Vous êtes sur la page 1sur 2

SEB Baltijas Akciju Tirgus R ta apskats

P rskatu sagatavojusi SEB Banka sadarb b ar SEB Bankas un SEB Pank


! / /

E *% " %/ " )8 " + ! ": 8 J ! %/ "! "! " K


%" + )8 * *" 0 C 8"J
E !" # %" ';L" "* ( % " + * /" / )+ " %" "

Tirdzniec bas statistika uz 08:30 (GMT+2), 16.Feb:


" #$% & ' " #$% & " #$% &
,- ! C ,- # 0 $ C , - . !! 0 3C
& # /) * . *! 0 & # /) * *! 1 & # /) * 2 *! 3

) * ) * $ ) * 1

* * * 4
* * * 5

( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2
)# +"! " / 6 5 5 . 4 3 $
7 * " '8 7 , $ " 9 9 . 43
. 8 * . , . 1$ $

( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2
)# : 8;+ + < 0 !+ 7 = 9 79 & . < 01 <1
& 7 ."= &7 5 04 %" > " ! ? . 04 31
+ : " )8 ? 13 0 4 @ @& . 51 0 $4
!* " ! 5 0 <$ * , . 1 11 0 44
+ 9 /" 9A 1$ 0 !B* 9 . 1 0 <
s

Avots: Bloomberg

3 1 +4'
!"
5 6 . 7 1+/2
"# ! ,- 9> 1 53 0 1
!"
& 6>& $$ 1
& DE 5 55
! !% & !% "' ( %)
$ & & &F <4 54
$# % * "( "*
6 GG 5 3<4 <4 45
* "( " "+ % 7. ' 4 $$ 3 4$
%" &
' ( 2 7. 53 1 1$
&- 55 $
7 ?& ? 1 43 $ <
E ! H >9 4<54< $ 3
"+ . 4 <$
. > ! 5 441 1 54

/)! E& 35<51 $3$


6 > > 5 41 5 0 <
@ # @& 9 9 3< 3$
I) @ 0A 4 45 <
>% -4 3 3< 0

Avots: Bloomberg
SEB Baltijas Akciju Tirgus R ta Apskats
!

E *% " %/ " )8 " + ! ": 8 J ! %/ "! "! " K


%" + )8 * * " 0 C 8"J + )8 !" !)%" 8 "(
%" *K %" ! / % $ C + +"
%/ " )8 + " # % )/ + " * )# % !)
*K + )8 * / " )# $3C 4 C

" + +" "* ;( " + ! + % " K ) ># +" 8 *


* / )+ 8 J # /) * "%/ 3 ; ( 2 K K " "
%" # /) * *! 2 * K /"* %) E " %" K %/ " )8
" 8" # *K / M ' * $ # % % ( "/ ! "*K )
# % % ( %) "*K + +" /* )8 "
E" %" ! %/ " 2 !)*" )K +" 8"/ " / * " : /
% ( * * / * CK " * %" ) !)%/ 1
2 . * ! "! * "( " % ) * /* ) K # "J " !)%/ 4 2
!)*" *

& !% * J !" / M K * /%"+ " M"* " (


+ $ C !% * J # $ % &" )8 () /M * *
M"*( # $ % &" M"*( % ) * !# +" 5 * "(
"/ ! /+" % !" ! "! !% * J ( /M * * K % ) * **
"%/ <1 * ! % 2 /M K * 8 ! "!"' J &
% J ! +" * 8 ! "!"' " * / %" K !
" ' / % * * * 6 " *
+" /M * * " ( * 8;+ /( ) + % # ** ;
8 /" /M K + : /M * * * # + & /M * *
! +" 1 * ! % "* 2 "! % ) * + : + "/ !
/+" % !" ! "! * " ! * ! * J

# %" ';L" "* + )8 ( % " + * " # * "


# !+" "* "*" ! "* K + " % & " "M * * "%/ !) N # /"
+ " %K "!8 ! "! 8 K + $ !) N % * *K ( % " +
"%/)+ + )8 * K $ # % "OM + %+ " /" ! "!
" " ( # % E + !) N / " * " *" % * () K )
" $ '+,& + ( % " &" + ) "%/)+
+ )8 * E + $ % "*K # % + " *"
* 8! " "M * * * !) N # /" + %
5C + + 45 & /M * * K " ! -& %" K ( !
" % 8! " " (M "/ ! !) N "OM # /" +% C
E *% " 8 )+% " * & P/ K ( %" # & K # P/ #
';L" "* ) + * / )+ " %" "
2
Šim p rskatam ir informat vs raksturs, tas nav patst v gi veikts bankas p t jums un tas nav uzskat ms par ieteikumu vai
pied v jumu pirkt, p rdot vai patur t finanšu instrumentus. SEB banka nav atbild ga par zaud jumiem, kas var rasties da ji vai
piln b izmantojot vai pl nojot izmantot p rskat min to inform ciju.
P rskat ietvert inform cija ieg ta no publiskiem, par ticamiem uzskat miem avotiem: www.nasdaqomxbaltic.com, Reuters,
Bloomberg, LETA, BNS, Latvijas Banka (www.bank.lv) u.c. SEB banka negarant min t s inform cijas piln bu un precizit ti; min t
inform cija var tikt main ta bez iepriekš ja br din juma. P rpublic šanas gad jum atsauce uz SEB banku vai attiec gajiem avotiem
oblig ta.
Pilns saist bu atrunas teksts atrodams http://www.seb.lv/lv/private/services/investments/securities/disclaimer