Vous êtes sur la page 1sur 6

Date

24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015

Name
ABIJITH M
ABIMALEK JOHN
AHAMMED SHARJIL A
AMRUTHA P.C.
ANSAR AHMED M
ARTHI S
ARULKUMAR G
ASHIK RAJ K
BALAMURUGAN C
DHIVYA DHARSHINI R
DIKANESHWARAN T
DURGA A
HARIRAM S
JINSHA M
JIYADKADER
KARTHIKA V
MAHESWARAN B
MAHESWARI R
MALCOLM MENDEZ
MARIA SHERLY .R.
MITHRA M
MUSHTAQ M.A.
MUTHULAKSHMI R
NAGAJOTHI G.K.
NANDHINI K
NAVANEETHAKRISHNAN C

24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015

NAVANEETHAKRISHNAN M
NAVANITHA V
NIKHIL R.C.
NIVETHA E
PAVITHRA R
PONSUDHA N
PRASAND KUMAR D
PRIYA K.M.
RADHA V
RAJESH K
RANJIT RAMASWAMY
REENA PRIYA V
SACHIN M.S.
SAJITH.M
SANGEETHA D
SANTHIYA P

Roll No.
11EC01
11EC02
11EC03
11EC04
11EC05
11EC07
11EC08
11EC09
11EC12
11EC13
11EC14
11EC15
11EC17
11EC19
11EC21
11EC22
11EC23
11EC24
11EC25
11EC26
11EC27
11EC29
11EC30
11EC32
11EC33
11EC34
11EC35
11EC36
11EC37
11EC38
11EC39
11EC40
11EC42
11EC43
11EC44
11EC45
11EC46
11EC47
11EC48
11EC49
11EC50
11EC51

Month & Year Sub1


MAR 2015
AB
MAR 2015
24
MAR 2015
12
MAR 2015
30
MAR 2015
24
MAR 2015
44
MAR 2015
18
MAR 2015
32
MAR 2015
42
MAR 2015
36
MAR 2015
60
MAR 2015
22
MAR 2015
30
MAR 2015
74
MAR 2015
26
MAR 2015
38
MAR 2015
26
MAR 2015
44
MAR 2015
26
MAR 2015
34
MAR 2015
56
MAR 2015
62
MAR 2015
50
MAR 2015
46
MAR 2015
60
MAR 2015
18
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

20
18
42
22

62
62
0
32
36
34
28
38
48
18
16
34

24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015

SAYED SIYAD K.P.


SUGUNA A
SUJIPRIYANKA R
SUMITHIRA M
VAISHNAVI E
VANADHI R
VETRISELVI K
VIMA VIJAY
VISHNU RAGHU
VISHNU. K
ASHOK KUMAR M
BARGAVI RAMANAN S
GOWSALYA M
GOWTHAM S.V
HARISH R
KRISHNAMOORTHI A
MAHALAKSHMI K
RANJITHAM B
SABARI VIGNESH S
VANARASAN K
KAVIYARASAN S

11EC52
11EC55
11EC56
11EC57
11EC58
11EC59
11EC60
11EC61
11EC62
11EC63
12LEC64
12LEC65
12LEC66
12LEC67
12LEC68
12LEC69
12LEC70
12LEC72
12LEC73
12LEC75
11LEC64

MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

8
24

62
40
30
20

76
22
30
24
16
4
0
2
8
4
44

AB
4
24

AB

Sub2 Att_Date
Att_PerSC_1
24 12.03.2015
61 EC2051
90 EC2051
30 12.03.2015
77 EC2051
40 12.03.2015
100 EC2051
68 12.03.2015
87 EC2051
28 12.03.2015
100 EC2051
74 12.03.2015
83 EC2051
60 12.03.2015
12.03.2015
81 EC2051
40
94 EC2051
76 12.03.2015
100 EC2051
70 12.03.2015
88 EC2051
64 12.03.2015
97 EC2051
80 12.03.2015
54 12.03.2015
69 EC2051
100 EC2051
88 12.03.2015
82 EC2051
42 12.03.2015
94 EC2051
80 12.03.2015
97 EC2051
56 12.03.2015
97 EC2051
84 12.03.2015
94 EC2051
46 12.03.2015
87 EC2051
84 12.03.2015
94 EC2051
88 12.03.2015
100 EC2051
88 12.03.2015
12.03.2015
96 EC2051
86
94 EC2051
80 12.03.2015
87 EC2051
84 12.03.2015
50 12.03.2015
87 EC2051
27

56
52
54
84
92
58
72
78
42
22

84
36
4

60
70

12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015

91
97
90
100
95
100
78
87
94
77
100
97
81

EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
71 EC2051
100 EC2051
94 EC2051

SC_2
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045

SN1
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless

SN2
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite

Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication

EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045

Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless

Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite

Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication

60
90
82
82
58
84
46
44
44

62
56
58
36

50
46

80
AB
20

52
AB

12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015

77
97
100
94
100
97
100
97
84

EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
EC2051
74 EC2051
90 EC2051
81 EC2051
100 EC2051
94 EC2051
94 EC2051
97 EC2051
85 EC2051
68 EC2051
90 EC2051
100 EC2051
74 EC2051

EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045
EC2045

Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless
Wireless

Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite
Se Satellite

Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication

te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te

Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication

te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te

Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication

te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te

Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication