Vous êtes sur la page 1sur 10

Wei Yang

Shan Shui

Duo for Oboe and Piano

written for Barbara LaFitte

October 2nd, 2012

Shan Shui - Duo for Oboe and Piano

Oboe

Piano

Adagio et Rubato

Wei Yang

U œ œ n œ b œ œ # œ # œ œ . œ
U
œ
œ
n œ b œ œ
# œ # œ œ .
œ
U
r
4
# œ
œ
œ b œ œ . ˙
œ œ
# œ
œ
œ
n œ
&
4
œ
œ
.
3
p
3
espress.
4
!
!
j
&
4
r
‰ ?
b œ
œ
œ
œ .
œ
p
r
œ
# œ
œ
? 4
# œ
!
!
Œ
4
J
U œ œ œ œ 4 U U 5 4 # œ œ b œ
U
œ œ œ œ
4
U
U
5
4
# œ œ b œ
Ó
Œ
Ó
œ # œ œ # œ
Ob.
&
n œ .
4
4
˙
P
3
4
?
5
4
œ r
œ
. U ˙
n œ b œ œ
U
b œ b œ
b œ ˙
&
4
œ
# œ # œ
4
J
œ œ b œ
œ
. ˙
P
Pno.
U
b
w
U
U
b w
w
? ˙
5
b
w
4
# w
j
Œ
4
4
w
b
œ
œ
b
œ
œ
7
œ r
œ œ
œ
œ
!
!
œ œ
œ
œ
œ
Ob.
&
3
F
7
3
3
3
œ
&
œ
b œ b œ œ n œ
œ r
œ œ
œ
œ
œ b œ b œ
œ b œ b œ b œ
œ œ
œ
œ
œ
œ b œ
œ
œ
œ
F
Pno.
b œ
?
. b œ
3
b œ J
j
b œ
b œ
b œ b œ b œ b œ b œ b ˙
œ b œ
b œ
b œ b œ
3
5

Ob.

Pno.

b œ ˙ 10 r œ b œ b œ œ œ 5 & b
b œ
˙
10
r
œ
b œ
b œ
œ
œ
5
&
b
œ
b œ
œ
Ó
œ
4
3
Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10
?
w
5
&
4
b
œ
b œ b œ
œ
n œ
œ b œ
n œ
œ
œ b œ
n œ n œ
œ b œ
œ
5
?
œ
œ
œ
5
œ
# ˙
b
œ b œ b œ b œ b œ b œ
4
b œ œ
# œ n œ œ
œ
˙
5
"

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

3 œ œ œ œ b œ b œ n œ b œ œ #
3
œ
œ œ œ b œ b œ n œ b œ œ # œ n œ œ
U
12
œ œ œ # œ œ œ
œ
˙
5
4
Ó
&
4
4
6
f
~~~~~
Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12
U
5
w
œ
˙
4
œ œ œ œ œ
? 4
&
4
œ œ œ
5
4
? # ˙
4
˙ .
# w
œ
&
4
u
#
˙
˙
.
# w
"
œ œ 14 œ œ œ œ b œ b œ n œ 4 œ
œ
œ
14
œ
œ
œ
œ b œ
b œ
n œ
4
œ
œ
Ó
&
4
6
5
p
6
14
5
4
œ
œ
b ˙
&
4
œ
œ
œ
œ b œ
œ b ˙
b œ
n œ
œ
p
œ
4
b ˙
# œ # œ # œ
œ b œ
b
˙
?
b œ
&
4
œ
&
3

3

15 œ b œ œ œ œ œ œ b œ b œ n œ
15
œ
b œ
œ
œ
œ
œ
œ b œ b œ
n œ n œ
Œ
œ
œ
&
6
6
cresc.
œ
œ
n œ
15
œ
&
œ
œ
œ
b œ b œ b œ
n œ
œ b ˙
˙
6
6
cresc.
& b ˙
˙
b œ
b œ
?
b œ
b œ
b œ
b œ
b œ
b œ
Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ , œ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , 16 œ œ œ œ œ œ œ
Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ
,
œ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,
16
œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
3
œ
œ œ
&
4
ƒ
16
œ
œ
3
& b œ b œ œ
b œ b œ b œ b œ œ œ n œ œ n œ
b œ n œ
b œ
œ œ b œ œ œ n œ
4
ƒ
j
b œ
? b œ
b œ
œ
n œ
œ
œ
3
œ
4
b
˙
œ .
b
˙
œ
.
>
>

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

4 œ ~~~~~~~~~~~~~~~~ , œ n œ # œ # œ # œ # œ
4
œ
~~~~~~~~~~~~~~~~
,
œ n œ # œ # œ # œ # œ # œ
œ
Ÿ
œ
"
17
œ # œ
œ
œ b œ n œ
3
œ
4
&
4
4
cresc. molto
œ
œ b œ
"
17
œ
3
œ b œ
œ n œ
œ n œ
b œ
œ b œ b œ b œ
4
œ n œ
& œ
4
œ
œ
4
cresc. molto
b
? œ
3
œ
b œ
4
œ
b œ
4
œ
b œ
b œ
4
œ
œ
˙
œ
œ
˙
J
J

>

b œ œ 18 œ b œ œ œ b œ 4 b œ b
b
œ
œ
18
œ b œ
œ
œ b œ
4
b
œ
b
œ @
@
@
b œ @
&
4
@
b œ @
b œ
3
3
œ œ
œ
œ œ
œ œ œ œ œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ n œ n œ n œ œ
18
4
œ œ œ œ œ œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ
&
4
ƒ
?
4
4
œ
œ
œ
b œ
b œ
b œ
œ
b
œ
b œ
œ
b
œ
b
œ
19 rit. b œ b œ b œ b œ œ œ b œ b
19
rit.
b œ
b
œ
b œ
b œ
œ
œ
b
œ
b œ
&
@
@
@
@
@
@
@
@
dim.
19
œ
n œ n œ n œ
œ
œ
?
œ œ
œ œ
œ œ
œ
&
n
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ
dim.
?
b œ
b œ
œ
b
œ
b œ
b œ
b œ
b œ
b œ
U rubato ˙ ˙ 20 n ˙ r 5 # œ j œ œ œ
U
rubato
˙
˙
20
n ˙
r
5
# œ
j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
&
4
œ
P
p
P
.
œ
20
# œ
.
œ
œ
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
5
#
Ó
#
R
# ‰
4
u
P
p
p
U
?
b œ
5
j
4
r
œ
b œ
# œ
.
b œ
b œ
œ
#
œ
œ .
.
.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

rit. 5 r 22 r 3 œ r # œ œ # œ œ œ
rit.
5
r
22
r
3
œ
r
# œ
œ # œ œ œ b œ œ œ b œ œ n œ œ œ œ
3
œ œ œ # œ œ
4
Ó
œ
&
4
œ œ
r
œ
œ
# œ œ # œ œ œ œ
4
# œ
P
F
espress.
22
3
? Ó
Œ
b œ œ œ œ œ Œ &
!
! 4
4
4
b œ œ œ œ œ
œ
3
? Ó
!
! 4
œ Œ
4
4
U r ˙ # œ 25 3 U accel. 4 r ˙ œ r œ
U
r
˙
# œ
25
3
U
accel.
4
r
˙
œ
r
œ
w
# œ
# œ
&
4
œ œ œ œ œ œ
p
b œ
œ
# œ
œ
œ
œ
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
25
U
U
b œ
œ
4
œ
.
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
!
&
4
$
cresc.
œ
? 4
!
!
# œ
# œ
œ
œ
4
&

rit.

Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ Andante Moderato q = 75 28 # w Ó ! & %
Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙
Andante Moderato
q = 75
28
#
w
Ó
!
&
%
U
U
˙
˙
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
# œ
œ
œ œ ˙
˙
28
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
˙
˙
&
p
#
œ
œ
œ
œ
# œ
œ
&
w
w
˙
˙

-

œ œ 31 œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
œ
œ
31
œ
œ
œ
œ
œ œ
˙
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
&
F
%
b œ
œ
œ
b œ
˙
31
b œ
œ œ b œ
b
œ b œ œ
œ
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
œ
˙
b œ
œ
˙
˙
b œ œ
˙
˙
˙
œ
&
˙
˙
˙
F
?
& w
w
w
w
w
w
˙
˙
˙
˙
˙
b ˙
˙
b
˙
˙
b
˙
b b ˙ ˙
-
-
-

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

6 r 35 œ œ œ œ œ œ œ œ 3 ! Ó .
6
r
35
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
3
!
Ó .
&
œ œ œ œ œ œ
4
-
-
-
-
-
-
6
# ˙
n
b ˙
n
˙
œ
b
w
b
w
35
b w ˙
b w ˙
b ˙
.
b ˙ .
3
&
œ
4
œ œ œ
œ b œ
r
œ
b œ
?
œ
n œ
œ
œ
œ
b œ b œ
œ b œ
?
œ
3
&
œ
œ r œ
b œ b œ
œ
œ œ b œ b œ b œ b œ
4
œ b > œ b œ 38 œ œ > œ > œ œ >
œ
b > œ b œ
38
œ
œ
> œ >
œ
œ
>
3
b œ b œ
œ
œ
œ
œ b œ
œ
œ
5
#
#
œ
&
4
œ
8
f
38
3
œ
5
œ
œ b œ
#
#
&
4
œ
œ
œ
œ # œ
8
œ
œ
œ
œ
œ
œ # œ
œ
>
>
œ
>
œ
>
f
.
>
>
.
.
?
3
#
œ
#
œ
#
œ
œ
œ
œ
œ
#
# œ
œ
œ
5
# œ
# œ
#
#
œ
r
b œ
#
œ
4
œ
#
œ
#
œ
œ
œ
œ b œ
œ
œ
8
# œ
#
œ
œ
œ
œ
œ
.
.
R
J
J
.
>
>
r # œ r 40 œ œ # œ # œ œ # œ œ
r
# œ
r
40
œ
œ
#
œ
# œ
œ # œ œ
œ œ
# œ
5
œ
œ œ
œ
#
J
J
2
!
&
8
R
J
4
f
40
.
j
.
r
5
r
j
j
2
.
œ
.
.
œ
œ
.
#
?
œ
œ
œ
# œ
œ
œ
œ œ
?
& 8
œ
b
œ
b œ œ
œ r œ
œ
4
&
#
œ # œ
œ œ
p
f
r
r
r
b
œ
œ
? 5
b
œ
œ
2
œ
œ
#
#
b œ
b œ
œ
œ
# # œ œ
#
8
œ
b
œ
œ
4
b œ
b
œ
œ
œ
œ
b
œ
b œ
œ
œ
œ
.
J
J
.
.
.
b œ
œ œ .
.

43

r œ . r œ œ r œ ! ! # œ œ œ &
r
œ
.
r
œ
œ
r
œ
!
!
# œ
œ
œ
&
F
43
œ
b œ b œ
?
#
œ
œ
œ
b œ b œ
œ # œ œ # œ
œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
$
F
b
œ
.
?
.
œ
.
b
œ
œ
œ
b
œ .
b
œ
b œ
œ
œ
.
œ .
b
.
b œ
.
œ
œ
b
œ
œ
#
œ
.
n œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
œ

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 w # w Ÿ ~~~~~~~~~ 46 r œ . r œ .
Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7
w
# w Ÿ ~~~~~~~~~
46
r
œ
.
r
œ .
œ
œ
# œ
œ
4
&
4
ƒ
dim. poco a poco
%
.
.
œ .
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
46
gliss.
# œ
.
œ
œ
œ
œ œ # œ œ .
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ œ
œ
4
œ .
œ
œ
œ
œ
œ
œ .
œ
œ
œ
œ œ
œ
&
b œ b œ œ b œ n œ n œ œ
œ
4
6
5
ƒ
dim. poco a poco
j
j
? œ
b œ .
.
4
œ b œ
œ b
.
œ
b
œ
4
œ
#
œ .
œ
œ
œ
œ
n
œ
œ
#
œ .
œ
œ
n
b
œ .
œ
œ
œ
œ
.
.
b œ
b
œ
# œ
œ .
œ œ œ
œ
# œ
œ .
œ œ œ
œ
b
œ
œ
#
œ
.
œ œ
œ œ
œ œ
œ
n
œ œ
œ
#
œ
.
œ œ
œ œ
œ œ
œ
n
œ œ
"
49 Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~ 3 w . ! & 4 ˙ $ 49 œ œ œ
49
Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~
3
w
.
!
&
4 ˙
$
49
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ .
œ
œ
œ
?
3
!
& œ
.
œ
œ
œ
œ
4
œ œ œ b œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ
.
œ
$
p
stacatto.
j
j
?
# œ
3
‰ œ
#
œ .
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
n
4
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ .
œ œ
œ
œ # œ
œ
œ
œ
œ
#
œ
.
œ œ œ
œ
œ
œ
n
œ
œ
œ œ œ
œ
"
52 7 3 ! Œ ‰ # Œ & r 8 # œ œ œ
52
7
3
!
Œ
#
Œ
&
r
8
# œ œ œ # b œ b œ b œ b œ
4
b
œ œ ‰
œ
F
52
?
b œ b œ ‰
n œ b œ œ œ &
# œ œ # œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
#
b
œ
7
3
Œ
J
8
4
R
F
?
7
3
8
œ
.
œ
4
œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ
# œ
œ œ n œ b œ
n œ œ œ
# œ œ # œ
œ œ
55 > œ œ œ # œ 3 œ œ œ b œ ‰ .
55
>
œ
œ œ # œ
3
œ
œ
œ
b œ
‰ .
œ
œ
œ
œ
#
Œ
œ
b œ b œ
#
&
4 R
Í
55
&
4 œ
3 ˙
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
Í
œ
œ
b
œ
b œ
b
œ
b œ
b œ œ
œ
b œ
? 3
œ
#
œ
r
#
œ
#
b
œ
œ
b
#
#
#
œ
4
œ
b œ
b
œ
n œ # œ
# œ # œ # œ
b œ b œ

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

8 œ # œ œ œ 57 œ œ œ # œ œ # œ
8
œ # œ
œ
œ
57
œ
œ
œ
# œ
œ # œ # œ
# œ
œ
œ n œ
œ
œ
œ
œ
œ
#
6
Œ
&
R
8
F
57
œ
œ
r
œ
#
œ
œ
.
œ
œ
6
b œ b œ b œ
R
#
#
&
œ
œ
8
F
œ
b œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
n œ
?
œ
# œ
6
#
#
œ
#
œ
œ œ #
œ
#
œ
#
œ
#
œ
#
œ
œ
8
R
œ
œ
œ # œ # œ
œ
œ
R
Ÿ ~~~~~~~~~~ 59 œ . œ # œ # œ œ œ œ œ œ
Ÿ
~~~~~~~~~~
59
œ
.
œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
j
Π.
Π.
&
8
œ
b œ œ
œ
P
>
59
œ
œ
œ .
# œ
.
œ
.
œ .
# œ # œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
m # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
&
8
$
œ
œ
.
.
œ
œ
? 6 œ
œ
.
œ
#
œ .
œ
.
!
?
8
œ
œ œ
œ
.
# œ
.
.
&
œ
œ
œ œ
œ
.
# œ
# œ
#
œ .
œ
.
œ
œ œ
œ
.

62

j Œ Œ . ‰ ‰ Œ . & ˙ œ b œ œ œ
j
Œ
Π.
Π.
&
˙
œ
b œ œ œ œ
œ
œ
>
>
œ
> œ œ œ œ œ # œ b œ
>
62
œ
# œ
> œ œ
œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ # œ # œ œ œ
œ m œ œ œ
œ œ
&
?
#
j
!
# œ .
˙
œ
# œ œ .
#
œ
.
˙
> # > œ œ
œ
.

>

> 65 7 ! œ œ > œ œ œ œ œ œ œ 4
>
65
7
!
œ
œ > œ œ œ œ œ œ œ
4
&
œ
# œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ
8
> œ œ œ œ œ
4
>
$
>
>
>
r
# œ
œ
œ
œ r # œ
œ
# œ
œ # œ b >
# œ
65
> œ œ œ œ
&
œ
# œ œ
œ
œ > œ .
# œ œ
œ
œ .
#
œ
œ œ œ
7
4
8
4
P
7
4
? !
Π.
‰ .
#
# œ
œ
œ .
œ
.
# ‰
&
j
8
j
4
# œ
œ
.
.
œ
œ
>
>

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

Ob.

Pno.

# œ œ œ rit. 9 68 4 œ œ œ œ ‰ ‰ #
#
œ
œ œ
rit.
9
68
4
œ œ
œ œ ‰
# œ œ œ ‰
&
4
w
ƒ
œ
œ
œ
b œ œ œ
# œ
68
œ
# œ
œ
œ
œ # œ
œ
œ
b œ œ œ
œ # œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
?
œ
œ œ
œ œ
# œ
œ
?
œ
œ
œ
œ
& 4
4
# œ
&
œ
œ
œ
œ
ƒ
dim.
molto
œ
œ
# œ œ
œ œ
œ
œ
n œ
œ
?
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
?
œ
œ ‰
œ
œ ‰
œ
œ ‰
œ
œ
& 4
4
#
œ œ
# œ
œ
œ
œ
# œ
œ
&
# œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
" Lento rubato ˙ Ÿ i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , 70 b 5 b œ ! b
"
Lento
rubato
˙ Ÿ i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,
70
b
5
b œ
!
b œ b œ b œ œ n œ n œ œ b œ b œ œ
&
4
u
p
p
70
?
5
b œ b œ b œ b œ
œ
#
œ
œ œ Œ
Ó
!
œ
4
# œ
&
p
11
U
b œ b œ b w
?
5
Œ
œ
œ ‰ œ
œ ‰ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
4
# œ # œ
# œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
b
œ b œ b œ b œ b œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
"
˙ . b œ œ œ œ œ ˙ Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b œ œ ,
˙
.
b œ œ œ œ œ
˙
Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
b œ œ
,
72
U
˙
œ
œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ œ
3
&
4
$
%
r
r
b œ
b œ
œ
œ
72
œ œ œ œ œ b œ œ b œ w
?
#
3
b
˙
b ˙
Œ
Œ
&
4
$
13
œ r b œ ˙
œ œ œ œ œ
?
3
J
J
r
K
b œ .
4
œ
# œ œ œ # œ œ
r 75 b œ b œ œ œ œ œ r 4 œ b #
r
75
b œ
b œ œ œ œ œ
r
4 œ b
# œ œ œ œ
4
5
4
œ b œ
&
œ b œ
Œ
U Œ
4
4
œ œ œ œ b œ œ œ œ œ
œ
u œ
p
$
3
75
b œ b œ œ œ
U
œ
œ U ?
5
b
b œ . ˙
n
4
! 4
Ó
œ b œ b œ
œ n œ n œ
&
4
4
4
3
$
U
?
5
3
4
! 4
!
4
4
b
4
œ œ .
˙
œ b œ œ
b
œ
œ

10

Ob.

Pno.

rit. U w w # œ œ œ w 78 4 Ó & 4 œ
rit.
U
w
w
# œ œ œ w
78
4
Ó
& 4
œ œ œ œ
!
$
morendo.
%
78
U
3
?
4
œ œ # œ œ œ
˙
œ
.
w
r
Ó
œ # œ
4
œ œ b œ
œ
.
œ b œ
œ
˙
œ œ œ œ œ œ œ
&
$
morendo.
U
?
4
j
4
œ
.
w
w
w
b œ
œ
b œ
b œ b œ b œ
b œ
b œ
b œ
.
˙
b ˙ .
b ˙ .
w
"