Vous êtes sur la page 1sur 22

Republic of the Philippines

DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-A CALABARZON
Division of Rizal
District of Tanay 1

DAY___1______

PATRICIO JARIN MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL


8:40- 9:00 RECESS

JUNE 8,2015

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

_____________________
Date

ENGLISH

MONDAY
WEEK 2
DAY 1

ARALING PANLIPUNAN
IV-3 9:00-9:40
IV-2 9:50-10:30
AFTERNOON SESSION
IV-1 2:50-3:30

IV-

IV- 1
7:20-7:50

7:50-8:40
WEEK 2
DAY 1

WEEK 2
DAY 1

I. OBJECTIVES:

Nakapagsasabi ng katotohanan anuman ang magigigng


Bunga nito.

Show willingness and enthusiasm in reading/listening to liteRary text


Realize that kindness begets kindness

1.Natutukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa mga


Nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direkSyon.
2.Natutukoy sa mapa ang kinalalagyan ng bansa sa relihiyong
Asya at sa mundo

II.SUBJECT MATTER :

Pagkamatiyaga (Perseverance)
Kuwento: Pagiging Matiyaga,May Dulot na Biyaya

Literature
a.Adroccles ( adapted from Aesops Fable)

Ang Kinalalagyan ng Pilipinas

Pagiging matiyaga

Show willingness and enthusiasm in reading /listening


To literay text

Pang-unawa sa paggamit ng mapa


Pagpapahalaga sa mithiin ng bansa

Cg.4
pp.7-10 Aralin 2
pp.11-19 Aralin 2

EN4A-Ia-1
pp.22-25
pp.13-22

AP4AAB-Ic-4,AP4AAB-Ic-5
Aralin 2 pp.4-9
Aralin 2 pp.8-14

Papel,kuwaderno,metacards
Projector

Words pictures,print advertisements,puzzle,short stories


Print advertisement

Globo at mapa ng asya at mundo,panulat projector

Process Skill
VALUES:
A.
III. REFERENCE.:
1 .Curriculum Guide
1 .Teachers Guide:
2. Learners Materials
B.Instructional Materials

IV . ACTIVITIES
1. Checking of Assignment
2. Review ( Balik-Aral)
3 Developmental Activities

Pagbalik aralan ang kuwentong tinalakay nung nakara


Aan linggo

Pre reading activities TG.pp.22-23

Pagsasagot sa natutuhan ko
Iguhit ang masayang mukha kung sinasabi ng pangungusap
Ay tama LM.pp.7

4. Motivation ( Pangganyak)

Ipabasa ang kasabihan


Kapag May Tiyaga ay may Nnilaga hinggan ng paliWanag ang bawat bata ukol dito

Have you ever helped someone?


What did you feel as you did so?
Who helped you when you were hurt?

Ano ang pangalan ng ating bansa?


Ano ang maaring makatulong sa atin upang matukoy ang kinala
Lagyan ng Pilipinas?

5. Presentation (Paglalahad)

Pagbasa sa sa kuwento
Pagiging Matiyaga,May dulot na Biyaya
Alamin natin

How did you feel about the person?


Read the story to the pupils slowly and clearly.Pause once
While to pp.24

Alamin mo pp.8 projector ipabasa sa mga bata

6. Discussion (Pagtatalakayan)

sagutin at gawin ang mga sumusunod


LM.pp.13-14

LM.pp.24
Read the story to the pupils slowly and clearly.pause once
In while to ask questions.

Sagutin ang mga tanong


LM.pp.10

7.Group Activity ( Pangkatang Gawain)

Indibiduwal na gawain
Maari rin magbahagi ang guro ng alam niyang kuwento
Tungkol sa kilala niyang tao na katulad ng tauhan sa
Binasang talumpati na naging matiyaga at matagumpay

Group the class into three .give clear instruction to each


Group the task they have to do.
Assign a group leader .set the standards before the group
Work sure pupils will follow the time given to them and to

Scavengers hunt
Pangkat 1 mga bagay na hahanapin ninyo na nasa Timog,Timog
Silangan at kanlurang Pilipinas ( Tunghayan po sa Projector)

8. Generalization ( Paglalahat)

Pag-usapan kung anu-anong pangarap na maaring ma


Kamit ng mag-aaral at kung ano ang kanilang maaring
Gawing pagtitiyaga

Work cooperative.

Anu ang tinatawag na relatibong lokasyon?


Tandaan mo LM.pp.13

Be ready to present to the class on the next day.

Gawin mo tunghayang ang projector

9. Application ( Pagbibigay halaga)

V. EVALUATION

No.of learners within


the Mastery Level :
No. Of Learners
needing Remediation
VI. ASSIGNMENT

Show and tell previous assignment

Sagutin ang Natutuhanan mo LM.pp.13

Prepared by:

Checked by:
MRS. SOLITA F. COMBIS
Principal

MRS. EVANGELINE M.SALES


Teacher

Republic of the Philippines

DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-A CALABARZON
Division of Rizal
District of Tanay 1

DAY__1___

PATRICIO JARIN MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL


FILIPINO
IV-1 10:40-11:30

JUNE 8 ,2015

2:30- 2:50 RECESS


AFTERNOON SESSION

_____________________
Date

A.

SCIENCE
IV-1 1:00-1:50
IV-2 1:50-2:40

I. OBJECTIVES:

Aralin 2
Day 1
1.Natutukoy ang damdamin ng tagapagsalita ayon sa tono ,diin,bilis,at intonasyon.
2.Nakikinig ng mabuti sa nagsasalita upang maulit at mabigyang kahulugan ang mga pahayag
3.Naisasalysay muli ang napakinggan teksto gamit ang mga larawan.

Week 2- Day 1
1.Describe the materials that undergo decay

II.SUBJECT MATTER :

Paggamit ng mga Pangngalan sa Tekstong Mababasa at Mapapakinggan

Materials that undergo decay

Process Skill
VALUES:

Pakikinig at pang-unawa sa sa napakinggan


Nakikinig na mabuti na may pang unawa sa aralin

Observing Identfying,describing,investigating,classifying
Proper management of materials to avoid wastage

F4PN-Ib-1-16
pp.4-6
pp.11-16

Science IV K to 12
TG.pp.8-11
LM.pp.7-10

Mga larawan ng kuwento ng pambihirang sombrero


Projector ,tsart

Transparent plastic cups,sliced of bread, waste,aluminum foil,wax paper,plastic bottles


Banana sliced,kangkong leaves,left over food,soil

III. REFERENCE.:
1 .Curriculum Guide
1 .Teachers Guide:
2. Learners Materials

B.Instructional Materials

IV . ACTIVITIES
1. Checking of Assignment

Pagpapakita ng mga bata ng natapos na sombrero


What properties of matter did you learned from lesson 1 and 2?

2.Review ( Balik-Aral)
3 Developmental Activities

Ano ang naramdaman mo matapos magawa ang sombrero?


Ipakita ito sa pamamagitan ng isang pangungusap

What materials that can absorb water?


What materials floats?

4.Motivation ( Pangganyak)

Tumawag ng mag-aaral upang ipakita sa buong klase ang natapos nilang pambihirang somBrero

What are the materials sink?

5.Presentation ( Paglalahad)

Ipakita ang mga larawan Gawin natin TG.pp.5

Show a piece of bread and decayed bread.Let the children described and differentiate
One from the other.

6.Discussion ( Pagtalakay)

Ano ang kuwento sa larawan 1? Larawan 2? Larawan 3? Larawan 4? Larawang 5?


Larawang 6?

What will turn into? Guide Question LM pp.9

7.Group Activity ( Pangkatang Gawain)

Pangkatin ang klase.Bigyan ang pangkat ng larawan ginamit sa naunang gawain.ipakita ang
Damdamin na ipinakikita ng larawan.
Gawin Ninyo TG.pp.5

Devide the class into three group.set the norms to follow during the activity.have each
Group put out the materials assigned for them to bring.Intruct the pupils on how to go
About the lesson 3 LM Activity 1 pp. What to do
Ask each group present the result of therir experiment

8.Generalization ( Paglalahat)

Anong damdamin ang ipinahihiwatig ng mga ibinigay na pangungusap?

Describe the materials that undergo decay

9.Application ( pagbibigay halaga)

Gawin mo TG.pp.5
Ipakuha muli ang natapos na sombrerong papel
Lumapit sa apat na kaklase.at tanungin kung may nais silang idagdag sa sombrerong papel?

Ask each group present the result of therir experiment answer

V.EVALUATION (PAGTATAYA)

No.of learners within


the Mastery Level :
No. Of Learners
needing Remediation
VI. ASSIGNMENT

What is decay?
Name some factors that contribute decaying process of materials?
What is the used of organic fertilizers?
Where do we put our left over food?
What are the used of fuels?

Checked by:

Prepared by:

MRS. SOLITA F. COMBIS


Principal

MRS.EVANGELINE M. SALES
Teacher

Republic of the Philippines

DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-A CALABARZON
Division of Rizal
District of Tanay 1

DAY___2______

PATRICIO JARIN MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL


8:40- 9:00 RECESS

JUNE 9,2015

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

_____________________
Date

ENGLISH
IV-1

IV- 1
7:20-7:50

7:50-8:40

TUESDAY

I. OBJECTIVES:

Nakapagsasabi ng katotohanan anuman ang magigigng


Bunga nito.

II.SUBJECT MATTER :

Pagkamatiyaga (Perseverance)
Kuwento: Pagiging Matiyaga,May Dulot na Biyaya

Process Skill
VALUES:
A.
III. REFERENCE.:
1 .Curriculum Guide

Day 2
1.To realize that kindness begets kindness
2.Read words,phrases,poems or stories with the long vowel
e
3.Speak clearly using appropriate pronunciation and intonation.

ARALING PANLIPUNAN
IV-3 9:00-9:40
IV-2 9:50-10:30
AFTERNOON SESSION
IV-1 2:50-3:30

Aralin 2- DAY 2
1.Natutukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa mga
Nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direkSyon.
2.Natutukoy sa mapa ang kinalalagyan ng bansa sa relihiyong
Asya at sa mundo

Long vowel sound e with final e


Big feet ,Bigger Heart by Jack Canfield and Mark Hansen
Adapted from Chicken Soup for the Soul from New
Dynamic Series in English 4 pp.26-

Ang Kinalalagyan ng Pilipinas

Pagiging matiyaga

Long vowel e sound with synonyms


Show willingness and enthusiasm in reading /listening

Pang-unawa sa paggamit ng mapa


Pagpapahalaga sa mithiin ng bansa

Cg.4

To literay text
EN4SS-1b 2

AP4AAB-Ic-4,AP4AAB-Ic-5

1 .Teachers Guide:
2. Learners Materials
B.Instructional Materials

pp.7-10 Aralin 2
pp.11-19 Aralin 2

pp.25-27
pp.13-22

Aralin 2 pp.4-9
Aralin 2 pp.8-14

Papel,kuwaderno,metacards
Projector

Words pictures,print advertisements,puzzle,short stories


Print advertisement,Projector

Globo at mapa ng asya at mundo,panulat projector

IV . ACTIVITIES
1. Checking of Assignment
2. Review ( Balik-Aral)

Pagbalik aralan ang ipinakitang mga palabas ng mga

3 Developmental Activities

Bata at ipasabi ang mga natutunan aral n ipinakita

4. Motivation ( Pangganyak)

Ano ang magangdang aral ang ibinahagi ni Dr.Garcia


Sa kanyang talumpati?

Ask a volunteers to tell any news about helping others.


Discuss the news that they shared.Connect ton the story
Androcles discussed on the previous day

Ipakita ang mapa ng mundo


LM.pp.9

5. Presentation (Paglalahad)

Sa loob ng laso ay ipadala sa mag-aaral ang mga pang


Yayari sa kanilang buhay na nagppkita ng kahalagahan
Ng pagiging matiyaga.

Present the group outputs and deeper discussion of the


Story refer to LM. Find out and Learn pp.14

Ipatala sa notebook ang mga grapikong pantulong sa LM pp.12

6. Discussion (Pagtatalakayan)

Papaano makakatulong ang pagiging matiyaga kasama


Ang katatagan ng loob sa oras ng sakuna o pangyaya
Ri sa kanyang buhay

TG.pp.15
pp.16 word search

Saan matatagpuan ang Pilipinas?


Ano ang tinatawag naten Asya?
Bakit tinagurian ang Pilipinas bilang pintuan ng Asya?
Anu ang lokasyon kinalalagyan ng Pilipinas?

7.Group Activity ( Pangkatang Gawain)

Bumuo ng tatlong pangkat at pumuli ng lider ;bigyan


Diin ang mga pangyayari sa buhay DR.Garcia sa
talumpati
Kumuha ng metacards

1- dramatization of the story part where Androcles helped


The lion and how they became friends
2.present the drawing about the story part when Androcles
To be fed to the lion recognized him

Bumuo ng pangkat na may sampung miyembro ( tunghayan po


Sa projector

8. Generalization ( Paglalahat)

Anong ipinakitang aral sa bawat presentasyon

3.Message to Androcles

Ipabasa ang Tandaan mo

9. Application ( Pagbibigay halaga)

Bigyan ng parangal ang mag aaral na nagpakita ng


Galing sa dula-dualaan

Independent practice LM.pp.16 Do and Learn

Gawin mo ( tunghayan ang projector)

Learn some more LM.pp.17

Natutuhan ko LM.pp.14

V. EVALUATION

Pagsasagot sa natutuhan ko
Pabalikan ang ralin tinalakay kahapon

No.of learners within


the Mastery Level :
No. Of Learners
needing Remediation
VI. ASSIGNMENT

Prepared by:

Checked by:
MRS. SOLITA F. COMBIS
Principal

Republic of the Philippines

MRS. EVANGELINE M.SALES


Teacher

DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-A CALABARZON
Division of Rizal
District of Tanay 1

DAY_________

PATRICIO JARIN MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL


FILIPINO
IV-1 10:40-11:30

JUNE 3,2015

_____________________
Date

WEDNESDAY
I. OBJECTIVES:

II.SUBJECT MATTER :

Process Skills
VALUES:
A.

III. REFERENCE.:

Day 2

2:30- 2:50 RECESS


AFTERNOON SESSION
SCIENCE
IV-1 1:00-1:50
IV-2 1:50-2:40

1 .Curriculum Guide
1 .Teachers Guide:
2. Learners Materials
B.Instructional Materials

IV . ACTIVITIES
1. Checking of Assignment

2.Review ( Balik-Aral)
3.Developmental Activities
4.Motivation ( Pangganyak)

5.Presentation ( Paglalahad)

6.Discussion ( Pagtalakay)

7.Group Activity ( Pangkatang Gawain)

8.Generalization ( Paglalahat)

9.Application ( pagbibigay halaga)

V.EVALUATION (PAGTATAYA)

No.of learners within


the Mastery Level :
No. Of Learners
needing Remediation
VI. ASSIGNMENT

Checked by:

Prepared by:

MRS. SOLITA F. COMBIS


Principal

Republic of the Philippines

MRS.EVANGELINE M. SALES
Teacher

DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-A CALABARZON
Division of Rizal
District of Tanay 1

DAY___3______

PATRICIO JARIN MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL


8:40- 9:00 RECESS

JUNE 10,2015

_____________________
Date

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
IV- 1
7:20-7:50

ENGLISH
IV-1
7:50-8:40

WEDNESDAY

ARALING PANLIPUNAN
IV-3 9:00-9:40
IV-2 9:50-10:30
AFTERNOON SESSION
IV-1 2:50-3:30
Aralin 2 - DAY 3

I. OBJECTIVES:

II.SUBJECT MATTER :

Nakapagsasabi ng katotohanan anuman ang magigigng


Bunga nito.

Pagkamatiyaga (Perseverance)
Kuwento: Pagiging Matiyaga,May Dulot na Biyaya

Day 3
1.Realize that being helpful brings happiess to others and to
Oneself
2.Use context clues (synonyms) to find the meaning of
unfaMiliar words
3.Analyze a narrative in terms of its settings.

Vocabulary Development
Use Context clues synonyms to determine the meaning of

1.Natutukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa mga


Nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direkSyon.
2.Natutukoy sa mapa ang kinalalagyan ng bansa sa relihiyong
Asya at sa mundo

Ang Kinalalagyan ng Pilipinas

Unfamiliar words
Process Skill
VALUES:
A.
III. REFERENCE.:
1 .Curriculum Guide
1 .Teachers Guide:
2. Learners Materials
B.Instructional Materials

Pagiging matiyaga

Vocabulary Development
Show willingness and enthusiasm in reading /listening

Pang-unawa sa paggamit ng mapa


Pagpapahalaga sa mithiin ng bansa

Cg.4
pp.7-10 Aralin 2
pp.11-19 Aralin 2

EN4V-Ia-d-2
pp.27-29
pp.13-22

AP4AAB-Ic-4,AP4AAB-Ic-5
Aralin 2 pp.4-9
Aralin 2 pp.8-14

Papel,kuwaderno,metacards
Projector

Words pictures,print advertisements,puzzle,short stories


Print advertisement.,projector

Globo at mapa ng asya at mundo,panulat projector

IV . ACTIVITIES
1. Checking of Assignment
2. Review ( Balik-Aral)

Ipabasa muli sa mga bata ang tandaan natin at ipaala

3 Developmental Activities

La sa mga bata ang paksa nito

Tongue Twister let them read the tongue twister

3. Motivation ( Pangganyak)

Pag-isipan : Bilang mag-aaral .ano ang karanasan


Mong nagpapatunay na ikaw ay naging matiyaga?
Ano naman ang naging bunga nito sa iyo

Unlocking of difficulties TG.pp.27recall the stories about


Androcles
In the story you just read find out how the big man helped

Anu-anong Bansa ang nakapaligid sa Pilipinas?

4. Presentation (Paglalahad)

Ihanda ang mga mag-aaral sa pagpili ng simbolo na


Nagpapahiwatig ng pagiging masipag,matatag ang loob
At matiyaga.pumili ng simbolong nais ninyo ito sa
Pinakamataas na bilang

A little girl?
Refer to the story Read and Lear LM.pp.18

Ipasagot ang mga tanong tungkol sa binasang teksto sa


LM.pp.10

5. Discussion (Pagtatalakayan)

Bumuo ng isang talata tungkol sa simbolong iyong napiLi at ipaliwanag kung bakit mo ito inilagay sa una.panga
Lawa at pangatlong baitang

Talk about it LM.pp.19

Ipagawa ang mga gawain ( tunghayan po sa projector

Put on the board a drawing of a man with a very big belly


And long big feet and has a big heart on his chest explain
The task that they will do

Gawain A mga pangunahing direksyon


Mga pangalawang direksyon
TG.pp.8

Have you experience helping others? How did you feel?

Anu-anoa ang mga pangunahin direksyon?


Anu-ano ang pangalawang direksyon?

After the pupils posted and shared their stories ask them;
How many of you helped member of the family?
How many of you helped friends or classmate?
How are the big man and Androccles the same?

Gawain C

Pagsasagot sa natutuhan ko
Saan bahagi ng mundo matatagpuan ang Pilipinas?

Ipabasa ang tandaan LM.16


6.Group Activity ( Pangkatang Gawain)

Gawain 2 LM pp.14 bumuo ng tatlong pangkat.pumili ng


Magiging lider sa bawat pangkat ang lider ang bubunot
Ng metacard na may nakasulat na tema gumawa ng i
Iskrip tapos isadula sa klase.

7. Generalization ( Paglalahat)

8. Application ( Pagbibigay halaga)

Ipabasa ang tandaan LM.16

V. EVALUATION

Sa iyong ginawang talata magkaroong talakayan at

How would others feel if we helped them?what do you get

Pag usapan ito sa klase.

When helping others?


Write about it LM.pp.19

No.of learners within


the Mastery Level :
No. Of Learners
needing Remediation
VI. ASSIGNMENT

Prepared by:

Checked by:
MRS. SOLITA F. COMBIS
Principal

Republic of the Philippines

MRS. EVANGELINE M.SALES


Teacher

DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-A CALABARZON
Division of Rizal
District of Tanay 1

DAY_________

PATRICIO JARIN MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL


FILIPINO
IV-1 10:40-11:30

JUNE 10,2015

_____________________
Date

WEDNESDAY
I. OBJECTIVES:

II.SUBJECT MATTER :

Day 4

2:30- 2:50 RECESS


AFTERNOON SESSION
SCIENCE
IV-1 1:00-1:50
IV-2 1:50-2:40

Process Skill
VALUES:
A.

III. REFERENCE.:
1 .Curriculum Guide
1 .Teachers Guide:
2. Learners Materials

B.Instructional Materials

IV . ACTIVITIES
1. Checking of Assignment

2.Review ( Balik-Aral)
3 Developmental Activities
4.Motivation ( Pangganyak)

5.Presentation ( Paglalahad)

6.Discussion ( Pagtalakay)

7.Group Activity ( Pangkatang Gawain)

8.Generalization ( Paglalahat)

9.Application ( pagbibigay halaga)

V.EVALUATION (PAGTATAYA)

No.of learners within


the Mastery Level :
No. Of Learners
needing Remediation
VI. ASSIGNMENT

Checked by:

Prepared by:

MRS. SOLITA F. COMBIS


Principal

MRS.EVANGELINE M. SALES
Teacher

Republic of the Philippines

DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-A CALABARZON
Division of Rizal
District of Tanay 1

DAY___4______

PATRICIO JARIN MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL


8:40- 9:00 RECESS

JUNE 11,2015

_____________________
Date

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
IV- 1
7:20-7:50

ENGLISH
IV-1
7:50-8:40

THURSDAY

I. OBJECTIVES:

Nakapagsasabi ng katotohanan anuman ang magigigng


Bunga nito.

Day 4
1.use plural form of regular nouns ( nouns ending in y-and
F,fe)

ARALING PANLIPUNAN
IV-3 9:00-9:40
IV-2 9:50-10:30
AFTERNOON SESSION
IV-1 2:50-3:30

Aralin 2-Day 4
1.Natutukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa mga
Nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direkSyon.
2.Natutukoy sa mapa ang kinalalagyan ng bansa sa relihiyong
Asya at sa mundo

II.SUBJECT MATTER :

Process Skill
VALUES:
A.
III. REFERENCE.:
1 .Curriculum Guide
1 .Teachers Guide:
2. Learners Materials
B.Instructional Materials

IV . ACTIVITIES
1. Checking of Assignment
2.Review ( Balik-Aral)
3 Developmental Activities

Pagkamatiyaga (Perseverance)
Kuwento: Pagiging Matiyaga,May Dulot na Biyaya

Use plural form of regular nouns


Plural forms of regular nouns

Ang Kinalalagyan ng Pilipinas

Pagiging matiyaga

Grammar
Show willingness and enthusiasm in reading /listening

Pang-unawa sa paggamit ng mapa


Pagpapahalaga sa mithiin ng bansa

Cg.4
pp.7-10 Aralin 2
pp.11-19 Aralin 2

EN4G-Ia-b-1
pp.29-31
pp.13-22

AP4AAB-Ic-4,AP4AAB-Ic-5
Aralin 2 pp.4-9
Aralin 2 pp.8-14

Papel,kuwaderno,metacards
Projector

Words pictures,print advertisements,puzzle,short stories


Print advertisement.,projector

Globo at mapa ng asya at mundo,panulat projector

Pagsasagot sa natutuhan ko
Matapos gawin ng mga bata ang kanilang sariling kara
Nasan kuwento talakayin ito

4.Motivation ( Pangganyak)

Ngayon naman ay sumulat kayo ng isang gawain bahay


Na maari mong maisagawa nang higit na mahusay
Kung ikaw ay magbibigay ng sapat na oras at magpapa

Find out and learn pp.20


Read and act the dialogue

5.Presentation ( Paglalahad)

Gamitin ang template LM.pp.17

Who were talking in the dialogue?


Where are they going?
Why they could it be?

6.Discussion ( Pagtalakay)

Itanong muli ang tanong sa pangganyak

Did mother allow Vicky to bring some candies? Why?

7.Group Activity ( Pangkatang Gawain)


Indibiduwal na gawain ipasulat sa kuwaderno ng mga
Mag-aaral ang mga karanasan nila na nagpapakita ng
8.Generalization ( Paglalahat)

9.Application (pagbibigay halaga)

Pagiging matiyaga at sa katapat naman nito ay ang


Dahilan at bunga

Group the class into 2.let the one group read mothers part
While the other group reads Vickys part.Then let them inter
Charge roles
What are the things that Vicky and mother prepaared for the
Picnic?
Write it on the board
Teaching chart remember LM.pp.21
Guided practice try and learn LM.pp.22

Exercise 1 and 2
Ipapanuod ang isang video na nagpapakita ng pagiging
matiyaga
V.Evaluation ( Pagtataya )

Do and Learn pp.22

No.of learners within


the Mastery Level :
No. Of Learners
needing Remediation

Cut out from the magazines or newspapers pictures of

VI.Assignment

Your favorite drink.post it on a cardboard.write some


Thing about it.

Checked by:

Prepared by:

MRS. SOLITA F. COMBIS


Principal

MRS. EVANGELINE M.SALES


Teacher

Republic of the Philippines

DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-A CALABARZON
Division of Rizal
District of Tanay 1

DAY_________

PATRICIO JARIN MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL


FILIPINO
IV-1 10:40-11:30

JUNE 4,2015

2:30- 2:50 RECESS


AFTERNOON SESSION

_____________________
Date

Day 4
I. OBJECTIVES:

SCIENCE
IV-1 1:00-1:50
IV-2 1:50-2:40
Day 4

II.SUBJECT MATTER :

Process Skills
VALUES:
A.

III. REFERENCE.:
1 .Curriculum Guide
1 .Teachers Guide:
2. Learners Materials

B.Instructional Materials

IV . ACTIVITIES
1. Checking of Assignment

2.Review ( Balik-Aral)
3 Developmental Activities
4.Motivation ( Pangganyak)

5.Presentation ( Paglalahad)

6.Discussion ( Pagtalakay)

7.Group Activity ( Pangkatang Gawain)

8.Generalization ( Paglalahat)

9.Application ( pagbibigay halaga)

V.EVALUATION (PAGTATAYA)

No.of learners within


the Mastery Level :
No. Of Learners
needing Remediation
VI. ASSIGNMENT

Checked by:

Prepared by:

MRS. SOLITA F. COMBIS


Principal

MRS.EVANGELINE M. SALES
Teacher

Republic of the Philippines

DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-A CALABARZON
Division of Rizal
District of Tanay 1

DAY___5______

PATRICIO JARIN MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL


8:40- 9:00 RECESS

JUNE 12,2015

_____________________
Date

FRIDAY

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
IV- 1
7:20-7:50

ENGLISH
IV-1
7:50-8:40

ARALING PANLIPUNAN
IV-3 9:00-9:40
IV-2 9:50-10:30
AFTERNOON SESSION
IV-1 2:50-3:30

DAY 5

Aralin 2 -Day 5

I. OBJECTIVES:

Nakapagsasabi ng katotohanan anuman ang magigigng


Bunga nito.

1. To locate information using print sources ( Advertisement


2.To realize that not all information in advertisement should
Be taken as true.

1.Natutukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa mga


Nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direkSyon.
2.Natutukoy sa mapa ang kinalalagyan ng bansa sa relihiyong
Asya at sa mundo

II.SUBJECT MATTER :

Pagkamatiyaga (Perseverance)
Kuwento: Pagiging Matiyaga,May Dulot na Biyaya

Locating Information using print and non print sources

Ang Kinalalagyan ng Pilipinas

Pagiging matiyaga

Study Strategy
Show willingness and enthusiasm in reading /listening to

Pang-unawa sa paggamit ng mapa


Pagpapahalaga sa mithiin ng bansa

Cg.4
pp.7-10 Aralin 2
pp.11-19 Aralin 2

Literary text
EN 4SS-Ib-2
Pp.31-34
13-22

AP4AAB-Ic-4,AP4AAB-Ic-5
Aralin 2 pp.4-9
Aralin 2 pp.8-14

Papel,kuwaderno,metacards
Projector

Words pictures,print advertisements,puzzle,short stories


Print advertisement.,projector

Matapos gawin ng mga bata ang kanilang sariling kara


Nasan kuwento talakayin ito

Let the pupils present to the class their favorite drink


My favorite beverage is_______________

4.Motivation ( Pangganyak)

Ngayon naman ay sumulat kayo ng isang gawain bahay


Na maari mong maisagawa nang higit na mahusay
Kung ikaw ay magbibigay ng sapat na oras at magpapa

I like this very much because______________


Show in the video some advertisement

5.Presentation ( Paglalahad)

Gamitin ang template LM.pp.17

Present the advertisement sample only look for the bigger


And more recent advertisement sample

Process Skill
VALUES:
A.
III. REFERENCE.:
1 .Curriculum Guide
1 .Teachers Guide:
2. Learners Materials
B.Instructional Materials

IV . ACTIVITIES
1. Checking of Assignment
2.Review ( Balik-Aral)
3 Developmental Activities

Globo at mapa ng asya at mundo,panulat projector

Pagsasagot sa natutuhan ko

6.Discussion ( Pagtalakay)

Itanong muli ang tanong sa pangganyak

Teaching and Modelling


Help the class read the information given in the advertise
ment

7.Group Activity ( Pangkatang Gawain)

8.Generalization ( Paglalahat

Group the class into 5 explain to them clearly their task


Grp.1 hotdog advertisement
Grp.2 softdrinks advertisement
Grp.3 lollipop candy
Indibiduwal na gawain ipasulat sa kuwaderno ng mga
Mag-aaral ang mga karanasan nila na nagpapakita ng
Pagiging matiyaga at sa katapat naman nito ay ang
Dahilan at bunga

9.Application ( pagbibigay halaga

V.EVALUATION (PAGTATAYA

Grp.4 cologne
Grp.5 shampoo
What does the advertisement say about the shampoo?
TG.pp.32
Find a partner study this advertisement help each other
Answer the question

Ipapanuod ang isang video na nagpapakita ng pagiging


matiyaga
Subukin Natin

What is the advertised?


What is the name of the product?
Write at least two things about the product
Would you buy this product?Why?

LM pp.18-19
the Mastery Level
No. Of Learners
needing Remediation
VI. ASSIGNMENT

Bring a map to class .Choose and mark one place you


Want to visit prepare at least 3 sentence

Prepared by:

Checked by:

MRS. EVANGELINE M.SALES


Teacher

MRS. SOLITA F. COMBIS


Principal

Republic of the Philippines

DEPARTMENT OF EDUCATION
DAY_________

Region IV-A CALABARZON


Division of Rizal
District of Tanay 1

PATRICIO JARIN MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL

JUNE 12,2015

_____________________
Date

FRIDAY

FILIPINO
IV-1 10:40-11:30

2:30- 2:50 RECESS


AFTERNOON SESSION
SCIENCE
IV-1 1:00-1:50
IV-2 1:50-2:40

I. OBJECTIVES:

II.SUBJECT MATTER :

Process Skill
VALUES:
A.

III. REFERENCE.:
1 .Curriculum Guide
1 .Teachers Guide:
2. Learners Materials

B.Instructional Materials

IV . ACTIVITIES
1. Checking of Assignment

2.Review ( Balik-Aral)
3 Developmental Activities
4.Motivation ( Pangganyak)

5.Presentation ( Paglalahad)

6.Discussion ( Pagtalakay)

7.Group Activity ( Pangkatang Gawain)

8.Generalization ( Paglalahat)

9.Application ( pagbibigay halaga)

V.EVALUATION (PAGTATAYA)

No.of learners within


the Mastery Level :
No. Of Learners
needing Remediation
VI. ASSIGNMENT

Checked by:
MRS. SOLITA F. COMBIS
Principal

Prepared by:
MRS.EVANGELINE M. SALES
Teacher