Vous êtes sur la page 1sur 6

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Lana Brekelmans
Klas
1B
Stageschool Cobbeek
Plaats
Veldhoven
Vak- vormingsgebied: Rekenen
Speelwerkthema / onderwerp: Meetkunde

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Monique Hoevenaars
3
19

Persoonlijk leerdoel: Aan het einde van de les heb ik gebruik gemaakt van een coperatieve werkvorm.
Lesdoel(en):
Evaluatie van lesdoelen:
Tijdens de les oefenen kinderen door middel van instructie
Aan het einde van de activiteit komen de kinderen terug
van een andere leerling een bouwwerk na te maken.
bespreken we de activiteit met de volgende vragen:
- Aan het einde van de les kunnen kinderen een bouwwerk
- Vond je het leuk?
namaken.
- Waarom vond je het leuk?
- Het kind leert gericht luisteren naar ruimtelijke aanwijzingen
- Wat vond je moeilijk?
van een andere leerling.
- De kinderen kunnen aan het einde van de les omgaan met de
- Wat vond je van het samenwerken?
begrippen: voor, achter, op, onder, naast, links en rechts.
- Wat heb je nu geleerd?

in de kring en

Ik ga op zoek of kinderen de begrippen: op, onder, achter,voor, links


en rechts kent.
Beginsituatie:

De kinderen zijn in staat om verschillende voorwerpen te meten met een zelf geconstrueerd meetinstrument.
Het lukte de kinderen om voorwerpen op te meten met de kralenkettingen, er was wel wat hulp nodig.
De kinderen hebben zeker ervaring opgedaan met het meten met een zelfgemaakt meetinstrument.
De kinderen zijn in staat om met een ander kind samen te werken en een ander evenveel te laten doen als zichzelf.
Verdere info over groep zie verantwoording.
Lesverloop
Tijd

Leerinhoud Didactische handelingen


Leraar

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)

Materialen / Organisatie

Inleiding/inst Uitleg van de opdracht:


ructie
- Je laat de kinderen eerst in een kring
zitten en legt de regels uit. Als ik praat
zijn jullie stil. Heb je een vraag? Steek
dan een stille vinger op.
- Je legt uit dat de kinderen gevormd
gaan worden in duos.
- De opdracht is als volgt (doet mee
tijdens de uitleg met de blokjes in de
kring):
Het ene kind maakt een gebouw van 5
blokjes. Het andere kind mag nog niet
zien hoe het gebouw eruit ziet en zit
dus met zijn rug tegen het bouwwerk
aan. Het kind geeft aanwijzingen hoe
het andere kind het bouwwerk na moet
bouwen.
- Ik maak zelf de duos.
Kern

Luisteren naar de juf en in een kring gaan zitten.


Als je een vraag hebt steek je een stille vinger op.

Ik maak gebruik van een coperatieve


De kinderen maken gebruik van de werkvorm imiteren.
werkvorm.
De kinderen gaan in duos zitten en voeren de opdracht uit.
De kinderen gaan aan de slag, loop rond en kijk
of zwakkere leerlingen hulp nodig hebben.
Na tien minuten draaien ze de rollen om.
Na tien minuten gaan ze de rollen omdraaien.

Kinderen zitten in een


kring.
Een tafel in het midden van
de kring met blokjes.

De kinderen gaan in duos


zitten en gaan met behulp
van de blokjes de les
uitvoeren.

Slot

De kinderen komen terug in de kring zitten en


dan gaan we het nabespreken.
Ik ga controleren of de kinderen de begrippen
kennen door een tafel in het midden van de
kring te zetten met de blokjes erop en de
begrippen te laten vertellen door de kinderen.
- Was het leuk?
- Waarom was het leuk?
- Wat vond je moeilijk?
- Wat vond je van het samenwerken?

De kinderen reageren op de vragen met een stille vinger.

Persoonlijke reflectie

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum:

Verantwoording
Binnen de OGP opdracht hebben we het erover gehad om realistisch rekenonderwijs naar boven te halen in je les.
En daarvan is coperatief leren, dit is de eerste keer dat ik hiermee werk.
- Reflectie en eigen productie: Aan het einde van de les kijken we terug of de doelstellingen behaald zijn.
- Sociale context en interactie: De kinderen moeten samenwerken tijdens de les.
Welke kerndoelen heb ik gebruikt?
Kerndoel 32
De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.
-

Constructie van blokkenbouwsels op basis van voorbeelden en beschrijvingen (mondeling, via fotos en plattegronden)
Eigenschappen van meetkundige figuren (vierkant, kubus) onderzoeken.

De keuze van instructie, strategien en vaardigheden


Ik heb gekozen om te beginnen in de kring, zodat ik zeker weet dat ieder kind het goed kan zien en dat ik ook sneller zie of er
kinderen zijn die niet opletten.
Ik heb voor de les met blokjes gekozen zodat ik het voor elk niveau aan kan passen. De kinderen die een c niveau hebben
kunnen beginnen met minder blokjes, de kinderen die een a niveau hebben kunnen beginnen met meer blokjes.
De keuze van de activiteiten die je inzet
De kinderen hebben al een keer eerder les gehad over meten en meetkunde, dit ging echter over het opmeten van zichzelf en
andere dingen. Ik heb nu hiervoor gekozen omdat ze echt samen moeten werken. Vanuit de sociogram heb ik kunnen opmaken
dat de meeste kinderen niet met elkaar willen samenwerken. Zo kan ik erachter komen waarom dat zo is.
De werk- en groeperingsvormen die je bewust inzet om je doelen te behalen
Mijn persoonlijk leerdoel gaat over coperatief leren, ik wil door middel van dit doel gaan kijken welke werkvormen goed werken
in deze klas. Bij deze les komt de werkvorm imiteren aan bod. Hierdoor krijgt elk kind van het duo gelijke tijd om de opdracht uit
te voeren en moeten ze elkaars bouwwerk gaan nabouwen.

De evaluatievormen die je hebt gekozen


Ik loop zelf rond tijdens de activiteit, vooral ook om te kijken hoe het samenwerken gaat omdat de groep dit erg moeilijk vind.
Indien nodig spring ik ook bij.
Aan het einde van de activiteit komen de kinderen terug in de kring en bespreken we de activiteit met de volgende vragen:
- Vond je het leuk?
- Waarom vond je het leuk?
- Wat vond je moeilijk?
- Wat vond je van het samenwerken?