Vous êtes sur la page 1sur 32

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve İlk Kademe Belediyeleri Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme Yayın Organı

Yıl: 5 - Sayı: 247 PARASIZDIR 23 - 29 Eylül 2009

Ankara
Ankaradev
devbir
birparka
parka
daha
dahakavuşuyor
kavuşuyor
50.
50.YIL
YILPARKI
PARKI
2 Kültür-Sanat

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan:


Seyithan Melih Bingöl

Örümcek ağlarının özelliği


rümcek ağının çok özel nitelikleri olan sağlamlık ve esnekliği bu-

Ö güne kadar taklit edilemedi. Aynı çaptaki bir çelik telden iki kat
daha güçlü ve dört kat daha esnek olan bu doku, ne kadar çeki-
lirse çekilsin orijinal durumuna dönecek kadar esnektir.
Örümcek ağları, kendine yüksek hızla çarpan nesneleri, yırtılmadan
esneyerek frenler ve geriye yaylanmadığından dolayı da ters yöne fırlat-
maz ve yapıştırırlar. Bu maddeyi yapay olarak elde etmeyi hala başara-
mayan bilim adamları, örümcek çiftliği kurup, örümcekleri sağarak,
ipliklerini alıyorlar. Günde örümcek başına 320 metre iplik elde ediliyor
ve bu iplikler ABD ordusuna kurşun geçirmez yelek yapmak için kullanılıyor. Diğer böceklerden farklı olarak
sekiz bacağa ve sekiz göze sahip olan örümceklerin arka kısmındaki bezlerden ağ üretimi başlar. Buradaki
çok ince deliklerden ise sıvı ve damlalar halinde verilen ağ malzemesi, dışarı çıkar çıkmaz donar.
Her tarafında yapıştırıcı bulunmayan bu özel ağlara kurbanlar kolayca yapışırlar. Ancak örümcekler, ya-
pışkan kısımları bildikleri için ağa yakalanmadan, kurbanın yanına kadar giderler. Örümcek, ağını, amacına
göre farklı şekillerde örer. Ağdaki ipliklerin de cinsleri yerlerine göre farklıdır.

Bal petekleri
rılar doğanın gerçekten usta mimarlarıdırlar. Kesiti düzgün altıgenlerin priz-

A ma şeklindeki petek gözlerinin dipleri, bir piramit oluşturarak sona ererler.


Kovanlardaki şekliyle dik duran her petekte, petek gözleri yatayla sabit bir
açı yapacak şekilde inşa edilirler. Her bir gözün derinliği 3 santimetre, duvar ka-
lınlığı ise milimetrenin yüzde beşi kadardır. Bu kadar ince duvar kalınlığına rağ-
men altıgen yapı nedeniyle büyük bir direnç kazanırlar ve arıların depoladıkları
kilolarca balı rahatlıkla taşıyabilirler.
Arıların petek gözlerini kusursuz bir şekilde altıgen yapmalarının başka sebepleri
de vardır. Eğer beşgen, sekizgen veya daire şekillerini seçselerdi bitişik gözler ara-
sında boşluklar kalacak, işçi arılar fazla mesai yaparak ve daha fazla balmumu harcayarak, bu boşlukları doldur-
mak zorunda kalacaklardı. Gerçi üçgen veya kare yapsalardı bu boşluklar olmayacaktı ama altıgenin bir başka
özelliği daha vardır. Alanları aynı olan üçgen, kare ve altıgen şekillerden toplam kenar uzunluğu en az olanı altı-
gendir. Yani aynı miktarda balmumu ile daha çok altıgen odacığın kenarı çevrilebilir. Aslında matematiğin, geo-
metrinin ve simetrinin en kusursuz örnekleri sadece bal peteklerinde değil doğanın her yerinde görülebilir.

ÖZEL SERV‹S NUMARALARI


➛ ALO BÜYÜKŞEHİR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 ➛ ZEHİR DANIŞMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 ➛ TELEFON ARIZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
➛ YANGIN İHBAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 ➛ DOĞUM VE CENAZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 ➛ ALO MALİYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
➛ HIZIR ACİL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 ➛ ELEKTRİK ARIZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 ➛ RUHSATSIZ VE
➛ POLİS İMDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 ➛ JANDARMA İMDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 KAÇAK KAZILAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5072100
➛ GAZ ARIZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 ➛ ALO GIDA HATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 ➛ SOSYAL HİZMET HATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
➛ SU ARIZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 ➛ ORMAN YANGINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 ➛ BAŞBAKANLIK DANIŞMA HATTI . . . . . . . . . . . .150

Y›l: 5 • Say›: 247 Genel Yay›n Yönetmeni Foto Muhabirleri Baskı


23 - 29 Eylül 2009 Kubilay ÇALIKO⁄LU, İhlas Gazetecilik A.Ş.
Sahibi
Avni KAVLAK Toygar DÜNDAR, Hakan TUNÇBİLEK Turgut Özal Bulvarı
Ankara Büyükşehir Belediyesi ad›na BELYA A. Ş. Genel Müdürü Demirciler Sitesi 1. Cd. No: 68
Bas›n Yay›n ve İrtibat Adresi: Siteler/Ankara
Halkla ‹lişkiler Daire Başkan› Yay›n Kurulu Ankara Büyükşehir Belediyesi Tel: (0312) 353 29 61
Ahmet Recep TEKCAN Haldun ŞAH‹N, Nihat UÇAR, Bas›n Merkezi, Akay Kavşağ›/Bakanl›klar
Alp Aykut ÇINGIR, Alican ATAY, Tel: (0312) 410 91 00
Ali Tar›k HATİPOĞLU, Figen KOÇ, Nebi DİKLE, Baskı Tarihi
Sorumlu Yaz› ‹şleri Müdürü Fax: (0312) 419 64 12 - 419 64 78
Nursen TURAN, Tansel SEMERCİ, 22 Eylül 2009
Alp Aykut ÇINGIR e-mail: basinyayin@ankara-bel.gov.tr
Seyithan Melih B‹NGÖL, Süleyman DEMİR,
Tasar›m: BELYA A.Ş. Salih AKTAŞ Yayın Türü: Yerel, süreli Gazetemiz basın meslek ilkelerine uyar.
Haber 3

Başkent’in Terası
50. Yıl Parkı açılıyor
C
umhuriyetin 50.
Yıl dönümü anı-
sına 1970’li yıl-
larda yapılan an-
cak zamanla işle-
vini yitiren 50. Yıl
Parkı, Ankaralıların
hizmetine yeniden
açılıyor.

A
nkara Büyük-
şehir Belediye-
si tarafından
uzun, titiz ve yo-
rucu bir çalışma-
nın ardından yeni-
den işlevsel hale
getirilen namı di-
ğer Çamlık, 26 Ey-
lül Cumartesi günü
saat 16:00’da açı-
lacak. Parkın açılış
töreninde ünlü
ses sanatçısı İs-
mail Türüt bir kon-
ser verecek.

5
0. Yıl Parkı,
Gençlik Par-
kı’nın ardından
bu yıl Ankara Bü-
yükşehir Belediye-
si tarafından Baş-
kent’e kazandırılan
ikinci dev rekreas-
yon alanı olacak.
4 Haber

Başkent’in Terası 50. Süleyman Demir


Fotoğraflar:
Kubilay Çalıkoğlu

A
nkara Büyükşehir Be-
Hakan Tunçbilek lediyesi, Cumhuriye-
tin kuruluşunun 50.
Yıl dönümü nedeniyle
1970’li yıllarda yapılan
ancak daha sonra işlevini yitirip
alkoliklerin mekanı haline gelen
50. Yıl Parkı’nı yeniden düzenle-
yerek Ankaralıların hizmetine su-
nuyor.
50. Yıl Parkı 26 Eylül Cumartesi
günü saat 16:00’da kapılarını ye-
niden açacak. Parkın açılışında
ünlü sanatçı İsmail Türüt bir konser
verecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Başkent’e kazandırdığı rekreasyon
alanları, büyük parklar, yürüyüş ve
koşu yollarının yanı sıra mevcut
olan parkları da yeniden düzenle-
yerek, vatandaşların yararlanabi-
lecekleri konuma getiriyor. Tarihi
parkları yeniden düzenleme çalış-
malarını sürdüren Ankara Büyük-
şehir Belediyesi, Gençlik Parkı’nın
ardından 50. Yıl Parkı’nı da yeniden
düzenledi. Başkentlilerin daha çok
“Çamlık” adıyla bildiği park, artık
vatandaşların aileleri ile birlikte ra-
hatlıkla gidip zaman geçirebilecek-
leri bir mekan haline getirildi.

50. YIL PARKI’NIN


YENİ YÜZÜ
Cebeci Ertuğrul Gazi Mahallesi
sırtlarındaki tepede yer alan 50.Yıl
Parkı, ‘Başkent’in Şehir Terası’
güzelliğine sahip. Parkta, aileler
Haber 5

Yıl Parkı açılıyor...

için her şey düşünüldü. Yaklaşık


130 bin metrekarelik büyük bir
alanda bulunan parkta eski ha-
vuz alanı korunup düzeltilerek,
3 bin 500 metrekarelik ve bin
300 metrekarelik iki ayrı gölet
oluşturuldu. Dereler ile suyun
engebeli alanda akışı sağlandı.
Yaklaşık 4 bin 800 metrekarelik
bu göletlere bağlı olan dereler,
küçük köprüler, 2 adet su ha-
vuzu ve 3 kollu şelale de büyük
göleti tamamlayan unsurlar oldu.
Parkın uç kesimlerine 210 adet
kamelya ile bolca bank konula-
rak bölgenin doğal dokusuna
6 Haber

Başkent’in “Teras Parkı”


uygun, ziyaretçiler için hem din-
lenme hem de piknik yapma al-
ternatifi sunuldu. 25 adet çeşme,
1100 metre karelik 4 çocuk oyu-
nu alanı ile 1 adet buz pateni
pisti yapıldı.
Çocuklar için tasarlanmış
yaklaşık 10 bin 500 metrekarelik
mini bir lunaparkın içine bir çay
bahçesi de yapıldı. Lunaparkın
çevresine kod farkından dolayı
istinat duvarları çekildi, dekoratif
duvarlar ve çitlerle bir bütünlük
sağlandı.
Gençlerin faydalanabileceği
1 adet halı saha, 1 adet bas-
ketbol sahası ve yaya yolları ta-
mamlandı. Yaya yollarının yan-
larında değişik yerlerde 13’er
kondisyon aletlerinin olduğu 2
Haber 7

(Çamlık) açılıyor

fitness center yapıldı. Bunun dı- TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK teraslama yapıldı ve piknik alan-
şında 575 araçlık 4 ayrı otopark BAYRAK DİREĞİ ları oluşturuldu. Bitkisel alan ta-
inşa edildi. Ayrıca parkın çev- Parkın en yüksek ve her ta- mamen düzenlenerek, ağaç di-
resinde oturan vatandaşların şi- raftan rahatlıkla görülebilen ya- kimleri gerçekleştirildi ve çim
kayetleri de dikkate alınarak, macına bir Türk Bayrağı yerleş- alanlar oluşturuldu. Parkta var
eskiden karanlık görüntüsüyle tirildi. 20x30 metre büyüklüğün- olan ama çok bakımsız kalmış
girilemeyen park, 820 adet mo- de Türk Bayrağının yanı sıra olan yeşil doku ve ağaçlar da
dern aydınlatma direği ile do- parka Türkiye’nin en büyük bay- güçlendirildi, ilaçlanaraka kuru-
natıldı. Böylece ışıl ışıl hale gelen rak direği dikildi. 110 metre yan dallar kesildi. 50. Yıl Parkı,
park, akşam saatlerinde de böl- uzunluğundaki direğe çekilen yeni dikilen 2 bin 500 çalı ve
ge halkının ve ailelerin dolaşarak Türk Bayrağı kentin her yanından ağaçla da desteklendi.
nefes alabileceği, gezip dinle- görülebiliyor. 50. Yıl Parkı 26 Eylül Cumar-
nebileceği bir görünüme kavuş- Çalışmaları tamamlanan ge- tesi günü düzenlenecek törenle
turuldu. niş parkın uygun bölümlerine halkın hizmetine sunulacak.■
8 Haber

Büyük
Büyükşehir
Belediyesi
Sosyal
Hizmetler
Dairesi
Yaşlılara
Hizmet
Merkezi,
önceden
tespit
edilerek
kayıt altına
alınan
yaşlı,
özürlü ve
bakıma
muhtaç
vatandaş-
ların
evlerinde
yıl boyu
temizlik
çalışması
yapıyor.

Süleyman Demir

nkara Büyükşehir

A
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Büyükşehir Belediyesi’nce
Belediyesi, Rama- Hizmetler Dairesi Yaşlılara Hiz- önceden tespit edilerek kayıt
zan Bayramı önce- met Merkezi tarafından yürütülen altına alınan yaşlı, özürlü ve ba-
sinde bakıma muh- temizlik ve onarım çalışmaları kıma muhtaç vatandaşların ev-
taç, yaşlı ve özürlü- kapsamında Başkentte binlerce lerinde yıl boyu bakım ve temizlik
lerin evlerini temizleyip, gereken bakıma muhtaç, yaşlı ve özür- çalışması yapılıyor. Ankara Bü-
onarımları gerçekleştirdi. lüye yardım eli uzatıldı. yükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Dairesi, bayram önce-
sinde de bu evleri pırıl pırıl hale
getirerek, bayram ziyaretlerine
hazırladı.
Evleri temizlenen yaşlı ve
özürlüler, bayram süresince ço-
cuklarını, torunlarını, dost ve ak-
rabalarını rahatlıkla evlerinde
ağırlayabilmenin mutluluğunu
yaşadı.

BAYRAM
TEMİZLİĞİ
Büyükşehir Belediyesi yetki-
lileri, Bayramların Türk ulusu için
ayrı bir önem taşıdığını, özellikle
dini bayramlarda büyükleri
Haber 9

şehir’den yaşlı ve özürlü


evlerine BAYRAM temizliği
ziyaretin ayrı bir değeri olduğunu Yaşlılara
vurgulayarak şunları söylediler: Hizmet
“Bilindiği gibi bayramlar yar- Merkezi,
dımlaşmanın, dayanışmanın faaliyete
en üst düzeye çıktığı, kır- geçtiği 1994
gınlıkların, küskünlüklerin yılından bu
sona erdiği kutsal günleri- yana 176
mizdendir. Anadolu gelenek- bin 414
lerinin en başında gelen yaşlı,
özelliklerinde biri de bayram bakıma
temizliğidir. Ancak birçok muhtaç ve
büyüğümüzün yaşlımızın, ba- özürlülerin
kıma muhtaç insanımızın evlerinin
bunu gerçekleştirme imkanı temizlik,
ya da gücü yoktur. Biz bun- bakım ve
dan yola çıkarak Başkenti- onarımdan
mizde yaşayan bu insanla- geçirdi.
rımızın yardımına koşuyoruz.
Yılın her gününde olduğu
gibi ekiplerimiz bu bayram
öncesinde de tespit edilen
yaşlı ve özürlü evlerine gi-
derek, bu ailelerin bayram
temizliğini gerçekleştirdi.
Evlerinde kırık, dökük olan
yerleri onardık. Böylece bu
insanlarımız da bayramda
kendilerini ziyarete gelecek-
leri gönül rahatlığı ile misafir
edebiliyorlar.”

ÖZÜRLÜ EVLERİ DE
UNUTULMADI
Yetkililer, Başkan Melih Gök- onarımdan geçirildiğini belirttiler. Dairesi Engelliler ve Rehabili-
çek’in direktifiyle hizmete sunulan 2009 yılının ilk 8 ayı baz alındı- tasyon Şubesi tarafından yü-
Sosyal Hizmetler Dairesi Yaşlılara ğında günde ortalama 74 bakı- rütülen çalışmalar kapsamında
Hizmet Merkezi’nin, faaliyete geç- ma muhtaç ve yaşlı ailenin evine da özürlü vatandaşlarımızın ya-
tiği 1994 yılından bu yana 176 temizlik hizmeti verildiğini be- şadığı 4 bin 695 evde de bay-
bin 414 bakıma muhtaç yaşlının lirten yetkililer, ayrıca Büyükşehir ram temizliği yapıldığını kay-
evinin temizlendiğini, bakım ve Belediyesi Sosyal Hizmetler dettiler.■
10 Haber

Halk Ekmek’ten ucuz


ekmeğe devam
Halk
Ekmek,
Ramazan ayı
nedeniyle
40 kuruş yerine
35 kuruştan
sattığı ekmeği,
aynı fiyattan
satmaya Tansel Semerci

devam

B
üyükşehir Beledi- ekmeği Ramazan sonrası da in-
yesi Halk Ekmek dirimli fiyattan satmaya devam
edecek Fabrikası, Rama- edecek.
zan ayı süresince Ramazan ayı süresince 300
35 kuruşa indirdiği gram ekmeği 40 kuruş yerine
35 kuruştan sattıklarını belirten
Halk Ekmek Fabrikası Genel
Müdürü Ali İlkbahar, vatandaştan
gelen talep üzerine ekmeği aynı
fiyattan satmayı sürdüreceklerini
bildirdi. Ali İlkbahar, ekmek fi-
yatlarında yapılan indirimden
sonra ekmek satışlarında büyük
artış yaşadıklarını belirterek, tü-
keticiye ucuz ve sağlıklı ekmek
sunmaya devam etmek istedik-
lerini belirtti.
Normal ekmeğin eskisinden
daha lezzetli ve sağlıklı olması
yönünde çalışmalar yaptıklarını
Haber 11

Fotoğraflar: Hakan Tunçbilek

anlatan Ali İlkbahar, öncelikle


tüketicinin sağlığını korumayı
hedeflediklerini söyledi.
Eskiden olduğu gibi üniversite
sanayi işbirliği ile ekmeğin kali-
tesinin artırılması yönünde yoğun
çalışmalar yaptıklarını belirten
Ali İlkbahar, halk ekmeğin, kaliteli Halk Ekmek Fabrikası
olmasının yanı sıra ekonomik tarafından üretilen ekmek
fiyatı ve sağlıklı oluşu ile de Baş- çeşitleri ve fiyatları
kentlinin tercihi olduğunu söy- 300 gram pideyi 1,5 TL den
ledi. satışa sundu. Biz Halk Ekmek Normal Ekmek ..........300 gr 35 kuruş
......................

olarak 450 gram pideyi 60 Kepekli Ekmek ........300 gr 40 kuruş


......................

“ANKARA’LI kuruşa sattık. Bunun üzerine Tuzsuz Ekmek ............300 gr 40 kuruş


......................

UCUZ PİDE YEDİ” Fırıncılar da pideyi 1 TL , bazı Köy Ekmeği ...................300 gr 40 kuruş
......................

Ramazan nedeniyle Halk Ek- yerlerde 75 kuruştan satarak Halk Somun ...................800 gr 150 kuruş
..................

mek Fabrikası olarak ürettikleri fiyatı indirdiler. Hedefimize Z.Yağlı Cabata .........200 gr 50 kuruş
......................

pide sayesinde başkentlinin ucuz ulaştık. Böylece Ankara’nın Çeşnibahar .....................250 gr 40 kuruş
......................

pide yediğini belirten Ali İlkbahar, geneli Ramazanda ucuz pide Poğaça 80 gr
...................................... 40 kuruş
......................

“Ramazan ayında Fırıncılar yedi” diye konuştu.■ Simit 80 gr


............................................. 40 kuruş
......................
12 Haber

BELMEK’lerin

Belmekler 2009-2010 kurs dönemine 28 Eylül Pazartesi günü


başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1994 yılında açtığı
Belediye Meslek Edindirme (BELMEK) kurslarında 15 yılda
Nursen Turan
150 bin bayan meslek sahibi oldu.

A
nkara Büyükşehir kazandırmak amacıyla 1994 yı- 28 Eylül 2009 Pazartesi günü
Belediyesi’nin “Her lında açtığı ve bugüne kadar başlıyor.
Ev Bir Atölye Ola- başarıyla devam eden Belediye Büyükşehir Belediyesi Kültür
cak” sloganıyla ve Meslek Edindirme (BELMEK) ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlı-
bayanlara el becerisi kursları, 2009–2010 dönemine ğı’nın, hanımların üretime katıla-
rak, toplum içerisindeki yerlerini
almalarını sağlayan BELMEK
Kursları, yeni dönemde de An-
karalı hanımları bir meslek sahibi
yapacak. Toplam 6 bölgede, 126
kurs merkezinde, 26 branşta açı-
lacak kurslar, 28 Eylül 2009 tari-
hinde başlayıp 11 Haziran 2010
tarihine kadar devam edecek.
Kurslara katılmak isteyen ba-
yanlar, Altındağ, Çankaya, Ke-
çiören, Mamak, Sincan ve Ye-
nimahalle BELMEK bölge mer-
kezlerinde ve kurs adreslerinde
kayıt yaptırabilecekler.
Haber 13

BELMEK KAYIT

16. yıl gururu ADRES VE


TELEFONLARI
ALTINDAĞ
- Altındağ Kültür Merkezi
347 93 70
Makine Nakışı, El Nakışı (Sim hanımları el becerisi ve meslek - 29 Ekim Kültür Merkezi
Sırma, Dantel Anglez, Tel Kır- sahibi olurken, kurslarda kurduk- 351 20 86
ma), Şiş Dantel, İğne Oyası, El ları dostluklar ve arkadaşlıkları
Sanatları (İpek Pentur), Ahşap da pekiştiriyorlar. Her yıl yaklaşık ÇANKAYA
Boyama, Kumaş Boyama, Röl- 12 bin bayanın katıldığı kurslardan - Sağlık Sokak 433 82 71
yef (Ahşap Rölyef), Tu- 1994 yılından bugüne ka- - Tirebolu Sokak Y. Ayrancı
ristlik El Sanatları, Taş dar yaklaşık 150 bin 426 92 51
Bebek, Takı Tasarı- bayan yararlandı. - Karlıkayın Sokak Metropol
mı, Gümüş İşle- Büyükşehir Be- 441 92 84
meciliği, Giyim, lediyesi Kültür ve - Emek 4.Cad. 222 65 26
Sosyal İşler Dai- - Çayyolu 8. Cad. 235 78 69
Mefruşat,
Patchwork, Tri- resi Başkanlığı
KEÇİÖREN
kotaj, Yorgan- BELMEK Kurs-
- Osmanlı İş Merkezi 352 44 52
lama, Kilim, larına katılan
- Kızlarpınarı Cad. 339 86 91
Resim, Çini, hanımların 8
- Özyurt Cad. Dutluk 356 68 69
Ebru, Minya- aylık kurs dö- - Akşemsettin Camii 316 32 46
tür, Tezhip – neminde yap-
Hat, Mozaik, tıkları el emeği MAMAK
Seramik, Ev göz nuru eser- - Şafaktepe Kültür Merkezi
Ekonomisi – leri, dönem so- 320 56 17
Yemek olmak nunda gerçekleş- - Mutlu Kültür Merkezi
üzere toplam 26 tirilen sergilerle 390 27 60
branşta düzenlenen Ankaralıların beğe- - Bahçeleriçi Mah. 370 31 14
kurslara katılan ev nisine sunuluyor.■
SİNCAN
- Sincan İş Merkezi 271 03 42

YENİMAHALLE
- İvedik Cad. No: 38 315 62 99
- İvedik Cad. No: 482/2
327 78 17

BELMEK KURSLARINA
KATILIM İÇİN İSTENİLEN
BELGELER

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi


(T.C. Kimlik Numaralı),
Fotoğraflar: 2- Diploma fotokopisi,
Toygar Dündar-Hakan Tunçbilek 3- İkametgâh İlmühaberi.
14 Sağlık

Sessiz tehlike YÜKSEK TANSİYON


Nursen Turan

oktorların sessiz katil

D
duvarında oluşturduğu bu basınç Dr. Murat Varlı
diye tanımladığı Hi- kan basıncı olarak ifade edilir. Kan
pertansiyon, toplum- basıncının büyük tansiyon ve küçük
da en fazla bilinen tansiyon olmak üzere iki bileşeni
hastalıklardan biridir. vardır. İdeal kan basıncı değeri
Akay Hastanesi doktorların- sistolik 120 mmHg, diyastolik 80
dan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. mmHg civarındadır. Sistolik ba-
Murat Varlı, hipertansiyonun sıncın 140 mmHg, diyastolik ba-
tüm dünyada ve ülkemizde en sıncın 90 mmHg veya üzerinde
sık ölümlere yol açan hastalıklar- olması durumunda “yüksek tan-
dan biri olduğunu belirterek, “Her siyon” veya “hipertansiyon” var-
4 ölümden biri hipertansiyo- lığından söz edilir.
nun yol açtığı nedenlerden
kaynaklanmaktadır. Oysa tan- Hipertansiyon nedenleri:
siyon vaktinde tedavi edilir Hipertansiyon yüzde 90 kişide
kontrol altında tutulabilirse nedenleri tam bilinmemekle bir-
önlenebilir bir hastalıktır” dedi. likte, genetik, çevresel ve bes- yakınmalar hipertansiyonla ilişkili
Hipertansiyonun erişkinlerde lenme ile ilişkili pek çok faktörün olabilir. Hipertansiyon tedavi edil-
daha sık görülen bir hastalık ol- etkisi olabileceği düşünülmektedir. mezse; felç (inme), kalp krizi, kalp
masına karşın az da olsa genç Yüzde 10 sıklıkta ise böbrek has- yetmezliği, kanı kalpten vücudun
yaşlarda ortaya çıkabildiğini ifade talıkları, böbrek damar hastalıkları, diğer bölgelerine gönderen ana
eden Dr. Varlı, şunları söyledi: hormonal bozukluklar gibi neden- damarda (aorta) yırtılma ve böbrek
“Özellikle 40 yaşından sonra lere bağlı olabiliyor. yetmezliğine neden olabilir.
artış başlar ve 80 yaşına kadar
artarak devam eder. Ülkemiz- Hipertansiyon için risk fak- ❍ Hipertansiyon saptanırsa
de hipertansiyon yüzde 31.8 törleri: neler yapılabilir?
dir. Yaklaşık 15 milyon hiper- Aşırı beslenme ve şişmanlık, Hipertansiyon tedavi ile kontrol
tansiyon hastası mevcuttur. hareketsiz yaşam tarzı sigara, altına alınabilen ve riskleri azaltı-
Ülkemizde kadınlarda yüzde stres, fazla tuz ve tuz içeren gıda labilen bir hastalıktır. Tedavide
36,1, erkeklerde, yüzde 27,5 ve içeceklerin tüketilmesi, aşırı öncelikle tuz kısıtlanması, meyve
oranında hipertansiyon görül- alkol kullanılması, ve bazı ilaçlar sebze ağırlıklı beslenme, düzenli
mektedir.” risk faktörünü oluştururlar. egzersiz (yürüme, yüzme), şiş-
Tansiyon sorunu olan kişiler man hastaların kilo vermesi, si-
için neler yapılması gerektiği, te- Hipertansiyon belirtileri: garanın bırakılması ve alkol alı-
davi yöntemleri ve kontrol altına Genellikle belirti vermez. Ancak mının kısıtlanması önerilir. Çoğu
alınmaması durumunda oluşacak rutin kan basıncı ölçümleri ile hastada hipertansiyonun kontrolü
tehlikelerini Uzman Dr. Murat Varlı saptanabilir. Şikayet olmasa bile için bir veya birden fazla ilaç kul-
şöyle yanıtladı. yılda en az bir kez kan basıncı lanımına gerek duyulur. Kan ba-
ölçümü yapılmalıdır. Hipertansi- sınçlarını düzenli takip edilmeli
❍ Hipertansiyon nedir? yonun belirgin belirtileri olmamakla ve eğer kontrol sağlanamıyorsa
Normalde dokuların beslene- birlikte bazen baş ağrısı, halsizlik, doktoru ile iletişime geçmelidir.
bilmesi için atardamarlar içindeki yorgunluk, çabuk yorulma, nefes Hipertansiyon tedavisinin ömür
kanın belli bir basınç altında do- darlığı, baş dönmesi, kulaklarda boyu devam ettiği unutulmamalı
kulara gönderilmesi gereklidir. Atar- uğultu ve çınlama, bacaklarda ve tedaviye doktor kontrolü ol-
damarlar içindeki kanın damar şişme ve burun kanaması gibi madan ara verilmemelidir.■
Kültür-Sanat 15

“Ankara Üniversitesi Cumhuriyet’in Başkenti” albümünden

1930’dan 2009’a Bankalar Caddesi


16 Haber

Büyükşehir İtfaiyesi
dünya standartlarında
Nebi Dikle

aşamın normal akı- yapılacak ilk müdahalenin, yan-

Y şında pek hatırlamak


istemediğimiz, fakat
başta yangın olmak
üzere başımız sıkış-
tığında ilk aklımıza gelen ve yar-
dım istediğimiz itfaiye teşkilatları
her yıl olduğu gibi, 25 Eylül – 1
gınla mücadelenin ana unsurları
olduğunu hatırlattı.
“Alo 110” yangın ihbar hat-
tını aramanın itfaiyenin yangına
müdahalesi için yeterli olduğunu
ifade eden Kurutuz, yangın ih-
barında bulunulan adresin doğru
Ekim tarihleri arasında İtfaiye ve anlaşılır biçimde verilmesinin
Haftası’nı kutlayacak. yangınla mücadelede anahtar
Hafta boyunca gerçekleşti- olduğunu söyledi.
rilecek seminer ve yangın sön- İtfaiyenin yangın yerine ça-
dürme tatbikatlarıyla vatandaş- buk ulaşarak, yangına anında
lara yangınla mücadele konu- müdahalesi için, itfaiye araç-
sunda bilgi vermeye çalışacak- larına yol vermenin önemine
larını ifade eden Ankara Büyük- değinen Kurutuz, vatandaşların
şehir Belediye İtfaiye Daire Baş- panik yapmadan yangın alanını
kanı Faruk Kurutuz, tedbir ve boşaltmasını da, itfaiyenin rahat
dikkatin ve çıkan yangına çalışabilmesinin şartı olarak
saydı.

HİZMETTE SINIR YOK


Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı her biri konusun-
İtfaiye Daire Başkanlığı uzman da uzman 754 personeli,
personeli, Dünya standartların-
Dünya standartlarında araç
daki teknik donanımı ve en üst
ve teçhizatıyla en zor gö-
düzeydeki görev bilinci ile hiz-
mette sınır tanımıyor. revlerin üstesinden gelecek
Ankara Büyükşehir Beledi- kapasitedir” dedi.
yesi İtfaiye Daire Başkanı Faruk Ankara Büyükşehir Belediyesi
Kurutuz, Ankara İtfaiyesi’nin, İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı
Türkiye’deki modern ve başarılı 25 itfaiye grubunun, Başkent’in
itfaiyeciliğin önderi olduğunu coğrafi yapısı dikkate alınarak,
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye vurgulayarak, “Büyükşehir değişik semtlerde çıkması muh-
Daire Başkanı Faruk Kurutuz Belediyesi İtfaiye Daire temel yangınlara anında ve etkin
Haber 17

müdahalede bulunacak şekilde


konuşlandırıldığını hatırlatan Ku-
rutuz, teşkilatın bünyesinde yan-
gın söndürme, kurtarma ve ben-
zeri amaçlarda kullanılmak üzere
130 araç bulunduğunu belirtti.
Alo 110 hattına, yangın ihbarı
alan bir grubun 35 – 40 saniyede
tüm hazırlıklarını tamamlayarak
yola çıktığına dikkat çeken Ku-
rutuz, ekibin yangın yerine 5 –
12 dakikada ulaştığını kaydetti.
18 Haber

Trafik kazalarında da Büyük


TRAFİK KAZALARINDA
VATANDAŞIN İMDADINA
KOŞUYOR
Ankara İtfaiyesi, trafik kaza-
larında da, anında vatandaşın
imdadına koşuyor. Ankara İtfai-
yesi’nin araç kazarlarında ger-
çekleştirdiği kurtarma çalışma-
larında başarılı sonuçlar elde et-
tiğine dikkat çeken Kurutuz,
“Ankara İtfaiyesi kazalarda
araç içinde sıkışanları kur-
taracak teknik donanım ve
uzman kadroyu da bünye-
sinde barındırıyor” dedi.
Ankara İtfaiyesi’nin trafik ka-
zalarına müdahalelerinde görev
yapan kurtarma filosu, sahip ol-
duğu 27 ton kaldırma kapasiteli
Haber 19

şehir İtfaiyesi hizmette


ve 95 tonluk kesme gücü ile 18
milimetreye kadar çelik kaportaları
kolaylıkla kesebilme özelliğine
sahip ekipmanlarıyla, üst düzeyde
kurtarma hizmeti veriyor.

ARAMA - KURTARMA EKİBİ


İtfaiye Daire Başkanlığı’nın
özel eğitimli köpekleriyle, Arama
Kurtarma ekibinin de her an gö-
reve hazır beklediğine işaret
eden Kurutuz, Arama Kurtarma
Ekibinin Ankara ve Türkiye’nin
çeşitli yerlerinde meydana gelen
göçük, çökme ve diğer doğal
afetlerde, enkaz altında kalan
canlıların kurtarılmasında başarılı
çalışmalara imza attığını hatırlattı.
Şu anda Uluslararası standart-
larda enkaz altında canlı kur-
tarma eğitimi görmüş 6 köpeğe
sahip olduklarını açıklayan Ku-
rutuz, 4 kurtarma köpeğinin ise
eğitime devam ettiğini belirtti.

SU ALTI ARAMA
KURTARMA
Ankara Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı’nın bün-
yesinde 1997 yılında oluşturulan
Su Altı Arama Kurtarma Ekibi,
Türkiye’de bulunan itfaiye teş-
kilatları arasında kurulan ilk hiz-
met birimi olarak dikkat çekiyor.
Kurutuz, Ankara İtfaiyesi’nin
gurur kaynağını Su Altı Kurtarma gerçekleştiriyor. Özel ekipler yerinde ücretsiz aranabildiğini
Timi’nin hizmetini şu sözlerle tarafından birkaç bin TL kar- belirten Kurutuz, vatandaşların
açıkladı, “5 uzman dalgıçtan şılığı yapılan bu hizmet Tür- yangın olayında bu hattı arama-
oluşan Su Altı Kurtarma Timi kiye’nin hangi bölgesinde sının yeterli olduğunu kaydetti.
Başkent’teki göl, gölet ve olursa olsun kesinlikle ücret “Alo 110” yangın ihbar te-
su birikintilerinde meydana alınmadan yapılıyor.” lefonunun çok sayıda asılsız ih-
gelen boğulma olayları ve bar ve gereksiz aramalarla meş-
kazaların yanı sıra, Türki- ARANACAK TEK NUMARA gul edildiğini ifade eden Kurutuz,
ye’nin tüm bölgelerinden ge- “ALO 110 ” bu bilinçsiz davranışların zaman
len su altından ceset çıkar- “Alo 110” Yangın İhbar te- kaybına ve yangınla mücadeleyi
ma taleplerini başarıyla lefonunun Türkiye’nin her olumsuz etkilediğini söyledi.■
20 Haber

Vatandaş ile

Kent Konseyi
Başkanı Süleyman Demir
Ahmet Arslan:

A
nkara Kent Konseyi için kurulan Kent Konse-

“Halkımızın Başkanı Ahmet Ars-


lan, sosyal konular-
yi’nin Ankara’daki bü-
tün sivil toplum kuru-
da dünyanın en iyi luşları, meslek odaları,
isteklerinin çalışan büyükşehir üniversiteler, siyasi
belediyesi ve belediye başkanı partiler ile yerel ve
Belediye ile çalıştıklarını söyleyerek, “Bu
bizim için ciddi bir avantaj-
merkezi

Meclisine dır. Bizim için ufuk olabile-


cek çalışmaları olan bir be-
yansıması lediye ile çalışıyoruz” dedi.
Yerel yönetime demo-

için kratik katılımın yaygınlaş-


tırılması ve vatandaşlar
arasındaki ortak yaşam
çalışacağız.” bilincinin geliştirilmesi Kent Konseyi Başkanı
Ahmet Arslan
Haber 21

Belediye arasındaki köprü

KENT KONSEYi
hükümetin temsilcilerinden oluş-
tuğunu kaydeden Başkan Ahmet
Genel Kurulu’nda ele alınarak
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne
Yönetim Kurulu olarak bazen
bu çalışma gruplarına veya kadın
Arslan, vatandaşların yerel yö- tavsiye kararlar olarak gönderi- ile gençlik meclislerine konu
netimle ilgili görüş ve düşünce- leceğini duyurdu. başlığı sunup çalışma yapılma-
lerinin belediye çalışmalarına Ayrıca gençlik ve kadın mec- sını önerebileceklerini söyleyen
yansıtılmasını amaçladıklarını lislerinin de bulunduğunu kay- Ahmet Arslan, ancak bunun zor-
söyledi. Vatandaşın yönetimle deden Arslan, kadın ve gençlikle lama şeklinde olmayacağının al-
ilgili düşüncelerini alabilmek için ilgili her türlü sorunun bu mec- tını çizdi. Arslan, özellikle yok-
bir dizi çalışma içinde olduklarını lislerde alınarak Kent Konseyi sullukla mücadele konusunda
kaydeden Ahmet Arslan, 11 ki- Genel Kurulu’na getirilerek de- ciddi çalışma içinde olacaklarını
şilik yönetim kurulu kararıyla ça- ğerlendirileceğini kaydetti. kaydetti.■
lışma gruplarının oluşturulacağını
açıkladı. Çalışma grubu sayısın Fotğraflar: Toygar Dündar
15-20 cıvarında olacağını ve
eğitimden sağlığa, alt yapı hiz-
metlerinden istihdam ve yok-
sullukla mücadeleye kadar bir-
çok ana başlık altında çalışa-
cağını belirten Ahmet Arslan,
çalışma gruplarında yer almanın
gönüllülüğe bağlı olduğunu ve
burada görev alanların da kendi
alanlarında ihtisas sahibi oldu-
ğunu belirtti.
Bu çalışma gruplarının, top-
lumla iç içe olan STK’larla birebir
temaslar kurarak görüş alışve-
rişinde bulunacağını ve alınan
görüşlerin profesyonelce tanzim
edilerek projelendirileceğini kay-
deden Ahmet Arslan, bu çalışma
gruplarından gelen görüş ve
projelerin öncelikle Kent Konseyi
22 İlçelerimizden

Çubuk’ta festival Süleyman Demir

T
ürkiye’nin ve dün-
yanın tek turşu fes-
tivali, Çubuk’ta dü-
zenleniyor. Hay-
vancılıktan tarıma
ve Agat Taşı’na kadar bir çok
organik kaynaklarıyla dikkat
çeken “Kuzeyin Parlayan
Yıldızı” unvanlı Çubuk, Turşu
Festivali ile kendini imkanlarını
ve güzelliklerini bir kez daha
Türkiye’ye ve dünyaya tanıt-
manın tatlı telaşı içinde.
24-27 Eylül 2009 tarihleri
arasında düzenlenecek 4 gün-
lük festival, tam bir coşku ve
eğlence ortamında gerçekle-
şecek. Aylardır hazırlıkları sür-
dürülen ve en küçük detayları
dahi düşünülerek Ankaralılar
için kış öncesi harika bir coşku
yaşatmak isteyen Çubuk Be-
lediyesi, 7’den 77’ye herkesi
festival coşkusuna katılmaya
davet ediyor.
5. Uluslararası Çubuk Turşu
ve Kültür Festivali adıyla ya-
pılan festival için konuşan Çu-
buk Belediye Başkanı Lokman
Özden, “Çubuk, medeni-
yetlere beşiklik etmiş, adı-
nı tarihten almış, tarihlere
ev sahipliği yapmış olup,
doğal güzelliği ve zengin
ekonomik değerleri ile de
Ankara’nın parlayan yıldızı
olmaya namzet bir kenttir.
Festivalimiz sadece Çu-
buk'un tanıtımı için değil,
Türkiye’nin de dünyada
İlçelerimizden 23

coşkusu
tanıtılması noktasında
önemli bir rol üstlenmek-
tedir. Kültürel, sosyal, sa-
natsal etkinliklerin yapıldığı,
ulusal ve yerel kültürel ak-
tivitelerin yaşandığı festi-
valimizde aynı zamanda ti-
cari ve ekonomik kazanım-
lar sağlanmaktadır” dedi.

EĞLENCE VE DAMAK
KEYFİ BİR ARADA
Çubuk Turşu ve Kültür Fes-
tivali’nde, sanatçı Yusuf Güney,
Çiğdem Tunç ile Turgay Baş-
yayla’nın vereceği ayrı ayrı kon-
serler ile düzenlenecek halk
oyunları ve yarışmalarla keyifli
bir ortam oluşturulacak. Festi-
val, animasyon, palyaço ve
grup gösterileri ile hediye çe-
kilişleri, mehteran gösterileri,
dans ve yarışmalarla da daha
bir renklenecek. Anadolu Dan-
sının Sultanları’nın yapacağı
göstere ise, katılımcılara unu-
tulmaz anlar yaşatacak.
Ayrıca dünyaca ünlü Çubuk
turşusu ile organik ortamlarda
yetişen beyaz ve kırmızı et,
Ankara Armudu, vişne, üzüm,
kiraz, bazlama, gözleme, te-
reyağı, peynir, çökelek, ayva
ile yöresel birçok tat festival
katılımcıların ilgisine sunulacak.
Ayrıca Çubuk’un kuzey ve ku-
zey doğusunda bulunan vol-
kanik alanlarda bulunan Agat
Taşı’ndan yapılan süs ürünleri
de festivalde sergilenecek.■
24 İlçelerimizden

Ev hanımlarına MEB onaylı sertifika


E
timesgut Belediyesi
Hanım Faaliyetleri Bi-
nası’nda açılan Bilgi-
sayar İşletmenliği kursunu
başarıyla tamamlayan 18
kişi, sertifikalarını Belediye
Başkanı Enver Demirel ve
eşi İlknur Demirel’in elinden
aldılar.
Kursiyerlere seslenen
Başkan Demirel, verdikleri
sertifikanın Milli Eğitim Ba-
kanlığı onaylı olduğunu ha-
tırlatarak, “Ülkemizin içinde Etimesgut
bulunduğu durum düşünül-
düğünde bu sertifikalar iş uydurarak her alanda yetiş- ifade etti. Sertifikalarını alan
başvurularınızda çok işinize tirmeleri gerektiğini kayde- hanımlar da kendilerine bu
yarayacaktır” dedi. den Başkan Demirel, bu tür imkanı sunan Başkan Demi-
Gençlerin kendilerini ge- kurslarla gençlerin gelişimi- rel’e teşekkür ederek çiçek
lişen teknolojiye ayak ne katkı sağlayacaklarını takdim ettiler.■

büyük yatırımlar yaptık. An-


kara Büyükşehir ve Kazan Be-
lediyesi işbirliği ile gerçekleş-
tirilen birçok projeden birisi
olan ‘Yağmur Suyu Toplama
Hattı’ ilçemizin merkezinde
bulunan belli başlı cadde ve
sokaklarına döşendi. Her biri
1.60 cm çapında olan dev bo-
ruları 23 km uzunluğunda bir
hat boyunca Kazan’ın altına
Kazan’da alt yapı farkı yerleştirdik. O günlerde alt
yapı çalışmaları nedeniyle bü-
yük sıkıntı çeken Kazan halkı

A
lt yapıya büyük yatırımlar bunların arasında yağmur suyu
yapan Kazan Belediyesi, toplama projesinin de yer aldığını şimdi oluşabilecek sel felake-
harcadığı emek ve yaptığı hatırlattı. tinden korunmuş olmanın se-
yatırımların karşılığını şiddetli ya- Lokman Ertürk, alt yapı ça- vincini yaşıyor. Biz de ne kadar
ğışlardan zarar görmeden çıka- lışmalarıyla ilgili şunları söyledi: doğru bir yatırım ve hizmet
rak gördü. “Kazan son yıllarda kasaba- yapmış olduğumuzu bir kez
Kazan Belediye Başkanı Lok- dan şehre doğru hızlı bir de- daha kanıtlamış olmanın hu-
man Ertürk, son yıllarda ilçeye ğişim geçirdi. Bu değişim sü- zurunu yaşıyoruz” şeklinde ko-
dev yatırımlar yapıldığını ve reci içinde özellikle alt yapıya nuştu.■
İlçelerimizden 25

İmar Yolları “OKULLAR” için açılıyor


P
ursaklar Belediyesi Fen
İşleri ekipleri, imar plan-
larında belirlenmiş yolları
açmaya başladı. İmar planları
doğrultusunda Saray Şehit Bü-
yükelçi Daniş Tunalıgil Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi çev-
resinde yol açım çalışması ya-
pıldı.
Okul çevresinde açılan yeni
yollar sayesinde liseye ulaşım
daha kolay sağlanacak. Kısa
süre içerisinde asfalt çalışması
tamamlanacak olan imar yolla-
rının, çevredeki yapılaşmayı hız-
landırması bekleniyor.
Pursaklar
Fen işleri yetkilileri konuyla ilgili
şunları söyledi. “Burada bulunan kullanmayı yürümek bile im- canlanma sürecine gireceğini
yol, bölge ihtiyacını karşıla- kânsızdı. Ana yollara bağla- düşünüyoruz.” İlçe genelinde
makta yetersizdi. Şu an yol nan bu yeni yollar sayesinde planlar doğrultusunda yol açım
olan bu yerlerde, bırakın araç bu alanın kısa sürede bir çalışmaları devam edecek.■

Kızılay, Pursaklar Belediyesi

Pursaklar’dan anlamlı bağış çadırında kan bağışçılarını


konuk etti.
Ramazan’ın son günlerin-
de kan bağışı yapmak iste-
yen vatandaşlar, iftar son-
rasında Hicret Parkı’na, Kı-
zılay kan verme ünitesine
akın ettiler.
Pursaklar’daki kan bağış-
larından memnun olduklarını
dile getiren Kızılay Kan Mer-
kezi yetkilileri konuyla ilgili
olarak, “Ramazan ayında bir-
çok kişinin oruçlu olması ne-
deniyle kan vermeye çekin-
mesi, kan bağış oranında dü-
şüşe neden oldu. Bunun önüne
geçmek için mesaimizi uzattık
ve Pursaklar Belediyesi’nin
bize tahsis etmiş olduğu bu

G
eleneksel Ramazan geçirmelerini sağlamanın ya-
Eğlenceleri’nin mekâ- nısıra anlamlı etkinliklere de çadırda kan bağışı almaya
nı olan Hicret Parkı, ev sahipliği yaptı. Ramazan başladık.Vatandaşların ilgi-
Ramazan ayı boyunca va- panayırında çadır kurup, faa- sinden oldukça memnun kal-
tandaşların hoşça vaket liyetlerini halka duyuran dık” şeklinde konuştular.■
26 İlçelerimizden

Keçiören’de Kırgızistan Gecesi


K
eçiören Belediyesi tara-
fından düzenlenen ve 24
ülkenin buluştuğu Ulus-
lararası Ramazan Etkinliği’nin
son konukları Kırgızlar oldu.
Keçiören’de Ramazan ayı bo-
yunca her gece ayrı bir ülkenin
kültürü tanıtılırken, Ankaralılar
yıllar sonra hatırlayacakları unu-
tulmaz geceler yaşadı. Kırgızis-
tan Gecesi’ne Kırgızistan Bü-
yükelçisi Mambetcunus Abilov,
Keçiören Belediye Başkanı Mus-
tafa Ak ve binlerce Ankaralı ka-
tıldı. Gecede konuşan Kırgızistan
Büyükelçisi Mambetcunus Abi-
Odabaşı: “Pazarlarda herkese yer var” lov, Keçiören Belediyesi’nin böy-
le güzel bir etkinlik düzenleme-

G
ölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Belediye Meclisi sinden dolayı tebrik ederek,
Üyeleri ve Zabıta Müdürü Murat Balçık ile birlikte Seğ- “Ramazan, Kırgızistan’da da
menler Pazar yerini gezerek denetimlerde bulundu. Türkiye’de olduğu gibi coş-
Odabaşı kurallara uymayan pazar esnafının gerekli uyarı ve kuyla kutlanıyor. Katılan her-
cezayı alacağını söyledi. Vatandaşa karşı sorumlu ve bilinçli
kese ülkem ve şahsım adına
bir pazar yerinin tesisi için de, bu tür denetimlerin devam ede-
ceğinin de işaretini verdi. teşekkür ediyorum. Bize bu
Köyden gelerek ürünlerini satan üreticilere de Seğmenler ve Kar- imkanları sunan Başkan Ak’a
şıyaka pazarlarında daimi yer vererek bir ilke imza atan Odabaşı da ayrıca teşekkür ederim”
“Pazar yerlerimizde kurallarımıza riayet eden herkese yer dedi.
var. Tüm pazar esnafının güvencesi belediyedir. Herkes bir- Keçiören Belediye Başkanı
birinin hakkına hukukuna riayet ettiği müddetçe de pazar- Mustafa Ak da Ramazan ayı
larımızda huzur ve güvenli alış veriş kendiliğinden ortaya çı- boyunca her gün farklı bir çoşku
kacaktır. pazar esnafının, uyması gereken kurallara azami yaşadıklarını belirterek, “Bizler
ölçüde riayet ederek, sağlanacak güvene ve huzura katkı farklı coğrafyalardan olabi-
sağlayacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.■ liriz. Farklı coğrafik yapılar-
dan aramıza sınırlar girmiş
olabilir. Ama biz aynı kökten
gelen, aynı milletten olan,
ama farklı sınırlar içinde ya-
şayan gönül bağı olan mil-
letleriz. Burada Ramazan
coşkusu nasıl yaşanıyorsa
aynı coşku Kırgızistan’da da
yaşanıyor” dedi.
Gecenin anısına Kırgızistan
Büyükelçisi, Başkan Ak’a Kırgı-
Gölbaşı zistan’ın milli kıyafeti kaftanı giy-
dirdi.■
İlçelerimizden 27

Kalecik’te Festival coşkusu yaşanacak


K
alecik Belediyesi tara-
fından düzenlenecek
olan “5. Uluslararası Ka-
lecik Karası Festivali” 26 - 27
Eylül tarihlerinde gerçekleşti-
rilecek.
Festival, Kalecik Belediyesi
tarafından oluşturulacak kor-
tejin, Ankara Seğmenleri eşli-
ğinde, belediye binasından fes-
tival alanına yürümesiyle baş-
layacak.
Festivalde, Kalecik Kara-
sı’nın tanıtımı yapılırken, müzik
grupları, engelliler için yarış-
malar, Ankara Seğmenlerinin
gösterileri, Kalecik’te bulunan Kent Orkestrasının gösterileri, Kalecik Karası üzümlerinin
tarihi eserlerin gezilmesi ve halk ozanları, halk oyunları, tanıtımı için bu tür girişimlerin
tanıtılması, en iyi “Kalecik Ka- ateş gösterileri, HOYTUR halk devam edeceğini belirten Kale-
rası Üzümünün seçilmesi”, dansları, çeşitli konserler ve cik Belediye Başkanı Nevzat Şa-
üzüm çiğneme yarışması, yö- havai fişek gösterileri de yer hin, festivale tüm Ankaralıların
resel sanatçıların konserleri, alacak. davetli olduğunu söyledi.■

Yenimahalle
Spor Kulübü yeniden canlandırılıyor yönetiminden hiç kimsenin olmadığını
söyledi. Belediye ile spor kulübü
yönetiminin tamamen farklı işler ol-

Y
enimahalle Belediyesi, yıllardır Yenimahalle’den çıkması için çalış- duğunu vurgulayan Yaşar, “Spor
kaderine terk edilen spor ku- malarına aralıksız devam ediyorlar. kulübünün yönetim kadrosu ve
lübüne el atıyor. Belediye ta- Spor kulübünün kısıtlı imkanlarla antrenörleri tamamen sporcu kö-
rafından sorunları çözülen kulüp, her dalda başarıyı hedeflediğini be- kenli ve spora yıllarca hizmet ver-
yeni yönetim kadrosuyla 5 farklı lirten Yenimahalle Belediye Başkanı miş insanlardan oluşuyor. Bele-
branşta başarıyı hedefliyor. Futbol, Fethi Yaşar, tamamen profesyonel diyeciler belediye hizmetini yerine
basketbol, voleybol, atletizim ve yönetim kadrosuyla spor kulübünü getirmeli, spor adamları da spora
yüzmede kariyer sahibi profesyonel yeniden yapılandırdıklarını ve bu ya- hizmet etmeli. Herkes bildiği, an-
antrenörleri kadrosuna katan yöne- pılanma içerisinde kulüp yönetiminde ladığı işi yapmalı. Başarı ancak bu
ticiler, geleceğin yıldız sporcularının belediye personelinden veya belediye şekilde yakalanır” dedi.■
28 İlçelerimizden

Altındağ’ın konukları
GEÇEN HAFTANIN ÇÖZÜMÜ
A
ltındağ Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri
çerçevesinde düzenlediği “Mahyaların Işı-
ğında Hamamönü” programlarına Ramazan Fotoğraftaki
sanatçı
Bartın’ın
bir ilçesi Beyaz Karışık renkli Avuç
R A A A A
Ayı boyunca her gün yeni bir konuk katıldı. Et- Özgün olmayan,
bilinen Yardımcı yemek Araç, gereç İsyan eden Uzak

kinliğin son konuklarından biri de Milli Eğitim B A S M A K A L I P


Eski Bakanı Hüseyin Çelik konuk oldu. Çelik, Aktif Epilepsi
iftar öncesi Başkan Tiryaki ile birlikte “Hamamönü Felsefeyle ilgili
olan
F A A L Doğu Anadolu’da
bir nehir
S A R A
Restorasyon Çalışmaları Fotoğraf Sergisi”ni de Yetmeyen
F E L S E F İ A Z
gezdi. Hamamönü sokaklarında yer alan stantları Bir sayı

da ziyaret eden ve esnafla sohbet eden Hüseyin Terazi


T A R T I
İlkel bir silah
O K Kışın yağar
Mal Asıl
Çelik, bölgede yapılan çalışmalar ile aslına uygun Bir geyik cinsi
olarak restore edilen konaklar hakkında bilgi M E T A R E N Bulaşıcı
bir hastalık K
Yazı aracı

aldı. Hamamönü gezisinin ardından Kamil Paşa Bir nota Adale Kiloamperin
simgesi
L A K A S K A
Konağı’nı da gezen Hüseyin Çelik, “Yitirilmekte Utanma
duygusu Denetleme Geniş olmayan

olan bir tarihi yeniden hayata döndüren Başkan A R


Boğa güreşçisi
Ankara’nın
M A T A D O R
Tiryaki’yi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi. Mektep
bir ilçesi
Basit kayık
Diğer taraftan, Türk Pop Müziği’nin efsane O K U L S A L Giysi kolu
Beylik Ezgi, nağme

sesi Erol Büyükburç da Altındağ Belediyesi’nin Oy


E M A R E T R E Y
Ramazan etkinliğine katıldı. Büyükburç, bölgede Kuşların kanat
tüyü

kurulan stantları da gezdi. İftar saatinden önce Belirti


A L A M E T Bir nota R E
Bir sığır cinsi
bölgeye gelen Büyükburç, restorasyon çalışma- Giden, yürüyen
larının yürütüldüğü sokakları ve evleri gezerek İ N E K R E V A N
Eski dilde su

bölge sakinleriyle ve esnafla sohbet etti. Albüm Yüz güzelliği


Terbiyeli,
nazik C E M A L
ve rol aldığı onlarca filmde seslendirdiği parça- Bir harfin
okunuşu

larlardan oluşan bir de konser veren Büyükburç, E D İ B A N E


etkinliğe katılan sanatseverlere unutulmaz bir
akşam yaşattı.■ Baş çoban E K E İlave E K
Hazırlayan: Mehmet Acar Çengel Bulmaca 29

Ankara’da Alışveriş Duman kiri Düz arazi Cılız, zayıf


bir park
Fotoğraftaki İçişleri Demiryolu Eski ve değerli olan İstek, arzu
sanatçı

Hindistan prensi Mektup

Son Bir besin


maddesi
İşe yatkın

Taşıt dizisi

Pasak Kasların istem


dışı hareketi
Devamlı
Bozukluk Bir çoğul eki

Adale
Sarkaç
İstanbul’da
bir semt
Edebiyat

Hisse
Radyumun Mesafe
simgesi
Sevgili Kudret

Oy Halk ağzında
samanlık
İsim Bir gezegen

Yönetici Kara Kuvvetleri’nin


kısaltması
Bayağı, sıradan Akıl

Aklama Manisa’nın
bir ilçesi
İnce dantel Aldatıcı görünüş
Rubidyumun Bir doğa olayı
simgesi
Seyelan Ekmek
Maydanozgillerden
kokulu bir bitki
Komşu bir ülke

Bir bağlaç

Mutedil
30 Spor

Başkent derbisininin galibi Nihat Uçar

T
urkcell Süper Lig’in
6. haftasında Baş-
kentte oynanan derbi
maçın galibi Ankara-
gücü’nü 2-1 yenen
Gençlerbirliği oldu.
Sezonun henüz 6. haftasının
oynanmasına rağmen özellikle
Ankaragücü taraftarlarının ken-
dilerine ayrılan tribünleri doldur-
duğu Başkent Derbisi’nin ilk ya-
rısına Gençlerbirliği çok hızlı baş-
ladı.
Ligde henüz yenilgisi bulun-
mayan Kırmızı – Siyahlılar, 6. haf-
tayı galibiyetle kapatarak yeni
sezonun ilk 3 puanını almak is-
teyen Ankaragücü karşısında oyu-
nun ilk dakikalarından itibaren
baskı kurdular.
Kaleci Serkan, Harbuzi ve Or-
han’ın üst üste attığı şutlarda ba-
şarılı kurtarışları ile rakibe gol
şansı tanımazken, 10. dakikada
Harbuzi’nin kullandığı korner

KARAMAN: “AYNI DEFANS KURGUSUYLA 2 MAÇ ÜST ÜSTE OYNAYAMADIK”

A
nkaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligde henüz üst üste 2 hafta aynı
defans kurgusu ile maça çıkamadıklarını söyledi. Karaman, Gençlerbirliği karşılaş-
masının ilk 45 dakikasında iyi hücum ettiklerini ve iyi oynadıklarını belirterek,
ikinci yarıda aynı performansı gösteremediklerini ifade etti.
Sezon başından bu yana birçok oyuncunun gelip geçtiğini ifade eden
Karaman, şunları söyledi: “Bu kadar çok oyuncuyu sezon başında bir hocaya ve-
rirseniz, ne ideal kadrosunu kurabilir, ne de istediği verimi alabilir. Elimizdeki kadro
ile daha 2 maç üst üste aynı defans kurgusuyla oynamadık. Sürekli değişen
oyuncu yapısına sahibiz. Ancak Ankaragücü bu değil. Ben bu takımda 3 sezon
görev yaptım. Taraftarımızın başını hiç eğdirmedik. Bu bayram öncesinde
onları üzdüğümüz için biz de üzgünüz. Ancak bayramdan sonra taraftarımızın
başını dik tutacak Ankaragücü'nü herkes görecek. Biz o kadroya da o kapasiteye
de sahibiz.”
Spor 31

Gençlerbirliği DOLL: “ZOR MAÇ OYNADIK”

G
ençlerbirliği Teknik Di-
rektörü Thomas Doll,
maçın geneline bakıldı-
ğında zor bir maç olduğunu
Fotoğraflar: Toygar Dündar söyledi. Maçın ilk yarısında
orta sahada çok top kaybı ya-
şadıklarını ifade eden Doll,
“ancak takımım 2 yarıda kalitesini ortaya koy-
du. 90 dakika koşan ve mücadele eden bir
takım olduğunu gösterdi. Kadromuzun çok
geniş oluşu ve elimizdeki kadroyu iyi kullan-
mamız oyuncu değişikliklerindeki doğru ka-
rarlarımız bizi sonuca götürdü” diye konuştu.

HAFTANIN SONUÇLARI
Trabzonspor 3 - 1 Antalyaspor
Beşiktaş 0 - 1 Kayserispor
Ankaragücü 1 - 2 Gençlerbirliği
Eskişehirspor 3 - 2 Gaziantepspor
Diyarbakırspor 0 - 0 Manisaspor
Sivasspor 1 - 3 Bursaspor
Fenerbahçe 1 - 0 İstanbul B.B.
Ankaraspor-Denizlispor (Ertelendi)

Süper Lig’de 7. Hafta Maçları


25 Eylül Cuma
Ankaraspor - Beşiktaş . . . . . . . . . . . . . .20:00
Gençlerbirliği - Trabzonspor . . . . . . . .20:00
26 Eylül Cumartesi
Gaziantepspor - Ankaragücü . . . . . . . . .20:00
atışında defansın seyrettiği topu beklenirken, Ceyhun’un bu kar- İstanbul B.B. - Sivasspor . . . . . . . . . . . .20:00
Antalyaspor - Fenerbahçe . . . . . . . . .20:00
Mustafa’nın kafayla ağlara gön- şılaşmada adeta hiç görünme- Bursaspor - Diyarbakırspor . . . . .20:00
dermesini engelleyemedi. mesi, Mehmet Çakır ve Barba- 27 Eylül Pazar
Gol dakikasından sonra to- ros’un ilk yarıdaki performans- Kayserispor
Galatasaray
- Kasımpaşa . . . . . . . . . .20:00
- Eskişehirspor . . . . . . .20:00
parlanan Sarı – Lacivertliler, seyirci larını devam ettirememesi ve Denizlispor - Manisaspor . . . . . . . . . .20:00
desteğini de arkalarına alıp oyu- gol umudu Vassell’in oyunun
Süper Lig 6. Hafta Puan Durumu
nun kontrolünü ellerine geçirdiler. başından itibaren hiçbir katkı-
Tak›mlar O G B M A Y Av. P
Ankaragücü, Mehmet Çakır, İg- sının olmaması Gençlerbirliği’nin 1. Fenerbahçe 6 6 0 0 12 2 10 18
lesias ve orta alandan sık sık ileri oyunu kontrol etmesinde etken 2.Galatasaray 5 5 0 0 16 4 12 15
3.Eskişehirspor 6 3 3 0 10 7 3 12
çıkan Barbaros ile rakip ceza oldu. 4.Trabzonspor 6 3 1 2 13 7 6 10
alanında tehlikeli olurken 32. da- Kırmızı – Siyahlılar, Ankara- 5.Gençlerbirliği 6 2 4 0 9 4 5 10
6.Bursaspor 6 3 1 2 9 7 2 10
kikada Broggi’nin sol taraftan gücü’nün kötü futbolundan fay- 7.Manisaspor 6 2 3 1 6 4 2 9
yaptığı ortaya iyi yükselen Bar- dalanırken ikinci yarıda yaptıkları 8.Diyarbakırspor 6 2 3 1 7 6 1 9
9.Kayserispor 5 2 2 1 6 5 1 8
baros kafayla topu filelere gön- değişikliklerle de oyuna hareket 10.Gaziantepspor 6 1 3 2 7 8 -1 6
11.Beşiktaş 6 1 3 2 3 5 -2 6
dererek skora eşitliği getirdi ve getirdiler ve 80. dakikada Ka- 12.Antalyaspor 6 2 0 4 5 8 -3 6
ilk yarı 1-1 tamamlandı. he’nin attığı golle maçın skorunu 13.İstanbul B.B. 6 1 3 2 7 11 -4 6
14.Ankaraspor 4 1 2 1 3 4 -1 5
Sarı – Lacivertlilerin ilk yarının lehlerine çevirip haftayı 3 puanla 15.Ankaragücü 6 0 3 3 6 9 -3 3
ortalarından itibaren kurdukları kapatarak yenilmezliklerini sür- 16.Denizlispor 5 0 2 3 2 10 -8 2
17.Sivasspor 6 0 1 5 4 14 -10 1
baskının ikinci yarıda da sürmesi dürdüler.■ 18.Kasımpaşa 5 0 0 5 2 12 -10 0
Başkent
derbisininin
galibi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve İlk Kademe Belediyeleri Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme Yayın Organı Gençlerbirliği 30’da

Halk Ekmek’ten ucuz


ekmeğe devam...
B
üyükşehir Belediyesi Halk Ekmek talep üzerine ekmeği aynı fiyattan sat-
Fabrikası, Ramazan ayı nedeniyle mayı sürdüreceklerini bildirdi. İlkbahar,
35 kuruşa indirdiği ekmeği indi- ekmek fiyatlarında yapılan indirimden
rimli fiyattan satmaya devam edecek. sonra ekmek satışlarında büyük artış
Ramazan süresince 300 gram ekmeği yaşadıklarını belirterek, tüketiciye ucuz
40 kuruş yerine 35 kuruştan sattıklarını ve sağlıklı ekmek sunmaya devam etmek
belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel istediklerini belirtti.
Müdürü Ali İlkbahar, vatandaştan gelen
■ Haberi 10’da