Vous êtes sur la page 1sur 7
Os motetes de advento Erunt signa in sole (dominica 1ª) Cum audisset Ioannes (dominica 2ª)
Os motetes
de
advento
Erunt signa in sole (dominica 1ª)
Cum audisset Ioannes (dominica 2ª)
Vox clamantes in deserto (dominica 4ª)
Diego de las Muelas
(1698 - 1743)
Diego de las Muelas (1698 - 1743) Os motetes de Advento Erunt signa in sole

Diego de las Muelas

(1698 - 1743)

Os motetes de Advento

Erunt signa in sole (dominica 1ª)

œ ˙ c Ó ˙ œ œ ˙ ˙ Ó ∑ ∑ Œ #œ œ
œ ˙
c
Ó
˙
œ
œ
˙
˙
Ó
Œ
œ ˙
&
E
-
runt si
-
gna
in so
--
le et lu
c
Ó
Ó
Œ
bœ œ ˙
&
œ ˙
w
˙
˙
˙
œ
œ
˙
˙
E
-
runt si
-
gna
in so
-- le et lu
na,
in
so
-
œ
˙
œ
œ
˙
˙
œ ˙
œ œ
œ
w
c
Ó
Ó
Œ
V
E
-- runt si
gna
in so
-- le et lu
na,
œ ˙
#œ œ ˙
˙
œ ˙
?
c
˙
.
œ
˙
˙
Œ
˙
w
œ
E
-

Soprano

Alto

Tenor

Baixo

 

runt

 

si

-

gna

 

in so

-

le et lu

-

na,

 

et

lu

---

na, in so

-

8

8  
 
8  

&

˙

.

 

w

   

˙.

 

#œœ Œ œ

 

 

˙

 

œœ #˙

   

˙

Ó

 

œœ b˙

   

œ

                                         
 

na,

 

et

lu

 

-

na,

 

in

so le

--

et

lu

 

na

 

et stel

-

lis,

 

et in ter

-

               

Œ

       

Œ

     

       

Ó

     

& ˙

 

˙

œœ ˙

 

w

œœœ

 

œ œ

 

œ

 

˙

˙

œœ ˙

 

-

-

le

 

et lu -

na,

 

in so le

--

et lu na

et

stel

-

lis,

˙

 
-
-

et in ter

œœ

 

Œ œ˙

 

œ ˙

     

˙

œ

     

œœ Œ œ

   

˙

œ

œ

 

w

   

Ó

 

Ó

   

V

?

 

in so

-- le et lu

 

na, in

so - le

 

et

lu

-

na et

stel

-

 

lis,

 

et in

bœœ˙

 
bœœ˙       # œœ
   

#

œœ

bœœ˙       # œœ
       

w

 

w

Œ

œ œœ

 

Œ

œ œ

 

œ

˙

˙

˙

bw

 
 

le et lu

-

na,

 

in so le

--

et lu na

et

stel

-

lis,

et in

ter

 

-

Fernando G. Jácome Grupo Vocal "Sólo Voces" www.solovoces.com

2 - Motetes de advento

16 œ œ œ œ œ b˙ . œ #œ œ œ #œ œ œ
16
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ œ
& ˙
œ œ
œ
w
w
w
-
-
-
ris præ su ra gen
--
-
ti
-
um
præ con fu si
--
-
o
-
-
&
œ
œ
œ
œ
œ ˙
˙.
˙.
w
œ
˙.
œ
w
w
-
-
-
ris præ -- su ra gen
-
-
-
ti
- um
præ
con -
fu
--
si
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ ˙
˙
˙
˙
œ
œ
œ œ
œ bœ
œ
#œ œ
#w
V
ter
-
ris præ -- su ra gen
-
-
-
-
-
ti
-
um
præ con -- fu si
-
o
-
-
w
w
w
˙
.
˙
.
? w
œ
œ
œ
œ
˙.
œ
œ
œ
- -
-
ris præ -- su ra gen
-
ti
- um
præ
con -
fu
--
si
p f 24 #˙ ˙ Œ ˙ bœ ˙. bœ & ˙ ˙ œ œ
p
f
24
˙
Œ
˙
˙.
&
˙
˙
œ
œ
#œ œ
œ
œ
œ
˙
--
ne
præ
con
-
fu
-
si
-
o
-
ne
so
-
ni tus
-
ma
-
-
-
- ris,
p
f
&
˙
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
˙
œ
œ
˙
.
œ
˙
˙
o
-
ne
præ con -- fu si
-
o
-
-
-
-
ne
so
-
ni - tus
ma
-
-
-
- ris,
Eco
Voz
˙
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
V
--
ne
præ con -- fu si
-
o
-
-
-
-
ne
so
-
ni - tus
ma
-
-
-
- ris,
p
f
˙
˙
.
˙
.
˙
?
œ
œ
˙
˙
˙
œ
œ
˙.
œ
˙
˙
o - ne præ con - fu - si - o - ne so -
o
- ne
præ
con
-
fu
-
si
-
o -
ne
so
-
ni - tus
ma
---- ris,
p
f
31
#œ ˙
w
#œ œ
œ œ
˙
œ œ
#œ ˙
œ
w
œ
˙
& #œ œ œ œ
œ œ
so
--
ni tus
ma
-
-
-
ris,
et flu
-
-
-
ctu
-
um,
et flu
-
p
f
&
˙
˙
˙
˙
œ b˙
œ b˙
œ
˙
œ
œ
˙
.
œ
œ œ
w
˙
˙
so
--
ni tus
ma
-
-
-
ris,
et
flu
-
ctu - um,
et flu
-
-
-
ctu
- um,
Eco
Voz
œ
˙
œ ˙
œ
˙
œ œ
œ
œ
œ œ
˙
œ œ
w
w
œ
œ œ
˙
œ œ
V
so
--
ni tus
ma
-
-
-
ris,
et flu
-
-
-
ctu
-
um,
et flu
-
p
f
˙
˙
˙
˙
?
˙
œ
˙.
˙
#œ ˙
#œ ˙
œ
w
œ
œ
œ œ
˙
so
-- ni tus
ma
-
-
-
ris,
et
flu
-
ctu - um,
et flu
-
-
-
ctu
- um,

3 - Motetes de advento

39 œ ˙ œ œ b˙ œ bœ œ & œ œ œ ˙. œ
39
œ
˙
œ
œ
œ bœ
œ
&
œ
œ
œ
˙.
œ
˙
œ
w
w
--
ctu
-
um, et flu ctu
-
-
um,
et
flu
-
ctu
-
um, et flu ctu
-
- um.
Ó Œ
& w
˙
œ
œ
˙
˙
#œ œ
#w
œ
œ
w
et
flu -
-
-
ctu
-
-
um, et flu
---
ctu
-
um.
œ
˙
œ
œ
œ œ
œ
#œ œ
˙
˙
w
w
w
V
--
ctu
-
um, et flu - ctu
-
um, et flu
---
ctu
-
um.
œ bœ
œ
˙
.
w
œ
˙
˙
?
œ
œ
Œ
œ
œ
w
w
et flu ctu
--
um,
et
flu
-
ctu
-
um, et flu ctu
-- um.

Veránse fenómenos prodixiosos no sol, a lúa e as estrelas; e na terra estarán consternadas e atónitas as xentes polo estrondo do mar e das olas.

Cum audisset Ioannes (dominica 2ª)

Soprano

Alto

Tenor

Baixo

# c ∑ ˙ ˙ ˙ œ œ & w ˙ ˙ ˙ . œ
#
c
˙
˙
˙
œ
œ
&
w
˙ ˙
˙
.
œ
œ œ
˙
Cum
au -
dis
---
set Io an
-
-
-
-
nes,
cum
au dis
-
-
#
c
Ó
&
˙
˙
w
˙ #œ œ
˙
˙.
œ
œ
œ
˙.
œ
Cum
au -
dis
-
set Io - an
----
nes,
cum au - dis
-
set
Io
-
#
c
V
.
w
œ
œ
˙
˙
œ
Cum
au -
dis
---
set Io - an
-
? #
c
˙
˙
.
w
˙
œ
œ
œ
Cum
au -
dis
-
set Io - an
----

4 - Motetes de advento

8

# j j j j Œ & œ . œ. œ œ œ œ œ
#
j
j
j
j
Œ
&
œ
.
œ.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
˙ #˙
set Io an
-
-
nes
in vin
--
cu lis
o
-
pe ra
-
Chri
-
sti,
o
-
pe ra Chri
-
-
#
j
j
j
j
&
Œ #œ
œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
˙
w
w
an ---
nes
in vin
-
cu - lis
o
-
pe - ra
Chri
-
sti,
o
-
pe - ra Chri
-
#
Œ œ
œ
.
œ
œ.
J œ œ
˙
œ
œ
œ
˙
œ œ
V
˙
˙
w
J œ
J
J
-
-
-
nes,
in vin
-- cu lis
o
-
pe - ra
Chri
-
sti,
o
-
pe - ra Chri
-
j
j
?
#
w
œ.
œ
j
˙
w
Œ œ
œ
œ
œ
˙
J œ
œ.
œ
œ
œ
œ
-
-
-
nes,
in vin
-- cu lis
o
-
pe - ra
Chri
-
sti,
o
-
pe - ra Chri
-
14
#
j
Ó
&
˙
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ.
œ
˙
œ
˙
œ
œ
œ
œ ˙
sti,
mit
- tens du
-
os
de dis
-
ci
-
pu lis
-
su
----
is,
#
Ó
j
&
œ
œ
˙
˙
œ
œ
œ
œ
œ.
œ
œ
œ
œ #œ
w
œ ˙
sti,
mit
- tens du
-
os
de dis
-
ci
-
pu - lis su
----
is,
#
j
œ
œ
˙
Ó
˙
œ
œ
œ
œ
œ.
œ
˙
V
w
w
sti,
mit
- tens du
-
os
de dis
-
ci
-
pu - lis
su
--- is,
?
#
˙
œ
Ó
œ
œ
œ
œ
.
œ
w
œ
œ
˙
w
J
˙
sti,
mit
- tens du
-
os
de dis
-
ci
-
pu lis
-
su
--- is,

20

# Œ & ˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙ ˙ Ó w ˙
#
Œ
&
˙
˙
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
Ó
w
˙
œ
œ
w
a
- it
il
--
li,
a
it
il
-
li:
Tu
es,
#
Œ
Ó
&
˙
˙
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
w
w
w
a
- it
il
--
li,
a
it
il
-
li:
Tu
es,
#
Œ #˙
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
Ó
w
V
w
w
a
- it
il
--
li,
a
it
il
-
li:
Tu
es,
˙
œ
˙
?
#
w
Œ
œ
œ
œ
œ
˙
Ó
w
w
˙
a
- it
il
--
li,
a
it
il
-
li:
Tu
es,

27

5 - Motetes de advento

# ˙ . œ & ˙. œ ˙. œ ˙. œ w w ˙ #œ
#
˙
.
œ
&
˙.
œ
˙.
œ
˙.
œ
w
w
˙
#œ #œ
#w
tu
es
qui
ven -
tu
-
rus
es,
an
a
-- um
li
#
&
˙
.
œ
˙
.
#
˙.
œ
œ
˙.
œ
w
w
w
w
tu
es
qui
ven -
tu
-
rus
es,
an
a
-- um
li
#
˙
œ
œ
œ
œ
˙
Œ
œ œ
˙
V w
œ ˙
w
w
tu
es
qui ven tu
-
-
rus es,
an a
-- li um
˙.
œ
˙
.
?
#
#
˙.
œ
œ
w
˙
.
œ
w
w
w
tu es qui ven - tu - rus es, an a -- um li 35
tu
es
qui
ven -
tu
-
rus
es,
an
a
-- um
li
35
#
U
˙
.
&
œ
œ
˙
˙
œ
œ
˙
˙
#œ œ
#w
œ ˙
˙
#œ #œ
#w
ex
-
spe cta
-
----
mus,
ex
-
spe
-
cta
----- mus?
#
U
&
œ
˙
˙
w
w
˙.
œ
w
w
w
ex
-- spe cta
-
mus,
ex spe cta
--
-
-
-
-
mus?
#
U
.
œ
œ
œ
V
œ
˙
˙
˙
œ
œ
w
w
œ
˙
w
w
ex spe cta
--
-
-
-
mus,
ex
-
spe cta
-
--- mus?
U
?
#
.
œ
w
˙
w
w
˙
w
w
w
ex
--
spe cta
-
mus,
ex
-
spe
-
cta
--- mus?

Xoán, tendo oído na cadea as obras marabillosas de Cristo, enviou a dous dos seus discípulos a preguntarlle: es ti o Mesías que ha vir ou debemos esperar a outro?

Vox clamantis in deserto (dominica 3ª)

Soprano

Alto

Baixo

c ∑ ∑ ∑ & w ˙ ˙ #w ˙ ˙ Vox cla - man
c
&
w
˙
˙
#w
˙
˙
Vox
cla
-
man
-
tis
in
c
&
w
˙
˙
œ
œ
˙
œ
œ
œ
˙
˙
œ
œ
˙
œ
Vox
cla -
man
-----
tis
in
de
-
w
˙
˙
w
?
#w
c
w
w
w
Vox
cla --
man
tis
in
de
-
ser
-

6 - Motetes de advento

8

˙ œ œ ˙ ˙ ˙ œ & œ œ ˙ œ w #œ #œ
˙
œ
œ
˙
˙
˙
œ
&
œ
œ
˙
œ
w
#œ #œ
#w
Œ #œ
de ser
-
-----
to:
pa ra
-
-
te
vi
-
am
Do
-
mi
- ni,
Œ
&
œ
˙.
œ
œ
˙
œ
˙
˙
˙
˙
w
œ
œ
w
ser
------
to:
pa - ra
-
te
vi
-
am
Do
-
mi
-
ni,
˙
˙
? w
œ
w
Œ
œ
œ
˙.
œ
w
w

----

to:

pa ra

--

te

vi

-

am

Do

-

mi

- ni,

 

15

15  
 

&

                     

Œ ˙

 

œ

Œ

œ.

   

œ

.

 

œ

   

˙

 

œ

œ

˙

w

Œ ˙

 

œ

 

J œ œ

 

J

re

- ctas

 

fa

-- ci te

se

-

mi

-

tas

 

e

-

-

-

ius,

re

-

ctas

#

 

Œ Œ

   

j

j

             

Œ ˙

   

&

˙

re

œ

- ctas

œ

fa

.

œ

œ

-- ci te

œ.

se

-

œ

mi

-

˙

tas

 

˙

œ

e - -
e
-
-

-

w

ius,

re

-

œ

ctas

 

˙

?

œ

Œ Œ

 

œ

.

J œ œ

œ.

 

œ

     

w

 

w

Œ ˙

 

œ

               

J

˙

             
 

re

- ctas

 

fa

ci te

--

se

-

mi

-

tas

 

e

-

-

-

ius,

re - ctas

21 Œ ˙ œ œ . œ œ œ & œ. œ ˙ œ w
21
Œ
˙
œ
œ
.
œ
œ
œ
&
œ.
œ
˙
œ
w
#w
J œ œ
J œ
fa
- ci - te
se
-
mi
-
tas
e
-
-
-
ius,
se
-
mi
-
tas
e
---
N
j
Œ
&
œ
.
j
œ
œ
œ
˙
œ
.
œ
œ
˙
œ
œ
˙
œ
œ
˙
w
fa
- ci - te
se
-
mi
-
tas
e
-
-
-
ius,
se
-
mi
-
tas
e
---
.
œ
œ
?
œ
#w
Œ
œ.
˙
w
w
J œ
J œ œ
fa
-
ci te
-
se
-
mi
-
tas
e -
-
-
ius,
se
-
mi
-
tas
e ---

27

& œ œ ˙ #˙ w w ˙ w w w ius, se - mi
&
œ
œ
˙
w
w
˙
w
w
w
ius,
se
-
mi
-
tas
e
---
ius,
e
-
-
-
ius.
#
&
˙
˙
˙
œ
œ
w
˙
w
w
#œ œ
#w
--
ius,
se
-
mi
-
tas
e
-
-
-
ius,
e
-
-
-
-
-
-
ius.
w
w
œ
w
w
?
w
œ
œ
˙
œ
œ
œ
ius,
se
- mi
-
tas
e ---
ius,
e -
-
-
ius.

Eu son a voz que clama no deserto: preparade o camiño do señor, endereitade os seus camiños

Centres d'intérêt liés