Vous êtes sur la page 1sur 2

atharva-vedIya nakShatra kalpa sUktaM

agnir devo yajvanaH kR^iShNavartmA vaishvAnaro jAtavedA rasAgrabhuk |


sa nakShatrANAM prathamena pAvakaH kR^ittikAbhir jvalano no .anushAmyatAm || 01
prajApatir yaH sasR^ije prajA imA devAnt sa sR^iShTvA viniyojya karmasu |
sa sarvabhuk sarvayogeShu rohiNI shivAH kriyAH kR^iNutAM karmasiddhaye || 02
vidyAvido ye abhishochamAnavA archanti shakraM saha devatAgaNaiH |
sa no yoge mR^igashiraH shivAH kriyAH shreShTharAjaH kR^iNutAM karmasiddhaye ||
03
devaM bhavaM pashupatiM haraM kR^ishaM mahAdevaM sharvam ugraM shikhaNDinam |
sahasrAkSham ashaniM yaM gR^iNanti sa no rudraH paripAtu na ArdrayA || 04
yA vipraiH kavibhir namasyate dAkShAyaNI devapurAdibhir nR^ibhir |
sA naH stutA prathamajA punarvasuH shivAH kriyAH kR^iNutAM karmasiddhaye || 05
yasya devA brahmacharyeNa karmaNA mahAsuraM tigmatayAbhichakrire |
taM subudhaM devaguruM bR^ihaspatim archAmi pusyeNa sahAbhipAtu mA || 06
yA naH stutaH parihiNomi medhayA tapyamAnam R^iShibhiH kAmashochibhiH |
jaratkArasUnor R^iShibhir manIShibhis tA ashleShA abhirakShantu noragaiH || 07
ye devatvaM puNyakR^ito .abhichakrire ye chApare ye cha pare maharShayaH |
archAmi sUnur yamarAjagAn pitR^IMsh ChivAH kriyAH kR^iNutAM cha no maghA || 08
yo yojayan karmaNA charShaNIdhR^ito bhUmiM cheti bhagaH prajAH prasAdayan |
taddevatye shivatamAm alaMkR^ite phalgunyor IDe bhajanaM cha pUrvayoH || 09
stutaM pUrvair aryamaNaM manIShibhiH staumi devaM jagati vAcham erayan |
taddevatye shivatamAm alaMkR^ite phalgunyau na uttare devatAtaye || 10
shyAvair yuktaH shitipAd-dhiraNyayo yasya rathaH pathibhir vartate sukhaiH |
sa no hastena savitA hiraNyabhug-ghiraNyapANiH savitA no .abhirakShatu || 11
tvaShTre namaH kShitisR^ije manIShiNe bhUta-goptre parama-karmakAriNe |
sA naH stutA kR^iNutAM karmasiddhaye chitrAM devI saha yogena rUpabhR^it || 12
yaH prANinAM jIvayan khAni sevate shivo bhUtvA mAtarishvA rasAgrabhuk |
dhvajo .antarikShasya sa sarvabhUtabhR^id vAyur devaH svAtinA no .abhirakShatu |
| 13
yAv IDitAv Atmavidbhir maNIShibhiH sahitau yau trINi savanAni sAmagau |
indrAgnI varadau namaskR^itau vishAkhayoH kurvatAm AyuShe shrIH || 14
vishve devA yam R^iShim Ahur mitraM bharadvAjam R^iShitaH prasAmavit |
taM jagatyA gAthayA staumy ugraiH sa mAm anUrAdhAbhir bhR^itakaNvo .abhirakShatu
|| 15
shatakratur yo nijaghAna shambaraM vR^itraM cha hatvA saritaH prasarjataH |
sa naH stutaH prItamanAH puraMdaro marut-sakhA jyeShThayA no .abhirakShatu || 16
yA dhArayaty ojasAtidevapadaM mAtA pR^ithivI cha sA sarvabhUtabhR^it |
sA naH stutA kR^iNutAM karma-siddhaye mUlaM devI nirR^itiH sarva-karmasu || 17
parjanya sR^iShTAs tisR^iNIbhir AvR^itaM yAs tarpayanty abhitaH pravR^iddhaye |
tAH staumy Apo vAruNIH pUrvA AShADhA svadhayAstu yojane || 18
yAs triMshataM trIMsh cha madanti devA devanAmno nirmitAMsh cha bhUyasaH |

tA no .aShADhA uttarA vaso vishve shivAH kriyAH kR^iNutAM suramatAH || 19


yaH sarvaj~naH sarvakR^it sarvabhUtabhR^id yasmAd anyan na paraM kiM chanAsti |
anirmitaH satyajitaH puruShTutaH sa no brahmAbhijitA no .abhirakShatu || 20
sthAnAchyute sthAnam indrAya pAtave devebhyash cha ya IrayaMs trir vichakrame |
taM svid dhi svargaM nAka pR^iShThaM vishvaM viShNur devaH shravaNenAbhirakShatu
|| 21
aShTau shatAni shvetaketUnAM yAni tvaM cha sa tvaM nijaghAna bhUyasaH |
anAdeshenobhayatash cha vIDitAH shraviShThAbhir no .abhirakShantu vAjinaH || 22
vAjA devI devamR^iNAni-kAkubhAv ubhAvAjasya natakarmaNA shivA |
tava vrAjaM staumasi devabhojanau pratyagbhiShak shatabhiShak shivau naH || 23
shunAsIrau naH pramumUtu jihmasau tautau pitR^ibhyo dadatuH stanau shubhau |
tau pUrvajau kR^iNutAm ekapAd ajaH pratiShThAnau sarva-kAmAbhayAya cha || 24
sarvArthAya kR^iNomi karmasiddhaye gaviShTutAyAneka-kAriNe namaH |
so .ahir budhnyaH kR^iNutAm uttarau shivau pratiShThAnau sarvakAmAbhayAya cha ||
25
yaM mahAhemam R^iShitaH prasAmavid bharadvAjash chandramasau divAkaram |
sajuShTAnAm ashvayujau bhayAya cha sa naH pUShA kR^iNutAM revatIM shivAm || 26
jIrNaM santaM yau yuvAnaM hi chakratur R^iShiM dhiyA chyavAnaM somapau kR^itau |
tau nash chittibhir bhiShajAm asya satkarau prajAm ashvinyAm ashvinau shivau ||
27
yasya shyAma-shabalau rakShataH svadhA duShkR^it sukR^id vividhA charShaNIdhR^it
au |
tau savitryA cha savitur dharmachAribhir yamo rAjA bharaNIbhir no .abhirakShatu
||28