Vous êtes sur la page 1sur 25

LEARNING AREA - FILIPINO

MAKRONG KASANAYAN
(STRAND)

PAGBASA

SUB-STRAND

KAMALAYAN/KONSEPTO NG NAKALIMBAG

Pamantayang Pangnilalaman
(Content Standard)
Naunawaan na naghahatid ng impormasyon ang mga nakalimbag o
nakasulat na teksto
KINDERGARTEN

BAITANG 1

BAITANG 2

Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard)
Nasusuri ang mga bahagi ng nakasulat o nakalimbag na salita o
teksto bilang paghahanda sa pormal na pagbasa (Kahandaan sa Pagbasa)

BAITANG 3

A. Natutukoy ang
mga bahagi ng
aklat

A. Natutukoy ang
mga bahagi ng
aklat

A. Natutukoy ang
mga bahagi ng
aklat

1. Pabalat
(harapan,
likuran)
2. Pahina ng
Pamagat
3. Talaan ng
Nilalaman
4. Teksto o
Katawan ng
Aklat

1. Pabalat
(harapan,
likuran)
2. Pahina ng
Pamagat
3. Talaan ng
Nilalaman
4. Teksto o
Katawan ng
Aklat

1. Pabalat
(harapan,
likuran)
2. Pahina ng
Pamagat
3. Talaan ng
Nilalaman
4. Teksto o
Katawan ng
Aklat

1. Pabalat
(harapan,
likuran)
2. Pahina ng
Pamagat
3. Talaan ng
Nilalaman
4. Teksto o
Katawan ng
Aklat

B. Nakababasa
nang may
wastong
galaw/hagod ng
mata

B. Nakababasa
nang may
wastong
galaw/hagod ng
mata

B. Nakababasa
nang may
wastong
galaw/hagod ng
mata

B. Naisasagawa
ang wastong
galaw/ hagod ng
mata
1. Kaliwa
pakanan
2. Itaaspababa
3. Pabalik na
galaw

1. Kaliwa
pakanan
2. Itaas
pababa
3. Pabalik na

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

1. Kaliwa
pakanan
2. Itaas
pababa
3. Pabalik na
galaw

BAITANG 4

BAITANG 5

BAITANG 6

A. Nagagamit nang
wasto ang mga
bahagi ng aklat

1. Kaliwa
pakanan
2. Itaas
pababa
3. Pabalik na
66

LEARNING AREA - FILIPINO


KananPakaliwa
C. Nakikilala na
binubuo ang
nakalimbag ng:
1. Mga letra
2. Mga salita
3. Mga
pangungusap

D. Nakikilala ang
malaki at maliit
na letra at mga
bantas sa
pangungusap
1. Tuldok (.)
2. Tandang
pananong
(?)
3. Tandang
pandamdam
(!)

galaw
Kananpakaliwa
C. Nakikilala na
binubuo ang
nakalimbag ng:
1. Mga letra
2. Mga salita
3. Mga
pangungusap

D. Nasusuri na
may pagitan
ang mga salita
sa
pangungusap
E. Nakikilala ang
malaki at maliit
na letra sa salita
at pangungusap
F. Natutukoy ang
mga bantas sa
mga
pangungusap o
usapan
1.
2.
3.
4.

Tuldok (.)
Kuwit (,)
Panipi ( )
Tandang
Pananong
(?)
5. Tandang
K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

Kananpakaliwa
C. Nakikilala na
binubuo ang
nakalimbag ng:
1. Mga letra
2. Mga salita
3. Mga
pangungusap

D. Nasusuri na
may pagitan
ang mga salita
sa
pangungusap
E. Nakikilala ang
malaki at maliit
na letra sa salita
at pangungusap
F. Natutukoy ang
mga bantas sa
mga
pangungusap o
usapan
1.
2.
3.
4.

Tuldok
Kuwit
Panipi
Tandang
Pananong
5. Tandang
Padamdam
6. Kudlit ()

galaw
Kananpakaliwa
C. Nasusuri na
may pagitan
ang mga salita
sa
pangungusap
D. Nakikilala ang
malaki at maliit
na letra sa salita
at pangungusap
E.

Natutukoy ang
mga bantas sa
mga
pangungusap o
usapan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tuldok
Kuwit
Panipi
Tandang
Pananong
Tandang
Padamdam
Kudlit ()
Tuldok kuwit
(;)
Tutuldok (:)

67

LEARNING AREA - FILIPINO


Padamdam
(!)
6. Kudlit ()
7. Tuldok kuwit
(;)
8. Tutuldok (:)

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

7. Tuldok kuwit
(;)
8. Tutuldok (:)

68

LEARNING AREA - FILIPINO


MAKRONG KASANAYAN
(STRAND)

PAGBASA

SUB-STRAND

KAMALAYAN/KONSEPTO NG NAKALIMBAG

Pamantayang Pangnilalaman
(Content Standard)
Naunawaan na naghahatid ng impormasyon ang mga nakalimbag o
nakasulat na teksto
KINDERGARTEN

BAITANG 1

BAITANG 2

Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard)
Nasusuri ang mga bahagi ng nakasulat o nakalimbag na salita o
teksto

BAITANG 3

BAITANG 4

BAITANG 5

A. Nagagamit ang
mga bahagi ng
aklat sa
pagkuha ng
impormasyon

A. Nagagamit ang
mga bahagi ng
aklat sa
pagkuha ng
impormasyon

A. Nagagamit ang
mga bahagi ng
aklat sa
pagkuha ng
impormasyon

1. Pabalat
(harapan,
likuran)
2. Pahina ng
Pamagat
3. Talaan ng
Nilalaman
4. Teksto o
Katawan ng
Aklat
5. Glosaryo
6. Indeks

1. Pabalat
(harapan,
likuran)
2. Pahina ng
Pamagat
3. Talaan ng
Nilalaman
4. Teksto o
Katawan ng
Aklat
5. Glosaryo
6. Indeks

1. Pabalat
(harapan,
likuran)
2. Pahina ng
Pamagat
3. Talaan ng
Nilalaman
4. Teksto o
Katawan ng
Aklat
5. Glosaryo
6. Indeks

B. Nakikilala ang
gamit sa
pangungusap at
teksto ng:

B. Nakikilala ang
gamit sa
pangungusap at
teksto ng:

B. Nakikilala ang
gamit sa
pangungusap at
teksto ng:

1. malaki at
maliit na
letramga
K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

BAITANG 6

1. malaki at
maliit na
letra
2. mga bantas

1. malaki at
maliit na
letra
2. mga bantas
69

LEARNING AREA - FILIPINO


bantas
a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

tuldok (.)
tandang
pananong
(?)
tandang
pandamda
m (!)
kuwit (,)
panipi ( )
tuldok
kuwit (;)
tutuldok (:)
gitling (-)
panaklong
[( )]
kudlit ( )

C. Nauunawaan
ang mga payak
sa
pangungusap
na bumubuo sa
talata

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

tuldok (.)
tandang
pananong
(?)
tandang
pandamda
m (!)
kuwit (,)
panipi ( )
tuldok
kuwit (;)
tutuldok (:)
gitling (-)
panaklong
[( )]

a.
b.

kudlit ( )

j.

C. Nauunawaan
ang mga
talatang
naglalarawan na
may ibat ibang
ayos ng
pangungusap

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

tuldok (.)
tandang
pananong
(?)
tandang
pandamda
m (!)
kuwit (,)
panipi ( )
tuldok
kuwit (;)
tutuldok (:)
gitling (-)
panaklong
[( )]
kudlit ( )

C. Nauunawaan
ang mga talata
na may
tambalan at
hugnayang
pangungusap

70

LEARNING AREA - FILIPINO


MAKRONG KASANAYAN
(STRAND)

PAGBASA
PAGKILALA SA MGA SALITA / KAMALAYAN SA MGA TUNOG

SUB-STRAND

Pamantayang Pangnilalaman
(Content Standard)
Nauunawaan na ang mga nakalimbag na salita ay binubuo ng mga
letra na may kanya-kanyang tunog na pinagsama-sama upang makabuo ng
mga salitang may kahulugan
KINDERGARTEN

BAITANG 1

BAITANG 2

Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard)
Nasusuri ang patern o ayos ng mga tunog sa salita para sa
kahulugan at ganap na kawastuan

BAITANG 3

A. Natutukoy ang
mga tunog sa
salita

A. Natutukoy ang
mga tunog sa
salita

A. Natutukoy ang
mga tunog sa
salita

A. Natutukoy ang
mga tunog sa
salita

1. Unahan
2. Gitna
3. Hulihan

1. Unahan
2. Gitna
3. Hulihan

1. Unahan
2. Gitna
3. Hulihan

1. Unahan
2. Gitna
3. Hulihan

B. Natutukoy ang
mga salitang
magkatugma

B. Natutukoy ang
mga salitang
magkatugma

B. Natutukoy ang
mga salitang
magkatugma

C. Nakikita ang
pagkakaiba-iba
ng mga tunog
sa

C. Nakikita ang
pagkakaiba-iba
ng mga tunog
sa

B. Nakikita ang
pagkakaiba-iba
ng mga tunog
sa

1. Pagsasamasama
2. Hal. a/s/o
3. Paghihiwalay
4. Hal. ba-ta
5. Pagpapalit
6. Hal. basatasa

1. Pagsasamasama
2. Hal. a/s/o
3. Paghihiwalay
4. Hal. ba-ta
5. Pagpapalit
6. Hal. basatasa

1. Pagsasamasama
2. Hal. a/s/o
3. Paghihiwalay
4. Hal. ba-ta
5. Pagpapalit
6. Hal. basatasa

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

BAITANG 4

BAITANG 5

BAITANG 6

Nababasa ang mga


salitang may:

Nababasa ang mga


salitang may:

Nababasa ang mga


salitang may:

1. kambalkatinig o
klaster
2. diptonggo
3. salitangugat at
panlapi

1. kambalkatinig o
klaster
2. diptonggo
3. salitangugat at
panlapi

1. kambalkatinig o
klaster
2. diptonggo
3. salitang-ugat
at panlapi

71

LEARNING AREA - FILIPINO


7. Pagdaragdag
8. aso -baso
9. Pagtatanggal
10. Hal. misa-isa

7.
8.
9.
10.

Pagdaragdag
aso -baso
Pagtatanggal
Hal. misa-isa

7.
8.
9.
10.

Pagdaragdag
aso -baso
Pagtatanggal
Hal. misa-isa

MAKRONG KASANAYAN
(STRAND)

PAGBASA
PAGKILALA SA MGA SALITA / KAMALAYAN SA MGA TUNOG

SUB-STRAND

Pamantayang Pangnilalaman
(Content Standard)
Nauunawaan na ang mga nakalimbag na salita ay binubuo ng mga
letra na may kanya-kanyang tunog na pinagsama-sama upang makabuo ng
mga salitang may kahulugan

Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard)
Nagagamit ang ugnayan ng letra/tunog sa pagkilala ng mga salita

KINDERGARTEN

BAITANG 1

BAITANG 2

BAITANG 3

A. Napagpaparespares ang mga


letra at tunog ng
mga ito

A. Napagpaparespares ang mga


letra at tunog ng
mga ito

A. Napagpaparespares ang mga


letra at tunog ng
mga ito

A. Napagpaparespares ang mga


letra at tunog ng
mga ito

1. Patinig- a,
e,i,o,u
2. Katinigb,k,d,g,h,l
3. Kambal
Katinig/
4. Klaster
kla, tsu, plo
5. Diptonggo
aw,uw,uy,oy

1. Patinig- a,
e,i,o,u
2. Katinigb,k,d,g,h,l
3. Kambal
Katinig/
4. Klaster
kla, tsu, plo
5. Diptonggo
aw,uw,uy,oy

1. Patinig- a,
e,i,o,u
2. Katinigb,k,d,g,h,l
3. Kambal
Katinig/
4. Klaster
kla, tsu, plo
5. Diptonggo
aw,uw,uy,oy

1. Patinig- a,
e,i,o,u
2. Katinigb,k,d,g,h,l
3. Kambal
Katinig/
4. Klaster
kla, tsu, plo
5. Diptonggo
aw,uw,uy,oy

B. Nababasa ang
mga letra ng
alpabeto

B. Nababasa ang
mga letra ng
alpabeto

C. Naiuugnay ang

C. Naiuugnay ang

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

BAITANG 4

BAITANG 5

BAITANG 6

72

LEARNING AREA - FILIPINO


bawat tunog sa
letrang
kumakatawan
dito

bawat tunog sa
letrang
kumakatawan
dito

MAKRONG KASANAYAN
(STRAND)

PAGBASA

SUB-STRAND

PAGKILALA SA MGA SALITA / KAMALAYAN SA MGA TUNOG

Pamantayang Pangnilalaman
(Content Standard)
Nauunawaan na ang mga nakalimbag na salita ay binubuo ng mga
letra na may kanya-kanyang tunog na pinagsama-sama upang makabuo ng
mga salitang may kahulugan

Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard)
Nagagamit ang ibat ibang istratehiya sa pag-unawa ng mga salita

KINDERGARTEN

BAITANG 1

BAITANG 2

BAITANG 3

BAITANG 4

BAITANG 5

BAITANG 6

A. Nakikilala at
nababasa ang
mga salita gamit
ang mga biswal
na hudyat

A. Nakikilala at
nababasa ang
mga salita gamit
ang mga biswal
na hudyat

A. Nakikilala at
nababasa ang
mga salita gamit
ang mga biswal
na hudyat

A. Nakikilala at
nababasa ang
mga salita gamit
ang mga biswal
na hudyat

Nababasa ang mga


salita ayon sa
pagkakabuo nito:

Nababasa ang mga


salita ayon sa
pagkakabuo nito:

Nababasa ang mga


salita ayon sa
pagkakabuo nito:

1. payak
2. inuulit
3. tambalan

1. payak
2. inuulit
3. tambalan

1. payak
2. inuulit
3. tambalan

1. tunay na
bagay
2. larawan
3. hugis/anyo
ng salita

1. tunay na
bagay
2. larawan
3. hugis/anyo
ng salita

B. Nakikilala at
nababasa ang
mga salita sa
unang kita

B. Nakikilala at
nababasa ang
mga salita sa
unang kita

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

1. tunay na
bagay
2. larawan
3. hugis/anyo
ng salita

1. tunay na
bagay
2. larawan
3. hugis/anyo
ng salita

B. Nakikilala at
nababasa ang
mga salita sa
unang kita

B. Nakikilala at
nababasa ang
mga salita sa
unang kita

73

LEARNING AREA - FILIPINO

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

74

LEARNING AREA - FILIPINO


MAKRONG KASANAYAN
(STRAND)

PAGBASA

SUB-STRAND

PAGPAPAHUSAY SA PAGBASA

Pamantayang Pangnilalaman
(Content Standard)
Naipapakita ang pag-unawa sa katangian ng Filipino bilang papantig
na wika(syllabic)

Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard)
Nababasa ang mga teksto na angkop sa lebel na may ganap na
kawastuan, angkop na bilis, tamang tono, at diin

KINDERGARTEN

BAITANG 1

BAITANG 2

BAITANG 3

BAITANG 4

BAITANG 5

BAITANG 6

A. Nababasa ang
mga letra ng
alpabeto na
may wastong
tunog at bigkas

A. Nababasa nang
malakas ang
teksto para sa
Baitang I na
may tinatayang
bilis na 60 salita
bawat minuto

A. Nababasa ang
tekso para sa
Baitang II na
may tinatayang
bilis na 80 salita
bawat minuto

A. Nababasa ang
teksto para sa
Baitang III na
may tinatayang
bilis na 100
salita bawat
minuto

A. Nababasa nang
malakas ang
mga teksto para
sa Baitang IV na
tinatayang may
kawastuan na
95-100%

A. Nababasa nang
malakas ang
mga teksto para
sa Baitang V na
tinatayang may
kawastuan na
95-100%

A. Nababasa nang
malakas ang
mga teksto para
sa Baitang VI na
tinatayang may
kawastuan na
95-100%

B. Nababasa ang
teksto para sa
Baitang I na
tinatayang may
kawastuan na
95-100%

B. Nababasa ang
teksto para sa
Baitang II na
tinatayang may
kawastuan na
95-100%

B.

B. Nababasa ang
teksto para sa
Baitang V na
may wastong
paglilipon ng
salita gamit ang
tamang
intonasyon,
ekspresyon at
hinto na hudyat
ng bantas
(kuwit, tuldok,
patanong)

B. Nababasa ang
teksto para sa
Baitang VI na
may wastong
paglilipon ng
salita gamit ang
tamang
intonasyon,
ekspresyon at
hinto na hudyat
ng bantas
(kuwit, tuldok,
pananong)

C. Nababasa ang
teksto para sa
Baitang I na

C. Nababasa ang
teksto para sa
Baitang II nang

C. Nababasa ang
teksto para sa
Baitang III nang

C. Nababasa nang
mabilis at wasto
ang 300 salita

C. Nababasa nang
mabilis at wasto
ang 300 salita

B. Nagagamit ang
angkop na
intonasyon at
ekspresyon sa
sabayang
pagbasa ng
mga bata at
guro

C. Nababasa ang
20 talasalitaan

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

Nababasa ang
teksto para sa
Baitang III na
tinatayang may
kawastuan na
95-100%

B. Nababasa ang
teksto para sa
Baitang IV na
may wastong
paglilipon ng
salita gamit ang
tamang
intonasyon,
ekspresyon at
hino na hudyat
ng bantas
(kuwit, tuldok,
pananong)
C. Nababasa nang
mabilis at wasto
ang 300 salita

75

LEARNING AREA - FILIPINO


nang may
wastong bigkas

may wastong
paglilipon ng
salita gamit ang
tamang
intonasyon,
ekspresyon at
hinto na hudyat
ng bantas
(kuwit, tuldok,
pananong)
D. Nababasa ang
125 batayang
talasalitaan sa
unang kita para
sa Baitang I

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

may wastong
paglilipon ng
salita gamit ang
intonasyon
ekspresyon at
hinto hudyat ng
bantas (kuwit,
tuldok,
pananong)

D. Nababasa ang
175 batayang
talasalitaan sa
Baitang II

may wastong
paglilipon ng
salita gamit ang
intonasyon
ekspresyon at
hinto hudyat ng
bantas (kuwit,
tuldok,
pananong)

na malimit
gamitin sa
Baitang IV

na malimit
gamitin sa
Baitang V

na malimit
gamitin sa
Baitang VI

D. Nababasa ang
225 batayang
talasalitaan sa
Baitang III

76

LEARNING AREA - FILIPINO


MAKRONG KASANAYAN
(STRAND)

PAGBASA

SUB-STRAND

PAGLINANG AT PAGPAPAYAMAN NG TALASALITAAN AT KONSEPTO

Pamantayang Pangnilalaman
(Content Standard)
Nauunawaan na binubuo ng ibat ibang bahagi ang mga salita at
nagbabago ang kahulugan batay sa gamit o konteksto (Kaalaman sa Salita)
KINDERGARTEN

BAITANG 1

BAITANG 2

Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard)
Nakagagamit ng ibat ibang istratehiya upang matiyak ang kahulugan
ng salita sa sarili nito o ayon sa konteksto

BAITANG 3

A. Nasasabi ang
pangalan ng
mga tunay na
bagay at
larawan
B. Nababasa ang
mga salita sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unang tingin
Label
Anunsyo
Babala
Simbolo
Anyo at
hugis ng
letra

C. Napapangkat
ang mga salita
ayon sa : kulay,
hugis, laki,
gamit

A. Nababasa ang
magkatulad na
salita sa
pangkat

A. Nababasa ang
magkatulad na
salita sa
pangkat

A. Nababasa ang
magkatulad na
salita sa
pangkat

BAITANG 4

BAITANG 5

BAITANG 6

A. Nabibigyang
kahulugan ang
mga salitang
iisa ang baybay
ngunit magkaiba
ang diin

A. Nabibigyang
kahulugan ang
mga salitang
iisa ang baybay
ngunit magkaiba
ang diin

A. Nabibigyang
kahulugan ang
mga salitang
iisa ang baybay
ngunit magkaiba
ang diin

Hal.:
pito-pito
Buhay-buhay

Hal.:
puno-puno
hapon-hapon

B. Nabibigyan ng
kahulugang
literal ang mga
tambalang salita

B. Nabibigyan ng
kahulugang
literal ang mga
tambalang salita

Hal. Silid-aralan

B. Nababasa ang
naiibang salita
sa pangkat

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

B. Nababasa ang
naiibang salita
sa pangkat

B. Nababasa ang
naiibang salita
sa pangkat

Hal. bungang
kahoy

C. Naibibigay ang
kahulugan ng
mga salitang
kaugnay ng
ibang aralin

C. Naibibigay ang
kahulugan ng
mga salitang
kaugnay ng
ibang aralin

Hal. Punla

Hal. punla (agham)

Hal.
pala-pala
tubo-tubo

B. Nabibigyan ng
kahulugang
literal ang mga
tambalang salita
Hal. bahay-kubo

C. Naibibigay ang
kahulugan ng
mga salitang
kaugnay ng
ibang aralin
77

LEARNING AREA - FILIPINO


(agham)

D. Natutukoy ang
mga salitang:
1. Magkasingtu
nog
2. Magkasing
kahulugan
3. Magkasalun
gat

C. Nakababasa ng
bagong salita sa
tulong ng tunay
na bagay,
larawan,
hugis/anyo ng
salita

C. Nakababasa ng
bagong salita sa
tulong ng tunay
na bagay,
larawan,
hugis/anyo ng
salita

C. Nakababasa ng
bagong salita sa
tulong ng tunay
na bagay,
larawan,
hugis/anyo ng
salita

D. Napipili ang
mga salitang:

D. Napipili ang
mga salitang:

D. Napipili ang
mga salitang:

1. Magkakaugn
ay
2. magkasing
kahulugan,
3. magkasalun
gat ang
kahulugan

1. Magkakaug
nay
2. magkasing
kahulugan,
3. magkasalun
gat ang
kahulugan

1. Magkakaug
nay
2. magkasing
kahulugan,
3. magkasalun
gat ang
kahulugan

E. Nababasa ang
mga
salita/parirala sa
pangungusap

E. Nababasa ang
mga
salita/parirala sa
pangungusap

E. Nababasa ang
mga
salita/parirala sa
pangungusap

F. Natutukoy ang
kahulugan ng
salita ayon sa
K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

F. Natutukoy ang
kahulugan ng
salita ayon sa

F.

Hal. punla (agham)

Natutukoy ang
kahulugan ng
78

LEARNING AREA - FILIPINO


gamit sa
pangungusap

gamit sa
pangungusap

G. Natutukoy ang
kahulugan ng
dipamilyar/bagon
g salita batay sa
kayarian

G. Natutukoy ang
kahulugan ng
dipamilyar/bagon
g salita batay sa
kayarian

1. Salitangugat at
panlapi (Hal.
um + alis)

1. Salitangugat at
panlapi (Hal.
ma+ganda)

H. Natutukoy ang
kahulugan ng
mga

H. Natutukoy ang
kahulugan ng
mga

Natutukoy ang
kahulugan ng
pamilyar at dipamilyar na
mga salita batay
sa katangian

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

G. Natutukoy ang
kahulugan ng
dipamilyar/bagon
g salita batay sa
kayarian
1. Salitangugat at
panlapi (Hal.
t um akbo)
H. Natutukoy ang
kahulugan ng
pamilyar na
mga salita
1. Tambalang
salita
2. Salitang
may kluster
3. Hiram
4. Idyoma
5. Matalinghag
ang salita

1. Tambalang
salita
2. Salitang
may kluster
3. Hiram (Hal.
Tsok)

1. Tambalang
salita
2. Salitang
may kluster
(Hal. Tsuper)
3. Hiram (Hal.
Bolpen)

I.

salita ayon sa
gamit sa
pangungusap

I.

Natutukoy ang
kahulugan ng
pamilyar at dipamilyar na
mga salita batay

I.

Natutukoy ang
kahulugan ng
pamilyar at dipamilyar na
mga salita batay
79

LEARNING AREA - FILIPINO


1. Pareho ang
kahulugan
2. Magkasalun
gat na
kahulugan

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

sa katangian

sa katangian

1. Pareho ang
kahulugan
2. Magkasalun
gat na
kahulugan

1. Pareho ang
kahulugan
2. Magkasalun
gat na
kahulugan
3. Magkatulad
ang tunog
ngunit
magkaiba
ang baybay
4. Magkatulad
ang baybay
ngunit
magkaiba
ang
kahulugan
(Hal. buhaybuhay)

80

LEARNING AREA - FILIPINO


MAKRONG KASANAYAN
(STRAND)

PAGBASA

SUB-STRAND

TALASALITAAN
Pamantayang Pangnilalaman
(Content Standard)

KINDERGARTEN

BAITANG 1

BAITANG 2

Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard)
BAITANG 3

BAITANG 4

BAITANG 5

BAITANG 6

A. Naibibigay ang
kahulugan ng
matalinghagang
salita

A. Naibibigay ang
kahulugan ng
matalinghagang
salita

A. Naibibigay ang
kahulugan ng
matalinghagang
salita

Hal.
hanapbuhay
B. Naibibigay ang
kahulugan ng
salita batay sa
kayarian nito

salitangugat
paglalagay
ng panlapi
pag-uulit
tambalan

C. Naibibigay ang
kahulugan ng
salita sa
pamamagitan
ng katuturan o
K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

Hal. anakpawis
B. Naibibigay ang
kahulugan ng
salita batay sa
kayarian nito

salitangugat
paglalagay
ng panlapi
pag-uulit
tambalan

C. Naibibigay ang
kahulugan ng
salita sa
pamamagitan
ng katuturan o

Halhampaslupa
B. Naibibigay ang
kahulugan ng
salita batay sa
kayarian nito

salitang-ugat
paglalagay
ng panlapi
pag-uulit
tambalan

C. Naibibigay ang
kahulugan ng
salita sa
pamamagitan
ng katuturan o
81

LEARNING AREA - FILIPINO


depenisyon nito

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

depenisyon nito

depenisyon nito

D. Naibibigay ang
kahulugan ng
salita ayon sa
gamit sa
pangungusap

D. Naibibigay ang
kahulugan ng
salita ayon sa
gamit sa
pangungusap

D. Naibibigay ang
kahulugan ng
salita ayon sa
gamit sa
pangungusap

E. Naibibigay ang
kasingkahuluga
n ng salita

E. Naibibigay ang
kasingkahuluga
n ng salita

E. Naibibigay ang
kasingkahuluga
n ng salita

F. Naibibigay ang
kasalungat na
kahulugan ng
salita

F. Naibibigay ang
kasalungat na
kahulugan ng
salita

F. Naibibigay ang
kasalungat na
kahulugan ng
salita

G. Naibibigay ang
iba pang salita
na kaugnay ng
salita o
konsepto

G. Naibibigay ang
iba pang salita
na kaugnay ng
salita o
konsepto

G. Naibibigay ang
iba pang salita
na kaugnay ng
salita o
konsepto

H. Natutukoy ang
mga salita na
nagbibigay
pahiwatig sa
kahulugan ng
ibang salita sa
pangungusap

H. Natutukoy ang
mga salita na
nagbibigay
pahiwatig sa
kahulugan ng
ibang salita sa
pangungusap

H. Natutukoy ang
mga salita na
nagbibigay
pahiwatig sa
kahulugan ng
ibang salita sa
pangungusap

I.

I.

I.

Nakapagpapang
kat-pangkat ng
mga salita ayon
sa gamit o

Nakapagpapang
kat-pangkat ng
mga salita ayon
sa gamit o

Nakapagpapang
kat-pangkat ng
mga salita ayon
sa gamit o
82

LEARNING AREA - FILIPINO


kahulugan

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

kahulugan

kahulugan

J. Nakapagsusuno
d-sunod ng mga
salita ayon sa
alpabeto
hanggang sa 34 na letra

J. Nakapagsusuno
d-sunod ng mga
salita ayon sa
alpabeto
hanggang sa 34 na letra

J. Nakapagsusuno
d-sunod ng mga
salita ayon sa
alpabeto
hanggang sa 34 na letra

K. Nagagamit ang
diksyunaryo at
thesaurus o on
line na
kagamitan sa
pagkuha ng
kahulugan at
bigkas ng salita

K. Nagagamit ang
diksyunaryo at
thesaurus o on
line na
kagamitan sa
pagkuha ng
kahulugan at
bigkas ng salita

K. Nagagamit ang
diksyunaryo at
thesaurus o on
line na
kagamitan sa
pagkuha ng
kahulugan at
bigkas ng salita

83

LEARNING AREA - FILIPINO


MAKRONG KASANAYAN
(STRAND)

PAGBASA

SUB-STRAND

KOMPREHENSYON

Pamantayang Pangnilalaman
(Content Standard)
Nauunawaan na ang proseso ng pagbasa ay paulit-ulit na
negosasyon o interaksyon ng nagbabasa sa teksto upang makabuo ng
kahulugan

Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard)
Nagagamit ang ibat ibang istratehiya upang makabuo ng kahulugan
mula sa ibat ibang teksto para sa ibat ibang layunin

KINDERGARTEN

BAITANG 1

BAITANG 2

BAITANG 3

BAITANG 4

BAITANG 5

BAITANG 6

A. Nagagamit ang
pabalat,
pamagat at mga
larawan sa
pagbibigay ng
palagay tungkol
sa pakikinggang
teksto

A. Nagagamit ang
pabalat,
pamagat at mga
larawan sa
pagbibigay ng
palagay tungkol
sa pakikinggang
teksto

A. Nagagamit ang
pabalat,
pamagat at mga
larawan sa
pagbibigay ng
palagay tungkol
sa pakikinggang
teksto

A. Nagagamit ang
pabalat,
pamagat at mga
larawan sa
pagbibigay ng
palagay tungkol
sa pakikinggang
teksto

A. Nabibigyan
kahulugan ang
biswal na teksto
(larawan,
dayagram, tsart,
mapa, grap, at
iba pa)

A. Nabibigyan
kahulugan ang
biswal na teksto
(larawan,
dayagram, tsart,
mapa, grap, at
iba pa)

A. Nabibigyan
kahulugan ang
biswal na teksto
(larawan,
dayagram, tsart,
mapa, grap, at
iba pa)

B. Naiuugnay ang
dating
karanasan sa
pagbibigay ng
palagay sa
narinig na teksto

B. Naiuugnay ang
dating
karanasan sa
pagbibigay ng
palagay sa
narinig o
binasang teksto

B. Naiuugnay ang
dating
karanasan sa
pagbibigay ng
palagay sa
narinig o
binasang teksto

B. Naiuugnay ang
dating
karanasan sa
pagbibigay ng
palagay sa
narinig o
binasang teksto

B. Nakabubuo ng
mga tanong sa
ibat ibang antas
tungkol sa
tekstong binasa

B. Nakabubuo ng
mga tanong sa
ibat ibang antas
tungkol sa
tekstong binasa

B. Nakabubuo ng
mga tanong sa
ibat ibang antas
tungkol sa
tekstong binasa

C. Nakagagawa ng
prediksyon
batay sa

C. Nakagagawa ng
prediksyon
batay sa

C. Nakagagawa ng
prediksyon
batay sa

C. Nasasagot ang
mga tanong
tungkol sa
kuwento

C. Nasasagot ang
mga tanong
tungkol sa
kuwento

C. Nasasagot ang
mga tanong
tungkol sa
kuwento

C. Nasasagot ang
mga tanong
tungkol sa
kuwento

D. Napagsusunodsunod ang mga


pangyayari sa
kuwento sa

D. Napagsusunodsunod ang mga


pangyayari sa
kuwento sa

D. Napagsusunodsunod ang mga


pangyayari sa
kuwento sa

D. Napagsusunodsunod ang mga


pangyayari sa
kuwento sa

1. dating
karanasan
2. pahiwatig sa
teksto
pamagat,
susing
salita,
larawan

1. dating
karanasan
2. pahiwatig sa
teksto
pamagat,
susing
salita,
larawan

1. dating
karanasan
2. pahiwatig sa
teksto
pamagat,
susing
salita,
larawan

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

84

LEARNING AREA - FILIPINO


tulong ng mga
larawan

tulong ng mga
larawan/
pamatnubay ng
tanong

tulong ng mga
larawan/pamatn
ubay na tanong

tulong ng mga
larawan/
pamatnubay na
tanong

E. Natutukoy ang
simula, gitna at
wakas ng
kuwento

E. Natutukoy ang
simula, gitna at
wakas ng
kuwento

E. Natutukoy ang
simula, gitna at
wakas ng
kuwento

E. Natutukoy ang
simula, gitna at
wakas ng
kuwento

F. Nasasabi kung
ano ang
maaring
mangyari sa
kuwento

F. Nasasabi kung
ano ang
maaring
mangyari sa
kuwento

F. Nasasabi kung
ano ang
maaring
mangyari sa
kuwento

F. Nasasabi kung
ano ang
maaring
mangyari sa
kuwento

G. Nasasabi ang
katangian ng
tauhan

G. Naibibigay ang
katangian ng
tauhan ayon sa
ginawa nito

G. Naibibigay ang
katangian ng
tauhan ayon sa
ginawa nito

G. Naibibigay ang
katangian ng
tauhan batay sa
sinabi o ginawa

H. Nauulit ang
kuwento nang
may wastong
pagkakasunodsunod ng mga
pangyayari

H. Nauulit ang
kuwento nang
may wastong
pagkakasunodsunod ng mga
pangyayari

H. Naisasalaysay
na muli ang
kuwento

H. Naisasalaysay
na muli ang
kuwento

I.

I.

Nakapagbibigay
ng pamagat sa
larawan o
kuwentong
napakinggan

Nakapagbibigay
ng pamagat sa
larawan o
kuwentong
napakinggan o
nabasa

J. Natutukoy ang
sanho o bunga
K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

I.

Nakapagbibigay
ng pamagat sa
larawan o
kuwentong
napakinggan o
nabasa

J. Natutukoy ang
sanho o bunga

I.

Nakapagbibigay
ng pamagat sa
larawan o
kuwentong
napoakinggan o
nabasa

J. Naibibigay ang
sanhi at bunga

D. Natutukoy ang
mga
pangunahing
ideya at
pansuportang
detalye sa
teksto

D. Natutukoy ang
mga
pangunahing
ideya at
pansuportang
detalye sa
teksto

D. Natutukoy ang
mga
pangunahing
ideya at
pansuportang
detalye sa
teksto

E. Naibibigay ang
pangunahing
kaisipan ng
binasa

E. Naibibigay ang
pangunahing
kaisipan ng
binasa

E. Naibibigay ang
pangunahing
kaisipan ng
binasa

F. Nakagagawa ng
hinuha batay sa
sariling
karanasan

F. Nakagagawa ng
hinuha batay sa
sariling
karanasan

F. Nakagagawa ng
hinuha batay sa
sariling
karanasan

G. Natutukoy ang
sanhi at bunga
ng mga
pangyayari sa
binasang teksto

G. Natutukoy ang
sanhi at bunga
ng mga
pangyayari sa
binasang teksto

G. Natutukoy ang
sanhi at bunga
ng mga
pangyayari sa
binasang teksto

H. Naibibigay ang
angkop na
bunga sa
inilahad na
sanhi ng
pangyayari

H. Naibibigay ang
angkop na
bunga sa
inilahad na
sanhi ng
pangyayari

H. Naibibigay ang
angkop na
bunga sa
inilahad na
sanhi ng
pangyayari

I.

I.

I.

Nakapagbibigay
ng angkop na
wakas sa teksto

J. Nakapagbibigay
ng buod o

Nakapagbibigay
ng angkop na
wakas sa teksto

J. Nakapagbibigay
ng buod o

Nakapagbibigay
ng angkop na
wakas sa teksto

J. Nakapagbibigay
ng buod o
85

LEARNING AREA - FILIPINO


ng mga
pangyayari

ng mga
pangyayari

ng mga
pangyayari

K. Naibibigay ang
mga kaisipang
inihatid ng
binasang teksto

K. Naibibigay ang
mga kaisipang
inihatid ng

K. Naibibigay ang
mga kaisipang
inihatid ng
binasang teksto

L. Naibibigay ang
sariling palagay
o hinuha sa
mga sitwasyon
at wakas ng
kuwento

M. Nakapagbibigay
ng angkop na
wakas sa
binasang
kuwento

J. Nauulit ang
tugma / tulang
narinig o binasa
K. Nauulit ang
maikling usapan
ng mga tauhan

N. Nauulit ang
tugma / tulang
narinig o binasa
O. Nauulit ang
maikling usapan

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

binasang teksto
L. Naibibigay ang
sariling palagay
o hinuha sa
mga sitwasyon
at wakas ng
kuwento
M. Natutukoy kung
ang opinion o
katotohanan
ang pahayag sa
teksto
N. Naibibigay sa 35 pangungusap
ang buod ng
kuwento
O. Nakapagbibigay
ng angkop na
wakas sa
binasang
kuwento
P. Nauulit ang
tugma / tulang
narinig o binasa

L. Naibibigay ang
sariling palagay
o hinuha sa
mga sitwasyon
at wakas ng
kuwento
M. Natutukoy kung
ang opinion o
katotohanan
ang pahayag sa
teksto
N. Naibibigay sa 35 pangungusap
ang buod ng
kuwento
O. Nakapagbibigay
ng angkop na
wakas sa
binasang
kuwento

lagom ng teksto

lagom ng teksto

lagom ng teksto

K. Napipili ang
opinyon at
katotohanan sa
tekstong binasa

K. Napipili ang
opinyon at
katotohanan sa
tekstong binasa

K. Napipili ang
opinyon at
katotohanan sa
tekstong binasa

L. Natutukoy ang
mga
pangyayaring
nagsasaad ng
katotohanan o
pantasya

L. Natutukoy ang
mga
pangyayaring
nagsasaad ng
katotohanan o
pantasya

L. Natutukoy ang
mga
pangyayaring
nagsasaad ng
katotohanan o
pantasya

M. Naitatala ang
mahahalagang
kaisipang
inihahatid ng
binasang teksto

M. Naitatala ang
mahahalagang
kaisipang
inihahatid ng
binasang teksto

M. Naitatala ang
mahahalagang
kaisipang
inihahatid ng
binasang teksto

N. Nakapagbibigay
ng reaksyon sa
binasang teksto

N. Nakapagbibigay
ng reaksyon sa
binasang teksto

N. Nakapagbibigay
ng reaksyon sa
binasang teksto

O. Nakabubuo ng
balangkas sa
anyong papaksa
o pangungusap
(topical or
sentence
outline)

O. Nakabubuo ng
balangkas sa
anyong papaksa
o pangungusap
(topical or
sentence
outline)

O. Nakabubuo ng
balangkas sa
anyong papaksa
o pangungusap
(topical or
sentence
outline)

P. Nauulit ang
tugma / tulang
narinig o binasa
Q. Nauulit ang
86

LEARNING AREA - FILIPINO


L. Naisasadula
ang maikling
pangyayari sa
kuwento

ng mga tauhan
P. Naisasadula
ang maikling
pangyayari sa
kuwento

Q. Nauulit ang
maikling usapan
ng mga tauhan
R. Naisasadula
ang maikling
pangyayari sa
kuwento

maikling usapan
ng mga tauhan
R. Naisasadula
ang maikling
pangyayari sa
kuwento

MAKRONG KASANAYAN
(STRAND)

PAGBASA

SUB-STRAND

KRITIKAL NA PAGBASA

Pamantayang Pangnilalaman
(Content Standard)
Nauunawaan na ang pagbasa ay hindi lamang pang-unawa sa
mensahe ng may-akda kung hindi nauukol din sa pagsusuri at pagtataya /
ebalwasyon ng mga impormasyon na nasa teksto
KINDERGARTEN

BAITANG 1

BAITANG 2

Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard)
Nasusuri ang mga kagamitang literari na gunamit ng may-akda
upang masuri at mataya ang kanyang nais na ipakahulugan

BAITANG 3

BAITANG 4
Nasusuri ang mga
tayutay na ginamit
sa teksto
1. sumili
2. metapora
3. personipikas
yon

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

BAITANG 5
Nasusuri ang mga
tayutay na ginamit
sa teksto
1. mga salitang
kaugnay ng
kultura
(euphemism
)

BAITANG 6
Nasusuri ang mga
tayutay na ginamit
sa teksto
1. pagpapalabi
s
(hyperbole)

87

LEARNING AREA - FILIPINO


MAKRONG KASANAYAN
(STRAND)

PAGBASA

SUB-STRAND

PAGTATAYA, PAG-UUGNAY AT PAGLIKHA NG PAGBASA


Pamantayang Pangnilalaman
(Content Standard)

KINDERGARTEN

BAITANG 1

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

BAITANG 2

Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard)
Nasusuri ang mga salita at pahiwatig na ginamit ng may-akda para
masuri at mataya ang tunay na mensahe na nais niyang ihatid
BAITANG 3

BAITANG 4

BAITANG 5

BAITANG 6

A. Nasusuri ang
pagkakaiba ng
mga tekstong
nagsasalaysay
sa
impormasyonal
na teksto

A. Nasusuri ang
pagkakaiba ng
mga tekstong
nagsasalaysay
sa
impormasyonal
na teksto

A. Nasusuri ang
pagkakaiba ng
mga tekstong
nagsasalaysay
sa
impormasyonal
na teksto

B. Nasusuri ang
realidad mula sa
pantasya

B. Nasusuri ang
realidad mula sa
pantasya

B. Nasusuri ang
realidad mula sa
pantasya

C. Nasusuri ang
tono ng teksto
batay sa ginamit
na salita ng
may-akda

C. Nasusuri ang
tono ng teksto
batay sa ginamit
na salita ng
may-akda

C. Nasusuri ang
tono ng teksto
batay sa ginamit
na salita ng
may-akda

D. Natutukoy ang
pananaw ng
may-akda

D. Natutukoy ang
pananaw ng
may-akda

D. Natutukoy ang
pananaw ng
may-akda

E. Nabibigyang
kahulugan ang
kilos, gawi,
pananalita ng
mga tauhan

E. Nabibigyang
kahulugan ang
kilos, gawi,
pananalita ng
mga tauhan

E. Nabibigyang
kahulugan ang
kilos, gawi,
pananalita ng
mga tauhan
88

LEARNING AREA - FILIPINO

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

F. Naiuugnay ang
sariling
karanasan sa
mga pangyayari
sa teksto

F. Naiuugnay ang
sariling
karanasan sa
mga pangyayari
sa teksto

F. Naiuugnay ang
sariling
karanasan sa
mga pangyayari
sa teksto

G. Naiuugnay ang
tagpuan sa kilos
ng tauhan

G. Naiuugnay ang
tagpuan sa kilos
ng tauhan

G. Naiuugnay ang
tagpuan sa kilos
ng tauhan

H. Natutukoy ang
layunin ng
pahayag ng
tauhan

H. Natutukoy ang
layunin ng
pahayag ng
tauhan

H. Natutukoy ang
layunin ng
pahayag ng
tauhan

I.

I.

I.

Nabibigyang
katuwiran ang
ginawa ng
tauhan

Nabibigyang
katuwiran ang
ginawa ng
tauhan

Nabibigyag
katuwiran ang
ginawa ng
tauhan

J. Nailalapat ang
binasa sa
sariling
karanasan

J. Nailalapat ang
binasa sa
sariling
karanasan

J. Nailalapat ang
binasa sa
sariling
karanasan

K. Nakasusulat ng
iskrip sa isang
tagpo sa
kuwentong
binasa

K. Nakasusulat ng
iskrip sa isang
tagpo sa
kuwentong
binasa

K. Nakasusulat ng
iskrip sa isang
tagpo sa
kuwentong
binasa

L. Naiguguhit ang
mensahe o
kaisipang
inihahatid ng
binasa

L. Naiguguhit ang
mensahe o
kaisipang
inihahatid ng
binasa

L. Naiguguhit ang
mensahe o
kaisipang
inihahatid ng
binasa
89

LEARNING AREA - FILIPINO


M. Naisasakilos
ang
mahahalagang
pangyayari o
kaisipan mula
sa teksto

K TO 12 (Filipino) August 27, 2011

M. Naisasakilos
ang
mahahalagang
pangyayari o
kaisipan mula
sa teksto

M. Naisasakilos
ang
mahahalagang
pangyayari o
kaisipan mula
sa teksto

90