Vous êtes sur la page 1sur 2

TaoJingTaoIText

TaoJing

Pronunciation

Translation/explanation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TaoKeTao
FeiChangTao
DaWuWai
XiaoWuNei
WuFangYuan
WuXingXiang
WuShiKong
ShunTaoChang
NiTaoWang
TaoShengYi
TianYiZhenShui
JinJinYuYe
YanRuDanTian
YiShengEr
TaoDanTaoShen
FuWuRenLei
FuWuWanLing
FuWuDiQiu
FuWuYuZhou
ZhiYuBaiBing
YuFangBaiBing
FanLaoHuanTong
ChangShouYongSheng
HeXieRenLei
TaoYeChangSheng
GongDeYuanMan

dowkuhdow
faychahngdow
dahwoowye
sheeyowwoonay
woofahngywen
wooshingshyahng
wooshrkawng
shwundowchahng
needowwahng
dowshungyee
tyenyeejunshway
jeenjeenyyuh
yahnroodahntyen
yeeshungur
dowdahndowshun
foowoorenlay
foowoowahnling
foowoodecheo
foowooyjoe
zhrybyebing
yfahngbyebing
fahnlaohwahntawng
chahngshoyawngshung
huhshyehrenlay
dowyuhchahngshung
gawngduhywenmahn

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

WanLingRongHe
DanShenYangShen
ErShengSan
SanWanWu
TianDiRen
ShenQiJing
ShenShengJing
JingShengSui
SuiChongNao
NaoShenMing
LianJingHuaQi
LianQiHuaShen
LianShenHuanXu
LianXuHuanTao
HeTaoZhong
WuQiongJin
TaoLingGong
XinXiXueShan
LingYuYan
LingXinTong

wahnlingrawnghuh
dahnshunyahngshun
urshungsahn
sahnwahnwoo
tyendeeren
shuncheejing
shunshungjing
jingshungshway
shwaychawngnow
nowshunming
lyenjinghwahchee
lyencheehwahshun
lyenshunhwahnsh
lyenshhwahndow
huhdowjawng
woochyawngjeen
dowlinggawng
shinsheeshooehshahn
lingyyahn
lingshintawng

Taothatcanbeexplainedbywordsorcomprehendedbythoughts
IsnottheeternalTaoortrueTao
BiggerthanBiggest
SmallerthanSmallest
NoSquare,NoCircle
NoShape,NoImage
NoTime,NoSpace
FollowTao,Flourish
GoagainstTao,Finish
TaocreatesOne
Heavensuniquesacredliquid
GoldenLiquid,JadeLiquid(MotherEarthssacredliquid)
SwallowintotheLowerDanTian
OnecreatesTwo
TaoGoldenLightBall,TaoHeartSoul
Serveallhumanity
Serveallsouls
ServeMotherEarth
Servealluniverses
Healallsickness
Preventallsickness
Returnoldagetothehealthandpurityofababy
Longlife,immortal
Harmonizeallhumanity
Taocareerflourishes
Serveunconditionallyandgaincompletevirtuetoreachfull
enlightenment
Allsoulsjoinasone
TaoDan,TaoShennourishkidneys
TwocreatesThree
Threecreatesallthings
Heaven,Earth,HumanBeing
SoulEnergyMatter
KidneycreatesJing
Jingcreatesspinalcord
Spinalcordfillsbrain
Mindreachesenlightenment
TransformJingtoQi
TransformQitoShen
TransformandreturnShentoXu
TransformandreturnXutoTao
MeldwithTao
Thebenefitsforalllifeareendless
TaoSoulTemple
MessageCenter,SnowMountain
SoulLanguage
SoulCommunication

2010SoulPowerInstituteandHeaven'sLibraryPublicationCorp.

TaoJing

Pronunciation

Translation/explanation

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

LingGeWu
LingQiaoDa
LingCaoYao
LingZhenJiu
LingAnMo
LingZhiLiao
LingYuFang
LingZhuanHua
LingYuanMan
LingZhiHui
LingQianNeng
HuanLingNaoShen
FuWuSanJie
LingGuangPuZhao
WanWuGengXin
ShiWeiGongPu
ShiDaiFuWu
LingGuangShengShi
ChuangXinJiYuan
TaoTaoTao
TaoDingDe
TaoHuiMing
TaoXiZai
TaoTiSheng
TaoYuanMan
TaoHeZhen
TaoGuoCheng
TaoShenTong
TaoFaZiRan

lingguhwoo
lingcheeyowdah
lingtsowyow
lingjunjeo
lingahnmaw
lingjrleeow
lingyfahng
lingjwahnhwah
lingywenmahn
lingjrhway
lingchyennung
hwahnlingnowshun
foowoosahnjyeh
linggwahngpoojow
wahnwoogungshin
shrwaygawngpoo
shrdyefoowoo
linggwahngshungshr
chwahngsheenjeeywen
dowdowdow
dowdingduh
dowhwayming
dowsheedzye
dowteeshung
dowywenmahn
dowhuhjun
dowgwawchung
dowshuntawng
dowfahdzrahn

SoulSong,SoulDance
SoulTapping
SoulHerbs
SoulAcupuncture
SoulMassage
SoulHealing
SoulPreventionofIllness
SoulTransformation
SoulEnlightenment
SoulIntelligence
SoulPotential
SoulMindBodyTransplant
ServeHeaven,Earth,andHumanBeing
ShiningSoulLight
Everythingisrenewed
Vowtobeanunconditionaluniversalservant
Serveinalllives
SoulLightEra
Createanewera
TheWay,theSource,theUniversalPrinciplesandLaws
Taostillness
Taointelligence,Taorealization
Taohappinessandjoy
Taobodyisproduced
Taoenlightenment
MeldwithTaoandbecomeaTaosaint(servant)
Taoharvest
CompleteTaosaintabilities
FollowNaturesWay

2010SoulPowerInstituteandHeaven'sLibraryPublicationCorp.