Vous êtes sur la page 1sur 19

PERKARA

Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Masa
11.00 -12.00
60 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Masa
11.00 -12.30
90 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN

CATATAN

Tema :Keselamatan
Tajuk :Panduan Keselamatan
Standard Kandungan
: 3.4 Menulis imlak dengan
tepat
Standard Pembelajaran :3.4.1 Menulis imlak perkataan
berimbuhan dengan tepat
Objektif :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
murid dapat
1) Murid dapat menulis tiga daripada empat perkataan
imbuhan akhiran dengan ejaan yang betul.
Aktiviti :
Set Induksi Murid dikehendaki mendengar cerita.
Langkah 1 - Murid membaca teks petikan.
Langkah 2 - Murid menulis perkataan yang dibaca guru
secara imlak
Langkah 3 - Guru menerangkan konsep kata
berimbuhan akhiran
Langkah 4 - Murid menyatakan contoh perkataan
berimbuhan akhiran selain daripada yang telah dipelajari
Penutup - Murid menyatakan semula perkataan
imbuhan akhiran yang telah dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Keselamatan
Tajuk :Panduan Keselamatan
Standard Kandungan : 5.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata dengan betul mengikut
konteks
Standard Pembelajaran : 5.1.3 Memahami dan
menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan
dengan betul mengikut konteks
Objektif :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
murid dapat :1) Menyatakan tiga daripada lima kata ganti nama diri
dengan betul.
Aktiviti :
Set Induksi - Simulasi
Langkah 1 - Penerangan konsep kata ganti nama diri

AJ
: Kedua
AM
:Pengetahuan
KB
:Mengenal
pasti
KONSTUKTIVISME:
Menghubungkaitkan
NILAI :
Perihatin
Bekerjasama
IMPAK :

CATATAN
AJ
:Kedua
AM
:Pengetahuan
KB
:Mengenal
pasti
KP
:Interpersonal
NILAI :
Bekerjasama
Berhemah tinggi
IMPAK :

Langkah 2 - Murid membaca teks


Langkah 3 - Murid menyatakan secara lisan kata ganti
nama diri yang sesuai
Langkah 4 - Latihan kata ganti nama diri
Penutup - Menyatakan semula kata ganti nama diri
yang telah dipelajari

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Masa
10.30 -12.00
90 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Keselamatan
Tajuk :Panduan Keselamatan
Standard Kandungan : 4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik
hibur
Standard Pembelajaran : 4.1.1 Menyebut dan
memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam
nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur
Objektif :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
murid dapat :1) Menyatakan semula dua daripada tiga maksud
rangkap lirik
Aktiviti :
Set Induksi - Guru menyatakan situasi keselamatan
kepada murid
Langkah 1 - Membaca lirik lagu
Langkah 2 - Membina satu rangkap lagu
Langkah 3 - Diperdengarkan irama lagu
Langkah 4 - Menyanyikan lagu mengikut irama
Penutup - Menyatakan maksud lirik lagu mengikut
rangkap

CATATAN
AJ
:Kedua
AM
:Pengetahuan
KB
:Mengenal
pasti
KP
:Muzik
NILAI :
Rasional
Perihatin
IMPAK :

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Masa
10.30 -12.00
90 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Keselamatan
Tajuk :Berwaspada Selalu
Standard Kandungan : 2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
Standard Pembelajaran : 2.3.2 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal susunan
songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas
Objektif :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
murid dapat :1) Membaca ayat tunggal susunan songsang dengan
sebutan dan intonasi yang betul
Aktiviti :
Set Induksi - Teka teki
Langkah 1 - Membaca teks secara individu, kumpulan
serta kelas
Langkah 2 - Membaca ayat tunggal susunan songsang
secara individu
Langkah 3 - Mengenal pasti perbezaan ayat tunggal
susunan songsang dengan ayat biasa
Langkah 4 - Menulis ayat susunan songsang secara
mekanis dalam buku tulis
Penutup - Membimbing murid merumuskan isi
pelajaran

CATATAN
AJ
:Kedua
AM
:Pengetahuan
KB
:Mengumpulkan dan
mengelaskan
KP
:Intarpesonal
BCB :Bacaan
imbasan
NILAI :
Prihatin
Bekerjasama
IMPAK :

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Masa
11.00 12.00
60 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Keselamatan
Tajuk :Berwaspada Selalu
Standard Kandungan : 1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
Standard Pembelajaran : 1.4.2 Berbual tentang
sesuatu perkara menggunaka kata panggilan yang
sesuai bagi bukan ahli keluarga dalam pelbagai situasi
secara bertatasusila
Objektif :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
murid dapat :1) Menyatakan tiga daripada lima kata ganti nama diri
dengan betul secara lisan
Aktiviti :
Set Induksi Bersoal jawab tentang nama panggilan ahli
keluarga
Langkah 1 - Membaca dialog
Langkah 2 - Mengisi kata ganti nama diri yang sesuai
pada ruangan kosong
Langkah 3 - Simulasi
Langkah 4 - Latihan
Penutup - Merumuskan hasil pembelajaran

CATATAN
AJ
:Kedua
AM
:Pengetahuan
KB
:
Menghubungkaitkan
KP
:Intarpesonal
NILAI :
Hormat- menghormati
Berdisiplin
IMPAK :
..
..
..
..
..
..
..

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Masa
11.00 12.00
60 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Masa
11.00 12.30
90 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Keselamatan
Tajuk :Berwaspada Selalu
Standard Kandungan : 3.4 Menulis imlak dengan
tepat
Standard Pembelajaran : 3.4.2 Menulis imlak frasa dan
ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan
tanda baca dan ejaan yang tepat.
Objektif :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
murid dapat :1) Menulis dua daripada tiga ayat secara imlak dengan
betul.
Aktiviti :
Set Induksi Teka bunyi
Langkah 1 - Membaca teks
Langkah 2 - Bersoal jawab berkaitan teks
Langkah 3 - Latihan
Penutup - Merumuskan hasil pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Keselamatan
Tajuk :Berwaspada Selalu
Standard Kandungan : 4.2 Mengujarkan bahasa
yang indah dan menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik hibur.
Standard Pembelajaran : 4.2.1 Mengujarkan ayat
dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan
susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara
didik hibur.
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :1) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang
betul.
Aktiviti :
Set Induksi Bersoal jawab tentang pengalaman murid
berkelah bersama keluarga
Langkah 1 - Membaca teks secara kelas
Langkah 2 - Membaca teks secara berkumpulan
Langkah 3 - Berlakon menggunakan teks

CATATAN
AJ
:Kedua
AM
:Pengetahuan
KB
:
Mengenal pasti
KP
:
Verbal lingusktik
NILAI :
Berdisiplin
Bertanggungjawab
IMPAK :
..
..
..
..
..
..

CATATAN
AJ
:Kedua
AM
:Pengetahuan
KB
:
Mengenal pasti
KP
:
Verbal lingusktik
NILAI :
Berdisiplin
Prihatin
IMPAK :
..
..
..
..
..
..
..
..

Langkah 4 Latihan pemahaman berdasarkan teks


Penutup - Merumuskan hasil pembelajaran

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Masa
11.00 12.30
90 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Masa
10.30 12.00
90 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN

..

CATATAN

Tema :Keselamatan
Tajuk :Berwaspada Selalu
Standard Kandungan : 5.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata dengan betul mengikut
konteks.
Standard Pembelajaran : 5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut konteks.
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :1) Menulis tiga daripada empat ayat dengan
menggunakan kata kerja aktif transitif.
Aktiviti :
Set Induksi Tayangan vedio melintas jalan
Langkah 1 - Melihat gambar
Langkah 2 - Murid menyatakan perkara yang dilihat
melalui gambar secara lisan
Langkah 3 - Membaca ayat
Langkah 4 Melengkapkan ayat dengan kata kerja aktif
transitif
Penutup - Merumuskan hasil pembelajaran
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN

AJ
:Kedua
AM
:Pengetahuan
KB
:
Mengenal pasti
KP
:
Verbal lingusktik
KONSTRUKTIVISME:
Menghubungkaitkan
NILAI :
Berdisiplin
Prihatin

Tema :Kesihatan dan Kebersihan


Tajuk :Sihatkan Tubuh Kita
Standard Kandungan :2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan betul.
Standard Pembelajaran : 2.4.1 Membaca dan
memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan
idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan
dengan tepat.
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :1) Menulis dua daripada tiga soalan berdasarkan
bahan yang dibaca dengan betul.
Aktiviti :

AJ
:Kedua
AM
:Pengetahuan
KB
:
Menerangkan sebab
dan akibat
KP
:
Interpesonal
KONSTRUKTIVISME:
Menghubungkaitkan
NILAI :
Berdisiplin
Prihatin

IMPAK :
..
..
..
..
..
..
..

CATATAN

IMPAK :

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Masa
8.40 9.40
60 minit
Jumlah murid

Set Induksi Bergerak mengikut tiupan wisel oleh guru.


Langkah 1 - Membaca petikan daripada multimedia
Langkah 2 - Bersoal jawab tentang keburukan tidak
menjaga tubuh badan.
Langkah 3 - Menulis soalan dan jawapan pemahaman
berdasarkan bahan yang dibaca
Penutup - Merumuskan hasil pembelajaran

..
..
..
..
..
..
..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN

CATATAN

Tema :Kesihatan dan Kebersihan


Tajuk :Sihatkan Tubuh Kita
Standard Kandungan : 1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
Standard Pembelajaran : 1.4.1 Berbual tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi
secara bertatasusila
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :1) Menyatakan aktiviti kamal dan ujai dengan

AJ
:Kedua
AM
:Pengetahuan
KB
:Menjana Idea
KP
:Verbal
Lingustik
NILAI :
Bekerjasama
Hormat menghormati
IMPAK :
..

Hadir
T. Hadir

org
org

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Masa
11.00 12.00
60 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3

menggunakan pelbagai ayat secara bertatasusila


Aktiviti :
Set Induksi Bersoal jawab tentang tanggunjawab
seorang anak di rumah
Langkah 1 - Meneliti bahan grafik
Langkah 2 - Bertutur menggunakan pelbagai ayat
secara bertatasusila
Langkah 3 - Menulis semula ayat yang ditutur di dalam
buku
Langkah 4 Latihan membina ayat
Penutup - Merumuskan hasil pembelajaran
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk :Jaga Kesihatan Diri
Standard Kandungan : 2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan betul.
Standard Pembelajaran : 2.4.2 Membaca dan
memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk
membuat penilaian dengan betul.
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :1) Menyatakan dua daripada empat maklumat daripada
bahan yang dibaca
Aktiviti :
Set Induksi Senaman ringgan di dalam kelas
Langkah 1 - Membaca Piramid Aktiviti Kesihatan
Langkah 2 - Melengkapkan dialog
Langkah 3 - Simulasi
Langkah 4 - Menulis semua dialog dalam buku latihan
Penutup - Menyatakan pengajaran

..
..
..
..
..
..
..
..
..
...

CATATAN
AJ
:Kedua
AM
:Pengetahuan
KB
:Menjana Idea
KP
:Interpersonal
NILAI :
Rajin
Berdisiplin
IMPAK :
..
..
..
..
..
..
..
..
..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN

CATATAN

Tema :Kesihatan dan Kebersihan


Tajuk :Jaga Kesihatan Diri
Standard Kandungan :3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa dan ayat dengan betul
Standard Pembelajaran : 3.3.4 Membina dan menulis

AJ
:Kedua
AM
:Pengetahuan
KB
:Menjana Idea
KP
:Verbal
Linguistik

Masa
11.00 -12.00
60 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Masa
11.00 12.30
90 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

PERKARA
Mata pelajaran

pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu


perenggan dengan betul
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :1) Menulis pelbagai jenis ayat dalam satu perenggan
dengan betul
Aktiviti :
Set Induksi - Teka teki nyamuk
Langkah 1 - Lihat gambar
Langkah 2 - Berbincang secara berkumpulan bagi
melengkapkan dialog
Langkah 3 - Menulis ayat dalam perenggan
Langkah 4 - Bercerita menggunakan pelbagai ayat
Penutup
- Menyatakan rumusan hasil pembelajaran

NILAI :
Rajin
Prihatin
IMPAK :
..
..
..
..
..
..
..
..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk :Jaga Kesihatan Diri
Standard Kandungan :3.5 Mencatat maklumat yang
betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Standard Pembelajaran : 3.5.2 Mencatat maklumat
yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai
sumber
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :1) Menulis maklumat menggunakan peta alir dalam
i-THINK
Aktiviti :
Set Induksi - Simulasi pertolongan cemas
Langkah 1 - Membaca teks
Langkah 2 - Menaakul maklumat daripada gambar
Langkah 3 - Membina peta alir
Langkah 4 - Latihan ejaan
Penutup - Menyatakan hasil pembelajaran

CATATAN
AJ
:Kedua
AM
:Pengetahuan
KB
:Menaakul
BCB :
Mencatat maklumat
NILAI :
Berwaspada
Berhati-hati
IMPAK :
..
..
..
..
..
..
..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Kesihatan dan Kebersihan

CATATAN
AJ

:Kedua

Bahasa Melayu
Tahun 3
Masa
10.30 12.00
90 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

PERKARA

Tajuk :Jaga Kesihatan Diri


Standard Kandungan
: 5.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata dengan betul mengikut
konteks
Standard Pembelajaran : 5.1.5 Memahami dan
menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul
mengikut konteks
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :1) Menulis kata adjektif dengan betul mengikut konteks
ayat.
Aktiviti :
Set Induksi Bersoal jawab tentang laut
Langkah 1 - Membaca teks
Langkah 2 - Melengkapkan teks dengan kata adjektif
yang sesuai
Langkah 3 - Menyatakan kebaikan dan keburukan
garam
Langkah 4 - Latihan membina ayat berdasarkan kata
adjektif
Penutup - Menyatakan pengajaran

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN

AM
:Pengetahuan
KB
:Mengenal
pasti
KP
:Interpesonal
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan
NILAI :
Prihatin
Berwaspada
IMPAK :
..
..
..
..
..
..
..
..
..

CATATAN

Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Hari & Tarikh
Isnin
02.03.2015
Masa
8.40 9.40
60 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

Tema :Kesihatan dan Kebersihan


Tajuk :Jaga Kesihatan Diri
Standard Kandungan
: 1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul
Standard Pembelajaran : 1.5.1 Bercerita tentang
sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1) Bercerita menggunakan dua kata majmuk dengan
sebutan dan intonasi yang betul.
Aktiviti :
Set Induksi Aktiviti memanaskan badan dan bersoal
jawab
Langkah 1 - Membaca ayat tunggal
Langkah 2 - Menyebut perkataan yang ditunjukkan
Langkah 3 - Membina ayat majmuk berdasarkan ayat
tunggal dengan perkataan-perkataan yang telah
disebut pada langkah 2.
Langkah 4 Menyebut semula binaan ayat yang telah
dibina menggunakan kata majmuk
Penutup - Menyatakan pengajaran daripada
pengajaran dan pembelajaran

AS
AM

:Kedua
:Pengetahuan

PENGISIAN KURIKULUM :
KB
:Mengenal pasti
KP
:Interpesonal
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan
NILAI :
Prihatin
Bertanggungjawab
PENILAIAN :
Menyebut ayat tunggal dan
ayat majmuk
REFLEKSI :
..
..
..
..
..
..
..
..

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Hari & Tarikh
Jumaat
06.03.2015
Masa
10.30-12.00
60 minit
30 minit
(LINUS)
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk :Jaga Kesihatan Diri
Standard Kandungan
: 4.1 Menyebut dan
memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian
secara didik hibur.
Standard Pembelajaran : 4.1.1 Menyebut dan
memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam
nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1) Menyatakan satu daripada dua maksud rangkap
lirik lagu Adikku Ceria.
Aktiviti :
Set Induksi - Senaman
Langkah 1 - Membaca lirik lagu
Langkah 2 - Melengkapkan tempat kosong dalam lirik
Langkah 3 -.Nyayian ikut irama
Langkah 4 - Membina ayat berdasarkan kata adjektif
dalam lirik lagu.
Penutup
- Menyatakan pangajaran daripada hasil
pembelajaran.

CATATAN
AS
AM

:Kedua
:Pengetahuan

PENGISIAN KURIKULUM :
KB
:Menjana idea
KP
:Muzik
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan
NILAI :
Bertanggungjawab
Bekerjasama
PENILAIAN :
Menyatakan maksud lirik
lagu
REFLEKSI :
..
..
..
..
..
..
..
..

UJIAN SATU
UJIAN SATU

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Hari & Tarikh
Isnin
09.03.2015
Masa
8.40-9.40
60 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk :Badan Sihat Fikiran Cerdas
Standard Kandungan
: 1.4 Bertutur dan
menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.
Standard Pembelajaran : 1.4.4 Bertutur dan
menyatakan permintaan dengan menggunakan kata
dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam
pelbagai situasi secara bertatasusila
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menyatakan dua daripada empat ayat permintaan
dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.
Aktiviti :
Set Induksi Bersihkan kelas dan bersoal jawab.
Langkah 1 - Menyatakan kata kerja berdasarkan
gambar
Langkah 2 - Menyatakan faedah bersenam
Langkah 3 -. Melengkapkan ayat menggunakan ayat
permintaan
Langkah 4 - Lakon semula dialog yang dibina
Penutup - Menyatakan pengajaran daripada hasil
pembelajaran

CATATAN
AS
AM

:Kedua
:Pengetahuan

PENGISIAN KURIKULUM :
KB
:Mengenal pasti
KP
:Interpesonal
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan
NILAI :
Prihatin
Bertanggungjawab
PENILAIAN :
Menyatakan dua ayat
permintaan
REFLEKSI :
..
..
..
..
..
..
..
..

UJIAN SATU

UJIAN SATU
PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Hari & Tarikh
Selasa
10.03.2015
Masa
11.00-12.00
60 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk :Badan Sihat Fikiran Cerdas
Standard Kandungan
: 2.5 Membaca, memahami
dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul
Standard Pembelajaran : 2.5.1 Membaca dan
memahami bahan grafik yang mengandungi ayat
dengan betul.
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menyatakan jawapan dua daripada lima soalan
pemahaman daripada bahan grafik.
Aktiviti :
Set Induksi - Menunjukkan permainan Sahibba kepada
murid dan bersoal jawab.
Langkah 1 - Membaca teks secara individu, kumpulan
dan secara kelas.
Langkah 2 - Menjawab soalan pemahaman
berdasarkan teks.
Langkah 3 -. Menulis jawapan pemahaman dalam
buku tulis.
Langkah 4 - Ejaan berdasarkan teks.
Penutup - Merumuskan isi yang terdapat dalam teks
serta pengajaran atau nilai murni dalam permainan.

CATATAN
AS
AM

:Kedua
:Pengetahuan

PENGISIAN KURIKULUM :
KB
:Menjana idea
BCB :Bacaan imbasan
NILAI :Bekerjasama
PENILAIAN :
Menyatakan dua jawapan
soalan pemahaman
daripada lima soalan.
REFLEKSI :

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Hari & Tarikh
Rabu
11.03.2015
Masa
10.00-11.00
60 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk :Badan Sihat Fikiran Cerdas
Standard Kandungan
: 2.6 Membaca pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.
Standard Pembelajaran : 2.6.2 Membaca dan
memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera
untuk mendapat ilmu pengetahuan.
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menulis dua daripada lima soalan pemahaman
dengan jawapan yang betul.
Aktiviti :
Set Induksi - Bersoal jawab tentang permainan di
waktu petang yang dilakukan oleh murid.
Langkah 1 - Membaca teks secara individu, kumpulan
dan kelas.
Langkah 2 - Membaca soalan pemahaman dan
gariskan kata kunci.
Langkah 3 -. Mencari jawapan soalan pemahaman
dalam petikan dan gariskan.
Langkah 4 - Menulis soalan pemahaman berdasarkan
kata kunci dan jawapan yang digariskan dengan tulisan
yang kemas dan cantik,
Penutup - Merumuskan isi yang terdapat dalam teks
serta pengajaran atau nilai murni dalam permainan.

CATATAN
AS
AM

:Kedua
:Pengetahuan

PENGISIAN KURIKULUM :
KB
:Menjana idea
BCB :Bacaan imbasan
NILAI :Bekerjasama
PENILAIAN :
Menyatakan dua jawapan
soalan pemahaman
daripada lima soalan.
REFLEKSI :

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Hari & Tarikh
Khamis
12.03.2015
Masa
11.00-12.30
90 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk :Badan Sihat Fikiran Cerdas
Standard Kandungan
: 3.4 Menulis imlak dengan
tepat.
Standard Pembelajaran : 3.4.2 Menulis imlak frasa
dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan
dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menulis tiga daripada lima ayat yang mengandungi
imbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.
Aktiviti :
Set Induksi - Bergerak mengikut wisel oleh guru.
Langkah 1 - Membaca teks secara individu, kumpulan
dan secara kelas.
Langkah 2 - Menceritakan kembali perkara yang
dibaca.
Langkah 3 -. Mengeja secara lisan perkataan imbuhan
yang diberikan oleh guru.
Langkah 4 - Menulis imlak ayat berimbuhan dalam
buku tulis dengan kemas.
Penutup - Menyatakan kebaikan daripada aktiviti
bersenam kepada diri sendiri.

CATATAN
AS
AM

:Kedua
:Pengetahuan

PENGISIAN KURIKULUM :
KB
:Mengenal pasti
BCB :Bacaan imbasan
NILAI :Baik hati
Rajin
PENILAIAN :
Menulis tiga daripada lima
ayat.
REFLEKSI :

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Hari & Tarikh
Jumaat
13.03.2015
Masa
10.30-12.00
90 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk :Badan Sihat Fikiran Cerdas
Standard Kandungan
: 4.2 Mengujarkan bahasa
yang indah dan menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik hibur.
Standard Pembelajaran : 4.2.2 Mengujarkan idea
yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah
serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara didik hibur.
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Bercerita menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan sebutan yang betul.
Aktiviti :
Set Induksi - Teka gaya yang dilakukan oleh murid.
Langkah 1 - Mendengar cerita daripada guru.
Langkah 2 - Ceritakan kembali menggunakan ayat
tunggal dan majmuk tentang cerita yang didengar.
Langkah 3 -. Membaca teks secara individu.
Langkah 4 - Bercerita tentang teks menggunakan
gaya di hadapan kelas secara individu.
Penutup - Menyatakan kebaikkan daripada aktiviti
berenang kepada diri sendiri.

CATATAN
AS
AM

:Kedua
:Pengetahuan

PENGISIAN KURIKULUM :
KB
:Menganalisis
KP
:Verbal-lingustik
NILAI : Berani
PENILAIAN :
Bercerita menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk.
REFLEKSI :

PERKARA
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Tahun 3
Hari & Tarikh
Isnin
23.03.2015
Masa
8.40 - 9.40
60 minit
Jumlah murid
Hadir
T. Hadir

org
org

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


ISI KANDUNGAN/ STANDARD KANDUNGAN
Tema :Perpaduan
Tajuk :Hubungan Harmoni
Standard Kandungan
: 1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.
Standard Pembelajaran : 1.5.1 Bercerita tentang
sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Bercerita dua daripada lima gambar menggunakan
ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan
yang jelas.
Aktiviti :
Set Induksi - Bersoal jawab tentang sahabat sejati.
Langkah 1 - Mempamerkan gambar dan
menyusunnya mengikut urutan.
Langkah 2 - Bercerita tentang gambar.

CATATAN
AS
AM

:Kedua
:Pengetahuan

PENGISIAN KURIKULUM :
KB
:Menaakul
KP
:Verbal-lingustik
NILAI :Bekerjasama
PENILAIAN :
Bercerita dua daripada tiga
gambar menggunakan ayat
tunggal dan majmuk.
REFLEKSI :

Langkah 3 -. Membina ayat berdasarkan gambar.


Langkah 4 - Menulis ayat berdasarkan gambar dalam
buku latihan.
Penutup - Nyayian lagu Selamat Hari Jadi kepada
rakan yang lahir bulan March.