Vous êtes sur la page 1sur 4

Hanuman Chamathkaaranushtaan

1.

Om namo bhagawathe Rudra avathara roopaya,


Vayu suthaya,
Anjani Garbha sambhoothaya,
Akhanda Brahmacharya Vrutha palana Thathparaya
Dawali krutha jagad trithayaya,
jwalad agni Surya koti sama prabhaya,
Prakata parakramaya,
aakrantha dig mandalaya yaso vithanaya
Yaso alankruthya,
Shobhithananaya,
Maha samarthyaya,
Maha theja punja virajamanaya,
Sri Rama bhakthi thathparaya,
Sri Rama Lakshamana Ananda karanaya,
Kavi sainya praakaaraya ,
Sugrreva sakhya karanaya,
Sugreeva sahayya karanaya,
Brahmasthra brahma Shakthi grasanaya ,
Lakshmana Shakthi bedha nivaranaya,
Salya visalyoushadhi samanayanaya ,
Balodhitha bhanu mandala grasanaya,
Aksha kumaraya chandanaya,
vana rakshaakara samooha vibhanjanaya,
Drona parvathothpatanaya,
Swami vachana sampatharjuna,
SAmuyuga samgramaya,
Gambheera sabhodhadhayaya,
DAkshinesa marthandaya,
meru parvatha peetikarchanaya ,
Davanala kalagni rudhraya,
Samudhra langanaya,
Sita aaswasanaya,
Sita rakshakaya,
Rakshasi sangha vidharanaaya,
Asoka vana vidharanaya,
Lanka puri dahamaya
Dasa greva shira krunthakaya,
Kumbha karnadhi vadha karanaya,
Bali nirvahana karanaya,
Megha nadha homa vidhwamsanaya,
Indrajit vada karanaya,
Sarva shasthra paramgathaya,
Sarva graha vinasakaya,
SArva jwara haraya,
Sarva bhaya nivaranaya,
Sarva kashta nivaranaya,
SArva aapathi nivaranaya,
Sarva dushathdhi nibarhanaya,
Sarva shathru chedhanaya,
Bhootha pretha pisacha,
dakini sakini dwamsakaya,
sarva karya sadhakaya,
Prani mathra rakshakaya,
Rama dhoothaya swaha.

2.

Om namo hanumathe rudhravatharaya ,


viswa roopaya ,
amitha vikramaya,

prakata parakramaya,
maha balaya,
soorya koti sama prabhaya,
Rama dhoothaya swaha.
3.

Om namo hanumathe rudhravatharaya ,


Rama sevakaya,
Rama bhakthi thathparaya,
Rama hrdhayaya,
Lakshmana Shakthi bedha nivaranaya,
Lakshmana rakshakaya ,
Dushta nibarhanaya ,
Rama Dhoothaya swaha.

4.

Om namo hanumathe rudhravatharaya ,


Sarva shathru samharanaya,
sarva roga haraya,
sarva vaseekaranya,
Rama Dhoothaya swaha.

5.

Om namo hanumathe rudhravatharaya ,


aadhyathmikadhi bouthika thapa thraya nivaranata,
Rama dhoothya swaha.

6.

Om namo hanumathe rudhravatharaya ,


deva dhanava rishi varadaya.
Rama dhoothya swaha

7.

Om namo hanumathe rudhravatharaya ,


BHaktha jana mana kalpana kalpa dhrumaya,
dushta manoratha prabanjana prana priyays,
maha bala parakramaya,
maha vipathi nivaranaya,
puthra pouthradhana dhanyadhi vividha sampath pradhaya ,
Rama dhoothya swaha

8.

Om namo hanumathe rudhravatharaya ,


vajra dehaya ,
vajra nakhaya,
vajra mukhaya,
vajra romne,
Vajra danthaya,
vajra karaya,
vajra bhakthaya,
Rama dhoothya swaha

9.

Om namo hanumathe rudhravatharaya ,


para yanthra thanthra thrataka nasakaya ,
sarva jwara chedakaya ,
sarva vyadhi nikrunthakaya ,
sarva bhaya prasamanaya ,
sarva dushta mukha sthambanaya ,
sarva karya sidhi pradhaya,
Rama dhoothya swaha

10.

Om namo hanumathe rudhravatharaya,


deva dhanava yaksha Rakshasa bhootha ,
prettha pisacha ,
dakini,
sakini ,

dusha graha bandhanaya,


Rama dhoothya swaha
11.

Om namo hanumathe rudhravatharaya ,,


pancha vadanaya ,
poorva mukhe sakala shathru samharakaya,
Rama dhoothya swaha

12.

Om namo hanumathe , rudhravatharaya ,


pancha vadanaya ,
dakshina mukhe karala vadanaya naarasimhaya ,
sakala bhootha pretha damanaya,
Rama dhoothya swaha

13.

Om namo hanumathe rudhravatharaya ,


pancha vadanaya ,,
paschima mukhe ,
Garudaya ,
sakala visha nivaranaya ,
Rama dhoothya swaha

14.

Om namo hanumathe , rudhravatharaya ,


pancha vadanaya ,
uthara mukhe aadi varahaya ,
sakala sampath karaya,
Rama dhoothya swaha

15.

Om namo hanumathe , rudhravatharaya ,


pancha vadanaya ,,
oordhwa mukhe haya greevaya ,
sakala jana vaseekaranaya ,
Rama dhoothya swaha

16.

Om namo hanumathe , rudhravatharaya ,


sarva grahana ,
bhootha bhavishya ,
varthamaanan ,
sameepa sthana sarva kala drushta ,
budhin uchadyouchadaya ,
para balani ,
kshobhaya kshobhaya ,
mama sarva karyani sadhaya sadhaya swaha.

17.

Om namo hanumathe , rudhravatharaya ,


para krutha yanthra ,
manthra parahamkara ,
bhootha pretha pisacha para drushti sarva vighna tharjana chetaka vidhya
sarva graha bhayam
nivaraya nivaraya swaha.

18.

Om namo hanumathe , rudhravatharaya ,


dakini,
sakini brahma rakshasa kula pisachoru bhayam
nivaraya nivaraya swaha

19.

Om namo hanumathe , rudhravatharaya ,


Bhootha jwara ,
pretha jwara ,
charthurthika jwara,
vishnu jwara mahesa jwara ,

nivaraya nivaraya, swaha.


20.

Om namo hanumathe , rudhravatharaya ,


Akshi shoola ,
paksha shoola ,
sirobhyanthara shoola ,
pitha shoola Brahma rakshasa shoola kula vhedanam,,
nivaraya nivaraya swaha.