Vous êtes sur la page 1sur 61

atha pUjApaddhatiH |

adhunA devi vakShyAmi jvAlApaddhatimuttamAm |


gadyapadyamayIM guhyAM koTiyaj~naphalapradAm || 1 ||
prAtaH kRRityamakRRitvA tu shrIjvAlAM pUjayet tu yaH |
tasya pUjA cha viphalA shauchahInA yathA kriyA || 2 ||
tatrAdau shrImAnsAdhako brAhme muhUrte shayanatalAd
utthAya karacharaNamukhAni prakShAlya nijAsane samup
avishya nijashirasi
shvetavarNAdhomukhasahasradalakamalakarNikAntargat
a chandramaNDalasiMhAsanopari niShaNNaM svaguruM
shuklavarNaM shuklAla~NkArabhUShitaM j~nAnAnandam
uditamAnasaM sachcidAnandavigrahaM chaturbhujaM j~
nAnamudrApustakavarAbhayakaraM trinayanaM prasann
avadanekShaNaM sarvadevadevaM paramashivasvarUpa
M vAmA~Nge vAmahastadhRRitakamalayA raktavasanAbh
araNayA svapriyayA dakShiNabhujenAli~NgitaM shAntaM
suprasannaM dhyAtvA tachcharaNakamalayugalavigalada
mRRitadhArayA svAtmAnaM plutaM vibhAvya mAnasopac
ArairArAdhayet |
yathA|

laM bhUmyAtmakaM gandhaM samarpayAmi namaH


haM AkAshAtmakaM puShpaM0 |
yaM vAyvAtmakaM dhUpaM0 |
raM vahnyAtmakaM dIpaM0 |
vaM amRRitAtmakaM nAnAnaivedyaM0 |
saM sarvAtmakAni phalamUlatAmbUlAni samarpa0 |

OM aiM hrIM shrIM hasakhaphreM ha sa ra kSha ma


la va ya-UM sahakhaphreM sa ha kSha ma la va ra ya-UM
hasauM shauM shrImachChrIamukAnandanAtha shrIpAdu
kAM shrIamukAmbAshrIpAdukAM pUjayAmi namaH
iti dashadhA vimRRishya manasA daNDavatpraNAmaM ku
ryAt ||

sahasradalapa~Nkaje sakalashItarashmiprabhaM varAbha


yakarAmbujaM vimalagandhapuShpAmbaram |
p. 352)
prasannavadanekShaNaM sakaladevatArUpiNaM smarec
hChirasi haMsagaM tadabhidhAnapUrvaM gurum || 1 ||
iti dhyAtvA praNAmamantrAn paThet |
namAmi sadguruM shAntaM pratyakShaM shivarUpi
Nam |
shirasA yogapIThasthaM muktikAmArthasiddhaye || 2
||
m|

4 ||

5 ||
raH |

shrIguruM paramAnandaM vandAmyAnandavigraha


yasya sAnnidhyamAtreNa cidAnandAyate param || 3 ||
aj~nAnatimirAndhasya j~nAnA~njanashalAkayA |
chakShurunmIlitaM yena tasmai shrIgurave namaH ||
akhaNDamaNDalAkAraM vyApte yena charAcharam |
tatpadaM darshitaM yena tasmai shrIgurave namaH ||
gururbrahmA gururviShNurguruH sAkShAnmaheshva
gurureva jagatsarvaM tasmai shrIgurave namaH || 6 ||
namaste nAtha bhagava~nChivAya gururUpiNe |
vidyAvatArasaMsiddhyai svIkRRitAnekavigraha || 7 ||
navAya navarUpAya paramArthaikarUpiNe |
sarvAj~nAnatamobhedabhAnave ciddhanAya te || 8 ||
svatantrAya dayAkLLiptavigrahAya parAtmane |
paratantrAya bhaktAnAM bhavyAnAM bhavyarUpiNe

|| 9 ||

10 ||

prakAshinAM prakAshAya vivekAya vivekinAm |


j~nAninAM j~nAnarUpAya vimarshAya vimarshinAm ||

purastAt pArshvayoH pRRiShThe namaskuryAmupary


adhaH |
sadA sachcittarUpeNa vidhehi bhavadAsanam || 11 ||
iti shrIguruM praNamya suprasannaM vibhAvya manasA t
adAj~nAM gRRihItvA
p. 353)
mUlAdhAre svarNavarNachaturdalakamalakarNikAntargat
atrikoNachakrAntargata##-parAM] parAM shaktiM kuNDa
linImudyaddinakarasahasrabhAsvarAM vidyutkoTisannibh
AM sakalamantramAtaraM pa~ncAshadvarNavigrahAmaS
hTAtriMshatkalArUpiNIM sarvaprANijIvAM tridhAmadhAm
AnaM sarpAkArAmUrdhvamukhIM sArdhatrivalayAM bisat
antutanIyasIM suptAM vibhAvya gurUpadiShTanijasahaja
nAdena sacaitanyAM vidhAya tatra chaturdaleShu
vaM namaH shaM namaH ShaM namaH saM namaH
iti patreShu prAdakShiNyena madhye mUlena cha saMpU
jya
haMsaH
iti mantreNa sarvatrotthApya tato vidrumavarNe svAdhiSh
ThAne li~NgamUle ShaDdalakamale tAM nItvA tatra
baM namaH bhaM namaH maM namaH yaM namaH
raM namaH laM namaH
iti patreShu madhye mUlena cha saMpUjya tato maNipUr
ake nAbhau nIlavarNe dashadalakamale tAM nItvA tatra

DaM namaH DhaM namaH NaM namaH taM namaH


thaM namaH daM namaH dhaM namaH naM namaH paM
namaH phaM namaH
iti patreShu madhye mUlena cha saMpUjya tato vakShasy
anAhate pi~NgalavarNe dvAdashadalakamale tAM nItvA t
atra
kaM namaH khaM namaH gaM namaH ghaM namaH
~NaM namaH chaM namaH ChaM namaH jaM namaH jha
M namaH ~naM namaH TaM namaH ThaM namaH
iti patreShu madhye mUlena cha saMpUjya tato vishuddh
au kaNThe dhUmravarNe ShoDashadalakamale tAM nItvA
tatra
aM namaH AM namaH iM namaH IM namaH uM nam
aH UM namaH RRiM namaH RRIM namaH lRRiM namaH l
RRIM namaH eM namaH aiM namaH OM namaH auM na
maH aM namaH aH namaH
iti patreShu madhye mUlena cha saMpUjya tata Aj~nAcha
kre bhrUmadhye vidyudvarNe dvidalakamale tAM nItvA ta
tra
haM namaH kShaM namaH
iti patrayormadhye mUlena cha saMpUjya tato brahmaran
dhragatadvAdashAntachakraM prApayya tatra sahasradal
akamalakarNikAntavartibindurUpatejomayaparamashiven
a sahaikatAM nItvA tataH sravatA paramAmRRitena tAM s
antarpya tatra nAdashravaNatatparo muhUrtaM layaM vib
hAvya tato'varohe sarvatra
so'haM
iti mantreNa kamalAtkamale'varohyamANAmAj~nAchakrA
dikrameNa teShu teShu kamaleShu taistairakSharaiH saM
pUjyamAnAM tattadAdhAra tattaddhAtu tattadvarNa tatta
dadhidevatAH santarpayantIM mUlAdhAraM prApayya tat

raiva svasthAne saMsthApayet |


ityArohAvarohakrameNa parAM shaktiM kuNDalinIM dhy
AtvA
p. 354)
prakAshamAnAM prathame prayANe pratiprayANe'pyamR
RitAyamAnAm |
antaHpadavyAmanusa~ncharantImAnandarUpAmabalAM
prapadye ||
iti stutvA
nAhamasmi na cAnyo'sti dhyeyaM cAtra na vidyate |
AnandapadasaMlInaM manaH samarasIgatam |
k|

ahaM devI na cAnyo'sti brahmaivAhaM na shokabhA


sachcidAnandarUpo'haM svAtmAnamiti cintayet ||

iti saMsmRRitya gurUpadeshapUrvaM sUkShmadhyAnena


ivAnena sveShTadevatAsthUladhyAnaM kuryAt |
tattejasA vyAptaM svadehaM vicintya tattejasaiva pariNat
AM svahRRidayakamale svAbhedena shrIparadevatAM dh
yAtvA prANAyAmatrayaM kuryAt |
tadvidhiryathA tatra vihitapadmAdyAsano mUlAdhArArpit
acittavRRittirmUlaM praNavaM vA ShoDashavAramuchch
aran
dakShA~NguShThena dakShanAsApuTaM nirudhya vAme
na puTena pavanaM pUrayet |
tatastameva chatuShShaShTivAramuchcharan dakShAnA
mAkaniShThAbhyAM vAmaM puTaM
cha dRRiDhaM nirudhya dvAbhyAM pavanaM kumbhayet
|
tatastameva dvAtriMshadvAramuchcharan vAmaM puTaM
tathaiva nirudhya dakShiNena puTena pavanaM shanaiH
shanai rechayedityekaH prANAyAmaH |
eSha eva viparyayeNa kriyamANo dvitIyaH |
prathamavat tRRitIyaH |
itthaM prANAyAmatrayeNa nirastasakalakaluShaM svadeh

aM devatArAdhanayogyaM vibhAvya svamUlavidyAyA RRi


ShyAdismaraNaM vidadhIta |
yathAasya shrIjvAlAmukhImantrarAjasya shrIvaishvAnara R
RiShiH anuShTup ChandaH shrIjvAlAmukhI devatA hrIM b
IjaM shrIM
shaktiH hUM kIlakaM chaturvargasAdhanArthe jape viniyo
gaH
iti smRRitvA nyaset |
shrIvaishvAnaraRRiShaye namaH shirasi
anuShTupChandase namo mukhe
shrIjvAlAmukhIdevatAyai namo hRRidi
hrIM bIjAya namo guhye
shrIM shaktaye namaH pAdayoH
hUM kIlakAya namo nAbhau
jape viniyogAya namaH sarvA~NgeShu |
iti RRiShyAdinyAsaH |
OMhrAMshrAM a~NguShThAbhyAM namaH
OMhrIMshrIM tarjanIbhyAM svAhA
OMhrUMshrUM madhyamAbhyAM vaShaT
OMhraiMshraiM anAmikAbhyAM huM
OMhrauMshrauM kaniShThikAbhyAM vauShaT
OMhraHshraH karatalakarapRRiShThAbhyAM phaT |
evaM hRRidayAdinyAsaH |
iti karaShaDa~NganyAsaM vidhAya svahRRidayakamale sv
Abhedena shrIbhairavabhairavyau dhyAyet | yathAp. 355)
trinetramindvardhakirITaratnaM kalpAntasUryaprabh
aminduhAsam |
vRRiShAsanaM shUlakapAlahastaM vande mahAdeva
mahaM cidIsham || 1 ||

jvAlAparvatasaMsthitAM trinayanAM pIThatrayAdhiS


hThitAM jvAlADambarabhUShitAM suvadanAM nityamad
RRishyAM janaiH|
ShaTchakrAmbujamadhyagAM varasharAmbhojAbha
yAn bibhratIM cidrUpAM sakalArthadIpanakarIM jvAlAmu
khIM naumyaham|| 2 ||
iti dhyAtvA mAnasopacArairArAdhya
OM
iti setuM hRRidi dashadhA vinyasya
strIM
iti mahAsetuM vishuddhau sahasrAre cha dashadhA vinya
sya
OM aM mUlaM aiM aM AM
ityAdi kShaH ityantam |
OM
iti maNipUrake nirvANaM dashadhA japet |
tato mantrasaMskAraM kuryAt |
yathA
shrIM OM jvAlAmukhi mama sarvashatrUn bhakShay
a 2 hUM phaT svAhA hrIM
iti trirjapet ityutkIlanam |
hUM OM hrIM shrIM jvAlAmukhi mama sarvashatrUn
bhakShaya 2 svAhA
iti triHsa~njIvanam|
chaM ChaM jaM mUlaM jhaM~naM

iti trirjapet iti tauTilyam |


OM hrIM shrIM jvAlAmukhi bhairavashApaM mochay
a 2 hUM phaT svAhA
iti shApaharIM dashadhA japet |
OMhrIMshrIM kurukullAyai svAhA
iti kurukullAM dashadhA japet |
OMhrIMshrIM namo jvAlAmukhyastrAya dahadaha d
uritaM hUM phaT hana 2 kIlAn svAhA
jvAlAmukhIM hrIM svAhA
ityastramantraM trirjapet |
OM mUlaM OM
ityashauchadvayanivAraNArthaM saptadhA japet |
OMjvAlAmukhyai vidmahe
hrIM jagadbhakShiNyai dhImahi
shrIM tanno jvAle pracodayAt
iti mUlagAyatrIM dashadhA japtvA mAlAmAdAya

OM mAM mAle mahAmAle sarvashaktisvarUpiNi |


chaturvargastvayi nyastastasmAnme siddhidA bhava |
OMhrIM siddhyai namaH

iti manasA gandhAdinA tAM saMpUjya


OM gaM avighnaM kuru mAle tvaM sarvabhAveShu s
arvadA |
iti manasA pUjitAM dakShakareNa mAlAmAdAya shirasi s
hrIguruM shuklavarNaM kaNThe svarNavarNAM mUlavidy

AM hRRidi shrIparadevIM yathoktarUpAM dhyAyan yathA


shakti japaM kRRitvA japAnte
tvaM mAle sarvadevAnAM prItidA shubhadA bhava |
shubhaM kuruShva me bhadre yasho vIryaM cha sarv
adA ||
iti paThitvA mAlAM shirasi saMsthApya
OM hrAM hrauM mahAdevAya namaH
iti bhairavamantraM yathoktavidhinA saMjapya mUlaM sa
saMpuTaM trirjaptvA punarapi
p. 356)
prANAyAmAdinyAsAn vidhAya
am |

guhyAtiguhyagoptrI tvaM gRRihANAsmatkRRitaM jap


siddhirbhavatu me devi tvatprasAdAnmaheshvari ||

ityanena tejomayaM japaM shrIdevIvAmahaste samarpya


yonimudrayA praNamet |
prAtaH prabhRRiti sAyAntaM sAyAdi prAtarantataH |
yatkaromi jagadyone tadastu tava pUjanam ||
iti nijakRRityaM samarpya svakAryAnuShThAnAya
trailokyacaitanyamayi sureshi shrIjvAlike tvachchara
NAj~nayaiva |
prAtaH samutthAya tava priyArthaM saMsArayAtrAm
anuvartayiShye ||
saMsArayAtrAmanuvartamAnaM jvAlAmukhi tvachch
araNAj~nayAlam |
spardhAtiraskArakalipramAdabhayAni mAM mAbhib
havantu mAtaH ||

jAnAmyadharmaM nacha me nivRRittirjAnAmi dharm


aM nacha me pravRRittiH |
tvayA hRRiShIkeshi hRRidisthayAhaM yathA niyukto's
mi tathA karomi ||
iti shrIdevyAj~nAM prArthya mUlAdhArAdidvAdashAntach
akraparyantasthitAbhyo mahAgaNapatiprabhRRitidevatAb
hyaH shrIgurUpadeshaj~nAtaM sahajasiddhamajapAjapa
M sa~Nkalpya samarpayet |
yathA adya pUrvedyurahorAtrAcharitamuchChvAsaniHshv
AsAtmakaM ShaTshatAdhikamekaviMshatisahasrasaMkhy
AkamajapAjapaM mUlAdhAra svAdhiShThAnamaNipUrAn
Ahata vishuddhAj~nA brahmarandhreShu chaturdala Sha
Ddala dashadala dvAdashadalaShoDashadala dvidala sah
asradaleShu svarNavidrumanIlapi~NgaladhUmravidyutkar
buravarNeShu sthitAbhyo gaNapatibrahmaviShNurudra jI
vAtmaparamAtmashrIgurupAdukAbhyo yathA bhAgashaH
samarpayAmi
iti smRRitvA kRRitA~njalirnyaset |
yathA
OM aiM hrIM shrIM mUlAdhArachakrasthAya shrIgaN
apataye ajapAjapAnAM ShaTshatAni samarpayAmi namaH
|
OM aiM hrIM shrIM svAdhiShThAnachakrasthAya bra
hmaNe'japAjapAnAM ShaTsahasrANi samarpayAmi nama
H|
OM aiM hrIM shrIM maNipUrachakrasthAya viShNav
e'japAjapAnAM ShaTsahasrANisamarpayAmi namaH |
OM aiM hrIM shrIM anAhatachakrasthAya rudrAyAja
pAjapAnAM ShaTsahasrANi samarpayAmi namaH |
OM aiM hrIM shrIM vishuddhachakrasthAya jIvAtman
e'japAjapAnAM sahasraM samarpayAmi namaH |
OM aiM hrIM shrIM Aj~nAchakrasthAya paramAtman
e'japAjapAnAM sahasraM samarpayAmi namaH |
OM aiM hrIM shrIM sahasradalakamalakarNikAmadh
yavartinyai shrIgurupAdukAyai ajapAjapAnAM sahasraM s
amarpayAmi namaH||

ityajapAjapaM samarpya ajapAmantreNa prANAyAmaM k


RRitvA saMkalpaM kuryAt | yathAOMasya shrIajapAgAyatrImantrasya haMsa RRiShiH a
vyaktagAyatrIChandaH shrIparamAtmA paramahaMso dev
atA haM bIjaM saH shaktiH so'haM kIlakaM OMkArastattv
aM udAttaH svaraH nabhaH sthAnaM haimo varNaH mam
a muktisAdhanArthe ajapAjape viniyogaH |
4/ haMsaRRiShaye namaH shirasi |
4/ avyaktagAyatrIchChandase namo mukhe |
4/ shrIparamahaMsadevatAyai namo hRRidi |
4/ haM bIjAya namo guhye |
4/ saH shaktaye namaH pAdayoH |
4/ so'haM kolakAya namo nAbhau |
4/ OMkAratattvAya namo hRRidaye |
4/ udAttasvarAya namaH kaNThe |
4/ nabhase sthAnAya namo murdhni |
4/ haimAya varNAya namaH sarvA~NgeShu
iti vinyasya
mama mokShArthe'japAjape viniyogaH
iti kRRitA~njaliH paThet |
iti RRiShyAdinyAsaH |
4/ hsAM sUryAtmane svAhA a~NguShThAbhyAM na
maH |
4/ hsIM somAtmane svAhA tarjanIbhyAM svAhA |
4/ hsUM nira~njanAtmane svAhA madhyamAbhyAM
vaShaT |
4/ hsaiM nirAbhAsAtmane svAhA anAmikAbhyAM hu
M|
4/ hsauM anantatanuH sUkShmAdevI pracodayAt sv
AhA kaniShThikAbhyAM vauShaT |
4/ hsaH avyaktabodhAtmane svAhA karatalakarapRR
iShThAbhyAM phaT |
evaM hRRidayAdinyAsaH |

tato dhyAnamdyAM mUrdhAnaM yasya viprA vadanti khaM vai nAb


hiM chandrasUryau cha netre |
digbhiH shrotre yasya pAdau kShitishcha dhyAtavyo'
sau sarvabhUtAntarAtmA ||
iti virATsvarUpaM svAtmAnaM dhyAtvA tadanusandhAyin
aM prANavAyornigamapraveshAtmakamajapAmantraM pa
~nchaviMshativAraM japtvA samarpya shrIgurUpadiShTa
mArgeNa nAdAnusandhAnapUrvakaM nirastasamastopAd
hinA kenApi cidvilAsena pravartamAno'smIti vibhAvya sva
kAryAnuShThAnAya
samudramekhale devi parvatastanamaNDale |
viShNupatni namastubhyaM pAdasparshaM kShama
sva me ||
p. 358)
iti bhUmiM prArthya shvAsAnusAreNa tasyAM pAdaM nid
hAya nandantu sAdhakAH
sarve ityAdi paThan bahirnirgatya malamUtrotsargashauc
AchamanaM vidhAya
klIM kAmadevAya sarvajanamanoharAya [kh: priyAya]
namaH
iti dantadhAvanaM kuryAt |
tato nadyAdau gatvA vaidikasnAnaM nirvartya tAntrikasnA
namArabhet |
yathA tatrAdau mUlena karacharaNamukhAni prakShAlya
OMmaNidhari vajriNi mahApratisare rakSha 2 hUM p
haT svAhA
iti shikhAM baddhvA mUlavidyayA trirAchamya
mUlaM AMhrIM

iti gaNDUShaShaTkaM kRRitvA


hrIM vaishvAnaraRRiShaye namaH
puShpArghyadhUpadIpAdinA tuShTo bhava snAnakA
le vighnAnnivAraya 2 svAhA
iti dashadhAbhyukShya mUlena taTAnmRRidaM gRRihItv
A svAheti shilAM prakShAlya tatra mRRidaM saMsthApya
snAnaM kuryAt |
tatrAdau
mUlaM AtmatattvaM shodhayAmi svAhA
mU0 vidyAtattvaM shodhayAmi svAhA
mU0 shivatattvaM shodhayAmi svAhA
ityAchamya RRiShyAdikaraShaDa~NganyAsaM cha kRRitv
A
OMhrIMshrIM jvAlAmukhi hrIM phaT svAhA
iti mRRido bhAgatrayaM kRRitvA
OMmityekAM mRRidaM shodhayet |
tata ekAM mRRidaM gRRihItvA adyetyAdi snAnasa~Nkalp
aM kuryAt |
tato nadyAM nAbhimAtre jale sthitvA svapurato jale hasta
mAtraM chaturashraM tIrthaM parikalpya
ave |

OM brahmANDodaratIrthAni karaiH spRRiShTAni te r


tena satyena devesha tIrthAn dehi divAkara ||

iti sUryArttIrthaM prArthya kromiti a~NkushamudrayA sUr


yamaNDalaM bhittvA
ti |

OM gAM ga~Nge cha yamune caiva godAvari sarasva


narmade sindhukAveri jale'smin sannidhiM kuru ||

iti sUryamaNDalAttIrthAnyAvAhya puraH kalpitatIrthe niyo

jya punaH
sUryamaNDalAdeva hvAMhvIMhvUMhvaiMhvauMhvaH sa
rvAnandamayi tIrthashakte ehyehi svAhA
iti tIrthashaktimAvAhya tasmiMstIrthamaNDale tAM dhyAy
et |
yathA##sarvAnandamayImasheShaduritadhvaMsAM mRRigA
~NkaprabhAM
tryakShAM cordhvakaradvayena dadhatIM pAshaM s
RRiNiM cha kramAt |
p. 359)
dorbhyAM cAmRRitapUrNahemakalashaM shuklAkS
hamAlAmbarAM
ga~NgAsindhusariddvayAdisahitAM shrItIrthashaktiM
bhaje ||
iti dhyAtvA yonimudrayA mUlena tajjalamaShTadhAbhima
ntrya hrImityAloDya vamiti dhenumudrayAmRRitIkRRitya
OMAtmatattvAya namaH
OMvidyAtattvAya namaH
OMshivatattvAya namaH
iti tattvatrayaM jale vinyasya tena nijashirastriH prokShya
ekAM mRRidaM jale kShiptvA dvitIyamRRidA~NgAni saMs
hodhya tRRitIyAM gRRihItvA devatAvAhanaM kuryAt | yath
Ae|

jvAlAmukhi shivArUDhe OM hrIM shrIM bIjatrayAnvit


parivArayute devi jale'smin sannidhiM kuru ||

iti tRRitIyayA mRRidA devatAmAvAhya tatra jale yantraM v


ibhAvya
OMhrIMshrIM jvAlAmukhi mama shatrUnutsAraya 2

iti jvAlAmukhIM trirabhiShichya mUlena svAtmAnaM pUrv


avat trirAchamya mUlaM smaran shravaNAdisaptachChidr
ANi nirudhya
trirnimajjyonmajjet | tataH
hrAMhrIMsaH sUryAya eSha te jalA~njaliH
iti sUryAya jalA~njaliM dattvA trirAchamya svashiro mUlen
a saptadhAbhyukShya dashadhA mUlaM sa~njapya jalAttI
ramAruhya dhaute vAsasI paridhApya mUlena tripuNDra
mUrdhvapuNDraM vA tilakaM kuryAt | iti snAnavidhiH |
tataH prathamaM vaidikIM saMdhyAM kRRitvA tAntrikImA
rabhet | yathA##svapuratastIrthajalaM dhenumudrayAmRRitIkRRitya mUle
nAShTadhAbhimantrya tena
jalena
aM namaH ityAdi kShaM namaH
ityantaM mAtRRikayA svashiraH prokShya mUlena cha tri
H saMprokShya vAmahaste jalamAdAya dakShahastenAch
ChAdya
laMvaMraMyaMhaM
iti pA~nchabhautikairmantraiH saptadhAbhimantrya mUle
na cha trirabhimantrya tajjalabindubhistattvamudrayA m
Ulena cha svashirastriH
prokShyAvashiShTajalaM dakShahaste nidhAya tejorUpa
M tajjalamiDayAkRRiShya svadehAntaHsthitaM sakalakalu
ShaM prakShAlya tajjalaM kRRiShNavarNaM pi~NgalayA b
ahirnirgataM matvA punarvAmahaste kRRitvA svavAmabh
Age jvaladvajrashilAM dhyAtvA
OMshlIMpashuhuM phaT
iti pAshupatAstramantreNa tasyAM shilAyAmAsphAlayet |
mUlena jalamAdAya pravahannADyA sahasradalaparaMm
AmRRitenaikIbhUtaM vibhAvya nirgamayya

p. 360)
tena jalena
OMamRRitamAlinyai svAhA
iti kushaiH svashirastriH prokShya
AtmatattvaM shodhayAmi svAhA
evaM
vidyAtattvaM0
shivatattvaM0
shivatattvaM0
vidyAtattvaM0
AtmatattvaM0
mUlaM sarvatattvaM shodhayAmi0
iti cha trirAchamya evaM navadhAchamya jalama~njalinA
dAyotthAya
OMhrAMhrIMhaMsaH shrImArtaNDabhairavAya prak
AshashaktisahitAya idamarghyaM parikalpayAmi svAhA
iti kulasUryAya trirarghyaM dattvA tato hRRitpadmAt sUry
amaNDale mUladevIM nItvA tatra vidhivad dhyAtvA mAna
sopacAraiH saMpUjya
OM jvAlArUpiNyai vidmahe jagadbhakShiNyai dhIma
hi tanno jvAle pracodayAt |
anayA mUlagAyatryA chatasRRisu sandhyAsu shrIdevyai a
rghyatrayaM dattvA gAyatrIM mUlaM yathAshakti japtvA p
unarapi prANAyAmarShyAdikaraShaDa~NganyAsAn vidhA
ya guhyeti tarpaNaM japaphalaM cha samarpya hRRitkam
ale shrIdevIM samAnIya tIrthaM visRRijet |
iti sandhyAvidhiH ||

itthaM sandhyAchatuShTayaM kRRitvA shrIdevIrUpaH sA


dhakaH syAt tasmAt sandhyAchatuShTayamavashyaM kar
tavyam |
athavA kevalAM prAtaH sandhyAmeva kuryAt tAM na saMt
yajediti shivashAsanam ||
tatastarpaNaM vidadhyAt |
tIrthaM pUrvavadAvAhya mUlenAmRRitamudrayA cAmRRi
tIkRRitya tatra jale yantraM dhyAtvA tatra devIM hRRidayA
t
saparivArAmAnIya ShaDa~Ngena sakalIkRRitya kuNDalinI
prayogeNAmRRitenAbhiShichya vidhivat prapUjya
aishAnyAM
4/ shrImachChrIgururamukAnandanAthabhairavastR
RipyatAM
iti triH santarpya vahnau
4/ paramagurustRRipyatAM
nair-RRityAM
4/ paramAcAryaguru0
vAyavye
4/ parameShThiguruH0
iti triH sakRRidvA santarpya divyaugha siddhaugha mAnav
aughaguruvastRRipyantAm |
tato bindau
mUlaM shrImahAdevabhairavasahitA saparivArA savA
hanA sAyudhA samudrA shrIjvAlAmukhIdevI tRRipyatAm |
hrIM akhaNDabhUtalabhUrbhuvaHsvashcAriNyo yog
inyo mAtarastRRipyantAm

iti santarpya punarbindau shrIdevIM santarpya hRRidi sa


mAnIya tIrthAni svasthAne visRRijya punarapi prANAyAmA
di kRRitvA mUlena jala pUrNaM kamaNDaluM gRRihItvA
mUlaM smaran yAgagehaM pravishet |
tatra dvAradevatA jalAdinA pUjayet |
yathA##blUM vAsukaye namaH
Urdhve
narasiMhAya namaH
adhaH
OMsumukhyai namaH
vAmAyAM
hrIM satyai namaH
dakShiNasyAM
shrIM umAyai namaH
Urdhve
hrIM dehalyai namaH
adhaH
hrIMaM alindAyai namaH
OMhrIMjvAM jvAlinyai namaH
OMhrIMdvAM dvArashriyai namaH
iti saMpUjya
OM vAstupuruShAya namaH

iti madhye |
tato vAmA~Ngasa~NkocenAntaH pravishya mUlena yAgab
hUmiM saMvIkShya tatrAsanamAstIryAsanashodhanaM ku
ryAt |
yathAasya shrIAsanashodhanamantrasya merupRRiShTha
RRiShiH sutalaM ChandaH kUrmo devatA Asanashodhane
viniyogaH |
merupRRiShThaRRiShaye namaH
shirasi sutalachChandase namo mukhe
kUrmAya devatAyai namo hRRidi
Asanashodhane viniyogAya namaH sarvA~NgeShu |
OMprIM pRRithvi tvayA dhRRitAH0 iti bhUmiM prArt
hya maNDUkAya namaH kAlAgnirudrAya namaH hrIM
AdhArashaktikamalAsanAya namaH hrIM pIThAsanAya na
maH ityAsanaM saMpUjya
tadupari samupavishyaM saMvidaM yathAmantraM svIkur
yAt |
saMvide brahmasaMbhUte brahmaputri sadAnaghe |
brAhmaNAnAM cha tRRiptyarthaM pavitrA bhava sar
vadA ||
OMbrAhmaNyai namaH svAhA |
OM siddhimUlakare [k: siddhamUlyakShaye] devi hIn
abodhaprabodhini |
rAjapUjAvasha~Nkari [k: putra] shatrupakShanisUdini
||
aiM kShatriyAyai namaH svAhA |
aj~nAnendhanadIptAgne j~nAnAgnibrahmarUpiNi |
AnandasyAhutiM prItiM [k: matvA] samyagj~nAnaM p
rayachCha me ||
hrIM vaishyAyai namaH svAhA |

namasyAmi namasyAmi yogamArgapradarshini |


trailokyavijaye mAtaH samAdhiphaladA bhava ||
klIM shUdrAyai namaH svAhA |
OMamRRite amRRitodbhave amRRitavarShiNi amRRi
tamAkarShaya 2 siddhiM dehi 2 shrIjvAlAmukhIpadaM me
vashyamAnaya 2
svAhA
iti tadupari mUlaM cha saptadhA sa~njapya yonimudrayA
mRRitIkRRitya
AgachChAgachCha saMtiShTha 2 saMnidhatsva 2 sa
MniruddhA bhava 2 saMnidhehi 2 sarvopacArasahitAM p
UjAM gRRihNa 2 svAhA
iti mudrAH pradarshya chChoTikAbhirdashadigbandhana
M vidhAya shrIgurupAdukAvidyayA svashirasi
shrIguruparamparAM saptadhA tridhA vA santarpya
mUlena svahRRidi shrIdevIM sAyudhAM savAhanAM
saparivArAM sashivAM santarpya aiM vadavada vAgvAdini
mama jihvAgre sthirIbhava sarvasattvavasha~Nkari sv
AhA
ityanena mukhe juhuyAt |
tata Anandamayo bhUtvA
p. 362)
apasarpantu te bhUtA ye bhUtA bhuvi saMsthitAH |
ye bhUtA vighnakartAraste nashyantu shivAj~nayA ||
H|

pAShANDakAriNo bhUtA bhUtA bhUmyantarikShagA


divi loke sthitA ye cha te nashyantu shivAj~nayA ||

iti tarjanImadhyamAbhyAmUrdhvordhvaM tAlatrayadAnen

a vAmapArShNighAtatrayeNa cha divyadRRiShTyA cha tri


vidhavighnAnutsArya chChoTikAbhirdashadigbandhanaM
kRRitvA chaturdikShu vahniprAkAraM sa~ncintya
prANAyAmaM kuryAt | yathAiDayA piva ShoDashabhiH pavanaM kuru ShaShTichatuSh
Tayamantaragam |
tyaja pi~NgalayA shatakaiH shanakairdashabhirdashabhir
dashabhirdvyadhikaiH ||
iti tridhA prANAyAmena nirastasakalakaluShaM svadehaM
devatArAdhanayogyaM
vibhAvya bhUtashuddhiM kuryAt | yathAmUlAdhArAt haMsa iti mantreNa pRRithivyA saha kuNDali
nIM svAdhiShThAne
samAnIya tatra jale pRRithivIM lInAM vibhAvya tasmAjjale
na saha maNipUre
samAnIya tatra vahnau jalaM lInaM vibhAvya tasmAdvahni
nA sahAnAhate samAnIya
tatra vAyau vahniM lInaM vibhAvya tasmAdvAyunA saha vi
shuddhau samAnIya
tatrAkAshe vAyuM lInaM vibhAvya tasmAdAkAshena sahAj
~nAchakre samAnIya
tatrasthamanasyAkAshaM lInaM sa~ncintya mano nAde lI
naM sa~ncintya dhvanau
dhvaniM lInaM sa~ncintya
sahasradalakamalakarNikAsthachandramaNDalamadhyag
atatejomayabindurUpa##vAmakukShisthitaM pApapuruShaM kajjalaprabham |
brahmahatyAshiraskaM cha svarNasteyabhujadvayam ||
surApAnahRRidA yuktaM gurutalpakaTidvayam |
tatsaMsargipadadvandvama~Ngapratya~NgapAtakam ||
upapAtakaromANaM raktashmashruvilochanam |
khaDgacharmadharaM kruddhaM pApaM kukShau vicinta
yet ||

iti pApapuruShaM dhyAtvA prANAyAmavidhinA yamiti vAy


ubIjaM dhUmravarNaM ShoDashavAraM japaMstaM pApa
puruShaM saMshoShya tato ramiti vahnibIjaM raktavarNa
M chatuShShaShTivAraM japaMstameva saMdahya vamit
yamRRitabIjaM sahasrAre vicintya
p. 363)
dvAtriMshadvAraM japaMstadudbhavAmRRitadhArayA ni
ShpApaM sharIramutpAdya lalATastha lamiti pRRithvIbIje
na pItavarNena sudRRiDhIkRRitya hrImiti mUlasthabIjena
saishvaryaM sohamiti mantreNa kuNDalinImamRRitalolIb
hUtAM pa~nchabhUtAni
jIvAtmAnaM cha brahmapathe svasvasthAne saMyojayet |
iti bhUtashuddhiH ||
tato devIrUpamAtmAnaM vicintya hRRidi hastaM nidhAya
prANapratiShThAM kuryAt |
yathAOMAMhrIMkroM yaMraMlaMvaM shaMShaMsaMha
M laMkShaM haMsaH sohaM mama prANA iha prANAH 1
8/ mama jIva iha sthitaH 18/ mama sarvendriyANi iha sthi
tAni 18/ mama vA~NmanastvakchakShuHshrotraghrANap
rANA ihaivAgatya sukhaM ciraM tiShThantu svAhA |
iti prANapratiShThAM vidhAya svamUla RRiShyAdismaraN
aM kuryAt | yathAOM asya shrIjvAlAmukhImantrarAjasya shrIvaishvAna
ra RRiShiH anuShTup ChandaH shrImadadvaitarUpiNI jvA
lAmukhI devatA hrIM bIjaM shrIM shaktiH hUM kIlakaM m
ama dharmArthakAmamokShArthe jape viniyogaH
iti kRRitA~njalirvadet |
vaishvAnaraRRiShaye namaH shirasi
anuShTupChandase namo mukhe
jvAlAmukhIdevatAyai namo hRRidi
hrIM bIjAya namo guhye
shrIM shaktaye namaH pAdayoH

hUM kIlakAya namo nAbhau jape viniyogAya namaH


sarvA~NgeShu |
OMhrAMshrAM a~NguShThAbhyAM namaH
hrIMshrIM tarjanI0
hrUMshrUM madhyamA0
hraiMshraiM anAmikA0
hrauMshrauM kaniShThi0
hraHshraH karatala0 |
evaM hRRidayAdinyAsaH ||
OMhrIMshrIM namaH shirasi
jvAlAmukhi hRRidi
mama sarvashatrUn nAbhau
bhakShaya 2 li~Nge
hUM guhye
phaT svAhA namaH sarvA~NgeShu |
iti mantranyAsaH ||
atha samantramAtRRikAnyAsaH |
OMaMkaMkhaMgaMghaM~NaMOM namaH shirasi
evaM
AM chaM 5 hrIM lalATe
iM TaM 5 shrIM netrayoH
IM taM 5 jvAM mukhe
uM paM 5 lAM kaNThe UM yaM muM skandhayoH RRiM r
aM khiM pANyoH RRIM laM
mama stanayoH lRRiM vaM sarva hRRidi lRRIM shaM shat
rUn kukShau eM ShaM
bhakShaya pArshvayoH aiM saM bhakShaya nAbhau OM
haM hUM li~Nge auM laM phaT guhye aM aH kShaM svA
hA namaH pAdayoH |
iti samantramAtRRikAnyAsaH ||
athAntarmAtRRikAnyAsaH |

tatra svaraiH pUrakaH kAdimAntaiH kumbhakaH yAdibhI r


echakaH |
OMasya shrIantarmAtRRikAnyAsasya brahmA RRiShiH gAy
atrI ChandaH shrIantarmAtRRikAsarasvatI devatA halo bIj
Ani svarAH shaktayaH avyaktaM kIlakaM nyAsaM viniyoga
H iti kRRitA~njaliH smRRitvA nyaset |
p. 364)
brahmaRRiShaye shi0 gAyatrIChandase mukhe antarmAt
RRikAsarasvatIdevatAyai hRRidi
halbhyo bIjebhyo guhye svarebhyaH shaktibhyaH pAdayo
H avyaktakIlakAya nAbhau
nyAse viniyogAya namaH sarvA~NgeShu iti RRiShyAdinyAs
aH ||
OMaiMhrIMshrIMaMkaM 5 AM a~NguShThAbhyAM nama
H | evaM 4/ iM chaM 5 IM
tarja0 4/ uM TaM 5 UM madhyamA0 4/ eM taM 5 aiM an
AmikA0 4/ OMpaM 5 auM
kaniShThikA0 4/ aM yaM 10 aH karatalapRRiShThAbhyA
M | evaM hRRidAdinyAsaH ||
tato dhyAnamshuddhasphaTikasa~NkAshAM shuddhakShaumavirAjitA
m|
muktAratnasphuradbhUShAM japamAlAM kamaNDalum ||
pustakaM varadAnaM cha bibhratIM parameshvarIm |
evaM dhyAtvA hRRidambhoje mAtRRikAM vinyaset sudhI
H ||
iti dhyAtvA nyAsaM kuryAt | aM 16 kaNThe kaM 12 anAha
te DaM 10 nAbhau baM 6
svAdhiShThAne vaM 4 mUlAdhAre laMkShaM bhrUmadhy
e ityantarmAtRRikA | tato
bahirmAtRRikAnyAsaM yathoktaM kuryAt |
tatastattvanyAsaH |

mUlaM AtmatattvAya svAhA pAdAdinAbhyantam |


mU0 vidyAtattvA0 nAbhyAdibhrUmadhyaparyantam |
mU0 shivatattvA0 Aj~nAdishiro'ntam |
mU0 sarvatattvebhyaH svAhA sarvA~NgeShu |
iti tattvanyAsaH ||
atha mUlamantranyAsaH |
OM namo mastake
hrIM lalATe
shrIM bhrUmadhye
[asya mantrasyotkIlanAdiryathAshrIM mUlaM hrIM utkIlanAya namaH |
hUM mUlaM phaT sa~njIvanAya namaH |
OM jvAlAmukhi mama sarvashatrUn bhakShaya 2 hU
M phaT svAhA OM hrIMshrIMtauTilyAya namaH |
yena mantreNa shrIdevI tvaritA saMprajAyate |
varaM pradAtu deveshi tauTilyaM parikIrtitam ||
vinA tauTilyamantreNa sarvaM niShphalatAM vrajet ||
OM hrIMshrIM jvAlAmukhi bhairavashApaM mochay
a 2 hUM svAhA shApahAryai namaH |
OM hrIMshrIMklIM kurukullAyai namaH |
snAne jape tathA home yA manaH saMprasAdayet |
kurukulleti vikhyAtA sAdhakAnAM varAnane ||
kurukullAM parityajya yo mantraM sa~njapetpriye |
sarvaM japAdikaM vyarthaM sAdhakasya bhaved dhruvam
|
athAstram |
OM strIMjvAlAdevyastrAya hrIM mahAstrAya shrIM sa
rvAstrAya hUM phaT
astrAya astravidyAyai namaH
iti triHpaThet ||]

p. 365)
jvAM nAsikAyAM
lAM netrayoH
muM mukhe
khiM kaNThe
maM skandhayoH
maM stanayoH
saM vakShasi
rvaM kukShau
shaM pArshvayoH
trUn nAbhau
maM li~Nge
kShaM pRRiShThe
yaM kaTyAM
bhaM gude
kShaM meDhre
yaM UrvoH
hUM jAnunoH
phaT ja~NghayoH
svAM gulphayoH
hAM pAdayoH
mUlaM sarvA~NgeShu |
iti mUlamantranyAsaH ||
atha daivatanyAsaH |
OMhrIM mAyAdevyai vAruNIvAtyAlIsahitAyai namo m
astake |
hrIM mohinyai shrIvArAhIkulasundarIsahitAyai namo
mukhe |
hrIM bAlAdevyai shrIkUvarIkaulinIsahitAyai namo hR
Ridi |
shrIM bhagarUpiNIdevyai shrIkuNThIkutsitAsahitAyai
namaH kukShau |
hrIM bhagAvAsAdevyai shrIkuTilAkuhUsahitAyai nam
o nAbhau |

hrIM bheruNDAdevyai shrIkuntIkumbheshvarIsahitAy


ai namo gulphe |
hrIM mRRiDAnIdevyai shrIkuntAkUcharIsahitAyai na
mo gulphayoH |
shrIMhrIM baindaveshvarIdevyai shrIkAruNIkRRitisah
itAyai namaH pAdayoH |
iti daivatanyAsaH ||
pUrvavadRRiShyAdinyAsaM ? pIThanyAsaM kuryAt |
yathA- maNDUkAya namo mUlAdhAre kAlAgnirudrAya na
maH svAdhiShThAne | AdhArashaktyai namo
maNipUrake | prakRRityai namo hRRidaye | kamaThAya0 s
heShAya0
sudhArNavAsanAya0 pRRithivyai0 ikShusamudrAya0 madi
rAsamudrAya0
ghRRitasamudrAya0 dugdhasamudrAya0 dakShAMse dha
rmAya0 vAmAMse j~nAnAya0
vAmorau vairAgyAya0 dakShorau aishvaryAya0 mukha ad
harmAya0 vAmapArshve
aj~nAnAya0 nAbhau avairAgyAya0 dakShapArshve anaish
varyAya0 hRRidi |
punarhRRidi- mAyAyai0 vidyAyai0 anantAya0 dharmAya0
AnandakandAya0
saMvinnAlAya0 prakRRitimayapatrebhyo0 vikRRitimayake
sarebhyo0
pa~ncAshadvarNabIjADhyasarvatattvarUpAyai karNikAyai
0 aM arkamaNDalAya0 soM
somamaNDalAya0 raM vahnimaNDalAya0 AM Atmane0 a
M antarAtmane0 paM
paramAtmane0 hrIM j~nAnAtmane0 hrIM pIThAsanAya0 h
rIM ShaT chakrAsanAya0
OMhUM sahasradalakamalakarNikAyai0 hrIM shavAsanAy
a0 hrIM vedAsanAya0 hrIM
shavAsanAya0 hrIM vedAsanAya0 hrIMhrIMhUM phaT svA
hA rudrAbjapIThAya namaH
iti pIThanyAsaM kRRitvA tatraiva svAbhedena shrIjvAlAmu
khIdevIM dhyAyet |
yathA-

jvAlAparvatasaMsthitAM trinayanAM pIThatrayAdhiS


hThitAM
jvAlADambarabhUShitAM suvadanAM nityAmadRRis
hyAM janaiH |
p. 366)
ShaTchakrAmbujamadhyagAM varasharAmbhojAbha
yAn bibhratIM
cidrUpAM sakalArthadIpanakarIM jvAlAmukhIM nau
myaham ||
iti hRRitkamale shrIdevIM dhyAtvA svaikyena vibhAvya m
UlavidyayA svashirasi puShpA~njaliM dattvA punarhRRida
yakamale yathoktarUpAM devIM sA~NgAM sAvaraNAM sa
shivAM dhyAtvA vakShyamANaprakAreNa pIThapUjApUrv
akaM mAnasairupacAraiH saMpUjya naivedyaM dattvA bh
ojanAvasare'ntarvaishvadevaM kuryAt |
tatra mUlAdhAre AtmAntarAtmaparamAtmaj~nAnAtmetyA
tmachatuShTayaM sachaturashraM kuNDalinyagnisamujj
valaM kuNDaM dhyAtvA tatra shrIparadevatAM dhyAtvA t
anmukhe
mUlAnte ahantAM juhomi svAhA
itthamahantAsatyapaishunyakAmakrodhalobhamohamad
amAtsaryANi suShumnAsruksaktamanaHsruveNa pratyeka
M hutvA dharmAdharmahavirdIpte svAtmAgnau manasA s
rucA |
suShumnAvartmanA nityamakShavRRittIrjuhomyaha
m svAhA ||
prakAshAkAshahastAbhyAmavalambyonmanIsrucham |
dharmAdharmakalAsnehapUrNAM vahnau juhomyah
am svAhA ||
iti hutvA,
athavA-

antarnirantaranirindhanamedhamAne mAyAndhakArapari
panthini saMvidagnau |
kasyAMcidadbhutavikAsimarIcibhUmau vishvaM juhomi v
asudhAdishivAvasAnam svAhA ||
iti hutvA punarhRRidayakamale shrIdevIM dhyAtvA uttarA
poshAnAdisarvopacArairArAdhya mUlaM yathAshakti japit
vA
prANAyAmAdinA japaM samarpya shrIguruM praNamya sv
adehaM gandhAdinA saMbhUShya manasA yathAshakti ja
pahomAdikaM cha kRRitvA svasharIraM kAmakalArUpaM
dhyAyan svadehaM pUjAyogyaM kRRitvA sAmAnyArghya
M kuryAt |
tatra svadakShe trikoNavRRittabimbaM chakraM vidhAya
tatra
AdhArashaktaye namaH
iti saMpUjya tadupari tripAdikAM saMsthApya
raM vahnimaNDalAya dashakalAtmane namaH
iti saMpUjya tatra astrAya phaDiti kShAlitapAtraM sha~Nk
hAdikaM vA saMsthApya
(aM sUryamaNDalAya dvAdashakalAtmane namaH
iti saMpUjya shuddhajalena tatpAtramApUrya
soM somamaNDalAya ShoDashakalAtmane namaH
iti saMpUjya) tatra ga~Nge cha yamune caiva ityAdinA tIrt
hAnyAvAhya gandhAkShatapuShpANi niHkShipet |
evaM sUryasomakalAH saMpUjya dhenumudrAM pradars
hayediti sAmAnyArghyavidhiH ||
p. 367)
tataH svavAme ShaTkoNAntargatatrikoNadvayabinduM b

AhyavRRittabimbaM maNDalaM virachayya tatra maNDUk


Aya namaH ityAdipIThapUjAkrameNa pIThapUjAmArabhe
t|
tato namaH ityAdhAraM prakShAlya maNDalopari saMsth
Apya
raM vahnimaNDalAya dashakalAtmane namaH
iti saMpUjya phaDiti kalashaM prakShAlya kAraNena prap
Urya raktavastramAlyAdinA saMbhUShya shrIdevIbuddhy
A saMsthApya
aM arkamaNDalAya dvAdashakalAtmane namaH
iti kalashaM saMpUjya
H

soM chandramaNDalAya ShoDashakalAtmane nama

iti dravyaM saMpUjya phaDiti saMrakShya hUmityavaguN


Thya mUlena saMvIkShya mUlena gandhamAghrAya kum
bhe
puShpaM dattvA shApamochanaM kuryAt | yathAOM ekameva paraM brahma sthUlasUkShmamayaM
dhruvam |
kacodbhavAM brahmahatyAM tena te nAshayAmyah
am || 1 ||
OM sUryamaNDalasaMbhUte varuNAlayasaMbhave |
amAbIjamaye devi shukrashApAd vimuchyatAm || 2 ||
adi |

OM vedAnAM praNavo bIjaM brahmAnandamayaM y


tena satyena deveshi brahmahatyA vyapohatu || 3 ||

iti triH tato


vAM vIM vUM vaiM vauM vaH brahmashApamocitAy
ai surAdevyai namaH

iti triH
hrIM shrIM krAM krIM krUM kraiM krauM kraH kRRiS
hNashApaM mochaya 2 amRRitaM srAvaya srAvaya svAhA
ityapi triH paThitvA |
OMhrIM namastejorAshe'sheShasattvAhlAdini mayUr
amukhi amoghasiddhidAyini mahotsAhanimitte kapAlini v
ardha 2 ra~Nga 2 samayaM me prayachCha 2 rudraraudr
asurAsave shukrashApanikRRintani brahmahatyAhare hrI
M hUM lAM lUM
phaT phaT svAhA
iti shukrashApaharIvidyAM dashadhA japet |
OM haMsaH shuciShadvasurantarikShasaddhotA ved
iShadatithirduroNasat nRRiShadvarasadRRitasadvyomasa
dabjA gojA RRitajA adrijA RRitam ||
ityapi triH paThet |
tataH AnandabhairavaM surAdevIM cha dhyAyet | yathAsUryakoTipratIkAshaM chandrakoTisushItalam |
aShTAdashabhujaM devaM pa~nchavaktraM trilocha
nam || 1 ||
am |

amRRitArNavamadhyasthaM brahmapadmopari sthit

vRRiShArUDhaM nIlakaNThaM sarvAbharaNabhUShi


tam || 2 ||
p. 368)

|| 3 ||

kapAlakhaTvA~NgadharaM ghaNTADamaruvAdinam |
pAshA~NkushadharaM devaM gadAmusaladhAriNam
khaDgakheTakapaTTIsha mudgarashUlakuntinam |

vicitrakheTakaM muNDavaradAbhayapANikam || 4 ||
lohitaM devadeveshaM bhAvayet sAdhakottamaH |
dattvA puShpA~njaliM kumbhe japedAnandabhairav
am || 5 ||
ityAnandabhairavaM dhyAtvA surAdevIM dhyAyet | yathAsamudre mathyamAne tu kShIrAbdhau sAgarottame |
tatrotpannA surAdevI kumArIrUpadhAriNI || 6 ||
m|

bhAvayechcha surAdevIM chandrakoTyayutaprabhA

himakundendudhavalA pa~nchavaktrAM trilochanA


m || 7 ||

|| 8 ||

aShTAdashabhujairyuktAM sarvAnandakarodyatAm |
prahasantIM vishAlAkShIM devadevasya saMmukhIm

iti surAdevIM dhyAtvA


T

hasarakShamalavaya-UM AnandabhairavAya vauSha


sahakShamalavaraya-UM surAdevyai vauShaT

iti devadevyau triH saMpUjya dashadhA mUlaM saMjapya


dakShiNAvartena tripa~NktyA
aM 16 kaM 16 thaM 16
ityakathAdishaktichakraM vilikhya tanmadhye haMkShaM
cha saMlikhya etatsamAveshAd
dravyamadhye'mRRitaM vicintya dhenumudrayAmRRitIkR
Ritya vamiti sudhAbIjaM
mUlamapyaShTadhA ghaTaM dhRRitvA paThitvA Atmashr
Ichakrayormadhye
trikoNaShaTkoNavRRittachaturasraM vilikhya chaturasre4/ pUrNagiripIThAya namaH

4/ uDDIyANapIThAya namaH
4/ kAmarUpapIThAya namaH
4/ jAlandharapIThAya namaH
iti saMpUjya ShaDa~Ngena ShaTkoNaM prapUjya trikoNa
syAgre
OM namaH dakShe
hrIM namaH vAme
shrIM namaH
iti trikoNaM saMpUjya madhye
OMhrIM AdhArashaktaye namaH
iti saMpUjya trikoNagarbhe ShaTkoNabhUShitAM yantrik
AM saMsthApya sAmAnyArghyajalenAbhyukShya pUjayet |
yathAyaM dhUmrArciShe namaH
raM UShmAyai0 laM jvalinyai0 vaM jvAlinyai0
shaM visphuli~Nginyai0 ShaM sushriye0 saM surUpA
yai0 haM kapilAyai0 laM havyavAhAyai0 kShaM
p. 369)
kavyavAhAyai namaH
iti saMpUjya madhye
raM vahnimaNDalAya dashakalAtmane namaH
iti prapUjya ShaTkoNe ShaDa~NgaM cha saMpUjya madh
ye mUlena devIM saMpUjya
hUMhUM brahmANDachaShakAya phaT svAhA
iti nArikelapAtraM prakShAlya yantrikopari saMsthApya ta
tra

kaMbhaM tapinyai namaH khaMbaM tApinyai0 gaMp


haM dhUmrAyai0 ghaMpaM marIchyai0 ~NaMnaM jvaliny
ai0
chaMdhaM ruchyai0 ChaMdaM suShumnAyai0 jaMt
haM bhogadAyai0 jhaMtaM vishvAyai0
~naMNaM bodhinyai0 TaMDhaM kShamAyai0 ThaM
DaM dhAriNyai namaH
aM arkamaNDalAya dvAdashakalAtmane namaH
iti saMpUjya trikoNaM ShaTkoNaM sachaturasraM pAtre v
ilikhya bIjatrayeNa trikoNaM saMpUjya ShaDa~Ngena Sha
TkoNaM
saMpUjya tato vilomamAtRRikAM paThannamRRitena trik
oNaM prapUrya jalena cha
bhAgamekaM saMpUrya tatra sugandhAdi nikShipya
aM amRRitAyai namaH AM mAnadAyai iM pUShAyai I
M tuShTyai uM puShTyai UM ratyai RRiM dhRRityai
RRIM shashinyai lRRiM chandrikAyai lRRIM kAntyai e
M jyotsnAyai aiM shriyai OM prItyai
auM a~NgadAyai aM pUrNAyai aH pUrNAmRRitAyai
soM ShoDashakalAtmane somamaNDalAya namaH
iti saMpUjya pUrvavad dravye yantraM vilikhya bIjatrayeN
a trikoNaM saMpUjya ShaDa~Ngena ShaTkoNaM prapUjy
a ga~NgetyAdinA
tIrthamAvAhya Anandabhairavabhairavyau svasvamantre
Na saMpUjya pUrve
glUM gaganaratnebhyo namaH |
dakShe
slUM svargaratnebhyo namaH |
uttare
mlUM martyaratnebhyo namaH |

pashcime
plUM pAtAlaratnebhyo namaH |
madhye
nlUM nAgaratnebhyo namaH |
iti saMpUjya mAMsAdikaM saMshodhayet |
yathAtatra svAgre chaturashraM vidhAya tatra mAMsAdipAtraM
saMsthApya yamiti saMshoShya
ramiti sandahya vamityamRRitenAplAvya dhenumudrayA
mRRitIkRRitya mUlaM
tadupari dashadhA prajapya krameNa shodhayet |
yathAOM pra tadviShNuH stavate vIryeNa mRRigo na bhIm
aH kucharo giriShThAH |
yasyoruShu triShu vikramaNeShvadhikShiyanti bhuva
nAni vishvA ||
iti dvitIyashodhanam |
OM tryambakaM jayAmahe sugandhiM puShTivardha
nam |
urvArukamiva bandhanAnmRRityormukShIya mAmRR
itAt ||
iti mInashodhanam |
OM tadviShNoH paramaM padaM
ityAdinA mudrAshodhanam |
tu |

OM viShNuryoniM kalpayatu tvaShTA rUpANi piMsha


Asi~nchatu prajApatirdhAtA garbhaM dadhAtu te ||
garbhaM dhehi sinIvAli garbhaM dhehi sarasvati |

ajA ||

garbhaM te hyashvinau devAvAdhattAM puShkaramr

p. 370)
iti pa~nchamaM shodhayet |
tataH pAtropari hUmityavaguNThya vamityamRRitIkRRitya
tAlatrayeNa dishaH saMbaddhya tadupari mUlaM saptad
hA prajapya yonimudrAM pradarshayet |
tataH shrIpAtropari kuNDalinyAH prayogeNa rAjadantavar
tmanA niHsRRitAmamRRitadhArAM yonimudrollAsitena k
areNAnIya mUlaM
OM brahmANDakhaNDasaMbhUtamasheSharasasa
MbhRRitam |
ApUritaM mahApAtraM [kh: taM mayA pAtraM] pIyUS
harasamAvaha ||
aiM amRRite amRRitodbhave amRRiteshvari amRRita
varShiNi amRRitaM srAvaya 2 OMjuMsaH savAhA
ityabhimantrya sauH tadrUpeNaikarasyaM cha dattvArghy
e tatsvarUpiNi |
bhUtvA parAmRRitAkAraM mayi citsphuraNaM kuru |
ityabhimantrya
hsauM namaH
iti saMpUjya sha~NkhamudrAM pradarshya ShaDa~Ngena
sakalIkRRitya matsyamudrayA
pAtramAchChAdya mUlaM dashadhA saMjapya pAtraM d
evIrUpaM bhAvayediti shrIpAtrasthApanAvidhiH ||
tato devyA Aj~nAmAdAya ghaTasamIpe gurupAtraM tataH
shaktipAtra bhogapAtra
svapAtra yoginIpAtra vIrapAtra balipAtra pAdyapAtrArghy
apAtrAchamanIyapAtra
madhuparkapAtramityetAni pAtrANi saMsthApya tatashch
arvaNayutakAraNena
tattvamudrayA shrIpAtrAmRRitabindUn samuddhRRitya

hasarakShamalavaya-UM surAdevyai vauShaT


AnandeshvarabhairavaM tarpayAmi namaH surAdevI
M tarpayAmi namaH
iti triH santarpya tato gurupAtrAmRRitena shrIpAdukAmu
chcArya
shrImachChrI amukAnandanAtha shrIpAdukAM pU0
iti triH santarpya evaM
paramaguruM paramAcAryaguruM parameShThiguru
M cha shrIgurupAtrAmRRitena santarpya tataH
shrIpAtrAmRRitena
mUlaM shrImachChrImahAdevabhairavasahitAM sav
AhanAM samudrAM saparikarAM sAyudhAM shrIjvAlAmuk
hIM tarpayAmi namaH
iti svahRRidi santarpya prokShaNIpAtraM saMsthApya shr
IpAtrAmRRitabindunA saMskRRitya mUlena svAtmAnaM s
aMprokShayet |
anenaiva jalena yAgabhUmivastUni cha prokShayet |
iti kalashasthApanAvidhiH ||
tataH pUrvavat pIThanyAsakrameNa shrIchakrapIThopari
pIThapUjAM vidhAya
kusumA~njaliM gRRihItvA shrIdevIM dhyAtvA yamiti vAyub
Ijena
svahRRidayAdvAmanAsApuTena shrIdevIM tejomayIM kus
umA~njalau samAnIya tatra
vidhivad dhyAtvA
OM deveshi bhaktisulabhe parivArasamanvite |
yAvat tvAM pUjAyiShyAmi tAvad devi ihAvaha ||
iti paThitvA kusumA~njaliM shrIchakropari niHkShipet | tat
o
mUlaM shrImahAdevasahite jvAlAmukhi ihAgachCha
2 iha saMtiShTha 2 iha saMnidhatsva 2 iha saMniruddhA

bhava 2
p. 371)
mama sarvopacArasahitAM pUjAM gRRihNa 2 svAhA
ityAvAhanAdimudrAH pradarshya shrIchakrapIThopari leli
hAnamudrAM pradarshya prANapratiShThAM kuryAt |
OM AMhrIMkroM haMsaH sohaM shrIjvAlAmukhyAH
prANA iha prANAH 13/ jIva iha sthitaH 13/ sarvendriyANi
iha sthitAni 13/
vA~NmanashchakShuHshrotrajihvAghrANaprANA ihAgaty
a sukhaM ciraM tiShThantu svAhA
iti prANapratiShThAM vidhAya dashadigbandhanaM cha v
idhAya humityavaguNThya amRRitamudrayAmRRitIkRRity
a ShaDa~Ngena sakalIkRRitya paramIkRRitya dhenuyonim
udre pradarshya shrIpAtrAmRRitena
mUlaM shrImahAdevabhairavasahitAM shrIjvAlAmuk
hIM tarpayAmi namaH
iti triH santarpya
mU0 shrImahAdevabhairavasahitAyai shrIjvAlAmukhI
bhagavatyai etatpAdayoH pAdyaM namaH |
evaM
mU0 arghyaM svAhA |
mU0 etadAchamanIyaM svadhA |
etanmadhuparkaM sudhA |
mU0 punarAchamanIyaM sudhA |
mU0 etatsnAnIyaM namaH |
iti ga~NgAdijalena sarvA~Nge saMsnApya shuddhadugUle
nA~NgaM pro~nChaya vicitrapaTTavastraku~NkumakastU
rIchandana##-tato madhyamAnAmA~NguShThaiH

mUlaM eSha gandho namaH


iti tilakaM lalATe kuryAt |
a~NguShThatarjanIbhyAM
mUlaM shrImahAdevabhairavasahitAyai shrIjvAlAmuk
hyai akShatapuShpANi vauShaT
iti puShpaiH saMpUjya dhUpapAtraM phaDiti saMpUjya p
urataH sthApayitvA vAmatarjanyA spRRishan shrIpAtrAmR
Ritena
dhUpaM nivedayAmIti nivedya
OMjagaddhvanimantramAtaH [gajadhvani pATho'pi
dRRishyate] svAhA
iti ghaNTAM saMpUjya vAmena pANinA tAM vAdayan ma
dhyamAnAmA~NguShThaiH pAtraM dhRRitvA
mUlaM OMjvAlArUpiNyai vidmahe jagadbhakShiNyai
dhImahi tanno jvAlAmukhI pracodayAt |
mU0 vanaspatirasotpanno gandhADhyo gandha utta
maH |
AghreyaH sarvadevAnAM dhUpo'yaM pratigRRihyatA

m ||
iti tridhottolpa devIM dhUpayet |
tato dIpaM saMmukhe saMsthApya pUrvavat prokShaNap
Ujane kRRitvA vAmamadhyamayA dIpapAtraM saMspRRis
han dIpaM nivedayAmIti nivedya pUrvavad ghaNTAM vAd
ayan madhyamAnAmAmadhye dIpapAtrama~NguShThena
dhRRitvA darshayan gAyatrIM cha
paThan
OMsuprakAsho mahAdIpaH sarvatastamanAshakaH |
prasIda mama deveshi dIpo'yaM pratigRRihyatAm ||
iti dIpayet |
tataH svarNAdipAtre ku~Nkumena vasupatraM chandrarU

paM charuM kRRitvA madhye dIpamekamaShTapatreShu


dIpAShTakaM saMsthApya
shrIM sauH glUM slUM mlUM plUM nlUM sauH shrI
M shrIratneshvaryai namaH
ityabhyarchya
p. 372)
mUlena cAbhyarchya sthAlakamAmastakamuddhRRitya n
avavAraM
|

mUlaM samastachakrachakreshIyute devi navAtmike


ArAtrikamidaM devi gRRihANa mama siddhaye |

iti chakramudrayA nIrAjayediti nIrAjanavhidhiH ||


tato nAnAnaivedyaM svarNapAtre niHkShipya hUmityavag
uNThya vamityamRRitIkRRitya mUlaM saptadhA sa~njapy
a vAmA~NguShThena naivedyapAtraM spRRishan mUlAnt
e hemapAtragataM divyaM paramAnnaM susaMskRRitam
|
pa~nchadhA ShaDrasopetaM gRRihANa parameshvari nai
vedyaM nivedayAmIti dakShAnAmA~NguShThAbhyAM niv
edayet | tato
mUlaM amRRitopastaraNamasi svAhA
ityaposhAnaM dattvA pa~ncha prANAdimudrAH pradarsh
ya sutRRiptAM devIM bhAvayitvA punarAchamanIyaM dat
tvA mUlAnte
karpUrAdiyuktaM tAmbUlaM nivedayAmIti tAmbUlaM tad
yAt |
OMaiM namaH uchChiShTacANDAli mAta~Ngini sarv
avasha~Nkari svAhA shrIsheShikApAdukAM pU0
idamuchChiShTabhojanaM kalpayitvA devI IshAne trikoN

e kShipet |
tataH sarveShAmarghyapAtrajalenotsargaH kAryaH |
tatastattvamudrayA shrIpAtrAmRRitena devIM triH santar
pya hRRidi kShobhiNIM mukhe drAviNIM bhrUmadhye Ak
arShiNIM
lalATe vashinIM brahmarandhre AhlAdinIM iti pa~nchamu
drAmayIM yonimudrAM pradarshya kRRitA~njaliH shrIjvAl
Amukhi te AvaraNaM pUjayAmi ityAj~nAM gRRihItvA Avar
aNapUjAmArabheta | yathAtatrAdau pUrvata Arabhya dakShAvartena
OMhrIMgAMgIMgUM gaNeshashrIpA0 pUrve
OMhrIM dhaM dharmarAjashrIpA0 dakShe
OMhrIM vaM vAsukishrIpA0 pashcime
OMhrIM naM narasiMhashrIpA0 uttare
iti gandhAkShatapuShpaiH saMpUjya bhUpure prathamA
varaNam |
tatraiva gurupUjanam ||
tataH ShoDashapatreShu ShoDashajvAlA vAmAvartakram
eNa pUjayet | yathAOMshrIM vAruNIshrIpA0 | OMhrIM vAtyAlIshrIpA0 | O
MhrIM vArAhIshrIpA0 |
OMhrIM kulasundarIshrIpA0 | OMaiMklIM kUvarIshrIpA0 |
OMsauHklIM
kulikAshrIpA0 | OMkrIM kuNThIshrIpA0 | OMkrIM kutsitAs
hrIpA0 | OMkrIMhUM
kuTilAshrIpA0 | OMhrIMkrIM kuhUshrIpA0 | OMkrIM kuntI
shrIpA0 | OMaiMklIM
kumbheshvarIshrIpA0 | OMkrIM kuntAshrIpA0 | OMkrIM k
UcharIshrIpA0 | OMkrIM
kAruNIshrIpA0 | OMhrIMshrIMaiMklIMsauH kRRitishrIpA0
|
iti gandhapuShpAkShataiH saMpUjya ShoDashadale dvitI
yAvaraNam ||

tato'ShTadaleShu aShTau kanyA vAmAvartena pUjayet | y


athAhrIM mAyAshrIpA0 |
p. 373)
hrIM mohinIshrIpA0 | aiMklIMsauH bAlAshrIpA0 | OMhrIM
bhaiM
bhagarUpiNIshrIpA0 | OMhrIMbhaiM bhagAvAsAshrIpA0 |
OMhrIMbhaiM
bhIruNDAshrIpA0 | OMaiMsauH mRRiDAnIshrIpA0 |
OMhrIMshrIMaiMsauMHklIMblUM baindaveshvarIshrIpA0
|
iti gandhAkShatapuShpaiH saMpUjya tRRitIyAvaraNam ||
tato'ntardashapatreShu dashajvAlAH pUjayet | yathAOMhrIMbrAM brAhmIshrIpA0 | 2/ shAM shAmbhavIshrIpA
0 | 2/ duM durgAshrIpA0 | 2/ vAM
vArAhIshrI0 | 2/ kuM kulakAminIshrIpA0 | 2/ nAM nArasiM
hIshrIpA0 | 2/ kauM
kaumArIshrIpA0 | 2/ mAM mAta~NgIshrIpA0 | 2/ bhaiM bh
adrakAlIshrIpA0 | 2/ strIM
ugratArAshrIpA0 | iti gandhAkShatapuShpaiH saMpUjya c
haturthAvaraNam ||
tata UrdhvatrikoNe OMshrIM tripurAsundarIshrIpA0 | tato'
dhaH OMkrIM
dakShiNakAlikAshrIpA0 | tato madhye bindau mUlaM
mahAdevabhairavasahitashrIjvAlAmukhIshrI0 | OMhrIM jv
AlinIshrI0 | 2/ jaTinIshrI0 |
2/ jAtIshrI0 | 2/ jAlandharIshrI0 |
iti bindau saMpUjya santarpya yonimudrayA praNamediti
pa~nchamAvaraNaM ||
tatashchatuHsamudrAn pUjayet |
OMhrIMsaH sudhAsamudrashrI0 |

OMkShAM kShIrasamudrashrI0 |
OMdrAM dadhisamudrashrI0 |
OMlUM lavaNasamudrashrI0 |
iti vidiggate chaturashrake chatuHsamudrAn saMpUjya sa
Mtarpya atraivAyudhAni pUjayet |
yathAOMhrIMvaM varashrI0 |
2/ aM abhayashrI0 |
2/ krIM kabhalashrI0 |
2/ shrIM sharashrI0 |
ityAyudhAni saMpUjya santarpya atraivAsanachatuShTaya
M pUjayet |
yathAOMhrIM shavAsanashrI0 |
2/ padmAsanashrI0 |
2/ pIThatrayAsanashrI0 |
2/ rudrAbjapIThAsanashrI0 |
iti saMpUjya santarpya yonimudrayA praNamediti ShaShT
hAvaraNam ||
punarbindau shrIdevIM gandhAdinaivedyAntairupacAraiH
saMpUjya santarpya punaH puShpA~njalitrayeNa pUjayet
|
itthaM saMpUjya nityahomamAcharet |
yathAtatrAgnau jale vA shrIchakraM vilikhya vibhAvya vA tatra s
vahRRidayAddevImAvAhya mUlena sruksruvaghRRitachar
usaMskAraM vidhAya homaM kuryAt |
yathAprANAya svAhA
apAnAya svAhA
samAnAya svAhA
udAnAya svAhA
vyAnAya svAhA

iti pa~ncAhutIrhutvA ShaDa~NgAhutIrjuhuyAt |


OMhrAMshrAM hRRidayAya namaH svAhA
evamastrAntaM ShaDa~NgAhutIrhutvA AvaraNadevatA ap
i hutvA devIM svahRRidyAnIyAgniM visarjayediti nityahom
avidhiH ||
tata IshAne maNDalaM kRRitvA
vAM vaTukAya namaH
OMhrIMshrIM ehyehi devIputra vaTukanAtha kapilaj
aTAbhArabhAsvara trinetra jvAlAmukha sarvavighnAn
nAshaya 2 sarvopacArasahitAM pUjAM baliM gRRihNa 2 s
vAhA
iti vAmA~NguShThAnAmikAbhyAM baliM dadyAt |
tata Agneye
yAM yoginIbhyo namaH
UrdhvaM brahmANDato vA divi gaganatale bhUtale nistal
e vA pAtAle vAnale vA pavanasalilayoryatra kutra sthitA va
|
kShetre pIThopapIThAdiShu cha kRRitapadA dhUpadIpAli
mAMsaiH prItA devyaH sadA naH shubhabalividhinA pAnt
u
virendravandyAH ||
yAM yoginIbhyo namaH
sarvayogibhyo hUMphaT svAhA
iti vAmA~NguShThamadhyamAbhirvisRRijet |
tato nair-RRite
kShAM kShetrapAlAya namaH
OMkShAMkShIMkShUMkShaiMkShauMkShaH kShetr
apAlAlibalisahitaM baliM gRRihNa 2 svAhA
yo'smin kShetre nivAsI cha kShetrapAlaH saki~Nkara

H|

sa prIto balidAnena sarvarakShAM karotu me ||

iti vAmA~NguShThatarjanIbhyAM balimutsRRijediti |


tato vAyavye
gAMgIMgUMgaM gaNapataye vara varada sarvajana
M me vashamAnaya baliM gRRihNa 2 svAhA
iti vAmA~NguShThamadhyamAbhyAM balimutsRRijediti |
tata uttare
OMsarvabhUtebhyo namaH
OMhrIM sarvavighnakRRidbhyaH sarvabhUtebhyo h
UMsvAhA eSha balirnamaH
iti sarvA~NgulIbhirbalimutsRRijediti balipa~nchakaM dady
At |
ashakta ekapAtra eva kuryAt |
asminnevAvasare ChAgAdibaliM dadyAt |
tatra mUlena pashuM saMsnApya gandhasragAdibhirala~
NkRRitya devyagre saMsthApya mUlena prokShaNIjalena
prokShyAstrAyaphaDiti saMrakShya humityavaguNThya m
Ulena dhenumudrayAmRRitIkRRitya
sarvadevatArUpiNe balirUpAyAmukapashave namaH
iti gandhAdinA triH saMpUjya tasya dakShakarNe
OMpashupAshAya vidmahe viprakarNAya dhImahi ta
nno jIvaH pracodayAt |
iti pashugAyatrIM triH paThitvA purataH khaDgaM nidhAy
a
OMkAli kAli vajreshvari lohadaNDAyai namaH
iti gandhAdinA trirabhyarchya tasya muShTau
OMaiMhrIMshrIM vAgIshvarIbrahmAbhyAM namaH

madhye
4/ lakShmInArAyaNAbhyAM namaH
4/ umAmaheshvarAbhyAM namaH
iti saMpUjya taM dhRRitvA mantrayet |
OMkhaDgAyAsuranAshAya devakAryArthatatpara |
pashushChedyastvayA shIghraM khaDganAtha namo'
stu te ||
ityabhimantrya gandhAkShatajalAdikamAdAya
p. 375)
mUlaM mAsAdikamutkIrtyAmukagotro'mukasharmAmukak
AmaH shrIjvAlAmukhyA imaM pashuM tubhyamarpayAmy
ahaM saMprasIda iti paThitvA pashoH shirasi niHkShipet |
tatastachChiro dhRRitvA
OMyaj~nArthaM pashavaH sRRiShTA yaj~nArthaM pa
shughAtanam |
atastvAM ghAtayiShyAmi tasmAdyaj~ne badho'vadha
H ||
shivAyattamidaM piNDamatastvaM shivatAM gataH |
udbudhyasva pasho tvaM hi nAshivastvaM shivo'si hi
||
iti saMbodhayitvA khaDgamAdAya sauH astrAya phaT Chi
ndhi 2 svAhA
iti khaDgaM tasya skandhe yojayet |
tataH svayaM devIrUpo bhUtvA nirvikalpa ekena prahAre
Na chChindyAt | savikalpaH parahastena chChedayet | atr
aiva
brAhmaNAtiriktaiH svAsrAdibalirdeyaH | iti baliM dattvA m
UladevIM saMpUjya
raktena santarpya jalamamRRitIkRRitya mUlena trirabhim
antrya mUlaM shrIjvAlAmukhi
imaM jalaM gRRihANeti jalaM dattvA yonimudrayA praNa
met | tataH kumArIM

sUkShmakrameNa mUlena pUjayet | tato mUlena mUlade


vIM saMpUjya
prANAyAmarShyAdikaraShaDa~NganyAsAn vidhAya svAt
mAnaM kAmakalArUpaM
dhyAyan mAlAmAdAya
|
|

OMmAM mAle mAle mahAmAle sarvashaktisvarUpiNi


chaturvargastvayi nyastastasmAnme siddhidA bhava |

iti saMpUjya
dA

gaM avighnaM kuru mAle tvaM sarvabhAveShu sarva

iti dakShakareNa mAlAM gRRihItvA svashirasi shrIguruM k


aNThe pItavarNAM mUlavidyAM hRRidaye jvAlAmukhIdev
IM
shrIgurucharaNayoH svAtmAnaM dhyAtvA bhrUmadhye t
eShAM chaturNAmaikyaM vibhAvya vishuddhau chatuShT
ayamekIbhUtamAnIya devatArUpaM kShaNaM dhyAtvA m
UlaM smaran yathAshakti japaM kRRitvA japAnte tvaM
mAle sarvadevAnAM prItidA shubhadA bhava |
shubhaM kuruShva me bhadre yasho vIryaM cha deh
i me ||
iti mAlAM svashirasi saMsthApya punarapi prANAyAmarSh
yAdikaraShaDa~NganyAsAn vidhAya guhyAtIti sAmAnyArg
hyAmRRitena vAmahaste tejomayaM japaphalaM samarpy
a mAlAM saMpUjya rahaH sthApayet |
tato mUladevyai puShpA~njaliM dattvA kavachasahasranA
mastotrapAThaM kRRitvA shrIdevIM santoShya prAguktag
urustotreNa
shrIguruM stutvA praNamya sarvashaktikramodbhUtiprab
hinnAmahamAtmikAm |
devasya devatAM kAMcit saMvitsukhamayIM shraye ||
iti natvA kShamApayet |

bhUmau skhalitapAdAnAM bhUmirevAvalambanam |


tvayi jAtAparAdhAnAM tvameva sharaNaM shive ||
aparAdho bhavatyeva sevakasya pade pade |
p. 376)
ko'paraH sahate loke kevalaM svAminaM vinA ||

me ||

aparAdhasahasrANi kriyante'harnishaM mayA |


samakShaM savidhaM sarvamiti mAtaH kShamasva

iti praNAmapUrvaM kShamApya arghyodakaM culukena g


RRihItvA
OM itaH pUrvaM prANabuddhidehadharmAdhikArat
o jAgratsvapnasuShuptyavasthAsu manasA vAcA karmaNA
padbhyAmudareNa shishnA yat smRRitaM yaduktaM
yat kRRitaM tat sarvaM shrIdevyarpaNamastu svAhA
ityanena devyAshcharaNArabindayorgRRihItodakadAnen
AtmAnaM samarpya kRRitA~njalirbhUtvA
yad dattaM bhaktimAtreNa puShpaM patraM phalaM jala
m|
niveditaM cha naivedyaM tad gRRihANAnukampayA ||
AvAhanaM na jAnAmi na jAnAmi visarjanam |
pUjAbhAgaM na jAnAmi tvaM gatiH parameshvari ||

||

karmaNA manasA vAcA nAsti vAnyA gatirmama |


antashcAreNa bhUtAnAM rakSha tvaM parameshvari
mAtaryonisahasreShu yeShu yeShu vrajAmyam |
teShu teShvachyutA bhaktirachyute'stu sadA tvayi ||
devI dAtrI cha bhoktrI cha devI sarvamidaM jagat |
devI jayati sarvatra yA devI so'hameva hi ||

am |

yadakSharapadabhraShTaM mAtrAhInaM cha yadgat


kShantumarhasi deveshi kasya na skhalitaM manaH ||
kShamasva devadeveshi jvAlAmukhi maheshvari |
tava pAdAmbuje nityaM nishchalA bhaktirastu me ||

iti puShpaiH kShamApayitvA yonimudrayA praNamya sha


~NkhamuddhRRitya devyupari bhrAmayitvA

||

sAdhu vAsAdhu vA karma yadyadAcharitaM mayA |


tat sarvaM kRRipayA devi gRRihANArAdhanaM mama

iti devIdakShahaste sha~NkhajalaM ki~ncid dattvA sha~Nk


haM svasthAne saMsthApya tajjalaM ki~ncidvAmahaste ni
dhAya mUlena saptadhAbhimantrya svAtmAnamanyAnapi
p. 377)
sAmayikAn tena prokShya puShpA~njalimAdAya
gachCha gachCha paraM sthAnaM svasthAnaM para
meshvari |
yatra brahmAdayo devA na viduH paramaM padam ||
iti visRRijya saMhAramudrayA shrIchakrAt puShpamAdAya
tattejaH samuddhRRityAghrAya pUrakayogena hRRidayak
amalaM prApayya tatra yathoktarUpAM dhyAyan
i|
||

tiShTha tiShTha pare sthAne svasthAne parameshvar


yatra brahmAdayaH sarve surAstiShThanti me hRRidi

iti hRRidayakamale saMsthApya


chaNDeshvarAya namaH
iti nirmAlyaM saMpUjya aishAnyAM jalena trikoNaM vidhA

ya tatra
nirmAlyavAsinyai namaH
iti naivedyashatAMshaM sahasrAMshaM vA nirmAlyapuSh
pasahitaM kShipet tAlatrayapUrvaM nirmAlyavAsinIM visa
rjayet |
tataH
deva nAtha guro svAmin deshika svAtmanAyaka |
trAhi trAhi kRRipAsindho pUjAM pUrNatarAM kuru ||
iti shrIguruM praNamya prArthya shrIpAtraM samuddhRRi
tyAmastakAntaM shiraHsthAya shrIgurave samarpya tatpA
traM dakShakare nidhAya vAmakareNa tattvamudrayA shr
IpAdukAmantreNa
shrIpAdukAM tarpayAmi namaH
iti triH santarpya tatpAtraM svasthAne saMsthApya tajjala
M ki~ncit pAtrAntare nidhAya
OM AtmatattvAya namaH hrIM
vidyAtattvAya namaH
shrIM shivatattvAya namaH
mUlaM sarvatattvAya namaH
iti chatustattvAni jale vinyasya tajjalaM culakenAdAya
OMaiMhrIMshrIM prakRRitibuddhyaha~NkAramanaH
shrotratvak##-lRRiM lRRIM eM aiM OM auM aM aMH aiM
mUlaM
AtmatattvAtmakAshuddhachaturviMshatitattvasahitaM st
hUladehaM shodhayAmi svAhA
OMaiMhrIMshrIM mAyAkalAvidyArAgakAlaniyatipuru
ShAtmaka##-jhaM ~naM TaM ThaM DaM DhaM NaM taM
thaM daM dhaM naM paM phaM baM bhaM maM klIM m
UlaM vidyAtattvAtmakaM sUkShmadehaM shodhayAmi sv

AhA
OMaiMhrIMshrIM shivashaktisadAshiveshvarashudd
havidyAdipa~nchatattvasahitaM yaM raM laM vaM shaM S
haM saM haM laM kShaH sauH mUlaM shivatattvAtmaka
M paradehaM shodhayAmi svAhA
OMaiMhrIMshrIM shivAdiShaTtriMshattattvasahitaM
aM AM ityAdi kShaH
ityantaM
aiMklIMsauH mUlaM sarvatattvasthUlasUkShmaparA
khyadeharUpAbhimAninaM
p. 378)
jIvAtmAnaM shodhayAmi svAhA iti culakachatuShTayaM s
vIkRRitya tatpAtraM karAbhyAmAdAya mUlaM gurupAduk
AmuchcArya
OM prakAshAkAshahastAbhyAmavalambyonmanIsru
cham |
dharmAdharmakalAsnehapUrNAM vahnau juhomyah
aM svAhA ||
iti tajjalamashnIyAt |
tataH karAbhyAM mUrdhAdipAdAntaM ShaTtriMshattattv
AtmakatAM bhAvayan svadehaM spRRishet |
tataH svasAmayikaiH saha yathAshAstraM gurUpadiShTav
idhinA pAtravandanaM kuryAt |
tatrAdau mUlAdhArAt kuNDalinImiShTadevatArUpAmutth
Apya svajihvAgrAntamAnIya pAtraM
vAmahastakRRitatrikhaNDopari dakShahastenAchChAdya
shlokaM paThet |

|| 1 ||

adhunA devi vakShye'haM pAtravandanamIshvari |


tatkAlaM yadvarAnandapAtraM devaishcha vanditam

| 2 ||

pUjAyAM pAtramAnandabharitaM parameshvari |


guruNA dattamabhyarchya praNamechChirasA tadA |

shrImadbhairavashekharapravilasachchandrAmRRita
plAvitaM kShetrAdhIshvarayoginIgaNamahAsiddhaiH sam
ArAdhitam |
AnandAgamakaM mahAtmakamidaM sAkShAt trikha
NDAmRRitaM vande shrIprathamaM karAmbujagataM pAt
raM vishuddhipradam || 3 ||
OM AtmatattvaM shodhayAmi svAhA |
haimaM caiNarasAvahaM [kh: sindhu] dayitayA dattaM ch
a peyAdibhiH ki~ncichcha~nchalaraktapa~NkajadRRishA
sAnandamAlokitam [kh: udvIkShitam] |
vAme svAduvishuddhashuddhishakalaM pANau nidhAya s
vake vande pAtramahaM dvitIyamadhunAnandaikasaMvar
dhanam || 4 ||
OM vidyAtattvaM shodhayAmi svAhA |
OM sarvAmnAyakalAkalApakalitaM kautUhaloddyota
naM [kh: uddyotitaM] chandropendramahendrashaMbhu
varuNabrahmAdibhiH sevitam |
dhyAtaM devagaNaiH paraM munigaNairmokShArthi
bhiH [kh: varaiH] sarvadA vande pAtramahaM tRRitIyama
dhunA svAtmAvabodhakShamam || 5 ||
OM shivatattvaM shodhayAmi svAhA |
madyaM mInarasAvahaM hariharabrahmAdibhiH sevi
taM mudrAmaithunadharmakarmanirataM kShArAmlatikt
Ashritam [kh: shrayam] |
AcAryArcitamaShTabhairavakalAnyAsena [g: AcAryAShTak
asiddhabhairava] cAchChAditaM pAyAt pa~nchamakArata
ttvanilayaM pAtraM chaturthaM numaH || 6 ||
prakRRititattvaM shodhayAmi svAhA |

AdhAre bhujagAdhirAjavalaye pAtraM mahImaNDala


M dravyaM [g: madyaM] saptasamudravAri pishitaM cASh
Tau cha digdantinaH |
sohaM bhairavamarchayan pratidinaM tArAgaNairak
ShatairAdityapramukhaiH surAsuragaNairAj~nAkaraiH ki~
NkaraiH || 7 ||
puruShatattvaM shodhayAmi svAhA |
sachChatrAmalabhadrapIThaparamAnandodayAdAy
akaM [g: ChatraM
cAmarabhadra; | kh: dayaM dAyakaM vAjIdantimano
haraM] ramyaM rAjyakaraM
sadA sukhakaraM sAyujyasAmrAjyadam |
nAnAvyAdhibhavAndhakAraharaNaM janmAntaradhv
aMsanaM
shrImadbhairavabhairavIpriyataraM pAtraM cha Sha
ShThaM numahH || 8 ||
manastattvaM shodhayAmi svAhA |
jAgratsvapnasuShuptibodhapavanaM [g: turyaparata
H] caitanyasAkShyapradaM
vidyudbhAskaravahnichandradhanuShAM jyotiShkal
AvyApitam |
vAmApi~NgalamadhyagA trivalayA tasyAH [kh: sat ku
NDalI cordhvagaM]
prabodhoddhataM pAtraM saptamamUShaNena taru
NAnandapradaM pAtu mAm || 9 ||
buddhitattvaM shodhayAmi svAhA |
p. 380)
khaDgaM shrIgurupAdukAM cha tilakaM kaNThe'pi s
ArasvataM shatrorvAgbalashauryakAryaharaNaM [g: budd
hi] dehasthiteH kAraNam |
vA~nChAsiddhikaraM manaHsthitikaraM cAvarjanaM
[kh: vashyaM jagadyoShitAM] yoShitAM pAtraM cAShTam
amaShTasiddhikaraNaM prauDhaprasannaM bhaje || 10 ||

aha~NkAratattvaM shodhayAmi svAhA |


sarvAnandakaraM sadA shivapadaM sarvArthasaMpa
tpradaM sAmrAjyArthakaraM samastasukhadaM cAj~nAna
vidhvaMsanam |
AyuShkAntiyashovivardhanakaraM saMsAramohachC
hidaM pAtraM lakShaguNAtmakaM [kh: lakShama] cha na
vamaM prauDhapratApaM bhaje || 11 ||
shaktitattvaM shodhayAmi svAhA |
taH |

brahmaviShNumaheshAnAM devAnAM cha visheSha

durlabhaM pAvanaM pAtraM dashamaM praNamAm


yaham || 12 ||
bhairavatattvaM shodhayAmi svAhA |
pApaghnaM shAntishubhadaM divyaM svAdu sukhAv
aham |
pAtramekAdashaM vande gurusevAsukhAgatam || 13
||
sarvatattvaM shodhayAmi svAhA |
iti pAtravandanaM kRRitvA pAtraprashaMsA kuryAt|
pAtraM kRRitvA kare mantrI sarvakarma labhetsukhI |
iha loke shriyaM bhuktvA dehAnte bhairavo bhavet || 14 ||
kare pAtraM mukhe stotramAnando hRRidayAmbuje |
bhaktirgurupadAmbhoje smaraNaM kimataH param || 15 ||
ekena shuShkachaNakena ghaTaM pibAmi vApIM pibAmi
sahasA lavaNArdrakeNa |
AsvAdya mAMsamalirohitamuNDakhaNDaM ga~NgAM pib
Ami yamunAM saha sAgareNa || 16 ||
kare mAlA mukhe hAlA vAme rAmA sukomalA |

p. 381)
tripurA hRRidaye bAlA yAgashAlA gRRihe gRRihe || 17 ||
pAtraM bhairavapAtraM gotraM shrInAthapAdukAgotram |
shAstraM saMvichChAstraM j~nAnaM tattvAvabodhakaM j
~nAnam || 18 ||
alipishitapurandhrIbhogapUjAparo'haM bahuvidhakulam
ArgArambhasaMbhAvito'ham |
pashujanavimukho'haM bhairavImAshrito'haM guruchara
Narato'haM bhairavo'haM shivo'ham || 19 ||
vAme chandramukhI mukhe cha madirA pAtraM karAmbh
oruhe mUrdhni shrIgurucintanaM bhagavatIdhyAnAspada
M mAnasam |
jihvAyAM japasAdhanaM pariNatiH kaulakramAbhyAsane
ye santo niyataM pibanti sarasaM te bhuktimuktI gatAH ||
20 ||
vAme rAmA ramaNakushalA dakShiNe cAlipAtramagre mu
drAshchaNakavaTakAH sUkarasyoShNashuddhiH |
skandhe vINA sarasakavitA sadguroH satkathAyAM kaulo
mArgaH paramagahano yoginAmapyagamyaH || 21 ||
pItvA pItvA punaH pItvA yAvat patati bhUtale |
utthAya cha punaH pItvA punarjanma na vidyate || 22 ||
dharmAdharmahavirdIpte svAtmAgnau manasA srucA |
suShumnAvartmanA nityamakShavRRittIrjuhomyaham || 2
3 ||
prakAshAkAshahastAbhyAmavalambyonmanIsrucA |
dharmAdharmakalAsnehapUrNAM vahnau juhomyaham ||
24 ||
yAvanna chalate dRRiShTiryAvanna chalate manaH |
tAvat pAnaM prakartavyaM pashupAnamataH param || 25
||

itthaM pAtraprashaMsAM kRRitvA tataH svasAmayikAn yat


hAshAstraM gurUpadiShTavidhinA saMpUjya saMtarpya p
UrvasthApitabalipAtrasthamannAdikamekasmin
p. 382)
pAtre kRRitvA tadgRRihAdutthAya sodakapAtrahasto bahi
rgatvA jalena shucau deshe chaturashravRRittatrikoNAtm
akaM maNDalaM kRRitvA tatra gadAtrishUlaDamarupAtra
hastaM trilochanam |
kRRiShNAbhaM bhairavaM devaM sarvavighnavinAshana
m ||
ityuchChiShTabhairavaM dhyAtvA gandhAdinA saMpUjya
4/ uchChiShTabhairava ehyehi baliM gRRihNa 2 hU
M phaT svAhA
iti pAtrasthaM balidravyaM tatra maNDale visRRijya tatpA
tre hastau pAdau cha prakShAlyAchamya tatpAtraM jalen
ApUrya pUjAgRRihadvAraM gatvA pravishya svAsane sam
upavishya tatpAtrasthajale shrIpAtrajalabinduM dattvA te
na jalena svAtmAnamabhiShi~nchan shAntistotraM paThe
t|
taduktaM shrIdevIrahasye (21 pa0) |
yathAdevi vakShyAmi pUjAnte shAntistotramanuttamam |
vIrA yena parAnandapadaM prApsyantyanAmayam [kh: ni
HspRRihAH] || 1 ||
yoginIchakramadhyasthaM mAtRRimaNDalaveShTitam |
namAmi shirasA nAthaM bhairavaM bhairavIpriyam || 2 ||
anAdighorasaMsAravyAdhidhvaMsaikahetave |
namaH shrInAthavaidyAya kulauShadhipradAyine || 3 ||
Apado duritaM rogAH samayAcArala~NghanAt |
te sarve'tra vyapohantu divyachakrasya melanAt || 4 ||

AyurArogyamaishvaryaM kIrtirlAbhaH sukhaM jayaH |


kAntirmanorathashcAstu pAntu sarvAshcha devatAH || 5 ||
saMpUjakAnAM paripAlakAnAM yatIndrayogIndratapodha
nAnAm |
deshasya rAShTrasya kulasya rAj~nAM karotu shAntiM bh
agavAn kuleshaH || 6 ||
nandantu sAdhakakulAnvayadarshakA ye sRRiShTyAdyan
AkhyachaturuktamahAnvayA ye
|
nandatu sarvakulakaularatAH pare ye'pyanye visheShapa
dabhedakashAmbhavA ye || 7 ||
p. 383)
nandantu siddhaguravaH svagurukramaughA jyeShThAnu
gAH samayino vaTukAH
kumAryaH |
saDyoginIpravaravIrakulaprasUtA nandantu bhUmipatigo
dvijasAdhulokAH || 8 ||
nandantu nItinipuNA niravadyaniShThA nirmatsarA nirup
amA nirupadravAshcha |
nityA nira~njanaratA guravo nirIhAH shAktAshcha shAnta
manaso
hRRitashokasha~NkAH || 9 ||
nandantu yoganiratAH kulayogayuktA AcAryasAmayikasA
dhakaputrakAshcha |
gAvo dvijA yuvatayo yatayaH kumAryo dharme bhavantu n
iratA gurubhaktiyuktAH ||
10 ||
nandantu sAdhakakulA aNimAdiniShThAH shApAH patant
u samayadviShi yoginInAm |
sA shAmbhavI sphuratu kApi mamAdhyavasthA yasyAM g
uroshcharaNapa~Nkajameva
labhyam || 11 ||

yAshchakrakramabhUmikAvasatayo nADIShu yA saMsthit


A yAH
kAyadrumaromakUpanilayA yAH saMsthitA dhAtuShu
uchChvAsormimaruttara~NganilayA niHshvAsavAsAshcha
yAstA devyo
ripupakShabhakShaNaparAstRRipyantu kaulArcitAH || 12 |
|
yA divyakramapAlikAH kShitigatA yA devatAstoyagA yA nit
yaM prathitaprabhAH
shikhigatA yA mAtarishvAshrayAH |
yA vyomAmRRitamaNDalAamRRitamayA yAH sarvagAH sa
rvadAstAH sarvAH
kulamArgapAlanaparAH shAntiM prayachChantu me || 13
||
p. 384)
UrdhvaM brahmANDato vA divi gaganatale bhUtale nistal
e vA pAtAle vA tale vA
saMlilapavanayoryatra kutra sthitA vA |
kShetre pIThopapIThAdiShu cha kRRitapadA dhUpadIpA
dikena prItA devyaH sadA naH
shubhabalividhinA pAntu vIrendravandyAH || 14 ||
brahmAsheSheshadurgAguhavaTukagaNA [kh: shrIsheSh
a] bhairavAH
kShetrapAlA vetAlAdityarudragrahavasumanusiddhApsaro
guhyakAdyAH |
bhUtA gandharvavidyAdharaRRiShipitRRiyakShAsurAhipr
abhUtA yogIshAshcAraNAH
kiMpuruShamunivarAshchakragAH pAntu sarve || 15 ||
dehasthAkhiladevatA gajamukhAH kShetrAdhipA bhairav
A yoginyo vaTukAshcha
yakShapitaro bhUtAH pishAcA grahAH |
anye bhUcharadikcharAshcha khacharA vetAlakAshceTak
AstRRiptAH syuH kulaputrakasya
pibataH pAnaM sadIpaM charum || 16 ||

satyaM cedguruvAkyameva pitaro devAshcha cedyoginIpr


Itishcet paradevatA cha yadi
cedvedAH pramANaM cha cet |
shAkteyaM yadi darshanaM bhavati cedAj~neyameShAsti
cet santyatrApi cha kaulikAshcha
yadi cet syAnme jayaH sarvadA || 17 ||
tRRipyantu mAtaraH sarvAH samudrAH sagaNAdhipAH |
yoginyaH kShetrapAlAshcha mama dehe vyavasthitAH || 1
8 ||
shivAdyavaniparyantaM brahmAdistambasaMyutam |
kAlAgnyAdishivAntaM cha jagadyaj~nena tRRipyatu || 19 ||
paThitvedaM namedvIrAn vIravandanamAcharet |
stuvedvIrAnnamedvIrAn mantrasiddhiH prajAyate || 20 ||
itthaM shAntistotraM paThitvA vIravandanastotraM paThe
t|
jagattrayAbhyarcitashAsanebhyaH parArthasaMpAdanako
videbhyaH |
p. 385)
samuddhRRitakleshamahoragebhyo namo namaH sAdhak
anAyakebhyaH || 1 ||
prahINasarvAshrayavAsanebhyaH sarvArthatattvoditasAd
hanebhyaH |
sarvaprajAbhyuddharaNodyatebhyo namo namaH sAdhak
anAyakebhyaH || 2 ||
vidhUtakeshAlikapAlikebhyaH surAsavAraktavilochanebhy
aH |
navInakAntA ratatatparebhyo namo namaH shAmbhavish
AMbhavebhyaH || 3 ||
vibhUtiliptA~NgadigambarebhyashcitAgnidhUmAlibhayAn
akebhyaH |

kapAlapAtrAmRRitapAnakebhyaH namo namo bhairavibh


airavebhyaH || 4 ||
siddhyaShTakAdhAnamahAmunibhyaH shrIbhairavAcArak
RRitAdarebhyaH |
svAdhInatAnyakkRRitanirjarebhyo namo namo bhairavibh
airavebhyaH || 5 ||
anena vIrastavakIrtanena samuddhRRitakleshasuvAsano'h
am |
saMsArakAntAramahArNave'sminnimajjamAnaM jagadud
dhareyam || 6 ||
iti shAntistotraM vIravandanaM cha paThitvA sarvAn sAm
ayikAnabhiShichya visheShArghyapAtramuddhRRitya shir
aHsthAya shrIgurave samarpya tathaiva tatpAdukAM triH
saMpUjya mUlavidyayA gurupAdukAvidyAnte cha svAheti
svamUlAdhArakuNDalinyAtmakaparadevatAmukhe
p. 386)
havanabuddhyA tajjalaM pAtrAntare kRRitvAshnIyAt |
sheShaM priyashiShyAya prasAdabuddhyA ki~ncid dadyAt
|
so'pi svapAtre kRRitvA tajjalaM prAshnIyAditthamarghyapr
atipattiH |
tataH svagurUpadiShTavidhinA sheShakRRityaM samApay
et |
tatastAmrAdipAtre gandhapuShpAkShatAnvitaM jalamAp
Urya
|

OM namo vivasvate brahman bhAsvate viShNutejase

jagatpavitre shuchaye savitre karmadAyine ||


OMhrAMhrIMsaH sUrya eSha te'rghaH svAhA ityargh
yaM sUryAya dattvA kRRitA~njaliH
OM yaj~nashChidraM tapaHchChidraM yachChidra
M pUjane mama |
achChidramastu tatsarvaM bhAskarasya prasAdataH
||

ityachChidramavadhArayet |
tato mUlena prANAyAmarShyAdikaraShaDa~NganyAsAn v
idhAya ShaDAsana vAgdevatAShTakanyAsAn vidhAya prA
guktagurustotraM paThitvA shrIguruM praNamya mUlavid
yayA dvitIyakUTena nirmAlyaM shirasi dhRRitvA mUlavidy
ayaiva charaNodakaM svIkRRitya shrIparadevatAbhakteb
hyo naivedyAdikaM vibhajya suhRRidvAndhavajanaiH sAk
aM bhuktvA svAtmAnaM kAmakalArUpaM bhAvayan
sukhaM viharediti ||
ityeShA nityapUjAyAH paddhatirgadyarUpiNI |
jvAlAsarvasvarUpApi na deyA tattvavAdibhiH ||
shrIjvAlApaddhatirguhyA nityArchanakramA~NkitA |
guhyAtiguhyaguhyADhyA gopanIyA mumukShubhiH ||
iti shrIrudrayAmale tantre dashavidyArahasye shrIjvAlAmu
khIpaddhatiH || 2 ||
p. 387)