Vous êtes sur la page 1sur 2

MAHARASHTRA PRADESH CONGRESS COMMITTEE

Tilak Bhavan, Kakasaheb Gadgil Marg, Dadar, Mumbai 400 025


RAGISTER OF ACTIVE MEMBERS – 2009-2010
District - Raigad Block - Aliabg
Sr.No Booth Name of the eligibale Candidates Age Membership Adress
. No.
1 84 Mahendra Changu Dhumal 34 1962723 Pezari Divlang
2 84 Vishwas Krishna Dhumal 45 1962722 Pezari Divlang
3 85 Sameer Ramakant Patil 53 1963255 Pezari Divlang
4 85 Sandip Amarnath Dhumal 44 1963247 Pezari Divlang
5 105 Ritesh Mhatre 23 1963249 Talawali
6 105 Satish Shamrao Patil 47 1963251 Talawali
7 113 Ptsksdh Psndurang Wele 43 1969643 Khandale
8 113 Mangesh Vasant Gondhali 56 1969655 Khandale
9 114 Gandharva Sudam Patil 53 1964167 Khandale
10 114 Suresh Khandagle 27 1964179 Khandale
11 115 Chandrakant Sakharam Wele 38 1954151 Khandale
12 115 Ravi Patil 36 1964163 Khandale
13 115 Umesh Patil 42 1964165 Nehuli Sangam
14 115 Chandrakant Vasant Thale 54 1964167 Nehuli Sangam
15 121 Sujay Vishwanth Gharat 34 1964119 Varsoli
16 121 Santosh Shankar Gharat 29 1964111 Varsoli
17 122 Santosh Narsu Varde 37 1964173 Varsoli
18 122 Bal Vishwanath Mhatre 46 1964175 Varsoli
19 123 Anuradha Bal Mhatre 38 1964207 Varsoli
20 123 Akash Amarnath Rane 39 1964219 Varsoli
21 187 Ganesh Sadanad Nagveskar 35 1967271 Nagaon
22 187 Prakash Vinayak Naik 28 1967285 Nagaon
23 188 Prakash Naik 35 1967287 Nagaon
24 188 Sanjay Trivikaram Gokhale 45 1967282 Nagaon
25 189 Amol Sheade 46 1967194 Nagaon
26 189 Sandip Naik 36 1967286 Nagaon
27 191 Pandurang Mande 47 1967288 Vetagwadi khanav
28 191 Gajanan Dhasade 47 1967320 Vetagwadi khanav
29 192 Duttatry Pandurang Sutar 49 1967322 Mulkhanav
30 192 Anant Janardan Shinde 43 1967334 Mulkhanav
31 193 Krishna Rambhau Bhopi 56 1967346 Beloshi
32 193 Bhaskar Laxman Bhopi 37 1967378 Beloshi
33 194 Duttatry Mahadeo Valekar 65 1967380 Beloshi
34 194 Bama Gangya Shid 56 1967393 Beloshi
35 195 Navashi Chaya Fasala 45 1967395 Malyan
36 195 Santosh Pawar 39 780837 Malyan
37 196 Mohan Dharma Thale 37 780829 Malyan
38 196 Jayram Janu Thale 34 1967421 Malyan
39 197 Bhaskar Dashrath Chavan 47 1967452 Varande
40 197 Ramdas Balaram Bhagat 61 1967473 Varande
41 198 Shailesh Balaram Bhagat 44 1967474 Varande
42 198 Dilip Dinanath Kaeale 34 1967486 Varande
43 199 Ramdas Gauru Dhumal 45 1967488 Andoshi
44 199 Dilip Duttatry Shelake 45 1967470 Andoshi
45 201 Prakash Pandurang Parange 34 1967482 Mahajane
46 201 Naresh Shankar Parange 36 1967484 Mahajane
47 214 Dipak Purshottam Bhanji 36 1967486 Andoshi
48 214 Changu Thakur 67 1967488 Andoshi
49 215 Prakash Balaram Gharat 34 1967480 Fansapur
50 215 Abhinesh Maruti Patil 33 1962523 Fansapur
adi khanav
adi khanav