Vous êtes sur la page 1sur 8
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $I TURISMULUI CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII Agrement Tehnic 017-05/1976-2012 TEVI $I_FITINGURI DIN RASINI POLIESTERICE ARMATE CU FIBRA DE STICLA $I INSERTIE DE NISIP (PAFSIN - GRP) TUYAUX ET RACCORDS EN POLYESTERE REINFORCEE AVEC FIBRE DE VERRE GLAS-FIBRE REINFORCED PIPES AND FITTIN GLAS-FIBRE POLYESTERSTARKUNG ROHRE UND FITINGS COD - 2.101 PRODUCATOR — ALKAS BORU SANAYI VE TICARET Yakova — Bursa Yolu, 15 km Sugéren Ki 77400 Yakova TURCIA, tel: 0090/226-8285101; fax: 0090/226-8285522 Bagevleri Mavlai TITULAR S.C. AQUATUB S.A. ' AGREMI Str, Industriilor nr. 1, Vanatorii Mici, judet Giurgiu, ROMANIA TEHNIC: tel/fax: 0040/723277877 ELABORATOR INSTITUTUL EUROPEAN DE $TIINTE TERMICE AGREMENT Str. Matei Voievod, nr. 29, sector 2, Bucuresti TEHNIC: ROMANIA tel/fax: 0040/21-2521 157 Grupa specializata nr. 05: ,,Produse, procedee si echipamente pentru instalatii aferente constructiilor” Prezentul agrement tehnic este valabil pana la data de 31 martie 2015 numai insotit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si nu tine loc de certificat de calitate. CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII Grupa specializata nr. 05 ,,Produse, procedee si echipamente pentru instalaii aferente constructiilor”” din cadrul Institutului European de Stiinfe Termice din Bucuresti, analizdnd documentatia de solicitare de agrement tehnic prezentata de S.C. AQUTUB S.A. din Vanatorii jude} Giurgiu si inregistratd cu nr. 120115 din data de 16.01.2012, referitoare la produsele »Tevi si fitinguri din rasini poliesterice armate cu fibra de sticla si insertie de nisip (PAFSIN - GRP)” realizate de ALKAS BORU Sanayi ve Ticaret A$. din Turcia, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/1976-2012, in conformitate cu documentele tehnice roménesti aferente domeniului de referinta I 22-1999 ,,Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aducfiune si a refelelor de alimentare cu apd si canalizare a localitailor”, I 9- 1994 ,,Normativ privind proiectarea $i execugia instalatiilor sanitare”, I 9/1-1996 ,,Normativ privind exploatarea instalajiilor sanitare’’, P 66-2001 ,,Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apd i canalizare a localitailor din mediul rural”, P 32- 1991 ,,Normativ de proiectare construcfii si instalayii de epurare ordsenesti", P 118-99 wNormativ de sigurana la foc a construcfiilor’”, C 300-1994 ,,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executdrii lucrdrilor de construcii si instalayii aferente acestora’’, si a verificarilor efectuate in laboratorul ICECON TEST din Bucuresti si in laboratoarele TSE, ROYALCERT si RSHMB din Turcia, toate valabile la data elabordrii prezentului agrement. 1. Definirea succinta 4.1. Descrierea succinta Prezentul agrement tehnic se refera la tevi realizate prin infagurarea filamentu- lui gi fitinguri realizate din segmente de tevi PAFSIN (GRP) imbinate prin laminare cu rasini poliesterice armate cu fibré de sticla continue sau fragmentate, fabricate de ALKAS BORU Sanayi ve Ticaret A.S din Turcia si utilizate pentru retele de alimentare cu apa, irigatii, canalizare sau aplicatii industriale (montate suprateran sau ingropat in pamant). Se produc tevi din fibre de sticla continue cu tehnologia FARATEC® in mai multe straturi realizate din diferite materi- ale (rasini poliesterice, nisip si fibra de sticla). In principiu straturile sunt urmatoa- rele (de la interiorul tevii spre exterior): - zona interioara, dintr-un strat de protectie din ragina poliesterica (stratul care vine in contact cu fluidele transportate) si fesatura de fibra de sticl impregnata cu rasina poliesteric’; ~ strat_bariera, din rasina poliesteric& amestecat pentru ranforsare cu fibre de sticla infagurate circumferential; 017-05/1976-2012 - zona structurala interioara, din amestec de fibre de sticlA taiate, nisip si raging poliesterica; - strat central, din amestec de rasina poli- esterica, nisip gi fibre de sticla infasurate continuu; - zona structural exterioara, din amestec de fibre de sticld tdiate, nisip si rasina poliesterica; - zona exterioara de protectie, din feséituré de fibra de sticla si rasina poliesterica. Cantitatile de materie prima (fibre de sticla, ragini poliesterice si nisip) si tipul acestora se stabilesc in functie de utilizari gi de solicitarile clientilor. 1) Se produc tevi din fibra de sticla continue in urmatoarea gama: = diametre nominale (diametrul interior) intre 300 mm si 4.000 mm; ~ presiuni de lucru intre 1 bar si 32 bar; - temperaturi de lucru pana la + 60°C (pre- siunea de lucru sc4z4nd cu temperatura); - rigiditati nominale de la SN 2.500 Nim? pana la SN 10.000 Nim? (la cerere se pot produce si cu rigiditati mai mari); Pagina 2 din 8 - rugozitatea K = 0,009; -lungimi de 6 + 18 m (la cerere se pot livra sila alte lungimi — sub 6 m). Il) Se produc fitinguri in urmatoa- rea gama de tipodimensiuni - coturi, realizate din 2+4 segmente de feava, in diferite unghiuri (15°, 30°, 45°, 60°, 90° sau alte valori, in conformitate cu specificatiile din proiect), cu diametre nomi- nale de 300 + 4.000 mm, pentru presiuni de lucru de 4 + 32 bar; - teuri egale, la 90°, cu diametre nominale de 300/300 + 4,000/4.000 mm, pentru presiuni de lucru de 1 + 32 bar; - feuri reduse, la 90°, cu diametre nomi- nale de 350/300 + 4,000/3.800 mm, pen- tru presiuni de lucru de 1 + 32 bar; - ramificatii, egale sau reduse, realizate In aceleasi variante dimensionale cu teu- Tile, la 45° sau la unghiuri mai mici de 90°; - reductii, realizate in variantele coaxiale sau necoaxiale, cu diametre nominale de 350/300 + 4.000/3.800 mm, pentru presi- uni de lucru de 4 + 32 bar; - piesa tip sa pentru bransament, cu dia- metre nominale de 300 + 4.000 mm, pen- tru presiuni de lucru de 1 bar; - flanse si adaptoare pentru flanse, cu diametre nominale de 300 + 4.000 mm, pentru presiuni de lucru de 4 + 32 bar. Imbinarea tevilor intre ele sau cu fitingurile poate fi realizata in urmatoarele moduri - cu mufe gi garnituri de cauciuc, tip REKA, cauciucul find prevazut pentru o durata de viata de peste 70 de ani; - cu mufe cu cate 2 garnituri din cauciuc pe fiecare teava i injectie de rasina epoxidica intre garniturile de cauciuc de pe fiecare teava sau teava si fiting; - cu mute si feava/fiting etangate cu adezivi compusi din 2 componenti (ragina araldi- ticd si intaritor); - cu flange si gamituri de etangare (plate sau tip O-ring). 4.2 Identificarea produselor Tevile si fitingurile din rasini polies- terice armate cu fibra de sticl si insertie de nisip (PAFSIN — GRP) produse de firma ALKAS BORU Sanayi ve Ticaret A.S. din Turcia. sunt marcate la fabricatie, pe marcaje indicéndu-se - sigla firme; - denumirea produsului; - standardul de fabricatie; - caracteristicile tevilor si fitingurilor - diametre; -lungimi; - presiuni de utilizare 2. Agrementul Tehnic | 2.1 Domeniile de utilizare in constructii, acceptate Tevile gi fitingurile din ragini polies- terice armate cu fibre de sticla si_insertie de nisip (PAFSIN - GRP) se vor utiliza la executarea de retele exterioare de aducti- uni de apa, de alimentare cu apa, de irigati, de canalizare, pentru micro-hidro- centrale si la aplicatii industriale (refele montate suprateran, ingropat in pamant sau in interiorul unor fevi existente la rea- bilitarea fara s8patura a retelelor). Pentru utilizarea preconizata in con- tact cu apa potabild tevile si fitingurile din AT 017-05/1976-2012 din ragini poliesterice armate cu fibre de sticla gi insertie de nisip trebuie s& de- tina aviz sanitar, eliberat in conformitate cu reglementarile emise de Ministerul sanatatii 2.2 Aprecierea asupra produsului 2.2.4 Aptitudinea in exploatare Caracteristicile fizico-mecanice si functionale ale fevilor si fitingurilor din ragini poliesterice armate cu fibre de sticli si insertie de nisip fabricate de firma ALKAS BORU Sanayi ve Ticaret A.S. din Turcia au Pagina 3 din 8 EBD, fost verificate de laboratoarele RSHMB si KOMO din Turcia si ICECON TEST din Bucuresti si corespund prescriptilor tehni- ce romanesti precum si cerinfelor esentiale enumerate in cadrul art. 5 al Legii nr. 10/95 referitoare la calitatea in constructil *RezistentA mecanica si stabilitate Produsele se realizeazé pe masini performante, rezultand fevi si fitinguri, cu 0 rezistenta gi stabilitate mecanicé bund, pastrandu-si caracteristicile dimensionale si functionale la actiunea solului si a socu- Tilor exterioare asigurand retelelor in care sunt instalate etanseitate pe intreaga du- rata de utilizare; “Securitatea la incendiu Produsele nu fac obiectul unor exi- gente speciale la foc (ragina poliesterica armaté cu fibre de sticlé si insertie de nisip este un material compozit greu inflamabil care nu intrefine arderea ~ clas de com- bustibilitate C1, conform P 118-1999, sau clas de reactie la foc A2); “igiena, sanatate si mediu Produsele nu contin elemente can- cerigene, substante radioactive, deseuri to- xice sau alte substante daunatoare sanata- {ii oamenilor sau integritatii mediului incon- jur&tor, utilizarea lor in conditii normale respectand conditille impuse de Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sdnatatea in munca, Legea nr. 265/2006 privind pro- tectia mediului si Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completirile ulterioare. intrucat materialele nu sunt biode- gradabile, ele vor fi reciclate dupa termina- rea duratei de utilizare. *Siguranta in exploatare Produsele fiind realizate dupa un procedeu de fabricatie patentat (fitingurile fiind realizate din tevi sau segmente din evi realizate de acelasi producator) au 0 fiabilitate ridicata, o buna etanseitate (cu 0 durata de viata ridicaté a garniturilor) si nu prezinta riscul de accidente la utilizarea lor in conditii normale; *Protectia impotriva zgomotului Produsele nu fac obiectul unor cerinte speciale la zgomot. (017-05/1976-2012 *Economia de energie si izolarea termica Produsele nu fac obiectul unor ce- rinfe speciale pentru izolatie termica, hidrofuga, iar energia inglobata in produ- sele din materiale compozite este de circa 5 ori mai mic& decat la metale. In cazul in care este necesar produsele pot fi livrate termoizolate. 2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) $i intre- finerea produsului Calitatile materialelor utilizate precum si controlul fabricatiei, efectuat in scopul mentinerii constante a calitati, permit reali- zarea unor produse cu durabilitate ridicata Durata de viat&, recomandaté de producator, este de peste 75 ani fara masuri speciale de intrefinere cu conditia respectarii prescriptilor de transport, depo- zitare, manipulare, alegere si instalare spe- cificate de acesta. Producdtorul acord’ o garantie de 24 luni dela data punerii in operas 2.2.3. Fabricatia gi controlul Tevile se produc de firma ALKAS BORU Sanayi ve Ticaret AS. din Turcia pe instalatii automatizate. Fitingurile se produc la firma ALKAS BORU Sanayi ve Ticaret AS. din Turcia din segmente taiate din tevi proprii si ‘imbinate prin lipire cu rasini poliesterice armate cu fibra de sticl& Asigurarea constantei calitatii pro- duselor este realizata prin verificarea si testarea tuturor materiilor prime si produ- selor finite conform standardelor internatio- nale si prin executarea unui control intern in conformitate cu Sistemul de Manage- ment al Calitatii si cu precizarile din Manu- alul de Asigurare a Calitatii intocmit con- form prevederilor normei ISO 9001/2008. 2.2.4. Punerea in opera Punerea in operd se realizeazd conform instructiunilor de montaj ale pro- ducatorului si a normativelor in vigoare in Romania, de exemplu 19/1994, 19.1/1996, 1221999, P32/1991. Personalul care va monta si utiliza fevile si fitingurile din rasini poliesterice ar- Pagina 4 din 8 mate cu fibra de sticla si insertie de nisip va fi instruit pentru realizarea lucrarilor de acest tip. 2.3. Caietul de prescriptii tehnice 2.3.1. Condifii de conceptie Produsele sunt astfel concepute incat respect exigentele legislatiei inter- nationale in domeniu, precum si cerintele esentiale ale Legii nr. 10/1995 privind cali- tatea In constructii, acestea fiind prezen- tate in subcapitolul 2.2.1. al agrementului tehnic. La elaborarea tehnologiei de fabri- catie s-a avut in vedere obfinerea gi pas- trarea constanta a proprietatilor si caracte- risticilor produselor. Pentru aceasta se vor respecta regulile de verificare a calitatii prezentate in Manualul de Asigurare a Caltatii si in Politica de calitate proprii producaitorului 2.3.2. Conditii de fabricare Fabricarea {evilor gi fitingurilor din ragini poliesterice armate cu fibre de sticl& si insertie de nisip se realizeaza la firma ALKAS BORU Sanayi ve Ticaret A.S. din Turcia, cu respectarea prevederilor din Manualul de Asigurare a Calitatii intocmit in conformitate cu recomandarile din norma ISO 9001/2008. 2.3.3,Condifii de livrare La livrare produsele trebuie s& fie ‘insofite de Agrementul Tehnic, de Declara- tia de Conformitate cu acesta (data de pro- ducator), de Certificate de Calitate pentru materiile prime gi materialele utilizate si de instructiuni de alegere, montaj, executie, utiizare si exploatare date de producator. Tevile gi fitingurile se executa si se livreaza la cerere in gama de modele si tipodimensiuni si in cantitatile nece- sare solicitate pentru proiectele respec- tive. Pentru transport si depozitare de lunga durata producatorul va furniza date privind conditile de transport si depozitare (inaitimi, temperaturi etc). AT 017-05/1976-2012 2.3.4.Conditii de punere in opera Punerea in opera se face in confor- mitate cu recomandarile producatorului precum gi cu cele prevazute in normativele in vigoare: © 19-1984 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare © 19.1-1996 Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare # 122-1999 Normativ pentru proiectarea gi executarea conductelor de aductiune si a refelelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor © P32-1991 Normativ de proiectare con- structii si instalatii de epurare oragenesti P66-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare din mediul rural © P 118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructilor * C 300/94 Normativul privind prevenirea incendilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente construc- filor Concluzii | Aprecierea globala | © Utilizarea fevilor $i fitingurilor din | ragini poliesterice armate cu fibra de sticlé si insertie de nisip, in| domeniile de utilizare acceptate este | apreciata favorabil, in conditiile spe- | cifice din Roménia, daca se respecta prevederile prezentului agrement. Pentru utilizarea preconizaté in contact cu apa potabilé fevile $i fitingu- rile din ragini poliesterice armate cu fibri de sticlé si inserfie de nisip trebuie s& defina aviz sanitar, eliberat | in conformitate cu reglementarile | emise de Ministerul Sanatatii. | Condit: * Calitatea produselor si metoda de fabri- care, au fost examinate gi gasite cores- punzatoare de Laboratorul ICECON TEST din Bucuresti si Laboratorul RSHMB din Turcia gi trebuie mentinute la acest nivel pe toaté durata de valabilitate a acestui agrement. © Orice recomandare relativ la folosirea in condifii de siguranta a acestui produs, care este continut sau la care se referd acest agrement tehnic, reprezinta cerinfe minime necesare la punerea sa in opera. © Acordand acest agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, nu se implicé in prezenta si/sau absenta drepturilor legale ale firmei de a comer- cializa, monta sau intretine produsul. © Institutul European de $tiinte Termice din Bucuresti raspunde de exactitatea datelor inscrise in agrementul tehnic si de ‘ncercarile sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu fi absolva pe furizori si/sau pe utilizatori de responsabiltatile ce le revin conform regle- mentarilor legale in vigoare. * Verificarea _mentinerii aptitudinii de utiizare a produsului, procedeului sau echipamentului va fi realizaté de catre producator, la solicitarea titularului de agrement tehnic, conform programului stabilit de catre Institutul European de $tiinte Termice din Bucuresti, program care consta in: - verificarea asigurarii mentinerii constante a materiei prime si a produsului finit; - verificarea aspectului si a dimensiunilor, - verificarea etangeitati, - Verificarea rezistenfei la presiune; - verificarea rezistentei la tractiune. Verificarile se vor efectua la un interval de 24 luni gi vor fi consemnate prin buletine de incercari. Totodata se va ‘intocmi un proces verbal semnat de titular, laboratorul care a efectuat verificarile si elaboratorul de agrement tehnic. De asemenea se va verifica valabi- litatea sistemului de management al cali- tatil al producatorului. Actiunile cuprinse in program si modul lor de realizare vor respecta actele normative gi reglementarile tehnice in vigoare. rae 017-05/1976-2012 @ er * Orice modificare a procedeului, a tehno- logiei de fabricare si/sau introducere de noi materii prime gi materiale se va aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi luata in considerare si a se proceda la extinderea/modificarea agre- mentului tehnic. © Institutul European de Stiinte Termice din Bucuresti va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii despre rezul- tatul verificdrrlor, iar daca acestea nu dove- desc mentinerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC deciangarea aotiunii de sus- pendare a Agrementului Tehnic. ¢ Suspendarea se declangeaza i in cazul constatarii prin controale, de catre organis- me abilitate, a nerespectarii mentinerii constante a conditilor de fabricatie si de utilizare ale produsului. In cazul in care titularul de Agrement Tehnic nu se conformeaza acestor preve- deri, se va declansa procedura de retra- gere a Agrementului Tehnic. itatea : 31 martie 2015 Prelungirea valabilitatii sau revizuirea pre- | zentului agrement tehnic trebuie solicitata | cu cel putin trei luni inainte de data expirarii. In cazul neprelungirii valabilitatii, agrementul tehnic se anuleaza de la sine. Pregedinte grupa specializata nr. § ing. Cezar RIZZOLI $e Institutul European de $tiinte Termice PRESEDINTE DE ONOAI prof. dr.in 3. Remarci complementare ale grupei specializate | La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la dispozitie de c&tre solicitant. S-a constatat c& firma producatoare are certificat Sistemul de Management al Calitatii conform cu standardul {SO 9001/2008, Sistemul de Management pentru Protectia Mediului conform cu standardul ISO 1401/2004 si Sistemul de Mana- gement pentru Sanatatea si Siguranta Ocupationalé conform cu standardul BS OHSAS 18001/2007. Produsele isi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul exploatarii, cu conditia respectarii indicatiilor de utilizare ale producatorului si a reglementarilor normativelor 19/1994, 19.1/1996, 122/199, P32/1991, P118/1999, 300/194. Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fata de producator SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE Verificari efectuate in laboratorul ICECON TEST, in prezenta specialistilor din Institutul European de Stiinte Termice din Bucuresti, asupra unor tevi din rasini poliesterice armate cu fibré de sticla si insertie de nisip (PAFSIN-GRP), cu diametrul de 400 mm, pentru presiuni de utilizare de 10 bar Verificarea | Verificator | Metoda Cerinte - | Rezultate Verlieaea | ICECON | DIN 16868 | Aapocad so eamineat visual Touprafd| Pld defete aspectului TEST | DIN 19565 | continua, fara rugozitati, etc) |__Corespunde. Veriicarea | ICECON | DIN 1686s | Valor! dimensionae admis conform cals | 6.4 my, 58% | dimantantr | “Tas” | Din tases | debit 0 mm la Dn a1 10% la} “Cn. | Veriearea | ICECON | DIN 6868 | Voloreponru prob 1 bar, inp 10-minute. | Fd spar | ttanetagt | “TEST” | DIV 19963 | Nusun acme scdpr! dep Cerepene_| Verificarea | icecon Valoare pentru proba 15 bar, timp 24 ore.| Farascdpari | : reseyella | ICECON | DIN 16868 | Pot ttcre su ads deforma ma | sea deforma presine tr eine cir dep Corepand ‘Se verified efortul rezultat la compresiune tn zona segmentului de feavd simplu $i In zona 1,76 Ingrosatd prin lipire. Fitingul este corespun- | Corespunde itor la un raport > 1,5. Verificareata | ICECON compresiune | TEST | DIN 19565 4, Anexe © Extrase semificative din procesul verbal 120215 din 20.02.2012 al sedintei de deliberare a grupei specializate, In sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 5 din cadrul Institutului European AT 017-05/1976-2012 de Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuité din ing. Cezar Rizzoli, ing. Aurora Rizzoli, dr.ing. Valentin Cublesan, dr.ing. Madalina Nichita, sing. Grigore Vincene s-a analizat Dosarul agrementului tehnic cu numarul 017-05/1976-2012 referitor la: Tevi si fitinguri din rasini poliesterice armate cu fibré de sticlé si insertie de nisip (PAFSIN - GRP) realizate de firma ALKAS BORU Sanayi ve Ticaret A.S. din Turcia. In cadrul gedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte: © Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile PAT 1 si PAT 3/2004. © Tevile si fitingurile din ragini poliesterice armate cu fibra de sticla si inserfie de nisip (PAFSIN - GRP) corespund cerintelor esentiale stabilite in cadrul art. 5 al Legii Calitatii in Constructii — Legea nr. 10/1995. Constatand cele de mai sus, Grupa specializata nr. 5 aprob& Agrementul tehnic in forma elaborata, cu termen de valabiltate de trei ani, pana la 31 martie 2015. Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita elaboratorului urmarirea comportarii in timp a produsului pus in opera, rezultatele acestor verificari urmand a fi anexate la Dosarul de solicitare a prelungirii valabilitati Agrementului Tehnic. Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/1976-2012, continand 54 file face parte integranta din prezentul Agrement Tehnic. Raportorul grupei specializate nr. 5 ing. Aurora RIZZOLI PUG Membrii grupei specializate: ing. Cezar RIZZOLI -pregedinte << — ing. Aurora RIZZOLI ~ raportor— Pt. le dr.ing. Valentin CUBLESAN fe. ZC Ko dr.ing. Madalina NICHITA Mf sing. Grigore VINCENE AT 017-05/1976-2012 Pagina 8 din 8