Vous êtes sur la page 1sur 1

Republika ng Pilipinas

Komisyon ng Serbisyo Sibil

PANUNUMPA SA KATUNGKULAN

AKO, si ERNESTO E. DELANTAR ng BRGY. POBLACION 05 na


hinirang sa katungkulan bilang BARANGAY KAGAWAD ay buong taimtim na
nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan, sa abot ng aking
kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng iba pang
pagkaraan nitoy gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, na aking
itataguyod at ipagtatanggol ang Saligang Batas ng Pilipinas, na tunay na mananalig
at tatalima ako rito, na susundin ko ang mga batas, mga kautusang legal, at mga
dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika
ng Pilipinas, at kusa kong babalikatin ang pananagutang ito ng walang ano mang
pasubali o hangaring umiwas.
KASIHAN NAWA AKO NG DIYOS.

ERNESTO E. DELANTAR
KAGAWAD

Nilagdaan at pinanumpaan sa harap ko ngayong ika ______ ng


______________ 2015 sa Balangiga, Silangang Samar.

VISCUSO S. DE LIRA
Punong Bayan
Sedula Blg.:
Kinuha sa :
Petsa
:
Recebo
:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________