Vous êtes sur la page 1sur 6

Grave q=42

ESGUARDS SILENTS

I. Incertesa

Incertidumbre - Uncertainty

Moisès Bertran

molto cantabile e vibrato > œ > œ œ w œ œ œ œ œ
molto cantabile e vibrato
>
œ
>
œ
œ
w
œ
œ
œ œ œ
3
œ
3 œ
œ
c
œ
Œ
Œ
 R
Œ
Œ
 R
˙
&
œ
4
J
Chitarra
>
>
f
f
6
6
6
c
&
w
4
3 ˙
œ
Violini I
˙
.
3
c
&
Violini II
w
4
˙
œ
˙
.
col tutti
colla chitarra
˙
w
˙
3
B
c Ó
Ó
˙ Œ
æ
˙
Œ
4
Viola Solo
æ
æ
æ
p
p
F
˙
w
˙ 3
B
c Ó
Ó
˙ œ
æ
˙
.
Viole
æ
æ
æ 4
æ æ
p
w
w ˙
˙
?
3
˙ œ
c
˙
.
æ æ
æ
4
Violoncelli
æ
æ æ
p
æ
?
3
c
4
Contrabbassi

ª

6 Ó ‰ V P 3 œ o ˙ œ œ c œ J ˙
6
Ó
‰ V P 3 œ
o
˙
œ
œ
c
œ
J
˙
œ
3
3
&
4
2 œ .
œ
c
Œ
Chit.
4
œ
N
˙
J
4
J
œ
˙
œ
˙
-
-
F
j
2
3
Ó
c
c
 3
Vl.I
&
œ
4
4
4
Ø
2
3
j
Ó
c
c
 3
Vl.II
&
4
4
4
œ
Ø
 , 
3
B ˙
Œ
c
Œ
˙
Œ
c
Œ
Œ
Vla.
4
2 œ .
4 3 œ Œ
4
N
˙
Solo
˙
˙
p
F
P
p
F
P
p
F
P
2
3
3
B æ
˙
.
c
æ
c
Vle.
w
4 æ
˙
4
4
# œ æ ˙ æ
æ
æ
˙
.
˙
˙
Ø
? .
2
3
c
æ 3
4
˙ 4
œ æ ˙
æ
c
Vc.
æ
.
4
æ ˙ w
˙
˙
æ
˙
æ
Ø
a string
o
o
2
3
œ œ
3
? c
c Ó
Cb.
4
4
&
J
4
p
E558

© 2007 by Moisès Bertran i Ventejo. Tots els drets reservats a Clivis Publicacions, Barcelona (UE).

ESGUARDS SILENTS Moisès Bertran poco più mosso 12 œ œ - œ œ œ œ
ESGUARDS SILENTS
Moisès Bertran
poco più mosso
12
œ œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
3
J
2
œ
˙
b ˙
3 œ
˙
c
œ
c
Chit.
&
4
4
4
3
P sub.
colla chitarra
3
2
3
 Œ
c
Œ
Œ
Œ
Œ
c
Vl.
&
4
4
4
˙
P b ˙
Solo
p
P
p
p ˙
P
3
2
3
 c
 c
Vl.I
&
4
4
4
3
2
3
c
c
Vl.II
&
4
˙
4
œ
#
˙
b
œ
˙
æ
.
æ
4
æ
.
˙
.
œ
b
˙
p
ß
sub.
non div.
j
3
3
œ
3
œ
2
#
˙
3
B
œ œ
J
˙
c
æ
.
æ
æ
.
c
Vle.
4 œ
4
b
œ
˙
˙
.
œ
4 b ˙
J
P
ß
sub.
˙
œ
˙
?
3
2
3
c
 c
Vc.
4
4
4
p
ß
o
3
˙ .
?
2
3
c
 c
Cb.
&
4
4
4

ª

poco meno mosso 17 , œ b ˙ œ . - œ œ œ .
poco meno mosso
17
, œ
b ˙
œ
.
-
œ
œ
œ
.
œ
3 œ
c
œ
b œ
b
œ
J
c
Chit.
&
œ
˙
œ
˙
-
-
4 J
F
col tutti
3
c
Œ
Œ
Œ
Œ
c
Vl.
&
4
P b ˙
œ
œ
œ œ
œ
œ
Solo
b
œ
-
-
- -
-
-
p
˙
˙
œ
p
p
p
p
p sub.
sub.
pizz.
arco
3
c
Œ
Ó
Œ
Ó
c
Vl.I
&
4
œ
œ
œ œ
œ
œ
-
-
- -
-
-
p
œ
œ
p
3
c
c
Vl.II
&
æ
æ
æ
4
w
w
˙
.
œ
˙ .
˙ .
3
B c
æ
æ
æ
4 ˙
.
˙ c
.
Vle.
w
w
˙
.
œ
-
-
- -
- -
œ
œ
œ œ
œ œ
?
3
c
c
Vc.
4
w
w
p
p
p
pizz.
?
œ
œ
3
c
Œ
Ó
Œ
Ó
c
Cb.
4
p

Vla. Vle.

Vc.

Cb.

Chit.

Vc.

Cb.

Moisès Bertran ESGUARDS SILENTS > > 3 j 3 j 22 > œ œ œ
Moisès Bertran
ESGUARDS SILENTS
>
>
3
j
3
j
22
>
œ
œ œ .
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ .
3
3
œ
œ
œ
.
œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ . œ
> œ œ . œ œ
6
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
c
g
g
g
c
&
J
J
4 g
Œ
g
g
g
g
Œ Œ
g
g
g
g
g
g
g
f œ
œ
œ
6
c
c
&
4
œ
œ
œ
œ
-
-
-
-
œ
œ
œ
œ
-
-
-
-
œ œ
œ
œ œ
œ
- -
-
- -
-
div.
6
c
c
&
4
w
w .
w
w
.
div.
6
B
c
w
.
c
w
4
w
w
.
-
-
-
-
-
-
-
-
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
6
-
-
-
- -
-
c
œ
œ
œ
œ œ
œ
c
4
?
6
c
c
4

ª

- - 5 - > œ œ œ . œ > œ . œ œ
-
-
5
-
> œ œ œ
.
œ
>
œ
. œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
25
œ
3
œ œ œ n ˙
-
œ .
2
c
n
œ
g
œ
.
œ
Œ
&
J
# œ
‰ Œ
4
3 g
g
œ .
4
œ
œ
g
œ
.
g
#
g
g
g
œ
P
p
F
J
P
3
3
5
.
p
div.
pizz.
3
Œ
2
c
&
œ
Œ
Œ
Ó
œ
˙
4
4
-
˙
.
œ
œ
œ ˙ œ
.
œ
˙
˙
p
arco
p
pizz.
div.
3
2
c
Œ
Œ
Œ
Ó
&
4
4
b
œ
œ
˙
-
˙ .
œ
œ
œ
˙ . œ
œ
˙
˙
p
arco
p
div.
pizz.
3
Œ
Œ
2
Œ
B
c
b
œ
Ó
œ
4
4
# ˙
˙
.
œ
œ
œ ˙ œ
.
œ
˙
˙
p
-
arco
p
pizz.
div.
Œ
Œ
Œ
?
2
c
b
œ
Ó
œ
# ˙
4 ˙ .
3 œ
œ
œ ˙ . œ
4
œ
˙
˙
-
p
arco
(pizz.)
?
3
2
c
œ
Œ
Œ
4
4
p
E558

7

ESGUARDS SILENTS Moisès Bertran 5 5 > j j œ 3 œ œ œ œ
ESGUARDS SILENTS
Moisès Bertran
5
5
>
j
j
œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
30
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
,
œ .
œ
œ
.
>
-
œ
˙
œ
œ
œ œ
œ . œ
œ
œ . œ
œ
œ
œ
œ
g
œ
g
.
œ
œ
œ
g
.
œ
œ
œ
&
4
3 g
œ .
œ .
g
œ
c
Chit.
g œ
g œ
g
g
g
œ
g
g
œ
.
g
g
œ
.
g
g
œ
Œ
g
œ
Œ
g
œ
Œ
Œ
g
g
g
œ . >
g
g
F g -
g œ
œ
œ - . >
g
f
arco
col Iº div. pizz.
3
Œ
Œ Œ
c
Vl.
&
4
˙
.
œ
œ
œ
Solo
p
F
p
p
p
3
Œ
Œ
Ó
Ó
Ó
.
Œ Œ
c
Vl.I
&
4
˙
˙
˙
.
˙
.
œ
œ
˙
.
œ
œ
˙
.
œ
F
p
p
3
Ó
Ó
Ó
.
Œ
Œ
Œ
Œ
c
Vl.II
&
4
.
œ
˙
.
œ
˙
˙
˙
.
˙
.
œ
œ
˙ ˙ œ œ
.
œ
˙
.
œ
F
p
p
3
B
Ó
.
Œ
Ó
Ó
Œ
Œ
Œ
c
Vle.
4
˙
˙
˙
.
˙
.
œ
œ
˙
.
œ
œ
˙
.
œ
F
p
p
Œ
?
Ó
Ó
3
Ó .
Œ
Œ
˙
˙
˙
.
˙
.
œ
œ
Œ
c
Vc.
4
˙
.
œ
œ
˙
.
œ
F
(pizz.)
?
3
Œ
Œ
c
Cb.
4
œ
F
ª accelerando rit. a tempo 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ª
accelerando
rit.
a tempo
3
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ .
œ
36
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
2
3
c
&
4
œ
Œ
Chit.
4
g
œ
3
g
g
5
5
5
g
œ
g
ß
F
F
2
Œ
3
c
Œ
Vl.I
&
4
4
w œ
œ
œ
w œ
œ
œ
˙
œ
œ
ß
F
F
2
3
c
Œ
Œ
Vl.II
&
4
4
˙
œ
w œ
œ
œ
w œ
œ
œ
œ
˙
œ
ß
F
F
œ
œ
2
Œ
3
B
c
Œ
Vle.
4
4
w œ
œ
œ
w œ
œ
˙
œ
ß
F
F
Œ
?
2
3
c
w œ
œ
œ
Œ
w
œ
Œ
Ó
Vc.
4
˙
œ
4
ß
?
2
3
c
œ
Œ
Ó
Œ
Cb.
4
œ
4
ß
F

8

Moisès Bertran ESGUARDS SILENTS accelerando rit. a tempo 3 j 3 œ œ œ œ
Moisès Bertran
ESGUARDS SILENTS
accelerando
rit.
a tempo
3
j
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
39
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
3
2
g
3
g
Œ
g
œ
Chit.
&
4
4
g
œ œ 4
g
œ
g
g
g
œ
g
g
œ
g
œ
6
3
g
P g œ
g
-
3
F ß
P
unis.
arco
3
2 Ó
3
Œ
Vl.I
&
4
4
˙ ˙ . œ
œ ˙
œ
œ œ
˙
œ
.
œ
˙ ˙ 4
. œ
P
ß
P
unis.
arco
3
2
3
Ó
Œ
Vl.II
&
4
4
œ
˙ .
œ
˙ ˙ œ
˙ 4
˙
. œ
œ
œ
˙
œ
œ
˙
.
œ
œ œ
.
P
ß
P
arco unis.
3
2
3
B
Ó
Œ
Vle.
4
4
˙
4
˙
. œ
˙
œ
œ ˙ .
œ
œ
˙
˙
.
œ
œ œ
P
ß
unis.
P
arco
Ó
?
3
2
3
˙
˙
.
Œ
œ
˙
Vc.
4 œ
˙
.
œ œ
4
˙
4
˙
.
œ œ
œ
˙
œ œ
P
ß
arco
?
3
3
 2
Œ
Œ
Cb.
4
4
œ
4
˙
ß
P

ª

> œ œ 43 , œ . > œ . œ œ œ œ œ
>
œ
œ
43
,
œ
.
> œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ ˙
˙
œ
œ ˙
˙
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ 2
œ
3
J
J
g
g
c
œ œ
œ
œ
œ œ œ
c
Chit.
& g
œ
˙
g
œ
˙
œ
œ 4
œ
4
g
˙
g
˙
œ œ
œ
g
œ
g
g
>
g
œ
>
P
g
œ
g
œ
p
g
g
F
>
>
Solo
cantabile
> œ œ . œ
>
>
œ . œ
œ
œ . œ
œ
œ
œ
œ œ
.
2
3
c
œ
 c
Vl.
&
> œ
.
.
œ
4
4
˙
˙
.
˙
˙
.
Solo
P
f
F sub.
2
3
c
 c
Vl.I
&
.
4
4
˙ ˙ ˙
.
˙
.
.
2
3
c
c
Vl.II
&
4
4
˙
.
˙
.
œ
œ
˙
.
˙
.
-
-
œ
œ œ
-
- -
p
œ . œ
pizz.
œ .
2
B
c
J
J
Œ
c
Vla.
4
4 3 Œ
Solo
p
P
p
2
-
-
B
c
œ
œ
3 c
4
4 œ
œ
œ
Vle.
-
-
-
˙
.
˙
.
p
-
-
-
- -
?
2
œ
œ
3 œ
œ
.
.
c
œ c
Vc.
˙
˙
4
4
˙
.
˙
.
p
œ
pizz. Œ
œ
?
œ
2
3
c
Œ œ
Œ
Œ
Œ
c
Cb.
œ œ œ
Œ œ œ œ
4
4
œ
œ
p
E558

9

ESGUARDS SILENTS Moisès Bertran > o 49 œ œ XII œ œ œ . œ
ESGUARDS SILENTS
Moisès Bertran
>
o
49
œ
œ
XII
œ
œ
œ
.
œ
œ .
œ
œ
œ
>
œ
œ
.
œ
œ
3
œ œ
3
œ
3
œ œ œ . œ
c
œ
J
J
c
Chit.
&
4
J
J
œ
F
P
ß
3
c
Ó
Œ
c
Vl.I
&
œ
4
œ
œ
œ
œ
œ œ
-
-
-
-
œ œ
- -
œ
œ
œ
-
-
-
-
ß
p
3
c
c
Vl.II
&
œ
4
˙
.
˙
.
œ
w
œ
œ
œ
-
-
-
ß
Solo
>
col tutti
arco
B
c
œ .
œ
œ œ œ .
œ
c
Vla.
œ
4
3 ˙ .
˙ .
J
w
Solo
p
ß
F
B
œ
c
Vle.
c œ œ
œ
œ
4
3 ˙
.
˙
.
w
- -
-
ß
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
?
-
-
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
c
œ
œ
œ
œ
3
c
Vc.
4
p
ß
arco
?
c
Ó
Œ
œ
3
c
Cb.
4
ß

ª

> > 3 j rit. 3 j œ U 53 œ œ œ . œ
>
>
3
j
rit.
3
j
œ
U
53
œ œ œ . œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ .
œ
-
> œ .
œ
œ
.
œ œ œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ œ œ œ
b
œ .
œ
n
œ
n w
œ
œ œ
6
g
œ
g
g
g
c g b œ
g
g
n
w
Chit.
&
4 g
Œ
g
Œ
g
Œ
g
.
J g œ
g
g
g
g
g
b œ
g
g # w
g
g
g
g
.
g œ
g
g
g
#
w
g
g
g
f
œ œ
œ
F
P
U
6
c
Vl.I
&
4
˙
˙
n
w
œ
œ
œ
œ
-
-
-
-
œ œ
œ
œ
œ
œ
-
- -
-
-
-
-
P
p
div.
U
6
c
Vl.II
&
4
w
w .
w
.
b
˙
˙
n
w
-
P
p
U
div.
6
B
.
c
b
˙
Vle.
4
w
˙
w
w .
#
w
-
P
p
-
-
-
-
U
? œ
œ
œ
œ
6
- -
-
-
-
-
œ œ
œ
œ
œ
œ
c
b
˙
˙
4
#
w
Vc.
-
P
p
arco
U
?
6
c
#
w
Cb.
4
-
p

10

attacca