Vous êtes sur la page 1sur 14

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.

com/

கதைவ ெமள தள, அ திற0ெகா)ட. உேள க)ட காசிய ஒ4 கண 5தப நி-ேற-.
உடலி பாவாைட பராேவா ம அண0, நிைலக)ணா$ய த- அழைக பா 
ர*சி ெகா)$40தா 8க-யா அ)ண த#க சி9பமா:.....

ரவவம- ஓவய தைரய உய ெப9 வ0த ேபா இ40த 8க-யா அ)ணைய அ0த நிைலய
பா% ேபா. சிறி ேநர எ-ன ேப8வ எ- ெத<யாம க)க ம அ)ணய- உட ம= 
அைலபா:0த. ஓரள& மனைத கப திெகா),

“ ஸா< அ)ண...... ெத<யாமா... அ4) ?ட வைளயாடலா எ) நிைன@8....” வாய வா ைதக
வராம தமாறிய.
“ ேட: எ-னடா இ ணாவ மAஷ- மாதி< ஸா< எ லா ேககி. ஏேதா $ெர5
மா தி$4% ேபா வ0திடா.. அெக-ன ல= D இ.. .. ேவEமி-னா ஸா<% பதிலா சா<ய
ேக$40தா கழ9றி ேபாட எ- ேசைலய த0தி4ேப- “ எ-ைன கி)ட ப)ணனாேர தவர, ேசைலைய
அண0 ெகாள ய9சி ததா: ெத<யவ ைல.

“ ேபா#க)ண உ#க1% எெக தாF கி)ட தா-. “ அேபாதா- அ4ைண பா ேத-.
ெம ைதய அசதியாக G#கிெகா)$40தா-. “ ச< அ)ண அ4) ழி@ச ற வாேற-. “ எ-ேற-
அத9% ேம அப$ அ)ணைய அ0த ேகால தி பாக எ- 8)ண தா#கா எ-ற பய தி .

“ ஏ)டா அ4) ?ட தா- வைளயாவயா எ- ?ட வைளயாட மா$யா? “ எ- 8)ணய- கHட


ெத<யாம . எ- பாைவேயா அ)ணய- ராைவI ம= றி திமிறி நி-ற மாப இ40 எக $யாம
தவ த.

எ- பாைவய- ேபாைக அவதான. தவரா: “ எ-ன சிவா. அப$ பாகிறா. ஏேதா கணாதத க)ட மாதி<.
“ எ-றவா எ- அ4கி வ0 எ- ைகைய ப$ பாவாைட% ரா&% இைடய ெவ)ெண:
க$ ேபா இ40த இைடய- ேம ைவ தா. எ-A ஏேதா மி-சார பா:வ ேபா ஒ உண&.
ஆனாF அ)ண எ-ற தயக எ- ைககைள அவ இப இ40 வவக ய9சி ெச:ேத-.
நிைன ேத- அDவளேவ ஆனா ைககைள அவர மி4வான இப எக மன வரவ ைல.

ச#கட தி எ- மன அைலபா:0ெகா)$40த ேநர தி ேலசான ெவப ேதா அ)ணய- ைகக


எ- உட ம= பர&வைத க) அவைர பா தா-.

“ எ-னடா ப$கைலயா “ எனறா க)கள. காம நிைற0தி4க.

எ#ேக கிைட த ச0தப ேபா:வேமா எ-ற பய “ இ ைல அ)ண . ஆனாF பயமா இ4% .
யாரா@8 பா தா “ எ-ேற- உேள அவைர அைடய $% ஆைசIட-.

“ ேட: அபா அமா தவர வல


+ யா4ேம இ ைல. அவ#க1 மா$% வாரேபாற இ ைல. அ ற
எ-ன தயக “ எ- ேதாகள.- ேம ைக ேபா அவ பகமா: சா: த-ேனா அைண 
ெகா)டா.

நாA ேமF ெந4#கி அ)ணைய அைண , ைத<ய ைத வரவைழ ெகா) அவ<-


க-ன#கள. உதகளா ேலசா: தமிேட-. அ)ணய- இக ேமF பலமான. அ)ணய-
8வாச கா9றி- ெவப எ-ைன ெம-ைமயாக தாகிய.

வர களா அ)ணய- உதகைள ெம ல வ4$, எ- உதகளா அவ உதகைள


கDவெகா)ேட-. அவ<- ைலக இர) ஏறி இற#%வ இ4வர உட இக தி ெதள.வாக
ெத<0த. அ)ணைய க ைத ேமF -ேன இK , அவ உதகைள அK தமாக
கDவெகா)ேட-.

எ- ைக ஆதரவாக தடவய அ)ணய- ைகக ெம ல கீ M இற#கி எ- ப- ற#கைள தடவ -


நக0 எ- ைகலிய- $@சி நி- அைத ெநகிM வட அ எ- கா கைள 89றி வடமா:
வK0த. எ- அ)ணய- -னா உடப ெவ ஜ$Iட- நா- அவைர ேமF இக எ-
ஜ$ையI $ெகா) எ- 8)ண அ)ணய- ெதாைடக இைடேய % தி Oைட
உ4வாகினா-.

அ)ணய- உதைட 4சி ெகா)$40த எ- உதக கீ M இற#கி அவர ச#% கK தி தமி


இற#கி ராவனா P$ய ைலகள. பளவ- இைடேய த#கிெகா)டன. என உதக இர)
அவர ைலகைள ராவ- ேமலாக உறவாட, ைகக இர) அ)ணய- அ வா ) இைடைய
வைள ெகா)டன. அப$ேய ைககைள ப- றமாக நக தி அவர திர)ட %)$கைள இர)ைடI
கசகி எ தன. ப- ைகக -னக0 பாவாைடய- நாடாைவ ேதட,

“ எ-னடா ேதறா? “ எ-றா %ரலி கிறக ட-.

“ அ எ-ன அ)ண நா- ஜ$ேயாட இ4க ந+#க ம பாவாைடயா? .. அ தா- உ#க பாவாைடைய
கழ9ற ேபாேற-. “ எ-ேற- அவ<- பாவாைட வள.ைப தடவயப$.

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


“ ச<யான Q8டா ந+. இ லா5$ ைவ@ச பாவாைடடா . இல எ#க பாவாைட நாடாைவ ேதறா...”
எ-றவா அவராகேவ பாவாைடைய இளகிவட அ கா கள.- வழியாக தைரைய ெதாட.
அ)ணய- பள.#% ெதாைடக ம#கலான ெவள.@ச திF ப-ன.ன. அத9% ேம தா#க $யாம
அவைர அப$ேய 8வேரா தள. இக அைணக, அ)ணI கா க இர)ைடI எ- இேபா
ப-ன. எ- கK ைத ைககளா மாைல ேபா ேபா க$ெகா)டா. அ)ணய- இக எ-ைன
காமெவறியனாக அவர க-ன , உத , கK என ஆேவசமாக உதகளா கDவ தமிேட-.

ஓDெவா4 த % “ .......ஆ.....ஆ......” எ-ற னக எ-ைன ேமF அ)ணைய ெப)டாட


ெசா லிய. அவர னக ேநர % ேநர அதிக< த.

எனேகா எ#ேக அ4) எKபவவாேனா எ-ற பய. அைத <0ெகா)டவலா: அ)ணI,

“ சிவா இ#க ேவணா . உ- அைற% ேபாயடலா “ எ-றா. அவைர அப$ேய எ- ேதாேளா


வா<யைண ஒ4 %ழ0ைதைய ேபா அள. எ- அைற% ஓ$ேன-. அவர ைலக இர)
ராைவI ம= றி %F#கி%F#கி எ- ெநRைச பத பா தன. அ)ணைய எ- ெம ைதய %ழ0ைத
ேபா கிட திவ அவ ம= பரவலாேன-.

?ைர பா திமிறி நி-ற ைலக இர) ராைவI தா)$ எ-ைன வா வா எ- அைழ த.
ைககளா ராவ- ேமலாக ைலகைள அைல0தப$, அ)ணய- உதகைள எ- உதகளா
கDவெகா)ேட-. த$ த கீ M உதைட ப9களா கDவயK எ- உதக இர)% இைடேய
ைவ 8ைவக , அ)ண எ- தைல $ைய த- ககவர களா கைல0தப$ ரசி த அவ க)கள.
ெத<0த. அ)ணய- க ைத ைககளா ஏ0திப$ ெகா) அவ $க $க நாைக வா:%
உேள வ ந-றாக ழாவயப$ உதகைள கDவ சபேன-.

எ-னா அத9% ேம கப த $யாம அ)ணய- ராைவ கழ$ எறிய, ைலக இர)
ெகாK ெகாKெவன ய %$ ேபா ெவள.ேய பா:0த. அ)ணய- ைலகா க த$ வைர 
நி- எ-ைன வா$ெயக, அப$ேய ைலைய நாவனா நகியப$ காைப சபேன-. அ)ணேயா
“ .........ஆ....அ....” என எ- தைல $ைய இகப9றியப$ இ-பெவள தி னகிெகா)$40தா.

எ- உதகளா அ)ணய- ைலய- ெம-ைமைய உணர $0த. ைககளா அ$ ைலைய


இகிப$ ?றா: ந+$ெகா)$40த காைப உதகளா ெம ல கDவ@சபேன-. ம9ெறா4 ைக
அ)ணய- அ த ைலைய வ4$ ெகா அப$ேய சபா தி மா பைசவ ேபா
பைணய ெதாட#கிய. மாறி மாறி அ)ணய- ைலக இர)ைடI அK தமாக சப
பைண0ெகா)$4க , அ)ணேயா உண@சிய எ-ைன ேமF மாேபா அைண தா.

சிறி ேநர தி ைலகள. இ40த உதகைள அவ உடைல வ4$ெகா)ேட கீ ேழ இற#கி வய9றி
அழகிய %ழியா: இ40த ெதா ைள அைட0 உதடா தமி, நாகினா அதA வ
ளாவேன-. ைகக இர) அ)ணய- இைடைய ெக$யாக ப$ , தடவ அத- ெம-ைமைய
ரசி தப$ அவ<- ப- ற நக0 அவர %)$கைள கசகின. ம= ) ைககைள -பக நக தி,
அ)ணய- ெப)S5 வள.ைப வரலகளா தடவயப$ அைத ப$ கீ ேழ இKக அ)ணI அத9%
லாவகமாக இைப Gகிெகா தா. இப இ40 கா வழியாக கழ9றி எறிய, அவ4ைடய
ெம லிய மய நிைற0த )ைட இதMக எ- க)க1% வ40தாகிய.

அ)ணய- )ைட இதMகைள ெம ல வர களா வ4$யப$ %ன.0 அவ ெதாைடகைள உதடா
தமி நாவா வ4ட , அ)ண இ-ப உண@சிய $ தா. ெம ல அவ<- ெதாைடகைள
ைகயா வ< , கீ M இ40 ேமலாக நாகா வ4$யப$ அ)ணய- )ைட இதMகைள உதகளா
கDவ, அ)ணய- உட ஒ4 ைற $ அட#கியைத உணர $0த. “ ஐேயா .... அமா....” என
க தியப$ எ- தைல $ைய ேமF இகமாக ப9றிெகா)டா.

அ)ணய- )ைட இதMகைள Kவ வாயA கDவ சபயவாேர உேள நாைக வ
ளாவனா-. எ- ைகக இர) அவ<- ப-னழைக கசகிெகா)$4க , உதக இர) அவ<-
)ைட இதMகைள கசகி எ தன. அ)ண உண@சியா $க $க , அ எ-ைன ெவறியனாகி ,
ேமF ேமF நாைக Kவமாக உேள வ ளாவைவ த. அ)ணI அத9ேக9றா ேபா
ெதாைடகைள வ< , இைப எப ெகா எ- நாைக ந-றாக உவா#கினா. அப$ேய வடாம
ெவ%ேநர நாகா ளாவ, அ)ண% இேபா தா#க $யாத உண@சி ெவறியாக
மாறிெகா)$40த.

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


அவ )ைடைய நகிெகா)$40த எ-ைன இK ெம ைதய
Edited தள. எ- ெதாைடய- ேம
by Foxit PDF Editor
இ40தவ , %ன.0 ஆேவசமாக எ- க-ன , உத , கK என
Copyright (c) by த
Foxit பதி தா.
Software Company, தைத
2004 உடெல#%
For Evaluation Only.
% தவா கீ ேழ வ0தவ, ஜ$% ேமலா திமிறி நி-ற 8)ணைய வாைய திற0 ஜ$% ேமலா
கDவனா. ைககளா எ- இைப தடவயவா ஜ$ைய கீ M ேநாகி இKக, எ- 8)ண வ லி
இ40 றபட அ ேபா அ)ணய- க தி- -னா ஆட ஆ$ நிமி0 நி-ற. அ)ண
ைகயா ப$க , அ அவர ைக% அட#காம திமிறி ஆட, ேமF ெக$யாக ப$ தா. ஒ4 ைகயா
அைத ப$ மைகயா ெதா#கிெகா)$40த ெகாைடகைள மி4வா: தடவெகா) %ன.0
அத- ைனய ேலசாக தமிடா. அவ உதக பட எ-A உண@சி ெவள ஜிDெவன
பா:0த. ஏ9கனேவ நட0த -வைளயாடா ைனய திர)$40த ந+ைர நாகா நகியவ, ப-
ெம ல 8)ணய- ைனைய உதகளா கDவெகா)டா.

8)ணய- -பக ேதாைள, உதகளா கீ ேழ தள.வ சிறி சிறிதாக K 8)ணையI


வாயA Uைழ சப சப எ- 8)ண ேமF வ5வVப எ த. அ)ணேயா உண@சிைய
ஏ9றிய வ)ண ேமF ேவகமா: தைலைய ஆ$ ஆ$ 8ைவ தா. தைல ேமF உேள
ெவள.ேயயாக நா-% தடைவ ேபா: வ0தேம ஏ9கனேவ உண@சிய- உ@ச தி இ40த எ- 8)ண
கRசிைய க%வதற% தயாரா: இ40தா-.

“ அ)ண வரேபா எ-ன ெச:ய “ உண@சி ெவள தி பத9றிேன-.

“ ேட: வா:%ள வடாேதடா “ எ- ெசா லி 8)ணைய ெவள.ேய எப% அத9% ேம


தா%ப$க $யாம எ- 8)ண , அ)ணய- வா:% அைரவாசி அவ க தி அைரவாசி என
கRசி பா:@சி அட#கினா-.

“ ேட: W ேநா$ க எ லா அசி#க ஆகி$ேயடா “ எ-றவா எ- 8)ணய ெச ல அ$ தா.

அத9% ெவள.ேய “ அமா அமா “ எ- அைழ தவா அ4ண- %ர . அ)ண அவசர அவசரமாக
ேபாைவைய எ த-ைன ேபா ெகாள& , அ4) Gககலக தி க)ைண கசகியவா “
எ#கமா ேபானா “ எ- அைற% வர& ச<யாக இ40த.

அவைன த-ேனா ேச தைண Gகியவா “ அமா எ#ைகI ேபாெக லடா சி தபா ?ட
ேபசிகி இ40ேத)டா...” எ-றா.

“ எ-னமா இ உ- கெம லா பா . பா %$@சியா ந+” எ-றா- எ& அறியாம ...

“ ஆமா)டா உ- சி தபா அ&5ேரலியாவல இ40 பா ெகா)வ0 த0தா4 அைத தா-


%$@ேச-...ச< வா நாம எ#க அைற% ேபா: G#கலா...” எ-றவா அவைன Gகியவா , “நாைள%
ேபசலா” என ைசைகயா கா$யவா அவ4ைடய அைற% நக0தா.

என% இ- நட0தைத நிைனக நிைனக ச0ேதாஷமா: இ40த. அழகிய தமிM ெப) அ& நா-
பா ரசி த எ- அ- அ)ண எ-Aட- ெம ைதய உ4) பர)டைத நிைனக மன இன. த.
அப$ேய கKவ?ட மனமி லாம அமணமாக இ-ெனா4 ேபாைவயா உடைல P$யப$ அ-ைறய
நிகழைவ அைசேபாட , எ-ைனயறியாம Gக எ- க)கைள தKவெகா)ட.

காைலய யாேரா அைற% நடமா அரவ ேக தா- க) ழி ேத-.

எதிேர உடைல இகமாக ப9றிய4% 8$தா< த- ப-னழைக கா$யவா அ4கி இ40த


ேமைசய காப டளைர ைவ ெகா)$40தா ஒ4 ெப).

இ நி@சயமாக 8க-யா அ)ண இ ைல. அப$ெய-றா இ தா- மமிதா அ)ணயா.....

நா- எK0த அரவ ேக க ைத தி4பயவைள பா 5தப நி-ேற-.

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


நா- அவைளேய பா ெகா)$50ததாேலா எ-னேவா ெவக தா தைல%ன.0 எ-ன ேப<வ
எ- ெத9யாம சிறிேநர தய#கியவ ப- காப டளைர எ-ன.ட ந+$யவாேர,

“ அ ைத %க@ெசா-னா#க... காைல 10 மண ஆன ெத9யாம A#%றி#க.. ச9யான பயணகைளேபா


“ எ-றா மிக& ந ட-.

நா- எ-ன த ெசா வ. <க-யா அ)ணேயா ஆட ேபாட கைள எ-றா ெசா ல $B.. “
ஆமா அ)ண இடமா8ற அ தா- ெகாCச ஓவரா A#கிேட-. ஆமா ந+#க காைலய தா-
வ0தி#களா. ெப9ய)ண ந+#க அமா வ%
+ ேபானதா ெசா-னா#க “ எ-ேற- அவ ம> ைவ த
க)ைண வா#காம ..

“ த ல இ0த அ)ண ேபாறத நி தி9#களா.. என% உ#க வய தானா. எ-ன வா ேபா எ-ேற
Eபடலா “ எ-றா.

என% அேவ ச9யாக பட. அேபா தாேன ஒ5 ெந5க வ5. “ ச9 மமிதா. அேதேபால ந+B
எ-ைன ெபய ெசா லி வா ேபா எ-ேன EபடF. ேவFமி-னா வாடா ேபாடா எ-F Eபடலா. “
எ-ேற- அவ காபைய <ைவ தவாேற.

“ ச9டா சிவா “ எ-றவா நாைக க$ தவ, “ சீகிர %ள.@< கீ ழ வா.. $ப- ெர$யா இ5%”
எ-றவா ஒ5 மய% -னைகைய வசிவ + அைறைய வ நக0தா.

ேபசிய த நாேள மமிதா அ)ண நபான மன% மகிG@சியா: இ50த. டவைல


எ ெகா) பா H % ெச- ஆைசத+ர %ள. ேத-. <க-யா அ)ணைய நிைன 
ைகேவைலBட-. உடைல ைட வ ைகலி அண0 ேமேல ெம லிய I-சா அண0 கீ ேழ
வ0ேத-. அபா அமா வழைமேபா I.வ - ஆஜ அ5Kட-. மமிதா அ)ண பா H %
ேவாசி#-ெமசின. ண ைவ% ச த ேகட. அேபா கி@சF% <க-யா அ)ண தன.யாகவா
என எ)ணயவா <க-யா அ)ணைய ேத$ெகா) கி@சF% ெச-ேற-. கி@ச- கதைவ திற0
பாக , அ)ண உேள சைமய ேவைலய ரமாக இ50தா.

ெம ல அவ ப-னா ச தமி லாம அ$ெய ைவ அவ அ%1% இைடயலான


இைடெவள.% இர) ைகையB வ அவர ய %$ ைலகைள கLவப$ ேத-.
திகி தி5பயவ, “ அட ந+ தானா. ஒேர ைநல ஆ1% பய ெதள.Cசி@சா “ எ-றா எ-
க-ன#கைள கிள.யவா.

“ இப$ ஒ5 அழகான அ-பான ெகா30தF% )ைட வ9கிற அ)ண இ50தா யா தா- மாற
மாடா#க..” அவர உதகைள ேலசாக எ- உதகளா தமிடவா. த- உதகைள எ-ன.ட
இ50 ப9 தவ,

“ ச9 ச9 இப என% சைமய ேவைல இ5%. ந+ ந ல பைளயா: ேபா: I.வ பாபயா . அ)ண
சைம@சி வ0 ெகா30த- Eட வைளயாவாளா “ ஏேதா சி-னபைளைய ெகாC<வ ேபா
ெகாCசினா.

“ ேநா அ)ண எ-னால அLவள& ேநர தா%ப$க $யா. இ#க பா5#க இபேவ அ)ண
)ைடைய கா... அ)ண )ைடைய கா-F... எ- தப எ$பாகிறா- “எ-றவா ஒ5
ைகயா ைகலிைய Aகி மைகயா அ)ணய- ைகைய ப$ எ- <)ண ேம ைவக ,
அ)ணய- ைக பட ேபா5% தயாரா% ேபா வரைனேபா
+ ள.ெய30தா-.

“ ஏ)டா எப பா தாN உ- <)ண இப$ தானாடா. சம தா பகேவ மாடானா “ ைகயா ெம ல
அைத தடவ அைத ேமN வைறபாகினா. எ- - ம)$ய அமர அத8ேக8றா நாF
N#கிைய இ % ேம Aகிெகாக, எ- <)ண அ)ணய- க தி- -னா
தா)டவமா$ய. இ ைற அைத ைகயா ப$காம , எ- %)$ைய த- ைககளா ப8றிப$ , த-
-னா ஆ <)ணைய வாயா கLவெகா)டா. எ- %)$ைய கசகியப$ அைத -ேன
இ3க , ெம ல ெம ல எ- <)ண அவ வா:% அைடகல ஆன. நாF உண@சி ேவக தி
இைப அைச ெகாக , எ- <)ண அ)ணய- ெதா)ைட %ழிைய ெதா ெதா ம> )
Oன. நா%% வ0த. எ-னதா- அ)ண ேவகமாக ஊபனாN <)ண த- வைறைப E$யேத
தவர அட#% பாடா: ெத9யவ ைல. அ)ணய- )ைடைய கா$னா தா- அட#%ேவ- எ-ப
ேபா வராபா:
+ அ)ணய- வா:% திமிறி நி-றா-. இத8% ேம வடா ேவைல% ஆகா
யாராவ கி@சF% வ0 எ-ைன உ@ச வர -ேப %ழபவவாக எ- நிைன ேத-.

அ)ணய- க ைத ப$ உய தி ,

“ அ)ண இ% ேம எ-னா தா%ப$க $யா. ள +6 அ)ண உ#க )ைட% வ


ஆனா தா- அவ- அட#%வா- “ எ-ேற- அ)ணய- ேசைலைய ழ#காN% ேம
Aகியவ)ண .

“ ேட: , இப ேவணாடா . இெத லா ைந அ5) A#%ன ற ைவ@<கலா. ள +6டா மமிதா
வ0திடேபாறாடா “ எ-றவா ேசைலைய Aகிய எ- ைககைள த$யவா. அவ க)கேள கி@ச-
கதைவேய பா தவா இ50த. யாராவ வ0வவாகேளா எ-ற பய.

ஆனா அைத ேககிற நிைலைமயலா எ- <)ண இ50த.

“ ஐேயா ள +6 அ)ண ஒ5 %வ ெசா. ைவL மின.6 தா-. மமிதா அ)ண பா Hமில பஸி வர
எப$B 10 மின.6 ஆ%. அ%ள $@சிடலா “ எ-ேற- க)கள. காம வழிய.

அ$ ேம அ$ அ$ தா அபB நக5 எ- அ)ணய- ேசைல நகராதா எ-ன.....

“ ச9டா %வகா $கF . ைவL மின.6 தா-. “ எ-றா ேசைலைய இ % ேம


Aகியவ)ண.

.. எ- <)ண இ5% நிைலய ைவL மின.ஸா. அ)ண )ைடைய பா தேம ககிவவா-
ேபா இ50த.

இன. வைளயாவத8% ேநரமி ைல ஒ5 ைகயா ைகலிைய Aகிப$ தப$ மைகயா <)ணைய


ப$ அ)ணய- ெதாைடயைடேய ேத: ேத-. அ)ணB எ- அவசர ப90தவரா: ேசைலைய
இ % ேம ெச5கிவ , ைகயா எ- <)ணைய ப$ அவ )ைட இதG இைடேய ைவக ,
நாF ெம ல ெம ல உேள ெச5க ஆரப ேத-. லாவகமாக இைப ஆ$யா$ <)ணைய
உேள ெச5கி , அ)ணய- ஆழ ைத உண0ேத-. ேமN ேவக எ இய#க ச8 ேநர தி
<)ண அ)ணய- )ைட%ேள உேள பS@சி அ$க& அ)ணயட இ50 ெம லிய னக .
அ அதிகமாக ெவள.ேய வர - எ- உதகளா அவ வாைய ெபா திெகா)ேட-. எ- <)ண
அ)ணய- )ைட% ெம ல ெம ல <5#%வைத உண0தாN ெவள.ேய எக மன
இ லாம , எ- <)ண அவ )ைட% ஓ:ெவக ைவ எ- க ைத அ)ணய- மாப
சா:0ெகா)ேட-.

எ- ெந8றிய அ-பா: தமி “ இப ச0ேதாஷமா சிவா “ எ-றா.

“ ..ெராமப தா#6 அ)ண.. எ- ெச ல அ)ண எ)டா அ)ண தா-.. இப$ ஒ5 கிைடக நா-
ெகா ைவ@சி5கF “ எ-ேற- அவ உத$ ந-றிBட- தமி.

“ ச9 ச9.. இ0த ஐ6 ைவகிற ேவைலைய வ இன.யாவ அ)ணய ேவைல ெச:ய வ ...” எ-
<)ணைய அவ )ைடய இ50 எ தவா. அவ எ த ேவக தி எ- <)ணய ப$0தி50த
சில ள.க அவ ேசைலயN நில திN சி0திய.

அத8% ெவள.ேய யாேரா வ5 ச த ேககேவ , <க-யா அ)ண த- ேசைலைய ச9


ெச:ெகா)டவ , அ5கி இ50த ணைய எ கீ ேழ சி0திய வ0 ள.கைள ைடக ஆரப தா.

கி@ச- கைத திற0 ெகா)வ0த மமிதா. க நிற ைட 6ேக ப# நிற சமா:
அ-றல0த தாமைர ேபா-ற சி9 த க , ம லிைக@ சர U$ய ந+)ட E0தNமா: ேதவைதயா:
ெத90தா. ெந8றிய சி-னதாக ஒ5 க ெபா$ , இரைட ப-னலி ஒ-ைற -னா ச9ய
வ , E0தலி அவ ெச5கிய50த ஒ8ைற ேராஜா மனைத ெகாைள ெகா)ட. அவ அண0தி50த
ெம லிய ச$ அவ ரா அழகாக அவ ைலய- ப9மாண கா$ய. ச$லி50 ெவள.
வர$% அவள.- திமிறிய ைலகைள பா த ப$ பைசய ேவ) எ-ற எ)ண ைத
மன% அடகி ெகா)ேட-.

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


எ#க இ5வைரB மாறி மாறி பா தவ , எ#க இ5வ5%1 ஏேதா சி மிஷ நைட0தி5பைத
உண0தி5கேவ). ஆனா அைத கா$ெகாளாதவளா:, “ எ-ன <க-யா அகா , சைமய
$@சி@சா , நா- அ& ெக ப)ணFமா “ எ-றா <க-யா அ)ணைய பா .

“ சைமய ேவைல இ-F ெகாCச பாகி இ5கி$ . இத ெகாCச ைடேய- . நா- ஒ5 %ள.ய
ேபா வாேர- “ எ-றா எ- அ- அ)ண.

“ ச9 வ#க அகா. இன. நா- எ லா ைதB பா திகிேற-. “ எ-றவ அ)ணயட இ50 ணைய
வா#கி கி@சி- தைரைய %ன.0 ைடக ெதாட#கினா. <க-யா அ)ண கி@சைன வ நக5 வைர
கா தி50த மமிதா,

“ எ-ன சிவா காைலயல தா- அகா %ள.@சா#க . ம> ) இேபா %ள.க ேபாறதா ெசா Nறா#க . எ-ன
ெச:தி#க அவ5% ம> ) %ள.க ?.. “ க)கள. % வழிய எ-ைன பா தா.

அவ )ைட%ள எ- <)ண த)ண பS@சினதா- காரண எ- ெசா லவா $B . ஒ5 சி
-னைக மேம பதி . ஆனா எ- க)கேளா மமிதா %ன.0 ைட%ேபா அவ Vசான ச
இைடெவள.ய ெத90த ைலகைளேய ெமா: தி50த. அ0த இைடெவள.ய ைகைவ அவ
ைலகைள அ3 தினா எப$ இ5% என நிைன% ேபாேத ம> ) எ- <)ண ள. த.

“ எ-ன சிவா அப$ பாகிறி#க . -ன ப-ன எ-ைன பாகாத மாதி9 “ எ30தவ எ- அ5கி
வ0தா. “ ெதா பாக ஆைசயா: இ5கா “ எ-றா எ- ைககைள ப8றி.

எனேகா அதி@சி இப$ ேககிறா எ-. அவ க ைதேய க)ெவடாம பா ேத-.

“ ஏ- சிவா <க-யா அகாடத ம தா- ெதா பாப#களா? எ-ேனாடத ெதாட ஆைச இ ைலயா ? “
எ-றா க)கள. %ேபா.

“ மமிதா....ந+.....எ-ன ெசா கிறா: “ என% தி திடா: அதி0ேத-.

ஒ5 ைற எ- க)கைளேய உ8பா தவ “ சிவா என% எ லா ெத9B . ந+#க இர) ேப5
இ#க ஆட ேபாடேபா நா- கத&% ெவள.ேய தா- இ50ேத-. நா- உ#கள $6டப)ண
வ5பவ ைல. ஆனா எனேக ெத9யாம என% ஆைச வ0தி@< சிவா “ எ- ைககைள த- ெநCேசா
ேச அைண தவ “ ந+ என% ேவ) சிவா “ எ-றா க)கள. ஆைச பரதிபள.க
ேவ)ேகாளா:.

எ-னா எ- அதிWட ைத நப $யவ ைல. இ நனவா இ ைல கனவா... வ0த த நாேள எ-


ஆைச அ- <க-யா அ)ண த-ைனேய எ-ன.ட தி த0தா. இேபா ேதவைதயா: அழகிய மமிதா
அ)ண எ-ைன ேவK எ-கிறா. அத8% ேம ெபாக என% ெபாைம இ ைல. வா9 அவைள
அள.யைண அவ க)ண , ெந8றி , உத எ#% உதடா தமிேட-. எ- உதக அவ
கெம#% தவழ , எ- ைகக இர) கீ G இற#கி அவ 6ேக$ைன ேம உய தி அவ
ெதாைடகைள தடவெகா தன. ெதாைடைய தடவெகா த ைகவர க - நக0 அவள
ெப)I6% Oைழய ஆரப த. அ வைர எ-ேனா ஐகியமாகி இ50தவ ,தி$ெரன எ-ைன
வ வலகி,

“ சிவா இ#க ேவணா. அ ைத , மாமா யாராவ வ0திவா#க . அதனால மா$ய உ#க H %


ேபாயடலா “ எ-றா.

என% அேவ ச9யாக பட , “ ச9 மமிதா . ந+ -னல மா$% ேபா... நா- 2 மின.6ல ேமல வாேற-.
அபதா- அபா அமா&% ச0ேதக வாரா. ஓேகவா ? ... “ எ-ேற-.

அவ1 சமத த% அறி%றியா: தைலயா$ எ- உத$ தமி, எ- <)ணைய ெச லமா


த$ “ ஐ ெவய$# ேபா X “ எ- என% ெசா-னாேலா எ- <)ண% ெசா-னாேலா ெத9யா
அவசரமாக கி@சைன வ நக0தா.

“ வாL இ-ைன% ெசம ேவைட தா- என நிைன தவா , Yஃ9@சி இ50 9#6 எ 
%$ வ , மா$% ெச ல தி5பேன-.
கி@ச- வாச கதைவ அைட தப$ எ-ைனேய பா ெகா)$50தா
Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
<க-யா அ)ண.....
For Evaluation Only.

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


“ ஏ'டா இப5 த மாகிறா;.... இத அ'ண ஏ! ெசா%<ேவ/ என நிைன4சியா ? ந- எ/ன ம 
தா/ ேபாட= எ/= நிைன3 அள)3 நா/ க%ெந>7கா8 இ%ைல. ேபாடா ேபா; அவைள
சேதாஷப ! “ எ/றா எ/ தைல$5ைய ஆதரவாக ேகாதியவா.

“ தா# அ'ண “ 7க/யா அ'ணைய க5யைண! $தமி வ மா5 ப5ேயறி ஓ5ேன/
ம!மிதாைவ காB ஆைசய%..

எ/ அைறகதைவ அவசரமாக திறக , க5லி% ஒ;யாரமா; அமதி6தவ , எ/ைன க'ட! ஓ5


வ! எ/ைன அைண!ெகா'டா. தாக $5யா உண4சிக எ/= ஆெகாள அவைள
வா8யைண! அவ $க எ3 $தமைழ ெபாழிேத/. $தமைழ ெபாழிதவாேர உத கைள கீ F
இறகி அவள! திமிறிய $ைலக இைடேய பதி!, அைத கGவவா? எ/ப! ேபா% அவ $கைத
நிமி! பாேத/. நா/ அவ $கைத பாபைத உண!, ெவக ப எ/ $கைத இH!
அவள0/ மாேபா ைத! ெகா'டா. அவ அணதி6த ச5/ ேமலாக உத க பதி!
$ைலகைள அHதியவா , ைககளா% அவ #ெகைட ேமேலIறி அவள! ெதாைடகைள
தடவெகா ேத/. அவ2 எ/ $!ைக அதரவாக தடவயவா,

“ சிவா க5<3 ேபாகலாமா? “ எ/ கா!3 கி7கி7தா.

அவேள ேகட ப/ 7மா இ6கலாமா... அவைள அள0 எ ! க5% ெமைதய% வளதிவ ,
அவ ச5/ ஒGெவா6 படனாக கழIற ஆரபேத/. சைட கழIறி அவள0/ மாப/ இ6 ற$
ஒ!கிவ , அவ ராவ/ ெகாகிைய அவFக அவ2ைடய திமிறிய $ைலக இர' வ தைல
கிைடத $ய%35களா; ெவள0ேய !ள03திதன. அவேளா ெவகதி% ைகக ெகா' அைத
மைறக , அவ கHதி% $தமிடவா அவ ைககைள வலகிேன/. வாG எGவள) அழகான
$ைலக. அதி< அவள! ேரா# நிற கா அைத 7Iறிய6த சாெல நிற வட$ எ/ைன
காமெவபதி% தகிகைவத!. ெம!வாக 3ன0! அவள! திமிறிய $ைலகள0% ஒ/ைற உத களா%
கGவேன/. $ைலைய நாகா% நகியவா அவள! ெம/ைமயான $ைலைய ெம%ல வாய=
Jைழேத/. அவள! 36 D ைசஸு3 அைரவாசி $ைலேய வா;3 இ6த!. $5தவைர உேள
இH! 7ைவதவா, ஒ6 ைகயா% மIைறய $ைலைய கசகிபழிேத/. உண4சி தாக $5யாம%
அவ2 “ ......ஆ...ஆ.....” என $னகியவா எ/ $கைத அவ மாேபா அHதினா.

அவ மாப% இ6! $கைத எ ! அவைள $கைத பா! “ எ/ன ம!மிதா ப54சி6கா “
எ/ேற/.

“ ரா#க% ப53தா ப5கைலயா ேககிற ேநரமா இ!. ேநா ேப47. ஒ/லி அM/ “ எ/றவா எ/ைன
ம& ' த/ேனா அைணதா.

அவ $ைலகைள $தமிடவா கீ ழிறகி அவள0/ அழகிய ெம/ைமயான வயIறி% $க


ைதேத/. அவ ெதா ைள4 7Iறி உதடா% $தமி , நாவா% அவ 3ழிைய !ளாவேன/. ைகக
இர' அவ இைடைய தடவயவா கீ ழிறக, $கைத கீ F இறகி அவ #ெக 3 ேமேலேய
உத களா% $தமிடவா அவள! வாைழத' ெதாைடகைள வர%களா% வைளயா5ேன/.
ைககளா% ெதாைடகைள தடவெகா'ேட 3ன0! அவ ெதாைடய% $தமிேட/. அவள! #ெகைட
ேமேல உயதி அவள! ெதாைடைய $தமிடவா ெம!வாக ேமேல $/ேனறி அவள!
உெதாைடய% $தமிேட/.

அவள! ெவ'ணற ெதாைடய% சிவ கல ெப'N# எ/ைன கGவெகா என வரேவIற!. அவ
ெப'Nஸி/ ேம% எ/ ெவபகாI பட அவ ெப'N#ஸி/ ேம% உபய6த பளவ% $கா%
ெந65ேன/. ஏIகனேவ வைளயா5ய $/வைளயா5% அவ23 காமேத/ 7ர! அவ
ெப'N#ைஸ நைனதி6த!. அத/ மண எ/ைன ெகாைள ெகாள அப5ேய ெப'5# ேமலாக
நாகா% அைத நகி47ைவேத/.

எ/ நா3 பட மகணேம, ம!மிதாவட இ6! “ ...ஆ...ஆ....” $னக%

ப/ எ/ தைல$5ைய இகி ப5! ெதாைடக2கிைடய% எ/ $கைத ைவ! அHதி


ெகா'டா. அவள! ைகவர%க எ/ தைல$5ைய அைல!ெகா'56தன. எ/ ைகவர%கேளா அவ
ப/ ற அழகி% அைல!ெகா'56தன. அத வர%கைள $/னகதி ெப'5#ேஸா அவ
'ைடைய தடவெகா தவா , அவ இைடைய பIறிய6த அவ ெப'N#ஸி/ வள0 கைள
அைடதன. அவ2 த/ 3'5ைய ேமேல OகிOகி கா5 “அைத கழடடா” என ெசா%லாம%
ெசா/னா. அவள0/ ஆைசைய 8!ெகா' அவ ெப'5# லா#5ைக கீ F இறக, அவ2
ப/ றைத Oகி ஒ!ைழக , அவ ெதாைட வழியாக அவ ெப'N#ைஸ கழIறி எ ேத/.

இேபா! அவள! P ெச;யபட 'ைட எ/ க'க23 வ6தா; எ/ைன அள0ெகா என


அைழத!. 3ன0! அதி% ெம%ல $தமி , கீ Fலி6! ேமலாக நாகா% வ65 ெகா ! , ப/ அவ
'ைட3 எ/ நாைக உேள வ ந/றாக நக ஆரபேத/. என! ஒGெவா6 நக<3 அவ
உட% !5தடகிய!. அவள! ைகக எ/ $5ைய ஒ6 ெவறிேயா பIறி அவ 'ைட3 ேம<
தள0ய!. அ! எ/ைன ேம< ெவறியாக , அவ ெதாைடைய ேம< வ8! , நாகா% ேம< அைத
7ழIறி நகி உத களா% கGவெகா'ேட/. தைல$5ைய ேகாதியப5 உட% !5க க'Q5
ரசி!ெகா'56தவ , ஒ6 நிைலய% உண4சிெப63 தாக$5யாம% எ தைல$5ைய பIறி
ேமேல இHதா.

... அவ23 உ4ச ெந6கிவட! எ/பைத அவ இH கா5ெகா த!. ேமேலறி அவ உடைல
எ/ உடலா% தHவயவா , அவ உதேடா எ/ உத பதி! $தமி அவள! கH!3 தாவ
அவள! கHைத 7ைவ பாத!. அப5ேய எ/ உத க அவள! க/னைத உரசிவ அவள! கா!
மட%கைள $தமிட , அவ ைக எ/ தைல$5ைய அHதமாக இகி ப5தி6த அவ ைக
கீ Fறகி எ/ $!ைக ஆதரவாக தHவெகா தன.

கீ ேழ எ/ 7'ண ஜ5ையS ம& றி அவ 'ைட வாசைல இ5! உேள ெச%ல அ=மதி
ேகடெகா'56த!. அ! ெகா த 7கதி% $!மிதா க'க Q5 கன)லகதி% தவFதா. அவ
க'கள0% $தமிட க' திறதவ,

“ ஏ/ ெவய ப'Bறா? “ எ/றா.

“ ஆ இப5 க'Q5 ேபசாம இ6தா எப5 ம!மிதா ஓக ஆைச வ6 ? “ அவைள சிறி! த-'5ேன/.
அவ த தா< எ/ 7'ண அவ 'ைட வடேபாவ! இ%ைல. ஆனா< ஊட<ட/ Uட%
இ6தா% தாேன அதி% ஒ6 7க.

“ ஏ/ சிவா... ேப7ற ேநரமா..இ!... இக ஒ6தி காைல வ847 காதி6ேக/ உன3 ேப47 ேதைவப தா
“ ெச%லமாக எ/ தைலய% ெகா5னா.

“ ஏ/ ம!மிதா , அ'ண/ Uட) இப5 தா/ காைல வ847 ைவ47 Uப வயா ? “ அவைள ேம<
சீ' 5ேன/.

அவள0ட எதவத பதி< இ%ைல. ேச ந%ல Qைட நா/ ேதைவய%லாம% ஏேதா ேக
3ழபவேடேனா. அவ $கைத ைகய% ஏதி அவ க'கைள வாசிேத/.

எ/ $கைதேய சிறி! ேநர பாதவ , “ சிவா உக அ'ண/ எ/ைன கவன0கிறேத இ%லடா.
எபபா6 ப#ன# ப#ன# எ' கா7காக அைலSறா6. இக வ5ல
- ெபா>சாதி தன0யா
கிடகிறாேள எ/ற கவைலேய இ%ல அத ம=ச=3 “ எ/றா க'கள0% ேசாக!ட/..

இேபா! 8த!. எ/னடா ெதாட உடேனேய ஏ/ மசித! எ/. த'ண பா;4சா கன0மர
த'ணகாக ஏ3!. இன0 இத மர!3 த'ண பா;4ச ேவ'5ய! எ/ கடைம என மன!3
நிைனதவா, “ ஏன ம!மிதா ெப8ய அ'ண/ எப5 ? “ எ/ேற/

“ அக ம எ/ன வாHதா. ஒ6 3ழைத பறதேதாட த/ ேவைல $5>சதா உக ெப8ய'ண/


நிைனகிறாரா . 7க/யா அகா பல தர ெசா%லி அHதி6கா. இர' ேபேராட நிைலைமS ஏறதாழ
ஒ/ தா/ . இ%ைல/னா எ/ன தா/ உ/ேமல பாச இ6தா< , வத உடேனேய இப5 இர'
ேப6 'ைட வ8பமா ? “ எ/றா க'கள0% ஏக!ட/.

பாவ இ6வ6 ெராப தா/ கா>7 ேபா; இ6கிறாக. இன0S இவைள காகைவப! ச8யாக
என3 படவ%ைல. அவைள க5யைண!, “ ேடா' ெவா8 ம!மிதா. இன0 உக இர' ேப63
நா/ இ6ேக/ “ அதரவாக அவைள தHவேன/.

அதI3 ேம% என3 ெபாைம இ%ைல. அவைள ஒ6 ைகயா% அைணதப5 மைகயா% எ/ ஜ5ைய
கழIறிெயறிய உேள இ6! எ/ 7'ண ேபாவர/
- எறித ஈ5 ேபா% பா;! ெவள0ேய வதா/.
அைத ைகயா% ப5! அவ உெதாைடய% உரச, இ/பெவளதி% !5தவ ,
Edited by Foxit PDF Editor
“ சிவா ஏ'டா இப5 காக ைவ47 ெகா%<றா .... சீ கரமா எ/
Copyright (c) byWடக அட3டா
Foxit Software “ காம
Company, 2004இ4ைசய%
எ/ைன க5யைண! ஏெதேதா பனாதினா.
For Evaluation Only.

அவேள ேகட ப/ 7மா இ6பதா எ/ இ ைப அைச! அவ ெதாைடயைடேய ைவக , எ/
7'ண ச8யாக அவ 'ைட வாசலி% ச%X அ5த!. ெம%ல அைத ைகயா% பIறி அவ 'ைட
இதFகள0% ெம%ல ேத;ேத/. அவ 'ைடபளைவ வர%களா% ப8!ப5! , ெம%ல எ/
7'ணைய பளவ% ைவ! அHதிேன/. 7க/யா அ'ண ேபா% இ%லாம% உேள ெச%ல சI
கYடபட!. அ'ண/ ெராபதா/ காயேபா கிறா/ எ/ப! அேபா! 8த!.

கYடமாக இ6கிற! எ/பதIகாக வடவா $5S . 7'ணய/ ெமா ப3திைய எ ! அவ


'ைடபளவ% ைவ! ேம<, கீ H ேத;தவா ெம%ல ேம< அHதிேன/. அHதைத ேம<
இல3வாக அவ ெதாைடகைள ப8! எ/ இ ப/ இ6 ற$ ேபா , ெம%ல ெம%ல உேள
Jைழேத/. சிறி! ேநர உேள ைவ!வ மிதமான ேவகதி% ெதாடகி ெகா>ச ெகா>சமாக
ேவகமாக அவ 'ைட3 அைசகெதாடகிேன/. அவ கHைத நா/ இகியைண!ெகாள
அவ கா%க எ/ இ ைப ப/ன0ெகாள , எ/ இயகதி/ ேவகைத அதிக8ேத/. அவ2
அதIேகIறா% ேபா% இ ைப Oகிெகா ! எ/ 7'ணைய உேள வாகிெகா'டா.

எ/ ஒGெவா6 3!3 ம!மிதாவட “..ஆ....ஆ “ எ/ற $னக% ெம%ல ெம%ல அதிக8த!. அதI3
ேம% சத வராதப5 அவ வாைய உத கள0% கGவயப5 கீ ேழ எ/ ேவைலய% $$ரமாேன/.

ெம%ல உதைட அவ வாய% இ6! ப8! , “ எ/னடா வலி3தா? “ எ/ேற/ எ/ 3ைத
நிதாம%.

ம& ' உத கைள கGவ ப8தவ , “ இ%ைல சிவா ெராப 7கமா இ63 .... இ/= ேவகமா ...ந-
3திற 3தில இத நாைள நா/ மறகேவ Uடா! “ எ/ இ ைப கா%களா% ேம< இகினா.
அவ அப5 ெசா/ன! எ/ைன ேம< ெவறியாக , 3! ேவகைத ேம< அதிக8ேத/.
இ6வ63 உ4சகட ெந6கிவடைத உடலி/ உதற% கா5ெகா த!. ேம< ேவக எ !
3த 7'ண அவ 'ைட3ேள உேள பZ4சி அ5க) ஆ5ய கைளப% அவ ேம%
சா;!ெகா'ேட/. 7'ண $Iறாக அவ2 பா;4சி அடகியப/= 7'ணைய ெவள0ேய எ க
மனமி%லாம% அவ2ேளேய ைவதி6ேத/.

சிறி!ேநர அ7வாசதி/ ப/ ெம%ல தவF! ெமைதய% ம%லாக ப க , எ/ மாப% அதரவாக


தைலைவ! சா;தா ம!மிதா.

“ அடபாவகளா அ!3ள ஒ6 ர)' $54சி5க “ அைறகதவ6ேக 7க/யா அ'ணய/ 3ர% ,

3ர% ேக தி6ப,

அேக த/ ஆைடைய கைலதப5 7க/யா அ'ண அமணமாகிெகா'56தா..

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


ஆைடகைள கைள! வ எக அ6கி% வ! ெமைதய% அமதவ , “ எ/ன அ!4ள ஒ6
ர)' $7:சா:சா. நா; $த% ர)'7ேலேய ேசதிகலா எ/; நிைன:ேச/. இேபா
இர'டாவ! ர)'ல தானா? “ எ/றா க'கள0% ஏக!ட/ எ/ ெந=ைச தடவயவா.

“ ஏ/ 8க/யா அகா.. காைலயல தா/ சிவா ேபாடா6...அ!4ள ெகா>த/ ேமல ஆைசவதி :சா..
இ/ைன4 இ! எ/ேனாட சிவா “ எ/றா ம!மிதா எ/ ேம% ைக ேபா அைணதப7.

இ6வ6 எ/ ேம% தவ?! ெச%லமாக ச'ைட ேபாட இ6வ $ைல@ எ/ ெந=சி% ப எ/ைன
இசித!. “ அ'ணமாேர ந-க இர' ேப6 எ/ன தா/ ெசAதாB இேபாைத4 எ/னால ஒ/;
ெசAய$7யா! “ எ/ேற/.

“ ஏ/ ? “ எ/ப! ேபா% இ6வ6 ேகவ4றிேயா பாதன.

“ அ'ணமாேர உக இர' ேபைர@ இபேவ ேபாட என4 ஆைச தா/. ஆனா எ/ 8'ணய/
நிைலைய பா6க.. இர' தர த'ண பாA:சி சாதமா ப தி6கா/. அவ/ எ>ப எப7@ ைட
எ 4. அ!வைர4 ஐயா ெர# “ எ/ேற/ த'ண பாA:சி ஓAதி6த எ/ 8'ணைய கா7.

8க/யா அ'ண உதட6ேக ெம%லிய /னைக Eதவ “ உ/ 8'ணய எப7 வழி4 ெகா'
வார!/; என4 ெதG@” எ/றவ எ/ கா%க34 இைடய% ம'7ய 8'ணைய ைகபHறினா.
எ/ 8'ணைய த/ ெவ'ைட வர%களா% தடவ வ த/ ைகயா% கIவப7தா. த'ண ககி
ஓAதி6த நிைலய% அவ ைக4 அடகிய!. ைக4 பHறியவ $/; ப/; அைசக ,
ஓAதி6த காம உண) ம& ' !ள0வட ஆரபத!. எ/ உண:சிைய உண!ெகா'டவராA
தைலைய 4ன0! உத களா% 8'ணய/ ெமா ப4திய% மி6!வான $த ெகா க எ/ உட%
ஒ6 $ைற சிலி! அடகிய!.

எ/ 8'ணைய எ/ வயH ப4திேயா ேச! அ>திவ , எ/ ெகாைடக இர'ைட@


நாவனா% நகி உத7னா% கIவனா. ப/ 8'ணய/ கீ ? ப4திைய கீ ? இ6! ேமலாக ெபய
அ7ப! ேபா% நாவா% வ67 , நாைக ந-7 ெமா7% ெம!வாக ெதாட , உண:சி சிலிப% நா/
ெமைதய% இ6! எழ $யல , அதH4 அ6கி% இ6! இைதெய%லா ரசி!ெகா'76த
ம!மிதா எ/ உத கைள கIவ ெமைதய% சாA! எ/ைன எழ வடாம% ெசAதா. எ/ 8'ணேயா
8க/யா அ'ணய/ உத களா% சிைறப எ/ வாA ம!மிதாவ/ உத களா% சிைறப இ6
இ/ப தா4தலி% நா/ தி4$கா7 ேபாேன/.

எ/ 8'ணைய ெம!வாக வாA4 எ த 8க/யா அ'ண பற4 அைத வாA4 ைவ!


அைசகெதாடகினா. நா/ க'K7 ரசி!ெகா'76க ம!மிதாேவா எ/ உட% எ4 $ததா%
நைன!ெகா'76தா. 8க/யா அ'ணேயா எ/ 8'ணைய வாA4 ேபா சப சப , அ!வைர
த'ண பாA:சி ஓயதி6தவ/ ம& ' த/ வLவMபைத எ கெதாடகினா/. அ! அ'ணய/
ஒIெவா6 சபB4 வைறபாக , எ/ைன நகலாக பாத 8க/யா அ'ண, 8'ணய/ இ6!
வாைய எ தவா,

“ எ/னடா சிவா ப தவ/ எ>பமாடா/ எ/ ெசா/னா இப பாதியா எப7 தா'டவமா றா/ “
எ/றவ 8'ணைய ைககளா% நிமிதிப7! , உத களா% வைறதி6த ெகாைடக இர'ைட@
கIவெகா'டா. அைத வாA4 ேபா நாகா% நகி எ தவ ம& ' ெம%ல ெம%ல எ/
8'ணைய த/ வாA4 எ !ெகா'டா. அவ எ:சி% ப ெமா>ெமா> என இ6த ெகாைடக
இர'ைட@ த/ ெம%லிய வர%களா% தடவ ெகா தவா தைலைய ேமB கீ > அைசக , எ/
8'ண அவ ெதா'ைட 4ழிைய ெதா ெதா ம& ' Nன0 நா44 வத!.

இைத பா!ெகா'76த ம!மிதா உண:சி ெப6கெபHறவளாA எ/ ம& ! ஏறியவ , கா%க


இர'ைட@ எ/ க>தி/ இ6 ற$ ேபாட , அவள! மி;மி;பான 'ைடக எ/ வாய6ேக எ/
க'கைள ெகாைளெகா'ட!. அவள! இ ைப ைககளா% பHறியப7 , அவ 'ைடைய ெம!வாக
நாகா% நகியப7 8ைவக ஆரபேத/. அவ 'ைடய% இ6! வத ஒ6 வைக வாச எ/ைன
அவள0டதி% ம'7யடைவத!. எ/ ைகக இ ப% இ6! ேமெல>! அவ $ைலகைள
கசகியவா இ6க , ம!மிதா ெதாைடகைள ந/4 வG!கா7 நா4 உேள ேபாAவர ஏ!வாக
கா7ெகா'76தா. என! நாகி/ வைளயா அவைள கிறக ெசAய , அவ எ/ தைல$7ைய
ேகாதியவ'ண க'K7 ரசி!ெகா'76தா.
கீ ேழ 8க/யா அ'ண எ/ 8'ணைய சபெகா'76தவ , சிறி! ேநரதி% ச வைத நிதிவடா.
அ'ண4 எ/ $க!4 இைடேய ம!மிதா 'ைடவG! கிடததா% , 8க/யா அ'ண எ/ன
ெசAகிறா எ/பைத காண$7யவ%ைல. நா; ம!மிதா 'ைடைய ந4வைத நிதிவ , ‘8க/யா
அ'ண எ/ன ெசAகிறா? ‘ எ/பைத ேபா% அவைள பாதவ.

என4 'ைடைய கா7யவா அ'ணைய தி6பபாதவ , தி6ப ஒ6 /னைகைய வசியப7


- ,

“ அ! ஒ/;மி%ைல சிவா , அகா உக34 ேதகாA உறிகேபாறா...ந-க உக ேவைளைய பா6க


” எ/றா த/ 'ைடைய எ/ $கதி% ேதAதப7.

அ'ணய/ வாA ஊபலா% எ/ 8'ண வான பா! ந 4தலாA நிமி! நி/ற!. “ இக
பா67 இவ/ 8'ண எ/னமா கடHபாைர மாதிG ெசடாய64 , இ/ைன4 ந%லா ேதகாA
உறி:சிடேவ'7ய! தா/ “ எ/றவா எ/ இ ப/ இ6 ற$ கா%கைள ேபா , எ/ 8'ணய/
ேம% ெம%ல அமதா. ந ெகா'76த எ/ 8'ண ேம% த/ 'ைடைய: ெசா6கினா எ/
அ'ண. நா; உத களா% ம!மிதாவ/ 'ைடைய 8ைவதப7 , ைககளா% 8க/யா அ'ணய/
கைடெத த ெவ'ைண4'7கைள ைகவர%களா% பைசதப7 , இ ைப எப எப அவ
'ைட4 எ/ 8'ணைய ெச6கைவேத/. அ'ணேயா “........ஆ.....ஆ” எனற $னகBட/
8'ணைய த/ 'ைட4 அைசதப7 , 8'ணைய உேள ெவள0ேய என வாகிெகா'76தா.
ஏHகனேவ எ/ 8'ண இ6 தர 8க/யா அ'ண4 ம!மிதா)4 த'ண ககிவடதா% இத
அIவள) வைரவாக த'ண ககவ%ைல. அதH4 8க/யா அ'ண உ:சகடைத அைடதவளாA ,
8'ணைய 'ைடய% இ6! எ ! வ , எ>! எ/ அ6கி% ப !ெகா' ,

“ ம!மிதா இவ/ 8'ண இ/ைன4 த'ண ககமாடா/ ேபால இ64. ந- ேபாA அத ஒ6 வழி பா67
“ எ/றவ எ/ைன த/ேனா அைண! த/ மாப% எ/ $கைத சாA!ெகா'டா. நாேனா அவ
$ைலக34 இைடேய த=சமைடய , எ/ உத கள0% இ6! வ ப , எ/ ெதாைடக இைடேய
த=சமான ம!மிதாேவா எ/ ப/ றைத இகப7! கசகியப7 எ/ 8'ணைய வாA4 ேபா
ெவறிதனமாக சபெதாடகினா.

ம!மிதா வசதியாக எ/ இ ப/ ேம% அம! ெகா' கா%கைள அகல வG! எ/ 8'ணைய
ைகயா% ப7! த/ ெதாைடகைள த7யவா த/ 'ைடய% ேதAக இ6வ64 P ஏறிய!.
வர%களா% 'ைட இத?கைள வலகி வ எ/ 8'ணைய த/ 'ைட4 ெச6க ஆரபதா.
ெம%ல ெம%ல த/ இ ைப ஆ7 ஆ7 8'ணைய உேள வாகிெகா'டா. எ/ 8'ணைய
ெமாதமாக உேள வாகி , அப7ேய உேள ைவ! மா ஆ வ! ேபா% ஒ6 8H ஆ7வ ,
ெம%ல ெம%ல எப எப ேதகாA உறிக ஆரபதா. நா; 4திதா அவ $ைலகைள
ைகபHற , 8க/யா அ'ணேயா த/ உத களா% எ/ உத கைள ைகபHறி உறி=ச Kவ6
இ/பேவதைனய% !7ேதா. ம!மிதா ேமB ேவக எ ! அவ ேதAகாA உறிக ஆரப! , சில
நிமிடகள0ேலேய அவ 'ைட4ேள உேள பQ:சி அ7க , உண:சிெப6ேகா ெம%லிய
$னகBட/ எ/ மாப% ேம% சாAதா ம!மிதா.

இ6வ க>திB ைககைள மாைலயாக ேபா அவகைள $ைலகைள கசகியப7 , “ ெராப தா#
அ'ணகளா , இத நாைள எ/னா% மறக $7யாம ெசAத-Rக... ஒ6 ெப'ேண கிைடகமாடாளா
எ/; திG=ேச/ , இேபா அழகான ேதவைதகளா இ6 அ'ணக. ெராப தா# அ'ண. “ ம& ' 
அவக உத கள0% மாறி மாறி $தமிடவா.

“ இ!ெக!கடா தா# . இ! உ/ அ/ அ'ணகேளாட கடைம. அப7ேய உன4 ெசAய ேவ'7ய


இ/;ெமா6 கடைம@ இ64. அைத@ $7:சிேடா எ/றா ெராப சேதாLமா இ64. “ எ/றா
8க/யா அ'ண.

“ எ/ன அ'ண இப7 திகட திகட வ6! தாGக .. அ ற எ/ன இ/ெனா6 கடைம “ எ/ேற/
அவ ேப:சி/ அத Gயாம%.

“ எ%லா ந- தி6ப அ)#ேரலியா ேபாற!4ள உன4 ஒ6 ெபா'S பா! க%யாண


ப'ணைவக;. அைததா/ 8க/யா அகா ெசா/னா..” எ/றா ம!மிதா எ/ 8'ணகைள
ைகவர%களா% தடவயவா.

“ ஆமா சிவா.. நாக ெபா'S Tட பாதா:8.. ந- ஓேக எ/றா அ)#ெரலியா ேபாற!4ள


க%யாணத $7:சிடலா “ எ/றா 8க/யா அ'ண.
Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
For Evaluation Only.
“ யா அ'ண ெபா'S? “ எ/னதா/ அழகான அ'ணகள ேபாடாB நமெகன ஒ6 ெபா'S எ;
ேபா! ஆவைத அடக$7யாம% ேகேட/.

“ அைல@றைத பா6.. எ%லா நம ம!மிதாேவாட தக:சி தா/..”

“ வாI.. ெபா'S எப7...ம!மிதா ேபால அழகா இ6பாளா? “ எ/ேற/ ஆைச@ட/.

“ எ/ைன வட 8பரா இ6பா..” எ/றா ம!மிதா எ/ 8'ணய% ேமB ைகவர%களா%


வைளயா7யப7..

“ அப என4 ஓேக தா/. ஆனா உகள வ எப7 அ'ண க%யாண ப'ணகிற.... இ/ைன4
கிைட:ச 8க எப) ேவS அ'ண “ எ/ேற/ 8க/யா அ'ணைய பா!.

“ அெத%லா பர:சைன இ%ைல. அவைள@ தாஜா ப'ண நமேளாட ேச!க ேவ'7ய!தா/..


ம!மிதா ெசா/னா அவ ேகபா....” எ/றா 8க/யா அ'ண.

ஆகா இக இர' ேபாேராட ஆ7 ஆடேம ெசாகத பாத மாதிG இ64..இேதாட இ/ெனா/னா....
நிைன4 ேபாேத எ/ 8'ண ம& ' !ள0வட ஆரபத!.

ெமைதய% ஒ6 ற ம!மிதா ம ற 8க/யா அ'ண எ/ ேமல நா/ க7கேபாற !மிதா


தைக .... நிைன4 ேபாேத Pடா4ேத.... அத நா3காக ஏகியப7 , இ6 அ'ணகைளய
க7யைணதப7 ெம%ல க'ணயேத/..

கீ ேழ 7.வ ய% மகள - ம படதில நாச பா ற பா ,, "கறைவ மா K; காைள மா ஒ/;"


எனேகHற! ேபா% காHேறா கல!வத!.

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/