Vous êtes sur la page 1sur 18

´ÉÏ´ÉÏ´ÉÏ´ÉÏ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉmÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉmÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉmÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉçxiÉÉå§ÉqÉçxiÉÉå§ÉqÉçxiÉÉå§ÉqÉç

mÉÑUÉhÉmÉÑÂwÉÉå ÌuÉwhÉÑ: mÉÑÂwÉÉåiÉqÉ EcrÉiÉå | lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÇ uɤrÉÉÍqÉ iÉxrÉ pÉÉaÉuÉiÉÉå®ØiÉqÉç || 1 ||

Ax§ÉÇ xÉuÉïxÉqÉjÉï¶É aÉÉåÌuÉlS: MüuÉcÉÇ qÉiÉqÉç | mÉÑÂwÉÉå krÉÉlÉ qÉl§ÉÉå£ü: ÍxÉή: zÉUhÉ xÉÇxqÉ×ÌiÉ: || 8 ||

|||||||| mÉëjÉqÉmÉëjÉqÉmÉëjÉqÉmÉëjÉqÉ xMülkÉxMülkÉxMülkÉxMülkÉ lÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉ ---- AÍkÉMüÉUAÍkÉMüÉUAÍkÉMüÉUAÍkÉMüÉU sÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉ ||||||||

rÉxrÉ mÉëxÉÉSÉiÉç uÉÉaÉÏzÉÉ: mÉëeÉåzÉÉ ÌuÉpÉuÉÉå³ÉiÉÉ: | ¤ÉÑSìÉ AÌmÉ pÉuÉlirÉÉzÉÑ ´ÉÏM×üwhÉÇ iÉÇ lÉiÉÉåÅxqrÉWûqÉç || 2 ||

AlÉliÉÉ LuÉ M×üwhÉxrÉ sÉÏsÉÉ lÉÉqÉ mÉëuÉÌiÉïMüÉ: | E£üÉ pÉÉaÉuÉiÉå aÉÔRûÉ: mÉëMüOûÉ AÌmÉ MÑü§ÉÍcÉiÉç || 3 ||

AiÉ: iÉÉÌlÉ mÉëuɤrÉÉÍqÉ lÉÉqÉÉÌlÉ qÉÑUuÉæËUhÉ: | xÉWûxÉëÇ rÉæxiÉÑ mÉÌPûiÉæ: mÉÌPûiÉÇ xrÉÉiÉç zÉÑMüÉqÉ×iÉqÉç || 4 ||

M×üwhÉlÉÉqÉ xÉWûxÉëxrÉ GÌwÉ: AÎalÉ: ÌlÉÃÌmÉiÉ: | aÉÉrɧÉÏ cÉ iÉjÉÉ NûlSÉå SåuÉiÉÉ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ: || 5 ||

ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉ: xÉqÉxiÉåwÉÑ mÉÑÂwÉÉjÉåïwÉÑ uÉæ qÉiÉ: | oÉÏeÉÇ pÉ£üÌmÉërÉ: zÉÌ£ü: xÉirÉuÉÉaÉÑcrÉiÉå WûËU: || 6 ||

pÉ£üÉå®ÉUhÉ rɦÉxiÉÑ qÉl§ÉÉåÅ§É mÉUqÉÉå qÉiÉ: | AuÉiÉÉËUiÉ pÉ£üÉÇzÉ: MüÐsÉMÇü mÉËUMüÐÌiÉïiÉqÉç || 7 ||

´ÉÏ M×üwhÉ: xÉΊSÉlÉlSÉå ÌlÉirÉsÉÏsÉÉ ÌuÉlÉÉåSM×üiÉç | xÉuÉÉïaÉqÉÌuÉlÉÉåSÏ cÉ sɤqÉÏzÉ: mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ: || 9 ||

AÉÌSMüÉsÉ: xÉuÉïMüÉsÉ: MüÉsÉÉiqÉÉ qÉÉrÉrÉÉuÉ×iÉ: | pÉ£üÉå®ÉU mÉërɦÉÉiqÉÉ eÉaÉiMüiÉÉï eÉaÉlqÉrÉ: || 10 ||

lÉÉqÉsÉÏsÉÉmÉUÉå ÌuÉwhÉÑ: urÉÉxÉÉiqÉÉ zÉÑMüqÉÉå¤ÉS: | urÉÉÌmÉ uÉæMÑühPûSÉiÉÉ cÉ ´ÉÏqÉSè pÉaÉuÉiÉaÉÉqÉ: || 11 ||

zÉÑMüuÉÉaÉqÉ×iÉÉokÉÏlSÒ zÉÉælÉMüÉÌS AÎZÉsÉå¹S: | pÉÌ£ümÉëuÉiÉïMü: §ÉÉiÉÉ urÉÉxÉ ÍcÉliÉÉÌuÉlÉÉzÉMü: || 12 ||

xÉuÉïÍxÉ®ÉliÉ uÉÉaÉÉiqÉÉ lÉÉUSÉÌS AÎZÉsÉå¹S: | AliÉUÉiqÉÉ krÉÉlÉaÉqrÉÉå pÉÌ£üU¦É mÉëSÉrÉMü: || 13 ||

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 1

qÉÑ£üÉåmÉxÉ×mrÉ: mÉÔhÉÉïiqÉÉ qÉÑ£üÉlÉÉÇ UÌiÉuÉkÉïlÉ: | pÉ£üMüÉrÉæïMüÌlÉUiÉÉå SìÉæhrÉx§É ÌuÉÌlÉuÉÉUMü: || 14 ||

pÉ£üxqÉrÉmÉëhÉåiÉÉ cÉ pÉ£üuÉÉMçü mÉËUmÉÉsÉMü: | oÉë¼hrÉSåuÉÉå cÉqÉÉïiqÉÉ pÉ£üÉlÉÉÇ cÉ mÉUϤÉMü: || 15 ||

AÉxÉ³É ÌWûiÉMüiÉÉï cÉ qÉÉrÉÉÌWûiÉMüU: mÉëpÉÑ: | E¨ÉUÉmÉëÉhÉSÉiÉÉ cÉ oÉë¼Éx§É ÌuÉÌlÉuÉÉUMü: || 16 ||

xÉuÉïiÉ: mÉÉhQûuÉmÉÌiÉ: mÉUÏͤÉiÉ zÉÑήMüÉUhÉqÉç | aÉÔRûÉiqÉÉ xÉuÉïSåuÉåwÉÑ pÉ£æüMü ™SrÉ…¡ûqÉ: || 17 ||

MÑüliÉÏxiÉÑirÉ: mÉëxɳÉÉiqÉÉ mÉUqÉÉ°ÒiÉ MüÉrÉïM×üiÉç | pÉÏwqÉqÉÑÌ£ümÉëS: xuÉÉqÉÏ pÉ£üqÉÉåWû ÌlÉuÉÉUMü: || 18 ||

xÉuÉÉïuÉxjÉÉxÉÑ xÉÇxÉåurÉ: xÉqÉ: xÉÑZÉÌWûiÉmÉëS: | M×üiÉM×üirÉ: xÉuÉïxÉɤÉÏ pÉ£üx§ÉÏUÌiÉuÉkÉïlÉ: || 19 ||

xÉuÉïxÉÉæpÉÉarÉÌlÉsÉrÉ: mÉUqÉɶÉrÉïÃmÉkÉ×Mçü | AlÉlrÉ mÉÑÂwÉxuÉÉqÉÏ ²ÉUMüÉpÉÉarÉ pÉÉeÉlÉqÉç || 20 ||

oÉÏMüxÉÇxMüÉUMüiÉÉï cÉ mÉUÏͤÉiÉ ¥ÉÉlÉmÉÉåwÉMü: | xÉuÉï§ÉmÉÔhÉïaÉÑhÉMü: xÉuÉïpÉÔwÉhÉpÉÔÌwÉiÉ: || 21 ||

xÉuÉïsɤÉhÉSÉiÉÉ cÉ kÉ×iÉUɹí ÌuÉqÉÑÌ£üS: | xÉlqÉÉaÉïU¤ÉMüÉå ÌlÉirÉÇ ÌuÉSÒU mÉëÏÌiÉmÉÔUMü: || 22 ||

sÉÏsÉÉurÉÉqÉÉåWûMüiÉÉï cÉ MüÉsÉkÉqÉï mÉëuÉiÉïMü: | mÉÉhQûuÉÉlÉÉÇ qÉÉå¤ÉSÉiÉÉ mÉUÏͤÉiÉ pÉÉarÉuÉkÉïlÉ: || 23 ||

MüÍsÉÌlÉaÉëWûMüiÉÉï cÉ kÉqÉÉïSÏlÉÉÇ cÉ mÉÉåwÉMü: | xÉixÉ…¡û¥ÉÉlÉWåûiÉÑ¶É ´ÉÏ pÉÉaÉuÉiÉ MüÉUhÉqÉç || 24 ||

mÉëÉM×üiÉ ASعqÉÉaÉï¶É

|||||||| ̲iÉÏrÉ̲iÉÏrÉ̲iÉÏrÉ̲iÉÏrÉ xMülkÉxMülkÉxMülkÉxMülkÉ lÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉ ---- ¥ÉÉlÉ¥ÉÉlÉ¥ÉÉlÉ¥ÉÉlÉ (xÉÉkÉlÉ)(xÉÉkÉlÉ)(xÉÉkÉlÉ)(xÉÉkÉlÉ) sÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉ ||||||||

´ÉÉåiÉurÉ: xÉMüsÉÉaÉqÉæ: | MüÐÌiÉïiÉurÉ: zÉÑ®pÉÉuÉæ: xqÉiÉïurÉ¶É AÉiqÉÌuɨÉqÉæ: || 25 ||

AlÉåMüqÉÉaÉïMüiÉÉï cÉ lÉÉlÉÉÌuÉkÉ aÉÌiÉmÉëS: | mÉÑÂwÉ: xÉMüsÉÉkÉÉU: xɨuÉæMü ÌlÉsÉrÉÉiqÉpÉÔ: || 26 ||

xÉuÉïkrÉårÉÉå rÉÉåaÉaÉqrÉÉå pÉYirÉÉ aÉëɽ: xÉÑUÌmÉërÉ: | eÉlqÉÉÌS xÉÉjÉïMüM×üÌiÉ: sÉÏsÉÉMüiÉÉï mÉÌiÉ: xÉiÉÉqÉç || 27 ||

AÉÌSMüiÉÉï iɨuÉMüiÉÉï xÉuÉïMüiÉÉï ÌuÉzÉÉUS: |

iɨuÉMüiÉÉï xÉuÉïMüiÉÉï ÌuÉzÉÉUS: | Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 2
iɨuÉMüiÉÉï xÉuÉïMüiÉÉï ÌuÉzÉÉUS: | Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 2

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 2

lÉÉlÉÉuÉiÉÉUMüiÉÉï cÉ oÉë¼ÉÌuÉ: pÉÉuÉMüÉUhÉqÉç || 28 ||

SzÉsÉÏsÉÉÌuÉlÉÉåSÏ cÉ lÉÉlÉÉxÉ×̹ mÉëuÉiÉïMü: | AlÉåMüMüsmÉMüiÉÉï cÉ xÉuÉïSÉåwÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉ: || 29 ||

|||||||| iÉ×iÉÏrÉiÉ×iÉÏrÉiÉ×iÉÏrÉiÉ×iÉÏrÉ xMülkÉxMülkÉxMülkÉxMülkÉ lÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉ ---- xÉaÉïxÉaÉïxÉaÉïxÉaÉï sÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉ ||||||||

uÉæUÉarÉWåûiÉÑ: iÉÏjÉÉïiqÉÉ xÉuÉïiÉÏjÉï TüsÉmÉëS: | iÉÏjÉïzÉÑ®æMüÌlÉsÉrÉ: xuÉqÉÉaÉï mÉËUmÉÉåwÉMü: || 30 ||

iÉÏjÉïMüÐÌiÉï: pÉ£üaÉqrÉÉå pÉ£üÉlÉÑzÉrÉ MüÉrÉïM×üiÉç | pÉ£üiÉÑsrÉ: xÉuÉïiÉÑsrÉ: xuÉåcNûÉ xÉuÉïmÉëuÉiÉïMü: || 31 ||

aÉÑhÉÉiÉÏiÉÉå AlÉuɱÉiqÉÉ xÉaÉïsÉÏsÉÉ mÉëuÉiÉïMü: | xÉɤÉÉiÉç xÉuÉïeÉaÉSèMüiÉÉï qÉWûSÉÌS mÉëuÉiÉïMü: || 32 ||

qÉÉrÉÉmÉëuÉiÉïMü: xÉɤÉÏ qÉÉrÉÉUÌiÉ ÌuÉuÉkÉïlÉ: | AÉMüÉzÉÉiqÉÉ cÉiÉÑqÉÔïÌiÉï: cÉiÉÑkÉÉï pÉÔiÉpÉuÉÉlÉ: || 33 ||

UeÉ: mÉëuÉiÉïMüÉå oÉë¼É qÉUÏcrÉÉÌS ÌmÉiÉÉqÉWû: | uÉåSMüiÉÉï rÉ¥ÉMüiÉÉï xÉuÉïMüiÉÉï AÍqÉiÉÉiqÉMü: || 34 ||

AlÉåMüxÉ×̹MüiÉÉï cÉ SzÉkÉÉxÉ×̹MüÉUMü: |

rÉ¥ÉÉ…¡ûÉå rÉ¥ÉuÉÉUÉWûÉå pÉÔkÉUÉå pÉÔÍqÉmÉÉsÉMü: || 35 ||

xÉåiÉÑÌuÉïkÉUhÉÉå eÉæ§ÉÉå ÌWûUhrÉɤÉÉliÉMü: xÉÑU: | ÌSÌiÉMüzrÉmÉ MüÉqÉæMüWåûiÉÑ xÉ×̹mÉëuÉiÉïMü: || 36 ||

SåuÉ ApÉrÉmÉëSÉiÉÉ cÉ uÉæMÑühPû AÍkÉmÉÌiÉ: qÉWûÉlÉ | xÉuÉïaÉuÉïWûÉUÏ cÉ xÉlÉMüÉÌS AÎZÉsÉÉjÉïS: || 37 ||

xÉuÉÉïµÉÉxÉlÉMüiÉÉï cÉ pÉ£üiÉÑsrÉÉWûuÉmÉëS: | MüÉsÉsɤÉhÉWåûiÉÑ¶É xÉuÉÉïjÉï¥ÉÉmÉMü: mÉU: || 38 ||

pÉ£ü E³ÉÌiÉMüU: xÉuÉïmÉëMüÉU xÉÑZÉSÉrÉMü: | lÉÉlÉÉrÉÑ® mÉëWûUhÉÉå oÉë¼zÉÉmÉ ÌuÉqÉÉåcÉMü: || 39 ||

mÉÑ̹xÉaÉïmÉëhÉåiÉÉ cÉ aÉÑhÉxÉ×̹ mÉëuÉiÉïMü: | MüSïqÉå¹mÉëSÉiÉÉ cÉ SåuÉWÕûirÉÎZÉsÉÉjÉïS: || 40 ||

zÉÑYsÉlÉÉUÉrÉhÉ: xÉirÉMüÉsÉ kÉqÉïmÉëuÉiÉïMü: | ¥ÉÉlÉÉuÉiÉÉU: zÉÉliÉÉiqÉÉ MüÌmÉsÉ: MüÉsÉlÉÉzÉMü: || 41 ||

̧ÉaÉÑhÉÉÍkÉmÉÌiÉ: xÉÉXçZrÉzÉÉx§ÉMüiÉÉï ÌuÉzÉÉUS: | xÉaÉïSÕwÉhÉWûÉUÏ cÉ mÉÑ̹qÉÉå¤É mÉëuÉiÉïMü: || 42 ||

cÉ mÉÑ̹qÉÉå¤É mÉëuÉiÉïMü: || 42 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 3
cÉ mÉÑ̹qÉÉå¤É mÉëuÉiÉïMü: || 42 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 3

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 3

sÉÉæÌMüMüÉlÉlSSÉiÉÉ cÉ oÉë¼ÉlÉlS mÉëuÉiÉïMü: | pÉÌ£üÍxÉ®ÉliÉuÉ£üÉ cÉ xÉaÉÑhÉ¥ÉÉlÉSÏmÉMü: || 43 ||

AÉiqÉS: mÉÔhÉïMüÉqÉÉå rÉÉåaÉÉiqÉÉ rÉÉåaÉpÉÉÌuÉiÉ: | eÉÏuÉlqÉÑÌ£ümÉëS: ´ÉÏqÉÉlrÉpÉÌ£ü mÉëuÉiÉïMü: || 44 ||

MüÉsÉxÉÉqÉjrÉïSÉiÉÉ cÉ MüÉsÉSÉåwÉ ÌlÉuÉÉUMü: | aÉpÉÉåï¨ÉqÉ¥ÉÉlÉSÉiÉÉ MüqÉïqÉÉaÉï ÌlÉrÉÉqÉMü: || 45 ||

xÉuÉïqÉÉaÉï ÌlÉUÉMüiÉÉï pÉÌ£üqÉÉaÉæïMümÉÉåwÉMü: | ÍxÉήWåûiÉÑ: xÉuÉïWåûiÉÑ: xÉuÉÉï¶ÉrÉæïMüMüÉUhÉqÉç || 46 ||

cÉåiÉlÉÉcÉåiÉlÉmÉÌiÉ: xÉqÉÑSìmÉËUmÉÔÎeÉiÉ: | xÉÉXçZrÉÉcÉÉrÉïxiÉÑiÉ: ÍxÉ®mÉÔÎeÉiÉ: xÉuÉïmÉÔÎeÉiÉ: || 47 ||

|||||||| cÉiÉÑjÉïcÉiÉÑjÉïcÉiÉÑjÉïcÉiÉÑjÉï xMülkÉxMülkÉxMülkÉxMülkÉ lÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉ ---- ÌuÉxÉaÉïÌuÉxÉaÉïÌuÉxÉaÉïÌuÉxÉaÉï sÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉ ||||||||

ÌuÉxÉaÉïMüiÉÉï xÉuÉåïzÉ: MüÉåÌOûxÉÔrÉï xÉqÉmÉëpÉ: | AlÉliÉ aÉÑhÉaÉÇpÉÏUÉå qÉWûÉmÉÑÂwÉ mÉÔÎeÉiÉ: || 48 ||

AlÉliÉxÉÑZÉSÉiÉÉ cÉ oÉë¼MüÉåÌOû mÉëeÉÉmÉÌiÉ: | xÉÑkÉÉMüÉåÌOû xuÉÉxjrÉWåûiÉÑ: MüÉqÉkÉÑ‚üÉåÌOûMüÉqÉS: || 49 ||

xÉqÉÑSìMüÉåÌOûaÉÇpÉÏU: iÉÏjÉïMüÉåÌOûxÉqÉÉÀûrÉ: | xÉÑqÉåÂMüÉåÌOûÌlÉwMÇümÉ: MüÉåÌOûoÉë¼ÉhQûÌuÉaÉëWû: || 50 ||

MüÉåšµÉqÉåkÉ mÉÉmÉblÉÉå uÉÉrÉÑMüÉåÌOû qÉWûÉoÉsÉ: | MüÉåOûÏlSÒ eÉaÉSÉlÉlSÏ ÍzÉuÉMüÉåÌOû mÉëxÉÉSM×üiÉç || 51 ||

xÉuÉïxɪÒhÉ qÉÉWûÉiqrÉ: xÉuÉïxɪÒhÉ pÉÉeÉlÉqÉç | qÉluÉÉÌSmÉëåUMüÉå kÉqÉÉåï rÉ¥ÉlÉÉUÉrÉhÉ: mÉU: || 52 ||

AÉMÔüÌiÉxÉÔlÉÑ: SåuÉålSìÉå ÂÍcÉeÉlqÉÉ ApÉrÉmÉëS: | SͤÉhÉÉmÉÌiÉ: AÉåeÉxuÉÏ Ì¢ürÉÉzÉÌ£ü: mÉUÉrÉhÉ: || 53 ||

S¨ÉɧÉårÉÉå rÉÉåaÉmÉÌiÉ: rÉÉåaÉqÉÉaÉï mÉëuÉiÉïMü: | AlÉxÉÔrÉÉaÉpÉïU¦ÉÇ GÌwÉuÉÇzÉÌuÉuÉkÉïlÉ: || 54 ||

aÉÑhɧÉrÉÌuÉpÉÉ¥É: cÉiÉÑuÉïaÉïÌuÉzÉÉUS: | lÉÉUÉrÉhÉÉå kÉqÉïxÉÔlÉÑqÉÔïÌiÉï: mÉÑhrÉrÉzÉxMüU: || 55 ||

xÉWûxÉëMüuÉcNåûSÏ iÉmÉ:xÉÉUÉå lÉUÌmÉërÉ: | ÌuɵÉÉlÉlSmÉëS: MüqÉïxÉɤÉÏ pÉÉUiÉmÉÔÎeÉiÉ: || 56 ||

AlÉliÉ A°ÒiÉ qÉÉWûÉiqrÉÉå oÉSUÏxjÉÉlÉ pÉÔwÉhÉqÉç | ÎeÉiÉMüÉqÉÉå ÎeÉiÉ¢üÉåkÉÉå ÎeÉiÉxÉ…¡ûÉå ÎeÉiÉåÎlSìrÉ: || 57 ||

ÎeÉiÉxÉ…¡ûÉå ÎeÉiÉåÎlSìrÉ: || 57 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 4
ÎeÉiÉxÉ…¡ûÉå ÎeÉiÉåÎlSìrÉ: || 57 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 4

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 4

FuÉïzÉÏmÉëpÉuÉ: xuÉaÉïxÉÑZÉSÉrÉÏ ÎxjÉÌiÉmÉëS: | AqÉÉlÉÏ qÉÉlÉSÉå aÉÉåmiÉÉ pÉaÉuÉiÉç zÉÉx§ÉoÉÉåkÉMü: || 58 ||

oÉë¼ÉÌSuÉl±Éå WÇûxÉ: ´ÉÏ: qÉÉrÉÉuÉæpÉuÉMüÉUhÉqÉç | ÌuÉÌuÉkÉÉlÉliÉ xÉaÉÉïiqÉÉ ÌuɵÉmÉÔUhÉ iÉimÉU: || 59 ||

rÉ¥ÉeÉÏuÉlÉWåûiÉÑ¶É rÉ¥ÉxuÉÉqÉÏ C¹oÉÉåkÉMü: | lÉÉlÉÉÍxÉ®ÉliÉ aÉqrÉ¶É xÉmiÉiÉÑ…¡û¶É wÉ…ÓûhÉ: || 60 ||

mÉëÌiÉxÉaÉï eÉaÉSèMüiÉÉï lÉÉlÉÉsÉÏsÉÉ ÌuÉzÉÉUS: | kÉëÑuÉÌmÉërÉÉå kÉëÑuÉxuÉÉqÉÏ ÍcÉÎliÉiÉÉÍkÉMüSÉrÉMü: || 61 ||

SÒsÉïpÉ AlÉliÉTüsÉSÉå SrÉÉÌlÉÍkÉ: AÍqɧÉWûÉ | A…¡ûxuÉÉqÉÏ M×ümÉÉxÉÉUÉå uÉælrÉÉå pÉÔÍqÉÌlÉrÉÉqÉMü: || 62 ||

pÉÔÍqÉSÉåakÉÉ mÉëeÉÉmÉëÉhÉmÉÉsÉlÉæMü mÉUÉrÉhÉ: | rÉzÉÉåSÉiÉÉ ¥ÉÉlÉSÉiÉÉ xÉuÉïkÉqÉï mÉëSzÉïMü: || 63 ||

mÉÑUgeÉlÉÉå eÉaÉÎlqɧÉÇ ÌuÉxÉaÉÉïliÉ mÉëSzÉïMü: | mÉëcÉåiÉxÉÉÇmÉÌiÉ: ÍcɧÉpÉÌ£üWåûiÉÑ: eÉlÉÉSïlÉ: || 64 ||

xqÉ×ÌiÉWåûiÉÑ oÉë¼pÉÉuÉxÉÉrÉÑerÉÉÌSmÉëS: zÉÑpÉ: | ÌuÉeÉrÉÏ

|||||||| mÉgcÉqÉmÉgcÉqÉmÉgcÉqÉmÉgcÉqÉ xMülkÉxMülkÉxMülkÉxMülkÉ lÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉ ---- xjÉÉlÉxjÉÉlÉxjÉÉlÉxjÉÉlÉ sÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉ ||||||||

ÎxjÉÌiÉsÉÏsÉÉÎokÉ: AcrÉÑiÉÉå ÌuÉeÉrÉmÉëS: || 65 ||

xuÉxÉÉqÉjrÉïmÉëSÉå pÉ£üMüÐÌiÉïWåûiÉÑ: AkÉÉå¤ÉeÉ: | ÌmÉërÉuÉëiÉ ÌmÉëuÉxuÉÉqÉÏ xuÉåcNûÉuÉÉS ÌuÉzÉÉUS: || 66 ||

xÉXçarÉaÉqrÉ: xuÉmÉëMüÉzÉ: xÉuÉïxÉ…¡û ÌuÉuÉÎeÉïiÉ: | CcNûÉrÉÉÇ cÉ xÉqÉrÉÉïS: irÉÉaÉqÉÉ§É EmÉsÉÇpÉlÉ: || 67 ||

AÍcÉlirÉMüÉrÉïMüiÉÉï cÉ iÉMüÉïaÉÉåcÉUMüÉrÉïM×üiÉç | zÉ×…¡ûÉUUxÉqÉrÉÉïSÉ AÉalÉÏkÉëUxÉ pÉÉeÉlÉqÉç || 68 ||

lÉÉpÉϹmÉÔUMü: MüqÉïqÉrÉÉïSÉ SzÉïlÉÉåixÉÑMü: | xÉuÉïÃmÉÉå A°ÒiÉiÉqÉÉå qÉrÉÉïSÉmÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ: || 69 ||

xÉuÉïÃmÉåwÉÑ xÉirÉÉiqÉÉ MüÉsÉxÉɤÉÏ zÉÍzÉmÉëpÉ: | qÉåÂSåuÉÏuÉëiÉTüsÉqÉ×wÉpÉÉå pÉaÉsɤÉhÉ: || 70 ||

eÉaÉixÉliÉmÉïMüÉå qÉåbÉÃmÉÏ SåuÉålSìSmÉïWûÉ | eÉrÉliÉÏmÉÌiÉ: AirÉliÉmÉëqÉÉhÉ AzÉåwÉsÉÉæÌMüMü: || 71 ||

zÉiÉkÉÉlrÉxiÉ pÉÔiÉÉiqÉÉ zÉiÉÉlÉlSÉå aÉÑhÉmÉëxÉÔ: |

pÉÔiÉÉiqÉÉ zÉiÉÉlÉlSÉå aÉÑhÉmÉëxÉÔ: | Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 5
pÉÔiÉÉiqÉÉ zÉiÉÉlÉlSÉå aÉÑhÉmÉëxÉÔ: | Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 5

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 5

uÉæwhÉuÉÉåimÉÉSlÉmÉU: xÉuÉïkÉqÉï EmÉSåzÉMü: || 72 ||

mÉUWÇûxÉÌ¢ürÉÉaÉÉåmiÉÉ rÉÉåaÉcÉrÉÉïmÉëSzÉïMü: | cÉiÉÑjÉÉï´ÉqÉÌlÉhÉåïiÉÉ xÉSÉlÉlSzÉUÏUuÉÉlÉç || 73 ||

mÉëSÍzÉïiÉ AlrÉkÉqÉï¶É pÉUiÉxuÉÉqrÉmÉëÉM×üiÉç | rÉjÉÉuÉiÉç MüqÉïMüiÉÉï cÉ xÉ…¡ûÉÌlɹmÉëSzÉïMü: || 74 ||

AÉuÉzrÉMü mÉÑlÉeÉïlqÉ MüqÉïqÉÉaÉï mÉëSzÉïMü: | rÉ¥ÉÃmÉqÉ×aÉ: zÉÉliÉ: xÉÌWûwhÉÑ: xÉimÉUÉ¢üqÉ: || 75 ||

UWÕûaÉhÉ aÉÌiÉ¥É¶É UWÕûaÉhÉ ÌuÉqÉÉåcÉMü: | pÉuÉÉOûuÉÏ iɨuÉuÉ£üÉ oÉÌWûqÉÑïZÉÌWûiÉå UiÉ: || 76 ||

aÉrÉxuÉÉqÉÏ xjÉÉlÉuÉÇzÉMüiÉÉï xjÉÉlÉÌuÉpÉåSM×üiÉç | mÉÑÂwÉÉuÉrÉuÉÉå pÉÔÍqÉÌuÉzÉåwÉ ÌuÉÌlÉÃmÉMü: || 77 ||

eÉÇoÉÔ²ÏmÉmÉÌiÉ: qÉåÂlÉÉÍpÉmÉ©ÂWûÉ´ÉrÉ: | lÉÉlÉÉÌuÉpÉÔÌiÉ sÉÏsÉÉžÉå aÉ…¡ûÉåimÉÌ¨É ÌlÉSÉlÉM×üiÉç || 78 ||

aÉ…¡ûÉqÉÉWûÉiqrÉWåûiÉÑ¶É aÉ…¡ûÉÃmÉÉå AÌiÉaÉÔRûM×üiÉç | uÉæMÑühPûSåWûWåûiÉÑ AÇoÉÑeÉeÉlqÉM×üiÉç xÉuÉïmÉÉuÉlÉ: || 79 ||

ÍzÉuÉxuÉÉqÉÏ ÍzÉuÉÉåmÉÉxrÉÉå aÉÔRû: xɃ¡ûwÉïhÉÉiqÉMü: | xjÉÉlÉU¤ÉÉjÉï qÉixrÉÉÌSÃmÉ: xÉuÉæïMümÉÔÎeÉiÉ: || 80 ||

EmÉÉxrÉ lÉÉlÉÉÃmÉÉiqÉÉ erÉÉåiÉÏÃmÉÉå aÉÌiÉmÉëS: | xÉÔrÉïlÉÉUÉrÉhÉÉå uÉåSMüÉÎliÉ: EeeuÉsÉuÉåwÉkÉ×Mçü || 81 ||

WÇûxÉÉå AliÉËU¤ÉaÉqÉlÉ: xÉuÉïmÉëxÉuÉMüÉUhÉqÉç | AÉlÉlSMüiÉÉï uÉxÉÑSÉå oÉÑkÉÉå uÉÉYmÉÌiÉÂeeuÉsÉ: || 82 ||

MüÉsÉÉiqÉÉ MüÉsÉMüÉsÉ¶É MüÉsÉcNåûSM×üSÒ¨ÉqÉ: | ÍzÉzÉÑqÉÉU: xÉuÉïqÉÔÌiÉïUÉÍkÉ SæÌuÉMüÃmÉkÉ×Mçü || 83 ||

AlÉliÉxÉÑZÉpÉÉåaÉÉžÉå ÌuÉuÉUæµÉrÉïpÉÉeÉlÉqÉç | xɃ¡ûwÉïhÉÉå SæirÉmÉÌiÉ: xÉuÉÉïkÉÉUÉå oÉ×Wû²mÉÑ: || 84 ||

AlÉliÉlÉUMücNåûSÏ xqÉ×ÌiÉqÉɧÉÉÌiÉïlÉÉzÉlÉ: | xÉuÉÉïlÉÑaÉëWûMüiÉÉï cÉ

|||||||| wɸwɸwɸwɸ xMülkÉxMülkÉxMülkÉxMülkÉ lÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉ ---- mÉÉåwÉhÉmÉÉåwÉhÉmÉÉåwÉhÉmÉÉåwÉhÉ (mÉÑ̹)(mÉÑ̹)(mÉÑ̹)(mÉÑ̹) sÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉ ||||||||

qÉrÉÉïSÉÍpÉ³É zÉÉx§ÉM×üiÉç || 85 ||

MüÉsÉÉliÉMü pÉrÉcNåûSÏ lÉÉqÉxÉÉqÉjrÉïÃmÉkÉ×Mçü |

pÉrÉcNåûSÏ lÉÉqÉxÉÉqÉjrÉïÃmÉkÉ×Mçü | Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 6
pÉrÉcNåûSÏ lÉÉqÉxÉÉqÉjrÉïÃmÉkÉ×Mçü | Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 6

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 6

E®ÉUÉlÉWïû aÉÉåm§ÉÉiqÉÉ lÉÉqÉÉÌS mÉëåUMüÉå¨ÉqÉ: || 86 ||

AeÉÉÍqÉsÉ qÉWûÉSÒ¹qÉÉåcÉMüÉå AbÉÌuÉqÉÉåcÉMü: | kÉqÉïuÉ£üÉ AÎYsɹuÉ£üÉ ÌuÉwhÉÑkÉqÉï xuÉÃmÉkÉ×Mçü || 87 ||

xÉlqÉÉaÉïmÉëåUMüÉå kÉiÉÉï irÉÉaÉWåûiÉÑ: AkÉÉå¤ÉeÉ: | uÉæMÑühPûmÉÑUlÉåiÉÉ cÉ SÉxÉxÉÇuÉ×ήMüÉUMü: || 88 ||

S¤ÉmÉëxÉÉSM×ü®ÇxÉ aÉѽxiÉÑÌiÉÌuÉpÉÉeÉlÉ: | xuÉÉÍpÉmÉëÉrÉmÉëuÉ£üÉ cÉ qÉÑ£üeÉÏuÉ mÉëxÉÔÌiÉM×üiÉç || 89 ||

lÉÉUSmÉëåUhÉÉiqÉÉ cÉ WûrÉïµÉoÉë¼pÉÉuÉlÉ: | zÉoÉsÉɵÉÌWûiÉÉå aÉÔRûuÉÉYrÉÉjÉï ¥ÉÉmÉlɤÉqÉ: || 90 ||

aÉÔRûÉjÉï¥ÉÉmÉlÉ: xÉuÉïqÉÉå¤ÉÉlÉlS mÉëÌiÉ̸iÉ: | mÉÑ̹mÉëUÉåWûWåûiÉÑ¶É SÉxÉæMü¥ÉÉiÉ™ªiÉ: || 91 ||

zÉÉÎliÉMüiÉÉï xÉÑÌWûiÉM×üiÉç x§ÉÏmÉëxÉÔ: xÉuÉïMüÉqÉÑMükÉÑMçü | mÉÑ̹uÉÇzÉmÉëhÉåiÉÉ cÉ ÌuɵÉÃmÉå¹SåuÉiÉÉ || 92 ||

MüuÉcÉÉiqÉÉ mÉÉsÉlÉÉiqÉÉ uÉqÉÉåïmÉÍcÉÌiÉMüÉUhÉqÉç | ÌuɵÉÃmÉÍzÉUzNåûSÏ iuÉɹírÉ¥ÉÌuÉlÉÉzÉMü: || 93 ||

uÉקÉxuÉÉqÉÏ uÉקÉaÉqrÉÉå uÉקÉuÉëiÉmÉUÉrÉhÉ: | uÉקÉMüÐÌiÉï: uÉקÉqÉÉå¤ÉÉå qÉbÉuÉimÉëÉhÉU¤ÉMü: || 94 ||

AµÉqÉåkÉ WûÌuÉpÉÉåï£üÉ SåuÉålSìÉqÉÏuÉlÉÉzÉMü: | xÉÇxÉÉUqÉÉåcÉMü: ÍcɧÉMåüiÉÑ oÉÉåkÉlÉiÉimÉU: || 95 ||

qÉl§ÉÍxÉή: ÍxÉήWåûiÉÑ: xÉÑÍxÉήTüsÉSÉrÉMü: | qÉWûÉSåuÉÌiÉUxMüiÉÉï pÉYirÉæ mÉÔuÉÉïjÉïlÉÉzÉMü: || 96 ||

SåuÉoÉëɼhÉÌuɲåwÉuÉæqÉÑZrÉ¥ÉÉmÉMü: ÍzÉuÉ: | AÉÌSirÉÉå SæirÉUÉeÉ¶É qÉWûimÉÌiÉ: AÍcÉlirÉM×üiÉç || 97 ||

qÉÂiÉÉÇ pÉåSMüx§ÉÉiÉÉ uÉëiÉÉiqÉÉ mÉÑÇmÉëxÉÔÌiÉM×üiÉç |

|||||||| xÉmiÉqÉxÉmiÉqÉxÉmiÉqÉxÉmiÉqÉ xMülkÉxMülkÉxMülkÉxMülkÉ lÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉ ---- FÌiÉFÌiÉFÌiÉFÌiÉ sÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉ ||||||||

MüqÉÉïiqÉÉ uÉÉxÉlÉÉiqÉÉ cÉ FÌiÉsÉÏsÉÉmÉUÉrÉhÉ: || 98 ||

xÉqÉSæirÉxÉÑU: xuÉÉiqÉÉ uÉæwÉqrÉ¥ÉÉlÉxÉÇ´ÉrÉ: | SåWûɱÑmÉÉÍkÉUÌWûiÉ: xÉuÉï¥É: xÉuÉïWåûiÉÑÌuÉSè || 99 ||

oÉë¼uÉÉYxjÉÉlÉmÉU: xuÉeÉlqÉÉuÉÍkÉMüÉrÉïM×üiÉç | xÉSxɲÉxÉlÉÉWåûiÉÑ: ̧ÉxÉirÉÉå pÉ£üqÉÉåcÉMü: || 100 ||

̧ÉxÉirÉÉå pÉ£üqÉÉåcÉMü: || 100 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 7
̧ÉxÉirÉÉå pÉ£üqÉÉåcÉMü: || 100 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 7

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 7

ÌWûUhrÉMüÍzÉmÉѲåwÉÏ mÉëÌuɹÉiqÉÉ AÌiÉpÉÏwÉhÉ: | zÉÉÎliÉ¥ÉÉlÉÉÌSWåûiÉÑ¶É mÉë¿ûÉSÉåSèmĘ́ÉMüÉUhÉqÉç || 101 ||

SæirÉÍxÉ®ÉliÉxɲ£üÉ iÉmÉ:xÉÉU ESÉUkÉÏ: | SæirÉWåûiÉÑmÉëMüOûlÉÉå pÉÌ£üÍcÉ»ûmÉëMüÉzÉMü: || 102 ||

xÉSè²åwÉWåûiÉÑ: xɲåwÉuÉÉxÉlÉÉiqÉÉ ÌlÉUliÉU: | lÉæ¸ÒrÉïxÉÏqÉÉ mÉë¿ûÉSuÉixÉsÉ: xÉ…¡ûSÉåwÉWûÉ || 103 ||

qÉWûÉlÉÑpÉÉuÉ: xÉÉMüÉU: xÉuÉÉïMüÉU: mÉëqÉÉhÉpÉÔ: | xiÉÇpÉmÉëxÉÔÌiÉ: lÉ×WûËU: lÉ×ÍxÉÇWûÉå pÉÏqÉÌuÉ¢üqÉ: || 104 ||

ÌuÉMüOûÉxrÉÉå sÉsÉ΋ÀûÉå lÉZÉzÉx§ÉÉå eÉuÉÉåiMüOû: | ÌWûUhrÉMüÍzÉmÉÑcNåûSÏ ¢ÔüUSæirÉÌlÉuÉÉUMü: || 105 ||

ÍxÉÇWûÉxÉlÉxjÉ: ¢üÉåkÉÉiqÉÉ sɤqÉÏpÉrÉ ÌuÉuÉkÉïlÉ: | oÉë¼É±irÉliÉpÉrÉ pÉÔUmÉÔuÉÉïÍcÉlirÉÃmÉkÉ×Mçü || 106 ||

pÉ£æüMüzÉÉliÉ™SrÉÉå pÉ£üxiÉÑirÉ: xiÉÑÌiÉÌmÉërÉ: | pÉ£üÉ…¡ûsÉåWûlÉÉå®ÕiÉ¢üÉåkÉmÉÑgeÉ: mÉëzÉÉliÉkÉÏ: || 107 ||

xqÉ×ÌiÉqÉɧÉpÉrɧÉÉiÉÉ oÉë¼oÉÑήmÉëSÉrÉMü: | aÉÉåÃmÉkÉÉrÉïqÉ×iÉmÉÉ: ÍzÉuÉMüÐÌiÉïÌuÉuÉkÉïlÉ: || 108 ||

kÉqÉÉïiqÉÉ xÉuÉïMüqÉÉïiqÉÉ ÌuÉzÉåwÉÉiqÉÉ AÉ´ÉqÉmÉëpÉÑ: | xÉÇxÉÉUqÉalÉxuÉÉå®iÉÉï xÉlqÉÉaÉï AÎZÉsÉiɨuÉuÉÉMçü || 109 ||

AÉcÉÉUÉiqÉÉ xÉSÉcÉÉU

|||||||| A¹qÉA¹qÉA¹qÉA¹qÉ xMülkÉxMülkÉxMülkÉxMülkÉ lÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉ ---- qÉluÉliÉUqÉluÉliÉUqÉluÉliÉUqÉluÉliÉU sÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉ ||||||||

qÉluÉliÉU ÌuÉpÉÉuÉlÉ: | xqÉ×irÉÉ AzÉåwÉÉzÉÑpÉWûUÉå aÉeÉålSìxqÉ×ÌiÉMüÉUhÉqÉç || 110 ||

eÉÉÌiÉxqÉUhÉWåûiuÉæMü mÉÔeÉÉpÉÌ£üxuÉÃmÉS: | rÉ¥ÉÉå pÉrÉÉlqÉlÉѧÉÉiÉÉ ÌuÉpÉÑoÉëï¼ uÉëiÉÉ´ÉrÉ: || 111 ||

xÉirÉxÉålÉÉå SÒ¹bÉÉiÉÏ WûËUaÉïeÉÌuÉqÉÉåcÉMü: | uÉæMÑühPûÉå sÉÉåMüMüiÉÉï cÉ AÎeÉiÉÉå AqÉ×iÉMüÉUhÉqÉç || 112 ||

E¢üqÉÉå pÉÔÍqÉWûiÉÉï xÉÉuÉïpÉÉæqÉÉå oÉÍsÉÌmÉërÉ: | ÌuÉpÉÑ: xÉuÉïÌWûiÉæMüÉiqÉÉ ÌuÉwuÉYxÉålÉ: ÍzÉuÉÌmÉërÉ: || 113 ||

kÉqÉïxÉåiÉÑ: sÉÉåMükÉ×ÌiÉ: xÉÑkÉÉqÉÉliÉUmÉÉsÉMü: | EmÉWûiÉÉï rÉÉåaÉmÉÌiÉ: oÉ×Wû°ÉlÉÑ: Ì¢ürÉÉmÉÌiÉ: || 114 ||

cÉiÉÑSïzÉ mÉëqÉÉhÉÉiqÉÉ kÉqÉÉåï qÉluÉÉÌSoÉÉåkÉMü: |

kÉqÉÉåï qÉluÉÉÌSoÉÉåkÉMü: | Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 8
kÉqÉÉåï qÉluÉÉÌSoÉÉåkÉMü: | Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 8

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 8

sɤqÉÏpÉÉåaÉæMüÌlÉsÉrÉÉå SåuÉqÉl§ÉmÉëSÉrÉMü: || 115 ||

SæirÉurÉÉqÉÉåWûMü: xÉɤÉÉiÉç aÉÂQûxMülkÉxÉÇ´ÉrÉ: | sÉÏsÉÉqÉlSUkÉÉUÏ cÉ SæirÉuÉÉxÉÑÌMümÉÔÎeÉiÉ: || 116 ||

xÉqÉÑSìÉålqÉjÉlÉÉrɨÉÉå AÌuÉblÉMüiÉÉï xuÉuÉÉYrÉM×üiÉç | AÉÌSMÔüqÉï: mÉÌuɧÉÉiqÉÉ qÉlSUÉbÉwÉïhÉÉåixÉÑMü: || 117 ||

µÉÉxÉæSÎokÉuÉÉuÉÏïÍcÉ: MüsmÉÉliÉÉuÉÍkÉ MüÉrÉïM×üiÉç | cÉiÉÑSïzÉ qÉWûÉU¦ÉÉå sɤqÉÏ xÉÉæpÉÉarÉuÉkÉïlÉ: || 118 ||

kÉluÉliÉËU: xÉÑkÉÉWûxiÉÉå rÉ¥ÉpÉÉå£üÉ AÉÌiÉïlÉÉzÉlÉ: | AÉrÉÑuÉåïSmÉëhÉåiÉÉ cÉ SåuÉSæirÉÉÎZÉsÉÉÍcÉïiÉ: || 119 ||

oÉÑήurÉÉqÉÉåWûMüÉå SåuÉMüÉrÉïxÉÉkÉlÉiÉimÉU: | x§ÉÏÃmÉÉå qÉÉrÉrÉÉ uÉ£üÉ SæirÉÉliÉ: MüUhÉÌmÉërÉ: || 120 ||

mÉÉÌrÉiÉÉqÉ×iÉSåuÉÉÇzÉÉå rÉÑ®WåûiÉÑxqÉ×ÌiÉmÉëS: | xÉÑqÉÉÍsÉqÉÉÍsÉ uÉkÉM×ülqÉÉsrÉuÉiÉç mÉëÉhÉWûÉUMü: || 121 ||

MüÉsÉlÉåÍqÉÍzÉUzNåûSÏ SæirÉrÉ¥ÉÌuÉlÉÉzÉMü: | ClSìxÉÉqÉjrÉïSÉiÉÉ cÉ SæirÉzÉåwÉÎxjÉÌiÉÌmÉërÉ: || 122 ||

ÍzÉuÉurÉÉqÉÉåWûMüÉå qÉÉrÉÏ pÉ×aÉÑqÉl§ÉxuÉzÉÌ£üS: | oÉÍsÉeÉÏuÉlÉMüiÉÉï cÉ xuÉaÉïWåûiÉÑ: uÉëiÉÉÍcÉïiÉ: || 123 ||

AÌSirÉÉlÉlSMüiÉÉï cÉ MüzrÉmÉÉÌSÌiÉxÉÇpÉuÉ: | EmÉålSì ClSìÉuÉUeÉÉå uÉÉqÉlÉoÉë¼ÃmÉkÉ×Mçü || 124 ||

oÉë¼ÉÌSxÉåÌuÉiÉuÉmÉÑ: rÉ¥ÉmÉÉuÉlÉiÉimÉU: | rÉÉ¥ÉÉåmÉSåzÉMüiÉÉï cÉ ¥ÉÉÌmÉiÉÉzÉåwÉxÉÇÎxjÉÌiÉ: || 125 ||

xÉirÉÉjÉïmÉëåUMü: xÉuÉïWûiÉÉï aÉuÉïÌuÉlÉÉzÉMü: | ̧ÉÌuÉ¢üqÉ: ̧ÉsÉÉåMüÉiqÉÉ ÌuɵÉqÉÔÌiÉï: mÉ×jÉÑ´ÉuÉÉ: || 126 ||

mÉÉzÉoÉ®oÉÍsÉ: xÉuÉïSæirÉmɤÉÉåmÉqÉSïMü: | xÉÑiÉsÉxjÉÉÌmÉiÉoÉÍsÉ: xuÉaÉÉïÍkÉMüxÉÑZÉmÉëS: || 127 ||

MüqÉïxÉÇmÉÔÌiÉïMüiÉÉï cÉ xuÉaÉïxÉÇxjÉÉÌmÉiÉÉqÉU: | ¥ÉÉiȨ́ÉÌuÉkÉ kÉqÉÉïiqÉÉ qÉWûÉqÉÏlÉÉåÅÎokÉxÉÇ´ÉrÉ: || 128 ||

xÉirÉuÉëiÉÌmÉërÉÉå aÉÉåmiÉÉ qÉixrÉqÉÔÌiÉïkÉ×iÉ´ÉÑÌiÉ: | zÉ×…¡ûoÉ®kÉ×iÉ´ÉÉåÍhÉ: xÉuÉÉïjÉï¥ÉÉmÉMüÉå aÉÑÂ: || 129 ||

|||||||| lÉuÉqÉlÉuÉqÉlÉuÉqÉlÉuÉqÉ xMülkÉxMülkÉxMülkÉxMülkÉ llÉÉqÉÉÌlÉllÉÉqÉÉÌlÉÉÉqÉÉÌlÉÉÉqÉÉÌlÉ ---- DzÉÉlÉÑMüjÉÉDzÉÉlÉÑMüjÉÉDzÉÉlÉÑMüjÉÉDzÉÉlÉÑMüjÉÉ sÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉ ||||||||

sÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉ |||||||| Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 9
sÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉ |||||||| Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 9

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 9

DzÉxÉåuÉMü sÉÏsÉÉiqÉÉ xÉÔrÉïuÉÇzÉ mÉëuÉiÉïMü: | xÉÉåqÉuÉÇzÉÉå°uÉMüUÉå qÉlÉÑmÉѧÉaÉÌiÉmÉëS: || 130 ||

AÇoÉUÏwÉÌmÉërÉ: xÉÉkÉÑ: SÒuÉÉïxÉÉåaÉuÉïlÉÉzÉMü: | oÉë¼zÉÉmÉÉåmÉxÉÇWûiÉÉï pÉ£üMüÐÌiÉï ÌuÉuÉkÉïlÉ: || 131 ||

D¤uÉÉMÑüuÉÇzÉeÉlÉMü: xÉaÉUɱÎZÉsÉÉjÉïS: | pÉaÉÏUjÉ qÉWûÉrɦÉÉå aÉ…¡ûÉkÉÉæiÉÉÎXçbÉëmɃ¡ûeÉ: || 132 ||

oÉë¼xuÉÉqÉÏ ÍzÉuÉxuÉÉqÉÏ xÉaÉUÉiqÉeÉqÉÑÌ£üS: | ZÉOèuÉÉ…¡ûqÉÉå¤ÉWåûiÉÑ¶É UbÉÑuÉÇzÉÌuÉuÉkÉïlÉ: || 133 ||

UbÉÑlÉÉjÉÉå UÉqÉcÉlSìÉå UÉqÉpÉSìÉå UbÉÑÌmÉërÉ: | AlÉliÉMüÐÌiÉï: mÉÑhrÉÉiqÉÉ mÉÑhrÉzsÉÉåMæüMüpÉÉxMüU: || 134 ||

MüÉåzÉsÉålSì: mÉëqÉÉhÉÉiqÉÉ xÉåurÉÉå SzÉUjÉÉiqÉeÉ: | sɤqÉhÉÉå pÉUiɶÉæuÉ zɧÉÑblÉÉå urÉÔWûÌuÉaÉëWû: || 135 ||

ÌuɵÉÉÍqɧÉÌmÉërÉÉå SÉliÉ: iÉÉQûMüÉuÉkÉ qÉÉå¤ÉS: | uÉÉrÉurÉÉx§ÉÉÎokÉ ÌlÉͤÉmiÉqÉÉUÏcÉ¶É xÉÑoÉÉWÒûWûÉ || 136 ||

uÉ×wÉkuÉeÉkÉlÉÑpÉï…¡û mÉëÉmiÉxÉÏiÉÉqÉWûÉåixÉuÉ: | xÉÏiÉÉmÉÌiÉ: pÉ×aÉÑmÉÌiÉaÉuÉïmÉuÉiÉlÉÉzÉMü: || 137 ||

ArÉÉåkrÉÉxjÉ qÉWûÉpÉÉåaÉrÉÑ£ü sɤqÉÏÌuÉlÉÉåSuÉÉlÉç | MæüMåürÉÏuÉÉYrÉMüiÉÉï cÉ ÌmÉiÉ×uÉÉYmÉËUmÉÉsÉMü: || 138 ||

uÉæUÉarÉoÉÉåkÉMüÉå AlÉlrÉxÉÉΨuÉMüxjÉÉlÉoÉÉåkÉMü: | AWûsrÉÉSÒ:ZÉWûÉUÏ cÉ aÉÑWûxuÉÉqÉÏ xÉsɤqÉhÉ: || 139 ||

ÍcɧÉMÔüOû ÌmÉërÉxjÉÉlÉÉå ShQûMüÉUhrÉmÉÉuÉlÉ: | zÉUpÉ…¡û xÉÑiÉϤhÉÉÌS mÉÔÎeÉiÉÉå AaÉxirÉpÉÉarÉpÉÔ: || 140 ||

GÌwÉxÉÇmÉëÉÍjÉïiÉM×üÌiÉ: ÌuÉUÉkÉuÉkÉmÉÎhQûiÉ: | ÍNû³ÉzÉÔmÉïhÉZÉÉlÉÉxÉ: ZÉUSÕwÉhÉbÉÉiÉMü: || 141 ||

LMüoÉÉhÉWûiÉ AlÉåMüxÉWûxÉëoÉsÉUɤÉxÉ: | qÉÉUÏcÉbÉÉiÉÏ ÌlÉrÉiÉxÉÏiÉÉxÉÇoÉlkÉzÉÉåÍpÉiÉ: || 142 ||

xÉÏiÉÉÌuÉrÉÉåaÉlÉÉš¶É eÉOûÉrÉÑuÉïkÉqÉÉå¤ÉS: | zÉoÉUÏmÉÔÎeÉiÉÉå pÉ£üWûlÉÑqÉiÉç mÉëqÉÑZÉÉuÉ×iÉ: || 143 ||

SÒlSÒprÉÎxjÉmÉëWûUhÉ: xÉmiÉiÉÉsÉÌuÉpÉåSlÉ: | xÉÑaÉëÏuÉUÉerÉSÉå uÉÉÍsÉbÉÉiÉÏ xÉÉaÉUzÉÉåwÉhÉ: || 144 ||

xÉåiÉÑoÉlkÉlÉMüiÉÉï cÉ ÌuÉpÉÏwÉhÉÌWûiÉmÉëS: | UÉuÉhÉÉÌSÍzÉUzNåûSÏ UɤÉxÉÉbÉÉæbÉlÉÉzÉMü: || 145 ||

UɤÉxÉÉbÉÉæbÉlÉÉzÉMü: || 145 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page
UɤÉxÉÉbÉÉæbÉlÉÉzÉMü: || 145 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 10

xÉÏiÉÉ ApÉrÉmÉëSÉiÉÉ cÉ mÉÑwmÉMüÉaÉqÉlÉÉåixÉÑMü: | ArÉÉåkrÉÉmÉÌiÉ: AirÉliÉ xÉuÉïsÉÉåMü xÉÑZÉmÉëS: || 146 ||

qÉjÉÑUÉmÉÑUÌlÉqÉÉïiÉÉ xÉÑM×üiÉ¥ÉxuÉÃmÉS: | eÉlÉMü¥ÉÉlÉaÉqrÉ¶É LåsÉÉliÉmÉëMüOû´ÉÑÌiÉ: || 147 ||

WæûWûrÉÉliÉMüUÉå UÉqÉÉå SÒ¹¤É§ÉÌuÉlÉÉzÉMü: | xÉÉåqÉuÉÇzÉÌWûiÉæMüÉiqÉÉ rÉSÒuÉÇzÉÌuÉuÉkÉïlÉ: || 148 ||

|||||||| SzÉqÉSzÉqÉSzÉqÉSzÉqÉ xMülkÉxMülkÉxMülkÉxMülkÉ mÉÔuÉÉïkÉïmÉÔuÉÉïkÉïmÉÔuÉÉïkÉïmÉÔuÉÉïkÉï lÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉ ---- ÌlÉUÉåkÉÌlÉUÉåkÉÌlÉUÉåkÉÌlÉUÉåkÉ sÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉ ||||||||

mÉUoÉë¼ÉuÉiÉUhÉ: MåüzÉuÉ: YsÉåzÉlÉÉzÉlÉ: | pÉÔÍqÉpÉÉUÉuÉiÉUhÉÉå pÉ£üÉjÉÉïÎZÉsÉqÉÉlÉxÉ: || 149 ||

xÉuÉïpÉ£ü ÌlÉUÉåkÉÉiqÉÉ sÉÏsÉÉlÉliÉ ÌlÉUÉåkÉM×üiÉç | pÉÔÍqɸmÉUqÉÉlÉlSÉå SåuÉMüÐzÉÑήMüÉUhÉqÉç || 150 ||

uÉxÉÑSåuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ xÉqÉeÉÏuÉÌlÉuÉÉUMü: | xÉuÉïuÉæUÉarÉMüUhÉ xuÉsÉÏsÉÉkÉÉUzÉÉåkÉMü: || 151 ||

qÉÉrÉÉ¥ÉÉmÉlÉMüiÉÉï cÉ zÉåwÉxÉÇpÉÉUxÉÇpÉ×ÌiÉ: | pÉ£üYsÉåzÉmÉËU¥ÉÉiÉÉ iÉͳÉuÉÉUhÉiÉimÉU: || 152 ||

AÉÌuɹuÉxÉÑSåuÉÉÇzÉÉå SåuÉMüÐaÉpÉïpÉÔwÉhÉqÉç | mÉÔhÉïiÉåeÉÉåqÉrÉ: mÉÔhÉï: MÇüxÉÉkÉ×wrÉmÉëiÉÉmÉuÉÉlÉç || 153 ||

ÌuÉuÉåMü¥ÉÉlÉSÉiÉÉ cÉ oÉë¼É±ÎZÉsÉxÉÇxiÉÑiÉ: | xÉirÉÉå eÉaÉiMüsmÉiÉÂ: lÉÉlÉÉÃmÉÌuÉqÉÉåWûlÉ: || 154 ||

pÉÌ£üqÉÉaÉïmÉëÌiɸÉiÉÉ ÌuɲlqÉÉåWûmÉëuÉiÉïMü: | qÉÔsÉMüÉsÉaÉÑhÉSì¹É lÉrÉlÉÉlÉlSpÉÉeÉlÉqÉç || 155 ||

uÉxÉÑSåuÉxÉÑZÉÉÎokÉ¶É SåuÉMüÐlÉrÉlÉÉqÉ×iÉqÉç | ÌmÉiÉ×qÉÉiÉ×xiÉÑiÉ: mÉÔuÉïxÉuÉïuÉרÉÉliÉoÉÉåkÉMü: || 156 ||

aÉÉåMÑüsÉÉaÉÌiÉsÉÏsÉÉmiÉ uÉxÉÑSåuÉMüUÎxjÉÌiÉ: | xÉuÉåïzÉiuÉmÉëMüOûlÉÉå qÉÉrÉÉurÉirÉrÉMüÉUMü: || 157 ||

¥ÉÉlÉqÉÉåÌWûiÉSÒ¹åzÉ: mÉëmÉgcÉÉxqÉ×ÌiÉMüÉUhÉqÉç | rÉzÉÉåSÉlÉlSlÉÉå lÉlSpÉÉarÉpÉÔaÉÉåMÑüsÉÉåixÉuÉ: || 158 ||

lÉlSÌmÉërÉÉå lÉlSxÉÔlÉÑ: rÉzÉÉåSÉrÉÉ: xiÉlÉlkÉrÉ: | mÉÔiÉlÉÉxÉÑmÉrÉ:mÉÉiÉÉ qÉÑakÉpÉÉuÉÉÌiÉxÉÑlSU: || 159 ||

xÉÑlSUÏ™SrÉÉlÉlSÉå aÉÉåmÉÏqÉl§ÉÉÍpÉqÉÎl§ÉiÉ: | aÉÉåmÉÉsÉɶÉrÉïUxÉM×üiÉç zÉMüOûÉxÉÑUZÉhQûlÉ: || 160 ||

zÉMüOûÉxÉÑUZÉhQûlÉ: || 160 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page
zÉMüOûÉxÉÑUZÉhQûlÉ: || 160 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 11

lÉlSuÉëeÉeÉlÉÉlÉlSÏ lÉlSpÉÉarÉqÉWûÉåSrÉ: | iÉ×hÉÉuÉiÉïuÉkÉÉåixÉÉWûÉå rÉzÉÉåSÉ¥ÉÉlÉÌuÉaÉëWû: || 161 ||

oÉsÉpÉSìÌmÉërÉ: M×üwhÉ: xɃ¡ûwÉïhÉxÉWûÉrÉuÉÉlÉç | UÉqÉÉlÉÑeÉÉå uÉÉxÉÑSåuÉÉå aÉÉå¸É…¡ûhÉaÉÌiÉÌmÉërÉ: || 162 ||

ÌMü̃¡ûhÉÏUuÉpÉÉuÉ¥ÉÉå uÉixÉmÉÑcNûÉuÉsÉÇoÉlÉ: | lÉuÉlÉÏiÉÌmÉërÉÉå aÉÉåmÉÏqÉÉåWûxÉÇxÉÉUlÉÉzÉMü: || 163 ||

aÉÉåmÉoÉÉsÉMüpÉÉuÉ¥É: cÉÉærÉïÌuɱÉÌuÉzÉÉUS: | qÉ×ixlÉÉpɤÉhÉsÉÏsÉÉxrÉ qÉÉWûÉiqrÉ¥ÉÉlÉSÉrÉMü: || 164 ||

kÉUÉSìÉåhÉmÉëÏÌiÉMüiÉÉï SÍkÉpÉÉhQûÌuÉpÉåSlÉ: | SÉqÉÉåSUÉå pÉ£üuÉzrÉÉå rÉqÉsÉÉeÉÑïlÉpÉgeÉlÉ: || 165 ||

oÉ×Wû²lÉqÉWûɶÉrÉÉåï uÉ×lSÉuÉlÉaÉÌiÉÌmÉërÉ: | uÉixÉbÉÉiÉÏ oÉÉsÉMåüÍsÉ: oÉMüÉxÉÑUÌlÉwÉÔSlÉ: || 166 ||

AUhrÉpÉÉå£üÉ AmrÉjÉuÉÉ oÉÉsÉsÉÏsÉÉmÉUÉrÉhÉ: | mÉëÉåixÉÉWûeÉlÉMü¶ÉæuÉ qÉbÉÉxÉÑUÌlÉwÉÔSlÉ: || 167 ||

urÉÉsÉqÉÉå¤ÉmÉëS: mÉѹÉå oÉë¼qÉÉåWûmÉëuÉkÉïlÉ: | AlÉliÉqÉÔÌiÉï: xÉuÉÉïiqÉÉ eÉ…¡ûqÉxjÉÉuÉUÉM×üÌiÉ: || 168 ||

oÉë¼qÉÉåWûlÉMüiÉÉï cÉ xiÉÑirÉ AÉiqÉÉ xÉSÉÌmÉërÉ: | mÉÉæaÉhQûsÉÏsÉÉÍpÉUÌiÉ: aÉÉåcÉÉUhÉmÉUÉrÉhÉ: || 169 ||

uÉ×lSÉuÉlÉsÉiÉÉ aÉÑsqÉuÉ×¤É ÃmÉÌlÉÃmÉMü: | lÉÉSoÉë¼mÉëMüOûlÉÉå uÉrÉ:mÉëÌiÉM×üÌiÉxuÉlÉ: || 170 ||

oÉÌWïûlÉ×irÉÉlÉÑMüUhÉÉå aÉÉåmÉÉsÉÉlÉÑM×üÌiÉxuÉlÉ: | xÉSÉcÉÉUmÉëÌiɸÉiÉÉ oÉsÉ´ÉqÉÌlÉUÉM×üÌiÉ: || 171 ||

iÉÂqÉÔsÉM×üiÉÉzÉåwÉiÉsmÉzÉÉrÉÏ xÉÎZÉxiÉÑiÉ: | aÉÉåmÉÉsÉxÉåÌuÉiÉmÉS: ´ÉÏsÉÉÍsÉiÉmÉSÉÇoÉÑeÉ: || 172 ||

aÉÉåmÉxÉÇmÉëÉÍjÉïiÉTüsÉSÉlÉ lÉÉÍzÉiÉkÉålÉÑMü: | MüÉsÉÏrÉTüÍhÉ qÉÉÍhÉYrÉUÎgeÉiÉ ´ÉÏmÉSÉÇoÉÑeÉ: || 173 ||

SØ̹xÉgeÉÏÌuÉiÉÉzÉåwÉ aÉÉåmÉaÉÉåaÉÉåÌmÉMüÉÌmÉërÉ: | sÉÏsÉÉxÉÇmÉÏiÉSÉuÉÉÎalÉ: mÉësÉÇoÉuÉkÉmÉÎhQûiÉ: ||| 174 ||

SÉuÉÉalrÉÉuÉ×iÉaÉÉåmÉÉsÉ SØwšÉcNûÉSlÉuÉÌ»ûmÉ: | uÉwÉÉïzÉU̲pÉÔÌiÉ´ÉÏ: aÉÉåmÉÏMüÉqÉmÉëoÉÉåkÉMü: || 175 ||

aÉÉåmÉÏU¦ÉxiÉÑiÉÉzÉåwÉ uÉåhÉÑuÉɱÌuÉzÉÉUS: | MüÉirÉÉrÉlÉÏuÉëiÉurÉÉeÉ xÉuÉïpÉÉuÉÉÍ´ÉiÉÉ…¡ûlÉ: || 176 ||

xÉuÉïpÉÉuÉÉÍ´ÉiÉÉ…¡ûlÉ: || 176 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page
xÉuÉïpÉÉuÉÉÍ´ÉiÉÉ…¡ûlÉ: || 176 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 12

xÉixÉ…¡ûÌiÉxiÉÑÌiÉ urÉÉeÉxiÉÑiÉ uÉ×lSÉuÉlÉÉÎXçbÉëmÉ: | aÉÉåmɤÉÑcNûÉÎliÉ xÉÇurÉÉeÉ ÌuÉmÉëpÉÉrÉÉï mÉëxÉÉSM×üiÉç || 177 ||

WåûiÉÑmÉëÉmiÉålSìrÉÉaÉ xuÉMüÉrÉïaÉÉåxÉuÉoÉÉåkÉMü: | zÉæsÉÃmÉM×üiÉÉzÉåwÉ UxÉpÉÉåaÉxÉÑZÉÉuÉWû: || 178 ||

sÉÏsÉÉaÉÉåuÉkÉïlÉÉå®ÉU mÉÉÍsÉiÉxuÉuÉëeÉÌmÉërÉ: | aÉÉåmÉxuÉcNûlSsÉÏsÉÉjÉï aÉaÉïuÉÉYrÉÉjÉïoÉÉåkÉMü: || 179 ||

ClSìkÉålÉÑxiÉÑÌiÉmÉëÉmiÉ aÉÉåÌuÉlSålSìÉÍpÉkÉÉlÉuÉÉlÉç | uÉëiÉÉÌSkÉqÉïxÉÇxÉ£ü lÉlSYsÉåzÉÌuÉlÉÉzÉMü: || 180 ||

lÉlSÉÌSaÉÉåmÉqÉɧÉå¹ uÉæMÑühPûaÉÌiÉSÉrÉMü: | uÉåhÉÑuÉÉSxqÉU¤ÉÉåpÉqÉ¨É aÉÉåmÉÏÌuÉqÉÑÌ£üS: || 181 ||

xÉuÉïpÉÉuÉmÉëÉmiÉ aÉÉåmÉÏxÉÑZÉxÉÇuÉkÉïlɤÉqÉ: | aÉÉåmÉÏaÉuÉïmÉëhÉÉzÉÉjÉï ÌiÉUÉåkÉÉlÉxÉÑZÉmÉëS: || 182 ||

M×üwhÉpÉÉuÉurÉÉmiÉÌuÉµÉ aÉÉåmÉÏpÉÉÌuÉiÉuÉåwÉkÉ×Mçü | UÉkÉÉÌuÉzÉåwÉxÉÇpÉÉåaÉ mÉëÉmiÉSÉåwÉÌlÉuÉÉUMü: || 183 ||

mÉUqÉmÉëÏÌiÉxÉ…¡ûÏiÉ xÉuÉÉï°ÒiÉqÉWûÉaÉÑhÉ: | qÉÉlÉÉmÉlÉÉåSlÉÉ¢ülS aÉÉåmÉÏSØ̹qÉWûÉåixÉuÉ: || 184 ||

aÉÉåÌmÉMüÉurÉÉmiÉxÉuÉÉï…¡û: x§ÉÏxÉÇpÉÉwÉÉÌuÉzÉÉUS: | UÉxÉÉåixÉuÉqÉWûÉxÉÉæZrÉ aÉÉåmÉÏxÉÇpÉÉåaÉxÉÉaÉU: || 185 ||

eÉsÉxjÉsÉUÌiÉurÉÉmiÉ aÉÉåmÉÏSØwšÍpÉmÉÔÎeÉiÉ: | zÉÉx§ÉÉlÉmÉå¤ÉMüÉqÉæMü qÉÑÌ£ü²ÉUÌuÉuÉkÉïlÉ: || 186 ||

xÉÑSzÉïlÉqÉWûÉxÉmÉïaÉëxiÉ lÉlSÌuÉqÉÉåcÉMü: | aÉÏiÉqÉÉåÌWûiÉaÉÉåmÉÏkÉ×Mçü zÉ„¡ûcÉÔQûÌuÉlÉÉzÉMü: || 187 ||

aÉÑhÉxÉ…¡ûÏiÉxÉliÉÑ̹: aÉÉåmÉÏxÉÇxÉÉUÌuÉxqÉ×ÌiÉ: | AËU¹qÉjÉlÉÉå SæirÉoÉÑήurÉÉqÉÉåWûMüÉUMü: || 188 ||

MåüÍzÉbÉÉiÉÏ lÉÉUSå¹Éå urÉÉåqÉÉxÉÑUÌuÉlÉÉzÉMü: | A¢ÔüUpÉÌ£üxÉÇUÉ®mÉÉSUåhÉÑ qÉWûÉÌlÉÍkÉ: || 189 ||

UjÉÉuÉUÉåWûzÉÑ®ÉiqÉÉ aÉÉåmÉÏqÉÉlÉxÉWûÉUMü: | ¾ûSxÉlSÍzÉïiÉÉzÉåwÉ uÉæMÑühPûÉ¢ÔüUxÉÇxiÉÑiÉ: || 190 ||

qÉjÉÑUÉaÉqÉlÉÉåixÉÉWûÉå qÉjÉÑUÉpÉÉarÉpÉÉeÉlÉqÉç | qÉjÉÑUÉlÉaÉUÏzÉÉåpÉÉ SzÉïlÉÉåixÉÑMüqÉÉlÉxÉ: || 191 ||

SÒ¹UgeÉMübÉÉiÉÏ cÉ uÉÉrÉMüÉÍcÉïiÉÌuÉaÉëWû: | uÉx§ÉqÉÉsÉÉxÉÑzÉÉåpÉÉ…¡û: MÑüoeÉÉsÉåmÉlÉpÉÔÌwÉiÉ: || 192 ||

MÑüoeÉÉsÉåmÉlÉpÉÔÌwÉiÉ: || 192 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page
MÑüoeÉÉsÉåmÉlÉpÉÔÌwÉiÉ: || 192 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 13

MÑüoeÉÉxÉÑÃmÉMüiÉÉï cÉ MÑüoeÉÉUÌiÉuÉUmÉëS: | mÉëxÉÉSÃmÉxÉliÉѹ WûUMüÉåShQûZÉhQûlÉ: || 193 ||

zÉMüsÉÉWûiÉ MÇüxÉÉmiÉkÉlÉÔU¤ÉMüxÉæÌlÉMü: | eÉÉaÉëixuÉmlÉ pÉrÉurÉÉmiÉ qÉ×irÉÑsɤÉhÉoÉÉåkÉMü: || 194 ||

qÉjÉÑUÉqÉssÉ AÉåeÉxuÉÏ qÉssÉrÉÑ®ÌuÉzÉÉUS: | xɱ: MÑüuÉsÉrÉÉmÉÏQûbÉÉiÉÏ cÉÉhÉÔUqÉSïlÉ: || 195 ||

sÉÏsÉÉWûiÉqÉWûÉqÉssÉ: zÉsÉiÉÉåzÉsÉbÉÉiÉMü: | MÇüxÉÉliÉMüÉå ÎeÉiÉÉÍqɧÉÉå uÉxÉÑSåuÉÌuÉqÉÉåcÉMü: || 196 ||

¥ÉÉiÉiɨuÉ ÌmÉiÉ×¥ÉÉlÉ qÉÉåWûlÉÉqÉ×iÉuÉɉrÉ: | EaÉëxÉålÉ mÉëÌiɸÉiÉÉ rÉÉSuÉÉÍkÉÌuÉlÉÉzÉMü: || 197 ||

lÉlSÉÌSxÉÉliuÉlÉMüUÉå oÉë¼cÉrÉïuÉëiÉå ÎxjÉiÉ: | aÉÑÂzÉÑ´ÉÔwÉhÉmÉUÉå ÌuɱÉmÉÉUÍqÉiÉåµÉU: || 198 ||

xÉÉlSÏmÉÌlÉqÉ×iÉÉmÉirÉSÉiÉÉ MüÉsÉÉliÉMüÉÌSÎeÉiÉç | aÉÉåMÑüsÉɵÉÉxÉlÉmÉUÉå rÉzÉÉåSÉlÉlSmÉÉåwÉMü: || 199 ||

aÉÉåÌmÉMüÉÌuÉUWûurÉÉeÉ qÉlÉÉåaÉÌiÉUÌiÉmÉëS: | xÉqÉÉå°uÉpÉëqÉUuÉÉMçü aÉÉåÌmÉMüÉqÉÉåWûlÉÉzÉMü: || 200 ||

MÑüoeÉÉUÌiÉmÉëSÉå A¢ÔüUmÉÌuɧÉÏM×üiÉpÉÔaÉ×Wû: | mÉ×jÉÉSÒ:ZÉmÉëhÉåiÉÉ cÉ mÉÉhQûuÉÉlÉÉÇ xÉÑZÉmÉëS: || 201 ||

|||||||| SzÉqÉSzÉqÉSzÉqÉSzÉqÉ xMülkÉxMülkÉxMülkÉxMülkÉ E¨ÉUÉkÉïE¨ÉUÉkÉïE¨ÉUÉkÉïE¨ÉUÉkÉï lÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉ ---- ÌlÉUÉåkÉÌlÉUÉåkÉÌlÉUÉåkÉÌlÉUÉåkÉ sÉÏssÉÏsÉÉsÉÏssÉÏsÉÉÉÉÉÉ ||||||||

eÉUÉxÉlkÉxÉqÉÉlÉÏiÉ xÉælrÉbÉÉiÉÏ ÌuÉcÉÉUMü: | rÉuÉlÉurÉÉmiÉ qÉjÉÑUÉeÉlÉS¨É MÑüzÉxjÉÍsÉ: || 202 ||

²ÉUMüÉ°ÒiÉÌlÉqÉÉïhÉ ÌuÉxqÉÉÌmÉiÉxÉÑUÉxÉÑU: | qÉlÉÑwrÉqÉɧÉpÉÉåaÉÉjÉï pÉÔqrÉÉlÉÏiÉålSìuÉæpÉuÉ: || 203 ||

rÉuÉlÉurÉÉmiÉqÉjÉÑUÉ ÌlÉaÉïqÉÉlÉlSÌuÉaÉëWû: | qÉÑcÉÑMÑülSqÉWûÉoÉÉåkÉ rÉuÉlÉmÉëÉhÉSmÉïWûÉ || 204 ||

qÉÑcÉÑMÑülSxiÉÑiÉÉ zÉåwÉaÉÑhÉMüqÉïqÉWûÉåSrÉ: | TüsÉmÉëSÉlÉxÉliÉÑ̹: eÉlqÉÉliÉËUiÉqÉÉå¤ÉS: || 205 ||

ÍzÉuÉoÉëɼhÉuÉÉYrÉÉmiÉ eÉrÉpÉÏÌiÉÌuÉpÉÉuÉlÉ: | mÉëuÉwÉïhÉmÉëÉÍjÉïiÉÉÎalÉ SÉlÉmÉÑhrÉqÉWûÉåixÉuÉ: || 206 ||

ÂÎYqÉhÉÏUqÉhÉ: MüÉqÉÌmÉiÉÉ mÉë±ÑqlÉpÉuÉÉlÉ: | xrÉqÉliÉMüqÉÍhÉ urÉÉeÉmÉëÉmiÉ eÉÉÇoÉuÉiÉÏmÉÌiÉ: || 207 ||

urÉÉeÉmÉëÉmiÉ eÉÉÇoÉuÉiÉÏmÉÌiÉ: || 207 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page
urÉÉeÉmÉëÉmiÉ eÉÉÇoÉuÉiÉÏmÉÌiÉ: || 207 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 14

xÉirÉpÉÉqÉÉmÉëÉhÉmÉÌiÉ: MüÉÍsÉlSÏUÌiÉuÉkÉïlÉ: | ÍqɧÉÌuÉlSÉmÉÌiÉ: xÉirÉÉmÉÌiÉ: uÉ×wÉÌlÉwÉÔSlÉ: || 208 ||

pÉSìÉuÉÉÎgNûiÉpÉiÉÉï cÉ sɤqÉhÉÉuÉUhɤÉqÉ: | ClSìÉÌSmÉëÉÍjÉïiÉuÉkÉ lÉUMüÉxÉÑUxÉÔSlÉ: || 209 ||

qÉÑUÉËU: mÉÏPûWûliÉÉ cÉ iÉÉqÉëÉÌSmÉëÉhÉWûÉUMü: | wÉÉåQûzÉx§ÉÏxÉWûx§ÉåwÉ: Nû§ÉMÑühQûsÉSÉlÉM×üiÉç || 210 ||

mÉÉËUeÉÉiÉÉmÉWûUhÉÉå SåuÉålSìqÉSlÉÉzÉMü: | ÂÎYqÉhÉÏxÉqÉ xÉuÉïx§ÉÏxÉÉkrÉ pÉÉåaÉUÌiÉmÉëS: || 211 ||

ÂÎYqÉhÉÏmÉËUWûÉxÉÉåÌ£üuÉÉMçü ÌiÉUÉåkÉÉlÉMüÉUMü: | mÉѧÉmÉÉæ§ÉqÉWûÉpÉÉarÉ aÉ×WûkÉqÉïmÉëuÉiÉïMü: || 212 ||

zÉÇoÉUÉliÉMü xÉimÉѧÉÌuÉuÉÉWû WûiÉÂÎYqÉMü: | EwÉÉmÉ™iÉmÉÉæ§É´ÉÏ: oÉÉhÉoÉÉWÒûÌlÉuÉÉUMü: || 213 ||

zÉÏiÉeuÉUpÉrÉurÉÉmiÉ euÉUxÉÇxiÉÑUwÉ…ÓûhÉ: | zɃ¡ûUmÉëÌiÉrÉÉå®É cÉ ²l²rÉÑ®ÌuÉzÉÉUS: || 214 ||

lÉ×aÉmÉÉmÉmÉëpÉå¨ÉÉ cÉ oÉë¼xuÉaÉÑhÉSÉåwÉSØMçü | ÌuÉwhÉÑpÉÌ£üÌuÉUÉåkÉæMü oÉë¼xuÉÌuÉÌlÉuÉÉUMü: || 215 ||

oÉsÉpÉSìÉÌWûiÉaÉÑhÉÉå aÉÉåMÑüsÉmÉëÏÌiÉSÉrÉMü: | aÉÉåmÉÏxlÉåWæûMüÌlÉsÉrÉÉå aÉÉåmÉÏmÉëÉhÉÎxjÉÌiÉmÉëS: || 216 ||

uÉÉYrÉÉÌiÉaÉÉÍqÉ rÉqÉÑlÉÉWûsÉÉMüwÉïhÉuÉæpÉuÉ: | mÉÑhQíûYirÉÉÎeÉiÉxmÉkÉï: MüÉzÉÏUÉeÉÌuÉpÉåSlÉ: || 217 ||

MüÉzÉÏÌlÉSÉWûMüUhÉ: ÍzÉuÉpÉxqÉmÉëSÉrÉMü: | ̲ÌuÉSmÉëÉhÉbÉÉiÉÏ cÉ MüÉæUuÉÉZÉuÉïaÉuÉïlÉÑiÉç || 218 ||

sÉÉ…¡ûsÉÉM×ü¹lÉaÉUÏ xÉÇÌuÉalÉÉÎZÉsÉlÉÉaÉU: | mÉëmɳÉÉpÉrÉS: xÉÉÇoÉmÉëÉmiÉxÉlqÉÉlÉpÉÉeÉlÉqÉç || 219 ||

lÉÉUSÉÎluɹcÉUhÉÉå pÉ£üÌuɤÉåmÉlÉÉzÉMü: | xÉSÉcÉÉUæMüÌlÉsÉrÉ: xÉÑkÉqÉÉïkrÉÉÍxÉiÉÉxÉlÉ: || 220 ||

eÉUÉxÉlkÉÉuÉ®ålÉ ÌuÉ¥ÉÉÌmÉiÉÌlÉeÉYsÉqÉ: | qÉl§rÉÑ®uÉÉÌS uÉÉYrÉÉå£ümÉëMüÉUæMü mÉUÉrÉhÉ: || 221 ||

UÉeÉxÉÔrÉÉÌSqÉZÉM×üiÉç xÉÇmÉëÉÍjÉïiÉxÉWûÉrÉM×üiÉç | ClSìmÉëxjÉmÉërÉÉhÉÉjÉï qÉWûixÉÇpÉÉUxÉÇpÉ×ÌiÉ: || 222 ||

eÉUÉxÉlkÉuÉkÉurÉÉeÉ qÉÉåÍcÉiÉÉzÉåwÉpÉÔÍqÉmÉ: | xÉlqÉÉaÉïoÉÉåkÉMüÉå rÉ¥ÉͤÉÌiÉuÉÉUhÉiÉimÉU: || 223 ||

rÉ¥ÉͤÉÌiÉuÉÉUhÉiÉimÉU: || 223 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page
rÉ¥ÉͤÉÌiÉuÉÉUhÉiÉimÉU: || 223 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 15

ÍzÉzÉÑmÉÉsÉWûÌiÉurÉÉeÉ eÉrÉzÉÉmÉÌuÉqÉÉåcÉMü: | SÒrÉÉåïkÉlÉÉÍpÉqÉÉlÉÉÎokÉ zÉÉåwÉoÉÉhÉuÉ×MüÉåSU: || 224 ||

qÉWûÉSåuÉuÉUmÉëÉmiÉ mÉÑUzÉÉsuÉÌuÉlÉÉzÉMü: | SliÉuÉY§ÉuÉkrÉurÉÉeÉ ÌuÉeÉrÉÉbÉÉæbÉlÉÉzÉMü: || 225 ||

ÌuÉSÕUjÉmÉëÉhÉWûiÉÉï lrÉxiÉzÉx§ÉÉx§ÉÌuÉaÉëWû: | EmÉkÉqÉïÌuÉÍsÉmiÉÉ…¡ûxÉÔiÉbÉÉiÉÏ uÉUmÉëS: || 226 ||

oÉsuÉsÉmÉëÉhÉWûUhÉ mÉÉÍsÉiÉÌwÉï´ÉÑÌiÉÌ¢ürÉ: | xÉuÉïiÉÏjÉÉïbÉlÉÉzÉÉjÉï iÉÏjÉïrÉɧÉÉÌuÉzÉÉUS: || 227 ||

¥ÉÉlÉÌ¢ürÉÉÌuÉpÉåSå¹ TüsÉxÉÉkÉlÉiÉimÉU: | xÉÉUjrÉÉÌSÌ¢ürÉÉMüiÉÉï pÉ£üuÉzrÉiuÉoÉÉåkÉMü: || 228 ||

xÉÑSÉqÉÉUƒ¡ûpÉÉrÉÉïjÉï pÉÔqrÉÉlÉÏiÉålSìuÉæpÉuÉ: | UÌuÉaÉëWûÌlÉÍqɨÉÉmiÉ MÑü¤Éå§ÉæMümÉÉuÉlÉ: || 229 ||

lÉ×mÉaÉÉåmÉÏxÉqÉxiÉx§ÉÏ mÉÉuÉlÉÉjÉÉïÎZÉsÉÌ¢ürÉ: | GÌwÉqÉÉaÉïmÉëÌiɸÉiÉÉ uÉxÉÑSåuÉqÉZÉÌ¢ürÉ: || 230 ||

uÉxÉÑSåuÉ¥ÉÉlÉSÉiÉÉ SåuÉMüÐmÉѧÉSÉrÉMü: | AeÉÑïlÉx§ÉÏmÉëSÉiÉÉ cÉ oÉWÒûsÉɵÉxuÉÃmÉS: || 231 ||

´ÉÑiÉSåuÉå¹SÉiÉÉ cÉ xÉuÉï´ÉÑÌiÉÌlÉÃÌmÉiÉ: | qÉWûÉSåuÉɱÌiÉ´Éå¸Éå pÉÌ£üsɤÉhÉÌlÉhÉïrÉ: || 232 ||

uÉ×MüaÉëxiÉÍzÉuɧÉÉiÉÉ lÉÉlÉÉuÉÉYrÉÌuÉzÉÉUS: | lÉUaÉuÉïÌuÉlÉÉzÉÉjÉï™iÉ oÉëɼhÉoÉÉsÉMü: || 233 ||

sÉÉåMüÉsÉÉåMümÉUxjÉÉlÉÎxjÉiÉ oÉÉsÉMüSÉrÉMü: | ²ÉUMüÉxjÉqÉWûÉpÉÉåaÉ lÉÉlÉÉx§ÉÏUÌiÉuÉkÉïlÉ: || 234 ||

qÉlÉÎxiÉUÉåkÉÉlÉM×üiÉ urÉaÉëx§ÉÏÍcɨÉpÉÉÌuÉiÉ: |

|||||||| LMüÉSzÉLMüÉSzÉLMüÉSzÉLMüÉSzÉ xMülkÉxMülkÉxMülkÉxMülkÉ lÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉ ---- qÉÑÌ£üqÉÑÌ£üqÉÑÌ£üqÉÑÌ£ü sÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉ ||||||||

qÉÑÌ£üsÉÏsÉÉÌuÉWûUhÉÉå qÉÉæzÉsÉurÉÉMüxÉÇ™ÌiÉ: || 235 ||

´ÉÏpÉÉaÉuÉiÉ kÉqÉÉïÌSoÉÉåkÉMüÉå pÉÌ£ülÉÏÌiÉM×üiÉç | E®uÉ¥ÉÉlÉSÉiÉÉ cÉ mÉgcÉÌuÉÇzÉÌiÉkÉÉ aÉÑÂ: || 236 ||

AÉcÉÉUpÉÌ£üqÉÑYirÉÉÌSuÉ£üÉ zÉoSÉå°uÉÎxjÉÌiÉ: | WÇûxÉÉå kÉqÉïmÉëuÉ£üÉ cÉ xÉlÉMüɱÑmÉSåzÉM×üiÉç || 237 ||

pÉÌ£üxÉÉkÉlÉuÉ£üÉ cÉ rÉÉåaÉÍxÉήmÉëSÉrÉMü: | lÉÉlÉÉÌuÉpÉÔÌiÉuÉ£üÉ cÉ zÉÑ®kÉqÉÉïuÉoÉÉåkÉMü: || 238 ||

cÉ zÉÑ®kÉqÉÉïuÉoÉÉåkÉMü: || 238 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page
cÉ zÉÑ®kÉqÉÉïuÉoÉÉåkÉMü: || 238 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 16

qÉÉaÉï§ÉrÉÌuÉpÉåSÉiqÉÉ lÉÉlÉÉzɃ¡ûÉÌlÉuÉÉUMü: | ÍpɤÉÑaÉÏiÉÉmÉëuÉ£üÉ cÉ zÉÑ®xÉÉXçZrÉmÉëuÉiÉïMü: || 239 ||

qÉlÉÉåaÉÑhÉÌuÉzÉåwÉÉiqÉÉ ¥ÉÉmÉMüÉå£ümÉÑÃUuÉÉ: | mÉÔeÉÉÌuÉÍkÉmÉëuÉ£üÉ cÉ xÉuÉïÍxÉ®ÉliÉoÉÉåkÉMü: || 240 ||

sÉbÉÑxuÉqÉÉaÉïuÉ£üÉ cÉ xuÉxjÉÉlÉaÉÌiÉoÉÉåkÉMü: | rÉÉSuÉÉ…¡ûÉåmÉxÉÇWûiÉÉï xÉuÉÉï¶ÉrÉïaÉÌiÉÌ¢ürÉ: || 241 ||

|||||||| ²ÉSzɲÉSzɲÉSzɲÉSzÉ xMülkÉxMülkÉxMülkÉxMülkÉ lÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉÉÌlÉ ---- AÉ´ÉrÉAÉ´ÉrÉAÉ´ÉrÉAÉ´ÉrÉ sÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉsÉÏsÉÉ ||||||||

MüÉsÉkÉqÉïÌuÉpÉåSÉjÉï uÉhÉïlÉÉzÉlÉiÉimÉU: | oÉÑ®Éå aÉÑmiÉÉjÉïuÉ£üÉ cÉ lÉÉlÉÉzÉÉx§ÉÌuÉkÉÉrÉMü: || 242 ||

lɹkÉqÉïqÉlÉÑwrÉÉÌS sɤÉhÉ¥ÉÉmÉlÉÉåixÉÑMü: | AÉ´ÉrÉæMüaÉÌiÉ¥ÉÉiÉÉ MüÎsMü: MüÍsÉqÉsÉÉmÉWû: || 243 ||

zÉÉx§ÉuÉæUÉarÉxÉÇoÉÉåkÉÉå lÉÉlÉÉmÉësÉrÉoÉÉåkÉMü: | ÌuÉzÉåwÉiÉ: zÉÑMüurÉÉeÉ mÉUÏͤÉiÉ¥ÉÉlÉoÉÉåkÉMü: || 244 ||

zÉÑMåü¹aÉÌiÉÃmÉÉiqÉÉ mÉUÏͤɬåWûqÉÉå¤ÉS: | zÉoSÃmÉÉå lÉÉSÃmÉÉå uÉåSÃmÉÉå ÌuÉpÉåSlÉ: || 245 ||

urÉÉxÉ: zÉÉZÉÉmÉëuÉ£üÉ cÉ mÉÑUÉhÉÉjÉïmÉëuÉiÉïMü: | qÉÉMïühQåûrÉmÉëxɳÉÉiqÉÉ uÉOûmɧÉmÉÑOåûzÉrÉ: || 246 ||

qÉÉrÉÉurÉÉmiÉ qÉWûÉqÉÉåWû SÒ:ZÉzÉÉÎliÉ mÉëuÉiÉïMü: | qÉWûÉSåuÉxuÉÃmÉ¶É pÉÌ£üSÉiÉÉ M×ümÉÉÌlÉÍkÉ: || 247 ||

AÉÌSirÉÉliÉaÉïiÉ: MüÉsÉ: ²ÉSzÉÉiqÉÉ xÉÑmÉÔÎeÉiÉ: | ´ÉÏpÉÉaÉuÉiÉÃmÉ¶É xÉuÉÉïjÉïTüsÉSÉrÉMü: || 248 ||

|||||||| qÉÉWûÉiqrÉqÉçqÉÉWûÉiqrÉqÉçqÉÉWûÉiqrÉqÉçqÉÉWûÉiqrÉqÉç ||||||||

CiÉÏSÇ MüÐiÉïlÉxrÉ WûUålÉÉïqÉxÉWûxÉëMüqÉç | mÉgcÉxÉmiÉÌiÉÌuÉxiÉÏhÉïÇ mÉÑUÉhÉÉliÉUpÉÉÌwÉiÉqÉç || 249 ||

rÉ LiÉiÉç mÉëÉiÉÂijÉÉrÉ ´É®ÉuÉÉlÉ xÉÑxÉqÉÉÌWûiÉ: | eÉmÉåSjÉÉïÌWûiÉqÉÌiÉ: xÉ aÉÉåÌuÉlSmÉSÇ sÉpÉåiÉç || 250 ||

xÉuÉïkÉqÉïÌuÉÌlÉqÉÑï£ü: xÉuÉïxÉÉkÉlÉuÉÎeÉïiÉ: | LiÉ®ÉUhÉqÉɧÉåhÉ M×üwhÉxrÉ mÉSuÉÏÇ uÉëeÉåiÉç || 251 ||

WûrÉÉïuÉåÍzÉiÉÍcɨÉålÉ ´ÉÏpÉÉaÉuÉiÉxÉÉaÉUÉiÉç | xÉqÉ×®ÉÌlÉ lÉÉqÉÉÌlÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉÌlÉpÉÉÌlÉ ÌWû || 252 ||

ÍcÉliÉÉqÉÍhÉÌlÉpÉÉÌlÉ ÌWû || 252 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page
ÍcÉliÉÉqÉÍhÉÌlÉpÉÉÌlÉ ÌWû || 252 || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 17

MühPûÎxjÉiÉÉlrÉjÉïSÏmirÉÉ oÉÉkÉliÉåÅ¥ÉÉlÉeÉÇ iÉqÉ: | pÉÌ£Çü ´ÉÏM×üwhÉSåuÉxrÉ xÉÉkÉrÉÎliÉ ÌuÉÌlÉͶÉiÉqÉç || 253 ||

ÌMÇüoÉWÕû£åülÉ pÉaÉuÉÉlÉç lÉÉqÉÍpÉ: xiÉÑiÉwÉ…ÓûhÉ: | AÉiqÉpÉÉuÉÇ lÉrÉirÉÉzÉÑ pÉÌ£Çü cÉ MÑüÂiÉå SØRûÉqÉç || 254 ||

rÉ: M×üwhÉpÉÌ£üÍqÉWû uÉÉgNûÌiÉ xÉÉkÉlÉÉæbÉæUç- lÉÉqÉÉÌlÉ pÉÉxÉÑUrÉzÉÉÇÍxÉ eÉmÉåixÉ ÌlÉirÉqÉç | iÉÇ uÉæ WûËU: xuÉmÉÑÂwÉÇ MÑüÂiÉå AÌiÉ´ÉÏbÉëÇ AÉiqÉÉmÉïhÉÇ xÉqÉÍkÉaÉcNûÌiÉ pÉÉuÉiÉѹ: || 255 ||

´ÉÏM×üwhÉ: M×üwhÉxÉZÉ uÉ×ÎwhÉuÉ×wÉÉuÉÌlÉkÉëÑaÉç - UÉeÉlrÉuÉÇzÉ - SWûlÉÉlÉmÉuÉaÉïuÉÏrÉï | aÉÉåÌuÉlS aÉÉåmÉuÉÌlÉiÉÉuÉëeÉpÉ×irÉaÉÏiÉ iÉÏjÉï´ÉuÉ: ´ÉuÉhÉqÉ…¡ûsÉ mÉÉÌWû pÉ×irÉÉlÉç || 256 ||

|| CÌiÉ ´ÉÏpÉÉaÉuÉiÉxÉÉU xÉqÉÑŠrÉå uÉæµÉÉlÉUÉå£Çü ´ÉÏ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉÇ xÉÇmÉÔhÉïqÉç ||

xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉÇ xÉÇmÉÔhÉïqÉç || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page
xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉÇ xÉÇmÉÔhÉïqÉç || Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page

Purushottama Sahasranama Stotram v1 www.bharatiweb.com

Page 18