Vous êtes sur la page 1sur 209
Nota autorilor: Prezenta Jucrare nusfsi propune afi o expunere exhaustivi » temeticli materiei Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cio abordare eu caracter preponderent practic gi sintetic a tematicii evi ‘till gi necnsar& pentru examenele de admitere in profesia de avocat si definitvarea in profesie, Coordonator:_ prof. univ. dr. Ligia CATUNA Nicoleta BEDROSIAN Teodora BLIDARIU Lucian DRAGO! Alexandra NICOLA Carmen TUFARIU lulia TAMPLARU- ORGANIZAREA $I EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT. SINTEZE $I GRILE Editia a ll-a revazuta si addugita | Universul Juridie 5 Copyright © 2012, 2014, S.C. Universul Juridic S.R.L. le S.C. Universul Juridic $.R.L. colum nu poate fi copiatéfiré geordul seis al RL. COMERCIALIZAT DECAT iNSOTIT DE SEMNATURA ‘SI_STAMPILA_EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE. ia Catuna ; Nicoleta Bedrosian, Lucian Dedgoi, E4, 2.22, rev. siaddug. - Bucuresti Biblioge. ISBN 978.606-673.382-3 : O21314.95.15 0732.320.666 redactie@universuljuridic.ro DEPARTAMENTUL tel. DISTRIBUPIE: fax: 021.314.935.158; 0726.990.184 021.314.93.16 distributie@universuljuridic.ro www.universuljuridic.ro Cuvant-inainte Flecare carte merité un cuvintnainte. Un cuvént-inainte in care se spune cite ceva despre cartea care incepe in paginile urmatoare. "Aceasth carte s-a ndscut foarte repede, aproape miraculos, in vara anului 2012, din cititori 63 regiseasci in paginile ei Iucrat in realizaren acestui proiact. Echipa de autori s-a Imbogatit cu cel mai ténir ‘membra al echiped, proaspAt treet de focurile unel examen de adzitere s profesie, Prin aceasta, experienfa autorilor este completaté i cu experienta ut ‘area devenitavocat defini. Este o carte sri de avocah, despre avocaL, pentru avocati Vit sibitrani, Este un mod de a spune tuturor celor eate cumptiré aceasta este o profesiencbil ale cre princpit trebuie cunoscut fiecare nous generatie de tines avocaf. CCartea cuprinde sintezerealizateexclusiv in baze materalulu legislativ gia tematiit indicate de citre Uniunea Nationala a Barourllor din Roménia pentra examenul de ‘admitere in profesia de avocat, precum si un numdr de 500 de grile grupate Is finalul fiecirei sinteze Modul in care a fost realizatt cartea permite gi tinerilor stagiari care se preghtesc pentru examenul de definitivat si o itlizeze ca pe un bun instrument de aprofundare a csanoginflor deja acumulate ‘Aceasti a dova editea chr nu rep care autorilo aduc celor ce au crezut in luse mai departe de int altceva decit o formd de ,.mulfumese” pe Autor, Tiigoar,aprilie-mai 2008 Motto: ,Lscrenzt engi cunt faptel trebuife pl lege Dut iri”, Cnmansiel Kant) Abrevieri alin art. CAA Casa de Asigurii a Avocatior cae ‘al Barourilor Uniunii Buropene Cprceiv de procedureivilé INPPA. tu] National pentru Pregitirea gi Perfectionarea te Nec =Noul Coa evi NCPC + Noul Cod de proesdurl civils ous. - Ordonanga de urgenfia Guvernului UNBR = Uslunea Notional Barousllor din Romania oti: Ucmare 2 apart noulul Cod civil (Legea ne. 287/2008, republicat 505 ‘cusintagma ,cocietate reglementati de Legea nr. 31/1990 a societiiior’. Aceasta din Legea nr. 76/2012 pentru punerea fn aplicace a Legii ne. 134/2010 privind Noul Cod de procedurii cl intrat n vigoare la data de 15 (ebruarie 2013), astel: ,ori de cate ori prin legi facte normative se face trimitere Ia .. wsocietatea comerciali/societtile com ‘Legea ne. 31/1990, republicals, cx modificdrile i completacile ulteriosre»” Cuprins (Cuvint nant an Abrevieri TEMA 2, Prmien tn profesin de avoeat TEMA3.lncompatibiliiinedemniti, interdict TEMA 4, Actvitatea profesional aavocatuul ‘TEMAS. Asistent judiciar.. TEMA 7. Relaile dint avocaf TEMA Solutionareslitigilor dint ‘TEMA9. Formele de exercitare a profesii de avocn. “ 17 TEMA 10. Modlittle de exercitare a prof ‘TEMA.1L Dreptuil gi indatririleavoca ‘TEMA 13. Tablou! anual al avocatilor.. ‘TEMA 14 Transferal,suspendarea si ncetarea cabitiii de avocat TEMA 15, Réspunderes disciplinaré a avocatilor.... ‘TEMA 16. Pregitirea gi perfectionarea profesionalé a avo TEMA 17. Sistomul de asigurie sociale al avocatilor... ‘TEMA 18. Bxercltarea profesiei de avocat in Romania de cdtre avecatii care calificarea profesionala in unl dintre statele membre Euiropene 5 ale Spatielui Economic European... TEMA 1 PRINCIPULE $1 REGULILE FUNDAMENTALE ALE EXERCITARII PROFESIEI DE AVOCAT |. SINTEZE Sediul materei % Legea ne. 5/1995: act. 1 gi2, at. 14 art 35, art. 36, art 39 alin. (2) $1), ast 4, 49; ast 26, at 108, at. 128 alin, (1), art 173-178, iin Uniunea Europeans: act. 21, art. 23, art. 2.4, 5.2, att. 53, at. 55. 3.Peinelpiul independentei; 4, Principiul autonomiei si descentralizii; ‘5. Principiul pst secretului profesional. ‘Mai pot fi refinute ca principi ale profesie! gi: 6. Prineipiul monopolulul avocatilor asupra activititilor specifice profesici; 7. Peineipiul confrateritiii gi respectului reciproc; 8. Principiul demnitii gi onoarei prafesiel de avocat; 9. Prineipiul potrivit cu care avocatul indeplineste atato functie de ordin public, ct st o funciie de ordin privat; 10. Principiul exerci profesiei cu bunt-credint (care deriva din noul Cod civil in contextul tn care relat dintre avocat si client este o zelatie civil, chiar dac exist si 0 reglementare specialé a acestela tn legislatia care guvemeazi exercitarea prafesiel de avocat); 11. Principiul confidenfialtiti’ (denumire TntAlnité frecvent in doctrind pentru principiut piste secretului profesional). 1. Principiul fart alin. @, art 2, art 3 din Statut; art. 1 $i 2 din Leged: ¥ exercitarea profesiei numai de citve avocafi inscrigi fn cadrul Uniunit Nationale ‘ Barourilor din Romania Tia Carane 14__D Organizarea si exercitarea profesie! de avocat, Sinteze si grile jurldice conspunzat Je Staturutul gf ale fii [at 6, ac. 7 alin, @) din Statu; art. 1 din Lege: tea si independenja avocatulul sunt garantate de lege [art.7 alin. (3) din Incheierea contractului de asistenfljuridic§ tntre avocat s angaja cauze sau de a da consulta juridice pe inreg tevito -i schimbe opfiunea pentru una din formele pprofesiei previzute de Lege lvile profesionale gi al cabinetelor i mele de exercitare a profesiei sunt independent Sl organizeze activitatea fd a putea fi cenzurate in medul lr de cons! de organizare; Tila Catv BTEMA TH 15 ~ se manifest fn raport ex profes, cu instanfele 5 cst coli ndependenta material ¥ independenta avo Jn raport cu profes entew impartilitatea judecitorului. Prin urmare, avocatul trebule si evite orice prejudiciere a tica 6a profesionalé pentru a} ter}. Aceasti indepen« ard, Sfatul dat de avocst clientulul lin complezen{a, din interes din Codul deontologic); nstedngesl sau intimidast 6) indepencenja avocatului nu poate prejudicia interesele clientului siu fart. 7 alin. (4) din Statut); din Statut, constituie atingere a independentei avocatului si, aatare trebuie evitate gi inlhirate de citre avocat prin orice mijloace legale: = existenja ul interes proprlu ori al persoanelor apropiate lui tn cauza care i fost tat! avocatiale in scopul de a se face plicut clientilor, magis- iti avocatiale din simplé complezents; resiuni in scopul nerespectitil secretului profesional tivitatile profesionale gla gedintele absentarea repetaté gi tn nod Tis tara » Organizarea 5 ) avocatul este obli itarea profesiel de avocat. Sinteze si grile precum gi de Statut, Independenfa avocatului in raport cu instanfa gi magistrate ) avocatul care: se prezinté in fata curjlor gi tribunalelor sau care partcipl la o proceduri trebule 58 respecte normele deontologice aplicabile in respectiva jutisdictc (art. 4.1 din Codul deontolegic) 'b) avocatul va da dovada de respect gi de curtoazie fafk de instants, dar, in acelagi ‘in mod constincis si fra team, fi a fine cont nicl de reo consecingi de orice fl o Lar putea privi pe el sats lor ont lin. (2) din Lege]. Avocatul na sau in sari, in forma adecvati si ca in Lege evidentiate anterior, in fafa turmitire penalé sau a altor organe reprezentantilor acestora in proces Aspunde penal pentru sustnerile fic instanjelor de judecati 2 organ administrative de jurisdictie art. 39 alin. (@) din Lege] ‘impul acordat apfririi pentma pledoarie in mod fresc nu trbule limitat, ca condifia ca avocatul si aibi discerndmantul de a-gi doza pledoaria pe arguments de fapt, de drept, de practick si de culturd generalk necesare $i suficiente pentra argumentafia pe care o sustne in fafa instanjelor; >) avocatul nu trebuie in niciun moment si furnizeze judecitoralu, cu buns sting, 0 informatie felsi ori vreo informatie de naturd sl il induct pe acesta in eroare (art, 44 din Codul deontologie). Independenta materials a avocatulul: 8) avocatul este independent in sta ‘onorarilor sale; 5) ese inferzish free de onorarit minime,recomandate sau maxime de cite | organele profesiel, de fre formele de exerciare a profesiei de avocat sau de cite avocafi[art. 128 alin. Tita Coruna ©) dintro altS perspectiva drepturile conexe}, pledoaril autor, context in care avoca v < < (Legea nr, 8/1996 privind f recunoscute ca fiind obi tun drept de proprietate 3 sale, cu tot ceea ce presupune el, atét in planul di act 4 din Statut): avocatii sunt deplin separafi din punct de vedere organizatoric att de st de organcle acestuia, cat i de alte profestijudiciare (magistrat,notari pu jurisconsul. profesional reve gi tuturororganelorprofesiet, 4 exercitarea profess, procum si salariajlor si, avocatl find dators8 le aduc la cunosting obligate; obligatia de a pst tl profesional 3e intinde asupra tuturor activtsilor le avocafilor colaboratori, ale avocailor sala- lusiv asupra raporturilor He exercitare a profesiei exalt avocati secretul profesional vizeaza ioate informatie $i datele de orice tip, tn orice indiferent de tpl de suport, pot fin ican xz aduseca probe ei pot i lipstedecarateral confidential In iain care eorempondenta Tigia Cars 18 _¥ Organizarea 5i exercitarea profesiel de avocat, Sinteze 5 ile BTEMA TH 19 1 privind mandatal fneredinfat de cient avocal ¥ in nicio cleeumelant’ si de eltee nicio persoank si de secrotal profesional nici de cite clentul stu si person. Se excepteazd Insd cazurile in care ‘cind existé o conlestatie In ecesititi stricle pont incidenta pastriri secretului profesional gi «% deci ast protejat de un toxt de lege: Y conionn art 53.1 din Codul deontologic. avoetel care adreseas3 unui conérate dintrun alt oe camuanicarecirel doreste s se confere iarangia confidential, profesional este recunaseut ea find deopotrivd un drept i 0 primordial si fundamentals a avocatuli ') Obligatia avocaeul cx pr desler prealabilt, expred 31 iiss Seite sai interesayy in cauz8. Cu toate acestes, icareirieersiuariad - ie caliaten de avorat cs priv en ° dev «) Avocatul rbuie respecte secret or care cunt in cadral activi sale profesionae, 4) Avocalul impune sngajailr ssi oricicei persoane care colaboreazs ou el in actvitatea sa profesional i respecte secret profesion informa confidential de 5. Principiul monopolulaé avocatilor au alin, Q) $1) din Lege; art. 3alin, (2 + prefesia sleUNBR; continua gf funciona de brow i afars UN, aunt interes actele v liului ori a eabinetulu su say ridicarea fi BewS deeit de procuror, in baza unl sodtifilor profesionele de avocat. procedura prevazul 5 < Stunt cor sigrile orice comportament susceptibil 58 impiateze asupra lobuie £3 pani niciedalt in oporifie avecatil mu posite comunica atte ocmonie Firh ea aceston of is cx exceptia cxzurilor in care legen prevede avoeatal nu poate 6% divulge eau e¥ aupuni instanfelor © propuners de solutionare a cauaoi Heutt de citre parten advers8 gau de citte avecatul acestea fi o autorizare exprest din partea avoratulsipSrfil adeurse; ocatull phi avers, din Codul deontologle: avocatul mu trebule In nun momant sX prezinie cu bund stings o informatie | fast sau sf induc in eroare; vocatul nu poate nic s pretind gf nicl of accepte din partea unui all avocat sau din partea unui tert un onorait, un eomision sau o all compensaia | pentru faptul ca recomandit un avocat unul cient ens cl teimis un cient la ‘cu respectarea intareselor dente gia cctinfelor profesionali neloislS ore act cau fapt contrat szaajelor insite fa actvtaten avocaiall Este consideral en find contents suzanflor cinstite vilzarea usar miloace relegate sas Fauduloase ponirs a lina de pe pat eau a afeta pots avocailorconcurent pe pis: siderate fap de concurentsneoials a) racolarea de porsonal, eespectiv oferta agresivs de angajare « avocailor szo Organizarea si exoicitarea profesiei de avocal, Sinteze si grle 10. Avoeatul stagiar: 12, Avocatul stagiar 8) care 2 fost respins de tet ort la examenuil de definitvare va fi exelus din aménul de defirtivare va detine fn continuate t pind la promovarea examenului de definitivat; mutin un mandat de parlamentar dobandeste 1a cerere tat cu oeazia primiri fn profesie, cft gi pe intreaga durath a exerci acesteia; ©) sunt examinate de citre Corsiliul baroului, eae va hotiet asupra demnititit avouatulu printro decizie motivatd, care poate fl atacalé ce pregediniele UNBR, sau de avocatul declarat nedemn fn trmen de 15 zile dela comunicare. (or profesit decat cea de avocat; tor in cadrul procedurllor de reorganizare 6) setivitatea publicstct. fational | ETEMA 2951 sustinerea exemenului de Constitutionale cérora lea expirat mandatul pentru care au 1 jndectoi nate Cari de Casati Juste care au fost libra din motive reimputabile ) judector’ de la instajeleintemationale care au fost eliberai din motive impute 18, Cererea formulatl de membrul unui barou din altd (ard de a fi autorizat si acorde consultanga juridies privind dreptul romanesc: 8) sedepune la pregedintele UNB.R, ') va fae obiectl analize! decanului baroului fn care este inscris avocatul, care va ‘ntocm’ un raport in acest sens; ©) sedepune la Consilial UNBR. 19,Cel primit npr 2). vafilnscris in tabloul avocatilor in baza deciziei emise de consiliul baroulu; +b) devine incompatibil cu prestarea unei activitati salarizate in exdrul altor profes dec cea de avocat; ) devine nedemn de a mai exercita profesia dact va fi condamnat definiiv prin hotirize judecitoveasca la pedeapsa cu inchisoare pentru sivirgirea oricirei infiactiuniintentionate. fade avocatt 20, Cel care # promovat examen de primire in profesia de avocat dobéndeste direct de primire in profesia de avocat = ‘ndeplinit funetia de procuror timp de 3 ant, ') pind Ia data sustineri examienului de primire in profesia de avocet a ‘ndeplinitfunctia de jurisconsult timp de 5 ani fata sustinerii examemului de primire 1n profesia de avocat a inde- ) secomuieh de fndotd doar avocatului. isle Caan 52 _) Organizarea si exercitarea profesiel de avocat, Sinteze si grite B 1. Tematica examenului privind primirea in profesia de avocat: 9 avocailor stags cu dzept de exercitar a profesei este TEMA3 2) negiovaren exclusiva barou a unui contrat de colaborare profesional; INCOMPATIBILITATI, NEDEMNITATI, +) Sivegistrarea Ia barou a unui contract de colaborare profesional saa unul INTERDICTIL contract de salarizare in interiorul profesiei; 7 depeneses frtelntl de cle vocal Sag. Avocatul stein: ' 2) poate pune concluzif orale sau scrise la instanjele de arbitra international; ») pentru a putea pune concluai la instantele judecitoresti din Roménia, are bligatia de a sustine un examen cle veriticare a cunogtinfelor de drept rominesc gi de limb§ roman’, organizat de UNBR, 6) pentru.a exercita profesia in Roménia este obligat s8 se inscre in Tabloul finut de fiecare borou. a) este unct la nivelul UNE; b) este aprobaté de Presedintele UNB.R; €) este elaboraté de Consiliul UN.BR. gl aprobati de Presedinicle UNBR. Presedintele UNBR: 4) aprecazd asupra demaitati avocatule, hotirnd, dup caz, menfinresin CCaracterl liberal gi independent al. profesiei nu exclude edictarea principiulut rofesie sau tncetarea cat compatbitficalitiit de avocat cu activiti de naturd 68 aducd atingere iberaliti si ») poateatacs decizia consi independentei profesie. Prin urmare, este unanim recunoscut faphal ci exercitarea vocatului in termen de 15 zie 4B profesici de avocat nu poate fi cumulati cu actvitii care implick publice, 08 poate ataea deccia consul baroulul cu privitelastarea denedemnitatea fL exriaze ator profes juridice, ox activi care implich desfgurarea de comert sa avocatulti. AB scivitei comercial. Fo Can dobindts,capaiatea de folsil ni poate ingrdtl,respectivplorduts decit in condiile expres previzute de lege. Sf A tneompatibititatt (art 15, art, 16, art. 25, art 26, ar. Af alin. @ st), art 30 alin. (3), at. 31, art 53, art. 4, art 56 alin. @) art. 254 ark 25.2, art, 25.3 din Codul deontologic] Pentru primirea tn profesie gi pentru exerctarea acestela avocatul trebuie si mu se fseasal in niclunel dint cazurile de incompatibilitate previzute de Lege. PPentns ai permite avacatului si-si desfajoare actvitatea cu independent (© manierd corespunzitoaze indatoriii sale de a participa Ia adminis! ‘exercitarea anurtitor profesi sau a anumitor funcfi fi este interaisé (art. 25.1 din Cont Seoniclogic) Tiga Gatana Carman Tutor ETEMA3q 55 referiior Ia exceptile din Statutl: preciand i exercitarea functii de membre al consiiuh profes dec cea de avoca; ©) ocupatile care lezeazé demnitates gi independents profesiei de avocat sau bunele 6) exerctares nemilocité de fapte materiale de comer; 4) faptele personale ce comer exercate cst fd autriates Obiigatiile avocatult cu privre la incompatbilit fact. 30 alin. @), art 81 alin. 8), aut 54, din Statutl: Some me oto eatin coal calitatea de administrator unic sau, fa cazal une! pl avocaior eu drept de exerciare a sceea de administrator cu putesi depline de repreze presedinte al consi de administra iministraie ori al consiliului de le direct ori in directoratul unei societiticomercale pe actu, [Except legale de la cazutile de incompatibilitate (art. 16 din Lege, azt, 28, art. 29, art. 30, art 31, art. 32 din Statut) ¥ avocatul solicit reinscrierea pétabloul avocafilr eu drept de exercitare a profesiel,