Vous êtes sur la page 1sur 4

Test A

Polska i wiat
po II wojnie wiatowej
Test podsumowujcy rozdzia V
1. Czytaj uwanie tekst i zadania.
2. W zadaniach od 1. do 4. znajduj si cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedn
z nich i zamaluj kratk z odpowiadajc jej liter w karcie odpowiedzi.
3. Jeeli si pomylisz, bdne zaznaczenie otocz kkiem.
4. Rozwizania zada od 5. do 14. zapisz lub uzupenij czytelnie i starannie w wyznaczonych
miejscach. Pomyki przekrelaj.
5. Przy kadym poleceniu podano liczb punktw, jak mona uzyska za waciw
odpowied. Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 23 punkty.
1. Na mocy postanowie konferencji poczdamskiej siy alianckie i chiskie podzieliy obszar
(01 p.)
A. Japonii.
B. Korei.
C. Iranu.
D. Indochin.
2. Najwaniejszy organ decyzyjny ONZ, wyraajcy zgod na udzia tzw. bkitnych
hemw w misjach midzynarodowych, to
(01 p.)
A. Zgromadzenie Oglne.
B. Sekretarz Generalny.
C. Rada Bezpieczestwa.
D. Midzynarodowy Trybuna Sprawiedliwoci.
3. Po powrocie z emigracji Stanisaw Mikoajczyk jako wicepremier i minister rolnictwa
wszed w skad
(01 p.)
A. Krajowej Rady Narodowej.
B. Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
C. Rzdu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej.
D. Tymczasowego Rzdu Jednoci Narodowej.
4. Bezporedni przyczyn wydarze poznaskiego Czerwca bya

(01 p.)

A. za sytuacja bytowa ludnoci.


B. walka frakcji o wpywy w PZPR.
C. realizacja polskiej drogi do socjalizmu.
D. likwidacja pisma Po Prostu

5. Podaj nazw oraz rok operacji wojskowej, w ktrej wyniku przesiedlono ludno ukraisk
w obrbie pastwa polskiego.
(02 p.)
Bya to Akcja "Wisa". Miaa miejsce w 1947 roku
6. U wydarzenia w kolejnoci chronologicznej. W tym celu wstaw w kratki numery od 1
do 5. (01 p.)
3
powstanie NATO
5
poznaski Czerwiec
4
obrady XX Zjazdu KPZR
2
utworzenie PZPR
1
tzw. proces szesnastu
Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 7. i 8.
Plakat propagandowy z lat 50. XX w. Zamieszczony za plecami
amerykaskiego onierza napis oznacza: Monopol na wyrb
bomby wodorowej, natomiast tre widocznego dokumentu
dotyczy pokojowego rozwizywania sporw
midzynarodowych.

7. Nazwij zjawiska dotyczce midzynarodowej


sytuacji politycznej po II wojnie wiatowej, do
ktrych nawizuje plakat. (03 p.)
...........................................
...........................................
............................................
..........................................
...........................................
...........................................
8. Scharakteryzuj sytuacj polityczn w powojennym wiecie.
(01 p.)
Po II Wojnie wiatowej na wiecie nastaa tzw. Zimna wojna. By to okres
charakteryzujcy si staym napiciem pomidzy ZSRR i krajami Europy rodkowo Wschodniej z jednej strony a USA i ich aliantami z drugiej. Wsppraca
doprowadzia do powstania Organizacji Wsppracy Gospodarczej
Na podstawie zamieszczonego tekstu rdowego wykonaj zadania 9. i 10.
Przemwienie Winstona Churchilla w Fulton z 5 marca 1946 r. (fragment)

Partie komunistyczne, ktre byy bardzo mae w tych wszystkich pastwach Europy
Wschodniej, otrzymay stanowisko nadrzdne i wadz o wiele przewyszajc ich liczebno
i d wszdzie do zdobycia wpyww totalistycznych.
Prawie wszdzie panuj rzdy policyjne, z wyjtkiem Czechosowacji, nie ma tam
prawdziwej demokracji. [...]
Rosjanie w Berlinie prbuj stworzy parti quasi-komunistyczn w swej strefie okupacyjnej
w Niemczech przez udzielanie specjalnych korzyci grupom przywdcw lewicowych.
Wiek XX w rdach, oprac. M. Sobaska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 2002, s. 301.
9. Zapisz

dwa sposoby, dziki ktrym ZSRR uzyska kontrol nad uzalenionymi od siebie
pastwami Europy Wschodniej.
(02 p.)
- Wkroczenie Armii Czerwonej na terytoria pastw Europy rodkowo-wschodniej
- Sfaszowanie wyborw do parlamentu w tych krajach
10. Wyjanij, dlaczego Winston Churchill w swoim przemwieniu wykluczy Czechosowacj
z grona pastw, w ktrych panuj rzdy policyjne.
(01 p.)
Gdy po zakoczeniu II Wojny wiatowej Czechosowacja bya jedynym krajem Europy
rodkowo-Wschodniej w ktrym przez krtki okres czasu byy sprawowane rzdy
demokratyczne, niezdominowane jeszcze przez komunistw.
11. Przyporzdkuj podanym opisom waciwe imiona i nazwiska. (04 p.)
A W tajnym referacie wygoszonym podczas XX Zjazdu KPZR skrytykowa kult jednostki
oraz polityk stalinizmu w ZSRR; przyczyni si do powstania Ukadu Warszawskiego
i skutecznie rywalizowa z USA w zakresie zbroje.
B Odegra istotn rol w procesie zjednoczenia zachodnich stref okupacyjnych w
Niemczech; zosta wybrany na pierwszego kanclerza RFN.
C By autorem kluczowego dla odbudowy powojennej Europy planu gospodarczego,
zakadajcego pomoc finansow ze strony USA oraz wspprac midzy pastwami
zachodnimi.
D Podj decyzj o uyciu broni atomowej w wojnie z Japoni; sformuowa doktryn, w
myl ktrej naley aktywnie przeciwstawi si rosncym wpywom komunistw na wiecie.
1 Harry Truman
2 Konrad Adenauer
3 Nikita Chruszczow
4 George Marshall
5 Andriej danow
A 3 B 2

C 4 D 1

12. Wstaw znak x w kratki obok skutkw przynalenoci pastw bloku wschodniego
do Ukadu Warszawskiego. (03 p.)
x pobyt wojsk radzieckich na terytorium wikszoci pastw ukadu
zawizanie sojuszu pastw bloku wschodniego przeciwko ZSRR
x cilejsza wsppraca z ZSRR w zakresie polityki obronnej
x opracowanie planw ofensywnych przeciwko Zachodowi

powikszenie i dozbrojenie armii pastw czonkowskich ze rodkw ZSRR

Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 13. i 14.


13. Podaj nazw nurtu w sztuce reprezentowanego przez
ukazan na ilustracji rzeb.
(01 p.)

............................................................................
14. Wymie klasy spoeczne, ktre wedug propagandy komunistycznej odgryway gwn
rol w budowaniu Polski Ludowej. (01 p.)
Robotnicy i chopi

Karta odpowiedzi
Nr zadania
1.
Odpowiedzi
A
B
C
D

2.
A
B
C
D

3.
A
B
C
D

4.
A
B
C
D