Vous êtes sur la page 1sur 63
ANEXA 1 NORME METODOLOGICE, rivindinceiereaexecitiuibugetar al anal 2012 CAP. 1 fincasarea veniturilor bugetare 1.1. Sumele aferente importelor, taxelor,contibutilor si altor obliga cate bugetul general consolidat, cu termene de plat scadente ping la finele anului 2012, se achité de eatre persoanele juridice si iice prin vient potrivitprogramulul stbilit de institute de cot a ‘unitajle wezorerie stati, dup caz, la care au conturiledeschse,atfel int sumele respective ‘fie incastef contlcurent general al rezorerie statu, pind a data de 31 decembrie 2012. Institue de credit vor lua masuri pent asigurarea decontiri uturorordinlor de plata pentru trezoreriastatului (OPT) reprezentind impozte, tae, contbufi i alte sume datorate Dbugetlui general consolidat, incusiv a sumelor In mumerar chitte de persoanele fizice cate bugee, porvit conventilorInchelate In acest sop cu unitiile subordonate ale Ministrului Finanfeloe Publice, cu autritiile administraiei public locale sau cu alte institutt public, dupa ‘az, prezenate de cde clienf astfel Inc, pn la data de 31 decembrie 2012, sumele respective sf ie incasate in conulcurent general al wezoreriei statu 4.2, Imporiele, tele, couuibutle sae sume datorate bugetlul general consolidat de ttre contribuabil, cu termene seadente pn la fineleanului 2012, pot fi achitate in mumerar La caserile unitiilor tezoreiei statu sau ale instiuilor publce benefice, dup ca, pd la data de 28 decembrie 2012 inlusv, cu excepiaperioadei 24.26 decembrie 2012, in care nu se fac casi in numer. 1.3, Sumele incasate in numerar de cite instiuilepublice sau de cate agent iseai, reprezentind venturi bugetre sau venturi propri al bugetelorinstituilorpublice, vor fi depuse fn conturile de venitri bugetare sau de disponibiti,dupé caz, cra acest se cuvin pén Ia data de 28 decembrie 2012, inclusv. Eventalele veituriincasate in mumetar de edtre instil ‘public, tn data de 28 decembrie 2012 se depun in conturile corespunzatoare de venituri bugetare ‘sou de disponibili deschise la unitile rezoreriei statu, in data de 3 ianuare 2013, i se Tnrepstreazi ca venituri ale anului 2012, eu data de 31.12.2012, 14, (A) Institue publice cae incsears veninri datorate bugetului de stat, bugetelor locale si bugetuuiasiguririlor sociale de stat, dupa caz, in conturile $032 ,Disponibil in sume colette penta bugetl de stat", 50.33 ‘Disponbil din sume colectate pentru bugetele locale” si 50.34 "Disponibil din sume coleetate pentru bugetulasiguriilor sociale de stat" au oblgaia si vireze veniturile respective Ia subdivziuile_ de venturi ale bugetelorefrora acestea se cuvin, pind a data de 27 decembrie 2012 incusi. (@) Eventualele sume incasste fn conturileprevazate Ia alin. (1), in perioada 28 - 31 ‘decembrie 2012, se vireaai in contrile corespunzitoare de venituri bugeare pe data de 3 januarie 2013 5 eprezintd venitur ale bugetalui de stat, bugetelor locale i bugetuli asigurailor sociale de stat, dupa caz, pe anul 2012. in ordinele de plats pentru tezoreria statuli (OPT), a rubrica ,Dataemiteri” se va insrie 31.12.2012, 15. La nivelul nitailr wezocerie statu cae nu funciones28 eu casei ezaur ma pot rimine sume in numerar la finele anlui 2012. Sumele in numerar incasate fn data de 28 ‘ecembre 2012, s€ depun integral Ia fnele zl 1a instupiie de credit la care acste i au eschiseconturile de dsponibil, 1.6. (1) fn cursul luni decembrie 2012, organele fiscale competente vor lua misurile necesare pentru clarficarea si distribuirea, pint la finele anu in conturlecorespunzatoae de venitui bugetae, « tutuor sumelor fncasate in conturile unice reprezentind obliga fisele previaute prin Ordinl preedintelui Ageniei Nationale de Adninistrare Fiscal ar-1294/2007 privind impocitele, contribupile i alle sume reprezentind creaje isale care se platese de pentru nchiderea comturior de cheluieli ale bgecululasigurailor sociale de sta: 8102 ExcedentDefcit al bugetulu 25 Cheluielile bugetului asigurriloe asiguriiloe socal de stat" sociale de stat” 52.3, Pentru operafunile inregistrate fn contl 81,02 ,ExcedentDefict al bugeulué siguriilr sociale de stat” until tezorerei statuli elibereazA titlarilor,extase de cont ‘mpreuns cu documentelejustiiatve 24. In cazl Activiti de wezorere gi contabiltate pubicd a municipiului Bucuresti, conturile de venitur i cheluiel deschise pe numele Casi Najionale de Pensi Publice se tnchid, Ja data de 17 ianwarie 2013, prin contul 81.02.0000 ,Excedeny/Deficit cuent al bugetului sigur sociale de stat pe anut 2012". ‘53. Dispositit comune pentru sistemul de asigurare penta acidente de muned si bole profesional 5 bugetulasigurisilor sociale desta. SA. La data de 14 iamuarie 2013, unitile operative ale wezoreret statului vieazi/incaseazh soldul conturilor 81.01 ,BxcedenuDefcit al sistemului de asigurare pent. accidente de muned si boll profesional” gi, respect, 81.02 ,ExcedenuDeficit al bugeuli siguririlor sociale de stat” infdin cont 81.01 ,ExcedenuDefcit al sistemului de asigurare entry accidente de runes si boli profesional” si, respectiv, 81.02 ,ExcedentDefict al a ‘bugetluiasiguisilor sociale de stat deschise la trezoreria municipal resediny de judet pe ‘numele case judefene de pensii din subordinea Casei Nafionle de Pensii Publice. Aceasth ‘operatune se efectueazi cu data de 31 decembrie 2012 iar ln ordinl de plat pentratezoreria starului (OPT) prin care se vreaoNtransfers excedentul sau dficitul, dupa cx, se anexea2s in copie exteasele contuli 81.01.98:03.04 sau 81.01.99.03.04 gi, rexpectiv, 81.02.98.0303 sau 81.02:9903.03, deschise la nivelul wezorerilor operative, are consttuie document jusifistiv pentru inchidrea contuilor de veniturigichetueli ale bugerluissiguriilor sociale de statin ‘contablitatea proprie a caelorjudefene de pens din subordinea Casei Nationale de Pensi Publice (Casele judetene de pensii au oblgatia de a verfica extrasele conturilor81.01.98.03.08, 51,01 99.03.04, 81,0298.03.3 581,02 99.03.3, deschise Ia nivelul rezorerilor operative si de 4 sesiza actvitijile de trezorerie 5 contablitate polit judefene asupra evenualloriregularti, pind a data de 1S ianuarie 2013, in scopulefectui regularizarilr care se impun. ‘52. Pin Ja data de 14 ianuaie 2013, Casa de Pens a municpiului Bucuresti teansferdrezltatul execute sistemului de asigurare pentrs accidente de muncd si boli profeionale gi bugeultarigurilor cciale de ‘Trezoreria Statului sector 3, prin virea/Incsarea in/din contl respect a ruuror soldurilor conturlor 81.01 ,ExcedentDefict al sstemului de asigurare pentru accidente de munc si boli profesionale” si 81.02 ,Excedent/Deficit al bugetuluiasigurarilr sociale de stat, pe care le are eschise la sectoucle muncipiului Bucuresti. in ordinele de plat penta wezorria statului (OPT), la rubra ,Dataemiterif eva inseie 31.12.2012 iat pe anal 2012 fn conta propris deschis lo 333, Trausferaea rezltaulul execu sistemulul de ssigurare peru accideme de runca si boli profesionale i bugetuluiasigurailor sociale de stat pe anol 2012 fn conta Cased [Nationale de Pensi Pblice S334 La dats de 16 ianawie 2013, esele judeyene de pens, Casa de Pensii a ‘municipului Bucuret Institute Najonal de Expertiza Medical gi Recuperare a Capactii de ‘Muncé transfer rezutatul execute sistem de asgurare pentru acidente de munc si boli 4 profesionale si bugetulu asigursilor sociale de stat fvegistate Ia fnele anului 2012, in eomtul 81.01.0000 ,ExcedeavDefcitcurent lsstemului de asgurare pentru acidente de munci si boli profesionale pe anul 2012" gi, respectiv, 81.02.0000 ,xcedenuDefct curent al bugetului ssgurilor sociale de stat pe nul 2012" descis pe numele Casei Najonale de Peni Publice Ix Activtatea de tezorerie 5 contablitate public a municipiului Bucuresti, sel + soldal creditor al comtului 81.01 ,xceden/Deficit al sistemului de asigurare pent. accidente de munca si boli profesionale” si, respectv, 81.2 ,ExcedenvDeficit al bugeululssiguriior sociale de stat” se vies tn contul Cael Nationale de Pens Public, cu orn de pati pentru tezoreia statului (OPT): + sldul debtor al contului 81.01 ,.Exceden/Deficit al sistemului de asigurare penta sccidente de munca soli protesionle™ , respec, S1.W yfxcedenyDetet at ‘bugetuluiasiguriilor sociale de stat” se wansfers, cu ordn de plat pentru tezoreria ‘statului (OPT), din conta Casei Nationale de Pensi Pblice. In ordnele de plata pentru tezorera statului (OPT), la rubrica .Data emiteri” se va tserie 31.12.2012, 5332, La data 14 ianuarie 2013, casele de pensii seciale ale Ministerului ‘Administra st Imerelor, Serviciului Ronin de Informa i Miisterlut Apart Nationale ‘wansferrezultatul executiei bugetului asiguarlor sociale de stat, in conta 81.02.0000 Bxceden/Deficit erent al bugetului asigursilor sociale de stat pe anul 2012" deschis pe numele CCasei Nationale de Pens Publice Ia Actvitstea de wezorerie si contabilitate publica ‘municipiului Bucuresti ask = soldul debitor al conulu 81.02 ,ExcedenyDeficit al bugetulu asigudsilor sociale de stat” se tansferd, cu ordn de plat pentru trezorera staului (OPT), din contul Csei [Nationale de Pensi Publice. {In ordinele de platt pent tezoreria statului (OPT), la rubrica Data emer” se va fnserie 31.12.2012 54, (1) Casa National de Peni Publicecentralizears pin la daa de 15 ianuarie 201 ‘oldu exceutet de cast a bugetluiasgursilor sociale de sat, registra Ia unite tezoreriei staulu, fr cazl tn eae se Mnepsireaz8excedent,acesta se regularizear cu bugetl de stat limita subvengilorprimite in anal 2012 de la bugetul de stat. Operajinea se efectueazt de cite (Casa Nationala de Pensii Publice cu ordin de plat penta tezoreriastatlei (OPT), Ia data de 16 ‘anuare 2013, ca opersjiune a anufui 2012, prin virarea sumei corespunzitoae din contal 22.4203.24 ,Subventi primite de bugetul asiguririlor sociale de stat" In contul 2356.01.51 sTransferuri cu caracter general inte difritenivele ale administraiet- Transfert ine unite le administayiei publice” deschis la Activitatea de trezoreric si contabilitate publick a ‘municipiului Bucurest (2) in cazul incare se inregistreazs deficit, acsta se prea Ia data de 17 lanuare 2013 de -cire Case National de PesiiPublice, pe bsz8 de ordin de plat pentru trezoreria statu (OPT), ‘In conul propriu 81.02 99.03.03 ,Defici al bugetuli asigurirlr sociale desta (@) jn ordinele de plate pentru tezoreria statului (OPT) pria care se efectueazi ‘operajiunileprevizute a alin. (1) si (2), la rubrica ,Dataemiteri” se va insrie 31.12.2012, ‘55. La data de 17 ianuarie 2013, excedentl sau defictlsistemului de asigrare pentry accidente de mune si bol profesional inrepistrat in contul 81.01.0000 ,ExcedenuDefictcurent al sisemului de asigurare pentru sccidente de munct si boli profesonale pe anul 2012" se vieazi/sepreia de citre Casa National de Pensi Publice, pe bazi de ordin de platé pentra twezoreria statului (OPT), ivdin contul propriu $1.01.98.03.04 ,Excedent al sisemului de ssigurare pentru accidente de munc si boli prfesionale”. In ondinle de plat pentru trezoreria statului (OPT), la rubrica Data eitri se vainserie 312.2012, CCAP. VI fnsheierea execu stem asigurarior pentru somal sa Fondulu de kacaace pete plata reanelorsslariale 6.1 Inchiderea contrilor de venitur i cheltiel ale Fondului de gantare pens plata ‘reanelorsalariale 6.1.1. La data de 11 ianuarie 2013, unitisile wezorerei statul inch conte de veituri si cheltieli ale Fondului de gorantare penta plata creanelor salariale, operstune efectuat cx data de 31 decembrie 2012 Conturile de ventwi si cheltwielisle Fondului de garanare pentru plata ereantelor salariale se Inch prin debtul/eeditulcontului 86,01 ,ExcedentDefict al Fondului de garantare 4s pentru plata creanelorslarale, dup xz, se coifcs atl: sinbo cont 86.01; co capi 98.08.11 pensuexcedent, respect 99.04.11 pet dei. In cam Acivittit de wezorerie si combate publics a municipal Bucuress, contre de venta si celui deschise pe aumele Agente Najonale pentru Ocuprea Fort ‘de Mune se ich pein comtul 86 01.0000 .FxcedeauDeicit cura al Fondului de gran: enr plata creanflrslaale pe anal 2012" ‘Operate conaile ce se efectucaz8 tn comabiitsteaunifietrezorere statu sunt umaitoarele = pentrafnchiderea contrlor de venti ale Fondui de garentare pent plata creator salar * $601 ExcedenDefict al Fondului de ‘arantare pentru plata creanfelor salariale” 28.20.0406 ,Contibusia angsjtorior la fondul de garantare pentra plata creanelor salarale™ 28.31.0404, Venituri din dbsnz a Fondul de garatare pentru plata ‘reanelor salaile” 28360412 “Ake venitui la. fondu de ‘parantare pentru plata creanelo slarile™ = pentru inchiderea conturlor de cheltuieli ale Fondului de garsntare pent plata ‘reanelor salriale: 86.01 .EscedenvDeficit al Fondului de = 29.6404 —,Chelvelile Fondului de gente penta plata creanfelor ‘grantare pentru plata creanjelor sabiale” salarale” 16 ‘oti: - Operaiunle de mal sus se efeeeard pe bavk de not combili: = Contul 8601 Excedent/Deficit al Fondului de garanare pentru plata creanfelor salarale,sedeschide la nivel unitajilor operative ale rezoreie statu (641.2, Pentru operapiunile efectute Ia pet. 6.1.1. tn contul 86.01 ,ExcedentDeficit al FFondului de gorantare pens plata creanflorselariale" untiile tezorerii staal libereaza tiularilorextease de cont impreund cu documentelejustifcaive. (6.2. Inchiderescontrilor de vnitr i cheltiaialesstemulaiasgursilor pent oma 621, La data de 11 ianuarie 2013, usitigile operative ale wezorrii statului,incusiv Activtatea de trezorerie si conabilitate publict a municipulut Bucuresti si tezorerile sectoarelor municipilui Bucurest ncheie in contabilitatea propre execuiabugetui sistema asigutlor penta goms) reflect in contrle 29 ,Chelwuille bugetui asigursiloe penta ‘omaj” si conturile 28 ,Veniturile bugetului asigudslor pentru soma si care mu au fcut ‘biectul operaiuilor de inchidere previzute la pet. 6.1.1. $1624, CConturile de venturi si cheltuil ale sistema asigurrilor pentru oma) se inchid prin ebita/eredital contului 86.02 ,ExcedenuDefcit al sistemulutssgurtilor penta som, dupa cuz, cate se deschide Ia ivelul wezorrilor operative, pe numele agenilor teritorale pentru ccuparea forfei de munc i se eodificd ast: simbol cont 86.02; cod capitol 98.04.10 pent ‘excedent, i respectiv, 99.04.10 pentru deficit. 622, Operatiunile contbile ce se efectueaoh in conabilitatea unitiilor trezrerieh ‘tatu pent inchideoa conturilr de venitrt gi cheltil ale sistema arguriclor ponte soma) care mu au ficut obiectul operatunilor de tnchidere previzute la pet. 6.1.1. sunt sumitoarele = pent Inchidereaconturilor de venitr ale sistemuluiasgurilor pentru soma) 28 .Nenitwile bugetlui asiguivior = 8602 ExoedenuDeficit al sistema pent soma" ssipwilor entry soma” 7 = pentru inchidereaconturilor de cheluil ale sisemuluiasigurailor pentr som 29 ,Cheluielle bugetului asigurslor pentru som” 6.02 623. Pentru operatiunile inregistate tn cont 8602 “ExcedenuDefiit al bugetulué sistem asigurirlor pentru soma” uniiile rezorerie tatu elibereazatiaarilor extrase de cont impreunt cu documentele jurificative (62.4. In cazal Activti de wezorerie si contabilitate publics a municipiului Bucuresti,