Vous êtes sur la page 1sur 51

Isu-isu Shariah Dalam Teknologi Autentikasi Halal

Afiqah, Dr Anuar Dr Eaqub


Abstrak
Isu halal dan haram merupakan isu sensitif dalam kalangan masyarakat Islam,
khususnya yang melibatkan produk makanan. Saban hari timbul berbagai isu
yang mengundang kegusaran para pengguna Muslim. Misalnya isu yang
berkaitan daging seperti daging palsu, daging binatang buas, daging binatang
haram, daging gelonggong dan daging yang disalah label, makanan yang
dicemari mineral berisiko, makanan yang mengandungi bakteria dan virus yang
berisiko serta racun yang memudaratkan. Namun, perkembangan teknologi
autentikasi halal kini dapat membantu dalam menangani isu berbangkit. Justeru
kajian ini akan membincangkan tentang isu-isu halal dalam produk makanan
berserta penggunaan teknologi autentikasi. Pandangan syariah juga
dikemukakan sebagai solusi bagi isu berkenaan. Untuk mencapai objektif
tersebut, pengkaji telah membuat sorotan literatur yang berkaitan dengan isu
halal berkaitan dengan makanan serta teknologi autentikasi. Pandangan ulama
juga diteliti dalam penentuan halal haram. Sehubungan itu, dengan penggunaan
teknologi autentikasi, perkembangan industri halal di Malaysia dapat
berkembang dengan lebih baik.
Kata kunci: Shariah, teknologi autentikasi, halal, haram, makanan

Pendahuluan
Autentikasi Halal menjadi keprihatinan masyarakat Islam mutakhir ini ekoran
berlaku beberapa kes pencemaran DNA babi dan lain-lain haiwan yang dilarang
Islam didalam beberapa produk yang sudah mendapat logo Halal daripada JAKIM.
Oleh itu, satu garis panduan diperlukan dalam menggunakan teknologi untuk
mengautentikasikan halal tentang sesuatu makanan atau produk.
Pengesahan atau autentikasi adalah isu yang penting bagi pengguna, pengeluar
dan penggubal undang-undang kerana mematuhi undang-undang, ekonomi,
penggunaan bahan-bahan yang selamat, dan aspek-aspek agama (Halal dan
Kosher) (Kamm et al., 2001). Autentikasi Halal juga adalah isu yang penting
dalam industri makanan terutama berkenaan dengan isu yang berkaitan dengan
babi seperti pencemaran daging babi, lemak babi dan lain-lain.
Oleh itu, pembangunan kaedah analisis untuk autentikasi Halal adalah sangat
penting terutama bagi pengguna Islam untuk melindungi mereka daripada
penipuan serta memastikan keselamatan makanan. Hal ini kerana, Halal bukan
sekadar merangkumi bersih, bebas daripada barang haram tetapi meliputi bebas
daripada bahaya dan tidak membawa kemudaratan kepada manusia.
Menyediakan kaedah baru untuk menganalisis, mengenalpasti dan mengesahkan
makanan Halal dan bukan Halal adalah penting kerana mencari makanan Halal
adalah kewajipan bagi umat Islam.

Pembangunan teknik-teknik baru dan penggunaan teknologi semakin canggih


untuk pengesahan produk makanan terus berkembang dengan lebih cepat
ekoran dengan peningkatan kesedaran pengguna terhadap keselamatan
makanan dan isu-isu autentikasi Halal. Pengesahan makanan juga penting
kepada pengguna Islam yang tidak mahu ditipu oleh pengilang yang tidak
bertanggungjawab yang akan mendapat keuntungan ekonomi daripada hasil
makanan yang tercemar yang mereka jual. Perhatian yang kurang ke atas status
Halal untuk produk makanan boleh mendedahkan pengguna kepada risiko
ancaman kesihatan.
MS Standard Malaysia 1500:2004 menyatakan bahawa makanan yang
dibenarkan di bawah undang-undang Syariah yang perlu selamat dan tidak
berbahaya dan makanan yang disediakan, diproses, dibungkus, pengankutan dan
disimpan menggunakan peralatan dan kemudahan yang bebas daripada apa-apa
menyalahi undang-undang mengikut undang-undang Islam.
Oleh itu, pengenalpastian spesis haiwan yang digunakan dalam produk makanan
adalah isu yang penting yang perlu diselesaikan dalam usaha untuk melindungi
pengguna daripada perkara yang haram atau pencemaran yang tidak diingini,
atas sebab-sebab ekonomi, agama dan kesihatan.
Terdapat beberapa kaedah dan teknologi yang dibangunkan serta digunakan oleh
umat Islam dalam usaha menentukan ketulenan sesuatu produk. Oleh itu, satu
garis panduan berpandukan Shariah Islam selari dengan kemajuan sains dan
teknologi diperlukan dalam verifikasi halal supaya tidak wujud percanggahan
didalam keputusan yang dihasilkan dalam penentuan verifikasi Halal.
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti isu-isu halal berkaitan produk makanan
serta menjelaskan teknik autentikasi yang digunakan dalam verifikasi halal.
Selain itu, kajian ini juga menghuraikan pandangan Islam dam isu autentikasi
halal.

Objektif kajian
1. Mengenalpasti isu-isu halal berkaitan produk makanan
2. Menjelaskan teknik autentikasi halal
3. Menghuraikan pandangan Islam dalam isu autentikasi halal

Metodologi kajian
1. Metode Dokumentasi
Metode ini mampu memberikan pelbagai keterangan yang seterusnya dapat
digunakan sebagai bukti atau keterangan yang sahih. Ianya merangkumi
pelbagai sumber dalam bentuk buku, jurnal, disertasi dan tesis, kertas kerja,

akta, dokumen standard, dokumen polisi, artikel, laporan, risalah dan laman web.
Data-data sama ada dari sumber primer atau sekunder digunakan untuk sebagai
asas kajian ini.
2. Kajian Perpustakaan (Library Research)
Penyelidikan perpustakaan merupakan

satu

teknik

yang

digunakan

oleh

seseorang penyelidik bagi mendapatkan data dan bukti melalui kajian ke atas
dokumen dan rekod (Mohd Shafie, 1991) serta proses pengumpulan data dengan
melakukan kajian dan pembacaan terhadap dokumen-dokumen yang mempunyai
kaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Perbincangan & hasil kajian


1. Isu-isu halal dalam produk makanan
1. Daging
No

1.

Daging
berformalin:
daging yang
direndam
dengan
formalin.
Formalin adalah
sejenis bahan
kimia yang
digunakan
untuk
mengawet
jenazah atau
bangkai haiwan

Contoh kes yang


dilaporkan

Pandangan Islam

Teknologi autentikasi

Kebanyakan daging
berformalin ini dijual oleh
penjual daging ayam bagi
memberi ketahanan
kepada ayam tersebut dari
membusuk walaupun
diletakkan 2 hari pada
suhu bilik serta tidak
dihinggapi lalat

1. Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI)


mengharamkan penggunaan formalin
untuk mengawet makanan kerana
formalin boleh mendatangkan
kemudaratan seperti penyakit dan
kematian

Teknologi bio sensor


digunakan untuk mengesan
kehadiran larutan formalin
dalam makanan dengan
menggunakan sejenis enzim
(Ashriq Fahmy, 2010)

2. Mesyuarat Jawatankuasa Syariah


yang bersidang pada hari ini 15
Sya'ban 1423 bersamaan 22 Oktober
2002 buat kali ke 157 telah membuat
keputusan bahawa tiada fatwa yang
telah dibuat khusus mengenai bahanbahan kimia yang terdapat di dalam
makanan, namun apabila diyakini
bahawa bahan itu memudaratkan maka
hukumnya adalah haram berdasarkan
kepada ayat 195 surah al-baqarah
dan juga
berdasarkan kaedah (la dharar wa la
dhirar)

2.

Penjualan
daging bangkai :
bangkai atau
haiwan yang
telah mati
sebelum
disembelih,
tidak boleh
dimakan kerana
statusnya tidak
halal.

1. Daging pemburuan
:masyarakat pendalaman
menggunakan jerat bagi
aktiviti pemburuan.
Haiwan yang terjerat
kemungkinan mati terjerat
sebelum sempat
disembelih
2. daging ayam mati
sebelum disembelih:
- ayam mungkin mati
lemas akibat dilonggokkan
didalam air (Harian
Metro,2010)
-ayam dinding telah
ditarik sijil Halal berikutan,
sesetengah ayam
disembelih dua kali
selepas penyembelihan
pertama tidak sempurna
dan ada ayam sudah mati
sebelum disembelih
(Harian Metro,2007).

Teknologi sensor inframerah


- -

mampu mengesan punca


-kematian ayam di kilang

Dari Jabir bin Abdillah, beliau


mendengar Rasulullah shallallahu
'alaihi wa sallam bersabda di Mekah
saat penaklukan kota Mekah,
"Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya
mengharamkan jual beli khamar,
bangkai, babi, dan patung." Ada yang
bertanya, "Wahai Rasulullah, apa
pendapatmu mengenai jual beli lemak
bangkai, mengingat lemak bangkai itu
dipakai untuk menambal perahu,
meminyaki kulit, dan dijadikan minyak
untuk penerangan?" Nabi shallallahu
'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak
boleh! Jual beli lemak bangkai itu
haram." Kemudian, Rasulullah

pemprosesan ayam. Sistem


sensor inframerah ini
dibangunkan bersama server.
Sistem ini boleh membaca
denyutan nadi ayam, sama
ada ayam itu masih hidup atau
mati sebelum diproses masuk
ke air panas. (Mohd Sabran,
2007)

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,


"Semoga Allah melaknat Yahudi.
Sesungguhnya, tatkala Allah
mengharamkan lemak bangkai, mereka
mencairkannya lalu menjual minyak
dari lemak bangkai tersebut, kemudian
mereka memakan hasil
penjualannya." (HR. Bukhari, no. 2236
dan Muslim, no. 4132)
Hadis di atas menunjukkan haramnya
jual beli bangkai, dan ini adalah suatu
hal yang disepakati oleh seluruh kaum
muslimin.
Bangkai adalah binatang yang mati
tidak dikarenakan penyembelihan yang
sesuai syariat. Semua binatang yang
haram dimakan itu berstatus
sebagaimana bangkai, meski
disembelih dengan cara-cara yang
diajarkan oleh syariat.
3.

Daging
gelonggong:
daging yang
diperolehi
daripada lembu
yang dipaksa
minum air
sebanyak
mungkin
sebelum
disembelih
mengakibatkan
penambahan
berat daging

Sisi Pertama: Hukum Menjual Daging


Gelonggongan

Alat pendeteksi kadar air pada daging


gelonggong

Jual beli daging gelonggongan termasuk


jual beli yang diharamkan di dalam syariat,
karena termasuk bentuk penipuan dalam
jual beli. Oleh kerananya, menjual menjual
daging gelonggongan hukumnya haram.
Hal ini berdasarkan dalildalil sebagai
berikut:

Ciri-ciri Daging Glonggongan, sebagai


berikut :
1. Berwarna pucat
2. Konsistensi daging lembek
3. Permukaan daging basah
4. Biasanya penjual tidak
menggantung daging tersebut karena
bila digantung air akan banyak
menetes dari daging

Dalil Pertama: Firman Allah:

berlaku. Namun,
kualiti daging
berkurangan
kerana daging
lebih mudah
cepat busuk dan
tercemar
dengan mikrob
sehingga tidak
boleh dimakan
oleh manusia.


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu
saling
memakan
harta
sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa: 29)
Dalil
Kedua:
Hadist
Abu
Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi
shallallaahu 'alaihi wa sallambersabda:,
"Janganlah menahan susu unta dan
kambing (dengan
mengikatnya).
Barangsiapa membelinya ia boleh memilih
dari dua hal: - setelah memeras susunya- ,
ia boleh tidak mengembalikannya, atau ia
boleh mengembalikannya dengan satu sho'
kurma." (HR. Bukhari dan Muslim)
Berkata Imam Nawawi
Shahih Muslim (10/162):

di

dalam Syarh

Ketahuilah bahwa at-Tashriyah (menahan


susu) adalah perbuatan haram, baik pada
binatang unta, kambing, kuda, keledai

maupun yang lainnya, karena itu adalah


perbuatan manipulasi dan penipuan. Tetapi
jual belinya sah, walaupun haram. Bagi
pembeli boleh tidak mengembalikannya.
Hadist
di
atas
juga
menunjukkan
keharaman manipulasi di dalam segala hal.
Dan bahwa jual beli yang terdapat
manipulasinya sah.
Berkata
al-Muhallab,
sebagaimana
disebutkan Ibnu Baththal di dalam Syar
Shahih al-Bukhari (6/276):
Hadist ini merupakan dasar hukum
kebolehan mengembalikan barang yang
dibeli, jika terdapat cacat atau ada unsur
penipuan di dalamnya. Karena susu jika
ditahan di dalam tetek binatang beberapa
hari lamanya dan tidak diperas, maka
pembeli
akan
menyangka
bahwa
keadaannya seperti itu setiap harinya,
maka dia menjadi tertipu .
Dalil Ketiga:
Dari
Hurairah radhiyallaahu 'anhu berkata:

Abu

:!

Bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa
sallam pernah melewati sebuah tumpukan

makanan.
Lalu
beliau
memasukkan
tangannya ke dalam tumpukan tersebut,
tiba-tiba jari-jarinya basah. Maka beliau
bertanya:
"Apa
ini
wahai
penjual
makanan?". Ia menjawab: Terkena hujan
wahai
Rasulullah.
Beliau
bersabda:
"Mengapa tidak engkau letakkan di bagian
atas makanan agar orang-orang dapat
melihatnya? Barangsiapa menipu maka
ia bukan termasuk golonganku." (HR.
Muslim).
Berkata Imam al-Baghawi di dalam Syarhu
as-Sunnah (8/167):
Bukan
dari
golonganku, maksudnya bukan keluar dari
Islam, tetapi dia adalah orang yang tidak
mau mengikutiku, karena perbuatan seperti
ini bukanlah termasuk akhlakku dan
perbuatanku, atau bukan kebiasaanku dan
caraku di dalam bermuamalah dengan
saudaranya.
Berkata Muhammad Syamsul al-Haq Abadi
di dalam Aun al-Mabud (9/231): Hadist di
atas menunjukkan keharaman manipulasi
dan itu menjadi kesepakatan ulama.
Sisi Kedua:
Hukum
Daging Gelonggongan

Mengkonsumsi

Daging Gelonggongan dibagi menjadi dua


jenis:
Jenis

Pertama:

Daging

Gelonggongan

Murni. Yaitu daging yang berasal dari sapi


atau sejenisnya yang dipaksa minum
sebanyak-banyaknya hingga mati. Jenis
daging seperti ini haram untuk dimakan
karena
sudah
menjadi
bangkai.
Ini
berdasarkan firman Allah:Sesungguhnya
Allah
hanya
mengharamkan
bagimu bangkai, darah,
daging babi, dan binatang yang (ketika
disembelih) disebut (nama) selain Allah.
Tetapi
barangsiapa
dalam
keadaan
terpaksa (memakannya) sedang dia tidak
menginginkannya
dan
tidak
(pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya.
Sesungguhnya
Allah
Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. AlBaqarah: 173)
Jenis Kedua: Daging Semi Gelonggongan,
yaitu daging dari sapi yang dipaksa minum
sebanyak-banyaknya
hingga
sekarat.
Sebelum mati, sapi tersebut disembelih
terlebih dahulu. Ini boleh dimakan karena
bukan
bangkai,
tetapi
sebaiknya
ditinggalkan karena termasuk daging yang
tidak berkwalitas.
Sisi

Ketiga:

Bahaya

Daging

Gelonggongan bagi Kesehatan


Mengonsumsi daging gelonggongan bisa
berakibat buruk bagi kesehatan. Hal itu
dikarenakan beberapa sebab:
Pertama: Daging gelonggongan sudah
tidak mengandung protein lagi, karena
sudah
membusuk.
Memakannya
menyebabkan mual, muntah, diare sampai
keracunan yang berefek pada kematian.
Kedua: Daging gelonggongan sangat
mudah sekali ditempati bakteri, virus dan
hewan bersel satu seperti protozoa, jika
kita
memakannya
sangat
rentan
menimbulkan berbagai macam penyakit.
Ketiga: Daging gelonggongan sangat
rentan terkena penyakit sapi gila. Penyakit
sapi gila dapat menular kepada manusia.
Keempat: Pemberian air minum kepada
sapi secara berlebihan akan melemahkan
daya tahan sapi. Ini menyebabkan kuman
yang masuk melalui air akan diserap darah
dan daging. Ini lebih berbahaya jika air
yang digunakan tercampur insektisida.
Kelima: Daging dari sapi yang stress
karena diminumkan air dalam jumlah yang
berlebihan akan menularkan pengaruh

buruk pada perilaku konsumennya.


Hukuman Bagi Penjual Daging
Bagi Pedagang yang menjual daging
gelonggongan bisa dijerat dengan UU
Nomor
8/1999
tentang
Perlindungan
Konsumen. Pelaku diberikan sanksi pidana
maksimal 5 tahun penjara, dan denda
sampai
Rp
2
miliar.
Para
pelaku
penyembelihan, distributor, dan penjual
daging gelonggongan juga bisa dijerat
dengan Undang-undang Kesehatan Nomor :
6 Tahun 1967.
Keharaman daging gelonggongan telah
ditetapkan dalam Keputusan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia ( MUI ) Jawa Tengah
Nomor: 03/Musda/VII/MUI/Jateng/II/2006

4.

Daging disuntik
air

1. daging ayam disuntik


air ke dalam daging atau
memasukkan melalui
mulut karkas ayam
2. daging kambing
disuntik dengan air kolam
tercemar di China pada
Disember tahun lalu untuk
menambah berat ketika
ditimbang (NorHana

Fariza,2014).
3. Food Magazine
melaporkan beberapa
syarikat di United Kingdom
menjual daging yang
mengandungi kira-kira
10%-20% air yang
ditambah (CAP,2006).

5.

Daging palsu

1. Di China, terdapat satu


cara untuk menukarkan
daging khinzir agar
menjadi daging lembu
seperti yang terdapat di
laman web OhDunia.my
(ohdunia.my, 2013).
Daging khinzir ini akan
direndam didalam sejenis
bahan kimia untuk
menghilangkan ciri-ciri
daging khinzir, kemudian
direndam didalam perisa
lembu, dan akhirnya dijual
sebagai daging lembu.
Namun, kesan kimia
perisa lembu akan
memberi kesan masa
panjang iaitu boleh

mengakibatkan
keracunan, kecacatan dan
kanser.
2. Pada September 2013,
22 Tan daging palsu telah
dirampas di China oleh
pihak polis di wilayah
Xian. (Kelab pengguna,
2013).
6.

Daging makmal

1. Pada 7 Ogos 2013,


saintis dari London
menghasilkan daging
burger dalam makmal
yang diberi nama
Frankenburger, daging
burger yang pertama
didunia dengan
menggunakan proses
kultur di makmal yang
dihasilkan dengan
menggunakan sel otot
lembu hidup dan dikultur
selama 3 bulan bakal
menggantikan daging
lembu biasa

7.

Daging Haiwan
al-jallalah

1. Laporan Harian Metro


pada 7 Januari 2006 telah
mendedahkan

isu

Patin

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis


Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam
Malaysia Kali Ke-73 yang bersidang pada 4
- 6 April 2006 telah membincangkan Status

Babi

Rebus

bahawa Kesucian Ikan Yang DiBeri Makanan Tidak


Halal. Muzakarah telah memutuskan

terdapat

beberapa bahawa Ikan yang dipelihara di dalam


pengusaha ikan air tawar kolam ternakan dan seumpamanya adalah
terutamanya ikan patin di
Perak menggunakan usus
dan organ dalaman khinzir
yang

direbus

haram dimakan sekiranya ikan tersebut


sengaja dipelihara di dalam air najis atau
sengaja diberi makan najis seperti daging
babi, bangkai atau sebagainya.
The 73rd Muzakarah (conference) of the

sebagai Fatwa Committee National Council of

Islamic Religious Affairs Malaysia held on

makanan untuk ternakan 4th-6th April 2006 has discussed the purity
ikan
mereka.
Menurut status of fish fed with unlawful food. The
laporan

tersebut,

khinzir

yang

fed with unlawful food such as pig, carcass

direbus and alike are unlawful to be consumed.


dicampur

seterusnya
dengan

Committee has decided that fish reared in

usus ponds that purposely bred in impure water,

jagung

membolehkan

untuk
ikan

membesar dengan cepat


sebelum dijual di pasaran
tempatan dan luar Negara.
2. Pada 18 Januari 2006,
Berita

Harian

melaporkan

telah

mengenai

ikan taalpia yang diberi


sisa buangan berasaskan
khinzir. Laporan tersebut

Mesyuarat Jemaah Ulama Majlis


Agama Islam dan Adat Istiadat
Melayu Kelantan yang bersidang
pada
21
Dis
2006
telah
membincangkan status kesucian
ikan yang diberi makanan tidak
halal. Mesyuarat telah membuat
keputusan bersetuju menfatwakan
bahawa ikan yang dipelihara di
dalam kolam, tasik, lombong dan
seumpamanya serta diberi makanan
yang berasal daripada daging babi
dan anggota-anggotanya yang lain
adalah haram dimakan dan para
penternak ikan dilarang memberi

adalah

berdasarkan

ikan ternakan dengan makanan


operasi yang dijalankan yang berasal daripada daging babi
dan anggota-anggotanya sebagai
oleh Jabatan Agama Islam
langkah sadduz zarai'.
Perak di kolam ternakan
ikan di Tronoh, Papan dan
Batu

gajah.

Peternak

mendakwa,

tindakan

memberi

makan

ikan

ternakan

dengan

sisa

buangan khinzir dikatakan


dapat

mempercepatkan

tumbesaran
dapat

dipasarkan

tempoh

tiga

berbanding
tidak

ikan

dan
dalam
bulan

setahun

diberi

jika

makanan

berkenaan.
3. Pada bulan Mei 2009,
timbul isu ikan keli diberi
makan najis khinzir dan
kotoran
2009)

lain.

(Kosmo,

4.

Pada

2010,

Berita

Harian bertarikh 11 April


2010 melaporkan bahawa
terdapat

dakwaan

pengusaha
Taman

ikan

Argotek

keli

di

Bestari

Jaya, Kuala Selangor yang


menyatakan
ikan

kli

memberi

pengusaha

bukan
makan

melayu
perut,

bahan buangan, bangkai


dan

organ

dalaman

khinzir.
5. isu di luar Negara, pada
2003, kerajaan Arab Saudi
telah

menyekat

pengimportan
kambing/biri-biri
dari

Australia

didakwa

diberi

hidup
kerana
makan

najis. Begitu juga kerajaan


Emiriah

Arab

Bersatu

(UAE) telah menghalang

kemasukan kambing dan


biri dari Negara tersebut
pada tahun 2006 kerana
didakwa haiwan tersebut
makan

najis

dalam

perjalanna ke Negara UAE


melalui kapal (Gulfnews,
2006).

Di

Pakistan,

Mahkamah Agong Pakistan


juga

telah

menyekat

pengimportan

makanan

ayam yang mengandungi


unsur babi. (Zaidah, Jafri,
& Suhaimi, 2011)
6. isu lembu Kobe dari
Jepun. Daging lembu Kobe
ini dikatakan berbeza dari
segi tekstur dagingnya,
lebih halus dan amat
lembut berbanding daging
lembu lain. Ia dikeluarkan
daripada lembu daging
Jepun digelar Wagyu (Wa
bermakna Jepun dan Gyu
bermakna lembu) yang

diternak dalam keadaan


dimanjakan dengan bahan
makanan
gred
terbaik
yang dikawal urutan khas
dan muzik. Lembu kobe
juga diberi minum bir atau
sake.
8.

Daging binatang
liar/buas/eksotik

1. Pasukan Tindakan Pantas


Hidupan

Liar

(SWAT)

Sarawak

Forestry

Corporation

(SFC)

menggempur
menjual

aktiviti

hidupan

liar

terlindung secara haram di


sekitar Sibu dan Serian
dan

SFC

kilogram
hidupan
serta

merampas
(kg)

40

daging

liar

terlindung,

empat

bungkusan

dipercayai

mengandungi

hempedu beruang, daging


babi hutan segar dan jeruk
serta anak labi-labi hidup

2. Pada tahun 2006, di


Bandar kahang terdapat
restoran yang
menghidangkan pelbagai
spesies haiwan terancam
dan dilindungi. Antara
menu yang istimewanya,
daging harimau goreng
serbuk kari atau yang
dimasak dengan herba
menawarkan sup daging
ular sawa serta beberapa
jenis masakan lain
daripada haiwan itu yang
diminati
pengunjung. Restoran di
Kahang turut
menyediakan hidangan
kambing gunung, tupai,
pelanduk, kelawar, landak,
tenggiling, kura-kura dan
musang (Bharian,2006)
3. Pihak Majlis Daerah Kapit
(MDK) menerima banyak
rungutan dan aduan daripada
orang ramai, terutamanya
masyarakat Islam mengenai
penjualan daging binatang liar
seperti daging babi hutan, rusa,
kijang dan ular sawa secara
terbuka di sekitar kawasan

Market Teresang.
(Berita Sarawak,2011)
3. Pasar Teresang di Kapit dikesan
menjadi lokasi penjualan daging
beruang matahari yang merupakan
haiwan dilindungi di negara ini. Kirakira lima peniaga menjalankan
perniagaan menjual daging tersebut
secara terbuka kepada para
penggemar hidangan haiwan eksotik
(Kosmo,2013).

9.

Daging
bercampur

1.

Didalam

Kosmo

berita

melaporkan

sebuah

kilang

di

Kepala Batas, Pulau


Pinang

yang

mengeluarkan
makanan
berasaskan
ikan

bebola

sejak

lima

tahun lalu, dikesan


mencampurkan
daging

dan

perut

babi

bersama

ikan

dan

isi

tepung

untuk

membuat

bebola ikan. Malah,


kumpulan wartawan
yang

menyertai

serbuan

ke

itu

kilang

bersama

pegawai

20

penguat

kuasa

Jabatan

Kesihatan

Negeri

Pulau

Pinang

(JKSPP)

turut

terkejut

apabila

melihat

sebuah

periuk besar berisi


minyak masak yang
dipercayai
digunakan berulang
kali

untuk

menghasilkan
produk makanan di
situ.

Pengusaha

kilang

ini

bertindak

juga
dengan

menyimpan
dan

perut

daging

babi

bersama

bahan

mentah

lain

termasuk
dalam

ikan

satu

di
peti

penyejuk (ZAKARIYA
,

2008)

2. Sekitar Mei tahun


lalu,

Kementerian

Keselamatan
China
daging

Awam

merampas
tikus

untuk

dijual sebagai daging


kambing di Shanghai
bersebelahan wilayah
Jiangsu
AS$1.6
juta).

bernilai
juta

(RM5.3

Daging

tikus,

musang dan cerpelai


yang

dijual

daging
dipercayai
dimasukkan

sebagai
kambing
telah
gelatin,

pigmen

merah

nitrat.

dan

(NORHANA

FARIZA, 2014).

3.

Kementerian

keamanan
masyarakat
(MPS)

China

melaporkan

terdapat 904 orang


telah

ditangkap

dalam

masa

bulan

kerana

disyaki

terlibat

dengan

menjual

produk

daging

lembu dan daging


kambing

tiruan

yang

diambil

daripada

daging

tikus
rubah(Beijing,
2013).

dan

10. Daging tersalah


label

1. Pada 8 Ogos 2013,


akhbar kosmo melaporkan
terdapat sindiket menjual
daging
rusa
tiruan.
Sindiket
itu
dipercayai
tidak menjual daging rusa
asli, sebaliknya menjual
daging
kerbau
yang
diimport. Penjual daging
rusa
palsu
ini
menggunakan
jenama
daging
rusa
Lenggong
sedangkan apabila kita
semak di Lenggong, Perak,
pengusaha di situ tidak
pernah
mengeluarkan
daging rusa dalam bentuk
paket atau bungkusan.
Harga yang dijual pula
begitu rendah sedangkan
harga
pasaran
untuk
daging
rusa
sekurangkurangnya RM50 bagi 1kg
dan hanya dijual di ladang
ternakan
(SHAHNI
FARHANA,
2013).
2. Pada September 2013,
seorang lelaki di Negara
China
ditahan
kerana

didapati bersalah kerana


memproses
daging
kambing tiruan. Daging
kambing
tersebut
dihasilkan daripada daging
kucing-kucing jiran yang
telah
ditangkap
dan
dibunuhnya (miller, 2013)

11. Daging
1. Surat akhbar The Star
direndam aniline
melaporkan
pada 24
September

2013

kewujudan ayam kampung


palsu

yang

dicelup

pewarna supaya kelihatan


kuning

supaya

kelihatan

ayam kampung sebenar.


Pewarna yang digunakan
adalah

aniline

yang

digunakan untuk barangan


kayu dan kulit (SHEILA,
2013)
Perbuatan mencelup ayam
dalam
cairan
pewarna

bagi
tujuan
menipu
pengguna kononnya itu
ayam kampung adalah
salah di sisi undangundang menurut Menteri
Kesihatan Datuk Seri Dr S.
Subramaniam
walaupun
setakat ini pewarna yang
dikesan tidak menjejaskan
kesihatan dan diguna oleh
industri
makanan
lain.
Tetapi ini tidak bermakna
mereka
boleh
guna
pewarna itu untuk menipu
pengguna.
Setakat
ini
sampel
positif
menggunakan
cairan
kuning, dipercayai aniline
ke atas daging ayam
ternak, agar ayam itu
menyerupai
ayam
kampung ialah sampel
yang diambil di sekitar
Selangor
dan
Pulau
Pinang.
Terdapat
juga
keputusan
analisis
menunjukkan ada sampel
yang diambil pihaknya
mengandungi
pewarna
Tartrazine
dan
Sunset

Yellow FCF (Ghoib, 2013).

12. Daging
mempunyai
residu dadah

1.

Isu

residu

penyalahgunaan
dadah

veterinary

masih

berterusan

dikalangan

peternak-

peternak

walaupun

peraturan-peraturan
Makanan

1985

telah

mengharamkan
penggunaan Beta-agonist,
Nitrofuran

dan

Chloramphenicol

dalam

makanan.

Hasil

kajian/laporan

daripada

pensampelan
ayam

bagi

nitrofuran,
daging
kambing

ayam,telur
pensampelan

khinzir,
dan

analisis

lembu,
itik

bagi

beta-agonist

pensampelan
ikan

analisis

bagi

ayam

dan

analisi

chlorampherical

oleh

bahagian keselamatan dan


kualiti

makanan,

Kementerian

Kesihatan

Malaysia
2013

pada
dari

28

Mac

2004-2012

menunjukkan berdasarkan
analisis

makmal,

sebilangan

sampel

makanan
didapatimelanggar
peruntukan Akta Makanan
1983

dan

Peraturan-

Peraturan Makanan 1985.


2. CAP juga menjalankan
kajian

mengenai

Beta

Agonist berbahaya dalam


daging pada Mei-Jun 2006.
Ujian yang dijalankan oleh
CAP mendapati terdapat
Salbutamol,
penambah
yang

sejenis
pembesaran

digunakan

pada

daging
dan

lembu,

babi.

kambing

Sampel

ini

diperolehi daripada sekitar


Pulau Pinang. Kementerian
kesihatan

tidak

mengawal

mampu

penggunaan

beta-agonist

di

daging

dalam

walaupun

mengetahui

masalah

tersebut.

menyeru

CAP

supaya dihentikan dahulu


pembelian

makanan

daripada daging sehingga


Kementerian
mengesahkan
pasaran

bebas

Kesihatan
daging

di

daripada

beta-agonist.

13. Daging
mengandungi
zoonotik

Pada bulan September


2013,
terdapat
empat
orang maut disebabkan
keracunan
makanan
selepas menikamti juadah
di majlis kenduri kahwin di

Kampung
Huma,
Dawai, Yan. 270

Tanjung

tetamu
yang
lain
ditahan
di
beberapa buah hospital
berdekatan
kerana
masalah
yang
sama
setelah menikmati lauk
kenduri yang dihidangkan.
Pengarah
Jabatan
Kesihatan Kedah Dr. Ismail
Abu
Taat
menjelaskan
berdasarkan
siasatan
awal, pihaknya mendapati
keracunan tersebut adalah
disebabkan
oleh
virus
salmonella yang terdapat
dalam masakan ayam.
(Kosmo, 2013)
Sementara
pada
Rabu
lalu, 36 murid Sekolah
Kebangsaan Seri
Tasek,
Simpang Ampat, Pulau
Pinang
mengalami
keracunan
makanan
selepas
dipercayai
mengambil makanan yang
disediakan kantin sekolah
terbabit.
Ini
diikuti
semalam
25
pelajar
Sekolah Menengah Sains

Tapah
yang dipercayai
mengalami
keracunan
makanan dan terpaksa
menduduki
peperiksaan
Penilaian
Menengah
Rendah (PMR) di Hospital
Tapah
(Sinar
Harian,
2013).
Pada 1 Mac 2014, Seorang
kanak-kanak lelaki berusia
lima
tahun
meninggal
dunia akibat keracunan
makanan yang dipercayai
berpunca daripada ayam
goreng
yang
dibeli
bapanya di sebuah pasar
malam
di
Kuala
Terengganu.
(Utusan,
2014). Seramai 101 orang
lagi mengalami keracunan
makanan
selepas
menikmati juadah yang
dibeli di pasar malam di
Taman Shah Bandar dan
Padang Hiliran di sini pada
Sabtu lepas. Pengarah
Kesihatan negeri Datuk Dr
Anwa Sulaiman berkata
mereka dirawat di Hospital
Sultanah
Nur
Zahirah

(HSNZ) setelah muntah


dan
cirit-birit
selepas
menikmati nasi goreng
putih, nasi goreng merah,
kuetiau goreng dan mee
goreng.
(Sinar,
2014).
Jabatan Kesihatan Negeri
Terengganu
(JKNT)
mengesahkan
kejadian
berpunca daripada mee
goreng, kue tiau goreng
dan nasi goreng yang
dibeli di pasar malam
Padang Syah Bandar pada
Jumaat dan pasar malam
Padang Hiliran pada Sabtu
lalu. Menurut Pengarah
JKNT, Datuk Dr Anwa
Sulaiman
daripada 12
contoh najis pesakit yang
diambil didapati sembilan
adalah
positif
mengandungi
bakteria
salmonella (Harian, 2014).

14. Daging dari


haiwan
berpenyakit

Penyakit lembu gila yang


dikenali sebagai Bovine
Spongiform Encephalopthy
(BSE) bukanlah sejenis

penyakit
yang
boleh
berjangkit
melalui
sentuhan
dari
lembu
kepada lembu, sebaliknya
agen infeksi ini boleh
dijangkiti
melalui
tisu
produk yang dicemari BSE
yang bercampur dengan
makanan
haiwan.
Ensefalopati
Sponiform
Bovin (BSE) atau lebih
dikenali dengan penyakit
lembu gila adalh sejenis
penyakit
neurodegenerative lembu
yang
boleh
membawa
maut di mana wabak
penyakit ini dilaporkan
berlaku di UK sejak tahun
1985
lagi
(Appeal,
Riesnerb, & Rheinbabenc,
2001). Kajian lepas jugak
menunjukkan penyakit ini
dapat
memberi
kesan
kepada populasi manusia
melalui
daging
lembu
yang telah dicemari oleh
agen BSE iaitu risiko untuk
mendapat
kelainan
penyakit Creutzfeldt-Jakob

(vCJD). Penyakit ini akan


meyebabkan
kesusutan
kepada otak manusia. (Nur
Illliyin & Yanty Noorzianna,
2014).

15. Daging yang


tidak disembelih
dengan cara
Islam
16. Daging
mempunyai
DNA Babi

Pada tahun 2002, pihak


Agensi Standard Makanan
United

Kingdom

melaporkan bahawa 54%


daripada 30 ekor ayam
yang

diuji

mengandungi

kolagen haiwan. Manakala


57%

daripada

sampel

ujian dikesan mempunyai


kesan

DNA

Khinzir

dan

DNA lembu. (Food Safety


Authority of Ireland,2002).
Pada

bulan

kementerian

Mei

2014,

Kesihatan

Malaysia mendakwa DNA

babi terdapat didalam 2


sampel

produk

coklat

Cadbury yang telah disah


Halal

oleh

pihak

JAKIM.

Pada awal bulan Jun 2014,


Menteri di Jabatan Perdana
Menteri

telah

tampil

memaklumkan

bahawa

coklat berkenaan disahkan


tidak mengandungi DNA,
hasil

ujikaji

dijalankan

yang

oleh

Kimia

Jabatan
Malaysia.

Percanggahan

ini

menimbulkan
kekeliruan

di

telah
satu

kalangan

masyarakat Islam.
Didalam

laporan

Berita

Harian pada 19 Oktober


2012,

Jabatan

Agama

Islam

Perlis

(JAIPs)

mengesahkan

tujuh

produk

beku

sejuk

dipercayai dibawa masuk


dari Thailand serta dijual
di

pasaran

khususnya

tempatan
di

wilayah

utara mengandungi DNA


babi. Ia termasuk tauhu
ikan, sosej ketam bersalut
sotong, sepit ketam tiruan,
bebola

ikan

berperisa,

produk hasil laut dan jejari


ikan jenama PFP keluaran
Pacific

Fish

Processing

Limited. Selain itu, kaki


ketam tiruan jenama ARoy

Mark

Smile

dikilangkan

Heart

Food

Company Limited (Smile


Heart)

turut

mengandungi

disahkan
DNA babi.

(Siti fatimah, 2012).


Pihak

berkuasa

mengesan

DNA

Britain
babi

dalam sosej ayam halal

yang

dihidangkan

sebuah

di

sekolah

rendah. Dalam ujian lain,


produk daging kisar yang
dibekalkan kepada Majlis
Westminster

di

sini

menunjukkan adanya DNA


kambing dan babi. (harian,
2013).

17. Penggunaan
plasma darah
dalam makanan

Penggunaan

enzim

transglutaminase

dan

serbuk plasma adalah di


antara bahan penambah
makanan (additive food)
yang bersumberkan darah.
Enzim

transglutaminase

mempunyai

kemampuan

melarut dan mengemulsi


yang
yang

tinggi,
rendah

kemampuan

kelikatan
serta
untuk

membentuk gel-gel yang


kuat, mudah lentur serta
dapat

mengekalkan

ciri-

ciri tersebut. Selain itu, ia


digunakan

sebagai

menambah tekstur dalam


produk makanan diproses
seperti daging dan ikan.
Penggunaan plasma darah
dalam

makanan

seperti

produk surimi yang terdiri


daripada bebola ikan dan
bebola

ketam.

(Mohammad Aizat & Mohd


Anuar, 2012).
Para penyelidik daripada
Universiti

Sains

Islam

Malaysia

telah

menjalankan

kajian

ke

atas 12 sampel surimi (isi


daging ikan) yang di ambil
dari
Nilai

pasar
dan

raya

sekitar

Putrajaya

mendapati

hasil

menggunakan

analisis

ELISA,

daripadanya

adalah

daripada Bovine (lembu),


2

daripadanya

adalah

daripada avian (ayam )


dan

lagi

daripada

porcine (babi) (A.R. Alina,


2012)
Penggunaan

DNA

khinzirsebagai
tambah

bahan

maknana

dan

produk meatball di IKEA


Pada

bulan

akhbar

Mei

2011,

melaporkan

terdapat DNA khinzir di


dalam

produk

surimi

seperti bebola daging di


Medan

selera

Damansara
Aizat
2012).

&

IKEA,

(Mohammad
Mohd

Anuar,

2. Kekurangan daging tempatan


Menurut kenyataan media berkaitan pengimportan daging kerbau dari India pada 3 April 2014 oleh pihak MOA, tahap sara diri
bagi daging lembu di Malaysia adalah 27%. Oleh itu, Malaysia perlu mengimport daging dari luar negara bagi menampung
keperluan negara seperti India (80,000 tan metrik atau 80%) daging kerbau dan selebihnya daripada Australia, New Zealand,
Uruguay, Argentina dan Brazil. Bagi menampung keperluan daging kambing/biri-biri pula, Malaysia mengimport bahan
berkenaan dari Australia dan New Zealand (RMA Perunding Bersatu Sdn. Bhd. 2007). Selain itu, hasil semakan statistik tahap
sara diri komiditi Makanan Utama 2006-2011 oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas tani Malaysia menunjukkan
pengeluaran daging lembu/kerbau kurang daripada 30% keperluan negara. Oleh itu, Malaysia terpaksa mengimport 90%
keperluan kambing/bebiri berikutan pengeluaran dalam negara yang kurang dari 10%.
Selain memastikan aspek kesihatan semasa membeli daging dipasar, aspek kehalalan daging juga perlu diambil perhatian
oleh pengguna. Terdapat kes yang ditemui, selain pembekal daging yang memperdayakan pengguna, ada juga daging import
yang didatangkan dari negara bukan Islam yang tidak jelas tahap halal daging tersebut terutama sekali daging yang datang
melalui cara penyeludupan.

2. Teknologi autentikasi yang digunakan dalam autentikasi Halal


1. Analytical methods used for analysis of pork and lard in food products
(Rohman & Che Man, 2012)
Methods
FTIR

HPLC

Food Samples
Cake formulation

Issue
Lard adulteration in
shortening

References
Syahariza et al., 2005b

Chocolate and its products

Lard adding

Che Man et al., 2005a

Biscuit

Lard
adulteration

Syahariza et al., 2005a

Edible oil

Lard
chracterizati
on

Guillen & Cabo, 1997

Meat

Lard mixed
with other
meat

Che Man & Mirghani,


2001

Meat

Pork
identification

Al-Jowder et al., 1997

Meat

Lard mixture

Jaswir et al., 2003

Meat
products
Meat
products

Detection of
pork and lard
Detection of
lard

Saeed et al., 1989

Meat

Detection of
meat
adulteration
Contamination
of lard
Detection of
lard in cow and
buffalo ghee
Adulteration of lard in
some vegetable oils

Wissiack et al., 2003

Analysis of volatile
flavor
Adulteration of
goat body fat

Wittasinghe et al., 2001

Adulteration of cow and


buffalo ghee by pig
Detection of lard and
lard contaminated with
tallow

Lambelet, 1983

Edible oil

GC

Ghee

Rashood et al., 1996

Marikkar et al., 2005

Farag et al., 1983

Marikkar et al., 2005

Edible oil
GCMS
DSC

Cooked meat (chicken,


pork, beef)
Ghee,
butter

Lambelet et al., 1980

Kowalski, 1989

Edible Oil

Electronic Nose
DNA based methods

ELISA

Edible oil
Meat

Food products
Raw ground beef
Meat and feed products

Detection of lard and


randomized lard in RBD
palm oil
Adulteration of RBD
palm oil with lipase
catalyzed interesterified
lard
Detection of lard in
selected food product
deep fried ini lard

Marikkar et al., 2001

Monitoring
lard, tallow and
chicken fat
adulteration in
Canola oil
Detection of lard
Spesies speciation
Characterization of
porcine muscle protein
Characterization of
porcine muscle protein
Species speciation
Detection of pork meat
Species speciation in raw
beef
Detection of pork and
lard
Pork identification
pork adulteration
Pork quantification

Marikkar et al., 2002b

Marikkar et al., 2002a

Marikkar et al., 2003

Che Man et al., 2005b


Hunt et al., 1997
Chen & Hsieh, 2001
Chen et al., 1998
Lockley & Bradley, 2000
Montiel-Sosa et al., 2000
Ebbehoj & Thomsen,
1991
Aida et al., 2005
Che Man et al., 2007
Martin et al., 1998
Chen & Hsieh, 2000

2. Summary of analytical techniques applicable in the halal


authentication of meat and meat products
Authenticity issue

Pork adulteration

Analytical technique
PCRRFLP

Species identification

Real time PCR

References
Murugaiah et al.
(2009), Aida, Che Man,
Raha, and Son (2007),
and Aida et al. (2005)
Martn et al. (2009),
Kesmen, Gulluce,
Sahin, and Yetim

(2009),
Tanabe et al. (2007),
Fumire, Dubois,
Baeten, von Holst, and
Berben (2006), and
Lpez-Andreo, GarridoPertierra, and
Puyet (2006)
Species-specific PCR

RAPD

Pork protein

Martinez and
Malmheden Yman
(1998)

PCR sequencing

Karlsson and Holmlund


(2007)

ELISA

Chen and Hsieh (2000);


Chen and Hsieh (2000)

Chromatography

Pork fat (lard)

Soares, Amaral, Mafra,


and Oliveira (2010),
Alaraidh (2008),
Che Man et al. (2007)
and Montiel-Sosa et al.
(2000)

Chou et al. (2007)

Peptide examination

Aristoy and Toldra


(2004)

Isoelectric focusing

Hofmann (1985)

FTIR spectroscopy

Rohman, Sismindari,
Erwanto, and Che Man
(2011a, 2011b),
Che Man, Abidin, &
Rohman, 2010, Rohman
and Che Man
(2011a, 2011b),
Rohman and Che Man
(2009), Che Man, Gan,
NorAini, Nazimah, and
Tan (2005), Che Man,
Syahariza, Mirghani,
Jinap, and Bakar (2005)
and Che Man and
Mirghani (2001)

DSC

Marikkar, Ghazali, Man,


and Lai (2003) and
Marikkar, Lai, Ghazali,
and Che Man (2001)

Electronic nose

Blood plasma

Isoelectric focusing

Nurjuliana, Che Man,


and Mat Hashim
(2011a), Nurjuliana,
Che Man,
Mat Hashim, and
Mohamed (2011b), Che
Man, Gan, et al. (2005),
and Che Man,
Syahariza, et al. (2005)
Bauer and
Stachelberger (1984)

ELISA

Church and Hart (1995)

Immunodiffusion

Price, Hart, and Church


(1992)

LCMS/MS

Grundy et al.
(2007) and Grundy
et al. (2008)

3. Examples of analytical techniques applicable in authentication of


meat, fat, and protein substitution in meat and meat products..
Authenticity problem

Analytical technique*

Reference

Meat substitution
Meat (species)

ELISA

Gonzalez-Cordova,
Calderon de la Barca,
Cota, & VallejoCordoba, 1998;
Koppelman,
Lakemond, Vlooswijk,
& Hefe, 2004

LC

Ashoor, Monte, &


Stiles, 1988; Ashoor
& Osman, 1988;
Chou et al., 2007

Isoelectric focusing

Skarpeid, Kvaal, and


Hildrum (1998)

Capillary gel
electrophoresis

Vallejo-Cordoba and
Cota-Rivas (1998)

Traditional PCR

Calvo, Rodellar,
Zaragoza, & Osta,

2002; Colgan,
O'Brien, Maher,
Shilton, McDonnell,
& Ward, 2001;
Hopwood,
Fairbrother, Lockley,
& Bardsley, 1999;
Pascoal, Prado, Calo,
Cepeda, & BarrosVelazquez, 2005;
Rodriguez et al.,
2003; Sun & Lin,
2003
Real time PCR

Brodmann & Moor,


2003; Chrisholm,
Conyers, Booth,
Lawley, & Hird, 2005;
Fumiere,
Dubois, Baeten, von
Holst, & Berben,
2006; Hird, Chisholm,
& Brown, 2005;
Laube,
Zagon, & Broll, 2007;
Lopez-Andreo,
Garrido-Pertierra, &
Puyet, 2006; Martn
et al.,
2009; MendozaRomero et al., 2004

RFLP

Verkaar, Nijman,
Boutaga, & Lenstra,
2002; Wolf , Rentsch,
and Hubner (1999)

RAPD

Calvo, Zaragoza, &


Osta, 2001; Martinez
& Yman, 1998;
Rastogi et al., 2007
Bartlett & Davidson,
1992; Forrest &
Carnegie, 1994;
Iijima et al., 2006;
Imaizumi,
Akutsu, Miyasaka, &
Yoshino, 2007

Sequencing

Meat (tissue)

Fat (vegetable)

SSCA

Tartaglia et al. (1998)

CSGE

Rastogi et al. (2004)

Mid-infrared
spectroscopy

Al Jowder, Defernez,
Kemsley, and Wilson
(1999)

ELISA

Chen, Hsieh, &


Bridgman, 2002; Kim
et al., 2004, 2005;
Muldoon, Onisk,
Brown, &
Stave, 2004

LC-MS/MS

Colgrave, Allingham,
and Jones (2008)

HPLC

Nair, Kanfer, and


Hoogmartens (2006)

GC-MS

Szucs, Sarvary, Cain,


and Adany (2006)

APPI LC-MS/MS
Lembcke et al. (2005)
GC-FID#

Precht (1992a,b)

Fat (animal)

GC#

Precht (1992a,b)

Protein (vegetable)

HPLC

Castro, Garca,
Rodrguez, Rodrguez,
and Marina (2007)
Gonzalez-Cordova et
al., 1998; Koppelman
et al., 2004

ELISA

Protein (animal)

Microsphere-based
fow cytometric
immunoassay
LC

ELISA

Haasnoot and du Pre


(2007)
Ashoor et al., 1988;
Ashoor & Osman,
1988; Chou et al.,
2007
Chen et al., 2002;
Kim et al., 2004,
2005; Muldoon et al.,
2004

Protein (melamine
and urea)

Head space GC-MS


LC-MS/MS
Head space GC-MS

Frick, Dubois,
Chaubert, and
Ampuero (2009)
Varelis and Jeskelis
(2008)
Frick et al. (2009)

4. Senarai bahan yang diragui di dalam industri makanan dan alat untuk mengesannya
No Jenis Bahan yang diragui
Alat/ kaedah mengesan
1. DNA haiwan (Khinzir)
Polymerase Chain Reaction (PCR)
High quartz Surface Acoustic Wave (SAW)
Sensor (Electric Nose) (Untuk pengesanan
awal)
2. Alkohol (yang memabukkan)
Comprehensive
Two
Dimensional
Chromotography Time of Flight Mass
Spectrometre (GC x GC ToF-MS)
Gas Chromotography
Solid Phase Microextraction (SPME)
Headspace coupled to Gas Chromatography
Flame Ionization Detector (HSGC-FID)
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Protein dari sumber haiwan Reverse Phase High Performance Liquid


(Asid Amino, gelatin, kolagen) Chromatography (RP-HPLC) with pre-column
derivatisation
Darah dan plasma darah
Spectrophotometric methods
Immunoassay
Liquid
chromatography
tandem
mass
spectrometric
Ultrathin-layer isoelectric focusing
Bakteria yang diasingkan dari Analisis mikrobiologi
sumber najis
Lemak
haiwan
(gliserida, Fourier
Transform
Infrared
(FTIR)
gliserol,lelemak), lard
spectroscopy
Geometric Method to differentiate between
pork origin and non-pork
Tulang haiwan
Near infrared microscopic methods (NIRM)
Kehadiran unsur ubah suai Polymerase Chain Reaction (PCR)
genetik
DNA profiling

9. Kandungan Whey protein


Amino Acid Profiling
10. Kehadiran bahan pengawet Enzymatic biosensor
berbahaya seperti formalin
5. Examples of haram ingredient that can be analysed by laboratory analysis methods
Haram ingredient
Identification
Examples of laboratory
analysis method

Animal species

Pork
meat
or
pork DNA hybridization
derivatives, or meat from DNA sequencing
other animal species
PCR

Animal fat

Fat Composition: vegetable FTIR


or animal fat
NIRS
DSC
NMR
HPLC
LC-MS(/MS)
GC
PTR-MS
Electronic nose technology
Proteins, peptides or Protein
composition: SDS-PAGE
amino acidss from pork collagen or gelatine from CE
origin
pork or other animals
FTIR
Colorimetry
Chomatography
(e.g.
HPLC)
Immonuassays
and
immunoblotting
(e.g.
ELISA)
Biosensor
NIRS
MS
2D-PAGE coupled to mass
spectrometric techniques
(MALDI-TOF)
Animal
ingredient

Alcohol

origin

of Natural or syntetic origin,


chemical or microbial
conversion,
bone
or
wooden origin

Alcohol

3. Teknologi yang akan dibangunkan

SBIF-NMR,IRMS& SNIFNMR
Isotope ratio-based finger
prints, chiral GC analysis,
C/N-ratio
by
CHNanalyser

GC
Electronic nose technology
PTR-MS

Multiplex HAT (Halal Authentication Technology)


Penutup
Rujukan

Penghargaan