Vous êtes sur la page 1sur 1

GROEIEND BEST - DINSDAG 13 OKTOBER 2009 - WEEK 42 - PAG.

17

e n e er Brieven van lezers

Pe e r m Night of the proms in Best


Zaterdag 3 oktober in ‘t Tejaterke wel verdient (zonder de vele an-
hebben Best Irish Singers (BIS) en deren die zich hiervoor inzetten
Goed nieuws Harmonie St. Caecilia hun belofte tekort te willen doen). Maar hij,
meer dan waar gemaakt. In de serie noch die vele anderen uit de cul-
Als ik ’s morgens mijn kranten zit ‘Bestse Noten’ werd een gevarieerd tuursector, kunnen een dergelijke
te lezen bekruipt me wel eens het avondvullend muzikaal programma missie (professionalisering) alleen
gevoel, dat we in een hele slechte op enthousiaste wijze uitgevoerd. volbrengen.
wereld leven. ‘Politie in actie tegen En dat alles op onnavolgbare wijze Gelukkig heeft een aantal mensen
terreurverdachten’, ‘Piraten beschie- aan elkaar gepraat door ‘cultuur- uit de wereld van de horeca, het
ten oorlogsschip’, ‘Jongen opgepakt paus-avant-la-lettre’ Bert van der MKB, het OCB, vastgoed en van
voor chantage’, ‘Neven plunderen Staak. Voor het publiek werd het kunst & cultuur, het initiatief geno-
vrijwilligerscentrale’, ‘Politie pakt drie een ware ‘night of the proms’. Jam- men om iets aan ‘Centrummanage-
skimmers’, ‘Onrust door brandende
mer dat niet iedereen in Best beseft ment’ te gaan doen. Hun bedoeling
tuinen’, ‘Topman berecht’’, ‘Vernie-
ling Joods monument’, ‘Overval bij hoeveel kwaliteit de kunst en cul- daarbij is om, in samenspraak met
bank’, ‘Zoon mishandelt moeder’. Ik tuursector te bieden heeft; zij mis- de gemeente en met ondersteuning
kan dikwijls de moed niet eens meer sen echt veel. van de Kamer van Koophandel,
opbrengen om de inhoud van de ar- De term ‘cultuurpaus’ gebruik ik verder vorm en inhoud te gaan
tikelen te lezen, want het is steeds hier met opzet, naar aanleiding van geven aan het centrumgebied van
hetzelfde: mensen benadelen elkaar een artikel in het ED van diezelfde Best en om ook, in feite komt het
of gebruiken geweld, lieden met veel zaterdag: “De missie van cultuur- daar naar mijn mening op neer, de
geld zijn hebzuchtig en hebben nooit paus Jan Post”. Een interessant missie van Jan Post, de professio-
genoeg. Drugs en drank worden in- artikel waarin Jan Post, voorzitter nalisering, te gaan realiseren. Het
genomen alsof het dagelijkse voe- van de Cultuurraad en oud-direc- advies van de Cultuurraad is daar
ding is met alle gevolgen van dien. teur van Philips, aangeeft wat het een prima leidraad voor.
Veel mensen gunnen elkaar het De kinderen waren fanatiek aan het bereiden belang is van kunst en cultuur (niet In de aanloop naar de verkiezingen
licht in de ogen niet eens. Ik vraag in de laatste plaats voor de econo- is het ‘Best’ interessant om te lezen
me dan wel eens af of de redac- mie) en waarin hij pleit voor pro- of en hoe de politieke partijen in
ties van de landelijke dagbladen dit
nieuws alleen maar gebruiken om
Op de drie nutsscholen fessionalisering van de cultuursec- hun verkiezingsprogramma’s op dit
tor in Eindhoven. onderwerp inspelen. De aandacht
hun kranten te vullen. Ik ben geen Bert van der Staak is, behalve dat van onze ‘volksvertegenwoordi-
redacteur, maar me dunkt dat je
Dag van de Leraar
hij zich al jaren inzet voor kunst gers’ is namelijk van groot belang.
toch behoorlijk moedeloos kunt wor-
den, als je steeds maar weer ‘slecht en cultuur, ook een hartstochte- Als ik u was, zou ik dan ook als
nieuws’ moet publiceren. Ik kan me lijk pleitbezorger voor een goede belastingbetaler en als stemgerech-
ook voorstellen, dat nieuws waarin Op de basisscholen de Schakel, Klimboom en Zevensprong werken voorzieningenstructuur in Best. tigde hun politieke boodschappen
verkeerde praktijken worden gepu- de kinderen waar het kan graag samen. Ze beseffen, ‘samen staan we Vandaar dat hij, wat mij betreft, op dit punt kritisch bezien.
bliceerd, ook weer anderen aanzet- sterk’ en maken daarom gebruik van elkaars mogelijkheden en kwali- het predicaat ‘cultuurpaus’, ‘Best’ Frans Dijstelbloem
ten tot een idee om ook maar eens teiten bij gezamenlijke activiteiten. Een mooi en recent voorbeeld daar-
zoiets uit te voeren, zo in de trant van is de invulling van “De Dag van de Leraar”.
van: ‘Hee, dat is een goed idee om
aan geld te komen zonder te wer- Op de drie scholen werd in dit kader zou het wel fijn zijn als de keuken
ken, ik wist niet dat dat zo gemak- als dank gekozen voor de formule iets groter was.
kelijk gaat!’. Ik heb zelf een levendig waarin de leerlingen van groep 8 Leerkracht Jos had, naast het feit
voorbeeld meegemaakt van jongelui een lunch verzorgden voor alle dat het heel lekker was, erg ge-
die er op uit zijn om in de krant te leerkrachten. Een geweldig leuk en noten van de manier waarop de
komen, zodat ze er over kunnen po- origineel initiatief van de leerlingen kinderen in de diverse rollen uit
chen tegen hun vrienden. Toen er bij waaraan het bestuur als stimulans de horeca kropen. En kleuterleer-
Opgelet:

24
mij in de straat vernielingen werden graag haar bijdrage heeft geleverd. kracht Yvonne was getroffen door
aangericht door een groep jonge- Op De Schakel werd het lokaal van de persoonlijke opmerking die de
ren, van ik schat tussen de 12 en 14
jaar, en ik hen daar op aansprak met
groep 8 in de middagpauze door de
leerlingen omgetoverd tot een echt
leerlingen op de servetring van elke
leerkracht hadden gezet. ‘Dat de
- Huizen ouder dan
2 jaar 6% BTW
uurs
de vraag waarom ze dat deden, ant-
woordde één van hen: ‘Dan kom ik restaurant, waar de leerkrachten kinderen dat nog wisten nu ze in
in de krant!’. Op zo’n moment vraag getrakteerd konden worden op een groep 8 zitten!’
ik me af of het wel noodzakelijk is
om al die ‘slechte’ berichten te pu-
heerlijk driegangen lunch.
Vooraf al was er door de leerlingen
veel overleg gepleegd; wat gaan we
Een blijk van waardering aan de
leerkracht, dat dit keer eens niet
- Subsidie dubbelglas service
bliceren; krijgen dit soort dingen
niet te veel aandacht? Natuurlijk, er maken, hoe gaan we het maken en van een ministerie of een bestuur
is ook goed nieuws, maar daarvan hoe gaan we het betalen? Maar na- komt, maar rechtstreeks van dege- Sint-Oedenrodeseweg 41 - Best
vind ik, dat het erg dun gezaaid is. tuurlijk ook aandacht voor details; nen voor wie de leerkrachten op de
Als tegenhanger voor al het slechte hebben we alle ingrediënten om de scholen bezig zijn, de kinderen van
Telefoon 0499-373721
nieuws zie je wel eens een school-
initiatief, waarbij de scholieren een
recepten te bereiden en wie is waar
verantwoordelijk voor?
de scholen. www.schildersbedrijfvandewiel.nl
goednieuwskrant uitgeven, maar
die komt meestal niet bij het grote Menukaart
publiek terecht. Ik persoonlijk zou Er werd gewikt, gewogen, overlegd
het fijn vinden als ik ook eens met en besloten met als resultaat; op 5
de regelmaat van de klok ‘goede’ al-

GROTE MERKEN 10-DAAGSE


oktober een mooie menukaart mid-
ledaagse dingen in mijn dagbladen
den op de keurig en sfeervol gedek-
zou kunnen lezen. Van mij mag er
gerust in komen staan: ‘Vrouw van
te tafels in het lokaal van groep 8.
32 krijgt na 3 jaar eindelijk nieuwe De leerlingen serveerden als echte
woning’ of ‘Man bijzonder fijn gehol- obers het zelf bereide gerecht uit. SHIRTS
pen door gemeente’ of ‘Bruna-mei- Een menu waarbij de meesters en RUIT 59,95
den veroveren 2e plaats voor fijnste juffen hun vingers af likten. Een
winkel’ of ‘Wilhelminadorp blij met
terugkeer zebrapad’. Dat is toch alle-
maal veel prettiger om over te praten
mooie verse groentesoep met daar-
na een overvolle en overheerlijke
Pizza di Schakelo met een verras-
49,95
dan steeds maar de mensen te ho- sende afsluiting, een prachtig ge-
ren zeggen: ‘Tis wa in de krant van presenteerd en zorgvuldig gevuld
vandaag, tis wir niks als ellende!’. flensje met notenijs. Natuurlijk
Ik zou wel met goed nieuws willen werd er naar wens en ter afsluiting
eindigen, maar de waarheid gebiedt van de lunch een heerlijke kop geu-
me om te zeggen, dat het wel een rende koffie of thee geserveerd.
utopie zal zijn…
Erwin, een leerling van de Scha-
kel, vertelt over zijn ervaring: ‘het
was leuk, omdat we zelf mochten
koken. En omdat we het samen
mochten doen. Het koken vond
Bewegen voor jong en oud! ik het leukst.’ Özlem, een collega-
leerling van Erwin vond het vooral
15 tot 90 jaar SHIRTS
gezellig toen ze aan het koken
waren. Ook het eten serveren was
HOGE BOORD 79,,95
Raadhuisstraat 14 - Best
Tel. 0499-707030
leuk. Beide koks zouden zoiets nog
wel vaker willen doen. Maar dan 59,95
Speciale actie in november
VEST
3 KLEUREN 89,95
DippieDoe Best tien jaar
Familiepark DippieDoe mag dit jaar 10 kaarsjes uitblazen en dat moet
69,95
gevierd worden. Er was al een kinderfestival in juni, maar in november
is er een speciale verjaardagsactie.

Om de tiende verjaardag van Fami- baan of in de Rockin’ Tug. Zij kun-


liepark DippieDoe te vieren staat de nen zich ook helemaal uitleven in
maand november in het teken van het indoor klimavontuur. Uitrusten PULLOVER
alle tienjarigen. Alle kinderen die kan in de kinderbioscoop. ARGYLE 89,95
net als DippieDoe 10 jaar worden
mogen in november gratis komen
spelen bij DippieDoe in Best. Om
van deze actie te genieten volstaat
WinterDippieDoe
Ook dit jaar is er weer WinterDip-
pieDoe. Van 19 december tot en
69,95
het om de speciale actiecoupon te met 3 januari 2010 staat alles in
downloaden op www.dippiedoe.nl het teken van de winter met véél
en een leeftijdsbewijs voor te leg- sneeuw en extra activiteiten zoals
gen aan de kassa van het park. o.a. de musical van Studio Pan en
nieuwe attracties op het buiten-
Bij Familiepark DippieDoe kan park, die voor deze gelegenheid
ook in de herfst en de winter een ook geopend is.
superleuke dag beleefd worden. Houd de website www.dippiedoe.
Zo kunnen de kinderen samen met nl in de gaten voor meer informatie GERITS MAN EN MODE | Markt 28, Sint-Oedenrode, T. 0413 - 47 70 30
mama of papa van de familieglij- over WinterDippieDoe.