Vous êtes sur la page 1sur 3
PROGRAM PRACTICA BIOLOGICA - BOTANICA BIOCHIMIE AN [; an. univ. 2014-2018, semestrul II ‘Timp alocat pentru practica biologica botanic = 42 ore (3 ore/saptamana x 14 saptimani) We ile Data i Jooul T 20 februarie 8°11 Grupa: 11-14; Grupa: Laborato de Fiiologia plantelor (CFP), Gradina Botanica Bucuresti (GBB) ‘Aelita destiguratt - Anunjarea programului de practied- Botanica Instructaj de praticd + Critei de realizare a Referatuti la Botanica (imp afetat = 6 ore) + Prezentarea etapelor de realizare 9 herbarului: medi de colsere i beburiare 2 lnc ha, Formula de calcul pentru not finals Plante vernale in GBB. 2 | Pfebraarie ~ Grate massed cgendor epee 3 de eaeinae k pe ~ prezentare sintetica | 8.11 Grupa t, rdicins gi tulpina | 11.14: Gropa tk, LFP & GBB | - Plante emule in GBB. | 3 [6martie ~ Car mfg le ager ape FE ainsi plas - preventare sinttic& 2.11": Grupa b franca tipari de nflorescene 11-14: Grupa Ti: LEP & GBB | - Plante vemale in GBB + [1S marie ~ Grace maf be eek paahe OE nae ae prezenare Sintec S°.11": Grupa I ‘oarea ft 11814": Grupa I LEP & GBB | - Plante verale in GBB. 3 | omartie Prezentarea OBB - Ce este o grin Botan? 211" Gra t Prezentare Increng. Perdophyia si Pinophyta (ser gi exterior) 11.14%: Grupa Il LEP & GBR | - Vizitt in Serele de expocitic: Palmariu (Arecacee, Moracee, Musacee, Aracee), | ‘Compartitmental bromeli (Bromeliacee, Fuforbiscee), plate sueulente(Cactacee, | : ‘Crassulacee, Agavacee): plnteverale in GBR, | marie ~Prezentarea nor Tamilit de angiosperme prezenie ih serele GTI plante acvatice ¥P.11": Gra t tropical, plante insetivore,plante sublropicale (Uheacee, Tulacce, Lauracee, 112-14" Grupa Ii LHP & GBB | Piperacee, Olescce, Encacee 3, plane vera in GBB 7 | Sapritie ~Prezentarea unor Tamil de angiosperme prezente in serele GP: erigi wopveale, #11" Grupa k Cycadacee, Orchidaceae $a 11-14%, Grupa is LEP & GBB | - Virtres colojilor de plante in sputileextrioare ale GBB, Resunoasterea ™ | planelor pe baza earactoreor morfologec. Incadrare ssteratet a plantelor, | Wapailie = Zonet vegetatis Rominici 8.11" Grape I, = Vizitarea colectilor de plante din spatile exteriore ale GBB. Recunoastrea 11-14: Grupa; LIP & GHB | plantelor pe bazaearacterelor morfologice, Incadraes sistematie a plantclor | Baprilie * Vizita la Muzeul Botunie-colei de plants 21: Oro | = Viritrea coletilor de plante din spajile exterioare ale GBB. Rectnoaserea 11.14%: Grupa Tl, LEP & GBB. _plantclor pe baza caracterelor morfologce. Utlizaren determinatoarelor. 10 T mai “Timp afoot real7ariherbarul gi referatalu 11 Smal 8°11": Grupa: 11.14: Grupa I LEP & GBB. —Fotne bologive. Caracterizarea ecologic a Planclor- Torme ecologies = Vieira coletlor de plante din spe exterioae ale GBI. Recunoastrea Dlantlor pe bara earatercor morfoloice. Icadraessistomatci a plats. 5 S511": Grupa; 11.14: Grupa 1; LEP & GBB * Viaitarea eolesilor de plante din spajile exteroare ale GBB. Plante rare i feratite 1 GBB. Recunoasterea planiclor pe bara caracterelor morfologice Incadrarea sistematica a planteor. 22 mai “Timp afecatreal7int herbrulut gia referatul 2 mai 8°11°, Grupa f, 1114; Grupa LEP ~ Predares, diseularca gi notareareferatlui de Botanic =Notarea eaitulu “Coloeviu vvy . v . Recomandiiri privind redactarea referatului — Botanica - Biochimie Referatele de 5-7 pagini pot fi prezeniate si serise de mana. Oglinda paginii / Page Setup: Top - 2 em; Bottom - 2cm:; Left 2,5 - 3 em; Right - 2 cm. 0,50 p Se va serie cu caractere de 12, Times New Roman sau Arial, Justified. la 1,5 rnduri, doar pe o parte a foilor (nu fafi-verso). Aliniatele vor incepe la un Tab distanta de margine. Se vor folosi in mod obligatoriu diacritice (8, 4,1, §, fete). 0470 p Prima pagina a referatulu fe : 030 p Universitatea din Bucuresti Facultatea de Biologie Referat | “Titlu Ex. Familia Fabaceae — caractere generale si reprezentanti Popescu Maria Biochimie an TI 2013-2014 Referatul va fi structuratastfel: 1. Caracterizarea pe scurt a increngaturii i clasei din care face parte familia care reprezint’ tema referatului. 0,50 p 2. Diagnoza familiei care reprezinta tema referatului (caractere generale. 1,50 p 3. Prezentarea din cadrul familiei a minimum trei genuri/specii cu aspecte de: morfologie, ecologic, biochimie, important economica si medicinala. oo 3D 4. Precizarea in eazul genurilor prezentate in referat daca laxoni ai acestora sunt inclusi in Lista Rogie a Roméniei (Oltean & al.1994) sau Cartea Rosie a Roméniei (Dihoru & Negrean 2009) ori in legislajia nafionala (vezi 0.U.G. 57/2007 — Anexa 3, 4, 4B, 5A). fon 80D Important Denumirile stinfifice ale genurilor si speciilor se vor sctie /ialic. Numele autorilor speciei sau genului se vor cita o singura data (se seriu normal), prima data cand se ya mentiona taxonul... 0p Referiile la figuri se fac intre paranteze rotunde. De exemplu: (Fig. 3). Cand fraza se face utiliznd ca exemplu figura aceste paranteze nu se vor utiliza. De exemplu: in figura 3 se observa...” 0S p Legenda pentru figuri se va scrie in functie de mairimea acesteia astfel incat sa nu se creeze spatieri inutile, respectind normele de caligrafiere a taxonilor, sub figura sau mai rar in lateral. Se prescurteav& Fig 2 ..... Dacd imaginile din figuri sunt preluate se citeaz& obligatoriu sursa (autorul fotografiei, autorul lucrarii de unde s-a preluat imaginea sau adresa site), iar cele originale vor avea la final (Orig). Legendele care explica imaginile vor fi preluate si prelucrate conform desfasurasii textului din referat 0Sp Referingele bibliografice vor fi semnalete in text ori de cate ori este necesar, incadrindu-se in paranteze rotunde; ex. (Petrescu 1997), (Popescu & al. 1999). Cand se citeazt un pasaj dintr-o lucrare se va incadra inte... il final se va da in paranteze rotunde autorul (ii) si anul 0S p Bibliografia selectiva sau consultata trebuie s& cuprinda obligatoriu lucravile citate; se ordoneaza alfabetic dupa numele primului autor; adresele de Internet sau diverse surse fiparite care nu au autor (j) cunoscut se scriu complet a sfargitul listei bibliografice.... 1p Total = 10 puncte Bibliografie selectiva pentru realizarea referatulut 1 ANASTASIU Paulina, 2008. Taxonomie vegetala. Bucuresti: Edit. Universitajii din Bucuresti 2. ANDREI M., 1997. Morfologia generala a plantelor. Bucuresti: Edit, Enciclopedica. 3. CIOCARLAN V., 2009. Flora ilustraii a Roméniei. Pteridophyia et Spermatophyia, ed. a (Ila Bucuresti: Edit Ceres. 4, DIHORU G. & NEGREAN G., 2009. Cartea Rosie a plantelor vasculare din Roménia. Bucuresti Edit. Academiei Romane GRINTESCU 1, 1985. Botanica, edifia a Ila. Bucuresti: Edit, Stiinfifica si Encielopedica. 6 OLTEAN M. NEGREAN G, POPESCU A. ROMAN N, DIHORU G, SANDA V. & MIHAILESCU Simona, 1994. Lista Rosie @ Plantelor Superioare din Romania. in: M. Oltean (coord,), Studi, sinteze, documentasii de ecologie, Academia Romani, Institutul de Biologie, Nr.1: 1- 18 7. POP, HODISAN L, MITITELU D., LUNGU Lucia, CRISTUREAN | & MIHAT G., 1983. Botanica sistematted. Bucuresti: Edit. Didactica si Pedagogica, SARBU ANCA, 2010. Gradina celor 5 anotimpuri. Bucuresti: Edit. Vietor B Victor, 9. SARBU Anca, SMARANDACHE Daniela & PASCALE Gabriela, 2003. fndrumditor de practictt (botanica) — Muntii Bucegi ~ Batului. Bucuresti: Edit. Universitaji din Bucuresti 10. SARBU Anca. 1999, Biologie vegetalai — note de curs. Bucuresti: Edit. Universitajii din Bucuresti. 11. SARBU L, STEFAN N. & OPREA A, 2013, Plante vasculare din Romdinia, Determinator ilustrat de teren. Bucuresti. Ed, Vietor. B. Vietor. 12, SAVULESCU T. (ed.). 1952-1976, Flora Roméniei. 13 volume, Bucuresti: Edit. Academiei Romane, 13, TODOR L,, 1968, Mic Atlas de plante din flora R.S.R. Bucuresti: Edit. Didacticd si Pedagosica 14, ***, 2007, Ordonanfa de Urgenfi $7 - 20/06/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice Precizatri } Prezenja la activitafile de practica biologica-botanic’ este obligatorie, > Verificarea finali la Botanica va consta in: - predarea i ulterior notarea referatului (30%); = realizarea si notarea caietului de practic& (10%); = prezentarea a 10 coli de herbar cu plante, determinate si etichetate (10%); - sustinerea unui colocviu din toate cunostinfele acumulate pe parcursul practicit biologice- botanica (50%), Nota final se calculear& conform formulci (Nota referat x 3) + (Nota Caiet x 1) + (Nota Herbar x 1) + (Nota colocviu x 5) 10