a), t ligjit jan furnizime t prjashtuara nga TVSH-ja,
furnizimi i shrbimeve t sigurimit dhe t ri-sigurimit prfshir kryerjen e shrbimeve t
ndrmjetsimit n sigurime dhe ri-sigurime nga agjentt dhe brokerat e sigurimit.
Dispozita ligjore e shtrin prjashtimin pr shrbimet e sigurimit dhe ri-sigurimit si dhe
shrbimin e ndrmjetsimit n sigurime dhe ri-sigurime pavarsisht se kto shrbime furnizohen
nga shoqrit e sigurimit apo furnizohen nga agjentt dhe brokerat e sigurimit t njohur si t till
nga autoriteti kompetent financiar.
Neni 41 Prjashtimi nga TVSH i shrbimeve financiare
1. Bazuar n nenin 53, shkronja: b), c), ), d), dh) t ligjit, prjashtohen nga TVSH
transaksionet financiare t parashikuara e t shprehura n mnyr t qart n kto dispozita,
vetm nse ato kryhen nga nj institucion financiar, i cili sht i krijuar dhe licencuar nga
autoriteti kompetent n Republikn e Shqipris dhe q me ligj lejohet t kryej kto
transaksione.
do transaksion tjetr i furnizuar nga banka ose institucione financiare jo banka q nuk
sht i shprehur n kt dispozit, neni 53 i ligjit, nuk prjashtohet nga TVSH.
Gjithashtu nuk prjashtohet nga TVSH do transaksion tjetr q nuk sht i shprehur n
mnyr t qart n kt dispozit, ose n t njjtn koh nuk furnizohet nga nj institucion
financiar q lejohet t kryej kt transaksion.
N rast se shrbimet e listuara sipas nenit 53 shkronja: b), c), ), d), dh) t ligjit,kryhen nga
persona t tatueshm jo banka ose jo-institucione financiare t njohura si t tilla pr kryerjen e
ktyre veprimtarive pavarsisht nse kryhen direkt pr bankn ose pr klientin e banks ato nuk
jan t prjashtuara n kuptim t ktij neni. Prjashtimi nga TVSH-ja zbatohet kur shrbimi
furnizohet dhe sht kusht q ky shrbim t jet njri nga shrbimet e parashikuara n kt
dispozit dhe n t njjtn koh t jet furnizuar (shitur) nga institucione financiare ose banka q
kan objekt t kryerjes s veprimtaris s saj furnizimin e shrbimeve financiare t listuara n
nenin 53 t ligjit.
Shembull 1 : Nj klient paraqitet pran nj banke pr t marr nj kredi. Dhnia dhe
negocimi i kredis edhe menaxhimi i saj jan operacione t prjashtuara nga TVSH-ja. Klienti
paraqet nj dosje jo shum t mir dhe banka refuzon kredin ose i jep nj kredi jo t favorshme.
Nj person i tatueshm, i cili kryen veprimtari si negociues, merr prsipr t kryej kt shrbim
pr klientin pran banks. Ky person mund t jet individ ose agjenci. Shrbimi i kryer nga
negociuesi pr klientin nuk sht shrbim i prjashtuar nga TVSH, por i tatueshm me TVSH.
89

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shrbimi i negocimit prjashtohet nga TVSH kur kryhet (furnizohet) nga kredidhnsi, banka.
Edhe n rastin kur komisioni i ndrmjetsimit i faturohet banks prej personit t tatueshm ai
sht i tatueshm me TVSH.
Shembull 2: Nj bank jep me qira bankomatin pr prdorim nj banke tjetr. Ky operacion
nuk sht i prjashtuar nga TVSH edhe pse kryhet nga banka, pasi nuk sht n listn e
furnizimeve t prjashtuara n kt dispozit.
Mirmbajtja e bankomatit gjithashtu apo e sistemit t IT t banks nuk jan shrbime t
prjashtuara nga TVSH, pr sa nuk jan shrbime financiare dhe kryhen nga persona t
tatueshm t TVSH-s. Kto shrbime i nnshtrohen rregullave t prgjithshme pr aplikimin e
TVSH-s sipas vendit t furnizimit.
Shembull 3: Nj kompani e njohur e programeve kompjuterike prodhon nj program specifik
bankar sipas porosis s nj banke. Sistemi do t prdoret pr sistemin e pagesave t banks. N
kt rast kemi t bjm me nj furnizim shrbimi si sht shitja e software-it pr bankn nga
shoqria e programeve kompjuterike. Ky shrbim sht i tatueshm me TVSH, pr sa furnizimi i
software-ve t do lloji nuk sht nj furnizim i prjashtuar nga TVSH-ja sipas ligjit. Prjashtimi
nga TVSH n parim prcaktohet pr furnizimin e shrbimit dhe jo pr klientin q e prfiton
shrbimin.
2. Jan t prjashtuara nga TVSH shrbimet financiare t mposhtme t prcaktuara si t
tilla n ligjin Pr TVSH-n si dhe kur kto transaksione kryhen n prputhje me legjislacionin
bankar e financiar n Republikn e Shqipris:
- Dhnia, negocimi, menaxhimi i kredive kur kryhet nga institucioni financiar kredidhns; do
veprim q lidhet me kredin, por nuk kryhet nga vet institucioni kredidhns nuk prjashtohet
nga TVSH.
Shembull: Vlersimi i pasuris si garanci pr kredin sht shrbim i tatueshm me TVSH.
- Negocimi ose marrveshje t ngjashme pr garantimin e kredive, ose do garanci q ka lidhje
me parat, ose menaxhimi i garancive t kredive, t gjitha kto transaksione ose veprime kur
kryhen nga institucioni financiar kredidhns;
Shembull. Me qllim menaxhimin e garancis t kredis, nj bank i krkon informacion
institucioneve q merren me regjistrimin e pronave pr t verifikuar disa prona t luajtshme ose
t paluajtshme nse kan ose jo barr hipotekore ose barr siguruese, pr disa klient q kan
aplikuar pr kredi n bank. E njjta gj kur banka u krkon t vendosin barr mbi pronn pr
kredin. Kto institucione, persona t tatueshm, i furnizojn banks nj shrbim pr verifikimin
dhe informacionin e dhn t krkuar nga banka, ose pr shrbimin e vendosjes s barrs apo
hipoteks. Kto shrbime nuk jan shrbime financiare n kuptim t nenit 53 t ligjit e as nuk
kryhen nga nj institucion financiar.
Banka nga ana e saj kur i faturon shrbimin klientit n prfundim t negocimit pr kredin
(prfshin n shrbimin pr klientin gjith vlern e shrbimeve q lidhen me kredin) ia faturon si
shrbim t prjashtuar nga TVSH sipas nenit 53 pika c) t ligjit.
90

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Transaksionet prfshir negocimin lidhur me veprimet e kmbimit, depozitat, llogarit


rrjedhse, furnizimin e likuiditeteve nprmjet pagesave, transfertave, transaksionet lidhur me
marrdhniet e borxhit, eqet dhe instrumentet e tjer t negociueshm, kur kto veprime ose
transaksione kryhen nga institucionet financiare ose bankare sipas legjislacionit prkats t
fushs.
Transaksionet prfshir negocimin lidhur me valutn, kartmonedhat apo monedhat e
prdorura si mjete ligjore pagese kur kto transaksione kryhen nga institucionet financiare ose
bankare sipas legjislacionit t fushs.
Transaksionet prfshir negocimin n aksione, kuota, pjes n shoqri apo shoqata, n
obligacione e tituj t tjer, prve titujve pr mallrat dhe t drejtat ose titujt mbi pasurin e
paluajtshme.
Prjashtohet gjithashtu bazuar n nenin 152 t ligjit furnizimi dhe importimi i arit pr investim.
3. Nuk jan t prjashtuara nga TVSH, edhe kur kryhen nga institucione financiare ose
banka, transaksionet e mposhtme:
-

Shrbimi i mbledhjes s borxhit;


Shembull: Nj bank ka dhn kredi e cila nuk sht shlyer. Banka kryen veprime pr
mbledhjen e borxhit t saj duke bllokuar n llogarin e klientit shumn e kredis s pashlyer dhe
nj komision shtes,( e ngjashme me veprimtarin prmbaruese). Komisioni q banka prfiton
nga llogaria e klientit n kt rast sht pages pr mbledhjen e borxhit e cila sht e tatueshme
me TVSH.
- Transaksionet prfshir negocimin pr monedhat dhe kartmonedhat pr koleksion, q do t
thot monedha ari, argjendi apo monedha t tjera metali ose kartmonedha q nuk prdoren
normalisht si mjet ligjor pagese ose monedha q paraqesin interes numizmatik;
- Transaksionet, prfshir negocimin, menaxhimin apo ruajtjen e aksioneve, kuotave, pjes n
shoqri apo shoqata, n obligacione dhe tituj t tjer, si dhe titujt mbi mallrat dhe t drejtat
apo titujt mbi pasurin e paluajtshme.
- Qiradhnia e kasafortave edhe nse ky shrbim kryhet nga nj bank sht i tatueshm pr
TVSH-n.
Shrbimet e renditura n kt pik nuk jan shteruese. do shrbim tjetr i cili nuk bn pjes
n shrbimet e prjashtuara t prcaktuara n nenin 53 t ligjit, t renditura n pikn 2 t ktij
neni, jan furnizime shrbimi t tatueshm me TVSH.
4. Bazuar n pikn e) t nenit 53 t ligjit prjashtohet nga TVSH, menaxhimi i fondeve t
investimeve, n kuptim t ligjit pr siprmarrjet e investimeve kolektive.
Neni 42 Shrbimet postare dhe pullat
Bazuar n nenin 51 shkronja a) dhe nenin 53 shkronja ) prjashtohen nga TVSH: furnizimi i shrbimit postar i kryer nga shrbimi publik postar n Shqipri n prputhje me
shrbimin universal postar;

91

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

- furnizimi me vlern e parashtypur i pullave postare pr prdorim pr shrbime postare n


territorin e Republiks s Shqipris dhe pullave t tjera t ngjashme;
Prjashtohen nga TVSH-ja furnizimet, n vlern e tyre zyrtare, t pullave postare pr
shrbime postare n territorin e Republiks s Shqipris dhe pullave t tjera t ngjashme. Ky
prjashtim prfshin vetm furnizimet, domethn shitjet e pullave. Nuk prfitojn nga
prjashtimi shtypja e pullave ose transporti i tyre, etj.
Prjashtimi prfshin pullat e do natyre, t cilat kan vler prdorimi n Republikn e
Shqipris, p.sh. pulla takse,regjistrimi, lejimi, etj., dhe q tregtohen nga autoritetet shtetrore.
Shitjet e pullave t koleksionit nga koleksionistt pr qllime tregtare i nnshtrohen TVSH-s.
Neni 43 Prjashtime t tjera
1. Furnizimi i basteve, lotarive dhe lojrave t tjera t fatit, n kuptim t ligjit pr lojrat e
fatit prjashtohen nga TVSH-ja. Prjashtohen ato furnizime t lojrave t prcaktuara n ligjin
specifik Pr lojrat e fatit dhe t cilat tatohen sipas prcaktimeve n kt ligj.
Nuk jan objekt i prjashtimit nga TVSH sipas ksaj dispozite do furnizim malli ose shrbimi
q kryhet prgjat organizimit t lojrat ose kryhen nga shoqrit e licencuara pr organizimin e
ktyre lojrave. Nuk jan furnizime t prjashtuara nga TVSH gjithashtu komisionet pr
shrbimet e ndrmjetsimit ose komisionet e agjentve pr shitjen e biletave t lojrave apo
lotarive t ndryshme, pr sa ligji nuk i prcakton kto prjashtime, si dhe pr sa kto shrbime
nuk jan objekt i tatimit t ligjit t lojrave t fatit.
Shembull: Nj shoqri bastesh me kuaj i jep me qira 10 kuaj pr organizimin e nj shfaqje
sportive nj klubi sportive. N kt rast shoqria e basteve ka kryer nj furnizim t tatueshm pr
TVSH-n. Ky shrbim i vnies n dispozicion t kuajve nuk sht objekt i tatimit t ligjit Pr
lojrat e fatit, si dhe nuk prjashtohet nga TVSH-ja sipas piks f) t nenit 53 t ligjit.
Neni 44 Furnizimi i toks, ndrtess dhe dhnia me qira e pasurive t paluajtshme
1. Bazuar n pikn g) dhe gj) t nenit 53 t ligjit sht furnizim i prjashtuar nga TVSH:
i) furnizimi i ndrtesave apo i pjesve t nj ndrtese si dhe furnizimi i toks, n t ciln
qndron ndrtesa, prve furnizimit t procesit t ndrtimit;
ii) furnizimi i toks
Me ndrtes kuptohet do lloj strukture e fiksuar n tok;
Me tok kuptohet do zon e papunuar, e paprpunuar, e pazhvilluar dhe e pa ndrtuar e
toks.
N kuptim t dispozits s msiprme nuk prbn dallim pr sa i prket prjashtimit nga
TVSH Nse kemi t bjm me ndrtesa pr banim apo pr qllime t tjera.
2. Gjithashtu bazuar n shkronjn h) t ligjit sht furnizim i prjashtuar nga TVSH dhnia
me qira e pasurive t paluajtshme, prve:
i. dhnies me qira t ndrtesave pr nj periudh deri n dy muaj;

92

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

ii. strehimit n hotele ose vende pushimi, t kryera n sektorin e hoteleris ose n sektor
q
kan funksione t njjta, prfshir qiradhnien e kampeve t pushimit apo t terreneve t pajisura
pr kampingje; iii. dhnien me qira t zonave t destinuara pr parkimin dhe magazinimin e
automjeteve dhe
mjeteve t tjera lvizse; iv. dhnien me qira t pajisjeve dhe makinerive t fiksuara n
mnyr t qndrueshme;
v. dhnien me qira t kasafortave.
Sipas ksaj dispozite prjashtohet nga TVSH dhnia me qira e pasuris s paluajtshme, tok
ose ndrtes.
Megjithat sipas nenit 53, pika h) t ligjit parashikohet t zbatohen disa prjashtime nga
prjashtimi i TVSH-s, duke i prcaktuar si furnizime t tatueshme furnizimet q prfshihen
prkatsisht n nnpikat: i),ii),iii),iv),v, t piks h), t nenit 53 t ligjit.
Bazuar n shkronjn h), t nenit 53 t ligjit jan furnizime t tatueshm me shkalln e
TVSHs 20%:
- dhnia me qira e ndrtesave pr nj periudhe me pak se 2 muaj. Pr qllime tatimore sht i
rndsishm shfrytzimi i ndrtesave pr qira dhe jo vetm lidhja e kontrats.
Shembull 1: Nse nj person i tatueshm ka lidhur nj kontrat me nj tjetr person t
tatueshm pr dhnien me qira t ndrtess pr nj periudh 6 muaj (mbi 2 muaj). Personi q
merr me qira ndrtesn parapaguan n momentin e lidhjes s kontrats shumn e qiras pr 6
muaj, kundrejt faturs s lshuar nga personi i tatueshm q kryen shrbimin e qiradhnies. N
faturn e lshuar nuk shnohet vlera e TVSH-s si nj furnizim i prjashtuar nga TVSH. Personi
i tatueshm e shfrytzon ndrtesn me qira vetm pr 2 muaj dhe largohet duke prishur
kontratn me qiradhnsin. N momentin e prishjes s kontrats qiradhnsi pavarsisht
parashikimeve dhe detyrimeve q kan rn dakord n kontrat pr kthimin ose jo t shums s
parapaguar t qiras, pr qllime t TVSH-s do t duhet t bj nj rregullim t TVSH-s. Kshtu
n momentin q kontrata prishet ai do t lshoj nj fatur tatimore me TVSH pr vlern e qiras
q do ti mbaj qiramarrsit duke llogaritur TVSH. N kt fatur duhet t jet shnuar q kjo
fatur lshohet pr saktsim t faturs s lshuar nr serial. Dat pr personin e
tatueshm.. me Nipt dhe vler .. . N librin e shitjeve t muajit do t
regjistroj me t kuqe veprimin e anuluar pr faturn e prjashtuar nga TVSH t lshuar m par
dhe do t regjistroj si shitje me TVSH faturn e saktsimit. Veprimet e saktsimit do t bhen n
prputhje me prcaktimet n kt udhzim.
Gjithashtu jan furnizime t tatueshm me shkalln 20 % t TVSH-s :
1) Strehimi n hotele ose vende pushimi, t kryera n sektorin e hoteleris ose n sektor q
kan funksione t njjta, prfshir qiradhnien e kampeve t pushimit apo t terreneve t
pajisura pr kampingje; hoteleria dhe qiradhnia e ktyre pasurive konsiderohen dhe
trajtohen n t njjtn mnyr si hotelet edhe dhomat apo ambientet e dhna me qira pr
pushime, n vende pushimi;
2) Dhnien me qira t zonave t destinuara pr parkimin dhe magazinimin e automjeteve dhe
mjeteve t tjera lvizse. Ky rregull vlen si pr vende ose zona pr parkim t hapura t
rrethuara dhe pr zona parkimi t mbyllura si pjes e ndrtesave,
93

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

3) Dhnien me qira t pajisjeve dhe makinerive t fiksuara n mnyr t qndrueshme:


P.sh. nj spital jep me qira nj universiteti skanerin e instaluar dhe t vendosur n nj
ambient t caktuar, t nevojshm pr zhvillimin e praktiks msimore t studentve. N kt rast
qiradhnia e pajisjes s fiksuar n mnyr t qndrueshme pr shkak edhe t instalimeve t
nevojshme q duhen pr prdorimin e tij, sht e tatueshme me TVSH.
Pr qllime t ktij neni prfshihen n qiradhnien e pajisjeve dhe makinerive t fiksuara n
mnyr t qndrueshme dhe si t tilla jan t tatueshme me TVSH, qiradhnia e pasurive t
paluajtshme q prfshijn nj trsi t aseteve (nj fond tregtar) dhe q jan t prshtatshme pr
kryerjen e veprimtarive ekonomike.
Pr shembull dhnia me qira e nj pike q furnizon me karburant, e cila prve ndrtess (Nse
ekziston nj e till) prfshin n trsin e saj q e bn t mundur pr tu shfrytzuar pajisje t
tjera dhe makineri, p.sh. prfshin depozitat e karburantit, pompat e karburantit, si dhe
infrastrukturn e nevojshme, etj.
4) Dhnien me qira t kasafortave.
Pr qllime t TVSH-s nuk sht i rndsishm statusi apo cilsia e personit t tatueshm
q jep me qira kasafortat, qoft kjo nj bank ose institucion financiar ose nj hotel, qiradhnia e
kasafortave sht furnizim i tatueshm.
Neni 45 Ushtrimi i s drejts pr t zgjedhur aplikimin e TVSH-s pr furnizimet e
prjashtuara
Pavarsisht nga trajtimi si furnizim i prjashtuar nga TVSH i qiradhnies s ndrtesave mbi
2 muaj, i parashikuara n nenin 53, pika h) t ligjit, personi i tatueshm q kryen veprimtari t
qiradhnies s ndrtess gzon t drejtn e zgjedhjes pr ta trajtuar qiradhnien e ndrtesave si
furnizim t tatueshm me TVSH 20%.
Kjo e drejt sht e kufizuar dhe nuk mund t ushtrohet pr qiradhnien e ndrtesave pr
banim.
Kjo e drejt do t ushtrohet n prputhje me modalitetet dhe rregullat e prcaktuara me
Vendim t Kshillit t Ministrave.
Neni 46 Prjashtimi i gazetave, librave, reklams nga media
Bazuar n shkronjn j) t nenit 53 t ligjit, furnizimi i shrbimeve t shtypshkronjave pr
gazetat, furnizimi i gazetave, i revistave dhe i librave t do lloji, si dhe furnizimi i shrbimit t
reklamave nga media e shkruar dhe nga media elektronike, prjashtohen nga tatimi mbi vlern e
shtuar.
Kshtu prjashtimi shtrihet pr:

94

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

1. Shrbimin e shtypshkrimit t gazetave. N kt rast person i tatueshm q kryen shrbimin e


shtypshkrimit t gazets n faturn tatimore t lshuar pr botuesin e gazets, vlers s tatueshme
nuk i ngarkon TVSH. Furnizime t tjera t shtypshkrimit nuk prfitojn nga prjashtimi
2. Shitja e gazetave, e revistave dhe e librave t do lloji. do material i ofruar jo n formn
tradicionale t nj gazete, reviste ose libri, pavarsisht prmbajtjes s tij, q mund t lexohet
nprmjet pajisjeve t tjera ndihmse prfshir ato elektronike, nuk jan t prjashtuar n kuptim
t ktij neni. Furnizim i prjashtuar sht edhe shitja e Fletores Zyrtare t Republiks s
Shqipris, botuar nga Qendra e Publikimeve Zyrtare.
3. Furnizimi i shrbimit t reklamave nga media e shkruar dhe nga media elektronike sht furnizim
i prjashtuar. Vlera e tatueshme n faturat tatimore q mediat e shkruara dhe elektronike lshojn
pr porositsit e reklamave, nuk ngarkohet me TVSH.
do veprimtari e kryer nga subjektet media, t shkruara dhe elektronike, veprimtari me
natyr tregtare, prve reklams, sht e tatueshme me TVSH 20%. N kt rast ato furnizojn
nj shrbim t ndryshm nga ai i shrbimit t reklams dhe pr pasoj nuk kryejn nj furnizim
t prjashtuar nga TVSH, por nj furnizim t tatueshm me TVSH 20%.
Shembull: T ardhurat q media prfiton nga furnizimi i nj programi pr nj televizion
tjetr, ose shitja e nj kronike televizive, ose shitja ose vnia n dispozicion e kohs televizive pr
transmetim, etj, nuk jan furnizime shrbimi t prjashtuar nga TVSH.
Nga ana tjetr furnizimi i shrbimit t reklamave nuk sht i prjashtuar kur furnizohet nga
persona t tjer t tatueshm, t cilt nuk jan media e shkruar ose elektronike.
Neni 47 Prjashtime t tjera
1. Bazuar n pikn i), t nenit 53 t ligjit prjashtohen nga TVSH furnizimi i kartave t
identitetit pr shtetasit. Furnizimi i pasaportave pr shtetasit nuk sht furnizim i prjashtuar
nga
TVSH.
2. Bazuar n nenin 54 t ligjit trajtohen si furnizime t prjashtuara nga TVSH:
a) Furnizimet e mallrave t luajtshme t prdorura pr nj veprimtari t prjashtuar, sipas
neneve 51 dhe 53, t ligjit, n rastin kur kto mallra nuk kan qen objekt i s drejts s zbritjes
s TVSH-s;
Shembull: Nj shkoll shet aparaturat e laboratorit t fiziks pasi i ka prdorur pr qllime
t msimdhnies. N momentin kur i ka bler kto pajisje shkolla i ka bler me TVSH, por nuk ka
zbritur TVSH-n pasi veprimtaria e saj sht e prjashtuar nga TVSH. Pas 2 vjetsh ajo i shet ,
ose nj pjes t tyre. Shitja e ktyre pajisjeve sipas nenit 54 sht e prjashtuar nga TVSH.

95

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

b) Furnizimet e mallrave, pr t cilat TVSH-ja nuk ishte e zbritshme n blerjen ose


prdorimin e tyre, n prputhje me nenin 74, t ligjit.
Shembull: Shoqria shet nj autovetur t ciln e ka bler me TVSH, por nuk e ka zbritur
TVSH-n n momentin e blerjes pr shkak t kufizimeve t prcaktuara n ligj. Ky furnizim sht
i prjashtuar nga TVSH sipas nenit 54 t ligjit.
Neni 48 Eksportet
1. Bazuar n nenin 57 t ligjit trajtohen si furnizime me shkall zero t TVSH-s:
a) Furnizimi i mallrave t drguara ose t transportuara jasht territorit t Republiks s
Shqipris. Eksportet e mallrave duhet t vrtetohen dhe dokumentohen me
dokumentacionin doganor t eksportit si sht parashikuar n legjislacionin prkats. Pr
eksportin e mallrave shkalla zero e TVSH-s zbatohet n momentin e kryerjes s
procedurave t eksportit.
Nuk prfitojn nga trajtimi me shkalln zero t TVSH-s mallrat e transportuara jasht territorit
t Republiks s Shqipris, prej personave t tatueshm, pr tu prdorur pr pajisjen apo
furnizimin e anijeve turistike, mjeteve fluturuese private apo t do lloj mjeti tjetr transporti t
prdorur pr prdorim privat. kto mallra nuk i nnshtrohen procedurave t eksportit.
b) Furnizimi i shrbimit t prpunimit t mallrave jo-shqiptare t kryera nga eksportuesi, t
klasifikuara nn regjimin e prpunimit aktiv (punt fason) shrbime, t cilat i shtojn vlern
mallit t prpunuar t destinuara pr tu ri-eksportuar jan furnizime me shkall zero% t
TVSHs.
Sigurohet trajtimi me shkalln e TVSH-s 0 % pr shrbimin e prpunimit t mallrave
joshqiptare n regjim prpunimi aktiv n faturn e lshuar nga operatori eksportues, fatur e
cila i bashkngjitet deklarats doganore t ri-eksportit t ktyre mallrave.
N rastin kur furnizimi i shrbimit t prpunimit t mallrave jo-shqiptar t destinuara pr
tu ri-eksportuar, kryhet nga nj nnkontraktor, i cili e kryen kt shrbim pr llogari t shoqris
s prpunimit aktiv q e ka kontraktuar (shoqria eksportuese) e cila i nnshtrohet regjimit t
prpunimit aktiv, ky furnizim shrbimi prpunimi sht i tatueshm me shkalln e TVSH-s
20%.
Nnkontraktori sht nj person i tatueshm i pajisur me autorizimin prkats prej autoritetit
doganor.
Pr kryerjen korrekte t procedurs pr dokumentimin e shrbimit t prpunimit pr kto
mallra, si dhe pr dokumentimin e lvizjes s mallrave jo-shqiptare nn regjimin e prpunimit
aktiv, pr qllime tatimore duhet t zbatohet procedura e mposhtme:
- Furnizimi i shrbimit pr prpunimin e mallrave jo-shqiptare, t destinuara pr tu rieksportuar
te kryer nga nnkontraktort e pajisur me autorizimin prkats prej autoritetit doganor, pr
llogari te shoqrive t prpunimit aktiv, sht furnizim shrbimi i tatueshm me TVSH. Aktivitetet e klasifikuara nn regjimin e prpunimit aktiv, konsiderohen trsisht t destinuara
pr ri-eksport.
- Kushtet e ekzistencs s ksaj natyre operacionesh jan:
96

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

i) Prpunuesi (nnkontraktori) asnjher nuk duhet t bhet pronar i materialeve t sjella


nga porositsi (shoqria e prpunimit aktiv) ii) Materialet e sjella nga porositsi tek
prpunuesi, duhet t trupzohen trsisht n
produktin e fabrikuar.
iii) Materialet e sjella nga porositsi n formn e lnds s par duhet ti kthehen atij fizikisht
nga prpunuesi n formn e gjysm produktit ose produktit t gatshm, me prjashtim t
mbetjeve teknologjike gjat procesit t prodhimit dhe n prputhje me kartat teknologjike t
prodhimit. Kjo krkon si domosdoshmri, q kto materiale t jen t identifikuara me
dokumentacionin prkats tek prpunuesi pr gjat gjith kohs s prpunimit.
iv) Nse rezulton q sasia e gjysm produktit ose produktit t gatshm sht m e vogl nga sa duhej
t ishte kundrejt materialeve t prdorura n prpunim, diferenca konsiderohet si shitje e kryer
nga prpunuesi dhe sht furnizim i tatueshm me TVSH. Pr kt qllim shkmbehet
informacion pr Drejtorin e Prgjithshme t Tatimeve.
Detyrime t veanta

1. Midis porositsit (kontraktori kryesor i vendosur nn regjimin e prpunimit aktiv) dhe


prpunuesit (nnkontraktori) t jet lidhur nj kontrat n prputhje me Kodin Civil.
Prpunuesit duhet t mbajn nj regjistr t veant, ku prshkruhet realizimi i punimeve pr
llogari t porositsit. N kt regjistr duhet t shnohet identiteti i porositsit, pra emri tregtar,
NIPT, emri/mbiemri i administratorit, statusi juridik i tij, adresa e selis. Pr do operacion hyrje
dhe dalje, shnohet:
i) Lloji dhe sasia e materialeve objekt i prpunimit dhe data e hyrjes. Lvizja e mallit do t
dokumentohet me fatur shoqrimi.
ii) Lloji dhe sasia e gjysm produktit ose produktit t fabrikuar, si dhe data e daljes.
iii) N regjistr duhet t evidentohet edhe malli gjendje tek prpunuesi. Pr kt hartohet
inventari mujor. iv) Lvizja e do sasie gjysm produkti ose produkti t gatshm
nga prpunuesi
(nnkontraktori) tek porositsi (kontraktori), shoqrohet me fatur tatimore me TVSH prej 20%,
pr vlern e shrbimit t kryer.
Pr zbatimin e ktyre rregullave do person i tatueshm nnkontraktor paraqet nj krkes n
Drejtorin Rajonale Tatimore prkatse. Krkess i bashkangjitet nj kopje e autorizimit t
lshuar nga autoriteti doganor, i cili e njeh nnkontraktorin si t till, si dhe nj kopje t kontrats
s lidhur me kontraktorin (shoqrin e prpunimit aktiv).
Pr do ndryshim nnkontraktori sht i detyruar t njoftoj autoritetin tatimor prkats.
Drejtoria Rajonale Tatimore lshon autorizimin Pr prfshirjen n operacione t prpunimit
aktiv. Vlefshmria e ktij autorizimi sht e njjt me at t lshuar nga autoriteti doganor.
T gjitha autorizimet e lshuara evidentohen nga Drejtoria Rajonale Tatimore n nj regjistr
t veant ku shnohet emri i personit t tatueshm (nnkontraktorit), NIPT, adresa, lloji i
veprimtaris, kontraktori pr t cilin punon, data e lshimit t autorizimit dhe afati i
vlefshmris.
N prputhje me prcaktimet e ligjit dhe t ktij udhzimi pr t drejtn e zbritjes s
TVSHs, nnkontraktori person i tatueshm ka t drejt t zbres TVSH-n pr shpenzime t
ndryshme t bra me TVSH t lejuara n kushte t regjimit q aplikon, t cilat i shrbejn
97

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

furnizimit t shrbimeve t tatueshme t prpunimit t ktyre mallrave pr llogari t shoqris s


prpunimit aktiv. Shoqria e prpunimit aktiv q ri-eksporton kto mallra ka t drejt gjithashtu
t zbres TVSH-n e ngarkuar n faturn e lshuar nga nnkontraktori pr punimet e kryera n
kuadr t regjimit.
2. Gjithashtu trajtohen si furnizime shrbimi me shkall zero t TVSH-s furnizimi i shrbimeve t
lidhura drejtprdrejt me importimin e mallrave n Shqipri, vlera e t cilave bazuar n nenin 44
t ligjit prfshihet n vlern e tatueshme t mallrave t importuara dhe si t tilla tatohen n
momentin e importit. T tilla jan shpenzimet dytsore, t tilla si shpenzimet e ambalazhimit, t
transportit q ndodhin deri n momentin e hyrjes s mallit n territorin doganor t Republiks s
Shqipris, cilado qoft mnyra e transportit t prdorur.
Nuk prfshihen n kto shrbime, kur bhen pjes e vlers s tatueshme n import, shrbimet e
prjashtuara nga TVSH sipas neneve 51 dhe 53 t ligjit.
Vlera e do furnizimi t shrbimeve t lidhura me importimin e mallrave, e cila nuk sht
prfshir n vlern e tatueshme t importit tatohen me TVSH n shkalln standarde n t njjtn
mnyr si do shrbim i kryer n territorin e Republiks s Shqipris.
3. Gjithashtu bazuar n nenin 57, pika c ) t ligjit eksporti i mallrave jasht territorit t Republiks
s Shqipris, prej organizatave jofitimprurse si pjes e veprimtaris s tyre humanitare,
bamirse jasht Shqipris n kuadr t marrveshjeve t posame sht furnizim me shkalln
zero t TVSH-s. TVSH e paguar n blerje pr kto mallra, t destinuara pr eksport pr
prmbushjen e qllimit bamirs t tyre, e dokumentuar me faturn prkatse tatimore t blerjes
sht e rimbursueshme. Organizatat q i nnshtrohen procedurs s mposhtme nuk duhet t
kryejn veprimtari ekonomike qoft edhe dytsore. Ato duhet t jen qartsisht me qllim
mirbrs dhe humanitar dhe shprndajn falas pa pages mallrat q blejn.
Pr t realizuar procedurn e rimbursimit t ktyre organizatave ato i nnshtrohen
procedurs s mposhtme:
N momentin e eksportit kto organizata duhet t paraqesin pran autoritetit tatimor, q
kryhen procedurat e eksportit, faturat origjinale t blerjes s tyre. Lloji, sasia dhe vlera e
mallrave t eksportuara duhet t prputhet me llojin, sasin dhe vlern e mallrave t blera sipas
faturave tatimore origjinale t blerjes s ktyre mallrave n Shqipri.
Blersi i mallrave n fatur duhet t jet organizata jofitimprurse (Emr, Nipt) q kryen
eksportin.
Faturat e blerjes s mallrave duhet t ken lidhje direkte me mallrat q eksportohen dhe t
mos jen prdorur n Republikn e Shqipris.
N momentin e kryerjes s procedurave t eksportit pran autoritetit doganor, organizata
jofitimprurse plotson formularin bashkangjitur ktij udhzimi n t cilin deklarohen n mnyr
analitike t gjitha faturat e blerjes s mallrave q eksportohen me emrin e personit t tatueshm
shits, nr serial, dat, vlera e tatueshme, TVSH dhe vlera totale sipas faturave. N prfundim t
procedurs ky dokument vuloset nga autoriteti doganor dhe nj kopje i vihet n dispozicion
organizats.
Pasi sht kryer eksporti i mallrave pr rimbursimi n TVSH-s organizata jofitimprurse
paraqet pran Drejtoris Rajonale Tatimore ku sht e regjistruar krkesn pr rimbursim t
TVSH-s dhe bashkangjitur dokumentacionin si vijon:
98

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

i) Fotokopje t noterizuar t certifikats s Nipt-it; ii)


Fotokopje t noterizuar t faturave origjinale t blerjes;
iii) Deklaratn e eksportit n t ciln organizatat q krkon rimbursimin duhet t jet
eksportuesi i mallit; iv) Nj kopje e noterizuar e marrveshjes s posame me organizatn
pr t ciln mallrat
jan destinuar, e cila duhet t jet e vendosur jasht Shqipris. Pritsi (destinuesi) i mallit n
deklaratn e eksportit dhe organizata, e cila sht pal n marrveshjen e posame, duhet t
prputhen;
v) Nj kopje e noterizuar e formularit t plotsuar dhe vulosur nga autoriteti doganor sipas
procedurs s msiprme. Shuma e TVSH-s sipas faturave pr t cilat krkohet t rimbursohet
TVSH duhet t jet e njjt me shumn e TVSH-s q rezulton n formularin e plotsuar nga
autoriteti doganor n momentin e eksportit t justifikuar me deklaratn doganore t eksportit;
vi) Nj deklarat ku jep informacion pr nr. e llogaris n t ciln do t rimbursohet TVSH.
Pas marrjes s ktij dokumentacioni Drejtoria Rajonale Tatimore kryen nga zyra verifikimet
e dosjes s paraqitur. Nse e gjykon t nevojshme mund t shkmbej informacion edhe me
autoritetin doganor. Verifikon shlyerjen e detyrimeve t tjera tatimore q kjo organizat mund t
kt dhe pas ktij procesi procedon me miratimin e shums s TVSH-s s rimbursueshme duke
vijuar procedurat e rimbursimit nprmjet thesarit.
N rast refuzimi t rimbursimit pr pasaktsi ose mosrakordim t shumave, Drejtoria
Rajonale Tatimore shprehet me shkrim duke dhn edhe arsyet e refuzimit t rimbursimit t
krkuar. Drejtoria Rajonale Tatimore mban n nj regjistr t veant ku regjistron t gjitha
procedurat e rimbursimit t ndjekura sipas ksaj procedure.
Neni 49 Procedura e rimbursimit pr mallrat n bagazhin personal t udhtarit
Pr zbatimin e dispozits s nenit 58 t ligjit, pr rimbursimin e TVSH-s s paguar n
Shqipri pr blerje mallrash t destinuara pr tu transportuar n bagazhin personal t udhtarve,
prcaktohet procedura e mposhtme:
1. Trajtimi me shkalln zero t TVSH-s realizohet nprmjet procedurs s rimbursimit t TVSHs s paguar n blerjen e ktyre mallrave.
2. Pr qllime t ushtrimit t s drejts pr rimbursim t TVSH-s pr qllime t ktij neni
konsiderohen si eksporte mallrat e eksportuara n bagazhin personal t udhtarit, vlera totale e t
cilave prfshir TVSH-n nuk sht m e vogl se 120 000 (njqind e njzet mij) lek. 3. Nj
person konsiderohet udhtar jo i vendosur brenda territorit t Republiks s
Shqipris, nse vrteton se banesa e prhershme apo rezidenca e tij e zakonshme nuk ndodhet
brenda ktij territori.
Pr t vrtetuar banesn e prhershme ose rezidencn e zakonshme individi duhet ti ket kto
t treguara n pasaportn, kartn e identitetit ose n nj dokument t posam t lshuar nga
autoritetet e shtetit ku ka rezidencn.
4. Individi udhtar, i cili n territorin e Shqipris ka bler mallra me nj vlere totale jo m pak se
120 000 (njqind e njzet mij) lek dhe sht n gjendje t vrtetoj se kto mallra jan t
destinuara pr tu transportuar n bagazhin e tyre personal dhe eksportohen pr tu prdorur jasht
territorit t Shqipris, nga udhtari i cili adresn e prhershme ose rezidencn e ka jasht

99

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shqipris, ather ky furnizim konsiderohet si eksport dhe trajtohet me shkalln zero t


TVSHs.
5. Pr t konsideruar furnizimin e ktyre mallrave si eksport pr t ushtruar t drejtn pr rimbursim
t TVSH-s udhtari duhet t plotsoj njkohsisht tre kushte:
a) udhtari duhet t vrtetoj se nuk sht i vendosur brenda Republiks s Shqipris
dhe pr kt duhet t tregoj se banesa e tij e prhershme ose rezidenca e zakonshme sht jasht
Shqipris;
b) mallrat e blera n territorin shqiptar transferohen jasht Republiks s Shqipris, jo
m von se 90 dit kalendarike q ndjekin datn e kryerjes s furnizimit sipas dats s shnuar n
faturn origjinale t blerjes s mallit;
c) vlera totale e furnizimit e shprehur n lek ose kundrvlern e saj n lek, prfshir
TVSH-n, t mos jet m e vogl se vlera 120 000 (njqind e njzet mij)lek.
Mallrat e lejuara n bagazhin personal t udhtarve q ln territorin shqiptar jan n
prputhje me prcaktimet e legjislacionit doganor shqiptar.
Udhtari i cili prmbush kushtet e parashikuara n kt dispozite, ka t drejt t aplikoj pr
rimbursimin e TVSH-s.
Pr qllime t zbatimit t ksaj dispozite udhtari duhet t kryej procedurn q vijon:
N momentin q udhton jasht Shqipris ai paraqitet pran autoritetit doganor n pikn e
kalimit t kufirit prkatse dhe deklaron se krkon t kryej procedur pr rimbursim t TVSHs
sipas nenit 58 t ligjit Pr TVSH-n.
N kt moment duhet ti paraqes autoritetit tatimor faturn origjinale tatimore t shitjes n
t ciln udhtari sht edhe individi blers. N fatur prve emrit duhet t jen shnuar edhe t
dhnat e identifikimit t dokumentit identifikues t udhtarit, pasaport ose kart identiteti. sht
kusht q fatura t kt bashkangjitur edhe kuponin tatimor q vrteton pagesn. Gjithashtu n
kt moment ai plotson formularin sipas modelit bashkangjitur ktij udhzimi q i vihet n
dispozicion nga autoriteti doganor.
Ndr t dhnat q prmban ky formular jan t dhnat identifikuese t udhtarit, adresn e
sakt t banimit, numr telefoni, numri i llogaris bankare, prshkrim i hollsishm t mallit
duke prfshir ktu llojin, tipin, sasin, mimin, vlera e paguar pr mallrat e blera n territorin e
Republiks s Shqipris, vlera e TVSH-s. Gjithashtu udhtari paraqet biletn e udhtimit, kur
ka nj t till.
Ky formular s bashku me faturn origjinale t blerjes s mallrave, bashkangjitur me
kuponin tatimor q vrteton kryerjen e pagess, vulosen nga autoriteti doganor shqiptar.
Aplikimi pr rimbursim t TVSH-s nga udhtari bhet kur udhtari sht jasht Shqipris
brenda nj periudhe prej 30 ditsh nga momenti i largimit nga territori shqiptar. Aplikimi pr
rimbursim prmban:
i) Formularin e plotsuar dhe t vulosur nga autoriteti doganor n pikn e kalimit t kufirit
t Republiks s Shqipris; ii) Faturn origjinale t blerjes, bashkangjitur s cils duhet t jet
kuponi tatimor, t vulosur
prej autoritetit doganor; iii) Fotokopje t dokumentit t
identifikimit t udhtarit;

100

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Kto dokumente drgohen me post n adresne autoritetit tatimor, Drejtoria e Prgjithshme


e Tatimeve, (adresa e autoritetit tatimor i bhet e ditur udhtarit n formularin e aplikimit pr
rimbursim q do t drgohet me poste prej tij)
Autoriteti tatimor nprmjet Drejtoris Rajonale Tatimore brenda 30 ditve nga data e
marrjes s aplikimit verifikon aplikimin pr rimbursim nse jan plotsuar t gjitha kushtet,
procedurat dhe dokumentacioni i krkuar sipas ktij neni dhe nse po urdhron rimbursimin e
shums s TVSH-s n llogarin bankare t udhtarit t shnuar n formularin e drguar.
Nse pas verifikimit rezulton se nuk jan plotsuar korrekt, afatet, procedurat, kushtet dhe
dokumentacioni i krkuar, autoriteti tatimor refuzon krkesn pr rimbursim t udhtarit, duke i
kthyer prgjigje zyrtare n adresn e shnuar n formularin pr aplikim.
Neni 50 Transporti ndrkombtar dhe shrbimet e lidhura me t
Jan furnizime me shkall zero t TVSH-s transaksionet e mposhtme t transportit
ndrkombtar:
a) furnizimi me karburant dhe me rezerva t tjera t nevojshme, pr lundrimin n det t
hapur t:
i.anijeve pr transportin ndrkombtar t pasagjerve me pages ose,
ii.anijeve pr ushtrimin e veprimtarive tregtare, industriale e t peshkimit,
iii.anijeve pr kryerjen e veprimeve t shptimit dhe ndihms n det iv.anijeve
pr peshkimin bregdetar, prve furnizimit me rezerva t tjera t nevojshme;
b) furnizimi me karburant dhe me rezerva t tjera t nevojshme t anijeve luftarake t
prfshira n kodin e Nomenklaturs s Kombinuar (NC) 8906 10 00, t cilat ln territorin e
Republiks s Shqipris me destinacion ose pr tu ankoruar n nj port jasht saj;
c) furnizimi i shrbimeve t tilla si: riparimi, transformimi, mirmbajtja dhe dhnia me qira
e
tyre, t kryera pr anijet pr lundrim n det t hapur pr qllime t:
- transportit ndrkombtar t pasagjerve me pages;
- pr ushtrimin e veprimtarive tregtare, industriale e t peshkimit;
- pr kryerjen e veprimeve t shptimit dhe t ndihms n det;
d) furnizimi me karburant dhe me rezerva t tjera t nevojshme t mjeteve fluturuese q
prdoren nga kompanit e transportit ajror pr transport ndrkombtar me pages; dh) furnizimi i
shrbimeve t tilla si: riparimi, transformimi, mirmbajtja dhe dhnia me qira
e tyre, t kryera pr mjetet fluturuese q prdoren nga kompanit e transportit ajror pr transport
ndrkombtar me pages.
1. Shrbime t lidhura drejtprdrejt me mjetet pr transport ndrkombtar detar dhe ajror
A. Pr mjetet detare
Trajtohen si furnizime me zero % nse shrbimet kryhen pr anijet q jan t licencuara pr
aktivitetin e tyre ndrkombtar sipas legjislacionit shqiptar apo t huaj t fushs kur kryejn
aktivitet n ujra ndrkombtare si m posht:
101

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

- Anijet e prdorura pr nj veprimtari industriale n det t hapur dhe pr transportin ndrkombtar


t pasagjerve me pages. Ktu prfshihen vetm anijet e prdorura n hapsirn detare q
ndodhet prtej kufirit t jashtm t detit territorial t Republiks s Shqipris, t licenxuara
sipas legjislacionit shqiptar apo t huaj.
- Anijet e posame t licencuara pr peshkimin profesional, vetm kur peshkojn n ujra
ndrkombtare;
- Anijet e shptimit dhe t asistencs n det, prfshir anijet e pilotimit dhe ormexhimit.
Personi i tatueshm q kryen furnizimet sa m sipr duhet t dokumentoj dhe t zotroj t
gjith dokumentacionin e duhur sipas legjislacionit t fushs q t vrtetoj kryerjen e furnizimit
pr mjetet si m sipr. Pr kt ai duhet t pajiset edhe me nj vrtetim /deklarat noteriale t
lshuar nga blersi (zotruesi i anijes) pr do shrbim t kryer q dshmon se anija q
furnizohet kryen aktivitetin ndrkombtar sipas kushteve t prcaktuara n kt nen t ligjit.
Gjithashtu personi i tatueshm duhet t mbaj n nj regjistr t veant transaksionet pr t cilin
aplikon nenin 59 si dhe detaje t blersit, t dhnat mbi anijen, etj.
Nuk prfshihen ne trajtimin sipas nenit 59 anijet q nuk jan pjes e kategorive veanrisht
t prcaktuara me sipr. I till sht veanrisht rasti i:
- anijeve t prdorura pr nj veprimtari industriale brenda ujrave territoriale;
- anijeve t kultivuesve t midhjeve, kultivuesve t stridheve, kultivuesve t butakve - anijeve pr
qllime sportive ose pr argtim - anijeve t Flots Kombtare.
Shrbimet e kryera pr kto mjete nuk konsiderohen si shrbime n funksion t transportit
ndrkombtar dhe jan t tatueshme me shkalln tatimore 20%.
B. Shrbime t kryera pr mjetet detare dhe ngarkesn e tyre
Bazuar n nenin 59 pika ) dhe e) t ligjit konsiderohen si shrbime t kryera pr nevoja t
drejtprdrejta t ktyre anijeve apo ngarkess s tyre shrbimet e mposhtme t cilat duhet t
kryhen brenda hapsirs portuale.
a) Shrbimi pr prdorimin e kanalit t portit, nga mjetet lundruese q operojn n
transportin ndrkombtar.
b) Shrbimi pr qndrimin n kalatat e portit t mjeteve lundruese q operojn n transport
ndrkombtar.
c) Shrbimi pr qndrimin n kalat pas veprimeve tregtare t mjeteve lundruese q
operojn pr transport ndrkombtar.
d) Shrbimi i prdorimit t kalats nga mjetet lundruese q operojn pr transport
ndrkombtar;
e) Shrbimi i rimorkimit dhe pilotimit t anijes pr transport ndrkombtar;
f) Shrbimet shndetsore dhe sanitare q kryhen n mjetet lundruese t destinuara pr
transportin ndrkombtar.
g) Shrbimi pr ngarkimin e mallrave, si dhe shrbimet ndihmse (prpunimi i tyre,
manipulimi n sheshe, magazinimi), pr eksportin e kryer me mjetet lundruese q operojn n
transportin ndrkombtar.
h) Shrbimi pr shkarkimin e mallrave deri n kalat dhe pr tranzit ndrkombtar, si dhe
shrbimet ndihmse pr kto t fundit (prpunimi i tyre, manipulimi n sheshe, magazinimi) t
kryera nga mjetet lundruese q operojn n transportin ndrkombtar.
102

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

i) Shrbimet pr ngarkimin e kontenierve, si dhe shrbimet ndihmse (magazinimi,


prpunimi i kontenierve, pastrimi, shrbimet mbshtetse), pr eksportin e kryer me mjetet
lundruese q operojn n transportin ndrkombtar.
j) Shrbimet pr shkarkimin e kontenierve deri n kalat dhe pr tranzit ndrkombtar, si
dhe shrbimet ndihmse pr kto t fundit (magazinimi, prpunimi i kontenierve, pastrimi,
shrbimet mbshtetse) t kryera nga mjetet lundruese q operojn n transportin ndrkombtar.
k) Shrbimet pr do prekje t trageteve q operojn n transportin ndrkombtar;
l) Shrbimi pr imbarkimin e pasagjerve dhe mallrave t tyre pr tragetet q operojn n
transportin ndrkombtar.
m) Shrbimi pr imbarkimin e pasagjerve dhe mallrave t tyre pr tragetet q operojn n
transportin ndrkombtar.
n) Shrbimet e pastrimit, riparimit apo mirmbajtjes t mjeteve lundruese q operojn n
transportin ndrkombtar.
o) Shrbimi pr mbrojtjen kundr zjarrit pr mjete lundruese dhe ngarkesn e tyre, q
operojn n transportin ndrkombtar.
p) Furnizimi me karburant dhe me ushqime pr tu konsumuar n bord.
C. Pr mjetet ajrore
Shrbime t kryera pr mjete detare dhe ngarkesn e tyre
Konsiderohen si shrbime t kryera pr nevoja t drejtprdrejta t mjeteve fluturuese ose
ngarkess s tyre dhe trajtohen me shkall zero t TVSH-s furnizimet e shrbimeve t mjeteve
fluturuese q prdoren nga kompanit e transportit ajror pr transport ndrkombtar me pages.
Personi i tatueshm q kryen furnizimet sa m sipr duhet t dokumentoj dhe t zotroj t
gjith dokumentacionin e duhur sipas legjislacionit t fushs q t vrtetoj kryerjen e furnizimit
pr mjetet fluturuese pr transport ndrkombtar dhe pr nevoja t tyre. Pr kt ai duhet t
pajiset edhe me nj vrtetim /deklarat noteriale t lshuar nga blersi (zotruesi i mjetit) pr
do shrbim t kryer q dshmon se mjeti fluturues pr t cilin sht kryer shrbimi kryen
transport ndrkombtar sipas kushteve t prcaktuara n kt nen t ligjit. Gjithashtu personi i
tatueshm duhet t mbaj n nj regjistr t veant transaksionet pr t cilin aplikon nenin 59 si
dhe detaje t blersit, t dhnat mbi mjetin fluturues etj.
Nuk jan furnizime shrbimi me 0% shrbimet e kryera pr:
- mjetet fluturuese t prdorura pr kompanit ajrore, t cilat nuk i plotsojn kushtet e
transportit ndrkombtar, referuar legjislacionit t fushs;
- aviont, mjetet fluturuese pr turizm apo pr prdorim privat.
. Furnizimet e shrbimeve t kryera pr nevojat e drejtprdrejta t mjeteve fluturuese dhe
ngarkess s tyre
Furnizimet e shrbimeve t mposhtme duhet t jen kryer brenda hapsirs s aeroporteve:
a) Shrbimet pr uljen e ngritjen e avionve pr transport ndrkombtar.
b) Shrbimi i ndriimit t pists s ulje- ngritjes s avionve pr transport ndrkombtar.
c) Shrbimi pr drejtimin dhe parkimin e avionve n pist pr transport ndrkombtar.
d) Shrbime t lidhura me mbrritjen, parkimin dhe nisjen e mjeteve fluturuese.
103

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

e) Shrbimet e pastrimit, ngarkimit dhe shkarkimit t avionit pr transport ndrkombtar t


pasagjerve.
f) Shrbimet pr mirmbajtjen dhe riparimin e avionve pr transport ndrkombtar.
g) Shrbimi i ruajtjes dhe shrbimi pr parandalimin dhe luftn kundr rnies s zjarrit;
h) Shrbimet pr prdorimin e pajisjeve t aeroportit t destinuara pr avion pr transport
ndrkombtar.
i) Shrbimet q kryhen pr sigurin, ruajtjen dhe kontrollin e pasagjerve dhe mallrave n
aeroporte, t destinuara pr transport ndrkombtar.
j) Shrbimet e imbarkimit dhe zbarkimi i pasagjerve dhe bagazheve t tyre.
k) Ngarkimi dhe shkarkimi i mjeteve fluturuese.
l) Manovrimi i mallrave si operacion mbshtets i ngarkimit dhe shkarkimit t mjeteve
fluturuese.
m) Operacionet e asistencs pr pasagjert (veanrisht transporti i pasagjerve nga terminali
n mjetin fluturues), operacione t lidhura me regjistrimin e pasagjerve dhe at t bagazheve t
tyre.
n) Shrbimet e avaro-shptimit.
o) Furnizimi i materialeve t nevojshme n avion, karburant pr aviont dhe shrbimi
catering n bord.
2. Transporti ndrkombtar i pasagjerve
Bazuar n nenin 59 t ligjit, transporti ndrkombtar i pasagjerve nga Republika e
Shqipris me destinacion jasht Republiks s Shqipris sht furnizim shrbimi me shkall
zero t TVSH-s.
Vendi i furnizimit t transportit t pasagjerve t cilt nisen nga Shqipria me destinacion jasht
saj pa ndales sht n Shqipri n proporcion me distancn e prshkruar dhe si i till vendi i
tatimit sht n Shqipri. Ky shrbim n Shqipri sht i tatueshm me shkalln e TVSH-s 0 %
bazuar n nenin 59 pika ) t ligjit.
Transporti ndrkombtar i pasagjerve prfshin:
a) Transportin ajror ose detar t pasagjerve q kan si destinacion nj vend jasht
Shqipris;
b) Transportin rrugor t pasagjerve q kan si destinacion nj vend jasht Shqipris.
Ndrmjetsit e biletave (agjencit) e transportit ndrkombtar dhe shrbime pr transportin
ndrkombtar t pasagjerve
N cilsin e ndrmjetsve transparent (agjencit e biletave t transportit ndrkombtar t
pasagjerve) q veprojn n emr dhe pr llogari t nj personi tjetr bazuar n nenin 62 t ligjit,
furnizimi i shrbimit t kryer prej tyre si agjent pr biletat e udhtimit pr transportin
ndrkombtar t pasagjerve, sht furnizim shrbimi i tatueshm me shkalln 0 % t TVSH-s.
Gjithashtu furnizimi i shrbimit n rolin e agjentit t mbledhjes dhe pagess s tarifs pr
kalimin me avion t kufirit t Republiks s Shqipris si shrbim i lidhur me transportin
ndrkombtar t pasagjerve sht i tatueshm me 0%

104

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

3. Transporti ndrkombtar i mallrave


Pr t prcaktuar tatueshmrin e shrbimit t transportit ndrkombtar t mallrave sht e
nevojshme t analizojm sipas konceptit t vendit t furnizimit t shrbimit.
Vendi i furnizimit t shrbimit t transportit t mallrave nga nj person i tatueshm pr nj
person t tatueshm, pr sa ligji nuk prcakton ndryshe sht n vendin e marrsit t shrbimit.
a. N rastin kur marrsi i shrbimit t transportit ndrkombtar t mallrave sht nj person
i tatueshm n Shqipri, vendi i furnizimit t shrbimit t transportit sht n Shqipri. Ky
shrbim sht i tatueshm me TVSH n Shqipri, pavarsisht destinacionit t mallrave.
b. Nse personi i tatueshm marrs i shrbimit t transportit t mallrave me destinacion
jasht Shqipris sht nj person i tatueshm jasht Shqipris ather vendi i tatimit sht n
vendin e marrsit, sipas rregullit t prgjithshm t prcaktuar n ligj mbi vendin e furnizimit t
shrbimit. Ky furnizim shrbimi nuk sht i tatueshm n Shqipri kur marrsi i shrbimit sht
nj person i tatueshm jasht Shqipris.
Personi i tatueshm q kryen transportin duhet n do rast t vrtetoj q transporti
ndrkombtar i mallrave sht br pr nj person t tatueshm jasht Shqipris si dhe t faktoj
me dokumente udhtimin e kryer jasht, karakteristikat e mallit t transportuar si dhe t vrtetoj
eksportin e mallit.
c. N zbatim t nenit 57 pika d) t ligjit, n rastin kur transporti ndrkombtar i mallrave
sht nj proces i vazhdueshm prfshir eksportin e mallrave q transportohen deri n
dorzimin e tyre n destinacionin q ndodhet jasht territorit shqiptar, ather pavarsisht vendit
ku fillon transporti i mallrave, ky shrbim transporti konsiderohet shrbim i lidhur drejtprdrejt
me eksportin e mallrave dhe zbatohet shkalla e TVSH-s 0%.
Pr kt transportuesi duhet t vrtetoj q ka kryer shrbimin e transportit ndrkombtar
deri ne destinacionin jasht Shqipris, t mallrave pr t cilat vrteton se sht kryer procedura
e eksportit, nprmjet deklarats s eksportit.
Gjithashtu transportuesi duhet t regjistroje dhe t paraqes:
- nj vrtetim t lshuar nga pronari i mallit, me an t t cilit ai vrteton se transporti sht kryer
pr mallrat e destinuara pr eksport. Vrtetimi duhet t lshohet jo m von se momenti i
faturimit t transportit dhe n t duhet t jen shkruar prve destinacionit t produkteve dhe
emrit t klientit, karakteristikat e mallrave t transportuara.
- t regjistroj pr do transport n kontabilitetin e tij ose n librin e veant t transportit,
transportet e kryera jasht Shqipris, duke treguar datn e regjistrimit, emrin dhe adresn e
klientit t huaj;
- ti bashkngjis kontabilitetit vrtetimet q i jan dorzuar nga klientt e huaj dhe kopjet e
faturave q kta t fundit duhet ti drgojn, duke shnuar me korrektsi referencat (numrat,
datat, pikat e hyrjes doganore) n deklaratat e eksportit t mallrave t transportuara.
Transportuesit i duhet t provoj dhe t posedoj t gjitha vrtetimet q tregojn se mallrat e
transportuara e kan kaluar efektivisht kufirin, autorizimin e transportit ndrkombtar t lshuar
nga autoritetet prkatse.
Prova pr drgesn e mallrave me destinacion nj vend tjetr mbshtetet nga kopjet e
faturave dhe sipas rastit, nga vrtetimet e dorzimit t mallit apo nga fotokopjet e tyre kur kto
dokumente t fundit, jo t detyrueshme, jan plotsuar nga drguesi apo nn prgjegjsin e tij.
Nga ana tjetr, kto dokumente prbjn provn e drgess s mallrave drejt nj vendi apo
105

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

territori eksportues pr transportet q nuk kan nevoj pr autorizim t veant t transportit


ndrkombtar.
Ne rastin kur malli i transportuar nuk ka shkuar ne destinacion jasht Shqipris, shrbimi i
transportit sht i tatueshm me 20%
Pr arsye t thjeshtimit t procedurs, ndrmarrjet q kryejn transport ndrkombtar, por q
pr arsye procedure nuk mund t sigurojn dokumentacionin e krkuar pr t provuar transportin
ndrkombtar, aplikojn TVSH 20% pr shrbimin dhe klienti ka t drejt t aplikoj zbritjen e
TVSH-s n prputhje me aktivitetin q kryen.
Nuk prfiton nga trajtimi me 0%, furnizimi i shrbimit t transportit ndrkombtar i kryer
pr nj person t pa-tatueshm. P.sh. transporti i pajisjeve t banimit jasht Shqipris t nj
individi.
4. Drgesat postare pr eksport
Drgesat me an t shoqrive postare t vendosura n Shqipri t cilat marrin pjes n
trafikun ndrkombtar t pakove, zarfeve, kolive prbn nj furnizim transporti i lidhur me
drgesa (mallra) q eksportohen. Shrbimi q sigurojn kto shoqri, duke drguar jasht
territorit t Shqipris, pako, zarfe apo koli postare, pr t cilat vrtetohet eksporti sht furnizim
drejtprdrejt i lidhur me eksportin, i tatueshm me 0% t TVSH-s.
5. Mallrat e vendosura n regjim doganor
Trajtohen si furnizime me shkall zero furnizimet e mallrave t vendosura nn regjimet
doganore t prcaktuara n nenin 64 t ligjit. Autoriteti doganor ka prgjegjsin pr
dokumentimin dhe kryerjen e procedurave pr mallrat e vendosura n regjime doganore n
prputhje me procedurat e parashikuara n legjislacionin doganor n fuqi.
Pr mallrat q i nnshtrohen regjimeve doganore t prcaktuara n nenin 64 t ligjit, TVSH
pezullohet deri n momentin e daljes nga regjimi. N momentin e daljes nga regjimi pr tiu
nnshtruar procedurave t importit llogaritet TVSH-ja pr mallrat.
Bazuar n nenin 65 t ligjit trajtohen si furnizime me shkall zero veprimet e mposhtme:
a) furnizimet e mallrave q jan t destinuara pr tu pranuar n ujrat territoriale t
Republiks s Shqipris, n mnyr q t trupzohen n platformat e shpimit ose
t shfrytzimit, n funksion t ndrtimit, riparimit, mirmbajtjes, shndrrimit ose
pajisjes s ktyre platformave ose pr lidhjen e tyre me tokn;
b) furnizimi me karburant dhe me rezerva t tjera t nevojshme i platformave t
shpimit
ose t shfrytzimit, t vendosura n detin territorial t Republiks s Shqipris.
Procedura pr dokumentimin, verifikimin dhe lejimin e ktyre transaksioneve n momentin kur
kto mallra largohen pr n ujrat territoriale t Shqipris, pr tu siguruar q jan prdorur n
destinacionin e prcaktuar nga ligji do t kryhet nga autoriteti doganor.
Neni 51 Importi dhe rregullat pr TVSH-n

106

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

1. Kur mallrat me origjin nga territore t tjera lirohen pr qarkullim t lir n territorin doganor
shqiptar, i cili prfshin territorin toksor, ujrat territoriale, ujrat e brendshme dhe hapsirn
ajrore t Republiks s Shqipris, n prputhje me prcaktimet e legjislacionit doganor n fuqi,
ather kemi t bjm me importim t mallrave dhe vendi i importimit t ktyre mallrave sht
n Shqipri, n vendin ku kto mallra lirohen pr qarkullim t lir. Gjithashtu pr mallrat, t
cilat n momentin e hyrjes n Republikn e Shqipris nuk jan n qarkullim t lir, por i
nnshtrohen ndonjrit prej regjimeve t parashikuara n nenet 64 dhe 65, t ligjit pr TVSH-ne,
ose nn regjime t prkohshme importimi, me prjashtim total nga taksat doganore, ose regjimit
t tranzitit, vendi i importimit t ktyre mallrave sht n Shqipri, nse kto mallra lirohen nga
regjimet ose situatat e prmendura n territorin doganor shqiptar.
2. N zbatim t nenit 2 t ligjit pr TVSH-n, t gjitha importet e mallrave n territorin e
Republiks s Shqipris i nnshtrohen tatimit mbi vlern e shtuar, prve kur prjashtohen nga
TVSH-ja n import sipas ligjit. Furnizimet e shrbimeve t prfshir n vlern e tatueshme n
importin e mallrave, jan pjes e importit t mallrave. Vlera e tatueshme n kt rast sht vlera
e prcaktuar n momentin e importit nga autoriteti doganor dhe e pasqyruar n deklaratn
doganore t importit.
3. TVSH-ja n importet e mallrave lind dhe bhet e krkueshme ather kur sht kryer importimi i
mallrave n territorin e Republiks s Shqipris. Momenti i regjistrimit t importit n librin e
blerjeve t personit t tatueshm importues (kur importi quhet i kryer) sht Data e lirimit t
mallrave, dat kur mallrat lirohen nga dogana. Ajo paraqitet n Urdhrin e Lshimit,
dokument i lshuar nga organi doganor dhe i bashkngjitet deklarats doganore t importit.
4. N import TVSH-ja paguhet nga personi ose personat prgjegjs pr pagesn e detyrimeve
doganore n import, si prcaktohet n Kodin Doganor t Republiks s Shqipris. TVSH-ja
paguhet nga personi, i cili liron mallrat pr qarkullim t lir nga regjimet e prcaktuara e
pezullimit doganor t prcaktuar n nenet 64 dhe 65 t ligjit.
5. Vlera e tatueshme e mallrave t importuara prbhet prej vlers s prcaktuar n import nga
autoriteti doganor, mbi bazn e legjislacionit doganor n fuqi n Republikn e Shqipris.
Bazuar n Kodin Doganor, baza kryesore pr prcaktimin e vlers doganore t mallrave
sht vlera e transaksionit, q sht mimi realisht i paguar ose q duhet paguar pr mallrat e
shitura pr eksport drejt territorit doganor t Republiks s Shqipris, duke marr n
konsiderat edhe rregullimet, kur sht e nevojshme. mimi realisht i paguar apo q duhet
paguar sht pagesa e plot e br ose q duhet br nga blersi te shitsi ose nga blersi te nj
pal e tret n prfitim t shitsit pr mallrat e importuara dhe prfshin t gjitha pagesat e bra
ose q duhen br si kusht pr shitjen e mallrave t importuara.
Bazuar n nenin 44 t ligjit, vlera e tatueshme e mallrave t importuara prfshin, gjithashtu,
nse nuk jan prfshir elementet e mposhtme:
a) taksat, tatimet, detyrimet, tarifat dhe pagesa t tjera t detyrueshme pr tu paguar
jasht territorit doganor t Republiks s Shqipris, si edhe ato t detyrueshme, si rezultat i
importimit, me prjashtim t TVSH-s.
b) shpenzimet dytsore, t tilla si shpenzimet komisionere, t ambalazhimit, t transportit
107

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

dhe t sigurimit q ndodhin deri n momentin e hyrjes s mallit n territorin doganor t


Republiks s Shqipris.
Bazuar n nenin 45 t ligjit n vlern e tatueshme t mallrave t importuara nuk prfshihen
uljet e mimit pr rastet e zbritjes pr pagesa t hershme, t kryera pr furnizimin apo uljet dhe
reduktimet e mimit q i bhen blersit apo klientit dhe t prfituara nga ai n momentin, n t
cilin kryhet importimi.
6. Pr mallrat q jan eksportuar prkohsisht jasht territorit doganor t Republiks s Shqipris
dhe q n vijim importohen prsri n Republikn e Shqipris pasi i jan nnshtruar ndrkoh
riparimit, transformimit, prshtatjes, punimit ose ripunimit jasht Republiks s Shqipris, vlera
e tatueshme sht e njjt me at q do t ishte aplikuar nse riparimi, prpunimi, prshtatja,
punimi ose ripunimi do t kishin ndodhur n territorin e Republiks s Shqipris.
7. Shkalla e TVSH-s q zbatohet pr importimet e mallrave sht e njjta shkall e TVSHs q
zbatohet pr shitjen e t njjtit mall brenda territorit t vendit.
Parimi i tatueshmris s njjt t furnizimit t mallrave si brenda vendit ashtu dhe n import
zbatohet dhe pr prjashtimin nga tatimi mbi vlern e shtuar.
Kshtu prjashtohen nga TVSH n import t gjitha ato mallra furnizimi i t cilave brenda vendit
sht i prjashtuar sipas dispozitave t ligjit.
Por bazuar n nenin 56 t ligjit aplikohen edhe prjashtime t tjera nga TVSH-ja n import. Kto
prjashtime parashikohen nga ky ligj dhe n momentin e importit kryhen sipas rregullave t
prcaktuara n prputhje edhe me legjislacionin doganor pr prjashtimin nga taksat doganore.
8. Bazuar n nenin 75 t ligjit pr t gzuar t drejtn e zbritjes s TVSH-s, lidhur me importimet e
mallrave, personi i tatueshm duhet t zotroj nj dokument q provon importimin, t lshuar
n momentin e lirimit pr qarkullim t lir t mallrave n territorin e Republiks s Shqipris,
si prcaktohet n Kodin Doganor t Republiks s Shqipris, n t cilin ai cilsohet si marrsi
ose importuesi i mallit dhe ku t shkruhet shuma e TVSH-s s paguar dhe mnyra e llogaritjes
s saj;
9. Kreditimi n rastet e importeve
Pas kryerjes s procedurave t importit, autoriteti doganor mund t kryej rivlersime t
vlers doganore t mallrave t importuara. Dallohen rastet:
a) Rivlersim n rritje i vlers doganore t importit: personi i tatueshm sht debitor ndaj
dogans. Vetm pasi ai shlyen detyrimin ndaj dogans i njihet vlera e rritur e TVSH-s s
zbritshme nga importi n Deklaratn e TVSH-s t muajit n t cilin sht br pagesa. N rast
se nuk sht paguar TVSH, personi i tatueshm nuk ka t drejt t zbres TVSH-n.
Nse pagesa pr detyrimin e TVSH-s t vlersuar nga autoriteti doganor n import sht
kryer prtej 12 periudhave tatimore nga momenti kur personit t tatueshm i sht kryer
rivlersimi duke u deklaruar debitor nga autoriteti doganor, ather TVSH e paguar m von se
12 periudha tatimore nuk njihet si e zbritshme.

108

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shembull: N 12 janar 2015 personi i tatueshm ka br nj import nj aktiv investimi me


vler t tatueshme prej 1.000 000 lek. N deklaratn e periudhs tatimore 201501 ai deklaron
vlern 1.000.000 lek n kutin Importe mallra investimi dhe TVSH prkatse prej 200 000 lek.
N 25 shkurt 2015 dogana e rivlerson n rritje vlern e tatueshme nga 1.000.000 lek n
shumn 2.000.000 lek dhe i krkon personit t tatueshm t paguaj detyrimin shtes. Pagesa
pr shtesn e TVSH-s prej 200.000 lek bhet n 5 prill 2015, . Kjo vler shtes e dokumentuar
me dokumentin prkats doganor do t regjistrohet n librin e blerjes s muajit prill dhe do t
deklarohet n deklaratn e ksaj periudhe.
b) Import rivlersim n ulje i vlers doganore:personi i tatueshm ka paguar TVSH n
import m shum nga sa i takonte dhe nga ana tjetr n autoritetin tatimor ka deklaruar TVSH t
zbritshme, aq sa TVSH-ja e paguar n import.
N rast se autoriteti doganor i bn nj rivlersim n ulje t vlers doganore edhe TVSH-s
prkatse, njofton n t njjtn koh edhe autoritetin tatimor. Personi i tatueshm detyrohet t
ndryshoj deklarimin e TVSH-s n prputhje me vlerat e saktsuara nga ana e autoritetit
tatimor, pr t reflektuar nj situat reale dhe n prputhje me deklaratat doganore. Nse personi
i tatueshm nuk e bn me vullnetin e tij kt saktsim, autoriteti tatimor kryen veprimet pr
saktsimin e TVSH-s s zbritshme.
10. Kafsht pr majmri, importimi i t cilave sht i prjashtuar nga tatimi mbi vlern e
shtuar, n baz t nenit 56, pika 40 e ligjit, jan sipas Kodit t NKM 0102 29 29.
N momentin e importimit t kafshve t gjalla pr majmri, importuesi paraqet pran organit
doganor ku kryhen procedurat e zhdoganimit:
1. Vrtetim nga Drejtoria Rajonale Tatimore se, ushtron aktivitet n fushn e bujqsis dhe
peshkimit;
2. Vrtetim nga Drejtoria Rajonale e Bujqsis se, importuesi ka stabiliment t rritjes pr majmri t
kafshve t gjalla.
N datn 5 t do muaji, Drejtoria e Prgjithshme e Doganave i drgon zyrtarisht Drejtoris
s Prgjithshme t Tatimeve listn e importuesve t kafshve t gjalla, sasit dhe vlern, t
kafshve t gjalla pr majmri t importuara.
Neni 52 Zbritshmria e TVSH-s
Objekti dhe rndsia e t drejts s zbritjes s TVSH-s
Parime t prgjithshme
Ushtrimi i s drejts s zbritjes s TVSH-s q ka rnduar mbi elementet e mimit t
transaksioneve t tyre t tatueshme prbn nj nga mekanizmat thelbsor t TVSH-s. Lejimi
i personit t tatueshm q t bj zbritjen apo t marr rimbursimin e TVSH-s, e cila sht
derdhur n buxhetin e shtetit nga personi i tatueshm n fazn paraardhse on n faktin q
mimi i mallrave dhe shrbimeve n stadin e konsumit final t prballoj vetm nj her tatimin.
Por, detyrimi i neutralitetit bn q t prcaktohen dispozita t destinuara pr t shmangur
109

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

q moszbatimi i t drejts s zbritjes t shkaktoj shtrembrime n lidhje me neutralitetin fiskal.


Kshtu nenet 68 deri 84 t ligjit parashikojn kushtet, kufizimet, dhe rregullimet e
parashikuara pr ushtrimin e t drejts s zbritjes.
N prputhje me kto parime, nj person i tatueshm lejohet t zbres TVSH-n q ka
rnduar mimin e nj malli apo t nj shrbimi prderisa ky mall apo shrbim sht prdorur pr
realizimin e nj transaksioni t tatueshm me t drejt zbritje, me rezervn q nuk sht objekt i
ndonj kufizimi apo prjashtimi t veant shprehimisht i prcaktuar n ligj. Ashtu sikurse nj
person i tatueshm nuk lejohet t zbres TVSH-n q ka rnduar mimin e nj malli apo
shrbimi prderisa ky mall ose shrbim sht prdorur pr kryerjen e transaksioneve t
prjashtuara nga TVSH-ja sipas ligjit.
N lidhje me TVSH-n, kur nj siprmarrje realizon n t njjtn koh transaksione
brenda fushs s zbatimit t TVSH (t tatueshme me TVSH apo t prjashtuara) ose jasht saj,
ajo duhet t dalloj mallrat dhe shrbimet e blera, t cilat do t prdoren prkatsisht pr seciln
nga kategorit e transaksioneve me qllim aplikimin e s drejts s zbritjes s TVSH-s.
Neni 53 Transaksione q mundsojn zbritjen e TVSH-s
1. Rregulla t prgjithshme pr transaksionet q japin t drejtn e zbritjes s TVSH-s
Transaksionet, kryerja e t cilave i mundson personit t tatueshm zbritjen e TVSH-s pr
mallrat dhe shrbimet e marra t nevojshme pr realizimin e ktyre transaksioneve jan,
furnizimet e mallrave dhe shrbimeve t kryera kundrejt pagess nga ky person i tatueshm.
Cilat jan transaksionet, kryerja e t cilave i jep personit t tatueshm t drejtn e zbritjes?
Fillimisht duhet t bhet dallimi mes :
1. Transaksioneve t cilat bazuar n nenin 2 t ligjit dhe kritereve t prcaktuara n kt
udhzim ndodhen n fushn e zbatimit t TVSH-s. Kto transaksione cilsohen si
transaksione t tatueshme;
2. Transaksioneve q ndodhen jasht fushs s zbatimit t TVSH-s dhe si pasoj nuk jan t
tatueshme.
N grupin e par, (1) t transaksioneve t tatueshme prfshihen :
a. Furnizime t tatueshme pr nga natyra dhe sipas ligjit, q i nnshtrohen TVSH-s,
pavarsisht shkalls;
b. Furnizime t prjashtuara nga TVSH-ja, kur ligji i prcakton t tilla n mnyr t
specifikuar.
Transaksionet q japin t drejtn e zbritjes prfshijn transaksionet brenda fushs q i
nnshtrohen efektivisht tatimit dhe transaksionet t cilat ndonse nuk i nnshtrohen efektivisht
TVSH-s, ngjasojn me transaksione t tatueshme me t drejt t zbritjes s TVSH-s.(p.sh:
furnizimet ndrkombtare, eksportet e t ngjashme).
Efektivisht n kt kategori pra 1/a) prfshihen :
I. furnizimet e tatueshme me shkalln e TVSH-s n fuqi,
110

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

II. furnizimet me shkalln zero t TVSH-s ose t ngjashme me eksportet sipas piks b) t
nenit
70 t ligjit ;
III. furnizimet e kryera jasht territorit t Shqipris nga nj person i tatueshm, n kuadr t
veprimtaris se tij ekonomike, t cilat nse po t kryheshin brenda vendit do t ishin furnizime t
tatueshme me shkalln e TVSH-s dhe i japin t drejtn e zbritjes s TVSH-s personit t
tatueshm, sipas piks a) t nenit 70 t ligjit.
Transaksionet e prjashtuara sipas ligjit q prfshihen n 1/b) edhe pse jan transaksione
n fushn e zbatimit t TVSH-s, jan transaksione t prjashtuara pa t drejt t zbritjes s
TVSHs. Kryerja e furnizimeve t prjashtuara prej personit t tatueshm nuk i jep atij t drejtn
e zbritjes s TVSH-s pr furnizimet e marra.
Ndrkoh sht e qart q nse mallrat ose shrbimet nuk prdoren pr nevojat e
veprimtaris ekonomike t personit t tatueshm, por pr realizimin e transaksioneve apo
veprimtarive jasht fushs s zbatimit t TVSH-s, n zbatim t dispozitave t ligjit dhe ktij
udhzimi, nuk lind asnj e drejt zbritje e TVSH-s.
Pr Shembull: Nj shoqri holding prfiton t ardhura nga dividenti,kto t ardhura nuk
jan prfituar si rezultat i nj furnizimi malli ose shrbimi dhe si t tilla, nuk jan n fushn e
zbatimit t TVSH-s. Kjo shoqri nuk gzon t drejtn t zbres TVSH-n pr furnizimet apo
shpenzimet e kryera, pr sa kto blerje i shrbejn veprimtaris s saj jasht fushs s zbatimit t
TVSH-s.
2. Lindja e s drejts s zbritjes s TVSH-s
Bazuar n nenin 68 t ligjit, e drejta e zbritjes lind ather kur TVSH i zbritshm bhet i
krkueshm sipas nenit 32 t ligjit.
Neni 32 prcakton lindjen dhe krkueshmrin e TVSH-s prej furnizuesit. N kt
kuptim, ather kur TVSH bhet e krkueshme pr furnizuesin dhe ai duhet ta paguaj at, n t
njjtin moment lind e drejta e zbritjes s ksaj TVSH-je, pr personin q ushtron t drejtn e
zbritjes.
Bazuar n kto dispozita rrjedh se nse nj person i tatueshm q vepron si i till
prdor mallrat ose shrbimet pr nevojat e transaksioneve t tij t tatueshme me t drejt zbritje
t TVSH-s, ai ka t drejt t zbres TVSH-n q detyrohet t paguaj apo q ka paguar pr kto
mallra ose shrbime.
Sipas dispozitave t nenit 68 t ligjit, e drejta e zbritjes, lind kur TVSH-ja bhet i
krkueshm pr personin e tatueshm n baz t dispozitave t nenit 32 t ligjit.
TVSH e zbritshme sht pikrisht:
a) TVSH-ja q shkruhet n faturn e lshuar nga furnizuesi, dhe
b) TVSH-ja e paguar n import.
3. Zbritja e TVSH-s
Bazuar n nenin 69 t ligjit, personi i tatueshm q kryen furnizime t tatueshme gzon t
drejtn q t zbres nga TVSH e llogaritur, TVSH-n pr furnizimet e marra, n masn q kto
111

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

furnizime prdoren nga personi i tatueshm n funksion t transaksioneve t tatueshme q ai


kryen.
E drejta e zbritjes prej nj personi t tatueshm ushtrohet pr:
a) TVSH-n e paguar apo pr tu paguar pr furnizimet e mallrave dhe shrbimeve q i jan
furnizuar ose do ti furnizohen;
b) TVSH-ja e paguar n import pr mallrat e importuara;
c) TVSH-n pr tu paguar pr furnizimet kundrejt pagess t bra pr nevoja t
veprimtaris ekonomike n masn q ato i shrbejn veprimtaris t tatueshme (vetfurnizimet);
d) TVSH-n mbi furnizimet e marra q lidhen me nj pasuri t paluajtshme t personit t
tatueshm n proporcion me prdorimin e ksaj pasurie pr qllime t veprimtaris s tij t
tatueshme;
e) TVSH-ja mbi furnizime t tjera t marra, si p.sh. mallra t luajtshm, blerje pr qllime
administrative, etj., n proporcion me prdorimin e saj pr veprimtari t tatueshme.
f) Gjithashtu bazuar n nenin 70 t ligjit, personi i tatueshm ka t drejt t zbres
gjithashtu:
g) TVSH-n pr furnizimet e marra n masn q kto furnizime jan prdorur pr qllime t
furnizimeve t tatueshme t personit t tatueshm t kryera jasht territorit t Shqipris,
furnizime t cilat nse do t kryheshin n vend do ti jepnin atij t drejtn e zbritjes s TVSH-s.
Ktu prfshihen transaksionet n fushn e zbatimit t TVSH-s, por q nuk jan t prjashtuara
nga TVSH-ja sipas ligjit.
h) Furnizimet e prcaktuara n ligj si furnizime me shkall zero t TVSH-s, ose t
ngjashme me eksportet.
Nse personi i tatueshm i ka prdorur ose do ti prdor blerjet e mallrave ose shrbimeve
ose importet e mallrave pr kryerjen e furnizimeve t prjashtuara sipas ligjit personi i tatueshm
nuk ka t drejt t zbres TVSH-n e paguar ose pr tu paguar, pr blerjet e mallrave dhe
shrbimeve si dhe TVSH-n e paguar n import. Personi i tatueshm furnizimet e t cilit jan t
prjashtuara nga TVSH sipas ligjit, sht i prjashtuar gjithashtu edhe nga e drejta pr t zbritur
TVSH-n e paguar ose pr tu paguar pr furnizimet e marra.
Kur furnizimet q merr nj person i tatueshm, brenda vendit ose nprmjet importimit, nuk
prdoren pr ushtrimin e veprimtaris ekonomike, sipas nenit 4 te ligjit, ai nuk ka t drejt t
zbres TVSH-n e paguar ose pr tu paguar pr blerjet e mallrave dhe shrbimeve si dhe
TVSHn e paguar n import.
Neni 54 Kriteret formale pr ushtrimin e s drejts s zbritjes s TVSH-s
Parimisht, e drejta e zbritjes s TVSH-s e prfshir n mimin e blerjes s nj malli/shrbimi
ushtrohet prej blersit, kur TVSH-ja bhet e krkueshme tek furnizuesi si prcaktohet n nenin
32 t ligjit.
1. Dokumentimi

112

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

TVSH-ja e zbritshme sht TVSH e shnuar n faturn tatimore t lshuar nga furnizuesi, si
dhe TVSH e paguar n import e shnuar n dokumentin doganor t importit (deklarat
doganore).
Q t mund t ushtroj t drejtn e zbritjes s TVSH-s n deklaratn e TVSH-s, personi
i tatueshm duhet t zotroj faturn e blerjes me TVSH pr blerje t kryera n vend q e tregon
at si blers, ose do lloj dokumenti tjetr si deklarata e importit q e tregon at si marrsin e
mallrave t importuara.
Kshtu zbritja e TVSH-s n blerje krkohet mbi bazn e faturs tatimore origjinale t
lshuar prej furnizuesit dhe t plotsuar n prputhje me krkesat e prcaktuara n ligj.
Pr qllime t zbritjes s TVSH-s, konsiderohet e vlefshme edhe kopja e noterizuar e faturs
s blerjes (n rast se fatura origjinale humbet), me kusht q shitsi t zotroj kopjen e tij t
faturs dhe ta ket deklaruar at. Pa kt fatur nuk ushtrohet e drejta pr t zbritur TVSH-n e
paguar, ose pr tu paguar n blerje.
Pr t ushtruar t drejtn e zbritjes s TVSH-s s paguar n import, personi i tatueshm
duhet t zotroj deklaratn doganore origjinale t importit, n t ciln t tregohet TVSH e
paguar n import. Nuk mund t krkohet t zbritet nj TVSH nse ajo nuk sht llogaritur m
par n nj fatur ose dokument tjetr si prcaktohet n ligj.
2. Bazuar n nenin 75 t ligjit, personi i tatueshm pr t ushtruar t drejtn e zbritjes s
TVSH-s duhet t prmbush kriteret si m posht:
a) Pr zbritjen, sipas prcaktimit t shkronjs a, t piks 1, t nenit 69, t ligjit, lidhur me
shitjet e mallrave dhe kryerjen e shrbimeve, t zotroj nj fatur t hartuar n prputhje me
nenet nga 96 deri n 105 t ligjit; Fatura q nuk sht hartuar n prputhje me prcaktimet ligjore
t krkuara rast pas rasti, sht element kufizues i s drejts s zbritjes s TVSH-s.
b) Pr zbritjen, sipas prcaktimit t shkronjs b, t piks 1, t nenit 69 t ligjit, lidhur me
furnizimet kundrejt pagess, kur kemi t bjm me vetfurnizim dhe jan prmbushur
kriteret e prcaktuara sipas ktij udhzimi; Furnizimi duhet t jet dokumentuar me fatur.
c) Pr zbritjen e TVSH-s, sipas prcaktimit t shkronjs c, t piks 1, t nenit 69, t ktij
ligji, lidhur me importimet e mallrave, personi i tatueshm duhet t zotroj nj deklarat q
provon importimin, t lshuar n momentin e lirimit pr qarkullim t lir t mallrave n
territorin e Republiks s Shqipris, si prcaktohet n Kodin Doganor t Republiks s
Shqipris, n t cilin ai cilsohet si marrsi ose importuesi i mallit dhe ku t shkruhet shuma e
TVSH-s s paguar dhe mnyra e llogaritjes s saj;
d) Kur blersi detyrohet t paguaj TVSH-n, sipas prcaktimit t piks 2, t nenit 86 t
ligjit, pra zbaton skemn e auto-ngarkess s TVSH-s, gzon t drejtn e zbritjes s TVSH-s
n blerje sipas faturs s lshuar si prcaktohet n pikn 2 t nenit 99 t ligjit.
3. Momenti n t cilin ushtrohet e drejta e zbritjes
Kur lind krkueshmria e tatimit, e pr rrjedhoj lind e drejta e zbritjes pr personin e
tatueshm dhe personi i tatueshm zotron nj fatur tatimore ose nj deklarat t importit sipas
krkesave t ligjit, element shum i rndsishm q lidhet me t drejtn e zbritjes gjithashtu,
sht momenti n t ciln personi i tatueshm e ushtron t drejtn e zbritjes dhe deklarata e
TVSH-s n t ciln ai e deklaron kt TVSH.
113

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

E drejta e zbritjes ushtrohet n deklaratn e periudhs n t ciln furnizimi ose importi sht
kryer. Kjo sht edhe periudha n t ciln ka lindur krkueshmria e TVSH-s.
Deklarata e TVSH-s n t ciln ushtohet e drejta e zbritjes i prket periudhs q prkon
me datn e lshimit t faturs tatimore nga furnizuesi sipas prcaktimeve n nenin 99 t ligjit ose
data e shnuar n deklaratn doganore, e cila njihet si data e lirimit t mallrave.
Nse personi i tatueshm nuk kryen zbritjen e TVSH-s n periudhn tatimore n t ciln
i lind e drejta e zbritjes ai mund ta zbres kt shum t TVSH-s s zbritshme pas ksaj
periudhe, por jo m von se 12 periudha tatimore prfshir periudhn n fjal. Pas 12 periudhave
kjo fature regjistrohet si blerje me TVSH jo t zbritshme. TVSH-ja nuk zbritet prpara
periudhs n t ciln ka lindur e drejta e zbritjes.
Zbritja e TVSH-s q deklarohet nga personi i tatueshm n deklaratn e TVSH-s q i
prket nj periudhe tatimore, sht totali i TVSH-s pr t ciln ushtrohet e drejta e zbritjes n
prputhje me ligjin dhe me kt udhzim.
4. Deklarimi
Bazuar n nenin 76 t ligjit, personi i tatueshm nga shuma e TVSH-s s llogaritur mbi
vlern totale t tatueshme t t gjitha furnizimeve t tatueshme t kryera gjat nj periudhe
tatimore zbret shumn e TVSH-s, pr t ciln ka lindur e drejta e zbritjes, gjat s njjts
periudh tatimore.
N qoft se pr nj periudh tatimore shuma e TVSH-s s zbritshme sht me e madhe
se TVSH-ja e llogaritur pr tu paguar, ather pr kt periudh tatimore personi i tatueshm
rezulton me tepric t TVSH-s s zbritshme, TVSH e cila i rimbursohet personit t tatueshm
pasi plotsohen kriteret e parashikuara n nenin 77 t ligjit dhe dispozitave prkatse t ktij
udhzimi.
5. Kufizime t zbritjes s TVSH-s pr situata t parregullta, ose n raste shkeljeje
Pavarsisht se personi i tatueshm sht n kushtet e zbatimit t nenit 69 dhe 70, nuk do t
lejohet zbritja e TVSH-s pr rastet kur ai disponon fatur t lshuar nga persona t tret jo n
prputhje apo n shkelje t dispozitave t ligjit si prcaktohet n nenin 76 pikat 5, 6, 7 t ligjit,
si n rastet m posht:
a) Nse personi i tatueshm pranon nj fatur q tregon TVSH-n, nga personi i cili nuk ka
t drejt t llogaris TVSH-n sipas ktij ligji, personi, i cili pranon faturn, pavarsisht se e ka
paguar, nuk duhet t zbres TVSH-n e paraqitur n fatur, ndrkoh q personi q e ka
llogaritur padrejtsisht duhet tia paguaj TVSH-n administrats tatimore.
b) Personi i tatueshm, i cili ka pranuar nj fatur, sipas kushteve t piks 4, t nenit 86, t
ktij ligji, nuk ka t drejt t zbres TVSH-n e shnuar n fatur.
c) Nse nj person i tatueshm pranon nj fatur q tregon nj shum t TVSH-s, e cila e
tejkalon shumn e TVSH-s q duhej t ngarkohej sipas ktij ligji, personi i tatueshm q pranon
faturn, pavarsisht nse e ka paguar, nuk duhet t zbres shumn e TVSH-s t llogaritur m
tepr.
d) Personi i tatueshm, pr t cilin sht kryer nj furnizim malli ose shrbimi n kushtet e

114

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

piks 7, t nenit 86, t ktij ligji, nuk ka t drejt t zbres TVSH-n e shnuar n fatur.
N pikn 7 t nenit 86 t ligjit prcaktohet se personi i tatueshm pr t cilin sht
kryer nj furnizim malli ose shrbimi dhe q ka dijeni ose nuk mund t mohoj faktin q
TVSH-ja pr tu paguar ose pjes e ksaj TVSH-je mbi kt furnizim ose mbi t gjitha
furnizimet e mparshme t mallrave a shrbimeve, nuk sht paguar pr shkak te mashtrimit,
sht prgjegjs bashk me furnizuesin pr pagesn e TVSH-s.
N parim, nj blers i tatueshm nuk mund t konsiderohet prgjegjs pr mosrespektimin
e mundshm nga furnizuesi t detyrimeve q rrjedhin pr t, mbi krkueshmrin e TVSH-s pr
transaksionin e realizuar.
Sipas prcaktimit t msiprm vnia n dyshim e t drejts s zbritjes s TVSH-s ndodh
n rast se blersi kishte dijeni apo nuk mund t injoronte faktin q me blerjen e tij, ai merrte
pjes n nj mashtrim q synon t mos derdh TVSH-n e detyrueshm pr kt furnizim. N
kt rast TVSH-ja pr furnizimin n fjal nuk mund t jet objekt zbritje.
Shembull 1: Rasti i drejtprdrejt
Shoqria (B) kryen furnizim t tatueshm me TVSH mallrash pr shoqrin (C). Shoqria B
kryen mashtrim duke mos derdhur TVSH-n e mbledhur nga shoqria (C)
N kt situat, shoqris (C) mund ti vihet n dyshim e drejta e zbritjes pr mallrat e
furnizuara nga shoqria (B), nse ajo ishte n dijeni apo nuk mund t injoronte faktin se me
blerjen e saj, ajo merrte pjes n nj mashtrim t kryer nga(B) q konsiston n mos derdhjen e
tatimit t detyrueshm pr kt furnizim.
Shembull 2:Rast jo i drejtprdrejt
Shoqria (B) kryen furnizim mallrash t tatueshme me TVSH pr shoqrin (D), e cila nga ana e
saj furnizon mallrat tek shoqria (C). Shoqria B kryen mashtrim duke mos derdhur TVSH-n e
mbledhur nga shoqria (D).
N kt situat, shoqris (C) nuk mund ti vihet n dyshim e drejta e zbritjes pr mallrat e
furnizuara nga shoqria (D) pr shkakun se ajo ishte n dijeni apo nuk mund t injoronte faktin
q shoqria (B) nuk do ta derdhte TVSH-n e mbledhur pr furnizimet e kryera pr
shoqrin(D). Prkundrazi, e drejta e zbritjes e shoqris (D) mund t vihet n dyshim prderisa
shoqria (B) sht furnizuesi i saj i drejtprdrejt.
Vnia n dyshim e t drejts s zbritjes varet nga fakti q t vrtetohet se sht kryer nj
mashtrim n fillim nga furnizuesi i drejtprdrejt, si dhe nga fakti q blersi ishte n dijeni, ose
nuk mund t injoronte faktin q me blerjen e tij, ai merrte pjes n nj mashtrim.
Pr tu siguruar pr ekzistencn e nj mashtrimi t realizuar nga furnizuesi i
drejtprdrejt, kryhen nj sr verifikimesh :
S pari, duhet t prcaktohet q furnizuesi i nj malli nuk e ka shlyer n mnyr t
parregullt TVSH e detyrueshme pr furnizimin e mallit pr klientin e tij. Pr furnizuesin,
mashtrimi konsiston n mos derdhjen pr llogari t autoritetit tatimor t TVSH- s faturuar
klientit t tij, ndrkoh q sht zbritur nga ky i fundit n kuadrin e nj skeme mashtruese.
Nga ana tjetr, nuk sht e nevojshme dhe as e rndsishme t provohet nse blersi ka
nxjerr ose jo fitim nga mashtrimi.
Blersi ishte n dijeni, ose nuk mund t injoronte faktin se pjesmarrja n nj mashtrim
konsiston n mos derdhjen e TVSH-s.
115

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

N praktik, duhet t gjenden dhe vlersohen t gjith elementt q t tregojn se:


i) blersiishte n dijeni, duhet t ekzistojn elemente objektive t pakundrshtueshm se
blersi kishte dijeni pr mashtrimin e br nga furnizuesi i tij, ii) ose blersi nuk mund t
injoronte. Nse nuk mund t tregoj n mnyr objektive dhe t pakundrshtueshme se blersi
kishte dijeni pr mashtrimin, duhet t gjenden elemente q t mund t vrtetohej se ai nuk mund
ta injoronte at, q do t thot se elementet, faktet jan t till q blersi nuk mund t pretendoj
q e ka injoruar ekzistencn e mashtrimit.
Pr kt mund t verifikohet dhe tregohet se blersi i mallit nuk mund t injoronte faktin
se furnizuesi nuk e kishte shlyer n mnyr t parregullt TVSH-n e detyrueshme pr furnizimin,
duke u mbshtetur n treguesit e mposhtm :
i) ekzistenca e lidhjeve juridike, ekonomike dhe personale mes operatorve q marrin pjes
n transaksion (skem); ii) mimi i paguar sht m i ult se mimi m i ult q mund t pres
blersi pr t paguar n
mnyr t arsyeshme kto mallra n treg apo m i ult se mimi i krkuar pr do furnizim
t mparshm t mallrave t njjta ; iii) blerje pr periudha afatshkurtra dhe pr shuma t
rndsishme tek furnizuesit e
mpasshm t cilt shfaqen si inekzistent ; iv) nj adres banimi t furnizuesit, mungesa e stafit
dhe mjeteve t shfrytzimit n prputhje
me vllimin e transaksioneve t kryera ;
v) mungesa e dokumenteve n lidhje me furnizimin e mallrave; vi) nj aktivitet ekonomik i
furnizuesit pa lidhje me furnizimet e mallrave q jan kryer ; vii) nj mnyr pagese pr blerjet
q nuk prkon me mnyrn tregtare t pagess s vendosur (pagesa t shpejta, me ek bankar,
etj.).
Kur bhet fjal pr nj sr treguesish, mund t prdoret do element, natyra e t cilit do
t ndihmonte blersin t njihte pjesmarrjen e tij n nj skem mashtruese. Prve se duhet t
tregoj lidhjet mes operatorve n fjal pr t vrtetuar njohjen e mashtrimit, saktsia e treguesve
q merren n konsiderat duhet t bhet pr do rast t shfaqur rast pas rasti.
1. Mund t ndodh q vet personi i tatueshm sht tatimpagues i TVSH- s, pr t ciln
ushtron t drejtn e zbritjes.
I till sht rasti i :
i) TVSH-s s paguar n import. TVSH n import paguhet pr llogari t autoritetit doganor;
ii) Furnizimeve t mallrave/shrbimeve t kryera nga nj person i tatueshm i vendosur
jasht Shqipris, sipas prcaktimeve t piks 2 neni 86;
iii) mbi vetfurnizimet sipas nenit 15 t ligjit;
N kto situata, personi i tatueshm mund t ushtroj t drejtn e zbritjes s TVSH-s, pr t
cilin ai sht vet tatimpagues i ktyre transaksioneve, vetm kur ky tatim sht br i
krkueshm.
Neni 55 Kufizime t zbritjes s TVSH-s pr disa furnizime
Sipas piks 1 t nenit 74 t ligjit, prjashtohen nga e drejta e zbritjes s TVSH-s shpenzimet
pr blerjen, importin e mallrave, shpenzimet pr shrbimet e prcaktuara shprehimisht ne kt
dispozite.

116

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

N zbatim t nenit 74 pika 1 shkronja a/ii, prcaktohen normativat e zbritjes s TVSH-s s


gazoilit t prdorur sipas veprimtarive.
Prjashtohen nga e drejta e zbritjes s TVSH-s shpenzimet pr blerjen e gazoilit sipas
normativave t mposhtme, prve rastit kur gazoili i bler prve se pr tu shitur, prdoret si
lnd e par kryesore prbrse e produktit t prodhuar.
Me kushtin q gazoili i bler t prdoret vetm pr nevoja t veprimtaris ekonomike t
tatueshme, e drejta pr t zbritur TVSH-n ushtrohet deri n normativat e prcaktuara m posht
sipas veprimtarive.
Normativat aplikohen mbi bazn e treguesit t prcaktuar sipas peshs specifike, q blerjet
pr gazoil zn n raport me qarkullimin e tatueshm, t kryer n kuadr t veprimtaris
ekonomike.
Normativat e prdorimit t gazoilit sipas veprimtarive prcaktohen si m posht:
I. NDRTIM
a) Prodhim materiale inerte
deri m 33%
b) Ndrtim shtrim rrugsh
deri m 32%
c) Ndrtim banesash dhe objektesh t ndryshme
deri m 8%
) Prodhim betoni
deri m 14%
d) Grmime / shpime
deri m 25% dh) prodhim tullash dhe
tjegullash
deri me 33%
II. TRANSPORT
a)Transport udhtarsh
deri m 43 %
b)Transport mallrash
deri m 38 %
c) Transport mallrash me mjete teknologjike
deri me 78 %
III. SHRBIME
a) Autoshkolla
deri m 25%
b) Shrbime pastrimi qyteti
deri m 30%
c) Peshkimi
deri m 10%
IV. TREGTI
deri m 3%
V. T TJERA (veprimtari t tjera jo t listuara)
deri m 2%
Llogaritjet pr sa i prket aplikimit t normativave bhen dhe regjistrohen n librin e blerjes.
Kufizimet e tjera t s drejts s zbritjes s TVSH-s aplikohen sipas nenit 74 t ligjit.
Shembull: Nj shoqri q tregton karburant i njihet si e zbritshme dhe nuk aplikohen
kufizime, pr TVSH-n n blerje t sasis s karburantit t bler pr tu tregtuar. Ndrkoh nse
n ndrmarrje furnizohen me karburant edhe makinat q ndrmarrja ka n dispozicion pr
qllime t veprimtaris s saj ajo n kt rast kryen nj furnizim. N rastin kur karburanti
prdoret pr furnizimin e autoveturave t shoqris sipas nenit 9 t ligjit ky sht nj furnizim
kundrejt pagess dhe shoqria do t paguaj TVSH dhe ndrkoh pr kt furnizim nuk mund t
zbres TVSH n blerje pasi i kufizohet e drejta pr t zbritur TVSH-n pr shpenzimet e
karburantit pr autovetura, bazuar n nenin 74, pika 1/b t ligjit.
N rastin kur shoqria furnizon me karburant automjetet e veta t ndrmarrjes, jo autovetura
(p.sh. makina transporti t karburantit), n kt rast shoqria kryen nj vetfurnizim pr t cilin
117

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

sillet si shits dhe si blers. Faturn n shitje do ta regjistroj me vlerat prkatse Ndrkoh q
n blerje e drejta e zbritjes sht pjesore, pasi i kufizohet bazuar n nenin 74. Pika 1/a/ii , sipas
s cils e drejta e zbritjes s TVSH-s s vetfurnizimit t karburantit i lind aq sa normativa e
prcaktuar pr veprimtarin q kryen, n raport me qarkullimin e kryer. Meqense veprimtaria e
shoqris kategorizohet si tregti ather normativa e zbritjes s TVSH-s s karburantit sht
3% e qarkullimit. Deri n kt vler i lejohet zbritja e TVSH-s.
Neni 56 Rregulla praktike mbi zbritjen e TVSH-s
1. Analiza e t drejts s zbritjes s TVSH-s s nj furnizimi
Ushtrimi i t drejts s zbritjes s TVSH-s pr shpenzimet e prballuara nga nj person i
tatueshm varet nga respektimi i njkohshm i kushteve q rrjedhin nga dispozitat e ligjit, sipas
t cilave furnizimet /shpenzimet duhet :
a- t prdoren pr nevojat e nj furnizimi t kryer kundrejt pagess me t drejt zbritje, dhe
t mos prfshihen shprehimisht n furnizimet specifike pr t cilat kufizohet t drejta e zbritjes
sipas nenit 74 t ligjit ; b- t justifikohen nga nj fatur q prmban trsin e informacioneve
t parashikuara sipas
ligjit dhe n kt udhzim.
Nga ana tjetr, ligji prcakton rregullat dhe kushtet sipas t cilave personat e tatueshm q
nuk realizojn vetm transaksione brenda fushs dhe me t drejt zbritje, pra personat pjesrisht
t tatueshm mund t ushtrojn t drejtn e tyre t zbritjes s TVSH-s.
N praktik masa e zbritjes s TVSH-s q lidhet me nj mall apo shrbim mund t
ndryshoj nga nj mall/shrbim n tjetrin, n funksion t prdorimit t mallit ose shrbimit.
N funksion t prdorimit t mallit/ shrbimit prcaktohen:
i) koeficienti i tatueshmris: proporcioni i prdorimit t mallit apo shrbimit pr nj
veprimtari pr t ciln personi konsiderohet si person i tatueshm n kuptim t nenit 3 t ligjit,
dhe prdorimit t mallit/shrbimit nga i njjti person pr qllime q nuk kan t bjn me
veprimtarin e tij ekonomike, sipas pikave 2 dhe 3 t nenit 69 t ligjit.
ii) koeficienti i zbritjes s TVSH-s: pjesa e prdorimit t mallit apo shrbimit pr
furnizime n fushn e zbatimit t TVSH-s, pr furnizime q japin t drejtn e zbritjes, sipas
nenit 71 t ligjit, iii) koeficienti i kufizimit: furnizimi i mallit apo shrbimit sht
shprehimisht objekt i
kufizimeve t nenit 74 t ligjit.
Kshtu zbritja e TVSH-s s mallit apo shrbimit sht e barabart me produktin e
elementeve t msiprm.
2. Koeficenti i Tatueshmris (Kt)
Koeficienti i tatueshmris prcaktohet pr rastet n pikn 2 dhe 3 t nenit 69.
Pr
do mall apo shrbim, ai sht i barabart, me proporcionin e prdorimit t ktij malli/shrbimi
pr veprimtari ekonomike. Kshtu, nj pErson i tatueshm duhet q menjher pas blerjes s
nj malli apo shrbimi, t vendos pr prdorimin e tij n mnyr q t prcaktoj vlern e
koeficientit t tatueshmris.
118

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Nga ky prkufizim rrjedh se :


i) koeficienti i tatueshmris s nj malli/shrbimi i prdorur vetm pr realizimin e
operacioneve jasht fushs s zbatimit t TVSH-s sht i barabart me zero ; ii)
koeficienti i tatueshmris s nj malli/shrbimi i prdorur vetm pr realizimin e
operacioneve brenda fushs s zbatimit t TVSH-s sht i barabart me 1, pavarsisht se kto
operacione jan t tatueshme apo t prjashtuara ligjrisht.
Proporcioni i prdorimit pr realizimin e operacioneve t tatueshme prcaktohet nga personi i
tatueshm nn prgjegjsin e tij. Ai duhet t shpreh n mnyr korrekte prdorimin real t do
malli/shrbimi.
Shembull: Nj organizat jofitimprurse zhvillon aktivitetin e saj bazuar n pagesa t
prfituara nga kuotizacionet, e antarsis si dhe fonde, grante, donacione t prfituara pr
qllime t veprimtaris jofitimprurse t organizats, aktivitet ky q referuar nenit 3 t ligjit nuk
e bn person t tatueshm, pra sht jasht fushs s zbatimit t TVSH-s. Prkrah aktivitetit
jofitimprurs OJF vendos t kryej veprimtari ekonomike (shrbime konsulence juridike kundrejt
pagess pr antart e tij , prtej vlers s kuotizacioneve ) pr t ciln plotson kushtet pr tu
regjistruar si prson i tatueshm pr TVSH-n sipas ligjit.
Pesha specifike e t ardhurave t secilit aktivitet sht prkatsisht 10% ose 0.1 dhe 90 % ose 0.9
t totalit t t ardhurave t saj.
Gjat periudhs tatimore ka paguar TVSH si m posht:
20.000 lek TVSH e paguar pr shpenzime, telefonike energjie, etj.. t zyrs
100.000 lek TVSH e paguar pr qira zyrash me TVSH
10.000 TVSH pr shrbime honorar t nj avokati, shrbim ky q i shrben direkt
furnizimeve t tatueshm kundrejt pagess q kryen.
Sa do t jet TVSH e zbritshme?
Zgjidhja
Furnizimet q i shrbejn si veprimtaris ekonomike pr t ciln OJF konsiderohet person i
tatueshm edhe pr veprimtarin jofitimprurs do t zbriten proporcionalisht pra vetm 10% t
tyre, ndrsa furnizimet q i shrbejn direkt aktivitetit t tatueshm do t zbriten trsisht.
Kshtu:
TVSH e zbritshme=10.000 lek +(20.000+100.000)x10%=22.000 lek.
TVSH pr tu zbritur pr periudhn tatimore n fjal do t jet 22.000 lek.
3. Koeficienti i Zbritjes s TVSH - s
Bazuar n nenin 71 t ligjit nse furnizimet e mallrave dhe shrbimeve prdoren nga nj
person i tatueshm, si pr kryerjen e transaksioneve t tatueshme q sjellin t drejtn e zbritjes s
TVSH-s mbi bazn e neneve 69 dhe 70, t ktij ligji, edhe pr transaksionet q nuk e sjellin kt
t drejt (transaksione te prjashtuara nga TVSH, neni 51,52,53,54,55), ather vetm pjesa e
TVSH-s q lidhet prdorimin e furnizimeve pr kategorin e transaksioneve t tatueshme sht
e zbritshme.
Llogaritja e zbritjes s pjesshme t TVSH-s bhet n baz t koeficientit t zbritjes s
TVSH-s, i cili llogaritet si prcaktohet n nenin 72 t ligjit.

119

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Llogaritja e Koeficientit t zbritjes s pjesshme t TVSH-s


Koeficienti i zbritjes s TVSH-s (Kz) sipas nenit 72 t ligjit llogaritet n prqindje nga
raporti i mposhtm:
furnizime t tatueshme (neni 69,70)
Kz = __________________________________________________________________x 100
furnizime t tatueshme + furnizime t prjashtuara
N llogaritjen e koeficientit m sipr, bazuar n nenin 72, pika 2 t ligjit nuk merren
parasysh vlerat e qarkullimit t realizuara nga furnizimet e mallrave kapitale, t prdorura nga
personi i tatueshm pr nevoja t biznesit s tij si dhe qarkullimi i realizuar gjat vitit nga
transaksione financiare dhe t pasurive t paluajtshme, si dhe nga transaksione t prcaktuara
nga shkronja b deri n e, t nenit 53, t ktij ligji, nse kto transaksione jan rastsore.
Koeficienti i zbritjes s TVSH-s, i aplikueshm provizorisht pr nj vit, sht koeficienti
fillestar i zbritjes dhe ky koeficient llogaritet mbi bazn e transaksioneve t vitit t mparshm
kalendarik n kushtet e nenit 71, t ktij ligji.
N munges t ktyre transaksioneve n vitin e mparshm(viti i par i veprimtaris, ose
aplikim pr her t par i zbritjes s pjesshme), ose kur shuma e tyre sht e paprfillshme,
koeficienti fillestar i zbritjes s TVSH-s vlersohet provizorisht prej vet personit t tatueshm,
n baz t parashikimeve t tij dhe nn mbikqyrjen e administrats tatimore.
Zbritja e TVSH-s, e kryer mbi bazn e koeficientit fillestar t zbritjes, duhet t rregullohet
n periudhn e par tatimore t vitit pasardhs, sipas koeficientit prfundimtar t zbritjes s
TVSH-s.
Pra jo m von se data 31 janar e vitit pasardhs kalendarik, personi i tatueshm duhet t
rillogaris koeficientin prfundimtar t zbritjes s TVSH-s q i takon furnizimeve t tatueshme,
sipas qarkullimit t realizuar n fakt gjat vitit, dhe bn rregullimin vjetor n Zbritjen e TVSH-s
pr diferencn midis koeficientit fillestar me at prfundimtar.
Personi i tatueshm nuk sht i detyruar t korrigjoje zbritjen e TVSH-s sipas koeficientit
prfundimtar nse ndryshimi n TVSH-n e zbritshme sht m i vogl se 20.000 (njzet mij)
lek.
Veprimet pr llogaritjen e koeficientit t zbritjes s TVSH-s dhe rregullimi vjetor sipas
nenit 73 t ligjit, pasqyrohen n kutin prkatse me emrtimin Rregullime t TVSH-s s
zbritshme t librit te blerjeve t periudhs kur bhen llogaritjet (Janar), si dhe deklarohen n
kutin m t njjtin emrtim n Deklaratn e TVSH-s t ksaj periudhe.
Shembull
Personi i tatueshm kryen veprimtari ekonomike si konsulente tregtar, si dhe organizon
kurse profesionale t licencuara nga Ministria e Arsimit, dhe n vitet 2013 dhe 2014 ka kto
tregues lidhur me furnizimet e kryera.

Viti
2013

Furnizime te
tatueshme me Furnizime te
TVSH
perjashtuara

qarkullimi
total

koeficient
ii
zbritjes
60%

120

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

3,000,000

2,000,000

5,000,000

2014

56%
2,500,000

2,000,000

4,500,000

Personi i tatueshm n korrik 2014 merr nga nj person i tatueshm furnizime shrbimi punime
rikonstruksionin t zyrave ku kryen veprimtarin e tij ekonomike, n vlern 1.500.000 lek,
TVSH e paguar 300.000 lek.
Gjithashtu n muajin korrik 2014 ka kryer edhe shpenzime t prgjithshme administrimi me vler
500.000 lek, TVSH e paguar 100.000 lek.
Sa TVSH do t zbres personi i tatueshm pr periudhn tatimore korrik 2014, dhe rregullimi
vjetor n zbritjen e TVSH-s n periudhn janar 2015?
Sipas t dhnave n tabeln m sipr :
N vitin 2013 n periudhn e par n t ciln personi i tatueshm kryen edhe furnizime t
prjashtuara prve atyre t tatueshme aplikon nj koeficient fillestar t zbritjes me vlersimin e
tij t prafrt. P.sh 40%. N janar 2014 llogarit koeficientin prfundimtar mbi treguesit faktik t
realizuar dhe bn rregullimin me koeficientin 60% pr TVSH-n e blerjeve t realizuara n 2013
Nse ndryshimi i TVSH-s s zbritshme sht mbi 20.000 Lek.
Nse q n momentin q fillon veprimtarin personi i tatueshm ka dijeni q do ti kryej t dy
veprimtarit ather koeficientin mund ta aplikoj q n fillim pa pritur periudhn e par kur
kryen edhe transaksione t tatueshme.
Ndrkoh n periudhn tatimore korrik 2014, personi i tatueshm do t zbres TVSH-s sipas
koeficientit fillestar t zbritjes (koeficienti faktik vitit 2013) pra:
TVSH e zbritur provizorisht= (300.000 lek+100.000 lek)x60%= 240.000 lek.
N janar 2015 personi i tatueshm llogarit zbritjen e TVSH-s sipas koeficientit prfundimtar t
Zbritjes.
TVSH e zbritshme faktikisht = (300.000 lek+100.000 lek)x50%= 200.000 lek.
N periudhn tatimore janar 2015 personi i tatueshm do t bj rregullimin si m posht:
Zbritja e TVSH sipas Koeficientit prfundimtar t TVSH 200.000 lek; (-) zbritja
e TVSH sipas Koeficientit fillestar t TVSH
240.000 lek;
(=) Rregullimi i Zbritjes s TVSH
-40.000 lek.
Veprimet pr rregullimin prfundimtar t zbritjes s TVSH-s pasqyrohen n kutin rregullime
t TVSH-s s zbritshme prkatsisht vler e tatueshme -200.000 lek dhe TVSH -40.000 lek
( jo n vler absolute) t librit t blerjeve n janar 2015 dhe deklarohen n kutit me t njjtin
emrtim t deklarats s TVSH-s t ktij muaji - pr t njjtat vlera. N deklaratn e muajit
janar 2015 TVSH e zbritshme paksohet me 40.000 lek.
Procedura e Njoftimit
Personi i tatueshm, q gjendet n kushtet e zbatimit t nenit 71, brenda afateve t
prcaktuara n pikn 4 t nenit 73 t ligjit duhet t njoftoj Drejtorin Rajonale Tatimore, se
zbaton zbritjen e pjesshme t TVSH-s si dhe vlern e koeficientit fillestar t zbritjes s
TVSHs.
Neni 57 Rregullimet e zbritjes s TVSH-s

121

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

1. Parime t prgjithshme mbi rregullimin e TVSH s zbritur


Bazuar n nenin 82 t ligjit prcaktohen rregullat sipas s cilave do t kryhen rregullimet e
TVSH-s s zbritur.
Nse zbritja e TVSH-se sht kryer si duhet dhe/ose nuk lidhet me mallra t prjashtuara
nga e drejta e zbritjes, ather zbritja e ushtruar n kushtet e parashikuara n prputhje me ligjin
dhe udhzimin nuk sht n kushtet e nj rregullimi t TVSH-s s zbritur.
Megjithat, bazuar n nenin 78 t ligjit , zbritja e TVSH-s e kryer m par rregullohet kur
sht m e lart apo m e ult se ajo vler pr t ciln personi i tatueshm ka gzuar t drejtn e
zbritjes.
Kshtu ligji parashikon se duhet t kryhet nj rregullim kur koeficienti i zbritjes s
pjesshme t mallit apo shrbimit duhet t modifikohet pr shkak t ndryshimit/ zgjerimit t
prdorimit t mallit apo kur ndodhin ngjarje, t cilat detyrojn ndryshimin e prdorimit te mallit
ose shrbimit.
Rregullimet mund t kryhen brenda nj afati dhjet-vjear pr mallrat
kapitale t paluajtshme, pes-vjear pr mallrat kapitale t luajtshme duke filluar nga data n t
ciln mallrat jan bler ose prodhuar, me kusht q mimi i blerjes ose kosto e prodhimit t tyre t
jet mbi 500.000 (pesqind mij) lek pa prfshir TVSH- n.
Rregullimet e kryera mund t rezultojn ose me derdhjen e nj pjese t TVSH- s s
zbritur ose me nj zbritje shtes. N t dyja rastet ato deklarohen n librin e blerjes dhe n
rubrikn prkatse t Deklarats s TVSH-s, sipas efektit plus (+) ose (-) n zbritje t TVSH-s.
Megjithat, asnj rregullim nuk mund t kryhet pr mallrat me koeficient tatueshmrie t
barabart me zero, pra mallra t cilat q n fillim nuk jan prdorur nga nj person i tatueshm
q vepron si i till pr realizimin e transaksioneve brenda fushs s zbatimit t TVSH.
2. Rregullimet e zbritjes pr mallrat kapitale
Zbritja fillestare e TVSH-s korrigjohet ather kur shfrytzimi i mallrave kapitale pson
ndryshim q ndikon n t drejtn e personit t tatueshm pr zbritjen e shums s TVSH-s, q
mund t jet m e vogl apo m e lart.
Korrigjimi vjetor bhet vetm pr pjesn e s dhjets ( p.sh 1/10) e TVSH-s s pasuris
t paluajtshme dhe pr pjesn e t pests (p.sh. 1/5) t TVSH-s t mallrave t tjera kapitale, mbi
TVSH-n e mallrave kapitale.
Korrigjimi duhet t bhet mbi bazat e ndryshimeve t s drejts s zbritjes pr vitet
pasuese q ndrlidhen me vitin kur mallrat kapitale jan pranuar(bler ose prodhuar). Viti
kalendarik i paprfunduar do t merret si vit i plot. Veprimet e rregullimit t zbritjes duhet t
pasqyrohen n librin e blerjeve dhe ne kutin prkatse t Deklarats s TVSH-s.
Personi i tatueshm nuk sht i detyruar t korrigjoje zbritjen nse diferenca e TVSH-s s
zbritshme pr tu korrigjuar sht m e vogl se 20.000 (njzet mij) lek.
Afati i rregullimit t zbritjes pr mallrat kapitale sipas piks 3 dhe 4 nenit 80 fillon nga momenti
kur malli kapital sht bler, sht prodhuar dhe sht br i gatshm pr tu prdorur.
1. Bazuar n nenin 157, pika 1 t ligjit rregullimi i TVSH-s s zbritshme sipas afateve t
prcaktuara n nenin 80 t ligjit, prkatsisht pr mallrat kapitale t luajtshme 5 vjet dhe pr
mallrat kapitale t paluajtshme 10 vjet, do t zbatohet pr ato mallra kapitale t blera ose

122

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

2.
-

prodhuara pas dats 1 janar 2015 dhe me mim blerje ose kosto prodhimi mbi 500.000 (pesqind
mij) lek pa prfshir TVSH-n.
Ndrkoh pr mallrat kapitale t luajtshme ose t paluajtshme t blera ose prodhuara para
dats 1 janar 2015, afati i rregullimit t zbritjes s TVSH-s pr ndryshimin e s drejts s
zbritjes sipas prdorimit t aktivit nga nj veprimtari e tatueshme pr nj veprimtari t
prjashtuar nga TVSH do t vazhdoj t jet 5 vjet pr t gjitha mallrat kapitale dhe rregullimi
pr mallrat kapitale t paluajtshme do t kryhet pr aktive mbi 1milion lek.
Nse mallrat kapitale furnizohen gjat periudhs s korrigjimit duhet t veprohet si ne vijim:
n qoft se furnizimi sht i tatueshm me TVSH, mallrat kapitale duhet t konsiderohen se
shfrytzohen plotsisht pr qllime tatimore pr periudhn e mbetur t korrigjimit.
N qoft se tatimpaguesi nuk ka pasur t drejt t bj zbritjen e plot t TVSH-s s
zbritshme, korrigjimi mund t kryhet pr periudhn e mbetur korrigjuese t periudhs tatimore
kur mallrat kapitale jan furnizuar.
n qoft se furnizimi nuk sht i tatueshm me TVSH, mallrat kapitale duhet t konsiderohen se
shfrytzohen pr qllime q nuk jan t tatueshme pr periudhn e mbetur korrigjuese. N qoft
se tatimpaguesi ka pasur t drejtn pr zbritje t plot apo t pjesshme t TVSH-s s zbritshme,
korrigjimi duhet kryhet pr periudhn e mbetur t korrigjimit t periudhs tatimore kur jan
furnizuar mallrat kapitale;
n qoft se sht zbatuar neni 16 i ligjit pr transferimin e veprimtaris ekonomike, transferim i
cili nuk sht i tatueshm, korrigjimi i TVSH-se s zbritshme t mallrave kapitale n fjal i
transferohet pranuesit te transferimit, i cili duhet t zbatoj edhe procedurn e prcaktuar n kt
udhzim.
N qoft se nj ndrtes ose pajisje bhet e pashfrytzueshme pr arsye t vrtetuara prej
personit t tatueshm, prpara se ti skadoj afati periudhs s korrigjimit t TVSH-s s
zbritshme, ather arsyet pr korrigjim t TVSH-s s zbritshme duhet t ndrpriten.
N qoft investimet pasuese nuk e ndryshojn n thelb jetgjatsin e shfrytzimit t ndrtess
ose pajisjes, ather korrigjimi i TVSH-s s zbritshme pr at investim duhet t kryhet n vijim
t periudhs s korrigjimit t TVSH-s s zbritshme pr mallrat kapitale n fjal. Pra nuk
ndryshon ose zgjatet periudha, por vetm vlerat.
Nse bhet nj investim pasues i cili n thelb e ndryshon jetgjatsin e shfrytzimit ose paraqet
nj njsi t ndar si mund t jet p.sh. nj pjes e shtuar t nj ndrtese ekzistuese, pr
investimin e ri fillon nj periudh e re pr t ciln rregullimi i zbritjes s TVSH-s do t
llogaritet m vete.
Rregullimi i t drejts s zbritjes t ushtruar pr mallrat kapitale bhet pr kohn e mbetur t
rregullimit t zbritjes, n rastet kur ndodhin ngjarjet si m posht:
n kushtet e zbatimit t nenit 81 t ligjit;
sipas nenit 80 t ligjit pr ndryshimet e s drejts s zbritjes sipas prdorimit pr qllime t
veprimtaris;
pr rastet q mund t prcaktohen n zbatim t nenit 79, pika 3 t ligjit;
pr rastet kur prfundon veprimtaria sipas parashikimeve t bra n nenin 9 t ligjit dhe n
dispozitat prkatse t ktij udhzimi.

123

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shembull 1: Kompania A kryen furnizime t tatueshme me TVSH dhe furnizime t


prjashtuara nga TVSH. Pas do fund viti Kompania llogarit qarkullimin e furnizimeve t
tatueshme dhe furnizimet e prjashtuara si m posht :
Viti

Furnizime te
tatueshme me
TVSH I (ne
000/leke)

Furnizime te
perjashtuara

Totali i
furnizimev e

(ne 000/leke)
2015

150,000

E drejta e
zbritjes

(ne 000/leke)

100,000

250,000

60%

2016

170,000

90,000

260,000

65%

2017

200,000

150,000

350,000

57%

90,000

90,000

0%

2018

2019

120,000

140,000

260,000

46%

2020

175,000

150,000

325,000

54%

2021

300,000

50,000

350,000

86%

2022

160,000

100,000

260,000

62%

2023

300,000

150,000

450,000

67%

2024

250,000

250,000

100%

100,000

0%

2025

100,000

E drejta rrumbullakoset me nj numr t plot n prputhje me pikn 1 t nenit 73 t ligjit.


Kompania A ka rikonstruktuar magazinat, rikonstruksion i cili prfundon n gusht 2016. Vlera e
TVSH-s sht 1.500.000 lek. Kompania A ka zbritur faturat pr rikonstruksionin 1.500.000
lek prgjat vitit 2016 dhe fillon shfrytzimin n shtator 2016. Kompania e shfrytzon kt
magazin pr kryerjen e t dyja furnizimeve, t tatueshme dhe t prjashtuara.
Sa mund t zbres Kompania A pr kt investim gjat vitit 2016?
Llogarit shumn q mund ta zbres Kompania A si dhe korrigjimet vjetore t zbritjes s TVSH-s
zbritshme q do t kryhen nga Kompania ndr vite.
Gjat vitit 2016 n lidhje me investimin Kompania A zbret n total 900.000 lek TVSH. Arsyeja
pr kt sht se sipas piks 2 t nenit 73 zbritja fillestare mund t zbatohet provizorisht pr
vitin 2016 sipas koeficientit t zbritjes prfundimtar t vitit 2015 q sht 60%. N deklaratn e
TVSH-s s janarit 2017 q duhet t dorzohet deri n 14 shkurt 2017, kompania duhet t
korrigjoj zbritjen e kryer paraprakisht sipas koeficientit prfundimtar t zbritjes t llogaritur
pr vitin 2016, i cili referuar t dhnave t tabels llogaritet 65 %. Prandaj, kompania duhet t
rris zbritjen e TVSH-s s zbritshme me 75.000 lek q sht diferenca ndrmjet vlers
paraprake t zbritur dhe vlers prfundimtare q i takon sipas koeficientit prfundimtar t vitit
2016.
N vijim jan renditur korrigjimet e bra pr secilin vit.

124

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n


Viti

E
drejta e
zbritje
s

Zbritje e
mundshme
per vit

Zbritja e
E drejta
Diferenca e
kryer
perfundimta re zbritjes
e zbritjes
paraprakis ht
se TVSH-se

Korrigjimi
vjetor

2016

65%

150,000

97,500

97,500

2017

57%

150,000

97,500

85,714

(11,786)

2018

0%

150,000

97,500

(97,500)

(97,500)

2019

46%

150,000

97,500

69,231

(28,269)

(28,269)

2020

54%

150,000

97,500

80,769

(16,731)

2021

86%

150,000

97,500

128,571

31,071

31,071

2022

62%

150,000

97,500

92,308

(5,192)

2023

67%

150,000

97,500

100,000

2,500

2024

100%

150,000

97,500

150,000

52,500

52,500

2025

0%

150,000

97,500

(97,500)

(97,500)

Kompania do t kryej rregullime vjetore pr rastet kur vlera absolute e ndryshimit midis vlers
s TVSH t zbritur paraprakisht me TVSH q ka t drejt t zbres sht mbi 20.000 lek, pra
korrigjimi do te kryhet sipas vlerave prkatse vetm pr vitet 2018, 2019, 2024 dhe 2025.
Kshtu n janar 2019 do t bhet rregullimi pr vitin 2018 prkatsisht duke u ulur TVSH e
zbritshme n vlern 97.500 lek. Kjo vler do t deklarohet prkatsisht n kutin me emrtimin
Rregullime t TVSH-s s zbritshme t librit t blerjes dhe n deklaratn e TVSH-s.
Prkatsisht n kutin 38 t deklarats regjistrohet vlera negative - 487.500 lek dhe n kutin
39 regjistrohet vlera negative - 97.500 lek.
N janar 2022 do t bhet rregullimi pr vitin 2021 prkatsisht duke rritur TVSH-n e
zbritshme n vlern 31.071 lek. Kjo vler do t deklarohet prkatsisht n kutin me emrtimin
Rregullime t TVSH-s s zbritshmet librit t blerjes dhe n deklaratn e TVSH-s.
Prkatsisht n kutin 38 t deklarats regjistrohet vlera pozitive 155.355 lek dhe n kutin 39
regjistrohet vlera pozitive 31.071 lek.
Shembull 2: Nj shoqri e cila kryen aktivitet trsisht t tatueshm blen brenda vendit n
korrik 2015 nj mall kapital te luajtshm me nj vler t tatueshme 2 milion lek. Zbritja e
TVSH-s n momentin e blerjes sht 400 mij lek (2 milion x 20% shkalla tatimore) dhe
paraqitet n librin e blerjeve t muajit korrik 2015 nga shoqria. Njkohsisht kjo shum
paraqitet n kutin prkatse t Deklarats s TVSH n prputhje me modalitetet e prcaktuara
pr deklarimin.
N maj 2017, veprimtaria ekonomike e personit t tatueshm si pasoj e nj ndryshimi ligjor
bhet trsisht e prjashtuar. Sa do t jet vlera e rregullimit t TVSH-s?
Malli kapital i bler n korrik 2015 do t prdoret pr furnizime t prjashtuara, dhe sht
objekt i rregullimit t TVSH-s pr pjesn e mbetur t afatit 5- vjear, referuar kohs s
periudhs s afatit t rregullimit pr mallrat kapital t luajtshme, meqense m par shoqria
kishte deklaruar t plot TVSH e zbritshme t tij.
125

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Rregullimi i zbritjes do t bhet duke mbajtur parasysh nga 5 vitet e afatit te rregullimit sipas
nenit 80 pika 3, 2 vjett e mbetur n t cilat ky aktiv i qndrueshm nuk do t prdoret pr
veprimtari ekonomike.
Shuma e TVSH s zbritshme q duhet t kthej shoqria sht 400.000x2/5=160 mij lek.
Rregullimi bhet n librin e blerjeve t shoqris n periudhn tatimore n t ciln ka ndodhur
ngjarja q bn t detyrueshm rregullimin e zbritjes, si dhe deklarohet n rubrikat prkatse t
Deklarats s TVSH-s.
N rastin konkret, n librin e blerjeve t muajit maj 2017, n kutin prkatse t rregullimeve
paraqitet me vler negative (-) shuma e TVSH s zbritshme prej 160 mij lek q do t kthehet
nga shoqria duke paksuar totalin e TVSH s zbritshme t atij muaji.
Neni 58 Rregullat dhe procedura pr daljet jasht prdorimit t mallrave
1. Shkatrrimi i mallrave t dala jasht prdorimit
N kuptim t pikave 2 dhe 3 t nenit 79 t ligjit, nuk kryhet rregullimi i zbritjes s TVSH-s
pr daljet jasht prdorimit t mallrave pr shkak se jan t paprdorshme, ose u ka kaluar afati i
prdorimit t tyre, t provuara apo t konfirmuara, sipas procedurave prkatse ligjore e
nnligjore.
Nse mallrat pr t cilat nuk zbatohet rregullimi i TVSH-s s zbritshme sipas ktij neni
personi i tatueshm prfiton dmshprblim pr arsye t sigurimit t mallit, ather pr vlern e
prfituar, personi i tatueshm llogarit TVSH. Vlera e tatueshme ne kt rast sht vlera e
prfituar minus TVSH-n prkatse.
Barra e provs i takon personit t tatueshm, i cili duhet gjithashtu t zbatoj procedurat
prkatse sipas ligjit, si dhe procedurat e prcaktuara n legjislacionin e sektorit ku operon. Nse
personi i tatueshm nuk dokumenton mungesn e mallrave sipas procedurs s parashikuar m
posht, ather mallra t tilla do t konsiderohen si mallra t shitura.
2. Procedura pr daljet jasht prdorimit t mallrave
a. Personi i tatueshm duhet t mbaj nj regjistr pr mallrat ku t shnoj llojet e
mallrave
t skaduar, datn e blerjes s mallit t nxjerr jasht prdorimit, datn e skadencs s mallit,
sasin prkatse, arsyen pr nxjerrjen e mallrave jasht prdorimit, si dhe personat e pranishm
n kryerjen e procesit t daljes jasht prdorimit. Personi i tatueshm sht i detyruar t provoj
arsyen e mos shitjes s mallit dhe daljen jasht prdorimit t tij.
b. Personi i tatueshm i cili do t kryej nxjerrjen jasht prdorimit t mallrave duhet:
i) t bj nj njoftim me shkrim drejtuar autoritetit tatimor, prkatsisht Drejtoris
Rajonale Tatimore ku sht i regjistruar.
ii) Nprmjet njoftimit, autoriteti tatimor informohet n lidhje me:
a. Listn e mallrave q do t nxjerr jasht prdorimit,
b. arsyet e nxjerrjes jasht prdorimit pr secilin artikull dhe
c. numrin e njsive/sasin e mallrave,
d. mimin e blerjes s secilit prej mallrave;
126

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

e. vlern e mallrave;
f. datn kur do t kryhet ky proces. iii) Njoftimi duhet t drgohet pran Drejtoris
Rajonale Tatimore jo m von se 5 dit kalendarike, para dats s nxjerrjes jasht
prdorimit t mallit. iv) Drejtoria Rajonale Tatimore cakton pr t marr pjes n kt
proces dy inspektor, t cilt mbajn nj procesverbal pr kt qllim, t konfirmuar
edhe nga prfaqsuesi i personit t tatueshm dhe personat e tjer t pranishm gjat
ktij procesi.
v) Nse inspektoret nuk paraqiten brenda afatit t prcaktuar, personi i tatueshm ka t
drejt t vazhdoj normalisht me nxjerrjen jasht prdorimit t mallit. N kt rast
jan t nevojshme dokumentet e institucioneve prkatse t cilat kan verifikuar
shkatrrimin e mallrave, kur krkohet prania e tyre.
vi) Nj kopje e gjith dokumentacionit t mbajtur prgjat procesit t daljes jasht
prdorimit i drgohet Drejtoris Rajonale Tatimore.
vii) Ky proces nuk shoqrohet me fatur tatimore.
Nse procedura e msiprme nuk ndiqet ose inspektort tatimor kundrshtojn krkesn e
personit t tatueshm ose n rast kontrolli konstatojn se personi ka vepruar n kundrshtim me
prcaktimet ligjore tatimore apo me ligjet specifike t sektorit ku vepron, ather ai sht i
detyruar t kryej rregullimin e TVSH-s s zbritur pr mallin n prputhje me ligjin.
3. Raste t tjera t dmeve apo shkatrrimit t pasuris
Shkatrrimi i pasuris s personit t tatueshm pr shkaqe natyrore t tilla si trmete,
prmbytje, djegie,etj., n raste emergjencash civile sipas legjislacionit t fushs, ose pr shkak t
aksidenteve, t cilat jan t verifikueshme dhe t dokumentuara nga institucioni publik prkats,
nuk sht objekt i rregullimit t TVSH-s s zbritur.
Kur mallrat jan dmtuar apo shkatrruar nga fatkeqsia nuk kryhet rregullimi i TVSH-s s
zbritshme q lidhet me mallrat e dmtuara, t shkatrruara nse personi i tatueshm dokumenton:
a. nj prshkrim t mallrave t dmtuara, shkatrruara prfshir numrin e njsive/ sasin e
secilit lloj t mallit;
b. dokumente ose nj evidence t blerjes s mallrave dhe mimin me t cilin mallrat jan
bler;
c. raportin prkats nga organi kompetent q vrteton se mallrat jan dmtuar, shkatrruar
si
dhe mnyrn (ngjarjen) me t ciln mallrat jan dmtuar apo shkatrruar;
d. datn n t ciln mallrat jan dmtuar, shkatrruar;
Nse mallrat pr t cilat nuk zbatohet rregullimi i TVSH-s s zbritshme sipas ktij neni
personi i tatueshm prfiton dmshprblim pr dmin ose pr arsye t sigurimit t mallit, ose
vler t rikuperueshme pr mallin e dmtuar, ather pr vlern e prfituar, personi i tatueshm
llogarit TVSH. Vlera e tatueshme n kt rast sht vlera e prfituar minus TVSH-n prkatse.
4. Do t kryhet rregullimi i TVSH-s s zbritshme, pr do mall t dmtuar apo shkatrrim i
cili sht shkaktuar nga nj akt i qllimshm i personit t tatueshm apo dikush q vepron n
interes t tij, t tilla si pr shembull kur nj tatimpagues me qllim i v zjarrin mallrave t tij, ose

127

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

kur shkatrrimi ndodh pr shkak t veprimeve t kryera nga personi i tatueshm n shkelje t
dispozitave ligjore prkatse.
Neni 59 Vjedhja ose humbja e pasuris
N zbatim t piks 3 t nenit 79 t ligjit pr rastet e nj humbjeje t pasuris pr shkak t
vjedhjes, kryhet rregullimi i zbritjes s TVSH-s pr vlern e zbritur t TVSH-s s mallit t
vjedhur.
Rregullimi i TVSH-s regjistrohet n librin e blerjes n kolonn prkatse, si dhe n
deklaratn e TVSH-s t periudhs tatimore kur ka ndodhur vjedhja ose humbja.
N kushtet e paragrafit m sipr, kur malli i vjedhur ka qen i siguruar pran nj shoqrie
sigurimi apo ri-sigurimi dhe personi i tatueshm prfiton nj dmshprblim t dmit t psuar t
pasuris s tij, ather pr vlern e dmshprblimit n kt rast nuk zbatohet TVSH.
Neni 60 Trajtimi fiskal i firove/humbjeve gjate procesit t prodhimit, magazinimit,
transportit
1. N zbatim t piks 2 t nenit 79 t ligjit pr mallrat q psojn firo/humbje gjat procesit t
prodhimit, magazinimit, transportit, pr t cilat nuk ka prcaktime n akte t veanta ligjore
dhe nnligjore q prcaktojn normativat e firove, prllogaritjet do t bazohen n kartn
teknologjike. Kshtu pr sasin e humbjeve t lejuara sipas karts teknologjike nuk do t
krkohet t kryhet rregullimi i zbritjes s TVSH-s.
Pr qllime t ktij paragrafi personi i tatueshm, me fillimin e aktivitetit prodhues sht i
detyruar t dorzoj pran Drejtoris Rajonale Tatimore kartn teknologjike.
N rast t mosdorzimit t karts teknologjike, ose kur autoriteti tatimor konstaton shkelje
zbatohet TVSH pr sasin e firove/humbjeve prkatse pr proceset e msiprme.
2. Trajtimi i humbjeve n rrjet t energjis elektrike gjat procesit t shprndarjes
N rastin e furnizimit t energjis elektrike, humbje gjat shprndarjes s energjis
elektrike do t konsiderohet prqindja e humbjeve t energjis elektrike n shprndarje e
miratuar nga Enti Rregullator i Energjis (ERE).
Pr qllime t ktij udhzimi, niveli i humbjeve n rrjet t energjis elektrike sht vjetor
dhe niveli maksimal i humbjeve sht prqindja e miratuar do vit nga ERE.
N rast se prqindja faktike vjetore e humbjeve tejkalon prqindjen e miratuar nga ERE, pr
qllime t TVSH-s konsiderohet prqindja e miratuar nga ERE.
N rast se prqindja faktike vjetore e humbjeve sht m e ult se prqindja vjetore e
miratuar nga ERE, pr qllime t TVSH-s konsiderohet prqindja faktike e humbjeve.
Brenda tre muajve t vitit pasardhs, personi i tatueshm q operon n sektorin e
shprndarjes s energjis n bashkpunim me administratn tatimore kryejn rakordimet dhe
rregullimet prkatse.

128

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Neni 61 Kushtet e njohjes s borxhit t keq


1. Kushtet e njohjes s borxhit t keq
Bazuar n nenin 84 t ligjit, kur nj pages nuk sht marr plotsisht apo pjesrisht pr
nj furnizim t tatueshm prej furnizuesit dhe sht shpallur si e pambledhshme, konsiderohet si
borxh i keq dhe pr shumn e pa arktuar t borxhit t keq, lejohet korrigjimi n zbritje i
TVSHs prkatse t zbatuar mbi furnizimin.
Pr njohjen e nj borxhi si borxh t keq me pasoj reduktimin e TVSH-s s pagueshme,
duhet t vrtetohet q furnizuesi i mallit/shrbimit ka ndrmarr t gjitha procedurat ligjore ose
gjyqsore pr t mbledhur borxhin dhe pas ksaj ai sht shpallur prfundimisht i pa
mbledhshm (borxhi i keq), pr arsye se personi i tatueshm blers ka falimentuar.
Gjithashtu, sht kusht t vrtetohet se pr arktimin e tij jan br t gjitha prpjekjet e
mundshme ligjore, jan shfrytzuar t gjitha mundsit ligjore pr arktimin e borxhit, jan
zbatuar sanksionet e prcaktuara n aktet ligjore e nnligjore n fuqi, dhe nuk sht br i
mundur arktimi i tij, dokumentuar me vendim t organeve gjyqsore, ose organeve t tjera
kompetente shtetrore t njohura me ligj.
Autoriteti tatimor nuk mund t pranojn n asnj rast borxhin e keq si t till, nse
furnizuesi nuk vrteton me vendim gjykate se blersi i tij sht debitor dhe ka falimentuar e pr
pasoje borxhi nuk mund t arktohet.
Mos mbledhja ose mospagesa e ktij borxhi n afat ose pr nj periudhe t caktuar nuk i
jep borxhit karakterin e nj borxhi t pa mbledhshm, cilido qoft shkaku i mungess s pagess
(pamundsi pagese, kundrshtim, mospranim, etj).
E drejta pr t lshuar nj fatur t borxhit t keq, nse jan plotsuar dhe vrtetuar se borxhi
sht borxh i keq, lind vetm nse kan kaluar minimumi 6 muaj nga periudha tatimore n t
ciln TVSH sht zbatuar.
2. Modalitetet e lshimit t faturs
N rastin e shpalljes s nj borxhi t keq, shitsi duhet t lshoj nj fatur tatimore me
TVSH . Ajo duhet t tregoj fjalt "borxh i keq", vlerat prkatse q do t korrigjohen, numrin
rendor, nr. serial, datn e faturs s furnizimit me t ciln lidhet ky borxh dhe t tregoj n fatur
q zbritja e TVSH-s s blersit duhet t zvoglohet. Kjo fatur prdoret nga shitsi pr t
zvogluar detyrimin pr TVSH, ndrsa nga blersi pr t zvogluar TVSH- ne e zbritshme.
Kur vetm nj pjes e vlers s transaksionit nuk sht arktuar, ather fatura duhet t
tregoj shumn e pa arktuar t transaksionit dhe TVSH q i prket ksaj shume.
Pr Shembull:
N faturn e par:
Shuma pr tu arktuar, prfshir TVSH sht
90 lek:
- TVSH pr tu arktuar
10 lek
- Shuma e arktuar
54 lek
- TVSH e arktuar
6 lek
N faturn e borxhit t keq:
Shuma e pa arktuar
36 lek
129

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

TVSH e zbritshme pr tu saktsuar (10-6)

4 lek

3. Regjistrimi dhe deklarimi i veprimeve me borxhin e keq


Saktsimet mbi bazn e faturs t borxhit t keq regjistrohen nga shitsi n librin e shitjeve
n kutin prkatse me emrtimin borxh i keq dhe n deklaratn e TVSH-s si paksim
detyrimi pr TVSH n kutit prkatse me t njjtin emrtim, prkatsisht vlera e tatueshme n
vler negative (-) n kutit me emrtimin Borxhi i keq dhe vlera e TVSH prkatse vler
negative (-) n kutit e deklarats. Ndrsa nga blersi n librin e blerjeve si paksim i zbritjes s
TVSH- s, dhe n kutit prkatse me emrtimin Borxhi i keq t deklarats s TVSH-s.
Shitsi ka detyrimin t njoftoj autoritetin tatimor q ka kryer procedurn e msiprme t
borxhit t keq, e cila nga ana e saj do t sigurohet q edhe blersi do t kryej veprimet
korrigjuese n ulje t TVSH-s s zbritshme bazuar n faturn e borxhit t keq t lshuar. N t
kundrt fatura e borxhit t keq nuk do t njihet pr qllime t reduktimit t TVSH-s, prej
shitsit.
Kur nj borxh i keq lejohet dhe i gjith ose nj pjes e ktij borxhi arktohet m von,
shitsi duhet t lshoj nj fatur t re pr vlern e borxhit t arktuar. Pr lshimin e ksaj fature
zbatohen t njjtat rregulla dhe fatura e re duhet t tregoj fjalt "borxh i keq i paguar" dhe
numrin rendor dhe serial t "faturs t borxhit t keq" me t ciln lidhet.

Neni 62 Rimbursimi i TVSH-s (rregullat dhe procedura e rimbursimit)


1. Rregullat e rimbursimit
N zbatim t nenit 77 t ligjit, rimbursimi i TVSH-s kryhet nprmjet sistemit t thesarit:
a) brenda 30 ditve nga data e paraqitjes s krkess s eksportuesve t kategorizuar sipas
Vendimit t Kshillit t Ministrave nr. 953, dat 29.12.2014 Pr dispozitat zbatuese t ligjit nr.
92/2014 Pr tatimin mbi vlern e shtuar;
b) brenda 60 ditve nga data e paraqitjes s krkess pr tatimpaguesit q nuk kategorizohen
m sipr.
2. Procedura e rimbursimit
Rimbursimi i TVSH-s kryhet nga sistemi i Thesarit. Afatet e prcaktuara pr rimbursimin e
TVSH- s sipas kategorive t personave t tatueshm fillojn nga data e protokollimit t krkess
pr rimbursim t TVSH-s, n nj regjistr t veant elektronik, n Drejtorin Rajonale
Tatimore.
2.A. Rimbursimi i personave t tatueshm
2.1 do person i tatueshm, i cili plotson kushtet e parashikuara n nenin 77 t ligjit, ka t
drejt t krkoj rimbursimin e TVSH-s. Pr t krkuar rimbursimin e TVSH-s, personi i
tatueshm, duhet:
130

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

a) T ket plotsuar dhe dorzuar elektronikisht formularin prkats Krkes pr


rimbursim
t TVSH-s sipas modelit bashkngjitur ktij udhzimi. Drejtoria Rajonale Tatimore, me
marrjen e krkess pr rimbursim, e regjistron at n nj regjistr t veant elektronik pr
rimbursimet e TVSH-s, sipas rendit kronologjik t dats s paraqitjes s krkess. Ky regjistr
ndiqet nga nj punonjs i Drejtoris Rajonale Tatimore, i caktuar si person prgjegjs pr
regjstrin e rimbursimeve nga drejtori i Drejtoris Rajonale Tatimore;
b) T paraqes elektronikisht nj krkes me objekt Krkes pr rimbursim t TVSH-s,
n t ciln specifikohen t dhnat identifikuese t personit t tatueshm, emri i administratorit/t,
adresn/at e sakt t veprimtaris, degn e banks dhe numrin e llogaris bankare t personit t
tatueshm, nj prshkrim t shkurtr t veprimtaris dhe arsyet e krijimit t TVSH-s kreditore,
periudhn prgjat s cils sht krijuar TVSH-ja kreditore, si edhe nse krkesa pr rimbursim
sht pr her t par apo jo. Nse personi i tatueshm q krkon rimbursimin e TVSH-s sht
eksportues, kjo shprehet n krkesn e paraqitur.
2.2 Punonjsi i ngarkuar me mbajtjen dhe administrimin e regjistrit t rimbursimeve, brenda
3 (tri) ditve pun, nga data e regjistrimit n regjistrin elektronik t rimbursimeve, kryen dhe
prfundon procesin e verifikimit paraprak t krkess pr rimbursim n lidhje me:
a) T dhnat identifikuese t personit t tatueshm (emri tregtar, NIPT-i, ortaku/ortakt,
administratori/ administratort, llojin e veprimtaris, numrin e llogaris bankare ku krkohet t
bhet rimbursimi, adresn(-at) e vendndodhjes s veprimtaris, evidentimin nse krkesa pr
rimbursim sht pr her t par apo krkes e prsritur, si dhe t dhna t tjera t dosjes s
personit t tatueshm;
b) Verifikimin e shums s paraqitur n formularin Krkes pr rimbursim, nse ajo sht
e barabart me shumn e paraqitur n rubrikn prkatse t FDP-s t muajit korrespondues, si
dhe periudhn pr t ciln sht krkuar rimbursimi;
c) Plotsimin e krkesave ligjore mbi krkesn pr rimbursim, t cilat konsistojn n:
i) Pr personat e tatueshm t prcaktuar eksportues sipas VKM-s pr kt qllim,
verifikimin e plotsimit t kriterit ligjor, nse teprica kreditore e krkuar pr rimbursim
sht e barabart ose m e madhe se 400.000 lek; ii) Pr personat e tatueshm t tjer
joeksportues, verifikimin e plotsimit t kriterit ligjor, nse personi i tatueshm ka mbartur
tepric kreditore t TVSH-s pr t paktn 3 periudha tatimore radhazi dhe kjo tepric
sht e barabart ose m e madhe se 400.000 lek; N prfundim t ktij procesi, personi
prgjegjs mban nj akt pr evidentimin e plotsimit ose jo t kritereve t msiprme.
2.3 Krkesa pr rimbursim konsiderohet e papranuar nse nga procesi i verifikimit paraprak
t krkess pr rimbursim, nuk jan plotsuar kriteret e prgjithshme si n pikn 2.1, ose e
pranuar nse kto kritere jan plotsuar.
a) N rastin kur nga procesi i verifikimit paraprak t krkess pr rimbursim rezulton se
kriteret nuk jan plotsuar, krkesa konsiderohet e parregullt dhe nuk pranohet. N kt rast,
punonjsi i caktuar me mbajtjen e regjistrit dhe me administrimin e krkesave pr rimbursim,
brenda 2 (dy) ditve pun nga prfundimi i procesit t verifikimit, nis nprmjet sistemit
elektronik, pr personin e tatueshm nj njoftim sipas formatit nr. 1, bashkngjitur ktij udhzimi
Njoftimi pr mospranim t krkess pr rimbursim t TVSH-s, ku i bhet e ditur se krkesa e
tij nuk sht pranuar, duke dhn njkohsisht edhe shkaqet e mospranimit. Ky person i
tatueshm, mund t paraqes nj krkes t dyt t re pr rimbursim sipas rregullave t
131

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

msiprme, vetm pasi t ket rregulluar situatn dhe t ket eliminuar shkaqet pr t cilat nuk iu
pranua krkesa e mparshme.
b) N rastin kur nga procesi i verifikimit paraprak t krkess pr rimbursim rezulton se
kriteret jan plotsuar, krkesa konsiderohet e pranuar. N kt rast, punonjsi i caktuar me
mbajtjen e regjistrit dhe me administrimin e krkesave pr rimbursim, brenda 2 (dy) ditve pun
nga prfundimi i procesit t verifikimit, nis njoftimin pr degn prkatse t Thesarit. Nj kopje
e ktij njoftimi i drgohet edhe personit t tatueshm n format elektronik. Njoftimi sipas
formatit nr. 2 Njoftim pr pranimin e krkess pr rimbursim t TVSH-s, bashklidhur ktij
udhzimi, informon degn e Thesarit se krkesa e personit t tatueshm pr rimbursim t
TVSHs sht pranuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore dhe ky njoftim prmban: i) emrin dhe
NIPT-in e personit t tatueshm; ii) cilsimin nse subjekti sht eksportues ose jo; iii) shumn e
krkuar pr rimbursim; dhe iv) datn kur sht protokolluar krkesa n regjistrin elektronik n
Drejtorin Rajonale Tatimore sipas paragrafit 2.1.
Pr rastin b, n ditn n t ciln krkesa konsiderohet e pranuar, ajo adresohet pr kontroll n
vend, t personit t tatueshm. Radha e kontrollit ndjek, n do rast dhe pa asnj prjashtim,
radhn kronologjike t paraqitjes s krkesave pr rimbursim t TVSH-s. Drejtori i Drejtoris
Rajonale Tatimore, n prputhje me procedurn e kontrollit, lshon njoftimin pr kontroll tatimor
n vend t personit t tatueshm, ku jepet data e fillimit dhe e prfundimit t kontrollit,
inspektori/t e ngarkuar pr kontroll dhe qllimi i kontrollit, periudhat tatimore pr t cilat do t
shtrihet kontrolli etj. Procedura e kontrollit n vend kryhet si sht parashikuar n ligjin nr.
9920, dat 19.5.2008 Pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris, i ndryshuar.
2.4 Struktura prgjegjse e degs s Thesarit, brenda dits s nesrme t puns nga marrja e
njoftimit t Drejtoris Rajonale Tatimore, sipas piks 2.3/b, e regjistron at sipas rastit n nj
regjistr t veant t saj, ku regjistron datn e krkess pr rimbursim t personit t tatueshm
sipas dats s protokollit t krkess pr rimbursim n regjistrin elektronik n Drejtorin
Rajonale Tatimore, si dhe t dhnat e tjera sipas ksaj shkrese. Struktura prgjegjse e Thesarit
n qendr merr masa pr t siguruar likuiditetin e nevojshm pr pagesn e shums s
rimbursimit nga Drejtoria Rajonale Tatimore brenda 30 ditsh nga data e paraqitjes s krkess
pr rimbursim kur personi i tatueshm sht eksportues i klasifikuar sipas piks 2.B t ktij
udhzimi, ose pr rastin e marrveshjeve sipas nenit 77, pika 2 e ligjit, dhe brenda 60 ditsh nga
data e paraqitjes s krkess pr rimbursim pr tastet e tjera t personit t tatueshm.
Brenda 3 ditve t para t puns s do tremujori, dega e Thesarit rakordon me drejtorin
rajonale tatimore respektive mbi t dhnat e regjistruara nga t dyja institucionet pr krkesat e
personave t tatueshm pr rimbursim t TVSH-s.
2.5 Punonjsi i caktuar me mbajtjen e regjistrit dhe administrimin e krkesave pr
rimbursim, paralelisht dhe pavarsisht nga procedura e kontrollit n vend t personit t
tatueshm, n bashkpunim me punonjsin e dosjes s personit t tatueshm, kryen verifikimin e
situats financiare t tatimpaguesit n sistemin informatik, por pa u kufizuar vetm n t, dhe
evidenton detyrimet tatimore t papaguara.
Pas prfundimit t kontrollit dhe nxjerrjes s rezultateve prfundimtare, ku saktsohet shuma
e TVSH-s pr tu rimbursuar, raporti prfundimtar i kontrollit i prcillet drejtoris prgjegjse
pr prpunimin, vlersimin e t ardhurave dhe rimbursimin, e cila procedon me kompensimin e
detyrimeve tatimore t papaguara, prve kontributeve t sigurimeve shoqrore dhe
shndetsore. Pas saktsimit t shums s TVSH-s t mbetur pas kompensimit t detyrimeve t
132

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

papaguara, nse ka t tilla, punonjsi i caktuar me mbajtjen e regjistrit dhe administrimin e


krkesave pr rimbursim, prgatit njoftimin nprmjet sistemit elektronik, sipas formatit nr. 3
Njoftim pr miratimin e rimbursimit t TVSH-s, bashkngjitur ktij udhzimi. Njoftimi i
drgohet personit t tatueshm q ka br krkesn pr rimbursim t TVSH-s. Ky njoftim
prmban, prve t dhnave identifikuese t personit t tatueshm, dhe datn e protokollimit t
krkess pr rimbursim, shumn e TVSH-s s krkuar pr rimbursim sipas krkess s personit
t tatueshm, shumn e miratuar si t rimbursueshme sipas raportit prfundimtar t kontrollit,
shumn e nevojshme t prdorur apo pr tu prdorur (nse procesi i kompensimit nuk ka
prfunduar i plot brenda afateve) pr likuidimin e t gjitha detyrimeve tatimore t papaguara t
personit t tatueshm ndaj Drejtoris Rajonale Tatimore, si dhe shumn e TVSH-s, e cila duhet
t rimbursohet n llogarin e personit t tatueshm.
2.6 Punonjsi i caktuar me mbajtjen e regjistrit dhe administrimin e krkesave pr
rimbursim, plotson urdhr-pagesn pr rimbursim (UPR) me shumn e TVSH-s, e cila duhet t
rimbursohet pr personin e tatueshm dhe t dhna t tjera sipas formatit nr. 4 t urdhrpagess
bashkngjitur ktij udhzimi dhe s bashku me njoftimin n prputhje me formatin nr.3, sipas
piks 2.5, i drgohen me degs prkatse t Thesarit n dy kopje.
2.7 Njra nga kopjet e UPR-s, pasi kundrfirmoset dhe vuloset nga dega e thesarit, i kthehet
Drejtoris Rajonale Tatimore. Dega prkatse e thesarit, regjistron UPR-n n Sistemin
Informatik Financiar t Qeveris brenda 5 ditve nga data e paraqitjes nga Drejtoria Rajonale
Tatimore, duke debituar llogarin ekonomike t s ardhurs nga TVSH-ja pr shumn e
rimbursueshme. Drejtorit Rajonale t Tatimeve rakordojn me degt e thesarit n baz t
arktimeve t mjeteve monetare lidhur me TVSH-n. Struktura prgjegjse e degs prkatse t
thesarit pas rakordimit t posts bankare (nxjerrjes s llogaris s unifikuar t thesarit) njofton
zyrtarisht Drejtorin Rajonale Tatimore, e cila reflekton ndryshimet n dosjen e tatimpaguesit
dhe n kontabilitet. Nse pas rezultateve t kontrollit krkesa pr rimbursim refuzohet trsisht
ose pjesrisht, mbi refuzimin e krkess pr rimbursim, personi i tatueshm njoftohet me nj akt
tatimor sipas prcaktimit t ligjit nr. 9920, dat 19.5.2008 Pr Procedurat Tatimore n
Republikn e Shqipris, t ndryshuar.
2.8 N raste t refuzimit ose t mosmiratimit t nj krkese pr rimbursim, plotsisht ose
pjesrisht, nga Drejtoria Rajonale Tatimore pr arsye q kan t bjn me rezultatet e kontrollit
ose me shkelje t tjera ligjore, personi i tatueshm ndaj do refuzimi ose mosmiratimi pr
rimbursim, ka t drejt t apeloj n prputhje me dispozitat e ligjit nr. 9920, dat 19.05.2008
Pr Procedurat Tatimore n Republikn e Shqipris, t ndryshuar
2.9 T gjitha procedurat e msiprme, pr kryerjen e t cilave ngarkohet Drejtoria Rajonale
Tatimore, duhet t kryhen brenda afateve t prcaktuara, prkatsisht 30 dit pr eksportuesit dhe
60 dit pr personat e tjer t tatueshm, duke filluar nga data e protokollit t krkess pr
rimbursim n regjistrin elektronik n Drejtorin Rajonale Tatimore. N rast se organi tatimor
prfundon procedurat e kontrollit prpara afatit 30 dit pr eksportuesit dhe 60 dit pr personat
e tjer t tatueshm, procedura e rimbursimit vazhdon sipas prcaktimeve t bra n pikn 2.6 t
ktij udhzimi.
2.B. Rimbursimi i personave t tatueshm eksportues, n zbatim t nenit 77, pika 3 t ligjit,
rimbursimi i TVSH-s t personave t tatueshm eksportues kryhet nprmjet sistemit t Thesarit
sipas procedurs s prcaktuar n kt udhzim. Klasifikohen eksportues ata persona t
133

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

tatueshm q plotsojn kushtet dhe kriteret e prcaktuara me vendi t Kshillit t Ministrave.


Klasifikimi i personave t tatueshm eksportues me risk zero, bhet nga Drejtoria Rajonale e
Tatimeve n t ciln ato jan regjistruar, sipas kritereve t prcaktuara n kt vendim.
2.B/1 Pr personat e tatueshm t klasifikuar si eksportues me risk zero, kontrolli tatimor n
vend nuk sht i detyrueshm prpara miratimit t rimbursimit nga Drejtoria Rajonale Tatimore.
Pr kt kategori t eksportuesve, kontrolli tatimor mund t kryhet n do moment sipas
planifikimit pr kontroll.
N rastin kur personi i tatueshm eksportues ka plotsuar kriteret e prgjithshme pr
rimbursim sipas piks 2.1 dhe 2.2, krkesa konsiderohet e pranuar. N kt rast, punonjsi i
caktuar me mbajtjen e regjistrit elektronik dhe me administrimin e krkesave pr rimbursim,
brenda 2 (dy) ditve pune nga data e prfundimit t procesit t verifikimit, nis njoftimin pr
degn prkatse t Thesarit. Ky njoftim sipas formatit nr. 2 bashklidhur ktij udhzimi,
Njoftim pr pranim t krkess pr rimbursim, informon degn e Thesarit se personi i
tatueshm ka paraqitur nj krkes t rregullt pr rimbursim t TVSH-s. N t njjtn koh,
njoftimi sipas formatit nr. 2 (i drgohet edhe personit t tatueshm, eksportues me risk zero q ka
br krkesn pr rimbursim t TVSH-s).
N vijim t procedurs brenda, afatit 30-ditor, i cili fillon me datn e protokollit t krkess
n regjistrin elektronik, pr rimbursim, Drejtoria Rajonale Tatimore, pasi verifikon dhe
kompenson detyrimet tatimore t papaguara (nse ka t tilla), prve kontributeve t sigurimeve
shoqrore dhe shndetsore, prgatit njoftimin sipas formatit nr. 3 Njoftim pr miratimin e
rimbursimit t TVSH-s. Kt njoftim, s bashku me urdhr-pagesn pr rimbursim (UPR) me
shumn e TVSH-s, e cila duhet t rimbursohet pr personin e tatueshm dhe t dhna t tjera
sipas formatit nr. 4 t urdhrpagess, i drgohen degs prkatse t Thesarit n dy kopje.
Njra nga kopjet e UPR-s, pasi kundrfirmoset dhe vuloset nga dega e thesarit, i kthehet
Drejtoris Rajonale Tatimore. Dega prkatse e thesarit, regjistron UPR-n n Sistemin
Informatik Financiar t Qeveris brenda 5 ditve nga data e paraqitjes nga Drejtoria Rajonale
Tatimore, duke debituar llogarin ekonomike t s ardhurs nga TVSH-ja pr shumn e
rimbursueshme. Drejtorit Rajonale t Tatimeve rakordojn me degt e thesarit n baz t
arktimeve t mjeteve monetare lidhur me TVSH-n. Struktura prgjegjse e degs prkatse t
thesarit pas rakordimit t posts bankare (nxjerrjes s llogaris s unifikuar t thesarit) njofton
zyrtarisht Drejtorin Rajonale Tatimore, e cila reflekton ndryshimet n dosjen e tatimpaguesit
dhe n kontabilitet.
2.B/2 Pr kategorit e tjera t eksportuesve sipas VKM-s, rimbursimi kryhet sipas
procedurave t zakonshme t prshkruara n pikn 2.A t ktij udhzimi, pasi shuma e krkuar
pr rimbursim i sht nnshtruar nj kontrolli tatimor n vend.
Rimbursimi i TVSH-s s miratuar kryhet nga dega e Thesarit nprmjet sistemit informatik
financiar t qeveris. N prfundim t procedurave me miratimin e TVSH-s s rimbursueshme,
brenda 30 ditve nga data e paraqitjes s krkess, punonjsi i caktuar me mbajtjen e regjistrit
elektronik dhe administrimin e krkesave pr rimbursim, plotson urdhr-pagesn pr rimbursim
(UPR) me shumn e TVSH-s, e cila duhet t rimbursohet pr personin e tatueshm eksportues
dhe t dhna t tjera sipas formatit t urdhrpagess bashkngjitur ktij udhzimi dhe s bashku
me njoftimin e prgatitur sipas 2.5, i drgohen degs prkatse t Thesarit n dy kopje. N t
134

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

njjtn koh, njoftimi i prgatitur sipas piks 2.5, i drgohet elektronikisht edhe personit t
tatueshm q ka br krkesn pr rimbursim t TVSH- s.
Njra nga kopjet e UPR-s, pasi kundrfirmoset dhe vuloset nga dega e thesarit, i kthehet
Drejtoris Rajonale Tatimore. Dega prkatse e thesarit, regjistron UPR-n n Sistemin
Informatik Financiar t Qeveris brenda 5 ditve nga data e paraqitjes nga Drejtoria Rajonale
Tatimore, duke debituar llogarin ekonomike t s ardhurs nga TVSH-ja pr shumn e
rimbursueshme. Drejtorit Rajonale t Tatimeve rakordojn me degt e thesarit n baz t
arktimeve t mjeteve monetare lidhur me TVSH-n. Struktura prgjegjse e degs prkatse t
thesarit pas rakordimit t posts bankare (nxjerrjes s llogaris s unifikuar t thesarit) njofton
zyrtarisht Drejtorin Rajonale Tatimore, e cila reflekton ndryshimet n dosjen e tatimpaguesit
dhe n kontabilitet.
3. Drejtori Rajonal sht personi prgjegjs pr zbatimin e afatit t rimbursimit t TVSH-s, prve
kur ky afat pr qllime t kontrollit zgjatet nga Drejtori i Prgjithshm i Tatimeve n prputhje
me prcaktimet ligjore.
4. Administrata tatimore, para se t procedoj nj krkes pr rimbursim t TVSH-s pr nj person
t tatueshm, ka t drejt ta detyroj at person t provoj q qllimi i veprimtaris ekonomike
sht realizimi i transaksioneve t tatueshme, q i japin t drejtn e zbritjes s TVSHs.
Neni 63 Rimbursimi pr marrveshjet financiare
N rastet e parashikuara n pikn 2 t nenit 77 t ligjit, nse krkesa pr rimbursim sht
br n kuadr t marrveshjeve financiare t ratifikuara nga Kuvendi ose n kuadr t
marrveshjeve t granteve t miratuara nga Kshilli i Ministrave, n t cilat parashikohet
mosprdorimi i burimeve financiare t huaja pr t paguar taksa e tatime, tatimi mbi vlern e
shtuar i paguar u rimbursohet financuesve t huaj nprmjet sistemit t thesarit brenda 30 ditve,
sipas rregullave te prcaktuara n kt udhzim.
do procedur pr rimbursimin apo financimin e TVSH-s pr rastet e mposhtme
pavarsisht nse kryhen nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve apo financohen sipas procedurave t
VKM-s nr. 509, dat 12.8.1996, nga prfituesi vendas, do t prfundoj brenda 30 ditve
prfshir edhe rimbursimin e shumave nga strukturat prgjegjse t Thesarit.
1. Kur pavarsisht prjashtimit, TVSH-ja prballohet (paguhet) direkt nga donatori.
a) Kur projekti realizohet (zbatohet) nga vet njsia zbatuese.
Njsia zbatuese e projektit pr qllime t rimbursimit t TVSH-s, duhet t pajiset me NIPT
(certifikat regjistrimi) n Drejtorin Rajonale Tatimore prkatse dhe t dorzoj deklaratn e
TVSH-s n prputhje me kt ligj. Njsia zbatuese e projektit regjistrohet n prfundim t
afatit t projektit. TVSH-ja mbulohet (prballohet) direkt nga njsia zbatuese e donatorit apo e
projektit n Shqipri, si pr blerjet brenda vendit, ashtu dhe pr importet, njsia paraqet n

135

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

1.
2.

3.
4.

Drejtorin Rajonale Tatimore, ku ka qendrn njsia zbatuese e projektit, dokumentacionin e


mposhtm:
Krkesn pr rimbursim, ku theksohet shuma e rimbursimit q krkohet, veprimtaria e kryer,
arsyet pr rimbursim, etj.
Kopjen n shqip t noterizuar t marrveshjes s ratifikuar n Kuvend ose t marrveshjes s
miratuar nga qeveria. Kontrata e projektit, e hartuar n kuadr t marrveshjes, duhet t prmbaj
emrtimin e projektit apo t projekteve, shumn totale pr secilin prej tyre, afatin kohor t
fillimit e t prfundimit t projektit. Kopja e kontrats shoqrohet edhe me listn (emrin dhe
mbiemrin) e prfaqsuesve zyrtar t do projekti.
Deklaratat e TVSH-s, teprica kreditore e mbartur e t cilave duhet t jet e barabart me shumn
e TVSH-s q krkohet t rimbursohet.
Faturat origjinale t blerjes (n rastin e blerjeve brenda vendit) dhe deklaratat origjinale doganore
(pr rastet e importeve). Si faturat, ashtu dhe deklaratat doganore t importit, duhet t prmbajn
n mnyr shum t dukshme shnimin Blerja/importi bhet n kuadrin e marrveshjes s
ratifikuar n Kuvend ose t miratuar nga Kshilli i Ministrave me nr. __, dat __/
__/ 20__ dhe pr qllimet e prcaktuara n kt marrveshje. Ky shnim do t bhet nga
prfaqsuesi zyrtar i njsis s zbatimit t projektit, i njohur nga Drejtoria Rajonale e
Tatimeve, n baz t lists s msiprme, i cili ve ksaj duhet t shnoj n fatur edhe emrin,
mbiemrin dhe nnshkrimin e tij.
b) Kur projekti realizohet nga siprmarrs t kontraktuar nga njsia zbatuese.

N kt rast, n kuadr t zbatimit t projektit, sht shoqria siprmarrse e punimeve, e cila


pr zbatimin e projektit sipas kontrats aplikon TVSH-n mbi vlern e punimeve, shrbimeve
apo furnizimit t mallrave t kryer. Shoqria siprmarrse nga TVSH-ja e faturuar zbret TVSHn e paguar n blerjet q ka br pr kt qllim, t prballuar nga vet ajo dhe diferenca
prfaqson TVSH-n e pagueshme nga kjo shoqri, TVSH-ja, e cila deklarohet dhe paguhet
sipas ktij ligji. Faturn origjinale t shitjes, s bashku me situacionin e punimeve, shoqria
siprmarrse e punimeve ia paraqet njsis zbatuese t projektit.
Njsia zbatuese e projektit, pr qllime t rimbursimit t TVSH-s, duhet t pajiset me NIPT
(certifikat regjistrimi) n Drejtorin Rajonale Tatimore prkatse dhe t dorzoj deklaratn e
TVSH-s n prputhje me kt ligj. Njsia zbatuese e projektit regjistrohet n prfundim t
afatit t projektit. Njsia zbatuese e projektit paraqet n Drejtorin Rajonale Tatimore, ku sht e
regjistruar, dokumentacionin e mposhtm:
1. Krkesn pr rimbursim, ku theksohet shuma e rimbursimit q krkohet, veprimtaria e kryer,
arsyet pr rimbursim etj.
2. Kopjen n shqip t noterizuar t marrveshjes s ratifikuar n Kuvend ose t marrveshjes s
miratuar nga qeveria. Kontrata e projektit, e hartuar n kuadr t marrveshjes, duhet t prmbaj
emrtimin e projektit apo t projekteve, shumn totale pr secilin prej tyre, afatin kohor t
fillimit e t prfundimit t projektit. Kopja e kontrats shoqrohet edhe me listn (emrin dhe
mbiemrin) e prfaqsuesve zyrtar t do projekti.
3. Deklaratat e TVSH-s, teprica kreditore e mbartur e t cilave duhet t jet e barabart me shumn
e TVSH-s q krkohet t rimbursohet.

136

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

4. Faturat origjinale t blerjes (n rastin e blerjeve brenda vendit) dhe deklaratat origjinale doganore
(pr rastet e importeve). Si faturat, ashtu dhe deklaratat doganore t importit, duhet t prmbajn
n mnyr shum t dukshme shnimin Blerja/importi bhet n kuadrin e marrveshjes s
ratifikuar n Kuvend ose t miratuar nga Kshilli i Ministrave me nr. __, dat __/
__/ 20__ dhe pr qllimet e prcaktuara n kt marrveshje. Ky shnim do t bhet nga
prfaqsuesi zyrtar i njsis s zbatimit t projektit, i njohur nga Drejtoria Rajonale e
Tatimeve, n baz t lists s msiprme, i cili ve ksaj duhet t shnoj n fatur edhe emrin,
mbiemrin dhe nnshkrimin e tij.
2. TVSH-ja prballohet nga prfituesi vendas i projektit si kosto lokale
Kryerja e punimeve, furnizimi i mallrave apo i shrbimeve pr zbatimin e projekteve do t
ngarkohet kurdoher me TVSH, e cila n do rast do t paguhet nga shoqria siprmarrse e
kontraktuar pr zbatimin e projektit. Por kjo TVSH do ti jepet atij prkundrejt paraqitjes s
faturs (situacionit) me TVSH nga burime t brendshme t financuara nga kosto lokale sipas
vendimit t Kshillit t Ministrave nr. 509, dat 12.8.1996. Kshtu, kur donatori nuk merr
prsipr t prballoj pagesn e TVSH-s, do t veprohet n prputhje me VKM-n nr. 509, dat
12.8.1996. N baz t ktij vendimi, TVSH-ja financohet nga prfituesi apo investitori vendas i
projektit dhe paguhet nga shoqria siprmarrse e punimeve pr zbatimin e projektit.
Tatimi mbi vlern e shtuar pr importimin e materialeve ushtarake pr Forcat e Armatosura, t
dhuruara nga vendet antare t Aleancs s NATO-s apo partnert, paguhet si kosto lokale nga
Ministria e Mbrojtjes.
3. N rastin e zbatimit t Marrveshjeve kuadr Mbi bashkpunim dhe zhvillim, midis
Kshillit t Ministrave t Republiks s Shqipris dhe Qeveris s Republiks s Italis dhe
Qeveris s Republiks s Austris, financimet n kuadr t ktyre marrveshjeve jan t
prjashtuara nga TVSH-ja. TVSH-ja do t financohet nga prfituesi vendas n territorin e
Republiks s Shqipris dhe faturohet e paguhet nga shoqria siprmarrse e furnizimeve pr
zbatimin e projektit. Skema e aplikimit t TVSH-s do t bhet n prputhje me vendimin e
Kshillit t Ministrave nr. 509, dat 12.8.1996 Pr mnyrn e prballimit t TVSH-s q lidhet
me zbatimin e projekteve t financuara nga donator e organizma t ndryshm ndrkombtar.
4. N zbatim t nenit 26, t ligjit nr. 9840, dat 10.12.2007 Pr ratifikimin e Marrveshjes
kuadr ndrmjet Kshillit t Ministrave t Republiks s Shqipris dhe Komisionit t
Komuniteteve Evropiane pr rregullat e bashkpunimit pr asistencn pr Shqiprin, n
kuadr t zbatimit t instrumentit t parazgjerimit (IPA) kontratort (organizatat
jofitimprurse) e projekteve t financuara nga IPA rimbursohen nga Drejtoria Rajonale
Tatimore pr TVSH-n e paguar n blerjen e mallrave dhe shrbimeve n kuadr t t tilla
projekteve, pas dorzimit t krkess pr rimbursim TVSH-JE dhe dokumenteve t tjera t
nevojshme sipas ktij udhzimi.
Me lidhjen e kontrats me delegacionin e KE-s n Tiran, OJF-t duhet t bjn nj krkes
pran Drejtoris Rajonale Tatimore ku jan t regjistruar si OJF, pr regjistrim pr efekt
rimbursimi TVSH-je n kuadr t zbatimit t projektit IPA, duke i bashklidhur dokumentet e
mposhtme:
137

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

a) Nj kopje t kontrats s noterizuar midis OJF-ve dhe delegacionit t KE-s n Tiran, n


gjuhn shqipe dhe angleze;
b) Emrin e projektit n gjuhn shqipe dhe angleze;
c) Shumn e grantit pr projektin prkats dhe periudha e kohzgjatjes;
d) Emrin e organizats jofitimprurse prgjegjse pr projektin;
e) Dokumentacion q provon statusin jofitimprurs t organizats.
Drejtoria Rajonale Tatimore regjistron n nj regjistr t veant t tilla OJF pr efekt t
rimbursimit t TVSH-s s paguar n kuadr t ktyre projekteve dhe lshon pr OJF-t nj
certifikat t regjistrimit t projektit pr efekt t rimbursimit t TVSH-s sipas formatit nr. 6
bashklidhur ktij udhzimi. Nj kopje e ksaj ertifikate i prcillet delegacionit t KE-s n
Tiran.
Organizata jofitimprurse i paraqet Drejtoris Rajonale Tatimore ku sht e regjistruar, krkesn
pr rimbursimin e TVSH-s s paguar pr zbatimin e ksaj kontrate, duke i bashklidhur
dokumentet e mposhtme:
1. Certifikatn e regjistrimit pr efekt t rimbursimit t TVSH-s;
2. Kopje t faturave origjinale t blerjeve t mallrave dhe shrbimeve n kuadr t zbatimit t
projektit;
3. Vrtetimin e lshuar nga Komisioni Evropian s bashku me listn e konfirmuar t t gjitha
faturave t detajuara pr shpenzimet e kryera nga OJF-t n kuadr t projektit t financuar
nga IPA.
Brenda 30 ditve pas marrjes s krkess dhe verifikimit t shums s pretenduar, Drejtoria
Rajonale Tatimore procedon me rimbursimin e TVSH-s.
N rastet e zbatimit t marrveshjeve kuadr pr bashkpunim dhe zhvillim, n baz t t
cilave prfitues jan institucionet buxhetore, t cilave n momentin e importimit nuk iu jan
lvruar nga Drejtoria e Thesarit fondet buxhetore pr pagimin e TVSH-s pr importimin e
mallrave t prfituara n kuadr t ktyre projekteve, administrata doganore procedon me shtyrje
t pagess s TVSH-s n momentin e importit, pr nj periudh deri n tre muaj, me kusht q
institucioni buxhetor prfitues t paraqes:
a) pran Drejtoris s Prgjithshme t Doganave - kopje t kontrats s lidhur midis institucionit
buxhetor prfitues dhe donatorit;
b) pran degs doganore q do t akordoj shtyrjen e TVSH-s, - urdhrin e pagess t vulosur nga
dega e thesarit prkats.
N qoft se nuk kryhet pagesa brenda periudhs 3-mujore, njoftohet Ministria e Financave.
Neni 64 Procedura e rimbursimit dhe prjashtimit pr diplomatt, organizatat
ndrkombtare, NATO
Diplomatt, organizatat ndrkombtare dhe NATO
1. Bazuar n nenin 60 t ligjit pr qllime t TVSH-s trajtohen si furnizime t ngjashme me
eksportet furnizimet e mposhtme :
a) furnizimet e mallrave dhe shrbimet e kryera n kuadrin e marrdhnieve diplomatike dhe
konsullore;
b) furnizimet e mallrave dhe shrbimeve ndaj organizatave ndrkombtare, si dhe antarve
138

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

t ktyre organizatave, t njohura si t tilla nga ana e autoriteteve publike t Republiks s


Shqipris ose nga antart e ktyre organizatave, brenda limiteve dhe sipas kushteve t
marrveshjeve ndrkombtare, n baz t t cilave jan themeluar;
c) Furnizimet e mallrave dhe shrbimeve n Republikn e Shqipris, t destinuara pr
forcat e armatosura t shteteve t tjera antare t NATO-s pr tu prdorur nga kto forca apo
prsoneli civil q i shoqron ato, si dhe pr t furnizuar mensat prkatse pr qllimin e
prbashkt t mbrojtjes.
2. Gjithashtu bazuar n pikn 33 dhe 34, t nenit 56 t ligjit, prjashtohen nga TVSH-ja n
import prkatsisht:
a) Importimet e mallrave t kryera n kuadrin e marrdhnieve diplomatike dhe konsullore, t
cilat prfitojn prjashtim nga taksat doganore, mbi bazn e reciprocitetit, si dhe importimet e
mallrave t kryera nga organizatat ndrkombtare, t njohura si t tilla prej autoriteteve publike
t Republiks s Shqipris, si dhe nga antart e ktyre organizatave, brenda limiteve dhe
sipas kushteve t marrveshjeve ndrkombtare, n baz t cilave jan themeluar.
b) Importimet e mallrave nga forcat e armatosura t shteteve t tjera antare t NATO-s pr
tu prdorur nga kto forca apo personeli civil q i shoqron ato si dhe pr t furnizuar mensat
prkatse pr qllimin e prbashkt t mbrojtjes.
c) Pr t siguruar trajtimin me shkalln tatimore t TVSH-s 0 pr qind pr furnizimet e
msiprme t kryera brenda, t cilat trajtohen si t ngjashme me eksportet, prcaktohet procedura
e rimbursimit t TVSH-s.
3. Misionet diplomatike, organizatat ndrkombtare dhe NATO regjistrohen pr TVSH dhe t
pajisen me Certifikatn e Numrit t Identifikimit pran autoritetit tatimor.
Pr blerjet brenda vendit, misionet diplomatike, organizatat ndrkombtare dhe personeli i
tyre, paguajn TVSH-n n momentin e blerjes, TVSH pr t ciln do t rimbursohen me kusht
q, do fatur blerjeje t jet m e madhe se 10.000 lek. E drejta e rimbursimit pr ambasadat
do t jepet n baz t parimit t reciprocitetit. Me procedurat e rimbursimit t TVSH-s s
paguar, do t merret Drejtoria e Protokollit n Ministrin e Punve t Jashtme, e cila sht
prgjegjse edhe pr zbatimin e parimit t reciprocitetit. Kjo drejtori do ti pajis misionet
diplomatike, organizatat ndrkombtare, e personelin e tyre me formularin "Krkes pr
Rimbursim" sipas modelit bashkngjitur ktij udhzimi. do mision diplomatik, organizat
ndrkombtare pr blerjet e bra nga vet ato ose nga personeli i tyre do t drgoj n drejtorin
e msiprme dy kopje t formularit "Krkes pr Rimbursim" (t firmosur e t vulosur nga
titullari i ambasads apo i organizats ndrkombtare) si edhe faturat origjinale t blerjes.
Drejtoria e Protokollit n Ministrin e Jashtme, kopjen origjinale t formularit "Krkes
pr rimbursim" dhe faturat origjinale t blerjes,i drgon pran autoritetit tatimor kompetent t
ngarkuar pr t kryer rimbursimin, i cili sht i detyruar q brenda 30 ditve nga data e paraqitjes
s dokumentacionit t msiprm nga ana e Drejtoris s Protokollit t Ministris s Punve t
Jashtme, t bj rimbursimin e TVSH-s s paguar sipas faturat prkatse. Brenda ktij afati,
autoriteti tatimor verifikon faturen e lshuar nga shitsi pr misionin diplomatik apo organizatn
ndrkombtare, regjistrimin e saj n librin e shitjeve, pasqyrimin e t dhnave n deklaratn e
TVSH-s pr muajin prkats dhe pagesn e TVSH-s n llogari t autoritetit tatimor. Pas
miratimit t krkess pr rimbursim, Drejtoria Rajonale Tatimore i drgon zyrtarisht Ministris
139

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

s Punve t Jashtme formularin nr. 3 Njoftim pr miratimin e rimbursimit t TVSHs, nj


kopje e t cilit drgohet zyrtarisht dhe n thesar. Ministria e Punve t Jashtme prpilon urdhrpagesn pr rimbursim (n katr kopje), pr do trup diplomatik, n baz t formularit nr. 4 dhe e
drgon pran degs s thesarit, ku kjo e fundit bn pagesat sipas legjislacionit n fuqi. Dega e
thesarit, pasi kontrollon prputhshmrin e lists prmbledhse, bashklidhur urdhrpagesave me
at t formularit nr. 4, kryen pagesat me Sistemin Informatik Financiar t Qeveris. N fund t
do muaji, Drejtoria Rajonale Tatimore, Ministria e Punve t Jashtme dhe Dega e Thesarit bjn
rakordimet pr pagesat e kryera gjat periudhs mujore.
4. Pr sa i prket blerjeve q personeli i NATO-s dhe bazat e saj brenda territorit t Shqipris,
bjn brenda vendit, ato nuk do t paguajn TVSH n pikn e blerjes. Pr kt n pikn e blerjes
prfaqsuesi i NATO-s, sht i detyruar ti dorzoj shitsit nj Certifikat Lvrimi, sipas
modelit bashkangjitur ktij udhzimi, mbi bazn e t cils shitsi harton faturn tatimore me
TVSH 0%. N fund t faturs, shitsi bn shnimin Ky prjashtim nga TVSH bazohet n
Certifikatn e Lvrimit Nr......dat....... Zyra e autorizuar pr lshimin e Certifikats s Lvrimit,
pran Komands s NATO-s n Shqipri, do muaj, brenda dats 10 drgon pran Drejtoris s
Prgjithshme t Tatimeve, nj list prmbledhse s bashku me kopjet e Certifikatave t Lvrimit
t lshuara pr blerjet e realizuara n muajin paraardhs, q do t shrbej pr kryqzimin dhe
verifikimin e faturave tatimore t lshuara me TVSH 0% prej personave t tatueshm q kan
kryer furnizimet.

Neni 65 Furnizimi i arit pr Bankn e Shqipris


Trajtohet si furnizim me shkalln e TVSH-s 0 pr qind furnizimi i arit ndaj Banks s
Shqipris.
Kur Banka e Shqipris n prputhje me legjislacionin sipas t cilit kryen veprimtarin e saj
furnizohet me ar prej bankave t nivelit t dyt n vend, ajo paguan TVSH n blerje sipas
faturave t lshuara prej ktyre bankave, dhe pr t sigururar trajtimin e TVSH-s me zero %,
TVSH-ja e paguar i rimbursohet Banks s Shqipris prej autoritetit tatimor, pas krkess s
paraqitur pr kt qllim. Bashkangjitur krkess pr rimbursim Banka e Shqipris paraqit nj
kopje t faturave tatimore prkatse. Drejtoria Rajonale Tatimore pasi verifikon q faturat e
shitjes dhe TVSH-n prkatse sht deklaruar nga furnizuesit , p.sh. bankat e nivelit t dyt,
kryen rimbursimin e TVSH-s pr Bankn e Shqipris.
Importimi i arit prej Banks s Shqipris sht furnizim i prjashtuar nga TVSH. Nuk
prjashtohet nga TVSH n import importimi i arit nga bankat e nivelit t dyt.
Neni 66 Faturimi
1. T prgjithshme
Pr qllime t tatimit mbi vlern e shtuar, do furnizim malli apo shrbimi dokumentohet
n prputhje me prcaktimet e ligjit pr TVSH-n. Dokumenti baz q prdoret sht fatura
140

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

tatimore. Ajo prcakton detyrimin e TVSH-s pr furnizuesin dhe shumn e TVSH-s t


zbritshm q do ti lejohet t krkoj blersi i regjistruar pr TVSH-n.
Bazuar n nenin 97 fatura tatimore sht e detyrueshme t lshohet:
- Pr do furnizim malli ose shrbimi t kryer kundrejt nj personi t tatueshm ose nj personi
juridik t pa-tatueshm;
- Pr do pages t arktuar prpara se t kryhet furnizimi i mallit ose prpara prfundimit t
furnizimit t shrbimit.
N raste t caktuara, pr t dokumentuar furnizimin e mallit apo shrbimit prdorn
dokumente tatimore t thjeshtuara si p.sh. kuponi tatimor, i cili n mnyr t detyruar prmban t
paktn elementet sipas nenit 102 t ligjit. Kuponi tatimor sht i detyrueshm t lshohet n do
rast q transaksioni nuk sht i detyruar t shoqrohet me fatur tatimore me TVSH-n pr
transaksione me vlera deri n 40.000 lek t kryera pr individ, prve kur blersi individ
krkon faturn tatimore sipas nenit 101 t ligjit. Pr do furnizim t till t br pr individt
konsumator jo-tregtar, n faturn e lshuar nga shitsi paraqitet detyrimisht emri, mbiemri dhe
adresa e blersit.
2. Prmbajtja e faturs tatimore
Bazuar n nenin 101 t ligjit, fatura tatimore duhet t prmbaj t gjith informacionin e
prcaktuar sipas krkesave t ligjit pr TVSH-n dhe konkretisht:
i) datn e lshimit t faturs; ii) nj numr serial q e
identifikon faturn n mnyr unike;
iii) numrin e identifikimit t TVSH-s t personit t tatueshm q kryen furnizimin e
mallrave dhe shrbimeve;
iv) numrin e identifikimit t TVSH-s t blersit, kur ai sht person i tatueshm pr
furnizime brenda territorit t Republiks s Shqipris;
v) emrin dhe adresn e plot t shitsit dhe t blersit; vi) emrin, adresn dhe NIPT-in e
transportuesit, targn e mjetit dhe orn e furnizimit; vii) sasin dhe prshkrimin e
mallrave t shitura dhe prshkrimin e shrbimeve t kryera; viii) datn, n t ciln
furnizimi i mallrave ose shrbimeve sht kryer ose datn, n t ciln
pagesa sht kryer, n qoft se kjo dat sht e ndryshme nga data e lshimit t faturs; ix)
mimin pr njsi, pa TVSH-n, pr dolloj malli apo shrbimi t furnizuar, si dhe do
ulje t mimit ose zbritje q nuk sht prfshir n mimin pr njsi;
x) vlern e tatueshme, sipas shkalls tatimore t zbatuar ose t prjashtuar; xi)
shkalln e zbatuar t TVSH-s, t shprehur n prqindje;
xii) vlern e TVSH-s s pagueshme, prve rasteve kur zbatohet nj regjim i veant, sipas
t cilit, n prputhje me ligjin, kjo vler nuk duhet t tregohet n fatur; xiii)
vlern totale me TVSH.
Prve sa m sipr, pr rastet sipas pikave: f), k), l), ll), m), n) dhe nj) t nenit 101 t ligjit,
fatura duhet t prmbaj edhe informacionin si m posht:
- kur fatura sht lshuar pr pages t kryer n avanc dhe TVSH-ja bhet e krkueshme n
momentin e marrjes s pagess, si dhe e drejta e zbritjes lind n kt moment, n fatur duhet t
shkruhet Pages n avanc;

141

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

- kur fatura lshohet nga blersi pr furnizimin e marr nga furnizuesi n faturn e lshuar duhet t
shkruhet Vetfaturim;
- n rast se personi i tatueshm furnizon mallra ose shrbime t prjashtuara nga TVSH-ja, fatura
duhet t tregoj dispozitn e ktij ligji, sipas s cils prjashtohet;
- n rast se personi i tatueshm n cilsin e blersit apo klientit sht prgjegjs pr pagesn e
TVSH-s, n fatur duhet t shkruhet auto-ngarkes e TVSH-s(reverse-charge);
- n rast t zbatimit t regjimit t veant pr agjencit e udhtimit, n fatur duhet t shkruhet
TVSH- ja sht zbatuar mbi marzhin, regjimi i agjencive t udhtimit;
- n rast t zbatimit t njrit prej regjimeve t veanta pr mallrat e prdorura dhe pr objektet e
artit, koleksioneve ose antikitetit, n fatur duhet t shkruhet respektivisht TVSH-ja sht
zbatuar mbi marzhin, regjimi i mallrave t prdorura; TVSH-ja sht zbatuar mbi marzhin,
objektet e artit; TVSH-ja sht zbatuar mbi marzhin, objektet e koleksioneve dhe antikitetit;
- n rast se personi prgjegjs pr pagesn e TVSH-s sht nj prfaqsues tatimor, pr
qllime t nenit 87, t ligjit, duhet t tregohet n fatur numri i identifikimit t TVSH-s t
prfaqsuesit tatimor, sipas neneve 91 dhe 92, t ligjit, s bashku me emrin dhe adresn e tij t
plot.
2. T tjera pr prmbajtjen e faturs
Personi q kryen furnizime t tatueshme, detyrohet t njoftoj n mnyr t dukshme
nprmjet shpalljes, kontrats apo reklams nse mimi i mallrave ose shrbimeve t furnizuara
ose mimi q duhet t paguhet pr furnizimin prfshin ose jo TVSH-n. Personi i tatueshm
detyrohet t evidentoj n mnyr t dukshme n faturn sipas nenit 101 ose 102 t ligjit,
zbritjen apo skonton tregtare, duke evidentuar gjithashtu dhe kushtet e saj.
Pr qllime t TVSH-s sht kusht q vlera e tatueshme dhe vlera e TVSH-s pr tu
paguar sipas faturs tatimore, t jen shprehur n monedhn kombtare shqiptare (Lek). Nse
fatura sht hartuar n nj monedh t huaj ajo duhet t konvertohet n Lek me kursin e
kmbimit n ditn q sht kryer furnizimi (sht lshuar fatura) dhe kursi i kmbimit duhet t
shnohet n fatur.
Fatura lshohet n origjinal dhe jo m pak se dy kopje, origjinali i faturs sht pr blersin
ndrsa kopjet jan pr shitsin dhe transportuesin. Nse lind e nevojshme fatura tatimore mund
t lshohet edhe n m shum se dy kopje. Vetm origjinali i faturs i jep t drejt blersit pr t
zbritur TVSH-n e paguar n blerje. Pr qllime t zbritjes s TVSH-s t shnuar n fatur, n
rastet kur kopja e par origjinale humbet, do t konsiderohet e vlefshme pr blersin kopja e
noterizuar e faturs s blerjes, me kusht q shitsi t zotroj origjinalin dhe ta ket deklaruar
at. N qoft se fatura nuk prmban t gjitha t dhnat e prcaktuara m lart, blersi nuk ka t
drejt t zbres TVSH-n e paguar n blerje, kurse shitsi nga ana e tij do t paguaj TVSH-n e
detyrueshme pr t`u paguar. Faturat q mund t justifikojn zbritjen jan vetm ato q jan
lshuar n mnyr t rregullt nga furnizuesit e t mallrave/shrbimeve.
Pr ushtrimin e t drejts s zbritjes, fatura prbn nj dokument themelor sepse
mundson t justifikoj formalisht ekzistencn e nj TVSH-je t zbritshme. Pr kt qllim
fatura tatimore duhet t jet e sakt dhe t prmbaj t gjith informacionin e krkuar n zbatim
t krkesave t ligjit pr TVSH-n. Zbritja e tatimit mund t vihet n dyshim kur rndsia apo
natyra e mungesave dhe pasaktsive t konstatuara nuk mundsojn q dokumenti t
142

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

konsiderohet si fatur. Ndrkoh q vetm nj munges apo pasaktsi e informacioneve t


detyrueshme nuk sjell domosdoshmrisht vnien n dyshim t vlefshmris s nj fature pr
ushtrimin e t drejts s zbritjes s tatimit prderisa operacioni justifikohet n realitet dhe
prmbush kushtet e tjera t vendosura pr ushtrimin e t drejts s zbritjes. N do rast, fatura
duhet t mundsoj justifikimin e lindjes dhe ushtrimit t s drejts s zbritjes nga klienti.
4. Formati i faturs tatimore dhe procedurat e administrimit t tyre
Formati i faturs tatimore me TVSH sht sipas modelit bashkngjitur ktij udhzimi. Ajo
shprndahet nga autoritetet tatimore, si prcaktohet n ligjin Pr Procedurat Tatimore n
Republikn e Shqipris.
Faturat tatimore me TVSH prdoren vetm nga personat e tatueshm t regjistruar pr
TVSH-n.
Personi i tatueshm i cili sipas ligjit pr TVSH-n duhet t pajiset me fatura tatimore me
TVSH, i drejtohet me nj krkes Drejtoris Rajonale Tatimore ku sht i regjistruar, duke i
bashkngjitur krkess fotokopjen e NIPT-it, kopjen e karts s identitetit, si dhe nj autorizim
pr personin q do t trheq bllokun e faturave tatimore. Drejtoria Rajonale Tatimore pajis
personin e tatueshm me bllok faturash tatimore, pasi ka verifikuar faktin q personi i tatueshm
sht aktiv dhe subjekt deklarues n prmbushje t prgjegjsive pr t cilat sht regjistruar.
Blloku i faturave prdoret nga personi i tatueshm duke ruajtur rendin kronologjik t faturave
pjes e ktij blloku. Drejtoria Rajonale Tatimore nga ana e saj i regjistron n nj regjistr t
gjitha faturat tatimore me TVSH t trhequra nga do person i tatueshm duke evidentuar emrin
e personit t tatueshm, Nipt-in, intervalin e Numrave serial t faturave t trhequra, si dhe emrin
e personit i cili u paraqit pr t trhequr faturat.
Edhe n rastin kur personi i tatueshm nuk ka paraqitur nj krkes me shkrim pr t
trhequr faturat tatimore me numr serial, Drejtoria Rajonale Tatimore procedon n t njjtn
mnyr si m sipr.
N rastin kur personi i tatueshm q prdor blloqe t faturave tatimore t emetuara nga Drejtoria
e Prgjithshme e Tatimeve, kalon n pasiv ai detyrohet t deklaroj pran Drejtoris Rajonale
Tatimore numrat serial t blloqeve te paprdorur deri n momentin e kalimit n pasiv.
N rastin kur personi i tatueshm mbyll veprimtarin ekonomike, ai detyrohet t dorzoj
pran Drejtoris Rajonale Tatimore blloqet e faturave me numra serial t paprdorur. Drejtoria
Rajonale Tatimore mban nj akt pr kt qllim duke i shpallur numrat serial t pavlefshm dhe
njkohsisht kryen procedurn e asgjsimit t ktyre blloqeve duke mbajtur procesverbalin
prkats .
Nse nj person i tatueshm shet nj sasi t konsiderueshme artikujsh n t njjtn koh e
pr t njjtin klient, ai mund t lshoj fatur kompjuterike pr qllime t evidentimit n mnyr
analitike t artikujve ose karakteristikave t veanta t tyre. N kt rast, faturn kompjuterike
me t njjtin numr duhet t`ia bashkngjis faturs tatimore me numr serial t parashtypur. N
kt mnyr, pr do klient lshohet detyrimisht fatura tatimore e emetuar nga autoriteti tatimor,
e cila plotsohet normalisht me t gjitha t dhnat e krkuara, t dhnat e shitsit dhe blersit,
ndrsa vlera e transaksionit t kryer me klientin do t paraqitet n vlera totale, duke evidentuar
prkatsisht vlern e tatueshme, TVSH dhe vlern totale.

143

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

5. Procedura e lejimit t mosprdorimit t faturs tatimore me numr serial t parashtypur


Drejtori i Prgjithshm i Tatimeve ka t drejt t lejoj mosprdorimin e faturave tatimore
me numr serial t parashtypur, n rastet kur personi i tatueshm i regjistruar mund t tregoj, me
krkes t organeve tatimore, q sistemi i tij i regjistrimeve sht i kompjuterizuar dhe i aft t
prodhoj fatura tatimore me numr serial pr do transaksion t tatueshm dhe q ka nj numr
t konsiderueshm klientsh konsumator.
Pr t ushtruar kt t drejt pr t lejuar mosprdorimin e faturave tatimore me numr serial
t parashtypur, duke prmbushur procedurn dhe kriteret e prcaktuara, personi i tatueshm
duhet t paraqes:
a) Nj krkes me shkrim pran Drejtoris Rajonale Tatimore, n t ciln t tregoj se
sistemi i tij i regjistrimeve sht i kompjuterizuar dhe i aft t prodhoj fatura tatimore me numr
serial unik dhe t paprsritshm pr do transaksion, dhe q ka nj numr t konsiderueshm
klientsh konsumator si dhe ;
b) Modelin e faturs kompjuterike q krkon t prdor;
Me krkes t autoritetit tatimor personi i tatueshm paraqet do t dhn tjetr ose
dokumentacion t krkuar n funksion t prmbushjes s procedurs.
Drejtoria Rajonale Tatimore, pas verifikimit nse fatura tatimore kompjuterike q personi i
tatueshm krkon t prdor prmban t gjith t dhnat e nevojshme t krkuara nga ligji,
krkesn s bashku me opinionin e saj si dhe modelin e faturs tatimore kompjuterike, e drgon
n Drejtorin e Prgjithshme t Tatimeve.
Drejtoria Rajonale Tatimore n opinionin e saj shprehet mbi modelin e faturs tatimore t
paraqitur nga personi i tatueshm, aftsin e sistemit t kompjuterizuar t regjistrimeve pr t
prodhuar fatura tatimore me numr serial unik dhe t paprsritshm pr do transaksion,
numrin e faturave t lshuara nga ky person gjat nj periudhe tatimore, numrin e klientve,
situatn e prgjithshme t personit t tatueshm si dhe do t dhn tjetr q e konsideron t
rndsishme.
Drejtori i Prgjithshm i Tatimeve, brenda 30 ditsh nga data e mbrritjes s
dokumentacionit t krkuar si m sipr t shoqruar me opinionin e Drejtoris Rajonale
Tatimore, shprehet pr miratimin ose jo t prdorimit t faturs tatimore kompjuterike sipas
modelit t krkuar. N prfundim t ksaj procedure njoftohet me shkrim personi i tatueshm
dhe Drejtoria Rajonale Tatimore.
N rastin e miratimit me marrjen zyrtarisht dijeni, Drejtoria Rajonale Tatimore, ku personi
sht regjistruar, i dorzon atij zyrtarisht diapazonin e numrave seriale q duhet t prmbaj do
fatur q ky person i tatueshm do t lshoj. Numrat serial t dorzuara do personi t
tatueshm regjistrohen n nj regjistr nga ana e Drejtoris Rajonale Tatimore.
E drejta pr t prdorur modelin e miratuar t faturs tatimore kompjuterike pr personin e
tatueshm fillon pasi sht pajisur me numrat serial q duhet t prmbaj do fatur.
do fatur e lshuar sipas modelit t miratuar duhet t prmbaj detyrimisht shnimin
Prdorimi i ksaj fature sht miratuar nga Drejtori i Prgjithshm i Tatimeve me shkresn
Nr, dat
Pr do ndryshim n modelin, prmbajtjen, formatin e faturs pr t ciln sht miratuar e
drejta e prdorimit, personi i tatueshm duhet t krkoj miratim t modelit t ndryshuar t
faturs tatimore. N kt rast duhet t kryej t njjtn procedur si n miratimin fillestar.
144

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Nuk konsiderohet ndryshim prfshirja n sfondin e faturs ose n nj siprfaqe t caktuar t


saj, e elementeve t reklamave, nse ato nuk ndryshojn formatin e faturs
Kur konstatohet se personi i tatueshm pr transaksionet e kryera lshon fatur tatimore
kompjuterike jo sipas modelit q i sht miratuar nga Drejtori i Prgjithshm i Tatimeve, ose ka
br ndryshime n fatur pr t cilat nuk ka marr nj miratim t ri, ose faturat e lshuara nuk
prmbajn numr serial t miratuar, ose nuk prmbajn shnimin q tregon aktin e Drejtorit t
Prgjithshm t Tatimeve me t cilin sht miratuar fatura, dnohen sipas ligjit t procedurave
tatimore.
Nse konstatohet se personi i tatueshm ka keqprdorur miratimin pr prdorim t faturs
tatimore kompjuterike, me qllim shmangien e detyrimeve tatimore, Drejtori i Prgjithshm i
Tatimeve ka t drejt t rishqyrtoj miratimin e dhn.
N rastin kur personi i tatueshm kalon n pasiv, ai detyrohet t deklaroj pran Drejtoris
Rajonale Tatimore numrat serial t paprdorur deri n momentin e kalimit n pasiv.
N rastin kur personi i tatueshm mbyll veprimtarin ekonomike, ai detyrohet t deklaroj pran
Drejtoris Rajonale Tatimore numrat serial t paprdorur. Drejtoria Rajonale Tatimore mban nj
akt pr kt qllim duke i shpallur numrat serial t pavlefshm.
6. Nota e Kreditit dhe Nota e Debitit
N rastet kur nj person ka kryer furnizim t tatueshm dhe ka lshuar fatur tatimore, por
ka nevoj t bj nj saktsim pr pagesn, pasi sht lshuar fatura, lshon nj not
krediti,dokument i lshuar nga personi i tatueshm pr pranuesin e mallrave ose shrbimeve
duke e kredituar at pr furnizim e tatueshm t kryer.
Ndrkoh duhet t lshoj nj not debiti,dokument i lshuar nga personi i tatueshm pr
pranuesin e mallrave ose shrbimeve duke e debituar at pr furnizimin e tatueshm.
Bazuar n nenin 102 t ligjit nota e debitit dhe nota e kreditit jan faturat tatimore q personi
i tatueshm prdor, por kur ato prdoren pr qllime t korrigjimit t nj fature fillestare duhet t
prmbajn shnimin not debiti , not krediti, referencat e faturs q korrigjojn dhe t tjera
detaje q lidhen me korrigjimin. Prdorimi i ktyre dokumenteve bhet sipas ligjit dhe
prcaktimeve t ktij udhzimi.
Neni 67 Deklarata e TVSH-s
1. Bazuar n nenin 106 t ligjit, do person i tatueshm q detyrohet, duhet t dorzoj nj
deklarat t TVSH-s, sipas forms dhe prmbajtjes n modelin bashkngjitur ktij udhzimi.
2. Nj deklarat t till duhet t dorzoj edhe prfaqsuesi tatimor sipas kuptimit t nenit 87 t
ligjit pr TVSH-n.
3. Me prjashtim t rastit kur sipas prcaktimit n nenin 86, pika 2 t ligjit, pr shrbime t marra
jasht Shqipris, TVSH- ja paguhet (auto-ngarkohet) dhe deklarohet nga marrsi i shrbimit
person i tatueshm i regjistruar n Shqipri, n rastin kur personi q detyrohet t autongarkoj
TVSH-n sht nj person juridik i pa-tatueshm ather ai vetm pr qllime t pagess s
145

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

TVSH-s detyrohet t deklaroj dhe paguaj TVSH-n. Personi juridik i pa-tatueshm nuk i lind
e drejta t zbres TVSH-n e auto-ngarkuar, pasi nuk kryen transaksione t tatueshme.
N kt rast ai sht pagues i TVSH-s.
Dorzimi i deklarats s TVSH-s vetm pr qllime t pagess s TVSH-s, bhet sipas
prcaktimit n nenin 65 t ligjit Pr Procedurat tatimore n Republikn e Shqipris.
4. Bazuar n nenin 107 t ligjit, deklarata e TVSH-s duhet t dorzohet jo m von se 14 dit pas
prfundimit t periudhs tatimore q deklarohet. Pr qllime t deklarimit t TVSH-s, periudha
tatimore sht muaji kalendarik.
Nse personi i tatueshm regjistrohet pr her t par, ather periudha tatimore fillon ditn
kur regjistrimi i tij hyn n fuqi dhe mbaron n ditn e fundit t atij muaji.
Nse personi i tatueshm regjistrohet, ather periudha tatimore fillon n ditn e par t muajit
prkats dhe prfundon n ditn, n t ciln personi sht regjistruar.
5. T gjith personat, t cilt n zbatim t krkesave t ligjit pr TVSH-n kan detyrimin pr t
dorzuar deklaratn e TVSH-s, duhet ta shoqrojn at me regjistrat prmbledhs mujor si pr
furnizime t kryera, dhe pr furnizime t marra dhe saktsime t tyre, t emrtuar prkatsisht
Libr shitje dhe Libr blerje.
Neni 68 Libri i shitjeve dhe libri i blerjeve
1. Libri i blerjeve sht i detyrueshm t mbahet nga t gjith personat e tatueshm dhe t dorzohet
elektronikisht pr do periudhe tatimore. Forma dhe prmbajtja e tij sht sipas formularit
bashkngjitur ktij udhzimi. Ai duhet t tregoj numrin e identifikimit, emrin e personit t
tatueshm, periudhn pr t ciln deklarohet dhe do t dhn tjetr t krkuar. N t regjistrohen
pr do transaksion furnizuesi, t dhnat e faturs q paraqet transaksionin, data e lshimit t
faturs, numri rendor i faturs, numri serial i faturs, t dhnat e deklarats s importit, emri i
shitsit dhe numri i identifikimit t tij dhe do t dhn tjetr t krkuar n prmbajtjen e tij sipas
modelit.
2. Blerjet regjistrohen n vler totale, e cila prfshin edhe TVSH (n qoft se ka) si dhe t ndara n
blerje me TVSH dhe n blerje me TVSH jo t zbritshme ose pa TVSH. Blerjet me TVSH
regjistrohen t ndara n importe dhe blerje brenda vendit. Pr do blerje me TVSH personi
regjistron vlern e tatueshme dhe TVSH q i korrespondon ksaj blerje. Blerjet me TVSH
ndahen n blerje t aktiveve afatgjata dhe blerje e mallrave t tjer. E njjta edhe pr importet.
N blerjet t aktiveve afatgjata paraqiten do blerje e kryer n funksion t veprimtaris
ekonomike q sht pr qllime investimi.
Pr do blerje nga fermert sipas skems s veant, regjimi i kompensimit t prodhuesve
bujqsore, personi i tatueshm blers faturn e blerjes pr mallin e bler nga fermert e regjistron
n kutit prkatse t librit t blerjes me prcaktimin Vlera e tatueshme/nga fermer vendas
dhe n nj kuti t veant, regjistrohet vlera q i korrespondon norms s kompensimit, si
produkt i vlers s tatueshme t mallit me prqindjen e kompensimit.

146

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Gjithashtu n librin e blerjes n kuti t ndara m vete do t regjistrohet edhe korrigjimi i


TVSH-s s zbritshme n rastet kur kemi t bjm me rregullime t zbritjes s TVSH-s, si edhe
borxhi i keq kur sht plotsuar procedura e krkuar.
3. Libri i shitjeve sht i detyrueshm t mbahet nga t gjith personat e tatueshm. Forma dhe
prmbajtja e tij sht sipas formularit bashkngjitur ktij udhzimi. Ai duhet t tregoj numrin e
identifikimit dhe emrin e personit t tatueshm, si dhe periudhn tatimore pr t ciln bhet
deklarimi. N t regjistrohen pr do transaksion, klienti dhe t dhnat e faturs q paraqet
transaksionin. N librin e shitjeve regjistrohen data e lshimit t faturs, numri rendor i faturs,
numri serial i fatures dhe numri i deklarats doganore kur mallrat eksportohen, emri i klientit dhe
numri i identifikimit t tij.
4. N t regjistrohet vlera totale e transaksionit prfshir TVSH (nqoftse ka). Shitjet regjistrohen
t ndara n: shitje t prjashtuara (shitjet t cilat ligji i kategorizon si t prjashtuara nga TVSH,
shitje pa TVSH (shitje t cilat jan shitje t tatueshme pr nga natyra, por vendi i furnizimit t
tyre nuk sht n Shqipri dhe t tjera t prcaktuara n udhzim), shitje me TVSH zero%,
eksporte, dhe shitje t tatueshme me TVSH 20%. Pr do shitje t tatueshme regjistrohen vlera e
tatueshme dhe TVSH. Gjithashtu n librin e shitjes do t deklarohet vlera e tatueshme dhe
TVSH-n prkatse pr t gjitha transaksionet e kryera nga personat e tatueshm q aplikojn
TVSH-n mbi marzhin, si agjentt e udhtimit, ri-shitsit e mallrave t prdorura, etj. N librin e
shitjes do t regjistrohet edhe do fatur e borxhit t keq pr korrigjimin e borxhit dhe pr
arktimin e tij (Nse kryhet).
5. Libri i shitjeve dhe libri i blerjeve sht i detyrueshm t mbahet nga t gjith personat e
tatueshm dhe duhet t dorzohen elektronikisht pr do periudh tatimore prpara dorezimit t
deklarats s TVSH-s t periudhs dhe jo m von se data 14 e muajit q pason periudhn
tatimore q deklarohet.
Neni 69 Raste t posame kur fatura lshohet nga blersi
I. Rregullat pr zbatim
Bazuar n nenin 100 t ligjit, n kt nen t udhzimit prcaktohen rastet kur sht e mundur
t zbatohet kjo procedur.
1. Sipas ksaj skeme parashikohet q fatura mund t lshohet nga blersi ose klienti i nj malli apo
shrbimi pr furnizimet e mallrave ose shrbimeve t marra prej tij nga nj person i tatueshm,
nse ka nj marrveshje paraprake midis dy palve dhe me kushtin q t ekzistoj nj procedur
pr pranimin nga furnizuesi i mallit ose shrbimit t do fature t lshuar pr llogari dhe n emr
t tij.
2. Pr zbatimin e ksaj skeme, n mnyr q blersi i shrbimit ose mallit person i tatueshm, t
lshoj faturn tatimore t TVSH-s pr llogari dhe n emr t furnizuesit t tij krkohet q:

147

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

a. Furnizuesi i mallit ose shrbimit t jet nj person i tatueshm i regjistruar pr TVSH-n.


Nj person i tatueshm q i nnshtrohet regjimit t bizneseve t vogla nuk mund t hyj n
marrveshje pr t aplikuar kt skem.
b. Furnizimi i kryer t jet furnizim i tatueshm me TVSH me shkalln tatimore t TVSHs. Nuk zbatohet kjo procedur pr furnizime t prjashtuara.
c. T ket nj marrveshje me shkrim paraprake midis furnizuesit dhe blersit, n t ciln t
jet parashikuar detyrimisht e shprehur nj procedur pr pranimin nga furnizuesi t faturs s
lshuar nga blersi. Procedura e pranimit t faturs s lshuar nga blersi pr llogari t
furnizuesit duhet t kryhet pr do fatur, si kusht q vrteton kryerjen dhe pranimin e furnizimit
t kryer.
d. do fatur e lshuar nga blersi n emr dhe pr llogari t personit t tatueshm duhet t
jet e miratuar prej ktij t fundit. sht prgjegjsi e blersit q t garantoj n do koh
autoritetin tatimor q furnizuesi sht nj person i tatueshm q ka nj vend biznesi.
e. Personi i tatueshm blers i cili pranon t kryej kt procedur sht i detyruar q m
par t njoftoj me shkrim autoritetin tatimor. Njoftimit i bashkngjitet lista e personave t
tatueshm furnizues me t cilt ky blers ka nnshkruar marrveshje, si dhe n t prshkruhet
procedura e pranimit t faturave pr t cilt palt kan rn dakord.
f. Personi i tatueshm blers nprmjet faturs s lshuar pr llogari dhe n emr t
furnizuesit ka marr prsipr edhe detyrimin pr t deklaruar dhe paguar TVSH-n n emr dhe
pr llogari t furnizuesit.
g. N faturn e lshuar prej blersit, n t dhnat e shitsit shnohen identitetet (Emr, Nipt,
adres, etj.) t furnizuesit dhe bazuar n nenin 101, pika k) n t duhet t shnohet
vetfaturim.
3. Personat e tatueshm t cilt mund t aplikojn kt skem jan personat e tatueshm,
organizator t lojrave t fatit me bileta, me mim t parashtypur, t cilt i paguajn komision
ndrmjetsve transparent pr shrbimin e shitjes s biletave t lotaris.
4. Organizatori pr vlern e komisionit t paguar pr do muaj, nga faturat tatimore q prdor
lshon nj fatur tatimore me TVSH 20%, ku si shits sht personi i tatueshm q prfiton
komisionin, furnizuesi dhe si blers ai vet. N fatur duhet t evidentohen qart vlera e
tatueshme dhe TVSH-n prkatse. Furnizuesit i paguhet nprmjet llogaris bankare, vlera e
komisionit duke zbritur TVSH-n. Faturn origjinale e mban blersi vet dhe furnizuesit i jep
kopjon e dyt t faturs.
5. Blersi i mban furnizuesit vlern e TVSH-s s shnuar n fatur, TVSH t ciln e deklaron dhe
paguan blersi pr llogari t furnizuesit, pran administrats tatimore. Pra nga vlera totale e
komisionit t faturuar blersi i mban 20% t vlers furnizuesit dhe i lvron atij n llogarin
bankare vlern e komisionit pa TVSH.
6. T gjitha kto fatura t lshuara regjistrohen prej (blersit) si blerje pa TVSH n kutin prkatse
t deklarats s TVSH-s. Veanrisht faturat q lshohen n kuadr t ksaj skeme regjistrohen
n kt rubrik jo me vlern totale t tyre por me vlern e tatueshme, pa prfshir TVSH-n. Nga
ana tjetr furnizuesi vlern e tatueshme sipas faturs (vlera pa TVSH) e regjistron sipas faturave
148

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

n rubrikn shitje pa TVSH t librit t shitjeve dhe n t njjtn rubrik t deklarats s TVSHs.
7. Blersi i cili sipas ksaj skeme ngarkohet t paguaj TVSH pr vlern e komisionit n emr dhe
pr llogari t furnizuesit vetm pr qllime t pagess s TVSH-s vlerat i deklaron n kutit
Shitje me TVSH t deklarats, prkatsisht vlera e tatueshme dhe TVSH. N Librat e shitjes n
kto rubrika shitsi nuk duhet t regjistroj asnj vler. Vlera e TVSH-s q do t paguhet n
kt rast nga blersi pr llogari t shitsit prputhet me 20 % t vlers s tatueshme (pa TVSH) t
regjistruar n kutin blerje pa TVSH t librit t blerjes prej blersit. Blersi sht prgjegjs pr
pagesn e TVSH-s pr llogari t furnizuesit pasi i mban TVSH-n furnizuesit me qllim pr ta
paguar pr llogari t tij.
8. Vlera e TVSH-s deklarohet dhe paguhet nga blersi pr do periudh tatimore n deklaratn e tij
t TVSH-s.
9. Bazuar n nenin 53 t ligjit, lojrat e fatit jan t prjashtuara nga TVSH-ja pa t drejt t zbritjes
s TVSH-s s paguar n blerjet e bra pr qllim t ksaj veprimtarie.
Shembull: Nj shoqri e lojrave t fatit n televizion i shet biletat e lojrave nprmjet
ndrmjetsve t saj me t cilt ka lidhur nj marrveshje. sht rn dakord q ndrmjetsi t
prfitoj 10 % komision (prfshir TVSH-n) t vlers totale t biletave t shitura. Ndrmjetsi
sht personi i tatueshm i regjistruar pr TVSH-n. N fund t muajit ndrmjetsi ka realizuar
shitje t biletave n vler 100.000 lek.
Komisioni q duhet t prfitoj ndrmjetsi sht 10% x 100.000=10.000 lek (prfshir
TVSHn). Shoqria e lojrave lshon nj fatur ku si shits sht ndrmjetsi dhe blersi sht
vet ajo N fatur llogarit prkatsisht:
Vlera e tatueshme 10.000/1.2 =8.333 lek X 20% = 1667 lek TVSH pr tu paguar.
Shoqria i paguan ndrmjetsit n llogari bankare vetm vlern 8.333 lek dhe i mban vlern
1.667 lek pr ta paguar me deklaratn e TVSH-s pr llogari dhe n emr t ndrmjetsit.
II.

Skema pr mbetjet industriale


Rregullat pr zbatim

1. Furnizimet e mbetjeve industriale dhe materialet e rikuperueshme (hekuri pr skrap, plastika, etj),
t cilat konsiderohen mallra t paprdorshme n gjendjen n t ciln jan, prgjithsisht
riprdoren si lnd e par dhe si t tilla i nnshtrohen TVSH-s sipas rregullave t prcaktuara n
ligj.
2. Bazuar n nenin 100 dhe 86 t ligjit, personat juridik ose fizik q kan cilsin e personit t
tatueshm t regjistruar pr TVSH-n t cilt kryejn veprimtarin e grumbullimit t mbetjeve
industriale me qllim furnizimin e tyre t mtejshm pr prpunim n industrin prpunuese, t
riciklimit, etj., pr qllime t tatimit mbi vlern e shtuar i nnshtrohen rregullave t prcaktuara
m posht n kt nen t udhzimit.
a. Personi i tatueshm i cili grumbullon kto mallra, n momentin e furnizimit (shitjes) s
149

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

tyre lshon nj fatur tatimore pa llogaritur TVSH mbi vlern e tatueshme t mallit te shitur pr
blersin e ktyre produkteve i cili mund t jet vet prpunuesi, person i tatueshm pr TVSH-n
ose nj person tjetr i tatueshm, i cili pasi grumbullon sasi t konsiderueshme ia shet ato
prpunuesit t ktyre mallrave.
b. Prpunuesi n momentin q blen kto mallra pr vlern e mallit t bler t dokumentuar
me faturat prkatse do t lshoj vet pr vete nj fatur tatimore ku mbi vlern e furnizimit do
t llogaris TVSH 20%. N kt mnyr prpunuesi sht prgjegjs pr pagesn e TVSH-s. Ai
do t sillet si pagues i TVSH-s n momentin e blerjes ndaj furnizuesit t tij, TVSH t ciln nuk
ia paguan furnizuesit por e deklaron si TVSH t mbledhshme pr llogari t autoritetit tatimor dhe
nga ana tjetr ai sillet si blers ku ka t drejt sipas ligjit t konsideroj t zbritshme TVSH-n e
deklaruar si t mbledhshme.
Kshtu ai do t deklaroj si shitje me TVSH t pagueshme furnizimin e marr dhe nga ana
tjetr e deklaron si blerje me TVSH t zbritshme.
Shembull: Nj grumbullues i mbetjeve te hekurit person i tatueshm i regjistruar pr
TVSHne grumbullon hekurishte prej individve persona t paregjistruar n vler prej 20.000 lek
dhe m pas sipas marrveshjes q ka me nj prpunues t hekurit ia shet sasin e grumbulluar
prpunuesit i cili sht nj person i tatueshm i regjistruar pr TVSH-n n vlern prej 23.000
lek.
Grumbulluesi person i regjistruar ne momentin kur i blen mbetjet prej individve lshon
fatur tatimore n emrin e individit nga faturat q ai prdor n prputhje me procedurn e
prcaktuar n nenin 53 t ligjit nr. 9920, dat 13.05.2008 Pr Procedurat Tatimore n RSH, ku
individi evidentohet si shits dhe grumbulluesi si blers, duke evidentuar ve t dhnave q
krkon fatura edhe sasin dhe vlern prkatse t furnizimit prej 20.000 lek, e cila sht vlera e
paguar individve. Grumbulluesi nga ana e tij kur kryen furnizimin i lshon nj fatur tatimore
prpunuesit t plotsuar me t gjitha t dhnat e krkuara duke evidentuar sasin e shitur dhe
vlern e tatueshme t furnizimit prej 23.000 lek pa llogaritur TVSH. Kjo sht vlera q
prpunuesi i detyrohet grumbulluesit. Prpunuesi nga ana e tij pr furnizimin e marr prej
grumbulluesit lshon nj fatur tatimore si shits dhe blers i furnizimit dhe n t evidenton
dukshm t dhnat e faturs prkatse me t ciln sht furnizuar prej grumbulluesit si dhe vlerat
prkatsisht vler e tatueshme 23.000 lek TVSH (20%) 4.600 lek, vler totale 27.600 lek. N
do rast kjo fatur do t shoqrohet me faturn e furnizimit t marr prej grumbulluesit. Nga ana
e prpunuesit fatura me TVSH do t deklarohet si shitje me TVSH t llogaritur dhe si blerje me
TVSH t zbritshme.

REGJIMI I BIZNESEVE T VOGLA


Neni 70 Objekti i regjimit t bizneseve t vogla
1. Sipas nenit 117 t ligjit, personat e tatueshm, qarkullimi vjetor i t cilve sht nn kufirin
minimal t regjistrimit pr TVSH-n i prcaktuar me Vendim t Kshillit t Ministrave, jan
objekt i regjimit specifik pr bizneset e vogla, duke prfituar prjashtimin nga detyrimi pr t
llogaritur TVSH-n n shitje pr t gjitha furnizimet e mallrave apo shrbimeve q ai kryen
150

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

n kuadr t veprimtaris s tij ekonomike, pr gjith periudhn n t ciln vazhdon t


plotsoj kriteret pr aplikimin e ktij regjimi.
2. Kshtu prfitojn t drejtn t zbatojn kt regjim t TVSH-s:
a. personat e tatueshm, t cilt regjistrohen pr t kryer veprimtari ekonomike pr her t
par dhe n fillim t veprimtaris s tyre ekonomike parashikojn t realizojn qarkullim vjetor
t pritshm sipas kuptimit t nenit 119 t ligjit nn kufirin minimal t regjistrimit. Nse kta
persona regjistrohen pr t kryer veprimtari ekonomike gjat vitit kalendarik, qarkullimi i
pritshm pr t prcaktuar kufirin llogaritet proporcionalisht pr periudhn e mbetur deri n fund
t vitit.
b. Personat e tatueshm, qarkullimi vjetor i t cilve bie nn kufirin minimal t regjistrimit
pr TVSH-n. Kta persona krkojn t regjistrohen nga regjimi normal i TVSH-s, me krkes
t tyre, n rast se qarkullimi vjetor bie nn kufirin minimal t regjistrimit pr TVSH-n.
regjistrimi nga regjimi normal i TVSH-se bhet pas miratimit nga autoriteti tatimor kompetent
n prputhje me procedurn e prcaktuar n nenin 122 t ligjit dhe dispozitave t ktij udhzimi.
3. Sipas piks 3 t nenit 117 t ligjit prjashtohen nga e drejta pr tiu nnshtruar regjimit t
bizneseve t vogla, edhe nse qarkullimi i tyre sht nn kufirin minimal t regjistrimit pr
TVSH-n, personat e tatueshm q jan konstatuar se kryejn veprimtari ekonomike si persona
t paregjistruar, q kan kryer evazion tatimor n kuptim t nenit 116 t ligjit Pr Procedurat
Tatimore n Republikn e Shqipris. Kta persona kur regjistrohen i nnshtrohen regjimit
normal t TVSH-s, pasi nuk mund t gzojn t drejtn pr tu prjashtuar nga detyrimi i
pagess s TVSH-s sipas ktij regjimi, pavarsisht qarkullimit t tyre.
Neni 71 E Drejta e zgjedhjes
1. Bazuar n nenin 120 t ligjit, personat e tatueshm q i nnshtrohen regjimit t bizneseve t
vogla duke prfituar nga prjashtimi pr t llogaritur TVSH, kan t drejt t zgjedhin ti
nnshtrohen regjimit normal t TVSH-s duke u regjistruar me prgjegjsi tatimore pr
TVSHn.
2. Kjo e drejt mund t ushtrohet n rastet e mposhtme:
a. Personat e tatueshm, t cilt regjistrohen pr t kryer veprimtari ekonomike pr her t
par, edhe pse qarkullimi q parashikojn t realizojn sht nn kufirin minimal t regjistrimit
pr TVSH-n, krkojn vullnetarisht pran autoriteteve kompetente ku paraqiten pr t
regjistruar veprimtarin e tyre, q t regjistrohen si persona t tatueshm pr TVSH-n n
prputhje me nenin 91 t ligjit. Zbatimi i regjimit normal t TVSH-s mbi furnizimin e mallrave
dhe shrbimeve te kryera prej tyre fillon nga data e regjistrimit t tyre pr TVSH-n.
b. Personat e tatueshm t regjistruar, t cilt n prputhje me nenin 117 t ligjit kryejn
veprimtari ekonomike n kushtet e regjimit pr bizneseve e vogla dhe krkojn n mnyr
vullnetare ti nnshtrohen regjimit normal t TVSH-s duke ushtruar n kt mnyr t drejtn e
zgjedhjes sipas nenit 120 t ligjit.
c. Personi q zgjedh ti nnshtrohet regjimit normal t TVSH-s, sipas piks 1 t ktij neni,
151

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

detyrohet t qndroj dhe ti nnshtrohet ktij regjimi jo m pak se 2 vjet kalendarik, prve se
kur personi i tatueshm nuk kryen m veprimtari ekonomike dhe regjistrohet sipas procedurs
s prcaktuar nligjin Pr Procedurat Tatimore n RSH. Ky person ka t drejt t krkoj ti
nnshtrohet regjimit t bizneseve t vogla, jo m par se 2 vjet kalendarike nga data e regjistrimit
t tij me zgjedhje pr TVSH-n.
3. Personi i tatueshm paraqet nj krkes pr regjistrim nga regjimi normal i TVSH-s pran
Drejtoris Rajonale Tatimore ku sht i regjistruar. Drejtoria Rajonale Tatimore prgjat nj
periudhe 6 muaj nga data e paraqitjes s krkess verifikon qarkullimin e realizuar prej personit
t tatueshm si dhe qarkullimin e pritshm t tij. N rast se kushtet plotsohen, pra personi i
tatueshm realizon nj qarkullim faktik dhe t pritshm nn kufirin minimal t regjistrimit pr
TVSH-n, Drejtoria Rajonale Tatimore merr masa q t kryej regjistrimin e tij nga TVSH jo
m von se 6 muaj nga data e krkess. Periudha 6-mujore nga data e krkess do t shrbej si
periudh pr t mbikqyrur qarkullimin faktik q realizon personi i tatueshm. Personi i
tatueshm vazhdon ti nnshtrohet regjimit normal t TVSH-s me t gjitha t drejtat dhe
detyrimet e parashikuara nga ligji, gjat periudhs q fillon nga data e krkess dhe deri n
hyrjen n fuqi t regjistrimit (6 muaj pas dats s krkess).
4. N rast se gjat periudhs ose n prfundim t saj, prgjat s cils personi i tatueshm ka
ushtruar t drejtn zgjedhjes, konstatohet se qarkullimi i tij tejkalon kufirin minimal t
regjistrimit pr TVSH-n, ather ky person humbet t drejtn q t trajtohet sipas nenit 120 t
ligjit, pr sa personi i tatueshm referuar kushteve t nenit 122 sht i detyruar t jet person i
tatueshm i regjistruar n regjimin normal t TVSH-s dhe n kt mnyr i nnshtrohet t gjitha
detyrimeve sipas regjimit normal t TVSH-s.
Neni 72 Transaksione dhe aktivitete pr t cilat nuk zbatohet ky regjim
Bazuar n nenin 118 t ligjit parashikohen disa transaksione, t cilat kryhen nga persona t
tatueshm t cilt zbatojn kt regjim, por q nuk merren parasysh pr qllime t ktij regjimi
apo dhe disa aktivitete specifike pr t cilat ky regjim nuk mund t zbatohet pr arsyet si m
posht:
a) furnizimi n mnyr rastsore i nj pasurie t paluajtshme, e cila bn pjes n pasurin e
tij, nga ana e personit t tatueshm i cili zbaton kt regjim, nuk sht nj furnizim i cili
prfshihet n qarkullimin e tatueshm t tij n kuptim t neneve 119 dhe 122 t ligjit. Pra kemi t
bjm nj furnizim t pasuris s paluajtshme, i cili konsiderohet rastsor ather kur kryerja e
furnizimeve t pasuris s paluajtshme apo t furnizimeve t tjera lidhura me to, nuk sht
veprimtari ekonomike kryesore e ktij personi t tatueshm.
b) aktivitetet e prfshira n skemn e prodhuesve bujqsor nuk prfshihen n kt regjim
pasi pr furnizimet q ata kryejn zbatohet TVSH nga blersit e furnizimeve t tyre, dhe ata e
prfitojn at si nj kompensim, si parashikohet n dispozitat prkatse pr regjimin e
prodhuesve bujqsor sipas seksionit Nr. 4 t kapitullit t XI t ligjit.
c) furnizimet e shrbimeve t kryera nga nj person i tatueshm q nuk sht i vendosur n
Republikn e Shqipris, vend n t cilin lind detyrimi pr TVSH-n, pavarsisht vlers s
furnizimit t tyre nuk mund t prfitojn nga prjashtimi pr t paguar TVSH si parashikohet
152

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

n kt regjim, pr sa n nenin 86 pika 2 dhe nenin 87 t ligjit prcaktohet pr secilin rast edhe
personi prgjegjs pr pagesn e TVSH-s, i cili n kt rast sht marrsi i shrbimit edhe
nse ky sht nj person i tatueshm, i cili i nnshtrohet ktij regjimi.
Kufiri minimal i regjistrimit pr TVSH-n i prcaktuar me VKM-n nuk zbatohet pr
personat q nuk kan selin ose nj vendndodhje t qndrueshme n Shqipri, por kryejn
furnizime shrbimi, vendi i furnizimit t t cilave sht n Shqipri, pavarsisht vlers s
furnizimit, t cilt sipas dispozitave t ligjit detyrohet t emrojn nj prfaqsues tatimor.
N rastin kur zbatohet procedura e auto-ngarkess s TVSH-s (reverse- charge) pr
furnizime shrbimi vendi i furnizimit t t cilave sht n vendin e marrsit t shrbimit n
Shqipri, marrsi i cili sht person q i nnshtrohet regjimit t bizneseve t vogla, sht i
detyruar t paguaj TVSH-n n Shqipri.
Neni 73 Qarkullimi
1. Bazuar n nenin 117 t ligjit kriteri kryesor q nj person i tatueshm t zbatoj kt regjim
sht q qarkullimi vjetor q realizon t jet nn kufirin minimal t regjistrimit pr TVSHn.
Pr qllim t ktij regjimi, bazuar n nenin 119 t ligjit, qarkullimi i personit t tatueshm
prfshin qarkullimin e realizuar nga t gjitha furnizimet e tatueshme t mallrave dhe shrbimeve
q ai kryen n kuadr t veprimtaris ekonomike t tij, dhe llogaritet n baz t mimit gjithsej
q paguan blersi, pa prfshir TVSH-n.
N qarkullimin sipas paragrafit m sipr prfshihen edhe furnizimet e kryera sipas neneve
57, 59, 60, 61 dhe 62, nga i njjti person i tatueshm t cilat sipas ligjit jan furnizime me shkall
zero t TVSH-s.
Bjn pjes n qarkullimin vjetor pr qllime t piks 1, t ktij neni, furnizimet e pasuris
s paluajtshme dhe shrbimet financiare, pavarsisht se jan furnizime t prjashtuara nga
TVSH-ja, sipas nenit 53, t ktij ligji, kur krijohen si rezultat i veprimtaris ekonomike kryesore.
2. Sipas piks 2 t nenit 119 t ligjit, n llogaritjen e vlers s qarkullimit pr qllime t ktij
regjimi nuk prfshihen n t, vlerat e transaksioneve t mposhtme:
a) furnizimet e aktiveve materiale dhe jo-materiale t personit t tatueshm, q
konsiderohen si aktive t investimit dhe nuk mbahen me qllim pr tu shitur.
Shembull: Nj person i tatueshm q kryen veprimtari n dhnien e shrbimeve t
reklamave, shet automjetin (aktiv investimi) q prdor pr qllime t aktivitetit t tij. N kt rast
vlera e prfituar nga shitja e automjetit i cili pr personin e tatueshm sht aktiv investimi, nuk
prllogaritet n qarkullimin sipas ktij regjimi.
b) Vlerat e prfituara nga veprimet financiare t parashikuara n nenin 53, shkronjat b
deri
n e, t ktij ligji, t cilat nuk krijohen si rezultat i kryerjes s veprimtaris ekonomike, por
jan veprime aksesore.
153

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shembull: Vlera e interesave bankare t prfituara n llogarin rrjedhse t personit t


tatueshm, t cilat paguhen nga banka mbi gjendjen e likuiditeteve q disponon n llogarin e tij
rrjedhse ky person i tatueshm, veprimtaria ekonomike kryesore e t cilit nuk sht n fushn e
shrbimeve financiare.
c) vlerat e prfituara nga veprimet mbi pasuri t paluajtshme, t cilat nuk krijohen si rezultat
i veprimtaris ekonomike kryesore, pr t ciln personi i tatueshm sht regjistruar.
Shembull: Nj person i tatueshm sht regjistruar n QKR pr t kryer veprimtari
ekonomike si tregtar mallrash industriale. Personi i tatueshm n fillim t aktivitetit t tij 1 janar
20xx, ka deklaruar qarkullimit t pritshm n vlern 4.000.000 lek. Kshtu subjekti sipas nenit
117 t ligjit sht n kushtet e zbatimit t regjimit t bizneseve t vogla. Gjat vitit kalendarik n
fjal personi ka realizuar transaksionet si m posht:
Furnizime mallrash industriale n vler totale
Shitje automjet (aktiv investimi)
T ardhura interesa bankare nga llog. Rrjedhse

3.800.000 lek
1.300.000 lek
50.000 lek

Totali
5.150.000 lek
Sipas nenit 121 t ligjit, vetm pr qllime t TVSH-s, referuar treguesve t msiprm,
qarkullimi q do t merret parasysh si kriter krahasimi me kufirin minimal t regjistrimit pr
TVSH-n (p.sh. 5.000.000 lek), pr kt person t tatueshm sht 3.800.000 lek, dhe jo vlera
5.150.000 e cila sht e ardhura faktike e shoqris pr vitin kalendarik n fjal. Kshtu pr sa
personi i tatueshm ka nj qarkullim m t ult se kufiri minimal i regjistrimit n TVSH, ai do t
vazhdoj t zbatoj regjimin e bizneseve t vogla pr furnizimet e mallrave dhe shrbimeve q
kryen.
3. Regjistrimi pr her t par si person i tatueshm
Pr qllime t ktij neni, pr nj person t tatueshm, i cili regjistrohet pr her t par pr t
kryer nj veprimtari ekonomike, kufiri minimal i regjistrimit llogaritet n mnyr proporcionale
me periudhn nga data e krijimit (regjistrimit) deri n fund t vitit fiskal.
a. Nse regjistrimi bhet para dats 15 t muajit, pr qllime t llogaritjes s kufirit
minimal
t regjistrimit n mnyr proporcionale, periudha q do t merret n konsiderat do t llogaritet
duke numruar muajt nga data 1 (nj) e t njjtit muaj.
b. Nse regjistrimi bhet pas dats 15 t muajit, pr qllime t llogaritjes s kufirit minimal
t regjistrimit n mnyr proporcionale, periudha q do t merret n konsiderat do t llogaritet
duke numruar muajt nga data 1 (nj) e muajit pasardhs.
Shembull 1: Nj person do t regjistrohet pr her t par pr t realizuar veprimtari
ekonomike duke filluar nga data 7 tetor 20XX. N mnyr q personi t gzoj t drejtn pr t
zbatuar regjimin e bizneseve t vogla duhet q qarkullimi i tij i parashikuar pr periudhn nga
154

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

data 7 tetor deri me 31 dhjetor t jet m i vogl se 1.250.000 lek (pra 5.000.000 lek x 3
muaj/12muaj).
Shembull 2: Nj person do t regjistrohet pr her t par pr t realizuar veprimtari ekonomike
duke filluar nga data 17 tetor 20XX. N mnyr q personi t gzoj t drejtn pr t zbatuar
regjimin e bizneseve t vogla duhet q qarkullimi i tij i parashikuar pr periudhn nga data 7
tetor deri me 31 dhjetor t jet m i vogl se 833.333 lek (pra 5.000.000 lek x 2 muaj/12muaj).
Neni 74 Dokumentimi e t tjera
1. Personat e tatueshm nn kt regjim nuk kan t drejt t llogaritin TVSH- n n fatur, pr kt
arsye ata nuk duhet t prdorin fatura tatimore me TVSH.
2. Dokumentimi nga ana e tyre i furnizimeve t mallrave apo shrbimeve t kryera do t bhet me
fatur t thjesht tatimore, si prcaktohet n ligjin pr procedurat tatimore n fuqi.
3. Gjithashtu personi i tatueshm q i nnshtrohet ktij regjimi, pr qllime t prcaktimit t
qarkullimit t tij sipas nenit 121 dhe nenit 122 t ligjit sht i detyruar t mbaj regjistrime pr
furnizimet e mallrave dhe shrbimeve t kryera si prcaktohet n ligjin Pr Procedurat
Tatimore. Regjistrimet duhet t mbahen n mnyr kronologjike, mujore dhe me vlera
kumulative, n mnyr q t identifikohet qarkullimi i realizuar gjat vitit kalendarik dhe
momenti kur qarkullimi kalon kufirin minimal t regjistrimit.
4. Personat e tatueshm nn kt regjim, t cilt n kundrshtim me neni 121 pika 2, llogarisin
TVSH-n n faturat e lshuara pr furnizimet e mallrave apo shrbimeve q kryejn jan t
detyruar q t paguajn TVSH-n e mbledhur dhe pr shkeljen i nnshtrohen dnimit si
prcaktohet n ligjin Pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris. Ndrkoh personi i
tatueshm q ka marr furnizimin n fjal nuk ka t drejt t zbres TVSH-n e faturuar nga
furnizuesi n shkelje t ligjit.
5. Personi i tatueshm i cili zbaton regjimin e biznesve t vogla, i lejohet q t kryej importe pa
qen i regjistruar pr TVSH-n, vetm nse importon mallra kapitale, por nuk lejohet t kryej
importim t mallrave me qllimin pr tu rishitur.
Ai duhet t krkoj t regjistrohet n regjimin normal t TVSH-s prpara se t kryej importin e
mallrave me qllim rishitje. Nse autoriteti tatimor konstaton se personi i tatueshm ka kryer
importe t mallrave me qllim rishitje, pra jo importe t mallrave kapitale, ather e regjistron
personin e tatueshm n regjimin normal t TVSH-s, sipas s cilit detyrohet t llogaris
TVSHn n shitjen e ktyre mallrave, por ndrkoh nuk i lejohet t zbres TVSH-n e paguar n
momentin e importit, pr sa nuk e ka ushtruar t drejtn pr tu regjistruar prpara momentit t
importimit t ktyre mallrave.
Neni 75 Kalimi n regjimin normal t TVSH-s

155

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

1. Pr qllime t zbatimit t nenit 122 t ligjit si dhe bazuar n nenin 117, pika 1 t ligjit qarkullimi
mbi t cilin zbatohen kto dispozita sht qarkullimi vjetor e pr pasoj periudh 12- mujore e
njpasnjshme do t konsiderohet viti kalendarik.
Kshtu personi i tatueshm q vepron n regjimin e bizneseve t vogla, i cili referuar t dhnave
t regjistruara pr qarkullimin gjat periudhs janar 20xx dhjetor 20xx, rezulton se ka kryer nj
qarkullim kumulativ vjetor t llogaritur n prputhje me nenin 121 t ligjit, q kalon kufirin
minimal t regjistrimit pr TVSH-n, sht i detyruar t krkoj t regjistrohet pr TVSH-n
brenda dats 15 janar t vitit kalendarik pasardhs.
2. N rast se kufiri minimal i regjistrimit pr TVSH-n, bazuar n qarkullimin kumulativ, tejkalohet
m par se 12 muaj t vitit, personi i tatueshm sht i detyruar t krkoj t regjistrohet pr
TVSH-n, menjher brenda 15 ditve nga data e kalimit t kufirit dhe t llogaris TVSH pr
shumn pr t ciln sht tejkaluar kufiri.
Shembull:Nse pr periudhn janar 20xx shtator 20xx personi i tatueshm ka realizuar nj
qarkullim prej 4.800.000 lek dhe n fillim t muajit tetor ai kryen shitje duke e shtuar
qarkullimin e tij n 5.100.000, fakt t cilin e konstaton n datn 5 tetor, ndrkoh q kufirin e ka
kaluar me shitjen e kryer n datn 2 tetor. Ky person sht i detyruar t regjistrohet menjher
pr TVSH-n brenda 15 ditsh duke filluar nga data 2 tetor, dat n t ciln ka kaluar kufirin e
regjistrimit, ndrkoh q TVSH do t llogaris dhe paguaj pr do shitje t kryer mbi vlern
5.000.000 lek. Pra detyrohet t llogaris dhe paguaj TVSH pr vlern 100.000 lek dhe do
shitje e mpasshme dokumentohet dhe i nnshtrohet regjimit normal t TVSH-s. Krkesa pr
regjistrim bhet n Drejtorin Rajonale Tatimore ku sht i regjistruar.
3. do person i tatueshm i regjistruar n regjimin normal t TVSH- s sipas piks 1 t ktij neni,
mund t krkoj pran Drejtoris Rajonale Tatimore q t regjistrohet nga regjimi normal i
TVSH-se dhe ka t drejt t krkoj ti nnshtrohet regjimit t bizneseve t vogla n rast se
qarkullimi i tij kumulativ pr t paktn 1 vit t plot kalendarik t mparshm (1 janar31dhjetor),
bie nn kufirin minimal t regjistrimit t TVSH-s. Kur regjistrimi bhet para dats 16 t muajit
janar,janari do t konsiderohet muaj i plot pr qllime t llogaritjes s vitit t plot kalendarik
sipas ktij paragrafi.
Bazuar n piken 2 t nenit 122, administrata tatimore brenda 12 muaj duke filluar nga data e
paraqitjes s krkess t personit t tatueshm, shprehet duke miratuar ose jo krkesn e personit
t tatueshm pr tiu nnshtruar regjimit t bizneseve t vogla. Prgjat ktyre 12 muajve q
pasojn nga dita e krkess pr regjistrim, autoriteti tatimor mbikqyr veprimtarin e personit t
tatueshm. Nse furnizimet e personit t tatueshm do t jen mbi kufirin minimal t regjistrimit
pr TVSH-n, ky person i tatueshm do t njoftohet nga Drejtoria Rajonale Tatimore se nuk i
sht miratuar krkesa pr regjistrim nga TVSH-ja. N se brenda 12 muajve nga dita e krkess
pr regjistrim, furnizimet e personit t tatueshm do t jen nn kufirin minimal te regjistrimit
pr TVSH-ne ky person i tatueshm do t njoftohet se i sht miratuar krkesa pr regjistrim
nga TVSH. Prgjat ksaj periudhe prej 12 muaj personi i tatueshm sht i detyruar t vazhdoj
ti nnshtrohet t gjitha detyrimeve dhe t drejtave pr TVSH-n sipas regjimit normal t
TVSHs.

156

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shembull: Personi i tatueshm i regjistruar n regjimin normal t TVSH-s n tetor 2014, ka


t drejt t krkoj t regjistrohet nga regjimi normal i TVSH-s nse qarkullimi i tij vjetor pr
vitin 2015 (vit i plot) bie nn kufirin minimal t regjistrimit t TVSH-s. N kt rast ka t drejt
q duke filluar nga data 1 janar 2016, t krkoj pran Drejtoris Rajonale Tatimore
regjistrimin nga TVSH. Drejtoria Rajonale Tatimore duke filluar nga data 1 janar 2016 deri n
31 dhjetor 2016 duhet t mbikqyr qarkullimin e personit t tatueshm n vitin n vijim, pr tu
shprehur pr miratimin ose jo t regjistrimit nga regjimi normal jo m von se 31 dhjetor 2016.
4. Nse autoriteti tatimor konstaton se personi i tatueshm i cili zbaton regjimin e bizneseve t
vogla ka qen i detyruar t regjistrohej n nj dat t mparshme n regjimin normal t TVSHs,
ajo procedon me regjistrimin e detyruar n regjimin e TVSH-s, dhe personi i tatueshm
detyrohet t paguaj TVSH-n pr furnizimet q ai i ka br nga data q e ka kaluar qarkullimin
dhe nuk sht regjistruar. Detyrimet tatimore i ngarkohen n periudhn tatimore n t ciln
regjistrohet.
Neni 76 E drejta e zbritjes s TVSH-s
1. Bazuar n nenin 121 pika 1 t ligjit, personat e tatueshm, t cilt prfitojn nga prfshirja n
kt regjim, nuk gzojn t drejtn e zbritjes s TVSH-s n prputhje me kreun X, t ligjit.
Kshtu TVSH e paguar nga personi i tatueshm n furnizimet e mallrave dhe shrbimeve t blera
nuk sht e zbritshme, pr sa ai duke iu nnshtruar ktij regjimi prfiton nga prjashtimi pr t
llogaritur TVSH-n.
2. Bazuar n nenin 83 t ligjit, personi i tatueshm i cili kalon kufirin minimal t regjistrimit t
TVSH-s dhe pr pasoj i nnshtrohet regjimit normal t TVSH-s, si dhe personi i cili
regjistrohet vullnetarisht n kt regjim ka t drejt q n periudhn e par tatimore kur bhet
person i tatueshm i regjistruar, t njoh TVSH-n e zbritshme pr mallrat e inventarit gjendje n
datn e regjistrimit n kt regjim, mallra kto me qllim pr tu shitur, pr t cilat do t llogaris
TVSH n shitje.
3. Kushtet q duhet t plotsohen pr t ushtruar kt t drejt jan si m posht:
a. mallrat do t shrbejn pr kryerjen e furnizimeve t tatueshme q kan t drejtn e
zbritjes. Nse e drejta e zbritjes s TVSH-s sht ushtruar ndrkoh q mallrat stok i shrbejn
furnizimeve te prjashtuara, ather duhet t bhet rregullimi i TVSH-s s zbritur sipas
prcaktimeve t ligjit.
b. personi i tatueshm duhet t disponoj listn e mallrave stok t specifikuar n sasi dhe n
vler, ku t evidentohet data e regjistrimit t stoqeve. Ky inventar duhet t dorzohet n organin
tatimor n momentin e regjistrimit n regjimin normal t TVSH-s dhe t jet i evidentuar n
regjistrat dhe kontabilitetin e personit t tatueshm.
c. do mall i prfshir n inventar duhet t jet i justifikuar me fatur tatimore t blerjes me TVSH,
i bler jo m par se 12 periudha tatimore prfshir periudhn n fjal, n prputhje me ligjin.

157

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

4. Bazuar n nenin 83 t ligjit, nse personi i tatueshm ka rezultuar me tepric t TVSH-s


s zbritshme pr 3 muaj radhazi si rezultat i TVSH-s s zbritshme t mallrave stok n momentin
kur bhet person i tatueshm, ather ky person nuk ka t drejt q t bj krkes pr rimbursim
t ksaj TVSH-je.
Neni 77 Regjimi pr agjencit e udhtimit
1. Prkufizime dhe koncepte
1. N kuptim t piks 1 t nenit 123 t Ligjit:
2. Agjencia e Udhtimit nnkupton "do person t tatueshm i cili n emr t tij apo si agjent,
ndrmjetson, siguron informacion apo merr prsipr ti mundsoj/siguroj udhtarit
(klientit) t udhtoj i vetm apo n grup, prfshir fjetjen, struktura akomoduese,
transportin, udhtime t organizuara dhe shrbime t tjera turistike, t cilat kryhen nga
persona t tatueshm t tret.
Agjenci udhtimi konsiderohen edhe organizatort e udhtimeve turistike.
Agjentt e udhtimit n prputhje me prcaktimet e ligjit duhet t zbatojn kt regjim pr
veprimet q agjencia kryen n emrin e saj pr klientin, pr realizimin e t cilave prdor
furnizimet e mallrave dhe t shrbimeve t ofruara nga persona t tjer t tatueshm. Kto
veprime konsiderohen si nj shrbim i vetm i furnizuar nga agjencia e udhtimit pr
klientin e saj.
3. Klienti nnkupton prfituesin e shrbimeve t udhtimit i cili sht:
i) Udhtari - Individ , ose
ii) person i tatueshm q nuk kryen aktivitet si agjenci udhtimi, por merr shrbimin e
vetm t agjencis s udhtimit jo me qllim pr ta rishitur at.
4. Paketa e turistike e udhtimit konsiderohet nj kombinim i paracaktuar ku prfshihen
detyrimisht t paktn dy prej tri grupeve t shrbimeve, t cilat sigurohen gjat nj periudh
kohore minimale 24 or, apo ku prfshihet kalimi i nj nate, si me posht:
i) Transporti;
ii) fjetja (akomodimi);
iii) T tjera shrbime t ndryshme nga shrbimet e transportit dhe fjetjes apo shrbimet
dytsore t lidhura me to, t cilat prbjn pjes t rndsishme t pakets s
shrbimit t udhtimit: si p.sh. shrbimi ushqimit, pjesmarrje n ngjarje shkencore,
kulturore, sportive, argtuese, vizita n muze e t tjera t ngjashme.
Pjes e pakets sht gjithmon edhe shrbimi kshillimor apo lehtsia q u ofrohet udhtarve
dhe turistve nga agjencit e udhtimit.
2. Shrbimi i vetm i agjencis s udhtimit
Veprimet q agjencia e udhtimit kryen n emrin e saj, n prfitim t klientit pr t cilat
prdor furnizime t mallrave dhe t shrbimeve t furnizuara nga persona t tjer t tatueshm,
n kuptim t piks 1 t nenit 124 t ligjit pr TVSH- n, konsiderohen si furnizim i nj shrbimi
t vetm trsor.
158

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Vetm veprimet e kryera nga agjencit e udhtimit apo organizatort turistik q veprojn n
emr t tyre, pra sillen si ndrmjets t fshehur mund t aplikojn kt regjim.
N rastin kur agjencit e udhtimit veprojn n emr dhe pr llogari t nj klienti apo t nj
furnizuesi shrbimesh, pra sillen si ndrmjets transparent, furnizimet e tyre do t tatohen sipas
rregullave t regjimit normal t TVSH-s.
Ky regjim nuk zbatohet nse p.sh. agjencia ofron shrbimin n hotelin q e ka n pronsi apo
kryen transportin me autobusin q ka n pronsi, pasi duhet plotsuar kushti q agjencia t lidhet
me t tret.
3. Vendi i Furnizimit t Shrbimit t Agjencis s udhtimit
a) Si prcaktohet n pikn 2 t nenit 124 t ligjit pr TVSH-n vendi i furnizimit t ktij
shrbimi t vetm sht n Shqipri nse agjencia e udhtimit e ka t vendosur n Republikn e
Shqipris vendin kryesor t aktivitetit t saj ose nj njsi fikse, dhe furnizimi i shrbimit
kryhet nprmjet saj.
b) N kuptim t paragrafit m sipr, agjencit e udhtimit t cilat nuk kan vendin kryesor t
aktivitetit t tyre apo nj njsi fikse n Shqipri, dhe nga selia e tyre e vendosur jasht territorit
t Republiks s Shqipris organizojn udhtime turistike apo qndrime t klientve t saj n
Shqipri, ather shrbimi i tyre i vetm si agjenci udhtimi nuk sht objekt i aplikimit t
TVSH-s sipas ktij ligji.
c) Bazuar n nenin 127 t ligjit, nse veprimet, pr t cilat agjencia e udhtimit u sht
drejtuar personave t tjer t tatueshm, jan kryer nga kta persona jasht Republiks s
Shqipris, shrbimi i kryer nga agjencia e udhtimit sht i ngjashm me veprimtarin e
ndrmjetsit transparent dhe ky shrbim sipas nenit 62 t ligjit sht shrbim ndrmjetsimi me
shkall 0 % t TVSH-s.
d) Nse veprimet, sipas piks c), t ktij neni, jan kryer brenda dhe jasht Republiks s
Shqipris, marzhi zbatohet vetm pr shrbimin e agjencis s udhtimit t kryer brenda
vendit. Pjesa e shrbimit t agjencis s udhtimit, q u prket veprimeve jasht Republiks
s Shqipris, sipas nenit 62 t ligjit sht shrbim ndrmjetsimi me shkall 0 % t TVSHs.
4. Vlera e Tatueshme e shrbimit t vetm t agjencis s udhtimit
N kuptim t piks 1 t nenit 125 t ligjit, vlera e tatueshme e furnizimit t shrbimit t
vetm t agjencis s udhtimit sht marzhi i agjencis s udhtimit ku prfshihet edhe TVSH
qe lidhet me kt marzh.
Marzhi i agjencis s udhtimit llogaritet si diferenca ndrmjet mimit total t paguar nga
klienti dhe vlers reale t paguar nga agjencia e udhtimit pr furnizimet e mallrave dhe
shrbimeve t faturuara nga persona t tjer t tatueshm me kusht q donjri nga furnizimet e
mallrave dhe shrbimeve nga t tret prfitohet n mnyr t drejtprdrejt nga klienti.
Marzhi llogaritet mbi bazn e faturave t lshuara dhe faturave t mbledhura pr nj udhtim
turistik.

159

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Transaksionet, ndrmjet klientit dhe agjencis dhe agjencis dhe personave t tjer t
tatueshm nprmjet t cilve sht br i mundur t kryhet shrbimi duhet t kryhen nprmjet
llogarive bankare.
Si rregull, marzhi i agjentit t udhtimit prfshin edhe TVSH-n dhe llogaritja e vlers s
tatueshme dhe t TVSH-s s mbledhshme sipas ktij regjimi bhet si m posht:
a) Vlera e tatueshme = Marzhi i agjentit t udhtimit - TVSH-n e mbledhshme
b) TVSH e mbledhshme =Vlera e tatueshme (x) shkalla tatimore e TVSH-s (20%)
TVSH bhet e krkueshme n periudhn tatimore n t ciln t gjith elementet e nevojshm pr
llogaritjen e vlers s tatueshme mund t prcaktohen me siguri. Nse kjo nuk sht e mundur
m par marzhi zbatohet dhe tatimi krkohet n momentin kur kryhet shrbimi i vetm i
agjencis s udhtimit.
5. Rregullat e faturimit dhe e TVSH-s
Vlera e TVSH-s s mbledhshme sipas ktij regjimi nuk shnohet dhe nuk identifikohet
vemas n faturn q agjencia e udhtimit lshon pr klientin.
N rast t zbatimit t regjimit t veant si prcaktohet ne shkronjn m) t nenit 101 t ligjit,
agjencia e udhtimit, n fatur duhet t shkruaj detyrimisht TVSH- ja sht zbatuar mbi
marzhin, regjimi i agjencive t udhtimit. N rast se ky shnim mungon n fatur, fatura
konsiderohet e parregullt dhe aplikohen sanksione sipas ligjit Pr Procedurat Tatimore n
RSH.
Agjencia e udhtimit nuk ka t drejt t zbres TVSH-n e faturuar nga persona t tret t
tatueshm, pr mallrat dhe shrbimet t cilat prdoren n prfitim t drejtprdrejt t klientit, pra
konsumohen direkt nga klienti gjat udhtimit dhe jan pjes e shrbimit t vetm t agjencis s
udhtimit. Kto fatura regjistrohen n regjistrin e posam pr qllime t llogaritjes s marzhit
dhe deklarohen n librin e blerjes si prcaktohet n kt udhzim.
Agjencia e udhtimit ka t drejt t zbres TVSH-n pr shpenzimet e prgjithshme
administrative t agjencis s udhtimit, furnizime kto q nuk prdoren dhe nuk bjn pjes n
furnizimin e shrbimit t vetm t agjencis s udhtimit.
Agjencia e udhtimit sht e detyruar t mbaj regjistra kontabl t veant ku t
regjistrohen transaksionet (faturat e marra dhe t lshuara) dhe mnyra e llogaritjes s marzhit t
agjencis, vlers s tatueshme dhe TVSH e mbledhshme pr do shrbim udhtimi q u sht
faturuar klientve pr t ciln zbaton regjimin e marzhit t udhtimit.
Agjencia e Udhtimit lejohet t kryej saktsime t vlers s llogaritur t marzhit dhe
TVSH-s prkatse nse vlera e furnizimeve t marra ndryshon duke ndikuar n vlern e
tatueshme nn regjimin e marzhit.
Llogaritja e qarkullimit t agjencive pr qllime t prcaktimit t kufirit minimal t
regjistrimit pr TVSH-n sht vlera totale e paguar prej klientit pr do shrbim, pavarsisht
nse ai shrbim i nnshtrohet ose jo regjimit t marzhit, sht i tatueshm me 0% si shrbim i
kryer pr jasht, apo i tatueshm me 20%.
1. Rregulla praktike dhe shembuj

160

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Supozojm se agjencia shet nj paket me shrbime pr kryerjen e nj udhtimi turistik i cili


kryhet pjesrisht brenda territorit t RSH-s dhe pjesrisht jasht territorit t RSH-s. Pr kt
qllim agjencia do t blej nga persona t tret furnizime me TVSH apo pa TVSH.
Agjencia sht e detyruar q t shes dhe t faturoj shrbimet e udhtimit t prfshira n
paketn e udhtimit si nj shrbim i vetm (pavarsisht nse furnizimet e blera nga t tret jan
me apo pa TVSH). N faturn e lshuar nga agjencia nuk llogaritet TVSH, por agjencia pasi
prcakton marzhin e llogarit TVSH-n n regjistrat prkats si parashikohet n pikn 5 t ktij
neni t udhzimit, e deklaron at n Librin e shitjes dhe deklaratn e TVSH-s n kutin
prkatse me emrtimin Shitje n Regjimin e marzhit t agjencive t udhtimit. Faturat e
blerjes t cilat jan pjes e llogaritjes s marzhit deklarohen n librin e blerjes nga agjencia e
udhtimit, n kutin Blerje pa TVSH.
Kshtu n momentin e faturimit kur sht prcaktuar mimi q do t paguaj klienti pr
paketn e shrbimeve t udhtimit, agjencia ka mundsin t prcaktoj kostot e shrbimeve q
prfshihen n paket.
Pesha specifike q zn furnizimet e blera nga agjencia n prfitim t klientit prkatsisht
pr pjesn e udhtimit brenda territorit t RSH-s dhe pr pjesn e udhtimit jasht territorit t
RSH-s mbi totalin e tyre, do t prdoret si baz pr t prcaktuar pjesn q zn n mimin total
t faturuar, mimi i paguar pr shrbimet e pakets t ofruara brenda territorit t Shqipris dhe
mimi i paguar nga klienti pr shrbimet e ofruara jasht territorit t RSH-s.
Vlera e tatueshme dhe TVSH sipas marzhit, korrigjohet nse sht e nevojshme pasi
subjekti t kt marr edhe faturat e blerjes prkatse dhe rezultojn diferenca n marzhin e
llogaritur n momentin e lshimit t faturs.
Shembull 1: Agjencia ofron nj udhtim turistik me itinerar Tiran - Kor Selanik Tiran i cili zgjat 2 net dhe mimi i prcaktuar pr do udhtar sht 25.000 lek.
Kor
vlera me TVSH
Shrbim fjetje +ushqim /person
Shrbim transporti /person
Totali

4000 lek
1500 lek
5500 lek

Pesha specifike
29.7%
Pjesa e mimit q i takon udhtimit brenda vendit (25000*29.7%)
(-)totali i shpenzimeve/person brenda vendit
=Marzhi i agjencis
TVSH e mbledhshme =
1925*20/120=

Selanik
vlera
8000 lek
5000 lek
13000 lek

Totali
12000 lek
6500 lek
18500 lek

70.3%
7425 lek
5500 lek
1925 lek
321 lek

N faturn tatimore t shitjes q agjencia i bn klientit shnon vetm vlern totale t paguar prej
25.000 lek dhe nuk llogarit TVSH.
Ndrkoh deklarimi n libra i faturs me vler 25.000 lek bhet si m posht:
N kutin prkatseShitje n regjimin e marzhit t librit t shitjes dhe Deklaratn e TVSH-s
n Vlern e tatueshme shnohet 1604 lek, TVSH 321lek, pr Marzhin total 1925 lek, dhe
161

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Furnizime me 0% n vlern 17.575 lek(25.000 x 70.3% = 17.575 lek).


Faturat e blerjeve brenda vendit t cilat i shrbejn furnizimeve t cilat i nnshtrohen llogaritjes
s TVSH-s mbi marzhin regjistrohen n librin e blerjeve n kutin Blerje me TVSH jo t
zbritshme dhe pa TVSH dhe ruhen pr t dokumentuar dhe provuar llogaritjen e sakt t
marzhit dhe TVSH-s prkatse. Ato regjistrohen edhe n regjistrat e posam t mbajtur pr
llogaritjen e TVSH sipas marzhit.
Shembull 2: Agjencia ofron nj udhtim turistik npr jugun e Shqipris i cili zgjat 2
net dhe mimi i prcaktuar pr do udhtar sht 15.000 lek.
Faturat e pranuara nga agjencia jan:
Vlera pa TVSH TVSH
Vler me TVSH
Shrbim fjetje hoteli 2 net/person
3000
600
3600 lek
Shrbim transporti vajtje ardhje/person
1000
200
1200 lek
Shrbim katering /person
2000
400
2400 lek
Totali
7200 lek

mimi i paguar nga udhtari


15000 lek
(-)totali i shpenzimeve/person
7200 lek
=Marzhi i agjencis
7800 lek
TVSH e mbledhshme = 7800*20/120=
1300 lek
N faturn e shitjes q agjencia i bn klientit shnon vetm vlern totale t paguar prej 15.000
lek pa llogaritur dhe pa shfaqur TVSH n fatur. Fatura e shitjes duhet t ket shnimin
TVSH- ja sht zbatuar mbi marzhin, regjimi i agjencive t udhtimit, dhe deklarohet n librin
e shitjes dhe n deklaratn e muajit n t ciln lshohet, e detajuar si m posht:
Vlera 7200 lek n kutinShitje pa TVSH
Vlera e tatueshme 6500lek si dhe 1300 lek TVSH n kutit prkatse Shitje Regjimi agjentve
t udhtimit.
Faturat e blerjes pr shrbimin e fjetjes n hotel, transport, shrbim catering deklarohen n
kutin Blerje me TVSH jo t zbritshme/pa TVSH t librit t blerjes dhe deklaratn prkatse t
muajit kur ato furnizohen nga t trett.
Shembull 3: Agjencia ofron nj udhtim turistik n Athin, i cili zgjat 2 net dhe mimi i
prcaktuar pr do udhtar sht 20.000 lek.
Faturat e pranuara nga agjencia jan:
Vlera e furnizuar
Shrbim fjetje+ushqim (ne Athine) 2 net/person
Shrbim transport ndrkombtar/person

10000 lek
3000 lek
Total : 13.000 lek mimi

i paguar nga udhtari 20.000 lek.


162

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

N kt rast nuk kryejm llogaritje t marzhit pr kt udhzim pasi shrbimi sht kryer jasht
Shqipris dhe shrbimi i ofruar nga agjencia sht i tatueshm me 0% sipas regjimit normal t
TVSH-dhe faturohet si Furnizim me 0% dhe deklarohet n kutin Furnizime me TVSH 0% t
Librit t shitjes dhe deklarats s TVSH-s.
Neni 78 Rregulla t zbatimit t regjimit t marzhit t fitimit
1. Koncepti i Regjimit t marzhit
Pr qllime t TVSH-se n seksionin 3 t kapitullit XI t ligjit parashikohen nj sr
rregullash t veanta pr transaksionet brenda vendit t shitjes s mallrave t prdorur, veprave t
artit, objekteve t koleksionit dhe antikitetit.
Regjimi i veant prcakton tatimin e ktyre transaksioneve pr qllime t TVSH-s sipas
marzhit.
Ky regjim bn t mundur tatimin me TVSH mbi vlern e marzhit t transaksioneve t shitjes
t kryera nga:
a) personi i tatueshm rishits n kushtet e zbatimit t regjimit t marzhit t fitimit sipas
nnseksionit 1 t seksionit 3 t kapitullit XI t ligjit; dhe
b) Organizatori i shitjeve n ankand n kushtet e zbatimit t regjimit t marzhit t fitimit
sipas nnseksionit 1 t seksioni3 t kapitullit XI t ligji.
2. Mallrat pr t cilat zbatohet regjimi
a) Koncepti i mallrave t prdorura
N kuptim t nenit 129 t ligjit, mallra t prdorura, jan mallra t prekshme t luajtshme
t cilat jan t prshtatshme pr prdorim t mtejshm n gjendjen q jan ose pasi jan
riparuar. Nuk konsiderohen mallra t prdorur veprat e artit, objektet e koleksionit dhe
antikitetit gjithashtu dhe metalet e muara apo gurt e muar sipas parashikimeve ligjore.
Shembull: Nj makin quhet e prdorur nse pasi sht prdorur njher sht e aft t
riprdoret prsri.
b) Ndryshimi riparimit t mallrave t prdorura nga rinovimi dhe transformimi
Mallrat e prdorura n kuptim t ktij regjimi, mund ti nnshtrohen nj procesi riparues.
D.m.th. nj operacion i cili on n rehabilitimin e mallit t prdorur nprmjet t cilit, mallit i
kthehen karakteristikat fillestare t objektit n gjendje t re.
Nse kemi t bjm me procese t tilla t cilat sjellin nj rinovim t vrtet t mallrave t
prdorura apo nj transformim trsor n raport me mallin origjinal para prdorimit, t cilat e
bjn mallin e prdorur q t humbas kualifikimin si mall i dors s dyt, ather ai bhet nj
produkt t ri, q tatohet n regjimin normal t TVSH-s si do produkt i ri.
Prcaktimi i dallimeve sa m sipr sht i rndsishm pasi furnizimet e mallrave t
prpunuara ose t rinovuara tatohen me TVSH pr vlern e tatueshme t shitjes sipas kuptimit t
nenit 37 t ligjit, ndrsa mallrat e prdorura t cilat riparohen, tatohen me TVSH vetm pr
marzhin duke ju nnshtruar ktij regjimi.
163

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Kshtu me rinovim kemi t bjm kur vlera pa tatimin e elementeve t reja apo t
prdorura q vihen n prdorim pr rikthimin n gjendjen e mparshme sht m e lart se vlera
e vet mallit t prdorur, prfshir ktu edhe kosto t tjera ( p.sh. shpenzimet pr krahun e puns,
shpenzimet e prodhimit apo pjesa e shpenzimeve t prgjithshme q trupzohen n kt produkt)
pa prfshir n llogaritje t marzhit t fitimit.
Transformimi on n nj modifikim t karakteristikave fillestare t nj malli apo
produkti dhe shprehet me krijimin e nj malli t ri.
c) Veprat e artit, objektet e koleksionit dhe antikitetit
Veprat e artit, objektet e koleksionit dhe antikitetit pr t cilat zbatohet ky regjim dhe
karakteristikat specifike prcaktohen te detajuara n aneksin II t Ligjit.
3. Mallra pr t cilat nuk zbatohet regjimi
a. Mbetjet industriale
N kuptim t ktij regjimi nuk konsiderohen mallra t prdorura, mbetjet industriale dhe
materialet e rikuperueshme. Kto mallra ne fakt jan t paprdorshme n gjendjen n t ciln
jan dhe prgjithsisht riprdoren si lnd e par. Furnizimet e mbetjeve industriale (hekuri apo
plastike) pr qllime t TVSH-s tatohen si mallra t reja me shkalln 20%, dhe nuk mund t
tatohen n baze t regjimit t marzhit t fitimit.
b. Metalet e muara apo gurt e muar
Metalet e muara dhe gurt e muar, sipas ligjit prjashtohen nga prkufizimi i mallrave t
prdorura. Ato i nnshtrohen regjimit normal t TVSH-s si do mall tjetr i ri.
Pr qllime t ktij seksioni duhet t dallohen nga njra an, metale t muar dhe gurt e
muar dhe gjithashtu, mallrat e tjera t muara n veanti, mallrat bizhuteri.
Metalet e muara n fjal jan ari, argjendi dhe platin, dhe lidhjet e ktyre metaleve me
njritjetrin ose me metale t tjera n fardolloj proporcioni, n formn e tyre t natyrshme apo
n form lingote, flet, pluhur, pllaka, etj.
4. Zbatimi i Regjimit t marzhit t fitimit nga personi i tatueshm rishits
Personi i tatueshm rishits i mallrave sht nj person i tatueshm i regjistruar pr TVSH-n.
Ai zbaton TVSH sipas regjimit t marzhit t fitimit n transaksionet e shitjes s mallrave t
prdorura, veprave t artit, objekteve t koleksionit ose antikuarve t cilat i jan furnizuar atij
brenda vendit nga :
a) nga nj person qe nuk sht i tatueshm pr TVSH-n. P.sh nj individ i shet makinn e
tij t prdorur nj personi t tatueshm ri-shits.
N kt rast personi i tatueshm ri-shits do t dokumentoj blerjen nga personi i
patatueshm me Fatur nga Blersi pa zbatuar TVSH, n prputhje me ligjin Pr
Procedurat tatimore.
b) Nj person i tatueshm pr TVSH-n i cili nuk zbaton TVSH n faturn e tij t shitjes,
pr arsyet m posht:
1. Furnizimi i mallit t bler sht bler pa TVSH pasi sht bler si furnizim i
prjashtuar nga TVSH n shitje sipas nenit 54 t ligjit.
164

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Ktu bjn pjes furnizimet e mallrave q jan prdorur vetm pr nj veprimtari t


prjashtuar nga TVSH, sipas neneve 51 dhe 53, t ktij ligji, n rastin kur kto mallra
nuk kan qen objekt i s drejts s zbritjes s TVSH-s.
P.sh. nj shoqri q kryen trsisht aktivitet t prjashtuar p.sh. lojrash fati shet nj
makin lojrash fati, t ciln e ka prdorur gjat aktivitetit. N kt rast personi i
tatueshm dokumenton shitjen tek personi i tatueshm ri-shits me fatur tatimore
shitje me TVSH (neni 101 i ligjit), pa zbatuar TVSH.
2. Furnizon nj mall pr t cilin personi i tatueshm nuk ka gzuar t drejtn e zbritjes s
TVSH-n n blerje sipas prcaktimeve t nenit 74 t ligjit.
P.sh. personi i tatueshm shet veturn e prdorur t administratorit t shoqris pr t
ciln nuk ka gzuar t drejtn e zbritjes s TVSH-s n momentin e blerjes.
c) nj person tjetr i tatueshm ri-shits, n qoft se furnizimi i mallrave prej ktij t fundit i
sht nnshtruar TVSH-s, n prputhje me kt skem t marzhit. Pra furnizuesi i mallit ka
zbatuar regjimin e marzhit t fitimit dhe ka dokumentuar transaksionin e shitjes me fatur ku nuk
zbatohet TVSH ne prputhje me nenin 135 t ligjit.
d) nj person i tatueshm, i cili sht subjekt i regjimit pr bizneset e vogla dhe furnizon
mallra kapital n mnyr rastsore.
N kt rast furnizuesi sht nj person i tatueshm i cili prfiton nga prjashtimi pr t
llogaritur TVSH mbi furnizimet e tij sipas prcaktimeve t seksionit 1, t kreut XI t ligjit, dhe
furnizimi q kryhet ka t bj me mall kapital t prfshir n aktivet afatgjata.
Personi i tatueshm rishits mund t zgjedh t zbatoj regjimin e marzhit nse shet brenda
vendit mallra t prdorura, t importuara nga ana e tij pr llogari t vet apo pr llogari t t
tretve.
N kt rast nuk mund t zbres TVSH-n e zbatuar mbi vlern e tatueshme n import nga
autoriteti doganor sipas nenit 44 t ligjit, pr mallrat e prdorura, veprat e artit, objekte t
koleksionit apo antikuare t importuara me qllim pr tu rishitur nga ana e tij.
5. E drejta e zgjedhjes pr objektet e artit
Bazuar n nenin 133 t ligjit nj person i tatueshm ri-shits i objekteve t artit, artikujve t
koleksionit dhe antikuarve, ka t drejt t zgjedh mbi aplikimin e regjimit t marzhit
veanrisht pr furnizimet e mallrave t mposhtme:
a) t objekteve t artit, artikujve t koleksionit dhe antikuarve, t cilat personi i tatueshm i ka
importuar vet;
b) t objekteve t artit, t cilat i jan furnizuar personit t tatueshm t tatueshm nga vet autori apo
nga ata q zotrojn t drejtat mbi to.
N rast t zbatimit t ktij regjimi pr kto kategori objektesh, personi i tatueshm detyrohet
t zbatoj regjimin me zgjedhje pr nj periudhe t paktn 3 vite ushtrimore dhe vlera e
tatueshme pr transaksionet e kryera do t jet n prputhje me nenin 131 t ligjit.
Pr furnizimet e objekteve t artit, artikujve t koleksionit dhe antikuareve t importuara nga
vet personi i tatueshm rishits, mimi i blerjes q merret parasysh pr llogaritjen e marzhit
sht i barabart me vlern e tatueshme t importit, e prcaktuar n prputhje me nenin 44, t
ktij ligji, shtuar me TVSH-n e paguar ose pr tu paguar pr importin.

165

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

6. Vlera e tatueshme sipas regjimit t marzhit


Ne zbatim t ktij regjimi vlera e tatimit pr tu paguar TVSH mbi marzhin sipas regjimit
t marzhit t fitimit llogaritet sipas formuls m posht:
TVSH mbi marzhin = [(SH- B) / (100%+20%)] x 20%
Pr qllime t zbatimit t TVSH-s sipas ktij regjimi ligji prcakton se vlera e tatueshme e
transaksionit t shitjes nn kt regjim, pr t ciln personi i tatueshm zbaton TVSH sht
vetm pr marzhin q ai ka realizuar zvogluar me vlern e TVSH-s q lidhet me vet marzhin.
Marzhi i realizuar nga personi i tatueshm sht i barabart me diferencn ndrmjet
mimit t shitjes s krkuar nga personi i tatueshm rishits dhe mimit t blerjes.
mim shitjeje-SH sht vlera totale q personi i tatueshm rishits prfiton apo do t
prfitoj nga blersi pr shitjen e mallrave te prdorura, veprave t artit, objekteve t koleksionit
dhe antikuaret, prfshir tatimet, taksat, shpenzime doganore, shpenzime dytsore si komisione,
shpenzime transporti, ambalazhimi, sigurim,i etj., duke prjashtuar shumat e rimbursuara sipas
shkronjs c, t piks 1, t nenit 40, t ktij ligji.
mimi i shitjes prbn vlera totale t faturs s lshuar nga personi i tatueshm ri-shits si
prcaktohet n nenin 135 t ligjit.
mim blerje- B sht vlera totale e paguar ose pr tu paguar furnizuesit t mallit.
Shkalla tatimore-20% e zbatuar nga personi i tatueshm rishits nn kt regjim sht shkalla
standarde e TVSH-s.
Shembull
Personi i tatueshm rishits blen nj autovetur nga nj individ me mim blerje pr vlern
300.000 lek. Personi e rishet me mim shitjeje pr vlern 480.000 lek. Kshtu ai lshon nj
fatur pr vlern totale 480.000 leke pa llogaritur TVSH n fatur.
Marzhi i fitimit = mimi shitjeje- mim blerje= 480.000 lek -300.000 lek= 180.000 lek.
Vlera e tatueshme = Marzhi i fitimit *SHT/(1+SHT)= 180.000 lek /1.2
Sa m sipr vlera e tatimit pr tu paguar TVSH mbi marzhinsipas regjimit t marzhit t fitimit
llogaritet sipas formuls m posht:
T = [(480.000- 300.000) / 1.2 ] x 20%=[180.000/1.2]*20%=180.000/6= 30.000 lek
Tatimi pr tu paguar nga personi i tatueshm ri-shits sht 30.000 lek. Tatimi deklarohet dhe
paguhet n deklaratn e TVSH-s n kutin prkatse vlera e tatueshme dhe TVSH mbi marzhin.
7. Marzhi individual pr do mall
166

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Llogaritja e TVSH-s sipas nenit 5 t ktij udhzimi bhet rast pas rasti pr do mall. Kjo
mnyr llogaritje zbatohet nga personi i tatueshm ri-shits pr do mall t prdorur, vepr arti,
objekt koleksioni apo antikiteti nse mimi i shitjes s mallit sht (= ose > 50.000 lek).
Personit t tatueshm ri-shits i lind detyrimi pr t llogaritur TVSH, dhe ajo bhet e
krkueshme n momentin kur furnizimi sht kryer, dhe lshohet fatura e shitjes n prputhje me
ligjin. Ky sht edhe momenti n t cilin marzhi realizohet dhe t gjith elementt prcaktues t
marzhit jan t matshme me siguri.
TVSH e pagueshme mbi marzhin e fitimit n kt rast llogaritet sipas nenit 6 t ktij
udhzimi dhe deklarohet n kutin prkatse t deklarats s TVSH-s s deklaruar pr
periudhn tatimore kur sht lshuar fatura e shitjes nga ana e personit t tatueshm ri-shits.
8. Faturimi dhe regjistrimet kontabl sipas marzhit individual
Personat e tatueshm ri-shits, i cili zbatojn regjimin e marzhit sipas ktij neni, nuk duhet t
llogaritin apo t pasqyrojn t ndar vlern e TVSH-s n faturn e lshuar. N do fatur t
lshuar q i nnshtrohet regjimit t marzhit, personi i tatueshm rishits duhet t shnoj: Shitje
q i nnshtrohet regjimit t marzhit t fitimit.
Personat e tatueshm, t cilt kryejn transaksione q lidhen me mallrat e prdorura, veprat e
artit, objektet e koleksionit apo t antikuareve duhet t mbajn n mnyr t ndar llogarit pr
transaksione t kryera me kto mallra, sipas regjimeve t ndryshme q zbatojn.
9. Marzhi total
Kategorit e personave t tatueshm ri-shits q zbatojn kt regjim, jan ata t cilt shesin
nn kt regjim mallra me vler t vogl n sasi t mdha, t s njjts natyr t cilat n regjimin
normal t TVSH-s jan t tatueshme me t njjten shkall tatimore. Kta persona mund t
prllogarisin marzhin mbi baza mujore.
N kt rast si prcaktohet n nenin 132 t ligjit, vlera e tatueshme pr furnizimet e
mallrave, pr t cilat zbatohet e njjta tarif TVSH-je, prbhet prej marzhit total t realizuar pr
periudhn tatimore (muajin) pr t ciln personi i tatueshm ri-shits detyrohet t paraqes
deklarat sipas nenit 106, t ligjit zvogluar me TVSH-n, q lidhet me vet marzhin total.
Marzhi sipas ktij neni llogaritet si total dhe sht diferenca ndrmjet vlers totale t
furnizimeve me vlern totale t blerjeve t mallrave q i nnshtrohen ktij regjimi, t kryera gjat
do periudhe mujore, pr t ciln personi i tatueshm ri-shits detyrohet t deklaroj
10. Regjistrimet kontabl
Personi i tatueshm ri-shits q zbaton kt regjim duhet t mbaj n mnyr t sakt dhe t
regjistruar m vete inventarin kontabl t mallrave pr t cilat zbaton marzhin total mujor.
Gjithashtu personat e tatueshm, t cilt kryejn transaksione q lidhen me mallrat e
prdorura, duhet t mbajn n mnyr t ndar llogarit pr transaksione t kryera me kto
mallra, sipas regjimeve t ndryshme q zbatojn.
11. Faturimi
167

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Pavarsisht zbatimit t marzhit total, personi i tatueshm ri-shits sht i detyruar t lshoj
fatur shitje pr do furnizim n momentin e kryerjes s tij n prputhje me ligjin.
Personi e tatueshm rishits, i cili zbaton regjimin e marzhit total n faturn e lshuar pr do
furnizim, nuk duhet t llogaris apo t pasqyroj t ndar vlern e TVSH-s n faturn e lshuar.
N do fatur t lshuar q i nnshtrohet regjimit t marzhit, personi i tatueshm ri-shits duhet
t shnoj: Shitje q i nnshtrohet regjimit t marzhit t fitimit.
12. Rregullimi mujor
Nse gjat nj periudhe mujore vlera totale e blerjeve sht m e madhe se vlera totale e
furnizimeve t kryera, diferenca i shtohet totalit t blerjeve t muajit pasardhs.
Rregullimi vjetor sipas inventarit
Bazuar n inventarin e mbajtur personi i tatueshm ri-shits bn nj rregullim vjetor t
vlers s inventarit si m posht:
a) nse diferenca midis vlers s stokut t dats 31 dhjetor me vlern e stokut t dats 1
janar t t njjtit vit sht negative, ajo i shtohet blerjeve t kryera n periudhn e par t vitit
pasardhs;
b) nse diferenca midis vlers s stokut t dats 31 dhjetor me vlern e stokut t dats 1
janar t t njjtit vit sht pozitive, ajo i zbritet blerjeve t kryera n periudhn e par t
vitit pasardhs.
Deklarimi
TVSH e pagueshme sipas skems s Marzhit total t llogaritur mbi baza mujore deklarohet n
kutit me kt emrtim t deklarats s TVSH-s s deklaruar pr periudhn tatimore kur sht
llogaritur marzhi nga ana e personit t tatueshm ri-shits.
Shembull:
Nj person i tatueshm i regjistruar pr TVSH-n me dat 01.09.2014. Veprimtaria e tij sht
tregti goma t prdorura automjetesh, dhe do t zbatoj regjimin e marzhit total. Inventari i tij
me 31.12.2014 n vler sht 100.000 lek.

Shtator
Tetor

Mbartje
diference
inventari
-

Vlere Blerje Vlere shitje Marzhi


Marzh
mallra totale mallra totale pozitiv
negativ
100,000
200,000
100,000

TVSH e
pagueshme
16,667

200,000

150,000

(50,000)

Nentor

50,000

100,000

120,000

(30,000)

Dhjetor

30,000

150,000

220,000

40,000

6,667

JANAR (n+1

(100,000)

320,000

500,000

280,000

46,667

168

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

13. E drejta e zbritjes s TVSH-s


Personat e tatueshm ri-shits nuk kan t drejt t zbresin TVSH-n n lidhje me blerjet
brenda vendit, importimin e veprave t artit, objektet e koleksionit ose t antikuareve prsa
furnizimet e tyre tatohen sipas regjimit t marzhit n prputhje me dispozitat e neneve 129 dhe
130, t ktij ligji.
Personi i tatueshm nuk ka t drejt t kreditoj TVSH-n pr mallrat q i jan furnizuar nga
nj person i tatueshm ri-shits n qoft se ky furnizim i sht nnshtruar regjimit t marzhit,
pasi n faturn e lshuar pr kt furnizim nuk shfaqet TVSH.
Personi i tatueshm ri-shits sipas ktij regjimi furnizon shrbime t tatueshm me TVSH
dhe sipas nenit 74 t ligjit gzon t drejtn t kreditoj TVSH e mallrave apo shrbimeve t blera
nga ai me qllimi konsumin dhe prdorimin e tyre pr qllime t realizimit t aktivitetit t tij te
tatueshm me TVSH. Ktu prfshihen blerjet pr shpenzime t prgjithshme administrative dhe
t funksionimit t tij si person i tatueshm pr TVSH-n dhe n asnj rast nuk prfshihen
furnizimet e blera dhe t mbajtura nga ai me qllim pr tu shitur nn regjimin e marzhit.
14. E drejta pr t zbatuar regjimin normal t TVSH-s
Nse personi i tatueshm ri-shits zbaton regjimin e marzhit, ather pr t ushtruar t drejtn
pr t zbatuar regjimin normal t TVSH-s duhet t respektohet afati i parashikuar n pikn 4 t
nenit 133 t ligjit.
Nse personi i tatueshm ri-shits ka bler n rrethana t caktuara mallra t cilat jan objekt i
ktij regjimi, pr t cilat sht zbatuar TVSH sipas regjimit normal, ather ai ka t drejtn ti
rishes ato n regjimin normal t TVSH-s.
Zbritja e TVSH-s n blerje t ktyre mallrave, nuk lind q n momentin e tyre t blerjes por
kushtzohet me momentin e realizimit t transaksionit t shitjes s mallit pra, me momentin e
lindjes dhe krkueshmris s TVSH-s n regjimin normal.
Pr t ushtruar t drejtn e zbritjes duhet t zotroj nj fatur tatimore me TVSH pr mallin
n prputhje me ligjin. N do rast periudha nga momenti i blerjes s mallit deri n shitjen e tij
nuk mund t tejkaloj periudhn 12 muaj kalendarike.
Neni 79 Rregulla t zbatimit t regjimit t shitjeve me ankand
1. Koncepti i marzhit t realizuar nga organizatori i shitjeve n ankand
Regjimi i TVSH-s s marzhit t realizuar n shitjen me ankand zbatohet nga Organizatori i
shitjeve n ankand i cili n kuadr t veprimtaris s tij ekonomike, n emr t tij por pr llogari
t Porositsit t shitjes n ankand nxjerr mallin e porositsit n ankand pr tia shitur ofertuesit
m t mir.
Organizator i shitjeve n ankand sht nj person i tatueshm i regjistruar pr TVSH-n.
Porositsi i shitjes n ankand sht cilido person, malli i t cilit i jepet pr tu shitur
169

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

organizatorit t shitjes n ankand mbi bazn e nj kontrate, sipas s cils ai prfiton komision pr
shitjen.
2. Mallrat pr t cilat organizatori i ankandit zbaton regjimin e marzhit
a. Pr qllime t ktij neni termi mallra t prdorura jan ato si prcaktohen n nenin 129 t
ligjit. Organizatori i ankandit nuk zbaton regjimin e marzhit t realizuar pr mallra t
ndryshme nga sa prcaktohet n nenin 129.
b. Veprat e artit, objektet e koleksionit dhe antikitetit pr t cilat zbatohet ky regjim dhe
karakteristikat specifike prcaktohen t detajuara n aneksin II t ligjit.
c. Organizatori i ankandit nuk zbaton regjimin e marzhit t realizuar pr veprat e artit,
objektet e koleksionit dhe antikitetit t ndryshme nga sa prcaktohen n nenin 129.
3. Personi porosits i shitjes n ankand
Organizatori i shitjes i mallrave sht nj person i tatueshm i regjistruar pr TVSH-n sipas
ligjit.
Ai zbaton TVSH sipas regjimit t realizuar n shitjen me ankand pr transaksionet e shitjes
s mallrave t prdorura, veprave t artit, objekteve t koleksionit ose antikuarve t cilat i kryen
n emr t tij por pr llogari t Porositsit t shitjes n ankand i cili sht njri nga personat e
mposhtm:
a. Nga nj person qe nuk sht i tatueshm pr TVSH-n.
Shembull: Nj OJF jo person i tatueshme sipas nenit 3 t ligjit , e cila n rolin e porositsit
ngarkon organizatorin q t shes n ankand , automjetin e prdorur q bn pjes n pasurin e
saj, i shfrytzuar pr qllime t aktivitetit t saj joekonomik jofitimprurs.
N kt rast organizatori shitjes n ankand do te dokumentoj blerjen nga personi i pa-tatueshm
me Fatur nga Blersi pa zbatuar TVSH, n prputhje me ligjin pr procedurat tatimore.
b. Nj person i tatueshm pr TVSH-n i cili nuk zbaton TVSH n faturn e tij t shitjes,
pr arsyet me posht:
1. Furnizimi i mallit q po kryen prjashtohet nga TVSH n shitje sipas nenit 54 t ligjit.
Ktu bjn pjes furnizimet e mallrave q jan prdorur vetm pr nj veprimtari t
prjashtuar nga TVSH, sipas neneve 51 dhe 53, t ktij ligji, n rastin kur kto mallra nuk kan
qen objekt i s drejts s zbritjes s TVSH-s.
Shembull: Nj shoqri q kryen trsisht aktivitet t prjashtuar p.sh. lojrash fati , n
rolin e porositsit ngarkon organizatorin e ankandit t shes aparatet e lojrave t fatit t
shfrytzuara nga ajo loj fati t ciln jan t prdorura.
N kt rast personi i tatueshm porosits dokumenton shitjen tek organizatori me
format me fatur tatimore shitje me TVSH sipas nenit 101 t ligjit, pa zbatuar TVSH, prsa ligji
e prjashton kt transaksion nga TVSH.

170

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

i. Porositsi i shitjes n ankand ngarkon organizatorin q t shes nj automjet pr t cilin


personi i tatueshm nuk ka gzuar t drejtn e zbritjes s TVSH-n n blerje sipas prcaktimeve
t nenit 74 t ligjit.
Shembull: Porositsi shet veturn e prdorur t administratorit t shoqris pr t ciln nuk
ka gzuar t drejtn e zbritjes s TVSH-s n momentin e blerjes, pr sa ligji nuk e lejon.
c. Nj person i tatueshm, i cili sht subjekt i regjimit pr bizneset e vogla dhe furnizon
mallra kapital n mnyr rastsore.
N kt rast furnizuesi sht nj person i tatueshm i cili prfiton nga prjashtimi pr t
llogaritur TVSH mbi furnizimet e tij sipas prcaktimeve t seksionit 1, t kreut XI, t ktij ligji,
dhe furnizimi q kryhet ka t bj me mall kapital t prfshir n aktivet afatgjata.
d. Nj person tjetr i tatueshm ri-shits, n qoft se furnizimi i mallrave prej ktij t fundit
i sht nnshtruar TVSH-s, n prputhje me kt skem t marzhit. Pra furnizuesi i mallit ka
zbatuar regjimin e marzhit t fitimit dhe ka dokumentuar transaksionin e shitjes me fatur n t
ciln nuk zbatohet TVSH sipas nenit 135 t ligjit.
4. Momenti i furnizimit
Furnizimi i mallrave organizatorit t shitjes me ankand publik konsiderohet si i kryer n
momentin kur realizohet shitja me ankand publik e ktyre mallrave, q prkon me momentin kur
lshohet fatura e shitjes ne ankand pr ofertuesin m t mir.
N kt moment organizatori i tatueshm llogarit me siguri marzhin e realizuar nga shitja n
ankand, i cili llogaritet rast pas rasti pr do shitje t realizuar. Dhe n do rast vlera e tatueshme
prllogaritet sipas prcaktimeve t nenit 141 te ligjit
5. Vlera e tatueshme
N zbatim t ktij regjimi vlera e tatimit pr tu paguar TVSH mbi marzhin sipas regjimit
t marzhit te realizuar nga shitja n ankand llogaritet sipas formuls m posht:
Tatimi = [VTB-(CShA-Komisioni )]x 20%
Marzhi i realizuar n shitjen me ankand nga organizatori q prfaqson nn kt regjim
vlern e tatueshme, llogaritet si diferenc e elementeve m posht: a) Vlers totale t
faturuar blersit (VTB); me
b) (VNP) vlern neto t porositsit sht vlera neto q organizatori i shitjes me ankand i ka
paguar apo do ti paguaj porositsit, e cila prbhet nga diferenca midis mimit t shitjes n
ankand (SHA) t mallit i cili pretendohet nga porositsi dhe vlers s komisionit, q
organizatori i shitjes n ankand ka marr ose do t marr prej porositsit, mbi bazn e kontrats
komisionere pr shitjen;Vlern neto q konsiston n mimin t shitjes s mallit t paracaktuar
nga porositsi n kontrat minus komisionin q i paracakton porositsi organizatorit.
Pra VNP= CshA-Komisioni
Vlera e tatueshme = VTB- VNP
TVSH=Vler e tatueshme x 20%

171

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

Shkalla tatimore e zbatuar nga personi i tatueshm ri-shits nn kt regjim mbi marzhin e
realizuar nga shitja n ankand sht gjithmon shkalla standarde e TVSH-s pra 20% e TVSHs.
6. Detyrime t faturimit ndaj blersit
Organizatori i shitjes me ankand ne momentin e realizimit t shitjes me ankand duhet ti
lshoj blersit nj fatur, n t ciln dallohen vemas elementet e mposhtme:
a) mimi i shitjes me ankand t mallit q sht dhe mimi i cili sht ofruar nga vet blersi
pr t bler artikullin e shfaqur n ankand.
b) tatimet dhe taksat, taksat doganore, tarifat dhe t tjera t ngjashme. kto jan detyrime t
veanta t cilat mund t aplikohen rast pas rasti n lidhje me shitjen n ankand nse ka. N kto
detyrime nuk bn pjes TVSH q duhet t llogaris organizatori mbi marzhin e realizuar nga
shitja n ankand e mallit.
c) shpenzime dytsore, si:komisione, shpenzime transporti, ambalazhimi, sigurimi etj., q
organizatori ia ngarkon blersit t malli- shpenzime shtes q duhet t bhen mbi artikullin e
shitur n ankand t cilat prballohen nga blersi pr sa jan t nevojshme pr ta drguar
artikullin tek blersi.
N faturn e lshuar nga organizatori i shitjes me ankand pr blersin nuk duhet t llogaritet
apo t pasqyrohet e ndar vlera e TVSH-s.
N do fatur t lshuar q i nnshtrohet shitjes me ankand organizatori i shitjes n ankand
duhet t shnoj: Shitje q i nnshtrohet regjimit t shitjes me ankand si prcaktohet n nenin
142 t ligjit.
Nse fatura nuk i lshohet blersit n prputhje me sa m sipr ajo do t konsiderohet e
parregullt.
7. Detyrime t organizatorit ndaj porositsit t ankandit
Organizatori i shitjes n ankand, t cilit i sht dorzuar malli, mbi bazn e nj kontrate
komisioni pr shitjen me ankand, duhet ti paraqes porositsit nj pasqyr t detajuar ku vlera
neto, sipas nenit 141, shkronja a, t ktij ligji, t detajohet si diferenc midis mimit t shitjes
s mallit n ankand q pretendohet nga porositsi dhe vlers s komisionit pr tu paguar nga
porositsi.
Nse porositsi nuk sht person i tatueshm pasqyra e hartuar sipas piks 1, t ktij neni
shoqron faturn e lshuar nga organizatori i shitjes n ankand pr t dokumentuar vlern n
blerje t mallit
Ndrsa n rastet kur porositsi vepron si personi i tatueshm ather do t lshoj faturn e
mallit t dorzuar sipas mimit t shitjes t prcaktuar n kontratn e dorzimit t mallit tek
porositsi, n momentin e kryerjes s furnizimit n prputhje me nenin 140, t ligjit.
Nse organizatori i shitjes ne ankand mbi bazn e nj kontrate komisionere ngarkohet t
shes nj mall n ankand ku porositsi sht person i tatueshm, apo malli i dorzuar nuk
prfshihet n prcaktimet e nenit 2, si furnizimet nga porositsi te organizatori dhe ri-shitja nga
organizatori tek ofertuesi m i mir, trajtohen si furnizime kundrejt pagess sipas regjimit normal
t ligjit duke zbatuar TVSH.

172

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

8. Mbajtja e llogarive kontabl


Organizatori i shitjes duhet t mbaj llogari kontabl t detajuara pr transaksionet e kryera
n kuadr t shitjes n ankand.
Organizatori i shitjes n ankand duhet t mbaj regjistra t veant ku t regjistrohen t gjitha
detajet e nevojshme dhe t gjitha veprimet e kryera n emr t tij, por pr llogari t secilit prej
porositsve, si dhe pasqyrat e hartuar n prputhje me nenin 143 t ligjit.
Duhet t disponoj n do moment kontratat me t cilat ka marr n dorzim mallin nga
porositsi ku prcaktohet mimi minimal i shitjes n ankand i cili pretendohet nga porositsi si
dhe komisioni i prcaktuar n vler.
Shembull: Individi A porositsi i shitjes n ankand i dorzon organizatorit t ankandit nj
piktur t krijuar nga vet ai. mimi i shitjes i prcaktuar nga individi sht 10.000 lek dhe
komisioni i organizatorit sht 1.000 lek ( 10% e mimit t porositsit).
Ankandi zhvillohet n Tiran.
mimi i shitjes n ankand i ofruar nga ofertuesi m i mir sht 15.000 lek
Shpenzime transporti t pikturs n Durrs ku edhe banon blersi-ofertues jan 1.500 lek,
t cilat i ngarkohen blersit. Sa sht TVSH e llogaritur.
VNP= CshA Komisioni = 10.000 -1000=9.000 lek
VTB= 15.000+1.500= 16.500 lek
Vler TVSH= [VTB-(CShA-Komisioni )]x 20%=(16.500-9.000)x20%=1.500 lek
Organizatori rezulton me TVSH pr tu paguar pr vlern 1.500 lek TVSH, vler e cila
deklarohet n rubrikat prkatse t librave t shitjes dhe n deklaratn e periudhs tatimore n t
ciln sht realizuar shitja n ankand.
Organizatori n zbatim t nenit 143 t ligjit do t hartoj pasqyrn dhe lshon fatur nga blersi
ku detajohen t njjtat zra t pasqyrs.
Organizatori lshon fatura tatimore shitje pr blersin ofertues m t mir ku detajohen
elementet q prbjn VTB 16.500 lek, pa shfaqur n t TVSH-n.
Neni 81 Zbatimi i Udhzimit
Ngarkohen me zbatimin e ktij udhzimi Autoriteti Tatimor dhe Autoriteti Doganor.
Neni 82 Shfuqizime
Me hyrjen n fuqi t ktij Udhzimi, Udhzimi i Ministrit t Financave nr. 17, dat 13.05.2008
Pr TVSH-n, shfuqizohet.
Neni 83 Hyrja n fuqi
Ky Udhzim botohet n Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga 1 janari 2015.
173

Udhzimi nr. 6, dat 30.01.2015, Pr TVSH-n

SHKLQIM CANI
MINISTR I FINANCAVE

174