Vous êtes sur la page 1sur 3
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA\, Nr, 799/18.XI.2013 -Cresterea competiivitatt econemice" 2007-2013, publicat in inloculeste cu anexa care face parte integranta din prezentul ‘ordi. Moniorul Oficial al Romani Partea lr. 722m 24 octombrie “Ew __prezentl orn 86 publi in Monon Olt al 2008, cu modifcarile gi completarile ulterioare, se modifi gee Roméiniei, Partea I. Ministrul fondurtor europene, Ministrul economia, Eugen Orlando Teodorovici Andrel Dominic Gerea antexa ‘nexa a Onde. .080/2008) Componenfa Comitetului de investifii pentru Fondul de participare JEREMIE 1. Ministerul Fondurior Europene — Gabriela Teletin, drector general 2, Ministerul Finanfelor Publice — Enache viru, secretar de stat 3, Ministerul Economie! — Adrian Constantin Vollntru, secretar de stat 85 pr Saeed rll ulterioare, si ale art. 10 ti) din Reguiamentul ‘in construct, aprobat prin Hotdrrea Guvernului nr, 272/1994, in baza prevederfior Ordenanjei Guvemului nr, 63/2001 privind infnfarea Inspectoratulul da Stat In Construct — |.S.C. ~probata cu modifica prin Legea nr. 707/2001, cu modifica g] complete uitejoara, gi alo art. 3 pet. Ite) sl)) din anexa ft. le Hotfrérea Guvernulul nr. 525/2013 pentru aprobarea atribufi (@leisi specifce, a structuri organizatorice si a ‘numéiuiul maxim de posturi, precum si a normal parcului auto gia dostmulitie carburanti ale Inspectoratului de Stat in Construct —1.8.C., cu mod intemeiul sifunciioneres Ministerotui Dezvold viceprim-mini ( Art. 1. — Procedbta Gi sd‘ifloculogte cu anoxa aprobeté prin Ord tel ana santler emise de " i . anterior intr fn ae saat Sige fa ‘Vigoare 6 preze jrallate In valabiltate, gi stampliele complete uteroare, se modifica dupa cum eri aod . ts] pastreaza valatiltatea 1. Anexa nr, 3 se modifica gi se inocu hoo wer i disntt ord ce public’ in Monitorul Oficia al nr, 1, care face parte integranté din prezentul ordin. Romaniel, Partea t, Viceprim-ministru, ministrul dezvoltall reglonale gl administrate! publice, Nicolae-Liviu Dragnea turismulul nr, 1.4 Bucuresti, 10 decombrie 2013. Ne 3.482. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE}, PARTEA |, Nr. 799/18.XI.2013 rmysoey 4 psepondos ses | LRA ‘ange op assay are —_— aspnud ap emiguns 2 a g a a 3 SD sapeusmop mad a = eNO 2 a sauuaatgy couanyy cRropsozo 1s0f =a VZTHOLAV coeoseneeee tarivzmmoiny In1adow 0 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE}, PARTEA , Nr. 799/18.XII.2013 MODEL DE §TAMPILA pentru titularul autorizafiel de diriginte de gantier in domenil specificate Modell de lamp") pentru ttulerl autorzajl de chiginte de gentler In domenife speceate este indicat in figura de mals, ou respectarea dimenslunilor indicate, Modelul este cu ilu de exemphs. namie, umeleg prenimet> sasagaanantaraausrszsanr, PRE ‘3006 800m eile pentru cazul fn care prima sido indicate tn figura de mai sus. “j Rode ee amptaostereprodus In fesini, MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE [AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA pentru modifi 8992/2012 pentru aprol itiva privind impo: jul personal” gi —att, tal i ‘gentiol Nationale de Aamiisare Fiscal ’ 2% ap are Sain () 9 art. 779 din Legea nr, 67112003 prvind Codul fiscal, cu modifica el complete uteroere, Tat San 9 a rdonanta GuvetdGul nh OHRODS nb 2680) dfrocedud sal, repubeat, cu modtfeae sicompeta lteroare: ete oa din Ordinl ministrulsl economies fnanfolor si al minstulul ustifel ne, 1.70671 869/C/2008 privind aprobarea proceduirlor do slab, plata i recttcare a impoziuh pe venture dn transferulpropritaij iliare din patimoniut aergoaal La modell i confindtuli unor formuiare prevazute ail Il dn Legoa nr. §71/2003 pvine Codul fiscal, cu modficériie Prcomplite uteroae, cu modified uteroer, pregedintele Agentiel Neffonale de Administrare Fiscalé erite umatorl orn: Aart 1 Ordinal progedintelui Ageniei Najionale de parimonil personal” gl 200 Declare pind Norse in dtc a ori eetn Sob eorz pena sprobarea model si tensfeul propeetator Imablare cin patent) personal’, Conjmulshs formulereior 208 ,Declaraio informative privind publica in Monitor Cc ‘Roméniei, Pertoa |, nt. 430 din sorte pe wenltunie din tansierl proprietor mabifare cin 28 nie 2012, se modifica dupa curn uurmeazs