Vous êtes sur la page 1sur 3

25 Naêm Hoàng AÂn

q = 56

«« «« « «« ««
TrÀn Th‰
24 ˙» ˙»
C G G7 C

« « « «
l & _«ˆ« . __«« _ˆ«« «ˆ« l
=========================== ˙
« l ˆ« . «««ˆ «ˆ ˆ« l »» l »» ll
l ˆ
« l l l l ll
l 4 2 « « «
l ««ˆ . ««« «ˆ« «ˆ« l ««ˆ . « «« «ˆ« l «˙« « « l «˙«« ll
===========================
l & l «
ˆ l «
_ˆ« ˆ
« l l ll
l 2 œ» . l l »»œ œ»»» l ˙»» l ˙»» ll
Intro ...

4 » œ
»
J
»
===========================
l? œ
» œ
» » »
» » l »» œ»»
»
l »» » l l ll
%C cresc
¬ « « « «
« «
« « «
« «« «« G ,
« « «
l ˆ«œ»» .. « l ˆ«œ»» œ̂««»» œ̂«»» ˆ« ƒl _˙«»˙ =l
F D7

“l & “ { _«««ˆ . _««« _««ˆ« ˆ«« l ˙« ‰ œ»» »»œ œ»»


L============================ j
ˆ«Jœ» œ̂«»»
Sop.

_ » » » » »
»
l “ F «ˆ l »»
Alto

l l l l
l “ HÒng (là) hÒng
l ân
HÒng ân« « l «
«
Thiên
«« l «« Chúa
««
thÆt
«
bao
l « la.
l
« «
« ˆ« l _
ˆ
« . _j
« _ ˆ
« «œ̂» « l «˙«
l “ l Œ ‰ ˆ«Jœ» œ
» . œ

»
l œ»» #ˆ««»œ l
l ? “{
============================ l »
» l » » »
» l » »
» »
» l »»˙
» =l
Hoàng aân Thieân Chuùa thaät bao la.

¬ « « « « « «
C ,

“l &F _«««ˆ . __«« _««ˆ« «««ˆ l ««‰̇ l «ˆ«œ»» .. «Ĵœ» l _««ˆ« _«« _«« _«««ˆ l _««˙ =l
«j
C F Dm D7 G

L============================ œ»»» _œ»» œ»» »» œ» »»œ̂ œ̂»» »»œ p »«»»


l ˆ« l » » l » l »» » » » l l
l l ân HÒng ân« « l « Chúa « l gìn« gi»
«
con Çêm l ngày.
« l
« «
HÒng (là) HÒng

l l Œ «
««Jœ̂ «ˆ l ˆ«œ . . #ˆ«j « «
«Jœ» l « «« « «« l «˙«˙» « l
‰ »
» »
» »
l?
============================ l » l » » l œ̂»» œ̂»» œ̂»» »»œ̂ l »» =l
Hoàng aân Chuùa gìn giöõ con ñeâm ngaøy.
F « «« «« «
¬ «j
ˆ«Jœ «»œ̂ «»œ̂ «ˆœ» ˆ««« «««ˆ ««« «« ˆ««« ˆ««« ««
ˆ
j
«
«« «« ««
«
ˆ « «
ˆ
««
«ˆ =l
G Am

“l & »»»
L============================ »» »» »» œ»»» l œ»» œ̂»»» «œ«ˆ»» _ l _J»œ _ œ
» _
œ̂
» _
œ
» _œ»»
œ»» »» »» »»
l F l l »» » l
l «« mÜÖi læm næm «« cõi l Ç©i«« dâu b‹. « l Hai « l
. ˆ
« . «
Hai mÜÖi læm næm Chúa

l ˆ
«
œ»» . j
ˆ
« l ˆ« l «ˆ« .
j eJœ» l
l? » œ
J
»
» l œ»» . l »» »
œ . »
============================ » »
Jœ»»
» » =l
hm... Chuùa
¬ C «« ˆ««« «« « « « «« « « « «« « ««˙«
«« « « « « «
j « . « « «« «ˆ«
7 G 7

“l & _Ĵ»œ
L============================ «
ˆ ˆ
« j
ˆ
«
l _J»œ ˆ
« « «
» _Ĵ»œ» _»œ» » Ĵœ»»
» _œ»» . __«»œ̂ l __«»œ̂ _»»œ̂ _»œ» l _»˙
»
=l
l » » » l » » l » » l » l
l ««ˆ «« «« l « «« l « ««« « l « l
ˆ
« « «
xuÓng Ön thiêng gi» con tr†n niŠm tin yêu.

l œ»»» »»»œ̂ œ»» l ˆ«œ» ˆ«œ l «ˆ«œ» «« «ˆ« l «˙« l


l?
============================ » l »» »
»» l » œ̂
» » œ
»»» l ˙»» =l
xuoáng ôn thieâng cho con nieàm tin yeâu.
»
25 Naêm Hoàng AÂn - 2
¬ « « «« «« « «« «
« «
C To Coda

“l & _««ˆ« . __««« _««ˆ« «««ˆ l ˙«‰ œ»»» œ»» œ»» l ˆ«œ»».. ˆ« «ˆ l «« « «ˆ« «« l «« ««
C G7 C F6

L============================ _ œ
J
» ˆ
_ « _ _ _«
ˆ
œ»» »»œ̂ »œ» œ»» p »» _
˙
»
« l l _»˙«» =l l
l F «
ˆ l » » l » »
» l » » l ll » ll
l Dâng l©i tå l Ön tå Ön l « Chúa l là Chúa Cha nhân l ll ll
« « « « «
hiŠn

l l «
« ˆ« _
ˆ
« . « « « « « «
« «« l «« «« «« l l « «
Œ ‰ ˆ«»Jœ l »œ . ˆ«»Jœ l ««ˆ «««»œ̂ ˆ«œ»»»
«j »œ̂ «
ˆ
œ
»
»» l »» œ̂
» œ̂
»
»» »» l l »» «
˙
˙
»
ll
l?
============================ l »» l »» »» l œ»» »» =l l
»
taï ôn Chuùa laø Chuùa Cha nhaân hieàn, Cha nhaân hieàn.

bb ‰ « « ‰ « « ‰ « «« ««« ««ˆ« n˙
Cm Fm G

l& b « ««ˆ« «ˆ« l «˙«


============================
_«j
«ˆ l _««j « « «
«ˆ ˆ«« ˆ« l ˙« l ˆ« «ˆ« ˆ« l »»»
«j l ˙»»» =l
l l l« l l l l l
l& ‰ «
l «« «««ˆ «ˆ« l «˙« ‰ «
l «« «««ˆ «ˆ« l «« l ««˙« l ««˙« =l
============================ j
_
ˆ
« j
_
ˆ
« _
l l l l l n ˙« l l l
l b b œ» . Jœ»» l ˙»»» «
l «ˆ« «« «« l « l «« l « l «« l
l ? b »» » l
============================ l ˆ« ˆ« l «˙« l ˆ« . ˆ««j
« l «˙« l ˙« =l
¬ b b SA ‰ Jœ» œ»»» »»»œ ˙» ‰ Jœ»» œ»» œ»»» « ‰ Jœ»» œ»» œ»»»
Cm C7 Fm Cm

“l & Fb »»
L============================ l »» l » » l «˙« l » » =l
l 1. Bao nhiêu næm l qua, l sÓng nÖi xÙ l ngÜ©i, l l
l xa l xôi, l vÅn còn nh»ng l ngÜ©i «« . «« l sÓng «« trong khó l
lúc vui lúc

« « « «
2. NÖi quê
l b
b
«˙«˙» l «ˆ«œ» .. ˆ«j
«
J
»
œ l n˙˙««» l ˆ«œ» . œj «Ĵ» l ˙«˙» l
l? b »»
============================ l »» »» l »» l »» »» l »» =l
Bb , Eb
hm...
¬ b « , « « «
«ˆ« «ˆ« ˆ«« « « « ‰ «j« «
«ˆ« ˆ«« l ««j ˆ« ««ˆ« ˆ«« l ««˙«
Fm G G7

“l & b b «ˆ«
L============================ ˆ« j l «˙« l =l
l mà lòng l cÛng l¡m âu l l Ch¡p tay khÄn l cÀu l
l nghèo, mà lòng l chÃt chÙa Çau l thÜÖng. «« «« l ««Ch¡p tay khÄn l cÀu l
buÒn lo.

« « « «_«j « «
l «ˆ« . «j
nˆ« l «˙« l _«ˆ __ˆ« _« l _«ˆ . nˆ«j
« l n˙«« l
b
ll ? b b œ»»» . Jœ»» ll »» ˙
» ll ‰ »
œ
J »
œ
»
»» » œ̂»» ll nœ»» . œ
J
» ll ˙»
============================ » » »»
»» =ll
cuõng laém aâu lo khaån caàu

Bb
chaát chöùa ñau thöông khaån caàu
¬ b ‰ « « «« > «> > , « «« «««ˆ
Cm G SA
b b « «
ˆ« ˆ« «ˆ l «
j « « «ˆ« « « «
ˆ« ˆ«
j
“l &
L============================ _«˙ l _«j
«ˆ _««j
«ˆ l _«j
«ˆ =l
l l tr©i l ThÜÖng ljn Çoàn l con m¶t Ç©i rong l
l l tr©i l ban xuoáng hÒng l ân, cÖ l
Chúa Cha trên
«««ˆChúanœ̂««« Cha«« trên
«
« « « « « «
m¶t Ç©i
l b
» »« œ̂»«« l «˙«˙»
œ̂
l «j «Ĵœ «ˆ« «j
ˆ
«
œ
J
l «j ˆ« ‰ Œ
l
l ? b b »»œ »»» »» »» l » » l »» » nœ»» »
»» l »» J
œ
»
============================
» » =l
Chuùa Cha treân trôøi thöông ñeán ñoaøn con.
Chuùa Cha treân trôøi ban xuoáng hoàng aân
Eb
25 Naêm Hoàng AÂn - 3

¬ b «« «« ««ˆ« œ» «« «« « « « «« ‰ « «« «««ˆ
Fm Cm Fm

“l & b b «
ˆ« «
ˆ » »
œ
» »» l j
L============================ «
ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« «
«ˆ l ˙« l ˆ« «ˆ«
«j =l l
l ru°i Chúa l thÜÖng Chúa ban Ön l phúc. l M¶t Ç©i trôi l l
l ««ˆ« .
kh° Chúa l
««j «« cho hÒn thanh l khi‰t._««ˆ« «« «« «« l _«««˙ M¶t Ç©i lam l l
ban
l b ˆ« l ˙«˙» l ‰ œ» œ̂«» «ˆ«œ» «»œ̂ l œ»» œ»»» œ»» ll
b
l ? b œ»»» . œ
J
»
»»
============================ l » » l » »
»» » »» » l » » =l l
hm... Chuùa ban ôn phuùc

¬ b «« «« ««ˆ« œ»
cho hoàn thanh khieát

b b « ˆ« » œ»»» «
« « «
«ˆ« ««ˆ «« «« ««
Fm9 G7 Cm

“l & «
ˆ
L============================ » l j
ˆ
« ˆ«
j ˆ« ˆ« l _«««˙ l =l
l l l l l
l n°i
Chúa l thÜÖng ban
Chúa thÜÖng Chúa luôn gi»
l beàn Cm l
gìn
Ab B b l
b « «
lÛ Ön v»ng
l bb l l Œ ‰ œ»» œ»» l «j ˆ« «ˆ« ««ˆ« ««j ««ˆ« «« l
============================
l & l l » » l ˆ
« ˆ« l
=
l b l l ‰ « « l «« « « l
b b Œ
l&
============================ l l _«ˆ« «ˆ« l «ˆ ˆ«« _«ˆ« n_ˆ««« __«««ˆ« =l
l ««ˆ . ««j l ««ˆ« «« ««« l «« l « l
b « ˆ
« œ
» «« ˙
« « « «
ll ? b b œ»» . Jœ»»
============================ » ll »» »
œ̂ nœ»»ˆ« ll ˙»»» ll ˆ« ««ˆ« nˆ«« =ll
» »
» »
Xin Chuùa thöông luoân giöõ gìn
Xin Chuùa thöông cho vöõng beàn.
fi Coda
¬ b b 1. nn ««
ñ‹ k‰t

b n «
2. D.S. al Coda C

“l &
L============================ {” ll «ˆ« . __««« _«ˆ« ˆ«« l «‰̇ œ»»» œ»» œ»»
«
_ « =l
l ” F
l l Dâng l©i tå l Ön ˆ « » » l
l b Cm ” Cm ll n l tå Ön l
l & b b _««j « Œ
============================
«>ˆ _>«j
«ˆ ”{ _««j «>ˆ _>«j
« Œ
«ˆ ll n n l =l
l ” ll l l
l b b b «« «« Œ ” «« «« Œ l l nnn l l
l ˆ ˆ
«
============================
& « {
” ˆ
« ˆ
« ll l =
«« «««ˆ l
l b «« ” ll n l Œ ‰ Ĵœ»« l
l? b b ˙
« {” ll n n l »
============================ » =l
C U « C U̇ ««« taï ,
¬ «« «« «« « « « «
rall...

« ˆ« l ««j Ĵœ«j « «ˆ«œ» «ˆ« ˆ«œ» «˙«


G7

“l & ˆ«»»œ ..
L============================_Ĵ»œ» «
_Ĵ»œ» »
» » l œ
»
» »
» l =”
l » » l » » » l » f l f ”
« l «« « ««ˆ« l ««ˆ« « l __««˙ «
l _««ˆ . _««ˆ ”
Chúa là Cha hiŠn thÜÖng con
««j « «
« œ» œ
»
l «ˆJœ»» l l »» l ˙»» ”
l ? œ»»» .
============================ » l œ̂
»
»»
»
œ̂
»
» »» l œ»»
» l » = ”
ôn Chuùa laø Cha hieàn thöông con