Vous êtes sur la page 1sur 1

9

Boán muøa
YÙ Tv 64 vaø St 8, 22
Hoaøng Phöông

# 2 Œ «««ˆ «« «« ««ĵ ««« «« ««« « «« ««˙« ««« « « «


«
ˆ
ˆ« ˆ« ˆ«ˆ«« . . « « «
ˆ «
ˆ « ˆ
« «
«˙«« «ˆ«« ««ˆ« ˆˆ««« ˆ«« «««
& 4
==================== ˆ« œ̂»»
»
ˆ«œ»
»» «ˆ ˆ« = ˆ«
# ««ˆ « « « « « «« ««« «««ˆ «ˆ««
ÑK. Boán muøa Chuùa ñoå hoàng aân. Ngaøi gieo maàu

« « « « «
« «
«
ˆ «
˙
«˙«« «
ĵ ‰ «
«
ˆ « «
«
«ˆ«« ˆ« «ˆ «ˆˆ«« . «Ĵœ» ˆ« œ̂»»
«
ˆ . «
« «ˆ««=
& j Ĵ««œ»» ˆ« Jj œ»ˆ««» _«ˆ««ˆ ˆ«œ»»»
==================== »» »
» »
# ««˙« «««ˆ «« «« « «« « ««ˆ« . « ««
môõ ngaäp traøn loái ñi. Ôn Ngaøi traøn xuoáng nhaân

& ««˙« ««ˆ« ˆ««ˆ« ˆ«ˆ« ˆˆ««« ˆ««« ˆ««« ««ˆ« . ««Ĵœ»» ˆ« _
==================== ««« «« ««« ˆ««« ««˙«« ««ĵ ‰
«««=
»
ˆ_««ˆ _ «_ˆœ» _
«_œ̂»
» » _ «˙ «ˆ ”
« _
gian. Laøm sao keå heát, chæ coøn lôøi Taï Ôn.

b b ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« . Jœ»» »»»œ ««ˆ« ˆ««« « «« « «« « «


====================
& » «_«˙ _«ˆ _ˆ«« _««ˆ« _ˆ«««« _ «
_ˆ«««=
1. Bao laâu traùi ñaát haõy coøn. Coøn gieo coøn
2. Ôn thieâng Chuùa vaãn dö ñaày. Ngaøi mong loaøi
3. Con xin caát tieáng ca ngôïi nhôø ôn cuûa

«« «« « ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« ˆ«««


4. Ôn thieâng Chuùa vaãn chan hoøa. Duø con toäi

bb « «
««« «« ««« «
ˆ« « « « ‰ «
ˆ ˆ« «
ˆ .
« »»œ
J
»
«ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ« _ˆ«« «˙« «j
====================
& _ _«««ˆ . _j ˆ« =
gaët, coøn vun coøn troàng. Boán muøa Xuaân Haï Thu
ngöôøi döïng xaây haèng ngaøy. Muoân ñôøi Chuùa hoaøi thöông
Ngaøi ñôøi con raïng ngôøi. Chuùa laø suoái nguoàn yeâu

«
b b ˙»»» «ˆ« ˆ«««« ««ˆ« ˆ««« ««« ««j œ»» ««ˆ« ««ˆ« «« ««ˆ« ˆ««« ««˙« ”
luïy Ngaøi thöông ñoä trì. Muoân ñôøi con hoaøi hoan

====================
& ˆ« ˆ
« » ˆ« =
Ñoâng. Ngaøy ñeâm thôøi tieát khoâng ngöøng luaân phieân.
yeâu. Chôû che gìn giöõ ban traøn ôn thieâng.
thöông hoàng aân traøn xuoáng cho ngöôøi muoân phöông.
ca : hoàng aân cuûa Chuùa khaéc vaøo tim con.