Vous êtes sur la page 1sur 2

Shm, Israel

Deuteronomio 6:4
q = 65

b
& b b 42

b
&bb

16

S
A

bb

Solo

.
3

hei - nu

A - do - nai

..
Is - ra - el

? b b
b
b
& b b

n.
.

hei - nu

? b b
b

..
E - lo -

.
.

jad.

le - o - lam

Mal - ju - t

le - o - lam - va - ed

.
.

? bb

A - do - nai

Ba - ruj shem ke - vod

& b b n N

- jad.

..

E - lo -

n N

39

Solo

r
b
& b b .

A - do - nai

A - do - nai

23

f
n N

& b
F

Shm, Is - ra - el

Shm,

T
B

Coro

De Liturgia juda
Arr. Horacio Contreras

ladcy umc

r

F Ba - ruj
r

Coro

Mal - ju -

..
shem

ke -

n.
.

Pedidos de partitura a cheodres@gamil.com

Shm, Israel

b
& b b

45

vod

? b b
b

b
& b b

Solo

b
& b b ..
(3veces)

? b b ..
b

68

&

bbb
f

..

le - o - lam

.
.

hu

hae - lo - him.

A - do - nai,

va

Coro

ladcy umc
wnyhla yh
dja yh

le - o - lam

hae - lo - him

A - do - nai,

? b b
b

.
.

hu

Solo y Coro

A - do - nai,

Mal - ju - t

n N

Mal - ju - t

58

? b b
b

..

52

ed

..

..

hu - hae - lo - him