Vous êtes sur la page 1sur 3

SOALAN-SOALAN KBAT

TAJUK
: JIRIM DAN BAHAN
KUMPULAN
: 10
1

Ahmad telahmencampurkan airsulingdenganpewarnadanpasir.


Pasirtelahberjayadiasingkandenganmenggunakanpenapis. Bagaimanakahkaedah yang
perludilakukanoleh Ahmad untukmendapatkembali air sulingtersebut ?
A. Denganmelakukanpenghabluran
B. Dengankaedahelektrolisis
C. Denganmelakukanpenyejatan
D. Denganmelakukanpenyulingan

Jwb : D

Ali mendapati air kopi di dalamcawannyalambatuntukmenyejuk. Apakahusaha yang


perludilakukanuntukmempercepatkan air kopinyasejuk?
A. Meletakkansuduplastik di dalamcawan.
B. Meletakkansudubesi di dalamcawan.
C. Membiarkansahajacawantersebutdiatasmeja.
D. Melapikkancawantersebutdenganpelapikkaca.

Jwb : B

Penyulinganadalahkaedahpenulenan yang digunakanuntukmengasingkanduabahan yang


berbeza. Antaraberikut,apakahbahan yang bolehdiasingkanmelalui proses penyulingan?
A. Air daripadalarutangaram
B. guladaripadalarutangula
C. garamdaripadacampurangaramdanpasir
D. alkoholdaripadacampuranalkoholdanpasir

Jwb : A

Suhutakatdidihcecair X berubahdaripada 100 C kepada 103 C apabiladitambahkangaram.


Apakahkemungkinancecair X itu ?
A. Air suling
B. Larutannatriumklorida
C. Asidhidroklorik
D. Alkohol

Jwb : A

Atom adalah unit paling ringkas yang terdapatdidalamsesuatuunsur. Mengapakah atom


didapatitidakbercas ?
A. Bilangan proton samadenganbilangan neutron
B. Bilanganelektronsamadenganbilangan neutron
C. Bilangan proton samadenganbilanganelektron
D. Bilangan proton melebihibilangan electron

Jwb : C

Yusofmendapatiayahnyamenaburkangarambiasapadaaisdalambekas yang
digunakanuntukmenyimpanhasiltangkapanikannya. Mengapakahdiamelakukandemikian?
A. Untukmengelakkanaisdaripadacepatcair
B. untukmenambahsuhuikan
C. Untukmenghalangpembekuanikan
D. Untukmenambahkantakatbekuais

Jwb : A

Amin ditugaskanuntukmerawat air yang dicemarisisasampah di kampungnya. Antara proses


berikut, yang manakahmerupakankaedah yang patutAmin gunakan ?
A. Penyulingan
B. Penghabluran
C. Sejatan
D. Osmosis

Jwb : A

Maklumatdibawahmenunjukkanciri-ciridankegunaanbahan X.

Permukaanpudar
Tidakmulur
Konduktorhaba yang lemah
Digunakansebagaimatapensel
Apakahbahan X?
A. Magnesium
B. Zink
C. Karbon
D. Sulfur
9

Jwb : C

Rajah
dibawahmenunjukkansatueksperimenuntukmengujikereaktifansatulogamdenganasidcair.
Apakahciri-ciri gas Y?
A. Menjadikeruhbilabertindakbalasdengan air kapur
B. Gas untukpernafasan
C. Menghasilkanbunyi pop bilabertindakbalasdengankayuujiberbara
D. Tiadatindakbalasdenganmana-manabahan

Jwb : D

gambarajah 1
Untuksoalan 10dan11 gambarajah 1 di atasadalahdirujuk yang
menunjukkansebuahgelaskaca yang berisi air ais.
10

Dari manakahasalnyatitisan-titisan air di luardindinggelastersebut?


A. airdaridalamgelastelahmeresapkeluar.
B. gelasitutelahberpeluhkesejukan
C. wap-wap air yang kehilangantenagahaba
D. dariais yang mencair.

11

Jwb : C

Kajifenomenagambarajah 1 tersebut. Terdapatdua proses perubahanbahan yang berlakuiaitu


A. pemejalwapandanpeleburan
B. pendidihandanpembekuan
C. kondensasidanpeleburan
D. pembekuandankondensasi

Jwb : C