Vous êtes sur la page 1sur 1

11

Muøa Xuaân Veà


c«« ««ˆ« « ««j «« ««ˆ« « ««˙« «« « « « « « ««
Hoaøng Phöông

«_«ˆ ˆ« «ˆ j
====================
& ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« _« _« j « ˆ«
«ˆ« _«ˆ« ˆ« =
_j
1.Muøa Xuaân veà treân queâ höông Vieät Nam.AÙnh Xuaân töôi ngaäp traøn khaép xoùm
2.Muøa Xuaân veà cho ta theâm tuoåi môùi. Ñoùn Xuaân töôi roän raøng khuùc haùt
3.Muøa Xuaân veà höông hoa giaêng ngaønphöông.Phoá ñoâng vui roän raøng lôøi meán

«« ««ˆ ««ˆ « ««j


« « « ˆ
« ««ˆ« «« «« ««˙« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««j
ˆ« œ»»» Jœ»»» œ»»» =
˙»» Œ
»
====================
& ˙« ˆ« ˆ« ˆ«
j
thoân.Xuaân aân tình Xuaân hy voïng böøng saùng.Cho loøngngöôøi roän raõ tieáng hoan ca.
vui.Xuaânñongñaày baonhieâunieàmhaïnhphuùc.Choloøngngöôøñöôï
i cmaõthaé i mhöông Xuaân.

««ˆ«
thöông.
««« œœ»» ««˙« . «««ˆ «« « « ««ˆ «««ˆ ««
MongXuaânveàmangtheonhieàu hoàng phuùc.Cho cuoäcñôøi röïc rôõ neùt Xuaân töôi.
˙.«˙« . »
» ˙
« . ««ˆ _«ˆ«« _«ˆ«« _«ĵ «« « #ˆ««
====================
& “{ ˆ« ˆ« ««ˆ« ˆ« ˆ« = ˆ«
ÑK. Muøa “ Xuaân saùng töôi tieáng goïi môøi roän raõ loøng
(Muøa) “ Xuaân ««« «« «
« « ˆ«« ˆ«« «ˆ« Œ «˙«« «« «« »œ
Œ ““ { Œ «««ˆ« ˆˆ«««« «ˆ««ˆ« Œ Œ
haùt ca chuù c moï i ngöôø i cuoäc soá n g bình

««ˆ ˆ
« ˆ
« ˙
« «ˆˆ« ˆˆ«« œ»»
====================
& »=
Muøa Xuaân saùng töôi la la la la

«« ««˙«« .
Muøa Xuaân haùt ca la la la la
««« ««« 1.«« ««« «« «« ««ˆ ««j «««
˙.
«_««˙ . ˆ
«ˆ«« «˙« .
====================
&
ˆ
« «
˙ .
«ˆ« «˙«« . ˆ
« « «
«ˆ« _ˆ««« _«ˆ«« #ˆj
ˆ ˆ«« «ˆ« «ˆ«ˆ« = ˆˆ««
_«ˆ
ai. Muøa Xuaân an bình, chuùc muoân nhaø naêm môùimaõi khang

œ»»œ œœ»» œ» ««ˆ« Œ Œ


an. Haïnh phuùc
«««
daâng...

» œ
» ˆ
« »
œ œ
»
» ˆ«« Œ Œ ««ˆ« ˆ««« «««ˆ Œ « « ««ˆ«œ=
& » »
»
==================== »
» » »
œ»» » ˆ«
œ
» «ˆ« ˆ«« «ˆ« « «˙««
_«ˆ«ˆ« _
_ _˙« »»» _ˆ«««
«
la la la. Muøa Xuaân an bình nhaø nhaø khang

««« Œ «« 2.«˙«« .. «««ˆ ««« ««« ««ˆ«« ««« ««ˆ«« ««˙.«« .


la la la. Haïnh phuùc

˙
«˙«
====================
& ˆ
« {” « ˙ ˆ« ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« ˆ« ĵ «ˆ« ˆ« ˙«˙«= .”
Muøa...” traøn. Xuaân veà loøng ta böøng nôû hoa. ”
«
« « « « «
an.

& «_««˙ Œ Œ ”{” Œ ˆ«ˆ« ˆˆ««« «ˆ«ˆ« ««ˆ« _«««ˆ _««j


==================== «ˆ
««ˆ« « « ««=
_j «ˆ _ˆ« _«˙ ”
« « .

_
_««˙
an. daâng traøn. Xuaân veà loøng ta böøng nôû hoa.