Vous êtes sur la page 1sur 2

Predmet: Zarazne bolesti

Imunodeficijencija ( lat. deficit = manjak) je zajedniki naziv za poremeaje i bolesti koje nastaju kao
posljedica deficitarnog funkcionisanja i grae imunog sistema.
Infekcija nastaje kada je domainova odbrana slabija od virulencije mikroorganizma.Mikrobi slabe virulencije
izazvae bolest samo ako su mehanizmi odbrane defektni, pa se ne mogu oduprijeti.Takvu situaciju iskoritavaju
mnogi mikrobi, zajedniki ih zovemo opurtunistiki mikrobi ( stafilokok, streptokok, Hemofilus influence,
Escherichia coli, Candida..),a bolest nazivamo oportunistika bolest.

Sindrom steene imunodeficijencije( SIDA)


U engleskom govornom podruju poznat i kao AIDS ( Acquired Immunodeficiency Syndrome) je
teko virusno oboljenje koje napada elije imunog sistema, a karakterie se simptomima i znacima
imunodeficijencije.
Uzronik: je virus HIV-a( Humani Imunodeficijentni Virus) koji je RNK virus iz porodice
Retroviridae, koji napada i oteuje T-limfocite ali i B limfocite, makrofage, antigen prezentirajue
elije. Postoje dva tipa HIV1 i HIV2. Zahvaljujui enzimu reverzne transkriptaze se virus umnoava u
limfocitima, elijama domaina.
Epidemiologija:
Izvor je inficirana osoba HIV-om ili bolesna osoba od SIDE. HIV se nalazi u krvi, sjemenoj tenosti,
vaginalnom sekretu i u majinom mlijeku u dovoljnoj koliini da izazove infekciju.
Transmisija( prenos uzronika): virus se u najveem broju sluajeva prenosi spolnim kontaktom
( hetero i homoseksualnim putem), potom vertikalni prenos ( sa oboljele majke na dijete i to ono u
utrobi, ono koje se raa ili koje se doji) . Prenosi se preko transfuzija zaraene krvi i krvnih derivata ,
pa je bio est kod hemofiliara koji su dobijali zaraene derivate krvi.Danas se najee prenosi se
virusom kontaminiranim instrumentima : igle , price, hiruki instrumenti.Tako da su rizina skupina
zdravstveni radnici i intravenski narkomani. Insekti koji siu krv ( komarci, stjenice, krpekji) ne
prenose zarazu.
Klinika slika:
Osobe sa ouvanim imunitetom nakon infekcije nemaju nikakve tegobe.Kada virus uniti vei broj
imunih elija javljaju se prvi simptomi i znaci bolesti, a progresijom poinju se pojavljivati i razne
opurtunistike infekcije.U klinikoj slici razlikujemo:
Akutnu fazu:
Prva nespecifina slika bolesti moe se javiti 4-8 nedelja nakon infekcije.Javlja se opti infektivni
sindrom - glavobolja, poviena tjelesna temperatura, bolovi u miiima ( mialgije), u zglobovima
( atralgije), mogu biti uveani limfni vorovi i makulo-papulozan osip na koi i neuropatije.Bolest
traje 3 nedelje.
Potom se javlja asimptomatska faza koja razliito dugo traje ( pa moe i do 10 godina).
Simptomatska faza se dijeli na :
- ranu fazu: Osoba gubi apetit i na teini, znoji se nou, osjea slabost.Limfni vorovi su oteeni,
vrsti, pomini, na dodir neosjetljivi i ne daju smetnje oboljelom.Obino su simetrini Pojavljuju se
znaci anemije, trombocitopenije.
- uznapredovalu fazu: Pojava oportunistikih infekcija je znak znatnog oteenja imunog
sistema.Istovremeno se javlja vie infekcija, koje ne reaguju na antibiotike. Proljevi se ne zaustavljaju.
Koa je suha, javljaju se infekcije- bakterijske i gljivine.U usnoj upljini javlja se stomatitis i afte, ili
soor= bjeliaste naslage po sluznici usta.Dolazi do reaktivacije herpes simpleksa i zostera.
Javljaju se polineuropatije, bol u nogama, mogu je intelektualni deficit i letargija.
- kasnu fazu: Sem oportunistikih infekcija, zbog izostanka imunog odgovora javljaju se tumori krvnih
sudova i koe- Kaposijev tumor, Non-Hodgkin limfomi.
Dijagnoza: anamneza ( rizino ponaanje, profesija, bolesti; rizine skupine), fizikalni pregled,
serolokim testovima( na osnovu antitijela tehnikom ELISA), limfocitna inverzija.
Lijeenje: ima tri cilja:
- odrati zdravlje i sposobnost inficiranog to due

- spriiti prenos na druge osobe


- omoguiti palijativno lijeenje.
Primjenjuju se inhibitori reverzne transkriptaze ( zidovudin, lamivudin) i suportivna terapija.
Preporuuje se vjeba i zdrav stil ivota( zabranjena upotreba duhana, alkohola, oprez sa lijekovima) i
zdrava prehrana.
Profilaksa:
- opte mjere edukacija o transmisiji, dobrovoljna testiranja i savjetovanja,apstinencija, ne
mijenjati partnere, pri seksualnom kontaktu koristiti zatitu, koristiti igle za jednokratnu
upotrebu.
- specifina profilaksa-ne postoji; vakcina jo uvijek nije pronaena.