Vous êtes sur la page 1sur 10

RADA

Toruiski
PrzegId

PROGRAMOWA

Leon Gumanski - przewodniczcy


Karol Bal (Wrocaw)
StanisawCzerniak silarszawa)
Bohdan Dziernidok (Gdansk)
Czesaw Gombik (Katowice)
StanisawJedynak (Lublin)
Jzef Pawlak (toruri)
Jan Such (Pozna )
Wodzimierz Tyburski (Ioruri)
Lech Witkowski (Krakw)
Urszula egle (I oruri)
M irosawe|azny (I oru/r)

KOMITET

FilozoficznJ,
pod redakcj Jizefa Pawlaka
Spis treci
Fibzofra pobka
Czpslw Gr,ovnn<
Miejsce tomizmu we wczesnej fazie dzialalnoci fiIozo/I,cznej o. Jzefa
Bocheriskiego.....

Lrszrr Gwon

Konecznego i lluntingtona wizja cywilizacyjnego pluralizmu..............-........ 31

Wloozn'tunz TYBURSKI
Wrblewskiego............''..................'''...
Zarysmyli
etycznej
Bronistawa
43
Menrx N' JxusowsK]
A jzyknaszdowodem
naszej
49
filozoficzno.cj.....'..'...............................
Zucrrmw NsnczuK
obecno
..................
57
fiIozofiiPlatonaw Polsce............'...
DARIUSZ Bi,nsA'szYsKI
Wit'9ickiego.'.'''''...............'''''''
Filozoficzne
aspektyreJleksjiWlady.lawa
73
Srrre'N KoNsu.cze.r
go.......................
8l
Kategoriad,ucho
wo
ci wfi'lozofii Mariua Zfuiechowskie
Joznn Pwr,r

REDAI(CYJNY

Jzef Pawlak - redaktor naczelny


Tomasz Komendziriski
Zbigniew Nerczuk - sekretarz
Wodzimierz Tvburski

Listy Mkolaja

Bierdewa

do Marima

Zdziechowskiego.'...'.........''''.'..''.

SrBrN ZArlBcI-nc
FeliksaKonecznego
teoriacywilizal.............'........
At.n.I^.HABnr

97

..........109

Elementy teorii ewolucji Herberta spencera w pogldach spolecznychLeona


..''....-...129
Petrayckiego.'''
RADosAw SIEDLSKI
............145
Pojcie i rola mitu w myIiJana Stachniuka....'.'..

Wrrolo KonNurowrcz
osobowo, ideal czlowieka
Wojciecha Dziedwzyckiego
Inte|pretacje

- p|4egldy

oraz wychowanie

dzieci i nlodziey w myli


.....................159

_ polzmiki

h.cnr P.4czrowsrr

177
..................
Maurycego Straszewskiegokoncepcjafilozofii
Aorruszr,
LENARToWcz
Jak relatywizmsluy racjonalnoci?......'.'''.........
..'...''''....201
Wo.lorcH Srovsxr
Wokl Leszka Kolakowskiego krytyki ffiiwersalizmu kul!urowego..............219
Ao,c,M DuBtr(
Georges Canguilhem: M igdzy poznawcz witalnoci epistemologii histo'
rycznej a racjonalnocipostawy witalbtycznej w dziedzinie nauk biologicz.
no-medycznych..
....'........
233

Pnzruysrw Ptcrrnowsxr

sl6

Platottska idea wiecznych fundanentw


Legutki..............

polityki

w refleksji Ryszarda
. . . . . . . . . . .2.4 5

Recude
Z lcia nau*owego (oprrc. Zbigniew Nerouk)

Uniwersytet Mikolaj a Kopernika